You are on page 1of 1

LỜI MỞ ĐẦU

Trong lịch sử phất triển của xã hội loài người đã chứng minh rằng thuế đời
là một sự cần thiết khách quan gắn liền vớ sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà
nước.
Để có nguồn lực vật chất đảm bảo cho sự tồn tại và thực hiện các chức năng
nhiệm vụ của mình. Nhà nước phải dùng quyền lực chính trị vốn có để huy động
một bộ phận của cải của xã hội, việc huy động tập trung này Nhà nước thực hiện
bằng nhiều cách khác nhau: Đóng góp bắt buộc,vận động dân đóng góp tự nguyện
hoặc vay. Trong đó tính chất bắt buộc đối với mọi thành viên trong xã hội phải
đóng góp được gọi là thuế.
Trong xu hướng phát triển chung của thế giới, nền kinh tế của nước ta đang
ngày một đổi mới từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang
nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và thuế cũng là một trong
những công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý được nền kinh tế thị trường. Bởi lẻ
Nhà nước phai làm sao cho người dân, người nộp thuế có thay đổi hành vi của
mình hay không? Và việc thay đổi đó có mang lại tính tiêu cực cho nhịp độ phát
triển kinh tế của đất nước hay không? Chính vì vậy, Thuế của Nhà nước ta đã
ngày càng đổi mới để giúp cho nền kinh tế nước nhà hòa nhập vào nền kinh tế thế
giới nói chung và bình ổn kinh tế trong nước nói riêng nên việc điều chỉnh hệ
thống thuế cho phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của kinh tế nước nhà là khá
quan trọng. Trong đó thuế thu nhập cá nhân chiếm một phần khá lớn trong nhiều
loại thuế của nước ta ( thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế thu
nhập đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp…). Thuế thu nhập cá nhân có điều
chỉnh diện rộng đối với tất cả các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công,
kinh doanh, từ đầu tư gián tiếp mua bá cổ phần, trái phiếu…
Xuất phát từ mục đích muốn cho mọi người có cái nhìn khái quát và từng
bước nghiên cứu sâu về thuế thu nhập cá nhân của nước ta, chúng tôi đã chọn đề
tài về “ Thuế thu nhập cá nhân” để hoàn thành bài báo cáo này.