You are on page 1of 17

KAYNAKÇA

• AFYONCU, Erhan. (2001), “Osmanlı Borçları”, Popüler Tarih, Sayı: 13,


Haziran, ss.16-21.

• AKGÖNÜL, Hüseyin. (2001), “Atatürk Dönemi’nin Para Politikası”, Afyon


Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt II, Sayı:2,ss:117-125.

• AKSU, Levent. (2006), “Atatürk Dönemi (1923-1938) Para ve Kambiyo


Politikası”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:160, Ocak-Şubat, ss.111-132.

• AKTAN, Okan H. (1998), “Atatürk’ün Ekonomi Politikası: Ulusal


Bağımsızlık ve Ekonomik Bağımsızlık”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75.Yılı Özel Sayısı, ss.29-36.

• ALTIPARMAK, Aytekin. (2002), “Türkiye’de Devletçilik Döneminde Özel


Sektör Sanayiin Gelişimi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, Sayı:13, ss.35-59.

• BAHAR, Ozan. (2004), “Türkiye’de Atatürk Döneminde (1923-1938)


Uygulanan Para Politikaları”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt 11, Sayı:1,
ss:155-166.

• BAŞKAYA, Fikret. (2004), Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına Türkiye


Ekonomisinde İki Bunalım Dönemi, Özgür Üniversite Yayınları, 2. Baskı,
Ankara.

• BEYARSLAN, Ahmet. (1982), “Atatürk Döneminde Planlı Ekonomi”,


AtatürkDöneminin Sosyo- Ekonomik Sorunları, Kayseri Üniversitesi Atatürk
Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, No:1, Ankara, ss.35-42.

• BORATAV, Korkut. (1998), Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, Gerçek


Yayınevi, 6. Baskı, İstanbul.

• ÇARIKCI, Emin. (1998), “Cumhuriyet’den Bugüne Türkiye’nin İktisat


Politikaları ve Neticeleri”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:23-24, Cumhuriyet Özel
Sayısı V, ss.3244-3254.

• ÇIKIN, Ayhan. (2003), “Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları ve


Kooperatifçilik”, YAR Müdafaa-i Hukuk Dergisi, Sayı:62, Kasım ss.25-32.
• COŞKUN, Ali. (2003), “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi”,
Atatürkçü Düşünce Dergisi, Sayı:4, Kasım, ss.72-77

• GÖKÇEN, Ahmet M. (1998), “Cumhuriyet Döneminde İktisadi Gelişme”,


Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:23-24, Cumhuriyet Özel Sayısı V, ss.3255-3269.

• HİÇ, Mükerrem. (1998), “Atatürk ve Ekonomik Rejim, Devletçilikten


Günümüzde Piyasa Ekonomisine”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:23-24,
Cumhuriyet Özel Sayısı V, ss.3285-3292.

• İNAN, Afet. (1972), Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Beş


Yıllık Sanayi Planı 1933, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara.

• KAL’A, Ahmet. (1998), “Cumhuriyet Ekonomisinde İlk Dönem Gelişmeler


(1923-1939)”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:23-24, Cumhuriyet Özel Sayısı V,
ss.3305-3311.

• KARATAŞ, Muhammed. (1998), “Türkiye Cumhuriyeti Ekonomisinin


Temellerinin Atılmasında İzmir İktisat Kongresinin Yeri ve Önemi”, Yeni
Türkiye Dergisi, Sayı:23-24, Cumhuriyet Özel Sayısı V, ss.3317-3324.

• KEPENEK, Yakup ve YENTÜRK, Nurhan. (2001), Türkiye Ekonomisi, 12.


Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.

• KORKMAZ, Esfender. (1998), “Mali Yapı Mali Politikalar” , Yeni Türkiye


Dergisi, Sayı:23-24, Cumhuriyet Özel Sayısı V, ss.3412-3417.

