3 Bài tập

1. Sự ảnh hưởng của tam giáo trong lịch sử Việt Nam a. Sự ảnh hưởng của Phật giáo Phật giáo được truyền vào Việt Nam khoảng thế kỷ thứ II sau CN. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Phật giáo có ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài. Trong quá trình phát triển, Phật giáo với tư cách là một tôn giáo, đã có nhiều đóng góp cho văn hóa Việt Nam. Những ảnh hưởng cơ bản của Phật giáo về văn hóa Việt:  Phật giáo đã góp phần đào tạo một tầng lớp tri thức Những nhà sư Phật giáo đã là tầng lớp tri thức trụ cột cho những chính quyền độc lập đầu tiên như các nhà tiền Lê, Lý, Trần. Đạo Phật là tôn giáo thịnh đạt nhất trong xã hội thời Lý Trần được coi như là một quốc giáo; đạo Phật ảnh hưởng đến đường lối cai trị Nhà nước, là đối trọng của tư tưởng nho giáo. Phật giáo đã đào tạo ra một tầng lớp tri thức mang tư tưởng yêu nước, ủng hộ cho nên độc lập của dân tộc và ủng hộ cho nhà nước phong kiến  Đóng góp của Phật giáo về mặt văn tự Chính Phật giáo đã mở đầu cho sự hình thành chữ Nôm ở Bắc Đại Việt; chữ Chăm, chữ Kherme ở Nam Đại Việt. Ba loại ngôn ngữ này giúp bảo tồn ngôn ngữ Việt Chăm Kherme  Đóng góp vào văn hóa vật thể và phi vật thể của Phật giáo ở Việt Nam Văn hóa vật thể đó là ảnh hưởng phong phú đến nền kiến trúc chùa, tháp Văn hóa phi vật thể, cụ thể là tư tưởng đó là phật giáo ở Việt Nam mang đậm tính dân gian với tư tưởng từ bi cứu khổ cứu nạn  Phật giáo đã làm ảnh hưởng đến tư duy của người Việt Nam góp phần làm nên những yếu tố sâu xa trong thế giới quan của người Việt Nam      Tiếp thu phật giáo tư duy người Việt Nam có thêm một số khái niệm và phạm trù nói lên bàn thể luận là những vấn đề cơ bàn của triết học Phật giáo chú ý đến mặt phát triển tự nhiên của con người đó là sinh, lão, bệnh, tử Phật giáo đã đề cập đến vấn đề ngũ uẩn: sắc, thụ, tưởng, hành, thức, là những vấn đề có ý thức luận sâu xa Phật giáo đã đưa vào hệ tư tưởng Việt Nam những quan niệm biện chứng với các khái niệm “vô thường, vô ngã” Phật giáo đề cập đến mối nhân duyên, đến mối hệ nhân quả, đến việc xem xét sự vật từ kết quả tìm ra nguyên nhân.

1

bền chặt hơn. b. Đạo giáo có hai phái tu là nội tu và ngoại dưỡng.  Về mặt tích cực: Nho giáo với hệ thống tư tưởng chính trị của mình đã góp phần xây dựng các nhà nước phong kiến trung ương.lễ . tu dưỡng đạo đức theo: nhân . Phật giáo cũng có những hạn chế. Từ cuối thế kỷ XIII trở đi. ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến tư duy của người Việt Nam :đó là quan điểm duy tâm thần bí. Sự ảnh hưởng của Đạo giáo Đạo giáo thâm nhập vào Việt Nam từ khoảng cuối thế kỷ thứ 2. tập quán của người Việt thông qua các dạng bùa phép. b. nâng cao sức mạnh quân sự và kinh tế quốc gia Nho giáo rất coi trọng trí thức. Nó được phát triển trong sự ảnh hưởng của tư tưởng truyền thống Việt Nam và Phật giáo Những ảnh hưởng của nho giáo đến sự phát triển xã hội Việt Nam. Điều này thể hiện tính tổng hợp của các tôn giáo khi vào Việt Nam vì Chử Đồng Tử còn được coi là người đầu tiên tu thành Phật Đạo giáo từ Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam được biết đến dưới dạng Đạo giáo phù thủy. Chử Đồng Tử được coi là ông tổ của Đạo giáo Việt Nam nên còn có tên Chử Tổ Đạo. góp phần xây dựng một hệ thống quản lý thống trị xã hội chặt chẽ. pháp luật và đặc biệt là giáo dục Nho giáo hướng quần chúng nhân dân vào việc học hành. - - 2 . truyền thống tập thể đã biến thành chủ nghĩa gia trưởng chuyên quyền độc đoán Nho giáo không khuyến khích thúc đẩy sự phát triển của các ngành khoa học tự nhiên Những mặt tiêu cực đó đã phản ánh tính chất bảo thủ lạc hậu của nho giáo ở nước ta.trí – tín làm cho xã hội ngày càng phát triển văn minh hơn Nho giáo góp phần xây dựng mối quan hệ rộng rãi hơn. chỉ thấy cá nhân mà không thấy xã hội của con người…. thần chú để chữa bệnh tật và trị tà ma. kìm hãm quan hệ kinh tế tư bản phát triển ở nước ta Dưới ảnh hưởng của nho giáo. phật giáo không bàn tới lĩnh vực chính trị. coi trọng học hành. Nhà nước Việt Nam đã lấy Nho học – Nho giáo làm nền tảng lý luận để tổ chức nhà nước. nho giáo dần dần lấn át phật giáo và trở thành quốc giáo.nghĩa . phái nội tu phổ biến ở Việt Nam hơn. Nó có nhiều điểm tương đồng với tín ngưỡng ma thuật của người dân Việt nên dễ dàng ăn sâu vào tâm lý. Sự ảnh hưởng của nho giáo Nho giáo vào nước ta từ những năm cuối tr. tập quyền vững mạnh.CN. có tôn ti trật tự… Đặt mối quan hệ vua tôi ở vị trí cao nhất trong năm quan hệ giữa người với người  Về mặt tiêu cực     Nho giáo khiến chế độ phong kiến duy trì quá lâu.

