You are on page 1of 69

rOd« sLd« tK« r

 UÓLÔK^E « Ós Ó”U]M « ÓÃdÚÔ² ÓpÚOÓ ≈ ÔÁUÓMÚ ÓeÚ½Ó√ Ï»UÓ²! dÓ «˚


˝bOLÓ×‡Ú « e¹eÓFÚ « ◊«Ód( ßvÓ ≈ ÚrN=ÐÓ— ÊÚ–SÐ —u]M « vÓ ≈
± r— W¹¬ rO¼«dÐ≈ …—uÝ

¡UHK)«Ë ‹ 5M R*« dO √
w²¹u~« YŠU³«Ë VðU~« nOQð
»u‡‡‡‡IF¹ vHDB b‡‡LŠ√

X¹u~«
≤∞∞∏ v‡‡ ‡ ‡ ‡ Ë_« W‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ F³D«
©ZŽ® ÍbN*« ÂU'ù« e*d'
∂µ∏∏∑∑∂≥ ∫ 
∫vUFð ‰U
£
s]Ó√ ÓlÓ³]²Ô¹ ÚÊÓ√ ^oÓŠÓ√ ÒoÓ×‡Ú « wÓ ≈ ÍbÚNÓ¹ sÓLÓ;Ó√˚
ÓnÚO? ? ?Ó! ÚrÔJÓ U?? ? ÓL? ? Ó; ßÈÓb? ? ÚNÔ¹ Ê√ ô≈ Í=b? ? ?NÓ¹ ô
Æ˝ÓÊuÔLÔJÚ×Óð
≥µ r— W¹¬ f½u¹ …—uÝ

£
ô Ós¹c] «ÓË ÓÊu?? ÔLÓKÚFÓ¹ Ós?¹c] « Íu??Ó²? ?ÚDÓ¹ ÚqÓ¼˚
˝»UÓ³Ú Ó_« «uÔ ÚËÔ√ Ôd]!ÓcÓ²Ó¹ UÓL]½≈ ÓÊuÔLÓKÚFÓ¹
π r— W¹¬ ¨d#e« …—uÝ
¡«b‡‡‡‡≈
…—u%J# U¹ wðôu?#Ë wðbOÝ U¹ pO≈
W?? I?¹b?? B« …b?? ?O? ?N? ? A« U?? N? ? ²¹√ lK?C«
W??LÞU??8 W?#u?KE*« W??#u??B?F*« …d?¼UD«
 «uK= 5?*U??F« ¡U??%½ …b??O? ?Ý ¡«d¼e«
bONA« „bË v≈Ë U?NOKŽ t#öÝË tK«
Æ—cF« pM# fL²K½Ë ‹ s%×#
p'œUš
»uIF¹ vHDB bLŠ√


»U²J!« «c¼ sLŁ
ŸuD*« s7Š U{d«b³Ž bOL(«b³Ž ÃU(« ÂuŠd*« Ábł ÕË— vKŽ W%UH« …¡«dEË nRLK ¡UŽb«
bL×' ‰¬Ë bL×' vKŽ  «uKB« UNI³7ð  UM'R*«Ë 5M'R*« Õ«Ë—√Ë ŸuD*« s7Š Â√ WłU(« W'uŠd*« W¹uKF« tðbł ÕË— vKŽË
ÆtÐ …dłU²*« Ë√ tFOÐ “u−¹ öU ÎU¹dOš ÎUF¹“uð »U²J« «c¼ Ÿ“u¹ ∫WEŠö'

±Ã vHDB' bLŠ√ ‰uJA* »U²* Âö7« rNOKŽ WLz_« wU UMðbOIŽ f¹—b² ZNM' »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5202 http://www.hajr-up.info/download.php?id=4977

≤à vHDB' bLŠ√ ‰uJA* »U²* tK«  «uK_ bL×' ‰¬  U'UI'Ë wHF'« b¹e¹ sÐdÐUł »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5203 rNOKŽ t'öÝË
http://www.hajr-up.info/download.php?id=4979
sÐ ËdLŽ sŽ tOK¹Ë tK« tLŠ— wEUIŠô« wKŽ «“dO*« sŽ »U²*
wÝd³« »U²* wU oOIײ« tOK¹Ë wŽ«e)« o(« ‹ ¡«bNA« bOÝ sŽ —uDÝ »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5249 http://www.hajr-up.info/download.php?id=4987

WM7« q¼√ —œUB' wU õ ¡«d¼e« q²I' »U²* w7½dU ‹ 5M'R*« dO'√ ÂœUš d³ME »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5277 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5166

ʬdI« wU ‹ wKŽ »U²* rK7' `O×_ s' rK7*« tO³Mð


http://www.hajr-up.info/download.php?id=5322 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5181

WM7« —œUB' wU W¹ËUF' sÐ b¹e¹ »U²* œU−¹ù« WKŽ XO³« q¼√ »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5377 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5193

¡«—uŠË ·u½ 5Ð »U²* õ ¡«d¼e« `O³7ð wU bOŠu²« —«dÝ√ »U²*


http://www.hajr-up.info/download.php?id=5388 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5194

vðu*« ¡UOŠ≈Ë Âö7« ULNOKŽ 57(«Ë s7(« »U²* t×O×_ wU rK7' l' WHEË »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5444 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5195

WM7« q¼√ dOÝUHð iFÐ wU …d¼UD« …d²F« »U²* 57ŠË ‰öÞ 5Ð »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5467 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5196

Âö7« rNOKŽ ¡UO³½_« WLBŽ wU ‚«—Ë√ »U²* fLA« l' ÂU'ô« ełUF' sŽ f³K« nA* tOK¹Ë wKŽ ÂU'ô« q²I'
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5487 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5197

õ ¡«d¼e« …dOÝ s' ¡«u{√ »U²* › ÊUŠu_ sÐ WFBF_ …dOÝ wU dþUMK ÊUłd*«Ë RRK«
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5531 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5198

 UN³A« œd  ôUI' tOK¹Ë qzUÝ— »U²* WLÞUUË WBŠ 5Ð »U²*


http://www.hajr-up.info/download.php?id=5553 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5199

› dOLŽ wЫ sÐ bL×' »U²* U¹ö³«Ë U¹UM*« rKŽË Íd−N« bOý— »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5567 http://www.hajr-up.info/download.php?id=5200
WOÐdF« WGKUÐ › d³ME »U²*
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5201

rJQ7½Ë jIU 5«uLK XÝU*œËd³«Ë lE«u*«Ë  U¹b²M*«Ë qO1ô« d³Ž U¼dA½ 5«u*« lOLł s' vML²½
tK« ¡Uý Ê≈ b¹e*« UM' «u³EdðË ¡UŽb«
t‡‡ U¼  UEŠö

ÆWM,!« q¼√ —œUB s »U²~!« «c¼ —œUB lOLł ≠±

Æ U¹«Ëd!« w6 œUMÝù« X6cŠ —UB²šû! ≠ ≤


ö?? ?6 ÎU¹d?? ?O? ? ?š ÎU? ? F¹“uð »U?? ?²?~!« «c?¼ Ÿ“u¹ ≠≥
ÆtÐ …dłU²*« Ë√ tFOÐ “u−¹
rN?OKŽ XO³!« q¼√ dJ?6 dA½ w6 W?L¼U,?LK! ≠ ¥
ÍœU?? mK³?? ÍQÐ Ÿd?? ³? ²?!« rJ½U?J SÐ Âö?? ,!«
Æ ≤∂∞∂∏≤≥≥ ∫rU— »U,Š ZOK)« pMÐ d³Ž
Gulf Bank 26068233

µ
UNM b‡Ðô W bI

£
vKŽ Âö?? %«Ë …ö??B«Ë ¨5?*U??F« »— tK? b??L? («
rÝU??I?« wÐ√  UMzUJ?« b??O? Ý 5F??L? ł√ o?K)« ·d??ý√
sFK«Ë 5#uBF*« s¹d¼UD« 5³OD« t¬ vKŽË bL×#
rN?? ?²? ? O? ?#u?KE# d?J½√ s# v?KŽË r?Nz«b?? ?Ž√ vKŽ r?z«b«
Æs¹b« Âu¹ ÂUO v≈ r¼ełUF#Ë rNKzUC8Ë
¡U?? I? ²?½≈ v≈ Íd?? A? ³?« qI?? F« qO1 ¨b?? FÐ U?? #√
s%?Š√ „UM?¼Ë s%?Š „UMN?8 ¨s%??Š_«Ë qC?8_«
„UM¼Ë q?O?L? ł „U?M¼Ë rKŽ√ „UM?¼Ë rU??Ž „UM¼Ë
tK?« rŠ— UM?F? ?ł«d?? # v²?? 8√ p?c ¨«cJ?¼Ë qL?? ł√
»u?? łuÐ rNM?# ¡U??O? ?Š_« qþ «œ√Ë rNM?#  «u??#_«
©±®
rK?Ž_« sŽ Y×?? ?³¹ ô Íc?« Ê√Ë rKŽ_« b?? ?OK?Ið
rKŽú ΫbKI?# Ë√ ÎUÞU?²?×?# Ë√ Ϋb?N?²?−?# ÊuJ¹ Ê√ U?#≈ s#R*« ©±®
¡UÐx ÎUF³ð bKI¹ Ê√ ô rKŽ_« sŽ h×H« bKI# qe vKŽ wG³M¹Ë
ÆtO8 gOF¹ Íc« jÝu«Ë WŽUL'«Ë


Áœ«b?ł√ U¼b?K w²« W¹—uÞ«d?³? #ù« b?OKI?²?Ð Âu?I¹Ë
tU??L? Ž√ lO?L? −? 8 wU??²UÐË qÞUÐ Áb??OKI??²? 8 ÁƒUЬË
t½_ vHDB# b?LŠ√ tÐ ‰u?I¹ ô d#√ «c¼Ë ¨WKÞUÐ
VBF²« q¼√ vIL(« VCG¹ ô v²ŠË ÎU*UŽ fO
bKI# Í√ ÊUJ#SÐ qÐ WKÞU?Ð rN²Ð UM½uLN?²¹Ë vLŽ_«
Áœ«bł√ bOKI?ð UNOKŽ błË w²« W¹—uÞ«d?³#ù« ÁcN
Áb?OKIð W?×?= Èb?# sŽ ¡U?LKF« ‰Q?%¹Ë Y×?³¹ Ê√
q¦L?e tK¦# ÊuJ¹ ô v?²Š tKIŽË t?³K s¾LD?¹ v²Š
t?OKŽ U½błË U?# «c¼ ˜ tK« ‰u?Ýd «uU? s¹c«
—U??A? ²?½«Ë rKF« d??B? ?Ž u¼ d??B? F« «c??N? ?8 ¨U½ƒUЬ
¡ôR¼ ‰«“ U??# w?²« W??OK¼U??'« d??B? ?Ž ô W??8d??F*«
U#√ WÐu²«Ë W¹«bN« rN tK« ‰Q%½Ë ¨U?NO8 ÊuAOF¹
¨UNO≈ qO1 ÍdA³« qI?F« Ê√ UMKI8 rKŽ_« WQ%#
Ê«u{— WOu?=_« W¹dAŽ UMŁù« WO#U#ù« W?FOA«Ë
qIF« —Ëb ÎU?#«d²Š≈ ”UM« d¦e√ rN?OKŽ vUFð tK«
pc ¨©±® Á—Ëœ «u?? G√ s¹c?« W¹—U?? ³? ?šù« ·ö?? xÐ

ÂU¹_« œU??B?Š »U??²? e lł«— Ÿu??{u*« «c¼ ‰u??Š …œ«e?²? Ýû ©±®
b??L? ?Š√ ‰uJA?? e »U??²? ?e lł«— Ë√ ÂuKF?« d??×Ð b?? L? ×? ?# b??O? ?%K
ÆÂU¹_« œUBŠ s#  «dI8 qIMÐ UML YOŠ vHDB#


W?Ou?=_« W¹d??A?Ž UMŁù« W?O?#U?#ù« W?F? O?A« s#R¹
tK«  «uK= wKŽ ÂU?#ù« W?O?IŠQ?Ð rNMŽ tK« w{—
s#Ë ¨q?IM?«Ë qI?? ?F« o?¹dÞ sŽ t?? ?O?KŽ t?? ?#ö?? ?ÝË
w8 UM³??N?Ý√Ë p– sŽ UMŁb??% b?I?8 qIM« W??O?ŠU½
5Ð®Ë ©XJ?%¹ r® U??N? L?¼√Ë W??IÐU??%« U?Mð«—«b??=≈
Ê√ ÈdM?8 qI??F?« W??O? ?ŠU½ s# U?? #√ ©5%?? ŠË ‰öÞ
 d??8«uð t??OKŽ t??#ö??ÝË tK«  «u?K= wKŽ ÂU??#ù«
WÐU??×? B« l−??ý√ u??N? 8 W??OKC??8_«  U??H? = t??O? 8
rN??L?N? 8√Ë rN??Ž—Ë√Ë r¼U?I?ð√Ë r¼b¼“√Ë rN??LKŽ√Ë
t?O?8 qI?M½ l{«u?²*« »U?²J« «c¼ w?8Ë ¨r¼U?C?√Ë
…u?? UMODF¹ «c¼Ë® j?I?8 WM%?« q¼√ —œU?B? # s#
rN?? OKŽ XO??³?« q¼√ Âu??B? š v?KŽ ÃU??−? ²? ?Šù« w8
w8 X¹Ë— w²?«  U¹«Ëd« s#  U??HD²??I?# ©Âö??%«
W??O? LKF« W??O? ŠUM« s?# ‹ wKŽ ÂU??#ù« W??OKC??8√
t?²O?IŠ√ w?U²UÐË WÐU?×?B« WO?IÐ vKŽ W?OzUC?I«Ë
iFÐ v≈ t?O?8 ‚dD?²½ U?L?e ¨Ád?O?ž ÊËœ W?8ö?)UÐ
5M#R*« dO?#√ 5Ð XKBŠ w²« U¹U?CI«Ë n«u*«

