You are on page 1of 2

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A5 THAM GIA HỘI TRẠI 26-03

STT Họ & tên Tham gia trò chơi Nhiệm vụ


1 Lê Tuấn Anh Dựng trại , trò chơi dân gian Trả đồ
2 Nguyễn Vũ Hải Dựng trại , trò chơi dân gian
3 Đỗ Hoàng Hân Dựng trại , trò chơi dân gian Trả đồ
4 Lạc Như Huỳnh Dựng trại , diễn đàn thanh niên Trả đồ
5 Trần Duy Khá Dựng trại , trò chơi dân gian Trả đồ
6 Nguyễn Chí Kiệt Dựng trại , diễn đàn thanh niên Trả đồ ,trưởng nhóm diễn đàn thanh niên
7 Trương Hữu Lập Dựng trại , trò chơi dân gian Trả đồ
8 Trần Thị Chúc Linh Nấu ăn, làm bánh tiêu Dọn dẹp, rửa chén
9 Trương Thị Hồng Loan Nấu ăn, trò chơi dân gian Dọn dẹp, rửa chén
10 Nguyễn Hoàng Long Dựng trại , trò chơi dân gian Trả đồ
11 Ngô Tuấn Lộc Dựng trại , trò chơi dân gian Trưởng nhóm dựng trại,phân công trả đồ
12 Nguyễn Minh Luân Dựng trại , trò chơi dân gian Trả đồ
13 Nguyễn Khánh Nguyên Dựng trại , trò chơi dân gian Trả đồ
14 Nguyễn Minh Nguyên Nấu ăn, trò chơi dân gian Dọn dẹp, rửa chén
15 Phạm Hữu Nhân Dựng trại , trò chơi dân gian
16 Võ Thị Huỳnh Như Nấu ăn, trò chơi dân gian Dọn dẹp, rửa chén
17 Huỳnh Đô Ni Dựng trại, diễn đàn thanh niên Trả đồ
18 Nguyễn Thuý Quỳnh Nấu ăn, trò chơi dân gian Dọn dẹp, rửa chén
19 Nguyễn Văn Sơn Dựng trại , trò chơi dân gian
20 Nguyễn Thị Hồng Sương Nấu ăn, trò chơi dân gian Trưởng nhóm trò chơi dân gian
21 Nguyễn Trung Tân Dựng trại , trò chơi dân gian
22 Lê Thị Thuỳ Trang Nấu ăn, làm bánh tiêu Dọn dẹp, rửa chén
23 Phan Diễm Trinh Nấu ăn Trưởng nhóm nấu ăn
24 Phạm Thị Cẩm Tú Nấu ăn, làm bánh tiêu Dọn dẹp, rửa chén
25 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nấu ăn, diễn đàn thanh niên Dọn dẹp, rửa chén
26 Đặng Hoàng Vinh Dựng trại , trò chơi dân gian Trả đồ
41