You are on page 1of 13

1:tg thực dân pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần 1 ở VN là khi nào?

Trả lời:1897-1918

2:trong lần khai thác tđ lần 1 tại Vn có giai cấp nào dc hình thành:

Trả lời:giai cấp tư sản và công nhân.

3:trước CTTG 1 ở VN có n~ giai cấp nào?

Trả lời:địa chủ phong kiến,nông dân và tiểu tư sản

4:dưới chế độ thực dân pk,giai cấp nd Vn co yêu cầu bức thiết nhất là?

Trả lời:độc lập dân tộc

5:mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở VN đầu tk 20 là ji?

Trả lời:mâu thuẫn giữa dt Vn với đế quốc xâm lược và bọn tay sai

6:đặc diểm ra đời giai cấp cn VN ntn?

Trả lời:

-ra đời trước gc tư sản,trong lần khai thác...

-phần lớn xuất thân từ nông dân

-chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc,pk và tư sản

7: những giai cấp bị trị ở VN dưới chế độ thuộc địa của td pháp là?

Trả lời:công nhân,nông dân, tiểu tư sản,tư sản dân tộc,địa chủ vừa và nhỏ.

8:khi nào phong trào cn VN hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

Trả lời:năm 1930(đcsvn ra đời) 9:NAQ lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh
hướng chính trị vô sản vào thời điểm nào?

Trả lời:1920

10:báo Đời Sống CN là của tổ chức nào?

Trả lời:Tổng liên đoàn lao động Pháp

11:Hội liên hiệp thuộc đị được thành lập vào năm nào?

Trả lời:1921
12:NAQ đã đọc sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề tuộc địa khi nào?ở
đâu?

Trả lời:7/1920-pháp

13:sự kiện nào đã dc NAQ đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân"?

Trả lời:vụ mưu sát tên toàn quyền Adectanh của Phạm Hòng Thái

14:phong trào đòi thả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?

Trả lời: 1925

15:NAQ từ liên xô về quảng châu vào thời gian nào?

Trả lời: 11/1924

16:hội VNCM thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hóa" khi nào?

Trả lời: cuối 1928 đầu 1929

17:tên chính thức của tổ chức này dc đặt tại Đại hội lần thứ nhất ở QC(5/1929) là gì? Trả lời: hội
VN CM thanh niên

18:VN quốc dân đảng dc thành lập vào tg nào?

Trả lời: 12/1927

19:ai là người tham gia sáng lập vnqdđ 1927:

a)tôn quang phiệt

b)trần huy liệu

c)phạm tuấn tài

d)nguyễn thái học (*)

20:khởi nghĩa yên bái nổ ra vào tg nào?

Trả lời: 9-2-1930

21:tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên tại VN?

Trả lời: Đông Dương cộng sản Đảng

22:chi bộ cộng sản đảng dầu tiên tại vn dc thành lập năm nào?

Trả lời: cuối tháng 3/1929


23:chi bộ cộng sản đàu tiên có mấy đảng viên?ai làm bí thư?

Trả lời:7 đảng viên-bí thư Trần Văn Cung

24:đông dương cộng sản đảng và an nam cộng sản đảng dc ra đời từ tổ chức tiền nhân nào?

Trả lời:hội VN CM thanh niên

25:Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào đảng csvn khi nào?

Trả lời:24/2/1930 26:tổ chức đông dương cộng sản đảng dc thành lập khi nào?

Trả lời:6/1929

27:tổ chức an nam cộng sản đảng dc thành lập vào tg nào?

Trả lời:8/1929

28:tổ chức Đông Dương cộng sản liên đoàn dc thành lập vào tg nào?

Trả lời:1/1930

29:tg ra bản tuyên đạt nêu rõ việc thành lập ĐDCS liên đoàn?

Trả lởi:9/1929

30:ban thường vụ tw đảng ra quyết định chấp nhận đdcs liên đoàn là một bộ phận của đcsvn vào
thời gian nào?

Trả lời:24-2-1930

31:do đâu NAQ đã triệu tập và chủ trì hội nghj thành lập đảng đầu tien vào năm 1930?

Trả lời:do sự chủ động của NAQ

32:đại biểu các tổ chức cộng sản nào đã tham jia hội nghj thành lập đảng

đàu năm 30?