π
—UB?²šSÐ ¡UHK)« 5ÐË tOKŽ t?#öÝË tK«  «uK=
oOK?F?²« Ë√ ’u??BM« q?IMÐ ¡U??H?²? eù« l# b¹b??A«
¡Í—U?I« qI?F? qOK×?²« W¹d?Š „dðË U?N? C?FÐ vKŽ
UM?# q³??I? ?²¹ Ê√ vK?Ž_« wKF« t?K« ‰Q??%?½Ë ¨.dJ«
…ö?? ?B« W?? ?ed?? ?³Ð ‰u?? ?³? ? I« s?%? ? ŠQÐ qO?KI?« «c¼
rJM# fL?²?K½Ë ¨b?L?×?# ‰¬Ë b?L?×?# vKŽ Âö?%«Ë
¡«u?Ý hI½ Ë√ QDš Í√ »U?²J« w8 ÊUe Ê≈ —c?F«
r²¹e??ł ¡U?Žb?« rJQ??%½Ë ¨Íu?×½ Ë√ w?F?³D# ÊU??e
ÆΫdOš
WFOA!« ÂœUš
»uIF¹ vHDB bLŠ√
≤∞∞∏رØ≤± w8 X¹uJ«
MSN ‡« d³Ž nR*« l# q=«u²K
Tanwerq8@hotmail.com

±∞
‰Ë_« »U³
«

5MR*« dO√ rK …—«e w


tOK töË tK« «uK

±±
∫WM¹b*« q¼√ qC6√ æ
Àbײ½ U?Me ∫‰U œuF%# sЫ u¼Ë t?K«b³Ž sŽ
ÆVUÞ wÐ√ sÐ wKŽ WM¹b*« q¼√ qC8√ Ê√
©±®
Æ`O×= ÁœUMÝ≈ ∫g#UN« w8 ≠
∫w½uKÝ æ
∫‰U b?OF?Ý sŽ Á«—√ ∫‰U b?OFÝ sÐ vO?×¹ sŽ
w½uKÝ ‰uI¹ ˜ w³M« »U?×=√ s# b?Š√ sJ¹ r
ÆVUÞ wÐ√ sÐ wKŽ ô≈
©≤®
Æ`O×= ÁœUMÝ≈ ∫g#UN« w8 ≠

oOI% ¨≤à ¨WÐU×B« qzUC8 ¨bL×# sÐ bLŠ√ ¨q³MŠ sÐ ©±®


W?OÐdF« WJKL*« ¨Í“u?'« sЫ —«œ ¨”U?³Ž b?L×?# sÐ tK« w=Ë
r— Y¹bŠ ¨∏∞≤ ≠ ∏∞± ’ ¨±¥≤∂ W¦U¦« W?F³D« ¨W¹œuF%«
Ʊ∞π∑
Ʊ∞π∏ r— Y¹bŠ ¨∏∞≤ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨q³MŠ sÐ ©≤®

±≥
∫rł rKŽ æ
d?? š¬ qł—Ë Z¹d?? ł sЫ ‰U?? ¨œu??Ý_« w?Ð√ sŽ
w½≈ ∫‰U??I?8 t??%?H½ sŽ w?KŽ q¾?Ý ∫ôU?? Ê«–«“ sŽ
XODŽ√ X?Q?Ý «–≈ tK«Ë XMe ¨w?З W?L?FM?Ð Àb?Š√
Ærł rKŽ wM# `½«u'« 5³8 ¨X¹b²Ð« XJÝ «–≈Ë
©±®
Æ`O×= ÁœUMÝ≈ ∫g#UN« w8 ≠
∫WLJ(« æ
de– t½√ ¨w½b*« b¹e¹ sÐ tK«b³Ž sÐ bOLŠ sŽ
w?Ð√ sÐ w?KŽ t?Ð vC?? ? ? ¡U?? ? C? ? ? ˜ w?³M?« sŽ
Íc« tK bL(« ∫‰UI8 ˜ w³M« V−ŽQ8 ¨VUÞ
ÆXO³« q¼√ WLJ(« UMO8 qFł
f½√ s?Ð ÊU?? L? ?O?KÝ sÐ pU?? ?# ∫g#U?? N?« w8 ≠
©≤®
Æ UIŁ ÊuU³«Ë ¨Ábł√ r Í—UB½_«

r— Y?¹b??Š ¨∏∞≥≠ ∏∞≤ ’ ¨oÐU?? %« —b?? B*« ¨q³M?Š sÐ ©±®
Ʊ∞ππ
Ʊ±±≥ r— Y¹bŠ ¨∏±≤ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨q³MŠ sÐ ©≤®

±¥
∫˜ ‰uÝd!« ¡UŽœ æ
dJM¹ V?¼c?# Í√ s# h?x?ý Í√ Ê√ b??I?²? Ž√ ô
Âd?e_« tO?³½ ¡UŽb v?UFðË t½U?׳?Ý tK« WÐU?−²?Ý≈
W¹«Ë— U½b?łË WM%« q¼√ —œU?B?# ‰ö?š s#Ë ¨˜
tK«  «u?K= wKŽ ÂU??#ù« ¡U?C? W??×?= v?KŽ ‰bð
∫wzU%M« qIMO8 ¨tOKŽ t#öÝË
tMŽ tK« w{— wKŽ sŽ »d?C# sÐ WŁ—U?Š sŽ
∫XKI??8 ¨s?L? O« v≈ ˜ tK« ‰u?? Ý— wM¦??F?Ð ∫‰U??
°rNMOÐ wC?_ wM# sÝ√ r¼ Âu v≈ wM¦?F³ð p½≈
Æp½U% X³¦¹Ë ¨p³K ÍbNOÝ tK« Ê≈ ∫‰UI8
©±®
Æs%Š ÁœUMÝ≈ ∫g#UN« w8 ≠

wKŽ 5M#R*« d?O?#√ hzUB?š ¨VO?F?ý sÐ bL?Š√ ¨wzU?%M« ©±®


wH?K%« w?K#U?? F« t?K«b?? ³? ?Ž uÐ√ o?O? ?I? ?% ¨› VUÞ w?Ð√ sÐ
¨¥µ ’ ¨ Ëd?OÐ ¨W¹d?B?F« W?³?²J*« ¨Íu?¼“ ‰¬ d?OM# sÐ w½«b«
Æ≥∂ r— Y¹bŠ

±µ
ø¡wD^¹ ô «–U* æ
W¹d?A? Ž UMŁù« W?O? #U?#ù« W?F?O? A« s×½ b?I? ²?F½
ô t½√Ë Âö%«Ë …ö?B« tOKŽ wKŽ ÂU#ù« WL?BFÐ
q¼√ VŠ w8 ΫuKž fO «c¼ ÊS8 l³DUÐË ¡wDx¹
Wœ√ „UM¼ qÐ ¨rN?OKŽ t#öÝË tK«  «u?K= XO³«
‰U¦*« qO?³Ý vKF8 ¨p– X?³¦ð …dO?¦e WOKI½Ë W?OKIŽ
nKx¹ Ê√ qO?×?²%*« s# t½√ W?OKI?F« Wœ_« s# Ê√
—bB¹ ·uÝ t½_ ¡wDx¹ hxý ˜ tK« ‰uÝ—
U#√ ¨WO?#öÝù« WF¹dAK WHU?x# Ë√ W*Uþ ÎU#UJŠ√
5M#R*« d??O?#√ Ê√ UM? X³?¦ð W¹«Ëd??8 W?OK?IM« Wœ_«
ʬd?I« s?Ž ‚d?²?H¹ ô t??OKŽ t?#ö?ÝË t?K«  «uK=
ʬdI« Ê√ rK%# qJ ÂuKF# u¼ ULeË ¨tKF8Ë tuIÐ
¨n¹d?×?²?«Ë QD)«Ë hIM« s# ÿu?H? ×?# .dJ«
.dJ« ʬd?I?UÐ ¡«b?H« t wŠË— ÂU?#ù« ◊U??³ð—S?8
vKŽ ‰b¹ U¼d?ecÐ w?ðQMÝ w²« W¹«Ëd« d?O?Að U?L?e
reU?(« ÍËd??O?8 ¨¡«b?H?« t wŠË— ÂU?#ù« W?L? B?Ž
Æ5×O×B« vKŽ „—b²%*« w8 Í—uÐU%OM«

±∂
wKŽ l# XMe ∫‰U? —– w?Ð√ vu?# XÐUŁ wÐ√ sŽ
W?? AzU?? Ž X¹√— U?? LK8 ¨q?L? '« Âu?¹ tMŽ tK?« w{—
nAJ8 ©±® ”UM« q?šb¹ U??# iFÐ wMKšœ W??H? «Ë
l# XKðU??I?8 ©≤® d?N?E« …ö?= bMŽ p– w?MŽ tK«
XOðQ?8 WM¹b*« v≈ X³¼– ⁄d?8 ULK?8 5M#R*« dO?#√
ÎU?#U?FÞ ‰Q?Ý√ X¾?ł U?# tK«Ë w½≈ ∫XKI?8 W?LKÝ Â√
¨ÎU?³?Šd??# ∫XU?I?8 —– wÐ_ vu?# wM?JË ÎUЫd?ý ôË
5Š XMe s¹√ ∫X?U?I?8 w²?B? U?N?OK?Ž XB?B?I?8
nA?? e YO??Š v?≈ ∫XK øU¼d?zUD# »uK?I«  —UÞ
XM%?Š√ ∫XU ¨fL?A« ‰«Ë“ bMŽ wMŽ p– tK«
ʬd??I?« l# wKŽ ∫‰u?? I¹ ˜ tK« ‰u?? Ý— XF?? L? Ý
wK?Ž «œd¹ v?²? ?Š U?? ?d?? ?H? ? ²¹ s? wKŽ l?# ʬd?? ?I«Ë
Æ÷u(«

Æpý t½√ Í√ ©±®


ÆpA« tMŽ ‰«“ Í√ ©≤®

±∑
wLO²« bOF?Ý uÐ√Ë œUMÝù« `O×= Y¹bŠ «c¼
‰U??Ë ÆÁU??łd??x¹ rË Êu??#Q?? # W??IŁ ¡U??B? O? I? Ž u¼
©±®
ÆÊu#Q# WIŁ ¡UBOIŽ uÐ√Ë ¨`O×= ∫w³¼c«
∫˜ Âd`_« w³M!« s tLKŽ æ
∫‰U? wK?L?'« bM¼ sÐ Ëd??L?Ž sÐ tK«b??³?Ž sŽ
XQÝ «–≈ XMe ∫‰u?I¹ tMŽ tK« w{— ÎUOKŽ XF?LÝ
Æw½√b²Ð« XJÝ «–≈Ë w½UDŽ√ ˜ tK« ‰uÝ—
rË 5x?O?A« ◊d?ý vKŽ `O?×?= Y¹b?Š «c¼
Í—U?? x? ³« ◊d?? ý vKŽ ∫w?³¼c« ‰U?? Ë ¨ÁU??łd?? x¹
©≤®
ÆrK%#Ë

vKŽ „—b?²?%*« ¨tK«b?³?Ž sÐ b?L×?# ¨Í—uÐU?%?OM« reU?(« ©±®


W?³?²J*« ¨b?L?×?# ‘«œd?#b« Íb?L?Š oO?I?% ¨µÃ ¨5×?O?×?B«
≠ ±∑¥∞’ ¨WÐU×?B« W8d?F# »U²?e ¨≤∞∞∂ ¨ ËdOÐ ¨W¹d?BF«
Æ¥∂≤∏ r— Y¹bŠ ¨±∑¥±
Y¹b?Š ¨±∑¥± ’ ¨oÐU??%« —b?B*« ¨Í—uÐU?%?O?M« reU?(« ©≤®
Æ¥∂≥∞ r—

±∏
∫rKF!« WM¹b æ
Y¹b?? ?Š U?? NÐU?Ð wKŽË r?KF« WM?¹b?? # U½√ Y?¹b?? Š
«c¼ W?? ×? = b?? e√ b??Ë `O?? ×? =Ë Î«b?? ł —u??N? ?A? #
reU?? (U?? e W?M%« q?¼√ ¡U?? LKŽ s?# œb?? Ž Y¹b?? («
¨w³¼cU?e V?=«uM« Èu?Ý ÁdJM¹ rË Í—u?ÐU?%?OM«
u¼Ë »d??G*« œöÐ s# WM?%« a¹U?A? # b??Š√ „UM¼Ë
wM%(« o¹b?B« sÐ bL×# sÐ bL?Š√ iOH« uÐ√
s# k8U?? Š Àb??×? # ±≥∏∞ WM?Ý w8u??²*« w?Ðd??G*«
`²8 ∫Ê«uMFÐ ÎUÐU?²e nM= b vB?_« »dG*« q¼√
wKŽ rK?F« WM¹b?# »UÐ Y¹b??Š W?×?BÐ wK?F« pK*«
©±®
© Ëd?OÐ w8 w#öÝù« »U?²J« —«œ l¹“uð® ‹
reU?(« U?#√ ¨Y¹b?(« «c¼ W??×?= Wœ√ t?O?8 d?ec¹
v?KŽ „—b?? ? ?²? ? ? %?*« w8 d?? ? ?ec?? ? ?8 Í—u?ÐU?? ? ?%? ? ? OM?«
U??L? NMŽ tK« w{— ”U??³? Ž sЫ sŽ ∫5?×?O? ×? B«

w²« V²J« ¡U?M²?SÐ ©Ÿ® XO?³« q¼√ W?F?O?ý Âu?I¹ Ê√ vML?²½ ©±®
Ær¼ełUF#Ë rN³UM#Ë ©Ÿ® XO³« q¼√ qzUC8 ÍËdð

