You are on page 1of 2

25 ΓΎϴΤϟ΍ ϲγΪϨϬϤϟ ΔϤϜΣ

u
uˬΔόϓΎϧ ΕΎϤϠϛϭ ˬΓήϴΜϣ ϻ˱ ΍Ϯϗ΃ ΔΑήΠΘϟ΍ Ϟϫ΃ϭ ˯ϼϘόϟ΍ϭ ˯ΎϤϜΤϟ΍ϭ ˯ΎϤϠόϠϟ ϥ·


ˬΕΎϓΎδϤϟ΍ ΎϨϟ ϝΰΘΨΗ ϚϟάΑ ϲϫϭ ˬϢϬΘΑήΠΗ ΔλϼΧϭ ˬϢϫήϜϓ ΓέΎμϋ ϞΜϤΗ
ϪΑ Ϳ΍ ϥΫΈΑ ϖϘΤϧ ϱάϟ΍ ήδϴϤϟ΍ ϖϳήτϟ΍ ϰϠϋ ΎϨϟΪΗϭ ˬΕΎϗϭϷ΍ ΎϨϟ ήμΘΨΗϭ
.ΎϨϓ΍Ϊϫ΃
ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ΪϤΤϣ ΎϨϴΒϧ ϱΪϫ ϱΪϬϟ΍ ήϴΧϭ ˬϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϡϼϛ ϡϼϜϟ΍ ήϴΧϭ
ϰϠϋ άΟ΍ϮϨϟΎΑ ξόϴϠϓ ˬΓΎϴΤϟ΍ ΔγΪϨϫϭ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΔϋΎϨλ Ω΍έ΃ Ϧϣ ΍άϟ ˬ ϢϠγϭ
ϥϭήθϋϭ ΔδϤΧ ϥϵ΍ Ϛϴϟ·ϭ ˬ˳έέ˴ Ω˵ Ϧϣ ΎϤϬϴϓ ˯ΎΟ Ύϣϭ ΔϨδϟ΍ϭ ΏΎΘϜϟ΍
:ΔϤϜΣ
.(148 :ΓήϘΒϟ΍) Ε΍ήϴΨϟ΍ ΍ϮϘΒΘγΎϓ :ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝϮϘϳ 1
.(ΞΤϟ΍) 77 ϥϮΤϠϔΗ ϢϜϠόϟ ήϴΨϟ΍ ΍ϮϠόϓ΍ϭ :ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝϮϘϳ 2
ϰϟ· ΐΣ΃ϭ ήϴΧ ϱϮϘϟ΍ ϦϣΆϤϟ΍" : ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϝϮγήϟ΍ ϝϮϘϳ 3
.(Γήϳήϫ ϲΑ΃ Ϧϋ ϢϠδϣ ϩ΍ϭέ) "...ϒϴόπϟ΍ ϦϣΆϤϟ΍ Ϧϣ Ϳ΍
Ϫϴϓ ιϼΧ· ϻ ϞϤϋϭ ˬϪΑ ϞϤό˵ϳ ϻ ϢϠϋ :ΎϬΑ ϊϔΘϨ˵ϳ ϻ Δό΋Ύο ˯Ύϴη΃ Γήθϋ 4
ϪϣΪϘϳ ϻϭ ˬΎϴϧΪϟ΍ ϲϓ ϪόϣΎΟ ϪΑ ϊΘϤΘδϳ ϼϓ ϪϨϣ ϖϔϨ˵ϳ ϻ ϝΎϣϭ ˬ˯΍ΪΘϗ΍ ϻϭ
ˬϪΑ βϧϷ΍ϭ ˬϪϴϟ· ϕϮθϟ΍ϭ ˬͿ΍ ΔΒΤϣ Ϧϣ ύέΎϓ ΐϠϗϭ ˬΓήΧϵ΍ ϰϟ· ϪϣΎϣ΃
ϝΎΜΘϣ΍ϭ ΏϮΒΤϤϟ΍ ˯ΎοήΑ ΪϴϘΘΗ ϻ ΔΒΤϣϭ ˬϪΘϣΪΧϭ ϪΘϋΎσ Ϧϣ Ϟτόϣ ϥΪΑϭ
