You are on page 1of 2

XNVDTX HµNG Hµ NéI Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

TR¹M CTTT §åNG HíI §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

B¸O C¸O
VËT T¦ dông cô s¶n xuÊt quý i n¨m 2010

Sè Tªn vËt t phô


§¬n Sè lîng
vÞ Tån LÜnh Sö Cßn Ghi chó
TT tïng Dù trï
tÝnh quýVI quýI dông tån
1 §Ìn tÝn hiÖu tay c¸i 10 8 2
2 §Ìn tai ¨c quy '' 20 6 26 Kh«n
g
3 §Ìn ®u«i ¾c '' 10 3 13 ''
quy
4 BiÓn ®u«i '' 17 '' 17 ''
5 Ph¸o hiÖu Qu¶ 84 '' 84 ''
6 Xµ beng C¸i 5 '' kh«n 5
g
7 §ôc nguéi '' 5 '' '' 5
8 Bóa cÇm tay '' 5 '' '' 5
9 Má lÕt 250 '' 3 '' 3
10 Má lÕt c¸ sÊu '' 6 '' 6 kh«n
g
11 KÒm céng lùc '' 3 '' kh«n 3
g
12 B×nh cøu ho¶ B×n 8 '' 8 kh«n
h g
13 cê ®á, vµng bé 10 '' 20 '' Tr¹m may thªm 10

§ång híi ngµy 25 th¸ng 5 n¨m


2010
l·nh ®¹o tr¹m
§· ký Phan ViÕt Huúnh