±π
wKŽË rKF?« WM¹b?# U½√ ∫˜ tK« ‰u??Ý— ‰U? ∫‰U?
Æ»U³«  QOK8 WM¹b*« œ«—√ sL8 ¨UNÐUÐ
uÐ√Ë ¨ÁUłd?x¹ rË œUMÝù« `O×?= Y¹bŠ «c¼
”U??³? F« UÐ√ XF??L? Ý w?½S?8 ¨Êu??#Q??# W??IŁ X?KB«
XF??L? ?Ý ∫‰u??I¹ a¹—U??²?« w8 »u??I? F¹ s?Ð b??L? ×? #
sÐ vO×¹ XQ?Ý ∫‰uI¹ Í—Ëb« bL×?# sÐ ”U³F«
∫XKI?8 ¨W?IŁ ∫‰UI?8 ÍËd?N« XKB« wÐ√ sŽ 5F?#
U½√® gLŽ_« sŽ W¹ËU?F# wÐ√ sŽ Àb?Š b fO√
dHF?ł sÐ bL×# tÐ ÀbŠ b ∫‰U?I8 ©rKF« WM¹b#
b?L?Š√ d?B½ UÐ√ XF?L?Ý Êu#Q?# W?IŁ u¼Ë Íb?O?H«
È—U??x?³Ð Ád??B?Ž ÂU??#≈ w½U??³?I« t??O?I? H« qN??Ý sÐ
k8U(« VO³Š sÐ bL×?# sÐ `U= XFLÝ ∫‰uI¹
qšœ ∫‰U?I8 ÍËd?N« XKB« wÐ√ s?Ž q¾ÝË ∫‰u?I¹
rK%8 XKB« w?Ð√ vKŽ tF# s×½Ë 5F?# sÐ vO×¹
pL?Š— ‰u?Ið U# ∫t XK?I8 t?²?F³?ð Ãdš U?LK8 t?OKŽ
∫t XKI?8 ¨‚Ëb?= u¼ ∫‰U?I8 X?KB« wÐ√ w8 tK«

≤∞
sЫ s?Ž b¼U??−? ?# sŽ gL?? Ž_« Y¹b?? Š ÍËd¹ t½≈
wK?ŽË rK?F« WM?¹b?? ?# U½√® ∫˜ w³?M« s?Ž ”U?? ³? ? Ž
∫‰UI8 ©±®©UNÐUÐ s# U?NðQOK8 rKF« œ«—√ sL?8 ¨UNÐUÐ
sŽ W¹ËU?? F? # wÐ√ s?Ž Íb??O? H« „«– «c?¼ ÈË— b??
qÐ ∫w³¼c« ‰U??Ë ¨XKB« uÐ√ Á«Ë— U?L? e gL?Ž_«
¨Êu?#Q??# W?IŁ XKB« u?Ð√Ë ∫reU?(« ‰U? ¨Ÿu??{u?#
©≤®
ÆÊu#Q# ôË WIŁ ô tK«Ë ô ∫w³¼c« ‰U
∫w³¼c!« sŽ ÎULž— æ
‰U?? ∫‰U?? U?L? NM?Ž tK« w{— ”U??³? Ž sЫ sŽ
sL?8 U?NÐUÐ wKŽË rKF« WM¹b?# U½√ ∫˜ tK« ‰u?Ý—
Æ»U³«  QOK8 WM¹b*« œ«—√

d?O?#√ qzU?C?8 s# WKO?C8 ÈË— s?# qJ r¼—UJM²?Ý« kŠô ©±®


W?? O? ? B? ?x? ?A« Ác?¼ W?? O? ?#u?KE# Èb?? # k?Šö?? 8 ‹ 5M?#R*«
ÆWLOEF«
¨±∑¥¥ ≠ ±∑¥≥ ’ ¨oÐU%« —b?B*« ¨Í—uÐU%?OM« reU(« ©≤®
Æ¥∂≥∑ r— Y¹bŠ

≤±
XK?B« uÐ√ ÁU?MŁb?? ?Š ∫rN?? ?8 sÐ 5?%? ?(« ‰U?? ?
rK?F? ?O ∫reU?? (« ‰U?? ? ¨W¹ËU?? F? ?# wÐ√ s?Ž ÍËd?? N«
sÐ r?N? 8 sÐ 5?%? (« Ê√ r?KF« «c?? N b?? O? H? ?²? ?%*«
Y¹b?(« «c?NË Æk8U?Š Êu?#Q?# W?IŁ sL?Šd«b?³?Ž
¨`O?×= œUMÝSÐ Í—u?¦« ÊUO?HÝ Y¹bŠ s?# b¼Uý
w8 tð√d??łË reU??(« s# V?O? −?F?« ∫w³¼c« ‰U??Ë
sÐ b?L?Š√Ë ¨qOÞ«u³« s?# tU¦?#√Ë «c¼ t?×?O×?Bð
©±®
Æ»«ce ‰Ułœ ∫«c¼ w½«d(« b¹e¹ sÐ tK«b³Ž
∫› tK!«b³Ž sÐ dÐUł æ
∫‰U?? w?L? O? ²« ÊU?? L? ¦? Ž sÐ s?L? Šd«b??³? ?Ž sŽ
tK« ‰uÝ— XFLÝ ∫‰uI¹ tK«b³Ž sÐ dÐUł XFLÝ
œ«—√ sL?8 U??NÐUÐ wKŽË r?KF« WM¹b?# U?½√ ∫‰u?I¹ ˜
©≤®
ÆUNÐUÐ  QOK8 WM¹b*«

Y¹b?Š ¨±∑¥¥ ’ ¨oÐU??%« —b?B*« ¨Í—uÐU?%?O?M« reU?(« ©±®


Æ¥∂≥∏ r—
Y¹b?Š ¨±∑¥¥ ’ ¨oÐU??%« —b?B*« ¨Í—uÐU?%?O?M« reU?(« ©≤®
Æ¥∂≥π r—

≤≤
∫WŽUD!« æ
W??ŽUÞË t??²?ŽUD?Ð vU?F?ðË t½U?×? ³? Ý tK« U½d??#√
t¬Ë t?? OK?Ž t??#ö?? ÝË t?K«  «uK= .d?J« tu?? Ý—
ød?#_« wË√ Èdð U¹ r¼ s?L?8 ¨d?#_« wË√ W?ŽUÞË
uK8 ©±®øÊUDK%« ŒuOý wŽb¹ ULe ÂUJ(« r¼ q¼
Œu?O?ý wŽb¹ U?L?e ÂUJ?(« r¼ d?#_« wË√ Ê√ qO?
«b?? = W??ŽU?Þ ‚«d??F?« q¼√ vKŽ V?łu ÊUDK?%«
l³DU³?8 ¨rUþ reUŠ Í√ Ë√ tOK?Ž tK« WMF 5%Š
v≈ Vz«u?A« s?# rOK%« Íd?A?³« qI??F« U½b?ýd¹
qO?×?²?%*« s# t½√ ‰u?I¹ ÃU?²M²?Ýù« «c¼Ë ÃU?²M²?Ý«
’U?xý√ W?ŽUDÐ vUFðË t?½U×?³Ý tK« w½d?#Q¹ Ê√
w8 Êu?F?I¹ b? rN½_ W?O?Nù« W?L?B?F« ÊuJK²1 ô
tK Êu?Jð W??ŽUD?« Ê√ Z²M²??%?½ wU??²U??³? ?8 ¨QD)«

Íu?³M« bu*UÐ ‰U?H?²Šù« Êu?#d?×¹ ÊUDK%« azU?A?# iFÐ ©±®


W??OM?Þu« œU??O? Ž_UÐ ‰U?? H? ²? Šù« w8 Êu??e—U??A?¹ U??LMOÐ n?¹d??A«
Íu³M« bu*« ÊËd³²FO8 ¨ÂUJ(«Ë „uK*« wuð œUOŽ√Ë WO³FA«Ë
ÆWŽb³Ð X%O 5Þö%« d#«ËQÐ ÂUIð w²« ULMOÐ WŽbÐ

≤≥
tK« r?N?L? B? Ž s¹c« XO??³« q¼_Ë ˜ tu??ÝdË
Í√ fłd«Ë Q?D)«Ë qe« s# vU??FðË t?½U?×? ³? Ý
s# Ë√ ÊU?O?%M« s# v²?Š rNL?B?F?8 ÁËdJ# qe s#
tK«  «u?K= 5M#R*« d??O? #√Ë ¨ U¼Ëd?J*UÐ ÊU??Oðù«
‰uÝ— Êd? pc WLB?F« q¼√ s# tOKŽ t?#öÝË
UL?eË ¨t²?ŽUDÐ ‹ 5M#R*« dO?#√ WŽUÞ ˜ tK«
tK WŽUÞ w¼ ˜ tK« ‰uÝ— W?ŽUÞ Ê√ ÂuKF# u¼
∫p– X³¦ð W¹«Ëd« Ác¼Ë ¨vUFðË t½U׳Ý
˜ tK?« ‰u?? ?Ý— ‰U?? ? ∫‰U?? ? › —– w?Ð√ sŽ
ŸUÞ√ b?I? 8 wMŽUÞ√ s# ∫› VUÞ w?Ð√ sÐ wKF
pŽUÞ√ s?#Ë tK« vB??Ž b?I? 8 w½U??B? Ž s#Ë tK«
Æw½UBŽ bI8 „UBŽ s#Ë wMŽUÞ√ bI8
©±®
ÆÁUłdx¹ rË œUMÝù« `O×= Y¹bŠ «c¼

Y¹b?Š ¨±∑¥∂ ’ ¨oÐU??%« —b?B*« ¨Í—uÐU?%?O?M« reU?(« ©±®


Æ¥∂¥± r—

≤¥
w6 rJKšb¹ s!Ë Èb¼ s rJłd^¹ s! æ
∫W!ö{
tK?« ‰u?? Ý— ‰U?? ∫‰U?? › r—√ sÐ b?¹“ sŽ
wðu?? ?#  u1Ë w?ðU?? O? ? Š vO?? ?×¹ Ê√ b¹d?¹ s# ∫˜
wKŽ ‰u?²?OK8 wЗ w½b?ŽË w²« bK?)« WMł sJ%¹Ë
sË Èb?¼ s# r?Jłd?? ? x¹ s t?½S?? ?8 V?UÞ w?Ð√ sÐ
ÆWö{ w8 rJKšb¹
ÆÁU?? łd?? x¹ rË œUM?Ýù« `O?? ×? ?= Y¹b?? Š «c¼
d?O?AÐ sÐ rÝU?I«Ë W?×?B« t v½√ ∫w³¼c« ‰U?Ë
v≈ u?N?8 pO?e— kHK«Ë ¨nO?F?{ t?xO?ýË „Ëd?²?#
©±®
Æ»d√ l{u«
©w³¼c«® w³?=U?M« «c¼ d?#√ VO?−?Ž ∫‰u?√ ≠
 «uK= XO³« q¼√ VUM# dJM¹ Íc« bOŠu« uN8

Y¹b?Š ¨±∑¥∂ ’ ¨oÐU??%« —b?B*« ¨Í—uÐU?%?O?M« reU?(« ©±®


Æ¥∂¥≤ r—

≤µ
rN?H¹ Íc« b?O?Šu« u¼ t?½Q?e rN?OKŽ t?#ö?ÝË tK«
wF?8U?A« w“UG*« s?Ð«Ë reU(« U?#√ Y¹b?(« rKFÐ
q¼√ ¡U??LKŽ s# r?¼d?O? žË wM¹u??'«Ë w#“—«u??)«Ë
rN?? H?¹ Íc« u¼ j?I? ?8 ¨¡wý Êu?? N? ?I? ?H¹ ô WM?%«
ÆY¹œUŠ_«Ë  U¹«Ëd« lOLł
∫WM¹b*« q¼√ vCU√ æ
¨s%?? ? Š√Ë s%?? ?Š „U?M¼ W?? ?O?Ðd?? ?F« U?M²?? ?G? w8
¨«cJ?¼Ë ÆÆ ¨qL?? ł√Ë qO?? L? ?ł ¨qC?? 8√Ë ‰u??C? ?H? ?#
∫vC√ WLKe W¹«Ëd« Ác¼ w8 kŠö8
q¼√ vC?√ Ê√ Àb?×?²½ U?Me ∫‰U? tK«b?³?Ž sŽ
Æ› VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ WM¹b*«
rË 5x?O?A« ◊d?ý vKŽ `O?×?= Y¹b?Š «c¼
©±®
Æw³¼c« tMŽ XJÝ ÆÁUłdx¹

Y¹b?Š ¨±∑µ≥ ’ ¨oÐU??%« —b?B*« ¨Í—uÐU?%?O?M« reU?(« ©±®


Æ¥∂µ∂ r—

≤∂
∫tM¹œ W öÝ æ
tK«  «uK= 5M#R*« d?O?#√ Íd²?F¹ ô ÊUDO?A«
wKŽ ÂU?#ùU?8 ¨iF?³« Íd??²?F¹ U?L?e t?OKŽ t?#ö?ÝË
QD?)« s# Âu?? ?B? ? F? ? # Âö?? ?%«Ë …ö?? ?B« t?? ?O?KŽ
U??L? e tM¹œ s# ÌW? #ö??Ý w8 u¼Ë q?e«Ë ÊU??O? %M«Ë
∫ U¹«Ëd« Ác¼ ÈbŠ≈ Ác¼Ë  U¹«Ëd« w8 ¡Uł
‰U?? ∫‰U?? U?? L? NMŽ t?K« w{— ”U??³? ?Ž sЫ sŽ
¨Î«b??N? ł Íb??FÐ v?IK²??Ý p½√ U??#√ ∫w?KF ˜ w³M«
s# W?#ö??Ý w8 ∫‰U? øwM¹œ s# W?#ö??Ý w8 ∫‰U?
ÆpM¹œ
rË 5x?O?A« ◊d?ý vKŽ `O?×?= Y¹b?Š «c¼
Í—U?? x? ³« ◊d?? ý vKŽ ∫w?³¼c« ‰U?? Ë ¨ÁU??łd?? x¹
©±®
ÆrK%#Ë

