You are on page 1of 1

1.

SEMINAR

1. Določi definicijsko območje naslednjih funkcij povpraševanja (p – cena, q(p) – obseg


povpraševanja):
p
a) q( p) = 2
p −4

1
b) q( p) = ln
p −1

2. Dana je funkcija povpraševanja: q( p) = − ln (p − 1) .


a) Izračunaj ceno, p, pri kateri kupec ne bo pripravljen kupiti nobenega izdelka več ( q( p) = 0 ).
b) Nariši graf te funkcije (namig: najprej izrazi ceno, p, s količino, q, nato poišči presečišče
dobljene funkcije z navpično osjo, na katero nanašamo ceno, p, ter nariši graf).

3. Dani sta funkciji povpraševanja, D( p) = − p 3 + 3 p 2 + 6 , in ponudbe, S( p) = 2 p . Izračunaj


ravnovesno ceno in količino (tj. točka, kjer se povpraševanje in ponudba izenačita).