You are on page 1of 3

Bµi ph¸t biÓu kû niÖm 8 – 3 – 2011

KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu!


KÝnh tha toµn thÓ c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trêng THPT yaly!
Th¸ng ba ®· vÒ víi h¬ng xu©n, s¾c xu©n trµn ngËp kh¾p ®Êt
trêi. Trong niÒm vui cña nh÷ng ngµy ®Çu xu©n MËu Tý nµy trêng
THPT yaly tæ chøc gÆp mÆt c¸c thÇy c« nh©n dÞp kû niÖm 101 n¨m
ngµy 8/3 g víi mong muèn t×nh c¶m gi÷a chóng ta thªm gÇn gòi g¾n
bã trong t×nh th©n ¸i, ®oµn kÕt . Lêi ®Çu tiªn cho phÐp t«i thay mÆt
c¸c chÞ em phô n÷ xin ®îc göi tíi c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o
lêi chµo mõng, lêi chóc søc khoÎ, thµnh ®¹t vµ h¹nh phóc!
KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu!
KÝnh tha toµn thÓ c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o!
N¨m 1910, §¹i héi Phô n÷ Quèc tÕ XHCN häp t¹i Co-pen-ha-gen
( §an M¹ch) ®· quyÕt ®Þnh lÊy ngµy 8/3 lµm ngµy “ Quèc tÕ phô n÷”.
Tõ ®ã ngµy 8 th¸ng 3 trë thµnh ngµy ®Êu tranh chung cña Phô n÷ lao
®éng trªn toµn thÕ giíi.
Trong suèt chiÒu dµi lÞch sö d©n téc ViÖt nam sinh ra kh«ng biÕt
bao nhiªu ngêi con u tó cña ®Êt níc trong ®ã phô n÷ chiÕm mét phÇn
®¸ng kÓ .H×nh ¶nh ngêi phô n÷ ViÖt Nam dÞu dµng, duyªn d¸ng mµ
Èn chøa bªn trong mét nghÞ lùc phi thêng vµ mét t©m hån trÝ tuÖ s©u
s¾c lu«n lµ niÒm tù hµo cña ngêi ViÖt Nam mäi thÕ hÖ.
Sö cò cßn ghi : Hai chÞ em Trng Tr¾c – Trng NhÞ lµ con g¸i l¹c tíng
huyÖn Mª Linh – thuéc dßng dâi Hïng V¬ng v× nî níc thï nhµ Hai Bµ Tr-
ng phÊt cê khëi nghÜa vµo gi÷a mïa xu©n n¨m KiÕn Vò thø 16 (th¸ng
3/ n¨m 40 tríc C«ng nguyªn) chØ trong mét thêi gian ng¾n Hai bµ ®·
thu phôc ®îc 65 huyÖn thµnh. Viªn Th¸i Thó T« §Þnh ph¶i bá Ên tÝn
ch¹y vÒ Nam H¶i. Sau ®ã Nhµ H¸n ®· cö M· ViÖn ®em qu©n sang
®µn ¸p, qu©n cña Trng V¬ng chiÕn ®Êu rÊt dòng c¶m ,xong v× thÕ
cïng lùc tËn ®· bÞ thua trËn. Hai bµ Trng vÒ H¸t M«n råi gieo m×nh
xuèng dßng s«ng H¸t ®Ó tù vÉn. LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö, ngêi phÊt
cê khëi nghÜa lµ phô n÷, ngêi l·nh ®¹o khëi nghÜa lµ phô n÷, xng v¬ng
dùng níc l¹i lµ phô n÷. Cha cã mét d©n téc, mét quèc gia nµo l¹i cã ®îc
niÒm vinh quang nh vËy. Ngµy nay, cø mçi ®é xu©n vÒ chóng ta l¹i kØ
niÖm chiÕn c«ng vµ sù hi sinh lÉm liÖt cña Hai bµ cïng c¸c n÷ tíng.