Y¹b?Š ¨±∑µπ ’ ¨oÐU??%« —b?B*« ¨Í—uÐU?%?O?M« reU?(« ©±®


Æ¥∂∑∑ r—

≤∑
∫5KI¦!« æ
b? vU?FðË t½U?׳?Ý tK« Ê√ „œU?I?²?Ž≈ w8 q¼
ø¡wDx¹ s* ÁœU³Ž d#√ qeu¹
·öš «c¼ Ê_ wHMUÐ WÐU?łù« ÊuJ²Ý l³DUÐ
 «uK= ¡U??O?³½_« hB? Ê√ U??L?e W?O?Nù« W?«b?FK
w³½ qe W??H?OKš Ê√ UM  b??e√ rN?OKŽ t??#ö?ÝË tK«
tMЫ Âœ¬ w=Ë ‰U??¦*« qO?³?Ý vKF?8 Âu??B?F?# w=Ë
rO¼«dÐ≈ w=ËË nÝu?¹ tMЫ »u?I?F¹ w=ËË YO?ý
w=ËË ÊU??L?OK?Ý tMЫ œË«œ w=ËË qO??ŽU?L? Ý≈ tMЫ
u¼ ˜ rEŽ_« UMO?³½ w=ËË ÊË—U¼ t?Oš√ vÝu?#
u??N? 8 t??O?KŽ t??#ö??ÝË tK?«  «uK= 5M#R?*« d??O? #√
X³?? ¦ð  U¹«Ëd?«Ë ¨W¹ôu« tË w?Žd??A« W?? H? O?K)«
Y¹b?ŠË ¨qI?F« V½U?−Ð ‹ wKŽ ÂU?#ù« W?L?B?Ž
5M#R*« d??O?#√ W?L? B?Ž vKŽ b¼U??ý d?O?š 5K?I?¦«

≤∏
tOðQ¹ ô Íc« tK« »U²JÐ ◊U?³ð—≈ tO8 t½_ ©±®‹
p?–Ë t?? ? ? H?K?š s?# ôË t?¹b¹ 5?Ð s?# ô q?ÞU?? ? ? ³?«
wKŽ «œd¹ v²?Š UdH?²¹ s® ˜ tu s# t?−²?²%½
∫W¹«Ëd« ©÷u(«
tK?« ‰u?? Ý— ‰U?? ∫‰U?? › r—√ sÐ b?¹“ sŽ
w²OÐ q¼√Ë tK« »U²e 5KI¦« rJO8 „—Uð w½≈ ∫˜
©÷u(« wKŽ «œd¹ v²Š UdH²¹ s ULN½≈Ë
◊d?? ? ý vK?Ž œUM?Ýù« `O?? ? ×? ? ?= Y?¹b?? ? Š «c¼
◊dý vKŽ ∫w³¼c« ‰U?Ë ¨ÁUłdx¹ rË 5x?OA«
©≤®
ÆrK%#Ë Í—Ux³«

WLBF« sŽ q#Ue qB8 ©5%ŠË ‰öÞ 5Ю »U²e w8 U½de– ©±®


q¼√ W?L? B?ŽË ¡U?O? ³½_« W?L?B? Ž s# …d?O? ¦?e ÀU?×Ð√Ë V²??e „UM¼Ë
ÆUNzUM²≈ vKŽ lOL'« ’d×¹ Ê√ vML²½ ©Ÿ® XO³«
Y¹b?Š ¨±∑∑∞ ’ ¨oÐU??%« —b?B*« ¨Í—uÐU?%?O?M« reU?(« ©≤®
Æ¥∑±± r—

≤π
∫WOLOð sÐ≈ Í√— æ
 «uK= 5M#R*« d?O#√ Ê√ Èd?¹ WO?LOð sÐ≈ ÊU?eË
s# Ád?? O? ?ž s# v?C? √ ÊU?? e t?? OK?Ž t?? #ö??ÝË t?K«
5ÐË tMOÐ ’uBM« ŸULÝ „«d²ý≈ rž— WÐU×B«
rKF½Ë ∫W#U?I²Ýù« w?8 ‰uIO?8 ¨WÐU×B« s# Ád?Ož
s# rN?8√ U0 Ád?O?ž s?# vC?√ ÊU?e › ÎU?OKŽ Ê√
5ÐË tMOÐ „d??²?A?# ’u?BM« ŸU??L?Ý Ê√ l# ¨p–
©±®
ÆÁdOž
ÂU?#ù« Ê√ W??O?L?Oð sЫ ŸU??³ð_Ë UM 5³??²¹ pcÐË
W?#_« Ác¼ qC8√ t?OKŽ t#ö?ÝË tK«  «uK= wKŽ
WOLOð sЫ Ê_ p–Ë ¨˜ tK« ‰uÝ— bFÐ U¼dOšË
‰u?Ý— sŽ ÎU?¦¹b?Š jÝË_« ÊU?1ù« tÐU?²?e w8 qI½
∫‰UI8 vMF*« «cNÐ ˜ tK«

¨Âö?? %«b?? ³? ?Ž sÐ r?OK(«b?? ³? ?Ž s?Ð b?? L? ?Š√ ¨W??O? ?L? ?O?ð sЫ ©±®
¨…d¼U?I« ¨Y?¹b?(« —«œ ¨œU?ł b?L? Š√ oO?I?% ¨±Ã ¨W?#U??I?²?Ýù«
Ʊ∂ ’ ¨≤∞∞µ

≥∞
©±®
Æ¡UC rJM%Š√ redOš ∫˜ ‰U bI8
∫‰u√ ≠
w?8 dE?M?« «Ëb?? ? ?O? ? ? ?F?¹ Ê√ W?M%?« q?¼√ vK?Ž Ê≈
reU(U?8 ¨WLBF«Ë W?8ö)« UN?L¼√ …dO¦e qzU?%#
we ÎU?#u?BF?# ÊuJ¹ Ê√ V−¹ wŽd?A« W?H?OK)« Ë√
sÐ≈ q?IM?O? ?8 ¨»«u?? ?B« …œU?? ?ł s?Ž ”UM« q?C¹ ô
w{U?? ? wzUM?š_« vKŽ œd?« tÐU?? ?²? ?e w8 W?? ?O? ?L? ? Oð
ÆWOJU*«
sŽ Ëd??L?Ž sÐ tK«b??³?Ž sŽ 5×??O?×? B« w8Ë
ÎUŽ«e²½« rKF« i³I¹ ô tK« Ê≈ ∫‰U t½√ ˜ w³M«
¨¡U?LKF« i?³?IÐ t?C?³?I¹ sJË ”UM?« s# t?Že?²M¹
ÎôU??N? ł ÎU? Ý˃— ”UM?« c??xð« ÎU*U??Ž vI?? ³¹ r «–S??8

¨Âö??%?«b??³? Ž s?Ð rOK(«b?‡‡‡‡³?? Ž sÐ b‡?‡‡L??Š√ ¨W?? O? L? ?Oð sЫ ©±®


¨≤∞∞≥ vË_« W?F³D« ¨ Ëd?OÐ ¨Âe?Š sЫ —«œ ¨jÝË_« ÊU1ù«
Ʊ¥∂ ’

≥±
w8Ë ¨«uK{√Ë «uK?C?8 rKŽ d?O? GÐ «u?²?8Q?8 ¨«uK?¾?%?8
©±®
ÆrN¹√dÐ «u²8Q8 ∫Í—Ux³K W¹«Ë—
W?HO?K)«Ë ¨rKF« …—Ëd?{ UM 5³ð W¹«Ëd« Ác¼Ë
ÎU*U?? ?Ž ÊuJ¹ Ê√ V?−¹ ˜ tK?« ‰u?? Ýd? wŽd?? ?A«
¨»«uB« …œU?ł sŽ ”UM« qC¹ ô v²Š ÎU#uB?F#
iF?Ð vK?Ž d?? ?L?MÝ l?{«u?? ?²?*« »U?? ?²?J« «c?¼ w8Ë
w8 ÎU?×?{«Ë o(« wK& UN?O?8 Èd½ w²« hB?I«
˜ tK?« ‰u?? Ýd wŽd?? ?A« W?? H? ?O?K)« `O?? ×? ? Bð
¡U?HKxK ©‹ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ® t?I?Š ÂuC?N*«
tK« Ê√ ô≈ U??N?O? 8 «u?F? Ë w²« ¡UDš_« s?# Ϋd?O? ¦?e
ÂU??#ù« oŠ ”UMK? 5³¹ Ê√ œ«—√ vU??FðË t½U??×? ³? Ý
W?? 8ö?? )« w?8 t?? OK?Ž t?? #ö?? ÝË tK?«  «uK= w?KŽ

œd« ¨w½«d?(« WO?LOð sÐ rOK(«b?³Ž sÐ b?LŠ√ ¨W?OL?Oð sЫ ©±®


‰¬ d?? OM# s?Ð w½«b« oO?? I? ?% ¨W?? OJU?*« w{U?? wzUMš_« v?KŽ
¨≤∞∞≤ v‡‡?Ë_« W‡‡‡F??³D« ¨ Ëd?‡‡‡‡OÐ ¨W?¹d‡B??F« W??³?²?J*« ¨Íu¼“
Ʊ∑ ’

≥≤
ÂU?#ù« qšbð d??³?Ž p–Ë U?NÐ Ád?O?ž s# t??²?O?I?Š√Ë
Ê√ W?? H? ?OK)« œU?? e s¹c?« iFÐ –U?? I½≈Ë ‹ w?KŽ
Ê_ Vł«Ë W?L?BFU?Ð ÊU1ùU8 ¨rN?OKŽ b?(« rO?I¹
ÂUJŠ√ Ê√ wMFð ˜ tK« ‰u??Ý— W??H? ?OKš W??L? B? Ž
d?Cð ôË ”UM« lHM?ð W?O?N≈ ÎU?#UJŠ√ W?H?OK)« «c¼
ÆΫbŠ√
∫rKF!« WM¹b æ
wKŽË ¨r?KF« WM?¹b??# U½√ ∫˜ tK?« ‰u??Ý— ‰U?? 
©±®
Æ»U³«  QOK8 rKF« œ«—√ sL8 ¨UNÐUÐ
∫Âœ¬ rKŽ æ
Âœ¬ v≈ dEM¹ Ê√ œ«—√ s# ∫˜ tK« ‰uÝ— ‰U
U¹de“ sÐ vO×¹ v≈Ë tLN8 w8 Õu½ v≈Ë tLKŽ w8

¨5%(« ÂU?#ù« q²I# ¨wJ*« bL?Š√ sÐ o8u*« ¨w#“—«u)« ©±®


qB?? ? H« ¨±¥±∏ v?Ë_« W?? ?F? ? ³?D« ¨r? ¨Èb?? ?N?« —«u½√ —«œ ¨±Ã
Æ≤¥ r— Y¹bŠ ¨∑∂ ’ ¨lЫd«

≥≥
¨t?? AD?Ð w8 Ê«d?? L? ?Ž sÐ vÝu?? # v≈Ë ¨Áb?¼“ w8
Æ©±® VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ v≈ dEMOK8
∫…œUÝu!« w! XOMŁ u! æ
d³?M*« bF= ÎU?OKŽ X¹√— ∫‰U? Íd²x?³« wÐ√ sŽ
¨˜ tK« ‰u?Ýd X½U?e WŽ—b?# t?OKŽË ≠W?8uJUÐ≠
W?#U?L?FÐ ÎU?L?²?F?#Ë ¨˜ tK« ‰u?Ý— nO?%РΫbKI?²?#
tK?« ‰u??Ý— -U?? š t??F? ?³? ?=« w8Ë ˜ tK« ‰u??Ý—
∫‰U??Ë tMDÐ sŽ n?A?eË d??³M*« v?KŽ b??F?I? 8 ¨˜
ÏrKŽ `½«u?'« 5Ð U/S?8 ¨w½ËbI?Hð Ê√ q³? w½uKÝ
¨˜ tK« ‰u?Ý— »UF «c¼ ¨rKF« jH?Ý «c¼ ¨rł
wŠË d?O? ž s# ÎU?“ ˜ tK« ‰u?Ý— w?M“ U?# «c¼
X%?KłË …œU?? Ýu« w XO?MŁ u tK?«u??8 ¨w?≈ wŠË√
q¼_Ë ¨r?Nð«—u?? ²Ð …«—u?? ²?« q¼_ XO?? ²? ?8_ U?? N? ?O?KŽ

Y¹b?? ?Š ¨∑∑ ≠ ∑∂ ’ ¨o‡‡‡?‡ÐU?? %?« —b‡‡?‡‡B?*« ¨w#“—«u?? )« ©±®


Æ≤µ r—

≥¥
…«—u?? ? ²?« tK?« oD?M¹ v?²? ? ?Š ¨rN?KO?? ? $S?Ð qO?? ? $ù«
‰e½√ U0 reU²?8√ b wKŽ ‚b?= ∫ôuIO?8 qO$ù«Ë
©±®
ÆÊuKIFð ö8 »U²J« ÊuK²ð r²½√Ë UMO8
øX!e½ s¹√ æ
b?? ? Ë ô≈ W?¹¬ Xe?½ U?? ? # t?K«Ë ∫‰U?? ? w?KŽ s?Ž
w V¼Ë wЗ Ê√Ë Xe½√ s?¹√Ë Xe½√ U?L?O?8 XLKŽ
©≤® Î
ÆôËRÝ ÎU½U%Ë ÎôuIŽ ÎU³K
ø—UN½ Â√ qOKÐ æ
tK« »U?²?e sŽ w½uKÝ ∫VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ ‰U?
qOKÐ√ X8dŽ bË ô≈ W?¹¬ s# fO t½S8 ©qłË eŽ®
©≥®
Æq³ł w8 Â√ qNÝ w8 Â√ —UNMÐ Â√ Xe½

Æ≤∂ r— Y¹bŠ ¨∑∑ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨w#“—«u)« ©±®


W??%? ?ÝR??# ¨V?UM*« ¨wJ?*« b??L? ?Š√ sÐ o8u*« ¨w?#“—«u??)« ©≤®
¨lÐU??%« qB??H« ¨≤∞∞µ v‡‡‡‡Ë_« W?‡‡‡‡‡‡?F?³D« ¨ Ëd?‡‡‡‡OÐ ¨⁄ö??³«
Æπ≤ ≠ π± ’
Æπµ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨w#“—«u)« ©≥®

