You are on page 1of 3

Impetus

Na tijelo, mase 10 kg, djeluje sila prema dijagramu


na slici. Koliku brzinu postigne tijelo tijekom 3
uzastopna djelovanja sile?

Dvoja kolica A i B sa zadanim količinama


gibanja sudaraju se savršeno elastično.
Nakon sudara udaljavaju se jedna od drugih,
pri čemu kolica A imaju iznos količine gibanja

6kgms−1

(a.) izračunajte ukupnu količinu gibanja sustava


kolica prije sudara,
(b.) Izračunajte količinu gibanja kolica B nakon sudara i navedite u kojem smjeru se gibaju kolica?

Tijelo mase 10 kg giba se brzinom 2 m/s. Drugo tijelo mase 15 kg giba se u istom smjeru kao i
prvo tijelo brzinom 3 m/s. Poslije sudara tijela se gibaju slijepljena zajedno. Odredite brzinu tijela
poslije sudara?

Raketa ukupne mase 1200 kg ubrzava vertikalno uvis zahvaljujući potisnoj sili raketnih motora koja
iznosi 16 kN.
(a.) izračunajte težinu rakete i pokažite da je njezina akceleracija oko 3.5 m/s2.

∆m
(b.) izračunajte brzinu kojom raketa troši gorivo ( ∆t ) , ako je brzina kojom iz rakete izlaze
plinovi 1200 m/s? Kako dugo raketa koristi gorivo ako je ukupna masa raketnog goriva 800 kg?