You are on page 1of 2

Druk nr 4093

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

SPRAWOZDANIE
KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA NIEKTÓRYCH
PROJEKTÓW USTAW Z ZAKRESU PRAWA WYBORCZEGO

o stanowisku Senatu w sprawie ustawy


o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
oraz ustawy – Przepisy wprowadzające
ustawę – Kodeks wyborczy (druk nr
4086)
Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu - skierował w dniu
13 kwietnia 2011 r. uchwałę Senatu w powyższej sprawie do Komisji Nadzwyczajnej
do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw w zakresu prawa wyborczego w celu
rozpatrzenia.
Komisja Nadzwyczajna po rozpatrzeniu powyższej uchwały na posiedzeniu w
dniu 14 kwietnia 2011 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy poprawki Senatu zawarte w:

pkt 1 - przyjąć
pkt 2 - odrzucić

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji

/-/ Marek Wójcik /-/ Waldy Dzikowski