rOd« sLd« tK« r 

Ï UÒLÌKÌÓEÄ ÒsÏ Ò”U]MÄ ÒÃÏdÎ̲Ï ÒpÎOÒ≈ ÌÁUÒMÎÒe½Ò√ »UÒ²Ï! d‡â«˚
˝ÏbOÏLÒ×ÎÄ Ïe¹ÏeÒFÎÄ Ï◊«ÒdÏ* ¢vÒ≈ ÎrÏNÓÏÐÒ— ÏÊΖSÏÐ Ï—uÌÓMÄ vÒ≈
± r— W¹¬ rO¼«dÐ≈ …—uÝ

l«d« ‰u~A~«
rKIÐ
w²¹u~ « YŠU³ «Ë VðU~ «

»u‡‡‡‡IF¹ vHDB b‡‡LŠ√

X¹u~ «
≤∞∞π v‡‡ ‡ ‡ ‡ Ë_« W‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ F³D «
©ZŽ® ÍbN*« ÂU(ù« e+d(
∂µ∏∏∑∑∂≥ ∫ 

»U²J« «c¼ sLŁ
ŸuD*« s5Š U{d «b³Ž bOL(«b³Ž ÃU(« ÂuŠd*« Ábł ÕË— vKŽ W%UH « …¡«dCË n RLK ¡UŽb «
 UM(R*«Ë 5M(R*« Õ«Ë—√Ë ŸuD*« s5Š Â√ WłU(« W(uŠd*« W¹uKF « tðbł ÕË— vKŽË
bL×( ‰¬Ë bL×( vKŽ  «uKB « UNI³5ð
ÆtÐ …dłU²*« Ë√ tFOÐ “u−¹ öR ÎU¹dOš ÎUF¹“uð »U²J « «c¼ Ÿ“u¹ ∫WEŠö(
±Ã vHDB( bLŠ√ ‰uJA+ »U²+

Âö5 « rNOKŽ WLz_« wR UMðbOIŽ f¹—b² ZNM( »U²+

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5202

http://www.hajr-up.info/download.php?id=4977

≤à vHDB( bLŠ√ ‰uJA+ »U²+

tK «  «uK\ bL×( ‰¬  U(UI(Ë wHF'« b¹e¹ sÐdÐUł »U²+
rNOKŽ t(öÝË

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5203

sÐ ËdLŽ sŽ tOK¹Ë tK « tLŠ— wCUIŠô« wKŽ «“dO*« sŽ »U²+
wÝd³ « »U²+ wR oOIײ « tOK¹Ë wŽ«e)« o(«
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5249

http://www.hajr-up.info/download.php?id=4979

‹ ¡«bNA « bOÝ sŽ —uDÝ »U²+
http://www.hajr-up.info/download.php?id=4987

WM5 « q¼√ —œUB( wR õ ¡«d¼e « q²I( »U²+

w5½dR ‹ 5M(R*« dO(√ ÂœUš d³MC »U²+

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5277

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5166

ʬdI « wR ‹ wKŽ »U²+

rK5( `O×\ s( rK5*« tO³Mð

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5322

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5181

WM5 « —œUB( wR W¹ËUF( sÐ b¹e¹ »U²+

œU−¹ù« WKŽ XO³ « q¼√ »U²+

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5377

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5193

¡«—uŠË ·u½ 5Ð »U²+

õ ¡«d¼e « `O³5ð wR bOŠu² « —«dÝ√ »U²+

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5388

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5194

vðu*« ¡UOŠ≈Ë Âö5 « ULNOKŽ 55(«Ë s5(« »U²+

t×O×\ wR rK5( l( WHCË »U²+

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5444

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5195

WM5 « q¼√ dOÝUHð iFÐ wR …d¼UD « …d²F « »U²+

55ŠË ‰öÞ 5Ð »U²+

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5467

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5196

Âö5 « rNOKŽ ¡UO³½_« WLBŽ wR ‚«—Ë√ »U²+

fLA « l( ÂU(ô« ełUF( sŽ f³K « nA+ tOK¹Ë wKŽ ÂU(ô« q²I(

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5487

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5197

õ ¡«d¼e « …dOÝ s( ¡«u{√ »U²+

› ÊUŠu\ sÐ WFBF\ …dOÝ wR dþUMK ÊUłd*«Ë R RK «

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5531

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5198

 UN³A « œd  ôUI( tOK¹Ë qzUÝ— »U²+

WLÞURË WBŠ 5Ð »U²+

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5553

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5199

› dOLŽ wЫ sÐ bL×( »U²+

U¹ö³ «Ë U¹UM*« rKŽË Íd−N « bOý— »U²+

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5567

http://www.hajr-up.info/download.php?id=5200

WOÐdF « WGK UÐ › d³MC »U²+
http://www.hajr-up.info/download.php?id=5201

jIR 5 «uLK XÝU+œËd³ «Ë lC«u*«Ë  U¹b²M*«Ë qO1ô« d³Ž U¼dA½ 5 «u*« lOLł s( vML²½
tK « ¡Uý Ê≈ b¹e*« UM( «u³CdðË ¡UŽb « rJ Q5½Ë

t‡‡ U¼  UEŠö
ÆtÐ …dłU²*« Ë√ tFOÐ “u−¹ öR ÎU¹dOš ÎUF¹“uð »U²J « «c¼ Ÿ“u¹ ≠ ±
Èu²×( wR ¡wý Í√ dOOGð ÂbŽ ◊dAÐ WþuH×( dOž l³D « ‚uIŠ ≠≤
Æn R*« rÝ«Ë »U²J «
qBð« ∂µ∏∏∑∑∂≥ ∫ vKŽ W¹dO?)« V²J « WŽU³D rJðU?Žd³ð q³I?²5½ ≠ ≥
ÆUMÐËbM( pKBOÝË
sŽ …b?z«e « nŠU?? B*«Ë  «d??A?M «Ë  U¹b?? O? 5 «Ë V?²J « q³?? I? ²? ?5½ ≠ ¥
rNOK?Ž t(öÝË tK «  «uK?\ XO³ « q¼√ V¼c0 n¹d?F²K rJ²?łUŠ
rJðU?Žd³ð q³I?²5½ U?L+ ¨W?OÐË—Ë_«Ë W¹uO?Ýü«Ë WOI¹d?Rô« ‰Ëb « wR
WzU??LŁöŁË —U?M¹œ b??Š«u « œdD « W??L? O? C ÊQÐ ÎU? LKŽ ¨p c? W¹b??IM «
ÆUMÐËbM( pKB¹Ë qBð« ¨fKR
wR d?ł_« UM+—U?Að Ê√ X³?³?Š√Ë  U?OMO?5?(« »U‡‡ ‡?×\√ s?( X‡‡ M+ Ê≈ ≠ µ
Èd?š_« V²J «Ë »U?²J « «c¼ l¹“u?ð d³?Ž p –Ë W?O?F?O?ý W?RU?IŁ d?A½
ÆUMÐËbM( pKBOÝË ‰UBðô« ÈuÝ pOKŽ ULR
`O×B « ÁU?&ù« wR UN³B rJRUCË√ …—«œù ÂU𠜫bF?²Ý« vKŽ e+d*« ≠ ∂
ÆtK « ¡Uý Ê≈
sŽ …b?z«e « V²?J «Ë rJ?ðU?? Š«d?? ²? ?C«Ë rJ?ðUEŠö?? ?( ‰U?? Ý—≈ rJM?J1 ≠ ∑
∫Íb¹d³ « Ê«uMF « d³Ž rJ²łUŠ
¥∞±∑± Íb¹d³ « e(d « ≠ ≤∞¥∂ »Æ’ ≠ ·dA( ≠ X¹uJ «

¡«b‡‡‡‡‡≈
W?I¹b?B« …b?O?NA?« v≈ lKC« …—u?J v≈ 
¡«d¼e« WLÞU WuK?E*« WuBF*« …d¼UD«
U¼bË v≈Ë U??N??OKŽ t??ö?ÝË t?K«  «uK+
s Í–UI½« rJM ÎU?Oł«— ‹ s× b?ONA«
Æt²LKþË t²AŠËË d³I« »«cŽ

r~œUš
»uIF¹ vHDB bLŠ√
www.zalaal.net
www.alhadi.org 

µ

UNM bÐ ô W bI

£
oK)« ·d?? ý√ vKŽ Âö??%&«Ë …ö?? B&«Ë 5*U??F&« »— t?K& b??L? («
5³??OD&« t&¬ v?KŽË b??L?×? rÝU??I&« wÐ√  UM?zUJ&« b??O?Ý 5?F?L? ł√
Æs¹b&« Âu¹ ÂUO v&≈ rNz«bŽ√ vKŽ rz«b&« sFK&«Ë s¹d¼UD&«
¨¨bFÐ U√
ÎUŠU?$ WIÐU?%&« qOCU?AJ&« XIIŠ Ê√ b?FÐ lЫd&« ‰uJAJ&« «c?NJ
w¼Ë ¨qOCUAJ&« Ác¼ s «ËœUH²Ý«Ë ¡«dI&« »U−Ž≈ vKŽ “UŠË ÎUFz«—
…ö?B&« W?Cd?³Ð ‰u??³?I&« tK&« ‰Q?%½Ë ¨n&R*«Ë ¡Í—U?I&« v?KŽ W?H?O?H?š
ÆΫdOš r²¹eł ¡UŽb&« rJ&Q%½Ë bL× ‰¬Ë bL× vKŽ

¡«dG « WF¹dA « ÂœUš
»uIF¹ vHDB bLŠ√
≤∞∞πØ≥ر≥ wJ X¹uJ&«
MSN

‡&« d³Ž n&R*« l q]«u²K&

Tanwerq8@hotmail.com

∫n RLK Íb¹d³ « Ê«uMF «
¥∞±∑± Íb¹d³ « e(d « ≠ ≤∞¥∂ »Æ’ ≠ ·dA( ≠ X¹uJ « 

Q³Ý sÐ tK«b³Ž …—uDÝ√
lOA²« …QA½Ë
Íc&« Íœu?N?O&« Q?³?Ý sÐ tK&«b?³?Ž W?O?B^?ý sŽ lL?%½ U? «Î d?O?¦?C
ÊU?H?Ž sÐ ÊU?L?¦?Ž d?B?Ž wJ W?O?ö?Ýù« œö?³?&« v&≈ sL?O&« s Âb?
fÝ√ lOA²&UJ ¨”UM&« 5Ð lOA²&« dAM¹ cš√Ë 5LK%*« 5Ð ”b½«Ë
ÆÍœuNO&« Q³Ý sÐ tK&«b³Ž b¹ vKŽ
Íc&« ‰«R??%&« sJ& ¨a?¹—U?²?&« —œU?B? wJ …«Ëd?&« iFÐ d??C– «cJ¼
q¼ ∫Vz«u??A&U?Ð ¡wK*« wö??Ýù« a¹—U??²K& w?Ž«u&« ¡Í—U??I&« t??ŠdD¹
ø…—uDÝ√ UN½√ Â√ WOIOIŠ WOB^ý Q³Ý sÐ tK&«b³Ž WOB^ý
¡«b?H&« u?Ð√ Ê√ U½b?łu& W??O?C?I&« Ác??N& v&Ë_« ◊u?O? )« UMF?³? ²ð u&
Ác?? N& rN?KI½ w?J ÊËb?? L? ²? ?F?¹ ÊËbKš s?Ð«Ë d??O? ?¦? ?C s?Ð«Ë d??O?Ł_« sЫË
b?O?ý— b?L×?L?C s¹d?šQ?²*« s W?O?I?³&« U?√ ¨Íd³?D&« vKŽ …—uDÝ_«
w²&« —œUB*« vKŽ ÊËbL²?FOJ r¼dOžË 5√ bLŠ√Ë w½U?²%³&«Ë U{—
—b??B*U??J Ϋ–≈ ¨…—u?DÝ_« Ác??N& U??NK?I½ wJ Íd??³D&« v?KŽ  b??L? ²? Ž«
ÆÍd³D&« u¼ …—uDÝ_« ÁcN& w%Ozd&«

∫ÁbMÝË Íd³D « ≠
Q³?Ý sÐ tK&«b?³Ž …—uDÝ√Ë W?O¾?³%&« W?B œ—Ë√ bI?J Íd³D?&« U√
d?L?Ž sÐ nO?Ý o¹dÞ sŽ Ϋd??B?×M „uK*«Ë 3_« a¹—Uð t?ÐU?²?C wJ 

π

wJ «Ëd?C– rN½S?J ∫‡¼≥∞ WMÝ Àœ«u?Š Ád?C– wJ ‰U? b?I?J ¨wL?O?L?²&«
nO?Ý sŽ tŁb?Š ÎU?³?O?F?ý Ê√ d?Cc¹ Íd?%&« w&≈ U?NÐ V²?C W?B? p&–
b?B? I¹® ¡«œu?%?&« sЫ œ—Ë U* ∫‰U? w%??F?I? H&« b¹e¹ sŽ t??ODŽ sŽ
V−??Fð ô√ —– U?Ð√ U¹ ∫‰U??I? J ¨—– UÐ√ wI& ÂU??A&« ©Q??³? Ý s?Ð tK&«b??³? Ž
Æa&«ÆÆÆøW¹ËUF
Q??³?Ý sЫ W??B? W¹d??−¼ ≥∂≠≥∞ WMÝ Àœ«u??Š Ád??C– wJ œ—u¹ rŁ
Áb?ŠË nO?Ý o¹dÞ sŽ qL?'« »d?ŠË ÊUL?¦?Ž q²?I? wJ W?O¾?³?%&«Ë
nO??Ý Y¹œU??Š√ v&≈ Íd??³DK&Ë ¨Íd??³DK&Ë U??N& d??š¬ o¹dÞ t?& fO&Ë
∫ÊUI¹dÞ
sÐ rO¼«dÐ≈ sÐ »uI?F¹ tLŽ sŽ Íd¼e&« b?OFÝ sÐ tK&«bO?³Ž ≠ ±
Y¹bŠ ¨o¹dD&« «cNÐ nOÝ Y¹œUŠ√ s Íd³D&« tłd^¹ UË ¨nOÝ
ÆWNJUA
Ãd?^¹Ë ¨nOÝ sŽ rO¼«dÐ≈ sÐ V?OF?ý sŽ vO×¹ sÐ Íd?%&« ≠ ≤
tÐU²CË …œd&«Ë Õu²H&« tÐU²?C sŽ nOÝ Y¹œUŠ√ o¹dD&« «cNÐ Íd³D&«
œUMÝù« «c?NÐ Ãd?^¹ bË ¨©w?&≈ V²C® kHK?Ð WAzU?Ž d?O%?Ë qL?'«
ÆÎUC¹√ WNJUA Y¹œUŠ√ nOÝ sŽ
Ë√ t?³²?C s «Ëc?š√ U?S?J ¨nOÝ sŽ «Ëc?š√ s¹c&« …«Ëd&« l?OL?łË
lOD?²? %½Ë ¨Íd?? ³D&« s?Ž qI½ d??š¬ —b?? B? Ë√ Íd?? ³D&« o?¹dÞ s
d?LŽ sÐ nO?Ý v&≈ wN²Mð ◊uD?š UN& W?O¾?³%&« …—uDÝ_« Ê√ ‰u?I&«
∫wðü« ‰Ëb'« wJ ULC