• OĞUZ, Fırat ve BAYAR, Fırat. (2003), “1923-2003 Türkiye Ekonomisi”,


HazineDergisi, Cumhuriyetin 80. Yıl Özel Sayısı, Aralık, ss:3-40.

• ÖZYURT, Hasan. (1981), “Atatürk’ün İktisadi Görüşleri ve Uygulamaları”,


Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:13, Ağustos, ss:125-138.

• PAÇACI, Cihan. (1998), “Cumhuriyet Döneminde Türk Bankacılık Sektörü”,


Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:23-24, Cumhuriyet Özel Sayısı V, ss.3398-3406.

• PARASIZ, İlker. (1998), Türkiye Ekonomisi, 1923’den Günümüze İktisat ve


İstikrar Politikaları, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa.

• SABIR, Hasan. (2003), “Atatürk’ün İktisat Zihniyeti”, Dış Ticaret Dergisi,


Yıl:8, Sayı:28, Nisan, ss.77-92.

• SEMİZ, Yaşar. (1996), Atatürk Döneminin İktisadi Politikası –Milli İktisat ve


Tasarruf Cemiyeti-, Saray Kitabevi, Konya

• SEVGİ, Cezmi. (1994), Sanayileşme Sürecinde Türkiye ve Sanayi


Kuruluşlarının Alansal Dağılımı, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul.

• SOYAK, Alkan. (2003), “Türkiye’de İktisadi Planlama: DPT’ye İhtiyaç Var


mı?”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Yıl:4, Sayı:2, ss.167-182.

• YAVİ, Ersal. (2001), Batırılan Bir Ülke Nasıl Kurtarılır? Günümüz


Türkiye’sine Kıssadan Hisseler, Yazıcı Yayınevi, İzmir.

Atatürkçülüğün Ekonomik ve Sosyal Yönü Semineri, İstanbul İktisadi ve Ticari


İlimler Akademisi Yay., İstanbul 1973; Türkiye

Ekonomisinin 50 Yılı Semineri, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi


Yay., İstanbul 1973;

Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları (1923-1938), İktisadi ve


Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği Yay., İstanbul 1977;

Atatürk Döneminde Türkiye Ekonomisi Semineri, Yapı ve Kredi Bankası Yay.,


İstanbul 1982;

Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişmesi


Semineri, AÜSBF Yay., Ankara 1982;

Atatürk Döneminin Sosyo-Ekonomik Sorunları Seminerinde Sunulan Tebliğler,


Kayseri Üniversitesi Atatürk Araştırmaları Enstitüsü Yay., Ankara 1982;

Atatürk’ün Ekonomik Kalkınma Politikası ve Devlet İşletmeciliği, İstanbul


Üniversitesi İşletme Fakültesi Yay., İstanbul 1981;

Atatürk’ün 100. Doğum Yıldönümü Seri Konferansları, İstanbul İktisadi ve


Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Yay., İstanbul 1981;

1885-1985 Türkiye Ekonomisinin 100 Yılı ve İzmir ve İzmir Ticaret Odası


Sempozyumu, İzmir Ticaret Odası Yay., İzmir 1986.

Zafer Toprak, 1948’den 1998’e Akbank Tarihi: Bir Geleceğin Geçmişi, Akbank
Yay., İstanbul 1998;

Sabri Yetkin - Erkan Serçe, İzmir Esnaf ve Ahali Bankası’ndan Egebank’a


(1928-2000), Egebank Yay., İstanbul 2000.
Uygur Kocabaşoğlu, SEKA Tarihi: Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikalarının
Tarihsel

Gelişimi, SEKA Yay., Ankara 1996.

Cumhuriyet’in 10. yıldönümü nedeniyle yapılmış Yayınların bir toplu listesi için
bkz.

Selim Nüzhet, “Cumhuriyetin Onuncu Yıldönümünde Yapılan Neşriyat”, Ülkü,


Cilt 2,

Sayı 12, (1934), s. 443-455.

Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), 2. bs., 1-2 Cilt,
İletişim Yay., İstanbul

1996.