§Æc biÖt trong hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ §Õ
quèc Mü, ngêi phô n÷ ®¶m ®¬ng rÊt nhiÒu vai trß, lµ ngêi mÑ, ngêi vî
th¬ng con, chê chång, thÇm lÆng hy sinh tÊt c¶ cho ngµy chiÕn th¾ng,
lµ ngêi chiÕn sÜ xung phong n¬i ma bom b·o ®¹n, ®èi mÆt víi c¸i chÕt
vÉn kh«ng nao nóng. Chóng ta kh«ng thÓ quªn chÞ Hoµng Ng©n, chÞ
NguyÔn ThÞ Minh Khai, thiÕu tíng NguyÔn ThÞ §Þnh, nguyªn phã chñ
tÞch níc NguyÔn ThÞ B×nh – nh÷ng ngêi phô n÷ tiªu biÓu cña ViÖt
Nam ë thÕ kû XX vµ rÊt nhiÒu nh÷ng ngêi phô n÷ kh¸c ...Trong cuéc
sèng h«m nay vÞ thÕ ngêi phô n÷ ngµy cµng ®îc n©ng cao ®· ®ãng
gãp 1 phÇn c«ng søc kh«ng nhá trong sù chuyÓn m×nh cña ®Êt níc
trªn c¸c lÜnh vùc khoa häc kü thuËt, chÝnh trÞ v¨n ho¸ x· héi ®Ó t¹o nªn
mét ch©n dung míi cña ngêi phô n÷ x©y dùng ®Êt níc , gia ®×nh vµ
1
hoµn thiÖn b¶n th©n. §· cã nhiÒu chÞ ®îc trao tÆng “Gi¶i thëng phô
n÷ ViÖt Nam tiªu biÓu, tµi n¨ng ” n¨m 2007 nh : NghÖ sÜ nh©n d©n
NguyÔn Lan H¬ng, trëng ®oµn kÞch h×nh thÓ – nhµ h¸t Tuæi TrÎ, chÞ
NguyÔn ThÞ Ph¬ng Quang – chñ tÞch H§QT, gi¸m ®èc c«ng ty may
xuÊt khÈu Long An, chÞ TrÇn ThÞ Ngäc §Ñp – phã gi¸m ®èc c«ng an T
Phè CÇn Th¬ vµ c¸c chÞ kh¸c. ë ph¬ng diÖn nµo ngêi phô n÷ còng
hoµn thµnh xuÊt s¾c vai trß cña m×nh, t¹c vµo lÞch sö d©n téc mét
h×nh tîng cao quý vµ ngêi s¸ng nh B¸c Hå ®· khen ngîi : “ Non s«ng
gÊm vãc ViÖt Nam do phô n÷ ta, trÎ còng nh giµ, ra søc dÖt thªu mµ
thªm tèt ®Ñp, rùc rì”
KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu!
KÝnh tha toµn thÓ gia ®×nh c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o trêng
THCS An Kh¸nh!
Trêng THCS An Kh¸nh, tr¶i qua 47 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh
nhµ trêng ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng tù hµo,Hu©n ch¬ng
lao ®éng h¹ng ba,B»ng khen cña thñ tíng ChÝnh Phñ, hai lÇn ®îc tÆng
cê ®¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c cña UBND tØnh Hµ T©y vµ liªn tôc tõ n¨m
1996 ®Õn nay ®îc nhËn b»ng khen cña UBND tØnh Hµ T©y lµ trêng
tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp TØnh. Hai n¨m liªn tôc ®îc nhËn cê ®¬n vÞ dÉn
®Çu c«ng t¸c §éi vµ phong trµo thiÕu nhi cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh
tØnh Hµ T©y, ®îc Trung ¬ng §oµn tÆng cê ch©n dung B¸c, Tæ KHXH
vµ tæ TKTN nhiÒu n¨m liÒn ®¹t tæ lao ®éng giái cÊp TØnh vµ c«ng
®oµn trêng ®îc c«ng ®oµn gi¸o dôc ViÖt Nam tÆng b»ng khen.