≥µ
∫rKŽ√ U æ
»U?? ×? ?=√ w8 ÊU?? e√ t qO?? b?? Ë ¡UD?Ž sŽË
U?? ?# ∫‰U?? ? øwK?Ž s# r?KŽ√ b?? ?Š√ ˜ tK?« ‰u?? Ý—
©±®
ÆwFKI« tłdš√ ÆrKŽ√
∫iz«dH!UÐ æ
WM¹b*« q¼√ r?KŽ√ ∫‰U? › œu?F?%?# sЫ sŽË
ÆVUÞ wÐ√ sÐ wKŽ iz«dHUÐ
©≤®
ÆwFKI« UNłdš√ Áu×½ …dOG*« sŽË
∫t6uł æ
∫‰U?? t?½√ U??L? N?MŽ tK« w?{— ”U??³? ?Ž sЫ sŽË
tK« .√Ë ¨r?KF« —U??A? Ž√ W??F? %ð wDŽ√ b??I? tK«Ë
uÐ√ t??łd?? š√ Æd??ýU??F« d??A? ?F« w8 rJe—U?? ý b??I

w8 …d?? CM« ÷U¹d?« ¨b??L? ?Š√ d??H? F? ?ł wÐ√ ¨Íd?? ³D« ©≤® ©±®
¨ Ëd?OÐ …b¹b?'« …ËbM« —«œ ¨WM'U?Ð s¹d?A?³*« …d?A?F« VUM#
Ʊ¥± ’ ¨±π∏∏ vË_« WF³D«

≥∂
ÊUe qł— Í√ ∫«uUI8 ”UM« tQÝ bË tMŽË ÆdLŽ
ÎU?ÝQÐË ÎULKŽË ÎU?LJŠ t8u?ł ÎU¾K²2 ÊU?e ∫‰U øÎU?OKŽ
t??łd??š√ Ƙ tK« ‰u??Ý— s?# t??²Ð«d?? l# …b??$Ë
©±®
ÆVUM*« w8 bLŠ√
U ¡U?O³½_« s q?C6√ ‹ 5M R*« d?O √ æ
∫˜ rEŽ_« ‰uÝd!« «bŽ
W??OUJý≈ Êu??ed?²¹ ô rN?MŽ tK« w{— W??F?O? A«
XO??³?« q¼_ nU??x? # V?¼c??# Í√ q³?? s?# ÕdDð
«u?? ?#b?? I?¹ Ê√ ÊËœ rN?? ?OKŽ t?? ?#ö?? ?ÝË tK«  «u?K=
tK« w{— W?F?O?A«Ë ¨U?N wIDM*«Ë wL?KF« qOb«
t??#ö??ÝË tK«  «u?K= wKŽ ÂU??#ù« Ê√ ÊËd¹ r?NMŽ
rEŽ_« ‰u?Ýd« «bŽ U?# ¡U?O³½_« s?# qC8√ t?OKŽ
v≈ ÃU?²?%Ë Î«b?ł …d?O?¦J8 Wœ_« U?#√ ¨˜ b?L×?#

VUM# w8 …d??CM« ÷U¹d« ¨b?L? Š√ d?H?F?ł w?Ð√ ¨Íd?³D« ©±®


W?F³D« ¨ Ëd?OÐ …b¹b'« …ËbM?« —«œ ¨WM'UÐ s¹dA?³*« …dA?F«
Ʊ¥± ’ ¨±π∏∏ vË_«

≥∑
Îö?Oœ d?ecMÝ W?F¹d?Ý …—U??ýSÐ UM½√ ô≈ …d?O?¦?e V²?e
VUD« W¹U?H?e »U?²?e u?¼Ë WM%« q¼√ —œU?B?# s#
wF??8U??A« w−?MJK VUÞ w?Ð√ sÐ wKŽ VU?M# w8
w−MJ« rKJð Ê√ b?F³8 ¨WM%« q¼√ ¡U?LKŽ s# u¼Ë
wKŽ ÂU?? #û fL?? A« œ— WQ?? %? # s?Ž wF??8U?? A«
∫h½ w8 ‰U ©±® ‹
«uKx¹ ôË p?c?e t?L? −?F?# w8 w½«d??³D« Á«Ë—Ë
lýu??O Ë√ ‹ vÝu* …e?−? F?# p– ÊuJ?¹ Ê√ U?#≈
qC?? 8√ ˜ UM?O? ³?M8 ‹ vÝu* ÊU?? e ÊS?? 8 ¨‹
Ê≈Ë ¨vÝu?# v≈ lýu¹ s?# t?O≈ »d?√ ‹ wKŽË
‹ wKF8 ÎU?O³½ ÊU?e ÊS8 ‹ lýuO …e?−F?# ÊUe
–≈ tM# qC??8√ ‹ wKF??8 ÎU?O? ³½ sJ¹ r Ê≈Ë ¨tK?¦?#
¨qOz«d?Ý≈ wMÐ ¡U?O?³½Qe w²?#√ ¡U?LKŽ˜ w³M« ‰U?

ÂU?#ù« q?²?I? # »U?²? e lł«— Ÿu?{u*« «c¼ ‰u??Š …œ«e?²? Ýû ©±®
WM%« q¼√ —œUB?# s# Y׳РÁUMI8—√ YO?Š nRLK ‹ wKŽ
ÆfLA« l# wKŽ ÂU#ù« ełUF# sŽ f³K« nAe Ê«uMFÐ

≥∏
·c?? ?ŠË ¨qOz«d?? ?Ý≈ wM?Ð ¡U?? O? ? ³½√ d?? ?š¬ kH? w8Ë
ÆWNÐUA*« …uI ·UJ«
tK« v≈ …U??Žœ qOz«d??Ý≈ wMÐ ¡U??O?³?½√ Ê√ vMF*«Ë
VO??žd?²«Ë d?¹c?×? ²«Ë d?łe?«Ë kŽuUÐ t½U??×?³? Ý
ÆVO¼d²«Ë
ÊuÞdxM# ÂU?I*« «c¼ w8 ÊuLzU t²?#√ ¡ULKŽË
”U?M?« v?Ë√ ‹ w?K?ŽË ¨ÂU?E?M?« «c?¼ p?K?Ý w?8
©±®
ÆwKŽ reUC√ ∫˜ tuI hM« «cNÐ

sÐ nÝu?¹ sÐ b??L? ×? ?# tK«b?? ³? Ž wÐ√ ¨wF?? 8U??A« w−?MJ« ©±®


VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ VU?M# w8 VUD« W¹U?He ¨wýd?I« b?L×?#
w8 qB8 ¨±ππ≥ WF?Ыd« WF³D« ¨ ËdOÐ ¨w³?²J« Wedý ¨‹
vK= v²?Š ©’® w³M« ¡U?ŽbÐ fL?A« œ— w8 ÍËd*« Y¹b?(«
Æ‹ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ

≥π
w½U¦
« »U³
«

dJ w√Ë ‹ 5MR*« dO√ 5


wM¹d?? ²? F?¹ ÎU½UDO?? ý w Ê√ «u?? LKŽ«Ëò
X³?? C? ž w?½u??L? ?²¹√— «–S?? 8 ¨ÎU½U??O? ?Š√
©±®
dJÐ wÐ_ W³Dš s# åw½u³M²łS8

W?? #U?? #ù« ¨r?K%?? # s?Ð tK«b?? ?³? ?Ž ¨Í—uM¹b?« ¨W?? ³? ?O? ?²? ? sЫ ©±®
¨≤∞∞∂ W?O½U¦« W?F³D« ¨ Ëd?OÐ ¨WO?LKF« V²J« —«œ ¨W?ÝUO?%«Ë
Ʊπ ’

¥±
∫s,(« UÐ√ U¹ pK¦ s¹√Ë æ
wÐ√ sÐ w?KŽ W¹«— VŠU??= —u??Ž_« Àd??(« sŽ
s# lL??ł w8 ÊU?e ˜ w³M« Ê√ UM?GKÐ ∫‰U? VUÞ
w8 ÎU? Šu½Ë t??LKŽ w8 Âœ¬ r?J¹—√ ∫‰U??I?8 tÐU??×? =√
s# Ÿd?ÝQÐ sJ¹ rK?8 øt?²?LJŠ w8 rO¼«dÐ≈Ë t?L?N?8
X%?√ tK« ‰u?Ý— U¹ ∫dJÐ uÐ√ ‰U?I?8 ¨wKŽ lKÞ Ê√
s# qłd?« «c??N aÐ a?Ð øqÝd« s# WŁö?? ¦Ð Îö? ł—
U¹ t??8d?Fð ôË√ ∫˜ w³M« ‰U?? øtK« ‰u??Ý— U¹ u¼
uÐ√ u?¼ ∫‰U?? ¨r?KŽ√ tu?? ?Ý—Ë tK« ∫‰U?? ? ødJ?Ð UÐ√
aÐ aÐ ∫dJÐ uÐ√ ‰U?I?8 ¨VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ s%?(«
©±®
øs%(« UÐ√ U¹ pK¦# s¹√Ë s%(« UÐ√ U¹ p
∫˜ tK!« ‰uÝ— nB¹ s qC6√ æ
dJÐ wÐ√ v?≈ «Ë¡U?ł œu??N?O?« Ê√ d?L? Ž sЫ sŽË

W??%? ?ÝR??# ¨V?UM*« ¨wJ?*« b??L? ?Š√ sÐ o8u*« ¨w?#“—«u??)« ©±®


¨lÐU??%« qB?H« ¨≤∞∞µ v‡?‡‡‡‡‡‡Ë_« W?‡‡‡‡F?³?D« ¨ Ëd‡‡‡‡O?Ð ¨⁄ö?³«
Æπ± ≠ π∞ ’

¥≥
œu?N?O« dA?F?# ∫‰U?I?8 ¨p³ŠU?= UM n= ∫«uU?I?8
b??IË ¨5ðU¼ wF??³?=S??e —U?G?« w8 t?F? # XMe b??I
wH? Íd?? B?Mš Ê≈Ë ¡«d?? Š q?³? ?ł t?? ?F? ?#  b?? ?F? ?=
«c¼Ë b?¹b?? ý ˜ tM?Ž Y¹b?? (« s?JË ¨Ád?? B?Mš
UÐ√ U?¹ ∫«uU?? ?I? ?8 ÎU? ?O?KŽ «uðQ?? ?8 ÆVU?Þ wÐ√ sÐ w?KŽ
‰u?Ý— sJ¹ r ∫‰U?I?8 pL?Ž s?Ы UM n= s%?(«
d?? ?O? ? B? ? I?UÐ ôË Îôu?Þ V¼«c« q?¹uD?UÐ ˜ tK«
…dLŠ ÎUÐdA# ÊuK« iOÐ√ WFÐd« ‚u8 ÊUe ¨œœd²*«
v≈ Ád??F? ý »d??C¹ j?DIUÐ fO? d??F? A« b??F? ł
WÐd?%*« oO?œ 5MOF?« ZŽœ√ 5³'« XK?= t²?³½—√
t WC?8 o¹dÐ≈ tIMŽ ÊQ?e n½_« vM√ U¹UM¦« ‚«dÐ
p%?# VO?C sN½Q?e tðd?Ý v≈ t?²³? s#  «dF?ý
 «d?? F? ý Á—b?? = w8 ôË Áb??%? ?ł w8 fO? œu??Ý√
vA?? # «–≈Ë ¨Âb??I«Ë n?J« s¦??ý ÊU?? eË ¨s¼d?? O? ž
l#U−0 XH²≈ XH²« «–≈Ë ¨d?x= s# lKI²¹ U/Qe
”UM« ö?Ž b?F? «–≈Ë ”U?M« d?L?ž ÂU? «–≈Ë ¨t½bÐ
¨”UM?« vJÐ√ V?Dš «–≈Ë ”UM« X?B½√ rK?Jð «–≈Ë

¥¥
rO?Šd« »_U??e rO?²?OK ¨”UMU?Ð ”UM« rŠ—√ ÊU?eË
rN?cÐ√Ë ”UM?« l−?? ý√ ¨.dJ?« .dU?? e WK?#—úË
e³?š t#U?FÞË ¡U³?F« tÝU?³ ¨ÎUN?łË rN×?³=√Ë ÎU?He
nOKÐ u?A?×# Âœ_« ÁœU?ÝËË 6K« t?#«œ≈Ë ¨d?OF?A«
t ÊU?e ¨j¹dAUÐ q#d?# Êö?Ož Â√ Ád¹d?Ý ¨qxM«
Èd??š_«Ë »U??×? %« vŽb?ð U??L¼«b??Š≈ ÊU??²? #U??L? Ž
¡«d??G« t??²¹«—Ë —U??I? H?« «– t??H? O? Ý ÊU??eË ¨»U??I? F«
—u??H? F¹ Á—U??L? ŠË ‰b?œ t??²KGÐË ¡U??³? C? F?« t??²? U½Ë
‚u?A?L?*« t?³?O?C?Ë W??edÐ tðU?ýË e?&d??# t?Ýd?8Ë
`{UM« sK?F¹Ë d?O?F?³« qI?F?¹ ÊU?eË ¨b?L?(« Áƒ«uË
©±®
ÆqFM« nBx¹Ë »u¦« ld¹Ë