±∞ 

±±

∫dLŽ sÐ nOÝ WLłdð æ
U√ ¨p&– dOžË …œd&«Ë Õu²H&« nMB wLOL²&« dLŽ sÐ nOÝ u¼
¨‰«b²?Žù« Ê«eO wJ w³¼c&« Í√— d?Cc½ Ê√ wHJOJ t²?UŁË YOŠ s
∫‰U bIJ
f
Ï KJ ∫vO??×¹ sŽ 5D ÈË—Ë ¨nO?F? { ∫vO?×¹ sŽ ∫”U??³?Ž ‰U?
ÆtM dOš
Æ¡wAÐ fO& ∫œË«œ uÐ√ ‰UË
Æ„Ëd² ∫-UŠ uÐ√ ‰UË
Y¹b?Š W??U?Ž ∫Íb?Ž sЫ ‰U?Ë ¨W??b½e&UÐ rNð« ∫ÊU?³? Š sЫ ‰U?Ë
ÆdJM
dO/ sЫ XF?LÝ ¨ÊUÐ√ sÐ dH?Fł XF?LÝ ∫wðËdO?³&« ‰u×J sŽË
wMÐ s qł— wMŁbŠ ∫‰u?I¹ lOLł ÊUC ¨wLO9 w³?C&« nOÝ ∫‰uI¹
©±®
ÆWb½e&UÐ rNð« bË Y¹b(« lC¹ nOÝ ÊUCË ¨rO9

∫Q³Ý sÐ tK «b³Ž …—uDÝ√ sŽ XŁb% w² « lł«d*« iFÐ æ
ÆÍdJ%F&« vCðd bO%&« nO&Qð Èdš√ dOÞUÝ√Ë Q³Ý sÐ tK&«b³Ž ≠ ±
ÆÍdJ%F&« vCðd bO%&« nO&Qð oK²^ wÐU×] WzUË Êu%Lš ≠ ≤

Æ≥∂¥≤ r— WLłdð ¨≥µ≥’ ¨≥à ¨w³¼cK& ‰Ułd&« bI½ wJ ‰«b²Žù« Ê«eO ©±®

±≤ 

www.14masom.com
www.h-alajmi.com

∫w½Ëd²J&ù« lu*« ≠ ≥

wL−F&« tK&«b³Ž s%Š aOA&« lu ≠ ¥

www.shiaweb.org
www.al-meshkah.com

∫w½Ëd²J&ù« lu*« ≠ µ
∫w½Ëd²J&ù« lu*« ≠∂

vCðd? b?O?%&« t?b? U? n&U?^ð ¡«—¬ œu?łË v&≈ ÁuM½ Ê√ V−¹Ë
s iF??³&U?J ¨Q??³?Ý sÐ tK?&«b?³? Ž …—uDÝ√ sŽ tÐU??²?C wJ ÍdJ%??F&«
œu??łuÐ ÊËd¹ ©wKU??F&« vC?ðd? d??H? F?ł b??O? %&« rNMË® 5?I?I? ;«
W×] ôË W½uFK WOB^?ý t½√ ÎUC¹√ ÊËd¹ rN½√ ô≈ Q³Ý sÐ tK&«b³Ž
ÆlOA²&« fÝR t½√ ¡UŽœù« wJ 

±≥

w³FJ« ¡«d¼e«b³Ž aOA« WB5
…¡«d? VŠU??] tK&« t?L? Š— w³?FJ&« ¡«d¼e&«b??³?Ž aO?A?&« Ê√ qIM¹
”b½d?F&« sЫ …bO?B s?Ž WK¹uÞ …d²?H& Y׳?¹ ÊUC …—u?NA*« q²?I*«
’u??B?)U?Ð U?N?Ð wŁd¹Ë Âö??%&« rN??OKŽ XO??³&« q¼√ U??NÐ wŁd?¹ w²&«
fK−? wJ √d?Ið ô UN½√ d?N?²?ý« w²&«Ë ‹ ¡«bN?A&« b?O?Ý »UB?
t?OKŽ tK&«  «uK] ÍdJ?%F&« s?%(« s?Ð W−?(« d?_« VŠU?]Ë ô≈
wJË fK?:« p&– wJ d??C? ×¹ n¹d??A&« t??łd?J v?&U?F?ð tK&« q−??ŽË
 U?³?²J sŽ …œu?IH?Ë …—œU½ …b?O?B?I&« Ác¼ a%½ X½U?C Xu&« p&–
 U³²J*« iFÐ v]Ë√ b aOA&« ÂuŠd*« ÊUC t½SJ «c&Ë V²JK& lO³&«
Æt& …bOBI&« Ác¼ qOB% wJ
wJË d(« …b¹bA&« ÂU¹_« ÈbŠ≈ wJ XMC ∫aO?A&« ‰uI¹Ë Àbײ¹
–≈ ‹ ¡«bNA&« b?OÝ ÂdŠ v&≈ ÎUN?łu² dB?F&« s WbI²? WŽUÝ
…bOB sŽ Y׳ð q¼ ∫w& ‰U?Ë VðUJ*« »U×]√ bŠ√ Íu×½ tłuð
b?? rF½ ∫‰U?? øU??N?O?KŽ XKB??Š q¼Ë rF½ ∫t?& XKI??J ø”b½d??F&« sЫ
W?³?²J*« wJ wKŽ U?N?O?IKð Ê√ vKŽ pO&≈ U?N¹b?N* wM½≈Ë U?N?OKŽ XKB?Š
Æ…bŠ«Ë …d
w²&« W??³? ²?J*« v&≈ t??F? X³?¼–Ë p&– vKŽ XI??J«Ë ∫a?O? A&« ‰u??I¹
s W?1b?? W?? Žu??³D? W??^? ?%½ w½UD?ŽQ??J ¨Âd?? ×K& …—ËU?? −? X½U?? C
…bOB?I&UÐ  √bÐ Ê√ œd−0Ë ¨UN²?¹«bÐ s U¼ƒd√  dBJ …b?OBI&«
W?FKÞ Ë– »u?O?N? t?MJ& WM¹b*« q¼√ s t½√ t?O?KŽ Ëb?³ð ô qł— qšœ

±¥ 

s ržd&UÐË ¨ÍbM?Ž fKłË W¹œU?³&« q¼√ »U?OŁË W?¾?O¼ vKŽË W?O½«—u½
Y×?³¹ Ê√ t& bÐ ô  U?³²J?*« qšb¹ Íc&« Ê√ YOŠ d?_« «c¼ WЫd?ž
¨ U?OÐ_« œU??A½≈ XK]«Ë wM½√ ô≈ qŠd?¹ rŁ tMŽ ‰Q?%¹ Ë√ »U??²?C sŽ
∫dŽUA&« ‰u XGKÐ UbMŽË
U?? ?L? ? ?5 «Ë s?'«Ë f½ù« t?? ? ²J?Ð ÂU?? ?(≈
d??×? ³ «Ë d??³ «Ë d??OD «Ë ö??H « gŠËË
∫dŽUA&« ‰uI¹ U œœ—√ XGKÐ Ê√ v&≈
ö?Ðd?J?Ð 5?5? ? ? ? ?Š ÎU½P?? ? ? ? L?þ q?²? ? ? ? ?I?¹√
ød?? ? ?×?Ð tK?(U?½√ s( u?? ? ? C? ? ? Ž q+ w?RË
ÂdŠ q³?I²Ý«Ë ÎU?LzU Èu²?Ý≈ t½√ t²¹√— »uO?N*« qłd&« p&cÐ «–≈Ë
œœd¹ —U]Ë n¹dA&« Âd(« v&≈ U?NРΫdOA Áb¹ lJ—Ë ‹ 5%(«
v&≈ lL?²?%O?& fKł rŁ øq²?I¹√ øq²I?¹√ øq²I¹√ ∫s?¹eŠ  u?BÐ ‰u?I¹Ë
qŠ— Ê√ œd?−0Ë ¨qŠ—Ë ÂU? …b?O?B?I&« ¡U?N?²½« b?FÐË ¨ U?OÐ_« wUÐ
«c¼ ÊU??C s? t½√ UM&¡U??%?ðË W??³? ²J?*« VŠU??] s¼–Ë wM?¼– v&≈ —œUÐ
bMŽ ¨—U?Fý_« œU?A½SÐ ¡«b?²Ðù« œd−0 UMF? fKł nO?C t½√Ë qłd&«
p&– sŽ ÎU? U9 »U?ž t½√ ô≈ t?I? (_ t?HKš ÃËd?)UÐ X?Žd?Ý√ p&–
©±®
Æ¡UL%&« v&≈ bF] t½QCË ÊUJ*«

Æ∏π≠∏∏’ WÝbI*« ’uBM&« s  UUNK²Ý« »U²C s ©±® 

±µ

¡u{Ë ´ WŽU{—
UNðbzU?H& WJU?{ùUÐ WOKL?F&« Ác¼ ÊSJ UN?FO{— Â_« l?{dð UbMŽ
s¹uJð wJ dŁQ?ð W?L?OEŽ W?O?%?H½ …bzU?J U?N& ÊS?J W?L?OEF&« W?O?×?B&«
∫ÈËdOJ ¨d³J¹ UbMŽ qHD&«
rKF&« s W?ł—œ mKÐ „b&Ë Ê≈ ∫› Í—UB½_« aOA?&« …b&«u& qO
¨r&U??F&« wJ W??F?O? AK& U??OKF&« W??OM¹b&« W??U??Že&« W?³ð— ‰U?½Ë ¨Èu?I? ²&«Ë
U w?M½_ p&– s vKŽ√ Wł—œ t& vM9√ XMC b?IJ V?−Ž ô ∫X&U?IJ
ÂU¹_«Ë w&U?? OK&« pK?ð wJ v²??Š ¨¡u??{Ë v?KŽ U½√Ë ô≈ …d?? t?? ²? F? {—√
¨…—U?ND&« vKŽ U½√Ë t?F{—√ r?Ł ¡u{u&« m³?Ý√ Âu?√ WÝ—U?I&« …œ—U?³&«
©±®
øÍ—UB½_« aOA&« ÂuO&« `³B¹ ô «–ULKJ

aOA« WDš
tK« tLŠ— wLI« ”U³Ž
aO??A&« nKš …ö??] rN?ðu?H?ð ô Ê√ vKŽ Êu??]d??×¹ ÊuMR*« ÊU??C
«c¼ aO??A&« e?N?²½S??J ÊUM'« `OðU??H? »U?²?C V?ŠU?] wL?I&« ”U??³?Ž
tðö?] rOI¹ ÊUJJ ¨U¼—U?LŽ≈Ë U?NzUO?Š≈Ë błU?%*« Wb?) nÞUF?²&«
¨ÊuKB*« U?NO?J lL²?−?OJ …—u?−N*« W1b?I&« b?łU%*« pKð Èb?Š≈ wJ
¨Ê«d¹≈ ¨Âö?Ý≈ b¹u?½  «—U?A?²½« ¨dÞ«u?šË h?B? ¨w½«d?×?³?&« Íb?²?N*« rOEF?&«b?³?Ž ©±®
Æ∂∏’ ¨±πππ WFЫd&« WF³D&«

±∂ 

rN??O? J d??O? )« q¼√ s WKŁ Âu??I?ð 5KB*UÐ b??−? %*« k²?J¹ U??bMŽË
ÁƒUMÐ r²?¹ Ê√ U?Ë ¨t?L? O?dðË .b?I&« b??−?%*« p&– —U??L?Žù Ÿd?³? ²&UÐ
¨·b?N&« fHM?& d?š¬ b?−?%? v&≈ t?²?ŠU?L?Ý qI?²?M¹ v²?Š t?Šö?]≈Ë
b??łU?%*« s Ϋd??O?³? C Ϋœb?Ž w?L?I&« Àb??;« vO?Š√ W??I¹dD&« Ác??NÐË
©±®
Æ5KB*UÐ UN¾KË …—u−N*«
¡U?O?Šù WK?O?L?'« WD)« Ác?NÐ qL??F&« bKÐ qC ¡U?N?łË s v?ML?²MJ
Æ UOMO%(«Ë błU%*«

·«dÝù« ÂbŽË dO=u²« WOL¼√
b??O? %&« tK?&« W¹¬ Âu??Šd*« Áb&«Ë Ê√ wÝ—b*« ÍœU?¼ b??O? %&« d??Cc¹
Èu??²? %*« vKŽ ¡«u??Ý ¨·«d??Ýù« b??{ ÊU?C wÝ—b?*« rþU??C b?L? ×? 
d¼UE vKŽ ÷«d²?ŽùUÐ wH²J¹ sJ¹ r&Ë ¨wŽU?L²łù« Ë√ wB?^A&«
«–S?J ¨tŽu?Ë lM* ÂeK¹ U0 Âu?I¹ ÎU?OKL?Ž ÊUC qÐ XO?³&« wJ ·«d?Ýù«
qJý wJ ÎUFJU½ ÊuJ?¹ Ê√ sJ1 ÎU¾Oý wd¹ Ê√ Îö¦? b¹d¹ U½bŠ√ ÊUC
¡U?HÞ≈ v&≈ b?LF¹ ÊU?C U?L?C ¨ÁbMŽ tÐ kH?²×¹ ÊU?C t½S?J ‰UJý_« s
U ÂUFD&« U¹U?IÐ s WOIÐ Í√ wd¹ ô ÊUCË ¨tO&≈ W?łUŠ ô ëdÝ qC
Âu??I¹ ÊU?? C qÐ tzu??{Ë b?MŽ ÎU¹—U??ł ¡U?*« „d??²¹ ôË qCú?& ÎöÐU?? «œ
Íc&« u?C?F?&« q%?GÐ Âu?I¹ rŁ W?O? HM(« oKG¹ rŁ t?H? C wJ ¡U*« VBÐ
Æ∂∂’ ¨©·dB²Ð® oÐU%&« lłd*« ©±® 

±∑

X½UCË ¨dš¬ uC?Ž q%G& WOHM(« `²J bO?F¹ p&– bFÐË ¨tK%ž b¹d¹
©±®
Æ«uJd%ð ô ∫ÎU³¹dIð Âu¹ qC U¼—dJ¹ w²&« tðULKC s
ÎUÝU?½√ ·dŽ√ wM½√ r%?QJ ¨qOK'« r&U?F&« «cNÐ Íb?²I½ Ê√ UMOK?FJ
¨·«d?Ýù« V³?%Ð WDÝu?²*« WI?³D&« v&≈ W?OMG&« W?I?³D&« s «u&u?%
vKŽ …—uDš q?JA¹ ©w²¹uJ&« ÎU?]u??B?š® UMF?L?²? −? wJ ·«d?Ýù«Ë
wJ œUB²ù« W?OL¼√ vH^¹ ôË œdH&«Ë lL²−?LK& ÍœUB²ù« l{u&«
Æ·d%½ ô Ê√ UM%H½√ b¼UFMKJ ¨ UFL²:«Ë œ«dJ_« WCN½

