You are on page 1of 3

Mẫu 1: thông tin cá nhân

Họ và tên TS. Nguyễn Hoàng Việt


Ảnh Địa chỉ nơi Phòng 312 nhà C5
làm việc:
Email : vietnh-lkd@mail.hut.edu.vn

Tel : + 84(4) 3 8680 431


Fax : Không có
Các môn - MSE 4080: Kỹ thuật mới trong công nghệ
giảng dạy: Gang thép
- MSE3436: Đặc trưng cấu trúc tế vi
- MSE4040: Thiết kế đồ án công nghệ gang thép

Hướng - Công nghệ chế tạo vật liệu cơ sở Fe và hợp


nghiên cứu: kim cao.
- Vật liệu kim loại có cấu trúc vô định hình,
nanô compozite trên cơ sở kim loại Al, Fe và
Ti.
- Công nghệ hoàn nguyên trực tiếp (sắt xốp) và
hoàn nguyên nấu chảy (gang lỏng)

Các công 1. Nguyen, H.V. ; Kim, J.C. ; Kim, J.S. ; Kwon,


trình NC đã Y.J. ; Kwon, Y.S., “Effect of Process-Control
công bố Agents on Characteristics of Amorphous Al-Y-
Ni-Co Alloy Powder Produced by Mechanical
Alloying”; Korean Powder Metallurgy
Institute v.17 no.1: 7-12, February 2010
2. Nguyen, H.V. ; Kim, J.C. ; Kim, J.S. ; Kwon,
Y.J. ; Kwon, Y.S. “Mechanical Properties of
Bulk Amorphous Ti50Cu20Ni20Al10 Fabricated
by High-energy Ball Milling and Spark-plasma
Sintering”, Korean Powder Metallurgy
Institute v.16 no.5: 358-362, October 2009
3. Nguyen Hoang Viet, Ji Soon Kim, Young
Soon Kwon And Jin Chun Kim, “Amorphous
Ti-Cu-Ni-Al Alloys prepared by mechanical
alloy”, J. Mater. Sci., 44 (10) 2700-2704, 2009
4. S. Scudino, K.B. Surreddi, H.V. Nguyen, G.
Liu, T. Gemming, M. Sakaliyska, J.S. Kim, J.
Vierke, M. Wollgarten, J. Ecker, “High-
strength Al87Ni8La5 bulk alloy produced by
spark plasma sintering of gas atomized
powders”, Journal of Materials Research 24
(2009) Nr. 9, S. 2909-2916
5. Nguyen Hoang Viet, Jin Chun Kim, Ji Soon
Kim And Young Soon Kwon, “The Formation
and Crystallization of Amorphous
Ti50Cu20Ni20Al10 Powder Prepared by High-
Energy Ball Milling”, J. Korean Powder
Metallurgy Institute, 16 (1) 2/2009
6. K.B. Surreddi, S. Scudino, H.V. Nguyen, K.
Nikolowski, M. Stoica, M. Sakaliyska, J.S.
Kim, T. Gemming, J. Vierke, M. Wollgarten,
J. Eckert “Spark plasma sintering of gas
atomized Al87Ni8La5 amorphous powder ”,
Journal ofPhysics: Conference Series 144
(2009), S. 12079/1-5
7. M. Sakaliyska, S. Scudino, H.V. Nguyen, K.B.
Surreddi, B. Bartusch, F. Ali, J.-S. Kim, J.
Eckert, “Consolidation and mechanical
properties of mechanically alloyed Al-Mg
powders, Advanced Intermetallic-Based Alloys
for Extreme Environment and Energy
Applications”, MRS Symposium 2009,
Warrendale/ USA, in: MRS Symposium
Proceedings, M. Palm ; B.P. Bewlay ; M.
Takeyama ; J.M.K. Wiezorek ; Y.-H. He (eds),
1128, U05-46 (2009) 6
8. Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Thị Hoàng
Oanh, Hoàng Thị Ngọc Quyên, “Chế tạo vật
liệu vô định hình khối Ti50Cu23Ni20Sn7 bằng
hợp kim hóa nghiền cơ học và thiêu kết xung
điện plasma”, Báo Công Nghiệp ISN 0868-
3778, tháng 4 năm 2009
9. Đỗ Minh Nghiệp, Trần Quốc lập, Nguyễn
Hoàng Việt, Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê
Hồng Thắng và Phạm Hùng Vượng, “Sự hình
thành pha của hợp kim Ni-Al khi hợp kim hóa
cơ học và kết khối hợp kim bằng thiêu kết xung
điện plasma”, Tạp chí Kim loại Số 8, tháng 10
năm 2006.
Các sách đã Không có
xuất bản
Học viên cao 1. Phan Trường Thi. Đề tài “Nâng cao chất
học đang lượng chi tiết chế tạo từ gang 12%Cr, C
hướng dẫn cao.”
Thời gian thực hiện 2009-11/2011
2. Phạm Khắc Hùng. Đề tài “Nghiên cứu nấu
luyện thép hợp kim đặc biệt chế tạo gối đỡ
trục cân bằng xe tăng T54.”
Thời gian thực hiện 2010 – 9/2012
Nghiên cứu Không có
sinh đang
hướng dẫn
Các thông tin Không có
khác (nếu có)