VUM# w8 …d??CM« ÷U¹d« ¨b?L? Š√ d?H?F?ł w?Ð√ ¨Íd?³D« ©±®


WF?³D« ¨ ËdOÐ ¨…b¹b'« …ËbM?« —«œ ¨WM'UÐ s¹dA³*« …d?AF«
Ʊ¥≥ ’ ¨±π∏∏ vË_«

¥µ
Y

« »U³
«

‹ 5MR*« dO√ 5

»UD)« s dLË

¥∑
∫Í—b¹ ô dLŽ æ
w²«Ë œU?MÝù« W??×? ?O? ×? ?B« W¹«Ëd?« Ác¼ w8Ë
q?zU?? ? C? ? ?8 w?8 q³?MŠ s?Ð b?? ? L? ? ?Š√ ÂU?? ? #ù« U?¼«Ë—
sÐ d?? L? ?Ž W?? H? ?O?K)« s# —«d?? ≈ b?? $ W?ÐU?? ×? ?B«
∫W¹«Ëd« ‰uI²8 ¨rJ(« w8 QDš√ t½QÐ »UD)«
»UD)« sÐ d??L?Ž Ê√ ¨w³M'« ÊU?O? ³þ wÐ√ sŽ
U?NÐ «u??³¼c?8 U??N?L?łdÐ d??#Q?8 X½“ b? …√d??#SÐ vð√
∫«uU?I8 øÁc?N U# ∫‰U?I?8 ¨wKŽ rNO?IK8 U¼u?Lłd?O
s# wKŽ U??N? Že?²½S??8 ¨U?N? L?łd?Ð d?L? Ž d?#Q??8 ¨X½“
U??# ∫‰U?? I? 8 ¨d??L? ?Ž v≈ «u??F? ?łd??8 ¨r¼œ—Ë r?N¹b¹√
«c¼ qF??8 U??# ∫‰U?? ¨wKŽ wMF?¹ U½œ— ∫«uU?? øreœ—
¡U??−?8 w?KŽ v≈ qÝ—Q??8 t?L?KŽ b? ¡w?A ô≈ wKŽ
ø¡ôR¼  œœ— p U??# ∫‰U??I?8 ¨V?C?G*« t??³? ý u¼Ë
sŽ rKI« l8— ∫‰u?I¹ ˜ w³M« XF?L?Ý U?#√ ∫‰U?
d??O? G? B« sŽË kI??O? ²? %¹ v²??Š rzUM« s?Ž ∫WŁöŁ
‰U ¨vKÐ ∫‰U? øqIF¹ v²Š wK²³*« sŽË d?³J¹ v²Š
¨U?NÐ u¼Ë U¼Uð√ tKFK8 Êö?8 wMÐ …ö?²³?# Ác¼ ∫wKŽ

¥π
rK?8 ¨Í—œ√ ô U½√Ë ∫‰U?? ? ¨Í—œ√ ô ∫d?? L? ? Ž ‰U?? I? ? 8
ƨUNLłd¹
©±®
Æ`O×= ÁœUMÝ≈ ∫g#UN« w8 ≠
∫UNLł— œ«—√ æ
»UD)« s?Ð d??L? Ž Ê√ s%??(« sŽ Ëd??L? Ž sŽ
Ê√ œ«—Q?? ?8 X½“ b?? ? vK³?? ?Š W½u?M−?? ?# …√d?? #S?Ð vð√
XFLÝ U#Ë√ ∫5M#R*« dO?#√ wKŽ t ‰UI8 ¨UNLłd¹
‰U?? ø‰U?? U??#Ë ∫‰U?? ø˜ tK?« ‰u??Ý— ‰U?? U?? #
ÊuM:« sŽ ∫WŁöŁ sŽ rKI« l8— ∫˜ tK« ‰uÝ—
rzUM?« sŽË rK²?? ×¹ v²??Š Âö?? G« sŽË √d??³?¹ v²??Š
©≤®
ÆUNMŽ vKx8 ∫‰U¨kIO²%¹ v²Š

oOI% ¨≤à ¨WÐU×B« qzUC8 ¨bL×# sÐ bLŠ√ ¨q³MŠ sÐ ©±®


W?OÐdF« WJKL*« ¨Í“u?'« sЫ —«œ ¨”U?³Ž b?L×?# sÐ tK« w=Ë
r— Y¹bŠ ¨∏∏± ≠ ∏∏∞ ’ ¨±¥≤∂ W¦U¦« W?F³D« ¨W¹œuF%«
Ʊ≤∞π
W??%? ?ÝR??# ¨V?UM*« ¨wJ?*« b??L? ?Š√ sÐ o8u*« ¨w?#“—«u??)« ©≤®
Æ∏≥ ’ ¨lÐU%« qBH« ¨≤∞∞µ vË_« WF³D« ¨ ËdOÐ ¨⁄ö³«

µ∞
∫dLŽ pKN! wKŽ ôu! æ
sŽ Áb?? ?ł sŽ t?? ?OÐ√ sŽ w?KŽ sÐ b?¹“ wM?Łb?? Š
d??L? ?Ž W¹ôË w8 ÊU?? e U* ∫‰U?? VUÞ wÐ√ s?Ð wKŽ
X8d²ŽU?8 p– sŽ dLŽ UNQ?Ý ¨q#UŠ …√d#SÐ vð√
sÐ wKŽ UN?OIK8 rłdð Ê√ dL?Ž UNÐ d#Q8 ¨—u?−HUÐ
d?#√ ∫«uU?I8 ø…√d*« Ác¼ ‰U?Ð U# ∫‰U?I?8 VUÞ wÐ√
 d?#√ ∫t ‰U?I? 8 ¨wKŽ U¼œd?8 rłdð Ê√ d??L?Ž U?NÐ
¨—u−HUÐ ÍbMŽ X8d²Ž« rF½ ∫‰UI8 ørłdð Ê√ UNÐ
U# v?KŽ p½UDKÝ UL?8 UN?OKŽ p½UDKÝ «c¼ ∫‰U?I8
Ë√ U??Nðe??N? ²?½« pKFK8 ∫w?KŽ t ‰U?? rŁ øU??NM?DÐ w8
U#Ë√ ∫wKŽ ‰U ¨p– ÊU?e b ∫dLŽ ‰UI8 øU?N²Hš√
vK?Ž b?? ?Š ô® ∫‰u?? ?I¹ ˜ tK?« ‰u?? ?Ý— X?F? ? L? ? Ý
Ë√ X%?³?Š Ë√  b?O? s# t½√ ©¡ö?³« b?FÐ ·d?²?F?#
Æt —«d≈ ö8  œbNð
Ê√ ¡U?%?M«  e?−?Ž ∫‰U?? rŁ U?N?KO?³? Ý d?L?Ž vK?x?8
©±®
ÆdLŽ pKN wKŽ ôu ¨VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ q¦# ÊbKð

Æ∏¥ ≠ ∏≥ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨w#“—«u)« ©±®

µ±
∫U½UCU√ wKŽ æ
wKŽ ∫‰U?I?8 d?L?Ž UM?³Dš ∫‰U? ”U?³?Ž sЫ sŽ
©±®
ÆU½√d√ wÐ√Ë U½UC√
∫wKŽ v!≈ dLŽ ‰uU «Ëœ— æ
…√d?#SÐ d?L?Ž vð√ ∫‰U?? ‚Ëd?%?# sŽ d?#U?Ž sŽ
UN«b= qFłË ULNMOÐ ‚dH8 UNðbŽ w8 X×J½ b
t??ŠU?J½ œ—√ Ϋd??N? ?# e??O? ?ł√ ô ∫‰U??Ë ‰U*« X?OÐ s#
ÎU?OKŽ mK?³?8 ∫YF?ý√ œ«“Ë ¨Î«bÐ√ ÊU?F?L? ²?−¹ ô ∫‰U?Ë
U0 d?? N?*« U?? NK8 W?M%« «uK?N? ?ł «u½U?? e Ê≈Ë ∫‰U?? I? ?8
XC?I½« «–S?8 ¨U?L?NMOÐ ‚d?H¹Ë U?Nłd?8 s# q×?²?Ý«
d?L? Ž VDx?8 ¨»U?D)« s# VÞU?š u??N?8 U?N?ðb?Ž
«Ëœ—Ë WM?%« v≈  ôU?? N? ?'« «Ëœ— ∫‰U?? I? ?8 ”U?M«
©≤®
ÆwKŽ v≈ dLŽ ‰u

Æπ≥ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨w#“—«u)« ©±®


Æπ∑ ≠ π∂ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨w#“—«u)« ©≤®

µ≤
∫Íd6UG*« VŠUo æ
re ”UM« ‰Q?Ý d?L? Ž Ê≈ ∫‰U? s¹d?O?Ý sÐ≈ sŽ
VŠU?= U¹ wMŽ√ „U¹≈ ∫w?KF ‰U?Ë „uKL*« ÃËe?²¹
Æ©±® 5MŁ« ∫‰UI8≠tOKŽ ÊUe ¡«œ—≠ Íd8UG*«
∫»UD)« sÐ dLF! ¡UŽœ æ
∫‰uI¹ dL?Ž XFLÝ ∫‰U VO%*« sÐ b?OFÝ sŽ
wÐ√ s?Ð wK?Ž U?? ?N f?O WK?C? ? F* w?MI?? ?³?ð ô rN?K«
©≤® Î
ÆUOŠ VUÞ
∫¡UCI!« dLŽ rKF¹ æ
qł— vŽb??²? Ý« ∫‰U?? ”U??³? Ž sÐ tK«b??³? Ž sŽ
¨»UD?)« sÐ d?? L? ?Ž v?≈ VUÞ wÐ√ s?Ð wKŽ v?KŽ
¨»UD)« sÐ d?L?Ž fK?−?# w8 ÎU?%U?ł wKŽ ÊU?eË
‰UË ¨s%(« U?Ð√ U¹ ∫‰UI8 wKŽ v≈ dL?Ž XH²U8

Æπ∑ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨w#“—«u)« ©±®


Æπ∏ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨w#“—«u)« ©≤®

µ≥
¨pL??B?š l# fK?łS?8 s%??(« UÐ√ U¹ rI??8 ∫b¹R*«
·dB½«Ë «Ëd?þUM²8 t?LBš l# f?K−8 wKŽ ÂU?I8
5³?²8 t?O?8 fK−8 t?%K−?# v≈ wKŽ lł—Ë qłd«
U# s%?(« UÐ√ U¹ ∫t ‰UI8 ¨tN?łË w8 dOG²« d?LŽ
∫‰U ¨rF½ ∫‰U øÊU?e U# X¼de√ øΫdO?G²# „«—√ w
¨wL??B? š …d??C? ×Ð wM²??O?Me p½_ ∫‰U?? ø„«– rË
cšQ8 øpLBš l# fKłS8 wKŽ U¹ r ∫XK ö8√
wÐQÐ ∫‰U?? rŁ t?OMO??Ž 5Ð q³?I? 8 wKŽ ”√dÐ d??L?Ž
 U??LKE?« s# UMłd??š√ rJÐË t?K« U½«b¼ rJ?Ð ¨r²½√
©±®
Æ—uM« v≈
∫WŽU−ý æ
dLŽ rN³Dš ∫‰U w³?C« bUš sÐ bL×# sŽ
v≈ Êu8d?Fð UL?Ž reUM8d= u ∫‰U?I8 »UD)« sÐ
¨«u²J%8 ∫bL×# ‰U ø5F½U= r²Me U# ÊËdJMð U#
Ê–≈ ¨d?L?Ž U¹ ∫‰U??I?8 wKŽ ÂU?I?8 ¨ÎUŁö?Ł p– ‰U?I?8

Æππ ≠ π∏ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨w#“—«u)« ©±®

µ¥
øVð√ r ÊS8 ∫‰U ¨„U?MK³ X³ð ÊS8 p³O²?²%½ UMe
∫‰U?? I? 8 ¨„UM?O? Ž t?? O? 8 Íc« »d?? C½ Ê–S?? 8 ∫‰U??
«–≈ s# W?? ?#_« Ác?¼ w8 q?F? ? ł Íc« t?K b?? ?L? ? («
©±®
ÆU½œË√ ÂU√ UM−łuŽ√
Ê√ vKŽ r?N? ³? ²? e s?# qOœ d??³? ?e√ «c¼ ∫‰u??√ ≠
vNM¹Ë ·Ëd??F*UÐ d?#Q¹ Íc« u?¼ ‹ wKŽ ÂU?#ù«
t?²? ŽU?−?ý kŠö??8 ¨ÂUJ(« ·U?x¹ ôË d?JM*« sŽ
¨WÐU?×? B« W?O?I?Ð  uJÝ rž— d?L?Ž v?KŽ œd« w8
wKŽ ÂU?#ù« WL?BŽ v?KŽ ‰bð W¹«Ëd« Ác¼ Ê√ UL?e
Ê√ lOD²%¹ Íc« bOŠu« t½_ t²OLKŽ√ vKŽË ‹
ÆWHOK)« ¡UDš√ `×B¹
∫rN¹√dÐ  U¹ü« «Ëd,6 s¹c!« ¡«eł æ
d?? L? )« Âu?? »d?? ý ∫‰U?? s?L? Šd«b?? ³? ?Ž sŽ
s#“ w?8 ÊU?? O? H? ?Ý w?Ð√ sÐ b¹e?¹ rN?? OKŽË ÂU?? A?UÐ
∫«uUI8 ød?L)« r²Ðdý q¼ ∫b¹e¹ rN ‰UI?8 ¨dLŽ

Æππ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨w#“—«u)« ©±®

µµ
‰U? fO?Ë√ ∫‰U?I?8 ¨‰ö??Š UM w¼Ë U¼UMÐd??ý rF½
ÔdÚLÓ‡Ú « U?ÓL]½≈ «uÔMÓ¬ Ós¹c] « UÓN^¹Ó√ UÓ¹˚ ∫qłË eŽ tK«
«uÔF?OÞÓ√ÓË Ót]K « «u?ÔFOÞÓ√ÓË˚ tu v≈ ©±® ˝ÔdD?ÚOÓ*«Ë
√d?≈ ∫«uU??I?8 ¨W¹ü« s# ⁄d??8 v²?Š ©≤® ˝Ó‰u?ÔÝ]d «
«uÔM?Ó¬ Ós¹c?] « vÓKÓŽ Óf?ÚOÓ ˚ √d?? ? I? ? 8 ¨U?¼b?? ? FÐ w?²«
v≈ ©≥® ˝«uÔLFÓÞ UÓLO?; ÏÕUÓMÔł  UÓ(U]B « «uÔKLÓŽÓË
s# s×M8 ©¥® ˝Ó5MD?Ú×?ÔL‡Ú « ^V×Ô¹ Ôt]K «ÓË˚ ∫tu?
¨d?L? Ž v≈ r¼d?#QÐ V?²J8 Æ«uM%?Š√Ë «u?M#¬ s¹c«
ö??8 Îö? O «c¼ wÐU??²? e „Uð√ Ê≈ ∫d??L?Ž t??O≈ V?²J8
ö?8 ¨Î«—U?N½ „U?ð√ Ê≈Ë ¨w≈ rNÐ YF?³ð v²??Š `³?Bð
Æw≈ rNÐ YF³ð v²Š f9
d?L?Ž vKŽ «u??#b? U?LK8 ¨t?O≈ rN?Ð YF?³?8 ∫‰U?
«Ëœ— ULe tOKŽ «Ëœ—Ë b¹e¹ rNQ?Ý ÊUe ULŽ rNQÝ
˜ w³M« »U??×?=√ rN??O?8 —U?A? ²?ÝU?8 ¨b?¹e¹ vKŽ
Âu?I« w8 d{U?Š wKŽË ∫‰U ¨t?O≈ …—uA*« «Ëœd?8