¡«d²³« …öB«
Ê√ Í√ ¡«d??²?³?&« …ö?B&« t??OKŽ w?KB½ ô Ê√ ˜ tK&« ‰u??Ý— U½d??√
t?? ?O?KŽ Êu?KB?¹ «u&«“U?? ? V]«u?M&« Ê√ ô≈ ©t&¬® v?KŽË t?? ? OK?Ž wK?B½
vKŽË t?OKŽ UMð«uK] wJ b?CR½ s×MJ ¨‰ü« d?C– ÊËœ ¡«d?²³&« …ö?B&«
vK?Ž ÊËd?? B¹ U?? LMO?Ð t?? L? O?&U?? FðË ˜ w³?M&« ZN?MÐ UMJ?%9 vK?Ž t&¬
Ƙ w³M&« ‰¬ vKŽ r¼bIŠ V³%Ð «c¼Ë t−N½Ë t²MÝ WH&U^

WHOD WB5
¡U*« vK?Ž Íd?& W??ŠU??Hð È√d??J ¡Î U?? t?²?Ðd? ú?1 …UMI&« v&≈ ¡U??ł
r&Ë W??ŠU?H? ²&« qC√ n?O?C ∫dJ?H¹ …Q?−? J nË tM?J&Ë ¨U?N?KC√Ë U?N? H? IKJ
Ʊ±¥≠±±≥’ ¨oÐU%&« lłd*« ©±®

±∏ 

«c¼ vKŽ Ád??O?L? { VðU??F¹ c?š√Ë øtM? Ê–Q?²? %?O& U??N?³? ŠU?] ·d??F¹
öOC t%H½ VÝU×¹ Ÿ—Ë s¹b² s Á—Ëb] wG³M¹ ô Íc&« ·dB²&«
wA?1 Ê√ dJJ «c?& ¨WK/√ —b?? ? ”UM&« ‚u?? ?I? ?Š j?L? ?ž wJ ◊—u?? ?²¹
W?? ŠU?? H? ²?&« VŠU?? ] v&≈ qB?¹ tKF?& ¡U*« ÊU¹d?? ' fCU?? F? ? ÁU?? &SÐ
W?Ž—e? v&≈ q]Ë v²?Š W?JU?%? vA? ¨U?N?& tKC√ vKŽ t?O?{d?²?%?O?J
‰U?IJ ¨5(U?B&« ¡U?LO?Ý tOK?Ž ÊUCË W?Ž—e*« VŠU?] wIKJ ¨ÕUH?²&«
¨U?N? ²KC√Ë U?N? ²?H?IKJ …U?MI&« wJ ¡U*« vKŽ Íd??& X½U?C W?ŠU??Hð Ê≈ ∫t&
∫‰U?? ¨pMŽ v{—√ s& ö??C ∫qłd&« tÐU??ł√ ¨wMŽ v{dð Ê√ „u??ł—√
Æq³√ ô ∫‰U øUNMLŁ pDŽ√
Ê√ W??Ž—e?*« VŠU??] oJ«Ë s?¹b¹b??A?&« ÕU??(ù«Ë —«d??]ù« b?? FÐË
¨¡UL] ¨¡UOL?Ž WMÐ≈ ÍbMŽ ∫qłd&« »Uł√ ÆbŠ«Ë ◊dAÐ tMŽ v{d¹
ô≈Ë pMŽ v{—√ U?N?łËe?²ð Ê√ XIJ«Ë «–≈ ¨qł—_« W?&uKA ¨¡U?Ýd?š
ÆöJ
vKŽ t?²I?J«u0 ô≈ ÁU{— VKł v?&≈ qO³?Ý ô t½√ »UA&« È√— U?LKJ
ÆWIJ«u*« v&≈ t½U1≈Ë tŽ—Ë ÁUŽœ VFB&« ◊dA&« «c¼
W?U  «– ”Ëd?FÐ ¡włu?HJ t?ÝËd?Ž WJd?ž »U?A&« qšœ ΫdO?š√Ë
ÀËb?Š W?O? A?š ÎU?Žd?%? Ãd?^? J ¨‰U?L?'« W¹U?ž wJ w?¼Ë W?u?A2
qłd&UÐ «–≈Ë ¨…d?O?³?C W?O?Žd?ý WKJ?A? wJ ◊—u?²?O?J ëËe&« wJ QDš
w²&« XM³?&« Ê√ ∫»U?A&« ‰U? øs¹√ v&≈ d?O?š ∫‰U? ¨ÎU?L?%?²? ³? ÁdE²M¹
Æ”ËdF&« Ác¼ X%O& UNðUH]«u w&  dC– 

±π

VK?ł wJ ΫœU?? ł pðb?? łË U?? LM?O? Š w?½_ w¼ U?? N½≈ ∫q?łd&« tÐU?? ł√
W¹—Uł ¡U*« vKŽ XD?IÝË wð“UO?Š sŽ Xłdš WŠU?Hð pKC_ ÍU{—
tłË“_ b√ cM ÁdE²½√ XMC Íc&« »UA&« p½√ XLKF?J WJU% u×½
r& UN½ú?J ¡UÝd?š ¡UO?LŽ UN½√ p& XK? bI&Ë ¨Ác¼ W(U?B&« w²MÐù
r& U??N½ú??J W&uK?A? U??N½√ X?KË ¨j ÎU? O? ³Mł√ Îö? ł— rKJð r&Ë d?EMð
lL??%ð ô U?N½ú??J ¡U?L? ] U?N½√Ë ¨‚d?D&« wJ —ËbðË ‰eM*« s Ãd??^ð
pK¦ »U?ý UNI×?²%¹ WMR*« …U²?H&« Ác¼ X%O&√ ¨¡UMž Ë√ W³?Ož v&≈
q³??I¹ Ê√ ‰ö?(« qł√ s? b?F? ²?%? u¼Ë h&U??š ‰ö?Š sŽ Y×??³¹
„—U³*« ëËe?&« «c¼ —ULŁ s X½U?CË øëËe&« wJ Ϋbł VF?] ◊dAÐ
 «uK] w³M&« XO?Ð q¼_ tI?A?ŽË t?Ž—ËË Á«u?I²Ð ·d?Ž ÊU?%½≈ …œôË
ÆwKOÐœ—_« bLŠ√ aOA&« ”bI*« u¼Ë rNOKŽ töÝË tK&«
¨oJu*« ëËeK& t??I?JuðË ÊU?%½ù« w?J ‰ö?(« W?L?I& l?MBð «cJ¼Ë
ÂU??I*« «c??NÐ „b&Ë `?³?]√ n?O? C ∫aO??A&« Â√ XK¾??Ý U* b??FÐ U??L? O? JË
ŸU{—≈ q³Ë ¨W¼u³A WLI& wðUOŠ wJ qC¬ r& w½≈ ∫XÐUł√ ølOJd&«
¨j w³?Mł√ qł— v&≈ dE?½√ r&Ë ¨¡u??{u&« m³?? Ý√ ÎU? Lz«œ XMC w?KHÞ
Ê√Ë …—U?? ND?&«Ë W?? JUEM&« w?Ž«—√ Ê√ v&≈ wK?HÞ W?? OÐdð w?J XO?? F? ?ÝË
©±®
Æ5(UB&« œôË_« VŠUB¹

Æ¥π≤≠¥π∞’ ¨oÐU%&« lłd*« ©±®

≤∞ 

‚öš√ s
tK« tLŠ— œ«uł «“dO*«
Áœu¹ w³?] tK&« tL?Š— Íe¹d³?²&« wJK*« œ«uł «“d?O tK&« W?¹ü ÊUC
ÕU?O½ lL??Ý t?Ju?O?{ l ÎU? %&U?ł ÊU?C YO??Š d¹b?G&« Âu¹ wJË ¨Î«d??O?¦?C
b??Ë ¡U?−? J ¨‰eM*« W?ŠU??Ý wJ ¡U??%M&« ÕU?O? ] ÁdŁ≈Ë XO??³&« W?œU??š
¨‰eM?*« ÷u?? Š wJ ÎU? ? —U?? ž ÊU?? C –≈ ¨e¹e?? ?F&« Áb&Ë …“U?M−Ð ¡w?łu?? J
u?? H? ?] dJ?F¹  u?? BÐ ÕU?? O?M&« Âb?? Ž sN?M VK?ÞË ¡U?? %M&« X?JÝQ?? J
tM rN?Ðd?√ v&≈ —U?ý√ Áu?ŽœËË r?N?H?O?O? Cð s vN?²½« U*Ë ·u??O?C&«
sHJ&«Ë q%G&« s e¹e?F&« Áb&Ë eON& wJ Áb?ŽU%O& ÁUIÐQ?J W«b]
©±®
ÆsJb&«Ë …öB&«Ë

ÊU=dF« WIOIŠ
‚öš_«Ë fHM&« …—UNÞË w½U1ù« „uK%&« u¼ wI?OI(« ÊUJdF&«
ÂU¹_« Ác¼ w?J kŠö½ UMM?J& ¨¡ö??ł_« ¡U??LKF?&« ZNM u?¼Ë WM%??(«
l³?²¹Ë ÊU?Jd?F&« q¼√ bKI¹ Ê√ ‰ËU?×¹ iF?³&« Ê√ w¼Ë W?³¹d?ž …d¼Uþ
lL?−?Ð Èu?Ý r²?N¹ ô Á«d??²?J t?ŠË—Ë t?%? H½ d?ND¹ Ê√ ÊËœ rN??²?I¹dÞ
¨w½U??Jd?Ž t½√ ”UM&« r¼u??O& b¹b?ý Q?D³Ð wA1Ë W??O½U?Jd?F?&« V²J&«
UNÐ t²JdF?0 n%KH²OJ WO½UJdF&«Ë WO?H%KH&« ÿUH&_« iFÐ kH×¹Ë
Ƶ∂∞’ ¨oÐU%&« lłd*« ©±® 

≤±

tKL?Ž ÊuJ¹Ë tK?LŽ j?³% W?O?³K?%&« —u?_« Ác¼ qJJ ¨tzU?%Kł ÂU?√
 U??Cd?? (« Ác¼ „dðË V?KI&«Ë fH?M&« d??O? ?ND²?Ð ¡ôR¼ `BM?MJ ¡U¹—
ÆlHMð ôË dCð wNJ ¡U¹— UNMÞUÐË vIð U¼d¼Uþ w²&«

WFOA«  ôUł— s
¨–U?F? UÐ√ vMJ¹ ¨Í—U?B½_« Êö?−Ž sÐ p&U? sÐ lJ«— sÐ W?ŽU?J—
s W??ŽU?J— ÊU??CË W?³?I? F&« »U??×?]√ s lJ«— ÁuÐ√ ÊU??CË Î«—bÐ b??N?ý
wJ  U??Ë 5H?] »d??Š t?F? b?N? ý ‹ 5MR*« d??O?√ »U??×?]√
ÆW¹ËUF WJöš

bOu« sÐ WFOЗ sÐ pU
sÐ WŁ—U?Š sÐ ·u?Ž s?Ð d?U?Ž sЫ Êu½ rŁ WKL?N?*«Ë …b?Šu*« `²?HÐ
—u?N?A? ÍbŽU?%&« r?C&UÐ b?OÝ√ uÐ√ …b?ŽU?Ý sР×e?)« sÐ Ëd?L?Ž
b?Ný 5MR*« d?O?√ »U×?]√ s ÊU?CË U¼d?OžË Ϋ—bÐ b?N?ý ¨t²?OMJÐ
©±®
Æ‹ tF U¼ËbNý s¹c&« 5¹—b³&« bŠ√ u¼Ë 5H] tF

¨W¹—b?O?(« W?³?²J*« ¨W?F?OA&«  U?I?³Þ wJ W?F?O?Jd&«  U?ł—b&« ¨ÊU?š wKŽ ¨Í“«d?O?A&« ©±®
Æ¥∞∂’ ¨±π∂≤ ¨n−M&«

≤≤ 

‹ 5G(« WO uKE sŽ W×O×J  U¹«Ë—
WMG« q¼√ —œUB s
∫wL¦ON « ÈË— ≠
q¼√ s Ϋb?Š√ ôË ÎU?OKŽ «u³?%ð ô ∫‰U? Íœ—UDF&« ¡U?ł— wÐ√ sŽË
oÝU??H&« «c¼ v?&≈ «Ëdð r&√ ∫‰U?? rO??−? NKÐ s? UM& Ϋ—U??ł ÊS??J XO??³&«
fLDJ t?OMO?Ž wJ 5³?CuJÐ tK&« ÁU?d?J øtK&« tK²? wKŽ sÐ 5%?(«
©±®
Æ`O×B&« ‰Uł— t&Uł—Ë w½«d³D&« Á«Ë— ¨ÁdBÐ tK&«
Ƙ tK&« ‰uÝ— ‰¬ vKŽ r¼bIŠ Èb kŠöJ
wM²?LKŽ« Ê« X½√ bŠ«Ë Í√ ∫pK?*«b³?Ž w& ‰U ∫‰U? Íd¼e&« sŽË
…U??B?Š lJdð r& ∫X?K ∫‰U?I? J ø5%?(« q?²? Âu¹ X½U??C W?ö??Ž Í√
w½≈ ∫pK*«b?³?Ž w& ‰U?I?J ¨jO?³?Ž Âœ U?N?²?% b?łË ô≈ ”b?I*« XO?³Ð
sŽË ¨ UIŁ t Uł—Ë w½«d³D « Á«Ë— ¨ÊUM¹dI& Y¹b(« «c¼ wJ „U¹≈Ë
ô≈ wKŽ sÐ 5?%?(« q²?? Âu¹ d?−? Š ÂU?A&U?Ð lJ— U? ∫‰U?? Íd¼e&«
rO?JŠ Â√ sŽË Æ`O?? ?×? ?B « ‰U?? ł— t? U?? ł—Ë w½«d?? ³?D « Á«Ë— ¨Âœ sŽ
q¦? ÎUU¹√ ¡U?L?%&« X¦JL?J W¹d¹uł Ìc?¾?u¹ U½√Ë 5%?(« q² ∫X&U?
©≤®
Æ`O×B « ‰Uł— rOJŠ Â√ v ≈ t Uł—Ë w½«d³D « Á«Ë— ¨WIKF&«

¨wÐd?F&« »U²J&« —«œ ¨πà ¨bz«u?H&« l³MË bz«Ëe&« lL?− ¨dJÐ wÐ√ sÐ wKŽ ¨wL?¦O?N&« ©±®
Ʊπ∂’ ¨±π∏≤ W¦&U¦&« WF³D&« ¨ ËdOÐ
Ʊπ∑≠±π∂’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨wL¦ON&« ©≤® 

≤≥

fLA« ·UGJ½≈
fL?A&« XH?%J½« wK?Ž sÐ 5%?(« q²? U* ∫‰U? qO?³? wÐ√ sŽË
Á«Ë— ¨w¼ U?N?½√ UMMþ v²?Š —U??NM&« nB½ VC«uJ?&«  bÐ v²?Š W?H? %?C
©±®
Æs5Š ÁœUMÝ≈Ë w½«d³D «

‹ 5G(« d³5 vKŽ W1dł
q¼√ »U?]Q?J 5%?(« d?³? vKŽ qł— Èd?š ∫‰U? gL?Ž_« sŽË
t Uł—Ë w½«d³D « Á«Ë— ¨dIJË ’dÐË Â«cłË ÊuMłË q³¼ XO³&« p&–
©≤®
Æ`O×B « ‰Uł—

