You are on page 1of 3

Student: Teaching Truth in Bengali

PASSAGES FOR READING PRACTICE USING TEXTS


FROM STUDIES 1 TO 10

Passages From Study 1

1. Aa«\a¬abL½a¬S±‚b| 2. ʱbp Aaj·p? 3. Aasb va¬| 4. y›sb


ʱbp Aa·? 5. sysp va¬ Aaj·p| 6. Ê\ ʱbp Aaj·? 7. Ê\ va¬
Aaj·| 8. L½a¬aS±‚bÎAa«\a¬ab|

Passages From Study 2

1. Ê·aq Êcap ʱbp Aaj·? 2. ʱ L²ajp Aaj·p? 3. cE vaS


ʱbp Aaj·? 4. Aazsp ʱaua½ Aaj·p? 5. Ê·aq vaS va¬ Aaj·|
6. ʱ L²ajp Aaj·? 7. Ê\ cE Êcap Aaj·| 8. Aazsp cE vaS|

Passages From Study 3

1. cE SÈjm¸ vaS ʱaua½ Aaj·? 2. cE caȬÁ ±a¸ J²ajp Aaj·|


3. JS Ê·aq caȬÁ \Ècai va¬S Aaj·| 4. Ê·aq cȬÁ \Ècai ʱaua½
Aaj·? 5. JS va¬ cȬÁ ±a¸ Aaj·| 6. JS va¿Á cȬÁ va¿Á|
7. AasbS KS SÈjm¸ Aas·| 8. JS va¿Á SÈjm¸d| 9. JS ±a¸ va¬
Aaj·| 10. KS va¿Á cȬÁ| 11. KS SÈjm¸ cE Aaj·| 12. AasbS
sysp|

Passages From Study 4

1. i½Á ±jm KS SÈjm¸d ±a¸ ±mÆp! (See “m+¾f = mÆ” in note on


table called “Consonant Followed by a Vowel — Showing Changing
Vowel Forms” and group with “m” in Practice 10 above.) 2. Ê·aq
\Ècai zEfp! 3. caȬÁ cS J²ajp Aaj·| 4. SÈjm¸d \Ècai va¬
Aaj·| 5. i½Á ±jm J Ê·aq \Ècai zEfp! 6. cȬÁ cS spp|

Passages From Study 5

1. Aazsp s± va¬ Aaj·p? 2. Aazsp va¬ Aaj·p, s±? 3. J \Ècai


© 2007 B J Burford & E J Burford 1 1 May 2007
Student: Teaching Truth in Bengali

±d Aaj·? 4. J s± va¬ \Ècai? 5. J va¬ \Ècai Aaj·, s±? 6. va¬


\Ècai ±d Aaj·? 7. K \Ècai Aacam zEfp! 8. yÏam pab ±d?
9. snjãacÁ s± Aazpam szyÁ? 10. yam ±a¸ ʱaua½ Aaj·?
11. Êyabam ±a¸ s± va¬? 12. i½Á ±jm ʲaiam \Ècai zEfp!
13. J Ê·aq \Ècai s± va¬? 14. Êyabam caȬÁ cS J²ajp Aaj·|
15. Aabam \Ècai va¬ Aaj·| 16. yaãam Ê·aq vaS J²ajp Aaj·|
17. i½Á ±jm, Aazpam pab c¬fp! 18. Aazpam cS spp!

Passages From Study 6

1. Aasb va¬ ±a¸ ±sm pÁ| 2. Aazsp ʱaua½ ±a¸ ±jmp? 3. J


Ê·aq Êbj½ caȬÁ ±a¸ ±jm| 4. Aazsp ±d ±a¸ ±jmp? 5. Ê\ Ajp±
±a¸ ±jm pÁ| 6. Aacam va¬ ±a¸ ±mÆp! 9. Aasb K \Ècai cfs¹ pÁ!
8. c¬fp, yÏam pab ±d? 9. yam szyÁ ʱamap zjEp| 10. Aazsp s±
caSjc¬ zjEp? 11. i½Á ±jm ʲaiam pab c¬fp! 12. K Ê·j¬
ʱamap cfj¹ pÁ| 13. Aasb Êyabam caȬÁ cS zsE|

Passages From Study 7

1. yajim ±a¸ ʱaua½ Aaj·? 2. yÏajim pab ±d? 3. snjãacÁ s±


Aazpajim szyÁ? 4. i½Á ±jm, Aazpajim pab c¬fp! 5. Aazpajim
caȬÁ cS spp! 6. yajim Ê·aq \Ècai s± va¬? 7. AabmÁ va¬ Aas·|
8. yÏamÁ ±a¸ ±jmp| 9. AazpamÁ va¬ ±a¸ ±jmp pÁ| 10. yamÁ
caSjc¬ zjE| 11. ÊyabmÁ \Ècai c¬ pÁ| 12. i½Á ±jm Aabajim
\Ècai zEfp! 13. Êyabajim caȬÁ cS J²ajp Aaj·| 14. Aabajim
\Ècai va¬ ±jm|

Passages From Study 8

1. yajim ±a¸\±¬ ʱaua½ Aaj·? 2. Aabajim sc¿½Ój¬Á va¬


Aaj·| (See “³+¾f = Ó” in note on table called “Consonant Followed
by a Vowel — Showing Changing Vowel Forms” above.) 3. syp¸p
‘za¶dp vaS ‘zauípÁ ±jmp, s±? (See “ref” “ ¾í ” in note on table called
“Vowel Form as Independent...” above, and CONJUNCTS regarding
“m” below.) 4. Aasb caȬÁ s®s²| Ê\L caȬÁ s®j²|
© 2007 B J Burford & E J Burford 2 1 May 2007
Student: Teaching Truth in Bengali

Passages From Study 10

1. Aasb K \Ècai ësp pÁ| 2. Aa\fp, yÏam pab ±d? 3. yam szyÁ
ʱamap maj²p| 4. Aazsp s± caSjc¬ zjEp? 5. i½Á ±jm ʲaiam
pab c¬fp! 6. K Ê·j¬mÁ ʱamap bajp pÁ| 7. Aasb Êyabam Ê·aq
caȬÁ cS Êis² pÁ| 8. ʲaiam Aa®dcíaiÓj¬Á Aabajim zaz\±¬
raj±| 9. AabmÁ bsm| 10. y›sb yajim cSÓj¬Á ʳat pÁ? 11. Aasb
Aazpam pab ¸asp! 12. yamÁ ʱaua½ cj\? 13. Êi²fp! — D\Á
±Ïajip! 14. Ê·aq Ê·j¬ J²ajp pajb| 15. J s¸sp¿ va¬ pÁ|
16. Ê\ Aabajim caȬÁ cS ·ajz| 17. Ê\ sxjm pÁ| 18. J²ajp
Fjw, L²ajp pajb| 19. “va¬” ʬa±L bjm| 20. Aazsp JS ±uÁ
Ê®ajpp? 21. Aazpajim ±a¸ J²ajp ma²fp! 22. ¬a\am bjmp JcÈ
D\Á ±Ïajip| 23. AazpamÁ va¬ caȬÁ ʬj²p|

© 2007 B J Burford & E J Burford 3 1 May 2007