You are on page 1of 65

За Граѓани за Европска Македонија CIP – Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ Скопје


Издавач: Фондација Институт отворено општество – Македонија
За издавачот: Владимир Милчин 741.5"2009"(497.7)
Уредник:: Сунчица Костовска Петровска
МАРКОВИЌ, Дарко
Автор и дизајн: Дарко Марковиќ Пецко (у)кажувања: [за граѓани за Европска Македонија] / [автор
Дарко Марковиќ]. – Скопје: Фондација Институт отворено општество –
Македонија, 2009. – [62] стр.: илустр.; 8 х 27 см
Печат: Скенпоинт
ISBN 978-9989-185-92-2
Тираж: 3000 примероци (некомерцијално издание)
А) Карикатури – 2009 – Македонија
COBISS.MK-ID 77716234
Пецко е борец против слободата на
стравот и затвореноста на храброста,
• Денес секој камен може да поставува • На земјата í се потребни ѓубрива, а не

• •
камен - темелник. ѓубриња.
против провинцијализмот во политиката и Кога ќе завладее глупоста секој може Ако науката се вљуби во политиката,
елитизмот во глупоста, сиромаштијата
• •
да биде крал. плодноста ќе се сведе на минимум.
на духот и богатството на простотата.

Да бидеме реални, нè отепа нереалноста. Тие што се учат на грешките, магистрираа и


Пецко го кажува она што народот го мисли, Ако сме ситни души, не значи дека сме докторираа.


другите не смеат да го напишат, душички. Тие што не слушале бајки како деца, ги


а политичарите не сакаат да го слушнат. Кога младите спијат, не очекувајте кажуваат како возрасни.


народот да се разбуди. Љубовта кон татковината не се докажува со
А што кажува Пецко?
• •
Насекаде врие, само кај нас - загорено. делување, туку со дела.
Пецко кажува дека:
• •
Театрите се празни кога драмите се на улица. Јаловите најмногу се множат.
• •
Фотелјите не се за газиња, туку за мозоци. Ако ви врие во главата, лонецот мора да ви е

Средината ни е на крај.

Немањето критика е прв знак дека сме во Народот не може да заработи толку празен.


колку што власта може да потроши. Најлошо е ако го загубиме и тоа што го

критична фаза.

Подобро е да се стои во место отколку немаме.

Од многу удирања в гради - боли главата.
• •
да се прават грешки во чекори. Нема излез ако се затвориме во себе.

Празната глава се потпира на цврста рака.
Кај оние што не го мијат лицето, мозокот Леб завиткан во целофан, не е чоколадо. Крајно време е да му се соопшти на народот
најлесно се пере. што мисли народот.
Дар Мар