˜ rEŽ_« w³M«  «cÐ qÝu²«

WMG« q¼√ —œUB s `O×J œUMÝSÐ
rN½_ „d??ý q¼√ r?N½QÐ rNMŽ t?K&« w{— W??F? O?A?&« iF??³&« rN??²¹
d?? ? ? _« «c?¼ “«u?? ? ? ł s? r?žd?&« vK?Ž ˜ w?³M?&«  «c?Ð Êu?KÝu?? ? ? ²?¹
∫wL¦ON&« dCcOJ ¨tÐU³×²Ý«Ë
ÊUHŽ sÐ ÊU?L¦Ž v&≈ nK²^¹ ÊUC Îöł— Ê√ nOMŠ sÐ ÊU?L¦Ž sŽË
¨t?²? łU?Š wJ d?EM¹ ôË t?O&≈ X?H?²K¹ ô ÊU??L?¦? Ž ÊUJJ ¨t& W?łU??Š wJ

Ʊπ∑’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨wL¦ON&« ©≤®©±®

≤¥ 

∫nOMŠ sÐ ÊU?L¦Ž t?& ‰UIJ t?O&≈ p&– UJAJ nOM?Š sÐ ÊUL¦?Ž wIKJ
rNK&« ∫q rŁ 5²FC— tOJ qBJ b−%*« Xz« rŁ Q{u²J …QCO*« Xz√
bL×?( U¹ WLŠd « w³½ ˜ bL×( UMO?³MÐ pO ≈ tłuð√Ë p QÝ√ w½≈
Õ—Ë p²?łU??Š d?CcðË w²?łU??Š w wC?I? O?R wЗ v ≈ pÐ t??łuð√ w½≈
sÐ«Ë Íc?d?²&« ÈË— ∫XK ∫‰U? Ê√ v?&≈ Æa&« ÆÆÆpF? ÕË—√ 5Š v&≈
¨t³?IŽ w½«d?³D&« ‰U? bË WB?I&« sŽ ÎUO?&Uš Ádš¬ s? ÎUJdÞ W?łU
©±®
ÆUNÐ ÍË— w² « tCdÞ d+– bFÐ `O×\ Y¹b(«Ë

WFOA« ÂöÝù« eŽ
w=UJ« s œUMÝù« W×O×J W¹«Ë—
wÐ√ sÐ Ëd?L? Ž sŽ d?O?L?Ž w?Ð√ sЫ sŽ t?OÐ√ sŽ rO?¼«dÐ≈ sÐ wKŽ
v²Š wÐ√Ë U?½√ Xłdš ∫‰uI¹ ‹ tK&«b?³Ž UÐ√ XF?LÝ ∫‰U? «bI*«
rŁ rNOKŽ rK%?J WFOA&« s ”U½QÐ u¼ «–≈ ¨d³M?*«Ë d³I&« 5Ð UMC «–≈
Ÿ—uÐ p&– vK?Ž w½uMO?ŽQ??J rJŠ«Ë—√Ë rJŠU¹— VŠ_ tK?&«Ë w½≈ ∫‰U?
r²z« sË ¨œUN?²łù«Ë Ÿ—u&UÐ ô≈ ‰UMð ô UM²¹ôË Ê√ «uLKŽ«Ë ¨œU?N²ł«Ë
r²½√Ë ¨tK&« —U?B½√ r²½√Ë tK&« W?F?O?ý r²½√ ¨tKL?FÐ qLF?OKJ b?³?FÐ rJM
U??O?½b&« wJ Êu??I?ÐU??%&«Ë ¨ÊËd?? šü« Êu??IÐU??%?&«Ë Êu&Ë_« Êu??IÐU?? %&«
tK&« ÊULCÐ WM'« rJ& UML{ b? ¨WM'« v&≈ …dšü« wJ ÊuIÐU%&«Ë
d?¦?C√ WM'« W?ł—œ vKŽ U? tK&«Ë ¨˜ tK&« ‰u?Ý— ÊU?L?{Ë qłË e?Ž
Æ≤∑π’ ¨≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨wL¦ON&« ©±® 

≤µ

Êu?? ³? OD?&« r²½√ ¨ U?? ł—b&« qzU?? C? J w?J «u??%? ?JUM²?? J rJM ÎU? ?Š«Ë—√
¨o¹b??] sR?? qCË ¨¡UM?O?Ž ¡«—u??Š W?MR?? qC ¨ U??³?O?D&« rC¡U??%½Ë
¨dA³²?Ý«Ë dAÐË dAÐ√ d³M U¹ ∫d³MI& ‹ 5MR*« d?O√ ‰U bI&Ë
¨WF?OA&« ô≈ jšUÝ t?²√ vKŽ u¼Ë ˜ tK&« ‰uÝ—  U b?I& tK&«uJ
¡wý q?J& Ê√Ë ô√ W?? F? ?O? A?&« Âö??Ýù« e?? ŽË Ϋe?? Ž ¡wý q?J& Ê≈Ë ô√
…Ë—–Ë …Ë—– ¡wý q?J& Ê≈Ë ô√ W??F? ?O? A?&« Âö??Ýù« W?? U??ŽœË W?? U??Žœ
W?F?OA&« Âö?Ýù« ·d?ýË ÎU?Jd?ý ¡wý qJ& Ê≈Ë ô√ W?FO?A&« Âö?Ýù«
Ê≈Ë ô√ ¨W?F?O?A&« f&U?−? f?&U?:« b?O?ÝË Î«b?O?Ý ¡wý qJ& Ê≈Ë ô√
U? ôu& tK&«Ë ¨W?F?OA&« U?NMJ%ð ÷—√ ÷—_« ÂU?≈Ë ÎU?U?≈ ¡wý qJ&
÷—_« wJ U ôu& tK&«Ë ¨Î«bÐ√ ÎU³AŽ 5FÐ X¹√— U rJM ÷—_« wJ
rN& U? ¨ U?³?OD&« «uÐU?]√ ôË rJJö?š q¼√ vKŽ t?K&« rF½√ U? rJM
b?? ³? ?Fð Ê≈Ë V]U?½ qC ¨VO?? B½ s? …d??šü« w?J rN& ôË U?? O½b?&« wJ
©±®
˝ÚWÒO?ÏUÒŠ «Ú—UÒ½ v
ß ÒKÎBÒð WÒ³?Ï*U]½ WÒKÏUÒŽ˚ W¹ü« Ác¼ v&≈ »u%M b?N²ł«Ë
e?Ž t?K&« —uMÐ Êu?ID?M¹ UM²?F? O?ý ¨¡U??³¼ tKL?F? J b?N? ²?−? V?]U½ qJJ
s b?? ³? ?Ž s U?? t?K&«Ë ¨©≤® XK?H? ²?Ð Êu??I?DM¹ rN?? H&U?? ^¹ s?Ë ¨qłË
„—U?³? O?J ¡U?L? %&« v&≈ t?ŠË— qłË e??Ž tK&« b?F? ]√ ô≈ ÂUM¹ UM²?F? O?ý
÷U¹— wJË t²?LŠ— “uMC wJ UNKF?ł UNKł√ UN?OKŽ vð√ ÊUC ÊSJ U?NOKŽ
s t²M√ l UNÐ YFРΫdšQ² UNKł√ ÊUC Ê≈Ë ¨týdŽ qþ wJË t²Mł
tK&«Ë ¨t?O?J sJ%?²& tM Xłd?š Íc&« b?%?'« v&≈ U¼Ëœd?O& WJzö*«
Æ¥≠≥ r— W¹¬ ∫WOýUG&« …—uÝ ©±®
Æ¡«u¼_« ô≈ tO&≈ ÊËbM²%¹ ”UÝ√ öÐË W¹Ë— öÐ Í√ ©≤®

≤∂ 

q¼_ rC¡«d??I? J Ê≈Ë ¨qłË e??Ž t?K&« W??]U??) rC—U??L? ŽË rJłU??Š Ê≈
q¼√Ë tðu??Žœ q¼_ rJKC rJ½≈Ë ¨W??ŽUMI&« q¼_ rC¡U?O?Mž√ Ê≈Ë ¨vMG&«
©±®
Æt²ÐUł≈
ÆrOEF&« ·dA&« «cNÐ WOFOý U¹ Íd^²J«Ë wFOý U¹ d^²J≈ ∫‰u√ ≠

wSUD½ú  UOÐ√
t?Þ ‰¬ V?¼c?? ? ? ? ? ?(  d?? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ? š≈ «–U?*
U??¼ôË w?R »—U?? ? ? ? ? ? ? ? C_« X??ЗU?? ? ? ? ? ? ? ? ŠË
w?? K? ?¼√Ë w?? zU?? Ь —U?? ¹œ X?? H? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŽË
U?¼U?? ? ?R— ÎU? ? ? ?¾?K²?2 ÊU?? ? ? + ÎU? ? ? ?A? ? ? O? ? ? ?ŽË
ÎU? ? ? ? ? ? ? ? ? B? ½ o??(« X?¹√— b?? ? ? ? ? ? ? ? ?C w??½_
U?¼«u?? ? ? ? ? ? ?Ý n?? Q?¹ r? X??O? ? ? ? ? ? ? ³? « »—Ë
d?? ? ?? ? ?R u?¼Ë lO?? ? ?A? ? ?²? « w³?¼c?? ? L? ? ? R
U?¼UD?²? ? ? ?(«Ë W?? ? ? I? ? ? ?O? ? ? I? ? ? ?(« «— s?*
œd?? ? ?R d?? ? ? A? ? ? (« Âu?? ? ?O?Ð u?? ? ?−?M¹ q?¼Ë
øt?Þ ‰¬ V¼c?? ? ? ( d?? ? ?O? ? ? ž w?R v?A? ? ? (
¨ Ëd??OÐ ¨ U??Žu?³D?LK& ·—U??F?²&« —«œ ¨w?JUJ&« W??{Ë— ¨»u?I? F¹ sÐ b??L? ×? ¨wM?OKJ&« ©±®
Æ≤µπ r— Y¹bŠ ¨±∑µ≠±∑¥’ ¨±ππ∑ WO½U¦&« WF³D&« 

≤∑

V¼«c*«
r?N? Ð X?³? ¼– b?? ? ? ? ? ? ?C ”U??M? « X??¹√— U?*Ë
qN?? ?'«Ë wG? « d?? ×?Ð√ wR rN?? ?³¼«c?? ?(
U??−M « sH??Ý wR tK? « rÝ≈ vKŽ X³??+—
qÝd « -U?š vHD?B*« XOÐ q¼√ r¼Ë
r?¼ƒôË u?¼Ë tK? « q?³? ? ? ? Š X?J?5? ? ? ? (√Ë
q³?? (UÐ p5?? L? ?² UÐ U½d?? (√ b?? C U??L? ?+
W?Cd??R Êu?F? ³?Ý s?¹b « wR XCd??²?R≈ «–≈
qIM « r?J×?( wR ¡U??ł b?C U?L? + nO½Ë
W?? ? ? Cd?? ? ? R d?? ? ? O? ? ? ?ž r?NM?( ÃU?½ p¹ r? Ë
qI?? F «Ë d?JH?? ² « «– U¹ U?? NM?Ž w qI?? R
b?? ? L? ? ? ×? ? ?( ‰¬ „ö?? ? ?N « ‚d?? ? ?H « w?R√
w? qC r?NM?( X$ w?zö « ‚d?? ? H? « Â√
b??Š«Ë ‰u??I U??R 5łUM? « wR XKC ÊS??R
‰b?F « sŽ Àb?Š „ö?N « wR XKC Ê≈Ë
wM?½S?? ?R r?NM( Âu?? ? I « v u?? ? ( ÊU?? ?+ «–≈
w?K?þ rN?K?þ w?R ‰«“ ô r?NÐ X?O? ? ? ? {—

≤∏ 

t?K?5?½Ë ÎU? ? ? ? ? O? Ë w? ÎU? ? ? ? ? O?K?Ž u?K?? ? ? ? ? R
©±®

q(« l?ÝË√ wR 5CU?? ?³ « s( r?²½√Ë

p‡‡‡‡MŽ Ÿœ
ÎU? ?³¼c?? ( p?5? ?HM wG?? ³?ð Ê√ X¾?? ý «–≈
—UM? « VN s?( d?? A? ? (« Âu¹ p?O? ?−?M¹
p U?? ?(Ë wF?? ?RU?? ?A « ‰u?? ?C pMŽ Ÿb?? ?R
Í—U?? ³? ? Š√ VF?? ?+ sŽ ÍËd*«Ë b?? ?L? ?Š√Ë
r?N? ? ? ?¦?¹b?? ? ? ŠË rN? u?? ? ? C ÎU? ? ? ?ÝU?½√ ‰«ËË
©≤®

Í—U³ « sŽ qOz«d?³ł sŽ U½bł ÈË—

÷d= rN³Š
V?ł«Ë tK? « s?( ÷d?? ? ?R r?N? ? ? ³? ? ? ?×? ? ? R
Âu?? ? ? ? ?C√ W?¹d?? ? ? ? ³? « 5?Ð r?N? ? ? ? ?−? ? ? ? ? N?½Ë

¨ Ëd?O?Ð ¨·—U?F? ²&« —«œ ¨≥à ¨øa¹—U?²?&« wJ «–U? ¨wKU??F&« w%??O?³? I&« s%??Š b?L? ×? ©±®
Ʊ∞’ ¨±π∑¥
Ʊ∞’ ¨≥à ¨oÐU%&« lłd*« ¨wKUF&« w%O³I&« s%Š bL× ©≤® 

≤π

r?NK?+ o?zö?? ? ? )« d?? ? ? ?O? ? ? ?š r?¼b?? ? ? łË
r?EF?*« »U?? ? ?²?J? « ‰e½ r?N? ? ? ²? ? ? ?OÐ w?RË
È—u « b?? ? O? ? Ý vH?DB?*« XO?Ð ‰¬ r¼Ë
rK?Ž√ t?? O? ?R Íc UÐ ÎU? ?(Ëœ X?O? ?³ « «ËË–Ë
Ád?? ? ?O? ? ? ž tK? « ‰e½√ U?? ? ?( r?N? ? ? ³¼c?? ? ?(Ë
rN?? ?R√Ë v+–√ oK?)« lO?? L? ?ł s?( r¼Ë
r?NЗ V?łË√ fL?? ? ? )«  «uK?B « w?RË
r?N? ? ?O?KŽ …ö?? ? ?B? « vK?\ s( q?+ vK?Ž
t??½Q?? Ð 5??L? ?K? 5? *« q?? + l??L? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ł√Ë
rJ?×? ( s?¹b UÐ Á˃U?? ł Íc « lO?? L? ?ł
rN??F?O? L? ł ÂU½_« vC??C√ s( XKC Ê≈Ë
r?¼ ∫r?N? ¹œU?? ? ? ? ? ?Ž√  œU?½ r?N? ? ? ? ? ? ?L?K?Ž√Ë
s(R?? ? ( d?¼b « wR ÊU?? ? + U?? ? ( r¼ôu?KR
r?K?5? ? ? ? ?( ÊU?? ? ? ? + U?? ? ? ?( t?K? «Ë r?¼ôu? Ë
b?? ? ? L? ? ? ?×? ? ? ? ( ‰¬ s¹œU?? ? ? N? U?Ð X?J5?9
r?K?Ý√ —U?M? « …b?? ? ? ? ?ý s?( r?N?Ð w?½S?? ? ? ? ?R
t?½√ pý ô o?(« ‰u?? ? ?C »U?? ? ?Ž sL?? ? ?R
©±®

rJÐ√Ë vL?Ž√ Í√d « nO??Ý ‰uN?ł
Ʊ∞’ ¨≥à ¨oÐU%&« lłd*« ¨wKUF&« w%O³I&« s%Š bL× ©±®

≥∞ 

‹ wKŽ rKŽ
Èb?? ? ? ? ? N? « «– U?¹ r?K?F? « q?O? ? ? ? ? ?\√ X?½√
U?? ? ? ?³? ? ? ? O?¼U?? ? ? ?O? ? ? ? G? « p?A? « s( u?K?&
U?? ? ? ? L? ? ? ? ?R r?K?Ž q?+ w?\U?? ? ? ? C√  d?? ? ? ? š
U?Ðu?K?G? ? ? ? ? ( X?³? u?? ? ? ? ?ž Ê√ d?? ? ? ? ?B? ? ? ? ? ³?ð
W?? ? u?? ? J? ? ?ý« q?? ? + s?? ? Ž w?? ? M? ? ?¦? ? ?M? ? ?ð ô
U?? ? ? ? ³? ? ? ? ?O? ? ? ? ?łU?? ? ? ?Ž√ X?K?Š «–≈ Íb?? ? ? ? ³?ð
V?? ŠU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? \ s?? ( r?? K? F? ? « —œ t??K? ?
©±®