Sami Güven, 1950’li Yıllarda Türk Ekonomisi Üzerinde Amerika Kalkınma


Reçeteleri,Ezgi Kitabevi Yay., Bursa 1998;

İlhan Tekeli - Selim İlkin, Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi
Kalkınma Planı, ODTÜ Yay., Ankara 1974;

Serdar Turgut, Demokrat Parti Döneminde Türkiye Ekonomisi, Ankara 1991.

Aktar ve Bali’nin çalışmaları için bkz. dipnot 17.

Rıdvan Akar, Varlık Vergisi-Tek Parti Rejiminde Azınlık Karşıtı Politika


Örneği, Belge Yay., İstanbul 1992;

Murat Koraltürk, Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odaları (1880-1952), Denizler


Kitabevi, İstanbul 2002.

Ahmet Makal, Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946,


İmge Kitabevi,

Ankara 1999.

Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, 3. bs., Gerçek Yay., İstanbul
1990;

Haldun Gülalp, Gelişme Stratejileri ve Gelişme İdeolojileri, 2. bs., Yurt Yay.,


Ankara 1987;
Gülten Kazgan, Tanzimat’tan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Altın Kitaplar,
İstanbul 1999;

Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, 2. bs., İletişim Yay., İstanbul


1990;

Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 3. bs., Tarih Vakfı
Yurt Yay., İstanbul 1994;

Mehmet Emin Elmacı, İttihat Terakki ve kapitülasyonlar, Homer yay,


İstanbul.2005

Oktay Yenal, Cumhuriyet’in İktisat Tarihi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası


Yay., İstanbul 2001;

Geçiş Sürecinde Türkiye, (der.) İrvin Cemil Schick – Ertuğrul Ahmek Tonak,
Belge Yay., İstanbul 1990.

Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), çev. Ahmet Fethi,


Hil Yay., İstanbul 1994; a.mlf.,

Modern Türkiye’nin Oluşumu, çev. Yavuz Alogan, Sarmal Yay., İstanbul 1995;

Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yay., İstanbul 1995.

Murat Güvenç - Oğuz Işık, Emlak Bankası 1926-1998, Emlak Bankası Yay.,
İstanbul 1999;

Haydar Kazgan - Alkan Soyak - Murat Koraltürk, Cumhuriyet’in 75 Yıllık


Sigortacısı Koç Allianz, Koç Allianz Sigorta A.Ş. Yay., İstanbul 1998;

Haydar Kazgan – Murat Öztürk - Murat Koraltürk, Türkiye Cumhuriyet Merkez


Bankası, Creative Yay., İstanbul 2000;

Uygur Kocabaşoğlu, Türkiye İş Bankası Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yay.,

Türkiye’de Tarımsal Yapılar (1923-2000), Derleyenler Şevket Pamuk - Zafer


Toprak, Yurt Yay., Ankara 1988.

Nevin Coşar, “Aşar Vergisinin Kaldırılma Nedenleri”, Toplumsal Tarih, Cilt 6,


Sayı 35 (1996), s. 21-29; Nevin Coşar, “Aşar Vergisinin Kaldırılmasının Kısa ve
Uzun Dönemli Etkileri”, Toplumsal Tarih, Cilt 6, Sayı 36 (1996), s. 7-13;

İzzettin Önder, “Aşarın Kaldırılması”, Toplum ve Bilim, Sayı 13 (1981), s. 76-


92.

Tarihsel Gelişimi İçinde Türkiye Sanayii, Makine Mühendisleri Odası Yay.,


Ankara 1977.

A. Gündüz Ökçün, “1909-1930 Yılları Arasında Anonim Şirket Olarak Kurulan


Bankalar”,

Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara 1975, s.


409- 475;

Oya Silier, “1920’lerde Türkiye’de Milli Bankacılığın Genel Görünümü”,


Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Hacettepe Üniversitesi Yay., Ankara 1975, s.
485-533;

İlhan Tekeli- Selim İlkin, Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama
Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası, TC. Merkez Bankası Yay., Ankara 1981.