Cã ®îc nh÷ng thµnh tÝch trªn lµ nhê sù ®ãng gãp rÊt lín cña tËp
thÓ n÷ c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ trêng. MÆc dï ®iÒu kiÖn nhµ trêng
cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng c¸c chÞ ®· kÒ vai s¸t c¸nh cïng ®ång
nghiÖp nam hoµn thµnh tèt nhiÖm vô . HÇu hÕt chÞ em gi¸o viªn ®Òu
cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng, cã lßng yªu nghÒ s©u s¾c vµ cã
tr¸ch nhiÖm cao. Trong phong trµo thi ®ua “D¹y tèt – Häc tèt” cã
nhiÒu tÊm g¬ng tiªu biÓu nh c¸c c« gi¸o giái cÊp TØnh lµ c« §µm
Thanh Mai ®¹t gi¶i nh× m«n Ngo¹i ng÷, c« gi¸o NguyÔn ThÞ Kim Dung
®¹t gi¶i nh× m«n Ng÷ V¨n, c« gi¸o D¬ng ThÞ Loan ®¹t gi¶i nh× m«n
§Þa lý, c« gi¸o NguyÔn ThÞ Hoµ ®¹t gi¶i nh× m«n Ho¸ häc, c« gi¸o
NguyÔn ThÞ Hoµng D¬ng ®¹t gi¶i ba m«n GDCD. C¸c c« gi¸o cßn tÝch
cùc viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, lµm ®å dïng d¹y häc, båi dìng häc sinh
giái n©ng cao chÊt luîng gi¶ng d¹y nh : C« NguyÔn ThÞ Vi, Lª Thanh
§¹m, Phã Minh H¶o, NguyÔn ThÞ Mai, NguyÔn ThÞ HuyÒn v, Phã Thu H-
êng, vµ rÊt nhiÒu c¸c c« gi¸o kh¸c . ë trêng lµ c¸c c« gi¸o giái viÖc tr-
êng vÒ nhµ lµ ngêi vî ®¶m ®ang, ngêi mÑ mÉu mùc lµ nh÷ng tÊm g-
¬ng nu«i d¹y con c¸i v× vËy con cña nhiÒu c« gi¸o ®¹t ®îc thµnh
tÝch cao trong häc tËp vµ thµnh ®¹t nh c« Chu ThÞ Th×n, c« NguyÔn
ThÞ Huy, c« TrÇn ThÞ Mü L©m, c« NguyÔn ThÞ Trêng............................
..................................................................................................................
.......................
Thay mÆt cho tËp thÓ n÷ CB CNVC – xin ®îc ch©n thµnh c¶m ¬n
sù quan t©m vµ t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, BGH nhµ trêng,
®Æc biÖt lµ sù c¶m th«ng chia sÎ thÇm lÆng cña nh÷ng ngêi chång,
2
ngêi con ®· gióp chóng t«i v÷ng vµng trong cuéc sèng hoµn thµnh tèt
nhiÖm vô . Sù cã mÆt ®«ng ®ñ cña c¸c gia ®×nh nhµ gi¸o trêng
THCS An Kh¸nh gi÷a sãng níc Hå T©y th¬ méng h«m nay kh«ng chØ
thÓ hiÖn t×nh c¶m, sù quan t©m s©u s¾c tíi ngµy héi cña phô n÷ mµ
cßn lµ nguån cæ vò ®éng viªn lín lao ®èi víi chóng t«i.
Cuèi cïng t«i xin kÝnh chóc søc kháe c¸c quý vÞ ®¹i biÓu.
KÝnh chóc c¸c gia ®×nh “ No Êm – B×nh ®¼ng – TiÕn bé – H¹nh
phóc.”
Chóc cho nh÷ng ngêi mÑ , ngêi chÞ, ngêi b¹n g¸i, ngêi em lu«n trÎ
trung, xinh ®Ñp - lµ nh÷ng mïa xu©n quyÕn rò, Êm ¸p, lµ ngêi gi÷
ngän löa vÜnh h»ng cho cuéc sèng.
Chóc cho buæi giao lu cña chóng ta thµnh c«ng tèt ®Ñp.
Xin tr©n träng c¶m ¬n!