U??Ðu??K? D? (Ë ÎU? ½U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? ½≈ V??K? D? ¹

w‡‡‡‡‡³M²*«
Ϋb?? ? ? ?L? ? ? ? Fð w?\u?K? w?Šb?? ? ? ( X?+d?ðË
Îö? ? ?(U?? ? + Îö? ? ?O?D²?? ? 5? ? ?( Ϋ—u?½ ÊU?? ? + «–≈
t?? ? 5? ? H?MÐ ÂU?? ? C ¡wA? « ‰UD²?? ? Ý« «–≈Ë
©≤®

ÎöÞUÐ V¼cð fLA « ¡u{  UH\Ë

Ʊ∞’ ¨≥à ¨oÐU%&« lłd*« ¨wKUF&« w%O³I&« s%Š bL× ©±®
Ʊ∞’ ¨≥à ¨oÐU%&« lłd*« ¨wKUF&« w%O³I&« s%Š bL× ©≤® 

≥±

sLŠd«b³F dFý
WE?O? H? ?Š «– rN?? ²? F¹U?Ð b??I? Íd??L? ?F
U?I? Ru?( ·U??H?F « ·Ëd??F?( s?¹b « vKŽ
t?? ? ?L? ? ? Ž sÐ«Ë v?HD?B*« w?\Ë ÎU? ? ? OK?Ž
©±®

vI??² «Ë s¹b? « U?š√ v?K\ s( ‰Ë√Ë

”U³Ž sЫ
b?? ? ?L? ? ?×? ? ? ( b?? ? ?FÐ d?? ? ?(_« w Ë ÊU?? ? ?+Ë
t?? ? ? ?³? ? ? ? ŠU?? ? ? ?\ s?Þ«u?*« q?+ wRË w?K?Ž
Ád?? ? N? ? ? \Ë ÎU? ? ?I? ? ?Š t?K « ‰u?? ? Ý— w?\Ë
©≤®

t?? ? ?³?½U?? ? ?ł – U?? ? ?(Ë v?K\ s?( ‰Ë√Ë

WAzUŽ ÎU³ÞU[ VN wÐ√ sЫ W³IŽ
t?? ? ? ³? ? ? ?²? ? ? ?ŽË w?KŽ s?Ž w?Kš g?¹U?? ? ? Ž√
…b? «Ë X?½√ U??/≈ t?? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?R f??O? U?0

Ƶ∏’ ¨≥à ¨oÐU%&« lłd*« ¨wKUF&« w%O³I&« s%Š bL× ©±®
Æµπ’ ¨≥à ¨oÐU%&« lłd*« ¨wKUF&« w%O³I&« s%Š bL× ©≤®

≥≤ 

t??K?¼√ ÊËœ s??( t??K? « ‰u?? ? ? ? ? ? ? ?Ý— w??\Ë
©±®

…b¼U?? ?ý „«– ÊU?? ?+ U?? ?( vK?Ž X½Q?? ?R

ÊUNO²«
U?M?½≈ W?? ? ? ? ? ?×?K?D? q?CË d?? ? ? ? ? O? Ðe?K? q?C
—U?? ? ? ? B?½_« U?½—U?? ? ? ? F? ? ? ? ?ý s?¹c? « s?×?½
U?M?K?F? ? ? ? ? R g??¹d?? ? ? ? ?C  √— s?¹c? « s?×?½
—U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H? J? « p??¾? Ë√ V?? O? K? I? « Âu??¹
Á—U??ŁœË U?M? O? ? ? ? ? ? ? ?³?½ —U?? ? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ? ?ý U??M?+
—U?? ? ? ? ? ? ? B?Ð_«Ë ÕËd?? « U?M?( t??¹b?? ? ? ? ? ? ? H?¹
U?? M? O? ? ËË U?? M? (U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (≈ w??\u?? « Ê≈
©≤®

—«d?? ? ? ?Ý_« YŠU?ÐË ¡U?? ? ? ?H? ? ? ?)« Õd?Ð

d³Oš VŠUJ
d?? ? ? ³? ? ? ?O? ? ? ?š VŠU?? ? ? \ „«– w?K?Ž UM?(Ë
t?? ? ³zU?? ? ²? ? + X? U?? ?Ý Âu?¹ —bÐ VŠU?? ? \Ë
Æµπ’ ¨≥à ¨oÐU%&« lłd*« ¨wKUF&« w%O³I&« s%Š bL× ©±®
Æµπ’ ¨≥à ¨oÐU%&« lłd*« ¨wKUF&« w%O³I&« s%Š bL× ©≤® 

≥≥

t?? ? ?L? ? ? Ž s?Ð«Ë v?HD?B?*« w³?M « w?\Ë
©±®

t?ЗU?? ? I¹ «– s?(Ë t?? ? O?½«b¹ «– s?L? ? ?R

˜ w³M« d¹“Ë
t?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? \ËË v??H?D?B?*« w?³?M? « d?¹“Ë
»«d?? ? {Ë W?? ?L? ? ?O? ? ý w?R t?? ?N? ? ?³? ? A? ? ?(Ë
b?? ?L? ? ×? ?( d?¹b?? ?G « Âu¹ w?R ‰U?? ?C s(Ë
V\«uM? « …«b??F « —b??ž s( ·U??š b??CË
r?J?Ýu?? ? ? H?½ s?( rJ?Ð v? Ë√ w?M½≈ U?? ? ? ?(√
»—«u?*« V?¹d?*« V?¹— vK?Ð ∫«u? U?? ? ? ? I? ? ? ? ?R
r?JM?( Áôu?? ? ?( XM?+ s?( rN? ‰U?? ? ?I? ? ? R
w³?? ŠU?? \Ë Íb??F?Ð Áôu??( w?š√ «c??N? ?R
‰e?M0 w?M?( u?? ? ?N? ? ? ?R «dÞ Áu?? ? ? F? ? ? O?Þ√
©≤®

VÞU<« rOKJ « vÝu?( s( ÊË—UN

Æµπ’ ¨≥à ¨oÐU%&« lłd*« ¨wKUF&« w%O³I&« s%Š bL× ©±®
Æµπ’ ¨≥à ¨oÐU%&« lłd*« ¨wKUF&« w%O³I&« s%Š bL× ©≤®

≥¥ 

…öB« w= ÂöG« œ—
wJ u¼Ë ‹ d?? H? F? ł wÐ√ vKŽ X?Kšœ ∫rK%?? s?Ð b??L? ×? ‰U??
∫XK ¨p?OKŽ Âö??%&« ∫‹ ‰U??I? J ¨p?OKŽ Âö??%&« ∫XK?I? J …ö??B&«
wJ u¼Ë Âö%&« œd¹√ ∫t& XK ·dB½« ULKJ XJ?%J øX׳]√ nOC
©±®
Æt& qO U q¦ rF½ ∫‹ ‰U ø…öB&«

 U=uG*«
iF?? ³& ˜ tK?&« ‰u?? Ý— Xð√ …√d?? ≈ Ê≈ ‹ tK?&«b?? ³? ?Ž uÐ√ ‰U?? 
U¹  U?Ju%*« U?Ë ∫X&U?IJ ø U?Ju?%*« s pKF& ∫UN?& ‰UI?J ¨WłU?(«
ö?J W?łU?(« iF?³& U??N?łË“ U¼u?Žb¹ …√d*« ∫˜ ‰U?I?J øtK&« ‰u?Ý—
WJzö*« ‰«e?ð ô pK²?J ¨ÂUM?O?J U??N?łË“ fFM¹ v?²?Š ©≤® t?Ju??%𠉫eð
©≥®
ÆUNłË“ kIO²%¹ v²Š UNMFKð

UNłË“ Ê–≈ ÊËbÐ …√d*« ÃËdš
tK&« ‰uÝ— bNŽ vKŽ —UB½_« s Îöł— Ê≈ ‹ tK&«b³Ž uÐ√ ‰U
s Ãd?^ð ô√ ΫbN?Ž tð√d?≈ v&≈ b?NF?J t−?z«uŠ iFÐ wJ Ãd?š ˜
W‡‡F??³D&« ¨ Ëd??OÐ ¨W‡‡?‡‡ŽU?³?DK& ÂU¹_« ¨W‡‡‡?O?N? I?H&« h?B?I&« ¨Íb??OÐe&« d??]U½ b?łU?? ©±®
Æ≥∞’ ¨≤∞∞∑ v&Ë_«
ÆqÞU ∫·uÝ ©≤®
Æ≤µ∂≠≤µµ’ ¨oÐU%&« lłd*« ©≥® 

≥µ

˜ w³M&« v&≈ …√d*« X¦F³?J ÷d U¼UÐ√ Ê≈Ë ∫‰U ¨ÂbI¹ v²Š U?N²OÐ
Âb?I¹ v²Š w²?OÐ s Ãdš√ ô Ê√ w&≈ b?NŽË Ãd?š włË“ Ê≈ ∫X&UI?J
ô ∫˜ tK&« ‰u??Ý— ‰U?I?J øÁœu??Ž√ Ê√ w½d?Q??²?J ÷d? b?? wÐ√ Ê≈Ë
X¦?F?³?J U¼uÐ√  U?L?J ∫‹ ‰U? ¨płË“ wF?OÞ√Ë p?²?OÐ wJ w%Kł«
ô ∫U?N& ˜ ‰U?I?J øt?O?KŽ wK]√ Ê√ w½d?Q?²?J  U?? b? wÐ√ Ê≈ t?O&≈
YF?³? J qłd&« sJb?J ∫‹ ‰U? ¨p?łË“ wF?OÞ√Ë p²?O?Ð wJ w%Kł«
p²?? ?ŽU?DÐ pO?Ð_Ë p& d?? ?H? ? ž b?? t?K&« Ê≈ ˜ tK?&« ‰u?? Ý— U?? ?N? ? O&≈
©±®
ÆpłËe&

tK« s nD ‹ ÍbN*« ÂU ù«
ÊUe&« u?K^J v&UF?ðË t½U׳?Ý tK&« s nD& ©ZŽ® Íb?N*« ÂUù«
ÂUù« s ÊUe&« uK^J ‰U?× u¼Ë nDK&« ŸUHð—« Vłu¹ ÂUù« sŽ
ÂU?ù« »UO?žË ¨XšU?%& WŽU?Ý ÂU?≈ dO?GÐ ÷—_« XO?IÐ uKJ ƉU×?
rO¼«dÐ≈ h?^?ý v&U??FðË t½U??×?³? Ý tK&« vH??š√ U?L? C ¨W??×KB* ‹
t²?OŽ— œôË√ q²?I¹ œËdLM&« ÊU?C v²Š œËd?LM&« s“ wJ tðœôËË ‹
Æt²B wJ —uNA*« u¼ ULC ÁdNþ√ Ê√ v&≈ t³KÞ wJ

Æ≤µ∑≠≤µ∂’ ¨oÐU%&« lłd*« ©±®

≥∂ 

qN'«  «“«d=≈ s
ô s¹c&« 5¹bOKI?²&« 5M¹b²*« s Îö?Oł W_« qN?ł l«Ë UM& “dJ√
h^?ý Í√ ÂU Ê≈ ZŽeM¹ Á«d?²?J ¨dO?OG?²&« …œ«—≈ rN?%H½√ wJ ÊuKL?×¹
j³??;«Ë Ÿ–ö&« b??IM&« t??O?łuð wJ Ÿd??A¹Ë W&U??I? Ë√ »U?²? C nO&Q??²Ð
rK%*« ÊU??%½ù« Ê√ Êu?C—b¹ ô n?Ý_« b¹b?ý l ¡ôR¼Ë ¨U??N?³?ŠU??B&
WOö?Žù« WOCI&« hš_UÐË ¨t?²OC d?AM& vF%¹ Ê√ V−¹ hK<«
vKŽ WOHK%&«  UCd(«Ë ‰Ëb&« t²?Ý—U Íc&« wöŽù« rO²F²K& ΫdE½
X&ËU?ŠË ozU?I?(« X¼u?A?J rN?OKŽ t?ö?ÝË tK&«  «uK] XO?³&« q¼√
ÆÂö%&« rNOKŽ XO³&« q¼√ s ’UI²½ô«Ë a¹—U²&« d¹Ëeð
 U?LKC pKN?²?%M& 5¹d?²MŽ 5O?{«d?F?²Ý« Êu?J½ Ê√ b¹d½ ô s×MJ
vI??³ð Ê√ rN*U?J ¨W??BK^? U??NMJ&Ë …œËb??×? UM²??UDJ ÷«d?F? ²?Ýù«
”UÝ√ vKŽ qLF½Ë „dײ½ Ê√Ë ”uHM&« wJ WO?Š WOöŽù« WOCI&«
d??O? G¹ Ê√ q?−? F? ²? %¹ ö??J `?Ðd&« q−??F? ²? %?¹ ô Íc&« q¹uD&« f?HM&«
…d?? ²? ?HÐ —uM&« v?&≈  U?? LKE&« s? t?? łd??^?¹Ë WKO?&Ë Âu¹ wJ lL?? ²? ?:«
UMKCQJ «uÝd?ž U½—UFý sJO&Ë ¨bOFÐ Èb* jD^½ Ê√ V−¹Ë ¨…d?OB
ÆÊuKCQOJ ”dG½Ë 

≥∑

vUFð tK« v≈ qO³G«
ÏtÓÏÐÒ— ¢vÒ≈ Òc?Ï?]²Ò¹ ÊÒ√ Ò¡U?Òý sÒ ]ô≈ Ôd?ÎłÒ√ ÎsÏ Ït?ÎOÒKÒŽ ÎrÌJÌÒQ?ÎÝÒ√ U?Ò ÎqÌI˚ v&U?Fð ‰U
ÏtÎOÒKÒŽ ÎrÌJÌÒQÎÝÒ√ ]ô qÌI˚ v&UFð ‰UË ¨µ∑ r— W¹¬ ∫ÊUdH&« …—uÝ ˝ ÚöOϳÒÝ
Æ≥≥ r— W¹¬ ∫È—uA&« …—uÝ ˝¢vÒÐÎdÌIÎÄ wÏM Ò…]œÒuÒLÎÄ ]ô≈ «ÚdÎłÒ√
tK&« v&≈ q?O?³? %&« r¼ ©vÐd??I&«® Âö??%&« rN??OKŽ XO??³&« q¼Q??J Ϋ–≈
Æv&UFðË t½U׳Ý