Trả lời:đông dương csđ và an nam csđ

33:hội nghị thành lập đảng csvn đã thông qua mấy văn kiện?

Trả lời:4 văn kiện

34:hội nghj hợp nhất thành lập đảng CSVN(3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây?

a)chánh cương vắn tắt b)sách lược vắn tắt


c)điều lệ vắn tắt và chương trình vắn tắt

d)cả a,b,c (*)

35:nội dung nào sau đây nằm trong cương lĩnh đầu tiên của đảng?

Trả lời:đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến,làm cho nc nam hoàn toàn độc lập

36:cương lĩnh đầu tiên cua đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của

CMVN là ji?

Trả lời:làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới xh cộng sản

37:sau hội nghj thành lập đảng,BCH TW lâm thời của đảng dc thành lập do ai đứng đầu?

Trả lời:trần phú

38:vào lúc NAQ gửi đến qtcs bản báo cáo về thành lập ĐCSVN?

Trả lời:ngày 2/3/1930

39:văn kiện nào của đảng đặt nhiệm vụ chống đé quốc lên hàng đầu?

Trả lời:chánh cương vắn tắt,sách lược vắn tắt,do hội nghj thành lập đảng thông qua.

40:chỉ rõ điểm khác nhau jiua cưng lĩnh chính trị đầu tiên của đảng và luận cương chính trị
10/1930 là?

Trả lời:chủ trương tập hợp ll cách mạng

41:văn kiện nào của đảng nhấn mạnh "vấn đề thổ địa là cái cốt của cm tư sản dân quyền"?
Trả lời:luận cương chính trị 10/1930

42:lần đầu tiên nhân dân vn kỷ niệm ngày quốc tế lao động vào năm nào?

Trả lời:1930

43:cao trào cm vn năm 1930 bắt đầu bị đế quốc pháp đàn áp khốc liệt từ khi nào?

Trả lời:cuối năm 1930

44:tên của llvt được thành lập ở nghệ tĩnh trong cao trào cm 1930 là ji?

Trả lời:tự vệ đỏ

45:chính quyền xô viết ở nghệ tĩnh dc thành lập trong khoảng thời gian nào?

Trả lời:cuối 1930


46:nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cm VN
năm 1930?

Trả lời:sự lãnh đạo của đảng cs vn

47:luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo ra đời vào thời gian nào?

Trả lời:10/1930

48:hội nghj lần thứ 10/1930 do ai chủ trì?

Trả lời:trần phú

49:hội nghị ban chấp hành TW đảng 10/1930 đã cử ra mấy ủy viên?

Trả lời:6 ủy viên

51:Đh lần thứ 7 quốc tế cs họp ở mascova vào thời gian nào?

Trả lời:25/7-20/8/1935

52:được sự chỉ đạo của quốc tế cộng sản ban lãnh đạo của đảng dc thành lập năm nào?

Trả lời:1934

53:đc sự chỉ đạo của quốc tế cộng sản ban chỉ đạo của đảng ở nước ngoài do ai đứng đầu?

Trả lời:lê hồng phong

54:đảng đã kịp thời công bố chương trình hành động của đảng cộng sản đông dương vào tg nào?

Trả lời:6/1932

55:quốc tế cộng sản họp đại hội lần 7 ở đâu?khi nào?

Trả lời:7/1935 maxcova

56:hội nghj nào của ban chấp hành TW đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu "độc lập dân tộc"
và "cách mạng ruộng đất"?

Trả lời:hội nghj họp tháng 7/1936

57:mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cm 36-39 là ji?

Trả lời:các quyền dân chủ đơn sơ

58:cho biết đối tượng của cm trong giai đoạn 36-39?

Trả lời:một bộ phận đế quốc xâm lược và tay sai


59:phong trào đông dương đại hội sôi nổi nhất năm nào?

Trả lời?1936 60:trong cao trào dân chủ 36-39 đảng chủ trương tập hợp n~ ll nào?

Trả lời:mọi ll dân tộc và một bộ phận người pháp ở đông dương

61:hội nghj ban chấp hành TW đảng họp tháng 7/1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

Trả lời:mặt trận nhân dân phản đế đông dương

62:cho biết hình thức tổ chức và đấu tranh trong giai đoạn 36-39?

