You are on page 1of 3

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.

HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT HOÏC PHAÀN

1. Thoâng tin chung


Teân hoïc phaàn : Thöïc vaät hoïc
Teân tieáng Anh: BOTANY
Maõ hoïc phaàn:
Thuoäc khoái kieán thöùc : ñaïi cöông
Boä moân – Khoa phuï traùch : Boä moân Sinh thaùi vaø Sinh hoïc tieán hoùa, Khoa Sinh hoïc
Giaûng vieân phuï traùch: Giaûng vieân, Ths. Hoaøng Vieät - Boä moân Sinh thaùi vaø Sinh hoïc Tieán hoùa
(Daõy D, laàu 1 – Ñieän thoaïi : 38353437 - email: hviet@hcmuns.edu.vn)
Giaûng vieân giaûng daïy :
ThS. Löu Thò Thanh Nhaøn - Boä moân Sinh thaùi vaø Sinh hoïc Tieán hoùa
ThS. Voõ Thò Phi Giao - Boä moân Sinh thaùi vaø Sinh hoïc Tieán hoùa
ThS. Ñaïêng Leâ Anh Tuaán - Boä moân Sinh thaùi vaø Sinh hoïc Tieán hoùa
Ths. Hoaøng Vieät - Boä moân Sinh thaùi vaø Sinh hoïc Tieán hoùa
Soá tín chæ : 04
Soá tieát lyù thuyeát : 45
Soá tieát thöïc haønh : 15
Hoïc phaàn : baét buoäc cho ngaønh Sinh hoïc
Ñieàu kieän ñaêng kyù hoïc phaàn:
Hoïc phaàn hoïc tröôùc: sinh hoïc ñaïi cöông
Ngöôøi hoïc nhaän thöùc ñöôïc vai troø cuûa nghieân cöùu thöïc vaät ñoái vôùi caùc ngaønh hoïc khaùc.
2. Muïc tieâu chung cuûa hoïc phaàn:
- Caùc heä thoáng phaân loaïi thöïc vaät
- Phaân loaïi thöïc vaät cô baûn
- Hình thaùi vaø giaûi phaåu thöïc vaät
- Söï ña daïng vaø tieán hoùa cuûa thöïc vaät
3. Toùm taét noäi dung hoïc phaàn:
Moân hoïc Thöïc vaät hoïc giôùi thieäu cho caùc baïn sinh vieân ñaïi cöông khoa Sinh hoïc caùc kieán thöùc
caên baûn veà giôùi thöïc vaät vôùi ña daïng caùc nhoùm thöïc vaät goàm: rong-taûo, ñòa y- ñaøi thöïc vaät,
khuyeát thöïc vaät, khoûa töû, bí töû. Ñoàng thôøi caùc sinh vieân cuõng ñöôïc cung caáp caùc thoâng tin veà söï
lieân heä tieán hoùa giöõa caùc nhoùm thöïc vaät naøy. Ngoaøi ra sinh vieân coøn ñöôïc tieáp caän caùc phaân tích
ñaëc ñieåm hình thaùi ngoaøi cuûa caùc cô quan caáu thaønh moät cô theå thöïc vaät, caùc ñaëc ñieåm giaûi phaåu
caáu taïo neân caùc cô quan thöïc vaät, söï lieân heä giöõa hình thaùi vaø giaûi phaåu thöïc vaät. Beân caïnh ñoù,
sinh vieân cuõng ñöôïc hoïc caùc phöông phaùp cô baûn trong nghieân cöùu phaân loaïi thöïc vaät, nghieân
cöùu veà hình thaùi vaø giaûi phaåu, nghieân cöùu veà tieán hoùa cuûa thöïc vaät.
4. Noäi dung chi tieát hoïc phaàn:
Chöông 1: Heä thoáng thöïc vaät (3 tieát)
1.1 Toång quan
1.2 Ñònh danh thöïc vaät
1.3 Caùc tín hieäu hình thaùi vaø sinh hoïc phaân töû
1.4 Phaû heä hoïc
1.5 Tieán hoùa
Chöông 2: Ña daïng vaø tieán hoùa (6 tieát)
2.1 Sinh vaät xanh
2.2 Thöïc vaät treân caïn
2.3 Ña daïng cuûa thöïc vaät treân caïn chöa coù maïch
Chöông 3 : Hình thaùi hoïc thöïc vaät (4 tieát)
3.1 Caáu truùc thöïc vaät
3.2 Caùc cô quan thöïc vaät
Chöông 4: Giaûi phaãu thöïc vaät (5 tieát)
4.1 Moâ
4.2 Caáu truùc cô quan vaø chöùc naêng
4.3 Taêng tröôûng haäu laäp
4.4 Giaûi phaåu vaø heä thoáng hoïc
4.5 Kyõ thuaät giaûi phaåu
Chöông 5: Phaân loaïi Rong-naám (9 tieát)
5.1 Phaân loaïi hoïc
5.2 Phaû heä hoïc
5.3 Tieán hoùa
Chöông 6: Phaân loaïi nhoùm ñaøi thöïc vaät-ñòa y (6 tieát)
6.1 Phaân loaïi hoïc
6.2 Phaû heä hoïc
6.3 Tieán hoùa
Chöông 7: Thöïc vaät haït traàn (Gymnospermae) (3 tieát)
7.1 Phaân loaïi hoïc
7.2 Phaû heä hoïc
7.3 Tieán hoùa
Chöông 8: Phaân loaïi Song töû dieäp thaät Eucotyles (3 tieát)
8.1 Phaân loaïi hoïc
8.2 Phaû heä hoïc
8.3 Tieán hoùa
Chöông 9: Phaân loaïi Magnoliales (3 tieát)
9.1 Phaân loaïi hoïc
9.2 Phaû heä hoïc
9.3 Tieán hoùa
Chöông 10: Phaân loaïi Ñôn töû dieäp (3 tieát)
10.1 Phaân loaïi hoïc
10.2 Phaû heä hoïc
10.3 Tieán hoùa