5LO« w= r²[²«
wJ W??F? ?O? A&« r²?? ^ð V³??Ý sŽ W?M%&« q¼√ s d?? O? ¦J&« ‰¡U?? %? ²¹
«c¼Ë ˜ tK&« ‰uÝ— 4Ý s 5LO&« wJ r²^²&« Ê≈ ∫‰uIMJ ¨5LO&«
s W??×?O? ×?B&«  U¹«Ëd&« s?Ë ¨W?F? O?A&«Ë WM%?&« —œU?B? wJ XÐUŁ
f³K?¹ ÊU??C ˜ w³?M&« Ê√ ∫V&UÞ w?Ð√ sÐ wKŽ s?Ž ÆWM%?&« —œU??B? ?
ÆtMO1 wJ t9Uš
©±®

Æ`O×] ≠
tMO1 w?J r²?^? ²¹ lJ«— w?Ð√ sЫ X¹√— ∫‰U? W??LKÝ s?Ð œU?L? Š sŽ
¨tMO1 wJ r²^?²¹ dHF?ł sÐ tK&«b³Ž X¹√— ∫‰U?IJ øp&– sŽ t²&Q?%J
ÆtMO1 wJ r²^²¹ ˜ tK&« ‰uÝ— ÊUC ∫dHFł sÐ tK&«b³Ž ‰UË
s¹b&« d]U½ bL× oOI% ¨W¹bL;« qzULA&« dB²^ ¨…—RÝ sÐ bL× ¨Ícd²&« ©±®
Æ∑∑ r— Y¹bŠ ¨∂∞’ ¨‡¼±¥±≥ WFЫd&« WF³D&« ¨÷U¹d&« ¨·—UF*« W³²J ¨w½U³&_«

≥∏ 

©±®

Æ`O×] ≠
ÆtMO1 wJ r²^²¹ ÊUC ˜ w³M&« Ê√ ∫tK&«b³Ž sÐ dÐUł sŽ
©≤®

Æ`O×] ≠
ôË tMO1 wJ r²^²¹ ”U³Ž s?Ы ÊUC ∫‰U tK&«b³Ž sÐ XKB&« sŽ
ÆtMO1 wJ r²^²¹ ˜ tK&« ‰uÝ— ÊUC ∫‰U ô≈ ©≥® t&Uš≈
©¥®

Æs%Š ≠
ÆtMO1 wJ r²^²¹ ÊUC ˜ t½√ ∫p&U sÐ f½√ sŽ
©µ®

Æ`O×] ≠
Ác¼ U?? O? ?Š√ s t?K&« rŠd?? J ˜ w³?M&« 4Ý s W?MÝ r²?? ^? ?²&U?? J
ÆWM%&«

‹ 5M R*« dO √ qzUC= s
WMG« q¼√ —œUB w=
‰u?I¹ ˜ tK&« ‰u??Ý— »U??×? ]√ s b??Š√ sJ¹ r& ∫b??O? F?Ý ‰U??Ë
Æ› wKŽ ô≈ w½uKÝ
Æ∑∏ r— Y¹bŠ ¨∂∞’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Ícd²&« ©±®
Æ∑π r— Y¹bŠ ¨∂±’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Ícd²&« ©≤®
ÆtMþ√ Í√ ©≥®
Æ∏∞ r— Y¹bŠ ¨∂±’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Ícd²&« ©¥®
Æ∏≥ r— Y¹bŠ ¨∂≤’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Ícd²&« ©µ® 

≥π

©±®

Æ`O×] ≠
oŠ_« u?¼ rK?F&« W?M¹b?? ? »UÐË WÐU?? ? ×? ? B?&« rK?Ž√ ÊS?? ?J l?³D?&UÐË
ÆWJö)UÐ
UMOKŽ Ãd?^J rš d¹b?GÐ WH×?'UÐ UMC ∫‰U t?K&«b³Ž sÐ d?ÐUł sŽ
› wKŽ b??OÐ c??šQ??J ‰U?? Ë√ ‰Q?%? J ©¡U??³? š s® ˜ tK&« ‰u??Ý—
ÆÁôu wKFJ Áôu XMC s ∫‰UIJ
©≤®

Æ`O×] Y¹bŠ ∫gUN&« wJ ≠
∫«u&U® Îöł— qł— d?CcJ bFÝ bMŽ UMC ∫‰U wýd?'« WFOЗ sŽ
‰U Îöł— X³³Ý bI& ∫bF?Ý ‰U ¨©wKŽ ∫‰U øbL× UÐ√ U¹ «c¼ s
w&≈ VŠ√ sNM …b?Š«Ë w& ÊuJð s¾& ¡UO?ý√ WFЗ√ ˜ tK&« ‰uÝ— t&
tK&« V×¹ Îöł— W¹«d&« 5DŽ_ ∫˜ tK&« ‰uÝ— ‰U ¨rFM&« dLŠ s
ÊË—U¼ W&eM0 wM X½√ ∫t& ‰UË ¨d³?Oš Âu¹ U¼U¹≈ ÁUDŽQJ ¨t&uÝ—Ë
ÆtO&Ë wKFJ tO&Ë XMC s ∫‰UË ¨vÝu s
©≥®

Æ`O×] ∫gUN&« wJ ≠

qC?J wJ s?¹b?]U?I&« ÃU?NM ¨W??«b? sÐ b?L?×? s?Ð b?L?Š√ sÐ tK&«b?³? Ž ¨wÝb?I*« ©±®
WF³D&« ¨X¹uJ?&« ¨”«dž ¨ÍbOF%&« ÊU?Uý sÐ w½UŁ sÐ ÕöJ oOI?% ¨s¹bý«d&« ¡UHK)«
Ʊπ∏ r— Y¹bŠ ¨µ∏¥’ ¨≤∞∞∑ v&Ë_«
Æ≤∞∑ r— Y¹bŠ ¨µ∞π ’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨wÝbI*« ©≤®
Æ≤∞∏ r— Y¹bŠ ¨µπ≤≠µπ± ’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨wÝbI*« ©≥®

¥∞ 

∫‰uIOJ wÝbI*« oKF¹ rŁ
s5Š√ tðdOÝË WÐU×B « dzUÝ qzUCR vKŽ b¹eð …dO¦+ tKzUCRË
ôË U?NK¼√ wR ô≈  U¹ôu « l?C¹ ôË t?²?O?Ž— vKŽ ‰b?F¹ ÊU?+Ë d?O?5 «
©±®
Ær¼dOž ôË tЗUC√ s( ΫbŠ√ UNÐ wÐU×¹
b?Ë …dO?Ý rNM%?Š√Ë WÐU?×B&« qC?J√ t½QÐ rNM ·«d?²?Ž« «cN?J
dzUD?&« Y¹b?×? C U??NÐ h²??š« hzU??B? š t&Ë rN??LKŽ√ t½√ UM?F? d??
b??ÝË W?³? FJ&« wJ tðœôËË W??LÞU??HÐ t?−?¹ËeðË d?³? O? š `²?JË Íu??A*«
s Ϋb??Š√ wÐU?? ×¹ ô t½√ wÝb??I*« o?OKFð wJ œ—ËË ¨t?ÐUÐ ô≈ »«uÐ_«
‰U X?OÐ ‰«uQÐ «u?JdBð b?IJ Áu?I³?Ý s¹c&« ¡UHK)« ·ö?^Ð tK¼√
ÂUù« W?OI?Š√ vKŽ «c¼ qC ‰b¹ ö?J√ ¨rNK¼√ vKŽ «uI?H½√Ë 5LK%*«
øøWJö)UÐ ‹
s rJM? Ê≈ ∫‰U? ∫˜ tK&« ‰u??Ý— Ê√ Í—b??)« b?O? F? Ý wÐ√ sŽ
U½√ ∫dJÐ uÐ√ ‰U?? ¨tK¹eMð vKŽ XK?ðU? U?L?C ʬd?I&« q¹ËQð v?KŽ qðU?I¹
∫‰U? øtK&« ‰u?Ý— U¹ u¼ U½√ ¨d?L?Ž ‰U? ¨ô ∫‰U? ø tK&« ‰u?Ý— U¹ u¼
nB^?¹ wKŽ
Ï «–SJ ¨u¼ s dEM½ U½—b?²ÐSJ ¨qFM&« n]U?š tMJ&Ë ¨ô
Ƙ tK&« ‰uÝ— qF½
©≤®

ÆtK&« ¡Uý Ê≈ `O×] Y¹bŠ ∫gUN&« wJ ≠

Ƶπ≥ ’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨wÝbI*« ©±®
Æ≤∏± r— Y¹bŠ ¨∑∞≥≠ ∑∞≤ ’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨wÝbI*« ©≤® 

¥±

dO³D²«
wJ iF³&« q³ s XЗu?Š w²&« WOMO%(« dzUF?A&« s dO³D²&«
iFÐ l?C½ qÐ Ÿu??{u*« «c¼ wJ ÷u??^½ ô Ê√ UM?¹√d?J ¨Ác¼ U?MU¹√
∫t&uŠ lł«d*« ÈËU²J

w½UŠËd « ‚œU\ bL×( bO5 « vLEF « tK « W¹ü W1dJ « bO « jš

¥≤ 

ÍœËd¼UA « wMO5(« bL×( bO5 « tK « W¹ü W1dJ « bO « jš 

¥≥

¥¥ 

WMG« —œUB s ʬdI« w= ÏwKŽ

£
∫…d?I³&« …—u?Ý ˝ÚW?ÒOϽö?ÒŽÒ§ «ÓÚdÏÝ Ï—U?ÒN]M«Ò§ ÏqÎOK]UÏÐ rÌN?Ò«ÒuÎÒ√ ÒÊu?ÌI?ÏHM̹ Òs¹Ïc]Ä ˚
Æ≤∑¥ r— W¹¬
r& ¨› V?&UÞ wÐ√ s?Ð wKŽ w?J W¹ü« Ác¼ X?&e½ ∫w?³KJ?&« ‰U?? Ë
¨Î«—U?N½ r¼—bÐË ¨Îö?O& r¼—b?Ð ‚b?B?²J r?¼«—œ W?FЗ√ d?O?ž pK1 sJ¹
pKL?Š U ∫˜ tK&« ‰u?Ý— t& ‰UI?J ¨W?O½öŽ r¼—bÐË ¨Î«d?Ý r¼—bÐË
‰U?IJ ¨w½b?ŽË Íc&« tK&« vKŽ Vłu?²Ý√ Ê√ wM?KLŠ ∫‰U? ø«c¼ vKŽ
©±®
ÆW¹ü« Ác¼ v&UFð tK&« ‰e½QJ ¨p& p&– Ê≈ ô√ ∫˜ tK&« ‰uÝ— t&

£
Æ∂± r— W¹¬ ∫Ê«dLŽ ‰¬ …—uÝ ˝ÎrÌ!Ò¡UÒMÎÐÒ√Ò§ UÒ½Ò¡UÒMÎÐÒ√ ÌŸÎbÒ½ «ÎuÒUÒFÒð ÎqÌIÒM˚
˜ w³M&« vKŽ Ê«d?$ q¼√ bJË Âb? ∫‰U tK&«b?³Ž sÐ dÐU?ł sŽ
∫‰U? ¨pK³ U?MLKÝ√ ∫ôUI?J Âö?Ýù« v&≈ UL¼U?Žb?J bO?%&«Ë VU?F&«
 U¼ ∫ôUI?J ¨ÂöÝù« s ULJF?M1 U0 ULJðd³?š√ UL²?¾ý Ê≈ UL?²ÐcC
¨d¹e?M)« r( q?C√Ë d?? L? ? )« »d?? ?ýË VO?KB&« V?Š ∫‰U?? ¨U?M¾?? ?³½√
«b?G?J …«b?G&UÐ w?J ÁU¹œU?G¹ Ê√ vKŽ Á«b?Ž«u?J WMŽö?*« v&≈ U?L¼U?Žb?J
¨…d¼U??I&« ¨w?ö??Ýù« À«d?²?&« W??³? ²J ¨‰ËeM&« »U??³? Ý√ ¨b??L? Š√ sÐ w?KŽ ¨Íb??Š«u&« ©±®
Ƶ≥’ ¨≤∞∞¥ v&Ë_« WF³D&« 

¥µ

rŁ ¨5%(«Ë s%?(« bOÐË WLÞUJË wKŽ b?OÐ cšQJ ˜ tK&« ‰uÝ—
∫˜ w³M&« ‰U?IJ ¨Ã«d?)UÐ t& «d?QJ ¨U?³O?−¹ Ê√ U?OÐQJ U?LN?O&≈ qÝ—√
X&eMJ ∫d?ÐU?ł ‰U? ¨Î«—U½ Íœ«u?&« dD* ö?F? J u& o(UÐ wM¦??FÐ Íc&«Ë
ÎrÌ!Ò¡U??ÒRϽҧ UÒ½Ò¡U??ÒRϽҧ Îr?Ì!Ò¡UÒMÎÐÒ√Ò§ UÒ½Ò¡UÒM?ÎÐÒ√ ÌŸÎbÒ½ «ÎuÒU??ÒFÒð ÎqÌI? ÒM ˚ W¹ü« Ác¼ r?N?O? J
U½¡U?%½Ë 5%(«Ë s%?(« U½¡UMÐ√ ∫w³?FA&« ‰U? ˝ÎrÌJÒRÌH?½Ò√Ë UÒMÒRÌH½Ò√Ò§
©±®
ÆrNMŽ tK&« w{— V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ UM%H½√Ë WLÞUJ

£
Ƶµ r— W¹¬ ∫…bzU*« …—uÝ ˝«uÌMÒ¬ Òs¹Ïc]«Ò§ ÌtÌuÌÝÒ—Ò§ Ìt]KÄ ÌrÌJÌÓOÏÒ§ UÒL]½≈˚
V&UÞ wÐ√ sÐ wK?Ž wJ W¹ü« d?š¬ Ê√ œ«“Ë w³KJ&« ‰U? «c¼ u?×½Ë
w?J lC«— u?¼Ë Îö?zU?? ? ?Ý t?9U?? ? ?š v?D?Ž√ t½_ t?? ? ? O?KŽ t?K&« Ê«u?? ? ? {—
©≤®
Æ…öB&«

£
Æ∂∑ r— W¹¬ ∫…bzU*« …—uÝ ˝ÒpÓÏÐ]— sÏ ÒpÎOÒ≈ Ò‰Ïe½Ì√ UÒ ÎmÓÏKÒР̉uÌÝ]dÄ UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚
ÎmÓÏKÒР̉uÌÝ]dÄ UÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚ W¹ü« Ác¼ X&e½ ∫‰U Í—b)« b?OFÝ wÐ√ sŽ
©≥®
Æ› V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ wJ ¨rš d¹bž Âu¹ ˝ÒpÓÏÐ]— sÏ ÒpÎOÒ≈ Ò‰Ïe½Ì√ UÒ
Æ∂±’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨ÍbŠ«u&« ©±®
Ʊ±∏’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨ÍbŠ«u&« ©≤®
Ʊ≤∞’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨ÍbŠ«u&« ©≥®