Doğan Duman, Ulusal Ekonominin Yapılanmasında Yerli Malı Haftası, Dokuz


Eylül Yay., İzmir 2001;

Yaşar Semiz, Atatürk Döneminin İktisadi Politikası - Milli İktisat ve Tasarruf


Cemiyeti, Saray Kitabevi, Konya 1996.

M. Naci Bostancı, Kadrocular ve Sosyo-Ekonomik Görüşleri, Kültür Bakanlığı


Yay., Ankara 1990;

Temuçin Faik Ertan, Kadrocular ve Kadro Hareketi (Görüşler, Yorumlar,


Değerlendirmeler), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1994;

Mustafa Türkeş, Ulusçu Sol Bir Akım: Kadro Hareketi (1932-1934), İmge
Kitabevi, Ankara 1999;

Merdan Yanardağ, Türk Siyasal Yaşamında Kadro Hareketi, İstanbul 1988.

Naci Bostancı, Cumhuriyetin Başlangıç Yıllarında Ekonomi ve Siyaset, Ötüken


Yay., İstanbul 1996.

Zafer Toprak, Milli İktisat-Milli Burjuvazi, Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul
1995; a.mlf.,

Zafer Toprak İttihat-Terakki ve Devletçilik, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul


1995.

Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun


Ekonomisi, TTK Yay., Ankara 1994;

Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Maliye Bakanlığı


Yay., Ankara 1974;

Ahmet Emin Yaman, Kurtuluş Savaşında Anadolu Ekonomisi (1919-1922),


Betik Yay., Ankara 1998.

Ayhan Aktar, “Nüfusun Homojenleştirilmesi ve Ekonominin Türkleştirilmesi


Sürecinde Bir Aşama: Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi, 1923-1924”,

Ayhan Aktar Varlık Vergisi ve “Türkleştirme”

Kemal Arı, Büyük Mübadele-Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), Tarih Vakfı


Yurt Yay., İstanbul 1995;

R. Kaplanoğlu, Bursa’da Mübadele: 1923-1930 Yunanistan Göçmenleri,


Avrasya Etnografya Vakfı Yay., Bursa 1999;

Nedim İpek, Mübadele ve Samsun, TTK Yay., Ankara 2000.

Çağlar Keyder, Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye (1923-1929), Yurt yay.,


Ankara 1982.

A. Gündüz Ökçün, 1920-1930 Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim


Şirketlerinde Yabancı Sermaye, AÜSBF Yay., Ankara 1971

A. Gündüz Ökçün, Yabancıların Türkiye’de Çalışma Hürriyeti, AÜSBF Yay.,


Ankara 1962; a.mlf.,

A. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi 1923-İzmir. Haberler-Belgeler-


Yorumlar, AÜSBF Yay., Ankara 1968; a.mlf.,

A. Gündüz Ökçün, Osmanlı Sanayii- 1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistiki,


AÜSBF Yay., Ankara 1971. A.

A.Gündüz Ökçün – Ahmet R. Ökçün, Türk Antlaşmaları Rehberi (1920-1973),


AÜSBF Yay., Ankara 1974.

Gündüz Ökçün, Ta’til-i Eşgal Kanunu, 1909, Belgeler-Yorumlar, AÜSBF Yay.,


Ankara 1983; a.mlf.,
A. Gündüz Ökçün, Tarımda Çalışma ve Ekme Yükümlülüğü (Mükellefiyet-i
Ziraiyye) Belgeler 1914-1922, AÜSBF Yay., Ankara 1983.

A. Gündüz Ökçün, İktisat Tarihi Yazıları, Sermaye Piyasası Kurulu Yay.,


Ankara 1997.

Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek-Parti Yönetimi’nin Kurulması


(1923-1931), 3. bs., Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 1999.

Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 3. bs., Savaş Yay., Ankara 1982;

Bilsay Kuruç, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Bilgi Yayınevi Yay.,


Ankara 1987;

Bilsay Kuruç, Belgelerle Türkiye İktisat Politikası, Cilt 1, AÜSBF Yay., Ankara
1988. Cilt 2, AÜSBF Yay., Ankara 1993;

İlhan Tekeli – Selim İlkin, 1929 Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika


Arayışları, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Yay., Ankara 1977;

İlhan Tekeli - Selim İlkin, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin


Oluşumu, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Yay., Ankara 1982.

Murat Koraltürk, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Edirne’de Ticaret ve Sanayi


-Sermayenin Etnik Kompozisyonu-”,

Edirne: Serhattaki Payitaht, Yapı Kredi Yay., İstanbul 1998, s. 295-303.

Mete Tunçay, “Teracim-i Ahval Ansiklopedisi’ne Göre Türkiye’de Yabancılar”,


Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları (1923- 1938), İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği Yay., İstanbul 1977,

Korkut Boratav, “1923-1939 Yıllarının İktisat Politikası Açısından


Dönemlendirilmesi”, Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları
(1923-1938), İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği Yay.,
İstanbul 1977, s. 39-62; a.mlf.,

Korkut Boratav Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, 3. bs., Gerçek Yay., İstanbul
1990, s. 7-10;

Oktay Yenal, İktisat Siyasası Üzerinde İncelemeler, Türkiye İş Bankası Kültür


Yay., 1999; a.mlf., Oktay Yenal, Cumhuriyet’in İktisat Tarihi, Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası Yay., İstanbul 2001.
AKALIN, Güneri (2008), Atatürk Dönemi Maliye Politikaları, Ankara, T.C.

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkalığı Yayın No: 2008/384.

AKGÜÇ, Öztin (2001) Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlı Devletinden Aldığı

Ekonomik Miras, İlhami Azkan(Der.), Ulusal Sorunlar ve Demokratik Çözüm


Yolları, (ss. 4-5), Bursa: Ekin Kitabevi.

AKTAN, Okan H. (1998), “Atatürk’ün Ekonomi Politikası: Ulusal Bağımsızlık


ve Ekonomik Bağımsızlık”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,
Cumhuriyetin 75. Yılı Özel Sayısı.

ARMAOĞLU, Fahir (1983), 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, İş Bankası


Yayını.

ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ 1, (1989).

ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ 2, (1989).

ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ 3, (1989).

ATASAGU, Y.S. (1940), Türkiye’de Zirai Kredi Kooperatifleri (1929–1939)

AYBARS, Ergün (2006), Atatürkçülük ve Modernleşme, 1. Basım, İzmir, Zeus

Kitabevi.

AYSAN, Mustafa (1981), Atatürk’ün Ekonomi Politikası, Kırklareli, Sermet


Yayınları.

BERKES, Niyazi (1972), 200 Yıldır Neden Bocalıyoruz?, Ankara, Cumhuriyet


Yayınları.

BİLGE, Köksal (1973), Türkiye’de İktisadi Politikanın Gelişimi, İstanbul, Yapı

Kredi Yayınları.

BORATAV, Korkut (1967), 1923–1939 Yıllarının İktisat Politikası Açısından

Değerlendirilmesi, İstanbul, Say Yayınları.

BULUTAY, Tuncer, vd. (1974), Türkiye Milli Geliri: 1923–1948, Ankara.

CEZAR, Yavuz (1986), Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi,


İstanbul, Alan Yayıncılık.

ÇAVDAR, Tevfik (1973), Osmanlı İmparatorluğunun Yarı Sömürge Oluşu,

İstanbul, Ant Yayınları.

ÇELEBİCAN, Güngör (1977), Atatürk Döneminde Para-Kredi Siyaseti ve

Kurumlaşma Hareketi, İstanbul.

DERİN, Haldun (1940), Türkiye’de Devletçilik, İstanbul.

DİVİTÇİOĞLU, Sencer (1982), Asya Tipi Üretim Biçimi ve Osmanlı Toplumu,

İstanbul, Ar Yayınları.

ELİÇİN, Emin Türk (1970), Kemalist Devrim İdeolojisi, İstanbul, Ant


Yayınları.

ERGİN, Feridun (1977), Atatürk Zamanında Türk Ekonomisi, İstanbul, Yaşar

Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları.

EROĞLU, Hamza (1984), Atatürk Ve Devletçilik, İstanbul, Say Yayınları.

GÖKALP, Ziya (1976), Türkçülüğün Esasları, İstanbul, T.C Kültür Bakanlığı

Yayınları.

İLHAN, Suat (1983), Atatürk Ve Askerlik, Ankara, TTKY.

İNAN, Afet (1974), Vatandaş İçin Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal


Atatürk’ün

El Yazıları, Ankara, T.T.K.Yayınları.

KANTEMİR, Dimitri (1998), Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş

Tarihi, Cumhuriyet Yayınları.

KASABA, Reşat (1993), Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi, İstanbul,

Belge Yayınları.

KEPENEK, Yakup(2001), Ekonomik Açıdan Değerlendirme, İlhami


Azkan(Der.),

Ulusal Sorunlar ve Demokratik Çözüm Yolları, (ss. 36-37), Bursa: Ekin


Kitabevi.

KEPENEK, Yakup (2009), Türkiye Ekonomisi, İstanbul, Remzi Kitabevi,

KORAY, Meryem (2005), Sosyal Politika, 2. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi.

KURUÇ, Bilsay (1987), Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Ankara, Bilgi

Yayınevi.

LAUFENBURGER, H. (1941), İktisadi Sahada Devletin Müdahalesi (Çev.


Zekai

APAYDIN), İstanbul.

LEONTYEV, Lev (1968), Politik Ekonominin Esasları, (Çev. Mete Ergin ),

İstanbul, İzlem Yayınları.

MANTRAN, Robert (1991), Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 21. Basım, İstanbul,

Say Yayınevi.

MISIRLIOĞLU, M.K. 1929 Buhranı ve Harcama Politikalarımız.

OKYAR, Osman (1995), Atatürk ve Devletçilik Politikası, T.T.K Yayınları.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 165

OYAL, E.(1981), Karma Girişimlerde Kamu Katılımları Ve Türkiye’deki

Uygulama, Ankara, TODAIE Yayını.

ÖKÇÜN, Gündüz (1968), Türkiye İktisat Kongresi 1923, Ankara, Siyasal


Bilgiler

Fakültesi Yayını.

ÖLMEZOĞULLARI, Nalân (1998), İktisadi Sistemler, Ankara, Ezgi Kitabevi.

ÖZTÜRK, Kazım (1969), Cumhurbaşkanının T.B.B.BM’ni Açış Nutukları,

İstanbul, Ak Yayınları.

PAMUK, Şevket (2008), Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat

Politikaları ve Büyüme, 1. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel


Yayın: 1611.

SAHA, Meray (1971), Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar, Belgeler, Ankara,

Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

SAYAR, Ahmet (1996), “Atatürk’ün İktisat Kafasına Dair Düşünceler”,


İ.Ü.S.B.F

Dergisi, Sayı: 15.

SOYSAL, İbrahim (1965), Türkiye’nin Dış Münasebetleri ile İlgili Başlıca


Siyasi

Antlaşmalar, Ankara, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

SİLİER, O. (1980), “Türkiye’de Tarımsal Yapının Değişimi”, İstanbul, Boğaziçi

Üniversitesi Yayını.

STEİNHAUS, Kurt (1973), Atatürk Devrimi Sosyolojisi, (Çev.M.Akkaş),


İstanbul,

Sander Yayınları.

SÜLKER, Kemal (1998), Dünya’da ve Türkiye’de İşçi Sınıfının Doğuşu,


İstanbul,

Cumhuriyet Yayınları.