Thöïc haønh
Hình thaùi vaø giaûi phaåu thöïc vaät (5 tieát)
Phaân loaïi thöïc vaät baäc cao (5 tieát)
Phaân loaïi thöïc vaät baäc thaáp ( 5 tieát)

5. Phöông phaùp daïy vaø hoïc


Sinh vieân chuaån bò baøi tröôùc ôû nhaø vaø tham gia thaûo luaän treân lôùp
Thöïc hieän ñaày ñuû caùc baøi taäp
Laøm vieäc theo nhoùm
Treân lôùp: trình baøy vaø thaûo luaän
Baøi taäp thaûo luaän treân lôùp vaø ôû nhaø. Sinh vieân laøm vieäc theo nhoùm.
6. Phöông phaùp, hình thöïc kieåm tra, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp
Quaù trình (4 baøi vieát = 40% ñieåm toång keát) vaø
Baøi thi vieát cuoái kyø (1 baøi thi = 60% ñieåm toång keát)
7. Taøi lieäu hoïc taäp vaø tham khaûo chính:
Michael G. Simpson. Plant Systematic. Elsevier Academic Press, London. 2006.
Niklas K.J.. The Evolutionary Biology of Plants. Chicago University Press, Chicago. 1997.
Fahn A.. Plant anatomy (third edition). Pergamon Press, New York. 1989.
8. Phaàn meàm hay coâng cuï hoã trôï thöïc haønh
1. Teân phaàn meàm : Microsoft Office, IDAO, SPECIES 2000
2. Maùy moùc, thieát bò: maùy tính, Projector, Kính luùp, kính hieån vi, maùy chuïp hình
Duyeät Tröôûng Khoa / Boä moân Giaûng vieân
Hieäu tröôûng

Hoaøng Vieät