¥∂ 

£
Ʊπ r— W¹¬ ∫Z(« …—uÝ ˝ÎrÏNÓÏÐÒ— wÏM «uÌLÒBҲΚ‹ ÏÊUÒLÎBÒš ÏÊ«ÒcÒ¼˚
X&eM& tK&UÐ r%?√ ∫‰uI¹ —– UÐ√ XF?LÝ ∫‰U? …œU³Ž sÐ f?O sŽ
b?O³?ŽË …e?LŠ W?²?%&« ¡ôR¼ wJ ˝ÎrÏNÓÏÐÒ— wÏM «u?ÌL?ÒBÒ²?Κ‹ ÏÊU?ÒLÎB?Òš ÏÊ«ÒcÒ¼˚
Í—U?^³&« Á«Ë— ¨W?³²?Ž sÐ bO&u&«Ë W?³?OýË W?³²?ŽË V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽË
©±®
ÆrýU¼ sÐ rOA¼ sŽ ‰UNM sÐ ÃU−Š sŽ

£
Ʊ∏ r— W¹¬ ∫…b−%&« …—uÝ ˝UÚIÏÝUÒM ÒÊUÒ! sÒLÒ! UÚMÏÎRÌ ÒÊUÒ! sÒLÒMÒ√˚
sÐ wKF& jOF wÐ√ sЫ W³I?Ž sÐ bO&u&« ‰U ∫‰U ”U³Ž sЫ sŽ
ú??√Ë ¨ÎU?½U??%& p?M j%Ð√Ë ÎU?½UMÝ pM? b??Š√ U½√ ∫› V?&UÞ wÐ√
sÒLÒMÒ√ ˚ ‰eMJ ¨oÝU?J X½√ U/SJ XJÝ« ∫wKŽ t& ‰U?IJ ¨pM W?³O?²JK&
ÎU? OKŽ sR?*UÐ wMF¹ ∫‰U?? ˝ÒÊËÌu? Ò²? ÎRÒ¹ ]ô U??ÚI? ÏÝU??ÒM ÒÊU??Ò! s?ÒL? Ò! UÚMÏÎR? Ì ÒÊU??Ò!
©≤®
ÆW³IŽ sÐ bO&u&« oÝUH&UÐË

Æ±π±’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨ÍbŠ«u&« ©±®
Æ≤≤±’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨ÍbŠ«u&« ©≤® 

¥∑

£
˝ «Úd?O?ÏNÎDÒð ÎrÌ!Òd?ÓÏNÒD?̹ҧ ÏXÎO?Ò³ÎÄ ÒqμÒ√ ÒfÎłÓÏdÄ ÌrÌJMÒŽ ÒVϼÎc?ÌO?Ï Ìt]KÄ Ìb¹Ïd̹ U?ÒL]½≈˚
Æ≥≥ r— W¹¬ ∫»«eŠ_« …—uÝ
ÏXÎO? ?Ò³ÎÄ ÒqμÒ√ ÒfÎłÓÏd?Ä ÌrÌJMÒŽ ÒV?ϼÎc? ÌOÏ Ìt?]KÄ Ìb¹Ïd̹ U?? ÒL]½≈˚ b?? O? F? ?Ý wÐ√ sŽ
wKŽË ˜ w³M?&« wJ W??%? ?L? š wJ X&e?½ ∫‰U?? ˝ «Úd? O? ?ÏNÎDÒð ÎrÌ!Òd? ?ÓÏNÒD̹ҧ
©±®
ÆÂö%&« rNOKŽ 5%(«Ë s%(«Ë WLÞUJË
Ê√ d?Ccð W?LKÝ Â√ lL?Ý s wMŁb?Š ∫‰U? ÕUЗ wÐ√ sÐ ¡UDŽ sŽ
UN?OJ W?d³Ð U?NMŽ tK&« w{— W?LÞUJ t?²ðQJ U?N²OÐ w?J ÊUC ˜ w³M&«
∫X&U ¨pOMÐ«Ë płË“ w?& wŽœ« ∫UN& ‰UI?J tOKŽ UNÐ XKšb?J …d¹eš
pK?ð s ÊuK?CQ¹ «u?? %K?−? ?J «uKšb?? J 5?%? ?ŠË s%?? ŠË w?KŽ ¡U?? −? ?J
U½√Ë∫X&U ©≤® Íd?³Š ¡U?%?C t?²% ÊU?CË t& W?UM vKŽ u¼Ë …d¹e?)«
Ìt]K?Ä Ìb¹Ïd̹ U?? ÒL]½≈˚ W¹ü« Ác?¼ v&U?? Fð t?K&« ‰e½Q?? ?J wK]√ …d?? −? ? (« wJ
qCJ cšQJ ∫X&U ˝ «ÚdOÏNÎDÒð ÎrÌ!ÒdÓÏNÒD̹ҧ ÏXÎOÒ³ÎÄ ÒqμÒ√ ÒfÎłÓÏdÄ ÌrÌJMÒŽ ÒVϼÎcÌOÏ
∫‰U rŁ ¡U?L%&« v&≈ ULNÐ Èu&Q?J t¹b¹ Ãdš√ rŁ tÐ r¼UAG?J ¡U%J&«
r¼d??NÞË fłd?&« rNMŽ V¼–Q??J w²??]U??šË w²??OÐ q¼√ ¡ôR¼ r?NK&«
‰u??Ý— U¹ rJF?? U½√ ∫XKË X?O?³&« w?Ý√— XKšœQ??J ∫X&U? ¨Î«d??O? NDð
©≥®
ÆdOš v&≈ p½≈ dOš v&≈ p½≈ ∫‰U øtK&«

Æ≤≤¥’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨ÍbŠ«u&« ©±®
ÆÍd³Oš `O×B&«Ë —bB*« wJ «cJ¼ ©≤®
Æ≤≤¥’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨ÍbŠ«u&« ©≥®

¥∏ 

£
…—u??Ý ˝«u??̳? ?ÒR? Ò²? ?Î!‹ U??Ò Ïd? ÎO? ?ÒGÏÐ Ï UÒM?ÏÎR? ÌLΫҧ Ò5ÏM?ÏÎR? ÌLÎÄ ÒÊËÌ–ÎR?̹ Òs¹Ïc]«Ò§˚
Ƶ∏ r— W¹¬ ∫»«eŠ_«
s ÎU? ÝU½√ Ê√ p?&–Ë V&UÞ wÐ√ s?Ð wKŽ wJ X&e?½ ∫qðU??I? ‰U??Ë
©±®
Æt½uFL%¹Ë t½Ë–R¹ «u½UC 5IJUM*«

£
∫de?&« …—uÝ ˝ÓÏ»]— sÓÏ Ô—u̽ ¢vÒKÒŽ Òu?ÌNÒM ÏÂö?ÎÝûÏ ÌÁÒ—ÎbÒ* Ìt]KÄ ÒÕÒd?Òý sÒLÒMÒ√˚
Æ≤≤ r— W¹¬
Õdý s2 …e?LŠË wKF?J ¨Áb&ËË VN& wÐ√Ë wKŽË …eL?Š wJ X&e½
©≤®
ÆtK&« dC– sŽ rNÐuK X% s¹c&« ÁœôË√Ë VN& uÐ√Ë Á—b] tK&«

£
Ʊ≤ r— W¹¬ ∫WU(« …—uÝ ˝WÒOÏŽ«Ò§ ÊÌ–Ì√ UÒNÒOÏFÒðÒ§˚
…b¹dÐ XF?LÝ ∫‰u?I¹ rOA¼ sÐ `&U?] sŽ ÁœUMÝSÐ ÍbŠ«u?&« dC–
ôË pO?½œ√ Ê√ w½d?? ?√ tK?&« Ê≈ ∫wK?F& ˜ tK?&« ‰u?? ?Ý— ‰U?? ? ∫‰u?? ? I¹

Æ≤≤π’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨ÍbŠ«u&« ©±®
Æ≤≥≤’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨ÍbŠ«u&« ©≤® 

¥π

U?ÒN? ÒO?ÏFÒðÒ§ ˚ X&eMJ w?Fð Ê√ tK&« vKŽ oŠË w?FðË pLKŽ√ Ê√Ë pO??B?√
©±®
Æ˝WÒOÏŽ«Ò§ ÊÌ–Ì√

£
∫ÊU%?½ù« …—uÝ ˝«ÚdO?ÏÝÒ√Ò§ UÚL?Oϲҹҧ UÚMOÏJÎR?Ï ÏtÓϳ?ÌŠ ¢vÒKÒŽ ÒÂUÒF]DÄ ÒÊu?ÌLÏFÎD̹ҧ˚
Æ∏ r— W¹¬
› V&U?Þ wÐ√ sÐ w?KŽ Ê√ p&–Ë ∫”U?? ?³? ?Ž s?Ы sŽ ¡UD?Ž ‰U?? 
`³??]√ v²?Š W?KO& d??O?F? ý s ¡wAÐ Îö? ^½ wI??%¹ t?%? H½ d??ł√ WÐu½
t& ‰U??I¹ «uKCQ??O& ÎU? ¾? O?ý t?M «uKF??−?J t??¦K?Ł s×ÞË d??O?F? A&« i³??Ë
rŁ ÂU?FD?&« t?O&≈ «u?łd?šQ?J 5J?%? vð√ t?łU?C½≈ - U?L?KJ …d¹e?)«
rŁ Áu?L?FÞQ?J ‰Q?%?J rO?²¹ vð√ t?łU?C½≈ - U?LKJ w?½U?¦&« YK¦&« qL?Ž
5Cd?? A*« s d?? O? ?Ý√ vð√ t?? łU?? C½≈ - U??L?KJ wU?? ³&« Y?K¦&« qL?? Ž
©≤®
ÆW¹ü« Ác¼ tOJ X&e½QJ ¨p&– rNu¹ «ËuÞË ÁuLFÞQJ

£
…—u??Ý ˝ÏW]¹Ïd? ?Ò³ÎÄ Ìd? ÎO? ?Òš Îr̼ ÒpϾÒÎËÌ√ Ï U?? ÒÏ(U??]BÄ «uÌK?ÏL? ÒŽÒ§ «uÌM?Ò¬ Òs¹Ïc]Ä ]Ê≈˚
Æ∑ r— W¹¬ ∫WMO³&«
Æ≤∏∞’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨ÍbŠ«u&« ©±®
Æ≤∏¥’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨ÍbŠ«u&« ©≤®

µ∞ 

Í—U??B½_« qO??Š«d??ý sÐ b¹e¹ w?MŁb??Š ¨d?łU??N? sÐ rO?¼«dÐ≈ sŽ
U½√Ë ˜ tK&« ‰u??Ý— wMŁb??Š ∫‰u?I¹ ÎU? OKŽ XF?L? Ý ∫‰U? ‹ V?ðU?C
]Ê≈˚ v&U?Fð tK&« ‰u l?L%ð r&√ ¨wKŽ Í√ ∫‰U?I?J Í—b] v&≈ ÁbM%?
p²??F?O? ýË X½√ ˝ÏW]¹Ïd? Ò³ÎÄ Ìd? ÎO?Òš Îr?̼ ÒpϾÒÎËÌ√ Ï U??ÒÏ(U?]BÄ «u?ÌKÏL?ÒŽÒ§ «u?ÌMÒ¬ Òs¹Ïc]Ä
Ϋdž Êu?Žbð »U%?×K& 3_«  ¡U?ł «–≈ ÷u(« rCb?ŽuË Íb?ŽuË
©±®
Æ5K−×

£
W¹¬ ∫ÊU%½ù« …—uÝ ˝«ÚdOÏDÒ²ÎRÌ ÌÁÌÓdÒý ÒÊUÒ! UÚÎuÒ¹ ÒÊuÌMUÒÒ¹Ò§ Ï—Îc]MUÏÐ ÒÊuÌMu̹˚
Æ∑ r—
ÊÒ U?Ò! UÚÎu?Ò¹ ÒÊuÌMU?ÒÒ¹Ò§ Ï—Îc]MUÏÐ ÒÊu?ÌMu̹˚ ∫v&U?Fð t&u? wJ ”U³?Ž sЫ sŽ
U?L¼b??ł U?L¼œU?F? J 5%?(«Ë s%?(« ÷d?? ∫‰U? ˝«Úd?OÏDÒ²? ÎR?Ì ÌÁÌÓd?Òý
U¹ ∫«u&U?IJ ¨»d?F&« WU?Ž UL¼œU?ŽË dL?ŽË dJÐ uÐ√ tF?Ë ˜ bL?×
¡U?? JË t?& ÊuJ¹ ô —c?½ qCË Î«—c½ p?¹b&Ë vKŽ  —c?½ u& ¨s%?? ?(« UÐ√
tK& XL] UL?NÐ U2 Í«b&Ë ¡ÍdÐ Ê≈ ∫‹ wKŽ ‰UIJ ¨¡wAÐ fOKJ
U?? L? ?NÐ U2 Í«b?&Ë ¡ÍdÐ Ê≈ ∫W?? LÞU?? J X&U?? Ë ¨tK?& ΫdJý ÂU¹√ W?ŁöŁ
¡ÍdÐ Ê≈ ∫W??C? J rN??²¹—U??ł X&U??Ë ¨tK?& ΫdJý ÂU¹√ WŁö?Ł tK& XL??]
ÊU??ö??G&« f³&Q??J Ϋd?Jý ÂU¹√ WŁöŁ t?K& XL??] U??L? NÐ U2 Í«b??O? Ý
¨ Ëd?O?Ð ¨⁄ö?³&« W??%?ÝR?? ¨VUM*« ¨w“—«u??)« b?L? Š√ sÐ oJu*« ¨Â“—«u??š VDš√ ©±®
Æ≤¥∏’ ¨≤∞∞µ v&Ë_« WF³D&« 