Æπ≥ ≠ π∞  U¹ü« ¨…bzU*« …—uÝ ©¥® ©≥® ©≤® ©±®

µ∂
dO?#√ ‰UI8 øs%(« UÐ√ U?¹ ‰uIð U# ∫‰UI?8 ¨XeUÝ
«uKŠ√Ë »cJ« tK« vKŽ «Ëd²?8« Âu rN½≈ ∫5M#R*«
«u??²? ³?Ł ÊS??8 rN??³? O? ²? ?²? %ð Ê√ È—Q??8 ¨tK?« Âd??Š U??#
r¼ Ê≈Ë ¨rNUMŽ√ XÐd{ ‰öŠ dL)« Ê√ «uLŽ“Ë
tK« vKŽ rN?²¹d?HÐ 5½U?LŁ 5½U?LŁ rN?²Ðd{ «u?F?ł—
∫‰U?I8 ¨wKŽ WU?I?# rNF?LÝQ?8 r¼U?Žb8 ÆqłË e?Ž
t??O≈ »u??²½Ë tK« d??H? G? ²? %½ ∫«uU??I? 8 øÊuu??Ið U??#
s×½Ë U?¼UMÐd??ý U?/≈Ë Â«d??Š d??L? )« Ê√ b?? N? A½Ë
©±®
Æ…bKł 5½ULŁ 5½ULŁ rNÐdC8 ¨Â«dŠ UN½√ rKF½
∫»UD)« sÐ dLF! ¡UŽœ æ
sÐ d?? ?L? ? Ž ÊU?? e ∫‰U?? ? qO?? ?I? ? Ž sÐ v?O? ?×?¹ sŽ
ÊU?? e U?? L? ? O? ?8 VUÞ w?Ð√ sÐ wK?F ‰u?? I¹ »U?D)«
U¹ „b??FÐ tK« w½U?I?Ð√ ô ∫tMŽ Ãd?H? O?8 tMŽ tQ??%¹
©≤®
ÆwKŽ

Ʊ∞∞ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨w#“—«u)« ©±®


Ʊ∞± ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨w#“—«u)« ©≤®

µ∑
∫ÎUOKŽ ‰QÝ≈ æ
s# ∫t²Q?%8 dLŽ XOð√ ∫‰U Íb?³F« WM¹–√ sŽ
uÐ√ t??łd?š√ Æt?K%?8 ÎU? OKŽ Xz√ ∫‰U?? ød??L?²? Ž√ s¹√
©±®
ÆWI8«u*« w8 ÊUL%« sÐ«Ë dLŽ
∫…dDC æ
…√d#SÐ dLŽ vð√ ∫‰U wLK%« sLŠd«b³Ž sŽ
vÐQ8 t²I%²?ÝS8 Ÿ«— vKŽ  dL8 gDF« U¼bNł√
¨XKF??H? 8 ¨U??N? %? H½ s# t?MJ9 Ê√ ô≈ U??N? O? I? %¹ Ê√
Ác¼ ∫wK?Ž t ‰U??I? ?8 U??N? L? ?ł— w8 ”UM« —ËU?? A? 8
©≤®
ÆqFH8 UNKO³Ý qx8 p– v≈ …dDC#
∫VB½ WOKLŽ æ
s# …√d#≈ UOð√ 5Kł— Ê√ d?L²F*« sÐ gMŠ sŽË

VUM# w8 …d??CM« ÷U¹d« ¨b?L? Š√ d?H?F?ł w?Ð√ ¨Íd?³D« ©±®


WF?³D« ¨ ËdOÐ ¨…b¹b'« …ËbM?« —«œ ¨WM'UÐ s¹dA³*« …d?AF«
Ʊ¥≤ ’ ¨±π∏∏ vË_«
Ʊ¥¥ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨Íd³D« ©≤®

µ∏
UN?OF8bð ô ∫ôU?Ë —UM¹œ WzU# U¼U?Žœu²ÝS?8 g¹d
U??¦?³K?8 ¨lL?²? $ v²??Š t??³?ŠU??= ÊËœ UM# b??Š√ v≈
b w³ŠU?= Ê≈ ∫‰UË UNO≈ UL¼b?Š√ ¡Uł rŁ ÎôuŠ
U??N?OK?Ž qI?¦? 8 XÐQ??8 ¨d?O?½U½b« w≈ wF??8œS?8  U??#
X¦?³ rŁ ¨tO≈ U?N?²F?8œ v²Š U?NÐ «u«e¹ rK8 U?NK¼QÐ
¨dO½U½b« w≈ wF8œ« ∫‰UI8 dšü« ¡U−8 dš¬ ÎôuŠ
X# b?? p½√ rŽ“Ë w?½¡U?ł p?³?ŠU??= Ê≈ ∫XU??I? 8
Ê√ œ«—Q?8 ¨d??L?Ž v?≈ U?L? B?²? šU?8 t?O?≈ U?N? ²?F? 8b?8
ô≈ „«—√ U??# ∫U?? N ‰U?? t½√ ÍË—Ë ¨U??N? ?OKŽ wC?? I¹
UM?MOÐ wC?? Ið Ê√ tK?« „b??A½√ ∫X?U??I? ?8 ¨WM#U?? {
wKŽ v≈ U?NF?8d8 ¨VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ v≈ UM?F8—«Ë
ô U?L²K fO√ ∫‰U?I?8 ¨UNÐ «dJ# b? U?LN½√ ·d?ŽË
¨vKÐ ∫‰U? øt?³?ŠU?= ÊËœ UM# b?Š«Ë v≈ U?N?O?F?8bð
v²Š p³ŠU= ¡w−8 V¼–« U½bMŽ pU# ÊS8 ∫‰U
©±®
ÆULJO≈ UNF8b½

Ʊ¥∂ ≠ ±¥µ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨Íd³D« ©±®

µπ
∫‰«u _« r,U æ
ÁbMŽ lL??²? ł« d?L? Ž Ê√ W??×KÞ sÐ vÝu??# sŽË
—U??A? ²? ÝU??8 WK?C? 8 tM# XK?C? H? 8 t??L? %? I? 8 ‰U??#
tJ%9 Ê√ Èd½ ∫«uU?I8 qC?H« p– w8 tÐU?×=√
w8 w?KŽË≠ „bMŽ ÊU?? e ¡w?ý v≈ X−?? ²? ?Š« ÊS?? 8
U¹ rK?J²ð ô pU?? # ∫d??L? Ž ‰U??I? ?8 ≠rKJ²?¹ ô Âu??I«
X½√Ë ‰U?? ? ¨Âu?? I« p?OKŽ —U?? ?ý√ b?? ∫‰U?? øw?KŽ
Æ©±® ÆqFH8 tL%Ið Ê√ È—√ w½S8 ∫‰U ¨dýQ8
∫tK!UÐ –uŽ√ æ
wKF ‰uI¹ dLŽ lL?Ý Í—b)« bOFÝ wÐ√ sŽË
gOŽ√ Ê√ tKUÐ –uŽ√ ¨tÐUłQ8 ¡wý sŽ tQÝ bË
©≤®
Æs%Š UÐ√ rNO8 X% Âu w8

Ʊ¥∂ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨Íd³D« ©±®


Ʊ¥∂ ’ ¨oÐU%« —bB*« ¨Íd³D« ©≤®

∂∞
lЫd
« »U³
«

‹ 5MR*« dO√ 5

ÊUH s ÊUL'Ë

∂±
∫W¹—UB½_« æ
t??²? % ÊU?? e c??IM# sÐ v?O? ×¹ sÐ b??L? ?×? # sŽË
rŁ W¹—U?B½_« oKD8 ¨W¹—U?B½√Ë W?O?L?ýU¼ ÊUð√d?#«
¨wðb?Ž iIMð r ∫XU?I8 ¨‰u?(« ”√— vKŽ  U?#
¨rKŽ tÐ w fO «c¼ ∫‰U?I8 ÊU?L¦?Ž v≈ «uF?Hð—U8
d?³M# bMŽ 5HK% ∫wKŽ ‰U?I8 ¨wKŽ v≈ «u?FHð—U?8
pË  U??C?O? Š ÀöŁ wC??O? % r p½√ ˜ w³M«
sЫ tłdš√ ÆÀ—ù« w8 XedýQ8 XHK×8 øÀ«dO*«
©±®
ÆwzUD« »dŠ
∫WF²*« w6 æ
‰U?? Íc« ÁbM?%?# w?8 wK=u*« vK?F¹ wÐ√ ÈË—
qC??H« s?Ð b?L? ×? # s?Ð qO??ŽU??L?Ý≈ k?8U??(« tMŽ
bM%?#Ë w½bF« bM%?L?e ∫bO½U?%*«  √d wL?OL?²«

VUM# w8 …d??CM« ÷U¹d« ¨b?L? Š√ d?H?F?ł w?Ð√ ¨Íd?³D« ©±®


WF?³D« ¨ ËdOÐ ¨…b¹b'« …ËbM?« —«œ ¨WM'UÐ s¹dA³*« …d?AF«
Ʊ¥∂ ’ ¨±π∏∏ vË_«

∂≥
vKF?¹ wÐ√ bM%??#Ë —U??N½_U??e w¼Ë lOM# sÐ b??L? Š√
UMŁbŠ ∫W¹«Ëd« Ác¼ Æ—U?N½_« lL²−# ÊuJ¹ d?׳Ue
sŽ W?³? F?ý UMŁb??Š ¨—bMž UMŁb?Š ∫‰U?? tK« b?O? ³?Ž
lL?²ł« ∫‰U? VO%*« sÐ b?O?FÝ sŽ …d?# sÐ ËdL?Ž
sŽ Ë√ W?F²*« sŽ vN?M¹ ÊUL?¦Ž ÊU?eË ÊU?L¦?ŽË wKŽ
‰u?Ý— tKF8 d?#√ v≈ b¹dð U?# ∫wKŽ ‰UI?8 ¨…dL?F«
¨pM?# UMŽœ ∫ÊU?? L? ¦? ?Ž ‰U??I? ?8 øtMŽ vN?Mð ˜ tK«
È√— U??L?K8 ∫‰U?? ¨pŽœ√ Ê√ l?OD²??Ý√ ô w?½≈ ∫‰U??
ÆÎUFOLł ULNÐ q¼√ p– wKŽ
©±®
Æ`O×= ÁœUMÝ≈ ∫g#UN« w8 ≠
dO?#√ rKŽ Èb# vKŽ ‰bð W?¹«Ëd« Ác¼ ∫‰u√ ≠
·ö??xÐ W?? H¹d??A« W?¹u??³M« W?M%UÐ ‹ 5?M#R*«
Æ”UM« s# ÁdOž

¨wL?? O? L? ?²« vM¦*« s?Ð wKŽ sÐ b?? L? Š√ ¨w?K=u*« vK?F¹ wÐ√ ©±®
—«œ ¨b?? Ý√ rO?KÝ 5%?? ?Š oO?? I? ?% ¨wK?=u*« vK?F¹ wÐ√ b?M%?? #
¨≤∏¥ ’ ¨±π∏π W?? O½U?? ¦« W?? F? ³?D« ¨oA?? #œ ¨À«d?? ²K Êu?? #Q*«
Æ©≥¥≤® ∏≤ r— Y¹bŠ

∂¥
fU)« »U³
«

‹ 5MR*« dO√ 5

W‡‡‡*ËUFË

∂µ
∫W¹ËUF æ
W¹ËU?? F? ?# v≈ qł— ¡U?? ł ∫‰U?? “U??Š w?Ð√ sŽË
wÐ√ sÐ wKŽ U??NMŽ qÝ ∫‰U?I?8 WQ?%? # sŽ tQ?%?8
pЫu??ł 5M#R*« d??O?#√ U?¹ ∫‰U? ¨rKŽ√ u??N? 8 VUÞ
U??# f?¾Ð ∫‰U?? ¨wK?Ž »«u??ł s# w?≈ VŠ√ U??N? ?O? 8
Á—eG¹ ˜ tK« ‰uÝ— ÊU?e Îöł— X¼d?e bI ¨XK
W?eM?0 wM?# X½√ ∫t? ‰U?? ? b?? ? IË ¨Î«—e?? ? ž r?KF?UÐ
dL?Ž ÊUeË ¨ÍbFÐ w³?½ ô t½√ ô≈ vÝu# s# ÊË—U¼
w8 bL?Š√ tłdš√ tM# Ác?š√ ¡wý tOKŽ qJý√ «–≈
©±®
ÆVUM*«
øtЗU?×¹ «–UL?K8 pcÐ ·d²?F¹ t½√ U0 ∫‰u?√ ≠
5M#R*« d?O? #√ U?LMOÐ ¡ôR¼ bMŽ W?O?U?ž U?O½b« Ê_
ÆÁUO½œ lO³¹Ë tðdš¬ Íd²A¹ ‹