ϝϮΠϳ ήϜϓϭ ˬΔΑήϗϭ ήΑ ϡΎϨΘϏ΍ ϭ΃ ˬρέΎϓ ϙ΍έΪΘγ΍ Ϧϋ Ϟ͉τόϣ Ζϗϭϭ ˬϩήϣ΍ϭ΃
ΡϼμΑ ϚϴϠϋ ΩϮόΗ ϻϭ ˬͿ΍ ϰϟ· ϪΘϣΪΧ ϚΑ˷ήϘΗ ϻ Ϧ˴ϣ ΔϣΪΧϭ ˬϊϔϨϳ ϻ ΎϤϴϓ
ϻϭ ˬϪΘπΒϗ ϲϓ ήϴγ΃ Ϯϫϭ ˬͿ΍ ΪϴΑ ϪΘϴλΎϧ ϦϤϟ ϙ΅ΎΟέϭ ϚϓϮΧϭ ˬϙΎϴϧΩ
.΍˱έϮθϧ ϻϭ ˬ˱ΓΎϴΣ ϻϭ Ύ˱ΗϮϣ ϻϭ ˬ˱Ύόϔϧ ϻϭ ΍˱ήο ϪδϔϨϟ ϚϠϤϳ
΍ήτΨϟ΍ ΐϛήϳ Ϣϟ Ϧϣ ΪΠϤϟ΍ ϲτΘϤϳ ϻ 5
΍έάΤϟ΍ ϡ͉Ϊϗ Ϧϣ ϼόϟ΍ ϝΎϨϳ ϻϭ
.΢ϟΎμϤϟ΍ ϯϮγ ϞϤΤϳ ϻ ϞΟέ ϒϟ΃ ϝΩΎόϳ Ε΍ΪϘΘόϣ ϞϤΤϳ ϱάϟ΍ ϞΟήϟ΍ 6
.(Ϟϣ Εέ΍ϮϴΘγ ϥϮΟ)
Ϧϣ ϝϭΰΗ ϥ΃ ΐΠϴϓ ϡΪϘΘϟ΍ Ϧϣ ϲϨόϨϤΗ ΔϘϫΎθϟ΍ ΐϟϷ΍ ϝΎΒΟ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· 7
.(ΕήΑΎϧϮΑ ϥϮϴϠΑΎϧ) .νέϷ΍
.ΪϳΪΟ Ϧϣ ξϬϨΗ ϢΛ ςϘδΗ ϥ΃ ϲϓ ϞΑ ˬ˱΍ΪΑ΃ ςϘδΗ ϻ΃ ϲϓ ΔϤψόϟ΍ Ζδϴϟ 8
.(ήϠϴϛ ϦϴϠϴϫ) .˯ϲη ϻ ϭ΃ ΔΌϳήΟ ΓήϣΎϐϣ ϥϮϜΗ ϥ΃ Ύϣ· ΓΎϴΤϟ΍ 9
.΍˱ΪΑ΃ ϡΪϘΘΗ ϻ ϚϧΈϓ ˬϪΘϨϘΗ΃ Ϊϗ ΎϤϣ ΪόΑ΃ Ύ˱Όϴη ϞόϔΗ ϥ΃ ϝϭΎΤΗ Ϣϟ ΍Ϋ· 10
.(ΕέϮΒγ΍ ΪϟΎϧϭέ)
.(Ϯτγέ΃) .Ϟόϔϳ Ύϣ Ϟϛ Ϟλ΃ Ϯϫ ˯ήϤϟ΍ ϥ· 11
.ΔϤϴϗ Ϫϟ βϴϟ ϦϤΛ ϭ΃ ΪϬΟ ϥϭΩ Ϧϣ ϪϴϠϋ ϞμΤΗ Ύϣ ϥ· 12
Ϣϟ ΎϤϟΎσ ϞθϔΗ ϻ ϚϧΈϓ ΍άϟ ˬϞθϔϟ΍ ϲϓ ΪϴΣϮϟ΍ ΐΒδϟ΍ Ϯϫ ΏϭήϬϟ΍ 13
.ΔϟϭΎΤϤϟ΍ Ϧϋ ϒϗϮΘΗ
έΎΒΘϋϻ΍ ϊοϮϣ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ΪϤΤϣ ϦϳΩ Ύ˱Ϥ΋΍Ω Ζ ˵ όοϭ ΪϘϟ 14
Ϫϧ΃ ϲϟ ΡϮϠϳ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ϮϬϓ ˬΔϤϴψόϟ΍ ϪΘϳϮϴΣ ΐΒδΑ ˬϲϣΎδϟ΍
ϥϮϜϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ΚϴΤΑ ˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ έ΍Ϯσ΃ ϊϣ ϲθϤΘϟ΍ ΔϴϠϫ΃ ΰ΋ΎΣ
.(Ϯη ΩέΎϧήΑ) .ϥΎϜϣϭ ϥΎϣί ϞϜϟ Ύ˱Α΍άΟ
˯ϲϧΪϟ΍ Ύϣ΃ ˬϮϫ ϪΗ΍Ϋ ϲϓ ϦϤϜϳ ϲϣΎδϟ΍ ϥΎδϧϹ΍ Ϫϴϟ· ϰόδϳ Ύϣ ϥ· 15
.(αϮϴηϮϔϧϮϛ) .ϦϳήΧϵ΍ ϯΪϟ ΎϤϟ ϰόδϴϓ
.ϪϨϣ ϥϭΪϴϔΘδϳ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ ςϘϓ ˯ΎϤϜΤϟ΍ ϦϜϟ ˬ΢μϨϟ΍ ϥϭήϴΜϜϟ΍ ϞΒϘΘϳ Ϊϗ 16
.(αήϴγ αϮϴϠϴϠΑΎΑ)
.ϪϟΎϤϋ΃ ϲϓ Δϋήδϟ΍ϭ Ϫϟ΍Ϯϗ΃ ϲϓ ˯ςΒϟ΍ ΐΤϳ Ϣϴψόϟ΍ ϞΟήϟ΍ 17
(αϮϴηϮϔϧϮϛ)
.(ήϴϫ Ϣϴϟϭ) .΢ϳήϟ΍ ΐϬϣ ϲϓ ϕϮϠΨϣ ΓΪϴϘϋ ϼΑ ϥΎδϧ· 18
ϖϳΩΎϨλ ΎϨδϔϧ΃ Ϧϣ ϞόΠϧ ϥ΃ ΍˱Ϋ· ΐΠϳ ϼϓ ˬΎϬΑ ϲτόϨϟ ϦϳΪϳ ΎϨϟ Ϳ΍ ϖϠΧ 19
.ΎϧήϴϏ ϰϟ· Ϟμϴϓ ήϴΨϟ΍ ΎϫήΒόϴϟ Ε΍ϮϨϗ ΎϤϧ·ϭ ˬέΎΧΩϼϟ
.ΎϨϟΎϤϋ΃ ϦΤϧ ΩΪΤϧ Ύϣ έΪϘΑ ΎϧΩΪΤΗ ΎϨϟΎϤϋ΃ 20
.ΓΪΣ΍ϭ ΔϘϴϗΩ ήΧ΄ΘΗ ϥ΃ Ϧϣ ΕΎϋΎγ ΙϼΛ ΍˱ήϜΒϣ ϞμΗ ϥ΃ ϞπϓϷ΍ 21
.Ϛδϔϧ ϰϠϋ ϚΗήτϴγ ϻ· ΓέΎο Γήτϴδϟ΍ 22
αΎϘϳ Ύϣ έΪϘΑ ϪΗΎϴΣ ϲϓ ˯ήϤϟ΍ ϩ΅ϮΒΘϳ ϱάϟ΍ ϊϗϮϤϟΎΑ ΡΎΠϨϟ΍ αΎϘϳ ϻ 23
.ΎϬϴϠϋ ΐϠϐΘϳ ϲΘϟ΍ ΏΎόμϟΎΑ
ϥΎϛ ϒϗ΍ϮϤϟ ΔΠϴΘϧ ΖϧΎϛ ϪΗΎϴΣ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ΎϬΒϜΗήϳ ϲΘϟ΍ ˯ΎτΧϷ΍ ήΜϛ΃ 24
.Ϣόϧ :ϝΎϘϓ ˬϻ :ϝϮϘϳ ϥ΃ ΎϬϴϓ ΐΟ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ
΢Βμϳ ϻ Ϊϗ ϊϓΎϨϟ΍ ϕϭΪμϟ΍ ϢϴϘΘδϤϟ΍ ϞΟήϟΎϓ ˬΓϮϗ έΪμϣ Ρϼμϟ΍ 25
ϡΎϗ΃ ϪϧϷ ˬϪϓέΎόϣ ϊϴϤΟ Ϧϣ Ύ˱ΑϮΒΤϣϭ Ύ˱ϣήΘΤϣ ήϴμϳ ϦϜϟ ΍˱ΪΑ΃ ΍˱έϮϬθϣ
.ΓΎϴΤϟ΍ Ϧϣ ϪϘΣ άΧ΄ϳ ϑϮγϭ ˬΡΎΠϨϟ΍ Ϧϣ Ύ˱ϨϴΘϣ Ύ˱γΎγ΃