TABAK, Faruk (1978), Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, İstanbul,

Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

TEKELİ, İlhan ve Selim İLKİN (2009), 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin

İktisadi Politika Arayışları, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi: 1, 1. Basım,

İstanbul, Bilge Kültür Sanat Yayın.

TEZEL, Yahya S. (1986), Cumhuriyet Döneminin İktisat Tarihi (1923-1950),

Ankara, Yurt Yayınları.

TÜMERTEKİN, Erol (1962), Beşeri ve İktisadi Coğrafyaya Giriş, İstanbul,


Toker
Yayınları.

ÜLKEN, Yüksel (1981), Atatürk’ün İktisadi Kişiliği, Atatürk Dönemi İktisat

Politikası, İstanbul, İ.Ü.İ.F.M.C. Yayınları.

YENAL, Oktay (2003), Cumhuriyet’in İktisat Tarihi, 1. Basım, İstanbul, Homer

Kitabevi,

YILDIRIM, Nesrin (2006), Atatürk’ün İktisadi Egemenlik İlkesinin Kalkınma

Politikaları, 1.Baskı, Ankara, Platin Yayınları.

YILMAZ, Şiar (1988), “1923’den Bu Yana Ekonomi Politikaları: Devletçilikten

Devletin Tasfiyesine”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt: XXII, Sayı: 213,

s.33.

AKSOY Suat, 100 Soruda Türkiye’de Toprak Meselesi, Gerçek

Yayınevi, İstanbul: 1971.

BARKAN, Ö. Lütfi, Türkiye’de Toprak Meselesi, Gözlem Yayınları, İstanbul,


1980.

BARKAN, Ö.Lütfi, “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Türkiye’de Zirai Bir


Reformun Ana Meseleleri”, Türkiye’de Toprak Meselesi, Gözlem Yayınları,
İstanbul, 1980

BAŞOL Koray, Türkiye Ekonomisi, Anadolu Matbaası, İzmir: 1994.

BORATAV Korkut Türkiye İktisat Tarihi 1908 – 1985, IV. Cilt, Cem Yayınevi
İstanbul: 1997.

BORATAV Korkut Türkiye İktisat Tarihi (1908 – 1985) , Gerçek Yayınevi, 3.


Baskı, İstanbul: 1990.

DİNLER Zeynel, Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabevi Yayınları, 4.Baskı,


Bursa:1996.

DURAN Bünyamin, “Osmanlı Devletinin son Döneminde Türkiye Tarımındaki


Gelişmeler” (1870–1914), 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi
Kongresi, İstanbul: 21 – 25 Ağustos 1989.
GÜRAN Tevfik, Zirai Politika Ve Ziraatta Gelişmeler, 1839–1876”,

150. Yılında Tanzimat. (Yay: Hakkı Dursun Yıldız), Ankara: 1992.

GÜRAN Tevfik, “Osmanlı Tarım Ekonomisi, 1840–1910”,Türk İktisat

Tarihi Yıllığı, Sayı:1,1987.

HATİPOĞLU Zeyyat-AYSAN Mustafa, Türkiye Ekonomisinde 1994

Bunalımı Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. İstanbul: 1994.

HATİPOĞLU Zeyyat, Türkiye İktisadının Geçmişi, Bugünü ve

Geleceği, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş. İstanbul: 1993.

HİÇ Mükerrem, Türkiye Ekonomisinin Analizi, Güryağ Matbaacılık,

İstanbul: 1980.

İLKİN Rasih – KÖKSAL A., Bilge, Türkiye’de İktisadi Politika

Gelişimi, Yapı Ve Kredi Bankası Yayını, Binbirdirek Mat, İstanbul:

1973.

İTO, Tarım Destekleme Politikaları ve Sonuçları, ABO, AT ve

Türkiye, Yay. No. 1993–29 Can Matbaası İstanbul:1993.

KARLUK Rıdvan,Türkiye Ekonomisi, Beta Basım Yayım Dağıtım

A.Ş., İstanbul: 1997.