Trả lời:tất cả các hình thức bao gồm:công khai hợp pháp,nửa công khai nửa hợp pháp,bí mật,bất
hợp pháp

63:điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai hợp pháp cho pt cm đông dương giai đoạn
36-39?

Trả lời:gồm tất cả các đk:

-sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh tg

-chủ trương chuyển hướng chiến lược cm tg của quốc tế cộng sản

-mặt trận nhân dân pháp lên cầm quyền

64:ai là người viết tác phẩm:tự chỉ trích?

Trả lời:n~ văn cừ

65:chiến tranh tg bùng nổ vào tg nào?

Trả lời:1939

66:chủ trương điều chỉnh chiến lược m của đảng dc bắt đầu từ hội nghj tw nào?

Trả lời:hội nghị TW 6

67:hội nghị TW 6 họp tại đâu(11-1939)? Trả lời:Ba Điềm (Gia Định)

68:quân đội phát xít Nhật vào xâm lược nước ta khi nào?

Trả lời:thangs9/1940

69:cuộc khởi nghĩa bắc sơn nổ ra ngày nào?

Trả lời:27-9-1940

70:Nam Kỳ khởi nghĩa ngày nào?


Trả lời:

71:hội nghị TW đảng lần 7 tại Đình Bảng(Bắc Ninh) vào tg nào?

Trả lời:11-1940

72:mặt trận VN độc lập đồng minh(Việt Minh)dc thành lập năm nào?

Trả lời:1941

73:cho biết tên gọi của tổ chức quần chúng trong mặt trận Vn?

Trả lời:Cứu Quốc

74:mặt trận Việt Minh tuyên bố về sự ra đời của mình năm nào?

Trả lời:10-1941

75:hội nghị nào của BCH TW đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất?

Trả lời:hội nghị họp tháng 11-1939

76:lần đầu tiên BCH TW đảng chủ trương thành lập chính quyền nhà nc với hình thức cộng hòa
dân chủ tại hội nghị nào?

Trả lời:hội nghị tháng 11-1939 77:ai chủ trì hội nghị BCH TW đảng 11-1940?

Trả lời:Trường Chinh

78:hội nghị BCH TW đảng 5/1941 họp ở đâu?do ai chủ trì?

Trả lời:Cao Bằng,N.A.Q

79:BCH TW đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại hôi nghị nào?

Trả lời:hội nghị họp tháng 5-1941

80:mặt trận dân tộc,thống nhất phản đế đông dương dc quyết định thành lập tại hội nghị nào của
BCH TW đảng?

Trả lời:hội nghị họp tháng 11-1939

81:BCH TW đảng đã chủ trương thành lập nc VN dân chủ cộng hòa tai hội nghị nào?

Trả lời:hội nghị tháng 5-1941

82: BCH TW đảng đã chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ

nước ở đông dương vào tg nào?


Trả lời:5-1941

83:hội nghị lần 8 BCHTW đảng (5-1941)cử ai làm tổng bí thư?

Trả lời:trường chinh

84:một đội vũ trang nhỏ dc thành lập ở cao bằng gồm 12 chiến sỹ dc thành lập vào tg nào?

Trả lời:cuối 1941 85:tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị: "sửa soạn khởi nghĩa" vào tg nào?

Trả lời:5-1944

86:Vn tuyên truyền giải phóng quân dc thành lập khi nào?

Trả lời:22-12-1944

87:đội VN tuyên truyền giải phóng quân bước đầu dc thành lập có bao nhiêu chiến sỹ?

Trả lời:34

88:VN giải phóng quân dc thành lập vào tg nào?

Trả lời:5-1945

89:tài liệu nào sau đây dc đánh giá như một văn kiện mang tc cương lĩnh quân sự đầu tiên của
đảng?

Trả lời:chỉ thị thành lập đội VN tuyên truyền giải phóng quân.

90:chỉ thị "nhật,pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" phản ánh nội dung của hội nghị nào?

Trả lời:hội nghị Ban thường vụ TW Đảng họp tháng 2-1943

91:hội văn hóa cứu quốc dc thành lập vào tg nào?