các nhân tố này qui định việc kết hợp. đó là truyền thống. Sự dung hợp tam giáo ở Việt Nam tuy chủ yếu phản ánh nội dung. tính chất.tôn giáo và diễn ra chủ yếu ở các nước Đông Á (Trung Quốc. Hiện tượng dung hợp tam giáo thường gắn liền với những bước chuyển biến lớn trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. lỏng lẻo. gìn giữ các giá trị bản - 3 . một hiện tượng khá phổ biến trong lịch sử tư tưởng của nhóm các dân tộc trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á Hiện tượng dung hợp tam giáo diễn ra ở Việt Nam luôn có nguồn gốc. Triều Tiên. yếu tố trong hệ thống tư tưởng tam giáo dưới tác động của những điều kiện kinh tế. chính trị. Và chính vì giáo lý Đạo lão ít được biết đến một cách tường tận. pha trộn các bộ phận. văn hóa xã hội. dễ bị phân tán khi không còn nguồn gốc xã hội.Đạo giáo Việt Nam với tư cách là một tôn giáo không còn tồn tại nữa. mà chỉ được hiểu một cách mơ hồ qua những yếu tố mang tính phù thủy nên ở nhiều người Việt hiện nay nó thể hiện bằng sự mê tín dị đoan. chính trị. nhất là tại các vùng kém phát triển thì vẫn còn rất mạnh mẽ. Thời kỳ nhà Lý. nung chảy hoặc pha trộn các yếu tố này hay nhân tố kia với nhau. song triết học Phật giáo đời Trần với tư cách là hạt nhân trung tâm của tổ hợp đã khác về chất. Tam giáo đồng nguyên đời Trần và các hình thức cơ bản của sự dung hợp tam giáo trong lịch sử sẽ là những gợi ý. nó có nhiều hình thức biểu hiện với tính chất. đạo đức mà thực chất là qúa trình kết hợp. tuy nhiên những ảnh hưởng của nó đến đời sống xã hội. tôn giáo khác vào tổ hợp mới. khuynh hướng khác nhau. Nho giáo. Hiện tượng dung hợp tam giáo ở Việt Nam là một quá trình phức tạp với sự đan xen của nhiều nhân tố trong những hệ thống tư tưởng khác nhau. chúng phản ánh một trong những đặc điểm nổi bật của triết lý phương Đông là sự kết hợp không thể tách bạch giữa triết học. Đạo giáo) trong tổ hợp tư tưởng. nhu cầu chính trị – xã hội ở mỗi giai đoạn khác nhau của lịch sử. phát triển mà chỉ là một tổ hợp có mối liên kết tạm thời. tôn giáo. Dung hợp tam giáo xuất hiện liên tục trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. văn hóa xã hội để tạo ra một tổ hợp tư tưởng không có cấu trúc rõ ràng và không có sự vận động nội tại. tự thân. còn các hình thức dung hợp tam giáo thường không có mối liên hệ kế thừa. đồng bóng thái quá không có  Sự ảnh hưởng của “Tam Giáo Đồng Nguyên” trong lịch sử Việt Nam “Tam giáo đồng nguyên” là một hình thức cụ thể của sự dung hợp tam giáo (Phật giáo. bản sắc văn hóa. tinh thần dân tộc. song nó luôn được thực hiện trên một nền tảng chung rất vững chắc. bộ phận của các hệ tư tưởng. Nhật Bản và Việt Nam). Tam giáo đồng nguyên đời Trần là sự dung hợp ba hệ tư tưởng có mục đích. cốt cách. chính trị. khuynh hướng khác nhau đã được mềm hóa bởi truyền thống văn hóa Việt Nam và chịu sự qui định của nhân tố chính trị đương thời. động lực từ các nhân tố kinh tế. Tam giáo đồng nguyên đời Trần về cấu trúc không khác là mấy. những bài học kinh nghiệm cho việc kết hợp. Hình thức “Tam giáo đồng nguyên” (Phật giáo có vai trò trung tâm) Dung hợp tam giáo nằm trong lĩnh vực triết học . tam giáo đồng nguyên cũng diễn ra và triết học Phật giáo cũng có vai trò là hạt nhân trung tâm hút và sắp xếp các yếu tố.

trong đó có vai trò nhất định của tam giáo.sắc. 4 . truyền thống văn hoá Việt Nam với tinh hoa tư tưởng văn hoá nhân loại.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful