You are on page 1of 134

rOd« sLd« tK« r

Ï UÒLÌKÌÓEÄ ÒsÏ Ò”U]MÄ ÒÃÏdÎ̲Ï ÒpÎOÒ≈ ÌÁUÒMÎÒe½Ò√ »UÒ²Ï! d‡â«˚


˝ÏbOÏLÒ×ÎÄ Ïe¹ÏeÒFÎÄ Ï◊«ÒdÏ* ¢vÒ≈ ÎrÏNÓÏÐÒ— ÏÊΖSÏÐ Ï—uÌÓMÄ vÒ≈
± r— W¹¬ rO¼«dÐ≈ …—uÝ

ÊUNO« s«
rKIÐ
»u‡‡‡‡IF¹ vHDB b‡‡LŠ√
©w²¹uÖ VðUÖ®

X¹u~«
≤∞±∞ v‡‡ ‡ ‡ ‡ Ë_« W‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ F³D«
©ZŽ® ÍbN*« ÂU'ù« e*d'
∂µ∏∏∑∑∂≥ ∫ 
»U²J« «c¼ sLŁ
ŸuD*« s4Š U{d«b³Ž bOL(«b³Ž ÃU(« ÂuŠd*« Ábł ÕË— vKŽ W%UH« …¡«dCË nRLK ¡UŽb«
 UM'R*«Ë 5M'R*« Õ«Ë—√Ë ŸuD*« s4Š Â√ WłU(« W'uŠd*« W¹uKF« tðbł ÕË— vKŽË
bL×' ‰¬Ë bL×' vKŽ  «uKB« UNI³4ð
ÆtÐ …dłU²*« Ë√ tFOÐ “u−¹ öR ÎU¹dOš ÎUF¹“uð »U²J« «c¼ Ÿ“u¹ ∫WEŠö'

±Ã vHDB' bLŠ√ ‰uJA* »U²* Âö4« rNOKŽ WLz_« wR UMðbOIŽ f¹—b² ZNM' »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5202 http://www.hajr-up.info/download.php?id=4977
≤à vHDB' bLŠ√ ‰uJA* »U²* tK«  «uK\ bL×' ‰¬  U'UI'Ë wHF'« b¹e¹ sÐdÐUł »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5203 rNOKŽ t'öÝË
http://www.hajr-up.info/download.php?id=4979
sÐ ËdLŽ sŽ tOK¹Ë tK« tLŠ— wCUIŠô« wKŽ «“dO*« sŽ »U²*
wÝd³« »U²* wR oOIײ« tOK¹Ë wŽ«e)« o(« ‹ ¡«bNA« bOÝ sŽ —uDÝ »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5249 http://www.hajr-up.info/download.php?id=4987
WM4« q¼√ —œUB' wR õ ¡«d¼e« q²I' »U²* w4½dR ‹ 5M'R*« dO'√ ÂœUš d³MC »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5277 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5166
ʬdI« wR ‹ wKŽ »U²* rK4' `O×\ s' rK4*« tO³Mð
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5322 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5181
WM4« —œUB' wR W¹ËUF' sÐ b¹e¹ »U²* œU−¹ù« WKŽ XO³« q¼√ »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5377 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5193
¡«—uŠË ·u½ 5Ð »U²* õ ¡«d¼e« `O³4ð wR bOŠu²« —«dÝ√ »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5388 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5194
vðu*« ¡UOŠ≈Ë Âö4« ULNOKŽ 54(«Ë s4(« »U²* t×O×\ wR rK4' l' WHCË »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5444 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5195
WM4« q¼√ dOÝUHð iFÐ wR …d¼UD« …d²F« »U²* 54ŠË ‰öÞ 5Ð »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5467 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5196
Âö4« rNOKŽ ¡UO³½_« WLBŽ wR ‚«—Ë√ »U²* fLA« l' ÂU'ô« ełUF' sŽ f³K« nA* tOK¹Ë wKŽ ÂU'ô« q²I'
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5487 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5197
õ ¡«d¼e« …dOÝ s' ¡«u{√ »U²* › ÊUŠu\ sÐ WFBF\ …dOÝ wR dþUMK ÊUłd*«Ë RRK«
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5531 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5198
 UN³A« œd  ôUI' tOK¹Ë qzUÝ— »U²* WLÞURË WBŠ 5Ð »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5553 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5199
› dOLŽ wЫ sÐ bL×' »U²* U¹ö³«Ë U¹UM*« rKŽË Íd−N« bOý— »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5567 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5200
WOÐdF« WGKUÐ › d³MC »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5201

jIR 5«uLK XÝU*œËd³«Ë lC«u*«Ë  U¹b²M*«Ë qO1ô« d³Ž U¼dA½ 5«u*« lOLł s' vML²½
tK« ¡Uý Ê≈ b¹e*« UM' «u³CdðË ¡UŽb« rJQ4½Ë
t‡‡ U¼  UEŠö

tFOÐ “u−¹ öR ÎU¹d?Oš ÎUF¹“uð »U²J« «c¼ Ÿ“u¹ ≠ ±


ÆtÐ …dłU²*« Ë√
Âb??Ž ◊d??AÐ W?þu??H? ×? ' d??O? ž l³?D« ‚u??I? Š ≠≤
rÝ«Ë »U?? ²J« Èu?? ²? ?×? ' w?R ¡wý Í√ d??O? ?O? ?Gð
ÆnR*«
 «d?? ?A?M«Ë  U?¹b?? ?O? ? ?4«Ë V?²J?« q³?? ? I? ? ²? ? ?4½ ≠≥
n¹d?? F? ?²K rJ?²? łU?? Š sŽ …b?z«e« nŠU?? B*«Ë
t?? ? ?'ö?? ? ?ÝË tK?«  «u?K\ X?O? ? ? ³« q?¼√ V¼c?0
W¹u?? ? O? ? Ýü«Ë W?? ?O? ? I?¹d?? ?Rô« ‰Ëb« w?R rN?? ?O?KŽ
∂µ∏∏∑∑∂≥ ∫»ËbM?*« pKB?¹ qBð« ÆW?? ?OÐË—Ë_«Ë
ndA« ¡U J« Yb
sŽ `O?× bMÐ w½«d?׳?!« tK!« —u½ sÐ tK!«b³?Ž aO?AK! ÂuKF!« r!«uŽ »U?²+ s?Ž ÎöI½ n¹d?A!« ¡UJ!« Y¹b?Š
∫ÚX!U UÓN]½√ ÓWÓLÞU?Ó> ÔXÚFLÓÝ ∫Ó‰U ˜ tÒK!« ‰uÔÝÓ— XÚMÐ ÔÂö]!« U?ÓNÒOKÓŽ ¡«dÚ¼]e!« WÓLÞU> sŽ Í—UB½_« tK!«b?³Ž sÐ dÐUł
w=½≈ ∫‰Ó U?C ¨ÔÂö??4 ] « p Ó OÚ KŽÓ ∫ÔXK?I?R ¨W?LÓ ÞU??R U¹ pOÚ KŽÓ ÔÂö??4 ] « ∫‰U?I?ÓR ÂU?¹] Ó_« iFÚ ÐÓ wR ˜ tK« ‰Ô u?Ý—Ó wÐÓ√ w] ÓKŽÓ qÓšœÓ ˚
¨w½U?L? ÓO« ¡U?4JUÐ w?MOð¬ W?ÓLÞU?R U?¹ ∫Ó‰U?I?ÓR ¨nÚF?^C?« Ós' ÔÁU?²ÓÐÓ√ U¹ tKU?Ð Ó„Ôc?O?ŽÔ√ ÔtÓ ÔXKI??R ¨ÎU?H?ÚF?Ô{ w?½ÓbÓÐ wR Ôb?łÓ_
t'U?LÓð WÓKOÚ Ó wR —Ô bÚ ³Ó « tÔ ]½ÓQÓ*ËÓ _ú?Ó²¹Ó tÔ NÔ ł Ú ËÓ «–≈ ËÓ ¨tOÚ Ó≈ dÔ ?ÔEÚ½Ó√ Ô dÚ \ËÓ ¨tÐ tÔ Ô²OÚ ]DÓG?ÓR ¨w½ULOÓ « ¡U?4JUÐ tÔ Ô²OÚ ÓðP?ÓR ¨tÐ wMO=DÓGÓR
U¹ ÔÂö]4« ÓpÚOÓKÓŽÓË ∫ÔXÚKÔI?ÓR ¨ÔÁU]'Ô√ U¹ pÚOÓKÓŽ ÔÂö]4« ∫Ó‰UCÓË Óq?Ó³ÚCÓ√ ÚbÓC ‹ sÓ4Ó(« ÓÍbÓÓuÐ «–≈Ë ÎW?ÓŽUÝ Òô≈ ÚXÓ½U* UL?ÓR ¨tULÓ*ÓË
¨˜ tK« ‰u?Ý—Ó ÍbÒ ?ł Ó ÔW× Ó z«— U?N]½ÓQ?* ¨ÎW?³Ó O= ÓÞ W?× Ó z«— „bÓ ÚMŽ r^ ÓýÓ√ w?Ò½≈ ÁÔ U'Ò Ô√ U¹ ‰U?I?ÓR ¨Íœ«RÔR Ó…dÓ ?LÓ ÓŁËÓ wMOÚ ?ŽÓ Ó…d] ?ÔC U¹ËÓ ÍbÓË
ÔÊÓ–QÓðÓ√ tK« Ó‰uÝÓ— U¹ ÚÁ«bÓł U¹ ÓpOÓKŽ ÔÂö?]4« ∫Ó‰UCË ¡U4J« ÓuÚ×Ó½ ‹ ÔsÓ4Ó(« ÓqÓ³CÓQÓR ¨¡U?4J« ÓXÚ×Óð Ó„]bÓł ]Ê≈ ÚrÓFÓ½ ÔXKIR
tÔ ?FÓ ?'Ó qÓ ?ÓšbÓ ?ÓR ¨p Ó Ó ÔXÚ½–Ó√ bÚ ?ÓC ¨w{uÚ ? Š Ó V Ó ŠU?\ U¹Ë ÍbÓËÓ U¹ ÔÂö??4 ] « p Ó OÚ ÓKŽÓ ËÓ ∫‰Ó U?I? ÓR ø¡U?4J« ÓX× Ú Óð p Ó ?FÓ ?'Ó qÓ ÔšœÚ Ó√ ÚÊÓ√ w
ÓpÚOÓKÓŽÓË ∫ÔXÚKÔI?ÓR ¨ÔÁU?]'Ô√ U¹ pÚOÓKÓŽ ÔÂö?]4« ∫Ó‰U?CÓË ÓqÓ³?ÚCÓ√ Úb?ÓC ‹ sÚO?Ó4?ÔÚ(« ÓÍbÓuÐ «–≈ÓË W?ÓŽUÝ ]ô≈ ÚXÓ½U?* U?L?ÓR ¨Ú¡U?4J« ÓXÚ×Óð
‰u?Ý—Ó ÍbÒ ł Ó ÔW?× Ó z«— UN]½ÓQ?* ¨ÎW?³Ó O= ÓÞ W?× Ó z«— „bÓ ÚMŽ r^ ÓýÓ√ wÒ½≈ ÁÔ U?'Ò Ô√ U¹ ‰UI?ÓR ¨Íœ«RÔR Ó…dÓ ?LÓ ÓŁËÓ wMOÚ ?ŽÓ Ó…d] ÔC U¹ËÓ ÍbÓË U¹ ÔÂö?4 ] «
sÓ' U¹ ÓpOÓK?Ž ÔÂö?]4« ∫Ó‰U?CË ¡U?4J« Óu? Ú×Ó½ ‹ ÔsÚO?Ó4?ÔÚ(« v½Ób?ÓR ¨¡U??4J« ÓXÚ×Óð Ó„UšÓ√ÓË Ó„]b?Ół ]Ê≈ ÚrÓFÓ½ ÔXKI?R ¨˜ tK«
¨p Ó Ó ÔXÚ½–Ó√ bÚ ?ÓC ¨w²?'] Ô√ lÓ RUý U¹Ë Íb?ÓËÓ U¹ ÔÂö4 ] « p Ó OÚ ?ÓKŽÓ ËÓ ∫‰Ó UI?ÓR ø¡U?4J« ÓX× Ú Óð U?LÔJFÓ ?'Ó ÓÊu*Ó√ ÚÊÓ√ w ÔÊÓ–QÓðÓ√ t?K« ÁÔ —Ó U²?Úš«
‰uÝÓ— ÓXÚMÐ U¹ pÚOKÓŽ ÔÂö]4« ∫‰U?CÓË ‹ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ sÓ4ÓÚ(« uÐÓ√ Óp– ÓbÚMŽ ÓqÓ³CQÓR ¨Ú¡U4J« ÓXÚ×Óð UL?ÔNÓFÓ' ÓqÓšÓbÓR
¨ÎW?³Ó ?O= ÓÞ W?× Ó z«— „bÓ ÚMŽ r^ ÓýÓ√ w?Ò½≈ W?LÓ ÞU?R U¹ ‰U?I?ÓR ¨5M'R*« d?O?'Ó√ U¹ËÓ ¨s4 Ó ?ÓÚ(« UÐÓ√ U¹ ÔÂö?4 ] ?« pÓ OÚ ÓKŽÓ ËÓ ∫ÔXÚKÔI?ÓR ¨ ˜ tK«
Óu?Ú×Ó½ ‹ ^w?KŽ ÓqÓ³?CÓQ? ÓR ¨¡U?4J« ÓXÚ×Óð Óp?Ú¹ÓbÓÓË ÓlÓ' ÓuÔ¼ U¼ ÚrÓFÓ½ ÔX?KI?R ¨˜ tK« ‰u??ÝÓ— w]L?ÓŽ sÐ«Ë w?šÓ√ ÔW?Ó×z«— U?N?]½ÓQ?*
U¹ËÓ wšÓ√ U¹ ÔÂö?4 ] « p Ó OÚ ÓKŽÓ ËÓ ∫‰Ó UIÓR ø¡U?4J« ÓX× Ú Óð rÔJFÓ ?'Ó ÓÊu*Ó√ ÚÊÓ√ w ÔÊÓ–QÓðÓ√ tK« ‰Ó u?Ý—Ó U¹ p Ó OÓKŽ ÔÂö4 ] « ∫‰Ó U?CË ¡U4J«
Ô
ÔÂö]4« ∫ÔXKÔCÓË ¨¡U4J« Óu?Ú×Ó½ ÔXÚOÓðÓ√ ]rŁ ¨¡U4J« ÓXÚ×Óð ‹ ywKŽ ÓqÓšÓbÓR ¨ÓpÓ ÔXÚ½–Ó√ ÚbÓC ¨wz«u ÓVŠU\ÓË w²?ÓHOKÓšÓË w=O\ÓË
bÚ ?ÓC w²FÓ ?ÚCÐ U¹Ë w²ÓMÐÚ « U¹ ÔÂö?4 ] « pOÚ ÓKŽÓ ËÓ ∫‰Ó U?C ø¡U4?J« ÓX× Ú Óð rÚ ÔJFÓ 'Ó ÓÊu?*Ó√ ÚÊÓ√ w ÔÊÓ–QÓðÓ√ ¨tK« ‰Ó u?Ý— U¹ ¨ÁÔ U?²ÐÓ Ó√ U¹ p Ó OÚ KŽÓ
Ó
ÓQÓ'ÚËÓQÓR ¨¡U4J« wÓRÓdDÐ ˜ tK« Ô‰uÝÓ— wÐÓ√ Óc?ÓšÓ√ ¡U4J« ÓXÚ×Óð ÎU?FOLÓł U?MKÓLÓ²*« U?ÒLÓKÓR ¨¡U4J« ÓXÚ×Óð ÔXÚKÓšÓbÓR pÓ ÔXÚ½–Ó√
U' wM*ÚR¹Ô w'œÓ rÚ ?NÔ 'Ô œÓ ËÓ wLÚÓ( rÚ NÔ ?LÔ ÚÓ( w²'] U?ŠËÓ w²\ ] UšËÓ w²?OÚ ÐÓ qÔ ¼Ú Ó√ ¡ôR¼ ]Ê≈ rNK« ∫‰Ó UCËÓ ¡U?L4 Ú « v≈ vMLÚ ?OÔ « ÁbOÓ Ð
 Ô
w]M' ÚrÔN]½≈ ¨ÚrÔN]³ÓŠÓ√ Ús* ÏV×Ô'ÓË ÚrÔ¼«œUŽ Ús* yËÔb?ÓŽÓË ¨ÚrÔNÓ*UÝ Ús* ÏrÚKÝË ¨ÚrÔNÓÐÓ—UŠ Ús* Ï»ÚdÓŠ U½Ó√ ¨ÚrÔNÔ½eÚ×Ô¹ U' wMÔ½eÚ×Ô¹Ë ÚrÔN*ÚRÔ¹
rÚ ¼Ô dÚ ?N= ÓÞËÓ f Ó ł Ú d= « rÔ NÔÓ ÚMŽÓ V Ú ¼Ú–Ó√ËÓ ¨rÚ N ?OÚ ÓKŽÓ Ó ËÓ w] ÓKŽÓ p Ó Ó½«uÚ{— Ë p Ó Ó ?Ó½«dÚH?ÔžËÓ p Ó Ó²LÓ ?ŠÚ —Ó Ó ËÓ p
Ó ðU*dÓ ÐÓ ËÓ pÓ ?ð«uÓK\Ó qFÓ ł Ú U?ÓR ¨rÚ NÔ ÚM' U½Ô Ó√ËÓ
ΫdÓLÓC ôË W?]OŠÚbÓ' ÎU{—Ó√ ôÓË W?]OMÚ³Ó' ΡULÓÝ ÔXÚIÓK?Óš U' wÒ½≈ ¨wð«ËULÓÝ ÓÊUÒJÔÝ U¹ÓË w²ÓJzö?Ó' U¹ ÒqÓłÓË ]eÓŽ tK« Ó‰UIÓR Æ«d?ONÚDÓð
rÚ ¼Ô s¹c« W?4 Ó LÚ ?Ó)« ¡ôR¼Ó W?³] × Ó ?'Ó wR Òô≈ Íd?4 Ú ¹Ó ÎUJÚKÔR ôËÓ ¨Íd?− Ú ¹Ó Ϋd× Ú ÐÓ ôËÓ —Ëb?¹Ó ÎUJÓKÓR ôËÓ WÓ¾?O?C'Ô ÓU?4?LÚ Óý ôË Î«d?OM'Ô
WÓU?Ý=d« ÔÊbÚFÓ'ÓË …]u?Ô³^M« XÚOÓÐ ÔqÚ¼Ó√ ÚrÔ¼ ∫ÒqÓłÓË ]e?ÓŽ Ó‰UI?ÓR ¡U4J« ÓXÚ×Óð ÚsÓ'ÓË =»Ó— U¹ ∫ÔqOz«d?Ú³ł Ô5'_« Ó‰U?IÓR ¡U?4J« ÓXÚ×Óð
‰Ó U?IR øU?ÝœUÝ rÚ NÔ ?FÓ 'Ó ÓÊu?*Ó_ ÷  —Ó_« v≈ Ój³ ¼Ú Ó√ ÚÊÓ√ w ÔÊÓ–ÓQÓðÓ√ » = —Ó U¹ ∫qÔ Oz«d³Ú ?ł  ‰Ó UI?ÓR U¼uMÐÓ ËÓ U?NÔKFÚ ÐÓ ËÓ U¼uÐÓ√ËÓ ÔWLÞU?R rÚ ¼Ô
Ó
¨ÓÂö?]4« ÓpÔzd?ÚIÔ¹ vKÚŽ_« ^wKÓF« ¨tK« Ó‰u?ÝÓ— U¹ ÓpÚOÓKÓŽ ÔÂö?]4« ∫Ó‰U?CÓË ÔqOz«d?Ú³ł Ô5'Ó_« ÓjÓ³?ÓN?ÓR ¨ÓpÓ ÔXÚ½–Ó√ Úb?ÓC ¨ÚrÓFÓ½ ∫tK«
ÎUJÓKÓR ôËÓ W?Ó¾?O?C'Ô ÎU?{—Ó√ ôËÓ ÎW?O] M³Ú ?'Ó ¡Î ULÓ ?Ý Ó ÓXÚIÓKÓš U?' w]½≈ ¨wö?ł Ó ËÓ wð]e?ŽËÓ ∫p Ó Ó ‰Ô u?I¹Ó ËÓ ¨ Â «d?Ú*ù  «ËÓ WO] ?×?]²UÐ p Ó B ^ ?Ԕ¹Ó ËÓ
Ó‰u?ÝÓ— U¹ w? ÔÊÓ–QÓð ÚqÓN?ÓR ¨ÚrÔJÓF? Ó' ÓqÔšÚœÓ√ ÚÊÓ√ w ÓÊ–Ó√ Úb?ÓCÓË ÚrÔJ²? ]³?Ó×?Ó'Ë ÚrÔJKł_ Úô≈ Íd??Ú4Ó¹ ÎUJÚKÔR ôÓË ¨Íd?Ú−?Ó¹ Ϋd?Ú×ÓÐ ôÓË —ËbÓ¹
¨¡U4J« ÓX× Ú Óð UMFÓ 'Ó qÔ Oz«d³Ú ł  qÓ ÓšbÓ ÓR ¨pÓ ÔXÚ½–Ó√ bÚ ÓC rÚ FÓ Ó½ tÔ ]½≈ ¨tK« wŠ Ú ËÓ Ó5'Ó√ U¹ ÔÂö4 ] « p Ó OÚ ÓKŽÓ ËÓ ∫tK« ‰Ô uÝ—Ó ‰Ó UIÓR øtK«
Ó‰UIÓR ¨Î«dO?NDÓð ÚrÔ*Ód=NDÔ¹ÓË XÚOÓ³« ÓqÚ¼√ ÓfÚł=d« ÔrÔJÚMÓŽ ÓV¼ÚcÔO ÔtK« Ôb¹dÔ¹ UL]½≈ ∫Ô‰uI?Ó¹ ÚrÔJÚOÓ≈ vŠÚËÓ√ ÚbÓC tK« ]Ê≈ wÐÓ_ Ó‰UIÓR
Ú Ó
Íc«Ë ˜ w^ ³ ]M« ‰Ó U??I? ÓR ¨tK« bÓ ÚMŽ q ÚC? ÓH« s' ¡U??4J« ÓX× Ú ?Óð «c¼ UMÝuK− Ô ‡? U?' w½dÚ ? ³ ?ÚšÓ√ t?K« ‰u?Ý—Ó U?¹ wÐ_ wy KŽÓ
Ús' ÏlÚLÓł tORÓË ÷Ú—_« qÚ¼Ó√ qRU×?Ó' Ús' ÌqÓHÚ×Ó' wR «c¼ U½ÔdÓ³Óš Ód*Ô– U' UÒO−Ó½ WÓUÝ=d?UÐ w½UHÓDÚ\«ÓË UÒO³Ó½ oÓ(UÐ wMÓ¦ÓFÓÐ
Ó
vC?ÓCËÓ Òô≈ ÌWł Ó U?Š Ó VÔ UÓÞ ôËÓ ¨tÔ L] ?Óž tÒK« ÓnÓAÓ*ËÓ Òô≈ ÏÂu?LÔ ÚG?'Ó ôËÓ ¨tÔ L] ¼Ó t?K« ÓÃd] ÓRËÓ Òô≈ ÏÂu?LÔ NÚ ?'Ó rÚ NÔ O?RËÓ ¨UMO³= ?×'Ô ËÓ UM²?FÓ O?ý
Æ˝WÚ³FÓJÚ« =»Ó—ÓË ¨…Ódšü«ÓË UOÚ½^b« wR «ËÔbFÔÝÓË «ËÔ“UÓR UÓMÔ²ÓFÚOÓý ÓpÓcÓ*ÓË UÓ½ÚbFÓÝÓË UÓ½ÚeÔR tÒK«Ë ΫӖ≈ ∫‹ ywKÓŽ Ó‰UÓIÓR ¨ÔtÓ²ÓłUÓŠ ÔtÒK«

¥
¡«b‡‡‡‡‡≈

W?I¹b?B« …b?O?NA?« v≈ lKC« …—u?J v≈ 


¡«d¼e« WLÞU WuK?E*« WuBF*« …d¼UD«
U¼bË v≈Ë U??N??OKŽ t??ö?ÝË t?K«  «uK+
s Í–UI½« rJM ÎU?Oł«— ‹ s× b?ONA«
Æt²LKþË t²AŠËË d³I« »«cŽ

r~HœUš
»uIF¹ vHDB bLŠ√

www.zalaal.net
www.alhadi.org

µ
…dOJ« WF!U'« …—Ue«
‰Ó uÔÔ√ÓË ¨rÚKׇÚ!« vÓN?Ó²ÚMÔHÓË ¨rÚKFÚ!« ÓÊ«ÒeÔšÓË ¨WÓLÚŠ]d!« ÓÊbÚF?ÓHÓË ¨vÚŠÓuÚ!« Ój³ÚNÓHÓË ¨WÓJzöÓL‡Ú!« ÓnÓKÓ²?ÚRÔHÓË ¨WÓ!UÝ=d!« Ól{ÚuÓHÓË ¨…]u?Ô³^M!« XÚOÓÐ ÓqÚ¼Ó√ U¹ ÚrÔJÚOÓKÓŽ ÔÂö]!«
¨Ó5ÒO³]M!« ÓWÓ!öÔÝÓË ¨sL?ÚŠ]d!« Ó¡UMÓHÔ√ÓË ¨ÊU1ù« Ó»«uÚÐÓ√ÓË ¨œö³Ú!« ÓÊU+Ú—Ó√ÓË ¨œU³FÚ!« ÓW?ÓÝUÝÓË ¨—UOÚšÓ_« ÓrzUŽÓœÓË ¨—«dÚÐÓ_« ÓdU?MÓŽÓË ¨rÓF=M!« Ó¡UO!ÚËÓ√ÓË ¨rÓHÔ_« Ó…ÓœUÓË ¨ÂÓdÓJÚ!«
v!ËÔ√ËÓ ¨vN^M!« ÈËÓ–ËÓ ¨vI?^²!« Â ö?ŽÚ Ó√ËÓ ¨vł^b!« `OÐU  ?B?HÓ ËÓ ¨ÈbNÔ Ú!« W?L] zÓ√ vKŽÓ ÔÂö? ] !« ¨ÔtÔðU?+dÓ ÐÓ ËÓ tK!« ÔW?LÓ ?Š Ú —Ó ËÓ Ó5Ó*U?FÚ!« » = —Ó …dÓ OÓ ?š Ó…dÓ ?Ú²?ŽËÓ ¨Ó5KÝ Ó dÚ LÔ ‡?Ú!« Ó…uÓ ÚH? Ó ËÓ
ÔÂö]!« ¨ÔtÔðU?+ÓdÓÐÓË tK!« ÔWÓL?ÚŠÓ—ÓË v!ËÔ_«ÓË …Ódšü«ÓË U?OÚ½^b!« qÚ¼Ó√ vKÓŽ tK!« ZÓ−ÔŠÓË ¨vM?ÚÔׇÚ!« …ÓuÚŽ]b!«ÓË ¨v?KÚŽÓ_« qÓ¦ÓL‡Ú!«ÓË ¨¡UO?³Ú½Ó_« WÓŁÓ—ÓËÓË ¨È—ÓuÚ!« nÚNÓ+ÓË ¨v?−ׇÚ!«
ÔtK!« v]KÓ tK!« ‰u?ÔÝÓ— W]¹=—Ô–ÓË ¨tK!« =v³Ó½ ¡U?OÚËÓ√ÓË ¨tK!« »U?²+ WÓKÓL?ÓŠÓË ¨tK!« =dÝ WÓEÓH?ÓŠÓË ¨tK!« W?ÓLÚJŠ ÊœUF?ÓHÓË ¨tK!« WÓ+ÓdÓÐ s+U?ÓHÓË ¨tK!« W?Ó>dÚF?ÓH =‰U×?ÓH vKÓŽ
¨tK!« W??]³?× Ó ??HÓ v> 5 Ó HÒ U?Ò²?!«ÓË ¨tK!« d?HÚ Ó√ v> sÓ ?¹Òd?I??Ó²?Ú?ÔL?‡Ú!«ÓË ¨tK!«  U?{Úd??HÓ vKŽÓ ¡ÒôœÓ_«ËÓ ¨tK?!« vÓ!≈ …U?Ž^b!« vÓK?ŽÓ ÂÔ ö?]!« ¨ÔtÔðU??+ÓdÓÐÓË tK!« ÔW??ÓL?Š Ú —Ó ËÓ t!¬ËÓ t??ÚOÓKÓŽ
¨ÔtÔðU?+dÓ ÐÓ ËÓ tK!« ÔW?LÓ ?Š Ú ÓÓ — Ë Ê
Ó u Ô K L ?
Ó ÚÓ Ú ÚÔ Ó Ú F ¹  Á d
 ? H Ó Q Ð
 r ¼ Ë ‰
 u ? Ó I Ú ! U Ð
 t
Ô Ó ½ u ? Ô I ? ³
 ? 
Ú Ó ¹ ô s
Ó ¹c ] ! « 5
Ó H d
Ó Ô Ú J L ‡ Ú ! «  Á  œ U? ³ ?  Ž Ë
Ó ¨ t ? O
 ? N
Ú Ó Ó ½ Ë  t K!« d
 ? H
Ú Ó _ s
Ó ¹d ? N
 Ú E L
Ô Ó ‡Ú ! « Ë ¨ t K!«  b ? O ? Š u
Ú Ó ð v‡> Ó5BK?ÚR‡‡Ô L‡Ú!«ËÓ
t²]−?ÔŠÓË tLÚKŽ WÓ³ÚOÓŽÓË t?ÐÚeŠÓË tðÓdÓOšÓË tK!« W]O?IÓÐÓË ¨dÚHÓ_« v!ËÔ√ÓË dÚ+=c!« qÚ¼Ó√ÓË ¨…UL?ÔׇÚ!« …Óœ«Òc!«ÓË ¨…ôÔuÚ!« …ÓœUÒ!«ÓË ¨…«bÔNÚ!« …ÓœUIÚ!«ÓË ¨…UŽ^b?!« W]LzÓ_« vÓKÓŽ ÔÂö]!Ó«
ÚsH rÚKFÚ!« uÔ!ËÔ√ÓË Ôt?Ô²ÓJzöÓH ÔtÓ! Ú Ób?N?ÓýÓË t?ÚHÓM! ÔtK!« ÓbN?Óý UL?Ó+ ÔtÓ! Óp¹d?Óý ô ÔÁÓbÚŠÓË ÔtK!« ]ô≈ Ót‡!≈ ô ÚÊÓ√ Ôb?ÓNÚýÓ√ ¨ÔtÔðU?+ÓdÓÐÓË tK!« ÔW?ÓLÚŠÓ—ÓË t½U¼ÚdÔÐÓË Á—uÔ½ÓË tÞ«d?ÓË
uÚ Ó!ËÓ t=KÔ+ s ¹b= !« vÓKŽÓ ÁÔ dÓ ?N ÚEOÔ ! =o× Ó ‡Ú!« s ¹œËÓ Èb?ÔNÚ!UÐ ÔtÓKÓÝÚ—Ó√ ¨vCÓðÚd?ÔL‡Ú!« ÔtÔ!u?ÔÝÓ—ÓË ¨ÔVÓ−Ó²ÚMÔL‡Ú!« ÔÁÔb?Ú³ÓŽ Ϋb?]L?Ó×ÔH ]ÊÓ√ Ôb?ÓNÚýÓ√ÓË ¨ÔrOJÓׇ?Ú!« Ôe¹eÓFÚ!« ÓuÔ¼ Òô≈ Ót‡!≈ ô ¨t?IÚKÓš
¨tK! ÓÊu?FÔ ?ODLÔ ‡Ú!« ÓÊuÚ ?ÓHÓDB Ú Ô ÓÊu?ÔœU?B
? L ‡ Ú ! « Ò !« ÓÊu?ÔI?]²?LÔ ‡Ú!« ÓÊuÐÔ d] ?ÓI?LÔ ‡Ú!« ÓÊu?HÔ d] ÓJLÔ ‡Ú!« ÓÊu?HÔ u?B Ô ?FÚ LÓ ?‡Ú!« ÓÊu¹^ b?NÚ LÓ ?‡Ú!« ÓÊËÔbý«dÒ ?!« ÔWL] ?zÓ_« rÔ ÔJ]½Ó√ Ôb?NÓ ÚýÓ√ËÓ ¨ÓÊu?Ô+d?ÚA?LÔ ‡Ú!« ÓÁd?Ó+
ÚrÔJ]BÓšÓË ¨ÔÁ«bÔNÐ ÚrÔ+]e?ÓŽÓ√ÓË ¨tðÓ—ÚbÔIÐ ÚrÔ+U³Ó²Úł«ÓË ¨Á=d?! ÚrÔ+Ó—U²Úš«ÓË ¨t³ÚO?ÓG! ÚrÔ+UCÓðÚ—«ÓË ¨tLÚKFÐ ÚrÔ+UHÓDÚ« ¨t?²ÓH«dÓJÐ ÓÊËÔezUHÚ!« ¨tðÓœ«—SÐ ÓÊuÔKHUFÚ!« ¨Ád?ÚHÓQÐ ÓÊuÔH«ÒuÓIÚ!«
ÎUŽÓœÚu?Ó²Ú?ÔHÓË ¨tLÚKF?! ÎWÓ½ÓeÓšÓË ¨Á=d?! ÎWÓEÓHÓŠÓË ¨tM¹b! Ϋ—U?BÚ½Ó√ÓË ¨t²]¹dÓÐ vKÓŽ ÎU?−Ó−?ÔŠÓË ¨t{Ú—Ó√ v> Ó¡U?HÓKÔš ÚrÔJÓO?{Ó—ÓË ¨tŠËÔdÐ ÚrÔ+Ób]¹Ó√ÓË ¨Á—uÔM! ÚrÔJÓ³?Ó−Ó²Ú½«ÓË ¨t½U¼Úd?Ô³Ð
¨qÓ!]e!« ÓsH ÔtK!« ÔrÔJ?ÓLÓB?ŽÓ ¨tÞ«d? vKÓŽ Ó¡ÒôœÓ√ÓË ¨ÁœöÐ v> Ϋ—UMÓHÓË ¨ÁœU?³?F! ÎU?HöÚŽÓ√ÓË ¨t?IÚKÓš vKÓŽ Ó¡«b?ÓN?ý Ô ËÓ ¨Áb?OŠÚu?Ó²! ÎU½U?+Ú—Ó√ÓË ¨t?O ?Š Ú uÓ ! ÎWLÓ ?ł  «dÓðËÓ ¨t?²?ÓLÚJׇ!
rÚ ÔðÚb]+ËÓ ËÓ ¨ÔÁdÓ Ú+– rÚ Ô²HÚ ÓœÓ√ËÓ ¨ÔtHÓ dÓ Ó+ rÚ ?ÔðÚb− ] ÓÓ H Ë ¨ t
Ô Ó ½ Ú QÓ ý r Ô
Ú ÚÓ Ó ðd ³ Ú + Ó √ Ë ¨ t
Ô Ó ! ö ł
Ó Ú Ú Ó r Ô ² L ] E F Ó > ¨ Î « dO ? N Ú D Ó ð r Ô +
Ú Ó] Ó Ó Ú = Ô Ó Ó Ó Ó d N Ó Þ Ë f ł d !« r Ô J Ú M Ž V ¼ Ú – Ó √Ë ¨ f
 Ó ½ b
] !« s
Ó  H r Ô + d N Ó
Ú Ó ] Ó  Ó²HÚ!« ÓsH rÚ ÔJÓMHÓ ¬ËÓ
Þ Ë ¨ s
¨tðU?{ÚdÓH v> ÚrÔJ?ÓÔHÚ½Ó√ ÚrÔ²Ú!ÓcÓÐÓË ¨WÓM?ÓÓׇÚ!« WÓEŽÚu?ÓL‡Ú!«ÓË W?ÓLÚJׇÚ!UÐ tKO?³?ÓÝ v!≈ ÚrÔðÚuÓŽÓœÓË ¨W?ÓO½ö?ÓFÚ!«ÓË =d=!« v?> ÔtÓ! ÚrÔ²Ú×?ÓBÓ½ÓË ¨t?²ÓŽUÞ Ób?ÚI?ÓŽ ÚrÔ²ÚLÓJÚŠÓ√ÓË ¨Ôt?ÓU?¦O?H
ÚrÔ²ÚMÓKÚŽÓ√ vÒ²ÓŠ ÁœUNł ]oÓŠ tK!« v> ÚrÔðÚbÓ¼UłÓË ¨dÓJÚM‡Ô‡L‡Ú!« sÓŽ ÚrÔ²ÚOÓNÓ½ÓË ¨·ËÔdÚFÓL‡Ú!UÐ ÚrÔðÚdÓHÓ√ÓË ¨Ó…U+]e!« ÔrÔ²ÚOÓð¬ÓË ¨Ó…ö]B!« ÔrÔ²ÚLÓÓ√ÓË ¨t³ÚMÓł v> ÚrÔJÓÐUÓ√ UH vKÓŽ ÚrÔðÚdÓ³ÓÓË
sÚ H rÚ Ô²Úb] ?ÓÓË ¨Ó¡UC?ÓIÚ!« tÔ Ó! rÚ Ô²LÚ ]KÝ Ó ËÓ ¨U?{=d!« vÓ!≈ ÔtÚMH Óp!– v> ÚrÔðÚdÓË ¨Ôt?Ó²]MÝ Ô rÚ Ô²ÚMÓMÝ Ó ËÓ ¨tHUJŠ Ú Ó√ lÓ ¹ «d?ý Ó rÚ ÔðdÚ A Ó Ó½ËÓ ¨ÁÔ œÓ ËbÔ ?Š Ô rÚ Ô²LÚ ?ÓÓ√ÓË ¨ÔtÓCz«dÓ> ÚrÔ²ÚM?]OÓÐÓË ¨ÔtÓðÓuÚŽÓœ
¨ÔtÔ½b??FÚ ?HÓ ËÓ ÔtÔK?¼Ú Ó√ rÚ Ô²Ú½Ó√ËÓ rÚ ÔJOÚ Ó!≈ËÓ rÚ ?ÔJÚMHËÓ rÚ ÔJO??>ËÓ rÚ ÔJFÓ ??HÓ ^o× Ó Ó ‡ Ú ! « Ë ¨Ï o  ¼ «“ r
Ú Ó Ô J ? = I ? Š v> d
Ô = Ô Ó ?? B ? Ó I ?? L ‡ Ú ! « Ë ¨Ï o  Š ô r
Ú ? Ô J Ó ! Â
Ô “
 Ò ö !« Ë
Ó ¨Ï ‚ —
 U? H rÚ ?ÔJÚMŽÓ V Ô ž«dÒ !U??Ó> ¨vC??HÓ ÚsHÓ tKÝ Ô —Ô
¨ÚrÔ+ÓbÚMŽ ÔtÔ½U?¼ÚdÔÐÓË ÔÁÔ—uÔ½ÓË ¨ÚrÔJO?> Ôt?ÔL?z«e?ÓŽÓË ¨ÚrÔJÚ¹ÓbÓ! tK!« Ô U?¹¬ÓË ¨ÚrÔ+ÓbÚMŽ »UDR‡Ú!« ÔqÚB??Ó>ÓË ¨ÚrÔJÚOÓKÓŽ ÚrÔNÔÐU???ŠÓË ¨ÚrÔJÚOÓ!≈ oÚKÓR?‡Ú!« Ô»U¹≈ÓË ¨ÚrÔ+ÓbÚMŽ …]u?Ô³^M?!« ÔÀ«d?O?HÓË
ÚrÔJÐ ÓrÓB?Ó²?ÚŽ« sÓHÓË ¨ÓtK!« ÓiÓGÚÐÓ√ Úb?ÓI?Ó> ÚrÔJÓC?ÓGÚÐÓ√ ÚsÓHÓË ¨ÓtK!« ]VÓŠÓ√ Úb?ÓI?Ó> ÚrÔJ]³?ÓŠÓ√ ÚsÓHÓË ¨ÓtK!« ÈÓœU?Ž ÚbÓI?Ó> ÚrÔ+«œU?Ž ÚsÓHÓË ¨ÓtK!« vÓ!«Ë Úb?ÓI?Ó> ÚrÔ+ô«Ë ÚsÓH ¨ÚrÔJÚOÓ!« ÔÁÔd?ÚHÎ√ÓË
ÔWÓ½UHÓ_«ËÓ ¨ÔWÓ½ËÔe?ÚRÓL‡Ú!« ÔWÓ¹ü«ÓË ¨ÔWÓ!u?ÔÚuÓL‡Ú!« ÔW?ÓLÚŠ]d!«ÓË ¨¡U?IÓ³Ú!« —«œ Ô¡U?FÓHÔýÓË ¨¡UMÓHÚ!« —«œ Ô¡«b?ÓNÔýÓË ¨ÔÂÓu?ÚÓ_« Ô◊«d=B!«ÓË ÔrÓEÚŽÓ_« ÓqO?³ Ó Ú!« rÔ Ô²Ú½Ó√ ¨tK!UÐ rÓ B Ó ?Ó²ŽÚ « b?ÓIÓ>
ÁdHÚ ÓQÐËÓ ¨ÓÊuLÔ =K Ó Ô ð t
Ô Ó ! Ë
Ó ¨Ó Ê u Ô M  H Ú R Ô ð  t Ð
 Ë
Ó ¨Ó Ê u ^ ! b
Ô Ó ð  t O Ó
Ú Ó Ó K Ž Ë ¨Ó Ê u ? Ž
Ô b
Ú Ó ð  t K!« v Ó ! ≈
 ¨ p
Ó Ó Ó K ¼ b
Ú Ó I Ó > r
Ú Ó Ú ÓÓ Ô J  ð Q ¹ r Ó ! s
Ú H Ë ¨U− Ó ½ b
Ú Ó I Ó > r
Ú Ô + Uð Ó √ s
Ú H
Ó Ô ¨ ” U Ò M !«  t Ð
 vK Ó ² ³ ?
ÚÔ Ô L ‡ Ú ! « » U³ Ú ! « Ó ¨ÔWÓþuÔH×
Ë Ú LÓ ‡Ú!«
Óp]?ÓLÓð ÚsÓH Ó“U?>ÓË ¨ÚrÔJÓÓ—U?> ÚsÓH ]qÓ{ÓË ¨ÚrÔ+Ób?Ó×?Ół ÚsÓH Ó»UšÓË ¨ÚrÔ+«œU?Ž ÚsÓH ÓpÓKÓ¼ÓË ¨Úr?Ô+ô«Ë ÚsÓH tÒK!«ÓË Ób?FÓÝ ¨ÓÊu?ÔLÔJÚ×Óð t!Úu?ÓIÐÓË ¨ÓÊËÔb?ýÚdÔð tKO?³?ÓÝ v!≈ÓË ¨ÓÊuÔKÓL?ÚFÓð
ÚsÓHÓË ¨Ïd>U?+ ÚrÔ+ÓbÓ×Ół ÚsÓHÓË ¨ÔÁ«uÚ¦?ÓH Ô—UÒM!UÓ> ÚrÔJÓHÓ!Uš ÚsÓHÓË ¨ÔÁ«ËQ?ÓH ÔW]MÓ−‡Ú!UÓ> ÚrÔJÓFÓ³]ð« sÓH ¨ÚrÔJ?Ð ÓrÓBÓ²ÚŽ« sÓH ÓÈbÔ¼ÓË ¨ÚrÔJÓ]bÓ ÚsÓH Ór?KÓÝÓË ¨ÚrÔJÚOÓ!≈ ÓQÓÓ' ÚsÓH ÓsHÓ√ÓË ¨ÚrÔJÐ
rÚ Ô+—Ó uÔ½ËÓ rÚ ÔJŠ Ó «Ë—Ú Ó√ Ê] Ó√ËÓ ¨vÓ IÐÓ U?LO?> ÚrÔJÓ! Ì—UłÓË ¨vC?HÓ U?LO?> ÚrÔJÓ! ÏoÐUÝ «c¼ ]ÊÓ√ Ôb?ÓNÚýÓ√ ¨rO?×Ó−‡Ú!« ÓsH Ì„Ó—Óœ q?ÓHÝ Ú Ó√ v> uÓ ?ÔNÓ> ÚrÔJÚOÓKÓŽ ]œÓ— ÚsÓHÓË ¨Ï„d?A Ú HÔ rÚ ÔJÐÓ —Ó U?Š
ÚÊÓ« ÔtK!« ÓÊ–Ó√  u?OÔ ÐÔ v> rÚ ÔJÓKFÓ ?− Ó Ú ? Ó > ¨ r Ô J Ð
 UM O Ó
Ú Ó Ó ÓK Ž s
] H v Ò ²? Š 5
Ó  b ? ×
Ú Ô ? H  t  ý d
Ú Ó Ú Ó Ó ? F Ð
 r Ô J Ó K F ? − ? Ó > Î « —«u Ú ½ Ó √ t
Ô K!« r
Ô Ô J Ó I Ó K Ó š ¨i F
Ú Ó ? Ð s
Ú  H UN ? C
Ô ? F
ÚÓ Ó Ô Ó Ó Ð  
Ú d ? N Ó Þ Ë X
Ú Ð UÞ ¨Ï … b
Ó ?  Š «Ë rÚ ÔJÓ²ÓMOÞËÓ
ÔÁÓbÚMŽ UÒMÔJ?Ó> ¨UMÐuÔ½Ôc! Î…Ó—U?ÒH?Ó+ÓË ¨UMÓ! ÎW?ÓO?+ÚeÓðÓË ¨UM?ÔH?Ú½Ó_ Î…Ó—U?NÓÞÓË ¨UMIÚK) ÎU?³?OÞ ÚrÔJ²Ó¹ôË Ús?H tÐ UM]B?Óš U?HÓË ÚrÔJÚOÓKÓŽ UMð«u?ÓKÓ ÓqÓF?ÓłÓË ¨Ôt?ÔL?ÚÝ« U?ÓN?O?> Ód?Ó+ÚcÔ¹ÓË ÓlÓ>ÚdÔð
ô ÔYÚO?ÓŠ ¨Ó5KÓÝÚd?ÔL‡Ú!«  U?łÓ—Óœ ÓlÓ>Ú—Ó√ÓË ¨Ó5Ð]d?ÓI?ÔL‡Ú!« ‰“UMÓH v?KÚŽÓ√ÓË ¨Ó5Ó H]dÓJÔL‡Ú!« =qÓ×?ÓH Ó·Ód?ÚýÓ√ ÚrÔJÐ ÔtK!« ÓmÓKÓ³?Ó> ¨ÚrÔ+U?Ò¹« UMI¹b?ÚB?Ó²Ð Ó5>ËÔd?ÚF?ÓHÓË ¨ÚrÔJKÚC?ÓHÐ Ó5L=KÓ?ÔH
ôËÓ ¨bÏ ?ON?ý Ó ôËÓ Ïo¹bÒ ? ôËÓ ¨qÏ Ý Ó dÚ ?HÔ vy ³ Ó½ ôËÓ ¨» Ï d] ?ÓIHÔ p Ï ÓKHÓ vI?Ú³Ó¹ ô vÒ²?Š Ó ¨lÏ HUÞ t?+«—œÚ ≈ v> lÔ LÓ ÚD¹Ó ôËÓ ¨ÏoÐ U?Ý Ôt?ÔI³ ?ÚÓ¹ ôÓË ¨ÏozU?> Ôt?ÔuÔHÓ¹ ôÓË ¨ÏoŠô Ôt?ÔI?× Ó ÚK¹Ó
rÚ NÔ ?Ó>d] ŽÓ Òô≈ Ïb?ON?Óý p Ó  !– s
Ó O
ÚÓ Ð UL ? O> Ï o Ú KÓ š ô Ë
Ó ¨ b
Ï ¹d ? H
Ó Ê
Ï UD O
Ú ý
Ó ô Ë
Ó ¨ b
Ï ? OM Ž
Ó Ï ÒÓ Ó — U? ³ ł ô Ë ¨ `
Ï  ! UÞ d
Ï ? ł
 U > ô Ë
Ó ¨ `
Ï  ! U ? s
Ï  H Ú R H
Ô Ó Ï ô Ë ¨q  { U ? > ô Ë
Ó y v ½ œ
Ó ô Ë
Ó Ï ¨ q  ¼ Uł ô Ó Ï !U?Ž
Ë r
¨t?ÚOÓKÓŽ Úr?ÔJÓ²?ÓH«d?Ó+ÓË ¨ÔÁÓbÚMŽ Úr?ÔJ²Ó!eÚMÓHÓË ÚrÔJ=KÓ×??ÓH Ó·Ód?ÓýÓË ¨ÚrÔJHU?I??ÓH Ó U?³ÓŁÓË ¨ÚrÔ+b?ŽU??I?ÓH Ó‚Úb?ÓË ¨ÚrÔ+—uÔ½ ÓÂU??LÓðÓË ÚrÔJ½Q?Óý Ód?Ó³??+ÓË ¨ÚrÔ+dÓDÓš ÓrÓEŽÓË ¨ÚrÔ+d??ÚHÓ√ ÓWÓ!ö?Ół
ÚrÔ+=ËÔbÓFÓÐ Ïd>U?+ ¨tÐ ÚrÔ²ÚMÓH¬ ULÐÓË ÚrÔJÐ ÏsHÚRÔH vÒ½Ó√ ÚrÔ+ÔbNÚýÔ√ÓË ÓtK!« Ôb?NÚýÔ√ vðÓdÚÝÔ√ÓË v!UHÓË vKÚ¼Ó√ÓË wÚHÓ½ÓË wÒHÔ√ÓË ÚrÔ²Ú½Ó√ vÐÓQÐ ¨ÔtÚMH ÚrÔJ²Ó!eÚMÓH Ó»Úd?ÔÓË ¨tÚ¹ÓbÓ! ÚrÔJÓ²]UšÓË
¨ÚrÔJÓÐÓ—UŠ ÚsÓL‡! Ï»Úd?Š Ó ËÓ ¨rÚ ÔJ*Ó UÝ sÚ LÓ ‡! rÏ ÚKÝ ¨rÚ NÔ Ó! ÌœUFHÔ ËÓ rÚ ÔJz«b?ŽÚ Ó_ i Ï G³Ú HÔ ¨rÚ ÔJzUO!ËÚ Ó_ËÓ rÚ ÔJÓ! ‰Ì «u?HÔ ¨rÚ ÔJÓHÓ!Uš sÚ HÓ WÓ!öÓCÐ ËÓ rÚ ÔJ½QÓAÐ dÏ ?B³Ú Ó² Ú HÔ ¨tÐ rÚ ÔðdÚ ?ÓHÓ+ ULÐ ËÓ
Ï‚=bB Ó Ô ÚH ¨ r Ô J Ð
 U¹ U Ð
 s
Ï  H Ú R ? H
Ô Ú ¨ r Ô J Ð
 ·
Ï d
 Ó ² F H
ÚÔ Ú ] Ï Ú Ô Ú ¨ r Ô J  ² H  c Ð
 V −
 Ó ² × ? H ¨ r Ô J  L Ú K  F  ! q
Ï Ú Ô Ú L Ó ² × H ¨r Ô J  K C
Ú Ó H Ð
 d  I
y Ô Ú Ó ? H ¨ r Ô J = I × Ð
 ·
Ï —
 UŽ ¨ r
Ú Ô J Ó ! l
Ï OD H
Ô Ú Ú ¨ r Ô ² Ú K Ó D Ð Ó √ U * Ï Ú Ô ¨rÚ Ô²ÚI?]IŠ
q  D ³ H Ó U* Ïo=I× Ó HÔ
]qÓłÓË]eÓŽ tK!« vÓ!≈ ÏlHÚAÓ²ÚÔH ¨ÚrÔ+—u?Ô³ÔIÐ Ïczô ¨ÚrÔJÐ ÏczUŽ ¨ÚrÔJÓ! Ïdz«“ ¨ÚrÔJÐ ÏdO−Ó²ÚÔH ¨ÚrÔ+dÚHÓQÐ ÏqHUŽ ¨ÚrÔJ!ÚuÓIÐ Ïc?š¬ ¨ÚrÔJ²Ó!ÚËÓb! ÏVIÓðÚdÔH ¨ÚrÔ+dÚHÓ_ ÏdEÓ²ÚMÔH ¨ÚrÔJ²ÓFÚłÓdÐ
ÚrÔJ!]ËÓ√ÓË ÚrÔJ³?zU?žÓË ÚrÔ+b¼U?ýÓË ÚrÔJ²??ÓO½ö?ÓŽÓË ÚrÔ+=d?Ð Ïs?HÚR?ÔH È—u?ÔHÔ√ÓË w!«u?ÚŠÓ√ =qÔ+ v?> vðÓœ«—≈ÓË v−z«u?ÓŠÓË v²?Ó³?KÓÞ ÓÂU?HÓ√ ÚrÔJÔH=b?ÓI??ÔHÓË ¨t?ÚOÓ!≈ ÚrÔJÐ Ï»=d?ÓI??Ó²?ÔHÓË ¨ÚrÔJÐ
rÚ Ô+œ] dÔ ¹Ó ËÓ ¨rÚ ÔJÐ tÔ ÓM¹œ v!UFÓð tÔ K!« vÓ O × Ú ¹Ô vÒ²Š Ó Ï…b] FÓ HÔ rÚ ÔJÓ! vðdÓ B Ú Ô½ËÓ ¨lÏ ³Ó Óð rÚ ÔJÓ! v¹√—Ó ËÓ ¨rÏ =K Ó HÔ rÚ ÔJÓ! v³ÚKÓËÓ ¨rÚ ÔJFÓ HÓ tO> rÏ =K Ó HÔ ËÓ rÚ ÔJOÚ Ó!≈Ì t=KÔ+ p Ó !– v> ÷ Ï u= ÓHHÔ ËÓ ¨rÚ Ô+d š¬ËÓ
q] ł
Ó Ó Ó Ë] e? Ž  t K!« v Ó ! ≈
 X
Ô Ú z d
 Ð Ë
ÓÓ Ú ] ¨ r Ô J Ó ! Ë Ó √  t Ð
 X
Ô O
Ú Ó ] ! u Ó ð U ? L Ð
 r
Ú Ó Ô + d  š ¬ X
Ô O ] !
Ú Ó Ó Ú u ? Ó ð Ë r Ô J Ð
 X
Ô Ú M H ¬ ¨ r
Ó Ú = Ó Ó Ú Ó Ó Ú Ó Ó Ô + Ë b
Ô Ž l
Ó H ô r Ô J F ? H r Ô J F ? L Ó > ¨ t ?  { —
Ú Ó √ v> r Ô
Ú Ó ÔÓ J Ó M = J L ¹ Ë ¨ t  ! b
Ú ? Ó Ú Ó NÚE¹Ô ËÓ ¨t?HU¹Ò Ó√ v>
F  ! r Ô + d
Ó5Ò+U?ÒA!«ÓË ÔrÔJŁÚ—ù Ó5³?U?GÚ!«ÓË ¨ÚrÔJ²Ó¹ôË ÚsH Ó5—U?LÚ‡!«ÓË ¨ÚrÔJ=I?( Ós¹bŠU?−Ú‡!«ÓË ¨ÔrÔJ?Ó! Ó5*UÒE!« ÔrNÐÚe?ŠÓË 5ÞUO?]A!«ÓË  u?ÔžUÒD!«ÓË XÚ³?−‡Ú!« ÓsHÓË ÚrÔJz«b?ÚŽÓ√ ÚsH
Ó
ÚrÔJðô«u?ÔH vKÓŽ ÔXO?O?ÓŠ U?H ΫbÓÐÓ√ Ôt?K!« ÓvMÓ²?]³?Ó¦?Ó> ¨—UÒM!« vÓ!≈ ÓÊu?ÔŽÚbÓ¹ Ós¹c]!« W?]LzÓ_« ÓsHÓË ¨ÚrÔ+«u?Ý ÌŸU?DÔH =qÔ+ÓË ÚrÔJÓ½ËÔœ ÌW?Ó−?O!ÓË =qÔ+ ÚsHÓË ¨ÚrÔJÚMÓŽ Ó5?>dÓ×?ÚMÔL‡Ú!«ÓË ÔrÔJO?>
p Ô
Ô Ú ÓÓ Ú Ó ^ ? Ó Ú ] ?K ¹ Ë ¨ r Ô + — UŁ¬ h Ó ² Ú I ¹ s L  H vM Ó K Ó ?Ó Ó Ú  Ú Ú ?Ó Ó ?L‡! Ó5FÐU?Ò²!« rÚ ÔJO!«u?HÓ — UO?š sÚ H vMÓKFÓ ?ł
F ł Ë ¨ t O Ó ! ≈ r Ô ð u Ž œ U Ó ËÓ ¨rÚ ÔJÓ²?ŽÓ UH?ý Ó vMÓÓ“—Ó ËÓ ¨rÚ ÔJ²?ŽÓ UD! vMÓI?]>ËÓ ËÓ ¨rÚ ÔJM¹œËÓ rÚ ÔJ²?]³Ó×?HÓ ËÓ
Ϋb?Óž ÔtÔMOÚ ?ŽÓ d^ ?IÓðËÓ ¨rÚ ÔJHU¹Ò Ó√ v?> Ôs]JLÓ ¹Ô ËÓ ¨rÚ ÔJ²?³Ó ?U?Ž v> Ô·d] ‡ÓA¹Ô ËÓ ¨rÚ ‡ÔJ?²Ó!ËÚ Óœ v> p Ô Ó ÔÓ Ú Ó Ú Ó] K L ¹ Ë ¨ r Ô J  ² ? F ? ł — v> ^ Ó Ó ¨rÚ ?ÔJðdÓ ?HÚ Ô“ v> dÔ ?ÓA?×
d  J ¹ Ë Ú ¹Ô ËÓ rÚ Ô+«b?NÔ Ð Èb?Ó²?NÚ ¹Ó ËÓ ¨rÚ ÔJÓKO?³?Ý Ó
ÔmÔKÚÐÓ√ ôÓË ÚrÔJÓzUMÓŁ v‡B?ÚŠÔ√ ô ]v!«uÓH ¨ÚrÔJÐ Ót]łÓuÓð ÔÁÓb?ÓBÓ ÚsÓHÓË ¨ÚrÔJÚMÓŽ Óq³Ó ÔÁÓb?]ŠÓË ÚsÓHÓË ¨ÚrÔJÐ Ó√ÓbÓÐ ÓtK!« Óœ«—Ó√ ÚsÓH v!UHÓË vKÚ¼Ó√ÓË v?ÚHÓ½ÓË vÒHÔ√ÓË ÚrÔ²Ú½Ó√ vÐÓQÐ ¨ÚrÔJ²Ó¹ÚƒÔdÐ
Ôp?ÚLÔ¹ ÚrÔJÐÓË ¨ÓY?ÚO?ÓGÚ!« Ô‰=eÓMÔ¹ ÚrÔJÐÓË ¨Ôr²?ÚRÓ¹ ÚrÔJÐÓË Ôt?K!« Ó`Ó²?Ó> ÚrÔJÐ ¨—U?Ò³?Ó−‡Ú!« ÔZÓ−?ÔŠÓË —«dÚÐÓ_« Ô…«b?Ô¼ÓË —U?O?ÚšÓ_« Ô—uÔ½ ÚrÔ²Ú½Ó√ÓË ¨ÚrÔ+Ó—Úb?Ó nÚÓuÚ!« ÓsHÓË ÚrÔJÓN?ÚMÔ+ ÕÚb?ÓL‡Ú!« ÓsH
ÕÔ Ëd!« ÓYFÐÔ rÚ Ô+b= ?ł Ó v!≈ ËÓ tÔ ?Ô²ÓJzö?HÓ tÐ X Ú ?ÓDÓ³Ó¼ÓË ¨ÔtÔKÔÝÔ— tÐ ÚXÓ!ÓeÓ½ U?H ÚrÔ+ÓbÚMŽÓË ¨]d?C ^ !« n Ô ?AÚJÓ¹ ÚrÔJÐÓË ]rÓNÚ!« Ôf=HÓMÔ¹ ÚrÔJ?Ð ËÓ ¨t½Ú–S Ð Òô≈ ÷  —Ú Ó_« vÓKŽÓ lÓ ÓIÓð ÊÚ Ó√ ¡Ó U?L?]!«
ÆÔ5HÓ_«


UNM bÐ ô W bI

£
oK)« ·d?? ý√ vKŽ Âö??!«Ë …ö?? B!«Ë 5*U??F!« »— t?K! b??L? («
5³??OD!« t!¬ v?KŽË b??L?×? H rÝU??I!« wÐ√  UM?zUJ!« b??O?Ý 5?F?L? ł√
Âu¹ ÂU??O? v!≈ rN?z«b??Ž√ vKŽ rz«b!« s?FK!«Ë 5Hu??B? F*« s¹d?¼UD!«
Æs¹b!«
fLÞË t¹u??AðË a¹—U??²!« d¹Ëe??²Ð W?O? H√ ‰¬ Ê«u?Ž√ ÂU?? ¨¨b?FÐ U??H√
 U¹«d!«  «Ë– ¡U?MÐ√ …—u?? lO?? LKðË 5¹e?ðË ‰UDÐ_« …d??O? ?ÝË …—u??
UM?H½√ sŽ tÐ l>«b½ ÕöÝ d?OšË ¨5ŽU?{u!«Ë ¡UM³'«Ë 5I?>UM*«Ë
UML?? UM½S??> p!c! ¨Âö?E!« œb??³ð w²?!« Ÿu??L? A!« ‰U??F? ý≈Ë rK?F!« u¼
U½błËË ÊUN?O²!« sЫ qOK'« wÐU×B!« WO?BRA! WF{«u?²H WÝ«—bÐ
U?N?ÐU?B?²? ž«Ë W?>ö??)« ‰u?Š  U?HuK?F!« sH Ϋ“uM+ W??Ý«—b!« Ác¼ w>
WO?HuKEHË rN?OKŽ tHö?ÝË tK!«  «uK XO³!« q¼√ W?OHuKE?H ‰uŠË
W?F?{«u?²*« W?Ý«—b!« Ác¼ w>Ë ¨rN?OKŽ v!U?Fð tK!« Ê«u?{— rN?²?F?O?ý
pOJA²!« ÁdOžË w½öIF!« d−Š sÐS+ V«uM!«  ôËU×H kŠö½
¡«d¼e!« …œôË a¹—Uð w> «uJJý UL+ ÊUNO²!« sЫ œUNA²Ý« a¹—Uð w>
U??N? ?²? HD?½ Êu??+ U??N?ðœôË a¹—Uð w> r?NJOJA?? ²Ð «u??H?MO! q³?? sH ©Ÿ®
r¼—«u½√ ŸU?? F? ý sH XIK?š WM'« Ê√ rž— W?M'« —U??LŁ sH W?? +—U??³*«
U??HË WÐu?KDH  U??Ý«—b!« Ác?¼ q¦??HË ¨rN??O?KŽ t??Hö??ÝË tK?!«  «uK
d??O? ?H√ »U??×? √ ·d??FM?! U½b??Ž«u??Ý d?? L? A½ Ê√ UM?OKF??> ¨Î«d?JÐ X!«“


Ê√ qÐ Ád?? A½ r?KF!« …U?? +“ ÊS?? > p!– bM?Ž nI½ ô Ê√Ë ‹ 5M?HR*«
¨`O?×? B!« a¹—U?²?!« …¡«d? vKŽ ¡UMÐ_« l?O?−?AðË ÎU? C¹√ Ád?AM?Ð Âu?I½
wF?³DH ÊU+ ¡«u?Ý qKš Í√ »U²J!« w> ÊU?+ Ê≈ —cF!« rJMH fL?²K½Ë
w> tO!≈ WÝUH W?łU×Ð UM½S> ΫdOš r²¹eł ¡U?Žb!« rJ!Q½Ë Íu×½ Ë√
ÆXË q+
rKIÐ
»uIF¹ vHDB bLŠ√
 ≤∞±∞Ø∂ر w> X¹uJ!«
MSN ‡!« d³Ž n!R*« lH q«u²K!
Tanwerq8@hotmail.com
∫nRLK Íb¹d³« Ê«uMF«
¥∞±∑± Íb¹d³« e'd« ≠ ≤∞¥∂ »Æ’ ≠ ·dA' ≠ X¹uJ«


∫t‡‡ ‡ ‡³4½ æ
Í“«dO?A!« ÊUš wKŽ bO?!« d+– bI> ¨t?³½ w> jOÐ ·ö?š „UM¼ Ê√ Ëb³¹
Ëd?L? Ž sÐ b?O?³? Ž wÐ√ sЫ ÊU?N?O? ²!« sÐ p!U?H r?¦?O?N!« uÐ√ ∫W??F?O?>d!«  U??ł—b!« w>
W?HzUÞ X!UË ¨qN?ý_«b³?Ž wMÐ nOKŠ Í—U?B½_« rŁ ÍuK³!« dHU?Ž sÐ rKŽ_«b³?Ž
Æ©±® ”Ë_« sH rNH½√ sH —UB½_« sH t½√ rKF!« q¼√ sH
sÐ pO²Ž sÐ p!UH sЫ ÊU?NO²!« sÐ r¦ON!« uÐ√ ∫d+c> w½öI?F!« d−Š sЫ UH√
Æ©≤® wÝË_« Í—UB½_« ¡«—uŽ“ sÐ dHUŽ sÐ rKŽ_«b³Ž sÐ ËdLŽ
W³?IF!« W?FOÐ bN?ý bË ¨qN?ý_«b³Ž wMÐ ¡U?³I½ b?Š√ ÊU+Ë t²?OMJÐ —uN?AH u¼Ë
tK!« ‰u?Ý— p!– q³? «uI! s¹c!« W?F??²!« bŠ√ ÊU?+Ë W?O½U¦!« W?³?IF?!« WF?OÐË v!Ë_«
Ê√ d?−? Š sЫ d?+–Ë ¨U?N?K+ b¼U?A*«Ë Ϋ—bÐ b??N?ý b?Ë l?¹UÐ sH ‰Ë√Ë W?³?I? F!UÐ ˜
sHË ¨› Êu?FEH sÐ ÊU?L?¦Ž 5?ÐË ÊUN?O?²!« sЫ 5Ð vš¬ b? ˜ rEŽ_« w³M!«
sH ‹ ”U?³F!« ¡UI?ý√ sH tzUMÐ√ b?Š√ vKŽ oKÞ√ ‹ 5MHR*« dO?H√ Ê√ ÂuKF*«
U?L?+ p!– d?O?ž fO!Ë Êu?FE?H sÐ ÊU?L?¦?FÐ ÎU?³?Š ÊU?L?¦?Ž rÝ« õ 5M³!« Â√ ¡UMÐ√
ÆtK!« rN!cš V«uM!« iFÐ wŽb¹
∫Âö4« rNOKŽ XO³« q¼√ l' æ
œ—ËË ¨Î«b??O? N?ý  U??H ˜ b??L?×? H ‰¬ VŠ vK?Ž  U?H sH Ê√  U?¹«Ëd!« w> œ—Ë
rN?? O?KŽ XO?? ³!« q?¼√ VŠ vK?Ž Y% w²?!«  U¹«Ëd!« sH Æa?!«Ë t! Ϋ—u?? H? ?G? ?H  U?? H
…ô«uHË W?³×0 t²?H√ dH√ Íc!« ˜ tK!« ‰uÝ— lOD¹ ÊU?+ › t½√ Ëb³¹Ë ¨Âö!«
bO!« d+c?O> ¨vÐdI!« w> …œu*« vKŽ YŠ Íc!« ʬdI!«Ë Âö!« rN?OKŽ t²OÐ q¼√
w> r—√ sÐ b¹“ sŽ › wÝu?D!« aO?A!« w!UH√ s?Ž ÎöI½ Í“«d?O?A!« ÊU?š wKŽ
5(«Ë s(« È√d> õ WLÞU> vðQ> ÎU¹ËUÞ `³√ ˜ w³M!« Ê√ q¹uÞ d³š

W??ÝR??H ¨W?F?O?A!«  U??I?³Þ w> W?F?O? >d!«  U?ł—b!« ¨±∑∞∏  Í“«d?O?A?!« ÊU?š wKŽ ©±®
Æ ≥≤±≠ ≥≤∞ ’ ¨±π∏≥ WO½U¦!« WF³D!« ¨ ËdOÐ ¨¡U>u!«
¨ Ëd?O?Ð ¨W?>d?F?*« —«œ ¨¥Ã ¨WÐU?×? B!« e?O? O9 w> WÐU?ù« ¨w?½ö?I?? F!« d?−? Š sЫ ©≤®
Æ ±∞∂∏∞ r— WLłdð ¨≤≥π∑ ≠ ≤≥π∂ ’ ¨≤∞∞¥ v!Ë_« WF³D!«

π
©±®
U?HU½Ë U?F³?ý v²?Š t?I¹dÐ U?LN?e¹ qF?−?> Ÿu?'« sH ÊUO?J³¹ ©Âö?!« UL?N?OKŽ®
wMOðQð Ê√ XM+ U?H tK!« ‰uÝdÐ ÎU?³?ŠdH ∫‰U?I> r¦?ON!« wÐ√ —«œ v!≈ wKŽ lH V¼c?>
‰UI?> ¨Ê«dO?'« w> ©≤® t?²d?H?> ¡wý w! ÊU+Ë ¡wý Íb?MŽË ô≈ pÐU×?√Ë X½√
w³M!« dEM> ∫‰U? ¨tŁ—u?OÝ t½√ X³??Š v²Š —U?'UÐ ‹ qOzd?³ł w½U?Ë√ ∫˜
U¹ ∫r¦?O?N!« uÐ√ ‰U?I?> øWKRM!« Ác¼ w> Ê–Qð ∫‰U?I?> —«b!« V½U?ł w> WKR½ v!≈ ˜
Õb?IÐ wMOð« wKŽ U¹ ∫‰U?I?> ¨tÐ p½Q?ý j ÎU?¾?O?ý qL?Š U?HË q×?H! t½√ tK!« ‰u?Ý—
VÞ—Ë d?Ð sH ÎU«b?ž√ XKL²?> WKRM!« vKŽ ‘— rŁ wN> ZH r?Ł tMH »dA?> ¨¡UH
UMF??³?ý v?²?Š Ϋœ—UРΡU??H UMÐd??ýË UMK+Q??> ¨Ê«d?O? 'UÐ «ƒbЫ ∫˜ ‰U??I?> ¨U?M¾?ý U??HË
wKŽ U?¹ ¨W?HU??O? I!« Âu¹ tM?Ž Êu!Q??¹ Íc!« rO??FM!« sH «c?¼ wKŽ U¹ ∫‰U??I? > ¨UM¹Ë—Ë
UNOL?½ WKRM!« pKð X!«“ UL> ∫‰U ¨5(« Ë s?(«Ë WLÞUH! pz«—Ë s* œËeð
Æ©≥® …d(« ÂUŽ b¹e¹ UNFD v²Š Ê«dO'« WKR½
tK!«  «uK XO³!« q¼QÐ ˜ rEŽ_« ‰u?Ýd!« WO?Ë hM!« «c¼ w> kŠöM>
5!«u*« sH › ÊU?N?O?²!« sЫ q?Fł U?2 «c¼Ë ÊU?N?O?²!« sЫ ÂU?H√ rN?OKŽ t?Hö?ÝË
tÐ ÂU?L²¼ù«Ë —U?'« W¹U?Ž— …—Ëd?{ hM!« «c¼ UM! 5³¹ U?L+ ¨‹ 5?MHR*« dO?H_
b¹e¹ b?IŠ hM!« UM! 5³¹ U?L?+ ¨WO½U?½≈ W!UÝ— t½u?+Ë ÂöÝù« W?ŠUL?Ý sH «c¼Ë
d?³? Ž qš«b!« sH Âö?Ýù« »d??C! tDDR??HË Âö?Ýù« vKŽ tK?!« tMF! W¹ËU??F?H sÐ
»d{Ë ¡UM!« »UB²ž«Ë ¡UHb!« pHÝË tð—u t¹uAðË Á—UŁ¬ dOHbðË t!Uł— q²
ÆWFOMA!« —uH_« sH ¨a!«Ë oOM−M*UÐ W³FJ!«
∫¡U³‡‡ ‡ ‡IM« æ
Êu?³IM¹ ¡UMH√Ë rN?H«u√ v?KŽ ¡«bN?ý Í√ t²?H√ sH ¡U³?I½ ˜ tK!« ‰u?Ý— —U²?š«
ÁœUMÝSÐ ‰U?B)« w?> › ‚ËbB!« aO?A!« Á«Ë— d?³š wH?> ¨rN?H«u√ ‰«u?Š√ w>
sH ˜ tK!« ‰uÝ— —U?²š« ∫«u!U WR?OAH WŽUL?ł sŽ dLŠ_« ÊUL?¦Ž sÐ ÊUÐ√ sŽ

Æ—uM!« sH ˜ t²IKš qQ> ¨—uH_« iFÐ w> dA³!U+ fO! ˜ t½√ vKŽ qO!œ «c¼Ë ©±®
Æ › W1dJ!« töš√ vKŽ ‰b¹ «c¼Ë ©≤®
Æ ≥≤± ’ ¨lłd*« fH½ ¨Í“«dOA!« ÊUš wKŽ ©≥®

±∞
vÝu?H ¡U³?I½ …b?F+ r¼—U?O²?šSÐ d?H√Ë qOzd?³ł rN?O!≈ —U?ý√ ÎU³?OI½ d?A?Ž wMŁ√ t²?H√
¡«d³?!«Ë …—«—“ sÐ bFÝ√ ∫×e?)« sL> ¨”Ë_« sH W?ŁöŁË ×e)« sH W?Fð ‹
bFÝË p!UH sÐ l>«—Ë tK!«b?³Ž dÐUł b!«Ë «dŠ sÐ ËdLŽ sÐ tK!«b?³ŽË —ËdFH sÐ
q>«u?I!« sÐ«Ë l?OÐd!« sÐ b?F?ÝË W?Š«Ë— sÐ t?K!«b?³?ŽË Ëd?L?Ž sÐ —cM?*«Ë …œU?³?Ž sÐ
¡w−¹ »d¦¹ qšœ «–≈ ÊU?+ »dF!« sH qłd!« q>«uI!« vMFHË ≠ XHU?B!« sÐ …œU³Ž
∫‰u?I?O?> ¨rKþ√ Ê√ sH U?NÐ XHœ U?H w½d?ł√ ‰uI?O?> ×e?)« ·«d?ý√ sH qł— v!≈
r¦ON!« uÐ√ ”Ë_« sHË ≠b?Š√ t! ÷dF²¹ ö> ¨Í—«uł w> X½Q> X¾?ý YOŠ q>u
Æ©±® WL¦Oš sÐ bFÝË dOCŠ sÐ bOÝ√Ë ÊUNO²!« sÐ
ÆtHu w> t²½UJH vKŽ ‰b¹ t! ˜ tK!« ‰uÝ— —UO²šS>
∫‹ 5M'R*« dO'√ W¹ôË æ
Ê√ qÐ ‹ 5MHR?*« d?O? H√ W¹ôË ÊËœ t!U?L? Ž√ q³??Ið ô n!U?<« Ê√ Âu?KF*« sH
¨rNO?KŽ tHöÝË tK?!«  «uK ±≤‡!« WLz_« …ô«u?H bOŠu?²!« WLK+ ÂU?9≈ ◊Ëdý sH
t?²ÐUDH w> ‹ 5MHR?*« dO?H√ lH «u?H?Ë s¹c!« sH › ÊU?N?O?²!« sЫ ÊU?+ b?Ë
∫‰U V¼Ë sÐ b¹“ s?Ž ÁœUMÝSÐ › ‚ËbB!« aOA!« d?+cO?> ¨W>ö)« w> t?I×Ð
wÐ√ sÐ wK?Ž vKŽ t?Hb?IðË W??>ö?)« w> t?ÝuK?ł dJÐ wÐ√ vKŽ «ËdJ½√ s?¹c!« ÊU?+
b!U?š s¹dłU?N*« sH ÊU?+Ë —UB½_«Ë s?¹dłU?N*« sH Îö?ł— dA?Ž wMŁ« ‹ V!UÞ
—– uÐ√Ë dÝU?¹ sÐ —ULŽË V?F+ sÐ wÐ√Ë œu?Ý_« sÐ œ«bI*«Ë ’U?F!« sЫ bO?FÝ sÐ
sH ÊU??+Ë ¨wL?KÝ_« …b¹dÐË œu??F? ? H sÐ tK!«b??³? ŽË w?Ý—U?H?!« ÊU??LKÝË Í—U??H? G!«
Í—U?B?½_« »u¹√ uÐ√Ë nOMŠ sÐ q?N?ÝË 5ðœU??N?A!« Ë– XÐU?Ł sÐ W1e?š —U??B½_«
‰UI> ¨Ád?H√ w> rNMOÐ «Ë—ËUAð d³M*« b?F ULK> ¨r¼dO?žË ÊUNO²!« sÐ r¦?ON!« uÐ√Ë
p!– r²KF?> Ê≈ ∫ÊËdš¬ ‰U?Ë ˜ tK!« ‰u?Ý— d³MH sŽ t!eMM> t?OðQ½ ö¼ ∫rNC?FÐ
sJ!Ë ©≤® ˝ÏWÒJÌKÎN]²Ä vÒ≈ ÎrÌJ¹ÏbιÒQÏÐ «uÌIÎKÌð ôÒ§˚ qłË eŽ tK!« ‰UË rJH½√ vKŽ r²MŽ√

wLKŽ_« W?ÝR?H ¨≤à ¨‰UB?)« ¨t¹uÐUÐ sÐ 5?(« sÐ wKŽ sÐ bL?×H ¨‚Ëb?B!« ©±®
¨¥π≤≠ ¥π± ’ ¨d??A? ?Ž wMŁô« »«u?Ð√ ¨±ππ∞ v!Ë_« W??F? ?³D!« ¨ Ëd?? OÐ ¨ U?? Žu??³D?LK!
Æ ∑∞ r— Y¹bŠ
Æ ±πµ r— W¹¬ ∫…dI³!« …—uÝ ©≤®

±±
ÎU?OK?Ž «uðQ?> ¨Ád?H√ lKD?²?½Ë Ád?O? A?²?½ ‹ V!U?Þ wÐ√ sÐ wKŽ v!≈ UMÐ «u??C?H«
U½œ—√ bË tÐ v!Ë√ X½√ ÎUI?Š X+dðË pH½ XFO{ 5MHR*« dO?H√ U¹ ∫«u!UI> ‹
v!Ë√ X?½√Ë pI?? Š o(« ÊS?? > ˜ tK?!« ‰u?? Ý— d?? ³MH s?Ž t!eMM?> qłd!« w?ðQ½ Ê√
r²KF?> u! ∫‹ w?KŽ rN! ‰U?I?> ¨pð—ËU?A?H ÊËœ sH t!eM½ Ê√ UM?¼dJ> tMH d?H_UÐ
bË ¨œ«e!« w> `K*U+ Ë√ 5F!« w> q×J!U+ ô≈ r²M+ ôË rN! ÎUÐdŠ ô≈ r²M+ UH p!–
p!– w>  —ËU?ý bI!Ë U?NЗ vKŽ WЖUJ!«Ë U?NO?³½ ‰u?I! W+—U?²!« W?H_« tOKŽ XI?Hð«
e?Ž tK! rN?C?GÐË Âu??I!« —Ëb? d?žË sH Êu?LKFð U*  uJ?!« ô≈ «uÐQ?> w²?OÐ q¼√
u! tK!«Ë W?OK¼U?'«  «—U¦?Ð Êu³!UD¹ r?N½≈Ë ©Âö!« rN?OKŽ® t?O?³½ XOÐ q¼_Ë qłË
v²?Š p!– «uK?F?> U?L?+ ‰U?²?I!«Ë »d?×K! s¹b??F?²??H rN?>u?O?Ý «Ëd?N?A! p?!– r²KF?>
ô≈ bł√ rK> „UMK² ô≈Ë l¹UÐ ∫w! «u!UË ©±®w½u³³!Ë wH½ vKŽ w½u³KžË w½ËdN
ÂuI!« Ê≈ wKŽ U¹ ∫˜ tK!« ‰uÝ— ‰u?  d+– w½√ p!–Ë w?H½ sŽ ÂuI!« l>œ√ Ê√
‰eM¹ v²??Š d?³?B!UÐ pOKF??> pO?> w½u?B?ŽË p?½Ëœ U?NÐ «Ëb?³?²?Ý«Ë „d??H√ «u?C?I½
pHÝË p!ô–≈ v!≈ ÎöO³Ý rN! qF& ö?> W!U×H ô pÐ ÊË—bGOÝ rN½≈Ë ô√ ¨dH_«
„—U?³ð wЗ sŽ ‹ qOzd?³ł w½d?³š√ p?!c+ Íb?FÐ pÐ —bG?²?Ý WH_« ÊS?> ¨pHœ
WN³A!« w> ÁuKF?& ôË rJO³½ sH r²FLÝ U0 ÁËd³šQ?> qłd!« «u²z« sJ!Ë ¨v!UFðË
bË tЗ vð√ «–≈ t²Ðu?IŽ w> mKÐ√Ë b¹“√Ë tOKŽ W−?×K! rEŽ√ p!– ÊuJO! ÁdH√ sH
Âu¹ ˜ tK!« ‰u?Ý— d?³M0 «u?HŠ v?²Š «u?IKD½S?> ∫‰U? ¨Ád?H√ n!U?šË tO?³½ vB?Ž
Ò»U]ð bÒIÒ˚ ∫‰UI?> ʬdI!« w> rJÐ «bÐ qłË e?Ž tK!« Ê≈ ∫s¹dłU?NLK! «u!UI?> WF?Lł
sÐ b!U?š ÂUË √bÐ sH ‰Ë√ ÊU+Ë ¨√bÐ r?J³> ˝Ï—UÒB½Ò_«Ò§ Òs¹Ïd?ÏłUÒN?ÌLΫҧ ÓÏwϳ]MÄ vÒKÒŽ Ìt]KÄ
UH XLKŽ b?I> tK!« oð« dJÐ UÐ√ U¹ ∫‰UI> ¨W?OH√ wM³Ð t!ôœSÐ ©≤® ’UF!« sÐ b?OFÝ
s×½Ë U?M! ‰U?? ˜ tK!« ‰u??Ý— Ê√ r?KFð ô√ ˜ tK!« ‰u?? Ý— sH ‹ wKF?! Âb??Ið
dAFH U¹ ∫‰UI> —b ÍË– UMH ‰Uł— vKŽ q?³√ bË WE¹d wMÐ Âu¹ w> Áuýu²×H
ô√ ¨ÁuK³S> dH√ rJO!≈ œRH w½≈Ë U¼uEHŠS> WOuÐ rJOË√ —UB½_«Ë s¹dłUN*«

Æw½ËdłË w³OÐö²Ð «Ëcš√ Í√ ©±®


Î
‰öÐ Y×Ð l?H U?I?>d?H ’U??F!« sÐ b?O?F? Ý sÐ b!U?š Ê«uM?FÐ Y×Ð o³?Ý U??L?O?> UM³??²?+ ©≤®
ÆÂö!« rNOKŽ XO³!« q¼√Ë wA³(«

±≤
r! Ê≈ r?J½≈Ë wЗ p!c?Ð w½U??Ë√ r?JO??> w?²? H? ?OKšË Íb?? FÐ sH r?+d??O? ?H√ ÎU? O?KŽ Ê≈
rJOKŽ »d?D{«Ë rJHUJŠ√ w> r²?H?K²?š« ÁËd?BMðË ÁËËQðË t?O?> w²??O?Ë «uEH?%
Íd?? H√ ÊuŁ—«u!« r¼ w?²? O?Ð q¼√ Ê≈Ë ô√ r+—«d?? ý d??H_« r?JOKŽ w?!ËË rJM¹œ d?? H√
t! qFł«Ë wðdH“ w> ÁdAŠS> w²OË rNO> kHŠ sL> rNK!« w²H√ dHQÐ ÊuKzUI!«
w²OÐ q¼√ w> w²>öš ¡UÝ√ sHË rNK!« ¨…dšü« “u> tÐ „—b¹ ÎU³OB½ w²I>«dH sH
∫»UD)« sÐ d?L?Ž t?! ‰U?I?> ¨÷—_«Ë  «ËU?L?!« U?N?{d?Ž w²?!« WM'« t?Hd?ŠQ?>
qÐ ∫b!U?š ‰U??I?> ¨t!u?IÐ v{d¹ s2 ôË …—u??A*« q¼√ sH XK> b!U??š U¹ XJÝ«
rB?²? FðË p½U?! d??O?GÐ oDM?ð p½√ rKF?²! p?½≈ tK!«u?> »UD)« sЫ U?¹ X½√ XJÝ√
U?NKL?ł√Ë ÎU?Ðœ√ U¼«u?√Ë ÎU?³??Š U¼ö?Ž√ w½√ r?KF?²! ÎU?A¹d? Ê≈ tK!«Ë ¨p?½U?+—√ d?O?GÐ
Ϋd+– U?NKLš√Ë Î«œbŽ UNK?√Ë ÎU³Š U?NH_√ p½≈Ë t!uÝ—Ë tK!« sH vMž U?NK√Ë Î«d+–
»b'« w> q?ORÐ »d(« bMŽ ÊU?³' p½≈Ë t!u?Ý— sHË qłË eŽ tK!« sH U?NK√Ë
ÆfK−> b!Uš t²JÝQ> ∫‰U ¨dRHH g¹d w> p! UH dBMF!« rO¾!
U¹ bFÐ U?H√ ∫tOKŽ vMŁ√Ë tK!« bL?Š Ê√ bFÐ ‰UI?> tOKŽ tK!« WL?Š— —– uÐ√ ÂU rŁ
∫‰U? ˜ tK!« ‰u?Ý— Ê√ r+—U??O?š rKŽË r²?LK?Ž b?I! —U?B½_«Ë s¹d?łU?N?*« d?A?F?H
sH w²OÐ q¼√ w> rŁ Âö?!« ULNOKŽ 5(«Ë s?×K! rŁ ÍbFÐ ‹ wKF! dH_«
U??O½b!« r²??F?³ð«Ë rJ?O!≈ e?ŽË√ U??H r²?O? ÝUMðË rJ?O?³½ ‰u?? r²?Šd?ÞQ?> ¨5??(« b!Ë
UNK¼√ Êe×¹ ôË UNLOF½ ‰Ëe¹ ôË UN½UOMÐ ÂbNð ô w²!« WOU³!« …dšü« rOF½ r²+dðË
 d?? O? ?žË X!b?Ð U?? NzU?? O? ?³½√ b?? F?Ð  d?? H? ?+ w²!« 3_« p?!c?? +Ë U?? N½UJ?Ý  u1 ôË
UHË r+dH√ ‰UÐË ÊuËcð qOK U?LF> qFM!UÐ qFM!«Ë …cI!UÐ …cI!« ËcŠ U¼u?L²¹–U×>
sH v!≈ dJÐ UÐ√ U¹ ∫‰U?I?> tK!« tL?Š— wÝ—UH?!« ÊULKÝ ÂU? rŁ ¨bO?³?FK! ÂöEÐ tK!«
w>Ë rK?Fð ô U?L? Ž XK¾??Ý «–≈ Ÿe??Hð sH v!≈Ë ¡U??C? I!« pÐ ‰e½ «–≈ „d??H√ bM²??ð
‰uÝ— sH »d?√Ë pMH VUMHË ÎUHöŽ≈ d?O)« w> d¦?+√Ë pMH rKŽ√ u¼ sH ÂuI!«
t²O?Ë r²OÝUMðË t!u r²?+d²> rJO!≈ eŽË√ b?I> tðUOŠ w> W?HbË WЫd ˜ tK!«
u! —«“Ë_« sH „dNþ XKIŁ√ bË —u³I!« «Ë—Ëeð 5Š d?H_« rJ! «uHB¹ qOK ULF>

±≥
XH??B½√Ë o(« v!≈ XF??ł«— uK> XHb?? U??H vKŽ ©±® XHb??I! „d?³? v!≈ XKL??Š
U?L?Ž pÐu½cÐ pðd?H?Š w> œd?HðË pKL?Ž v!≈ ÃU?²?% Âu¹ p! …U?$ p!– ÊUJ! tK¼√
U?L?Ž p!– pŽËd¹ rK> ¨UM¹√— U?L?+ X¹√—Ë UMF?L?Ý U?L+ XF?L?Ý b?Ë ¨qŽU?> t! X½√
sÐ œ«b?? I*« ÂU?? rŁ ¨—c?½√ sH —c??Ž√ b??I? ?> p??H?½ w> tK!« tK?!U??> ¨qŽU?? > t! X½√
©≤®
„d²HÐ „d³ý fË pH½ vKŽ lЗ≈ dJÐ UÐ√ U¹ ∫‰UI> tOKŽ tK!« WLŠ— œuÝ_«
«c¼ œ—Ë pðU2Ë pðUO?Š w> p! rKÝ√ p!– ÊS> p²¾?ODš vKŽ pÐ«Ë p²OÐ Âe!«Ë
sH p½d?G¹ ôË U?O½b!« v!≈ s?+dð ôË t!u?Ý—Ë qłË e?Ž tK!« tKF?ł YO?Š v!≈ d?H_«
pЗ v!≈ d?? O? B?ð rŁ „U??O?½œ pMŽ q×?? L? Cð q?OK U?? L? F? > U?¼œU??žË√ sH Èd?ð b??
‰u?Ý— b?FÐ t?³?ŠU? u¼Ë ‹ w?KF! d?H_« «c¼ Ê√ XLKŽ b?Ë pK?L?FÐ p¹e?−?O?>
dJÐ UÐ√ U¹ ∫‰UI?> wLKÝ_« …b¹dÐ ÂU rŁ ¨w×?B½ XK³ Ê≈ p²×?B½ bË ˜ tK!«
UMLK> ˜ tK!« ‰uÝ— U½dH√ «–≈ d?+cð UH√ pH½ p²ŽœU?š Â√ XOÝUMð Â√ XO½
p??H½ „—œ√Ë pЗ t?K!« oðS??> U½d??Nþ√ 5Ð ˜ UMO??³½Ë ¨5MHR?*« …d?HSÐ w?KŽ vKŽ
tÐ oŠ√ u¼ sH v!≈ tK+ËË d?H_« «c¼ ŸœË ¨UN?²JK¼ sH U¼cI?½√Ë UN+—bð ô Ê√ q?³
w×??B½ p²??×? B½ b??I? > Ÿu??łd!« lO?D²??ð X½√Ë lł—«Ë pO??ž w> œU?9 ôË pMH
œu??F?? H sÐ tK!«b??³? Ž ÂU? r?Ł ¨ b?ý—Ë XI??>Ë X‡K?³? ÊS‡?> ÍbMŽ U??H p! p!cÐË
v!≈ »d√ ˜ rJO³½ XOÐ q¼√ Ê√ r+—UOš rKŽË r²LKŽ b g¹d dAFH U¹ ∫‰UI>
˜ tK!« ‰u?? Ý— WЫd?? IÐ d??H_« «c?¼ Êu??Žbð U?/≈ r²M+ Ê≈Ë r?JMH ˜ tK!« ‰u??Ý—
W?IÐU?Ý Âb?√Ë rJMH tK!« ‰u?Ý— v!≈ »d?√ rJ?O³?½ q¼Q?> UM! W?IÐU?!« Ê≈ Êu!u?IðË
tKF?ł U?H ÁuDŽQ?> rJO?³½ bF?Ð dH_« «c¼ V?ŠU ‹ V!UÞ w?Ð√ sÐ wKŽË rJMH
∫‰UI?> dÝU¹ sÐ —UL?Ž ÂU rŁ ¨s¹dÝUš «u?³KIM²> rJÐU?IŽ√ vKŽ «Ëbðdð ôË t! tK!«
sH ‰Ë√ sJ?ð ôË „d??O? G! qłË e??Ž tK!« tK?F? ł ÎU? I? Š p??HM! qF??& ô dJ?Ð UÐ√ U¹
„d?Nþ nRð tK¼√ v!≈ o(« œœ—«Ë t?²?OÐ q¼√ w> t?H!U?šË ˜ tK!« ‰u?Ý— vB?Ž
sL?? ? Šd!« v!≈ d?? ? O? ? B¹ r?Ł ¨÷«— pM?Ž u¼Ë ˜ tK?!« ‰u?? ?Ý— vI?KðË „—“Ë q?IðË

ÆXHbM! `O×B!« U0— ©±®


ÂU?NÐù« 5Ð U?H ≠d?J!UÐ≠ d?²H!«Ë ¨„b?Š vKŽ d?B?²?«Ë nuð Í√ p?H½ vKŽ lЗ« ©≤®
Æ„bŠ “ËU−²ð ô Í√ ÂUNÐù«Ë dBM)« sÐ UH d³A!«Ë ¨WÐU³!«Ë

±¥
5ðœU?N?A!« Ë– XÐUŁ s?Ð W1e?š ÂU? rŁ ¨XKF?> U?L?Ž p!Q?¹Ë p?KL?FÐ p³?ÝU?×?O?>
wFH œd¹ r!Ë ÍbŠË wðœUNý q³ ˜ tK!« ‰uÝ— Ê√ rKFð X!√ dJÐ UÐ√ U¹ ∫‰UI>
q¼√ ∫‰u?I¹ ˜ tK!« ‰u??Ý— XF?L?Ý w½√ tK?!UÐ b?N?ýQ??> ∫‰U? ¨rF½ ∫‰U? øÍd??O?ž
r¦O?N!« uÐ√ ÂU rŁ ¨rNÐ Èb²I¹ s¹c?!« WLz_« r¼Ë qÞU³!«Ë o(« 5Ð Êud?H¹ w²OÐ
X!U??I?> ¨ÎU? OKŽ ÂU??√ t½√ ˜ w³M!« v?KŽ b?N? ý√ U½√ dJÐ U?Ð√ U¹ ∫‰U?I? > ÊU??N?O? ²!« sÐ
w!Ë t½√ ”UM!« rKFO! ô≈ t?HU√ UH ∫rN?CFÐ ‰UË ¨W?>öRK! ô≈ tHU√ U?H ∫—UB½_«
÷—_« q¼√ Âu?? ?$ w²?? O?Ð q¼√ Ê≈ ∫˜ ‰U?? I? ? > ¨Áôu?? H ˜ tK?!« ‰u?? Ý— ÊU?? + sH
‰uÝ— XF?LÝ w½√ bNý√ ∫‰U?I> nOMŠ sÐ qNÝ ÂU? rŁ ¨r¼uHbIð ôË r¼uHb?I>
`B½√ u¼Ë ‹ V!U?Þ wÐ√ sÐ wKŽ Íb?FÐ s?H rJHU?H≈ ∫d?³M?*« vKŽ ‰U? ˜ tK!«
rJO??³½ XOÐ q¼√ w> tK!« «u??Ið« ∫‰U?I?> Í—U??B½_« »u¹√ uÐ√ ÂU? rŁ ¨w²??H_ ”UM!«
tK!« w³½ sH ÂU?IH bFÐ ÂU?IH w> UMF?LÝ U?L+ r²F?LÝ b?I> rN?O!≈ dH_« «c¼ «Ëœ—Ë
sH W??ŽU?L?ł ÂU??Ë rKJ²??> V¼Ë sÐ b¹“ ÂU? r?Ł ¨fKł rŁ rJMH t?Ð v!Ë√ rN½√ ˜
dJÐ UÐ√ Ê√ ˜ tK!« ‰u?Ý— »U?×?√ sH W?I?¦!« d?³?šQ?> ¨«c¼ u?×MÐ «u?LKJ²?> Áb?FÐ
W?×KÞË »U?D)« sÐ d?L?Ž ÁUð√ Y!U??¦!« Âu?O!« ÊU?+ U??LK> ÂU¹√ WŁöŁ t?²? OÐ w> fKł
uÐ√Ë ’U?Ë w?Ð√ sÐ b?F?ÝË ·u??Ž sÐ sL?Šd!«b??³?ŽË ÊU?H?Ž s?Ð ÊU?L?¦?ŽË d??OÐe!«Ë
s¹d¼U??ý r?¼dzU??A? Ž sH ‰U??ł— …d??A? Ž r?NMH b??Š«Ë q+ l?H Õ«d??'« sÐ …b??O? ³? Ž
rJMH œU?Ž s¾! tK!«Ë ∫rNMH qzU? ‰UË ¨d?³M*« öŽË t!eMH sH Áu?łdšQ?> ·uO?!«
r!Ë rN!“U?MH w> «u?K−??> ¨tMH UM>U??O?Ý√ Êú??LM! tÐ rKJð Íc?!« q¦0 rKJ²??> Ïb?Š√
Æ©±® p!– bFÐ bŠ√ rKJ²¹
‰Ë_« W?>ö?š «ËdJ½√ WÐU?×B!« sH …d?O?³?+ W?HzUÞ œu?łË vKŽ ‰b¹ hM!« «c¼Ë
ŸU?L?łù« ‰u?B?Š sH Âu?I!« rŽ«e?H bMH¹ U?H «c¼Ë t?OKŽ »ö?I½ù« ÊËb¹d¹ «u½U?+Ë
qš«b!« sH Âö?Ýù« »d{ Âu?I!« …œ«—≈ vKŽ hM!« «c¼ ‰b¹Ë ¨‰Ë_« W>ö?š vKŽ
‰Ë_« rJŠ vK?Ž »ö?I½ù« W??d?> WÐU??×?B?!« sH «Ëœ«—√ rN½√Ë W??OK¼U?'«  «—U??¦Ð
¨WOK¼U'« œuFðË Á“u?H—Ë ÂöÝù« ‰Uł— jI¹Ë ¡UHb!« qOðË W?+dF*« √b³ð v²Š

ÆdAŽ wMŁô« »«uÐ√ ¨¥Ã ¨¥∂µ≠¥∂± ’ ¨≤à ¨oÐU!« —bB*« ¨‚ËbB!« ©±®

±µ
˜ tK!« ‰u?Ý— W?O?Ë V³?Ð ÍdJ?Ž »ö?I½S?Ð rI¹ r! ‹ 5MHR*« d?O?H√ Ê√Ë
hÐdð lH ÎU? u?B? š Âö?Ýù« …—u? Áu??Að ô v²?Š d??³?B!UÐ U??N?O?> ÁU??Ë√ w²!«
UN?O³½ d?H√ WH!U?RH ‰U?Š w> WH_« ‰U?Š v!≈ hM!« dO?A¹Ë ¨WH_UÐ Âö?Ýù« ¡«bŽ√
sÐ b?O?F?Ý sÐ b!U?š W?ŽU?−?ý kŠö?½Ë ¨U?N?LJ×¹ ·u?Ý W?H_« Ác¼ —«d?ý Ê√ ˜
¨‰Ë_« W?>ö??) 5?ÝR*« sH ÊU??+ Íc!« »UD)« sÐ d??L?Ž vKŽ Áœ— w?> ’U?F!«
wuÐ —b?Gð ·u??Ý W?H_« Ê√ v!≈ ’u?BM!« sH WK?L?ł d?O?Að U?L?+ hM?!« d?O?A¹Ë
X³B?²ž« W?>ö)« Ê√ vHR¹ ô U?L+ ¨¡UO?Ë_UÐ WIÐU?!« 3_«  —bž UL?+ UN?O³½
ÆU¼dOžË …œd!« »Ëd×+ ÍdJF!« »U¼—ù«Ë lLI!UÐ
«u!b?³?¹ r!Ë rNÐU?I? Ž√ vKŽ «u?³K?IM¹ r! s¹c!« WÐU??×?B!« sH t½√ v?KŽ ‰b¹ U2Ë
d?+c?> ¨Êu?HQ?*« v!≈ t?²!U?Ý— w> t! ‹ U??{d!« ÂU?Hù« d?+– ˜ tK!« ‰u?Ý— b?FÐ
Ê«–U??ý sÐ qC?H?!« sŽ ÁœUMÝSÐ ‹ U??{d!« —U??³?š√ Êu??O?Ž w> ‚Ëb??B!« aO??A!«
vKŽ Âö?Ýù« i×H t! V²J¹ Ê√ ‹ U?{d!« vÝuH sÐ wK?Ž ÊuHQ*« ‰Q?Ý ∫‰U
ô≈ t!≈ ô Ê√ …œUNý Âö?Ýù« i×H Ê√ t! ‹ V²J> ¨—UB²šù«Ë “U?−¹ù« qO³Ý
Ϋd¹b ΫdOBÐ ÎUF?OLÝ ÎUHuO ΫbL Ϋœd> Ϋb?Š√ ΫbŠ«Ë ÎUN!≈ t! p¹dý ô ÁbŠË tK!«
t½√Ë —u−¹ ô ÎôbŽ ÃU²?×¹ ô ÎUOMž e−F¹ ô Ϋ—œU qN−¹ ô ÎU*UŽ ÎUO?UÐ ÎULzU ÎU1b
t½√Ë t! u?H?+ ôË t! b½ ôË t! b?{ ôË t?³?ý ô ¡wý t?K¦?L?+ fO!Ë ¡wý q+ o!U?š
tMO?H√Ë t!u?Ý—Ë Áb?³?Ž Ϋb?L?×H Ê√Ë W?³¼d!«Ë W?³?žd!«Ë ¡U?Žb!«Ë …œU?³?F!UÐ œu?B?I*«
w³½ ô 5*UF!« qC?>√Ë 5O³M!« -UšË 5KÝd?*« bOÝË tIKš sH t?ðuHË tO?HË
tK!«b³?Ž sÐ bL?×H tÐ ¡Uł U?H lOLł Ê√Ë t?²F¹d?A! dOO?Gð ôË t²K* q¹b?³ð ôË ÁbFÐ
t?−−?ŠË tzU?O?³½√Ë tK!« qÝ— sH tK³? vC?H sH lOL?−ÐË tÐ o¹b?B?²!«Ë o(« u¼
sH ôË t¹b?¹ 5Ð sH qÞU??³!« t??OðQ?¹ ô Íc!« e¹e??F!« ‚œU??B!« tÐU??²?JÐ o¹b??B? ²!«Ë
t?²%U?> sH oŠ t½√Ë UN?K+ V²J!« vKŽ sL?ON*« t½√Ë b?OL?Š rOJŠ sH q¹eMð t?HKš
t?R?ÝU½Ë Áb?OŽËË Áb?ŽËË t?HU?ŽË t?U?šË tNÐU?A?²?HË t?LJ×0 sHR½ t?²9U?š v!≈
Íc!« Ê√Ë ¨tK¦0 wðQ¹ Ê√ 5uK<« sH bŠ√ —bI¹ ô Á—U³š√Ë tBBË tšuMHË
ʬd?? I!« sŽ oÞU?M!«Ë 5LK?*« d?? HQÐ rzU?? I!«Ë 5M?HR*« vKŽ W?? −? ?(«Ë Áb??FÐ w?K¹
sH ÊË—U¼ W!e?M0 ÊU?+ Íc!«Ë t??O!ËË t??O?ËË t??²?H?O?KšË Áu?š√ t??HUJŠQÐ r!U??F!«Ë

±∂
5K−;« dG!« b?zUË 5I²*« ÂUH≈Ë 5MHR*« dO?H√ ‹ V!UÞ wÐ√ sÐ wKŽ vÝuH
«b?O?Ý 5?(«Ë s?(« Áb??FÐË 5KÝd*«Ë 5O?³M!« rK?Ž À—«ËË 5O?u!« qC?>√Ë
rKŽ dU?Ð wKŽ sÐ bL×?H rŁ s¹bÐUF!« s¹“ 5?(« sÐ wKŽ rŁ WM'« q¼√ »U?³ý
d?H?F?ł sÐ v?Ýu?H rŁ 5O?u!« rKŽ À—«Ë ‚œU?B?!« b?L?×?H sÐ d?H?F?ł r?Ł 5O?³M!«
rŁ b?? L? ×? ?H sÐ wKŽ r?Ł wKŽ sÐ b?? L? ×? ?H rŁ U??{d?!« vÝu??H s?Ð wKŽ rŁ r?þUJ!«
rN! bNý√ ¨5FLł√ rNOK?Ž tK!«  «uK dE²M*« rzUI!« W−(« rŁ wKŽ sÐ s(«
q+ w> t??IKš vKŽ v!U??Fð tK!« W??−?Š sH u?KRð ô ÷—_« Ê√Ë W?HU??Hù«Ë W?O? u!UÐ
Ê√ v!≈ U?O½b!« q¼√ vKŽ W?−?(«Ë ÈbN?!« WLz√Ë vIŁu?!« …ËdF!« rN?½√Ë Ê«Ë√Ë dB?Ž
o×K! „—U?ð qÞUÐ qC?H ‰U??{ rN?H?!U?š sH q+ Ê√Ë U??N?OKŽ s?HË ÷—_« tK!« Àd¹
 UH sHË ÊUO³!UÐ ˜ ‰uÝd!« sŽ ÊuIÞUM!«Ë ʬdI!« sŽ ÊËd³F*« rN½√Ë ¨ÈbN!«Ë
Õö?B!«Ë ‚b?B!«Ë W?H?F!«Ë Ÿ—u!« rNM¹œ sH Ê√Ë W?OK¼U?ł W?²?O?H  U?H rN?>d?F¹ r!Ë
ÂU?O?Ë œu−?!« ‰uÞË ¨d?łU?H!«Ë d?³!« v!≈ W½U?H_« ¡«œ√Ë œUN?²?łô«Ë W?HUI?²?Ýù«Ë
¡«e??F!« s?? ŠË d??³? B?!UÐ Ãd??H!« —U?E²½«Ë —U??;« »U?M²??ł«Ë qO?K!« ÂU??O? Ë —U?? NM!«
tłu!« q?ž tÐU²?+ w> v!UFð tK!« d?H√ UL?+ ¡u{u!« rŁ ¨W³?×B!« Âd?+Ë W³?×B!«Ë
ô≈ ¡u{u!« iIM²¹ ôË ¨…bŠ«Ë …dH 5Kłd!«Ë ”√d!« `HË 5I>d*« sH s¹bO!«Ë
tK!« n!Uš bI> 5H)« vKŽ `H sH Ê≈Ë ¨WÐUMł Ë√ Âu½ Ë√ `¹— Ë√ ‰uÐ Ë√ jzUž
s¹b?O?F!« q?žË WMÝ W?F?L?'« Âu¹ q?žË tÐU?²?+Ë t?²?C¹d?> „dðË t!u?Ý—Ë v!U?Fð
ÊUC?H— dNý sH ‰Ë√Ë Â«d?Šù« qžË …—U¹e!« qžË WM¹b*«Ë WJH ‰u?šœ qžË
s¹dA?ŽË ÀöŁ WKO!Ë s¹dA?ŽË ÈbŠ≈ WKO!Ë …d?AŽ WF?ð WKO!Ë dA?Ž WF?³Ý WKO!Ë
iO?(« q??žË W?C¹d?> WÐUM'« q??žË ¨WMÝ ‰U??ž_« Ác¼ ÊU?C? H— d?N?ý sH
 UF?+— ÀöŁ »dG*«Ë  U?F+— lЗ√ d?BF!«Ë  U?F+— lЗ√ W?C¹dH!« …öB!«Ë ¨t?K¦H
lЗ√ WM!«Ë ¨WF?+— …dAŽ l?³Ý Ác¼ ÊU²?F+— …«bG!«Ë  U?F+— lЗ√ …dšü« ¡U?AF!«Ë
lЗ√Ë d?BF!« q³?  UF?+— ÊU?LŁË dNE!« W?C¹d> q³?  U?F+— ÊU?LŁ WF?+— ÊuŁöŁË
w>  UF+— ÊULŁË WF+dÐ Ê«bFð WL²F!« bFÐ ”uKł sH ÊU²F+—Ë »dG*« bFÐ  UF+—
…öB!«Ë ¨d−H!« U?²F+—Ë 5²F+d!« bFÐ rK¹  UF?+— ÀöŁ dðu!«Ë lHA!«Ë ¨d×!«
nKš …ö ôË ÊËdAŽË lЗ√ œdH!« vKŽ W?ŽUL'« qC>Ë qC>√ Xu!« ‰Ë√ w>

±∑
œuKł w> ôË W?²?O*« œuKł w> v?KB¹ ôË W¹ôu!« q¼QÐ ô≈ Èb?²?I¹ ôË ¨©±® d?łU?H!«
tK!« œU?? ³? Ž vKŽË UMO?KŽ Âö??!« ‰Ë_« b??N? A? ?²!« w> ‰u??I¹ Ê√ “u??−?¹ ôË ŸU??³? !«
w> dOBI²!«Ë ¨XLKÝ bI> «c¼ XK «–S> ¨rOK²!« …öB!« qOK% Ê_ 5(UB!«
tHu sŽ ¡Íe?−¹ r! dDH¹ r! sHË  dD>√  dB «–≈Ë œ«“ UHË aÝ«d?> WO½ULŁ
W³?ł«Ë WMÝ  uMI!«Ë ¨d?H!« w> Âu? tOKŽ fO! t½_ ¡U?CI!« t?OKŽË dH?!« w>
fLš XO*« vK?Ž …öB!«Ë ¨…dšü« ¡U?AF!«Ë »dG*«Ë d?BF!«Ë d?NE!«Ë …«bG!« w>
qšœ «–≈ tÐ o>d¹Ë t?OKł— q?³ s?H ÔqÓÔ¹ XO*«Ë n!U?š b?I?> hI½ sL?>  «d?O?³Jð
…U?+e?!«Ë WMÝ  «uKB!« lO??L?ł w> rO??Šd!« sL?Šd!« t?K!« r?³Ð —U??N?łù«Ë ¨d?³? I!«
ôË ¡wý p!– ÊËœ U??L?O? > V−¹ ôË r¼«—œ W???L? š r¼—œ w²zU??H q+ w> W?C?¹d?>
d?O?ž …U?+e?!« wDF¹ Ê√ “u?−¹ ôË ‰u?(« t??OKŽ ‰u?×¹ v²?Š ‰U*« v?KŽ …U?+e!« V&
mKÐ «–≈ V?OÐe!«Ë d??L? ²!«Ë d??O? F? ?A!«Ë WDM(« s?H d??A? F!«Ë 5>Ëd??F*« W?¹ôu!« q¼√
W?C¹d> dDH!« …U?+“Ë œ«b?H√ WFЗ√ ŸU?B!«Ë ÎU?ŽU Êu?²Ý o?Ýu!«Ë ‚UÝË√ W?L?š
d?O? F?A!«Ë WDM?(« sH v¦½√ Ë√ d?+– ¨b??³?Ž Ë√ d?Š d??O?³? + Ë√ d?O?G? ”√— q+ vKŽ
¨W¹ôu!« q?¼√ v!≈ ô≈ U?N? F? >œ “u??−¹ ôË œ«b??H√ W??FЗ√ u¼Ë ŸU?? VOÐe!«Ë d??L? ²!«Ë
¨wKBðË q²GðË wA²% W{Uײ*«Ë ÂU¹√ WŁöŁ tK√Ë ÂU¹√ …dAŽ iO(« d¦+√Ë
ÊUCH— dN?ý ÂUOË ¨wCIðË ÂuB!« „d²ðË wC?Ið ôË W!UB!« „d²ð izU(«Ë
Ê_ W?ŽU?L?ł w> ŸuD²!« wKB¹ Ê√ “u?−¹ ôË W¹ƒdK?! dDH¹Ë W¹ƒdK! ÂU?B¹ W?C¹d?>
q+ sH ÂU¹√ WŁöŁ Âu?Ë Æ©±® —UM!« w> W!ö?{ q+Ë W!ö?{ W?ŽbÐ q+Ë W?ŽbÐ p!–
s* s?Š ÊU³?Fý Âu?Ë ¨5?OL?š 5Ð ¡UFЗ√ Âu¹ ÂU?¹√ …dA?Ž q+ w> WMÝ dN?ý
vKŽ WC¹d?> XO³!« ZŠË ¨√e?ł√ WdH?²H ÊUC?H— dNý Xz«u?> XOC Ê≈Ë t?HU
ô≈ Z(« “u?−¹ ôË W×?B!« lH WKŠ«d!«Ë œ«e!« qO?³!«Ë ¨Îö?O³?Ý tO!≈ ŸUD²?Ý« sH
¨UN¹d{UŠË WJH q¼_ ô≈ W?HUF!« tKLF²¹ Íc!« œ«d>ù«Ë Ê«d?I!« “u−¹ ôË ¨ÎUF²9

WL?z_« W¹ôË WL?F½ vKŽ tK! bL?(U> °°d?łU>Ë dÐ q+ ¡«—Ë ÊuKB¹ W?HUF!« V¼c?H w> ©±®
ÆÂö!« rNOKŽ —UNÞ_«
ÆWHUF!« qFH¹ UL+ WŽULł qOK!« …ö Ë√ `¹Ë«d²!« …ö “u−¹ ö> ©≤®

±∏
ôË ©±®˝Ït]KÏ Ò…Òd?ÎL?ÌFΫҧ ]ZÒ×ÎÄ «u?ÌÓLÏðÒ√Ò§˚ ∫v!U?Fð ‰U? ¨ U??I?O*« ÊËœ «d?Šù« “u?−¹ ôË
lH Vł«Ë œU??N? '«Ë ¨¡u??łu*« “u??−?¹ ôË hU½ t½_ wB??)U?Ð w×??C¹ Ê√ “u??−¹
—U?H?J!« sH b?Š√ q²?? “u?−¹ ôË ¨b??O?N?ý u??N?> t!U?H ÊËœ q?²? sHË ¨‰b?F?!« ÂU?Hù«
vKŽ n?Rð r! «–≈ p!–Ë ¨œU??? > w> ŸU??Ý Ë√ qðU?? ô≈ W??O? I?²?!« —«œ w> »U??BM!«Ë
nKŠ sH vKŽ YM?Š ôË ¨W³?ł«Ë W?OI?²!« —«œ w> W?O?I²!«Ë ¨p?ÐU×?√ vKŽË p?H½
tÐU²+ w> v!UFð tK!« Ád+– UH vKŽ WMK! ‚öD!«Ë ¨t?H½ sŽ ÎULKþ UNÐ l>b¹ WOIð
fOK> »U??²J!« n!U?R¹ ‚öÞ q?+Ë WM!« d?O?G?! ‚öD!« ÊuJ¹ ôË ¨˜ t?O?³½ WMÝË
d?¦+√ 5?Ð lL'« “u?−¹ ôË ¨ÕUJMÐ fOK?> »U²J!« n!U?R¹ ÕUJ½ q+ Ê√ U?L?+ ¨‚öDÐ
`JMð v²Š U?NłËe! q% r!Ë  «dH ÀöŁ …b?FK! …√d*« XIKÞ «–≈Ë ¨dz«dŠ lЗ√ sH
l{u?H w?> ÎUŁöŁ  U?IK?D*« Z¹Ëeð «u?Ið« ∫‹ 5?MHR*« d?O? H√ ‰U?Ë ¨Ád?O? ž ÎU?łË“
bMŽË sÞu??H q+ w> W??³?ł«Ë ˜ w³M!« v?KŽ …ö?B?!«Ë ¨Ã«Ë“√  «Ë– sN½S?> b??Š«Ë
iGÐ p?!c?+Ë Vł«Ë v?!U?F?ð tK!« ¡U??O!Ë√ VŠË ¨ ©≤® p!– d??O?žË `zUÐc?!«Ë ”UDF!«
5+d?A?H U½U?+ Ê≈Ë V?ł«Ë s¹b!«u!« dÐË ©≥® rN?²?Lz√ sH rN?MH …¡«d?³!«Ë tK!« ¡«b?Ž√
w> ‚uK< W?ŽUÞ ô t½S> U?L¼d?OG! ôË qłË e?Ž tK!« WO?B?FH w> U?LN! W?ŽUÞ ôË
5²K!« 5²?F? ²*« qOK%Ë ¨dÐË√Ë d?F?ý√ «–≈ t?H√ …U?+– 5M?'« …U?+–Ë ¨o!U?š W?O?B?F?H
¨Z(« WF?²HË ¡UM!« WF?²H ∫˜ tK!« ‰u?Ý— ULNMÝË t?ÐU²+ w> v!U?Fð tK!« UL?N!e½√
b!u!« lH Àd?¹ ôË U?N?O? > ‰u?Ž ôË tÐU?²? + w> v!U?Fð t?K!« ‰e½√ U?H vKŽ i?z«d?H!«Ë
X?? ? O!Ë ¨t?! rN?? ? Ý ô s2 o?Š√ rN?? ? !« Ë–Ë …√d?*«Ë ÃËe!« ô≈ b?? ? Š√ s¹b?!«u!«Ë
p!c+Ë W³?ł«Ë v¦½_«Ë d+cK! œu!u*« sŽ WI?OIF!«Ë ¨qłË eŽ tK!« s¹œ sH W?³BF!«
ÊU?²)«Ë ¨W?C?> Ë√ ÎU³?¼– dF?A!« Ê“uÐ ‚b?B²¹Ë l?ÐU!« Âu¹ t?Ý√— oKŠË t?²?OL?ð

Æ ±π∂ r— W¹¬ ∫…dI³!« …—uÝ ©±®


Æt!¬ vKŽË tOKŽ …öB!« V−¹ ©≤®
rNð«¡UŽœ≈Ë W?HUF!« q¼√ qF> “u?−¹ ôË rNMH …¡«d³!« —UN?þ≈Ë tK!« ¡«bŽ√ iGÐ V−¹ ©≥®
r¼uK?²?Ë X?O?³?!« q¼√ «u??LKþ s¹c!« Êu??³? ×¹Ë Âö??!« rN??OKŽ X?O?³?!« q¼√ Êu??Ô³?×?¹ rN½√
øbŠ«Ë VK w> ‰u²I*«Ë qðUI!« VŠ lL²−¹ nOJ> ¨r¼ËœdýË

±π
ô≈ ÎU??H?½ nKJ¹ ô v!U?FðË „—U??³ð tK!« Ê≈Ë ¨¡U?MK?! W¼dJHË ‰U?łdK! W??³?ł«Ë WMÝ
tK!«Ë ¨s¹u?Jð oKš ô d¹b?Ið o?Kš v!U?Fð tK! W??uKR?H œU?³? F!« ‰U?F?>√ Ê≈Ë ¨U??N?F?ÝË
ôË rO?I?!UÐ ¡Íd?³!« tK!« c?šQ¹ ôË i¹u?H²!«Ë d?³?'UÐ ‰u?I½ ôË ¨¡wý q+ o!U?š
fO?! Ê≈Ë Èd?? ?š√ —“Ë …—“«Ë —e?ð ôË ¡UÐü« »u?½cÐ ‰U?? ? HÞ_« v!U?? ? Fð t?K!« »c?? ? F¹
ÁeMH v!U?Fð t½_ rKE¹ ôË —u−¹ ôË qC?H²¹Ë u?HF¹ Ê√ tK!Ë ¨v?FÝ UH ô≈ ÊU?½û!
—U?²R¹ ôË rN¹u?G¹Ë rNKC¹ t½√ rKF¹ sH W?ŽUÞ qłË eŽ tK!« ÷d?H¹ ôË ¨p!– sŽ
ÊUDO?A!« b?³F?¹Ë tðœU³?FÐË tÐ d?HJ¹ t½√ rKF¹ s?H ÁœU³?Ž sH wHDB¹ ôË t?²!U?Ýd!
ôË ÎUMHR??H r?K??H q+ fO!Ë rK?? H sHR??H q+Ë ¨ÊU1ù« d??O? ž Âö??Ýù« Ê≈Ë ¨t½Ëœ
¨sHR??H u?¼Ë w½e¹ 5Š w½«e?!« w½e¹ ôË sHR??H u?¼Ë ‚d??¹ 5Š ‚—U???!« ‚d??¹
—UM!« qšb?¹ ô v!U?Fð t?K!«Ë ÊËd?>U??+ ôË ÊuMHR?H ô Êu??LK??H œËb?(« »U??×?√Ë
UN?O> œuK)«Ë —UM!« Áb?ŽË√ bË Î«d?>U+ —UM!« sH Ãd?R¹ ôË WM'« ÁbŽË b?Ë ÎUMHRH
ô b?O?Šu??²!« q¼√ u?³½c??HË ¨¡U?A¹ s* p!– ÊËœ U?H d??H?G¹Ë tÐ „d?A¹ Ê√ d??H?G¹ ôË
WOIð —«œ Âu?O!« —«b!« Ê≈Ë ¨rN! …ezUł WŽUHA!«Ë U?NMH ÊułdR¹Ë —UM!« w> ÊËbKR¹
dJM*« s?Ž wNM!«Ë ·Ëd??F*UÐ d?H_«Ë ¨ÊU1≈ —«œ ôË d??H?+ —«œ ô Âö??Ýù« —«œ w¼Ë
»UM²?ł«Ë W½UH_« ¡«œ√ u¼ ÊU1ù«Ë ¨fHM!« vKŽ W?HO?š sJð r!Ë sJH√ «–≈ ÊU?³ł«Ë
w> d?O³J²!«Ë ¨ÊU?+—_UÐ qLŽË ÊU?K!UÐ —«d?≈Ë VKI!UÐ W>d?FH u¼Ë ¨dzU?³J!« lOL?ł
…ö?? d?Ðœ w> tÐ √b?? ³?¹Ë ¨ «uK f?L? ?š dÐœ w> d?DH!« w?> ¨Vł«Ë s¹b?? ?O? ?F!«
…ö?? sH t?Ð √b??³¹Ë  «uK? d??A? Ž dÐœ w?> v×??{_« w>Ë ¨dD?H!« WKO?! »d??G*«
sŽ b??F?Ið ô ¡U??? HM!«Ë ¨…ö?? …d?A? Ž fL?š d?Ðœ w> vM0Ë d??×M!« Âu¹ d??NE!«
d?NDð r! Ê≈Ë ¨XK? p!– q³?  d?NÞ ÊS?> ÎU?Hu¹ d?A?Ž W?O½U??LŁ sH d?¦?+√ …ö?B!«
¨W?{U?×?²?*« qL?Fð U?H XKL?ŽË XKË XK?²?ž« ÎU?Hu¹ d?A?Ž W?O½U?LŁ “ËU?& v²?Š
…¡«d³!«Ë ¨◊«d?B!«Ë Ê«eO*«Ë  u*« bFÐ YF?³!«Ë dOJ½Ë dJMHË d³?I!« »«cFÐ sHR¹Ë
rN??LKþ «u?MÝË rN??ł«d??šSÐ «u??L¼Ë Âö??!« rN??OK?Ž b?L? ×? H ‰¬ «u??LKþ s?¹c!« sH
«uJ²¼ s¹c!« 5?—U*«Ë 5DÝU?I!«Ë 5¦?+UM!« sH …¡«d?³!«Ë ˜ rN?O?³½ WMÝ «Ëd?O?žË
5MHR*« dOH√ «uЗUŠË …√d*« «ułd?š√Ë rNHUH≈ WFOÐ «u¦J½Ë ˜ tK!« ‰uÝ— »U−Š
vH½ s?2 …¡«d?³?!«Ë ¨W?³? ł«Ë ≠rN??O?KŽ tK!« W??L? Š—≠ 5I??²*« W??F? O? A!« «uK²??Ë ‹

≤∞
¡U?? ?O?Mž_« 5Ð W?!Ëœ ‰«u?? ?H_« qF?? ? łË ¡UMF?K!« ¡«œd?D!« ÈË¬Ë r?¼œd?? ?ýË —U?? ?O? ? š_«
…¡«d³!«Ë ¨˜ tK!« ‰uÝ— wMOF! ’U?F!« sÐ ËdLŽË W¹ËUF?H q¦H ¡UNH!« qL?F²Ý«Ë
q¼√Ë s¹dłU?N*«Ë —UB½_« «uK²?Ë ‹ 5MHR*« dOH√ «uЗU?Š s¹c!« rNŽU?Oý√ sH
vÝu??H wÐ√ s?HË —U?¦? O? ²? Ýù« q¼√ s?H …¡«d??³!«Ë 5IÐU??!« s?H Õö?B?!«Ë qC??H!«
rN½√ Êu?³?×¹ r?¼Ë UO½b!« …U?O?(« w> rN?O?FÝ q{ s?¹c!« t²¹ôË q¼√Ë Íd?F?ý_«
¨tzUI!Ë ‹ 5MHR*« dOH√ W¹ôuÐ rNЗ  U¹PÐ «Ëd?H+ s¹c!« p¾!Ë√ ÎUFM ÊuM×¹
ÎU½“Ë WHUOI!« Âu¹ rN! rOI½ ö> rN!ULŽ√ XD³×?> t²HUH≈ dOGÐ tK!« «uI! ÊQÐ «ËdH+
—u?'« …œUË W!ö?C!« WLz√ Âô“_«Ë »U?B½_« sH …¡«d?³!«Ë ¨—UM!« q¼√ »ö+ rN?>
s¹d?šü«Ë 5!Ë_« ¡UO?Iý√ W?UM!« Íd?UŽ ÁU?³ý√ sH …¡«d?³!«Ë r¼d?š¬Ë rN!Ë√ rNK+
Ær¼ôu²¹ s2Ë
«ËdO?G¹ r!Ë ˜ rN?O³½ ÃU?NMH vKŽ «uC?H s¹c!«Ë ‹ 5MHu*« dO?H_ W¹ôu!«Ë
sÐ —UL?ŽË œuÝ_« sÐ œ«bI?*«Ë Í—UHG!« —– wÐ√Ë wÝ—U?H!« ÊULKÝ q¦?H «u!b³¹ r!Ë
sÐ …œU?³?ŽË nOMŠ sÐ qN?ÝË ÊU?N?O²?!« sÐ r¦O?N!« wÐ√Ë w?½UL?O!« sÐ W?H¹c?ŠË d?ÝU¹
b??O? F? Ý wÐ√Ë 5ðœU??N? A!« Í– X?ÐUŁ sÐ W1e??šË Í—U??B½_« »u¹√ w?Ð√Ë XHU??B!«
rN?? ŽU??³?ð_ W¹ôu!«Ë ©rN?? OK?Ž tK!« W?? L? Š—Ë rN?MŽ tK!« w?{—® rN!U?? ¦? H√Ë Í—b?? )«
ÆrNMŽ tK!« Ê«u{— rNłUNMH 5J!U!« r¼«bNÐ s¹b²N*«Ë rNŽUOý√Ë
U?HË ¨ÁdO?¦+Ë tKO?K dJH »«d?ý q+ .d?%Ë ¨U¼dO?¦+Ë U?NKOK d?L)« .d?%Ë
Í– q+ .d%Ë tK²?Ið UN½_ dL?)« »dA¹ ô dDC*«Ë ¨Â«d?Š tKOKI> ÁdO?¦+ dJÝ√
.d??%Ë Âœ t½S??> ‰U??×D!« .d??%Ë d??O?D!« sH VKR??H Í– q?+Ë ŸU?³? ?!« sH »U½
¨f
Ï K?> t! ÊuJ?¹ ô pL?? Ý q+Ë d?? O? ?He?!«Ë w¼U?? H—U*«Ë w?>UD!« p?L? ?!«Ë Íd?? '«
»d?ýË W?d?!«Ë U½e!«Ë v!U?Fð tK!« Âd?Š w²!« fHM!« q²? w¼Ë dzU?³J!« »UM²?ł«Ë
W?²?O*« q+√Ë ÎU?LKþ rO?²?O!« ‰U?H q+√Ë n?Še!« sH —«d?H!«Ë s¹b!«u!« ‚u?I?ŽË d?L?)«
b?FÐ sH UÐd!« q?+√Ë …—Ëd?{ d?O?ž sH tÐ tK!« d?O?G! q¼√ U?HË d?¹eM)« r(Ë Âb!«Ë
·c?? Ë Ê«e??O?*«Ë ‰U?? OJ*« w> f?R? ³?!«Ë ¨—U??L? ?I!«Ë d?? ? ?O*«Ë ¨X×?? !«Ë ¨W?MO?? ³!«
tK?!« dJH s?H sH_«Ë tK?!« ÕË— sH ”Q?? ?O!«Ë —Ëe!« …œU?? ?N? ?ýË ◊«u?K!«Ë  UM?B? ?;«
f³ŠË ”u?LG!« 5LO?!«Ë rNO!≈ Êu+d!«Ë 5*UE!« W½u?FHË tK!« W?LŠ— sH ◊uMI!«Ë

≤±
W½U?? O? )«Ë d¹c?? ³? ²?!«Ë ·«d??Ýù«Ë d?? ³J!«Ë »cJ?!«Ë ¨…d??? ?F!« d??O? ?ž sH ‚u?? I? («
—«d?ù«Ë w¼ö*UÐ ‰UG?²ýô«Ë v?!UFð tK!« ¡U?O!Ë_ WЗU?;«Ë Z(UÐ ·UH?R²?Ýù«Ë
Æ©±® »u½c!« vKŽ
w> ‹ 5MHu*« dOH√ lH ÊuKðUI¹ s¹c!« sH tOKŽ v!UFð tK!« Ê«u{— ÊU+ bË
w½ö?I?F!« d−?Š sЫ d+c?O> ¨W?+dF*« Ác¼ w> …œU?NA!UÐ ·d?AðË 5H? W+d?FH
q² t½≈ qO?Ë ¨d¦?+_« u¼Ë ¨wKŽ lH 5H b?Ný qOË ∫t?²Lłd?ð w> WÐUù« w>
q²? s2 ∫‰UË t?O?łu!« sÐ `!U? o¹dÞ sH wÐôËb!« d?AÐ uÐ√ t?UÝ «c¼Ë ¨U?NÐ
sH dLŽ uÐ√ bMÝ√ rŁ ¨ÊËd?š¬Ë q¹bÐ sÐ sLŠd!«b³ŽË ÊUNO²!« r?¦ON!« uÐ√ 5HBÐ
Æ©≤® 5HBÐ wKŽ lH r¦ON!« uÐ√ VO√ ∫‰U 5+œ sÐ qOCH!« rOF½ wÐ√ o¹dÞ
q³?√ ∫‰U? 5H? »U?²?+ w> rŠ«e?H sÐ d?B½ ÈË—Ë ∫ÊU?š wKŽ b?O?!« d?+c¹Ë
Íu¹ ÎU?HOHŽ ÎU?OIð ÎU¹—bÐ ˜ tK!« ‰uÝ— »U×?√ sH ÊU+Ë ÊUNO²?!« sÐ r¦ON!« uÐ√
w> `²H!« 5?ÐË rJMOÐ fO! t½√ ‚«dF!« q¼√ d?AFH U¹ ∫‰u?I¹Ë ‚«dF!« q¼√ ·u?H
rJ>uH «ËuÝË rJH«b√ «uKÝ—Q> —UNM!« sH WŽUÝ ô≈ qłü« w> WM'«Ë qłUF!«
r+Ëb??ŽË tK!« Ëb?Ž «Ëb?¼U?łË rJN?!≈ tK!UÐ «uMO??F?²? Ý«Ë rJL??łU?L? ł rJЗ «Ëd?O? Ž√Ë
ÁœU³Ž sH ¡U?A¹ sH UNŁ—u¹ tK! ÷—_« ÊS> «Ëd³«Ë r¼œUÐ√Ë tK?!« rNK² r¼uK²«Ë
Æ©≥® 5I²LK! W³UF!«Ë
∫pOJA²«Ë W'UF« q¼√ æ
‹ 5MHR*« d?O?H√ w> sFD!«Ë pOJA?²!« rNðôËU?×H w> W?HU?F!« q¼√ …œUF?+Ë
5H? ÊU?N?O?²!« sЫ ‰U?²? w> «uJJý rN½S?> rNMŽ tK!« w?{— t²?F?O?ýË tÐU?×?√Ë
˜ tK!« ‰uÝ— b?NŽ vKŽ  UH t½√ «uŽœ« …—U?²> ¨rNð«¡«d²>«Ë rNÐc?+ w> «uD³RðË

¨w½U?¦!« bK:« ¨U?{d!« —U³?š√ Êu?OŽ ¨wL?I!« 5?(« sÐ wKŽ sÐ b?L?×H ¨‚Ëb?B!« ©±®
i×??H w> Êu??HQ??LK! ‹ U??{d!« t??³?²? + U??H »UÐ ¨‘Ƈ¼±≥∏¥ ¨W??O? Hö?Ýù« V?²J!« —«œ
Æ ≤∑π ≠ ≤∂± ’ ¨± r— Y¹bŠ ¨≥µ »UÐ ¨ÂöÝù«
Æ ≤≥π∑ ≠ ≤≥π∂ ’ ©≤®
ÆWFOA!«  UI³Þ w> WFO>d!«  Uł—b!« ¨≥≤≤ ’ ©≥®

≤≤
»U??²? ?+ rŠ«e??H sÐ d?? B½ »U??²? + Ê√ œd?!«Ë ¨≤± Ë√ ≤∞ WMÝ  U??H t?½√ Èd??š√ …—UðË
¨ÊUN?O²?!« sЫ d+– vKŽ hMðË W?×{«Ë ‹ 5MHR*« d?OH√ W?³Dš Ê√ U?L+ ¨d?³²?FH
s¹c!« UM½«u?š≈ d?{ U?H ∫U?N?O?> ‰U?Ë 5H? W?F?Ë b?FÐ U?¼d?+– w²!« W?³D)« w¼Ë
ÊuÐd?A¹Ë h?B?G!« Êu?G?O? ¹ ¡U?O?Š√ Âu?O!« «u?½uJ¹ ô Ê√ 5H?BÐ r¼ƒU??Hœ XJH?Ý
s¹√ ¨rN??>u?š b??FÐ sH_« —«œ rNKŠ√Ë r?¼—u?ł√ r¼U??>u?> tK!« «u??I! tK!«Ë b?? o½d!«
ÊUNO²!« sÐ«Ë dÝU¹ sÐ —UL?Ž s¹√ øo(« vKŽ «uCHË o¹dD!« «u³+— s¹c!« w½«uš≈
¨—U−H!« v!≈ rN݃dÐ œdÐ√Ë W?OM*« vKŽ «ËbUFð s¹c!« rN½«uš≈ sH r¼ƒ«dE½ s¹√Ë
«uKð s¹c!« w½«u?š≈ vKŽ ÁË√ ∫‰U rŁ ¡UJ³!« ‰UÞQ?> t²?O( v!≈ Áb¹ »d?{ rŁ ∫‰U
«u?Žœ W?Žb?³!« «uðU?H√Ë W?M!« «u?O?Š« Áu?HU?Q?> ÷d?H!« «ËdÐbðË Áu??LJŠQ?> ʬd?I!«
ZN½ w?> …—u??+c??H W?? ³D)« Ác?¼Ë ¨Áu??F? ²?ÐU??> bzU?? I!UÐ «u??I?ŁËË ÁuÐU??łQ?? > œU??N? ?−K!
Æ©±®Wžö³!«
Ác¼ v!≈ ‘U?Ž t½√ vKŽ ‰b¹ U2 qL?'« W?+d?FH t?OKŽ tK!« Ê«u?{— b?N?ý UL?+
∫qL'« W+dFH w> ÁdFý sH ·¨WHUF!« q¼√ vŽœ« UL+ fO!Ë …d²H!«
U?M? ½√ W?? ? ? ? ? ? ?×?K? D? q?CË d?? ? ? ? ? ? ?O? Ðe?K? q?C
—U?? ? ? ? ? B?½_« U?½—U?? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ý s?¹c?« s?×?½
U?M? K?F? ? ? ? ? ? ?R g?¹d?? ? ? ? ? ? C  √— s?¹c?« s??×?½
—U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H? ?J? « p?? ¾? Ë√ V?? O? K? ?I? « Âu?? ¹
Á—U??ŁœË U?M? O? ? ? ? ? ? ? ? ?³? ½ —U?? ? ? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ? ? ?ý U?M? *
—U?? ? ? ? ? ? ? ? B? Ð_«Ë ÕËd??« U??M?' t??¹b?? ? ? ? ? ? ? ? H? ð
U?? M? ?O? ?ËË U?? M? ?'U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? '≈ w?? \u?? « Ê≈
—«d?? ? ? ? ? ? Ý_« Y?ŠU?ÐË ¡U?? ? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ? ?)« Õd?Ð
Æ5H w> ‹ wKŽ lH VO√ ÊUNO²!« sЫ Ê√ ÁdOžË rOF½ uÐ√ d+– bË

ÆWžö³!« ZN½ lł«— ©±®

≤≥
sÐ s?(« sŽ ∫∂Õ d?AŽ l?ÝU²!« fK:« t?O!U?H√ w> b?O?H*« aOA?!« d+– b?Ë
WAzU?ŽË dOÐe!«Ë W?×KÞ dO?H tOKŽ tK!«  «uK 5MHR*« d?OH√ mKÐ U* ∫‰U? WLKÝ
vMŁ√Ë tK!« b?L?Š ”UM!« lL²?ł« U?LK> ¨WF?HU?ł …öB!« ∫ÈœU½ …d?B?³!« v!≈ WJH sH
q¼√ s×½ ∫UMK ˜ t?O³½ i³? U* v!U?FðË „—U³?ð tK!« ÊS> b?FÐ U?H√ ∫‰U rŁ t?OKŽ
U?LMO?³? > ¨t½UDKÝË Ÿ“UM½ ô tÐ tK?!« ozö?š oŠ√Ë ÁƒU?O!Ë√Ë t?²Ł—ËË t?²?³? B?ŽË t?²?OÐ
XJ³?> U½d??O?ž Áu!ËË UMH ˜ UMO?³½ ÊU?DKÝ «u?Že?²½S?> Êu?I?>UM*« d??H½ –≈ p!– s×½
ôu!Ë tK!« .√Ë —Ëb??B!« tK!«Ë XMA??šË ÎU?F?O? L?ł UMH »uK?I!«Ë Êu?O?F!« t?K!«Ë p!c!
b?? UMJ! ©±® s¹b!« œu??F¹Ë d??HJ!« v!≈ «Ëœu??F¹ Ê√Ë 5?LK*« 5Ð W??d??H!« W??>U?R? H
¨w!≈ d?H_« tK!« œ—Ë rNK³?! «u?C?HË …ôË p!– w!Ë b?Ë UMFD²?Ý« U?H p!– U½d?O?ž
…d?B³!« v!≈ U?CN½ b?Ë wMF¹UÐ sL?O> d?OÐe!«Ë W×?KÞ Êöłd!« Ê«c¼ wMF¹UÐ b?Ë
¡u?ÝË WH_« Ác?N! U?LN?A?GÐ UL¼c?š rNK!« rJMOÐ rJ?ÝQÐ UO?IK¹Ë rJ²?ŽUL?ł U?dH?O!
Ê≈ 5MHR*« dOH√ U¹ ∫‰UË tK!« t?LŠ— ÊUNO²!« sÐ r¦ON!« uÐ√ ÂUI?> ¨WHUFK! UL¼dE½
qC?H!« w?> W??>UMH „Ëb?? ×?> r¼—U?O?š U??H√ ∫5N?łË vKŽ „U¹≈ g¹d?? b??Š
rN!U?LŽ√ tÐ t?K!« j³Š√ Ϋb??Š „Ëb?×?> r¼—«dý√ U?H√Ë ¨W?ł—b!« w> ÎUŽU?Hð—«Ë
 b??F? ³?> „u??Hb??I? ²¹ Ê√ «Ëœ«—√ v²??Š „ËËU??¹ Ê√ «u??{— U?HË ¨r¼—«“Ë√ t?Ð qIŁ√Ë
¨ÎUO?Š rNO³?½  dB½ ¨g¹dIÐ g¹d? oŠ√ XM+Ë ¨—UL?C*« rNDIÝ√Ë W¹UG?!« rNOKŽ
„—U?B?½√ s×½Ë rN?? H½√ vKŽ ô≈ rN??O?GÐ U??H tK!«Ë ¨ÎU?²? O?H ‚u?I? (« tMŽ XO??C?Ë
∫‰uI¹ QA½√ rŁ ¨„dHQÐ U½dL> ¨p½«uŽ√Ë
„ËœU?? ? ? ? *Ë p?O?K?Ž «u?? ? ? ? G?Ð ÎU? ? ? ? ?'u?? ? ? ? C Ê≈
ÕU?? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ?I?« —u?? ? ? ? ? ? '_U?Ð „u?ÐU?? ? ? ? ? ? ŽË
÷u?? ? ?F?Ð ÕU?Mł U?? ? ? N? ? ? ³? ? ? ?O? ? ? Ž s?' fO?
ÕU?Mł d?? ? ? ?A? ? ? ?F? ? ? ?* ôË ÎU? ? ? ? I? ? ? ?Š p?O? ? ? ?R

Æs¹b!« bðd¹ Í√ ©±®

≤¥
t?K?« s?' p?O?K?Ž W?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? F?½ «Ëd?? ? ? ? ?B?Ð√
ÕU??D?M? « Êd?? ? ? ? ? ? ? ?C ‚b?¹ U?? ? ? ? ? ? ? ?'d?? ? ? ? ? ? ? ?CË
t?? ? ? ? ? ? O?≈ —u?? ? ? ? ? ? '_« ÈËQ?ð ÎU? ? ? ? ? ? 'U?? ? ? ? ? ? '≈Ë
ÕU?? ? ? ? L? ? ? ? '« »d?? ? ? ? ž 5?K?¹ ÎU? ? ? ? 'U?? ? ? ? 'Ë
t?? ? ?O? ? ? R W?? ? 'U?? ? ?'ù« l?L? ? ? & ÎU? ? ?L? ? ? *U?? ? ?Š
ÕU?D?³?« ÷«d?? ? ? ? ?Ž t? ÎU? ? ? ? ? O? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ýU?¼
t??K?« s??' „U??ð√ Íc??K? «b?? ? ? ? ? ? ? ? ?4? ? ? ? ? ? ? ? ?Š
Õ«d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?C »u??K? ?C v??≈ «ËœU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŽË
i?G? ? ? ? ³?« W?? ? ? ? O? ? ? ? ŽË√ „U?M?¼ ”u?? ? ? ?H?½Ë
ÕU?? ? ? ×? ? ? ?ý ¡U?? ? ? I? ? ? ?A?K? d?? ? ? O? ? ? ?)« vK?Ž
V?O? ? ? ? G?« V?−? ? ? ? ?Š tM?J?¹ d?? ? ? ? 4? ? ? ? ' s?'
Õô …Ë«b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? « d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N? ?E? ' s??'Ë
o?? ?(« s?? ' s?? ?×? ? ½ w?? ³? ? M? ? « w?? \Ë U?? ?¹
ÕU?? ? ? ? ³? ? ? ? ? \ù« W?? ? ? ? −? ? ? ? ?N?Ð q?¦? ? ? ? ?' v?K?Ž
p?? ? s?? ? ?J? ? ?¹ r?? ? ? s?? ? ' U?? ? ?M? ? ?' f?? ? ?O? ? ?
Õö?? ? ?H?«Ë Èb?? ? ?N« v?K?Ž ÎU? ? ? OË t?K« w?R
q¦0 b??Š«Ë q+ rKJ?²?> Áb??FÐ ”UM!« ÂU?? rŁ ¨Î«d??O?š ‹ 5MHR?*« d?O? H√ Á«e?−? >
¨5I>UM*UÐ W>ö?)« «u³B²ž« s¹c!« nË ‹ 5MHR*« dO?H√ Ê√ kŠöM> Æt!UIH
ÆrN³!U¦HË rNðUH UNO> ©ÊuI>UM*«® UNLÝ« WKHU+ …—uÝ .dJ!« ʬdI!« w>Ë
ÎU?C¹√ kŠö?½Ë ¨…d?²?H!« pKð v!≈ ‘U??Ž ÊU?N?O?²!« sЫ Ê√ vK?Ž ‰b¹ hM!« «c¼Ë
XO??³?!« q¼_ › ÊU??N? O? ²!« s?Ы sH qHUJ?!« rOK??²?!« vKŽ hM!« «c?¼ ‰ö??š sH
ÆrN! Áƒ«b>Ë Âö!« rNOKŽ

≤µ
W‡‡‡‡9U)«

UM! nAJð ‹ 5MHR*« d?OH√ WÐU?× a¹—U?²! UM²Ý«—œ Ê√ kŠö½ ÂU?²)« w>
¨UNCFÐ ¡UHš≈Ë UNMO¹eðË UNFO?LKð -Ë  —Ë“ w²!« WOR¹—U²!« ozUI(« sH dO¦+ sŽ
5MHR*« d??O? H√ WÐU?×? …d??O?ÝË a¹—Uð v?KŽ ¡u?C?!« jK½ Ê√ UMOK?Ž wG?³?M¹ p!c!
W??ÝU??−M?Ð f−M²ð r?! W??H? OE½ W??O? F? O? ?ý Âö??QÐ a¹—U??²!« W?ÐU??²? + ‰ËU??×½ Ê√Ë ‹
‰¬Ë bL?×H vKŽ tK!« vKË «Î dO?š r²¹eł ¡UŽb!« rJ!Q?½Ë ¨tK!« rN!cš V«uM!«
ÆbL×H

rKIÐ
»uIF¹ vHDB bLŠ√
 ≤∞±∞Ø∂ص w> X¹uJ!«
MSN ‡!« d³Ž n!R*« lH q«u²K!
Tanwerq8@hotmail.com
∫nRLK Íb¹d³« Ê«uMF«
¥∞±∑± Íb¹d³« e'd« ≠ ≤∞¥∂ »Æ’ ≠ ·dA' ≠ X¹uJ«

≤∂
rOd« sLd« tK« r 

Ï UÒLÌKÌÓEÄ ÒsÏ Ò”U]MÄ ÒÃÏdÎ̲Ï ÒpÎOÒ≈ ÌÁUÒMÎÒe½Ò√ »UÒ²Ï! d‡â«˚


˝ÏbOÏLÒ×ÎÄ Ïe¹ÏeÒFÎÄ Ï◊«ÒdÏ* ¢vÒ≈ ÎrÏNÓÏÐÒ— ÏÊΖSÏÐ Ï—uÌÓMÄ vÒ≈
± r— W¹¬ rO¼«dÐ≈ …—uÝ

WFJ« »—Ë e


rKIÐ
»u‡‡‡‡IF¹ vHDB b‡‡LŠ√
©w²¹uÖ VðUÖ®

X¹u~«
≤∞±∞ v‡‡ ‡ ‡ ‡ Ë_« W‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ F³D«
©ZŽ® ÍbN*« ÂU'ù« e*d'
∂µ∏∏∑∑∂≥ ∫ 
Æ
UNM bÐ ô W bI

£
oK)« ·d?? ý√ vKŽ Âö?? !«Ë …ö?? B!«Ë 5*U??F?!« »— tK!b?? L? («
5³??OD?!« t!¬ vKŽË b??L? ×? 0 rÝU?? I!« wÐ√  UMzU?J!« b??O? Ý 5F??L? ł√
bFÐ U0√ ¨s¹b!« Âu¹ ÂUO v!« rNz«bŽ√ vKŽ rz«b!« sFK!«Ë s¹d¼UD!«
V!UÞ wÐ√ sÐ wKŽ s¹bŠu*« bOÝ UN!U W³FJ!« »—Ë  e? WLK@ ÊS?
u¼Ë r?−K0 sЫ 5?FK!« tÐd?? { U??0b?MŽ t??O?KŽ t??0ö?? ÝË tK!«  «u?KE
dO?0√ q²I0 sŽ UM! oÐU?Ý »U²@ w? UMLKJð b?Ë ¨tЫd×0 w? b?łUÝ
UM½S? l{«u²*« »U?²J!« «c¼ w? U0« ÁœUNA²?Ý« WBË ‹ 5M0R*«
q¼√ —œU?B? 0 s0 t?×?O?×? E b?O½U?ÝQÐ t?KzU?C?? iFÐ ‰ËU?M²½ ·u?Ý
‹ 5M0R*« dO?0√ œUNA²Ý≈ l0 W?0UF!« q¼√ q0UFð WI¹d?ÞË W0UF!«
rJ!Q? ½Ë ‹ 5M0R*« dO?0√ qzUC?? l0 W?OL?Oð sЫ q0UFð W?I¹dÞË
ÆΫdOš r²¹eł ¡UŽb!«
rKIÐ
»uIF¹ vHDB bLŠ√
≤∞±∞Ø∂Ø≤∞ w? X¹uJ!«
MSN ‡!« d³Ž n!R*« l0 qE«u²K!
Tanwerq8@hotmail.com
∫nRLK Íb¹d³« Ê«uMF«
¥∞±∑± Íb¹d³« e'd« ≠ ≤∞¥∂ »Æ’ ≠ ·dA' ≠ X¹uJ«


WÐU×B« rKŽ√
sŽ ÊU?L?OKÝ s?Ð …b?³?Ž UMŁb?Š® ∫≥∑±’Ø∂à t?HMB?0 w? W??³?O?ý wÐ√ sЫ ‰U?
bŠ√ ˜ tK!« ‰uÝ— »U×?E√ w? ÊU@ ¡UDF! XK ‰U ÊUL?OKÝ wÐ√ sÐ pK*« b³Ž
Æ©tLKŽ√ U0 tK!«Ë ô ∫‰U øwKŽ s0 rKŽ√
©5OJ*« —U?³?š√® t?ÐU?²?@ w? W?L?¦?O?š wÐ√ sÐ dJÐ uÐ√ ÎU?C?¹√ U¼«Ë— W¹«Ëd!« Ác¼Ë
ÆÆÆ bM !« wUÐ fHMÐ ÊULOKÝ sÐ …b³Ž sŽ 5F0 sÐ vO×¹ sŽ
wÐ√ sЫ pK*« b?³Ž sŽ ÊU?LOKÝ sÐ …b?³Ž U½ ‰U? 5F0 sÐ vO?×¹ UMŁb?Š® ∫‰U
U0 ‰U? wKŽ s0 rKŽ√ bŠ√ ˜ w³M!« »U?×E√ w? ÊU@√ ¡UD?F! XK ‰U ÊUL?OKÝ
Æ©tLKŽ√
t‡‡‡‡²eM
X¹«d? WJ0 v!« ©WM¹b*« s0®ÎUOKŽ X³?×E ∫‰U …e?LŠ sÐ V¼Ë sŽË ≠±¥∂¥±
X0b U?LK? ¨˜ tK!« ‰u?Ý— v!« p½uJýô XF?ł— s¾! ∫XKI?? Ád@« U?0 iFÐ tM0
u?N?? «c¼ q?Ið ôò ∫‰U?I?? ¨«c?@Ë «c?@ wKŽ s?0 X¹√— ∫XKI?? ˜ tK!« ‰u?Ý— XO?I!
ÆåÍbFÐ rJÐ ”UM!« v!Ë√
t!U?ł— WOIÐË ¨b?Š« tH?FC¹ r!Ë -U?Š wЫ sЫ Ád@– 5@œ t?O?Ë w½«d?³D!« Á«Ë—
Æ«uIŁË
±¥∂∑≠∏ lÝU²« bK:« ¨wL¦ON« bz«uH« l³M'Ë bz«Ëe« lL−'
wKŽ s?Ð b?L? ×? 0 sŽË ¨t??OЫ sŽ b??F?Ý sÐ r?O¼«dЫ sŽ wK?Ž sÐ b?L? ×? 0 sŽË
U?L?? ¨«u?łd?š wKŽ qšœ U?LK? ¨wKŽ ¡U?−?? ˜ w³M!« bMŽ Âu? ÊU?@ ∫‰U? ÎöÝd?0
w³M!« ‰U?I?? ¨«u?Fł—U?? UMłd?š« U?0 tK!«Ë ∫iF?³! rN?C?FÐ ‰U?I?? ¨«u0Ëöð «u?łd?š
ÆrJłdš√Ë tKšœ√ tK!« sJ!Ë ¨rJ²łdš√Ë t²Kšœ√ U0 tK!«Ë ∫˜
Æ πà wL¦ON!« bz«uH!« l³M0Ë bz«Ëe!« lL−0 Æ UIŁ t!Uł—Ë —«e³!« Á«Ë—

¥
s"Š U¼œUMÝ« W¹«Ë—
≤±≤∏ ∫rI— W¹«Ë— ≤≤≤Ø≥ 5O'UA« bMM' wN w½«d³D« ‰UI
sŽ ¨W?F?ON?! sЫ wMŁb?Š ¨`!UE sÐ t?K!« b³?Ž UMŁb?Š ¨VO?F?ý sÐ VKD0 UMŁb?Š
b?³?Ž sÐ W?LKÝ wÐ√Ë V¹ƒ– sÐ W?B?O?³? sŽ ¨…œ«u?Ý s?Ð dJÐË …d?O?³¼ sÐ tK!« b?³?Ž
tMŽ ”UM!« v?×M²?? rzÐ ‰e½ ˜ tK!« ‰u?Ý— Ê√ tK!« b?³?Ž sÐ dÐU?ł sŽ ¨sL?Šd!«
d?0Q? tMŽ ”UM!« d?šQð ˜ w³M!« vKŽ oA?? › V!UÞ wÐ√ sÐ wK?Ž tF?0 ‰e½Ë
tK!« bL×? V!UÞ wÐ√ sÐ wKŽ bÝu²0 u¼Ë rNO? ÂU «u?FL²ł« ULK? rNFL−? ÎUOKŽ
qO?š v²Š wMŽ rJO?×MðË rJHKzð X¼d?@ b w½≈ ”UM!« U?N¹√ ∫‰U rŁ t?OKŽ vMŁ√Ë
wÐ√ sÐ wKŽ sJ?! ∫‰U rŁ ¨5?Kð …d−?ý s0 r?JO!≈ iGÐ√ …d?−?ý s0 fO! t½√ w!≈ Ò
ô t½S??? ÷«— t?MŽ U½√ U??L? ?@ tMŽ tK!« w?{d??? tM0 w?²!eM0 wM?0 tK!« t!e?½√ V!UÞ
wKF?? Áôu?0 XM@ s0 rNK!« ∫‰U?I?? Áb¹ l?— rŁ ÎU?¾O?ý w²?³?×EË w?Ðd vKŽ —U?²?z¹
Æ ©Á«œUŽ s0 œUŽË Áô«Ë s0 ‰«Ë rNK!« Áôu0
ÍuA*« dzUD« Y¹bŠ
lЫd« œUMÝù« u¼Ë ¨dJH« —«œ ◊ ≤µ¥’¥≤à tV¹—Uð wN d*UMŽ sЫ tłdš√
∫ UI¦« W¹«ËdÐ tð«c `O×B«
5 (« uÐ√ U½Q³½√ ≠ ‚«d?F!« bM 0 k?U(« WI¦!« ¡UM³!« sÐ V!U?ž uÐ√ U½d³š√ò
U½Q³?½√ ¨ ≠ k?U(« W−?(« wMD—«b!« s (« uÐ√ U?½Q³½√ ¨≠ WI?¦!«≠ wÝuMÐü« sÐ
sÐ -U?Š U½Q³½√ ¨≠œ«b?GÐ bM ?0 WI?¦!« b?OH*« ÂU?0ù« ≠hHŠ sÐ b?Kz0 sÐ b?L×?0
sŽ ¨≠k?U?(« W?I?¦!« vÝu?0 sÐ tK!« b?O?³?Ž U½Q?³½√ ¨≠k?U?(« X³?¦!« W?I?¦!« YOK!«
f½√ U½Q³½√ ‰U ≠r?K 0 tÐ Z²Š«Ë WIŁ Íb !« sŽ ¨≠W?I¦!« ∆dI*« dL?Ž sÐ v OŽ
∫‰U?I?? ¨«d??OÞ „dðË U?N?L? ? I?? ¨Î«—U?OÞ√ ˜ tK!« ‰u?Ý— v!≈ Íb?¼√ ∫‰U? p!U?0 sÐ
¨V!UÞ wÐ√ sÐ w?KŽ ¡U?−?? ¨d?OD!« «c¼ wF?0 q@Q?¹ pO!≈ pIKš VŠQÐ wM?²z« °rNK!«
ÆådOD!« p!– s0 tF0 q@Q¹ qšb?

µ
VOG« rKŽ
©Âö !« rN?OKŽ® XO³!« q?¼_ UM³Š w? w!U?G½ UM½QÐ VE«uM!« s0 dO?¦@ UML?N²¹Ë
U?? L? @ ÷—_« ÊuE?H? ×¹ s?¹c!« ‰«bÐ_«Ë ¡U?? O!Ë_« v!« d?? O? Að r?N? Eu?? B½ Ê√ rž—
ô W?F?O?A!« ¡UÐË d?& W?0UF?!« q¼√ ¡UÐ Ê√ ô« U¼d?O?žË ÂUA?!« w? ÊuMJ ¹Ë Êu?Žb¹
t½uLKF?¹ ô VOG!« ÊuLKF¹ ©Âö? !« rNOKŽ® XO?³!« q¼√ Ê√ ‰uI½ U0b?MŽ p!c! d&
W?O!öI?²?ÝUÐ ‰u?I¹ wFO?ý Í« b?łu¹ ôË tM0 œb?0Ë tK!« s0 rOKF?²Ð qÐ W?O!ö?I²?ÝUÐ
ÆVOG!UÐ ©Âö !« rNOKŽ® XO³!« q¼√ rKŽ
Í“u'« sЫ —«œ ◊ ±±≤µÕ ∏≤±’ ≤à WÐU×B« qzUCN
À—U?(« sŽ wL?O²?!« rO¼«dÐ≈ sŽ gL?Ž_« sŽ d¹d?ł U½ W?³O?²? U½ wKŽ UMŁb?Š
«–S? tK!« tK!« bŠ√ ‰u?I¹ ô v²Š ÊuBI²M¹ ”UM!« ‰«e¹ ô wKŽ ‰U? ‰U b¹uÝ sÐ
vKŽ ÊuFL−?²¹ U¦FÐ tO!≈ YFÐ p!– qF? «–S? t³½cÐ s¹b!« »u? F¹ »d{ p!– ÊU@
ŒUM0Ë r¼d??O?0√ r?Ý« rKŽô w½≈ tK!«Ë n?¹d?)« Ÿe?? lL?−? ²ð U?L? @ ÷—_« ·«dÞ√
‹ wKŽ ÂU?0ù« `O?×E ÁœUMÝ≈ ∫”U?³?Ž bL?×?0 tK!« wEË oI?;« ‰UË rNÐU?@—
Æs Š œUMÝSÐ oKz¹ Ê√ lOD² ¹
Í“Ë—e*« dJÐ wÐ√ W¹«Ë— s' 5F' sÐ vO×¹ Y¹bŠ s' ∫»U²*
XO³M« tK«b³Ž sÐ bUš oOI% ¨÷U¹d« ¨býd« W³²J' WF³Þ
.d¹ sÐ …d?O³¼ sŽ ‚U?×?Ý≈ wÐ√ sŽ qOz«dÝ≈ UM?Ł Âœ¬ sÐ vO×¹ UMŁb?Š ≠ ±≤π
ÆÁc¼ U0 ÊË—bð√ ‰UI? WbMÐ Áb¹ w?Ë › wKŽ UMO!≈ Ãdš ‰U
nOD?K!« u¼Ë oK?š s0 rKF?¹ ô√® U??N? ²? F?ME U½√ Í—œ√ wM?J! ‰U?? ÆÍ—b½ ô U?MK
Æs Š bM !« ÊQÐ oI;« rJŠË Æ ≠s Š ÁœUMÝ≈ dŁ_«≠ ©dO³)«
tM0 œb0Ë tK!« s0 i¹uH²Ð dOD!« s0 WFЗ√ oKš ‹ rO¼«dЫ Ê√ UL@Ë ∫‰uI√
©Âö? !« rN?OKŽ® ¡U?O³½_« À—«Ë u¼ Íc!« ‹ 5?M0R*« dO?0√ ÊS?? W?O!öI?²?ÝUÐ ô
W?EU?)«Ë W?0U?F!« ’u?B½ Ê√ qÐ w³M!« ÂU?I?0 rzU? t½_ t?Ыd?ž ôË p!– lOD²? ¹
Ƙ bL×0 UMO³½ «bŽU0 ¡UO³½_« vKŽ t²OKC?√ vKŽ X!œ W×O×B!«


d³2_« o¹bB«
∂±’ ±Ã › VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ qCN »UÐ ÈdOmu³K WłUłe« ÕU³B'
∫ ËdOÐ ‡ ÊUM'« —«œ ØdAM« —«œ ¥π Y¹bŠ
¡öF!« U½Q³½√ ÆvÝu?0 sÐ tK!« bO³Ž UMŁb?Š ÆÍ“«d!« qOŽULÝ≈ sÐ bL?×0 UMŁbŠ
¨tK!« b?³? Ž U½√ ∫wKŽ ‰U? ∫‰U?? ¨ ªtK!« b?³?Ž sÐ œU??³?Ž sŽ ¨‰U?NM*« s?Ž ¨`!U?E sÐ
”UM!« q³ XOKE Æ»«c?@ ]ô≈ ÍbFÐ UN!u?I¹ ô Æd³@_« o¹bB!« U½√Ë Æt!u?Ý— uš√Ë
Æ5MÝ l³ !
s0 ÁbM ? 0 w? W?³?O?ý wÐ√ sÐ dJ?Ð uÐ√ Á«Ë— Æ U?IŁ t!U?ł— `O?×? E œUMÝ≈ «c¼
bL×0 Á«Ë—Ë ÆåwK³ UN!uI¹ ôò ∫œ«“Ë Ád@c? wKŽ sŽ wMON'« ÊULOKÝ wÐ√ o¹dÞ
V!UÞ wÐ√ sÐ wK?Ž sŽ ¨vO?×¹ wÐ√ o¹dÞ s0 ÁbM ?0 w?? d?L?Ž wÐ√ sÐ vO?×¹ sÐ
ÆåÏWMÔł t²ÐUEQ? qł— UN!UI?ò ∫Ádš¬ w? œ«“Ë tM²0Ë ÁœUMÝSÐ
vKŽ `O?×?E ∫‰UË tÐ Ëd?L?Ž sÐ ‰UNM?*« o¹dÞ s0 „—b²? *« w? r@U?(« Á«Ë—Ë
d?L?Ž sЫ Y¹b?Š s0 Íc?0d?²!« l0U?ł w? v!Ë_« WKL?'«Ë vN?²½« Æ5z?O?A!« ◊d?ý
ÆV¹dž s Š Y¹bŠ ∫‰UË å…dšü«Ë UO½b!« w? wš√ X½√ò ∫ÎUŽu?d0
o5UM ô≈ tCG³¹ôË s R ô« t³×¹ ô
∫ ËdOÐ≠ wÐdF« À«d²« ¡UOŠ≈ —«œ ©≥∏∞Ø≤≥® w½«d³D« ÈË—
uÐ√ UMŁ ¨wB?L?(« ·u?Ž sÐ b?L?×?0 UMŁ ¨w½–_« wU?³!« b?³?Ž sÐ vO?×¹ UMŁb?Š
¨WHOKš sÐ dD? sŽ ¨wJ0 aO?ý bL×0 sÐ rJ(« UMŁ ¨pK*« b³Ž sÐ b?L×0 dÐUł
t]K« ‰Ó u??Ý Ó w=½Ó√ Ôb? NÓ ?ÚýÓ√ ∫‰u?I?ð ¨W?LKÝ Â√ XF??L?Ý ∫‰U?? ¨qO?H?D!« wÐ√ sŽ
Ô —Ó ÔXFÚ ?L? Ý
V
] ŠÓ Ó√ Úb?ÓIÓN wM³] ?ŠÓ Ó√ Ús'Ó ËÓ ¨wM³] Š
Ó Ó√ Úb?ÓIÓN UÒÎO?KŽÓ V Ó Ó√ Ús'Ó ∫‰Ô uÔI¹Ó ¨rÓ ]KÝ
] Š Ó ËÓ t?OÚ ÓKŽÓ Ôt]K« v]Km Ó
ÆtÓ ]K« iÓ ÓGÐÚ Ó√ ÚbÓIÓN wMÓCÓGÐÚ Ó√ Ús'Ó ËÓ ¨wMÓCÓGÐÚ Ó√ ÚbÓIÓN UÒÎOKŽÓ i Ó ÓGÐÚ Ó√ Ús'Ó ËÓ ¨tÓ ]K«
Á«Ë—ò ∫©±≥≤Øπ® åbz«Ëe?!« lL??−? ?0ò w? w?L? ¦? ?O? N?!« s¹b!« —u½ k??U??(« ‰U?? Ë
Æås Š ÁœUMÝ≈Ë w½«d³D!«


≠ b¹b'« ‚dA!« W³²J0 ±∑≥’ å¡UHK)« a¹—Uðò w? wÞuO !« k?U(« ‰UË
ÆåWLKÝ Â√ sŽ `O×E bM Ð w½«d³D!« Ãdš√Ëò ∫œ«bGÐ
hK<« Á«Ë— ∫©±≤ππ® rdÐ åW×?O×B!« Y¹œUŠ_« WK KÝò w? w½U?³!_« ‰UË
Æå`O×E bM Ð ©± Ø µ Ø ±∞® å…UI²M*« bz«uH!«ò w?
≠ W???d?? F*« —«œ ©±≥∞Ø≥® å5×?? O? ×? B?!« vKŽ „—b?? ²? *«ò w? r?@U??(« ÈË—Ë
∫ ËdOÐ WOLKF!« V²J!« —«œ ©±¥±Ø≥® w? Ë ¨ ËdOÐ
«uF!« w?Ð√ sÐ dJÐ uÐ√ UMŁ ¨œ«bG?³Ð ÍdI*« vO?×¹ sÐ ÊUL?¦Ž sÐ b?LŠ√ w½d?³š√
¨ÍbNM!« ÊUL¦Ž wÐ√ sÐ ·u?Ž UMŁ ¨Í—UB½_« ”Ë√ sÐ bOFÝ b¹“ uÐ√ UMŁ ¨wŠU¹d!«
∫‰uI¹ ˜ tK!« ‰u?Ý— XFL?Ý ∫‰U? °wKF! p³] ?Š ]bý√ U?0 ÊUL?K ! qł— ‰U ∫‰U?
«c¼ ∫r@U?(« ‰U?? ÆwMC?GÐ√ b?I? ? ÎU?OKŽ iGÐ√ s0Ó Ë ¨w?M³] ?Š√ b?I?? ÎU? OKŽ VŠ√ s0
≠ w? w³?¼c!« t??I? ??«ËË ÆÁU??łd??z¹ r?! Ë 5z??O? ?A!« ◊d??ý vK?Ž `O??×? E Y?¹b??Š
oI?×0 ÁUJŠË ÆW??d?F*« —«œ WF?³Þ w? „—b?² *« g0U¼ vKŽ Ÿu?³D*« ≠hO?zK²!«
ÆWOLKF!« V²J!« —«œ WF³Þ s0 W×HB!« WOýUŠ w? „—b² *«
ÆÆWLKÝ Â√ Y¹b( Ϋb¼Uý ÊULKÝ W¹«Ë— t²×O×E w? w½U³!_« ]bŽË
˜ t!u? u¼Ë ¨`O×?E dš¬ ÏY¹b?Š ∫ÎUI?OŁË ÎUÞU?³ð«—« UM¦¹bŠ Ÿu?{u0 j³ðd¹Ë
ÆoNUM' ]ô≈ pCG³¹ ôË ¨s'R' ]ô≈ p³^ ×¹Ô ô ∫‹ wKF!
ôò ∫kHK?Ð ©≤π≤Ø∂® w?Ë Æ©±≤∏ ¨πµØ±® åÁbM ? 0ò w? q?³MŠ sÐ b??L? Š√ Á«Ë—
rdÐ ©≥∞∂ص® åt?MMÝò w? Íc??0d??²!« Á«Ë—Ë ¨åo?UM?0 p³??×¹ ôË s0R??0 pC??G? ³¹
©±±∂Ø∏® åtMMÝò w? wzU M!« Á«Ë—Ë ¨å`O×?E s Š Y¹bŠ «c¼ò ∫‰UË ©≥∏±π®
Ær¼dOžË ÆÆÆ
W³(« oKN Íc«Ë ∫wKŽ y ‰UI ÆÆÆò ∫kHKÐ ©∂±Ø±® årK 0 `O×Eò w? Y¹b(«Ë
ôË ¨s'R?? ?' ]ô≈ wM?]³? ?×?Ô¹ ô Ê√ ∫]v≈ ˜ w='_« Òw?³M« b?? ?N? ? F t?]½≈ ªW?? L? ? ÚM]M?« √dÐË
rd?Ð `O?? ×? ?B!« Y¹œU?? Š_« WK? KÝ w?? w½U?? ³!_« Áœ—Ë√Ë ÆåoNU?MÔ' ]ô≈ wM?C? ?G? ?³Ô¹
Æ©±∑≤∞®


‹ 5M R*« dO √ qðU= l rNK UFðË W UF« q¼√
5M R*« dO √ qðUI ÕœU*«Ë
«b?N?²−?0 ‹ 5M0R*« d?O?0√ qðU? r−K0 sЫ W?0UF?!« q¼√ ¡ULK?Ž iFÐ d³?²?Ž«
WdH!« s0 ·ËdF*« wł—U)« ÊUDŠ sÐ Ê«dLŽ U0√ ¨bŠ«Ë dł« tK? QDš√ ôËQ²0
¨t??OKŽ «uMŁ√ W??0U??F!« q¼√ ÊS??? W??Ëd??F? 0  U?O?ÐQÐ r−K0 sЫ Õb??0 Íc!« W¹d??H? B!«
Í—Uz?³!« »U²?@ W×?BÐ r¼—«d« u¼ «b?ł jO Ð V³ ?! p!cÐ ÊuLN?²0 rN?FO?LłË
sŽ ÍËd¹ ô Í—Uz³!« Ê√ qOzð °°°°ÊUDŠ sÐ Ê«dLŽ ÁbO½UÝ√ ‰Uł— s0 ÊU@ Íc!«
Ê«dLŽ sŽ ÍËd¹Ë ©Âö? !« rNOKŽ® XO³!« q¼√ WLz√ b?Š√ Ë√ ‹ ‚œUB!« ÂU0ù«
»U?²J!« «c¼ ÊËd?³?²?F¹Ë p!– ÊuK³?I?²?¹ W0U?F?!« q¼√Ë W?IŁ Ád?³?²?F¹ t½√ Í√ ÊUDŠ sÐ
u¼ Â√ ÎU³?B½ «c¼ fO!√ °°° W¾*« w? W¾?0 U×O?×E UÐU²@ Í—U?z³!« `O×?E vL *«
øø ©Âö !« rNOKŽ® XO³!« q¼_ W0UF!« q¼√ tOŽb¹ VŠ
bN²− ‰ËQ² ‹ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ 5M R*« dO √ qðU=
oOI% ¨dJH« —«œ ¨vK;« ¨wMb½_« ÂeŠ sЫ bL×' uÐ√
∫¥∏¥ ¥∏≥ ’ ¨ ±∞ à d*Uý bL×' bLŠ√ aOA« –U²Ý_«
s (« Ê√ ∫«u!U? Ê√ 5OF?UA!« ÷«d²?Ž« s0 ÊUJ? ∫©ÂeŠ sЫ® bL?×0 uÐ√ ‰U
ô WЗU;UÐ tK²Ë W0U0ù« o×Ð p!– w? dEM? U0U0« ÊU@ ULNMŽ tK!« w{— wKŽ sÐ
qO?³? ?!« ·U?š√ ôË »—U?×¹ r! r−K0 s?Ð sL?Šd!« b?³?Ž Êô TAÐ f?O! «c¼Ë ¨«œu?
qD³?? mK³¹ v²Š d?OG?B! œuI!« c?šQ¹ Ê√ wEuK! ôË 5OF??UA!« bMŽ ÂU?0û! fO!Ë
vKŽ t?Ð «u??³? G? ý U??0 q¦?0 5O??H? OM(« v?KŽ …bzU??Ž W??B? I?!« Ác¼ Ê√ ô≈ rN??F? O?MAð
q¹ËQð vKŽ dš¬ q² s0 Ê√ w? Êu?HK²z¹ ô ÊuOJ!U*«Ë rN½_ ¡«uÝ ¡«uÝ 5O?F?UA!«
r! r−K?0 sЫ sL?Šd?!« b?³? Ž Ê√ w? W?0_« s0 b??Š√ 5Ð ·ö??š ôË p!– w? œu?I? ?
Ê«dL?Ž ‰uI¹ p!– v?Ë ¨»«u?E vKŽ t½« «—bI?0 «bN²?−0 ôËQ?²0 ô« ›UOK?Ž q²I¹
∫W¹dHB!« dŽUý ÊUDŠ sÐ

π
U?? ? ? ? ? N?Ð œ«—√ U?? ? ? ? ?' v?I?ð s?' W?Ðd?? ? ? ? ? { U?¹
U?½«u?? ? ? {— ‘d?? ? ? F?« Í– s?' mK?³? ? ? ?O? ô«
t?? ? ? ?³? ? ? ?M? ? ? ? ŠU?? ? ? N U?M?O? ? ? ? Š Ád?? ? ? *–ô v?½«
U?½«e?? ? ? ? O? ? ? ? ? ' t?K?« b?M?Ž W?¹d?? ? ? ? ³?« v?N Ë√
w? Í—U?? z? ³!« t?! Ãd??š√ s2 t?K!« rNM?F! r−K?0 sЫ ÕœU??0 ÊU?DŠ sÐ Ê«d?? L? Ž
°°° t×O×E
Ë W?ŽU??³DK! dJH!« —«œ ¨Í—U??z?³!« `O??×?E ¨Í—U?z? ³!« qO?ŽU??L?Ý« sÐ b?L? ×?0 ≠
sÐ –UF0 UMŁbŠ —uB!« iI?½ »UÐò ∫”U³K!« »U²@ ¨ ∂µ ’ ¨ ∑ à ¨Â±π∏± ¨dAM!«
tK!« w{— W?AzUŽ Ê« ÊU?DŠ sÐ Ê«dL?Ž sŽ vO?×¹ sŽ ÂUA¼ UM?ŁbŠ ‰U? W!UC??
ÆåtCI½ ô« VO!UBð tO? U¾Oý t²OÐ w? „d²¹ sJ¹ r! ˜ w³M!« Ê« t²ŁbŠ UNMŽ
d−Š sЫ Í√—
¨  ËdOÐ ¨wÐdF« À«d²« ¡UOŠ≈ —«œ ¨Í—U³« `²N W'bI' ¨w½öIMF« d−Š sЫ
∫¥≥≤ ’
uÐ√ ‰U ׫u)« È√— Èd¹ ÊU?@ —uNA*« dŽUA!« wÝËb? !« ÊUDŠ sÐ Ê«dLŽò
vN²½« r¼dŽUýË rN³ODšË W¹dHB!« s0 W¹b?FI!« ”√— Ê«dLŽ ÊU@ œd³*« ”U³F!«
t½uM?¹e¹ qÐ ÃËd??)« ÊËd¹ ôË rN!u??IÐ Êu!u??I¹ «u½U??@ ׫u?)« s?0 Âu? W¹b??F? I!«Ë
wKŽ qðU r−K?0 sÐ sLŠd!« b³?Ž vŁ— Íc!« u¼Ë t³¼c0 v!≈ W?OŽ«œ Ê«dL?Ž ÊU@Ë
w? rN?? ²¹ ô ÊU??@ …œU?? ²? ‰U??Ë wK?−? F!« t??I?ŁË b??Ë …dzU?? !«  U??OÐ_« p?K²Ð ‹
d?@– rŁ ׫u??)« s0 U?¦¹b?Š `?E√ ¡«u¼_« q¼√ w? fO! œË«œ uÐ√ ‰U??Ë Y¹b?(«
W?Lz_« iFÐ X¹√— ÆÆÆY?¹b?Š Èu?Ý Í—U?z?³!« t! Ãd?z¹ r! ÆÆÆÁd?O?žË «c¼ Ê«d?L?Ž
fO!Ë Ã—«u??)« È√— Èd¹ Ê√ q³? tMŽ q?L?Š U?0 t! Ãd??š√ U/≈ Í—U?z? ³!« Ê√ rŽe¹
‰U?Š w? W??0U?L?O!UÐ tM0 l?L?Ý U/≈ d?O?¦?@ w?Ð√ sÐ vO?×¹ Êô Íu?IÐ —«c??²?Žô« p!–
w? t?²?B?Ë Ã—«u)« È√— t?¹√d! tK²?IO?! t³K?D¹ ÃU−?(« ÊU?@Ë ÃU?−?(« s0 tÐËd¼
ÆvN²½« åœd³LK! q0UJ!« w? WÞu ³0 …—uNA0 p!–

±∞
tIŁËË tF³ð« s' sFË tK« tMF ÊUDŠ sÐ Ê«dLŽ 5FK«  UOÐ√
¨ Ëd??OÐ ¨W!U??Ýd!« W?? ? ÝR??0 ¨¡ö??³M!« Âö??Ž√ d??O? Ý ¨w³¼c?!« s¹b!« fL??ý ≠
¨¥Ã ¨włd?žU?B!« Êu?0Q?0 ∫oOI?% Ø◊ËR½—_« VO?F?ý ∫Z¹d?zðË ·«d?ý« ¨Â±ππ≥
w? ¡Uł U?L@ ≠ Íd³?D!« tOI?H!« ÊUDŠ sÐ Ê«dLŽ v?KŽ œ— bËò ∫≤±µ ’ g0U¼
∫‰UI? ≠ œd³LK! q0UJ!« s0 Wz ½
U?? ? ? ?N?Ð œ«—√ U?? ? ? ' w?I? ? ? ? ý s?' WÐd?? ? ? ?{ U?¹
U?½U?? ? ?O?MÐ ‘d?? ? ? F« Í– s?' Âb?? ? ?N? ? ? O? ô≈
t??M?F? Q?? ? ? ? ? ? ? N U?? ? ? ? ? ? ? ?'u??¹ Ád?? ? ? ? ? ? ? *–_ w??½≈
U?½U?D?Š s?Ð Ê«d?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? Ž s?F?√Ë U?? ? ? ? ?N?¹≈
∫ÊUDŠ sÐ Ê«dLŽ vKŽ œd¹ VO³D!« bLŠ√ sÐ bL×0 ‰UË
U?? ? N?ЗU?? ? { —U?? ? ?m —Ëb?? ? ž s?' WÐd?? ? { U?¹
U?½U?? ? ? ? M?½≈ t?K?« bM?Ž W?¹d?? ? ? ? ³?« v?I? ? ? ? ?ý√
t??M?F? √ X?K? þ t?? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? N  d??J?H? ð «–≈
U?½U?D?Š s?Ð Ê«d?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ?Ž V?K?J?« s?F?√Ë
t²Lłd?ð w? U¼dE½« ¨Ê«dLŽ vKŽ UNO? «Ëœ— bzU?B ÁdOG!Ë ÍdOL?(« bO K!Ë
ÆvN²½√ åW½«e)« w?
tIŁu¹ UC¹√ wK−F«
s0Ë t?ŽU?³ð√ sF!Ë t?K!« tMF! ÊUDŠ sÐ Ê«d?L?Ž oŁË s?0 Áb?ŠË Í—U?z?³!« fO!Ë
d−Š sЫ Í√— V Š ÎUC¹√ tIŁË W0UF!« q¼√ ¡ULKŽ —U³@ s0 u¼Ë wK−F!« qÐ tIŁË
Æw½öI F!«
∫¥≥≤ ’ ≠ d−Š sЫ ≠ Í—U³« `²N W'bI' ≠
uÐ√ ‰U? ׫u)« È√— Èd¹ ÊU?@ —uN?A*« dŽU?A!« wÝËb? !« ÊUDŠ sÐ Ê«dL?Ž

±±
vN²½« r¼dŽUýË rN³ODšË W¹dHB!« s0 W¹b?FI!« ”√— Ê«dLŽ ÊU@ œd³*« ”U³F!«
t½uM?¹e¹ qÐ ÃËd??)« ÊËd¹ ôË rN!u??IÐ Êu!u??I¹ «u½U??@ ׫u?)« s?0 Âu? W¹b??F? I!«Ë
wKŽ qðU r−K?0 sÐ sLŠd!« b³?Ž vŁ— Íc!« u¼Ë t³¼c0 v!≈ W?OŽ«œ Ê«dL?Ž ÊU@Ë
w? rN?? ²¹ ô ÊU??@ …œU?? ²? ‰U??Ë wK?−? F!« t??I?ŁË b??Ë …dzU?? !«  U??OÐ_« p?K²Ð ‹
d?@– rŁ ׫u??)« s0 U?¦¹b?Š `?E√ ¡«u¼_« q¼√ w? fO! œË«œ uÐ√ ‰U??Ë Y¹b?(«
w? —UEË WÐU?×B!« s0 WŽU?Lł „—œ√ W³?Oý sÐ »uIF¹ ‰U?Ë ÁdOžË «c¼ Ê«d?LŽ
5³?²¹ r!Ë W??AzU?Ž sŽ Àb?Š wKO?I?F!« ‰U??Ë Ã—«u?)« È√— È√— Ê√ v!≈ Ád?0√ d?š¬
sÐ vO×¹ W¹«Ë— s0 b?Š«Ë Y¹bŠ ÈuÝ Í—U?z³!« t! Ãd?z¹ r! ©XK® UNM0 tŽU?LÝ
‰UI? t!Q ? ”U?³Ž sЫ Xz« X!UI? d¹d(« sŽ WAzUŽ X!QÝ ‰U? tMŽ dO¦@ wÐ√
f³K¹ U/≈ ‰U ˜ tK!« ‰uÝ— Ê√ h?HŠ uÐ√ wMŁbŠ ‰U?I? t!Q? ? d?LŽ sЫ Xz«
t?łd?š√ U/≈ Y¹b(« «c?¼Ë vN²½« …d?šü« w? t! ‚ö?š ô s0 U?O½b!« w? d¹d?(«
bË ÁdOžË ËdLŽ W¹«Ë— s0 Ác¼ dOž ‚dÞ ÁbMŽ Y¹b×KK?  UFÐU²*« w? Í—Uz³!«
Ê√ rŽe¹ W??Lz_« iFÐ X?¹√—Ë Áu?×½ Ëd??L? Ž sЫ sŽ Èd??š√ o¹dÞ s0 rK ? 0 Á«Ë—
p!– f?O!Ë Ã—«u?? )« È√— Èd¹ Ê√ q³?? tM?Ž qL?? Š U?? 0 t! Ãd?? š√ U/≈ Í—U?? z? ?³!«
tÐËd¼ ‰U?Š w? W?0UL?O!UÐ tM?0 lLÝ U/≈ d?O?¦?@ wÐ√ sÐ vO?×¹ Êô ÍuI?Ð —«c²?Žô«
p!– w? t??²?B?Ë Ã—«u?)« È√— t?¹√d! tK²?I? O! t?³KD¹ ÃU??−?(« ÊU?@Ë ÃU??−?(« s0
vJŠ wKEu*« U¹d?@“ UÐ√ Ê√ vKŽ ÁdOž v?Ë œd?³LK! q0UJ!« w? WÞu ?³0 …—uN?A0
׫u)« È√— sŽ ÁdL?Ž dš¬ w? lł— «c¼ Ê«dLŽ Ê√ Ád?Ož sŽ qEu*« a¹—Uð w?
w? tKO??³? Ý «c¼ sL?Ž Z?¹d?z? ²!« d?C¹ ö??? ô≈Ë «b??O?ł «—c??Ž ÊU?@ p!– `E ÊS???
ÆÆÆÆÆ rKŽ√ tK!«Ë  UFÐU²*«
W UF« q¼√ —œUB iFÐ w5 tOKŽ t öÝË tK«  «uKI tK²I
∫≤¥ ’ ≠ ÊU³Š sЫ ≠ —UB'_« ¡ULKŽ dO¼UA'
s ? ?(« u?Ð√ ·UM0 b?? ³? ? Ž sÐ rýU¼ s?Ð VKD?*« b?? ³? ?Ž sÐ V!U?Þ wÐ√ sÐ w?KŽ
ÂUA¼ u?š√ rýU¼Ë ·UM0 b³?Ž sÐ rýU¼ sÐ bÝ√ XMÐ W?LÞU? wKŽ Â√Ë wL?ýUN!«
œd?−?? Êö?Žô«Ë d !« w?? ”UM!« t?F¹UÐË ÊU?L¦?Ž s?œ b?FÐ › wKŽ nK?z²?ÝU??

±≤
W×?{«u!« WI¹dD!« Âe!Ë q¹b³?²!«Ë t¹uL²?!« sŽ vCž√Ë «b¹d& s¹b!« »U?³Ý√ vKŽ
tOKŽ ÊU@ U0 v?KŽ UNðU³OÞË UN²¼eMÐ rN?F²9Ë UO½b!« s0 rNMJ9 sŽ ”UM!« œ— «—Ë
vKŽ Àœ«u?(« s0 ÊU?@ U?0 Ád?0√ s0 ÊU@ v?²Š —u?0_« t?OKŽ XŁU?²!U?? ˜ vHDB*«
p!– w? d?B0 u¼Ë ¡U?HK)« »U?²@ w? t?²?ö?š w? ÂU¹_« qO?BHð U½d?@– U0 V ?Š
ÊU?@ U?0 t?O?? ÊU@ U?0 vKŽ …—c?I!« W?O½U?H!« Ác¼ s?Ž ·ËeF?!«Ë s¹b!« —U?Nþ≈ vKŽ tK@
Íœ«d*« r−K0 sÐ sL?Šd!« b?³?Ž tK²? Ê√ v!≈ rzô W0u! t?K!« w? ÁcšQð Ê√ d?O?ž s0
l³ ! WFL'« WKO! p!–Ë …öB!« v!≈ t0UO? bMŽ ÂuL 0 nO Ð W?uJ!« b− 0 w?
 U?0 Âu¹ t!Ë W?F?L?'« Âu¹ …«b?ž ›  U0Ë ÊU?C?0— d?N?ý s0 XC?0 WKO! …d?A?Ž
U0u?¹ dAŽ W?FЗ√ ô≈ dN?ý√ WŁöŁË 5MÝ fL?š t²?ö?š X½U@Ë WM?Ý Êu²ÝË ÊU?²MŁ«
ÆÆÁd@–U? `O×E Tý tO? ÍbMŽ fO!Ë Ád³ w? «uHK²š«Ë
±∏π ’ ≠ ±∞ Ã ≠ Í—uH*—U³*« ≠ Í–uŠ_« WH%
W¹ËUF0 l0 Wd??Ë › s (« l0 Wd? 5²d? c?¾0u¹ «u½U@ 5LK *« Ê_ÆÆÆ
qE√Ë d³?š√ U0 q¦?0 lu? «c?NÐ d³?š√ YOŠ ˜ w³M!« s0 WL?OEŽ …e−?F0 Ác¼Ë
Âu¹ Íœ«d*« r?−K0 sÐ sL?? Šd!« b??³? Ž tÐd??{ U* V?!UÞ wÐ√ sÐ wK?Ž Ê√ W??O? C? I!«
Âu¹ YJ0 …d?−?N!« s0 5?FЗ√ WMÝ s0 ÊU?C?0— s0 XO?IÐ …d?A?Ž Àö?¦! W?F?L?'«
ÊU?C?0— s0 XO??IÐ WKO! …d?A?Ž Èb?Šù b?Š_« W?KO! w?uðË X³? !« WK?O!Ë W?F?L?'«
Ác¼ s0 ÊU?C0— d?Ný w? W??ö)UÐ s ?(« tMÐô l¹uÐË …d−?N!« s0 5FЗ√ WMÝ
t²Nł s0 Wd? ”UM!« ·ö²š« È√— rŁ Ád0√ w? «dJH0 U0U¹√ s (« ÂU√Ë WM !«
sIŠË 5LK *« ÕöE≈ w? dEM!« È√—Ë d0_« rOI² ¹ ôË W¹ËUF0 WNł s0 Wd?Ë
lOЗ s?0 f0U??)« w? W¹ËU??F* W???ö??)« rK?Ý t??I?Š w?? dEM!« s0 v?!Ë√ rNzU??0œ
v!Ë_« ÈœUL?ł …dž w? qO?Ë dšô« lOЗ s0 qOË 5F?З√Ë ÈbŠ≈ WMÝ s0 ‰Ë_«
Íc!« «c¼Ë W?ŽUL?'« ÂUŽ ÂU?F!« «c¼ wLÝË U?0U¹√ ô≈ dN?ý√ W²?Ý t²??öš X½U?@Ë
«c¼® t!u?? vN?²½« 5?²?L?O?EŽ 5²?¾? ? 5Ð tÐ `KB¹ Ê√ t?K!« qF! ˜ w³M!« Ád??³?š√
v O?Ž uÐ√ Í√ ‰U wzU? M!«Ë œË«œ uÐ√Ë Í—Uz?³!« tłdš√Ë ©`O?×E s ?Š Y¹bŠ
wKŽ sÐ s ?(« «c¼ wMЫ t!u?IÐ ˜ b¹d¹ Í√ ©wKŽ s?Ð s ?(« wMF¹® Íc?0d?²!«
ÆÆÆV!UÞ wÐ√ sÐ

±≥
±¥∑ ’ ≠ ± à ≠ Íœ«bG³« VOD)« ≠ œ«bGÐ a¹—Uð
sÐ bLŠ√ sÐ `!U?E rK 0 uÐ√ U½ ‰U wLýUN!« U¹d@“ sÐ b?LŠ√ sÐ wKŽ UMŁbŠ
tK²? ¨W??uJ!U?Ð q²? V!UÞ wÐ√ sÐ wKŽË ∫‰U? wÐ√ wM?Łb?Š ‰U? wK−?F!« tK!« b?³?Ž
wKŽ s?œË ¨wKŽ sÐ s ?(« sL?Šd!« b³?Ž q²?Ë ¨Íœ«d*« r−K0 sÐ sL?Šd!« b³?Ž
ÆÆÆÆÆÆøÁd³ l{u0 s¹√ rKF¹ ö? W?uJ!UÐ
±∏µ ≠ ±∏¥ ’ ≠ ∂ à ≠ wINO³« ≠ —UŁü«Ë 4M« WNdF'
b?³?Ž ‰ö?×?²?Ý« vKŽ nË › wKŽ sÐ s ?(« ÊuJ¹ Ê√ t?³?A¹ ∫b?L?Š√ ‰U?
s0 p!– ‰U? Øs0 iFÐ ‰b?²?Ý«Ë Æp!– qł_ tK²?I?? t?OÐ√ q²? r−K0 sÐ sL?Šd!«
XKI? ∫‰U? t! ÈuJý w? ÎUOKŽ œU?Ž t½√ w!ƒb!« ÊUMÝ wÐ√ sŽ UM¹Ë— U0 UMÐU?×E√
w½_ X?u?? zð U??0 t?K!«Ë wMJ! ∫‰U?? I? ? Æ5M?0R*« d??O? 0√ U?¹ pOKŽ UM??u??zð b?? I! ∫t!
UM¼ U¼ WÐd?{ »d?C?²?Ý p½≈® ∫‰u?I¹ ‚Ëb?B*« ‚œU?B!« ˜ tK!« ‰u?Ý— XF?L?Ý
ÆÆÆÆÆÆÆ©UM¼ U¼ WÐd{Ë
µ∏∂ ’ ≠ ∏ à ≠ wNuJ« W³Oý wÐ√ sЫ ≠ nMB*«
sÐ sL?Šd!« b?³Ž nM?²@« ∫‰U? w³?FA?!« sŽ `Kł_« sŽ d?N ?0 sÐ wKŽ UMŁb?Š
ÁQDšQ? tÐdC? VO³ý U0Q? ¨d−H!« v!≈ Ãdš 5Š UOKŽ wF−ý_« VO³ýË r−K0
rJ?OKŽ ∫”UM?!« ‰U??Ë ¨…bM?@ »«uÐ√ u??×?½ d??B? ?Š√ rŁ ¨jzU?? (« w? t??H? ?O? Ý X?³ŁË
¨”UM!« ÷d??Ž w? qšœË nO?? !UÐ v?0— c?šR¹ Ê√ wA??š U??L?? ¨nO?? !« VŠU??E
¨ qO??H!« »UÐ u??×½ d?B? Š√ rŁ ¨t½d?? vKŽ nO?? !UÐ tÐd??C?? s?L?Šd!« b??³?Ž U??0√Ë
Ê≈ ∫wKŽ ‰UI?? ¨wKŽ vKŽ tKšœQ?? ÁcšQ? ¨w0d?C(« i¹u?Ž Ë√ i¹dŽ t?@—œQ?
ÆÆÆÆÆ’UBI!« ÊU@  u$ U½√ Ê≈Ë ¨ÁuŽœË√ r²¾ý Ê≈Ë ÁuK²U? X0 U½√
≥∞¥ ≠ ≥∞≤ ’ ≠ ≤ à ≠ ÊU³Š sЫ ≠  UI¦«
sÐ sL?Šd!« b³?Ž Ê√ p!– w? V³ !« ÊU?@Ë V!UÞ wÐ√ sÐ wKŽ q²? ÊU@  ÆÆÆÆ
qL?ł√ s0 X½U?@Ë ÂUD? U?N! ‰U?I¹ »UÐd!« rOð vMÐ s0 …√d?0« d?B?Ð√ Íœ«d*« r−K0
WŁöŁ vKŽ ô≈ pÐ ÃËeð√ ô X!U?I? UNÐ l!u?? ׫u)« È√— Èdð X½U@Ë U?N½U0“ q¼√

±¥
U¹ t! X!UI? UNÐ vMÐË UNłËe?²? p!– p! UN! ‰UI? V!UÞ wÐ√ sЫ wKŽ q²Ë ·ô¬
v²?Š ‰uK 0 nO?Ý tF?0Ë r−K0 sÐ sL?Šd!« b³?Ž Ãd?z? ◊d?A!« X?dŽ b? «c¼
”UM!« U??N¹√ ‰u??I¹ u?¼Ë b?−? *« v?ð√Ë Á—«œ s0 vKŽ Ãd??šË W???uJ!« b??−? ? 0 vð√
…dAŽ l³ ! W?FL'« WKO! pKð X½U@Ë …öB!« …öB!« ”UM?!« UN¹√ …öB!« …öB!«
nO? !UÐ tÐd?{ rŁ tH?Kš s0 r−K0 sÐ sL?Šd!« b?³Ž t??œU?B? ÊU?C?0— s0 XKš
nO? !« vI!√ rŁ t?O?? rK¦?? jzU(« n?O !« »U?E√Ë t?²?N³?ł v!≈ t½d? s0 WÐd?{
t½S??? n?O? !«Ë r@U¹≈ ”UM?K! ‰u??I¹ r−?K0 sÐ qF??−? ? t??O?KŽ ”UM!« q³?? √Ë Áb¹ s0
qšœ√ rŁ Á—«œ v!≈ V?!UÞ wÐ√ sÐ wKŽ lł—Ë ÁËc??šQ?? «d?N?ý t??L?Ý b?Ë Âu?L? ?0
dO?0√ XK² tK!« ËbŽ U¹ vKŽ XMÐ Âu?¦K@ Â√ t! X!UI?? r−K0 sÐ sLŠd!« b³?Ž tOKŽ
5M0R*« d?O0√ vKŽ ÊuJ¹ ô Ê√ u?ł—_ w½≈ X!UI? „U?Ð√ ô≈ q²√ r! ‰UI?? 5M0R*«
ÊU?? «d?Ný t?²?L?L?Ý tK!«u?? «–≈ 5J³ð rK? r−K0 s?Ð sLŠd?!« b³?Ž ‰U?I?? ”QÐ s0
t?ý«d? «uMO?!√Ë t0U?FÞ «u?³OÞ√Ë Áu? ?³Š« vK?Ž ‰UI?? t?I×?Ý√Ë tK!« Áb?FÐ√ wMHKš√
5*U?F!« »— bM?Ž t?L?EU?š√ wÐ Áu?I?(Q?? X0√ Ê≈Ë ’U?B? Ë√ u?H?F?? gŽ√ ÊU??
s ?(«Ë dH?Fł s?Ð tK!« b³?Ž cšQ?? W?FL?'« Âu¹ …«bž V?!UÞ wÐ√ sÐ wKŽ  UL??
rK? t?OKł—Ë t¹b¹ «u?FD?I?? r−K0 sÐ sL?Šd!« b?³?Ž W?O?HM(« sÐ b?L?×?0Ë wKŽ sÐ
—UM!UÐ Áud?Š√Ë t½U ! «uFD rŁ vL?×0 ‰uLK0 t?OMOŽ «uK×@ r?Ł rKJ²¹ r!Ë Ÿe−¹
dNý√ WŁöŁË 5MÝ fL?š t²?öš X½U@Ë WMÝ Êu²ÝË ÊU?²MŁ«  U0 Âu¹ wKF! ÊU@Ë
t½≈ qO?? b?Ë Ád?@–Q??? p!– s0 Tý ÍbMŽ `B?¹ r!Ë Ád?³? l?{u?0 w? «u?H?K²?š«Ë
ÂU rŁ 5²ÝË ÀöŁ sÐ u¼Ë WŽUL'« b− 0 bMŽ …—U0ô« dB w? W?uJ!UÐ s?œ
bI! tK!«Ë ‰U rŁ t?OKŽ vMŁ√Ë tK!« bL×? ”UM!« w? U³ODš t?OÐ√ s?œ bFÐ s («
˜ tK!« ‰u?Ý— ÊU?@ b?I! ÊËd?šü« t?@—b¹ ôË Êu?!Ë_« t?I?³?Ý U?0 qł— rJO??  U?0
sŽ qOz«d³?ł qðUI¹ t?OKŽ tK!« `²H¹ v²?Š lłd¹ UL? W¹«d?!« tODF¹Ë YF³!UÐ t?¦F?³O!
XKC? r¼—œ WzUL?F³Ý ô≈ ¡«dHE ôË ¡UC?OÐ „dð ôË Á—U ¹ sŽ qOzUJO0Ë tMO1
ÊËd?A?ŽË W? ?Lš V?!UÞ wÐ√ sÐ wKF! ÊU?@Ë U?0œU?š U?NÐ ŸU?²?³¹ Ê√ œ«—√ tzUDŽ s0
Èd??³?J!« VM¹“Ë Èd?? ³J!« Âu?? ¦K@ Â√Ë s? ? ×? ?0Ë 5 ? («Ë s? ? (« b!u?!« s0 «b!Ë
sÐ b?L?×0 U?¼dO?ž s0 t! ÊU?@Ë ˜ tK!« ‰u?Ý— XMÐ W?LÞU?? s0 W ?L?)« ¡ôR¼Ë

±µ
WK0—Ë WO?—Ë tK!« b³ŽË ”U?³F!«Ë dH?FłË vO×¹Ë dJÐ uÐ√Ë d?LŽË tK!« bO?³ŽË wKŽ
W??−¹b?šË W?½u?L? O? 0Ë W½U?L? łË Èd??G?B!« V?M¹“Ë Èd?G? B!« Âu??¦K@ Â√Ë s ? (« Â√Ë
«u½U?@ r¼U½d??@– s0 ÊUÐ ÊU?O?³!« d?@– 5F??L?ł√ rNMŽ W?LKÝ Â√Ë «d?J!« Â√Ë W?LÞU??Ë
ÆÆÆÆU@uK0 «u½U@ r¼bFÐ s0Ë ¡UHKš
±¥≥ ≠ ±≥∏ ’ ≠ π Ã ≠ wL¦ON« ≠ bz«Ëe« lL−'
sÐ sL?Šd!« b??³?Ž rN?O?? ¡U?−?? W?F?O? ³!« v!≈ vKŽ r¼U?Žœ ‰U? qO??HD!« wÐ√ sŽ
ÁbOÐ w ?H½ Íc!«Ë U¼UIý√ f³×¹ U?0 ‰U rŁ 5ðd0 p!– q³ Á¬— ÊU?@ bË r−K0
 u*« ÊU??  uLK! p1“U?O?Š œbý√ ∫5²?O?³!« s¹cNÐ q¦9Ë Ác?¼ s0 Ác¼ 6Cz?²!
tK!« b?³Ž t?zO?ý sŽ w½«d³D!« Á«Ë— U?LJO𬠠u*« ÊU??  u*« s0 Ÿe& ôË UJO?ô
ÆnOF{ u¼Ë bOFÝ sÐ bL×0 sÐ
v!≈ qL?ŠË U?OKŽ r−K0 sÐ sL?Šd!« b?³?Ž »d?{ U* ‰U? rJ(« sÐ W½«u?Ž sŽË
∆d0« q?@ ‰U rŁ ˜ w³M!« vKŽ vKEË t?OKŽ vMŁ√Ë tK!« bL?×? œ«u?F!« ÁUð√ t!eM0
ÂU½_«  œdÞ« r?@ tðU???√ s?0 »d??N!«Ë f?HM!« ‚U?? ? ?0 qł_«Ë tM?0 d??H¹ U?? 0 ‚ö??0
ÊËe?z?0 rKŽ  UN?O¼ ÁU?H?š ô≈ qłË e?Ž tK!« vÐQ?? d0ô« «c¼ ÊuM?J0 sŽ UN?¦?×Ð√
t²MÝ «uFOCð ô ˜ bL×0Ë U¾Oý tÐ «u@dAð ô qłË eŽ tK!U? r@U¹≈ w²OEË U0√
nH?šË ÁœuN−?0 ∆d0« q@ q?LŠ«Ë «Ëœdý U?0 – r@öšË s¹œu?LF!« s?¹c¼ «uL?O√
X%Ë —U?B?Ž√ Í—œË ÕU¹— w? UM@ rOKŽ ÂU?0«Ë .u? s¹œË rO?Š— »dÐ WKN?'« sŽ
¡«u¼ rŁ U?ŽU³ð UM0U¹√ v½bð r?@— ËUš —U?Ž UND×?O? U¼b?@d0 q×?L{« W?0UL?ž qþ
mKÐ√ t½√ ‚uÞ b??FÐ W?LþU?@ W?@d?Š b??FÐ WM@U?Ý ¡«u?š√ W?¦? ł Áb?FÐ s0 Êu?³?I? F?²? ??
nAJ¹Ë w0U¹√ ÊËdð «bž ‚ö²K?! bEd0 Ÿ«œ rJOŽ«œË mOK³!« oD½ s0 sÐ d³?²FLK!
◊d?? sŽ d??H?G?O? ? Èu?I?²Ð t??H!eð√ Ê√ ô« qłË e?Ž tK?!« wMOÐU?×¹ s! Íd?z«d?Ý sŽ
ÍœUF?O0 ¡UMH!U?? vM?√ Ê«Ë w0œ v!Ë U½U? oЫ Ê« «eK?!« Âu¹ Âö !« rJOKŽ œu?Žu0
tK!« dHG¹ Ê√ Êu?³% ô√® rJMŽË UMŽ tK!« UHŽ «u?HŽU? WM Š rJ!Ë W¹b?? w! uHF!«
∫‰U rŁ ©rOŠ— —uHž tK!«Ë rJ!

±∂
 u?*« „d?? ? ? ? ? B? ? ? ? ? I p? «b?Ð U?? ? ? ? ? ' g?Ž
 u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N ôË t?? M? Ž q?? Šd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ' ô
t?? ? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ? ? N?ÐË X??O?Ð v??M?žU?? ? ? ? ? ? ?Ý
X??O? ? ? ? ? ? ? ? ? ³? « ÷u?? ? ? ? ? ? ? ? ? I?ðË v??M? G? « ‰«“
U?M? Ð œ«d?¹ U?? ? ? ? ? ? ' Íd?? ? ? ? ? ? ?F? ? ? ? ? ? ?ý X?O? U?¹
X??O? U??M? Íb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? & U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?' q??F? Ë
Æ„Ëd²' u¼Ë w³KJ« ÂUA¼ tONË w½«d³D« Á«Ë—
Ê√ tÐU×E√Ë tK!« tMF! r?−K0 sЫ Y¹bŠ s0 ÊU@ ‰U bý«— sÐ qO?ŽULÝ≈ sŽË
«u?F?L?²ł« wL?O?L?²!« dJÐ sÐ Ëd?L?ŽË tK!« b?³?Ž sÐ „d?³!«Ë r−K0 s¹ sL?Šd!« b?³?Ž
«u?LŠd?²? Ê«Ëd?NM!« q¼√ «Ëd?@– rŁ rNðôË rNOKŽ «u?ÐUŽË ”UM!« d?0√ «Ëd@c?? WJ0
”UM!« …UŽœ «u½U@ s¹c!« UM½«uš≈ U¾Oý r¼bFÐ ¡UI³!UÐ lMB½ U0 tK!«Ë «u!UI? rNOKŽ
UMOðQ?? UM ?H½√ UMÐd?ý uK? rzô W?0u! tK!« w? Êu??U?z¹ ô «u½U?@ s¹c!« rNЗ …œU?³?F!
sЫ ‰U? UM½«u?š≈ rNÐ U½—QŁË œö?³!« rNM0 UM?Š—Q? rN?K² UM? L?²!U?? W!ö?C!« W?Lz√
b?³?Ž sÐ „d??³!« ‰U?Ë V!UÞ wÐ√ sÐ wKŽ r?JO?H?@√ U½√ d?B?0 q¼√ s?0 ÊU?@Ë r−K0
rJO?H@√ U?½√ wLO?L?²!« dJÐ sÐ Ëd?LŽ ‰U?Ë ÊUO?H?Ý wÐ√ sÐ W¹ËU?F0 rJO?H?@√ U½√ tK!«
t?³?ŠU?E sŽ rNM0 qł— hJ?M¹ ô Ê√ tK!UÐ «u?IŁ«uðË «Ëb¼U?F?²?? ’U?F!« sÐ Ëd?L?Ž
«Ëb?Ž«uðË U¼uL? ? rN??U?OÝ√ «Ëc?šQ? t½Ëœ  u1 Ë√ tK²?I¹ v²?Š tO!≈ t?łuð Íc!«
t?łuð Íc!« t?³ŠU?E vKŽ b?Š«Ë q@ V¦¹ Ê« ÊU?C0— d?N?ý s0 XKš …d?AŽ l³? !
sЫ U?0Q??? VKD¹ Íc!« t??³?ŠU?E t?O? ? Íc!« d?B*« v!≈ r?NM0 qł— q@ q³??√Ë t?O!≈
s0 U¾?Oý «ËdNE¹ Ê√ W?O¼«d@ Ád0« rN9U?@Ë W?uJ!UÐ tÐU×?E√ vðQ? Íœ«d*« r−K0
d?? NM!« Âu¹ …b?? Ž rN?M0 vKŽ q?²? b?? Ë »UÐd!« r?Oð s0 tÐU?? ×? ?E√ vI! t½«Ë Ád?? 0√
»UÐd!« rOð s0 …√d?0« p!– t?0u¹ s0 vI!Ë ‰U? rNOK?Ž «uL?Šd?²? r¼ö?²? «Ëd@c??
dNM!« Âu¹ U¼U?š√Ë U¼UÐ√ V!UÞ wÐ√ sÐ wKŽ q² bË WM×A!« XMÐ ÂU?D UN! ‰UI¹
U?N?! ¡U?ł w²!« t??²?łU??Š w ½Ë tKI??FÐ X ? ³?²!« U?¼¬— U?LK? ‰U??L?'« W??IzU?? X?½U?@Ë

±∑
b³?ŽË ·ô¬ WŁöŁ X!U 5zU?Að U0Ë ‰U? wMOHAð v²?Š ÃËeð√ ô X!UI?? UN?³Dz?
V!UÞ wÐ√ sÐ w?KŽ q²? U?0U?? p! d?N?0 u¼ ‰U?I?? V!UÞ wÐ√ sÐ w?KŽ q²?Ë WMO?Ë
XO?H? ý t?²?³?E√ ÊU??? tðd?ž fL?²!U??? vKÐ X!U? tM?¹b¹dð X½√Ë t?Oðd??@– „«—√ U?L??
s0 d?O? š qłË e?Ž tK!« bM?Ž U?L?? XK²?? Ê«Ë gO?F!« wF?0 q?F?HðË w ?H½Ë p? ?H½
«–U??0 X!U? v?KŽ q²? ô« d??B*« «c¼ v!≈ w?Ð ¡U?ł U??0 ‰U?I? ? U??NK¼√ ÃdÐ“Ë U??O½b!«
„d??0√ vKŽ „b?ŽU?? ¹Ë „d??Nþ b?A?¹ s0 p! VKÞ√ v²??Š w½d??³?šQ??? p!–  œ—√
vð√Ë U?NÐUłQ?? t²?LKJ? Ê«œ—Ë t! ‰UI¹ »U?Ðd!« rOð s0 UN?0u s0 qł— v!≈ X¦?F³??
·d?ý w? p! q¼ t! ‰U?I?? …b?$ sÐ VO?³?ý t! ‰U?I¹ l−?ý√ s0 ö?ł— r−K0 sЫ
«œ≈ U?¾O?ý X¾?ł bI?! p0√ p²KJŁ ‰U? vKŽ q² ‰U? „«– U?0Ë ‰U? …dšü«Ë U?O½b!«
U½œbý …«bG!« …öE v!≈ Ãdš «–S? d×? !« w? t! sL@√ ‰U tK² vKŽ —bIð nO@
dO?š tK!« bMŽ UL? UMK²? Ê«Ë U½—QŁ UM@—œ√Ë UM H½√ UMOH?ý U½u$ ÊU? ÁUMK²I?? tOKŽ
X?d?Ž b? vKŽ Êu?¼√ ÊU?@ vKŽ d?O?ž ÊU?@ u! p×¹Ë ‰U? U?NK?¼√ ÃdÐ“Ë U?O½b!« s0
Õd?ý« w?½b?ł√ U??0Ë rKÝË t?OK?Ž tK!« vKE w³M?!« l0 t?²? IÐU?ÝË Âö??Ýô« w? Á¡öÐ
q²? U0 tK²I½ rF?½ ‰U 5KB*« œU?³F?!« Ê«ËdNM!« q¼√ q²? t½√ rKFð U?0√ ‰U tK²?I!
rEŽ_« b??−? ?*« w? w¼Ë ÂUD vK?Ž «uKšœ v²??Š «ËƒU?−? ? tÐU?łQ??? UM½«u??š≈ s0
p!– -œ—√ «–S??? ‰U? wKŽ q?²? vKŽ U?M¹√— lL?²? ł« b? U??N! «u!U??I?? t??O?? W??HJ²?F? 0
b?Š«Ë q@ q²?I¹ Ê√ w³?ŠUE U?N?O??  bŽ«Ë w²?!« WKOK!« Ác¼ ‰U?I? v?×{ w½u?²zU??
qÐU?I?0 «u? KłË rN??U?O?Ý√ «Ëb?š√Ë rN?²?³?B?F?? d¹d?(U?Ð rN! XŽb?? t?³?ŠU?E UM0
…ö?B!« …ö?B!« ‰uI¹ q?F−?? …«b?G!« …ö?B! Ãdz?? vKŽ U?NM0 Ãd?z¹ w²!« …b? !«
bA? ‚UD!UÐ Ë√ »U³!« wðœUCFÐ nO !« lu? nO !UÐ tÐdC? VO³ý tOKŽ bA?
qł— qšœË t!eM?0 qšœ vKŽ Ê√ œ—Ë ¨ »d¼Ë t½d? vK?Ž tÐd?C?? r−K0 s?Ы t?OKŽ
nO?? ?!« «c¼ U??0 ‰U??I? ? Á—b??E s?Ž b¹b??(«Ë nO?? !« Ÿe?M¹ u¼Ë b??O? Ý√ v?MÐ s0
tK²? v?²?Š tÐd?C?? t?H? O? Ð ¡U?−?? t!eM0 v?!≈ V¼c?? ÊU?@ U0 Ád?³? šQ?? b¹b?(«Ë
d1u??Ž t! ‰U?I¹ ö??ł— Ê√ ô≈ ”UM!« t?O?KŽ b?A? ? …bM@ »«uÐ√ u?×?½ VO?³? ý Ãd?šË
«uK³√ b? ”UM!« È√— ULK? w0dC?(« tOKŽ r¦łË t?ŽdB? nO? !UÐ tKł— »d{
VO³ý U?$Ë t HMÐ U−M? t@d²?? t H½ vKŽ v¦š Áb¹ w? VO³?ý nOÝË t³KÞ w?

±∏
U??0œ√ UÐ√ vMJ?¹ Ê«c??L¼ s0 qł— t??OKŽ b??A? ? r−K?0 sЫ Ãd??šË ”UM!« —U??L? ž w?
V¼Ë wÐ√ sÐ …d?O³¼ sÐ …b?Fł d?Nþ w? l?œË vKŽ dšQðË t?ŽdB?? tKł— »d?C?
sÐ b??L? ×? 0 Ê√ «Ëd??@–Ë V½U?? ł q@ s0 ”UM!« t??O?KŽ b??ýË …«b??G!« ”UM!U?Ð vKB???
w? …b !« s0 U?³¹d rEŽ_« b− *« w? WKOK?!« pKð wKE_ w½≈ tK!«Ë ‰U nOMŠ
‰Ë√ s0 Êu0Q? ¹ U0 œu−?ÝË Ÿu@—Ë ÂUO ô≈ r?NO? U0 d?B*« q¼√ s0 …dO¦?@ ‰Uł—
…ö??B!« ”U?M!« U??N¹√ ÍœU?M¹ qF??łË …«b?? G!« …ö??B! vK?Ž Ãd??š –≈ Ád??š¬ v!≈ q?OK!«
XF??L? ?ÝË nO?? !« o¹d?Ð v!≈  dE½ Ë√  U?? LKJ!« Ác??N?Ð rKJð√ È—œ√ U??L? ?? …ö??B!«
U?OKŽ XF?L?ÝË UÝU½ X?¹√—Ë UH?O?Ý X¹√d?? pÐU?×E_ ôË wK?Ž U¹ p! ô tK! rJ(«
sЫ c?š√ v²Š Õd?Ð√ rK? V½Uł q@ s?0 ”UM!« tOK?Ž býË qłd!« rJM?ðuH¹ ô ‰u?I¹
fHM!« ‰uI¹ UOKŽ XFL ? ”UM!« s0 qšœ sLO? XKšb? vKŽ vKŽ qšœQ? r−K0
sЫ qšœ√ U*Ë w?¹√— t?O? ? X¹√— XO?I?Ð Ê≈Ë wMK²?? U?L? @ ÁuK²?U??? XJK¼ Ê≈ f?HM!UÐ
‰U? vKÐ ‰U? p?Ð qF??√ r!√ pO!≈ s ?Š√ r?!√ tK!« Ëb?Ž U¹ t! ‰U? vKŽ v?KŽ r−K0
d?ý tÐ q²?I¹ Ê√ tK!« X!Q? ?? U?ŠU?³E 5F?З√ tðc×?ý ‰U? «c¼ wKŽ pK?LŠ U?L??
qłË eŽ tK!« oKš d?ý s0 ô≈ „«—√ U0Ë tÐ ôu²?I0 ô≈ „«—√ U0 vKŽ t! ‰U? tIKš
wJ³ð w¼Ë vK?Ž XMÐ Âu?¦K@ Â√ tðœU½ –≈ s ?(« Íb¹ 5Ð U??u?²?J0 r−K0 sЫ ÊU?@Ë
bI! tK?!«Ë 5J³ð ÂöF? ‰U? p¹ez?0 qłË eŽ tK!«Ë vÐ√ vKŽ ”QÐ ô t?K!« ËbŽ U¹
wIÐ U?0 dB0 q¼√ l?OL−Ð W?ÐdC!« Ác¼ X½U?@ u!Ë n!QÐ t²?LL?ÝË n!QÐ t²¹d?²ý«
X¹√— XO?IÐ Ê√ s ?×K! vKŽ ‰U?I? Êü« v²?Š U?OU?Ð „uÐ√ «c¼Ë WŽU?Ý b?Š√ rNM0
XF?LÝ w½U? t?Ð q¦9 ôË WÐd{ tÐd?{U? Ác¼ w²Ðd?{ s0 XJK¼ s¾!Ë w¹√— t?O?
tK!« b?³?Ž sЫ Y¹d?Š Ê√ d?@–Ë —u?I?F!« VKJ!UÐ u!Ë WK?¦*« sŽ vNM¹ ˜ tK!« ‰u?Ý—
l¹U?³M? „b??I?H½ ôË „U½b?I?? Ê≈ 5M0R?*« d?O?0√ U¹ ‰U?I?? tÐ ‰Q? ¹ v?KŽ vKŽ qšœ
s ?(« YFÐ › wKŽ i³ U?LK? d?BÐ√ r²½√ r@U?N½√ ôË r@d0¬ U?0 ‰U s ?(«
U??0 tK!«Ë Í√ WKB??š w? p?! q¼ r−K0 sЫ t?! ‰U?I? ? t??OKŽ qšb??? r−K?0 sЫ v!≈
W¹ËUF0Ë UOKŽ q²√ Ê« «bNŽ tK!« XODŽ√ XM@ v½« tÐ XO?Ë ô≈ «bNŽ tK!« XODŽ√
pOð¬ Ê√ tK²?√ r! Ê√ vKŽ tK!« p!Ë tMOÐË wM?OÐ XOKš X¾ý ÊU?? U?LN½Ëœ  u?0√ Ë√
tK²?I? ? t?0b?I?? ”UM?!« s¹U?Fð tK!«Ë ô s ? (« t! ‰U?I?? „b¹ w? Íb?¹ l{√ v²?Š

±π
U¹ ‰U? › wKŽ ÊU?@ b?Ë —UM!UÐ Áu?d?Š√ rŁ Í—«uÐ w? Áu?ł—œQ?? ”UM!« Ác?šQ??
5M0R*« d?O?0√ q²? Êu!uIð 5?LK *« ¡U?0œ Êu{u?zð rJMO?H!√ ô VKD*« b?³?Ž vMÐ
W¹ËUF* bFI? tK!« b³Ž sÐ „d³!« U0√Ë ¨wKðU ô« wÐ q²I¹ ô ô√ 5M0R*« dO0√ q²
w? nO? !« lu?? UЗU?¼ W¹ËU?F?0 dÐœ√Ë t?H?O? Ð t?OKŽ b?A?? …«b?G!« …ö?B! Ãd?z??
U0Ë ‰U? „bMŽ p!– wF?U½√ pðd?³š√ ÊU? tÐ „d?AÐ√ «d³š Íb?MŽ Ê≈ ‰UI? t?²O!√
U??OKŽ Ê« vKÐ ‰U?? t?OK?Ž —b?I¹ r! t?KFK? ‰U? W?KOK!« U??OKŽ q²?? w! U?š√ Ê≈ ‰U?? u¼
ÊU?@Ë ÍbŽU? !« v!≈ YF?³? q²?I?? W¹ËUF?0 tÐ d0Q?? t?Ýd×¹ b?Š√ t?F0 fO! Ãd?z¹
Ê√ U0≈ 5²KB?š ÈbŠ≈ vM0 d²?šU? W0u?L 0 p²?Ðd{ Ê≈ ‰UI?? tO!≈ dEM? U³?O³Þ
pM0 lDI?ð WÐd?ý pO?I?Ý√ Ê√ U?0≈Ë nO?? !« l{u?0 w? U?N?F?{Q??? …b¹b?Š vL?Š√
w! d?³E ö?? —UM!« U0√ W¹ËU?F0 t! ‰U?I? W?0uL? ?0 p²Ðd{ ÊU?? UNM0 √d?³ðË b!u!«
wMO??Ž tÐ d??Ið U??0 U?L?¼b!ËË tK!« b??³? ŽË b¹e¹ w? ÊU??? b!u!« ŸUDI?½« U?0√Ë U??N? OKŽ
p!– b?? FÐ W¹ËU?? F? 0 d?? 0Q?? ? b??FÐ t?! b!u¹ rK?? √d??³? ?? WÐd?? A!« WKO?K!« pKð ÁU?? I? ? ??
vMÐ Í√ 5? ?(«Ë s? ?×?K! vKŽ ‰U??Ë ¨t??Ý√— vKŽ ◊d??A!« ÂU??O? Ë  «—u??B? I*UÐ
¡u?{u!« s ŠË U?NK×?0 bMŽ …U?@e!« ¡U²¹≈Ë U?N?²u! …ö?B!«Ë tK!« Èu?I?²Ð ULJO?EË√
rŠd!« WKEË kO?G!« rE@Ë V½c!« d?HG?Ð rJOEË√Ë —u?NDÐ ô« …ö?E q³Ið ô t½S??
s ŠË ʬd?I!« b¼UFðË d?0ô« w? X³¦²!«Ë s¹b!« w? t?IH²?!«Ë q¼U'« sŽ rK(«Ë
v!≈ dE½ rŁ ‰U?? gŠ«u?H!« »UM²?ł«Ë d?JM*« sŽ vNM!«Ë ·Ëd?F?*UÐ d?0ô«Ë —«u?'«
w½≈ ‰U? rF½ ‰U? p?¹u?š√ tÐ XO?EË√ U?0 XEH?Š q¼ ‰U?I?? W?O? HM(« sÐ b?L?×?0
ôË U?L¼d0√ 5¹e?ðË pOKŽ UL?N?IŠ rE?F! p¹uš√ d?O?u²Ð pO?EË√Ë tK¦0 pO?EË√
b?Ë U?LJOÐ√ sÐ«Ë U?LJI?O?I?ý t½S?? tÐ U?LJO?EË√ U?L?N! ‰U? rŁ U?L?N½Ëœ «d?0√ lDIð
rO?Šd!« sLŠd!« tK!« r Ð t?²O?EË X½UJ? vEË√ rŁ t³?×¹ ÊU@ U?L@UÐ√ Ê« U?L²?LKŽ
ô Áb?ŠË tK!« ô« t!≈ ô Ê√ b?NA?¹ Ê√ vEË√ V!UÞ wÐ√ sÐ wKŽ tÐ vEË√ U?0 «c¼
vKŽ Ád??NEO! o?(« s¹œË Èb?N?!UÐ tKÝ—√ t!u??Ý—Ë Áb??³?Ž «b??L?×? 0 Ê√Ë t! p¹d??ý
»— tK! w?ðU2Ë ÍU??O? ×? 0Ë wJ ½Ë w?ðö??E Ê≈ rŁ Êu??@d??A*« Ád??@ u!Ë tK?@ s¹b!«
U¹Ë s ? Š U¹ U?LJ?O?EË√ rŁ 5LK? *« s0 U½√Ë  d?0√ p!c?ÐË t! p¹d?ý ô 5*U??F!«
ÆÆÆsðu9 ôË rJЗ tK!« ÈuI²Ð wÐU²@ tGKÐ s0Ë Íb!ËË wK¼√ lOLł U¹Ë 5 Š

≤∞
≤≥≥ ≠ ≤≥≤ ’ ≠ µ à ≠ d−Š sЫ ≠ WÐUmù«
sÐ 5 ?Š w?{U?I!« W?I?OKFð w?? lË U?0 ô« WÐU?×?B!« w? b??Š√ Ád?@c¹ r! ÆÆÆÆ
b?³?Ž U?NÐ vŁ— w²!« «c¼ Ê«d?L?Ž  U?OÐ√ d?@– t½S?? …“Ë«d*« aO?ý wF??U?A!« b?L?×?0
UNO? ‰uI¹ wKŽ qðU r−K0 sÐ sLŠd!«
U?? ? ? ? ? N?Ð œ«—√ U?? ? ? ? ?' w?I?ð s?' W?Ðd?? ? ? ? ? { U?¹
U?½«u?? ? ? {— ‘d?? ? ? F?« Í– s?' mK?³? ? ? ?O? ô«
t?? ? ? ?³? ? ? ? M? ? ? ? ŠQ?? ? ? ?N U?? ? ? ?'u¹ Ád?? ? ? ?*–_ w?½«
U?½«e?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ' t?K?« b?M?Ž W?¹d?? ? ? ? ?³?« v?NË√
∫‰UI? Íd³D!« VOD!« uÐ√ ÂU0ù« t{—UF? ‰U
Ád?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?*c?? ð X?? ?½√ U?? 2 √d?? ?Ð_ w?? ½«
U?½U?? ? ? ? ?²? ? ? ? ?N?Ð Êu?? ? ? ? ?F?K?*« r?−?K?' s?Ð s?Ž
U?M?¹œ t?M?F?Q?? ? ? ? ? N U?? ? ? ? ? 'u?¹ Ád?? ? ? ? ? *–_ w?½«
U??½U??D? Š s??Ð Ê«d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ž s??F? √Ë
Ê«d?L? Ž ÊU?? QDš V?OD!« uÐ√ w{U??I!« t!U? Íc!« «c¼ 5? ?Š w{U?I?!« ‰U?
t½« d@–Ë wJ?³ !« s¹b!« ÃUð w{U?I!« jzÐ  √d «cJ¼Ë t?²MF! “u& ô wÐU?×E
sFK¹ ô nO?@Ë 5 Š w?{UI!« s0 uKž «c¼ t?B½ U?0 WI?OKF²?!« vKŽ WO?ýUŠ b?łË
ÆÆÆÆÆvMF*« «c¼ s0 ‰uÞË qF? U0 qF? bË Ê«dLŽ
‹ 5M R*« dO √ qzUC5 l tK UFðË WOLOð sЫ
l0 q0U?Fð nO?@ b¼UA?M!Ë WOÐU¼u?!«Ë WO?HK !« “u?0— s0 «e?0— WO?L?Oð sЫd?³²?F¹
‰u?I¹ WM !« ÃUNM?0 tÐU²?@ w? tKzUC?? l0 q0U?Fð nO@Ë ‹ 5?M0R*« dO?0√ q²I?0
Ê√ ΫbI²F?0 tK²Ë ¨Ê¬dI!« √dI¹Ë ÂuB¹Ë wKB¹ ÊU@ ¨wKŽ q²? Íc!«Ë® tłUNM0 w?
w? ÊU@ Ê≈Ë ¨tLŽ“ w? t!uÝ—Ë tK! W³×0 p!– qF?Ë ¨wKŽ Ò q² V×¹ t!uÝ—Ë tK!«
Æ ±µ≥Ø∑ WM !« ÃUNM0 Æ©Ÿb²³0 ÎôU{ p!–

≤±
WM !« ÃU?NM0 Æå”UM?!« b³?Ž√ s0 ÊU?@ò t½QÐ d?š¬ l{u?0 w? r?−K0 sЫ nB¹Ë
Æ ¥∑ص
‹ 5M R*« dO √ V=UM Ë qzUC5 l WOLOð sЫ q UFð
tKUÐ –UOF«Ë Ê«dJÝ u¼Ë vKm ‹ 5M'R*« dO'√ Ê√ wŽb¹ WOLOð sЫ
s0 r!U??Ž U¼œ— b??Ë tK!« rNMF! ׫u??)« U?N? F? {Ë W?L? N?²!« Ác¼ Ê√ Âu?KF*« s0
Ê√ ô« 5×O×B!« vKŽ „—b² *« w? Í—uÐU OM!« r@U(« u¼Ë W0UF!« q¼√ ¡ULKŽ
ÆtłUNM0Ë t−NM0 Âbzð U¼błËË WLN²!« Ác¼ nDK²Ý« WOLOð sЫ
U¹d−¼ ±¥∞∂ W³ÞdI WMÝR' vË_« WF³D« ≤≥∑ ’ ∑à WMM« ÃUNM' »U²*
rUÝ œUý— bL×' —u²*b« oOI%
r²½√Ë …ö?? B!« «uÐd?? Ið ô «uM?0¬ s¹c!« U?? N¹√ U¹ wK?Ž w? v!U?? Fð tK!« ‰e?½√ b??Ë
ÆjKšË «dI? vKE U* Êu!uIð U0 «uLKFð v²Š È—UJÝ
‹ 5M'R*« dO'√ s' rKŽ√ u¼ s' WÐU×B« s' „UM¼ Ê√ wŽb¹ WOLOð sЫ
‰U?? ∫ t!u? U??0Ò √Ë ÆÆ ∫±≥∏ ’ ¥ à WÒM !« ÃU??NM0 tÐU??²?@ w? W??OÒ ?L? Oð sЫ ‰u??I¹
Y¹b?(« «c?N? ¨s¹bÒ !«Ë r?KF!« ÂeK²? ¹ ¡UC?I!«Ë åwKŽ r@U?C?√ò ∫ ˜ tK!« ‰uÝ—
ÆW−(« tÐ ÂuIð œUMÝ≈ t! fO!Ë X³¦¹ r!
u¼ U?L?@ WÐU?×B!« r?KŽ√ ‹ 5M0R*« d?O0√ Ê« ·Ëd?F?0 u¼ U?L?@ l³D!UÐ ∫œd«
UL@Ë ¨wKŽ r@√d« kH!Ë ¨wKŽ r@UC« kHKÐ œ—ËË W0UF!« q¼√ —œUB0 w? XÐUŁ
ÊU@ U0Ë ¨s ?(« uÐ√ UN! fO! WKCF* tK!« w½U?IÐ√ ô ¡UHK)«  ôuI0 —u?NA0 u¼
W?OL?Oð sЫ Ê√ ô« ¨‹ wKŽ ô« w½Ëb?I?Hð Ê√ q³ w?½uKÝ ‰uI¹ s0 W?ÐU×?B!« s0
Æt H½ w? WłU( ‹ 5M0R*« dO0√  U0UI0 s0 hIM¹
»«uÐ_« «ËbÝ Y¹bŠ dJM¹ WOLOð sЫ
«ËÒb?ÝË® ∫ t!u p!c?@Ë ÆÆÆ ∫π ’ ≥ à WMÒ !« ÃUNM?0 tÐU²?@ w? WO?LOð sЫ ‰U?
Æ©WKÐUI*« o¹dÞ vKŽ WFOA!« t²F{Ë U2 «c¼ ÊS? ©wKŽ »UÐ Òô≈ »«uÐ_«

≤≤
tOKŽ œd«
∫‰U r—√ sÐ b¹“ sŽ ÁbM Ð r@U(« ÈË— ±≥µ ’ ≥ à 5×O×B!« „—b² 0
U?0u¹ ‰U?I?? b−? *« w? W?Ž—U?ý »«uÐ√ ˜ tK!« ‰u?Ý— »U?×E√ s0 d?HM! X½U?@®
˜ tK!« ‰u?Ý— ÂU??I?? ”U½ p!– w? rK?J²?? ‰U? wKŽ »U?Ð ô≈ »«uÐ_« Ác¼ «Ëb?Ý
»UÐ d?Ož »«uÐ_« Ác¼ b? Ð  d?0√ w½S? b?FÐ U?0√ ‰U rŁ t?OKŽ vMŁ√Ë tK!« b?L×??
©t²F³ðU? ¡wAÐ  d0√ sJ!Ë t²×²? ôË U¾Oý  œbÝ U0 tK!«Ë rJKzU tO? ‰U wKŽ
œUMÝù« `O×E Y¹b?Š «c¼ò ∫Y¹b(« «c¼ ÈË— Ê√ bFÐ Í—uÐU ?OM!« r@U(« ‰U
Æ å`O×Eò ∫hOzK²!« w? w³¼c!« ‰UË ÆåÁUłdz¹ r!Ë
sŽ ÁbM ?Ð r@U?(« ÈË— ±¥≥’ ≥à ÎU?C¹√ 5?×?O?×? B!« vKŽ „—b?²? *« w?Ë
U¹ «u!U?I? j¼— W?F ð ÁU?ð√ –≈ ”U³?Ž sÐ bMŽ f!U' w?½® ∫‰U Êu?LO?0 sÐ ËdL?Ž
”U³?Ž sÐ ‰UI?? ‰U ¡ôR¼ 5Ð s0 UMÐ uKzð Ê√ U?0≈Ë UMF0 Âu?Ið Ê√ U0≈ ”U?³Ž sÐ
«uŁb?ײ?? «Ëƒb²ÐU?? ‰U v?LF¹ Ê√ q³? `O×?E c¾?0u¹ u¼Ë ‰U? rJF0 Âu?√ U½√ qÐ
t! qł— w? «u??F? Ë nðË ·√ ‰u?I¹Ë t?ÐuŁ iHM¹ ¡U??−?? ‰U?? «u!U?? U?0 Í—b½ ö???
tK!« vKE w³?M!« t! ‰U? qł— w? «u?F?Ë ÁdO?ž b?Š_ X ?O! qzU?C?? …d?A?Ž lCÐ
t!uÝ—Ë tK!« t³×¹Ë t!uÝ—Ë tK!« V×¹ «bÐ√ tK!« t¹ez¹ ô öł— s¦FÐ_ rKÝË tOKŽ
U0Ë ‰U? s×D¹ vŠd!« w? t½≈ «u!U?I? wKŽ s¹√ ‰U?I? ·d?A² ?0 UN! ·d?A²?ÝU?
tOMO?Ž w? YHM? ‰U dB?³¹ Ê√ œUJ¹ ô b0—√ u¼Ë ¡U?−? ‰U s×DO! r¼b?Š√ ÊU@
rŁ ”U³?Ž sÐ ‰U wOŠ XM?Ð WOH?BÐ wKŽ ¡U−? ÁU¹≈ U¼UDŽQ?? UŁöŁ W¹«d!« e¼ rŁ
ô ‰U?Ë tM0 U¼c?šQ? t?HKš U?OKŽ YF?³?? WÐu²!« …—u? Ð U½ö?? ˜ tK!« ‰uÝ— YFÐ
tL?Ž wM³! ˜ w³M!« ‰U?Ë ”U?³Ž sÐ ‰U?I?? tM0 U½√Ë wM0 u¼ qł— ô≈ U?NÐ V¼c¹
˜ tK!« ‰u?Ý— ‰U??I?? rN?F? 0 f!U?ł wKŽË ‰U? …d??šü«Ë U?O½b!« w? wM?O!«u¹ rJ¹√
wKF! ‰U?I? ? «uÐQ?? …d?šü«Ë U?O½b!« w? wMO?!«u¹ rJ¹√ ‰U?I?? rNM0 q?ł— vKŽ q³?√Ë
”UM!« s0 s?0¬ s0 ‰Ë√ wKŽ ÊU??@Ë ”U?³? Ž sÐ ‰U? …d??šü«Ë U?O½b!« w?? wO!Ë X½√
tÐuŁ rK?ÝË t?OKŽ tK!« vK?E tK!« ‰u?Ý— c??š√Ë ‰U? U?NMŽ t?K!« w{— W?−¹b??š b?FÐ
rJMŽ V?¼c?O! tK!« b¹d¹ U?/≈ ‰U?Ë 5 ?ŠË s ? ŠË W?LÞU???Ë wKŽ vKŽ t?F? {u??
f³K? t? ? H½ wKŽ Íd?ýË ”U?³?Ž sÐ ‰U? «d??O?NDð r@d?ND¹Ë XO??³!« q¼√ fłd!«

≤≥
tK!« ‰uÝ— Êu0d?¹ Êu@dA*« ÊU@Ë ”U³?Ž sÐ ‰U t½UJ0 w? ÂU½ rŁ ˜ w³M!« »uŁ
tK!« ‰uÝ— t½√ V ×¹ dJÐ uÐ√Ë ‰U? rzU½ wKŽË tMŽ tK!« w{— dJÐ uÐ√ ¡U−? ˜
d??¾Ð u??×½ o?KD½« b?? ˜ tK!« w?³½ Ê≈ wKŽ t! ‰U??I? ? tK?!« w³½ U¹ ‰U??I? ? ‰U?? ˜
w0d¹ › wKŽ qFłË ‰U —UG?!« tF0 qšb? dJÐ uÐ√ oKD½U? ‰U t@—œQ?? ÊuLO0
ô »u?¦!« w? t?Ý√— n?! b?Ë —u?C?²¹ u¼Ë ˜ tK!« w³½ w?0— ÊU?@ U?L?@ …—U?−?(UÐ
ô p³??ŠU?E ÊU??@Ë rO??¾K! p½≈ «u!U??I? ? t?Ý√— sŽ nA??@ rŁ `³??E√ v²??Š t?łd??z¹
Ãd?šË ”U?³? Ž sÐ ‰U?I?? p!– U½dJ?M²?Ý« b?Ë —u?C?²?ð X½√Ë t?O?0d½ s×½Ë —u??C?²¹
t! ‰UI? ‰U? tF0 ”UM!UÐ ÃdšË „u³ð …Ëež w? r?KÝË tOKŽ tK!« vKE tK!« ‰uÝ—
ÊuJð Ê√ v{dð U?0√ t! ‰UI? wK?Ž vJ³? ô ˜ w³M!« ‰UI?? ‰U pF?0 Ãdš√ wKŽ
ô≈ V¼–√ Ê√ wG??³M¹ ô t½≈ w³½ Íb??FÐ fO! t½√ ô≈ v?Ýu?0 s0 ÊË—U¼ W!e?M0 wM0
Íb?FÐ s0R?0 q@ w!Ë X½√ ˜ tK!« ‰u?Ý— t! ‰U?Ë ”U?³?Ž sÐ ‰U? w²?H?OKš X½√Ë
qšb¹ ÊUJ? wKŽ »UÐ dOž b− *« »«uÐ√ ˜ ‰uÝ— bÝË ”U³Ž sÐ ‰U WM0R0Ë
tK!« ‰u?Ý— ‰U?Ë ”U?³?Ž sÐ ‰U? Ád?Ož o?¹dÞ t! fO! t?I¹dÞ u¼Ë U?³Mł b?−? *«
∫Y¹b?(« «c¼ ÈË— Ê√ bFÐ r?@U(« ‰U?Ë ©ÆÆÆ wKŽ Áôu?0 ÊS? Áôu?0 XM@ s0 ˜
w? w³¼c?!« ‰U?Ë Æ©W??U?O? !« Ác?NÐ ÁU??łd?z?¹ r!Ë œUMÝù« `O??×?E Y¹b??Š «c¼®
wKŽ ÂU0ù« hzU?Bš »U²?@ w? wzU M!« Á«Ë— hM!« «c?NÐË Æ©`O×?E® ∫hOzK²!«
Æ ©s Š ÁœUMÝ≈® ∫ÍdŁ_« wM¹u(« ‚U×Ý≈ uÐ√ hzUB)« oI×0 tMŽ ‰UË
rO??d!« sÐ tK!«b??³?Ž sŽË® ∫‰U?? ±±π ’ π à wL??¦?O? NK bz«Ëe?« lL?−? ' wNË
d0√ ‰U?I? U?NÐ p!U0 sÐ b?FÝ UMO?IK? qL?'« s0“ WM¹b*« v!≈ UMłdš ‰U? w½UMJ!«
b?L?Š√ Á«Ë— wK?Ž »UÐ „dðË b?−? *« w? W?Ž—U??A!« »«uÐ_« b? Ð ˜ tK!« ‰u?Ý—
UMЫuÐ√  œbÝ tK!« ‰uÝ— U¹ «u!U? œ«“Ë jÝË_« w? w½«d³D!«Ë —«e³!«Ë vKF¹ uÐ√Ë
wL?¦?O?N!« ‰U? rŁ ©U¼b?Ý tK!« sJ!Ë rJЫuÐ√  œb?Ý U½√ U?0 ‰U? wKŽ »UÐ ô≈ U?NK@
Æås Š bLŠ√ œUMÝ≈Ëò ∫Y¹b(« «c¼ sŽ
ÆÆ® ∫d?−? Š sЫ ‰U?I ±¥ ’ ∑ à ͗U?V? ³« `O?×? m Õd?ý wN Í—U?³« `?²?N wNË
»«uÐ_« b?? Ð ˜ tK?!« ‰u??Ý— U?½d?? 0√ ‰U?? ’U?? Ë w?Ð√ sÐ b?? F? Ý Y?¹b?? Š U??N?M0
Íu? ÁœUM?Ý≈Ë wzU? M!«Ë b??L?Š« t?łd??š √ wKŽ »UÐ „dðË b??−? *« w? W??Ž—U?A!«
tK!« ‰u?Ý— U¹ «u!U?I?? …œU¹e!« s0  U?IŁ U?N!U?ł— jÝË_« w? w½«d?³DK! W¹«Ë— w?Ë

≤¥
ÊU?@ ‰U r—√ sÐ b¹“ sŽË U¼b?Ý tK!« sJ!Ë U?NðœbÝ U?½« U0 ‰U?I? UMЫuЫ  œb?Ý
Ác¼ «Ëb?Ý ˜ tK!« ‰u?Ý— ‰U?I?? b?−? *« w? W?Ž—U?ý »«uÐ√ WÐU?×?B!« s0 d?HM!
U??0 t?K!«Ë w½« ˜ tK?!« ‰u??Ý— ‰U?? I? ?? p!– w? ”U½ r?KJ²?? ? wKŽ »U?Ð ô« »«uÐ_«
wzU? M!«Ë b?L?Š« t?łd?š√ t?²?F?³ðU??? ¡wAÐ  d?0√ sJ!Ë t?²?×?²?? ôË U?¾?O?ý  œb?Ý
b?−? *« »«uÐQÐ ˜ tK!« ‰u?Ý— d?0√ ‰U? ”U³?Ž sÐ sŽË  U?IŁ t!U?ł—Ë r@U?(«Ë
qšb¹ ÊUJ?? wKŽ »UÐ d??O?ž »«uÐ_« b?? Ð d?0«Ë W¹«Ë— w??Ë wKŽ »UÐ ô«  b?? ??
U?L?N!U?ł—Ë wzU? M?!«Ë b?L?Š« U?L?N?łd?š« Ád?O?ž o¹dÞ t! fO! V?Mł u¼Ë b?−? *«
»UÐ dOž U?NK@ »«uÐ_« b Ð ˜ tK!« ‰uÝ— U½d?0√ ‰U …dLÝ sÐ dÐU?ł sŽË  UIŁ
w? ‰u?I½ UM@ ‰U d?LŽ sÐ sŽË w½«d?³D!« tłd?š√ VMł u¼Ë tO?? d0 U0d?? wKŽ
vDŽ√ b?I!Ë dL?Ž rŁ dJÐ uÐ√ rŁ ”UM!« d?Oš ˜ tK!« ‰uÝ— ˜ tK!« ‰uÝ— s0“
d??L?Š s0 w!« VŠ« s?NM0 …b?Š«Ë w?! ÊuJ¹ Êô ‰U?B? š ÀöŁ V!UÞ w?Ð√ sÐ wKŽ
b??−? *« w? tÐUÐ ô« »«u?Ð_« b?ÝË t?!  b!ËË t??²MЫ ˜ tK!« ‰u??Ý— t??łË“ rFM!«
o¹dÞ s0 wzU M!« Ãdš«Ë s ?Š ÁœUMÝ≈Ë bLŠ« tłdš√ d?³Oš Âu¹ W¹«d!« ÁUDŽ√Ë
d?@c? ÊU?L¦?ŽË wKŽ sŽ w½d³?š√ dL?Ž sÐô XKI? ‰U?  öL?N0 —«dŽ sÐ ¡ö?F!«
tK!« ‰u?Ý— s0 t?²!eM0 v!≈ dE½«Ë «b?Š√ tM?Ž ‰Q ð ö?? wKŽ U?0«Ë t?O??Ë Y¹b?(«
bË ¡ö?F!« ô« `O×B!« ‰U?ł— t!Uł—Ë tÐUÐ d?«Ë b− *« w? UMЫuÐ√ b?Ý b ˜
UNM0 o¹dÞ q@Ë U?CFÐ UN?CFÐ ÍuI¹ Y¹œUŠ_« Ác¼Ë Ád?OžË 5F0 sÐ vO?×¹ tIŁË
Æ©UNŽuL−0 sŽ öC? ÃU−²Šö! `!UE
œUMÝSÐ wzU M!«Ë b?LŠ√ Ãdš√® ∫‰UI ±±≤ ’ ±∞ à ͖u?Š_« WH% »U?²* wNË
W?Ž—UA!« »«uÐ_« b? Ð ˜ tK!« ‰u?Ý— U½d?0√ ‰U? ’UË wÐ√ s?Ð bF?Ý sŽ Íu?
Y¹œUŠ wKŽ »UÐ ô≈ »«uÐ_« b Ð d0_« w? œ—Ë bË wKŽ »UÐ „dðË b− *« w?
UN?CFÐ Íu?I¹ Y¹œUŠ_« Ác¼Ë U?¼d@– bFÐ ‰U?Ë `²H!« w?? k?U(« U¼d?@– Èdš√
Æ ©vN²½« UNŽuL−0 sŽ öC? ÃU−²Šö! `!UE UNM0 o¹dÞ q@Ë UCFÐ
Êu?L?O?0 sÐ ËdL?Ž sŽ Íc?0d?²!« ÈË— ©Íc?0d?²!« 4Ý® `O?×?B!« l0U?'« w?Ë
Y¹bŠ «c¼ ‰U wKŽ »UÐ ô≈ »«uÐ_« b Ð d0√ ˜ tK!« ‰uÝ— Ê√® ”U³Ž sÐ sŽ
aO?A!« `×?E b?Ë ©t?łu!« «c¼ s0 ô≈ œUMÝù« «c?NÐ W?³F?ý sŽ t??d?F½ ô V¹d?ž
ÆY¹b(« «c¼ w½U³!_«

≤µ
·dB²O qðUI¹ ‹ ÂU'ù« Ê√ wŽb¹ WOLOð sЫ
∫≥≥∞≠≥≤π’ ∏à ”UM« ‰«u'QÐ
…ö?B!« ÂU?≈Ë ÊU1ù« vKŽ qO?³? !« W?OKzð oKF?? WÐu?²!« …—u?Ý rNKO?³?Ý «uKz??
rŁ …U?@e!« i?³? b? ÊU?@ s0 rNM0 Ê√ ¡ôR?¼ sŽ W!u?IM*« —U?³?š_«Ë …U??@e!« ¡U?²¹≈Ë
¡ôR¼ rŁ hÐd?²¹ ÊU?@ s0 rNM0Ë ˜ w³M!«  u?0 t?GK?Ð U* U?NÐU?×?E√ v!≈ U¼œU?Ž√
 UbB!« vKŽ «u½U@ s¹c!« ‰ULF!«  —UE rNKðU U* UNOKŽ o¹bB!« rNKðU s¹c!«
UL@ UN½u?dB¹Ë tM0“ w? UN½uC³?I¹ «u½U@ UL@ UN½uC³I¹ r¼dOžË ˜ w³M!« s0“
tK!« r Ð ‰U?I? W?bBK! UÐU?²@ tK?LF?² ¹ ÊU?@ s* o¹bB!« V²?@Ë UN½u??dB¹ «u½U?@
d?0√ w²!«Ë ˜ tK!« ‰u?Ý— U?N?{d?? w²!« W?b?B!« W?C¹d?? Ác¼ rO?Šd!« sL?Šd!«
U?N?M0 t? ?H?M! c?šQ¹ rK?? rNK@ 5LK ?*« ¡U?LKŽ c??šQ¹ ÁdzUE½Ë »U??²J!« «c?NÐË U??NÐ
UO!Ë U?LN½S?? wKŽË ÊUL?¦Ž ·ö?zÐ dL?Ž ôË u¼ ô tЗU√ s0 «b?Š√ v!Ë ôË U¾?Oý
‰U*« c??š_ öðU?? U??L? N½√ ‚Ë—U??H!«Ë o¹b??B?!« w? sFD¹ Ê√ “U?? ł ÊS??? U??L? NЗU??√
dJÐ wÐ√ sŽ u?N?? wKŽË ÊU?L¦?Ž sŽ »c!« VłË «–S?? t?łË√ UL?¼dO?ž w? sFD!U??
qF??−¹ nOJ? ‰«u??0_«Ë ”u?HM!« w? ·d??B?²?¹Ë ŸUDO! qðU??I¹ wKŽË VłË√ d??L?ŽË
÷d?? U?0 „d?ð s0Ë Âö?Ýù« sŽ bð—« s0 qðU??I¹ dJÐ uÐ√Ë s¹b!« vKŽ ôU??²? «c¼
r¼b?Ž s¹c!« U?0√Ë s¹b!« vKŽ ôU?²? «c¼ ÊuJ¹ ôË jI?? t!u?Ý—Ë tK!« l?ODO! tK!«
»c?@ p!c?? WÐU?×?B!« d?ÐU?@√ s0 o¹b?B!« W?F?OÐ sŽ «u?HKzð r?N½√ wC??«d!« «c¼
Ê√ s0 d?N?ý√ dL?ŽË dJÐ wÐ_ ¡ôR¼ W?F¹U?³?0 ÊS?? …œU³?Ž sÐ b?F?Ý vKŽ ô≈ rN?OKŽ
·UME√ dzUÝË  ôuIM*«Ë dO !«Ë Y¹b(UÐ rKF!« q¼√ tOKŽ oHð« U2 «c¼Ë dJMð
«cN!Ë t?F¹UÐ v²Š W¹d? !« w? Ãdš U0 b?¹“ sÐ W0UÝ√Ë nKÝ sŽ U?HKš rKF!« q¼√
b?OF?Ý sÐ b!U?š sJ! tF¹UÐ Ád?@– s0 lO?Lł p!c?@Ë tK!« ‰u?Ý— WH?OKš U¹ t! ‰u?I¹
W¹ôu!« „d?²?? Ád?OG! U?³zU½ Êu?@√ ô ‰U? ˜ w³M!«  U?0 U?LK? ˜ w³MK! ÎU?³zU½ ÊU?@
t²?FOÐ sŽ nKz²¹ r! t½√ dð«u?²!UÐ rKŽ bË o¹bB!« W??özÐ s¹dI*« s0 u?N? ô≈Ë
bŠ√ X1 r! ”U?M!« ‚UHðUÐ tF¹U?Ð rNKJ? rýU¼ uMÐË wKŽ U0√Ë …œU?³Ž sÐ b?FÝ ô≈
t?F¹UÐ qÐ qO?Ë d?N?ý√ W?²?Ý t?²?F?OÐ  d?šQð wKŽ qO? sJ?! t! l¹U?³?0 u¼Ë ô≈ rNM0
ÆÆÁ«d@≈ dOž s0 ÁuF¹UÐ bI? ‰UŠ qJÐË Âu¹ w½UŁ

≤∂
WOLOð sЫ bMŽ  «dJM*« s' dJM*« sŽ wNM«Ë ·ËdF*UÐ d'_«
µ≥µ Ø ¥Ã WOLOð sÐô WMM« ÃUNM'
d0_« —UE U*Ë ¨‰U²I!« „d²Ð tOš√Ë t?OÐ√ vKŽ dOA¹ ULz«œ ÊU@ s (« p!c@Ë
Æ5²K²²I*« 5²HzUD!« 5Ð tÐ tK!« `KE√Ë ¨‰U²I!« „dð tO!≈
U?N?M0 rEŽ√ ‰U?²? I!« „dð w? W??×KB*« Ê√ t! 5?³ð d?0_« d??š¬ w? › wKŽË
ÆtKF? w?
ÎU?³!UÞ ¨…—U0ù« VKD?! ÎU@—Uð Ϋb?ON?ý ÎU?0uKE0 ô≈ q²?I¹Ô r! › 5 (« p!c?@Ë
Æb¹e¹ ”UM!« vKŽ w=!u²*« v!≈ Ë√ ¨dG¦!« v!≈ Ë√ ¨ÁbKÐ v!≈ U0≈ ∫ŸułdK!
¨e?−?FK! d?0_« d?š¬ w? ‰U?²?I!« U?@dð U/≈ 5 ?(«Ë U?OKŽ Ê≈ ∫qzU?I!« ‰U? «–≈Ë
W?×KB*« ‰u??B?Š öÐ ”u?HM!« q²? WKðU??I*« w? ÊUJ? ¨ —U?B½√ U?L?N?! sJ¹ r! t½_
ÆWÐuKD*«
sŽ wN?M!« w? ˜ Ÿ—U?? A!« U?¼U?? Ž«— w²?!« W?? LJ(« u?¼ tMO?? ?FÐ «c¼Ë ∫t?! qO?? 
p!c! ÊuKŽUH?!« ÊU@ Ê≈Ë ¨WM²H!« w? ‰U?²I!« „dð v!≈ » Ó b½Ë ¨¡«d?0_« vKŽ ÃËd)«
©…d] («® ‡Ð «ułdš s¹c!U@ ¨dJM*« sŽ wNM!«Ë ·Ëd?F*UÐ d0_« r¼œuBI0 Ê√ ÊËd¹
ÆUL¼dOžË ÃU−(«Ë b¹e¹ vKŽ ©rłUL'« d¹œ® ‡ÐË
t?? ?łu?!« «c¼ vK?Ž t?? ?²!«“≈ —U?? ? E ¨tM0 d?J½√ u?¼ U0 ô≈ d?JMÔ*« ‰e?¹ r! «–≈ s?J!
p!– W?? ×KB??0 s?0 rEŽ√ tðb?? ? H? 0 dJ?M0 ô≈ ·Ëd??F*« q?B? ×¹ r! «–≈Ë ¨Î«d?JM0
Æ«dJM0 tłu!« «c¼ vKŽ ·ËdF*« p!– qOB% ÊU@ ·ËdF*«
ÚXKðU? v²?Š ¨WK³?I!« q?¼√ vKŽ nO? !« q×?²? ð ׫u?)«  —U?E t?łu!« «c?NÐË
nO? !UÐ W?Lz_« v?KŽ ÃËd?)« w? rN?I??«Ë s0 p!c?@Ë ¨5LK? *« s0 Ád?O?žË ÎU?OKŽ
sÐ bL×0 l0 «ułdš s¹c!U@ ¨r¼dOžË ¡UNIH!«Ë W¹b¹e!«Ë W!e²F*« s0 WKL'« w?
sÐ s ?Š sÐ tK!« b?³Ž sÐ rO¼«dÐ≈ t?O?š√Ë ©s Š® 5 ?Š sÐ s ?Š sÐ tK!« b³?Ž
U?0 qO??B?% ÊËb??B?I¹ ¡ôR¼ s0 W½U?¹b!« q¼√ ÊS?? ¡ôR¼ d??O?žË ©s ?Š® 5 ?Š
ÆÎUM¹œ t½Ëd¹

≤∑
W‡‡‡‡9U)«

vKŽ rzU? b?Š«Ë ZN½ W?O?L?Oð sÐ«Ë wK?−F?!«Ë Í—U?z³?!« ZN½ Ê√ Èd½ «cJ¼Ë
q¼ UN³ÝU×¹Ë t H½ ‰Q ¹ Ê√ ÊU ½ù« vKŽ p!c! ˜ w³M!« XOÐ q¼√ iGÐ
ørNЫd??{√Ë W??O?L? Oð sÐ«Ë wK−??F!«Ë Í—U??z? ³!« l³?²?¹ Â√ …u?³M?!« XOÐ q¼√ l³??²¹
ÆbL×0 ‰¬Ë bL×0 vKŽ tK!« vKEË «dOš r²¹eł ¡UŽb!« rJ!Q ½Ë

rKIÐ
»uIF¹ vHDB bLŠ√
≤∞±∞Ø∂Ø≤µ w? X¹uJ!«
MSN ‡!« d³Ž n!R*« l0 qE«u²K!
Tanwerq8@hotmail.com
∫nRLK Íb¹d³« Ê«uMF«
¥∞±∑± Íb¹d³« e'd« ≠ ≤∞¥∂ »Æ’ ≠ ·dA' ≠ X¹uJ«

≤∏
rOd« sLd« tK« r 

Ï UÒLÌKÌÓEÄ ÒsÏ Ò”U]MÄ ÒÃÏdÎ̲Ï ÒpÎOÒ≈ ÌÁUÒMÎÒe½Ò√ »UÒ²Ï! d‡â«˚


˝ÏbOÏLÒ×ÎÄ Ïe¹ÏeÒFÎÄ Ï◊«ÒdÏ* ¢vÒ≈ ÎrÏNÓÏÐÒ— ÏÊΖSÏÐ Ï—uÌÓMÄ vÒ≈
± r— W¹¬ rO¼«dÐ≈ …—uÝ

Ud‡‡H
rKIÐ
»u‡‡‡‡IF¹ vHDB b‡‡LŠ√
©w²¹uÖ VðUÖ®

X¹u~«
≤∞±∞ v‡‡ ‡ ‡ ‡ Ë_« W‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ F³D«
©ZŽ® ÍbN*« ÂU'ù« e*d'
∂µ∏∏∑∑∂≥ ∫ 
Æ
¡ULÝ_« u¼ —«b*«
¨W?O?Nù« ¡U?L?Ý_« u?¼ Y×?³« —«b?L?E ¨„—bð ô W?Ýb?I*«  «c?« Ê√ ÂuKF*« s(
d?O.?Hð wE wMO?L?)« bO?.« ‰u?I¹ ¨œËœd?( VKD«Ë œËb?.( o¹dD?UE  «c« U?(√
w¼ vUFð o(« ¡ULÝ√Ë WÝbI*« tð«– rzöŽ ÎUC¹√ w¼ tK« ¡ULÝ√Ë ∫WKL.³« W¹¬
¨©±®WBU½ …—uBÐ uË UNöš s( WÝbI*« tð«– vKŽ ·dF²« ÊU.½û sJ1 w²«
u¼Ë ¡UO?³½_« -Uš v²?Š ÊU.½≈ U?NKB¹ öE vUF?ð o×K WÝbI*«  «c?« fH½ U(√
ô –≈ pK?ð  «c« W??³?ðd??( v≈ ‰u?? cu« lO?D²??.?¹ ô u??N? ?E Âœ¬ wMÐ ·d?? ý√Ë rKŽ√
¡UL?Ý√ uNE t?O≈ ‰ucu« ÊU.½ù« wM³ sJ1 U?( U(√ ¨WÝb?I*« tð«– ÈuÝ UN?EdF¹
d?B×M¹ U?LO?E U?NC?FÐ „—b½ Ê√ s×½ lOD²?.½ Vð«d( ÎU?C¹√ ¡U?LÝ_« Ác?NË ¨tK«
Æ©≤® tLOKF²Ð 5LKF*« p¾Ë√Ë ˜ Âd+_« w³M«Ë tK« ¡UOËQÐ dšü« iF³« „«—œ≈
Ϋ–≈ øW?ÝbI*« tð«cÐ nOJE tzU?L?Ý√ WEd?F( sŽ Ϋe?łUŽ ÊU?.½ù« ÊU+ «–S?E
ø‹ 5M(R*« d??O?(√ ‰u??I¹ U?L? + t?²? Ed?F?( s?¹b« ‰Ë√ Ê_ tK« ·d?F?½ nOJE
¨tK?« ·d?? Ž b?? E rJ?Ed?? Ž s( ∫‰u?? I?ð w²« W?? F? ? (U?? '« …—U¹e« s?( »«u?? '«
¡U??L? Ý_« r¼Ë Âö??.« rN??OK?Ž XO??³« q¼√  U??(U??I? ( W??Ed?F? ( u?¼ o¹dDU??E
ÆUNÐ ÁuŽb¹ Ê√ ”UM« tK« d(√ w²« vM.(«
W‡‡‡¾OA*«
oKšË U??N?.? HMÐ W??¾? O?A*« oK?š tK« Ê√ U¼œU??H?( W¹«Ë— n?¹d?A« w?EUJ« wE
‰u?I¹ ÆU?NÐ  Q?OA?ð ¡UO?ý_« Ê_ W?¾?O?A?( XOL?Ý W?¾?O?A*U?E ¨W?¾O?A*UÐ ¡U?O?ý_«
Íc« ‰Ë_« —uNE« sŽ …—U³Ž w¼ W¾OA*«Ë ∫WKL?.³« W¹¬ dO.Hð wE wMOL)«
Æ©≥® W¾OA*UÐ Èdš_« ¡UOý_« WEU+ oKš ÊuJ¹Ë WDÝ«Ë ÊËbÐ Í√ t.HMÐ tIKš
°°—UL(«Ë …√d*«Ë VKJ&«
tK«  «u?Kc XO??³« q¼√ V?¼c* W??HU??<« …√d*« U??N? F? Ebð w²« V?z«d??C« s(
Æ…—U³F« Ác¼ vKŽ kH% UM ©±®
Æ ±∏ ’ ¨WO(öÝù« d+c« q¼√ WK.KÝ ¨WKL.³« W¹¬ dO.Hð ¨wMOL)« ÍuÝu*« tK« ÕË— ©≤®
Æ ¥≤ ’ ¨oÐU.« lłd*« ©≥®


…√d*« Ê√ r¼bM?F?E ¨5HU??<« bMŽ  U¹«Ëd« V²??+ wE ÊU??Nð U?N½√ rN??OKŽ t??(ö?ÝË
sÐ tK«b?³?Ž sŽ ÁœUMÝS?Ð Íc?(d²?« ÈË— b?I?E ¨…öB?« Êu?FDI¹ —U?L?(«Ë VKJ«Ë
fOË qłd« vKc «–≈ ∫˜ tK« ‰u?Ý— ‰U ∫‰u?I¹ —– UÐ√ XF?L?Ý ∫‰U X(U?B«
…√d*«Ë œu??Ý_« V?KJ« tðö??c l?D qłd« WD?Ý«u??+ Ë√ qłd« …d??šP??+ t?¹b¹ 5Ð
sЫ U¹ ∫‰U?IE øiOÐ_« s?(Ë dL?Š_« s( œuÝ_« ‰UÐ U?( ∫—– wÐ_ XKI?E ¨—UL?(«Ë
uÐ√ ‰U? ¨ÊUDO?ý œu?Ý_« VKJ« ‰U?I?E ˜ tK« ‰u?Ý— XQ?Ý U?L?+ wM²Q?Ý wš√
©±®
Æ`O×c s.Š Y¹bŠ —– wÐ√ Y¹bŠ ∫v.OŽ
»dG²?Ý« qÐ …öBK …√d*« lD »dG².¹ r qzU?.« Ê√ kŠöð p½√ VO−F«Ë
iFÐ V¼– b??Ë ∫W?×? H?B« f?H½ wE ÎU?C?¹√ Íc?(d?²?« d?+c¹Ë °°VK?J« Ê«u√ s(
©≤®
ÆœuÝ_« VKJ«Ë …√d*«Ë —UL(« …öB« lDI¹ ∫«uU tO≈ rKF« q¼√
°°t‡‡‡‡K&« ‰Ëe‡‡‡‡½
wE vU?FðË t?½U?×?³?Ý tK« Ê√ ÊËb?I?²?F¹ rN?½√ 5HU?‚?LK W?³¹d?G?« bzU?I?F« s(
t½U??×? ³? Ý tKUÐ jO??×¹ ÊU?J*« Ê√ ÊËb??I?²? F¹ r?N½√ Í√ ÷—_« v≈ ‰eMO??E ¡U??L? .«
‰eM¹ ∫‰U ˜ tK« ‰uÝ— Ê√ …d¹d¼ wÐ√ sŽ ÁœUM?ÝSÐ Íc(d²« ÈË— bI?E ¨vUFðË
‰Ë_« qO?K« YK?Ł wC1 5?Š WKO? q+ U?? O½b?« ¡U?? L? ?.?« v≈ vU?? F?ðË „—U?? ³ð t?K«
wMQ?? .¹ Íc« «– s(Ë t? VO??−? ²? ÝQ?? E w½u??Žb¹ Íc« «– s?( pK*« U½√ ∫‰u?? I? O? E
Æd−?H« ¡wC¹ v²Š pc+ ‰«e¹ öE ¨t d?HžQE w½d?HG².¹ Íc« «– s( t?ODŽQE
Y¹b(« «c¼ ÍË— bË ¨`O?×c s.Š Y¹bŠ …d¹d¼ wÐ√ Y¹bŠ ∫v.?OŽ uÐ√ ‰U
vU?FðË „—U?³ð tK« ‰eM¹ ∫‰U? t½√ ˜ w³M« sŽ …d¹d¼ w?Ð√ sŽ …dO?¦?+ t?łË√ s(
Æ©≥®  U¹«Ëd« `c√ «c¼Ë ¨dšü« qOK« YKŁ vI³¹ 5Š

—U?? L? («Ë VK?J« ô≈ …ö?? B« lDI?¹ ô t½√ ¡U??ł U?? ( ≤µ∞ »UÐ ¨±Ã ¨Íc?? (d??²?« 4Ý ©±®
Æ ≥≥∑Õ ¨≤±≤ ’ ¨…√d*«Ë
Æ ≤±≤’ ¨±Ã ¨oÐU.« —bB*« ©≤®
q+ UO½b« ¡UL.« v≈ vUFðË „—U³ð »d« ‰Ëe½ wE ¨≥≤¥ »UÐ ¨±Ã ¨oÐU.« —bB*« ©≥®
Æ ¥¥µÕ ¨≤∑∑ ’ ¨WKO

¥
˜ w³M&« ‰¬ vKŽ …öB&«
‰ËU×¹ ULMOÐ ˜ w³M« ‰¬ vKŽ …öB« v?KŽ rNMŽ tK« w{— WFO?A« ’d×¹
rNðU¹«Ë— `c√ pc?Ð 5HU?‚?( ¡«d²?³?« …öB?« tO?KŽ …ö?B« s¹b¼U?ł Vc«uM«
«c¼ tK?« ‰u?Ý— U?¹ UMK ∫‰U?? …d??−? Ž sÐ VF??+ sŽ ÁœUMÝS?Ð Íc?(d??²« ÈË— b??I? E
ÌbL×?( vKŽ qc rNK« «uu ∫‰U øpOKŽ …öB« nOJE UML?KŽ b pOKŽ Âö.«
U?L+ b?L?×( vKŽ „—UÐË b?O?−( b?O?LŠ p½≈ rO¼«dÐ≈ v?KŽ XOKc UL?+ b?L×?( ‰¬Ë
…d?−?Ž sÐ VF+ Y?¹bŠ ∫v.?O?Ž uÐ√ ‰U? ¨b?O−?( b?O?LŠ p½≈ r?O¼«dÐ≈ vKŽ X+—UÐ
Æ©±® `O×c s.Š Y¹bŠ
WMÝ ¡UOŠ≈ v?KŽ rNcd( WM.« q¼√ r¼ rNMŽ tK« w{— WF?OA« Ê√ kŠö½
Ƙ tK« ‰uÝ—
n&U<« s WOFOA&« ë˓
UM½Ëd?³? ²?F¹ rN½√ rž— 5HU?<« s?( ëËeUÐ wU¼_« iFÐ `L??.¹ «–U* rKŽ√ ô
Ád?+– wE ·ö?)« q¼√ ¡U?LK?Ž s( u¼Ë Íœ«b?G?³« ‰u?I¹ ¨UM½Ëd?I?²? ×¹Ë —U?HJ« s(
ô Ê√ p–Ë ∫©ÎU?C¹√ rNM( W?O?(U?(ù« W?F?O?A«Ë® rN?³?¼c* W?HU?<« bzU?I?F« iF?³
q×¹ ôË W?OMÝ …√d?(ù t?ŠUJ?½ ôË t²?×?O?Ж q% ôË t?HKš ôË t?OKŽ …ö?B« “u?&
wE s( lL?²?−¹ nOJE Æ©≤®r¼œU?I?²?Ž« vKŽ X½U?+ «–≈ rNM( …√d?*« ÃËe?²¹ Ê√ wM.K
‘«dE vKŽ UNKðU VŠË õ ¡«d¼eK iGÐ t³K wE s( l( ¡«d¼eK VŠ UN³K
°°øøbŠ«Ë
Íu _« XO³&« rz«dł s
rz«dł W(UF« q¼√ qI½ bË W?O(√ ‰¬ vKŽ ‹ wKŽ sÐ b¹“ ÍuKF« tOIH« —UŁ
Íb??ł «uK²? s?¹c« W?O? (√ wMÐ vKŽ X?łd?š U/≈Ë ∫‰u??I?O? E ¨t½U?.? vKŽ W?O? (√ ‰¬
’ ¨˜ w³M?« vKŽ …ö??B« W??H? c wE ¡U??ł U??( ¨≥¥∂ »UÐ ¨±Ã ¨oÐU??.« —b??B*« ©±®
Æ ¥∏≤Õ ¨≥∞≤≠≥∞±
—«œ W³²J( ¨‚dH« 5Ð ‚dH« ¨‡¼¥≤π  ¨bL×?( sÐ d¼UÞ sÐ d¼UI«b³Ž ¨Íœ«bG³« ©≤®
Æ ≥≥ ’ ¨‰Ë_« qBH« ¨…d¼UI« ¨À«d²«

µ
oO?M−M?*« d?? −? ?×Ð t?K« XO?Ð «u?? (— rŁ …d?? (« Âu?¹ WM¹b?*« vKŽ «Ë—U?? ž√Ë 5?.? ?(«
Æ©±®—UM«Ë
WFOA&« …—u; t¹uAð
¨rNM?Ž tK« w{— W?? F? O? ?A« …—u?? c t¹u??Að Êu?ËU??×¹ V?c«uM« ‰«“ U?? (Ë ÊU??+
tK« w{— W?F?O?A« »dC? WO½Ëd?²Jù« l«u?*«Ë V²J« «Ëd?A½Ë  «uMI« «u?ײ?H?E
œu?łu( d?(_« «c¼ Ê_ rNOKŽ œd?UÐ t²?(ËUI?(Ë t ÁU³?²½ù« V−¹ d?(_« «c¼Ë rNMŽ
W?F? O?ý wE Íœ«b?G? ³« ‰u? dE?½U?E ¨W?(U?F?« q¼√ ¡U?LKŽ —U??³?+ tÐ ÂU?Ë r?NŁ«dð wE
—U?Ý b?Ë q‚?³«Ë —b?GUÐ Êu?Eu?cu?( W?EuJ?« iE«Ë— ∫d¼U?I«b?³?Ž ‰U? ∫W?EuJ«
Æ©≤® wEu+ s( —bž√Ë wEu+ s( q‚Ð√ ∫qO v²Š ¨ULNOE rNÐ q¦*«
WOÐU¼u&«  «bI²F s
t½U×?³Ý tK« Ê√ W?O½UD¹d³«  «dÐU?<« rN²d?E X.Ý√ s¹c« W?OÐU¼u« bI?²F¹
‰u??c√ wE “UÐ s?Ð ‰u?I? O? E ¨‘d??F« v?KŽ Íu??²? .¹ t½√Ë ÷—_« v≈ ‰eM?¹ vU??FðË
t??łu«Ë ‰ËeM«Ë ¡«u??²? Ýù« p– sL??E ∫W??(U?F« q?¼√  «b?I? ²? F* Ád??+– wE ÊU1ù«
¨t?²? LEŽË tö?−Ð oO?K¹ ¡«u?²?Ý« ‘d??F« vKŽ Èu?²? Ý« ‰u?IME ∫tu? v?≈ ÆÆÆb?O«Ë
ozö« t?łu« vKŽ t½U?×?³?Ý tK ÁUMF?( X³?¦½Ë tÐ s(R½ ∫‰ËeM« Y¹b?Š sŽ ‰u?I¹Ë
U2 W?O½¬d??I«  U¹ü« ‰ËQð ô W?OÐU¼u« …b?O? I?FU?E ¨©≥® Á«u?Ý t?²?O?H?O? + rKF¹ ôË tÐ
bL?×( ‰¬ V¼c( W?HU‚( W?³¹d{ Ác¼Ë tKUÐ –U?OF«Ë rO.?−²« e?OŠ wE rNKšœ√
Ƙ
¡UHK)« ‰UFA√ d¹d³ð
rN³cUM( ÊuKG²?.¹ W¹u(_« WËb«Ë WOÝU³F« WËb« ¡UHK‚?+ —u'« ¡UHKš ÊU+
»U.?Š vKŽ WOB‚?A« rN(UB?( oOI%Ë qš«b« s( Âö?Ýù« »d{ qł√ s(

Æ µ∑≠µ∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©±®


Æ µ∑ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≤®
’ ¨±ππ≥ ÷U¹d« ¨n¹d?A?« —«œ ¨ÊU1ù« ‰u?c√ ¨“UÐ sÐ tK«b?³?Ž sÐ e?¹e?F«b?³?Ž ©≥®
Æ ≤∑≠≤∂


Êu?Žb¹Ë  UŠu?²H?« rÝ« UN?OKŽ ÊuI?KD¹ »Ëd×Ð Êu?(u?I¹ ¡UHK)« ÊUJE ¨Âö?Ýù«
w{«—_« W??F?— …œU¹“ qł√ s?( l«u« wE w¼ U??LMOÐ Âö?Ýù« d??A½ qł√ s( U??N½√
¡U?HK)« ÊU?+ bI?E ¨Í—«u?'«Ë ¡U?.M«Ë ‰«u?(_«Ë sz«e)« …œU¹“Ë r?¼œö³ W?FÐU?²«
”d?H« ¡U?.½ …—U?ðË „d?²« ¡U?.½ Êu?³K−¹ «u?½U?+ …—U?²?E ¡U?.M« wE l¹uM?²« Êu?³?×¹
wŽdA« ¡UDG?« ÊËdEu¹ ◊ö³« ¡U?LKŽË ¡u.« ¡ULK?Ž ÊU+ bË ¨a«Ë  U?O(Ëd«Ë
U?(  U?¹«Ëd« Ác¼ s(Ë ˜ Âd??+_« w³M« s?Ž WЖU??+ W?H?z«“  U¹«Ë— «ËËd??E ¨pc
wE tzU.½ vKŽ ·uD¹ ÊU+ ˜ w³M« Ê√ f½√ sŽ ∫‰UI?E tMMÝ wE Íc(d²« Á«Ë—
kŠö?E ©±®°°`O?×? c s.?Š Y¹b??Š f½√ Y¹b?Š ∫v.??O?Ž uÐ√ ‰U? ¨b??Š«Ë q.?ž
r¼œUF²Ð« W³¹d{ «c¼Ë rN?(UB( oOI% qł√ s( ˜ ‰uÝdK r¼d¹uBð WOHO+
Æ©Âö.« rNOKŽ® XO³« q¼√ ZNM( sŽ
5ðöB&« 5Ð lL'«
 «uKc ©≥® ÊuKB¹ rNMŽ t?K« w{— WF?OA?« Ê√ ÊËbI?²F¹ 5H?U<« s( d?O¦?+
5Ð l?L? ?$ UMM?J ÎU? ?O? ?(u¹  «u?Kc ©µ® wKB?½ UM½√ `?O? ?×? ?B«Ë ¨Âu?? O« w?E jI?? E
sЫ sŽ ÁœUM?ÝSÐ Íc?(d??²« ÈË— b?I? E ¨˜ tK« ‰u??Ý— tKF??E U?( «c¼Ë 5ðö??B«
¡U?A? F«Ë »d??G*« 5ÐË d?B? F«Ë d??NE« 5Ð ˜ tK« ‰u??Ý— lL?ł ∫‰U?? ¨”U?³? Ž
∫‰U? øpcÐ œ«—√ U?( ∫”U?³? Ž sÐô qO?I?E ∫‰U? ¨dD( ôË ·u?š d?O?ž s?( WM¹b*UÐ
Æ©≤® t²(√ Ãd×¹ ô Ê√ œ«—√
„d‡‡‡³²&«
rN½u?L? N?²¹Ë rNMŽ tK« w?{— W?F?O?A« vKŽ W??O?(ö?Ž≈  U?L?−¼ V?c«uM« sA¹
ÊuJ¹ œd«Ë ¨rNO?KŽ t(öÝË tK«  «uKc XO?³« ‰¬ —u³IÐ Êu?+d³²?¹ rN½_ „dAUÐ

¨ Ëd?O?Ð ¨dJH« —«œ ¨±Ã ¨Íc?(d??²« 4Ý ¨…—u??Ý sÐ v.?O? Ž sÐ b?L? ×?( ¨Íc?(d??²« ©±®
’ ¨bŠ«Ë q.GÐ tzU?.½ vKŽ ·uD¹ qłd« wE ¡Uł U( ±∞∂ »UÐ ¨±π∏≥ WO½U?¦« WF³D«
Æ ±¥∞Õ ¨π≥
¨d??C? (« w?E 5ðö??B« 5?Ð lL??'« wE ¡U??ł U?? ( ±≥∏ »UÐ ¨±Ã ¨oÐU??.?« —b??B*« ©≤®
Æ ±∏∑Õ ¨±≤±’


W?FOЗ sÐ f?ÐUŽ sŽ ÁœUMÝSÐ Íc?(d?²« ÍËd¹ ¨r¼—œU?B( s( ÎU?Lz«œ UM ÎU?³?ŠUB?(
d?−?Š p½√ rKŽ√Ë pK³?√ w½≈ ∫‰u?I¹Ë d?−?(« q³?I¹ »UD)« sÐ d?L?Ž X¹√— ∫‰U?
d?L?Ž Y¹b?Š ∫v.?O?Ž uÐ√ ‰U? ¨pK?³?√ r pK³?I¹ ˜ tK« ‰u?Ý— X¹√— w½√ ôuË
qO?? ³? I?ð Êu??³? ?×? ?²? .¹ r?KF« q¼√ b?MŽ «c¼ vK?Ž qL?? F«Ë `O?? ×? c s?.? Š Y¹b?? Š
h‚¹ U( q³I½ ô «–ULKE q³I¹ dC¹ ôË lHM¹ ô Íc« d−(« ÊU+ «–SE ¨©±®d−(«
°øn¹dA« Ád³ „U³A+ ˜ tK« ‰uÝ—
XO*« V½– u¼ U
W??(U?F?« q¼√ sJ 5LK?.*« bMŽ ·Ëd??F?( d??(_« «c¼ ¨Èd??š√ —“Ë …—“«Ë —eð ô
XO*« Ê√ ÊËb??I?²?F¹ rN??OKŽ t?(ö??ÝË tK«  «uKc XO??³« q¼√ sŽ «u?Ed??×½« s¹c«
t?O?Ð√ sŽ tK«b?³? Ž sÐ rU??Ý sŽ ÁœUMÝSÐ Íc?(d??²« ÈË— ¨t?O?KŽ tK¼√ ¡UJ³Ð »c??F¹
¨t?OKŽ tK¼√ ¡UJ³Ð »c?F¹ XO*« ∫˜ tK« ‰u?Ý— ‰U? »UD?)« sÐ d?L?Ž ‰U? ∫‰U?
rKF« q¼√ s( Âu? Ád+ b?Ë Æ`O×?c s.Š Y¹b?Š dL?Ž Y¹bŠ ∫v.?OŽ u?Ð√ ‰U
Ê√ XO*« V½– u¼ ULE Æ©≤® tOK?Ž tK¼√ ¡UJ³Ð »cF¹ XO*« ∫«uU?Ë XO*« vKŽ ¡UJ³«
°øVc«uM« UN¹√ r+bMŽ tK« W?LŠ— w¼ Ác¼ q¼ øtOKŽ ÊuJ³¹ tK¼√ ÊU?+ «–≈ »cF¹
ÆrNOKŽ t(öÝË tK«  «uKc XO« q¼√ W¹ôË vKŽ tK bL(«Ë
vðu*« l ÂöJ&«
W?O?ÐU¼u« qN?' «c?¼Ë ¨rN?F? ( rKJ²¹ s( Êu??F?L?.?¹ ô vðu*« Ê√ W?OÐU?¼u« sE¹
˜ tK« ‰u?Ý— d?( ∫‰U? ”U³?Ž sЫ sŽ ÁœU?MÝSÐ Íc?(d²« ÈË— b?I?E ¨W?F¹d?AUÐ
tK« dHG¹ —u?³I« q¼√ U¹ rJOKŽ Âö.« ∫‰UI?E tNłuÐ rNOKŽ q³Q?E WM¹b*« —u³IÐ
rKJ²«Ë —u?³?I« …—U¹“ “«uł vK?Ž qOœ «cN?E ¨©≥® dŁ_« s×½Ë UMHKÝ r²½√ ¨rJË UM
ÆUNK¼√ l(

Æ ∏∂≤Õ ¨±∑µ’ ¨d−(« qO³Ið wE ¡Uł U( ≥∂ »UÐ ¨≤à ¨—bB*« fH½ ©±®
¨XO?*« vKŽ ¡UJ?³« W?? O¼«d?? + wE ¡U?? ł U??( ≤≥ »U?Ð ¨≤≥µ ’ ¨≤à ¨oÐU?? .« —b?? B*« ©≤®
Æ ±∞∞∑Õ
Æ ±∞µπÕ ¨≤µ∏ ’ ¨dÐUI*« qšœ «–≈ qłd« ‰uI¹ U( µπ »UÐ ¨≤à ¨oÐU.« —bB*« ©≥®


W¹bL;« WIOI(«
s( b¹b??A« nÝ_« l?( Ϋd?O? ¦? + tMŽ lL??.½ ô `K?DB?( W?¹b?L? ;« W??I? O?I? («
w²ýd« rþU?+ bO?.«Ë bŠË_« aOA« V²?+ wE …œułu?( UNMJ ¨»U²?J«Ë ¡U³D)«
‰u?I¹ ¨rN?OKŽ t?(öÝË tK?«  «uKc XO?³« q¼√  U(U?I?( wE «u?¦?×Ð s¹c« iFÐË
Íc«Ë ∫‹ qOzd?³ł l( ¡«d¼e« Y¹b?( tH?cË wE w½UÝ«d?)« bOŠu« a?OA«
W?IO?I?(« W?FCÐ wE WÐc?ł W¹√Ë W?O?ÝbI« f?HM« pKð wE …—b? W¹√ rKF¹ Ê√ ÂeK¹
UNð—b?IÐ  dN?Ë vKŽ_« oE_« s( ÈuI« b¹b?ý UN²?IOI?×Ð XÐcł w²« W¹b?L;«
q¼√ —«u½√ W?I? O?I?Š w¼ W¹b?L?;« W?I? O?I?(U?E ¨©±® vN?²M*« …—b?Ý s( 5(_« ÕË—
rEŽ_« w?³M« —u½Ë t?K« oKš s?( ‰Ë√ w¼Ë rN??O?KŽ t??(ö??ÝË t?K«  «uKc XO?? ³«
˜ rEŽ_« w³M« ‰uI tHcË wEË w½UÝ«d?)« bOŠu« aOA« ‰uI¹ pc ¨˜
tK« rÝ«Ë oD½ s( `?BE√Ë oKš s( ‰Ë√ ÊU?+ Íc« „«– ∫tM( W?F?CÐ ¡«d¼e« Ê√
U?NMŽ d³?Ž b U?OKF« ‰U?¦(_« wE vKŽ_« tK« q?¦(Ë vM.?(« ¡UL?Ý_« wE rEŽ_«
¨tK« VCž t³?Cž Íc« t³Cž U?N³Cž bF?E ÁœułË s( „u³.*« WJO?³.« UN½QÐ
tuÝ—Ë tK« VCž ”UJF½«Ë tK« —u½ q¦( s( WLÞUE ŸdHð s( wJ×¹ ÂUI( «c¼Ë
d??+c½ Ê√ UM?OKŽ V−??O? E ©≤® U¼U??{—Ë Èd??³?J« W??I¹b??B« VC??ž w?E U??L¼U??{—Ë
rN²¹ôË vKŽ bO?+Q²«Ë rNOKŽ t(öÝË tK«  «uKc XO³« q¼_ W?O½«—uM« ozUI(«
t?(ö??ÝË tK«  «uKc ¡«d¼e« œU??N?A?²? Ý« Èd?+– wO?×?½ Ê√Ë ÊuJ« wE W?OM?¹uJ²«
UNOÐ√ W?ŽUHAÐ vC×¹ Ê√ q(Q¹ s2 ‰u(Q*UE ∫w½U?Ý«d)« bOŠu« ‰uIO?E ¨UNOKŽ
d??³?I« W??A?ŠË s( s(Q?¹ Ê√Ë ÕËd« ÃËd?š bM?Ž U?NKF?Ð ¡U?I vM?L?²¹Ë W??(U?O? I« Âu¹
v≈ ¡«eF« rÝ«d?( W(U≈ wE b−¹ Ê√ Èd?³J« WI¹bB« ¡U?ŽbÐ sEb« WKO …bŠËË
s( ¡«eF« ÂöŽ√ lEdð Ê√Ë UNOKŽ tK« ÂöÝ UN²LEŽ l( VÝUM²¹ U0 ÊUJ(ù« bŠ
b?O? ÝË d?³? +_« U?ND?³?. W¹e??F?( ¡U??³?IM« W??Lz_« Â√ W?³? O?B? ( wE W?OM?¹b« V+«u*«
U??NKFÐË U??N? OÐ_ W??(_« Ác¼ s( ¡«e??ŽË ÈuKÝ p– ÊuJ¹ Ê√ v?.?Ž ‹ ¡«b??N? A«
dUÐ W?Ý—b( ¨©Ÿ® ¡«d¼e« WLÞU?E …œUNý W?³ÝUM0 w½UÝ«d?)« bOŠu« aO?A« ÊUOÐ ©±®
Æ ±µ’ ¨r ¨ÂuKF«
Æ ±±≠±∞ ’ ¨oÐU.« lłd*« ©≤®

π
»uK Õ«d?' ÎU?L?.K?Ð p– ÊuJ¹ Ê√Ë ÊUJ(ù« rU?Ž wE s( w?½UŁË ‰Ë√ U?L¼ Ê«cK«
.b??Ið Ÿu½Ë ¨5F??L? ł√ rN?O?KŽ tK« Âö??Ý s'«Ë f½ù« W??Lz√ 5(u??B?F?*« U¼bË
wËË ¨¡U?? L? .?«Ë ÷—_« XM³ð Áœu?? łuÐË È—u?« ‚“— tML?? OÐ Êü« u¼ s* ’ö?? š≈
Æ©±® ¡«bH« t(bI( »«d² UMŠ«Ë—√ ÊU(e« VŠUcË dBF«
°ødLŽË bM¼ 5Ð Èdł «–U
”UMK »UD?)« sÐ d?L?Ž lM( qF?HÐ UMO≈ qB?ð r —u?(_«Ë U¹U?C?I« s( d?O?¦?+
s¹Ëbð l?M( qF??H?Ð UMO≈ q?Bð r  U¹«Ëd?« s( d??O? ¦? ?+Ë ¨W¹u??³M?« WM.« s?¹Ëbð s(
Íc« œUND{ô«Ë rKE« qF?HÐË e¹eF«b³Ž sÐ d?LŽ bNŽ v≈ dL?²Ý« Íc« WM.«
s( U¼d??O? žË ‰u?G*« q³?? s(  U??³?²?J*« d?O? (bð qF??HÐË W??F?O? A« vKŽ ÎU? F?«Ë ÊU??+
vKŽ√ w½«d×?³« Àb;« W(ö?F« UNKIM¹ W¹«Ë—  U¹«Ëd« Ác¼ V¹d?ž s(Ë ¨q(«uF«
t½√ ÍË— ∫‰uI?OE ¨œ«bI*« aOAK ÊU?EdF« eM+ »U²?+ sŽ ÎöI½ n¹dA« t(U?I( tK«
…dJM²?( W³?IM²?( W³?²Ž XMÐ bM?¼Ë ¨tM( qHÝ√ d?LŽ ÊU?+Ë ¨U?HB« vKŽ sN?F¹UÐ ˜
s+dAð ô Ê√ vKŽ sJF¹UÐ√ ∫‰UIE ¨˜ tK« ‰uÝ— UNEdF¹ Ê√ s( ÎUEuš ¡U.M« l(
‰U?łd« vKŽ tðc?š√ „UM¹√— U?( Ϋd?(√ UMOKŽ c?šQ?² p½≈ ∫bM¼ XU?I?E ¨ÎU?¾?O?ý tKUÐ
ôË ∫˜ w³M« ‰U?I?E ¨jIE œU?N?'«Ë ÂöÝù« vK?Ž Ìc¾?(u¹ ‰U?łd« l¹UÐ t½√ p–Ë
öE  UM¼ tU( s( X³c√ w½≈Ë p.2 qł— ÊUOHÝ UÐ√ Ê≈ ∫bM¼ XUIE ¨sd.ð
U?LO?EË vC?( U?L?OE ¡wý s( X?³c√ U?( ∫ÊU?OH?Ý uÐ√ ‰U?I?E øô Â√ w q×¹√ Í—œ√
WMЫ bMN p½≈Ë ∫U?N ‰UI?E UN?EdŽË ˜ tK« ‰u?Ý— p×C?E ¨‰öŠ p u?NE d?³ž
¨5½eð ôË ∫‰UIE ¨pMŽ tK« U?HŽ tK« w³½ U¹ nKÝ ULŽ nÔŽUE rF½ ∫XUI?E øW³²Ž
wE U?N?OÐË t?MOÐ Èd?ł U* »UD)« sÐ d?L? Ž r.?³?²?E ø…d?(« w½eðË√ ∫b?M¼ XU?I?E
r¼u?L?²K?²?Ë Î«—U?G?c r¼UMOЗ ∫bM?¼ XU?I?E ¨s+œôË√ sK²?Ið ôË ∫‰U?I? E ¨W?OK¼U?'«
VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ tK² ÊUOHÝ wÐ√ sЫ WKEMŠ UNMЫ ÊU+Ë ¨rKŽ√ r¼Ë r²½QE Ϋ—U³+
∫‰UË ˜ w³M« r.?³ðË ¨ÁU?H? vK?Ž vIK²?Ý« v²?Š d?L?Ž p×?C?E ¨—bÐ Âu¹ ‹
ô≈ U½d??(Qð U?(Ë `?O?³? ÊU?²? N? ³« Ê≈ tK«Ë ∫bM¼ X?U? ¨tM¹d??²? Hð ÊU?²? N? ³Ð 5ðQð ôË

Æ ≤±≠≤∞ ’ ¨oÐU.« lłd*« ©±®

±∞
U?( ∫b?M¼ XU? ¨·Ëd??F?( wE w?MMO?B? Fð ôË ∫‰U? U?*Ë ¨‚ö?š_« —UJ(Ë b??ýÔdUÐ
‰bð W¹«Ëd« Ác??N?E ¨©±® ¡wý wE pO??B? F½ Ê√ UM.??H½√ wEË «c¼ UM.?K−?( U?M.Kł
ÆœU³+_« WK+¬ W³²Ž XMÐ bM¼ oKšË »œ√ ¡uÝ vKŽ
…öB&« qD³¹ 5 ¬ ‰uL
t½_ Vc«uM« qF?H¹ U?L?+ 5(¬ W?%U?H« W9U?š bMŽ wKB*« ‰u?I¹ Ê√ “u?−¹ ô
ÊSE ¨Âb?Ið U( v?KŽ 5(Q²« b?OH¹ U/≈ ¨t?.HMÐ qI?².¹ ôË …ö?BUÐ oKF²?¹ ô Âö+
W%UE dO?ž s( …öc ô t½_ tðöc qD³²E ʬdIK ÎU?OUð ÊuJ¹ ô ÊSE p– bB
U?NðœU¹eE …—u?.« wE …œułu?( d?Ož W?LKJ« ÁcN?E …Ëö?²« bB?I¹ ÊU+ Ê≈Ë ¨»U?²J«
Ætðöc XKDÐ 5(¬ tðöc wE œ«“ ÊSE ¨dH+Ë WŽbÐ
˜ tK&« ‰uÝ— d³L ‰U³I²Ý« “u−¹
«c¼Ë ¨˜ rEŽ_« w³M« d?³ ‰U³?I²Ý« “«u?ł ÂbFÐ tK« rNcš W?OÐU¼u« sE¹
w{UI« ÈË— bË ∫‡¼∑µ∂ WMÝ wEu?²*« wJ³.« qIMOE ¨W(UF« q¼√ W?OIÐ ·öš
dO(√ d?HFł uÐ√ dþU½ ∫‰U? bOLŠ sЫ UMŁ tu? v≈ ÆÆUMŁ ∫‰U ¡UHA« w?E ÷UOŽ
lEdð ô 5M(R*« dO(√ U¹ pU( t ‰UIE ˜ tK« ‰uÝ— b−.( wE ÎUJU( 5M(R*«
ÎrÌJÒð«Òu?Î*Ò√ «u?ÌF?Ò8ÎdÒð ô˚ ∫‰U?I?E ÎU?(u? »œ√ vU?Fð tK« ÊS?E b?−?.*« «c¼ wE pðu?c
ωuÌÝÒ— ÒbMÏŽ ÎrÌNÒð«Òu?Î*Ò√ ÒÊuÌÓCÌGÒ¹ Òs¹Ïc]Ä ]Ê≈˚ ∫‰UIE ÎU?(u Õb(Ë ¨©≤®˝ÓÏwϳ]MÄ Ï ÎuÒ* Ò‚ÎuÒ8
t²(dŠ Ê≈Ë ¨©¥®˝Ï «ÒdÌ−Ì×ÎÄ Ï¡«Ò—Ò§ sÏ ÒpÒ½ËÌœUÒM̹ Òs¹Ïc]Ä ]Ê≈˚∫‰UIE ÎU(u Â–Ë ¨©≥®˝Ït]KÄ
WK³I« q³?I²?Ý√ tK«b³Ž UÐ√ U¹ ∫‰U?Ë ¨dHF?ł uÐ√ UN ÊUJ²?ÝSE ¨ÎUO?Š t²(d?×+ ÎU²?O(
p²KO?ÝË u¼Ë tMŽ pN?łË ·d?Bð rË ∫‰UI?E ø˜ tK« ‰u?Ý— q³I?²Ý« Â√ u?Žœ√Ë
tÐ lH??A?²?Ý«Ë tK³??I?²?Ý« qÐ ¨W??(U?O?I« Âu¹ vU??Fð tK« v≈ ‹ Âœ¬ pOÐ√ W?KO?ÝËË

¨ UŽu?³DLK wLKŽ_« W?.ÝR?( ¨∑à ¨Ê¬dI« dO?.Hð wE ÊU¼d?³« ¨rýU¼ ¨w½«d?׳« ©±®
Æ µ≤±≠µ≤∞ ’ ¨≤∞∞∂ WO½U¦« WF³D« ¨ ËdOÐ
Æ ≤ r— W¹¬ ∫ «d−(« …—uÝ ©≤®
Æ ≥ r— W¹¬ ∫ «d−(« …—uÝ ©≥®
Æ ¥ r— W¹¬ ∫ «d−(« …—uÝ ©¥®

±±
Ò„ËÌ¡U??Òł ÎrÌN? ÒK? ?ÌH½Ò√ «u??ÌLÒK]þ –≈ Îr?ÌN]½Ò√ ÎuÒÒ§ ˚ ∫vU??Fð t?K« ‰U?? ¨vU??Fð tK?« pF??H? A? O? E
d?³?I?« ‰U?³?I?²?Ý« “«u?ł v?KŽ r¼—œU?B?( s( qO?œ «c?N?E ¨©≤® ©±®˝Òt]KÄ «ËÌd?ÒH?ÎG?Ò²?ÎÝU?Ò8
fO ¨ÎU?OŠ t?²(d×?+ ÎU²?O( t?²(d?Š Ê_ UM(ö+ lL?.¹ ˜ tK« ‰u?Ý— Ê√Ë n¹dA«
w{UI« ‰U?Ë ∫d+– b?IE ˜ w³M« vKŽ Âö?.K bO« lE— “u−?¹ qÐ V.ŠË p–
nuE ˜ w³M« d³? vð√ pU( sÐ f½√ X¹√— ¨rN?CFÐ ‰U? ∫¡UHA« wE ÷U?OŽ
¨©≥®·d?B½« rŁ ˜ w³M« vKŽ r?K.?E …öB?« `²?²E« t?½√ XMMþ v²?Š t¹b¹ lEd?E
W?H?OMŠ wÐ√ bM?.?( sŽ Îö?I½ d?+– b?I?E ¨˜ w³M« d?³? bM?Ž ¡UJ³« ÎU?C¹√ “u?−¹Ë
˜ w³M« d³ s( U½bE w½UO²‚.« »u¹√ ¡Uł ∫‰U WHOMŠ wÐ√ sŽ V¼Ë ÁœUMÝSÐ
«c¼ Âö?FE ©¥®„U?³²?( d?Ož ¡UJ?Ð vJ³E d?³?I« v≈ t?NłuÐ q³?√Ë WK³?I« dÐb?²ÝU?E
‰U ¨t?ðU2 bFÐË tðU?OŠ wE ÁUð√ s* d?HG?².¹˜ rEŽ_« ‰uÝd« Ê√ U?L+ øœUMF«
Ác¼ vKŽ wJ?³?.« oKF¹Ë ¨©µ®˝Ï UÒMÏÎR? ÌLΫҧ Ò5ÏMÏÎR? ÌLÎKÏÒ§ ÒpϳνÒcÏ Îd? ÏH?ÎG? Ò²?ÎÝ«Ò§˚ ∫vU??Fð
W¹ü« w?E …—u??+c?*« WŁö??¦?« —u??(_« Ê√ d?¹b??I?ð q+ vK?Ž X³Ł b?? I? E ∫‰u?? IU?Ð W¹ü«
Æ©∂®tðU2 bFÐË tðUOŠ wE ΫdHG².( ˜ tO≈ ¡w−¹ s* WKcUŠ
õ ¡«d¼e&« WLÞUA ÊU “ ÂU ≈ u¼ s
°øW UF&« q¼√ dE½ wA
·dF¹ rË  U( s( ˜ tu 5LK.*« ‚dE bMŽ t²×c vKŽË tOKŽ oH²*« s(
W?LÞU?E Ê√ ·Ëd??F*« s(Ë ¨‚U?H½Ë d?H? + W?²?O?( Í√ W?OK?¼U?ł W?²?O?(  U??( t½U?(“ ÂU?(≈
d??O? (√ W??(U?(≈Ë W??Eö??) u??ŽbðË dJÐ w?Ð√ W?Eö??) W??C? E«— X½U??+ õ ¡«d¼e«
W?³O?² sЫ d?+c¹ UL?+ tOKŽ t?(öÝË tK«  «uK?c VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ ÎUI?Š 5M(R*«

Æ ∂¥ r— W¹¬ ∫¡U.M« …—uÝ ©±®


V²J?« —«œ ¨ÂU½_« d??O? š …—U¹“ w?E ÂU??I? .« ¡U??H? ?ý ¨wEUJ«b??³? ?Ž sÐ wKŽ ¨wJ?³? .« ©≤®
Æ µπ≠µ∏’ ¨≤∞∞∂ vË_« WF³D« ¨ ËdOÐ ¨WOLKF«
Æ ∂± ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≥®
Æ ∂± ’ ¨oÐU.« —bB*« ©¥®
Æ ±π r— W¹¬ ∫bL×( …—uÝ ©µ®
Æ ∂∂’ ¨oÐU.« —bB*« ©∂®

±≤
oH²¹ U?L+ ¨—œUB*« W?OIÐË ZNM« Õdý wE b¹b?(« wÐ√ sÐ«Ë WÝUO?.«Ë ÂU(ù« wE
X½U??+ qN??E ¨d?L? ŽË dJÐ wÐ√ vKŽ …b??ł«Ë w¼Ë XðU??( õ ¡«d¼e« Ê√ lO??L?'«
°øÊU(“ ÂU(≈ UN sJ¹ r t½_ …dEU+ W(UF« q¼√ dE½ wE ¡«d¼e«
 UN³A&« œ— wA V²J&« nO&Qð
¡U?LKF« s( UMLzU? W?³O?ž b?FÐ vI?³¹ s( ôu ∫‹ b?L×?( sÐ wKŽ ÂU?(ù« sŽ
s¹c?? ?IM*«Ë v?U?? Fð tK?« Z−?? ×?Ð tM¹œ s?Ž 5Ыc«Ë t?? O?KŽ 5«b?«Ë t?? O≈ 5?Ž«b«
U* Vc«uM« ŒU??‚?E s(Ë tðœd?(Ë tK« tMF? fOKÐ≈ „U?³?ý s( tK« œU?³? Ž ¡U?H?F?C
¡UH?F{ »uK W(“√ ÊuJ.1 s¹c« rNMJË ¨vU?Fð tK« s¹œ sŽ bð—≈ ô≈ bŠ√ wIÐ
e?Ž tK« bMŽ ÊuKC?E_« r¼ p¾Ë√ UN½U?JÝ WMOH?.« VŠU?c p.1 UL?+ W?FO?A«
 U?N³?A« œ— V²?+ WŽU?³Þ wE WL?¼U.*« W?O«u(Ë w«u?( q+ vKF?E pc ¨©±® qłË
 UN?³ý bB  «ËbM«Ë X½d²½ù« l«u?(Ë  UŽ«–ù«Ë  «uMI« ¡UA½≈ wE W?L¼U.*«Ë
Æ»«u¦«Ë rOEF« dł_« «c¼ qO½Ë Vc«uM«
W‡‡‡‡‡ _« Ác¼
Íc« ZNM« sŽ XEd?×½« W?(_« W?O?³Kž√ Ê√ W?FO?A« wŽb¹ nO?+ ∫iF?³« ‰u?I¹
3_« wE ‰ö?CUÐ W?N?O³?ý W?(_« Ác¼ wE ‰ö?C« Ê≈ ∫‰u?IME øU?NO?³½ U?N Áœb?Š
W?³?KžË »«u?B« sŽ W??(_« Ác¼ d?¦? +√ ‰ö?{ s?( V−?F? ²« q¹e¹ «c?N? E ¨W?IÐU??.«
U?L?N?I?×?( vKŽ U?L? NKD³?( VKG?E Ê«bË t ÊU?+ ‹ Âœ¬ ÊS?E ¨o?(« vKŽ qÞU?³«
tK« ‚d??žQ?E ‹ Õu½ ÊU??(“ ¡U?ł Ê√ v≈ W??O?Ið w?E Áb?FÐ s(Ë YO??ý W?(√ XO??IÐË
bË ¨rNOKŽ t(öÝË tK«  «uKc ◊uË œu¼Ë `Uc ÂuI Èdł «c+Ë t(u vUFð
sŽ U¼œUF²Ð« V³.Ð ÀbŠ U( UNOE ÀbŠ Ê√ bFÐ W(_« Ác¼ ·«d×½≈ W¹ËUF( aÝ—
»U?²+ sŽ Îö?I½ w½U?ýUJ« qIMO?E ¨˜ tK« ‰u?Ý— t³?B½ Íc« wŽd?A« WH?OK)«
s( ÎU? ?¦¹b?? Š ÈË— s2 W??(c?« XzdÐ Ê√ ÈœU½ W?¹ËU??F? ?( ÍœUM( Ê≈ ∫fO?? sÐ rO?KÝ

W?.?ÝR??( ¨±Ã ¨¡U?O?Š_« V¹c?Nð wE ¡U??C?O?³« W?−?;« ¨s?.?×?( b?L?×?( ¨w?½U?ýUJ« ©±®
Æ µ≥’ ¨≤∞∞π vË_« WF³D« ¨ ËdOÐ ¨ UŽu³DLK wLKŽ_«

±≥
U?NÐ s( …d?¦J W?EuJ« q¼√ W?OKÐ ”U?M« b?ý√ ÊU?+Ë ¨t²?OÐ q?¼√ qC?EË wKŽ VUM(
qF−E ≠…dB³«Ë WEuJ«≠ 5«dF« tO≈ r{Ë tOÐ√ sÐ œU¹“ qLF²ÝUE ¨WFOA« s(
Íb¹_« lDË rNEUš√Ë —b(Ë d−Š q+ X% rNK²I¹ ·—UŽ rNÐ u¼Ë WFOA« l³²²¹
‚«dF« sŽ «u?H½ v²Š r¼œdÞË rNMOŽ√ qLÝË q‚M« ŸËc?ł wE rN³KcË qł—_«Ë
ÊUL?¦Ž qC?E wE  U¹«Ëd« wE ”UM« cš√ rŁ ¨—u?NA( ·Ëd?F( bŠ√ U?NÐ o³¹ rKE
VOðU²J« wLKF?( vKŽ p– «uI√Ë b−?.(Ë …—u+ q+ wE d³M*« vKŽ Ϋ—Ë“ W¹ËU?F(Ë
vKŽ XFL²?łUE ¨ÊUO³B« t?OKŽ QA½Ë ʬdI« rN½uLKF¹ U?L+ rN½UO³?c p– «uLKFE
ÊuK×?²?.¹ ô s¹c« rNM( 5M¹b?²*«Ë 5.J?M²*« Íb¹√ wE  —U?cË rN?²ŽU?L?ł p–
U?N?½√ «uMI?O?ðË U?N½öD?Ð «u?LKŽ uË o?Š U?N½√ ÊËd¹ r?¼Ë U¼uK³?I? E U?N?K¦0 ‰U?I? ²½ù«
o(« —UBE UNHU?š s( «uCG³¹ rË UNÐ «uM¹b¹ rË UN²¹«Ë— sŽ «u?{dŽ_ WKF²H(
ÎUÐc??+ ‚b??B«Ë ÎU? b??c »c?J«Ë ÎU? I? Š qÞU??³«Ë Îö?ÞUÐ r¼bMŽ ÊU??(e?« p– wE
vKŽ Ád?¦?+√ ‰b¹ ô U0 rN?²?Lz√ qzU?C?E wE d?(_« —d?Ið U?(b?FÐ «u?¦?³?Að WKL?'UÐË
ÕuH¹Ë ·ö?²šù« qzU?‚( t¹ËU×?E s( ÕuK¹ U0 WK¹–— q+ rNO?E rN²¹«Ë— l( WKO?CE
wE l{Ë U/≈ tU?¦?(√ u?¼ U?( Ê√ d?NE¹ l³?²?²« b?FÐ rŁ ¨‚U?HM« W?×?z«— t¹ËUD( s(
W?F?O? A« Ê√ kŠö?E ©±® tU?(Ë r¼b??Š√ ÁU?−Ð ŸU?H?²?½ô« wE ÎU?F?LÞ W?O? (√ wMÐ s(“
q³?? s( œU?? N?D{ô«Ë rK?EK Êu?? {d?? F? ?²¹ «u«“ U?? (Ë «u?? {d?? Fð r?NMŽ tK?« w{—
WMF? t??OÐ√ sÐ œU?¹“ q¦??( r¼ s?¹c« U½e« ¡UM?Ð√ ÂUJŠ_« iF?Ð q³?? s(Ë V?c«uM«
«u«“ U(Ë «ucÐ Vc«uM« Ê√ UL+ ¨tOÐ√ sЫ w?L.E ÎUÐ√ t ·dF¹ ô Íc« tOKŽ tK«
s( rJE ¨rNMŽ tK« w{— W?FO?A« vKŽ ¡UCI« q?ł√ s( fOHM«Ë wUG?« Êuc³¹
d?O−?H² ‚«d?F« wE 5OÐU¼—ù« s( W?ŽuL?−( d?O?Euð qł√ s( XFEœ w²« ‰«u?(_«
W?³?cUM« ÊU?³UÞ W?+dŠ X(U?Ë ¨W?F?O?A« s( —b? d?³+√ q²?Ë W?OMO?.?(« V+«u*«
q²?IÐ WÐU×?B« —U?B½√ W+d?Š X(UË ÊU?²?.½UG?E√ wE r¼œUND?{«Ë WF?OA« q²?IÐ
dIE ‰öG²ÝSÐ Vc«uM« Âu?I¹ UL+ ¨WFOA« błU.( dO−HðË ÊU?².+UÐ wE WFOA«
—Ëe*« rN³¼c( v≈ ”—«b*« wE WFO?A« ‰UHÞ√ »c' p–Ë w.O½Ëb½_« VFA«

Æ ±π∏≠±π∑ ’ ¨±Ã ¨oÐU.« —bB*« ©±®

±¥
p– s( W??F? O?A« ‰U??HÞ√ ÊU??(d?ŠË ‰U??HÞ_« vKŽ X?¹uJ.?³?« l¹“u?²?Ð Êu?(u??I?O? E
U?OI¹d?E« wE W?FO?A« vKŽ  ö?L(« sAðË ¨rN?³¼c?( wE ‰ušb« wE r?N³?Ožd?²
wE W?F?O? A« ÷d?F?²¹Ë ¨r¼d?H?Jð w²« V²J« W?ŽU??³ÞË r¼b¹d?AðË W?F?O? A« q²?Ë
l«u*«Ë n×?B« s?(  U?L?−¼Ë W?(U?N« nzUþu« s( ÊU?(d?×K ZO?K)«Ë X¹uJ«
b'« WFOA?« vKFE ¨rUF« ŸUIÐ WOIÐ pc+Ë ¨ÂöŽù« qzU?ÝË nK²‚(Ë WŽ«–ù«Ë
tK?«  «uKc XO?? ³?« q¼√ qzU?? C? ?E ¡U?MÐ_« rOK?FðË V¼c?*« d?? A½ wE œU?? N? ?²? ?łù«Ë
oKš ‰ËU?? ×½ Ê√Ë  U?? N? ³? ?A« œ—Ë XO?? ³« q¼√ ¡«b?? Ž√ VU??¦? ?(Ë rN?? OKŽ t?? (ö??ÝË
V−¹Ë ¨ÎUOM¹œË ¨ÎUO?EUIŁË ¨ÎU¹œUB²«Ë ÎUO?LKŽ W¹u WJÝUL²( W¹u? WOFOý  UF?L²−(
dAM½ UM?MJ qÞU³K ÁdA?½ wE W¹ËUF( qF?E UL?+ fOHM«Ë wUG?« p– wE ‰c³½ Ê√
‰«u?(_« ‰c³¹ ÊU?+ W¹ËUF?( Ê√ W(U?F« s( WHzUÞ  Ë— b?Ë ∫iOH« ‰u?IO?E ¨o(«
¡U??HK)« qC??E wE ÎU? ¦¹b?Š lC??O WÐU??×? B« s( ”UM« bM?Ž tÐ ÎU?u?Łu?( ÊU??+ s*
d?³?M*« vKŽ ˜ w³M?« sŽ t¹Ëd¹ rŁ ‹ 5M?(R*« d?O? (√ W??B?I?M( wE Ë√ WŁö??¦«
©±®
a« ÆÆ”UM« bNA0
tK«  «uKc XO³« q¼√ qzUCE d?A½ qł√ s( fOHM«Ë wUG« lEb½ Ê√ UMOKFE
ÆW1d+ …UOŠ UO×M XO³« q¼√ WK² VU¦( —UNþ≈Ë rNOKŽ t(öÝË
”uH½ wE ˜ b?L×?( ‰¬ ¡«bŽ√ s( …¡«d?³« √b?³( aO?Ýdð pc WKO?ÝË dO?šË
¡«bŽ√ iGÐ «c?+Ë Vł«Ë tK« ¡UOË√ VŠ ∫w½U?ýUJ« d+cO?E ¨dGB« c?M( UMUHÞ√
«u?łd?š√Ë rN??(U?(≈ W?F?OÐ «u?¦?J½ s¹c« s( U?L?O?Ý r?N?²?Lz√ s(Ë rNM( …¡«d??³«Ë tK«
—U?? O? ?š_« vH½ Íc?« s(Ë W?? F? ?O? A?« «uK²?? Ë ‹ 5M?(R*« d?? O? ?(√ «uЗU?? ŠË …√d*«
qL?? F? ²? ?Ý«Ë ¡U??O?Mž_« 5Ð WËœ ‰«u?? (_« qF?? łË ¡UMFK?«Ë ¡«œdD« ÈË¬Ë r¼œd?? ýË
5IÐU?.« s( Õö?B«Ë q?CH?« q¼√Ë s¹d?łU?N*«Ë —U?B½_« q²? Íc«Ë ¡U?N?H?.«
wE rN?O?F?Ý q{ Íc« t?²¹ôË q¼√Ë Íd?F?ý_« vÝu?( wÐ√Ë ¨—U?¦?¾?²?Ýù« q¼√ s(Ë
rNЗ  U¹PÐ «ËdH?+ s¹c« p¾Ë√ ÎUFMc ÊuM.?×¹ rN½≈ Êu³?.×¹ r¼Ë UO½b« …U?O(«
öE rNULŽ√ XD³×E t²(U(≈ dOGÐ tK« «uI ÊQÐ tzUIË ‹ 5M(R*« dO(√ W¹ôuÐ

Æ ±π∏’ ¨±Ã ¨oÐU.« —bB*« ©±®

±µ
VU¦?( dAM Ê«Ë_« ʬ b?IE ¨©±® —UM« q¼√ »ö?+ rNE ÎU½“Ë W(U?OI« Âu¹ rN r?OI½
q¦?L²*« wI?O?I(« Âö?Ýù« …—u?c —UNþ≈Ë rN?²¹d?FðË rN×?C?EË XO³« q¼√ ¡«b?Ž√
ÆrNOKŽ tK«  «uKc XO³« q¼√ wE
˜ rEŽ_« w³M&« —u½
—«u½√ oKš ”UÝ√ w¼ ˜ rEŽ_« w³M« —u½ w¼Ë W¹bL;« WIOI(« Ê√ rKŽ«
‚dÞ s( W?O?L?²?)« W?I¹dD« aO?ý u¼Ë wMžd?O*« ‰u?I¹ ¨‘d?F«Ë WM'«Ë ¡U?O?³½_«
Íc« tK bL(« ∫WO½UÐd« —«dÝ_« vL.*« w³M« bu( tÐU?²+ W(bI( wE WOEuB«
U¼“dÐ√Ë ÊU?.½≈ qJ WDÝ«Ë U?NKF?łË Âb?I« s( W¹b?L;«  «c?« t²?³?; vHDc«
W?L?O?EF« Á—«u½QÐ U¼b?(√Ë Ê«u??+_« dzU?Ý U?NM?Ž Ÿd?EË W¹b?Š«u« tðd??C?Š wE ÎôË√
Æ©≤® ÊUOŽ_« WKL' U¼œ«b(≈ qcË√Ë WO½UFAFA«
¡«œuW&« W ULF&«
qF??H¹ U?L? + ‰U?I?Ž ÊËb?Ð …d?²? G« l{Ë fOË ¡«œu??.« W?(U??L?F« f³ W?M.« s(
t?O?KŽË `²?H?« Âu¹ WJ( ˜ w³M?« qšœ ∫‰U? d?ÐU?ł sŽ ¨W??OÐU¼u?« ¡U?LK?ŽË a¹U?A? (
qOœ «c?NE ¨©≥®`O?×c s.?Š Y¹bŠ dÐU?ł Y¹bŠ ∫Íc?(d²« oKŽË ¨¡«œu?Ý W(U?LŽ
ÆÎUIŠ WM.« q¼√ r¼ rNMŽ tK« w{— WFOA« Êu+ vKŽ
t‡‡‡K&« W‡‡¹ƒ—
Íc?(d??²« d?+– b??I?E vU??FðË t½U??×?³?Ý t?K« W¹ƒ— sJL*« s( Ê√ V?c«uM« Èd¹
v≈ dEME ˜ w³M« bMŽ ÎUÝuKł UM+ ∫‰U wK−?³« tK«b³Ž sÐ d¹dł sŽ ÁœUMÝSÐ
ô dLI« «c¼ ÊËdð UL+ t½Ëd²E rJЗ sŽ Êu{dF²Ý rJ½≈ ∫‰UIE —b³« WKO dLI«
fL?A« Ÿu?KÞ q³? …ö?c vKŽ «u??³KGð ô Ê√ r²?FD?²?Ý« ÊS?E ¨t?²¹ƒ— wE Êu??(U?Cð

Æ ≤∞≤≠≤∞± ’ ¨±Ã ¨oÐU.« —bB*« ©±®


¨ ËdOÐ ¨W?OLKF?« V²J« —«œ ¨WO½UÐd« —«d?Ý_« ±≤∂∏  ¨wMždO*« ÊU?L¦?Ž sÐ bL?×( ©≤®
Æ ∏’ ¨≤∞∞∏ vË_« WF³D«
Æ ±∑∏πÕ ¨±≥π≠±≥∏ ’ ¨¡«œu.« W(ULF« wE ¡Uł U( »UÐ ¨≥à ¨—bB*« fH½ ©≥®

±∂
q³Ë fL?A« ŸuKÞ q³ pЗ bL×?Ð `³.E ∫√d rŁ ¨«uKF?ESE UNÐËdž q³? …öcË
vU?F?ðË „—U?³ð tKU?Ð r¼—U?BÐ√ jO??% nOJE ¨©±® `O?×? c Y¹b?Š «c¼ ¨U??NÐËd?ž
XO³« q¼√ V¼c( sŽ œUF²Ðù« Vz«d{ s( W?³¹d{ ÁcNE ørN tK« r.−²¹ nO+Ë
ÆrNOKŽ tK«  «uKc
¡U‡HK)« q‡‡Nł
tK«  «uKc VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ ˜ tK« ‰uÝ— b?FÐ ”UM« rKŽ√ Ê√ ÂuKF*« s(
d?O(√ Ê√ W?(U?F« ¡U?LKŽ s( d?O¦?+ qI½ b?Ë ¨rKF« WM¹b?( »UÐ u?N?E ¨tOK?Ž t(ö?ÝË
‰u??I¹ s( „UM¼ sJ?¹ r t½√ v²??Š WÐU?×? B« vC??√Ë rKŽ√Ë t??I? E√ ‹ 5M(R*«
qN?'« wE ÊuD³?‚?²¹ W?Eö?)« «u³?B?²?ž« s¹c« b?$ qÐU?I*« wEË ¨Ád?O?ž w½uKÝ
À«d?O?( s?Ž dJÐ uÐ√ q¾?ÔÝ U* ∫W??O?L?Oð sЫ qI?MO?E ¨»«u?B« …œU??ł sŽ ·«d?×½ù«Ë
s( tK« ‰uÝ— WMÝ wE p XLKŽ U(Ë ¡wý s( tK« »U²+ wE p U( ∫‰U …b'«
W?LK.?( sÐ b?L?×?(Ë W?³?F?ý sÐ …d?O?G*« ÂU?I?E ¨rN?Q?.?E ¨”UM« ‰Q?Ý« sJË ¡wý
Æ©≤®”b.« U¼UDŽ√ ˜ w³M« Ê√ «bNAE
v²??Š Ê«c?¾? ²?Ýù« WM?Ý rKF¹ sJ¹ r »U?D)« sÐ d?L? Ž pc??+Ë ∫ÎU?C¹√ ‰u??I¹Ë
…√d*« Ê√ rKF?¹ ÎU?C¹√ d??L?Ž sJ¹ rË ∫‰u??I¹Ë ¨©≥®Íd?F? ý_« vÝu?( u?Ð√ U?NÐ Ád??³?š√
ÊUOHÝ sÐ „U?×C« tO≈ V²+ v²Š WKU?FK W¹b« Ê√ Èd¹ qÐ UNłË“ W¹œ s( Àdð
À—Ë ˜ tK« ‰u??Ý— Ê√ Ád?³? ‚¹ Íœ«u?³« i?FÐ vKŽ ˜ tK« ‰u??Ýd d?O? (√ u¼Ë
«c?NÐ lL.½ r? u ∫‰UË pc t¹√— „d?²?E ¨UN?łË“ W¹œ s( wÐU?³?C« rOý√ …√d?(≈
W¹e'« wE ”u:« rJŠ rKF¹ sJ¹ rË ∫dLŽ sŽ ÎUC¹√ ‰UË ¨©¥®tEö‚Ð UMOCI
q¼√ WMÝ rNÐ «uMÝ ∫‰U? ˜ tK« ‰u?Ý— Ê√ ·u?Ž sÐ sL?Šd«b?³?Ž Ád?³?š√ v²?Š

Æ ≤∂∑µÕ ¨π≤ ’ ¨vUFðË „—U³ð »d« W¹ƒ— wE ¡Uł U( ±∂ »UÐ ¨oÐU.« —bB*« ©±®
b?L?×?( oO??I?% ¨Âö?Ž_« W?Lz_« sŽ Âö*« lE— ¨r?OK(«b?³?Ž sÐ b?L?Š√ ¨W??O?L?Oð sЫ ©≤®
Æ ≤±≠≤∞ ’ ¨±ππ± vË_« WF³D« ¨…d¼UI« ¨ÍdB*« »U²J« —«œ ¨Í—b³« bOFÝ
Æ ≤± ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≥®
Æ ≤≤≠≤± ’ ¨oÐU.« —bB*« ©¥®

±∑
—U?? A? ?²½« ÂU?? AUÐ Êu?? ŽUD?« Ê√ t?? GKÐË ⁄d?? Ý Âb?? U*Ë ∫ÎU? ?C¹√ ‰U?? Ë ¨©±®»U?? ²J«
U0 tOKŽ q+ „—U?ýQE `²H« W?LK.( rŁ —U?B½_« rŁ tF( s¹c« 5Ë_« s¹d?łUN*«
‰uÝ— WM?.Ð Ád³šQ?E ·uŽ sÐ sL?Šd«b³?Ž Âb v²?Š WM.Ð bŠ√ Ád³?‚¹ rË È√—
tM( Ϋ—«d?E «ułd?‚ð öE U?NÐ r²½√Ë ÷—QÐ lË «–≈ ‰U t½√Ë Êu?ŽUD« wE ˜ tK«
Íc« d?(√ ”U?³?Ž sÐ«Ë u¼ d?+«cðË ¨©≤®t?OKŽ «u?(b?Ið ö??E ÷—QÐ tÐ r²?F?L?Ý «–≈Ë
sÐ sL??Šd«b?³?Ž ‰U?? v²?Š p– wE WM.?« t?²?GKÐ b?? sJ¹ rKE tðö??c wE pA¹
wE …d?( ÊU?+Ë ¨©≥®sI?O?²? Ý« U?( vKŽ wM³¹Ë p?A« ÕdD¹ t½≈ ˜ w³M« s?Ž ·u?Ž
wMGK³?E ∫…d¹d¼ uÐ√ ‰U ø`¹d« s?Ž UMŁb×¹ s( ∫‰u?I¹ qF−?E `¹— XłUN?E dH?.«
tÐ d??(√ U0 t?²Łb??×?E t?²? +—œ√ v²?Š w²K?Š«— X¦?¦?×? E ”UM« s(  U¹d??š√ wE U½√Ë
ÁbMŽ sJ¹ r? ÊU?L?¦?Ž pc?+Ë ∫ÊU?L?¦?Ž wE ‰U?Ë ¨©¥®`¹d« »u?³¼ bMŽ ˜ w³M«
pU( XMÐ WF¹d?H« Y¹bŠ v²Š  u*« XOÐ wE b²Fð UN?łË“ UNMŽ wEu²*« ÊQÐ rKŽ
∫U?N ‰U?Ë ˜ w³M« vð√Ë U?N?łË“ wEuð U* U?N?²?O?C?IÐ Í—b?)« b?O?F?Ý wÐ√ Xš√
…d?( t Íb¼√ËË ¨©µ®ÊU?L?¦?Ž tÐ c?šQ?E ¨tK?ł√ »U?²J« mK³¹ v²?Š p²?O?Ð wE w¦J(«
œ— ˜ w³M« Ê√ › w?KŽ Ád?³? š√ v²?Š tK+Q?Ð rN?E tKł_ b??O?c b?? ÊU?+ b??O?c
v≈ dOAð UN½SE UN?²×c Èb( sŽ dEM« iGÐ  U¹«Ëd« ÁcNE ¨©∂®t Íb¼√ ÎUL(
Âb?? Ž vKŽ ‰b?¹ U2 U?? N? ?(UJŠQÐ r?NKN?? łË W?? F¹d?? AK ¡U?? H?K)« ¡ôR¼ rN?? E Âb?? Ž
s( t?O≈ XKcË U( v≈ W?(_« XKcË pc ¨˜ tK« ‰u?Ý— WEö?) rN²?OŠö?c
wE Èd?³+ W1d?ł VJð—« b?IE W¹ËU?F( U?(√ Í—UC?ŠË ÍdJE lł«dðË nK‚ðË qN?ł
œU¹“ W¹ËUF( ‚U×K²Ý« pc?+Ë ∫WOLOð sЫ ‰uIOE ¨ÊUOH?Ý wÐQÐ tOÐ√ sÐ œU¹“ W³.½
s( t½≈ ∫‰uI¹ ÊU?+ ÊUOH?Ý wÐ√ ÊuJ ¨ÁbK+ sÐ À—U(« ‘«dE v?KŽ œuu*« tOÐ√ sÐ

Æ ≤≤ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©±®


Æ ≤≤ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≤®
Æ ≤≤ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≥®
Æ ≤≥ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©¥®
Æ ≤¥ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©µ®
Æ ≤¥ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©∂®

±∏
WM'U?E t?OÐ√ dO?ž t½√ rKF¹ u¼Ë t?OÐ√ d?Ož v≈ v?Žœ« s( ∫‰U b? ˜ t½√ t²?HD½
tK« WMF t?OKF?E t?O«u?( d?O?ž vuð Ë√ tO?Ð√ dO?ž v≈ vŽœ« s( ∫‰U?Ë ¨Â«d?Š t?OKŽ
Æ©±®`O×c Y¹bŠ ¨ÎôbŽ ôË ÎUEdc tM( tK« q³I¹ ô 5FLł√ ”UM«Ë WJzö*«Ë
t‡‡‡K&« ‰Ëe‡‡½
jO?×¹ ÊUJ*« q¼Ë ¨÷—_« v≈ ‰eM¹ Ê√ q³? W(U?F« q¼√ »— ÊU?+ s¹√ rKŽ√ ô
tK« ‰u?Ý— sŽ …d¹d¼ wÐ√ sŽ ÁœUMÝSÐ wH?I?¦« ”U³?F« wÐ√ rN?‚?Oý d?+– ørNÐdÐ
qOK?« YKŁ wC?1 5Š WKO q?+ U??O½b« ¡U?? L? .« v≈ vU?? Fð tK« ‰e?M¹ ∫‰U?? ˜
Íc« «– s( øt VO−?²ÝQE w½u?Žb¹ Íc« «– s( pK*« U½√ pK*« U½√ ∫‰uI?OE ‰Ë_«
Æ©≤® `O×c Y¹b(« øt dHžUE w½dHG².¹ Íc« «– s( øtODŽQE wMQ.¹
…œd&« »ËdŠ WIOIŠ
d??O? ž W??H? OKš t½_ t …U??+e?« lEœ iE—Ë dJÐ wÐ√ W??Eö??š i?EdÐ ”UM« ÂU??
dJ?Ð uÐ√ ÂU?? ? pc r?š d¹b?? ?ž wE ‹ w?KŽ ÂU?? ?(ù« «u?? F?¹UÐ b?? ? r¼Ë wŽd?? ?ý
s( W?? ×? ?O? ×? ?B« W?¹«Ëd« Ác¼Ë ¨Âö?? Ýù« sŽ «Ëbð—« r?N½√ W?? −? ×?Ð rN?? ²Ð—U?? ×0
v²Š ”UM?« qðU√ Ê√  d(√ ¡U?ł U( »UÐ ÊU1ù« »«uÐ√ wH?E p– b+Rð Íc?(d²«
‰uÝ— w?Euð U* ∫‰U …d¹d¼ wÐ√ sŽ ÁœUMÝSÐ Íc?(d²« ÈË— ¨tK« ô≈ t≈ ô «u?uI¹
»UD)« sÐ dLŽ ‰UIE ¨»dF« s( dH+ s( dH+ ÁbFÐ dJÐ uÐ√ nK‚²Ý«Ë ˜ tK«
”UM« qðU??√ Ê√  d?(√ ∫˜ tK« ‰u??Ý— ‰U? b??Ë ”UM« qðU??Ið nO??+ ∫dJÐ wÐ_
ô≈ t??.? H½Ë tU??( wM( rB??Ž tK« ô≈ t≈ ô ‰U?? s(Ë t?K« ô≈ t≈ ô «uu??I¹ v²??Š
…ö??B« 5?Ð ‚d??E s( sKðU?? _ tK«Ë ∫dJÐ u?Ð√ ‰U??I? E ¨tK« v?KŽ tÐU??.? ŠË t?? I? ×Ð
˜ tK?« ‰u?? Ý— v≈ t½ËœR?¹ «u½U?? + ÎôU?? ?I? ?Ž w½u?? F?M( u t?K«Ë ¨‰U*« oŠ …U?? ?+e«Ë
«uFM( s¹c« vKŽ …œd« »ËdŠ Êu+ vKŽ ‰bð W¹«Ëd« ÁcNE ¨©±®tFM( vKŽ rN²KðUI

Æ ∂± ’ ¨oÐU.« —bB*« ©±®


oOI% ¨Wðu²O?³« ¨w½UÝ«d)« Ê«dN( sÐ rO¼«dÐ≈ sÐ ‚U×Ý≈ sÐ b?L×( ¨Í—uÐU.OM« ©≤®
¨∏∏ ’ ¨±π∏∑ vË_« W?F?³D« ¨…d?¼U?I« ¨À«d?²K ÊU¹d« —«œ ¨ÁËbM*« s?Ð 5(√ sÐ s.?Š
Æ ≤µÕ

±π
U?(Ë ¨dJÐ wÐ√ W?Eö?š W?O? Žd?AÐ rN?E«d?²?Ž« Âb?Ž u¼ …U?+eK rN?F?M( V³?ÝË …U?+e«
ÆqOœ dOš t(uË …d¹u½ sÐ pU* ÀbŠ
‹ 5W(« WK²L sF& vKŽ Y×¹ ‹ U{d&« ÂU ù«
q¼√  U¹«Ëd? nU??‚?( «c¼Ë Í—U??C? Š d??O? ž d?(√ s?FK« Ê√ ”UM« iF?Ð sE¹
‰U?³?ù« tÐU??²?+ wE ”ËËUÞ sЫ b?O?.« ÈË— ¨r?N?OKŽ t?(ö?ÝË tK«  «u?Kc XO?³«
vKŽ XKšœ ∫‰U? VO?³?ý sÐ ÊU¹d« v?≈ ÁœUMÝSÐ ‚Ëb?B« aO?A« wU?(√ sŽ Îö?I½
∫XKI?E øX½√ rzUc√ VO?³ý sÐ U¹ ∫w ‰U?IE Âd;« s( Âu¹ ‰Ë√ w?E ‹ U{d«
»— ∫‰U?I?E qłË e?Ž tЗ ‹ U¹d?+“ t?O?E U??Žœ Íc« u¼ Âu?O« «c¼ Ê≈ ∫‰U?I?E ¨ô
t²Jzö( d(√Ë t t?K« »U−²ÝUE ¨¡UŽb« lOL?Ý p½≈ W³OÞ W¹—– p½b s( w V¼
sLE ¨ÎUbB( vO×OÐ „dA³¹ tK« Ê≈ ∫»«d;« wE wKB¹ rzU u¼Ë U¹d+“  œUME
rŁ ¨‹ U¹d+e »U?−²?Ý« UL+ t »U?−²Ý« qłË e?Ž tK« UŽœ rŁ Âu?O« «c¼ ÂUc
vC?( U??L?O?E W?OK¼U??'« q¼√ ÊU?+ Íc« d?N? A« u¼ Âd?;« Ê≈ VO?³? ý sÐ U¹ ∫‰U?
ôË U¼d?Ný W?(d?Š W(_« Ác¼ XEd?Ž U?LE ¨t?²(d?( ‰U?²I«Ë rKE« t?O?E Êu(d?×¹
tzU.½ «u³ÝË t²¹—– dNA« «c¼ wE «uK² bI ¨t¬Ë tOKŽ tK«  «uKc UNO³½ W(dŠ
pÐS??E ÎU?O? +UÐ XM?+ Ê≈ VO?³? ý sÐ U¹ ¨Î«b?Ð√ rN p– tK« d??H? ž ö?E t?KIŁ «u??³?N? ²½«Ë
q²?Ë g³J« `Ðc?¹ U?L?+ `Ж t½S?E Âö?.« rN?OKŽ VUÞ wÐ√ sÐ w?KŽ sÐ 5.?×K
XJÐ b?IË ¨Êu?N?³?A?( ÷—_« wE rN? U?( Îö?ł— d?A?Ž W?O½U?LŁ t?²?OÐ q¼√ s( t?F?(
·ô¬ W?? ? FЗ√ W?Jzö?*« s( ÷—_« v≈ ‰e?½ b?? ? IË ¨t?K²?? ? I ÷—_«Ë  «ËU?? ? L? ? ?.«
Êu½uJOE rzUI« ÂuI¹ Ê√ v≈ d?³ž YFý Ád³ bMŽ rNE q² b? ÁËbłuE ÁËdBMO
tOÐ√ s?Ž wÐ√ wMŁbŠ b?I VO³ý s?Ð U¹ ¨5.(«  «—U¦?U¹ ∫r¼—UFýË Á—U?B½√ s(
ÎU? (œ ¡U?L? .«  dD?(√ ‹ 5.?(« Íb??ł q²?? U* t½√ Âö??.« rN??OKŽ Áb??ł sŽ
vKŽ pŽu(œ dO?B¹ v²Š ‹ 5.(« vKŽ XOJÐ Ê≈ VO³?ý sÐ U¹ ¨dLŠ√ ÎUЫdðË
sÐU¹ ΫdO¦+ Ë√ ÊU+ Îö?OK ΫdO³+ Ë√ ÊU+ ΫdOGc t²?³½–√ V½– q+ p tK« dHž p¹bš
sÐ U¹ ¨‹5.??(« —e?E pOKŽ V½– ôË qłË e??Ž tK« vIKð Ê√ „d?Ý Ê≈ V?O?³?ý

Æ ≤∑≥¥Õ ¨±±∏≠±±∑ ’ ¨¥Ã ¨—bB*« fH½ ¨Íc(d²« ©±®

≤∞
tK«  «uK?c t¬Ë w³M« l( W?M'« wE W?O?M³*« ·d??G« sJ.ð Ê√ „d??Ý Ê≈ VO?³? ý
»«u?¦« s( p ÊuJ¹ Ê√ „dÝ Ê≈ VO?³ý sÐ U?¹ ¨‹ 5.(« WK²? sFSE rN?OKŽ
“u?EQ?E rN?F?( XM+ wM²?O U?¹ ∫tðd?+– v²?( qI?E 5.?(« l( b?N?A?²?Ý« s* U?( q¦?(
ÊUM'« s( vKF«  Uł—b« wE UMF( ÊuJð Ê√ „dÝ Ê≈ VO³ý sÐ U¹ ¨ÎULOEŽ Ϋ“uE
Ád?A( Ϋd?−Š vu?ð Îöł— Ê√ uKE ¨UM²¹ôu?Ð pOKŽ ¨UMŠdH Õd?E«Ë UM½e?( ÊeŠS?E
Æ©±® W(UOI« Âu¹ tF( tK«
ÎU?C¹√ “u?−¹Ë qÐ ¨‹ 5?.?(« WK²? sF „d?²¹ ô Ê√ »«u?¦« b?¹d¹ s( vKF?E
d+c¹ Íc« qBH« wE ”ËËUÞ sÐ bO.« ‰u?IOE …UGD« „ö¼ Íd+– bMŽ ÕdH«
W¹«Ë— wN??E U?½b??łË Âu??O« «c¼ Ê√ rK?Ž« ∫‰Ë_« lOЗ s( lÝU??²?« Âu??O« ‰U??Š t??O? E
t½√ ÊËd?+c¹Ë tO?E —Ëd.« Êu?LEF¹ Ê«ušù«Ë r−?F« s( WŽU?Lł U½b?łËË WL?OEŽ
t?? ?OKŽ t?K«  «u?Kc tu?? ?Ý—Ë tö?? ?ł qł t?KUÐ Êu?? ?N¹ ÊU?? ?+ s?( iFÐ „ö?¼ Âu¹
U?N? OKŽ b??L?²?Ž« W??I?E«u??( Êü« v≈ V²J« s( X×??H?Bð U??L?O? E b?ł√ rË ¨t¹œU??F¹Ë
tL?OAFð bŠ√ œ«—√ ÊS?E Ê«u{dUÐ tK« ÁbL?Gð t¹uÐUÐ sЫ sŽ U¼UM¹Ë— w²« W¹«ËdK
«cJE W¹«ËdK ÎUÞU?O²?Š« tO?E d?Nþ Íc« tłu« d?Ož t¹ËUD?( wE ÊuJ¹ d. ÎU?IKD(
wEË ∫‰Ë_« lOЗ s( d??A?Ž w½U?¦« Âu?O« w?E ÎU?C¹√ d?+–Ë ¨©≤® W¹U?Žd« ÍË– …œU?Ž
V×??²?.? O?E Ê«Ëd??( wMÐ WËœ ¡U?C? I½« ÊU??+ …d?−?N?« s( 5½U?L?ŁË 5²MŁ« WMÝ tK?¦?(
vM9√ rJE ©≥® ÁœU³Ž …UGÐË tuÝ— ¡«bŽ√ s( pK¼√ U( vKŽ vUFð tK ΫdJý t(uc
Æp– vKŽ WFOA« ’d×¹ Ê√
d‡‡³I&«Ë »«d‡‡‡²&«
dHJUÐ UM?½uLN?²OE W?OÐU¼u« VCž dO?¦¹ U( «c¼Ë 5(U?B« —u³Ë —UŁPÐ „d?³²½
U*Ë ∫wHM(« wJ*« ¡UOC« sЫ d+cOE ¨W(UF« q¼√ t¹Ëd¹ U* nU‚( «c¼Ë „dA«Ë

¨WM.« wE …d( qL?F¹ ULOE WM.?(« ‰ULŽ_UÐ ‰U³?ù« ¨vÝu( sÐ wKŽ ¨”ËËUÞ sЫ ©±®
Æ ≥∞≠≤π ’ ¨±¥±π WO½U¦« WF³D« ¨r ¨w(öÝ≈  UGOK³ð d²Eœ  «—UA²½« e+d( ¨≥Ã
Æ ±±≥’ ¨≥à ¨oÐU.« —bB*« ©≤®
Æ ±±µ ’ ¨≥à ¨oÐU.« —bB*« ©≥®

≤±
s( W?C? ³?  c?š√Ë Ád?³? vKŽ XH?u?E U??NMŽ tK« w{— W?L?ÞU?E  ¡U?ł ˜ sEœ
∫‰uIð  QA½√Ë XJÐË UNMOŽ vKŽ t²F{uE Ád³ »«dð
b?? ? ? ?L? ? ? ? Š√ W?Ðd?ð r?ý s' v?K?Ž «–U?? ? ? ?'
U?? ? ?O«u?? ? ?ž ÊU?? ? ?'e« Èb?? ? ?' rA?¹ ô Ê√
U?? ? ? ?N?½√ u V?zU?? ? ? ?B? ? ? ? ' w?KŽ X?³? ? ? ? E
©±®
U?? ?O?U?? ?O? Êb?? ?Ž ÂU¹_« v?KŽ X?³? ? E
dLŽ wA V;«uM&« uKž
sÐ d??L? Ž Ê√ U??NM( ¨qI??F« U??N? b??B¹ ô d??L? F qzU??C? E l{u?Ð Vc«uM« ÂU??
‰U? ¨w?HM(« wJ*« ¡U??O?C« sЫ ÍËd??O?E ¨WJ?zö*« s( d?¦? +√ tK« ·d??F¹ »UD)«
wE d?L? Ž X¹√— ∫‰U? ”U?³?Ž sЫ s?Ž ∫d?L?Ž qzU?C? E wE w½U?łd*« s¹b« n?O?H?Ž
wЗ …d?CŠ s( ∫‰U øX?K³√ s¹√ s( 5M(R*« d?O(√ U¹ ∫t XKI?E tðUEË b?FÐ ÂUM*«
∫‰U? rŁ wMQ.?E t¹b¹ 5Ð wMH?Ë√ ∫‰UI?E øpÐ tK« qFE «–U?( t²Q?.E ¨qłË e?Ž
Á«dLŽ«Ë ∫‰uI?ð …Uý U¼Uý s( pK¼QE  «dH« ¡wÞUý vKŽ …√d?(« p¹œUMð dLŽ U¹
X½√Ë pcÐ XLKŽ U( pö?łË pðeŽË ∫XKIE ¨U?N³O& ö?E pÐ YOG².ð Á«d?LŽ«Ë
«c¼ v≈ WQ?.*« pKð s?( bŽ—√ w?½≈Ë pOKŽ V−¹ ÊU?+ b?Ë ∫w ‰U?I?E ¨wM( rKŽ√
dJM( wKŽ j³NE wF−C( v≈  œœ— ∫‰U? ø‰U «–U( rŁ ∫”U³Ž sЫ ‰U ¨Xu«
wK¦*Ë w?M( ÊU?O? ×?²? .ð U??(√ ∫U?L? N XKI??E øpO?³½ s?( øpЗ s( ∫w ôU??I?E d??OJ½Ë
øU?LJ?З s( U?L?²?½√Ë w³½ wF?O? −?{Ë wЗ tK« ∫X?KË w≈ U?L? N?²Ðc?łË «c?¼ Êôu?Ið
ÀuF³*« dL?Ž Â√ dLŽ v≈ ÊuŁuF³*« s×½ Í—b½ U( wš√ U¹ tK«Ë ∫d?JM* dOJ½ ‰UIE
u¼ »UD)« sÐ dLŽ u¼ ∫UL?N ‰UIE Áb( s( tÝ√— ˜ tK« ‰uÝ— lEdE øUMO≈
w³M« WMOÞ s( UL?N²MOÞ dLŽË dJÐ U?Ð√ Ê√ ÎUC¹√ «ËË— bË ¨©±®ULJM( tÐdÐ ·dŽ√

W??Ed??A?*« WJ( a¹—Uð ¨b?? L? ×? ( sÐ b??L? Š√ s?Ð b??L? ×? ( ¨wH?M(« wJ*« ¡U??O? ?C« sЫ ©±®
WF?³D« ¨ ËdOÐ ¨WOLKF?« V²J« —«œ ¨n¹dA« d³I«Ë W?H¹dA« WM¹b*«Ë «d(« b?−.*«Ë
Æ ≥≤± ’ ¨≤∞∞¥ WO½U¦«

≤≤
˜ tK« ‰u??Ý— vI ∫‰U?? vO??×¹ sÐ f?½√ sŽ ¡U?O? C« s?Ы d?+c??E ¨˜ rEŽ_«
‰u?Ý— ‰UI?E ¨wA?³?(« ÊöE ∫«u?UI?E U?NMŽ ‰Q?.E WM¹b*« p?JÝ iFÐ wE …“UMł
V×( kEU(« ‰U? ¨UNM( oKš w²« WÐd²« v≈ tzUL?ÝË t{—√ s( oOÝ ∫˜ tK«
WMO?ÞË WM¹b*« s( U??NM( oK?š w²« ˜ w³M?« WMOÞ «c¼ vK?F?E ∫—U??−M« s?Ð s¹b«
sÐ tK«b?³?Ž sŽ ÎU?C¹√ ‰u?I¹Ë W?FO?E— WeM( Ác?¼Ë w³M« WMOÞ s( d?L?ŽË dJÐ wÐ√
w²« t?²?Ðdð s( tðd?Ý wEË ô≈ œuu??( s( U?( ∫˜ tK« ‰u?Ý— ‰U? ∫‰U?? œu?F?.?(
¨UNOE sEb¹ v²Š UNM( oKš w²« t²Ðdð v≈ œ— dLF« ‰–—√ v≈ œ— «–SE UNM( oK‚¹
p– v≈ «u?EU{√ qÐ ¨©≤®sEb½ UN?OEË …b?Š«Ë WÐdð s( UMIKš dL?ŽË dJÐ UÐ√Ë w½≈Ë
Áb?ł sŽ tOÐ√ sŽ Âö?Ý sÐ tK«b?³Ž s?ŽË ∫‰UI?E ¨‹ .d( sÐ v?.O?Ž tK« w³½
vKF?E lЫd« Ád?³ ÊuJ¹Ë ¨t?O?³ŠU?cË ˜ w³M« l( .d?( sЫ v.?OŽ sEb¹ ∫‰U?
Æ©≥® rN²MOÞ s( t²MODE «c¼
˜ rEŽ_« w³M&« …—U¹“
ÊËdL²F*«Ë ÃU−(« ·dB½« «–≈ ∫˜ w³M« …—U¹“ »U³×²ÝSÐ W(UF« q¼√ rJŠ
U½b?OÝ WM¹b?( v≈ «u?Nłu?²¹ Ê√ Ϋb?+R( ÎUÐU?³?ײ?Ý« rN V×?².¹ W?Ed?A*« WJ( sŽ
Z(«Ë  U?ŽUD« vł—√Ë  UÐd?I« rEŽ√ s( U?N½S?E tð—U¹eÐ “u?HK ˜ tK« ‰u?Ý—
rNJÝUM( s( «u?ždE «–≈ ÃU?−(« Ê√ rÝd« Èd?ł U* ∫—U²?<« Õdý wEË ¨wŽU?²*«
s( w¼ –≈ ˜ w³M?« d?³? s?¹dz«“ WM¹b*« «Ëb??B? «d??(« b??−? .*« sŽ «u??H? Ë
UNOKŽ ÷dŠ ˜ t½SE Vł«u« Wł—œ s( »dIð qÐ  U?³×².*«Ë  UÐËbM*« qCE√
Vł«u« v≈ W³¹d? UN½√ wÝ—UH« pÝUM( wEË ∫tu v≈ ÆÆU?NO≈ »bM« wE mUÐË
wE WO?FEUA« s( WMÝ UN½u?+Ë UNÐU³×?²ÝSÐ Õdc s2Ë ¨WF?Ý t ÊU+ s( oŠ wE
e?Ž aOA?«Ë V¹cN?²« wE Íu?G³?«Ë ¡UO?Šù« wE w«e?G« Z(« ‰U?LŽ√ »UÐ d?š«Ë√
ÆÆÍËuM« U¹d??+“ uÐ√Ë Õö?B« s?Ð Ëd?L?Ž u?Ð√Ë tJÝUM( wE Âö??.«b?³? Ž sÐ s¹b«

Æ ≥≤µ≠≥≤¥ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©±®


Æ ≥≤µ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≤®
Æ ≥≤µ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≥®

≤≥
U??(√Ë ¨r¼d?O? žË Íœ«b?G? ³« Ãd??H« uÐ√ ÂU?(ù«Ë s?¹b« oEu?( a?O?A« WK?ÐUM(« s(Ë
V¹c?? Nð wEË ¨p?– vKŽ ŸU?? L? łù« rN?M( ÷U??O? ?Ž w{U?? I« vJ?Š b??I? ?E W??OJ?U*«
˜ w³M?« d??³? …—U?¹“ Ê√ wJU*« Ê«d?? L? Ž sЫ aO?? A« sŽ o(« b?? ³? F 5³?UD«
wE wJU*« Íb?³F« W?(ö+ wEË ¨W?³ł«u« 4.« s( wMF?¹ ∫o(«b³?Ž ‰U ¨W?³ł«Ë
s(Ë W³FJ« s( qCE√ ˜ w³M« d³ …—U¹e WM¹b*« v≈ wA*« Ê√ WUÝd« Õdý
dH.« »U?³×²Ý« wC?²Ið V¼«c*« »U×c√ ¡UN?IH«  «—U³Ž d?¦+√Ë ¨”bI*« XOÐ
dH?.« UNð—Ëd{ s(Ë …—U¹e« Z(« s( ⁄«d?H« bFÐ ÃU?×K «u³×?²Ý« rN½_ …—U¹eK
ÎrÌN?ÒK?ÌH½Ò√ «u?ÌLÒK]þ –≈ ÎrÌN]½Ò√ ÎuÒÒ§˚ tu? U?NM(Ë …d?O¦?+ U?N?OKŽ Wœ_U?E …—U¹e« fH½ U?(√Ë
Ê√Ë wŠ ˜ t½√ pý ôË ¨©±®˝Ì‰u??ÌÝ]dÄ Ìr‡ÌNÒ Òd? ÒH?ÎG? Ò²?ÎÝ«Ò§ Òt?]KÄ «ËÌd?ÒH? ÎG?Ò²? ÎÝU?Ò8 Ò„ËÌ¡U??Òł
qzU?C?H« »UÐ wE —u?+c*« d?L?Ž sЫ Y¹b?Š U?NM(Ë ¨t?OKŽ W?{Ëd?F?( t?²?(√ ‰U?L?Ž√
sÐ«Ë U?O½b« wÐ√ sÐ«Ë wMD—«b« Á«Ë— ¨w²?ŽU?Hý t X?³łË Íd?³? —«“ s( ∫tF?Ed¹
ô≈ W?łU?Š t?Že?Mð r Ϋdz«“ w½¡U?ł s( ∫kH w?EË ¨VF?A« wE wI?N?O? ³«Ë W1e?š
bMŽË ¨ U?OFK)« wE «c?+ ¨W?(UO?I« Âu¹ ÎU?FO?Hý t Êu?+√ Ê√ vKŽ ÎU?IŠ ÊU?+ wð—U¹“
wE w½—«“ U?/QJE Íd??³? ? bMŽ wðU?? EË b??FÐ w½—«“ s?( ∫tEHKÐ w?Kcu*« wK?F¹ wÐ√
kH wEË ¨wM³?×?cË wðU?OŠ wE w½—«“ s?L+ ÊU?+ ∫wMD—«b« kH wEË ¨w?ðUO?Š
sÐ«Ë wI?NO?³« Ád?+– ¨W(U?OI« Âu¹ Í—«u?ł wE ÊU?+ WM¹b*« v≈ ÎU?³.?²×?( w½—«“ s(
rË XO??³« Z?Š s( ∫W?F? Ed¹ d??L? Ž sЫ sŽ Íb??Ž sЫ b?MŽË ¨U?L?¼d?O? žË Í“u??'«
sЫ Ê_ b?Oł d?O?ž u¼Ë  U?Žu{u*« w?E Í“u'« sЫ Ád?+–Ë ¨w½U?Hł b?I?E w½—e¹
Í“u?'« sЫ VB½ v?KŽ qOœ «c?N?E ¨©≤®b?O?ł t½QÐ rJ?ŠË ÁbMÝ 5Ð Á«Ë— U* Íb?Ž
ÆrN−NM( tU¦(√ s(Ë tM( WOÐU¼u« vI²Ý« Íc«
øÁd³L wA u¼Ë wŠ ˜ w³M&« q¼
ô  U( bL×(∫˜ rEŽ_« w³M« VÞU‚ð U(bM?Ž »œ√ WK qJÐ WOÐU¼u« ‰uI¹
sЫ d??+– b??I? E rN??(ö?+ s?( p– W??×?c Âb??Ž X³?Ł ø`O??×?c «c?¼ qN??E ¨pF??HM¹

Æ ∂¥ r— W¹¬ ∫¡U.M« …—uÝ ©±®


Æ ≥≥µ≠≥≥¥ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≤®

≤¥
v≈ …UO?(« pKð  dL?²Ý«Ë W(U?ð …UOŠ tðu?( bFÐ tK« ÁU?OŠ√ ˜ UMO³½ Ê√ ∫¡U?OC«
lO?Lł p– wE t?+—UA¹Ë vU?Fð tK« ¡Uý Ê≈ W?(UO?I« Âu¹ v≈ …dL?².?( w¼Ë ¨Êü«
ôÒ§˚ vUFð tu? U¼bŠ√ —u(√ p– vKŽ qOb«Ë Âö?.«Ë …öB« rNOKŽ ¡U?O³½_«
Æ©±® ˝ÒÊuÌPÒ“Îd̹ ÎrÏNÓÏÐÒ— ÒbMÏŽ ¡UÒOΊÒ√ ÎqÒÐ UÚð«ÒuÎÒ√ Ït]KÄ ÏqOϳÒÝ wÏ8 «uÌKϲÌP Òs¹Ïc]Ä ]sÒ³ÒKÎ×Òð
∫vUFð tK« ‰U ¡«bNA« bONý t½_ Áułu« -√ vKŽ ˜ t WKcUŠ …œUNA«Ë
bI?E q²I« hzU?Bš s( p– Ê√ r¼uð Ê≈Ë ¨©≤®˝«ÚbOÏN?Òý ÎrÌJÎOÒKÒŽ ̉uÌÝ]dÄ ÒÊuÌJÒ¹Ò§ ˚
t½QÐ UL¼dOžË œu?F.( sÐ«Ë ”U³Ž sЫ Õdc ¨d³?Oš WK+√ s( ÎUC¹√ p– t qBŠ
¨ÊuKB¹ r¼u?³ wE ¡U?O?Š√ ¡UO?³½_« ∫tF?Ed¹ f½√ Y¹b?Š UN?O½UŁ ¨Î«bO?Ný  U?( ˜
rNMJË WKO 5?FЗ√ bFÐ r¼—u?³? wE Êu+d?²¹ ô ¡U?O³?½_« ∫wIN?O?³« bMŽ kH wEË
bMŽ f?½√ Y¹b?Š U??N? ¦UŁ ¨—u??B« wE a?HM¹ v²??Š qłË e??Ž tK« Íb¹ 5Ð Êu?KB¹
Y¹bŠ UN?FЫ— ¨Ád³ wE wKB¹ rzU u¼Ë wÐ ÍdÝ√ WKO? vÝu( vKŽ XOð√ ∫rK.(
v≈ bM²?.(Ë W?¾O?NÐË «c+ …—u?c vKŽ t½√ bŠ√ qJ Ád?+–Ë ¡UO?³½_« t²?¹ƒ—Ë ¡«dÝù«
UN?.(U?š ¨r¼œU?.łQÐ ¡U?OŠ√ rN½√ vKŽ W?FÞU qzôœ p– ‰U?¦(√Ë —u?LF*« XO?³«
t?O? EË ¨¡U?O? ³½_« œU?.? ł√ q+Qð Ê√ ÷—_« vKŽ Âd??Š tK« Ê≈ ”Ë√ sÐ ”Ë√ Y?¹b?Š
rKF« q¼√ s( WŽULł t²−?Š UM×{Ë√Ë tKOœ U½d+– U( v≈ V¼– bË `{«Ë qOœ
sÐ -U?Š uÐ√Ë ÍdO?AI« rÝU?I« uÐ√ –U²?Ý_«Ë wIN?O³« ÂU?(ù« rNM( ¨tÐ «u?ŠdcË
ÕöB?« sÐ ËdL?Ž uÐ√ tÐ ÕdcË ¨w½U?²Ýœ—_« wKŽ sÐ 5.?(« d¼UÞ uÐ√Ë ÊU?³Š
Æ©≥® r¼dOžË Íd³D« s¹b« V×( kEU(«Ë ÍËuM« s¹b« wO×(Ë
‰UŠd&« bAð ô Y¹bŠ
 U??I?B?K( vKŽ t??²?ŽU??³D?Ð W?O? ³¼«u« ÂU?? ÎU? ¦¹b??Š  √d? Z(« w?E XM+ U??(bMŽ
—u?³?Ë ˜ w³M« d??³? …—U¹“ sŽ ”U?M« jO?³? ¦?² vM( w?E b?O?(«u??F« vKŽ t?I? BË
ô Y¹b?Š U??(√Ë ∫¡U?O?C« sЫ d?+– b??I?E ¨rN?³?²? + s( œd« sJ 5(U??B«Ë ¡U?OË_«

Æ ±∂π r— W¹¬ ∫Ê«dLŽ ‰¬ …—uÝ ©±®


Æ ±¥≥ r— W¹¬ ∫…dI³« …—uÝ ©≤®
Æ ≥≥∑≠≥≥∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≥®

≤µ
u¼ qÐ …—U¹e« sŽ w?NM« vKŽ t?O?E Wôœ ö?E ¨b?łU?.?( WŁöŁ v≈ ô≈ ‰U?Šd« b?Að
tK« vKŽ …√d??'« rEŽ√ b?I?E …—U¹e« W?(d??Š vKŽ Îö?Oœ tKF?ł s?(Ë p– wE W?−?Š
rKF« wEU?c ‚Ë– sŽ Á—u?BË WKzU? …ËU³?ž vKŽ lÞU? ÊU¼dÐ t?OEË ¨tu?Ý— vKŽË
Æ©±®‰ôb²Ýô«Ë ◊U³M²Ýù« WOHO+ Wł—œ qO½ sŽ Á—uBË
rN³²` wA fM'«
WOK+ wE bŽU.*« wzUM'« Êu½UI« –U²Ý√ ÍË«d³²« w(UÝ bL×( —u²+b« d+c¹
V¹dž W³²J( WF³Þ œËb(«  UF¹dAð ÂUJŠ√ tÐU²+ wE Í“UGMÐ WF(Uł wE ‚uI(«
Ϋd+– ¡uÞu*« ÊU+ ¡«uÝ ÎU½“ d³²F¹ ô dÐb« wE ¡◊u« Ê√ WHOMŠ uÐ√ Èd¹Ë ∫≥∑ ’
Ád??+– wE ≥∏ ’ w?EË ¨©vN??²½«® ÎU?Þ«u vL??.¹ ¡◊u?« «c¼ Ê√ t??²? −? ?ŠË ¨v¦½√ Â√
ô t½√ d?LŽ sЫ s?Ž ÍË— bI?E ¨tKŠ v≈ iF?³« V¼–Ë ∫U¼dÐœ wE W?łËe« ¡◊u
ÎrÌ!̃UÒKϽ ˚ vU?Fð tu d¼Uþ v≈ ΫœUM²?Ý« U¼dÐœ wE W?łËe« ÊUOð≈ s( ÎU?ÝQÐ Èd¹
W?H? OMŠ uÐ√ bMŽ d?Ðb« wE ¡◊uU?E ÆvN??²½« ˝Îr̲? ξ?Ïý ¢v]½Ò√ ÎrÌJÒŁÎd? ÒŠ «uÌðÎQ?Ò8 ÎrÌJ?] ÀÎd?ÒŠ
¡uÞu*« —U?³?²Ž« Âb?Ž vKŽ ‰b¹ d?(_« «c¼Ë W¹d?.« …œU?FK W?Ý—U2 œd?−?( d³?²?F¹
«–≈ «d?Š ¡UML??²?Ýù« Ê√ W?O?HM?(« Èd¹Ë ∫¥¥ ’ wEË ¨ÎU?LŁ≈ t?OK?ŽË Ϋd?ý ÁdÐœ wE
p– qFHE W(√ ôË W?łË“ t fOË …uNA« t²³Kž «–≈ U(√ ¨…uNA« »ö?−²Ýù ÊU+
q(√ uKI¹Ë ¨U½e« ·U?š u ¡UML²?Ýù« V−¹Ë ¨tOKŽ ‰UÐË ô t½√ ¡U?łdUE ∫UNMO?J.²
wE —u?²? +b« bM²?Ý«Ë ©vN??²½«® ÁËdJ( t½√ ô≈ «d?×?Ð fO ¡UML?²? Ýù« ÊQÐ d¼UE«
W?O?.M'«  U?E«d?×½ù« vKŽ qO?œ «c?NE Âe?Š s?Ðô vK;« »U?²?+ vKŽ Ác¼ t«u?√
ÆU¼—c√ r¼Ë  UuK<« dNÞ√ rN½√ ÊuME¹ rNMJ rN¹ËU²E wE
ÂöW&« rNOKŽ XO³&« q¼QÐ pWL²&«
¨rO?? ? Š— ·Ëƒ— 5?M(R?*UÐ t?½QÐ ˜ rE?Ž_« ‰u?? ? Ýd« .d?J« ʬd?? ? I?« ncË
s( 5*U?? FK W?? L? Š— v?U??FðË t½U?? ×? ³? ?Ý tK« t?KÝ—√ Íc« ˜ rEŽ_« ‰u?? Ýd«Ë
¨ÁbF?Ð s( tOKŽ ÊËd?O.¹ ÎU?×{«Ë ÎU?−NM( rN qF?−¹ ÊËœ t²?(√ „d²¹ Ê√ qO?ײ?.*«
Áb??FÐ «uK?Cð s tÐ r²?J.9 Ê≈ U??( rJ?O? E „—Uð w½≈ ∫˜ tK« ‰u?? Ý— ‰U?? pc

Æ ≥≥∑ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©±®

≤∂
s U?L?N?½≈Ë w²?OÐ q¼√ wðd?²? ŽË rJ¹b¹QÐ t?EdÞË tK?« b?OÐ t?EdÞ V³?Ý t?K« »U?²?+
Æ©±® ÷u(« wKŽ «œd¹ v²Š Ud²H¹
tK« »U?²? + 5KI?¦« rJ?O?E „—Uð w½≈Ë VO?łQ??E vŽœ√ Ê√ pýË√ w½≈ ∫˜ ‰U?Ë
Ê≈Ë w²?OÐ q¼√ wðd?²?ŽË ÷—_« v≈ ¡U?L.?« s( œËb2 q³?Š tK« »U?²+ ¨wðd?²?ŽË
nO?+ «ËdE½UE ÷u?(« wKŽ «œd¹ v²Š U?dH?²¹ s U?LN½√ w½d?³š d?O³?)« nODK«
t?OKŽ t(ö?ÝË tK«  «uKc UN?O?³½ WO?cË W(_« XI?³Þ nOJE Æ©≤®UL?NOE w?½uHK‚ð
øt¬ vKŽË
»U?²?+ «uKCð s Íb?FÐ tÐ r?²J.9 Ê≈ U?( rJO?E „—Uð w½≈ ∫‰U? ˜ t½√ ÍË—Ë
qOœ «c¼Ë ©≥® ÷u(« wK?Ž «œd¹ v²Š U?dH²¹ s U?LN½≈Ë w²?OÐ q¼√ wðd²?ŽË tK«
t??OðQ¹ ô tK?« »U?²? + Ê_ rN??OK?Ž t?(ö??ÝË tK«  «u?Kc XO??³« q¼√ W??L? B? Ž vKŽ
ÍË—Ë ¨W(UO?I« Âu¹ v≈ ÊöB²( U?LN½√ Í√ Ud²H?¹ s ULN½≈ ˜ ‰U bË qÞU³«
v≈ ¡UFMc 5Ð U( t{d?Ž ÷u(« wKŽ ÊËœ—«Ë rJ½≈ ◊dE rJ w½≈ ∫‰U ˜ t½√
w½u?HK‚ð nO?+ «ËdE½S?E W?C?H«Ë V¼c« ÊU?Šb? s( V+«uJ« œb?Ž t?O?E Èd?BÐ
tEdÞ V³?Ý tK« »U²?+ d³+_« ∫‰U? øtK« ‰uÝ— U¹ ÊöI?¦« U(Ë ∫qO? ¨5KI¦« wE
wðd??²? Ž d??G? c_«Ë ¨«uKCð ôË «ue?ð s tÐ «uJ.??L? ²? E rJ¹b¹Q?Ð t?Ed?ÞË tK« b??OÐ
UL¼u?(bIð ôË wЗ p– UL?N XQÝË ¨÷u(« wKŽ «œd¹ v²?Š UdH²¹ s U?LN½≈Ë
t(öÝË tK«  «uKc XO³« q¼√ bMFE ©¥®rJM( rKŽ√ ULN½SE UL¼uLKFð ôË «uJKN²E
U?L?NMŽ  U¹«Ëd« iFÐ  d?³?Ž b?Ë ¨·d?š“ rKF« w?UÐË ¨wI?O?I?(« rKF« rN?OKŽ
rN?? OKŽ t?? (ö?? ÝË tK«  «u?Kc XO?? ³« q¼√ W?? O? ?I? Š√ v?KŽ ‰b¹ U?2 5²?? H? OK?)UÐ
q³??Š tK« »U??²? + 5²??H?O?Kš rJO??E „—Uð w½≈ ∫‰U?? ˜ t½√ ÍË— b??I? E ¨W?Eö??)UÐ
«œd¹ v²?Š U?d?H?²¹ s U?LN½≈Ë w?²OÐ q?¼√ wðd²?ŽË ÷—_«Ë ¡U?L?.« 5Ð U?( œËb2

bK:« ¨‰UFE_«Ë ‰«u_« 4Ý wE ‰ULF« eM+ ¨s¹b« ÂU.Š sÐ wI²*« wKŽ ¨ÍbMN« ©±®
Æ π¥≥ Õ ¨∂∂ ’ ¨WOËb« —UJE_« XOÐ ¨‰Ë_«
Æ π¥¥ Õ ¨∂∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≤®
Æ π¥µ Õ ¨∂∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≥®
Æ π¥∂ Õ ¨∂∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©¥®

≤∑
s tÐ -cš√ Ê≈ U( rJOE „—Uð w½≈ ”UM« UN¹√ U¹ ∫‰U t½√ ÍË—Ë ©±®÷u(« wKŽ
5Ð U??( œËb2 q³??Š tK« »U??²? + d?šü« s?( d?³? +√ U??L¼b??Š√ s¹d??(√ Íb?FÐ «u?KCð
©≤®
÷u(« wKŽ «œd¹ v?²Š Ud?H²¹ s U?LN½≈Ë w²OÐ q¼√ wðd?²ŽË ÷—_«Ë ¡U?L.«
q¼√ »U??³?ý «b?O? Ý b«Ë u¼ XO??³« q¼√ s( ‹ VUÞ wÐ√ s?Ð wKŽ Ê√ pý ôË
˜ tK« ‰u?Ý— Ê√ ÍË— pc ¨˜ tK« ‰u?Ý— W??Eö?‚Ð ”UM« vË√ u??N?E ¨WM'«
q¼√Ë tK« »U²+ U?L¼uL²F³ð« Ê≈ «uKCð s s¹d(√ rJO?E „—Uð w½≈ ”UM« UN¹√ ∫‰U
©≥®
Áôu( wKFE Áôu( XM+ s( rN.?H½√ s( 5M(R*UÐ vË√ w½√ ÊuLKFð wðd²Ž w²OÐ
X+dð ∫‰U ˜ t½√ ÍË— b?IE ¨W?(u?B?F( W?(√ X½UJ ZNM« «c¼ W?(_« XF?³ð« uKE
‰uÝ— VKÞ bË ©¥®w²OÐ q¼√ wðd²ŽË tK« »U²+ r²LB²Ž« Ê≈ «uKCð s U( rJOE
X³?łQE XO?Žœ b w½Q?+ ∫˜ ‰U?IE …d?²?F«Ë ʬdIUÐ p.?L?²« t²?(√ s( ˜ tK«
wðd?²?ŽË ÷—_« v≈ ¡U?L?.« s( œËb2 q³?Š tK« »U?²?+ 5KI?¦« rJO?E „—Uð w½≈
w½u??HK‚ð nO??+ «ËdE½U?E ÷u??(« wKŽ «œd¹ v²??Š U?d?H? ²¹ s U??L?N½≈Ë w²??OÐ q¼√
d?O(√ ÂU?(ù« ÊuJ¹ Ê√ u¼ ˜ tK« ‰u?Ý— tÐ vcË√ Íc« p.L?²« s(Ë ©µ®U?LN?OE
XO??Žœ b?? w½Q??+ ∫‰U?? ˜ t½√ ÍË— b??I? E ¨˜ w³M?« ÂU??I? ( wE ‹ 5?M(R*«
q¼√ wðd?²ŽË tK« »U²?+ dšü« s( d?³+√ U?L¼bŠ√ 5KI?¦« rJOE „—Uð w½≈ X³?łQE
Ê≈ ÷u(« wKŽ «œd¹ v²Š Ud?H²¹ s ULN½SE ULNOE w½u?HK‚ð nO+ «ËdE½UE w²OÐ
Áô«Ë s( ‰«Ë r?NK« Áôu?? ( wKF?? E Áôu??( X?M+ s( s(R?? ( q+ w?Ë U½√Ë Íôu??( t?K«
sÐ wKŽ W¹ôË vKŽ t¬ vKŽË t?OKŽ t(öÝË t?K«  «uKc b+R¹Ë ©∂®Á«œUŽ s( œUŽË
¨tðu?( W?ŽU?Ý »d?I? Ád?+– d?³?Ž p–Ë ˜ tK« ‰u?Ý— œU?N?A?²? Ý« b?FÐ VUÞ wÐ√
pýË√ w½≈Ë tK³ ÊU+ Íc« dL?Ž nB½ ô≈ w³M bł√ ô w½≈ ∫‰U ˜ t½√ ÈËdOE
t≈ ô Ê√ ÊËbNAð fO√ ∫‰U? ¨X×B½ ∫«uU øÊuKzU r²½√ UL?E VOłQE vŽœ√ Ê√

Æ π¥∑ Õ ¨∂∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©±®


Æ π¥π Õ ¨∂∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≤®
Æ πµ∞ Õ ¨∂∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©≥®
Æ πµ± Õ ¨∂∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©¥®
Æ πµ≤ Õ ¨∂∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©µ®
Æ πµ≥ Õ ¨∂∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©∂®

≤∏
b?FÐ YF?³« Ê√Ë oŠ —UM?« Ê√Ë oŠ WM'« Ê√Ë tu?Ý—Ë Áb?³?Ž Ϋb?L?×?( Ê√Ë tK« ô≈
rJÞd?E w½S?E Êu?F?L.?ð q¼ ô√ rJF?( bN?ý√ U½√Ë ∫‰U? ¨b?N?A½ ∫«uU? øoŠ  u*«
ÈdBÐË ¡UFMc 5Ð U( bFÐ√ t{dŽ Ê≈Ë ÷u(« wKŽ ÊËœ—«Ë r²½√Ë ÷u(« vKŽ
U(Ë ∫«uU ¨5KI?¦« wE w½uHK‚ð nO+ «ËdE½SE W?CE s( Âu−M« œbŽ Õ«b?√ tOE
rJ?¹b¹QÐ t?? ?EdÞË tK?« b?? O?Ð t?? EdÞ t?K« »U?? ²? ? + ∫‰U?? øt?K« ‰u?? Ý— U?¹ Êö?? I? ? ¦«
s U?L?N½√ w½Q?³½ d?O?³?)« nODK« Ê≈Ë wðd?²?Ž d?šü«Ë «uKCð ôË tÐ «uJ.?L?²?ÝS?E
«uJKN?²E U?L¼u(b?Ið ö?E wЗ UL?N p– XQ.?E ¨÷u?(« wKŽ «œd¹ v²Š U?dH?²¹
s( tÐ vË√ XM+ s( rJ?M( rKŽ√ rN½S?E r¼uLKF?ð ôË «uJKN²?E U?LN?MŽ «ËdB?Ið ôË
U¹ ∫‰U? ˜ t½√ ÍË—Ë ¨©±® Á«œU?Ž s( œU?ŽË Áô«Ë s( ‰«Ë rNK?« t?OË wKF?E t?.?H½
Íc« dL?Ž nB½ ô≈ w³½ dL?F¹ s t½≈ dO³?)« nODK« w½Q³½ b? w½≈ ”UM« UN¹√
ULE ÊuËR.( rJ½≈Ë ‰ËR.( w½≈Ë VOłQE vŽœ√ Ê√ pýu¹ b w½≈Ë tK³ s( tOK¹
Ê√Ë oŠ Á—U½Ë oŠ t²Mł Ê√Ë ©≤® tuÝ—Ë XGKÐ b p½√ bN?A½ ∫«uU øÊuKzU r²½√
YF³¹ tK« Ê√Ë UN?OE V¹— ô WOð¬ WŽU.« Ê√Ë  u?*« bFÐ oŠ YF³« Ê√Ë oŠ  u*«
s( rNÐ vË√ 5M?(R*« vu?( U½√Ë Íôu?( tK« Ê≈ ”UM« ©≥®U?N¹√ U¹ ¨—u?³?I« wE s(
Á«œUŽ s( œUŽË Áô«Ë s( ‰«Ë rNK« ÎUOKŽ wMF¹ Áôu( «cNE Áôu( XM+ sLE rN.H½√
v≈ ÈdBÐ 5Ð U?( ÷dŽ√ ÷u(« wKŽ ÊËœ—«Ë rJ½≈Ë rJÞd?E w½≈ ”UM« UN¹√ U¹
sŽ wKŽ ÊËœd?ð 5Š rJKzU?Ý w?½≈Ë W?C?E s( ÊU??Šb? Âu?−M« œb??Ž t?O?E ¡U??FMc
V³?Ý qłË e?Ž tK« »U?²?+ d?³?+_« qI?¦« U?L?N?O?E w½u?HK‚?ð nO?+ «ËdE½S?E 5KI?¦«
q¼√ wðd²?ŽË «ub³ð ôË «uKCð ô tÐ «uJ.L?²ÝUE rJ¹b¹QÐ tEdÞË tK« b?OÐ tEdÞ
wK?Ž «œd¹ v²?? Š U??O? ?C? I?M¹ s U?? L? N?½√ d??O? ?³? )« n?ODK« w?½Q??³½ b?? t½S?? E w²?? OÐ
Æ©¥®÷u(«

Æ ∑πµ Õ ¨∂∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©±®


ÆWF³D« Ác¼ s( ©p½√Ë® XDIÝ U0— ©≤®
Æ©‰UIE® Ë√ ©‰U® UNK³ XDIÝ U0— ©≥®
Æ πµ∏ Õ ¨∂∂ ’ ¨oÐU.« —bB*« ©¥®

≤π
‹ ÂU ù« WAdF …ËöŠ
¨vGO?Ž sÐ bL×' sÐ b?LŠ√ sŽ ¨vO×¹ sÐ b?L×' ∫`O?×E bMGÐ wMOKJ« ≠
W³D?š wM ‹ tK« b³?Ž wÐ√ sŽ ¨VUž sÐ ‚U?×Ý≈ sŽ ¨»u?³×' sÐ s?G(« sŽ
∫rNðUHEË ÂöG« rNOKŽ WLz_« ‰UŠ UNOM d*c¹ t
rNÐ ZKÐ√Ë ¨t?M¹œ sŽ UMO?³½ XO?Ð q¼√ s( Èb?N« W?LzQÐ `?{Ë√ qłË e?Ž tK« Ê√
b?L×?( W(√ s( ·d?Ž sLE ¨t?LKŽ lOÐUM¹ sÞUÐ sŽ rNÐ `²?EË ¨tłU?NM( qO³?Ý sŽ
Ê_ ¨t?(öÝ≈ …ËöÞ qC?E rKŽË ¨t½U1≈ …ËöŠ rFÞ b?łË ¨t(U?(≈ oŠ Vł«Ë ˜
¨t*UŽË Áœ«u( q¼√ vKŽ W−Š tKFłË ¨tIK) ULKŽ ÂU(ù« VB½ vUFðË „—U³ð tK«
ôË ¨¡U??L?.?« v≈ V³??.Ð b1 ¨—U??³?'« —u?½ s( ÁU?A? žË ¨—U??u« ÃUð tK« t??.? ³√Ë
‰U?L?Ž√ tK« q³?I¹ ôË ¨t?ÐU?³?Ý√ W?N?−Ð ô≈ tK« bMŽ U?( ‰UM¹ ôË ¨Áœ«u?( tM?Ž lDIM¹
 U?O?L?F?(Ë ¨v?łb«  U?.?³?²K( s( t?O?KŽ œd¹ U0 rU?Ž u?N?E ¨t?²?Ed??F0 ô≈ œU?³?F«
bË s( t??IK) r¼—U?²? ‚¹ vU?FðË „—U??³ð tK« ‰e¹ rKE ¨7H?«  U?N?³?A? (Ë ¨4.«
tIK) rNÐ v{d¹Ë ¨rNO³²−¹Ë pc rNOHDB¹ ¨ÂU(≈ q+ VIŽ s( ‹ 5.(«
¨ÎUMOÐ ÎU? LKŽ ¨ÎU?(U?(≈ t?³?I? Ž s( t?IK) VB½ ÂU?(≈ r?NM( vC?( U?( q+ ¨rN??O?Cðd¹Ë
¨ÊubF¹ tÐË o(UÐ ÊËb?N¹ ¨tK« s( WLz√ ¨ÎU*UŽ W−?ŠË ¨ÎULO ÎU(U?(≈Ë ¨Î«dO½ ÎU¹œU¼Ë
uLM¹Ë ¨œö³« r¼—uMÐ qN².ðË rN¹bNÐ s¹b¹ ¨tIKš vKŽ tðUŽ—Ë tðUŽœË tK« Z−Š
¨ÂöJK `?OðU?H?(Ë ¨ÂöE?K `OÐU?B? (Ë ¨ÂU½ú …U?O?Š t?K« rNKF?ł ¨œö??²« rN?²? +d?³Ð
ÆUN(u²×( vKŽ tK« d¹œUI( rNOE pcÐ  dł ¨ÂöÝû rzUŽœË
ÁU?HDc« ¨vłd??²*« rzU?I«Ë ¨v−?²M?*« ÍœU?N«Ë ¨vCðd*« V−?²?M*« u¼ ÂU?(ùU?E
öþ ¨Á√dÐ 5Š W?¹d?³« w?EË ¨Á√—– 5Š —c« wE tMO??Ž vKŽ t??FMDc«Ë p?cÐ tK«
Á—U?²š« ¨ÁbMŽ VO?G« rKŽ wE W?LJ(UÐ «u?³×?( ¨týd?Ž 51 sŽ W?L.½ oKš q³?
‰¬ s( vHDB(Ë ¨Õu½ W¹—– s( …dOšË ‹ Âœ¬ s( WOÒ IÐ ¨ÁdND t³−²½«Ë ¨tLKFÐ
5FÐ UOŽd( ‰e¹ r ˜ bL×( …d²Ž s( …u?HcË ¨qOŽULÝ≈ s( WöÝË ¨rO¼«dÐ≈
tMŽ U??Žu?Eb?( ¨Áœu?MłË fOKÐ≈ qzU??³?Š tMŽ «œËdD?( ¨Ád?²?.?Ð ÁRKJ¹Ë tEH??×¹ ¨tK«
s( «¡d??³? ?( ¨¡u??.« ·—«u?? tM?Ž U??EËd??B? ( ¨oÝU?? E q+ Àu??H½Ë oÝ«u?? G« »u??Ë

≥∞
¨UNK+ gŠ«uH« sŽ U½u?B( ¨ ôe« s( U(uBF( ¨ UEü« sŽ UÐu?−×( ¨ U¼UF«
bMŽ q?C? H«Ë rKF«Ë ·U??H? ?F« v≈ UÐu??.M?( ¨t??ŽU??H¹ wE d??³«Ë rK?(UÐ U??EËd??F? (
ÆtðUOŠ wE oDM*« sŽ U²(Uc ¨Áb«Ë d(√ tO≈ «bM.( ¨tzUN²½«
 ¡U?łË ¨t?²¾?O?A?( v≈ tK« d¹œU?I( tÐ X?N²½« Ê√ v≈ ¨Áb?«Ë …b( XC?I½« «–S?E
d?(√ —UcË vC?L?E ‹ Áb«Ë …b( vN?²M( mKÐË ¨t?²³?×?( v≈ tO?E tK« s( …œ«—ù«
Áb¹√Ë ¨ÁœöÐ wE tLOË ¨ÁœU³Ž vKŽ W?−(« tKFłË ¨tM¹œ ÁbKË ¨ÁbFÐ s( tO≈ tK«
¨Ád?(√ rOEF tÐb?²½«Ë ¨Ád?Ý t?Žœu?²?Ý«Ë ¨t½U?OÐ qB?E ÁQ?³½√Ë ¨t?LKŽ ÁUð¬Ë ¨ t?ŠËdÐ
¨t*U??Ž q¼√ vKŽ W??−? Š tKF??łË ¨t?I?K) U??LKŽ t??³?B½Ë ¨t??LKŽ ÊU??OÐ qC??E ÁQ??³½√Ë
¨Ád?Ý tŽœu?²?Ý« ¨rN U?(U?(≈ tÐ tK« w{— ¨ÁœU?³Ž vKŽ r?OI«Ë ¨tM¹œ q?¼_ ¡UO?{Ë
UOŠ√Ë ¨Ád(√ rOEF tÐb²½«Ë t?M¹b ÁUŽd²Ý«Ë t²LJŠ ÁQ³‚²?Ý«Ë ¨tLKŽ tEHײݫË
dOO%Ë ¨qN?'« q¼√ dO% bMŽ ‰bFUÐ ÂUIE ¨ÁœËbŠË t?Cz«dEË tKO³Ý Z¼UM( tÐ
s( `zö« ÊU?O?³«Ë ¨ZKÐ_« o(U?Ð ¨ lEUM« ¡U?H?A«Ë ¨lÞU?.« —uMUÐ ¨‰b?'« q¼√
rN?? OKŽ tzU?Ь s( Êu??œU??B?« t??OK?Ž vC??( Íc« ¨Z?NM*« o¹d?Þ vKŽ ¨Ãd??‚? ?( q+
b?B¹ ôË ¨Íu?ž ô≈ Áb?×?−?¹ ôË ¨wI?ý ô≈ rU?F« «c¼ oŠ qN?−¹ f?OKE ¨Âö?.«
ÆöŽË qł tK« vKŽ Ídł ô≈ tMŽ
l(U?ł —œU?½ »UÐ W?−?(« »U?²? + µ∞≤≠≥∞≤’ رà ¨wEUJ« ‰u?c√ ¨wM?OKJ« ≠
Æ ≤ r— Y¹bŠ ¨tðUHcË ÂU(ù« qCE wE
UNOA bŠ√ t`—UA¹ r& ‹ 5M R*« dO _ W³IM ÊuF³Ý
Æ©≤∑µ® ∫W×HB« rZ— ¨‰UB)« ¨‚ËbB« dHFł uÐ√ aOA« ≠
Æ©≤≥¥® ∫W×HB« rZ— ¨ ©±≥® ∫¡e'« ¨—«u½_« —U×Ð ¨wGK:« W'öF« ≠
s( Êu?EH?? ×? ?²? ?.?*« rKŽ b?? I? ∫‹ VUÞ w?Ð√ sÐ wK?Ž 5M(R?*«d?? O? ?(√ ‰U?? 
U?N?O?E t²?+d?ý b?Ë ô≈ W?³?IM( t qł— rN?O?E fO t½√ ˜ b?L?×( w³M« »U?×?c√
¨5M(R*«d?O(√ U¹ ∫XK ¨rNM( b?Š√ UN?OE wM+d?A¹ r W³?IM( ÊuF?³Ý wË ¨t²?KCEË
∫‹ ‰UIE ¨sNÐ w½d³šQE
ÆÈeF«Ë  ö« b³Ž√ rË ¨5Ž WEdÞ t]KUÐ „dýÔ« r w½√ ∫w W³IM' ‰Ë√ Ê≈ æ

≥±
Æj dL)« »dý√ r w½√ ∫WO½U¦«Ë æ
t³¹dýË tKO+√ XM+Ë ¨wzU³c wE wÐ√ sŽ wM³¼u²Ý« t]K« ‰uÝ— Ê√ ∫W¦U¦«Ë æ
ÆtŁb×(Ë t.½R(Ë
ÆU(öÝ≈Ë U½U1≈ ”UM« ‰Ë√ w½√ ∫WFЫd«Ë æ
s( ÊË—U¼ WeM0 wM( X½√ ¨wKŽ U¹ ∫w ‰U ˜ t]K« ‰uÝ— Ê√ ∫WG'U)«Ë æ
ÆÍbFÐ w³½ ô t½√ ô≈ ¨vÝu(
ÆtðdHŠ wE t²OœË ¨t]K« ‰uÝdÐ «bNŽ ”UM« dš¬ XM+ w½√ ∫WÝœUG«Ë æ
¨—U?G?« v≈ V¼– YO?Š t??ý«d?E vK?Ž wM( U½√ ˜ t]K« ‰u??Ý— Ê√ ∫W?F?ÐU?G«Ë æ
U?( ∫«uUË ¨w½uEI¹Q?E ˜ Ϋb?L×?( w½uMþ Êu?+dA?*« ¡Uł U?LKE ¨Áœd?³Ð w½U−?ÝË
ÆtF( «c¼ »dN »d¼ ÊU+ u ∫«uUIE ¨t²łUŠ wE V¼– ∫XKIE øp³ŠUc qFE
n√ »UÐ q+ `²H¹ ¨rKF« s( »UÐ n√ wMLKŽ ˜ t]K« ‰uÝ— ÊSE ∫WM'U¦«Ë æ
ÆÍdOž «bŠ√ p– rKF¹ rË ¨»UÐ
qłË e??Ž t]K« d??A? Š «–≈ ¨w?KŽ U¹ ∫w ‰U?? ˜ t]K« ‰u??Ý— ÊS??E ∫W??F?ÝU??²« æ
dÐUM( ‚u?E d³M( p VB½Ë ¨5O?³M« dÐUM( ‚u?E d³M( w VB½ s¹d?šü«Ë 5Ë_«
ÆtOKŽ wIðd²E 5Ocu«
W(U?OI« wE vDŽ« ô ¨wK?Ž U¹ ∫‰uI¹ ˜ t]K« ‰u?Ý— XFL?Ý w½SE ∫…dýUF« æ
ÆtK¦( p XQÝ ô≈
wš√ X½√ ¨wKŽ U¹ ∫‰uI¹ ˜ t]K« ‰u?Ý— XFL?Ý w½SE ∫…dA?Ž W¹œU?(« U'√Ë æ
ÆWM'« qšbð v²Š Íb¹ wE „b¹ ¨„uš√ U½√Ë
wE pK¦?( ¨wKŽ U¹ ∫‰u?I¹ ˜ t]K« ‰u?Ý— XF?LÝ w½S?E ∫…d?A?Ž WO½U?¦« U?'√Ë æ
Æ‚dž UNMŽ nK‚ð s(Ë ¨U$ UN³+— s( ¨Õu½ WMOHÝ q¦L+ w²(√
U?ŽœË ¨ÁbOÐ t?.H½ W?(UL?FÐ wMLL?Ž ˜ t]K« ‰u?Ý— ÊSE ∫…dA?Ž W¦U?¦« U'√Ë æ
ÆqłËeŽ t]K« Ê–SÐ rN²(eNE ¨t]K« ¡«bŽ√ vKŽ dBM«  «uŽbÐ w

≥≤
Ÿd?{ vKŽ Íb¹ `.?(√ Ê√ w½d?(√ ˜ t]K« ‰u?Ý— ÊS?E ∫…d?A?Ž W?FЫd« U?'√Ë æ
pKFE ¨wKŽ U¹ ∫‰UIE ¨X½√ `.(≈ qÐ ¨t]K« ‰uÝ— U¹ ∫XK?IE ¨UNŽd{ f³¹ b …Uý
¨WÐdý ˜ t]K« ‰uÝ— XO?I.?E ¨UNM³ s( wKŽ —b?E ¨Íb¹ UNOKŽ X×?.L?E ¨wKFE
t]K« XQ?Ý w½≈ ∫˜ t]K« ‰u?Ý— ‰U?I?E ¨UN?²?O?I?.E Q?LE« XJA?E …“u?−?Ž Xð√ rŁ
ÆqFHE ¨„b¹ wE „—U³¹ Ê√ qłËeŽ
wK¹ ô ¨wKŽ U¹ ∫‰UË w≈ vcË√ ˜ t]K« ‰uÝ— ÊSE ∫…dA?Ž WG'U?)« U'√Ë æ
 QI?Hð „dOž wð—u?Ž bŠ√ È√— Ê≈ t½SE ¨„dO?ž wð—uŽ Í—«u¹ ôË ¨„dO?ž wK.ž
U?( t]K«uE ¨ÊU?F?²?Ý p½≈ ∫‰UI?E øt]K« ‰u?Ý— U¹ p³?OKI²Ð w? nO+ ∫t XK?IE ¨ÁUMO?Ž
Æw VK ô≈ tzUCŽ√ s( ΫuCŽ VK√ Ê√  œ—√
ô ¨ b?L×?( wcË U¹ ∫X¹œuM?E ¨Áœdł√ Ê√  œ—√ w½S?E ∫…d?AŽ W?ÝœUG« U?'√Ë æ
U( WUÝdUÐ tB?šË …u³MUÐ t(d+√ Íc« t]K«Ë öE ¨tOKŽ hOL?I«Ë tK.GE Áœd&
ÆtÐU×c√ 5Ð s( pcÐ t]K« wMBš ¨…—uŽ t X¹√—
U?N? ³Dš ÊU?+ b?Ë ¨W??LÞU?E wMłË“ qłËe??Ž t]K« ÊS?E ∫…d?A?Ž W?F?ÐU?G« U?'√Ë æ
U¾OM¼ ∫˜ t]K« ‰uÝ— ‰U?IE ¨tð«ËU?LÝ l³Ý ‚u?E s( t]K« wMłËeE ¨d?LŽË dJÐuÐ√
WF?CÐ w¼Ë ¨WM'« q¼√ ¡U.½ …b?OÝ W?LÞUE płË“ qłËeŽ t]K« ÊS?E ¨wKŽ U¹ p
pM( U½√Ë wM( X½√Ë wKŽ U¹ ¨vKÐ ∫‰UI?E øpM( X.Ë√ ¨t]K« ‰uÝ— U¹ ∫XKIE ¨wM(
Æ…dšü«Ë UO½b« wE pMŽ wMG²Ý√ ô ¨wULý s( wMOLO+
¡«u VŠUc X½√ ¨w?KŽ U¹ ∫w ‰U ˜ t]K« ‰u?Ý— ÊSE ∫…dA?Ž WM'U¦?« U'√Ë æ
¨w j.?³¹ ¨ÎU?.K−?( wM( ozö?)« »d√ W?(U?OI?« Âu¹ X½√Ë ¨ …dšü« w?E bL?(«
vKŽ l{u?¹Ë ¨5O?cu« …d??(“ wE ÊuJðË ¨5O??³M« …d?(“ wE Êu??+Q?E ¨p j.??³¹Ë
t]K« ⁄d?? H¹ v²??Š pK?( n√ Êu??F? ³? Ý pÐ n?×¹ ¨W??(«dJ« q?OK+≈Ë —uM?« ÃUð pÝ√—
Æozö)« »U.Š s( qłËeŽ
5DÝUI«Ë 5¦+UM« qðU?I²Ý ∫‰U ˜ t]K« ‰uÝ— ÊSE ∫…dAŽ WF?ÝU²« U'√Ë æ
s( n√ WzU??( wE W??ŽU?H?ý r?NM( qł— qJÐ p ÊS??E rNM( pK?ðU? sL??E ¨5—U*«Ë
p½U?F¹U³?O?Ý ¨dO?Ðe«Ë W×KÞ ∫‰U? øÊu?¦+UM?« sLE ¨t]K« ‰u?Ý— U¹ ∫XKI?E ¨p²?FO?ý

≥≥
…—UNÞ U?LNU?² wE ÊS?E ¨UL?NЗU×?E p– öFE «–S?E ¨‚«dFUÐ p?½U¦JM¹Ë ¨“U?−(UÐ
sL?? E ∫X?K ¨tÐU?? ×? ?c√Ë W?¹ËU?? F? ?( ∫‰U?? øÊuDÝU?? I?« sL?? E ∫XK? ¨÷—_« q¼_
s( rN.« ‚d1 UL?+ s¹b« s( Êud1 r¼Ë ¨W¹b¦« Í– »U×?c√ ∫‰U øÊu—U*«
¨rN??OKŽ ö?−? F?( UЫc??ŽË ¨÷—_« q¼_ U??łd?E rNK²?? wE ÊS??E ¨rNK²?U??E ¨W?O? (d«
ÆW(UOI« Âu¹ qłËeŽ t]K« bMŽ p «dš–Ë
q¦( w?²(√ wE pK¦( ∫w? ‰uI¹ ˜ t]K« ‰u?Ý— XFL?Ý w½SE ∫ÊËdA?F« U'√Ë æ
t]K« Ád(√ UL+ »U³« qšœ bIE p²¹ôË wE qšœ sLE ¨qOz«dÝ≈ wMÐ wE WDŠ »UÐ
ÆqłË eŽ
rKF« WM¹b( U½√ ∫‰uI¹ ˜ t]K« ‰uÝ— XFLÝ w½SE ∫ÊËdAF«Ë W¹œU(« U'√Ë æ
¨w²(– vŽd?²Ý p½≈ ¨wKŽ U¹ ∫‰U rŁ ¨UNÐUÐ s?( ô≈ WM¹b*« qšbð sË ¨UNÐUÐ wKŽË
Æw²(√ pHU‚ðË ¨w²MÝ vKŽ qðUIðË
„—U³ð t?]K« Ê≈ ∫‰uI¹ ˜ t]K« ‰u?Ý— XFL?Ý w½SE ∫ÊËd?AF«Ë W?O½U¦« U?'√Ë æ
U?? L¼Ë ¨W??L?ÞU??E v≈Ë p?O≈ ÁU?? I√ —u½ s( 5?.? («Ë s.?? (« wMÐ≈ o?Kš vU?? FðË
—u½ vKŽ n?ŽU?C?²? ( U?L¼—u?½Ë ¨5½–ô« wE U½U?+ «–≈ ÊU?Þd?I« e??²?N¹ U??L?+ Ê«e?²? N¹
U?L?N(d?J¹ Ê√ w½bŽË b? qÒ łË e?Ž t]K« Ê≈ ¨wK?Ž U¹ ¨nF?{ n√ 5F³?Ý ¡«b?N?A«
Æ5KÝd*«Ë 5O³M« öš U( «bŠ√ UNÐ ÂdJ¹ ô W(«d+
©tðU?O?Š wE® t?9U?š w½UDŽ√ ˜ t]K« ‰u?Ý— ÊS?E ∫ÊËd?A?F«Ë W?¦U?¦« U?'√Ë æ
¨d?{UŠ ”U?³F« wL?ŽË ¨—uC?Š rNK+ tÐU?×c√Ë t?HO?Ý w½bKË t?²IDM(Ë t?Ž—œË
ÆrN½Ëœ pcÐ tM( qłË eŽ t]K« wMB‚E
s¹c« U?N?¹ÓQ¹ ∫tu?Ý— vKŽ ‰e½√ qłË e??Ž t]K« ÊS?E ∫ÊËd?A?F«Ë W??FЫd« U?'√Ë æ
t²F?³E ¨—UM¹œ w ÊUJE ¨Wbc r+«u?$ Èb¹ 5Ð «u(bIE ‰uÝd?« r²O$ «–≈ «uM(¬
t]K«ËË ¨r¼—bÐ p– q³? ‚b?c√ ˜ t]K« ‰u?Ý— XO?łU½ «–≈ XMJE ¨r¼«—œ …d?A?Ž
ÊÓ√ r²IHýÓ√¡ ∫qłË e?Ž t]K« ‰e½QE ¨ÍbFÐ ôË wK³ tÐU×?c√ s( bŠ√ «c¼ qFE U(
qN??E ¨W¹ü« ¨rJOK?Ž t]K« »UðË «uKF??Hð r –S??E  U??b?c r?+Óu?$ Èb¹ 5?Ð «u?(b??Ið
Æ°°ÊU+ V½– s( ô≈ WÐu²« ÊuJð

≥¥
W(d×( WM'« ∫‰uI¹ ˜ t]K« ‰uÝ— XFLÝ w½SE ∫ÊËdAF«Ë WG'U)« U'√Ë æ
U¹ X½√ U?NKšbð v²?Š ¡UO?cË_« vKŽ W?(d×?( w¼Ë ¨U½√ U?NKšœ√ v²?Š ¡UO?³½_« vKŽ
w½dAÐ ¨wK³? UO³?½ UNÐ dA?³¹ r ÈdA³Ð pO?E w½dAÐ vUFðË „—U?³ð t]K« Ê≈ ¨wKŽ
Âu¹ WM'« q¼√ »U?³?ý «bO?Ý 5.(«Ë s?.(« pOMÐ≈ Ê√Ë ¨¡U?O?cË_« bO?Ý p½QÐ
ÆW(UOI«
¨ WJzö*« l( WM'« wE —U?OD« wš√ «d?HF?ł ÊSE ∫ÊËd?AF«Ë W?ÝœUG« U?'√Ë æ
ÆbłdÐ“Ë  uU¹Ë —œ s( 5ŠUM'UÐ s¹e*«
ÆWM'« wE ¡«bNA« bOÝ …eLŠ wLFE ∫ÊËdAF«Ë WFÐUG« U'√Ë æ
vU?FðË „—U??³ð t]K« Ê≈ ∫‰U? ˜ t]K« ‰u??Ý— ÊS?E ∫ÊËd?A? F«Ë WM'U??¦« U?'√Ë æ
s( w²?(√ s( vIK²?ÝË ¨ÎUO?cË pKFłË U?O?³½ wMKFł ¨t?HK‚¹ s «b?ŽË pOE w½b?ŽË
s( w«ËQ?E ¨w½U??IKð v²?Š V.?²?Š≈Ë d??³?cU?E ¨Êu?Žd?E s( vÝu?( w?I U?( Íb?FÐ
Æ„«œUŽ s( ÍœUŽ√Ë ¨„ô«Ë
X½√ ¨wKŽ U¹ ∫‰u?I¹ ˜ t]K« ‰u?Ý— XFL?Ý w½SE ∫ÊËd?AF«Ë W?F?ÝU²« U?'√Ë æ
ôË ¨ô ∫‰u?I²?E ¨p½uI?.²?.O?E Âu pO?ðQO?ÝË ¨„dO?ž tJK1 ô ¨÷u(« VŠU?c
∫‰u?I²?E ¨p²F?OýË w²?FO?ý pOKŽ œd?²ÝË ¨rN¼u?łË …œu.?( ÊuEd?BMOE ¨…—– q¦?(
ÆrN¼ułË WCO³( ÊËËdOE ¨5¹Ëd( ¡«Ë— «ËË—
W(UOI« Âu¹ w²?(« dA×¹ ∫‰uI¹ ˜ t]K« ‰uÝ— XFLÝ w½SE ∫ÊuŁö¦« U'√Ë æ
¨W¹ËU??F? ( u¼Ë ¨W??(_« Ác¼ Êu??Žd??E W?¹«— wKŽ œdð W¹«— ‰ËQ??E ¨ U¹«— f?L? š vKŽ
Ác¼ oOKŁU?ł l( W?¦U¦«Ë ¨’U?F« sÐ Ëd?LŽ u?¼Ë ¨W(_« Ác¼ Íd?(U?Ý l( WO½U?¦«Ë
W.(U)« U(√Ë ¨wLK.« —uŽ_« wÐ√ l?( WFЫd«Ë ¨ÍdFý_« vÝu( uÐ√ u¼Ë ¨WÒ(Ôô«
WFЗú vUFðË „—U³ð t]K« ‰uI¹ rŁ ¨rN(U(≈ X½√Ë ¨ÊuM(R*« UN²% ¨wKŽ U¹ pFLE
¨©WL?Šd« tOE tMÞU?Ð »UÐ t —u.Ð rNMOÐ »d C?E Ϋ—u½ «u.?L²UE r+¡Ó «—Ë «u?Fł—«®
»UÐË ¨◊«dB« sŽ W?³+UM«Ë W?OžU³« W?¾H« wF( qðU?Ë ¨w½ô«Ë s(Ë w²F?Oý r¼Ë
r²M?²? E rJMJË v?KÐ Ú«uU?? rJF??( s?J½ rÓ√ ¡ôR¼ ÍœUM?O?E ¨w?²? F? O? ý r¼Ë W??L? Šd«
t]KU?Ð r+d??žË t]K« d??(Ó√ ¡U??ł v?²? Š v½U??(_« rJðd??žË r²?? ³ð—«Ë r²??BÐdðË r?J.??H½Ó√

≥µ
v¼ —UM?« r+«ËQ??( «Ëd?? H? + s¹c?« s( ôË W¹b?? E rJM( c?? šR¹ô Âu??O?U??E ¿ —Ëd??G«
¨˜ b?L? ×?( ÷u?Š s( ÊËËd??O?E w²?F? O?ýË w²?(√ œdð r?Ł ¨d?O?B*« f¾?ÐË r+ôu?(
ÆqÐù« W³¹dž œdÞ wz«bŽ√ UNÐ œdÞ√ ZÝuŽ UBŽ ÍbOÐË
‰uI¹ Ê√ ôu? ∫ ‰uI¹ ˜ tK] « ‰u?Ý— XFL?Ý w½SE ∫ÊuŁö?¦«Ë W¹œU(« U?'√Ë æ
ôu pO?E XKI ¨ .d( sÐ≈ v.O?Ž wE È—UBM« XU? U( w²(√ s( ÊuU?G« pOE
ÆtÐ ÊuHA².¹ ¨ pO(b X% s( »«d²« «Ëcš√ ô≈ ”UM« s( ú0 d9 ô
„—U?³ð tK] « Ê≈ ∫‰u?I¹ ˜ tK] « ‰u?Ý— XF?LÝ w½S?E ∫ÊuŁö?¦«Ë W?O½U¦« U?'√Ë æ
Íc« q¦( p– s( p qF−E ¨tK¦0 „dBM¹ Ê√ t²Q.E ¨VŽdUÐ w½dB½ vUFðË
Æw qFł
U(Ë ÊU+ U?( wMLKŽË w½–√ rI²« ˜ tK] « ‰uÝ— ÊSE ∫ÊuŁö¦«Ë W?¦U¦« U'√Ë æ
Ƙ tÒO³½ ÊU. vKŽ w≈ p– qłË eŽ t]K« ‚U.E ¨W(UOI« Âu¹ v≈ ÊuJ¹
tOE qłË e?Ž t]K« ‰e½QE ¨Î«d(√ «uŽœ≈ È—U?BM« ÊSE ∫ÊuŁö¦«Ë WFЫd« U'√Ë æ
r+¡Ó PMÐÓ√Ë U?½¡PMÐÓ√ Ÿb½ «uU?Fð q?I?E r KF« s( „¡P??ł U?( b?FÐ s?( t?O?E płU??Š sL?E
¨5ЖUJ« v?KŽ t]K« WMF qF??−ME qN?²? ³½ rŁ rJ.?H½Ó√Ë U?M.?H½Ó√Ë r+¡Ó P?.?½Ë U½¡P?.½Ë
s.?? (« ¡UMÐ_«Ë ¨õ W??L?ÞU??E ¡U?? .M«Ë ¨˜ t]K« ‰u?? Ý— fH½ w?.? H½ X?½UJE
‰e½√ Íc«Ë ¨r¼UHŽQ?E ¨¡UHŽù« ˜ t]K« ‰uÝ— «uQ.?E ¨ÂuI« Âb½ rŁ ¨5.(«Ë
Æd¹“UMšË …œd «u‚.* U½uK¼UÐ u ˜ bLÒ ×( vKŽ ÊUdH«Ë vÝu( vKŽ …«—u²«
wM²z≈ ∫‰UI?E —bÐ Âu¹ wMNłË ˜ t]K« ‰uÝ— ÊSE ∫ÊuŁö¦«Ë W?G'U?)« U'√Ë æ
W?³OÞ w¼ «–S?E ¨UN?²L?Lý rŁ U?NðcšQ?E ¨bŠ«Ë ÊUJ( wE W?ŽuL?−(  U?OB?Š nJÐ
 UO?B(« pKðË ¨5+dA*« ÁułË U?NÐ v(dE ¨UNÐ t?²OðQE ¨p.*« W×z«— U?NM( ÕuHð
s( …UBŠË ¨»dG*« s( …UBŠË ¨‚dA*« s( …UBŠË ¨”ËœdH« s( s+ UNM( lЗ√
ÁcNÐ qłË e?Ž t]K« ÂdJ¹ r ¨UM «œb( pK( n√ WzU( …UB?Š q+ l( ¨‘dF« X%
ÆbFÐ ôË q³ «bŠ√ WKOCH«
¨pKðU?I q¹Ë ∫‰u?I¹ ˜ t]K« ‰u?Ý— XF?LÝ w½S?E ∫ÊuŁö?¦«Ë WÝœUG?« U'√Ë æ
dA?ÐQE ¨pK²?I e²?NO sL?Šd« ‘dŽ Ê≈Ë ¨W?UM« dU?Ž s(Ë ¨œuLŁ s( vI?ý√ t½≈
Æ5(UB«Ë ¡«bNA«Ë 5I¹bB« …d(“ wE p½SE wKŽ U¹

≥∂
5Ð s?( wMB?? š b?? vU?? FðË „—U?? ³ð t]K« ÊS?? E ∫ÊuŁö?? ¦«Ë W?? FÐU??G?« U??'√Ë æ
¨ÂUF«Ë ’U?)«Ë ¨tÐUA²*«Ë rJ;«Ë ¨Œu?.M*«Ë aÝUM« rKFÐ ˜ bL?×( »U?×c√
t]K« Ê≈ wKŽ U¹ ∫˜ ‰u??Ýd« w ‰U??Ë ¨tu?Ý— v?KŽË wKŽ tÐ t]K?« s( U2 p–Ë
lOÞ√ Ê√ wKŽ oŠË ¨„u?H?ł√ ôË pLKŽ√Ë ¨pO?B?√ ôË pO½œ√ Ê√ w½d?(√ qłËe?Ž
ÆwFð Ê√ pOKŽ ÒoŠË ¨wЗ
¨ «uŽbÐ w U?ŽœË ¨U¦?FÐ wM¦FÐ ˜ t]K« ‰uÝ— ÊSE ∫ÊuŁö¦«Ë WM'U?¦« U'√Ë æ
b?L×?( —b u ∫‰U? ¨tÐU×?c√ iFÐ pc Êe×?E ¨Áb?FÐ Íd−¹ U?( vKŽ wMFKÞ≈Ë
vKŽ p– vKŽ Ÿö?ÞôUÐ qłË e?Ž t]K« wMEd?A?E ¨tKF?' ÎU?O?³½ t?L?Ž sÐ≈ qF?−¹ Ê√
Ƙ tO³½ ÊU.
rŽ“ s( »c+ ∫‰uI¹ ˜ t]K« ‰uÝ— XF?LÝ w½SE ∫ÊuŁö¦«Ë W?FÝU?²« UÒ'√Ë æ
qłË eŽ t]K« Ê≈ s(R( VK wE ô≈ t³ŠË w³Š lL²−¹ ô ¨UOKŽ iG³¹Ë wM³×¹ t½√
q¼√ qF??łË ¨WM?'« v≈ 5IÐU??.« …d??(“ ‰Ë√ wE wK?Ž U¹ p³??ŠË w³??Š q¼√ qF??ł
Æ—UM« v≈ w²(√ s( 5UC« …d(“ ‰Ë√ wE pCGÐË wCGÐ
«–SE w+— v≈  «ËeG« iFÐ wE wMNłË ˜ tK] « ‰uÝ— ÊSE ∫ÊuFЗ_« U'√Ë æ
wM²z√ ¨‰U?IE ¨rF½ ∫XK ø5Þ t?OE√ ∫‰UI?E ¨tðd³?šQE t?O≈ XFłd?E ¨¡U( tO?E fO
¡U*« «–S?E ¨t?²O?IQ?E ¨w+d« wE t?I√ ∫‰U? rŁ ¨t?O?E rKJ²?E ¨5DÐ tM( XOðQ?E ¨tM(
¨wKŽ
Ò U¹ XIEË ∫w ‰UIE ¨tðd³šQE tO?≈ X¾−E ¨w+d« Ò V½«uł ú²(≈ v²Š l³½ b
Ƙ w³M« »U×c√ ÊËœ s( wÐ WcUš W³IM*« ÁcNE ¨¡U*« l³½ p²+d³ÐË
¨ wKŽ U¹ dAÐ√ ∫‰uI¹ ˜ tK] « ‰uÝ— XF?LÝ w½SE ∫ÊuFЗ_«Ë W¹œU?(« U'√Ë æ
pÐU×c√ v≈ d?E½ vUFðË „—U³ð t]K« Ê≈ bL?×( U¹ ∫ w ‰UIE w½Uð√ qOzd?³ł ÊSE
pO??cË tKF??−?E ¨pÐU??×?c√ d??O?š W??LÞU??E p²MÐ≈ vKŽ pM?²?šË pL??Ž sÐ≈ b?łu??E
ÆpMŽ ÍœR*«Ë
ÊS?E ¨wKŽ U¹ d?AÐ√ ∫‰u?I¹ tK] « ‰u?Ý— XFL?Ý w½S?E ∫Êu?FЗ_«Ë WO?½U¦« U?'√Ë æ
¨5OKŽ vKŽ√ wE v?KŽ_« oO?Ed« wE wF?( X½√Ë ¨weM( t?ł«u?( WM'« wE peM(
U??N ¨¡U??C? O?Ð …—œ s( W??³? ∫‰U??I? E ¨øÊu??OK?Ž vKŽ√ U??(Ë ¨˜ t]K« ‰u??Ý— U?¹ ∫XK
ÆwKŽ U¹ pË w sJ.( ¨Ÿ«dB( n√ ÊuF³Ý

≥∑
w³Š aÝ— qłËeŽ t]K« Ê≈ ∫‰U ˜ t]K« ‰uÝ— ÊSE ∫ÊuFЗ_«Ë W¦U¦« U'√Ë æ
a?Ý—Ë ¨5M?(R*« »u?K w?E ©wK?Ž U¹® p?³? ? ?Š aÝ— p?c?? ? +Ë ¨ 5M?(R*« »u?K w?E
ô≈ pC?G?³¹ ôË ¨wIð s?(R?( ô≈ p³?×¹ ö?E ¨5I?EUM*« »uK w?E pC?GÐË wC?GÐ
ÆdEU+ oEUM(
s( pCG?³¹ s ∫‰uI¹ ˜ t]K« ‰uÝ— XF?LÝ w½SE ∫ÊuFЗ_«Ë W?FЫd« U'√Ë æ
ÆWOIKIKÝ ô≈ ¡U.M« s( ôË ¨wIý ô≈ r−F« s( ôË ¨wŽœ ô≈ »dF«
qH²E ¨5F?« b(— U½√Ë w½UŽœ ˜ tK] « ‰uÝ— ÒÊSE ∫ÊuFЗ_«Ë WG?'U)« U'Ò √Ë æ
U??( ¨t]K«u??E ¨U¼d?Š wE U?¼œdÐË ¨U¼œdÐ wE U¼d??Š qF??ł≈ rNK« ∫‰U??Ë ¨wMO??Ž wE
ÆWŽU.« Ác¼ v≈ wMOŽ XJ²ý≈
b.?Ð t²?(uLŽË t?ÐU×?c√ d(√ ˜ t]K« ‰u?Ý— ÊSE ∫ÊuF?З_«Ë WÝœUG?« U'√Ë æ
Æw²³IM( q¦( W³IM( bŠ_ fOKE ¨qłËeŽ t]K« d(QÐ wÐUÐ `²EË ¨»«uÐ_«
¡U?C? IÐ t?²?O?cË w?E w½d?(√ ˜ t]K« ‰u?Ý— ÊS?E ∫Êu?FЗ_«Ë W?F?ÐU?G« U?'√Ë æ
∫‰U??I? ?E °‰U??( Íb?MŽ fO t?½√ XLKŽ b?? ¨t]K« ‰u?? Ý— U¹ ∫XKI?? E ¨tð«b?? ŽË t½u¹œ
v²?Š ¨w t]K« Ád?.¹ ô≈ tð«b?ŽË t½u¹œ ¡U?C? s( «d?(√  œ—√ U?L?E ¨t]K« pMO?F?O?Ý
XO??cË√ W?O? IÐ wIÐË ¨U??H√ 5½U??LŁ mK³?E p?– XO?B? Š√Ë ¨tð«b??ŽË t½u¹œ XO?C? 
ÆUNOCI¹ Ê√ s.(«
sJ¹ r?Ë ¨weM( w?E w½Uð√ ˜ t]K« ‰u?? Ý— ÊS??E ∫Êu?? FЗ_«Ë WM'U?? ¦« U?? '√Ë æ
p(d+√ Íc«Ë ∫XKIE ø¡wý s( „bMŽ q¼ ¨wKŽ U¹ ∫‰UIE ¨ÂU¹√ WŁöŁ cM( UMLFÞ
‰U?I?E ¨ÂU¹√ WŁöŁ cM( ÍUMÐ≈Ë w²?łË“Ë XL?FÞ U?( WU?ÝdUÐ „U?HDc«Ë W?(«dJUÐ
Xłd?š ∫XUI?E øU?¾O?ý s¹b?& q¼ ÍdE½≈Ë XO³?« wKšœ≈ ¨WLÞU?E U¹ ∫˜ w³M«
«–S?E ¨XKšbE ¨t]K« rÝUÐ qšœ≈ ∫‰U?IE øU?½√ tKšœ√ ¨t]K« ‰uÝ— U¹ ∫XKI?E °WŽU?.«
t]K« ‰uÝ— v≈ U?N²KL?×E ¨b¹dŁ s( WMH?łË ¨d9 s( VÞ— tOKŽ Ÿu{u?( o³DÐ U½√
∫‰U?I? E ¨rF½ ∫XKI?E øÂU??FD« «c¼ qL?Š Íc?« ‰u?Ýd« X¹√— ¨wKŽ U¹ ∫‰U??I?E ˜
ÕUMł j?Dš pKð ∫‰U??I? ?E ¨d??H? c√Ë d??C? š√Ë d??L? Š√ 5?Ð s( ∫XKI??E ¨w? t??H? c
ô≈ È√— UL?E ¨UMF?³ý v²Š b?¹d¦« s( UMK+Q?E ¨ uU?O«Ë —bUÐ WKKJ( ‹ qOzd?³ł
ÆtÐU×c√ 5Ð s( pcÐ qłËeŽ t]K« wMB‚E ¨UMFÐUc√Ë UM¹b¹√ ‘bš

≥∏
¨…u?³MUÐ ˜ t?O?³?½ hš vU?FðË „—U?³?ð t]K« ÊS?E ∫Êu?FЗ_«Ë W??F?ÝU??²« U?'√Ë æ
¡U?O³½_« …d?(“ wE d?A×¹ b?OF?Ý u?NE wM³?Š√ sL?E ¨WO?cuUÐ ˜ w³M« wMBšË
Æ©Âö.« rNOKŽ®
vC?( U?LKE ¨dJ?Ð wÐ√ l( …¡«d?³Ð YFÐ ˜ t]K« ‰u?Ý— ÊS?E ∫Êu?G?L?)« U?'√Ë æ
wMN?łuE pM( qł— Ë√ X½√ ô≈ pMŽ ÍœR¹ ô ¨b?L×?( U¹ ∫‰UI?E ‹ qOzd³?ł vð√
qłËeŽ t?]K« wMB‚?E ¨tM( UNðc?šQE W?HOK(« ÍcÐ t?²I×?KE ¨¡U³C?F« t²?U½ vKŽ
ÆpcÐ
d¹bž Âu¹ WEU+ ”UMK wM(U√ ˜ t]K« ‰uÝ— ÊSE ∫ÊuGL)«Ë W¹œU(« U'√Ë æ
Æ5*UE« ÂuIK UI×ÝË «bF³E ¨Áôu( wKFE Áôu( XM+ s( ∫‰UIE ¨rš
pLK?Ž« ô√ ¨wKŽ U¹ ∫‰U?? ˜ t]K« ‰u??Ý— ÊS??E ∫Êu??G? L? )«Ë W??O?½U??¦« U??'√Ë æ
rŠ«— U¹Ë ¨5KI*« ‚“«— U¹ ∫q ∫‰U? ¨vKÐ ∫XKI?E °ø‹ qOzd?³ł sN?OMLKŽ  U?LK+
¨5L?? ?Š«d« rŠ—√ U?¹Ë ¨s¹dþU?M« d?? ?BÐ√ U¹Ë ¨5?F? ?(U?? .?« lL?? ?Ý√ U¹Ë ¨5+U?? ?.*«
ÆwM“—≈Ë wMLŠ—≈
v²?Š U?O½b?UÐ V¼c¹ s vU?FðË „—U??³ð t]K« ÊS?E ∫Êu?G? L?)«Ë W?¦U??¦« U?'√Ë æ
¨ÂUMc_«Ë VOKB?« d.?J¹Ë ¨W¹e?'« q³?I¹ ôË ¨UMO?C?G?³?( q²?I¹ ¨rzU?I« UM( Âu?I¹
wE ‰b??F¹Ë ¨WÒ¹u??.?UÐ t??L? .?I? O? E ‰U*« c??š√ v≈ u??Žb?¹Ë ¨U¼—«“Ë√ »d??(« lC¹Ë
ÆWOŽd«
¨wKŽ U¹ ∫‰u??I¹ ˜ t]K« ‰u??Ý— X?F? L? Ý w½S??E ∫Êu??G? L? )«Ë W??FЫd« U??'√Ë æ
rNMF r?zU?I« ÂU? «–S?E ¨WMF n√ WMF q?JÐ pK( rN?OKŽ œd¹Ë ¨W?O?(√ uM?Ð pMFKO?Ý
ÆWMÝ 5FЗ√
pO?E 7?²?H?O? Ý ∫w ‰U? ˜ t]K« ‰u?Ý— ÊS?E ∫Êu?G? L?)«Ë W??G?'U??)« U?'√Ë æ
vcË√ «–U?L?³?E ¨U?¾?O?ý nK‚¹ r ˜ t]K« ‰u?Ý— Ê≈ ∫Êuu?I?O?E ¨w²?(√ s( nz«uÞ
o(UÐ wM¦?FÐ Íc«Ë ¨°°qłËe?Ž t]K« b?FÐ ¡UO?ý_« qC?E√ wЗ »U²?+ fOË√ øU?OKŽ
ÊËœ s( p?cÐ qłËe?? Ž t]K« wM?B? ‚? ?E ¨Î«bÐ√ lL?? −¹ r ÊU?? IðSÐ t?? F? ?L? & r s?¾
ÆWÐU×B«

≥π
tÐ hš U0 w?MB?š vU??FðË „—U?³ð t]K?« ÊS?E ∫Êu?G? L?)«Ë W??ÝœU?G?« U?'√Ë æ
ÁdÝ ÁdÝ s(Ë ¨Á¡U?Ý Á¡UÝ sLE ¨˜ bL×( À—«Ë wMKF?łË ¨t²ŽUÞ q¼√Ë Á¡UOË√
Æ ©WM¹b*« u×½ ÁbOÐ Q(Ë√Ë®
¨ «Ëe??G« iFÐ wE ÊU??+ ˜ t]K« ‰u??Ý— ÊS?E ∫Êu??G?L? )«Ë W?F?ÐU?G« U??'√Ë æ
¨t]K« ‰uÝ— ‰u?Ý— U½√ ∫qË ¨…d‚?B« Ác¼ v≈ r ¨wKŽ U¹ ∫w ‰UI?E ¨¡U*« bI?HE
U?NM( lKÞU?E ¨WU?Ýd« U?N?²?GKÐ√ b?I …u?³MUÐ t?(d?+√ Íc« t]K«u?E ¨¡U?( w Íd?−?H½≈
w³M« v≈ XŽdÝ√ p– X¹√— U?LKE ¨¡U( UNM( ÍbŁ q+ s?( ‰U.E ¨dI?³« ÍbŁ q¦(
rNÐd «ËRK( v²?Š ÂuI« ¡UłË ¨¡U*« s( c‚?E ¨wKŽU¹ oKD½≈ ∫‰UIE ¨tðd?³šQE ˜
s( pcÐ q?łËe?Ž t]K« wMB??‚?E ¨«ËR?{uðË ¨«u?Ðd?ýË ¨rNЫ˜ «u?I? ÝË ¨rNð«Ë«œ√Ë
ÆWÐU×B« ÊËœ
bË® tð«Ëež iFÐ wE w½d(√ ˜ t]K« ‰uÝ— ÊSE ∫ÊuGL)«Ë WM'U¦« U'√Ë æ
U?N?F( Íb¹Ë v?MLO?« Áb¹ l{uE ¨t?Ð t²?OðQ?E ¨—u?²Ð wM²z√ ¨wKŽ U¹ ∫‰U?I?E ©¡U*« b?H½
ÆUMFÐUc√ 5Ð s( ¡U*« l³ME ¨l³½≈ ∫‰UIE ¨—u²« wE
t²Oð√ ULKE ¨d³Oš v≈ wMNłË ˜ t]K« ‰uÝ— ÊSE ∫ÊuGL)«Ë WFÝU²« U'√Ë æ
¨XKšbE ¨…uDš 5FЗ√ tÐ XO(—Ë t²FKIE ¨Î«b¹bý t²ŽeŽeE ¨UIKG( »U³«  błË
ÊU?+ bË ¨t?(œ s( ÷—_« XO?IÝË ¨t?OKŽ XKL?ŠË wKŽ qL×?E ¨VŠd?( w≈ “d³?E
Æ5H.JM( UFłdE tÐU×c√ s( 5Kł— tłË
Æqł— nQÐ bF¹ ÊU+Ë ¨œËb³Ž sÐ ËdLŽ XK² w½SE ∫Êu²G« U'√Ë æ
pK¦?( ¨wKŽ U¹ ∫‰u?I¹ ˜ t]K« ‰u?Ý— XF?LÝ w½S?E ∫Êu?²G?«Ë W¹œU(« U?Ò'√Ë æ
s(Ë ¨Ê¬d?I« YKŁ √d? U/QJE t?³KIÐ p³?Š√ sL?E ¨b?ŠÓ√ t]K« u¼ q q¦?( w²?(√ wE
p½U?Ž√Ë t³KI?Ð p³Š√ s(Ë ¨Ê¬d?I« w¦KŁ √d? U/QJE t½U?.KÐ p½UŽ√Ë t?³KIÐ p³?Š√
ÆtK+ ʬdI« √d U/QJE ÁbOÐ „dB½Ë t½U.KÐ
sÞ«u*« l?O?L? ł wE ˜ t]K« ‰u??Ý— l( XM+ w½S??E ∫Êu??²?G?«Ë W?O½U??¦« U??'√Ë æ
ÆwF( t²¹«— X½U+Ë ¨»Ëd(«Ë

¥∞
ô≈ b?Š√ w½“—U³¹ rË ¨j n?Še« s( dE√ r w½S?E ∫Êu?²?G«Ë W¦U?¦« U?'√Ë æ
Æt(œ s( ÷—_« XOIÝ
¨WM'« s( Íu?A? ( d?ODÐ wð√ ˜ t]K« ‰u??Ý— ÊS?E ∫Êu?²? G«Ë W?FЫd?« U?'√Ë æ
t?OKŽ ‰u?šbK t?]K« wMI?Eu?E ¨t?O≈ t?IKš VŠ√ t?OKŽ q?šb¹ Ê√ qłËe?Ž t]K« U?Žb?E
ÆdOD« p– s( tF( XK+√ v²Š
‰Q.?E ¨qzUÝ ¡U?−E b?−.*« wE wKc√ XM?+ w½SE ∫Êu²?G«Ë WG'U?)« U'√Ë æ
U/≈˚ ∫wE vU?? FðË „—U??³ð t]K?« ‰e½Q??E ¨wF??³? c≈ s( w?9U??š t??²ËUM?E ¨l+«— U½√Ë
r¼Ë …u?? *e« ÊuðR?¹Ë …uKB« Êu?? L? ?O? I¹ s?¹c« «uM'¬ s?¹c«Ë tu?? Ý—Ë t]K« rJ?OË
Æ˝ÊuF*«—
rË ¨5ðd( fLA« wKŽ œ— vUFðË „—U³ð t]K« ÊSE ∫Êu²G«Ë WÝœUG« U'√Ë æ
ÆÍdOž ˜ bL×( W(√ s( bŠ√ vKŽ U¼œd¹
wE 5M(R*« …d(SÐ vŽœ√ Ê√ d(√ ˜ t]K« ‰uÝ— ÊSE ∫Êu²G«Ë WFÐUG« U'√Ë æ
ÆÍdOž bŠ_ p– oKD¹ rË ¨tðu( bFÐË tðUOŠ
Âu¹ ÊU?? + «–≈ ¨wKŽ U?¹ ∫‰U?? ˜ t]K« ‰u?? Ý— ÊS??E ∫Êu?? ²? G«Ë W?M'U??¦?« U??'√Ë æ
s¹√ ∫ÍœUM¹ rŁ ¨Âu?QE ø¡U?O?³½_« bO?Ý s¹√ ∫‘d?F« ÊUMDÐ s( œUM( ÈœU½ W?(UO?I«
b?OUI0 pU?( wMOðQ¹Ë ¨WM'« `OðU?H0 Ê«u?{— wMOðQ¹Ë ¨ÂuI?²?E ø¡UO?cË_« bO?Ý
v≈ UNFEbð Ê√ „d(Q½Ë ¨pO≈ UNFEb½ Ê√ U½d(√ töł qł t]K« Ê≈ ∫ÊôuIOE ¨—UM«
Æ—UM«Ë WM'« rO. ©wKŽ U¹® ÊuJ²E ¨VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ
·dŽ U( „ôu ∫‰uI¹ ˜ t]K« ‰uÝ— XF?LÝ w½SE ∫Êu²G«Ë W?FÝU²« U'√Ë æ
Æ5M(R*« s( ÊuIEUM*«
wMÐ≈Ë W??LÞU??E w²??łË“Ë wM?(u½Ë ÂU½ ˜ t]K« ‰u??Ý— ÊS??E ∫Êu??F? ³? G« U??'√Ë æ
vU?? FðË „—U?? ³ð t]K?« ‰e½Q?? E ¨W??O?½«uD …¡U?? ³? Ž U?MOK?Ž vI√Ë ¨5.?? («Ë s.?? («
¨˝«d??O? N ?Dð r*d??ND?¹Ë XO??³« q¼Ó√ f?łd « rJMŽ V?¼c??O t]K« b?¹d¹ U/≈ ˚∫UMO??E
Æ‹ qOzd³ł UMÝœUÝ ÊUJE ¨bL×( U¹ rJM( U½√ ∫‹ qOzd³ł ‰UË

¥±
∫≥∑¥ ’ ¨±Ã ¨wMUJ« ¨wMOKJ« ≠
sЫ wKŽ sŽ ¨‚d².*« œË«œ wÐ√ sŽ ¨b?L×( sÐ wKF( sŽ ¨bL?×( sÐ 5.(«
dEM¹ ô WŁöŁ ∫‰u?I¹ ‹ tK«b?³?Ž UÐ√ XF?L?Ý ∫‰U? —uH?F¹ wÐ√ s?Ы sŽ ¨ÊuL?O?(
tK« s( W??(U?(≈ v?Žœ√ s( ∫rO√ »«c??Ž rNË rN?O? +e¹ ôË W??(U?O? I« Âu¹ rN??O≈ tK«
ÆÎU³OB½ Âö.« wE ULN Ê√ rŽ“ s(Ë ¨tK« s( ÎU(U(≈ b׳ s(Ë ¨t X.O
rN½U “ ÂU ù ”UM&« ŸU³ð«
∫µ∏≤ ’ ¨wU(_« ¨bOH*« aOA« ≠
t?LŠ— t¹uÐUÐ sÐ 5?.(« sÐ wKŽ sÐ b?L?×( d?H?Fł uÐ√ UMŁb?Š ∫b?OH*« aO?A«
Ê«uHc sŽ Õu½ sÐ »u¹√ sŽ tK«b³Ž sÐ b?FÝ UMŁbŠ ∫‰U wÐ√ wMŁbŠ ∫‰U tK«
Âö?.« UL?NOKŽ b?L×?( sÐ dH?Fł tK«b?³?Ž wÐ√ sŽ ÊUL?¦Ž sÐ ÊUÐ√ sŽ vO?×¹ sÐ
wE tK?« W??H? OKš s¹√ ∫‘d??F« ÊU?MDÐ s( œUM?( ÈœU½ W??(U??O? I« Âu¹ ÊU??+ «–≈ò ∫‰U??
„U¹≈ UM. ∫qłË e?Ž tK« q³? s( ¡«bM« wðQ?O?E ¨‹ w³M« œË«œ Âu?I?OE øt?{—√
dO(√ ÂuIOE øt{—√ wE tK« W?HOKš s¹√ ∫WO½UŁ ÍœUM¹ rŁ ¨WHOKš tK XM+ Ê≈Ë U½œ—√
d?AF?( U¹ ∫qłË e?Ž tK« q³? s( ¡«bM« wðQ?OE ¨‹ VU?Þ wÐ√ sÐ wKŽ 5M(R*«
sLE ¨ÁœU³Ž vKŽ t²−ŠË t{—√ wE tK« WHOKš ¨VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ «c¼ °ozö)«
tF³²?OË Á—uMÐ ¡wC².O ¨ÂuO« «c¼ wE tK³×Ð oKF²?OKE UO½b« —«œ wE tK³×Ð oKFð
ÆÊUM'« s( vKF«  Uł—œ v≈
wðQ¹ rŁ ¨WM'« v?≈ t½u?³?F?²O?E U?O½b?« wE tK³?×Ð «u?IKFð b? ”U½√ Âu?I?O?E ‰U?
YOŠ v≈ tF³²OKE UO½b« —«œ wE ÂU(SÐ r²z≈ s( ô√ ∫töł qł tK« q³ s( ¡«bM«
ÚXFÓ ]DÓIÓðËÓ » Ó «ÓcFÓ Ú« «ËÔ Ó√—Ó ËÓ «u?FÔ ³Ó ]ð« sÓ ¹c]« sÓ ' «u?FÔ ³ ^ð« sÓ ¹c]«˚ √d³?²¹ c¾MO?×E ¨tÐ V¼c¹
U]M' «ËÔ√d] ?³Ó ?Óð U?LÓ ?Ó* rÚ NÔ ÚM' Ó√d] ?³Ó ? Ó²ÓMÓM Î…d] ?Ó* UMC ]ÊÓ√ uÚ ?Ó «u?FÔ ?³Ó ]ð« Ós¹c]« ‰Ó U?ÓZËÓ ¨» Ú Ó_« rÔ NÐ
Ô U??³Ó ?Ý
Æ˝—U]M« Ós' Ó5ł—UÓ{Ð ÚrÔ¼ UÓ'ÓË ÚrNÚOÓKÓŽ Ì «ÓdÓGÓŠ ÚrÔNÓUÓLÚŽÓ√ Ôt]K« ÔrN¹dÔ¹ ÓpÓcÓ*
∫ÂuBF*« v≈ bMG« ≠
Íd??³JF« tK«b??³? Ž wÐ√ rÒKF*« sЫ ÊU??L? FM« sÐ b??L?×? ( sÐ b?L? ×? ( ∫b?O? H*« ≠
Æ‚öÞù« vKŽ t²FOý fOz—Ë ‚«dF« WGÐU½ d³+_« ÂU(ù« ¨Íœ«bG³«

¥≤
aO??ý ‚Ëb?B« aO??A« ∫t¹uÐU?Ð sÐ 5.?(« sÐ w?KŽ sÐ b?L? ×?( d??H?F? ł uÐ√ ≠
ÆUNNOIEË WHzUD«
ÁdB?Ž wE 5OLI« aO?ý ¨wLI« t¹uÐUÐ sÐ vÝu?( sÐ 5.(« sÐ wKŽ wÐ√ ≠
ÆrN²IŁË rNNOIEË rN(bI²(Ë
¨—U?³?š_« ŸU?ÝË ¨—b?I« qOK?ł ¨rÝU?I« UÐ√ vMJ¹ ¨wL?I?« ∫tK«b?³?Ž sÐ b?F?Ý ≠
Æ©≥±∂ r— WLłdð ±≥µ ’ ¨XÝdNH« ¨wÝuD« aOA«® ÆWIŁ ¨nO½UB²« dO¦+
wÐ√Ë s.??(« wÐ_ Îö?O?+Ë ÊU?+ 5?.?(« uÐ√ wF?‚M?« ë—œ sÐ ∫Õu½ sÐ »u¹√ ≠
dO?¦+ ¨Ÿ—u« b¹b?ý ÊU+Ë ¨ÎU½u?(Q( ¨U?L¼bMŽ WeM*« rOEŽ ¨Âö.« U?LN?OKŽ bL?×(
`O?×?c ÊU?+Ë ¨W?EuJUÐ ÎU?O?{U? ÊU?+ ë—œ sÐ Õu½ ÁuÐ√Ë ¨tðU¹«Ë— wE W?IŁ ¨…œU?³?F«
Æ©≤µ¥ r— WLłd𠨱∞≤’ ∫wýU−M« ‰Uł—® Æë—œ sÐ qOLł Áuš√Ë ¨œUI²Žô«
ÈË— ¨W?IŁ WIŁ ¨wEu?+ ¨ÍdÐU?.« ŸUOÐ wK−?³« b?L×?( uÐ√ ∫vO?×¹ sÐ Ê«uH?c ≠
WeM?( ÁbMŽ t X?½U??+Ë ¨‹ U??{d?« sŽ u¼ ÈË—Ë ¨‹ tK?«b??³? Ž w?Ð√ sŽ ÁuÐ√
Æ©µ≤¥ r— WLłdð ±π∑ ’ ∫wýU−M« ‰Uł—® ÆWH¹dý
U( `O×Bð vKŽ XF?Lł√ WÐUBF« Ê≈ ∫wAJ« ‰U ¨dL?Š_« ∫ÊUL¦Ž sÐ ÊUÐ√ ≠
ÆtIHUÐ t —«dù«Ë ÊUL¦Ž sÐ ÊUÐ√ sŽ `B¹

ÂöW&« rNOKŽ XO³&« q¼√  U UI s


ÒÊ√ wE »UЮ ±∞ r— Y¹b?Š ∏≥≠∏≤ ’ ¨ Uł—b« dzU?BÐ ¨—UHB« a?OA« ≠
VMłË tM( vðR¹ Íc?« tK« tłËË tK?« d(√ …ôËË tK« »UÐË t?K« W−?Š rN½√ W?Lz_«
Æ©töł Òqł tLKŽ W½ešË tK« 5ŽË tK«
sL?Šd« b³Ž s?Ž ·ËdF( sÐ ”U?³F« s?Ž d(UŽ sÐ t?K« b³Ž U?MŁbŠ ∫—UH?B«
sŽ W?L¦?Oš sŽ d?OBÐ wÐ√ sŽ ©«d?G*«® «eF?*« wÐ√ sŽ ÍdB?³« tK« b³?Ž wÐ√ sÐ
∫‰uI¹ t²FLÝ ‰U ‹ dHFł wÐ√
¡U?O?³½_« Y¹—«u?( Ÿœu?²?.?( s×½Ë tðd?O?š s×½Ë tðu?H?c s×½Ë t?K« VMł s×½
Âö?? Ýù« rzU?? Žœ s×½Ë ÊU?1ù« ÊU??+—√ s?×½Ë tK« W?? −? ?Š s×½Ë t?K« ¡UM(√ s?×½Ë

¥≥
W??Lz√ s×½Ë r?²? ‚¹ UMÐË tK« `?²? H¹ UMÐ s¹c« s?×½Ë t??IKš vKŽ t?K« W??L? Š— s×½Ë
s×½ Ë ÊËdšü« s×½ ÊuIÐU.« s×½Ë ÈbN« —UM( s×½Ë vłb« `OÐUB(Ë ÈbN«
d??G« …œU?? s×½Ë ‚d??ž UMŽ nK‚?ð s(Ë o( UMÐ p?.9 s( oK‚K? Ÿu?Ed*« r?KF«
s×½Ë tK« v?≈ rO?I?²?.*« tK« ◊«d?cË o¹dD« s×½Ë t?K« …d?O?š s×½Ë 5K−?;«
WU?Ýd« l{u( s×½Ë …u?³M« Êb?F( s×½Ë ÃU?NM*« s×½Ë tI?Kš vKŽ tK« WL?F½ s(
qO?³.?« s×½Ë UMÐ ¡UC?²?Ý« s* ëd?.« s×½Ë WJzö*« nK²?‚?( UMO≈ s¹c« s×½Ë
—u?? .? ? '« s×?½Ë Âö?? Ýù« e?? ?Ž s×½Ë W?M'« v≈ …«b?? ?N« s?×½Ë UM?Ð Èb?? ²? ? « s*
rEŽ_« ÂU?M.« s×½Ë o×??( U??NMŽ nK‚?ð s(Ë o³??Ý U?N? OKŽ vC??( s( dÞU?MI«Ë
rJMŽ ·d?B¹ UMÐ s¹c?« s×½Ë YO?G« Êu?I.ð U?MÐË WL?Šd« ‰eM?ð UMÐ s¹c« s×½Ë
ÆUMO≈Ë UM( uNE U½d(QÐ cš√Ë UMIŠ ·dŽ Ë U½dB½Ë UMEdŽ sLE »«cF«

∫ÂuBF*« v≈ bMG« ≠


VŠU?c 5O?L?I« aO?ý qOK'« W?I?¦« —U?H?B« s.?(« sÐ b?L?×?( ∫—U?H?B« ≠
Æ‹ ÍdJ.F« ÂU(ù« »U×c√ s( ¨ Uł—b« dzUBÐ »U²+
s( aO?ý ¨bL?×?( uÐ√ ÍdF?ý_« dL?Ž wÐ√ sÐ Ê«d?LŽ sÐ ∫d?(U?Ž sÐ tK«b³?Ž ≠
Æ©µ∑∞ r— WLłdð ≤±∏’ ∫wýU−M« ‰Uł—® WIŁ ¨UMÐU×c√ ÁułË
tK«b??³?Ž ©sÐ Ê«d??L?Ž® s?Ð d?H? F?ł vu??( qC?H?« uÐ√ ∫·Ëd?F? ( sÐ ”U?³? F« ≠
Æ©∑¥≥ r— WLłdð ≤∏±’ ∫wýU−M« ‰Uł—® WIŁ ¨wL ¨ÍdFý_«
WLłdð ≥∞’ ∫wýU−M« ‰Uł—® WIŁ ∫ÍdB?³« tK«b³Ž wÐ√ sÐ sLŠd«b³Ž ≠
Æ©ÁbłË ÁuÐ√Ë u¼ WIŁ ∫‰UË qOŽULÝ≈ tMÐ≈ rłdð ∂≤ r—
«d?? G*« U?Ð√ vMJ¹ ¨w?EuJ« w?K−?? F« vM?¦*« sÐ b?? O? ?L? ?Š ∫©«d?? G*«® «e?? F?*« wÐ√ ≠
Æ©≤≥∂ r— WLłdð ±±¥ ’ ∫wÝuDK XÝdNH«® WIŁ ¨wEdOB«
‚œU?B«Ë d?U?³« »U×?c√ s( 5O?F?O?ý 5¹Ë«d W?+d?²A?( W?OM+ ∫d?O?BÐ wÐ√ ≠
¨Íœ«d*« Íd²?‚³« sÐ YOË ¨Íb?Ý_« rÝUI« wÐ√ sÐ vO?×¹ ∫UL¼ Âö?.« UL?NOKŽ
ÆœUL²Ž« l{u(Ë WIŁ 5Kłd« ö+

¥¥
‚œU?B«Ë d?U?³« »U?×?c√ s( ¨wEu?J« wH?F?'« sL?Šd«b?³?Ž sÐ ∫W?L?¦?O?š ≠
’ ∫Y¹b(« ‰U?ł— r−F?( s( bO?H*«® ÆUMÐU×?c√ wE ÎUN?łË ÊU+ ¨Âö?.« ULN?OKŽ
Æ©¥≥¥π r— WLłdð ≤±≥

‹ wKŽË ˜ bL× WFOý s ‹ rO¼«dÐ≈


d?O?.?Hð sŽ ©‹® ‚œU?B« b?LÒ ×?( sÐ d?H?F?ł ¨wH? Ó F?'« b¹e¹ sÐ dÐU?ł ‰Q?Ý
Ê≈ ∫‹ ‰U?I?E ©∏≥ Ø U?EU?B« …—u?Ý® ˝ÓrO¼«ÓdÐù t?²? ÓF?O?ý s' ]Ê≈ÓË˚ W¹ü« Ác¼
v≈ Ϋ—u½ È√d??E d?EME Ád??BÐ s?Ž t nA??+ ‹ rO¼«d?Ð≈ oKš UÒ* t½U??×? ?³? Ý tK«
s( wðu?H?c bLÒ ?×?( —u½ «c¼ ∫t qO?I?E ø—uM« «c¼ U( w?N≈ ∫‰UI?E ¨‘d?F« VMł
sÐ wKŽ —u½ «c¼ ∫t qOIE ø—uM« «c¼ U(Ë wN≈ ∫‰UIE t³Mł v≈ «—u½ È√—Ë wIKš
Ác¼ U?? (Ë wN?≈ ∫‰U??I? ?E ¨—«u½√ WŁö?Ł U??L? ?N? ?³Mł v?≈ È√— ¨wM¹œ d?? cU½ VU?Þ wÐ√
s.?(« U?N¹bË —u½Ë ¨—UM« s?( U?N?O³?×?( XL?DE W?LÞU?E —u½ «c¼ ∫qO?I?E ø—«u½_«
¡ôR¼ rO?¼«dÐ≈ U¹ ∫qO?? ørNÐ «u??ÒH?Š b?? —«u½√ l.?ð È—√Ë wN≈ ∫‰U??I?E ¨5.??(«Ë
U?( Òô≈ W??.?L?)« ¡ôR¼ o×Ð w?N≈ ∫rO¼«dÐ≈ ‰U?I? E ¨W?LÞU?EË wKŽ b?Ë s( W?LÒ z_«
tMÐ«Ë bÒL?×( tMÐ«Ë 5.(« sÐ wKŽ ∫rNË√ rO¼«dÐ≈ U¹ ∫qO? øWF.²« s( wM²?EdŽ
W?Ò−?(«Ë ¨s?.?(« tMÐ«Ë wKŽ tMÐ«Ë b??ÒL?×?( tMÐ«Ë wK?Ž tMÐ«Ë vÝu?( tMÐ«Ë d??H?F?ł
vB?×¹ ô rNÐ «u?b?Š√ b Ϋ—«u½√ È—√ Íb?O?ÝË wN≈ ∫rO¼«dÐ≈ ‰U?I?E ¨tMЫ rzU?I«
sÐ wKŽ 5M(R?*« dO?(√ W?F?O?ý ¨rN?²?F?O?ý ¡ôR¼ rO¼«dÐ≈ U¹ ∫qO? øX½√ ô≈ r¼œb?Ž
Èb??Š« …ö??B?Ð ∫ ‰U??I? E øt??²? F? ?O? ý ·d??Fð U0Ë ¨r?O¼«dÐ≈ ‰U??I? E ‹ V?UÞ wÐ√
wE r²?‚²«Ë Ÿu?+d« q³  u?MI«Ë ¨rOŠd« sL?Šd« tK« r.?³Ð dN?'«Ë 5.L?šË
‰U?? Æ5M(R*« d??O?(√ W??F?O? ý s( wMKF? Ó ?ł« rNK« ∫rO?¼«dÐ≈ ‰U? p– bM?F?E ¨5L??O«
Æ˝rÓ O¼«dÓ Ðù t²FÓ Oý s' ]Ê≈ËÓ ˚ ∫‰UIE tÐU²+ wE tK« d³šQE
Æ©¥π∑≠ ¥π∂Ø≤ ¨ U¹ü« q¹ËQð ¨wMO.(« s¹b« ·dý®
ÊUWK&«Ë Ê–_«Ë 5F&« vMF
b?LŠ√ UMŁb?Š ∫‰U? ¨tK«b³?Ž sÐ b?FÝ UM?ŁbŠ ∫‰U? ¨tK« t?LŠ— wÐ√ ∫‚Ëb?B«
sÐ ÊUГ sŽ ¨»u¹√ sÐ WU?C?E sŽ ¨bO?F?Ý sÐ 5.(« s?Ž v.O?Ž sÐ b?L×?( sÐ
∫‰uI¹ ‹ tK«b³Ž UÐ√ XFLÝ ∫‰U rK.( sÐ bL×( sŽ ¨ÊUL¦Ž

¥µ
t??²? L? Š— s?( t??²? L? Š—Ë Á—u½ s( r?N? IKš t??²? L? Š— s?( ÎU? IKš qłË e?? Ž tK Ê≈ò
¨t½–SÐ t?IKš wE oÞUM« t½U?.Ë W?F(U?.« t½–√Ë ¨…dþUM« tK« 5Ž rN?E ¨t?²L?Šd
lEb¹ rNÐË ¨ U¾?O.« u?×1 rN³E ¨W?−Š Ë√ —c½ Ë√ —cŽ s( ‰e?½√ U( vKŽ ÁƒUM(√Ë
¨tIKš wK?²³¹ rNÐË ÎUÒO?Š XO1 rNÐË ¨ÎU²?O( wO×?¹ rNÐË ¨WLŠd« ‰eM¹ r?NÐË ¨rOC«
Æå¡UOcË_« ∫‰U ø¡ôR¼ s( „«bE XKFł ∫XK ¨t²OC tIKš wE wCI¹ rNÐË
Æ©ÊU.K«Ë Ê–_«Ë 5F« vMF( ≤¥ »UÐ ±∂∑ ’ ¨bOŠu²« ¨‚ËbB«®
W¹¬ ‰öš s ©ÂöW&« rNOKŽ® XO³&« q¼√ WLz« WLBŽ X³¦½ nO`
qLAð r&Ë WWL)« ¡UWJ&« »U×;QÐ X&e½ UN½√ rKF&« l dOND²&«
ø©ÂöW&« rNOKŽ® WLz_« wLUÐ
∫»«u'«
Ê« ∫w¼Ë rN?³?²?+ wE ‰u?c_« ¡U?LKŽ U¼d?+c¹ W?Ou?c« …b?ŽU? ÊU?OÐ sJ1 ∫ÎôË√
vMF0 ¨V³.« ’u?B‚Ð ô kHK« ÂuLFÐ …d³?F« Ê√ Ë√ ¨œ—«u« hB‚¹ ô œ—u*«
sŽ ‡ œ—u*« Í√ ‡ U??N?FM1 ô W?MO?F? ( ÂUJŠ√ U?N? O?E U?( W?¹¬ t?O?E ‰e?Mð Íc« œ—u*« Ê√
Ϋd?{U??Š sJ¹ r Ê«Ë ÂU?F« U??N½«uMŽ X% qšb¹ Ê√ sJ?1 U* ‰u?L?A« Ë√ Âu??L?F«
vKŽ W?F¹d?A« wE …œ—«u« W?O?Žd?A« ÂUJŠô«  d?B²?ô ô≈Ë ¨hM« ‰Ëe½ W?ŽU?Ý
ÆtO≈ dOB*« sJ1 ô U2 «c¼Ë UN 5³ÞU<« ’uBš
…d?EU?E²?( W??O?ł—U??š Wœ« V.??Š q(U?ý ©XO??³« q¼√® Ê«uMŽ Ê« ∫‰u??I½ ∫U??O½UŁ
ô® ∫˜ w³M« sŽ —uNA*« Y¹b(« wE r¼œb?Ž œ—«u« dAŽ wMŁô« WLzô« wU³
rNK+ W?HOKš d?A?Ž UMŁ√ rJOKŽ ÊuJ¹ Ë√ W?ŽU.« Âu?Ið v²?Š ÎULzU? s¹b« «c¼ ‰«e¹
Æ©¥’ ¨∂à ¨rK.( `O×c ¨Í—uÐU.OM« rK.(® ©g¹d s(
˜ w³M« Ê√ b?$ YOŠ ¨—uN?A*« dð«u²*« 5KI?¦« Y¹bŠ ¨Y¹œU?Š_« pKð s(Ë
Âu¹ v« qc«u?²( ©XO³« q?¼√® …d²F«Ë ʬd?I« 5Р“ö²« Ê« `{«Ë qJA?Ð d+c¹
q¼√ s( r¼ ¡U.J« »U×c√ W.L)« dO?ž WLz√ œułË wMF¹ Íc« d(ô« ¨W(UOI«
‰U? b??I?E ¨d??O?N?D²« W¹¬ wE t??O≈ —U?A?*« XO?³« q¼√ Ê«u?MŽ wE ÊuKš«œË ¨XO??³«
¨d?šü« s' d³?*√ U?L¼bŠ√ 5KI?¦« rJO?M „—Uð w½≈® 5KI¦?« Y¹bŠ wE ˜ w³M«

¥∂
«œd¹ v²Š U?Zd²?H¹ s ULN½U?M ULN?OM w½u?HK{ð nO* «ËdE½UM ¨wðd?²ŽË tK« »U?²*
Æ©±∞π’ ¨≥ à 5×O×B« vKŽ „—b².*« ¨Í—uÐU.OM« r+U(«® ©÷u(« wKŽ
WMł sJG¹Ë ¨wðU2  u1Ë wðU?OŠ U?O×¹ Ê√ Ád?Ý s'® ∫˜ w³M« ‰U? UC¹«Ë
ÍbFÐ s' WLz_UÐ b²?IOË ¨tOË ‰«uOË ¨ÍbFÐ s' ÎUOKŽ ‰«uOKM wЗ U?NÝdž ÊbŽ
rNKCHÐ 5?ÐcJLK q¹uM ¨wLKŽË wL?NM «uZ“— ¨w²MOÞ s' «u?IKš ¨wðd²?Ž rN½SM
eM+ ¨ÍbMN« vI²*«® ¨©w²ŽUH?ý tK« rNU½√ ô ¨w²KE rNOM 5FÞU?I« ¨w²'√ s'
ÆÆÆ©±µµ’ ¨∂à ‰ULF«
q¼« s?' ‰Ëb??Ž w²?? '√ s' nK?š q* wM® ∫‰U?? t½« ˜ w³M?« sŽ œ—Ë ÎU? C¹√Ë
q¹ËQ?ðË ¨5KD?³*« ‰U?? ?×? ?²½«Ë ¨5?U?? C?« n¹d?? % s?¹b« «c¼ s?Ž Êu?? H?M¹ ¨w²?? ?OÐ
s¹b« V×??(® ©ÊËb??Hð s' «ËdE½U??M ¨tK« v« r*b??MË rJ²??Lz« Ê«Ë ô« ¨5K¼U??'«
Æ©≤∑’ ¨v³IF« dzUš– ¨Íd³D«
ÂuB?F( s?( d¦?+√ v≈ 5(uB?F*« WO?IÐ hO‚?Að wE ÃU²?×½ ô U½√ vKŽ ∫U¦UŁ
wŠUM?*« sŽ t¼eMð 5F?ð t?²? L? B? Ž Êô ¨Ád?O? ž 5O??Fð wE lłd?*« UM ÊuJ¹ b??Š«Ë
 U³Ł« d?OND²« W¹¬ s( UMO?HJ¹Ë ¨`{«Ë u¼ UL+ oO?³D²« wE QD)« Ë√ ¨WO?HÞUF«
ÊuMOF¹ r¼—ËbÐ r¼Ë ¨qFHUÐ ˜ tK« ‰uÝ— ¡U.+ rNLÒ { s¹c« W?.L)« WLBŽ
’u?BM«  U?¾(  ¡U?ł b?IE qF?HUÐ Àb?Š U?( «c¼Ë ¨rNC?FÐ s( 5(u?B?F*« UM
s( oŠö« ÂU??(û oÐU?.« ÂU?(ù« 5?O?Fð wE iFÐ sŽ r?N?C?FÐ 5(u??B?F*« sŽ
¨…œu*« lO?ÐUMO??+ rN?³? ²? + wE W??(U?F« ¡U??LKŽ U?¼d?+– W¹u??³½ Y¹œU??Š« pUM?N?E ¨Áb??FÐ
w²« t?O?(U?(ô« WF?O?A« bMŽ t?O?¦¹b?(« lO?(U?:« v« WEU?{ôUÐ ’«u?)« …d?+cðË
©œU?ý—ù«® »U²?+ WF?ł«d( sJ1 ‰U?¦*« qO?³Ý vKŽË ¨Õu?{Ë qJÐ d(_« «c¼  d?+–
ÆY¹œUŠ_« Ác¼ s( WKLł vKŽ lKD² wÝd³DK ©È—u« ÂöŽ√®Ë bOH*« aOAK

‹ ÍbN*« ÂU ù« W³Ož XF³²²Ý« w²&« »U³Ý_«


∫q²I« s' ·u)« ≠±
W?−?(« ÂU?(ù« b?B?I¹≠ Âö?GK Ê≈ò ∫‰U? t½√ ‹ ‚œU?B« ÂU?(ù« sŽ ÍË— ≠

¥∑
v≈ ÁbOÐ Q?(Ë√Ë≠ ·U‚¹ ∫‹ ‰U? øÓrË ∫ÍË«d« ‰U ƉuI¹ Ê√ q?³ ÎW³?Ož ≠‹
Æ©≥≥¥ ’ ¨W³OG« ¨wÝuD«® åtMDÐ
U]Ò* Îr?ÌJMÏ ̠ΗÒd? ?ÒH? ?Ò8˚ ∫VO?? ?F? ?Ôý vK?Ž œ—ËË d?? B? ?( v?≈ dÒ ? ?E U* v?Ýu?? ( w³?M« ≠
©≤± r— W¹¬ ∫¡«dFA«®˝ÎrÌJ̲ÎHÏš
Ò„uÌK̲ÎIÒOÏ Òp?ÏÐ ÒÊËÌdÏLÒðÎQÒ¹ ÒúÒLÎÄ ]Ê≈˚ ∫ÊuŽd?E ‰¬ s(R( ÊU. vKŽ qłË e?Ž ‰UË ≠
Æ©≤∞ r— W¹¬ ∫hBI«® ˝ÎÃÌdΚUÒ8
Ád?(Q??E ¨tK²?? g¹d?  œ«—√ 5Š —U??G« wE ‰e?²? Ž« t½√ ˜ .dJ« UMO??³½ q¦?(
ÆWM¹b*« v≈ …d−NUÐ vUFð

∫rUE WFOÐ ‹ tIMŽÔ wM ÊuJ¹ ö¾ ≠ ≤


ÂU??(ù« W??³? O? ?Óž WÒKŽ sŽ q¾?? Ý
Ô t½√ ≠Y¹b??Š wE≠ ‹ U??{d?« ÂU??(ù« sŽ ÍË—
ÊuOŽ ¨‚Ëb?B«® ÆnO.UÐ ÂU «–≈ WF?OÐ tIMŽ wE ÊuJ¹ ö¾ ∫‰U?IE ¨‹ ÍbN*«
Æ©≤¥∑ ’ ¨≤à ¨U{d« —U³š√

∫ÊUײ'ù« ≠ ≥
Æ©±∂ r— W¹¬ ∫WÐu²«®˝ÎrÌJMÏ «ËÌbÒ¼UÒł Òs¹Ïc]Ä Ìt]KÄ ÏrÒKÎFÒ¹ U]Ò*Ò§ «uÌ!ÒdβÌð ÊÒ√ Îr̲γÏKÒŠ ÎÂÒ√˚
VŠU??B ÒbÐ ô t½≈ò ∫‰U?? t½√ ≠Y?¹b?Š w?E≠ ‹ rþUJ« ÂU??(ù« sŽ ÍË—Ë ≠
WM×( w¼ U/≈ ¨tÐ ‰u?I¹ ÊU+ s( d(_« «c¼ sŽ lłd¹ v?²Š ¨W³O?ž s( d(_« «c¼
r— Y¹b?Š ¨±∂∂ ’ ¨W?³?O?G« ¨wÝuD«® Æåt?IKÓš U?NÐ vU?Fð tK« Ós×?²?(« tK« s(
Æ©±≤∏

∫ÂU'ù« oŠ W¹UŽ— v≈ UNNO³MðË W'_« V¹œQð ≠ ¥


ÎUŽUO?ý√ Ê√ uËò ∫bOH*« aOAK U?NNłË WUÝ— wE ‹ W?−(« ÂU(ù« sŽ ÍË—
dÒšQð UÓ* ¨rNOKŽ bNFUÐ ¡UEu« wE »uKI« s( ŸÌ U?L²ł« vKŽ ≠t²ŽUD tK« rNIEË≠
Æ©≤≥µ ’ ¨≤à ¨ÃU−²Šô« ¨wÝd³D«® ÆåUMzUIKÐ sLÚ OÔ « rNMŽ

¥∏
∫WONù« WLJ(« ≠µ
t?łË ÒÊ√ UL?+ ¨Á—u?Nþ b?FÐ ô≈ q(U?+ qJAÐ nAJM¹ ô W?³?OG« wE W?LJ(« t?łË
≠—«b'« W(U≈Ë Âö?ÔG« qÚ²ÓË WMOH.« ‚ÚdÓš s(≠ ‹ dC?)« qLŽ wE WLJ(«
vU?? Fð tK« Ê√ U?MLKŽ v²?? ( UM½≈Ë ÆU?? L? N? «d?? ²? E« XË ô≈ ‹ v?Ýu* nAJ?M¹ r
w³M« sŽ UM nAJM( dOž U?NÔNłË q+ Ê≈Ë ¨WLJŠ UNK+ tU?FE√ ÊQÐ UM]bÓc ¨rOJŠ
t?? ²KŽ ¨t?K« dÒ ? ?Ý s( dÒ ? ?ÝË ¨tK« d?? (√ s( d?? (_« «c?¼ Ê≈ ¨dÐU?? ł U¹ò ‰U?? t½√ ˜
ÆådH+ qłË ÓeŽ tK« d(√ wE p ] A« ÊSE ¨tOE p Ò A«Ë „
Ó U¹SE ¨tK« œU³Ž sŽ W¹Ò uD(
Æ©∑ r— Y¹bŠ ¨≤≤∏ ’ ¨WLFM« ÂU9Ë s¹b« ‰UL+ ¨‚ËbB«®

W UF&« q¼√ —œUB Ë U½—œUB wA ˜ bL× ‰¬ —u½


sÐ dÐU?ł sŽ ¨tU??ł— sŽ ¨ÁœUMÝSÐ Ê«–U?ý sÐ qC?H« b?L?×? ( wÐ√ aO?A« sŽ
U?L?N?OKŽ tK«  «uKc rþU?J« d?H?F?ł sÐ vÝu?( rU?F« ÂU?(ù« sŽ ¨wH?F?'« b¹e¹
t²?LEŽ —u½ s( tŽd?²š« —u½ s( ˜ bL?×( —u½ oKš vUFðË „—U?³ð tK« Ê≈ ∫‰U
Íc« t??²?O?½≈ s( t?²? O¼ô≈ s( Í√ Áô s(® Èb??³ð Íc« t??²? Oðu¼ô —u½ u¼Ë tö??łË
ôË t d??I?²? Ý« U?L? E ¨¡UMO??Ý —uÞ wE ‹ Ê«d??L?Ž sÐ v?Ýu* vK&Ë ©tM( ∆b??³ð
—uM« p– ÊU?+Ë t?OKŽ ÎU?O?A?G?( ÎU?I?F?c d?š v²?Š t X³Ł ôË ¨t?²¹ƒd vÝu?( ‚UÞ√
VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ dšü« dD?A« s(Ë ¨Î«bL×( ‰Ë_« dD?A« s( oK‚E ∫s¹dDý
s( t.HMÐ U?LNOE aH½Ë Áb?OÐ tK« ULNIKš UL¼d?Ož —uM« p– s( oK‚¹ rË ¨‹
¨tIKš vK?Ž ¡«bNýË t ¡UM(√ U?LNKFłË U?LNð—u?c vKŽ UL¼—ucË ©t?.HM® t?.H½
¨tLKŽ U?LN?OE Ÿœu²?Ý« b rN?O≈ t ÎU½U.Ë ¨rN?OKŽ t UMOŽË ¨t?²HOKš vK?Ž ¡UHKšË
t?.H?½ UL¼b?Š√ qF?łË ©t?.H½ v?KŽË® t³?O?ž vKŽ U?LN?FKD²?Ý«Ë ¨ÊU?O?³« UL?N?LKŽË
¨WOðu¼ô U?LNMÞUÐË W¹d?AÐ UL¼d¼Uþ ¨t³?ŠUc dO?GÐ bŠ«Ë ÂuI¹ ô ¨t?ŠË— dšü«Ë
∫vU?F?ð tu? u¼Ë ¨U?L? N?²¹ƒ— «u?I? OD¹ v²?Š W??Oðu?ÝUM« q+U??O¼ vKŽ oK‚K? «Ëd?Nþ
ozö?)« oU?š UÐU−?ŠË 5*U?F« »— U(U?I?( U?LN?E ˝Êu?.³K¹ U?( rN?OKŽ UM.?³KË˚
s( f³?²?« rŁ Æd¹œU?I*«Ë pK*« r²?‚¹ U?L?NÐË ¨oK)« ¡bÐ ¨tK« `?²E U?L?NÐ 5F?L?ł√
f³²?«Ë Á—u½ s( ©wKŽ —u½® f³²?« UL+ t?²MЫ Âö.« UL?NOKŽ W?LÞUE bL?×( —u½

¥π
—«u½_« s( «uIKš r¼ ¨`OÐUB*« ”U?³²U+ 5.(«Ë s.?(« wKŽË WLÞUE —u½ s(
W?I? ³D« wE rŠ— v?≈ rŠ— s(Ë ¨VKc v≈ VK?cË ¨d?Nþ v≈ d??Nþ s( «uKI??²½«Ë
…d?A? ł W?HD?½ ôË ¨5N?( ¡U??( s( ô ¨qI½ b?F?Ð Îö?I½ qÐ ¨W??ÝU?$ d??O?ž s( U??OKF«
rN½_ ¨ «dND*« ÂU?Š—√ v≈ s¹d¼UD« »öc√ s( «uKI²½« —«u½√ qÐ ¨tI?Kš dzU.+
¨t?IKš v≈ tMŽ ¡U?GKÐË t?LKŽ Ê«e?š rNKF?łË t?.?HM r¼U?HDc« ¨…u?HB« …u?H?c
¡ôR?N?E ¨t²?O½≈ ôË t?²?O?HO?+ ·d?Fð ôË „—b¹ ôË Èd¹ ô t½_ ¨t?.?H½ ÂU?I( rN?(U?√
rNM(Ë ¨tð—b? d?NE¹ rN?³?E ¨t?O?N½Ë Ád?(√ wE Êu?Ed?B²?*« ¨tMŽ Êu?GK³*« Êu?IÞUM«
r¼ôuË ¨Ád?(√ ŸUD¹ rNÐË ¨t.?H½ ÁœU?³Ž ·d?Ž rNM(Ë rNÐË ¨tð«e?−F?(Ë tðU¹¬ Èdð
U?L?O?E ¡U?A¹ nO?+ Ád?(√ Íd?−¹ tKU?E sL?Šd« b?³?F¹ nO?+ È—b¹ ôË tK« ·d?Ž U?(
Æ©ÊuK¾.¹ r¼Ë qFH¹ ULŽ q¾.¹ ô® ¡UA¹
wU?(√ ∫ÎUC¹√Ë ≥π∑ ≠ ≥π∂ر ¨ U¹ü« q?¹ËQð ¨wMO.?(« s¹b« ·d?ý bO?.«®
Æ©≥±±Ø± wÝuD«
wϽu?̾?ϳ?νÒ√ Ò‰U?ÒI?Ò8 ÏWÒJÏzö?ÒLÄ vÒK?ÒŽ ÎrÌN?Ò{Òd?ÒŽ ]rÌŁ U?ÒN]KÌ! Ò¡U??ÒL?ÎÝÒ_« ÒÂÒœ¬ Òr]KÒŽÒ§˚∫vU?Fð ‰U?
Æ©≥± ∫…dI³«® ˝Ò5ÏPÏœUÒ* Îr̲MÌ! Ê≈ Ï¡ôÌRÒ¼ Ï¡UÒLÎÝÒQÏÐ
wE dO³F²« ÒÊ√ Èd½ ˝ÏWÒJÏzöÒLÄ vÒKÒŽ ÎrÌNÒ{ÒdÒŽ ]rÌŁ˚ ∫vUFð tu wE q(Q²½ U(bMŽ
WJzö*« vKŽ ÚXÓ{d?ÔŽ w²« 5ÐË ¡U?L?Ý_« lOL?ł 5Ð ÚXK]B?E b? UN½S?E ©]rÔŁ® W?LK+
Óq^IF²« pK²9Ë …UOŠ  «Ë–  UOL.*« tM( œuBI*UE ©ÚrÔ¼® dOL{ wE ÎUC¹√ q](QðË
Æ©rÔNÓ{dÓŽ® ô ©UNÓ{dÓŽ® u¼ `O×B« dO³F²« ÊUJ ô≈Ë
]rÌŁ U?? ÒN]KÌ! Ò¡U?? ÒL? ÎÝÒ_« ÒÂÒœ¬ Òr?]KÒŽÒ§˚ ∫vU?? Fð tu?? ∫wzU?? ³ÞU?? ³D« W?? (ö?? F« ‰u?? I¹Ë
¡U?O? Š√  «œu?łu?( «u?½U?+ U?NðU??O?L? .?( Ê√ Ë√ ¡U?L? Ý_« Ác¼ ÊQÐ d?F? A?( ˝ÎrÌN?Ò{Òd?ÒŽ
rKF« u?×½ dO?ž ÊU?+ rNzUL?ÝQÐ rKF« Ê√Ë VO?G« »U−?Š X% 5Ðu?−×?( ¨¡öI?Ž
Æ©±® ¡UOý_« ¡ULÝQÐ U½bMŽ Íc«

¨WOLKF« …“u(« wE 5Ý—b*« WŽULł  «—u?AM( ¨r® ¨Ê«eO*« dO.Hð ¨wzU³ÞU³D« ©±®
Æ ±±∂ ’ ¨±Ã ¨©‡¼±¥±≤

µ∞
]Ê√ vH‚¹ ôË ˝Ò5ÏPÏœU?Ò* Îr̲MÌ! Ê≈ Ï¡ôÌRÒ¼ Ï¡U?ÒLÎÝÒQÏÐ wϽu?̾?ϳνÒ√ Ò‰UÒI?Ò8˚ ∫vU?Fð ‰u?I¹ rŁ
t?ýd?FÐ r¼Ë „«c½¬ rNMO?FÐ ≠Âö?.« r?NO?KŽ≠ r¼—u?C?Š vKŽ ^‰bð ©¡ôÔRÓ¼® W?LK+
ÆÆÆò ∫©…d?O?³J« W?F?(U'« …—U¹e?«® wE U?( v≈ …—Uý≈Ë d?O?.?Hð u¼ «c¼Ë ¨5b?×?(
wE r?+ƒU??L? ?Ý√Ë ¨s¹d??+«Òc?« wE r+d?? +– ¨wU??(Ë w?K¼√Ë w.?? H½Ë ¨w(√Ë r²?½√ wÐQÐ
Æ©±® å¡ULÝ_«
Æ ≤ r— Y¹bŠ ¨±∂¥’ ¨±Ã ∫ÊU¼d³« dO.Hð ∫dE½«
…—U¹e«® w?E œ—Ë U?( Ϋ—«u½√ «u?½U?+ ≠Âö??.« rN??OKŽ≠ rN?½√ vKŽ ÎU? C¹√ ‰œ U2Ë
 d?? NÞË XÐUÞ …b?? Š«Ë rJ²?MOÞË r*—u?½Ë rJŠ«Ë—√ Ê√Ë ÆÆÆò ∫©…d??O? ³J?« W??F? (U??'«
UMOKŽ Òs' v²?Š 5Zb?×' t?ýd?FÐ rJKF?−M ¨Î«—«u½√ tK?« rJIKš iFÐ s' U?NC?FÐ
rJOKŽ UMðöE qFłË ¨tLÝ« UNOM d*c¹Ë lMdð Ê√ tK« Ê–√ Ì uOÐ wM rJKF−M ¨rJÐ
¨UM ÎW? *dÐË ÎW? O?*e?ðË UMG??H½_ Î…—U?NÞË ¨U?MIK) ÎU? ³?O?Þ rJ²¹ôË s' tÐ U?MB
Ò ?š U??'Ë
©≤®
Æ årJKCHÐ 5LKG' ÁbMŽ UÒMJM ¨UMÐu½c Î…—UÒH*Ë
ÕU?Ò³?ÎB?Ï UÒN?O?Ï8 Ô…UÒJÎA?ÏL?Ò! ÏÁÏ—u̽ ÌqÒ¦?Ò Ï÷ΗÒ_«Ò§ Ï «Òu?ÒL?]KÄ Ì—u̽ Ìt]KÄ˚ ∫vU?Fð ‰U? UL?+
]ô ÔWÒ½u?̲ιғ ÔWÒ!Ò—U?Ò³?ÌÓ Ô…ÒdÒ−?Òý sÏ Ìb?ÒPu̹ ÓÍÓÏ—Ìœ VÒ!Îu?Ò! UÒN]½ÒQ?Ò! ÌW?ÒłUÒłÌÓe?Ä ÔWÒłU?ÒłÌ“ wÏ8 ÌÕU?Ò³ÎB?ÏLÎÄ
ÏÁÏ—uÌMÏ Ìt]KÄ ÍÏb?ÎNÒ¹ Ô—u̽ ¢vÒKÒŽ —uÌÓ½ —UÒ½ ÌtÎK?ÒKÎLÒð ÎrÒ ÎuÒÒ§ Ì¡wÏC̹ U?ÒN̲ιғ ÌœUÒJÒ¹ ÔW]OÏÐÎd?Òž ôÒ§ ÔW]O?ÏPÎdÒý
Æ©≥®˝rOÏKÒŽ Ô¡ÎwÒý ÓÏqÌJÏÐ Ìt]K«Ò§ Ï”U]MKÏ Ò‰UÒ¦ÎÒ_« Ìt]KÄ Ì»ÏdÎCÒ¹Ò§ Ì¡UÒAÒ¹ sÒ
©Âö?.« rNO?KŽ® WL?B?F« XOÐ q¼√  U?(UI?( s( ÂU?I( W?+—U?³*« W¹ü« Ác¼ wE
∫U¼bFÐ d+c¹ vUFð tKUE ¨UNOKð w²« W¹ü« qObÒ «Ë
ωU?Ò*ü«Ò§ ÓÏËÌb?ÌGÎUÏÐ U?ÒN?O?Ï8 ÌtÒ Ì`Óϳ?ÒK̹ Ìt?ÌL?ÎÝ‹ U?ÒN?O?Ï8 Òd?Ò!Îc̹ҧ Òl?Ò8ÎdÌð ÊÒ√ Ìt]KÄ ÒÊÏ–Ò√ Ô u?ÌOÌÐ wÏ8˚
ÒÊuÌ8U?ÒÒ¹ Ï…UÒ!]eÄ Ï¡UÒ²¹≈Ò§ Ï…ö?ÒBÄ ÏÂUÒP≈Ò§ Ït]KÄ ÏdÎ!Ï– s?ÒŽ lÎOÒÐ ôÒ§ …Ò—UÒ−Ïð ÎrÏNO?ÏNÎKÌð ]ô ‰UÒłÏ— æ≥∂º

’ ¨©±ππ≤ Ø ±¥±≤ ¨wLKŽ_« W??.? ÝR?( ¨ Ëd??OÐ ¨±◊® ¨ÊUM'« `?OðU?H? ( ¨wL??I« ©±®
ÆWF(U'« …—U¹e« qBE ∂≥µ
Æ ∂µ±’ ¨oÐU.« lłd(« ¨wLÒ I« ©≤®
Æ ≥µ r— W¹¬ ∫—uM« …—uÝ ©≥®

µ±
sÓÏ r̼Òb¹ÏeÒ¹Ò§ «uÌK?ÏLÒŽ U?Ò ÒsÒK?ΊÒ√ Ìt]K?Ä ÌrÌNÒ¹Ïe?Î−?ÒOÏ æ≥∑º Ì—U?ÒBÎÐÒ_«Ò§ Ì»uÌKÌIÎÄ Ït?O?Ï8 ÌV]KÒI?Ò²Òð U?ÚÎuÒ¹
Æ©±®˝Ô»UÒKÏŠ ÏdÎOÒGÏÐ Ì¡UÒAÒ¹ sÒ Ì‚Ì“ÎdÒ¹ Ìt]K«Ò§ ÏtÏKÎCÒ8
oKš rNÐË ¨˜ t¬Ë rE?Ž_« UMO??³½ —u½ u?¼ vU??Fð tK« t??I?Kš ¡wý ‰ÒË√ ¨Î«–S??E
rN??OKŽ rN??E ¨÷—√Ë  «ËU?L? ÝË rKË ÕuË ‘d??Ž s( ¡U?O? ý_« lO?L? ł vU??Fð tK«
ÆœU−¹ù« WÒKŽ Âö.«
b?+QðË b¹Ò Rð U½ƒU?LKŽ ‰«u?√Ë ¨W?C?O?H?²?.?( Âö.?« rN?OKŽ XO?³« q¼√  U¹«Ë—Ë
©‡¼≥≤∏® wMOKJ« aOA« Á«Ë— Íc« ‰Ë_« Y¹b(« Õdý wE ŸdAMÝË ¨vMF*« «c¼
oKš U*ò ∫‰U? ¨‹ d?U?³« d?H?F?ł wÐ√ sŽ r?K.?( sÐ b?L?×?( sŽ `O?×?c bM.Ð
∫‰U? r?Ł ¨dÐœQ?E dÐœ√ ∫t ‰U?? rŁ q³?Q??E q³?√ ∫t ‰U?? rŁ t?ID?M²?Ý« qI??F« tK«
¨VŠ√ sL?O? E ô≈ p²KL?+√ ôË pM( w≈ VŠ√ u?¼ ÎU?IKš XIKš U?( w?ö?łË wðe?ŽË
Æ©≤® åVOŁ√ „U¹≈Ë ¨VUŽ√ „U¹≈Ë vN½√ „U¹≈Ë ¨d(¬ „U¹≈ w½≈ U(√
U* lL²ÝUEò ∫n¹dA« Y¹b(« «c¼ Õdý wE ©‡¼±±±® w.K:« W(öF« ‰uI¹
h«u½ s( tMŽ e?¾L?A¹ U0 wU³¹ ô ÊQÐË ¨ÊU?O³?UÐ oOI?(« o(« s( pOKŽ vK²¹
W?L?z_«Ë w³M« Õ«Ë—_ X³Ł b?? ‰u?I?F?« Ác?N Áu?²? ³Ł√ U?( d??¦?+√ Ê√ rKŽU??E ¨ÊU¼–_«
¨qI?FK Âb?I« «u?²?³Ł√ rN½S?E ¨d?š¬ t?łË vKŽ …d?ð«u?²*« U½—U?³?š√ wE Âö?.« rN?OKŽ
dzU?Ý vKŽ Ë√ ¨ U?uK<« lO?L?ł vK?Ž U?(≈ rN?Š«Ë—_ oK)« wE Âb?I?²« X³Ł b?Ë
Ë√ œU??−?¹ù« wE jÝu??²?« U??N «u?? ²? ³Ł√ ÎU? ?C¹√Ë ¨…dð«u?? ²? ( —U??³? ?š√ wE 5O½U?? ŠËd«
¨ UuK<« lOL' W?OzUž WKŽ rN½u+ —U³š_« wE X³Ł bË ¨d?OŁQ²« wE ◊«d²ýô«
W{UE≈ s?( jzUÝË UN½u+ U?N «u²³Ł√Ë ¨U¼dO?žË „öE_« tK« oKš U* r¼ôu t½√Ë
ÂuKF« l?O?L? ł Ê√ —U??³?š_« wE X?³Ł b?Ë ¨Õ«Ë—_«Ë ”u??HM« v?KŽ ·—U?F?*«Ë ÂuKF«
¨¡UO³½_«Ë WJzö*« v²Š oK)« dzUÝ vKŽ iO?H¹ rNDÝu²Ð ·—UF*« wE ozUI(«Ë
5ÐË oK)« 5Ð qzU?Ýu« ‹ rN½√ ∫WC?OH?².*« —U³?š_UÐ X³Ł b t?½√ qcU(«Ë

Æ ≥∏≠≥∂ ∫r— W¹¬ ∫—uM« …—uÝ ©±®


Õ ¨±∞’ ¨±Ã ¨©‘±≥∂≥ ¨W??O? ?(ö??Ýù« V‡‡?‡²J« —«œ ¨Ê«d?‡‡NÞ® ¨w‡?‡EUJ« ¨w?M‡‡O?KJ« ©≤®
ÆqN'«Ë qIF« »U²+ ¨± r—

µ≤
U?LKJE ¨oK)« l?OL?ł vK?Ž  ôU?LJ«Ë ÂuKF«Ë  U?L?Šd« lO?L?ł W?{U?E≈ wE o(«
vU?Fð tK« s(  ôU?LJ« ÊU?C?OE ÊU?+ d?¦?+√ rNKC?HÐ ÊU?Ž–ù«Ë rNÐ qÝu?²« ÊuJ¹
Æ©±® åd¦+√
Ác¼ d¹d?Ið wE ©ÁdÝ ”b?® wzu)« b?O.« oI?;« s¹bN?²:« –U?²Ý√ ‰u?I¹Ë
wM¹uJ²« tÐU?²?+ wE √b²Ð« U?L?+ ¨tL?Ý« d?+cÐ wM¹Ëb²« tÐU?²?+ tK« √b²?Ыò ∫WI?OI?(«
dzU?? Ý q?³? ? Âd?? +_« w³?M« —u½ Ë W?¹b?? L? ?;« W?? I? ?O? ?I? ? (« oK‚?? E ¨-_« t?? ?L? ?ÝUÐ
Æ©≤®å5uK<«

‹ Âœ¬ U¼UIKð w²&«  ULKJ&« rN½√Ë ‘dF&« ‰uŠ «u½U` ˜ t&¬Ë w³M&« Ê√
b³Ž wÐ√ vKŽ XKšœ ∫‰U? ¨‰UL'« Ê«uHc sŽ ∫ÁbM.Ð ÊU?LFM« w{UI« ÈË—
ÓÊUÓ²ÓM Ì UÓLKÓ* t=ÐÓ— Ús' ÔÂÓœ¬ v]IÓKÓ²ÓM˚ ∫W¹ü« Ác¼ √dI¹ u¼Ë ‹ bL×?( sÐ dHFł tK«
vU?F?ð tK« Ê≈ Ê«u?H?c U?¹ ∫‰U?I?E ÆÒw≈ XH??²« rŁ ¨˝ÔrO?Š]d?« Ô»«]u?]²« ÓuÓ¼ Ôt]½≈ t? ÚOÓKÓŽ
—u½ s( ÕU??³?ý√ W??.?L? ‚Ð u¼ «–S?E ¨‘d??F« u??×½ t?EdDÐ w?(d¹ Ê√ ‹ Âœ¬ rN√
s( wðu?H?c Âœ¬ U¹ ∫‰U? ø¡ôR¼ s( »— U¹ ∫Âœ¬ ‰U?I?E Æt½uÝb?I¹Ë tK« Êu?×?³?.¹
s* —UM«Ë ¨r¼ô«Ë s*Ë rN WM?'« XIKš ¨—UM« ôË WM'« XIKš U?( r¼ôu wIKš
o×Ð Òw≈ qÝuð rŁ wÝ«Ëd« ‰U³'U+ »u½cÐ vð√ ÍœU?³Ž s( «b³Ž Ê√ u Ær¼«œUŽ
ÕU?³?ý_« ¡ôR¼ o×Ð »— U¹ ∫‰U? W?OD)« wE Âœ¬ lË Ê√ U?LKE Æt  u?H?F ¡ôR¼
Æp  uH?Ž bË wðu?HBÐ Òw≈ XKÝu?ð p½≈ ∫tO≈ qł Ë e?Ž tK« vŠËQE w d?Hž«
U¹ ∫t?O≈ tK« vŠËQ?E Ær?¼ s( wMðd?³?š√ ô≈  d?H?ž w²« …d?H?G*UÐ »— U¹ ∫Âœ¬ ‰U?
s( ¡ULÝ√ W.Lš rN XII²ý« ÍbMŽ rNIŠ rOEF ¨„bË s( W.Lš ¡ôR¼ Âœ¬
Ác¼Ë dÞU??H« U½√Ë ¨wKŽ «c¼Ë w?KF« U½√Ë b?L? ×?( «c?¼Ë œu?L?;« U?½Q?E ¨wzU??L?Ý√
w{U??I«® ÆÆ5.?(« «c??N?E ÊU?.? Šù« U½√Ë ¨s.?(« «c¼Ë s?.?;« U½√Ë ¨W?L?ÞU?E
Æ© ∂Ø≥ —U³š_« Õdý ¨wÐdG*«

Æ ≥∞≠ ≤π ’ ¨±Ã ¨©   ô ¨WO(öÝù« V²+« —«œ ¨Ê«dNÞ® ¨‰uIF« …¬d( ¨w.K:« ©±®
©±π∑µ Ø ±≥πµ ¨¡«d¼e« —«œ ¨ Ëd?OÐ ¨¥◊® ¨Ê¬d?I« d?O? .?Hð wE ÊU?O?³« ¨wzu?)« ©≤®
Æ ¥≥≥ ’

µ≥
‹ d??H?F? ł wÐ√ ∫ÁbM?.Ð wK(« ÊU??L? OKÝ sÐ s.??Š s¹b« e??Ž aO??A« ÈË— ≠
W?FЗQ?Ð Âœ¬ oKš q³? t??²?LEŽ —u½ s( Ϋ—u?½ d?A?Ž W?F?З√ oKš vU?Fð t?K« Ê≈ò ∫‰U?
sL??E rNzU?L? ÝQÐ r¼b??Ž tK« ‰u??Ý— sÐU¹ ∫t qO??I?E UM?Š«Ë—√ wN?E ÂU??Ž n√ d?A? Ž
WF?.ðË ¨5.(«Ë s.(«Ë WLÞU?EË wKŽË bL×?( ∫‰UIE øΫ—u½ dA?Ž WFЗ_« ¡ôR¼
tK«Ë s?×½ ∫‰U?? rŁ rNzU?? L? ÝQÐ r¼b??Ž rŁ ¨rN?? LzU?? rN??F? ÝUðË ¨5?.? (« bË s(
¨UMO?³½ tK« U¼UDŽ√ ∫w²« w½U?¦*« s×½Ë ¨˜ tK« ‰u?Ý— bFÐ s( ¡U?HK)« ¡UO?cË_«
l{u??(Ë rKF?« `OÐU??B? (Ë W?L?J(« Êb??F?(Ë W??L? Šd« X³?M(Ë …u??³M« …d??−? ý s×½Ë
¨ÁœU?³? Ž wE t?L? Ý« qł tK« W??F¹œËË ¨tK« d?Ý l{u??(Ë WJzö*« nK?²?‚?(Ë WU??Ýd«
s(Ë tK« b?NF?Ð vEË bI?E U½b?NFÐ vEË sL?E ¨tMŽ ‰R?.*« ÁbN?ŽË d?³+ô« tK« Âd?ŠË
s×½ ¨U?MKN??ł s( UMKN??łË UM?Ed?Ž s( U?MEd??Ž ¨Áb?N? ŽË tK?« W?(– d??H? š b??I?E Ád??H? š
tK«Ë s×?½Ë ¨UM²?Ed??F0 ô≈ ö??L?Ž œU??³?F« s?( tK« q³??I¹ ô w²« vM.??(« ¡U?L? Ýô«
¨UMIKš s.?ŠQE UMIKš vU?Fð tK« Ê≈ ¨t?OKŽ »U²?E tЗ s( Âœ¬ U¼UIKð w²«  U?LKJ«
Áb¹Ë ¨t?IKš wE oÞUM« t½U?.Ë ÁœU?³Ž vKŽ tM?OŽ UMKF?łË U½—u?c s.?ŠQE U½—u?cË
Ê«ešË ¨tOKŽ Íc« tÐUÐË tM( vðR¹ Íc?« tNłËË WLŠd«Ë WE√dUÐ rN?OKŽ WÞu.³*«
UMÐË ¨Èb²¼« s* `{«u« qOb«Ë vIŁu« …ËdF«Ë tM¹œ ÂöŽ√Ë tOŠË WLł«dðË tLKŽ
X³½Ë ¡P??L? .« s( YO??G« ‰e½Ë —U??N½ô«  d??łË —U?L? ¦« XF?M¹√ Ë —U?−? ýô«  d??LŁ≈
W??O? cË ôu tK« .√Ë ¨t?K« ·d??Ž U??( U½ôuË ¨tK?«b?³? Ž U?MðœU??³? FÐË ¨÷—ô« VA??Ž
ÆÊËdšü«Ë ÊuË_« tM( q¼c¹ Ë√ ¨tM( V−F¹ ôu ∫XKI UMOKŽ cš« bNŽË XI³Ý
WŽUL'«Ë WMW&« q¼√ —œUB s  U¹«Ëd&«
tð«– —u?½ s( ÎôË√ o?Kš Íc?« u¼Ëò ∫‰U?? ? Z ©‡¼ ±≤π¥® w?HM?(« Í“ËbM?I« ≠±
¨W¹œu??N?A«Ë t??O? ³?O? G« r«u??FK W?F? (U?ł w?¼ w²« ¨W¹b??L?;« W??I?O? I?(« ”b??_«
√b³?(Ë ¨tIKš d?Oš ˜ ΫbL?×( qF?łË ¨WOðËd?³'«Ë W?OðuJK*«  U(U?I*UÐ WDO?×(Ë
¨s¹b« Âu¹ v≈ t??Fz«d?ýË tM¹œ vIÐ√Ë ¨Á¡U?O? ³½√ tÐ r²?š «c?NKE ÁœU?−?¹≈ wE r«u?F«
v≈Ë ¨W¹bÐ_« W?L?z«b« rFM« v≈ WKcu*« WK?(UJ« W¹«b?NUÐ 5HK?J*« W?EU?+Ë t?¦?FÐË
¨5KI?¦« v≈ WK¹e?ł WL?F½Ë ¨WL?OEŽ W?LŠ— tKÝ—√Ë ¨W¹b?(d?.« W(U?²«  «œUF?.«
»u??łu« 5Ð ÎU? š“d?Ð tKF??łË ¨5½uJ?« …œU??O? .Ð ÎU? HDFð t??Ed??ýË ¨ÎU? H?DKð t??(d??+√Ë

µ¥
U* „ôuò ∫wÝb?I« t?¦¹b?Š wE ‰U?Ë ÆÊ«u?+_« s¹uJð w?E W?OzU?ž WÒKŽË ¨ÊUJ(ô«Ë
Æ©±®å„öM_« XIKš
‰Ë√Ë ¨Í—u½ tK« oKš U?( ‰Ë√Ë ¨wŠË— tK« oKš U?( ‰Ë√ ∫Y¹b?ŠËò ∫ÎUC¹√ ‰u?I¹Ë
ÆdÐUł U¹ ¨pO³½ —u½ tK« oKš U( ‰Ë√Ë ¨rKI« tK« oKš U( ‰Ë√Ë ¨qIF« tK« oKš U(
ÕË— w¼Ë ¨5KLÒ ÔJ« 5Ð …—u?NA( X½U?+ w²« W¹bL?;« WI?OI(« u¼ U?NM( œ«d*«
Æ©≤®˜ UMO³½

UMŁbŠ ∫‰U ¨s.(« UMŁbŠ ∫‰UZ ¨©‡¼ ≤π∞® q³MŠ sÐ bL?Š√ sÐ tK«b³Ž ≠≤
sÐ —uŁ UMŁb?Š ∫‰U?? ¨÷U?O?Ž sÐ qC?H« UMŁb?Š ∫‰U? ¨wK−??F« «b?I*« sÐ b?L?Š√
‰u?Ý— w³?O?³?Š X?F?L?Ý ∫‰U? ÊU?LKÝ sŽ ¨Ê«–«“ sŽ ¨Ê«b?F?( sÐ b?U?š sŽ ¨b¹e¹
Âœ¬ oK?‚¹ Ê√ q³?? ? qłË e?? ?Ž tK« Íb?¹ 5Ð «—u½ v?KŽË U½√ X?M+ ∫ ‰u?? ?I¹ ˜ tK«
¨U½√ ¡e?−?E ¨s¹¡e?ł —uM?« p– r.? Âœ¬ tK« oKš U?LKE ¨ ÂU??Ž n√ d?A?Ž W?FЗQÐ
Æ©≥®‹ wKŽ ¡ełË
qNÝ sÐ bLŠ√ sÐ bL×( VUž uÐ√ U½d³š√ò ∫‰UZ ¨wFMUA« w“UG*« sЫ ≠ ≥
U½d³?š√ ¨Í
Ò —U³š_« w³?(« —uBM( sÐ wKŽ s.(« uÐ√ U½d?³š√ tK« tL?Š— Íu×M«
UMŁb?Š ¨U¹d??+“ sÐ wKŽ sÐ s.?(« UMŁÒb? Š ¨wÞU?A?L?A« Íœu?F« b?L? ×?( sÐ wKŽ
bUš sŽ ¨b¹e¹ s?Ð —uŁ sŽ ÷UOŽ sÐ qO?CH« UMŁÒbŠ ¨wK?−F« «bI*« sÐ b?LŠ√
XM+ ∫‰uI¹ ˜ Ϋb?L×?( VO?³Š X?FL?Ý ∫‰U? ¨ÊULKÝ sŽ ¨Ê«–«“ s?Ž ¨Ê«bF?( sÐ
oK‚¹ Ê√ q³ t?ÝbÒ I¹Ë —uM« p– tK« `³Ò .¹ qÒ łË Òe?Ž tK« Íb¹ 5РΫ—u½ wKŽË
Ò U½√
¡wý wE ‰e¹ r?KE ¨t?³Kc w?E —uM« p– V+— Âœ¬ tK« o?Kš U?LKE ¨ÂU??Ž nQÐ Âœ¬
Æ©¥® åWEö)« wKŽ Ò wEË …u³M« wHE ∫VKD*«b³Ž VKc wE UMd²E« v²Š bŠ«Ë
¨wMO?? .? (« ‰U??L? ł w?KŽ oO??I? ?% ¨vÐd??I« ÍËc? …œu*« lOÐUM?¹ ¨wHM(« Í“Ëb?MI« ©±®
Æ ≤¥≠≤≥ ’ ¨±Ã ¨©‡¼±¥±∂ …uÝ√ —«œ ¨Ê«d¹≈®
Æ ¥¥’ ¨±Ã ∫t.H½ —bB*« ©≤®
¨”U³?Ž bL×?( tK« wcË oOI?% ¨WÐU×B?« qzUCE ¨q³MŠ sÐ b?LŠ√ sÐ tK«b?³Ž ©≥®
Æ ±±≥∞ Y¹bŠ ∂∂≤ ’ ¨≤à ¨©±π∏≥ Ø ±¥∞≥ ¨WUÝd« W.ÝR( ¨ ËdOÐ ¨±◊®
¨Íœu³?N³« d?UÐ bL×?( oOI?% ¨‹ 5M(R*« dO?(√ VUM( ¨wFEUA« w?“UG*« sЫ ©¥®
Æ ±≥∞ r— Y¹bŠ ¨±≤±≠±≤∞ ’ ¨©‡¼±¥≤¥ ¨¡«u{_« —«œ ¨ ËdOЮ

µµ
Á«Ë— ÆÆY¹b??(« ÆÆdÐU??ł U¹ pO?³?½ —u½ tK« oKš U??( ‰Ë√ò ∫‰U??Z ¨w½uK−??F« ≠¥
wÐQÐ ¨tK« ‰uÝ— U¹ XK ∫‰U? Í—UB½_« tK«b³Ž sÐ dÐUł s?Ž ÁbM.Ð ‚«“d«b³Ž
tK« Ê≈ ¨dÐU?ł U¹ ∫‰U? ø¡U?Oý_« q³? tK« t?IKš ¡wý ‰Ë√ sŽ w½d?³?š√ w(√Ë X½√
YOŠ …—b?IUÐ —Ëb¹ —uM« p– qF−?E ¨Á—u½ s( pO³½ —u½ ¡U?Oý_« q³ o?Kš vUFð
¡ULÝ ôË pK( ôË —U½ ôË WMł ôË rK ôË Õu Xu« p– wE sJ¹ rË ¨tK« ¡Uý
oK)« oK?‚¹ Ê√ tK« œ«—√ U?LKE °w?.½≈ ôË wMł ôË d?L? ôË fL?ý ôË ÷—√ ôË
¨ÕuK« w½U??¦« s(Ë ¨rKI?« ‰Ë_« ¡e?'« s( oK‚??E ¨¡«e?ł√ W??FЗ√ —uM« p– r?.?
‰Ë_« ¡e?'« s( oK‚?E ¨¡«e?ł√ WFЗ√ lЫd?« ¡e'« r.? rŁ ¨‘d?F« YU?¦« s(Ë
¡e?'« r.?? rŁ ¨WJzö*« wUÐ Y?U?¦« s(Ë ¨wÝdJ« w?½U?¦« s(Ë ¨‘d?F« W?KL?Š
s(Ë ¨5?{—_« w½U?? ¦« s(Ë ¨ «ËU?? L? ?.« ‰Ë_« s( o?K‚?? E ∫¡«e??ł√ W?? FЗ√ l?Ыd«
—U??BÐ√ —u½ ‰Ë_« s( o?K‚??E ∫¡«e?ł√ W??FЗ√ l?Ыd« r.?? rŁ Æ—UM«Ë W?M'« YU??¦«
u¼Ë rN?.½≈ —u½ YU?¦« s(Ë ¨tKUÐ W?EdF*« w?¼Ë rNÐuK —u½ w½U?¦« s(Ë ¨5M(R*«
Æ©±® åÆÆY¹b(« ÆÆtK« ‰uÝ— bL×( tK« ô≈ t≈ ô bOŠu²«
U¹ dÐU?ł t ‰U b?Ë ˜ tu wEò ∫‰U?Z ¨w³K(« s¹b« ÊU¼dÐ sÐ wKŽ ≠µ
Ê≈ dÐU?ł U¹ ‰U? ¡UO?ý_« q³? vUF?ð tK« tIK?š ¡wý ‰Ë√ sŽ w½d³?š√ tK« ‰u?Ý—
ôË ¡U?L? Ý ô Xu« p– wE s?J¹ rË Á—u½ s( pO??³½ —u½ ¡U?O? ý_« q³? o?Kš tK«
Í—u½ tK« o?Kš U?( ‰Ë√ ¡U?łË Y¹b??(« rK ôË Õu ôË d?L? ôË fL?ý ôË ÷—√
b?Š«Ë U?L¼UMF?(Ëò ∫’«u?)« wKŽ aO?A« ‰U? qI?F« t?K« oKš U?( ‰Ë√ W¹«Ë— wEË
¡U?OË_«Ë ¡U?O³½_« Õ«Ë—Q?E —uMUÐ …—U?ðË ‰Ë_« qIFUÐ U?NMŽ d?³?F¹ ˜ t?²?IO?I?Š Ê_
XIKFð U* rNFCÐ ‰u?IÐ vMF*« u¼ «c¼Ë t(ö+ «c¼ ˜ bL?×( ÕË— s( …bL²?.(
wE W¹b?? L? B« —«u½_« s( W?¹b??L? ;« W??I? O? I? (« “d?Ð√ t??IKš œU??−?¹SÐ o(« …œ«—≈
ô «c¼ Ê√ wEË U?? NKH??ÝË U¼u?KŽ U??NK+ r?«u??F« U??NM?( aKÝ rŁ W?¹b??Š_« …d??C? («
l( p– wðQ?¹ nO?+ –≈ ÷—√ ôË ¡U?L? Ý ô Xu« p– wE sJ¹ r?Ë tu? t?³? ÝUM¹
Ád?š¬ v≈ ÷—_« VK w¼ w²« WMODUÐ t?OðQ¹ Ê√ q¹d?³?ł d(√ —U?³?Š_« VF+ ‰u?

¨W?O?LKF« V²J« —«œ  Ëd?OÐ ¨≥◊® ¨¡U?H)« nA?+ ¨w½uK−?F« b?L?×?( sÐ qOŽU?L?Ý≈ ©±®
Æ ∏≤∑ Y¹bŠ ¨≤∂µ ’ ¨±Ã ¨©±π∏π Ø ±¥∞∏

µ∂
Ê≈ ‰UI?¹ Ê√ ô≈ ÷—_« …dÝ s( ˜ tK« ‰u?Ý— WMOÞ qc√ ”U³?Ž sЫ ‰u l(Ë
ô Ìc¾MO?ŠË UNðdÝË ÷—_« VK w¼ w²« WMOD« pKð ŸœË√ ÁœU?−¹≈ bFÐ —uM« p–
˜ uNE ˜ bL×?( —u½ s( …eF« 5Þ s( Âœ¬ oKš tK« Ê√ ¡Uł U?( p– nU‚¹
Æ©±® å «œułu*« lOL' d³+_« »_«Ë ”UMł_« lOL' wUF« fM'«

 U??u?K<« lO??L? ?łË Âœ¬ oKš wE® »UÐ X?% ‰U?? ¨w'U?? A« w(U?? B« ≠ ∂
v≈ vU?Fð tK« v?ŠË√ ∫‰U U?L?N?MŽ tK« w{— ”U?³?Ž sЫ sŽ ∫˜ b?LÒ ×?( tKł_
Âœ¬ XIKš U?( bL?×( ôu?KE ¨tÐ «uM(R¹ Ê√ p²(√ d?(√Ë ˜ b?L×0 s?(¬ò ∫v.O?Ž
t≈ ô t?OKŽ X³?²JE »dD{U?E ¡U*« vK?Ž ‘dF« X?IKš b?IË ¨—UM« ôË WM'« ôË
¨5O½U??N? ³Þ_«  U??I?³Þ w?E aO?A?« uÐ√ Á«Ë— ÆåsJ.??E tK« ‰u??Ý— b?L? ×? ( tK« ô≈
Æt¹ËU²E wE wMOIK³«Ë ¨ÂUI.« ¡UHý wE wJ³.« Ád√Ë ¨t××cË r+U(«Ë
ÆvN²½« u¼ s( Í—b¹ ô ”Ë√ sÐ ËdLŽ ÁbMÝ wE ∫w³¼c« ‰U
ÂU(ù« ‰U ÆwðQOÝË r+U(« Á«Ë— »UD)« sÐ d?LŽ Y¹bŠ s( b¼Uý tCF³Ë
Æ¡UO³½_« s( Á«uÝ s* ôË WJzöLK «c¼ q¦( fO ∫WKLł sÐ œuL×( s¹b« ‰ULł
ÂdJðË 5Ž n√ ÈbHð 5F bŠ«u n√ «d*≈ V−Ž U'Ë
‰u?Ý— Ê√ U?L?NMŽ vU??Fð tK« w{— ”U?³?Ž sЫ sŽ ÁbM.?( w?E wLK¹b« ÈË—Ë
XIKš U??' „ôu ‰u??I¹ tK« Ê≈ b??L?×? ' U¹ ∫‰U??I?M q?¹d?³? ł w½Uð√ò ∫‰U? ˜ tK«
Æå—UM« XIKš U' „ôuË ¨WM'«
˜ w³M« v?KŽ q¹d?³?ł j?³¼ò ∫‰U? tMŽ vU??Fð tK« w{— ÊU?L?KÝ sŽ ÈËd¹Ë
¨ÎU?³O?³?Š pðc?{ð« bI?M Îö?OKš rO¼«dÐ≈  c?{ð« XM* Ê≈ò ∫p ‰u?I¹ pЗ Ê≈ ∫‰UI?E
p²?'«d?* rNMd?Ž_ U?NK¼√Ë U?O½b« XIKš b?IË ¨pM' wKŽ Âd?*√ ÎU?IKš XIKš U?'Ë
ÆΫbł Á«Ë ÁbMÝË d+U.Ž sЫ Á«Ë— ÆåUO½b« XIKš U' „ôuË ¨p²eM'Ë
Í«“Ë WKL?N?( 5FÐ≠ wEe?F« b?u( w?E Ê√ wMO?IK³« Âö?Ýù« aO?ý ÍËU?²?E wEË
tK« w{— wKŽ sŽ ¨l³Ý sÐô ¢—ËbB« ¡UHý¢Ë ≠¡UE V.M« ¡U¹ q³Ë 5²Šu²H(

¨©‡¼±¥∞∞ ¨W?Ed??F*« —«œ ¨ Ëd?OЮ ¨W??O?³K(« …d?O? .« ¨w³K(« s¹b« ÊU¼d?Ð sÐ wKŽ ©±®
Æ ≤¥∞’ ¨±Ã

µ∑
wö?łË wðe?ŽË bL?×?' U¹ò ∫‰U? t½√ qłË e?Ž tK« sŽ ˜ w³M« sŽ tMŽ vU?Fð
Ác¼ XD?GÐ ôË ¨¡«d??C? )« Ác¼ XF?? M— ôË wzU??L? Ý ôË w{—√ XI?Kš U??' „ôu
Æå¡«d³G«
tMŽ vUFð tK« w{— wKŽ sŽ ¨Èdš√ W¹«Ë— wE Ê«—u?+c*« ÊUHMB*« d+–Ë ‰U
lM—√Ë ¡U?*« Ãu??'√Ë ¡U?? ×D³?« `DÐ√ pK?ł√ s'ò ∫˜ t?? O? ?³M ‰U?? vU?? Fð t?K« Ê√
Æ©±®å—UM«Ë WM'«Ë »UIF«Ë »«u¦« qFł√Ë ¡ULG«

W‡ UF&« q‡‡¼√ V‡²`


∫ÁbMGÐ ±≤∑Ø¥ bMG*« wM q³MŠ sÐ bLŠ√ ÈË—
-U??šË t?ÒK« b??³? ?F w½≈ ∫˜ tÒK?« ‰u??Ý— ‰U?? ¢ ∫‰U?? W¹—U?? Ý sÐ ÷UÐd?? Ž sŽ
¨rO¼«d?Ð≈ wÐ√ …u??Žœ ∫p?– ‰ËQÐ rJ¾?? ³½Q?? ÝË t??²MO?Þ wE ‰b??−?M* Âœ¬ Ê≈Ë 5O?? ³M«
∫r+U?(«Ë ÆsÚ¹ÓdÓ¹ 5O³M«  U?N(√ p?c+Ë Æ √— w²« w(√ U¹ƒ—Ë ¨wÐ v.?OŽ …—U?AÐË
¨¥µ∞Ë ¥¥πË ¥±∏ر±Ë ¨¥∞πر± ∫‰UL?F« eM+Ë ¨t×?×cË ¨∂∞∏Ë ∂∞∞Ë ¥±∏Ø≤
Á«Ë— ∫≤≤≥Ø∏ b?z«Ëe?« w?EË Æ ≤±≥Ø∂Ë ≤∞∑Ë ±∏¥ØµË ±≥πر ∫—u?? ? ? ? ? ¦?M?*« —b?«Ë
‰U?ł— tU?ł— b?L?Š√ b?O?½U?Ý√ b?Š√Ë ÆÆÁu?×MÐ w½«d?³D«Ë —«e?³?«Ë b?O½U?ÝQÐ b?L?Š√
ÆÆtK¦( ÆÆd−?F« …d.O( sŽË ÆÊU?³Š sЫ tIŁË bË b¹uÝ sÐ b?OFÝ dO?ž `O×B«
Æ¢`O×B« ‰Uł— tUł—Ë w½«d³D«Ë bLŠ√ Á«Ë—
¥≤∑ر≤ ∫ÍbMN« wI²LK ¨‰ULF« eM+ wEË
øWM'« w?E Âœ¬Ë XM+ s¹√ w(√Ë wÐ√ „«b??Eò ∫˜ w³M?« ‰Q??Ý ”U??³? Ž sЫ Ê√
wE wÐ ·c?Ë Õu?½ wÐ√ VKc wE WMO??H?.« wÐ V+—Ë t?³?Kc wE XM+ ∫˜ ‰U?I?E
s?( wM?KI?M¹ t?ÒK« ‰e?¹ r ¨ÕU?? ? H? ? ? Ý vK?Ž j Í«u?Ð√ o²?K¹ r? ¨rO?¼«dЫ w?Ð√ VK?c
ô≈ ÊU?²³?Fý VF?A²?ð ôË ¨ÎUÐcN?( vHB?( …d¼UD« ÂU?Š—_« v≈ WM.(« »ö?c_«
wE d??A½Ë Íb?N? Ž Âö?ÝùUÐË wU??¦?O? ( …u?³M?UÐ tÒK« c??š√ b? ¨U?L?¼d?O? š wE XM+
b?LŠ√ ‰œU?Ž oO?I?% ¨œUýd«Ë Èb?N« q³?Ý
Ô ¨w(U?A« w(U?B« nÝu¹ sÐ b?L×?( ©±®
©±ππ≥ Ø ±¥±¥ ¨W?O?LKF?« V²J« —«œ ¨ Ëd?OШ±◊® ¨÷u?Ž b?L?×?( w?KŽË œu?łu*«b?³?Ž
Æ ∑∂≠∑¥’ ¨±Ã

µ∏
ÂU??L? G«Ë Í—uM?Ð ÷—_« ‚d?A?ð ¨w²??H? c w³½ qJ? 5ÐË ¨Íd??+– qO??$ù«Ë …«—u??²«
Ëc?E t?zU?L?Ý√ s( ÎU? L?Ý≈ w o?ýË tzU?L?Ý w?E wÐ v—Ë ¨tÐU?²? + wMLKŽË ¨wN??łu
wMKF?−¹ Ê√Ë dŁuJ«Ë ÷u(UÐ w?½u³?×¹ Ê√ w½bŽËË Æb?L×?( U½√Ë œuL?×( ‘d?F«
·Ëd?F*U?Ð ÊËd?(Q¹ ÊËœU?L?(« r?¼Ë w²?(_ Êd? d??O?š s( wMłd?š√ r?Ł ¨lH?ý ‰Ë√
ÆådJM*« sŽ ÊuNM¹Ë

tK&«  «– wA «ËdJHð ô


UM²Lz√ U?½UN½ bË ¨U?NuŠ ÂöJ«Ë tK«  «– wE dJH?²« ÊËb¹d¹ ”UM« s( dO?¦+
ÆtK«  «– wE dJH²« sŽ rNOKŽ t(öÝË tÒK«  «uKc
¨rUŽ tœU?F¹ ôË ¨bŠ√ t?O½«b¹ ô ¨Ád¼œ bŠ«Ë ÂU?(ù« ∫‹ U{d« ÂU?(ù« ‰U
VKÞ d?O?ž s( tK+ qC?HUÐ ’u?B?‚?( ¨d?OE½ ôË q¦?( t ôË ‰bÐ tM( b?łu¹ ôË
WEdF( mK³¹ Íc« «– sLE Æ»U¼u« qCH*« s( ’U?B²š« qÐ ¨»U.²+« ôË t tM(
 —UŠË ¨ÂuK(« X¼UðË ¨‰u?IF« XK{ ¨ UNO¼  U?NO¼ ¨Á—UO²?š« tMJ1 Ë√ ¨ÂU(ù«
 d?cU?IðË ¨¡U??LJ(«  d?O?%Ë ¨¡U?LEF?«  d?žU?BðË Êu?O?F« X¾??.?šË ¨»U?³_«
¨¡UÐœ_«  e?−?ŽË ¨¡«d?F?A« XÒK+Ë ¨¡U?³_« X?KN?łË ¨¡U?³D)«  d?B?ŠË ¨¡U?LK(«
 d??√Ë ¨tKzU??C? ?E s( WKO??C? E Ë√ ¨t½Q??ý s?( ÊQ??ý ncË sŽ ¨¡U??GK?³« XO??O? ŽË
¨Ád?(√ s( ¡wý rNH¹ Ë√ ¨t?NMJÐ XFM¹ Ë√ ¨tKJ?Ð ncu¹ nO+Ë ¨d?OB?I?²«Ë e−?FUÐ
øv½√Ë nO+ ô ¨ÁUMž wMG¹Ë t(UI( ÂuI¹ s( błu¹ Ë√
s( —U??O? ²? šô« s¹Q??E ¨5H??c«u« ncËË ¨5ËUM?²*« b¹ s( r−M?« YO??×Ð u¼Ë
wE b??łu¹ p– Ê√ ÊuMEð√ °ø«c?¼ q¦?( b??łu¹ s¹√Ë ø«c¼ sŽ ‰u??I? F« s¹√Ë ø«c¼
Æ©±®˜ bL×( ‰uÝd« ‰¬ dOž
o¹dD?U??E ø «c« W??Ed??F? ( VKD½ nO?JE ÂU??(û d??(_« «c¼ ÊU??+ «–S??E ∫‰u??√
Ɯ˜d( VKD« œËb.(

Æ ∂∑ fK:« ¨∑∑∂ ∫‚ËbBK wU(_« ¨©±® Y¹bŠ ¨≤∞±’ ¨±Ã ∫wMOKJK wEUJ« ©±®

µπ
‹ W−(« …—U¹“ lÞUI iFÐ Õdý
∫‹ WÒ−(« W'U'ù« …—U¹“ wM æ
U?NKC?E v≈ X½d w²« ¨U?¼bŽu?(Ë p²?−ŠË ¨U¼œu?u(Ë Ác¼ UM²?KO o×Ð rNK«
„—u½ ¨pðU¹ü VI?F( ôË p?ðULKJ ‰b?³?( ô ¨ÎôbŽË ÎU?b?c p²LK+ XLÒ ?²?E ¨ÎöC?E
¨—u?²?.*« VzU?G« ¨©±®—u?−¹b« ¡U?O?‚Þ wE —u?M« rKF«Ë ¨‚d?A*« „ƒU?O?{Ë oQ?²*«
ÁœU?F?O? ( ʬ «–≈ Áb¹R?(Ë Ád?cU½ t?ÒK«Ë ¨Áb?N?ý WJzö?*«Ë ¨Áb?²?×?( Âd??+Ë Ábu?( qł
Æ©≤®Áœ«b(« WJzö*«Ë
—«b' ¨u³?B¹ ô Íc« rK(« Ë–Ë ¨u³‚¹ ô Íc« Á—u½Ë ¨u?³M¹ ô Íc« tÒK« nOÝ
—b?? I« WK?O wM ‰ÒeM?¹ U??' r?N? O?KŽ ‰ÒeM?*«Ë d??'_« …ôËË d?? B? ?F« fO?? '«u½Ë d?¼b«
Æ©≥®tON½Ë Ád(√ …ôËË tOŠË WLł«dðË ¨dAM«Ë dA(« »U×c√Ë

¢‚dA*« „ƒUO{Ë oQ²*« „—u½¢ ≠±


w³O?³Š ∫XKI?E ¨qOz«d³?ł wMŽœË ¡UL.« v?≈ wÐ ÃdŽ U* ∫˜ tÒK« ‰uÝ— ‰U
øwM—UHð ÂUI*« «c¼ q¦( wE√ qOzd³ł
—uM« wE wРÓ rŁ ¨w²×Mł√ ‚d²×²E l{u*« «c¼ “uł√ ô w½≈ bL×( U¹ ∫‰UIE
pðd²šU?E WŽöÞ« ÷—_« v≈ XFKÞ« w½≈ bL×( U¹ ∫w≈ tÒK« vŠËQ?E ¨tÒK« ¡Uý U(
À—«ËË pO?cË t?²K?F?−?E ÎU?OKŽ U?NM?(  d?²?šU?E ÎU?O½UŁ XF?KÞ« rŁ ¨ÎU?O?³½ p²K?F?łË U?NM(
5(u?B? F*« W?Lz_«Ë …d¼UD?« W¹—c« U?LJÐö??c√ s( Ãd?š√Ë „b?FÐ ÂU??(ù«Ë pLKŽ
b??L?×? ( U¹ ¨—UM?« ôË WM'« ôË …d??šü« ôË U?O½b?« XIKš U* r+ôu?KE ¨wLKŽ Ê«Òe? š
wÝ√— XF?Ed?E ¨pÝ√— lE—« b?L?×?( U¹ ∫X¹œuME Æ»— U¹ rF?½ ∫XK ør¼«dð Ê√ V%
wKŽ sÐ b??L?×?(Ë 5?.?(« sÐ wKŽË 5?.?(«Ë s.?(«Ë W??LÞU?EË wK?Ž —«u½√ «–S?E

Æ…b¹bA« WLKE« ©±®


sЫ b??O? .K ‰U??L? Ž_« ‰U?³? ≈ ¨∏¥≥≠∏¥≤’ ∫wÝu?D« aO??AK b??−
Ò ? N?²?*« ÕU?³? B? ( ©≤®
Æ ≤≤∑’ ∫ÊUM'« `OðUH( ¨≥≥±≠≥≥∞’ ¨≥à ∫”ËËUÞ
Æ ≤≤∑’ ¨WOÒ ÝbI« Y¹œUŠ_« wE WOM.« d¼«u'« ¨wK(UF« d(« ©≥®

∂∞
sÐ wKŽË wKŽ s?Ð bL?×?(Ë vÝu?( sÐ wKŽË d?H?F?ł sÐ vÝu?(Ë b?L?×( sÐ d?H?F?łË
s( »— U¹ ∫XKIE ¨Í—œ V*u* t½Q?* rNMOÐ _ú²¹ W?−(«Ë wKŽ sЫ s.(«Ë b?L×(
«c¼Ë ¨p³Kc s?( ÊËd?ND*« „b?FÐ W?Lz_« r¼ b?L?×?( U¹ X¹œu?ME ø«c¼ s(Ë ¡ôR¼
Æ©±®¢5M(R( Âu —Ëbc wHA¹Ë ÎôbŽË ÎUD. ÷—_« ú1 Íc« W−(«

åd'_« …ôËË dBF« fO'«u½Ë d¼b« —«b'ò ≠≤


d?(_« vË√Ë ‰u?Ýd« «uF?OÞ√Ë tÒK« «u?F?OÞ√¢ W¹¬ q¹– wE Íe¹u?(« aO?A« ÈË—
øZ−(« ¡ôR¼ s( ∫qzU.« ‰U Z−(« ‹ d+– bË tOEË ¨¢rJM(
s¹c« d??(_« …ôË r¼Ë tÒK« ¡U??O?H? c√ s( tK?×?( qŠ s(Ë t?ÒK« ‰u?Ý— r¼ ∫‰U??
∫rN?O?E ‰U?Ë ©rJM?( d?(_« wË√Ë ‰u?Ýd« «u?F?OÞ√Ë tÒK« «u?F?O?Þ√® ∫rN?O?E tÒK« ‰U?
‰U ©rNM( t½uD³M?².¹ s¹c« tLKF rNM( d?(_« wË√ v≈Ë ‰uÝd« v≈ ÁËœ— uË®
ød'_« „«– U' ¨qzU.«
d??(√ q?+ U??N? ?O? E ‚d??H?¹ w²« WK?OK« wE W?Jzö*« ‰eM?ð tÐ Íc« ∫‹ wK?Ž ‰U??
¨÷—_«Ë  «ËUL.« VOž rKŽË ¨ u(Ë …UOŠË qLŽË qł√Ë ‚“— Ë√ oKš s( rOJŠ
Æ©≤® tIKš 5ÐË tMOÐ …dH.«Ë tzUOHc√Ë t tÒK ô≈ wG³M¹ ô w²«  «e−F*«Ë
W?−(« ÂU?(ù« vKŽ W?(U?OI?« Âu¹ v≈Ë «c¼ UM(u¹ wE ‰eM²ð X«“ U?( WJzö*U?E
ÆtÒK« ¡Uý U( v≈ dL².( ʬdIUE ¨tOKŽ t(öÝË tÒK«  «uKc s.(« sÐ
∫‹ 5G(« ÂU'ù« …—U¹“ wM ¡Uł æ
U?ÒLŽ —œU?B«Ë ¨rJðu?OÐ s' —b?BðË ¨rJO≈ j³?Nð Á—u'√ d?¹œUI?' wM »d« …œ«—≈¢
Æ©≥®¢œU³F« ÂUJŠ√ s' qÒBM
Æ ≥µπ Y¹bŠ ¨µ∞∑’ ¨±Ã ¨5KI¦« —u½ dO.Hð ¨Íe¹u(« aOA« ©±®
Ád?? C? ?×?¹ ô s( ¨©≤®Õ µ∑∑≠µ∑µØ¥ wM?OKJK? wEUJ?« ∫WŁö?? ¦« ÊËb?? ?ÒL? ?;« U¼«Ë— ©≤®
U?? NMŽ ‰U?? Ë ∂∑[≠µ¥Ø∂ wÝuDK? ÂUJŠ_« V¹c?? N𠨵π∑≠µπ¥Ø≤ ‚Ëb?? BK t?? O? I? ?H«
 U?LÒK.*« s( U?¼Òb?ŽË U¼—U?³?²?Ž« wE ·U?+ «c¼Ë ÆÍbMŽ  «—U¹e?« Ò`c√ U?NÒ½√ ∫‚Ëb?B«
ÆrNOKŽ vUFð tÒK«  «uKc bÒL×( ‰¬  U(UI( wE
Æ©≥® Y¹bŠ ¨≤∑≥’ ¨±Ã ∫wMOKJK wEUJ« ©≥®

∂±
¢—bI« WKO wM ‰ÒeM¹ U' rNOKŽ ‰ÒeM*«Ë¢ ≠≥
Ï—Îb?ÒIÎÄ ÌWÒKÎOÒ ©≤® Ï—Îb?ÒIÎÄ ÌWÒKÎOÒ U?Ò Ò„«Ò—ÎœÒ√ U?ÒÒ§ ©±® Ï—ÎbÒIÎÄ ÏWÒK?ÎOÒ wÏ8 ÌÁUÒMÎÒe½Ò√ U]½≈˚∫vU?Fð ‰U
ÂöÒÝ ©¥® Ôd?ÎÒ√ ÓÏqÌ! sÓÏ rÏNÓÏÐÒ— ÏÊΖSÏÐ UÒN?OÏ8 ÌÕËÌÓd«Ò§ ÌWÒJÏzöÒLÎÄ Ì‰]eÒM?Òð ©≥®ÔdÎNÒý ÏnÎÒ√ ÎsÓÏ d?ÎOÒš
Æ˝©µ® ÏdÎ−ÒHÎÄ ÏlÒKÎDÒ ¢v]²ÒŠ Òwϼ
∫qłË e?Ž tÒK« ‰u? sŽ ‹ t?ÒK« b?³?Ž UÐ√ XQ?Ý ∫‰U? d?O?BÐ wÐ√ W?×?O?×?c
qO?zd?? ³? ?ł s( rEŽ√ o?Kš ∫‰U?? ˝wÐ d?? ?'√ s' ÕËd« q?Z ÕËd« s?Ž p½uQ?? ?G¹˚
s( u?¼Ë ¨W?? Lz_« l( u?¼Ë t¬Ë t?? OK?Ž tÒK« vK?c tÒK« ‰u?? Ý— l?( ÊU?? + ¨qOzU?JO?? (Ë
Ƙ bL×( ‰¬Ë bL; ÎU(œUš ÊuJ¹ ÕËd« «c¼Ë Æ uJK*«
‹ bLÒ ×' ‰¬ rzUZ ÃËdš æ
d?U³« wKŽ sÐ b?L?×( d?HF?ł UÐ√ XF?LÝ ∫‰U? wH?I¦« rK.?( sÐ b?L×?( sŽ¢
÷—_« t ÈuDð dBMUÐ b¹R( ¨VŽdUÐ —uBM( UM( rzU?I« ∫‰uI¹ Âö.« ULNOKŽ
tM¹œ t?Ð qłË e??Ž tÒK« d??NE¹Ë ¨»d??G*«Ë ‚d??A?*« t½UDKÝ m?K³¹ ¨“uMJ?« t d??NEðË
¨d??LÒ ? Ž b? ô≈ »«d??š ÷—_« wE vI??³¹ ö??E ¨Êu??+d??A*« Ád??+ uË tK+ s¹b?« vKŽ
tÒK« ‰uÝ— sЫ U¹ ∫XK ∫‰U ¨tHKš wKB?OE ‹ .d( sÐ v.OŽ tÒK« ÕË— ‰eM¹Ë
vH?²?+«Ë ¨‰UłdUÐ ¡U?.M«Ë ¨¡U?.MUÐ ‰U?łd« t?³?Að «–≈ ∫‰U ørJ?LzU Ãd?‚¹ v²?(
 «œUNý XK³?Ë ¨ÃËd.« ÃËdH«  «Ë– V+—Ë ¨¡U.MUÐ ¡U?.M«Ë ¨‰UłdUÐ ‰Ułd«
q+√Ë U½e?« »UJð—«Ë ¡U?? (bUÐ ”UM« n?‚? ²? Ý«Ë ¨‰Ëb?? F«  «œU??N? ?ý  œ—Ë ¨—Ëe«
s( w½ULO«Ë ¨ÂUA« s( w½UOH.« ÃËd?šË ¨rN²M.√ WEU‚( —«dý_« wIð«Ë ¨UÐd«
tL?Ý« ¨ÂUI*«Ë s+d« 5Ð ˜ bL?×( ‰¬ s( Âöž q²?Ë ¨¡«bO³UÐ n.?šË ¨sLO«
wEË tO?E o(« ÊQÐ ¡UL.« s( W×?Oc  ¡UłË ¨W?O+e« fHM« s.(« sÐ bL?×(
tO≈ lL²ł«Ë ¨W?³FJ« v≈ ÁdNþ bMÝ√ Ãdš «–SE ¨UMLzU ÃËdš p– bMF?E ¨t²FOý
ÆÎöł— dAŽ WŁöŁË WzULŁöŁ
U½√ ∫‰uI¹ rŁ ¢5M(R?( r²M+ Ê≈ rJ dOš tÒK« WO?IТ W¹ü« Ác¼ tÐ oDM¹ U( ‰Ë√Ë
∫‰U?? ô≈ rK.?( t??OKŽ rK?.¹ ö?E r?JOKŽ t??²?−? ŠË t?²? H?O?KšË t?{—√ wE t?ÒK« W?OÒ ? IÐ
·ô¬ …d?A?Ž u¼Ë b?IF« t?O≈ lL?²?ł« «–S?E ¨t?{—√ wE tÒK« W?O?IÐ U¹ pOKŽ Âö?.«

∂≤
©sŁËË® rM?c s( qłË e?? Ž tÒK« ÊËœ œu??³? ?F? ( ÷—_« wE vI?? ³¹ ö??E ¨Ãd?? š qł—
t?FOD¹ s?( tÒK« rKFO? WK¹uÞ W³?O?ž bFÐ p?–Ë ¨‚d²?ŠU?E —U½ tO?E XF?Ë ô≈ ÁdO?žË
Æ©±®¢tÐ s(R¹Ë VOGUÐ
bOŠu²&«  U öŽ iFÐ Õdý
≥≤π ≠ ≥≤µ ’ ≠ w½«d(« W³Fý sЫ ≠ ‰uIF« n%
d?HJ«Ë Âö?Ýù«Ë ÊU1ù«Ë b?O?Šu?²«Ë XO?³« q¼_ò ∫W?³?;« ncË wE ‹ t?(ö?+
¨rJO«u?(Ë rJO?³?×?( s( ‰U?I?E øqłd« s2 ∫t ‹ ‰U?I?E ö?ł— t?OKŽ qšœ åo.?H«Ë
ÆWM'« t Vłu¹ v²?Š Áôu?²¹ ôË ÆÁôu?²¹ v²?Š b³?Ž tK« V×¹ ô ∫‹ d?H?Fł t? ‰UI?E
sЫ U¹ r+u?³?×?( r?+Ë ∫d¹b?Ý t ‰U?I?E qłd« XJ.?E øX½√ UM?O?³?×?( Í√ s( ∫t ‰U? rŁ
Æd.« wE U½u³×¹ rË WO½öF« wE U½u³Š√ WI³Þ ∫ UI³Þ ÀöŁ vKŽ ∫‰UIE øtK« ‰uÝ—
¨WO½ö?F«Ë d.« wE U½u?³×¹ W?I³ÞË ÆWO½ö?F« wE U½u³?×¹ rË d.« wE U½u?³×¹ W?I³ÞË
»UD)« qB??EË »U?²?J« q¹ËQð «u??LKŽË  «d?H?« »c?F« s( «u?Ðd?ý ¨vKŽ_« j?LM« r¼
s( rN??O≈ Ÿd?Ý√ ¡ö??³« Ÿ«u½√Ë W??U?H«Ë d??I?H« ¨vKŽ_« j?LM« rN??E ¨»U?³?Ý_« V?³?ÝË
ÕuÐc??(Ë ÕËd?−? ( 5Ð sL??E ¨«uM²?EË «ue?“Ë ¡«d?C«Ë ¡U??ÝQ?³« r?N?²? .?( ¨qO??)« i+—
ÊËd?BMð r?NÐË .b?F« wMG¹Ë rO??I?.« tK« wH?A¹ r?NÐ ¨W?O?cU? œöÐ q+ wE 5?d?H?²?(
Æ«dD?šË «—b?? tK?« bMŽ Êu?? LEŽ_« ¨Î«œb?? Ž ÊuK_« r?¼Ë Êu??“dð r?NÐË ÊËdD9 r?NÐË
rN?²M.QE ¨„uK*« …d?O?.Ð «Ë—UÝË W?O½öF« w?E U½u³?Š√ qHÝ_« jLM?« WO½U?¦« WI?³D«Ë
wE U½u³?×¹ rË d.« wE U½u?³Š√ jÝË_« jLM« W¦U?¦« WI³D«Ë UM?OKŽ rNEuO?ÝË UMF(
—U?NMU?Ð Êu?(«u?B« rN?E W?O½ö??F« ÊËœ d?.« wE U½u?³? Š√ «u½U?+ s¾ Íd?L?FË W??O½ö?F«
U½Q?E ∫qłd« ‰U ÆœU?O?I½«Ë rKÝ q¼√ ¨rN¼u?łË wE WO?½U³¼d« dŁ√ Èdð qO?KUÐ Êu(«u?I«
W?O½ö??F«Ë d?.« wE UMO??³?; Ê≈ ∫‹ d?H?F? ł ‰U? ÆW?O½ö?F«Ë d??.« wE rJO?³? ×?( s(
rN½√ UNË√ ‰öš pKð ∫‹ ‰U ø U(öF« pKð U?(Ë ∫qłd« ‰U ÆUNÐ ÊuEdF¹  U(öŽ
U?(Ë u¼ U0 p?– b?FÐ ÊU1ô«Ë ÆÁb?O?Šuð r?KŽ «u?LJŠ√Ë t?²?Ed??F?( oŠ b?O?Šu??²« «u?Ed?Ž
‰u?Ý— sЫ U¹ ∫d¹bÝ ‰U? ÆtK¹ËQðË tÞËdýË t?IzU?IŠË ÊU1ù« œËb?Š «uLKŽ rŁ ¨t?²H?c
‰Q.¹ Ê√ qzU?.K fO d¹bÝ U¹ rF½ ∫‰U? øWHB« Ác?NÐ ÊU1ô« nBð p²FL?Ý U( tK«
Ê√ X¹√— Ê≈ tK« ‰u??Ý— sЫ U¹ ∫d¹b??Ý ‰U? Æs0 ÊU1ô« rK?F¹ v²?Š u¼ U??( ÊU1ô« sŽ

Æ ±∂ Y¹bŠ ¨≥≥±’ ¨s¹bÒ « ‰UL+ ¨‚ËbB« aOA« ©±®

∂≥
Æ„dA( u?NE »uKI« r¼u²Ð tK« ·d?F¹ t½√ rŽ“ s( ∫‹ ‚œUB« ‰U øXK U( d?.Hð
s(Ë ÆÀb×?( rÝô« Êô ¨sFDUÐ d√ b?IE vMF*« ÊËœ rÝôUÐ tK« ·d?F¹ t½√ rŽ“ s(Ë
©vMF*«® b??³?F?¹ t½√ rŽ“ s(Ë ÆÎUJ¹d??ý tK« l( qF??ł b?I? E vMF*«Ë r?Ýô« b?³? F¹ t½√ rŽ“
bIE ·u?cu*«Ë WHB« b³?F¹ t½√ rŽ“ s(Ë ÆV¹Už vKŽ ‰UŠ√ bI?E „«—œôUÐ ô WHBUÐ
WH?B« v≈ ·ucu*« n?OC¹ t½√ rŽ“ s(Ë Æ·u?cu*« dO?ž WHB?« Êô bOŠu?²« qDÐ√
Æ‹ ‰U øbO?Šu²« qO³Ý nOJE ∫t qO Á—b? oŠ tK« «Ë—b U(Ë dO³JUÐ dG?c bIE
W?EdF?(Ë t²?H?c q³ b¼U?A« 5Ž W?EdF?( Ê≈ œu?łu( Ãd?<« VKÞË sJ2 Y×?³« »UÐ
tEdFð ∫‹ ‰U øt²Hc q³ b¼UA« 5Ž ·dF½ nO+Ë ∫ qO ÆtMOŽ q³ VzUG« WHc
t tOE U( Ê√ rKFðË Æp.H½ s( p.HMÐ p.H½ ·dFð ôË tÐ p.H½ ·dFðË tLKŽ rKFðË
rË tÐ Áu?Ed?F?E åwš√ «c¼Ë nÝu¹ U?½√ ‰U n?Ýu¹ X½ô p½≈ò ∫nÝu?O «uU? U?L?+ tÐË
Ê√ rJ ÊU* U'˚ ∫‰uI¹ tK« Èdð U(√ »uKI« r¼u?²Ð rN.H½√ s( Áu²³Ł√ ôË ÁdO?GÐ ÁuEdF¹
U?I×?( t½u?L.ð r?J.H½√ q³? s( U?(U?(≈ «u³?BMð Ê√ rJ fO ∫‰u?I¹ ˝U¼d?−ý «u?²?³Mð
rNO≈ dEM¹ ôË tK« rNLKJ¹ ô˚ WŁöŁ ∫‹ ‚œUB« ‰U rŁ ÆrJ𜫗≈Ë rJ.H½√ ÈuNÐ
s( wMF?¹ tK« t?²? ³M¹ r …d??−? ý X³½√ s( ˝rO√ »«c??Ž rNË rN??O?*e¹ ôË W??L?O? I« Âu¹
wE U?L?N?Ý s¹c?N Ê√ rŽ“ s(Ë ÆtK« t?³?B?½ s( b?×?ł Ë√ ¨tK« t?³?BM¹ r U?(U?(≈ VB½
Æ˝…dO)« rN ÊU* U' —U²{¹Ë ¡UA¹ U' oK{¹ pЗË˚ ∫tK« ‰U bË ÆÂöÝù«
¨t?I?H« r.? ‡ W?O?F?OA?« Y¹b?(« —œUB?( ¨¥‚ ¨w½«d?(« W?³?F?ý sЫ ¨‰u?I?F« n%
d??AM« W??.?ÝR??( ¨‘ ¨±¥∞¥ ≠ ±≥∂≥ W??O½U?¦?« ¨Í—U?H? G« d??³?+√ w?KŽ ∫oOKFðË `?O?×? Bð
ÆWEdA*« rIÐ 5Ý—b*« WŽUL' WFÐU²« w(öÝù«
∫Õd‡‡ ‡ A« æ
 U¹«Ëd« s( dO¦JE ÊU. WIKI sŽ …—U³?Ž ÊuJðË ‰UIð WLK+ sŽ …—U³Ž lOA²« fO
Ê« qШŸ W?−(« ÂU?(ù« ÃËdš bMŽ ÊU?(e« dš¬ wE W?FO?A« s( ”U½« œ«bð—« v« dO?Að
Èu?Ý rN r¼ ôË s¹b« …¡U?³?FÐ ÊËd?².?²¹ s¹c« ¡u?.« ¡U?LKŽ s( ÊuJ¹ ·u?Ý rN?C?FÐ
rO?‚?HðË rOEFðË Âö?.« rN?OKŽ X?O³?« q¼√  U?(UI?( ’U?I?²½«Ë oc?×?²« Ë√ W?ÝU?O?.«
sŽ qłd?« ÂU??(ù« ‰Q??Ý b??I? E ¨pc ¨rNð—u?? c lO??BMð WËU??×? (Ë X?O? ³« q¼√ ¡«b??Ž√
Ÿ«u½√ ÂU(ù« r.? bË ¨t³×¹ u?NE ÂU(ù« W³?×( vŽœ« s( q+ fO Ê_ t²?³×(Ë t²?OŽu½
q+ wE r¼«d?²?E rN?²?³? ×?( Êu?Žb¹Ë W?Lz_« Êu?C?G?³¹ s¹c« 5I?EUM*« s?( „UMN?E ”UM«
rN?O?KŽ W?Lz_« VŠ ¡U?ŽœU?Ð —u?NE« VŠ qO?½ ÊuËU?×¹ W?O? F?O?A«  U??F?L?−?²?«Ë qEU?;«

∂¥
qzU??ÝË qł√ s?( ‚U??HMK r¼—u??C? Š b??&Ë ô« …Ëb?½ ôË …d??{U??×? ( b??& ö??E Âö??.«
u «c¼¨r¼œu?łË b?& ö?E U?O?H?‚?( ö?L?Ž ÊU?+ u? U?(√ …d?N?A«Ë —u?NE« VŠË Âö?Žù«
«d?? Ý XO?? ³?« q¼√ Êu?? ³? ?×¹ s?¹c« s( „U?M¼Ë ¨l«u?« ÷—√ vKŽ ÂöJ?« «c¼ UM?DI?? Ý«
‹ 5.?(« tK«b?³?Ž wÐ√ ¡«b?N?A« b?O?Ý «uЗU?Š s¹c?« iF?³?+ W?O½ö?Ž rN½uЗU?×¹Ë
qOIŽ sÐ r?K.( U½bOÝ vKŽ WEuJ?« q¼« dOGð ULK¦( t?OKŽ rNEuOÝË t?F( rNÐuK X½UJE
rNE WO½öŽË Ϋd?Ý Âö.« rNOKŽ XO³« q¼√ Êu³×¹ s¹c« U?(√ ¨tOKŽ vUFð tK« Ê«u{—
t?(ö?ÝË tK«  «uKc b?L?×?( ‰¬Ë b?L?×?(  U(U?I?( wEË b?O?Šu?²« wE Êu?I?L?F?²¹ s¹c«
qzôœ vM.??(« tK« ¡U??L? Ý√ Ê√ Í√ Àb?×? ( rÝù« Ê√ vKŽ ‹ ÂU??(ù« b??+R¹Ë ¨rN??OKŽ
pL?ÝUÐ pQ.½ ‰u?I½ W?OŽœ_« s( d?O?¦+ wE b?$ pc tK«  «– 5Ž U?N½√ ô tK« vKŽ
q¼√Ë ¡U?Žb« qzU?ÝË s( WKO?ÝË ¡U?LÝ_U?E pzU?L?ÝQÐ pQ?.½ ‰uI?½ Ë√ rEŽ_« rOEF«
«c¼ s( ·d?²?ž« ¨U¼u??G?²?³¹ Ê√ ”UM« tK« d?(√ w²?« WKO?Ýu« r¼ Âö?.« rN?O?KŽ XO?³«
U?NM( ¨p– b+R?ð WO½¬d?I«  U¹ü«Ë, p³K wE rKF« —u½ ·c?Ë Á—«u½QÐ tK« „b¹« rN?E«Ë
…e?F« Ê√ kŠöME ±∏∞∫ UEU?B« ˝ ÓÊuÔH?BÓ¹ U]L?ÓŽ …]eF?Ú« =»Ó— Óp=ÐÓ— ÓÊUÓ×?Ú³ÔÝ˚ vUF?ð tu
wE kŠö?½ UMMJ —uM?« vU??Fð tzU??L? Ý√ s(˨e¹e??F« tzU??L? Ý√ s( vU??Fð t?K«Ë WÐuÐd??(
—u½ tK« r?ÝSÐ —uM« tK« rÝS?Ð ÷— Íb?L?;« ÊU??LK. Ÿ ¡«d¼e« t??²?LKŽ Íc« ¡U??Žb«
‰U?¨Wu?K‚( ¡U?L?Ý_« Êu?+ vKŽ qOœ «c¼Ë ¨—uM« s( —uM« oKš Íc?« tK« rÝSÐ —uM«
¡U?ÓL? ÚÝÓQÐ w½u??Ô¾?³½Ó√ Ó‰U?ÓI? ÓM WÓJzÓö? ÓL‡Ú« vÓKÓŽ ÚrÔN? Ó{Ód?ÓŽ ]rÔŁ U??ÓN]KÔ* ¡U?ÓL? ÚÝÓ_« ÓÂÓœ¬ Ór]KÓŽÓË˚ vU?Fð
vKŽ rN{dŽ t½« ‰uI¹ rŁ ¡ôR¼ ‰U t½√ kŠöME ≥±∫…dI³« ˝Ó5ZœUE Ó rÚ Ô²MÔ* Ê≈ ¡ôÔR‡¼Ó
œU−?.«Ë d−?(« jIE X.?OË WKU?Ž  UMzUJ ¡UL?Ý_« Ác¼ Ê√ vKŽ ‰b¹ U2 WJzö*«
ÓÊËÔb×ÚK¹Ô Ós¹c]« Ú«Ë—Ô Ó–ËÓ UNÓ Ð ÁÔ uŽÔ œÚ UÓM vÓMG Ú × Ô ‡Ú« ¡ULÓ Ý Ú Ó_« tÒKËÓ ˚ vUFð ‰UË ¨—u(_« s( a«Ë
¡U?LÝ_« Ê√ ‰U? t½√ kŠöME ±∏∞∫·«d?Ž_«˝ÓÊuÔKÓL?ÚFÓ¹ Ú«uÔ½U?Ó* U?Ó' ÓÊÚËÓe?Ú−ÔO?ÓÝ tzP?ÓL?ÚÝÓ√ wM
—u??N? L?ł s?E¹ U??L?+ t?ð«– 5Ž U??N½√ Ë√ vM.??(« ¡U??L? Ý_« u¼ t½√ qI¹ r?Ë t vM.??(«
¡U?? ÓL? ÚÝÓ_« ÔtÓK?ÓM Ú«u??ÔŽÚbÓð U?? ]' ÎUÒ¹Ó√ Ós‡?ÓL? ÚŠ]d« Ú«u?? ÔŽÚœ« ËÓ√ ÓtÒK« Ú«u?? ÔŽÚœ« qÔZ˚ vU?? Fð ‰U?? Ë ¨”UM«
±±∞∫¡«d?Ýù« ˝Îö?O? ³ ?Ý Ó p Ó Ó– sÓ OÚ ÐÓ m ?Ó²ÐÚ «ËÓ U?NÓ Ð ÚXMU??Ó{Ôð ÓôËÓ pÓ ðÓö?B Ú Óð ÓôËÓ v?ÓMG
Ó ?Ð dÚ ?NÓ ?− Ú ?ÔÚ(«
ÓuÔ¼ ]ô≈ ÓtÓ≈ Óô Ôt]K«˚ vU?Fð ‰U¨t U?NK+ U?N½«Ë vM.?(« ¡UL?Ý_« t Ê√ ‰U? t½√ kŠöME
tÔ ]K« uÓ ¼Ô ˚ vUFð ‰UË ¨vM.(« ¡ULÝ_« u¼ t½« qI¹ rË ¨∏∫tÞ ˝vÓMG Ú ×Ô ‡Ú« ¡ULÓ Ý
Ú ÓÚ_« tÔ Ó
ÓuÔ¼ÓË ÷—Ú ÓÚ_«ÓË  «ÓËU?ÓL]G« wM U?Ó' ÔtÓ Ô`=³?ÓGÔ¹ vÓMÚG?ÔׇÚ« ¡UÓL?ÚÝÓÚ_« ÔtÓ —Ô =u?ÓBÔL?‡Ú« Ô∆—UÓ³Ú« ÔoU?ÓÚ)«
t?(öÝË tK«  «uKc r?N½√ dO?ÝUH?²« iFÐ wE œ—Ë b?Ë ¨≤¥∫dA?(« ˝rÔ OJÓÚ(« Ôe¹e FÓ Ú«
…—uÝ d?O.?Hð wE w½UýUJ« iO?HK wEUB« d?O.?Hð wHE¨vM.?(« ¡ULÝ_« r¼ r?NOKŽ

∂µ
q³I¹ ô Íc« vM.?(« ¡ULÝ_« tK?«Ë s×½ ∫‹ tK« b³Ž uÐ√ ‰U? ±∏∞ W¹ü« ·«dŽ_«
wE rÝô« vMF?( oOI?% ÂU9 vC( b?Ë UNÐ Áu?ŽœUE ‰U? UM²Ed?F0 ô« WŽUÞ b?Š√ s(
u¼Ë ¡U?(«Ë ¡UO?« `²HÐ ¡d?Ë ˝tzP?LÓ ?ÚÝÓ√ wM ÓÊËÔb?×ÚKÔ¹ Ós¹c]« Ú«Ë—Ô Ó–ËÓ ˚ …d?I?³« …—u?Ý qz«Ë√
Ë√ rN?(UMc√ U??NÐ Êu?L?.?O?E t?OKŽ w¼ U?LÒ ? Ž tzU?L?ÝQÐ Êub?F¹ s¹c« «u??+dð«Ë Í√ ÁUMF0
«Ë—–Ë ‰U?? t½√ kŠöME ¨tÐ t??²? O?L? .ð “u??−¹ ô U0 t½u??L?.?¹Ë tÐ oOK¹ ô U0 t?½u?H? B¹
o¹dÞ sŽ «u?Ed×½« s¹c« Vc«uMU?+ tzUL?Ý√ sŽ «uU( Í«¨tzU?LÝ√ wE ÊËb?×K¹ s¹c«
wHJO?E  U¹«Ëd« wE U?(√¨¡U?OË«  užU?D«Ë X³'« «Ëc?‚ð«Ë Âö?.« rN?OKŽ XO?³« q¼√
u¼ U2 tK« sŽ n¹d?A« wEUJ« wE UL?+ ‹ ‚œUB« ‰Q?.¹ U(b?MŽ ÂUA¼ W?×O?×c
ÊËbÐ s( XIKš Í√ WŁb?×( UN½√Ë W?¾OA*« W?EdF( b?OŠu²«  U?OÝUÝ« r¼√ s(Ë ¨o²?A(
XIKš ¡UO?ýô« Ê«Ë `O×c œUMÝUÐË n¹d?A« wEUJ« wE UL+ U?NLKF½ ô WO?HOJÐ WDÝ«Ë
q¼√ ¡ULKŽ s( u¼Ë Í“«d« ‰uI¹¨UNM(  QOAð ¡UOý_« Ê√ Í√ W¾OA( XOLÝ pc UNM(
W¹ü« dO?.Hð wE dO?³J« dO.?H²« Ë√ VOG« `O?ðUH( wE lÐU?.« ÊdI« ¡ULKŽ s( W?(UF«
pKð qFE Ê_ ¨W¾?OA*« pKð tODF¹ Ê√ vUFð tK« ¡U?A¹ Ê√ ô≈ Í√ ∫ d¹uJ²« …—uÝ s( ≤π
Ác¼ Ÿu?L−?( s( dNE?OE Èd?š√ W¾?OA?( s( U?NŁËbŠ wE bÐ ö?E WŁb?×( W?Hc W?¾O?A*«
W??Eu??u??( …œ«—ù« Ác¼Ë ÆW??(U?I? ²? Ýô« …œ«—≈ vK?Ž ·u?u??( W??(U??I? ²? Ýô« qF??E Ê√  U¹ü«
¡wA« vKŽ ·uu*« vKŽ ·u?u*«Ë ¨…œ«—ù« pKð tODF¹ Ê√ tK« b¹d¹ Ê√ vKŽ ‰u?B(«
vKŽ W?Eu?u?( ¨U?NzU?H?²½«Ë U?Nðu?³Ł wEdÞ wE œU?³?F« ‰U?F?EQ?E ¨¡wA« p– vKŽ ·u?u?(
W?cu?B?‚?( W?¹ü« Ác¼ Ê≈ We?²?F*« iFÐ ‰u??Ë ¨UMÐU?×?c√ ‰u? u¼ «c¼Ë tK?« W?¾?O?A?(
t bÐ öE ¨ÀœU?Š ¡wý W¹—UO²šô« W¾?OA*« Ê√ UMOÐ U½_ nOF?{ ¡U'ù«Ë dNI« W?¾OA0
¨Â«eù« œu?F¹ c?¾MO?ŠË ¨U¼œU?−¹≈ U?NŁb?×?( ¡U?A¹ Ê√ vKŽ U?NŁËb?Š nu?²?O?E Àb?×?( s(
Æ»«uBUÐ rKŽ√ tK«Ë
XO??³« q¼√ ’u?B½  —U??ý√ pc?+Ë W?Łb?×? ( W?¾?O? A*« Ê√ t?(ö??+ s( UML??N¹ Íc«Ë
Ÿ ncË U?L?+ ¨·ucu*« d?O?ž W?HB?« Ê« ‰U ‹ ÂU?(ù« Ê√ kŠö½Ë ¨Âö?.« rN?OKŽ
vU?FðË t½U×?³?Ý tK« ÊSE Âö?Ýù« wE U³?O?B½ Íd(U?.«Ë q−?FK Ê« ÊuL?Že¹ s¹c« Ê√
Æ5I¹dH« V²+ s( ULN½U1« ÂbŽË UL¼œU.E wE œ—Ë U( œ—Ë bIE¨rN dEM¹ s
W9U)«
oL?F?²«Ë W?O½¬d?I«Ë  U¹ü« wE d?Ðb?²« vKŽ ’d?(« …—Ëd?{ vKŽ b?+R½ ÂU?²?)« wE
bL?×( ‰¬Ë bL?×( vKŽ tK« vKcË «c¼¨Âö?.« rNOKŽ XO?³« q¼√  U(U?I( WEd?F( wE
Æ¡UŽb« rJQ.½Ë

∂∂
VWŠ W×O×B&«  U¹«Ëd&« iFÐ
UNOKŽ oOKF²&«Ë ÂuI&« ·«d²Ž«
5Ed?Fð√ WAzU?Ž U¹ ∫‰UI?E ˜ tK« ‰u?Ý— v«  ¡Uł …√d?(≈ Ê√ b¹e¹ sÐ VzU?.« Ê≈
¨rF½ ∫XU?? øpOMGð Ê√ 5³??% ¨Êö?E wM?Ð WMO? Ác¼ ∫‰U?? ¨tK« w³½ U¹ ô ∫XU?? øÁc¼
bL?×( ÆUN¹d‚M( wE ÊUDO?A« aH½ b ∫˜ w³M« ‰UI?E ¨UN²MG?E UI³Þ U¼UDŽQ?E ∫‰U
¨¥∂’ ¨d??³«Ë ‚ö?š_« »U??²?+ ¨W??×? O?×? B« Y¹œU?Š_« W?K.KÝ ¨w½U??³_« s¹b« d??cU½
Æ ≤∞≥Õ
øtðU?? łËe ¡UM?G« sNM?( VKD¹Ë  U?? OMG?*« ·d??F¹ ’ r?EŽ_« ‰u??Ýd?« qN??E ∫‰u?? √
ÆUN¹d‚M( wE ÊUDOA« aH½ b ‰uI¹ ¡UMG« UNM( VKÞ U( bFÐ t½√ v¼œ_«Ë
vKŽ Âœ¬ oKš tK?« ÊSE t?łu« VM²?−?OKE r+b?Š√ »d?{ «–≈ U?Žu?Ed?( …d¹d¼ wÐ√ sŽ
Æ ≤≥πÕ ¨µ≤’ ¨Ê«c¾²Ýù«Ë »œ_« »U²+ ¨oÐU.« lłd*« Ætð—uc
U??L? ?Ž tK« v?U??Fð ø „d?? ý tð—u?? c vKŽ t?? IKš tK?« ÊQÐ Ÿ Âœ¬ ncË fO?√ ∫‰u??√
ÆÊuuI¹
5.?(«Ë s.?(« VŁË ¨b?−?Ý «–SE w?KB¹ ’ ÊU?+ ∫‰U ¨œu?F?.?( sÐ tK«b?³?Ž sŽ
…ö?B?« vC? U??LKE ¨U?L?¼u?Žœ Ê√ rN??O≈ —U?ý√¨U??L¼u?FM?1 Ê√ «Ëœ«—√ «–S?E ¨Ád??Nþ vKŽ
Ê«–_« »U?²?+ ¨oÐU?.« lłd*« Æs¹c?¼ V×?OKE wM³?Š√ s( ∫ ‰U?Ë ¨Ád?−?Š wE U?L?N?F?{Ë
Æ ∂π¥Õ ¨±≤∑ ’ ¨…öB«Ë
 «uKc WM'« q¼√ »U³ý «bOÝ W³×0 t²³×( ˜ tK« ‰uÝ— jЗ kŠöME ∫‰u√
‰u œd−( «c¼ tu? fOKE ÈuN« sŽ oDM¹ U( ˜ tK« ‰uÝ—Ë ¨ULN?OKŽ t(öÝË tK«
∑∞∞ r— W¹«Ëd« wE ±≤∏’ »U?²?J« fH½ wE WŁœU?(« Ác¼ w½U?³?_« d?+c¹Ë ¨wHÞU?Ž
¨Ád?Nþ v?KŽ Ê«b?F?I?¹ Ë ÊU?³?FK?¹ 5.?(«Ë s.??(«Ë wKB¹ ˜ ÊU?+ ∫‰U?? tK«b?³? Ž sŽ
wM³??Š√ s( ¨w?(√Ë wÐQÐ ¨U??L¼Ë—– ∫‰U?? ·d??B½« U??LKE ¨U??L? N½uD?O1 Êu??LK.*« c??šQ??E
Æs¹c¼ V×OKE
tK« ‰u?Ý— —u½ VKIð b?I?E «bł W?L?OEŽ …—U?³Ž w?(√Ë wÐQÐ …—U³?Ž Ê√ kŠö½ ∫‰u?√
Æs¹błU.« wE ˜
wE 5H?BÐ d?ÝU?¹ sÐ —U?L?Ž XF?L?Ý ∫‰U? Áb?ł sŽ t?OÐ√ sŽ b?F?Ý s?Ð rO¼«dЫ sŽ
UM³?O?³?Š vIK½ Âu?O« 5F« —u?(« XłË“Ë WM'« XH“√ ÍœUM¹ u¼Ë t?O?E q²? Íc« Âu?O«

∂∑
UO½b« s( „œ«“ dš¬ Ê√ w« bNŽ ¨tÐeŠË «bL×( t³Š_« vIK½ ∫W¹«Ë— wEË ¨˜ bL×(
Æ6 s( `O{
oEd«Ë W??I?O?I?F?«Ë WÐd?ý_«Ë W?L? FÞ_«Ë `zUÐc«Ë wŠU??{_« »U?²?+ ¨oÐU??.« lłd*«
Æ ∏≤≤Õ ¨±¥∑’ ¨Ê«uO(UÐ
Æ › dÝU¹ sÐ —ULF »—U;« dJ.F*« o.EË dH+ vKŽ `{«Ë qOœ «cNE ∫‰u√
Âu?( f³??% Ê√Ë W?O?ŽË_« sŽË —u?³?I?« …—U¹“ sŽ vN½ ˜ tK« ‰u?Ý— Ê√ wKŽ sŽ
r+d+cð UN½SE U¼Ë—ËeE —u³?I« …—U¹“ sŽ rJ²ON½ XM+ w½≈ ∫‰U rŁ ¨ÀöŁ bFÐ wŠU{_«
Âu?( sŽ rJ²?O?N½Ë¨dJ.?( q+ «u?³M²?ł«Ë ¨UN?O?E «uÐd?ýU?E WO?ŽË_« sŽ rJ²?O?N½Ë …d?šüUÐ
¨»U²J« fH½ ¨oÐU?.« lłd*« ÆrJ «bÐ U( «u.³?ŠUE ÀöŁ bFÐ U¼u.?³% Ê√ wŠU{_«
Æ ∏≤∑Õ ¨±¥∏’
W?OM(“ …d²?HÐ «œËb×?( ÊU?+ ÂuI« V²?+ wE —u³?I« …—U¹“ sŽ wNM« Ê√ kŠö½ ∫‰u?√
Æp– bFÐ …—U¹e« vKŽ Y(«Ë »U³×²Ýô« ÊU+ rŁ
wÐ√ WUš ¡U?L−F«Ë VF+ sÐ wÐ√Ë X?ÐUŁ sÐ b¹“Ë dLŽ Y¹bŠ s( œ—Ë ∫w½U?³ô« d+–
‰uD¹ Ê√ XO??A?š b? ∫d?L? Ž ‰U? ∫‰U? ∫”U??³?Ž sЫ sŽ d?L? Ž Y¹b?Š qN?Ý sÐ W??(U?(√
WC¹dE „d²Ð «uKCOE tK« »U²+ wE U( rłd« b$ U( ∫qzUI« ‰uI¹ v²Š ÊU(“ ”UMUÐ
bË ¨·«d²Ž« Ë√ qLŠ ÊU+ Ë√ WMO³« X(U Ë√ sBŠ√ «–≈ oŠ rłd« Ê≈Ë ô√ tK« UNe½√
lłd*« ÆÁb??FÐ UML??ł—Ë ˜ tK« ‰u??Ý— rł— ¨Y¹b??(« ¨ÆÆÆW??‚? O?A«Ë a?O?A« ∫U??Nð√d??
Æ ±∂¥±Õ ¨≤π¥’ ¨ÂUJŠ_«Ë  ö(UF*«Ë œËb(« »UÐ ¨oÐU.«
ÊuLN?²¹ «–ULKE ø.dJ« ʬdI« n¹d% vKŽ rNM( `¹dc ·«d?²Ž« «c¼ fO√ ∫‰u√
t?O?E ÊuŠd?B¹Ë n¹d?×?²UÐ Êu?Ed?²?F¹ r¼ U?LMOÐ n¹d?×?²UÐ rN½U¼dÐ tK« vKŽ√ W?F?O?A«
øW×O×c  U¹«ËdÐË
tK&« t‡‡‡łË
… «Ób? ?ÓGÚUÐ rÔN?]ÐÓ— ÓÊu??ÔŽÚbÓ¹ Ós?¹c]« ÓlÓ' ÓpÓG? ?ÚHÓ½ Úd? ?³? ÚE«ÓË˚ nN?J« …—u??Ý w?E vU??F?ð ‰U??
ÓÚ « ÓWÓM¹“ bÔ ?¹d Ôð rÚ NÔ ÚMŽÓ „
sÚ 'Ó lÚ D?Ôð ÓôËÓ U?OÓ Ú½b^ ?« …U?OÓ ? ( Ú ËÓ ÊÓ ËbÔ ¹d ¹Ô w= A? FÓ Ú«ËÓ
Ó UÓM?OÚ ?ŽÓ bÔ ? FÚ Óð ÓôËÓ tÔ ? NÓ ? ł
Æ ≤∏ ∫nNJ« ˝ÎUÞdÔ ÔM ÔÁdÔ 'Ú Ó√ ÓÊUÓ*ËÓ ÔÁ«uÓ ¼Ó Ól³Ó ]ð«ËÓ UÓ½dÚ*– sŽÓ Ôt³Ó ÚKÓZ UÓMÚKÓHÚžÓ√
ÊS?? E l³D?UÐË øt?? N? łË ÊËb?¹d¹ s¹c« r?¼ s(Ë t?? łu« u¼ U?? ( ·d?? F½ Ê√ UM¼ b?¹d½

∂∏
t?O? E b?−?¹ Íc« b?O? Šu« V¼c*« u¼ rN??OKŽ t?(ö??ÝË tK«  «uK?c XO?³« q¼√ V?¼c?(
∫W¹ü« Ác¼ dO?.Hð wE Ê«eO*« wE wzU?³ÞU³D« ‰uI¹ ¨U?×O×c «d?O.Hð qU?F« ÊU.½ù«
¨W?Š—U??'« vMF0 t?łu« ÁU?MF?( wE qc_«Ë ¨tÐ pK?³?I?²?.?¹Ë pN?ł«u¹ U?( ¡w?A« t?łËË
ÁuŽb¹Ë Êu?Nłu?²*« tO≈ t?łu²¹ U?NÐ w²« UOKF« tðU?HcË vM.?(« ÁƒUL?Ý√ vUFð t?NłËË
∫·«dŽ_«® ˝UNÐ ÁuŽœUM vMG(« ¡ULÝ_« tKË˚ ∫vUFð ‰U ÊËbÐUF« Áb³F¹Ë ÊuŽ«b«
ÊËb¹d*« Áb¹d¹Ë ÊËbcU?I« ÁbBI¹ U/≈Ë ¨UNO≈ qO?³Ý öE WOU?F²*«  «c« U(√Ë ¨©±∏∞
ÆtðUHcË tzULÝ√ s( p– dOž v≈ Ê«u{—Ë WLŠ— Ë– rOEŽ wKŽ »— t≈ t½_
t?(U?F½≈Ë ÁU?{—Ë t²?L?Šd?+ W?OKF?H« vU?Fð tðU?H?c œ«—√ Ê≈ t?NłË b?¹d*« tK wŽ«b«Ë
ÎU?O{d?(Ë ÎU(u?Šd( ÊuJO?E f³Kð Ÿu½ U?NÐ f³K²O?E ÁdL?GðË tKL?Að Ê√ b¹d¹ U/SE tKC?EË
t?²?LEŽË tzU¹d?³+Ë tð—b?Ë t?LKF?+ W?OKF?H« dO?ž tðU?H?c œ«—√ Ê≈Ë ¨t²?L?FMÐ ÎU?L?FM(Ë tMŽ
lC¹ Ê« b¹d¹ ∫qI?E X¾?ý Ê≈Ë ¨U?OKF«  UH?B« Ác?NÐ vU?Fð t?O≈ »dI?²¹ Ê√ b¹d¹ U/S?E
tðe?Ž ‰U?³? …—UI?(«Ë Wc« nu?( nI¹ ÊQ?+ W?O?Nù « W?HB?« tO?C?²?Ið ÎU?F{u?( t?.?H½
tð—b?Ë tLKŽ ÁU?& nO?FC?« ełU?F« q¼U?'« nu( nI¹Ë ¨vU?Fð t?²L?EŽË tzU¹d³?+Ë
U/≈ ÎU¹œU?( UN?łË fO vU?Fð tK« t?łË ÊuJOE ¨vN?²½« ¨p– rN?EUE «c?J¼Ë vUFð tðu?Ë
w¼ UL?E¨tð«– 5Ž fOË ¨±∏∞ W¹¬ ·«dŽ_« …—u?Ý wE UL?+ vM.(« ÁƒU?LÝ√ tÐ b?BI¹
W¹ü« d?O.?Hð wE wýU?OF« sŽ ö?I½ wEU?B« dO?.Hð wE b?$ øvM.?(« ¡UL?Ý_« Ác¼
ô Íc« vM.?(« ¡U?L?Ý_« tK«Ë s×½ ∫‹ tK« b?³?Ž uÐ√ ‰U ∫·«d?Ž_« …—u?Ý s( ±∞
rÝô« vMF( oOI?% ÂU9 vC( bË UNÐ Áu?ŽœUE ‰U UM²EdF0 ô« W?ŽUÞ bŠ√ s( q³I¹
¡U?(«Ë ¡U?O« `?²?HÐ ¡d?Ë ˝tzP?ÓL?ÚÝÓ√ wM ÓÊËÔb? ×ÚKÔ¹ Ós¹c]« Ú«ËÔ—Ó–ÓË ˚ …d?I?³« …—u?Ý qz«Ë√ wE
Ë√ rN(UMc√ UNÐ ÊuL.OE t?OKŽ w¼ ULÒ Ž tzULÝQÐ ÊubF¹ s¹c« «u+dð«Ë Í√ ÁUMF0 u¼Ë
ÆtÐ t²OL.ð “u−¹ ô U0 t½uL.¹Ë tÐ oOK¹ ô U0 t½uHB¹
rN??OKŽ XO??³« q¼√Ë ¨U??NMŽ ·d??×½« Í√ vU??Fð tK« ¡U??L?Ý√ sŽ œU??Š s( „UMN??E Ϋ–≈
 «c« U(√Ë ¨rNU?LŽ√ q³Ið öE rNM?Ž ·d×½« s( „UM¼Ë vM.(« ¡UL?Ý_« r¼ Âö.«
wE UL?+ tK« dOž tK« ¡U?LÝQE ¨œËb?.( »U³«Ë œËœd( VKD?UE UN qO³?Ý öE WOU?F²*«
s(Ë tK« t?łË ÊËb¹d¹ s* ÊU?OÐ wzU?³ÞU?³D« d?O?.?Hð wEË ¨wEUJ« wE W?×?O?×?c W¹«Ë—
wE ∫ qIMO?E¨W(U?F« dO?ÝUHð sŽ ö?I½ tN?łË ÊËb¹d¹ ôË tK« ¡U?LÝ√ wE ÊËb?×K¹ s¹c«
∫tu wE ”U³Ž sЫ sŽ „U×C« sŽ d?³¹uł o¹dÞ s( t¹Ëœd( sЫ Ãdš√ —u¦M*« —b«
U?Žœ t?½√ p–Ë nKš sÐ t??O?(√ wE Xe?½ ∫‰U? ˝U½d??*– sŽ t?³K?Z UMKH??ž√ s' lDð ôË˚

∂π
V¹d??IðË t?MŽ ¡«d??I? H« œdÞ s( tK?« t¼d??+ d??(√ v≈ rKÝË t¬Ë t??OK?Ž tK« vKc w?³M«
t?³K vKŽ UML?²?š s( wMF¹ ˝t?³KZ UMKH?ž√ s' lDð ôË˚ ∫tK« ‰e½Q?E WJ( q¼√ b¹œUMc
wMF¹ ˝ÎUÞd?M Ád??'√ ÊU?*Ë˚ „d?A?« wMF¹ ˝Á«u¼ l³ð«Ë˚ b?O? Šu?²?« wMF¹ ˝U½d?*– sŽ˚
ÆtKUÐ WUNłË tK« d(√ wE ÎUÞdE
sŽ ÊU1ù« V?F?ý w?E wI??N?O? ³«Ë W??O?K(« wE rO??F½ uÐ√Ë t¹Ëœd??( sЫ Ãd??š√ t??O? EË
sÐ WMO?OŽ rKÝË t¬Ë t?OKŽ tK« vKc tK« ‰u?Ý— v≈ rNÐuK WHR*«  ¡U?ł ∫‰U ÊU?LKÝ
sŽ X³?OGðË fK?:« —bc wE X.Kł u t?K« ‰uÝ— U¹ ∫«uU?I?E fÐUŠ sÐ Ÿd?_«Ë —bÐ
»U?³?ł r?N?OKŽ X½U?+Ë 5L?K.*« ¡«d?I?EË —– UÐ√Ë ÊU??LKÝ ÊuMF¹ ≠ rNÐU??³?ł Õ«Ë—√Ë ¡ôR¼
s' pO≈ wŠËÔ√ U?' qð«Ë˚ ∫tK« ‰e½Q?E pMŽ U½c?š√Ë „UMŁœUŠ Ë√ „U?M.Uł ≠ ·u?B«
W?O?(√ ‰P?E «–≈ ¨vN?²½« ¨—U?MUÐ r¼œb?N¹ ˝Î«—U½ 5*UEK? U½b?²?Ž√˚ tu? v≈ ˝pЗ »U?²?*
hKš s?( U?L?¼d?O? žË —– UÐ√Ë ÊU??LK?Ý U?L?MOÐ t??N? łË ÊËb¹d¹ ôË tK«  U?¹¬ wE ÊËb??×K¹
wEUJ?« s( W¹«Ë— wH??E øt½Ëb¹d¹ Íc?« t??łu« «c¼ U??L? E Ë tK« t??łË ÊËœd¹ WÐU??×? B«
¨v.O?Ž sÐ bL×( sÐ b?LŠ√ sŽ ¨vO×¹ sÐ b?L×( sŽ ÁœUMÝSÐ wMOKJ« aO?AK ·dA«
‹ dHFł wÐ√ sŽ ¨UMÐU×c√ iFÐ sŽ ¨”U?×M« ÂöÝ wÐ√ sŽ ¨ÊUMÝ sÐ bL×( sŽ
÷—_« wE VKI²½ tK« tłË s×½Ë ˜ «bL×( UMO?³½ tK« ÁUDŽ√ Íc« w½U¦*« s×½ ∫‰U
s( UMEd?Ž ¨ÁœU³?Ž vKŽ WL?ŠdUÐ WÞu?.³*« Áb¹Ë t?IKš wE tK« 5Ž s×½Ë r+d?Nþ√ 5Ð
sŽ ¨tK«b³?Ž wÐ√ sÐ bL×?( Èdš√ W¹«Ë— wEË ¨5I²*« W?(U(≈Ë UMKNł s( UMKN?łË UMEdŽ
sÐ s.??(« sŽ ¨`U??c sÐ dJÐ sŽ ¨s?.?(« sÐ 5.??(« sŽ ¨qO??ŽU??L?Ý≈ sÐ b??L?×? (
tK« Ê≈ ∫‹ tK«b³ŽuÐ√ ‰U ∫‰U ÕU³c sÐ Ê«Ëd( s?Ž ¨tK«b³Ž sÐ r¦ON« sŽ ¨bOFÝ
WÞu.³*« Áb?¹Ë tIKš wE oÞUM« t½U.Ë ÁœU³?Ž wE tMOŽ UMKFłË U½—uc s.?ŠQE UMIKš
wE t½«ešË t?OKŽ ‰b¹ Íc« tÐUÐË tM( vðR¹ Íc« tNłËË W?LŠd«Ë WE√dUÐ ¨ÁœU?³Ž vKŽ
YO??ž ‰eM¹ UMÐË —U??N½ô«  d?łË ¨—U??L?¦« XF?M¹√Ë —U?−? ý_«  d?LŁ√ UM?Ð ¨t?{—√Ë tzU??L?Ý
ÆtK«b³Ž U( s×½ ôuË tK«b³Ž UMðœU³FÐË ÷—_« VAŽ X³M¹Ë ¡UL.«
bL×( sŽ ¨d?B½ wÐ√ sЫ sŽ ¨bL×( sÐ bLŠ√ sŽ ¨UM?ÐU×c√ s( …bŽ ∫W¹«Ë— wEË
tM( ¡«b²Ð√ ‰uI¹ QA½Q?E ‹ dHFł wÐ√ bMŽ XM+ ∫‰U bOF?Ý sÐ œuÝ√ sŽ Ê«dLŠ sÐ
¨tK« tłË s×½Ë ¨t?K« ÊU. s×½Ë ¨tK« »UÐ s×½Ë ¨tK« W?−Š s×½ ∫tQÝ√ Ê√ d?Ož s(
tK«  «u?Kc XO??³« q¼Q??E ¨ÁœU??³? Ž wE tK« d??(√ …ôË s×?½Ë ¨t??IKš wE tK« 5?Ž s×½Ë
U?? ?N?K¼QÐ ÷—_« X?šU?? ?. r?¼ôuË ‚“d?½ rNÐË W?? ? OM¹u?Jð W?¹ôË rN r?N? ? OK?Ž t?? ?(ö?? ?ÝË

∑∞
tK« UMI?EË ¨tK?« ·dŽ b?I?E rJ?Ed?Ž s( W?F?(U'« …—U?¹e« wH?E tK« ·d?F½ rN?²?Ed?F0Ë
ÆrNðU(UI( WEdF* r+U¹«Ë
∫WDŠ »UÐ wKŽ æ
Ó U??NÓ ÚM' Ú«uÔKÔJ?ÓM ÓW¹Ó dÚ ? ÓIÚ« Ác‡¼Ó Ú«uÔKÔšœÚ « U?ÓMÚKÔZ Ú–≈ ËÓ ˚ vU??Fð ‰U?
Ú«uÔKÔšœÚ «ËÓ Î«b??Óž—Ó rÚ Ô²? Ú¾? ý ÔYOÚ ? Š
Æ µ∏∫…dI³«˝Ó5MGÚ×ÔL‡Ú« Ôb¹eÓMÓÝÓË ÚrÔ*UÓ¹UÓDÓš ÚrÔJÓ ÚdHÚG]½ ÏW]DŠ Ú«uÔuÔZÓË Î«b]−ÔÝ Ó»UÓ³Ú«
W?(UO?I« Âu¹ vU?Fð tK« ¡U?ý Ê« tÐu½– d?H?Gð wF?OA« Ê√  U?¹«Ëd« s( dO?¦?+ wE œ—Ë
d?O?A?³? ²K «u?¦?FÐ rN?O?KŽ t?(ö?ÝË tK«  «uKc ¡U??O?³½ô« Ê√ ÂuKF?( u¼ U??L?+Ë ¨tMŽ j%Ë
Âœ¬ qÝuð pc? ¨‹ 5M(R*« d?O? (√ W¹ôËË ˜ rEŽ_« ‰u??Ýd« WU?Ýd b??O?N? L?²«Ë
tK«  «uKc bL×( ‰¬Ë bL?×0 ¡UO³½_« s( r¼dOžË ‹ rO¼«dÐ«Ë ‹ f½u¹Ë ‹
wE ˜ b?? L? ×? ?( ‰¬ ÊËd?? +c¹ Âö?? .« rN?? OKŽ ¡U?? O? ?³½_« ÊU?? + b??Ë ¨rN?? OK?Ž t??(ö?? ÝË
∫W?+—U³*« W¹ü« Ác?N ÁdO?.Hð w?E wEUB« d?O.?Hð wE w½U?ýUJ« iOH« d?+c¹¨rN(«u?√
œöÐ s( U×¹—√ w¼Ë ˝ÓWÓ¹ÚdÓIÚ« ÁcÓ¼ «uÔKÔšÚœ«˚ rJEöÝ_ UMK –≈ qOz«d?Ý≈ wMÐ U¹ «Ëd+–«Ë
VFð öÐ ÎU?F?Ý«Ë ˝Î«b?Óž—Ó rÚ Ô²?Ú¾?ý ÔYOÚ ?Š Ó U?NÓ ÚM' «uÔKÔJÓM ˚ t?O²?« s( «ułd?š 5Š p–Ë ÂU?A«
wKŽË bL×?( ‰U¦( »U³« vKŽ vU?Fð tK« qÒ¦( ˝Î«b− Ò Ý
Ô ˚ W¹dI« »UÐ ˝» Ó U³Ó Ú« «uÔKÔšœÚ «Ë˚
U?L?Nðô«u?( d?+–Ë UL?N?²?F?OÐ rN?.?H½√ vKŽ «ËœÒb?−¹Ë pc ÎU?L?OEFð «Ëb?−?.¹ Ê√ r¼d?(√Ë
tK U½œu??−?Ý «uu?Ë˝ÏWÒDŠ «uÔu?ÔZËÓ ˚ U?L?N? rN?OKŽ s¹–u?šQ?*« ‚U?¦?O*«Ë b?N? F« «Ëd?+c¹Ë
˝ÚrÔ*U¹UÓDÓš ÚrÔJÓ ÚdHÚGÓ½˚ UMðU¾O?. u×(Ë UMÐu½c WDŠ W¹ôu« U½œU?I²Ž«Ë ‰U¦LK ÎU?LOEFð
Ôb¹eÓMÓÝËÓ ˚ ¡U?? H?« `²?? ?EË ¡U?? O« r?CÐ ∆d?? Ë W?? ?O? ?{U?*« rJ(U?Ł¬ rJM?Ž q¹e½Ë W?? ?HU?? ?.«
ÆÎUЫuŁ W¹ôu« bNŽ vKŽ X³ŁË V½c« rJM( ·—UI¹ r s(˝Ó5MG× Ú LÔ ‡Ú«
∫‰U tÒ½√ ‹ d?U³« sŽ ÍË—Ë ∫W¹ü« Ác?N ÁdO?.Hð wE Í“«dO?A« «—bc ö?( d+c¹Ë
w³M« X?OÐ q¼√ o¹dÞ s( œ—Ó Ë U??( q¹ËQ?²?« «c¼ b¹Ò R¹Ë ∫ÎU?C?¹√ d?+–Ë ¨årJ²ÒD?Š »UÐ s×½ò
wKŽË
y rKF« ÔWM¹b( U½√ò ∫˜ tuË år?ÔJ²]DŠ Ô»UÐ s×Ó½ò ∫«uU rNÒ½√ Âö?.« rNOKŽË t?OKŽ
tK« q]¦?(ò ∫‰U? tÒ½√ ©Âö?.« UL?N?OKŽ® ÍdJ.?F« wKŽ Ò sÐ s.?(« sŽ ÎU?C¹√ ÍË—Ë åU?NÐÔ UÐ
¨‰U??¦*« pc ÎU? L?OE?Fð «Ëb?−? .¹ Ê√ r¼d??(√Ë ‹ wKŽË ˜ b?ÒL? ×?( ‰U??¦?( »U??³« vKŽ
ÆULNðô«u( s( .bI« bNF« rN.H½√ vKŽ «ËœÒb−¹Ë
·ö)« q¼√ —œUB wA
q¼√ bMŽ U?C?¹√ œu?łu?( t½« Â√ W?F?O?A« bM?Ž jI?E d?O?.?H?²« «c¼ q?¼ ‰«R?.« sJ
øW(UF«

∑±
r— ≠ ©±±® ∫¡e?? '« ≠ ©—®wKŽ qzU?? C? E ≠‰U?? L? F« e?M+≠ ÍbMN?« wI??²?*« ∫»«u??'«
Æ©∂∞≥® ∫W×HB«
jŠ Í√ WDŠ «uu?Ë ∫vU?Fð tu ∫WDŠ ∫W?DŠ »UÐ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ ≠ ≥≤π±∞
jŠ o?¹dÞ VU?Þ wÐ√ sÐ w?KŽ Ê√ ∫vM?F*«Ë ¨» ©±∞∏® —U?? ²? ? <«® ¨vN?? ?²½≈ ¨U½—«“Ë√ U?MŽ
tM( Ãd??š s(Ë ¨ÎUM(R??( ÊU?+ tM( qšœ s?( ¨©©≥µ∂Ø¥® d¹b?I« iO??E® ¨vN?²?½≈ ¨U¹UD)«
ÆΫdEU+ ÊU+
Æ©±∑∑® ∫W×HB« r— ≠ ©≤® ∫¡e'« ≠dOGB« l(U'« ≠wÞuO.«
ÆΫdEU+ ÊU+ tM( Ãdš s(Ë ¨ÎUM(R( ÊU+ tM( qšœ s( ∫WDŠ »UÐ wKŽ≠ µµπ≤
Æ©≤π∑® ∫W×HB« r—≠ ©±±® ∫¡e'« ≠œUýd«Ë ÈbN« q³Ý≠w(UA« w(UB«
sÐ wKŽ ∫‰U ˜ tK« ‰uÝ— Ê√ ∫©—® ”U³Ž sÐ≈ sŽ ¨œ«dEù« wE wMD —«b« ÈË—Ë
ÆΫdEU+ ÊU+ tM( Ãdš s(Ë ÎUM(R( ÊU+ tM( qšœ s( ¨WDŠ »UÐ VUÞ wÐ√
Æ©π∂® ∫W×HB« r— ≠ ©≤® ∫¡e'« ≠…œu*« lOÐUM¹ ≠ wHM(« Í“ËbMI«
—«bK ¨Î«dEU?+ ÊU+ tM( Ãdš s(Ë ¨ÎUM(R?( ÊU+ tM( qšœ s( ¨WDŠ »UÐ wKŽ ≠ ©≤≥≤®
Æ”U³Ž sÐ≈ sŽ ¨œ«dEù« wE wMD
©≤∑¥® ∫W×HB« r— ≠ ©≤® ∫¡e'« ≠…œu*« lOÐUM¹≠ wHM(« Í“ËbMI«
tM( Ãd?š s(Ë ÎUM(R( ÊU?+ t?OE qšœ s( ¨WDŠ »UÐ w?KŽ ∫tF?E— ”U³?Ž sÐ≈≠ ©∑∏µ®
ÆΫdEU+ ÊU+
©¥∞±® ∫W×HB« r— ≠ ©≤® ∫¡e'« ≠…œu*« lOÐUM¹≠ wHM(« Í“ËbMI«
wKŽ ∫‰U?? ˜ w³M?« Ê√ ∫”U?³? Ž sÐ≈ s?Ž ¨œ«d?Eù« wE w?MD —«b« Ãd??š√ ≠ ©¥∂®
ÆΫdEU+ ÊU+ tM( Ãdš s(Ë ¨ÎUM(R( ÊU+ tOE qšœ s( ¨WDŠ »UÐ
v« W?EU?{ùUÐ «c?¼ U¹bzU?I?Ž «d?H?+ U?O?KŽ ‰«u¹ r s( d?H?+ wE t??×?{«Ë  U¹«ËdU?E
tK«  «uKc —U?NÞ_« WLz_« …ô«u0 ô« ‰U?L?Ž_« ‰u³? ÂbFÐ ’u?BM«Ë  U¹«Ëd« dð«uð
ô˨tK« ô« t« ô Ê√ b?N?ý√ b?O? Šu?²« W?LKJÐ ÊU1ù« ◊Ëd?ý s( rN?½_ rN?OKŽ t?(ö?ÝË
«dOš r²¹e?ł ¡UŽb« rJQ.½Ë¨rNOKŽ t(ö?ÝË tK«  «uKc rN²¹ôuÐ ô« bOŠu?²« oIײ¹
ÆbL×( ‰¬Ë bL×( vKŽ tK« vKcË

∑≤
‹ 5G(« WK²Z ¡«eł æ
∫±≥∞ W×Hc wU(_« tÐU²+ wE WLŠd« tOKŽ bOH*« `OA« ‰U
©WIŁ® wÐ√ UMŁbŠ ∫‰U ©WI¦« ‚ËbB«® vÝu( sÐ wKŽ sÐ bL×( dHFł uÐ√ UMŁbŠ®
iF?³« b?MŽ `O?×?c t?¦¹b??Š® t?OÐ√ sŽ ©W?IŁ® rýU?¼ sÐ rO¼«dÐ≈ sÐ wKŽ U?MŁb?Š ∫‰U?
Ê≈ ∫wAJ« ‰U??® ÊU??L?¦? Ž sÐ ÊUÐ√ sŽ ©W??IŁ® d??O?L? Ž wÐ√ sЫ sŽ ©s¹d??š¬ bMŽ s.??Š
sŽ ©t?I?HUÐ t —«d?ù«Ë ÊU?L¦?Ž sÐ ÊUÐ√ s?Ž `B¹ U( `?O×?Bð vKŽ X?FL?ł√ WÐU?B?F«
∫‰U Âö.« ULNOKŽ bL×( sÐ dHFł tK« b³Ž wÐ√
U¹œUM( d??(√ rŁ b?Š«Ë b?O?F? c wE s¹d?šü«Ë 5Ë_« tK« l?L?ł W?(U?O? I« Âu¹ ÊU?+ «–≈
¨◊«dB« ˜ bL×( WMЫ WLÞUE “u?& v²Š rJÝ˃— «u.J½Ë r+—UBÐ√ «uCž ∫ÈœUME
WM'« V?$ s( VO??$ vKŽ õ W??LÞU??E wðQ??²? E r¼—U??BÐ√ ozö??)« iG??²? E ∫ ‰U??
«c¼ »— U¹ ∫‰uIðË ¨W(UOI« n«u( s( ÎUH¹dý UHu?( nI²E ¨pK( n√ ÊuF³Ý UNFOA¹
ÆtÐ lMc U( XLKŽ bË ÍbË hOL
»— U¹ ∫‰u?I?²E ¨U?{d« ÍbMŽ p W?LÞU?E U¹ ∫qłË e?Ž tK« q³? s( ¡«bM« U?NO?ðQO?E
WK²? jI²K²?E rMN?ł s( Ãd‚?²?E —UM« s( ÎUIMŽ vU?Fð tK« d?(QO?E ¨tKðU? s( w dB?²½«
—UM« v≈ rNÐ oMF« œuF¹ rŁ ¨V?(« dOD« jI²K¹ UL?+ Âö.« ULN?OKŽ wKŽ sÐ 5.(«
UN?F(Ë WM'« qšbð v²?Š UN³?O$ õ WLÞU?E V+dð rŁ ¨»«cF« Ÿ«u½QÐ UN?OE ÊuÐcF?OE
Æ UNULýË UNMO1 sŽ ”UM« s( rNzUOË√Ë UN¹b¹ 5Ð UN²¹Ò —–Ë UN ÊuFOA*« WJzö*«
∫W‡‡ OEË æ
wKŽ sÐ bL×( dHFł uÐ√ w½d³š√® ∫¥≥ W×?Hc wU(_« tÐU²+ wE bOH*« aOA« ‰U
Íd?OL?(« dH?Fł sÐ tK« b?³Ž UMŁb?Š ∫‰U ©W?IŁ® wÐ√ wMŁb?Š ∫‰U ©W?I¦«® s.?(« sÐ
sÐ qO?L?ł sŽ ©W?IŁ® d?O?LŽ wÐ√ s?Ð bL?×?( sŽ ©W?IŁ® Õu½ sÐ »u¹√ UMŁb?Š ∫‰U? ©W?IŁ®
s¹bÐUF« s¹“ 5.(« sÐ wKŽ sŽ ©W?IŁ® tK« tLŠ— wUL¦« …e?LŠ wÐ√ sŽ ©WIŁ® ׫œ
rJO?cË√ ôË ¨…d?šü« —«bÐ rJO?cË√ °w½«u?š≈ ∫tÐU?×?c_ U(u?¹ ‰U t½√ Âö?.« U?L?N?OKŽ
.d( sÐ v.?OŽ ‰U U?( rJGKÐ U(√ ¨ÊuJ.?L²( U?NÐË ÊuB¹dŠ U?NOKŽ rJ½S?E UO½b« —«bÐ
rJ¹√ ∫‰UË ¨U¼ËdLFð ôË U¼Ëd?³ŽUE …dDM UO½b« ∫rN ‰U ø5¹—«u×K Âö?.« ULNOKŽ
ÆΫ—«d U¼Ëc‚²ð öE UO½b« —«b« rKJKð øΫ—«œ d׳« Ãu( vKŽ wM³¹

∑≥
∫Èdš√ WOEË æ
∫±π¥ ≠ ±π≥ ’ W³OG« »U²+ wE ‡ ©÷—® wÝuD« aOA« ‰U
wÐ√ sÐ b?L?×( sŽ ¨b?Ou« sÐ s.?(« sÐ b?L×?( sŽ ¨b?Oł w?Ð√ sЫ U½d³?š√ ≠±µµ
sŽ ¨v.??O?Ž s?Ð œU?L? Š sŽ ¨wEuJ« W?MO?L? Ý wÐ√ wKŽ sÐ b??L? ×?( sŽ ¨wd??³« rÝU??I«
b³Ž sÐ dÐUł sŽ ¨wöN« fO sÐ rOKÝ sŽ ¨‘UOŽ wÐ√ sÐ ÊUÐ√ sŽ ¨dLŽ sÐ rO¼«dÐ≈
d?O? (_ t?²?O? cË wE ˜ tK« ‰u??Ý— ‰U? ∫‰U? ”U??³?Ž sÐ tK« b??³?Ž sŽ ¨Í—U??B½_« tK«
¨„d?NË p?LKþ vKŽ rN?²LK+ l?L²?&Ë ¨pOKŽ d¼UE²?Ý U?A¹d? Ê≈ wKŽ U¹ ∫‹ 5M(R*«
…œUNA« ÊSE ¨p(œ sIŠ«Ë „b¹ nJE U½«uŽ√ b?& r Ê≈Ë ¨r¼b¼U−E U½«uŽ√  błË ÊSE
ÆpKðU tK« sF ¨pz«—Ë s(
∫‰U? vO?×¹ sÐ Ê«u?H?c sŽ ¨—U?³?'« b³?Ž sÐ b?L?×?( sŽ ¨f¹—œ≈ sÐ b?L?Š√ ≠±µ∂
ÆÈdš_« l( WOcu« ÁcNÐ Âö.« ULNOKŽ dHFł sÐ vÝu( s.(« uÐ√ w≈ Ò YFÐ
Æ `O×c w½U¦« bM.« ∫‰u√
∫WOHOJ« wM ÂöJ« sŽ wNM« æ
Ê_ tK«  «– w?E dJH?? ²« v²??ŠË q?Ð ÂöJ« Âb??F?Ð U½d??(√ v?U??FðË t½U?? ×? ³? ?Ý tK« Ê«
‚uK‚?( uN?E tO½U?F( ‚œQÐ UM½U¼–√ wE ÁU½—u?Bð U( q+Ë œËœd?( VKD«Ë œËb.?( o¹dD«
sŽ ÂöJ?« sŽ wNM?« sŽ …b¹b?? Ž  U¹«Ë— n¹d?? A« wEUJ?« wH??E U?MOKŽ œËœd?? ( UMK?¦? (
sÐ s.?(« sŽ ¨œU¹“ sÐ qN?Ý sŽ ¨s.?(« sÐ b?L×?( ÁœUMÝSÐ w?MOKJ« ÈËd?E WO?H?OJ«
oKš wE «u?LKJð ∫‹ dH?F?łuÐ√ ‰U ∫‰U? dO?BÐ wÐ√ sŽ ¨»Uz— sÐ wKŽ sŽ ¨»u?³×?(
Æ«dO% ô≈ t³ŠUc œ«œe¹ ô tK« wE ÂöJ« ÊSE tK« wE «uLKJ²ð ôË tK«
∫tK«  «– wE «uLKJ²ð ôË Tý q+ wE «uLKJð ∫e¹dŠ sŽ Èdš√ W¹«Ë— wEË
wÐ√ sЫ sŽ ¨b?L×?( sÐ b?LŠ√ sŽ ¨v?O×¹ sÐ b?L?×( ÁœUMÝSÐ W?×?O×?c W¹«Ë— wEË
∫‹ tK«b³?ŽuÐ√ ‰U ∫‰U bUš sÐ ÊU?LOKÝ sŽ ¨ÃU−(« sÐ sL?Šd«b³Ž sŽ ¨d?OLŽ
tK?« v≈ Âö?J« v?N? ? ²?½« «–S?? ?E ‘ v?N? ? ²?M*« p?З v≈ Ê√Ë ‘ ∫‰u?? ? I¹ q?łËe?? ?Ž t?K« Ê≈
d?O?L?Ž wЫ sЫ sŽ ¨t?OÐ√ sŽ ¨rO¼«dÐ≈ sÐ wKŽ Èd?š√ W?×?O?×?c W¹«Ë— wE ˨«uJ.?(Q?E
ô ”UM« Ê≈ bL?×( U¹ ∫‹ tK«b?³ŽuÐ√ ‰U? ∫‰U rK.?( sÐ bL×?( sŽ ¨»u¹√ wÐ√ sŽ
bŠ«u« tK« ô≈ t?≈ ô ∫«uuIE p– r²?FLÝ «–S?E tK« wE «uLKJ²¹ v²?Š oDM*« rNÐ ‰«e¹
tK« oKš wE dJH²« ÊU.½ù« WŽUD²Ý« ÂbŽ vKŽ ‰bð W¹«Ë— wE˨Tý tK¦L+ fO Íc«

∑¥
‰U?? ∫‰U? t??F?E— t?K«b?³? Ž wÐ√ sÐ b??L?×? ( ÁœUMÝSÐ w?MOKJ« Á«Ë—U??( œËb?×? ( tKI??Ž Ê_
‚dš t?OKŽ l{Ë u „dBÐË tF?³A¹ r dzUÞ p³K q+√ u Âœ¬ sЫ U¹ ∫‹ tK«b?³ŽuÐ√
Ác??N?E U??œU??c XM+ Ê≈ ¨÷—ô«Ë  «ËU??L? .«  uJK( U??L? NÐ ·d??Fð Ê√ b¹dð ÁUD?G …dÐ√
“u?−¹ öE ¨‰u?Ið UL?+ u?NE U?NM( pOMO?Ž ö9 Ê√  —b ÊS?E tK« oKš s( oKš fL?A«
sŽ ¨t?? OÐ√ s?Ž ¨rO¼«d?Ð≈ sÐ wK?Ž W¹«Ë— wH?? E ¨‚uK?‚? ( n?OJ« Ê_ u?¼ nO?? + ‰Q?? .½ Ê√
sŽ ¨ÂUÝ ‰¬ vu( vKŽô«b³Ž sŽ ¨UMÐU×c√ iFÐ sŽ ¨wÐuIFO« sŽ ¨wKŽ sÐ s.(«
U¹ ∫‰U?IE ˜ tK« ‰u?Ý— v≈ ¡U?ł X׳?Ý ∫t ‰U?I¹ U¹œu?N¹ Ê« ‰U ∫‹ tK?«b³?Ž wÐ√
¨XF?ł— ô≈Ë tMŽ p?Q?Ý√ U?L?Ž wM²?³? ł√ X½√ ÊS?E ¨pЗ sŽ pQ?Ý√ X¾??ł ° tK« ‰u?Ý—
ÊUJ*« s( Tý w?E fOË ÊUJ( q+ wE u¼ ∫‰U?? øpЗ s¹√ ∫‰U? ¨X¾?ý U??L?Ž qÝ ∫‰U?
ô tK«Ë ‚u?K‚??( n?OJ«Ë nO?JUÐ wЗ nc√ n?O? +Ë ∫‰U?? øu?¼ nO??+Ë ∫‰U?? ∫œËb??;«
d?Ož ôË d?−?Š tuŠ wIÐ U?L?E ∫‰U øtK« w³½ p?½√ rKF¹ s¹√ sLE ∫‰U? ¨t?IK‚Ð ncu¹
…b?Ž wEUJ« wE W¹«Ë— wE˨tK« ‰u?Ý— t½≈ X×?³?Ý U¹ 5³?( wÐd?Ž ÊU?.KÐ rKJð ô≈ p–
sЫ 5.?(« s?Ž ¨tÐU?×?c√ iFÐ sŽ ¨b?U?š sÐ b?L?×? ( sÐ b?L?Š√ sŽ ¨UMÐU??×?c√ s(
ÆpK¼ øu¼ nO+ tK« wE dE½ s( ∫‰uI¹ ‹ tK«b³Ž UÐ√ XFLÝ ∫‰U tOÐ√ sŽ ¨ÕUO*«
U/« UN?OE dJH?²« ôË UN?²EdF* qO?³Ý ô  «c« Ê√ vKŽ ‰bð U¼d?OžË  U¹«Ëd« Ác?NE
Æ.dJ« tNłu tłu²« d³Ž Âö.« rNOKŽ XO³« q¼√ o¹dÞ sŽ vUFð tK« ·dF½
∫—«u‡‡ ‡Š æ
w³M« «b??Ž U??( ¡U?O? ³½_« vKŽ wK?Ž ÂU?(ù« W??OKC??EQÐ ‰u?IU?Ð ÊËœd?HM?ð «–U* ∫W?AzU??Ž
ø˜ bL×(
W¹ƒ— È—√ ôË ∫w?½U??F*« ÕË— w?E wÝuü« ‰u?? ÍdE?½U??E pc?Ð œd??H?M½ ô UM½« ∫V?M¹“
¨tÐ ÊU1ù« V−¹ ô Ϋd(√  œUE√ U/≈Ë ÎU¾Oý ‹ tM( »uKD*« t½U1≈ wE  œ«“ WOHOJ«
vKŽ√ ÊU1ù« wE W?³ðd?( t?.?HM X³?¦¹ r t?N?łË vU?Fð tK« Âd?+ ÎU?OKŽ Ê√ r?KFð UM¼ s(Ë
WKN??ł tMþ U??L?+ ÎU?MO?I?¹  œœ“« U?( ¡UD?G« w nA??+ u ∫tu??IÐ t?O? E qOK)« W??³ðd??( s(
ÆWFOA«
s( r¼u?²¹ Ê√ v.Ž U?( lEb rA& U½—d?Š U( vKŽ nI¹ r U* U?MÐU×?c√ s( dO?¦+Ë
—u?B²¹ 5I?O« ÊQÐ tF?Eœ iF?³E ‰Ë_« vKŽ w½U?¦« WOK?CE√ s( d?O(_«Ë qOK)« w(ö?+
Æ˝ÚrÔNÔGÔH½Ó√ UÓNÚ²ÓMÓIÚOÓ²ÚÝ«ÓË UÓNÐ Ú«ËÔbÓ×ÓłÓË˚ ∫vUFð tuI œu×'« tOKŽ √dD¹ Ê√

∑µ
UMÐU?×?c√ s( d?O?¦+Ë t?u wE?ŠöE ¨…d?I?³« …—u?Ý s( ≤∂∞ W¹ü« d?O?.?Hð wÝuü«
vK?Ž ‹ VUÞ wÐ√ s?Ð wKŽ ÂU?? (ù« W??O?KC?? E√ ÊËd¹ W?? (U??F« q?¼√ iFÐ Ê√ vK?Ž ‰b¹
tK« ‰u?Ý—Ë t½_ U?³¹d?ž fO «c¼Ë ¨˜ b?L?×?( UMO?³½ «b?Ž U?( Âö?.« rN?OKŽ ¡U?O?³½_«
Æ …bŠ«Ë …d−ý s(Ë bŠ«Ë —u½ s(Ë …bŠ«Ë WMOÞ s( ˜
∫wLI« dOGHð wM ¡UO³½_« …—uÝ s' ∑∏ rZ— W¹ü« wM  ö'Qð æ
UM*Ë Âu?I« r?Mž t?O?M XA?H½ –≈ Àd?(« wM ÊU?LJ?×¹ –≈ ÊU?L?OKÝË œË«œË˚ ∫tu? U?(√
wÐ√ sŽ ÊUJ.?( sЫ sŽ vO×¹ s?Ð tK« b³?Ž sŽ wÐ√ wMŁbŠ t½S?E ˝s¹b¼Uý r?NLJ(
rMž tOE XAH½Ë Âd+ t qł— qOz«dÝ≈ wMÐ wE ÊU?+ ∫‰U ‹ tK« b³Ž wÐ√ sŽ dOBÐ
vKŽ Èb??F?²?ÝU?E œË«œ v≈ Âd?J« VŠU?c ¡U?−? E tðb?.?E√Ë t?²? L?C?Ë qOK?UÐ d?š¬ qł—
t?O≈ U?³¼c??E U?LJMOÐ rJ×?O? ‹ ÊU?L?OKÝ v≈ U?³¼–« ∫‹ œË«œ ‰U?I?E ¨r?MG« VŠU?c
lEb¹ Ê√ rMG« VŠU?c vKF?E Ÿd?H«Ë qc_« XK+√ r?MG« X½U?+ Ê≈ ∫‹ ÊUL?OKÝ ‰U?I?E
qc_UÐ V?¼cð rË Ÿd??HUÐ X³¼– X?½U?+ Ê≈Ë U??N?MDÐ wE U??(Ë rMG« Âd?J« VŠU??c v≈
wMÐ ·d?? F¹ Ê√ œ«—√ U/≈Ë œË«œ rJ?Š «c¼ ÊU??+Ë ¨Âd?J« VŠU??c v?≈ U¼bË lEb¹ t?½S??E
UM+ ‰U?I UL?NLJŠ nK?²š« uË rJ(« wE U?HK²‚¹ r?Ë ÁbFÐ t?OcË ÊU?LOKÝ Ê√ qOz«d?Ý≈
Æs¹b¼Uý ULNLJ(
∫∑∏ rZ— W¹¬ ¡UO³½ô« …—uÝ æ
w³½ Âb?‚?²?Ý« .dJ« ʬd?I« Ê√ t?+—U?³*«  U¹ü« w?E q(Q?²« «c¼ ‰ö?š s( kŠö½
ÕdD?¹ Íc« ‰«R?? .« s?J¨U?? L? ?N? ?O? ?L?JŠ oE«u?ð v« —U?? ý√Ë W¹ü« Ác?¼ wE w³?½ wcËË
…d¦+ s( ržd« vKŽ ’uB)« tłË vKŽ WOCI« ÁcN .dJ« ʬdI« —Uý√ «–U*¨t.H½
u U0— ø Âö?.« UL?NOK?Ž ÊUL?OKÝ Ë œË«œ Íb¹ 5Ð ÕdDð X½U?+ w²« U¹UC?I« …—uDšË
Âu?−N« v≈  —U?ý√ WO½¬d?I« W¹ü« Ê√ b$ W?OMÞU³?« …—Uýù« Ë√ wMÞU?³« vMF*« U½dÐbð
wE ÊU??O? ³?²« w?E wÝuD« aO??A« d??+c¹¨ö??O ô« ÊuJ¹ ô gHM?U?E Àd??(« vKŽ wK?OK«
qL?N« ∫Íd¼e« ‰UË Æ`¹d?ý tU U?( vKŽ öO ô« ÊuJ¹ ô gHM«Ë ∫W?¹ü« Ác¼ dO.?Hð
XF?Ë Ÿ—“ u¼ ∫…œU?²? ‰U? ∫t?O?E ÁUJŠ Èc« Àd?(«Ë ¨q?OKUÐ gHM«Ë ¨—U?NM?UÐ d?AM«Ë
Æ`¹dýË ≠ œuF.( sЫ ‰u wE ≠ ÁbOUMŽ X²³½ b Âd+ ∫qOË Æt²K+QE ¨öO rMG« tOE
dOAð W¹ü« Ê√ Èdð ô√ ¨ULNLJ( qI¹ rË ¨s¹b¼Uý rNLJ( UM+Ë ∫W¹ü«  d+– bË
Ê√ ÂuKF*« s(Ë ¨Âu??I« rMž ‰U? pc „b?E vK?Ž ö?O Âu?I« Âu?−¼ v« wM?ÞUÐ vMF0

∑∂
õ ¡«d¼e« «u?K²??Ë ‹ 5?M(R*« d??O? ?(QÐ «Ë—b??ž s?¹c« v« d??O? ?Að U??L?z«œ  U¹«Ëd«
—UŁ¬ wH?²Ið ·uÝ U?N½√ t²?(√ d³?š√ b ˜ rEŽ_« ‰uÝd« Ê√ ÂuK?F( u¼ UL?+Ë ¨ÂuIUÐ
ÊË—U?NÐ ‹ vÝu( W?(√  —b?ž bË ¨…c?IUÐ …c?I«Ë qFMUÐ qFM« Ëc?Š WIÐU?.« 3_«
w³½ ô t½√ ô« vÝu( s( ÊË—U¼ WeM0 wM( X½√ ∫˜ tO?E ‰uI¹ WeM?*« Y¹bŠË ¨‹
Í“ËbMIU?+ 5H?U?<« —œU?B?( s( Èd?š√ V²?+Ë t?×?O?×?c wE r?K.?( Ád?+– U?L?+ Íb?FÐ
5M(R*« d??O?(√ hzU??B?š w?E wzU?.M«Ë w?(“—«u?‚K VU?M*«Ë …œu*« lOÐUM¹ w?E wHM(«
«Ë—b?ž s¹c« v?« —U?ý√ .dJ« ʬd?I« Ê√ k?Šö½Ë ¨U¼d?O?žË ‹ VU?Þ wÐ√ sÐ wKŽ
w½uLÔ Ô²ÚHÓKÓš ULÓ G Ó Ú¾Ð ‰Ó UÓZ ÎU?HÝÓ√ ÓÊU³Ó ÚCÓž t'uÚ ÓZ vÓ≈ vÝ Ó u'Ô ÓlłÓ —Ó U‡] L‡ÓËÓ ˚ ÂuIUÐ ‹ ÊË—UNÐ
]Ê≈ ]ÂÔ√ ÓsÚЫ Ó‰U?ÓZ tÚOÓ≈ ÔÁ^d?Ô−Ó¹ tO?šÓ√ ”Ú√ÓdÐ ÓcÓšÓ√ÓË ÓÕ«ÓuÚ_« vÓIÚÓ√ÓË ÚrÔJ=ÐÓ— Ód?Ú'Ó√ ÚrÔ²ÚK−ÓŽÓ√ ÓÍb?ÚFÓÐ s'
ÂÚu?ÓIÚ« ÓlÓ' w?MÚKÓF?Ú−Óð ÓôÓË ¡«Ób?ÚŽ_« ÓwÐ ÚXL? ÚAÔð Óö?ÓM wMÓ½uÔKÔ²? ÚIÓ¹ Ú«ËÔœU?Ó*ÓË w½u?ÔH?ÓF?ÚC? Ó²?ÚÝ« ÓÂÚu?ÓIÚ«
Æ ±µ∞∫·«dŽ_« ˝Ó5*U]E«
—bG²Ý W(_« Ê√ ‹ 5M(R*« dO(√ tOcu ˜ tK« ‰uÝ— Y¹bŠ —uNA( u¼ UL+Ë
U?(bMŽ ‹ wK?FÐ UMO?³½ W?(√ XKF??E pc?+Ë ‹ ÊË—U¼ «u?H?F?C?²?Ý« r?N½«Ë ¨Íb?FÐ pÐ
«ËœU+ UL+ t½uK²I¹ «ËœU+Ë ¨wK³I« rNIDM0 UMÝ tM( d³+« ‰Ë_« Ê« t «uUË ÁËdGB²Ý«
sÐ bU?? š ‰ËU??Š U?? (bMŽ p– «u?ËU??ŠË pc Êu?DD‚¹Ë ‹ 5?M(R*« d?? O? (√ ÊuK²?? I¹
b?L? ×?( ‰¬Ë b?L?×? ( vKŽ tK« vKcË ¨rK?Ž√ vU?Fð tK«Ë «c¼ ¨…ö??B« wE tK²? b??Ou«
Æ«dOš r²¹eł ¡UŽb« rJQ.½Ë

d‡‡‡‡Lý
÷— 5.(« qðU sýu'« Í– sÐ dL?ý Ê√ WM.« q¼√ …UŽœ iFÐ s( XFLÝ ∫”
ø`O×c «c¼ qNE UOFOý ÊU+
VcUM?*« wM9Ë U??O½b« VŠË r¼—b«Ë —U?M¹b« Èu??Ý rN s¹œ ô tU??¦? (√Ë d?L? ý ∫Ã
Ær+—œUB( s( Wœ√ pO«Ë
d?LA« qN?E WM.« q¼√ …«Ë— l( w?KB¹ ÊU+ ©tK« t?MF® dL?A« ÊQÐ ∫‰u?Ið  U¹«Ëd«
°°°øøÂuO« bFÐ wFOý ©tK« tMF®
b$ r ‹ wKŽ ÂU?(ù« gOł wE ÊU+ ©tK« tMF® d?Lý ÊQÐ 5HU<« ¡U?Žœ≈ U(√Ë
ÆtOE Y׳K ‰u³I( qOœ Ë√ —bB( Í√ t

∑∑
©≤∏∞® ∫ W×HB« rZ— ≠ ©≤® ∫ ¡e'« ≠ ‰«b²Žù« Ê«eO' ≠ w³¼c«
‚U?×Ý≈ uÐ√ tMŽË ¨t?OÐ√ sŽ ¨wÐU?³?C« WGÐU?.« uÐ√ ¨sýu?'« Í– sÐ dL?ý ≠ ≥∑¥≤
¨—U?²?<« Ê«u?Ž√ tK²? b?Ë ¨©—® 5.?(« WK²? b?Š√ t½S?E ¨W¹«ËdK q¼QÐ fO ¨wF?O?³?.«
rNK« ∫‰u?I?¹ rŁ ¨UMF?( vKB¹ d?L? ý ÊU?+ ∫‰U? ‚U?×?Ý≈ wÐ√ sŽ ¨‘U?O? Ž sÐ dJÐuÐ√ ÈË—
sÐ≈ q²? vK?Ž XMŽ√ b?Ë ¨p tK« d?H?G¹ n?O?+ ∫XK ¨w d?H?žS?E n¹d?ý w?½≈ rKFð p½≈
rK?E d?? (Q?Ð U½Ëd?? (√ ¡ôR?¼ U½¡«d?? ?(√ Ê≈ ølMB?½ nOJ?E °p×¹Ë ∫‰U?? ? ¨ø˜ tK?« ‰u?? Ý—
¨`O?³? —c?F «c¼ Ê≈ ∫XK? ¨…U?I?.« d?L?(« Ác¼ s( Ϋd?ý UM+ r¼UMH?U?š uË ¨rN?HU?‚½
Æ·ËdF*« wE WŽUD« U/SE
©±≤µ® ∫ W×HB« rZ— ≠ ©µ® ∫ ¡e'« ≠ ÂöÝù« a¹—Uð ≠ w³¼c«
ÊU?+ ¨d?Ný_« vKŽ 5?.(« ”√— e?²?Š≈ Íc« wÐU?³C?« ¨sýu'« Í– sÐ d?L?ý ≠ ¥
‰U? ¨q²? v²Š q?ðUI?E ¨Áu?²?O³?E —U?²?<« »U?×c√ tÐ l?Ë ¨œU¹“ sÐ tK« b?O³?Ž ¡«d?(√ s(
wÐ√ sŽ ¨‘UO?Ž sÐ dJÐuÐ√ ∫UMŁ ¨wEuJ« ÊË—U¼ dAÐ uÐ√ ∫UMŁb?Š ¨∫UO½b« wÐ√ sÐ dJÐuÐ√
rŁ ¨`³?B¹ v²Š b?F?I¹ rŁ ¨d−?H« UMF?( wKB¹ sýu'« Í– sÐ d?L?ý ÊU+ ∫‰U? ‚U×?Ý≈
¨w d??H?žS?E ¨n¹d??ý w½√ rKFð X?½√Ë ¨·d?A« V% n¹d??ý p½≈ rNK« ∫‰u??I?O? E wKB¹
¨tK² vKŽ XMŽQE ˜ tK« ‰uÝ— XMÐ sÐ≈ v≈ Xłdš bË ¨p tK« dHG¹ nO+ ∫XKIE
r¼UMHUš uË ¨rN?HU‚½ rKE ¨d(QÐ U½Ëd(√ ¡ôR¼ U½¡«d?(√ Ê≈ ¨lMB½ nOJE ¨p×¹Ë ∫‰U
ÆdL(« Ác¼ s( Ϋdý UM+
©±µ≤® ∫ W×HB« rZ— ≠ ©≥® ∫ ¡e'« ≠Ê«eO*« ÊUG ≠ d−Š sÐ≈
‚U?×?Ý≈ uÐ√ tMŽË t?OÐ√ sŽ ¨wÐU?³?C« W?GÐU?.« uÐ√ sýu?'« Í– sÐ ©d?L?ý® ≠ µ¥∂
ÈË— ¨—U²?<« Ê«uŽ√ tK²? bË ©—® 5.(« WK²? bŠ√ t½S?E W¹«ËdK q¼UÐ fO wFO?³.«
rKFð p½≈ rNK« ∫‰uI¹ rŁ UMF( vKB¹ dLý ÊU+ ∫‰U ‚U×Ý≈ wÐ√ sŽ ¨‘UOŽ sÐ dJÐuÐ√
tK« ‰u?Ý— sÐ≈ q?²? vKŽ XMŽ√ b?Ë p tK?« d?H?G¹ nO?+ ∫XK w d?H? žS?E n¹d?ý w½«
uË r?N? ?H?U?? ‚½ r?KE d?? (Q?Ð U½Ëd?? ?(√ ¡ôR¼ U½¡«d?? ?(√ Ê√ lMB?½ nO?JE p×?¹Ë ∫‰U?? ¨˜
wE WŽUD« U/S?E `O³ —cF «c¼ Ê√ ∫XK ¨¡U?IA« dL(« Ác¼ s( Ϋd?ý UM+ r¼UMHUš
ÆvN²½≈ ·ËdF*«
©∏∏® ∫W×HB« rZ— ≠‹ 5G(« ÂU'ù« WLłdð ≠ bFÝ sÐ≈  UI³Þ s'
¨ÍbNM« »UD)« sÐ r¦ON« ∫wMŁbŠ ∫‰U ¨qOŽULÝ≈ sÐ pU( ∫U½d³š√ ∫‰U ≠ ≥∞π

∑∏
œUJ¹ ô wÐU?³C« s?ýu'« Í– sÐ d?Lý ÊU?+ ∫‰u?I¹ wFO?³?.« ‚U×?Ý≈ UÐ√ XF?LÝ ∫‰U?
w½S?E w d?Hž≈ rNK« ∫‰u?I¹ rŁ wKB?O?E …ö?B« bFÐ T−?O?E ¨UMF?( …öB?« dC?×¹ ÎôË√
XMÐ s?Ð≈ q²?? v≈ Ÿ—U??.ð Âu¹ Í√d« T.? p½≈ ∫t XKI??E ∫‰U?? ¨ÂU??¾K« w?½bKð r .d??+
Ϋd?ý UM+ pÐU?×?c√Ë ‰u?Ið U?L?+ UM+ uKE ‚U?×?Ý≈ UÐ√ U¹ pM( UMŽœ ∫‰U? ¨˜ tK« ‰uÝ—
Æ «¡UI.« dOL(« s(
©±∏π® ∫W×HB« rZ— ≠ ©≤≥® ∫ ¡e'« ≠ oA'œ WM¹b' a¹—Uð ≠ d*UGŽ sÐ≈
¨wM¹b*« b?L×( uÐ√ ∫Q?³½√ ¨w½UN?³cù« ËdL?Ž uÐ√ ∫Q³½√ ¨w½«u?²HK« dJÐuÐ√ ∫U½d?³š√ ≠
∫UMŁ ¨wEuJ« d?AÐ uÐ√ ÊË—U?¼ ∫wMŁb?Š ¨wýdI?« dJÐuÐ√ ∫Q?³½√ ¨w½U?²J« s.?(« uÐ√ ∫UMŁ
wKB¹ wÐU??³?C« sýu?'« Í– sÐ d?L?ý ÊU??+ ∫‰U? ‚U?×?Ý≈ wÐ√ sŽ ¨‘U?O? Ž sÐ dJÐuÐ√
·d?A« V% n¹d?ý p½≈ rNK« ∫‰u?I¹ rŁ wKB¹ rŁ `³?B¹ v²?Š b?FI¹ r?Ł d−?H« UMF?(
¡ôR¼ UM?z«d??(√ Ê≈ lM?Bð nO??+ p?×¹Ë ∫XK ∫‰U?? w d??H? ?žS??E n¹d?? ý w½√ rK?Fð p½≈Ë
Æ…UI.« dL(« ¡ôR¼ s( Ϋdý UM+ r¼UMHUš uËQNHU‚½ rKE d(QÐ U½Ëd(√
sÐ dL?Ž uÐ√ ∫Q³½√ ¨wKŽ sÐ s.(« ∫Q?³½√ ¨wU³« b³Ž s?Ð bL×( dJÐuÐ√ ∫U½d?³š√ ≠
∫Q?³½√ ¨b?F?Ý sÐ b?L?×?( ∫UMŁ ¨rN?H« s?Ð 5.?(« ∫UMŁ ¨·Ëd?F?( sÐ b?L?Š√ ∫Q?³½√ ¨W¹u?O?Š
wFO?³.« ‚U?×Ý≈ UÐ√ lL?Ý t½√ ÍbN« »UD)« sÐ r¦?ON« ∫wMŁb?Š ¨qOŽUL?Ý≈ sÐ —cM(
bFÐ T−OE …öB« dC×¹ ÎôË√ œUJ¹ ô wÐU³C« ‰uI¹ sýu'« Í– sÐ dLý ÊU+ ∫‰uI¹
∫t XKI?E ∫‰U? ÂU?¾K?« w½bKð r .d?+ w½S?E w d?H?ž≈ rNK« ∫‰u?I?¹ rŁ wKB?O?E …ö?B«
UÐ√ U¹ p?M( UMŽœ ∫ ‰U?? I? E ¨˜ tK« ‰u?? Ý— XMÐ s?Ð≈ q²?? v≈ Ÿ—U?? .¹ Í√d« T?. p½≈
Æ UI.« ¡«dL(« s( Ϋdý UM+ pÐU×c√Ë ‰uIð UL+ UM+ uKE ‚U×Ý≈

∑π
V;«uMK& W×OCA

∏∞