Trả lời:năm 1944

92:trong cao trào vận động cứu nc 1939-1945,chiến khu cm dc xd ở vùng Chí Linh-Đông Triều
có tên gì?

Trả lời:Trần Hưng Đạo

93:chiến khu HÒA_NINH_THANH còn có tên là gì?

Trả lời:Lê Lợi 94:chiến khu cm dc gọi là Đệ tứ chiến khu?

Trả lời:

95:hội nghị quân sự cm Bắc Kỳ chủ trương thành lập chiến khu cm nào ở Nam Kỳ?
Trả lời:Nguyễn Tri Phương

96:khẩu hiệu nào dc nêu ra trong cao trào kháng Nhật cứu nc?

Trả lời:đáng đuổi pxn

97:cao trào kháng Nhật cứu nc đã diễn ra ở vùng rừng núi và trung du Bắc kỳ với hình thức nào
là chủ yếu?

Trả lời:chiến tranh du kích cục bộ

98:trong cao trào kháng nhật,pt "phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói" đã diễn ra mạnh
mẽ ở đâu?

Trả lời:đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ;

99:hình thức hoạt động chủ yếu ở các đô thị trong cao trào kháng nhật cứu nc là gj?

Trả lời:vũ trang tuyên truyền và diệt ác trừ gian.

100:hội nghị quân sự cm Bắc Kỳ họp vào tg nào?

Trả lời:5-1945

101:hội nghị quân sự Bắc kỳ do ai triệu tập?

Trả lời:Ban thường vụ TW đảng

102:tổ chức nào triệu tập hội quốc dân họp tại tân trào?

Trả lời:tổng bộ việt minh

103:hội nghị toàn quốc của ĐCS Đông Dương họp ở Tân trào trong tg nào?

Trả lời:13-15/8/1945

104:ủy ban dân tộc giải phóng do ai là chủ tịch?

Trả lời:Hồ CM

105:Quốc dân đại hội tân trào họp tháng 8-1945 ở huyện nào?

Trả lời:Sơn Dương(Tuyên Quang)

106:Quốc dân đại hội tân trào dã không quyết định tổng khởi nghĩa.

107:hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi

nghĩa dành chính quyền?


Trả lời:hội nghị toàn quốc của đảng

108:nd ta phải tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quan đông minh vào đông
dương vì:

a)đó là lúc so sánh ll có lợi nhất đối với cm

b)đó là kẻ thù cũ đã gục ngã nhưng kẻ thù mới chưa kịp đến

c)quân đồng minh có thể dựng ra một chíh quyền trái ý trí và nguện vọng của nd ta.

d)tất cả các lý do trên (*)

109:tình hình dn ta sau cm t8 dc ví như ha?

Trả lời:ngàn cân treo sợi tóc

110:n~ khó khăn thách thức đối với VN sau cm t8-1945?

Trả lời:tất cả các ý

111:n~ thuận lợi căn bản của đn sau cm t8-1945?

Tất cả các ý

112:kẻ thù chính của cm VN ngay sau cm t8-1945?

Trả lời:thực dân pháp xâm lược

113:sau ngày tuyên bố độc lập,chính phủ lâm thời đã xđ các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết?

Trả lời:diệt giặc đói,giặc dốt,giặc ngoại xâm

114:chỉ thị kc kiến quốc ra đời khi nào?

Trả lời:25/11/1946

115:chỉ thị kháng chiến kiến quốc xác định nhiệm vụ nào là trung tâm,bao trùm nhất?

Trả lời:bao gồm các ý:

-củng cố bảo vệ chính quyền cm

-chống td pháp xâm lược

-cải thiện đời sống nd

116:chỉ thị kháng chiến kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cm việt nam sau cm t8-1945?
Trả lời:dân tộc trên hết,tổ quốc trên hết

117:chủ trương và sách lược của TW đảng trong việc đối phó với các ll đế quốc sau cm t8?

Trả lời:bao gồm tất cả các ý trên 118:n~ thành tựu căn bản của cm vn trong việc xd và củng cố
chính quyền sau cm t8-1945?

Trả lời:tất cả n~ ý trên

119:phong trào mà đảng ta đã vân động nd chống nạn mù chữ diễn ra sau cm t8?