KASABA Reşat, Osmanlı İmparatorluğu ve Dünya Ekonomisi (19

yy.),(Çeviren EMİROĞLU Kudret), Belge Yayınları İstanbul: 1993.

KILIÇ, Orhan, Osmanlı Devletinin İdari Taksimatı Eyalet ve Sancak

Tevcihatı, Ceren Matbaacılık, Elazığ, 1997

PAMUK Şevket, “II. Dünya Savaşı Yıllarında Devlet, Tarımsal Yapılar

ve Bölüşüm”, Türkiye”de Tarımsal Yapılar (1923–2000), Yurt

Yayınları, Ankara: 1988.

PAMUK Şevket, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık Ve Büyüme


(1820 – 1913), Yurt Yayınları, İstanbul: 1994.

QUATAERT Donald, “Osmanlı İmparatorluğunda Tarımsal Gelişme”

(Çeviren. Ahmet Günlük), Tanzimat’tan Cumhuriyete Türkiye

Ansiklopedisi.

SÜMER M. Esat, “Yurdumuzun Zirai Kalkınması,” Tarım Bakanlığı

Dergisi, No. 10, 1948

TABAKOĞLU, Ahmet, Türk İktisat Tarihi, Dergâh Yayınları,

İstanbul, Nisan 2000.

TEKELİ İlhan - İLKİN Selim, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de

Devletçiliğin Oluşumu, ODTÜ, Ankara: 1982.

TEKELİ İlhan - İLKİN Selim,“Devletçilik Dönemi Tarım Politikaları”,

Türkiye’de Tarımsal Yapılar 1923–2000, Yurt Yayınları,

Ankara:1988.

TOBB, Türkiye’de Ekonomik Yapı Değişmeleri (1923–1988),

Kurtuluş Ofset Basımevi, Ankara: 1989.

TOKGÖZ Erdinç, Türkiye’nin İktisadi gelişme Tarihi (1914–1997),

İmaj Yayınevi, Ankara, Ekim 1997, s.117.

TOPRAK Zafer “Türkiye Tarımı Ve Yapısal Gelişmeler 1900–1950”,

TOPRAK Zafer Türkiye’de Tarımsal yapılar 1923–2000, Yurt Yayınları


Ankara: 1988.

Korkut Boratav: Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, Gerçek Yayınevi, İstanbul,


1988.

Tuncer Bulutay, Yahya S. Tezel, Nuri Yıldırım: Türkiye Milli Geliri (1923-
1948), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 1974.
İskender Gökalp: "Ekonomide Düzenleme Kavramı", Yapıt, Nisan-Mayıs 1984,
ss. 5-19

Çağlar Keyder: "Türk Tarımında Küçük Meta Üretiminin Yerleşmesi (1946-


1960), Şevket Pamuk Zafer Toprak (Derleyenler) Türkiye'de Tarımsal Yapılar
(1923-2000), Yurt Yayınları, Ankara, 1988.

Şevket Pamuk: "Dünya İktisadi Bunalımı ve 1930'lara Yeniden Bakış", Bilanço


1923-1998, Cilt 2, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Tarih Vakfı, İstanbul, 1999, ss.
33-40.

İlhan Tekeli Selim İlkin: 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin Politika


Arayışları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1977.

İlhan Tekeli Selim İlkin: Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi
Kalkınma Planı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1974.

İlhan Tekeli Selim İlkin: Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin


Oluşumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1982.

İlhan Tekeli Selim İlkin: "Savaşmayan Ülkenin Savaş Ekonomisi: Üretimden


Tüketime Pamuklu Dokuma", ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt 14, 1987, s. 1-48.

Attila Sönmez: "Türkiye'de 1950 Sonrası Sanayileşme Politikası Üzerine


Gözlemler", Bilanço 1923-1998, Cilt.2, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Tarih
Vakfı, İstanbul, 1999, ss.59-71.

Yahya S. Tezel: Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi 1923-1950, Yurt


Yayınları, Ankara, 1986.