VUM# w8 …d??CM« ÷U¹d« ¨b?L? Š√ d?H?F?ł w?Ð√ ¨Íd?³D« ©±®


WF?³D« ¨ ËdOÐ ¨…b¹b'« …ËbM?« —«œ ¨WM'UÐ s¹dA³*« …d?AF«
Ʊ¥≥ ≠ ±¥≤ ’ ¨±π∏∏ vË_«

∂∑
o‡‡‡‡‡‡‡‡×K
U¼d?? ?e– œU?? ?³? ? Ž sÐ »U?? ?×? ? BK?  U?? O?Ð√ d?? ?ec½
∫VŠUB« ‰U ∫‰UI8 VUM*« w8 w#“—«u)«
Íb?L?²?F?' XO³?« q¼√Ë w³M« VŠ
UM?O? ?U U?? ?N?¹√—  ¡U?? Ý√ »u?D)« «–≈
s' q?C? ?U√ tK« ‰u?? Ý— rŽ s?Ð U¹√
UM?O? ?L? ?ýU?? N« ”U?? ?ÝË ÂU½_« œU?? Ý
a_√ ÊU??'e« œd?U U¹ s¹b« …Ëb??E U¹
UM?¹œ rJKO?? C? H?ð Èd¹ vu?? ' Õb*
«uUdŽ u ÂöÝù« pI³Ý q¦' q¼
UM?O? ? ?HK?ð ¡«d?? ?G?« WK?B? ? ?)« Ác¼Ë
«uM?¼Ë Ê≈Ë «u“ Ê≈ p?LKŽ q?¦? ? ' q¼
UM¹b?Nð X×??³?_√ U?L?* X¹b¼ b?EË
t??Ud?Fð ʬd??IK pF??L?ł q¦??' q¼
UM?O? ? O? ? ³ðË Îö?¹ËQðË vM?F? ? 'Ë ÎUE?H
∂∏
ÁdC% d?OD« bMŽ pUŠ q¦' q¼
U?MO?K?B?*« ÊËœ U?? ? ? N? ? ? ?²K?½ …u?? ? ? Žb?Ð
d?? ?O? ?Ý_« w?½U?? F?K p?– q¦?? ?' q¼
UMOJ7?' XODŽ√ b?EË dO?G?B« qHDKË
«Ëd³š –≈Ë «u½Uš –≈ „d?³_ q¦' q¼
UMOH_ Âu¹ wU Èd?ł U' Èdł v²Š
…d¼U?−' «uU?E –≈ „«u?²U q¦?' q¼
U?M¹ËU?? ? ? ²? ? ? ?U w?U U?M?JK?¼ w?KŽ ôu?
r¼b?¼U?? A? ?' w?ð«—U¹“ qN?? ?Ý »— U¹
U?MO?D« p?– Èu?? ? ?Nð w?ŠË— ÊS?? ? ?U
rN?²?³?×?' wU wðU?O?Š d?O?_ »— U¹
©±®
UMO??'¬ 5'¬ rN?F?' Íd??A?×?'Ë
¨⁄ö³« W?%ÝR?# ¨VUM*« ¨wJ*« bLŠ√ s?Ð o8u*« ¨w#“—«u)« ©±®
Ʊ∞≥ ’ ¨lÐU%« qBH« ¨≤∞∞µ vË_« WF³D« ¨ ËdOÐ

∂π
W9U)«
tK«  «uK= wKŽ ÂU#ù« WO?IŠ√ UM 5³²¹ «cNÐË
t?#UJŠ√Ë tN?I8Ë t?²O?LKŽ V½Uł s# t?OKŽ t#ö?ÝË
dDÝ_« Ác¼ ‰öš s#Ë ¨pcÐ ¡U?HK)« ·«d²Ž≈Ë
t?K«  «u?K?= 5M?#R?*« d?? ? ?O? ? ? ?#√ oŠ 5?³?½ WK?O?KI?«
Ê√ œu½ ULe ¨˜ tK« ‰uÝ— W8öxÐ tOKŽ t#öÝË
W¹b?zU?? I? ?F« V?²J« W?? ŽU?? ³?Þ W?? O? ?L¼√ ”U?MK 5?³½
 «uK= XO?³« q¼√ WFO?ý nOI?¦² p–Ë U?NF¹“uðË
«c¼ n?U??š s# n?¹d??F? ?²Ë rN?? OKŽ t?? #ö??ÝË t?K«
tK«  «uK?= UM²??Lz√Ë XO??³« q¼QÐ rOE?F« V¼c*«
d??AM ÂU?¼Ë Í—Ëd?{ d??#√ «c?¼Ë rN??OKŽ t??#ö??ÝË
W??O? ?I? O? ?I? (« W??N? ?ł«u« u¼ l?O? A? ²?« Ê_ lO??A? ?²«
l¹“u??²?Ð r²??N½ Ê√ U?MOKF??8 ¨Âö?? Ýû W??×? O? ?×? B«Ë
gDFð w8 tK?«Ë UM½S?8 U¼d?A½Ë U?N?²?ŽU?³ÞË V²J«
tK?«  «uK= XO?? ³« q¼√ Êu?KN??−?¹ ”UMU?? 8 ÍdJ8
Íu??#_« dJH?«  U??³? Ýdð V³??%Ð r?N? OKŽ t??#ö??ÝË
W?ŽU?³D8 ¨WH?K²<« Âö?Ýù« qzU?ÝË vKŽ t?²ML?O¼Ë

∑∞
V²J« Ê_ ×U?xK ‰«u#_« ‰U?Ý—≈ s# vË√ V²J«
nOI?¦ð WOKL?FÐ ÂuIð V²J« Ê√ U?Le ¨W¹—Uł W?b=
XO?³« q¼√ d?#_ ¡UO?Š≈Ë lL?²:« nO?I?¦ðË ‰uI?F«
V²J« l³?Þ Ê√ U?L?e ¨rN?OKŽ t?#ö??ÝË tK«  «uK=
Ád?? ³? ²? ?F¹ s?¹c« b?? Š_ —u??= W?? ŽU?? ³Þ s# qC?? 8√
t …—u= ±∂≥± rNðuOÐ w8 b?−²8 ÎUFłd# t?²ŽULł
⁄U??O? BÐ Êu??#u??I¹Ë W??³? O? I? (« w?8Ë …—U??O? %« w8Ë
tKUÐ –UO?F«Ë t½Ëb³F¹ rN½Q?eË tð—u= vKŽ V¼c«
—b?? ? ?= vK?Ž b?? ? ?& s¹c?« È—U?? ? ?BM?« r?N½Q?? ? ?e Ë√
o%??H« w8 W??—U??ž w¼ U??LMOÐ VOK?B« WDU??%«
w8  U??#u?KF*« j%Ð√ Êu?KN??−¹ ¡ôR¼Ë ¨—u?? −? H«Ë
oL??Š√ wK¼U??ł VB??F?²?Ð rNMJ …b??O? I?F«Ë t??I? H«
V¼c*« «u¼u??ýË lO?A?²K? «ƒU?ÝQ?8 ¨Î«—u?= Êu??IKF¹
Ê√ vKŽ_« wKF« t?K« ‰Q%?½Ë ¨rN²?U?L?×Ð wF?O?A«
W¹dA?Ž UMŁù« WO#U?#ù« WFO?A« V¼c# vKŽ UM²?³¦¹
UMI??8u¹ Ê√Ë rN??OKŽ vU??Fð tK« Ê«u??{— W?Ou??=_«
rN??OKŽ t??#ö?ÝË tK?«  «uK= XO??³« q¼√ W?#b??)

∑±
b?? ?O½U?? ?ÝQ?Ð rN?KzU?? ?C? ? 8 ÍËdð w?²« V²?J« d?? ?A?MÐ
«c¼ UM# q³??I?²¹ Ê√ vU?F?ð tK« ‰Q?%½Ë ¨W?×? O?×?=
vK?Ž  «uKB?« W?? ed?? ³?Ð ‰u?? ³? ?I?« s%?? ŠQ?Ð qOK?I«
ÊU?e Ê≈ —c?F« rJM# fL?²K½Ë ¨b?L?×?# ‰¬Ë b?L?×?#
wF??³D# ÊU?e ¡«u??Ý hI½ Ë√ QDš Í√ »U??²J« w8
rJI?8ËË Î«d??O?š r²¹e?ł ¡U?Žb« rJQ??%½Ë Íu?×½ Ë√
ÆtK«
WFOA!« ÂœUš
»uIF¹ vHDB bLŠ√
≤∞∞∏رØ≤± w8 X¹uJ«
MSN ‡« d³Ž nR*« l# q=«u²K
Tanwerq8@hotmail.com

∑≤
—œUB*« WLzUU
qzU?? C? ?8 ¨b?? L? ×? ?# sÐ b?? L? ?Š√ ¨q³M?Š sÐ ≠ ±
¨”U?³?Ž b?L?×?# sÐ tK« w?=Ë oO?I?% ¨WÐU?×?B«
¨W¹œu?? ?F? ?%?« W?? O?Ðd?? F?« WJK?L*« ¨Í“u?? ?'« sЫ —«œ
Æ¥≤∂ W¦U¦« WF³D«
hzU??B? š ¨VO??F? ý sÐ b??L? Š√ ¨w?zU??%M« ≠ ≤
oO??I? ?% ¨› VUÞ wÐ√ s?Ð wKŽ 5M#R?*« d??O? #√
‰¬ d?OM?# sÐ w½«b« wHK%« w?K#U?F« tK«b??³?Ž uÐ√
Æ ËdOÐ ¨W¹dBF« W³²J*« ¨Íu¼“
¨tK«b?³?Ž sÐ b?L×?# ¨Í—uÐU?%?OM« reU?(« ≠ ≥
Íb??L? Š o?O? I? % ¨5×??O? ?×? B« vKŽ „—b?? ²? %*«
 Ëd??OÐ ¨W?¹d??B? F« W??³? ²J*« ¨b?? L? ×? # ‘«œd??#b«
Æ≤∞∞∂
sÐ r?OK(«b?? ³? ?Ž sÐ b?? L? Š√ ¨W?? O? ?L? O?ð sЫ ≠ ¥
—«œ ¨œU?ł bL?Š√ oO?I% ¨W?#U?I²?Ýù« ¨Âö?%«b³?Ž
Æ≤∞∞µ …d¼UI« ¨Y¹b(«

∑≥
sÐ r?OK(«b?? ³? ?Ž sÐ b?? L? Š√ ¨W?? O? ?L? O?ð sЫ ≠ µ
¨Âe?? ?Š s?Ы —«œ ¨jÝË_« ÊU?1ù« ¨Âö?? ?%«b?? ? ³? ? Ž
Æ≤∞∞≥ vË_« WF³D« ¨ ËdOÐ
WOL?Oð sÐ rOK(«b³Ž sÐ bLŠ√ ¨W?OLOð sЫ ≠ ∂
¨W?? ?OJU?*« w{U?? ? wzU?Mš_« vK?Ž œd« ¨w½«d?? ?(«
W?? ? ³? ? ²?J*« ¨Íu?¼“ ‰¬ d?? ? OM?# sÐ w?½«b« o?O? ? I? ? ?%
Æ≤∞∞≤ vË_« WF³D« ¨ ËdOÐ ¨W¹dBF«
q²I# ¨wJ*« bLŠ√ sÐ nu*« ¨w#“—«u)« ≠ ∑
¨r? ¨Èb?? ? ?N« —«u?½√ —«œ Æ‹ 5?%? ? ? (« ÂU?? ? ?#ù«
Ʊ¥±∏ vË_« WF³D«
¨w?J*« b?? ? ?L? ? ? Š√ sÐ o?8u?*« ¨w#“—«u?? ? ?)« ≠ ∏
vË_« W?F?³D« ¨ Ëd?OÐ ¨⁄ö??³« W?%?ÝR?# ¨VUM*«
Æ≤∞∞µ
÷U¹d?« ¨b?? L? ?Š√ d?? H? ?F? ?ł wÐ√ ¨Íd?? ³?D« ≠ π
—«œ ¨WM'UÐ s¹d??A?³*« …d?A?F« VUM?# w8 d?CM«
Ʊπ∏∏ vË_« WF³D« ¨ ËdOÐ ¨…b¹b'« …ËbM«

∑¥
b?L?×?# tK«b?³?Ž wÐ√ ¨wF?8U?A?« w−MJ« ≠ ±∞
w8 VUD« W¹U?He ¨wýd?I« b?L×?# sÐ nÝu¹ sÐ
¨ ËdOÐ ¨w³²J« W?edý ¨VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ VUM#
Ʊππ≥ WFЫd« WF³D«
¨rK%?# sÐ tK«b³?Ž ¨Í—uM¹b« W³?O²? sЫ ≠ ±±
¨ Ëd?OÐ ¨W??O?LKF« V²?J« —«œ ¨W?ÝU?O?%?«Ë W?#U?#ù«
Æ≤∞∞∂ WO½U¦« WF³D«
sÐ w?KŽ sÐ b?? ?L? ? Š√ ¨wK=u?*« vKF?¹ wÐ√ ≠ ±≤
oOI?% ¨wK=u*« vKF¹ wÐ√ bM%# ¨wLO?L²« vM¦*«
¨oA??#œ ¨À«d??²K Êu??#Q*« —«œ ¨b??Ý√ rOKÝ 5%??Š
Ʊπ∏π WO½U¦« WF³D«

∑µ
”dNH!«
W×HB« rE— Ÿu‡‡ ‡ ‡{u*«

≥ ¡«b¼≈ ≠
µ W'U¼  UEŠö' ≠
∑ UNM' bÐ ô W'bI' ≠
dO'√ rKŽ …—«ež wU ∫‰Ë_« »U³« ≠
±± tOKŽ t'öÝË tK«  «uK_ 5M'R*«
‹ 5M'R*« dO'√ 5Ð ∫w½U¦« »U³« ≠
¥± dJÐ wÐ√Ë
‹ 5M'R*« dO'√ 5Ð ∫YU¦« »U³« ≠
¥∑ »UD)« sÐ dLŽË
‹ 5M'R*« dO'√ 5Ð ∫lЫd« »U³« ≠
∂± ÊUHŽ sÐ ÊUL¦ŽË
5M'R*« dO'√ 5Ð ∫f'U)« »U³« ≠
∂µ W¹ËUF'Ë ‹

∑∑
”dNH!«
W×HB« rE— Ÿu‡‡ ‡ ‡{u*«

∑∞ W9U)« ≠
∑≥ —œUB*« WLzUE ≠

∑∏