You are on page 1of 2

HOÄI ÑOÀNG TUYEÅN SINH SAU ÑAÏI HOÏC

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC TÖÏ NHIEÂN

ÑEÀ THI TUYEÅN SINH SAU ÑAÏI HOÏC NAÊM 2007


ÑEÀ THI SOÁ 1 NGAØNH: COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
MOÂN CÔ BAÛN
Teân moân thi: TOAÙN RÔØI RAÏC
Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt. Khoâng duøng taøi lieäu

BAØI 1:
Kieåm tra laïi tính ñuùng ñaén cuûa suy luaän sau:
∀ x (P(x) → Q(x))
∃ x (P(x) ∧ ¬ R(x))
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
∃ x (Q(x) ∧ ¬ R(x))
trong ñoù P(x), Q(x) vaø R(x) laø 3 vò töø

BAØI 2:
Coù bao nhieâu boä ba soá nguyeân khoâng aâm (x1, x2, x3) thoûa:

x1 + x2 + x3 ≤ 15

trong ñoù x1 > 2, x2 <4

BAØI 3:
Xeùt thöù töï “|” treân taäp hôïp U caùc öôùc cuûa 2310 trong ñoù a | b neáu a laø öôùc cuûa b.
Tìm moät thöù töï toaøn phaàn “≺” treân U khaùc vôùi thöù töï “≤” thoâng thöôøng sao cho vôùi
hai phaàn töû baát kyø a, b trong U, neáu a | b thì a ≺ b.

BAØI 4:
a) Tìm nghieäm toång quaùt cuûa heä thöùc ñeä qui:
an = an – 1 + 6 an – 2
b) Tìm nghieäm thoûa ñieàu kieän ñaàu a 0 = 1, a1 = 5 cuûa heä thöùc ñeä qui:
an = an – 1 + 6 an – 2 + 50n 3n – 1

Trang 1
Ñeà thi goàm 2 trang
BAØI 5:
Tìm taát caûõ ñoà thò ñôn voâ höôùng (sai khaùc moät ñaúng caáu) goàm 6 ñænh vôùi baäc:
2, 2, 2, 3, 3, 4
BAØI 6:
Duøng thuaät toaùn Dijsktra ñeå tìm ñöôøng ñi ngaén nhaát töø ñænh a ñeán ñænh z vaø chieàu daøi
cuûa noù trong ñoà thò voâ höôùng coù troïng löôïng sau:

b d f
5 5
4 7
3
2 1 2
z
a
3 4
c 6 e 5 g

BAØI 7:
Haõy xaùc ñònh caùc coâng thöùc ña thöùc toái tieåu cuûa haøm Bool:
f = x z ( y ∨ t ) ∨ x z t ∨ z ( yt ∨ x y )

Trang 2
Ñeà thi goàm 2 trang