Trả lời:bình dân học vụ

120:nd nam bộ đứng lên chống td pháp bảo vệ cq ngày nào?

Trả lời:23/9/1945

121:đảng ta đã phát động phong trào ji để ủng hộ nhân lực cho Nam Bộ kháng chiến chống pháp
ngày 23/9/45?

Trả lời:Nam tiến

122:quốc hội đầu tiên của nc vn dân chủ cộng hòa dc bầu khi nào?

Trả lời:6/1/1946

123:kỳ họp quốc hội thứ nhất thành lập chính phủ đầu tiên của nc việt nam dân chủ cộng hòa?

Trả lời:2/3/1946

124:Hiến pháp đầu tiên của nc VNDCCH dc thông qua khi nào?

Trả lời:9/11/1946

125:Hà Nội dc xđ là thủ đô của nc VNDCCH khi nào?

Trả lời:năm 1945

126:để gạt mũi nhọn tiến công kẻ thù.đảng ta đã tuyên bố tự giải tán vao khi nào?và lấy tên gọi
là ji? Trả lời:11/11/1945 hội nghiên cứu cn mác ở Đông dương

127:n~ sự nhân nhượng của đảng ta với quân Tưởng và tay sai ở miền bắc sau cm t8?

Trả lời:tất cả các ý

128:đảng ta có chủ trương ji để quân tưởng không kiếm cớ sách nhiễu?

Trả lời:tất cả các phương án


129:đảng ta đã lựa chọn giải pháp gì trong mối quan hệ với thực dân pháp sau ngày pháp và
tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh?

185:đại hội chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất họp năm nào?

Trả lời:1952

186:đại đoàn quân chủ lực đầu tiên của quân dân vn(đại đoàn 308) được thành lập khi nào?

Trả lời:

187:đến cuối 1952,với sự phát triển mạnh mẽ ll vũ trang nd việt nam đã hình thành bao nhiêu đại
đoàn chủ lực?

Trả lời:6 đại đoàn bộ binh và một đại đoàn công binh-pháo binh

188:đại đoàn quân tiên phong là đại đoàn nào?

Trả lời:đại đoàn 308

189:ba vùng tự do là hậu phương chủ yếu trong kháng chiến chống pháp

của cm vn?

Trả lời:Việt Bắc,Thanh-Nghệ -Tĩnh,liên khu V

190:

191:nhằm đẩy mạnh thực hiện khẩu hiệu "n cày có ruộng" 11-1953 hội nghị ban chấp hành tw
đảng lần 5 đã thông qua?

Trả lời:cương lĩnh ruộng đất

192:ý nghĩa của quá trình thực hiện khẩu hiệu "n cày cố ruộng" đối với cuộc kháng chiến chống
pháp?

Trả lời:tất cả các ý kiến trên

193:một số hạn chế trong chính sách ruộng đất của đảng ta từ 1953-

1954?

Trả lời:tất cả các phương án

194:từ 1950 trở đi,mỹ can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh ở đông dương,theo đó đến
năm 1954,viện trợ của mỹ cho pháp đã tăng % trong ngân sách chiến tranh đông dương?

Trả lời:80%
195:

196:dầu năm 1953,nhằm cứu vãn tình thế ngày càng xa lầy và tìm kiếm giải pháp chính trị có
"danh dự",pháp và mỹ đã đưa một viên tướng pháp sang làm tổng chỉ huy quân đội pháp ở đông
dương và lập kế hoạch quân sự mang tên?

Trả lời:NAVA

197:điểm mạnh của kế hoạch NaVa của pháp mỹ trên chiến trường Đông dương:

Trả lời:tập trung một đội quân cơ động mạnh nhất và phương tiện chiến tranh nhiều nhất
198:trên cơ sở nắm bắt n~ chuyển biến của tình hình,BCH TW đảng đã đề ra chủ trương quân sự
trong đông xuân 53-54?

Trả lời: tất cả các phương án

199:

200:ngày 20-11-1953,giữa lúc quân ta tiến quân lên Tây Bắc,Na Va vội vàng phân tán ll cho
quân nhảy dù tập trung một khối chủ lực mạnh ở đâu?

Trả lời:điện biên phủ