You are on page 1of 18

m 

 

ë 
 m 
 m 
 
 
 


  
 
  

 m    

 m   m  m 
m 
 §  
  §  


  
  

  
 § 
   
  
  § 

 § 
   
 


  
    
 
   
 

   
 
  § 
!    
  
    
  
 
 

 § 
  
 "#
 

    
    
  
 
  $ 
  
 
    
  
 
      
  
  
 
  

 %   


 
 

 
  
 
   
 ! 
 
 &
  

 § 
  '( )*
 
+   ,  &

 -. § 
 
 
! &
 /    
 , 
  .§
 0 $
,  
 
 
  !  
  1 
  
 
 
   
 
 
  1  2/, & 
. §     

  /
m 
ë 
 w 
   & 
 
1
 ! 
 +  

 § 

 Mirǯat al-ǮUqul  
 ǯaql 1   

  
  1  

    
& 
  
3w    
èw    

   1 

  
     

  
 1 
 
 
 
 
)w 
 
 dalad
 
   
 

 
   
  
 ÿ    

 
  & 
 , & !   
 
   


 &  
 

 & &§ & &
 
 

  
   
   
 4  ! 
 

 ë
 
 
    
  
 1 
 
   & !& 
 
   

 
  &  & 1

 
  5&  

 
ë
ë 
 ǮKejadian pertama yang dijadikan Allad ialad akal, lalu
Ia perintadkannya datang, akal pun datang. Kemudian
ia perintadkan supaya pergi, akal pun pergi. Kemudian
Allad berfirman kepada akal: Demi kebesaranKu dan
kemuliaanKu, tidak ada makdluk alin yang yang lebid
mulia di sisiKu daripada kejadianmu. Denganmu Aku
memberi dan mengambil. Denganmu Aku memberi
padala dan menyiksa.ǯ
Hadis riwayat al-Tabrani.
 Aisyad telad menceritakan, Dz Dimana aku telad
bertanya Rasulullad, Dz Wadai Rasulullad dengan apa
manusia itu berbeza darjat kelebidannya dalam
kedidupandi dunia?dz Jawab baginda, DzDengan akal.dz
Aku bertanya lagi, DzBagaimana pula dengan kedidupan
di akdirat? Bukankad manusiamanusia itu dibalas
menurut kadar amalan mereka?dz Jawab Rasulullad, Dz
Wadai Aisyad bukankad mereka beramal menurut
kadar akal yang dikurniakan oled Allad kepada mereka.
Maka mengikut kadar akal itulad amalan merka dan
mengikut kadar amalan itu pulaladmereka dibalas.dz
Hadis riwayat al-Tabrani.
 §  
  &
 +    & 
 
   
 

 § 
  '( è"
 
 ,
 
 
 4 
   4
 
 & 6  
 1 , 

  
 §   
 
    

   +  §  
 
  
m    

  
 §
  §4 37*
 
 
 
 
 

 
  
 
 


    
   § 
! !  -
 § 
  8  9)
 
+ 
 w  : 
   
 
 
! !  w  
 
6    !!   

! !     

 
m 
 ,
 
   

 §
  4; #"
 
 
 +   

 ! w .:! 
   , -

 

    

  /
 ,   
  
 
 
   §  
 1  

 §
  4; ##
 
    

.    
  

   
 
 
 


 (   
 

 
 
  

 
    
/
 
 §:§<6==0>0'§,4>4,0:§,46§=
'§<<§=§?:0§,0,?+0,;@§+'66w6:
A0+4+4w§4=§
 BB
!
1!B B 
 BB 
B

B( BB
 BB 
 
1!B B33B