µ±

v&≈ wKŽ oKD½SJ ¨d?O¦C ôË qOK ˜ bL× ‰¬ bMŽ f?O&Ë ¨WOJUF&«
WŁöŁ tM ÷d?I?²?ÝS?J ≠ÎU¹œuN¹ ÊU?CË ≠ Íd?³?O?)« U½U?Š sÐ ÊuF?L?ý
oKD½S?J ∫wK¼U?³&« Ê«d?N? sŽ w½e*« Y¹b?Š wJË ¨d?O?F?ý s Ÿu?]√
sÐ ÊuFLý t& ‰UI¹ ·u?B&« Z&UF¹ œuNO&« s t& —Uł v&≈ ‹ wKŽ
·u?? ] s? …e?? ł wMO?DFð Ê√ p?& q¼ ∫‹ wK?Ž t& ‰U?? I? ?J ¨U?½U?? Š
¨rF½ ∫‰U??ød??O?F? ý s Ÿu??]√ WŁö??¦Ð ˜ b??L?×? XMÐ p& U??N&e??Gð
XK³IJ p&cÐ õ WLÞUJ d³?šQJ ·uB&«Ë dOFA&UÐ ¡U?−J ÁUDŽQJ
W?%?L?š tM  e?³^?J t?²M×DJ ŸU?] v&≈ W?LÞU?J XU?I?J ¨XŽUÞ√Ë
vð√ rŁ »dG*« ˜ w³M&« l wKŽ vK]Ë ¨ÎU]d? bŠ«Ë qJ& ’«d√
r¼Uð√ –≈ ≠—c?M&« sŽ ÂU??O?] r¼Ë ≠ t?¹b¹ 5Ð ÂU??FD&« l{u??J ‰eM*«
¨b?L?×? XOÐ q¼√ U?¹ rJOKŽ Âö?%&« ∫‰U?I?J ¨»U?³&U?Ð nu?J 5J%?
bz«u?? s tK&« rJ?L?FÞ√ w?½u?L? FÞ√ 5LK%?*« 5CU?%? s 5J%??
∫‰uI¹ QA½QJ vJ³J ‹ wKŽ tFL%J ¨WM'«
5?I? ? ? ? ? ? ?O? «Ë b?? ? ? ? ? ? :«  «– r?ÞU?? ? ? ? ? ? R
5?F? ? ? ?L? ? ? ? ł√ ”UM? « d?? ? ? O? ? ? ? š X?MÐ U?¹
5??J?5? *« f?zU?? ? ? ? ? ? ? ?³? « s??¹d?ð U?? ? ? ? ? ? ? ?(√
5?M? Š t? »U?? ? ? ? ? ?³? U?Ð ÂU?? ? ? ? ? ?C b?? ? ? ? ? ? CË
5??J? ?²? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5? ?¹Ë t??K? ? « v?? ≈ u??J? ?A? ¹
s?¹e?? ? ? ? ? Š ÎU? ? ? ? ? ? F?zU?? ? ? ? ? ł U?M?O? ≈ u?J?A?¹

µ≤ 

5?¼— t?? ? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ? 5?J?Ð ¡Íd?? ? ? ? ? ? ? (« q?+
5?³? ? ? ? ²? ? ? ? ?5?¹  «d?? ? ? ?O? ? ? ? ?)« q?ŽU?? ? ? ?RË
5??O? ?K? Ž W?? M? ł Áb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Žu?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (
5?M?C? « v??K?Ž t?K? « U?? ? ? ? ? N? ? ? ? ? ? (d?? ? ? ? ? Š
5?N? ? ? ? ? ?( n??Cu?? ? ? ? ? ( q?O? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ³?K? Ë
5??−? ? ? ? ? ? ? ?Ý v?? ≈ —U??M? « t??Ð Íu?? ? ? ? ? ? ? N? ð
5?K?5? ? ? ?G? «Ë r?O? ? ? ?L? ? ? ? (« tЫd?? ? ? ?ý
∫‰uIð õ WLÞUJ  QA½QJ ∫‰U
W?? ? ? ? ŽUÞË l?L? ? ? ? ?Ý r?Ž s?Ð U¹ „d?? ? ? ? (√
W?? ? ? ? ? ?Ž«d?? ? ? ? ? ?{ ôË ÂR? s??( w?Ð U?? ? ? ? ? ?(
W?? ? ? ?ŽU?M?\ t? e?? ? ? ?³? ? ? ? š s?( X?¹c?? ? ? ?š
W?? ? ? ? ?ŽU?? ? ? ? ?5? « w? UÐ√ ôË t?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? F?Þ√
W?? ? ?ŽU?? ? ?−? ? ? ( «– X?F? ? ? ³? ? ? ý√ «–≈ u?? ? ?ł—√
W?? ? ? ŽU?? ? ? L? ? ? ?'«Ë —U?? ? ?O? ? ? ?š_« o?(√ Ê√
W?? ? ? ? ŽU?? ? ? ? H? ? ? ? ?ý w? Ë b?K?)« q?šœ√Ë
«u?Ëc¹ r& rN²K?O&Ë rNu¹ «u?¦JË t?FL?łQÐ ÂU?FD&« ÁuDŽQJ ∫‰U?
õ WLÞU?J XU w½U?¦&« ÂuO&« ÊU?C Ê√ ULKJ ¨Õ«d?I&« ¡U*« ô≈ ÎU¾?Oý
vð√ rŁ »dG*« ˜ w³M&« l wKŽ vK]Ë tðe³?šË t²M×DJ ŸU] v&≈ 

µ≥

∫‰U?IJ »U?³&UÐ nu?J rO?²¹ r¼UðQ?J ¨t¹b¹ 5Ð ÂU?FD&« l{u?J ¨‰eM*«
b??N?A? ²?Ý« s¹d??łU??N*« œôË√ s rO??²¹ b?L? ×? ‰¬ U?¹ rJOKŽ Âö??%&«
tFL%J ¨WM'« bz«u s tK&« rJL?FÞ√ w½uLFÞ√ ¨W³IF&« Âu¹ Íb&«Ë
∫‰uI¹ QA½√Ë ‹ wKŽ
r?O?E?F? « b?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ?5? « X?M?Ð r?ÞU?? ? ? ? ?R
.d?? ? ? ? ? ? ? ?+ b?? ? ? ? ? ? ? ? łU?? ? ? ? ? ? ? ?( w??³? ½ X?M? Ð
r?O? ? ? ? ?²? ? ? ? ?O? « «c?Ð t?K? « U?½¡U?? ? ? ? ł b?? ? ? ? C
r?O? ? ? ? Š— u?? ? ? ?N? ? ? ? R Âu?? ? ? ? O? « rŠd?¹ s?(
r?O? ? ? ? ? ? ? F?M? « W??M?ł w?R Áb?? ? ? ? ? ? ?Žu?? ? ? ? ? ? (
r?O? ? ? ? ? ¾?K? « v?K?Ž b?K?)« Âd?? ? ? ? Š b?? ? ? ? ?C
r?O? ? ? ? ? ? ?×? ? ? ? ? ? '« v?? ≈ —U?M? « w?R ‰e??M?¹
r?O? ? ? ? ? L? ? ? ? ? («Ë b?¹b?? ? ? ? B? « t?Ыd?? ? ? ? ?ý
∫‰uIð õ WLÞUJ  QA½QJ ∫‰U
w?? ? U?? Ð√ ôË t?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ? D? ?Ž_ w?? ?½≈
w?? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ž v??K? Ž t??K? « d??ŁË√Ë
w? U?? ? ³? ? ?ý√ r?¼Ë ÎU? ? ?ŽU?? ? ?O? ? ?ł «u?? ? ?5? ? ?(√
‰U?? ? ?²? ? ?I? « wR q?²? ? ?I?¹ U?? ? L?¼d?? ? G? ? ? \√

µ¥ 

‰U?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ?²? ? ? ? ? ?žS?Ð q?²? ? ? ? ? ?I?¹ ¡ö?Ðd?J?Ð
‰U??Ðu? « l??( q??¹u? « ‰U?? ? ? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? ? ? ?I?K?
‰U?? ? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ? ?Ý v? ≈ —U?M? « t?Ð Íu?? ? ? ? ? ? N?ð
‰ö?? ? ? ?ž_U?Ð s?¹b?? ? ? ?O? « b?? ? ? ?H? ? ? ? B? ? ? ? (
w? U?? ? ? ³? ? ? ? +_« v?KŽ  œ«“ t? u?? ? ? ?³? ? ? ?+
«u?Ëc¹ r& 5²KO&Ë 5u?¹ «u¦J?Ë tF?L?łQÐ ÂU?FD&« ÁuDŽQ?J ∫‰U?
v&≈ õ WLÞUJ XU Y&U¦&« ÂuO&« ÊU?C ULKJ ¨Õ«dI&« ¡U*« ô≈ ÎU¾Oý
˜ w³M?&« l ‹ wKŽ v?K]Ë tðe??³? ?šË t??²M×?DJ wU??³?&« ŸU??B&«
d?? O? ?Ý√ r¼Uð√ –≈ t?¹b¹ 5Ð ÂU?? FD?&« l{u?? J ¨‰eM*« v?ð√ rŁ ¨»d?? G*«
UM?½Ëd??ÝQ?ð ¨b??L? ?×? ? ‰¬ U¹ rJ?OKŽ Âö?? %&« ∫‰U?? I? ?J »U??³?&UÐ nu?? J
w½u?L?FÞ√ ¨b?L?×? d?O?Ý√ w½S?J w½u?L?FÞ√ øU?M½u?L?FDð ôË U½Ëb?AðË
Q??A½√Ë vJ³??J ‹ wK?Ž t?F? L? %? J ¨WM'« bz«u?? s tK?&« rJL??FÞ√
∫‰uI¹
b?? ? ? ? ? L? ? ? ? ? Š√ w?³?M? « X?M?Ð U?¹ r?ÞU?? ? ? ? ? R
œu?? ? ? ? ? ? 5? ? ? ? ? ? ?( b?? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ?Ý w?³?½ X??M?Ð
b?? ? ? ? ?²? ? ? ? ?N?*« w?³?M?K? d?? ? ? ? O? ? ? ? ? Ý_« «c?¼
b?? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? I? ? ? ? ? ? ? ? ( W??K? ž w?R q??³?J? (
b?? ? ? L?J( Èu?J?ý Ÿu?? ? ? '« U?MO? ≈ u?JA?¹
b?? ? ? ž w?R Áb?? ? ? −¹ Âu?? ? ? O? « r?F?D¹ s?( 

µµ

b?? ? ? ? ? ? ?Šu??*« b?? ? ? ? ? ? ?Š«u?? « w?K? F? « b??M?Ž
b?? ? ? B? ? ? ? ×?¹ ·u?? ? ? Ý Ÿ—«e? « Ÿ—e?¹ U?? ? ? (
b?J?½√ s( d?? ? ? ?O? ? ? ? ?ž s( w?L? ? ? ? F?ÞQ?? ? ? ?R
b?? ? ? ? H?M?¹ ô Íc? U?Ð Í“U?? ? ? ? ?& v?²? ? ? ? ?Š
∫‰uIð õ WLÞUJ  QA½QJ ∫‰U
ŸU?? ? ? ?\ d?? ? ? ?O? ? ? ?ž X?¾? ? ? ? ł U?2 o³?¹ r?
Ÿ«—c? « l?( w??H? ? ? ? ? ? + X?O? ? ? ? ? ? ?(œ b?? ? ? ? ? ?C
ŸU?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ?'« s??( t??K? «Ë ÍU??M? Ð≈
ŸU?M?D?\« Ë– d?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ??K? U?? ? ? ? ?L?¼u?Ð√
Ÿ«b?? ? ? ? ? ? ? ?²?ÐS??Ð ·Ëd?? ? ? ? ? ? ? F? *« l?M? D?B? ¹
ŸU?? ? ? ? ? ? ? ³? « q?¹u??Þ 5?Ž«—c?? « q?³? ? ? ? ? ? ? ?Ž
ŸU?? M? ?C s?? ( w?? Ý√— v?? K? ?Ž U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Ë
ŸU?? ? ? ? ?\ s?( t?? ? ? ? ²? ? ? ? ? −? ? ? ? ?5?½ ŸU?M?C ô≈
r& U??N?O?&U?O&Ë ÂU¹√ W?ŁöŁ «u?¦J?Ë t?F? L?łQ?Ð ÂU?FD&« Áu?DŽQ?J ∫‰U??
«u?C b?Ë lЫd&« ÂuO?&« ÊUC Ê√ U?LKJ ¨Õ«dI?&« ¡U*« ô≈ ÎU¾?Oý «u?Ëc¹
¨5%(« Èd%O&« ÁbOÐË s%(« vMLO&« ÁbOÐ ‹ wKŽ cš√ r¼—c½
ULK?J ¨Œ«dH&UC Ÿu?'« s ÊuA?Fðd¹ r¼Ë ˜ tK&« ‰uÝ— u?×½ q³√Ë
È—√ Ê√ w½ƒu?%¹ U b?ý√ U? s%(« UÐ√ U¹ ∫‰U? ˜ w³M&« tÐ d?BÐ

µ∂ 

UNЫd×? wJ w¼Ë UNO&≈ «uIKD½SJ ¨WL?ÞUJ w²MЫ v&≈ oKD½« ¨rJÐ U
¨U¼UMO?Ž  —U?žË Ÿu?'« …b??ý s U¼d?NEÐ U?NMDÐ o?B& b?Ë wKBð
Êuðu1 b?L? ×? XOÐ q¼√ ¨tK&U?Ð ÁUŁu?ž«Ë ∫‰U? ˜ w³M&« U?¼¬— U?LKJ
wJ tK&« „QM¼ ¨c?š b?L?× U?¹ ∫‰UI?J ‹ qOz«d?³?ł j³?NJ ¨ÎU?Žu?ł
ÏÊUÒR½ù« vÒKÒŽ ¢vÒðÒ√ ÎqÒ¼˚ Á√dQJ øqO?z«d³ł U¹ cš¬ UË ∫‰U? ¨p²OÐ q¼√
dš¬ v&≈ ©±®˝Ït]KÄ Ït?ÎłÒuÏ ÎrÌJÌLÏFÎD̽ U?ÒL]½≈ ©t&u? v&≈® sÌJÒ¹ ÎrÒ Ïdμ]bÄ ÒsÓÏ 5ÏŠ
w³M?&« VŁu??J ¨Y¹b??(« «c¼ wJ wK¼U??³&« Ê«d??N? sЫ œ«“Ë ¨…—u??%&«
rN??OKŽ V?J½« rNÐ U?? È√— U??LKJ ¨õ W??LÞU??J vKŽ qšœ v²??Š ˜
ørJ?MŽ qJU?? ž U?½√Ë È—√ U?? L? ?O? ?J ÂU¹√ WŁö?Ł cM r²?½√ ∫‰U?? rŁ wJ?³¹
ÒÊU?Ò! Ô”ÎQÒ! sÏ ÒÊuÌÐÒd?ÎAÒ¹ Ò—«ÒdÎÐÒ_« ]Ê≈˚ ∫ U¹ü« Ác?NÐ ‹ qOz«d³?ł j³N?J
©≤®
Æ˝ «ÚdOÏ−ÎHÒð UÒNÒ½ËÌdÓÏ−ÒH̹ Ït]KÄ ÌœUҳώ UÒNÏÐ Ì»ÒdÎAÒ¹ UÚMÎOÒŽ ©µ® «Ú—uÌMUÒ! UÒNÌł«ÒeÏ
¡U?? ? O? ? ?³?½_« —Ëœ v&≈ d?? ? −? ? ?H?ð ˜ w?³M?&« —«œ wJ 5?Ž w¼ ∫‰U?? ? 
©≥®
Æ5MR*«Ë

Æπ≠±  U¹ü« ∫ÊU%½ù« …—uÝ ©±®
Æ∂≠µ ÊU²¹ü« ∫ÊU%½ù« …—uÝ ©≤®
Æ≤µ¥≠≤µ∞’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Â“—«uš VDš√ ©≥® 

µ∑

£
˝ÒÊËÌdÌEMÒ¹ ÏpÏz«Ò—Ò_« v?ÒKÒŽ æ≥¥º ÒÊuÌJÒ×?ÎCÒ¹ Ï—U?]HÌJÎÄ ÒsÏ «uÌM?Ò¬ Òs¹Ïc]Ä ÒÂÎu?ÒOÎU?ÒM˚
Æ≥µ≠≥¥ ÊU²¹ü« ∫5HHD*« …—uÝ
qz«Ë sÐ ’U?? F&«Ë …d??O? ?G*« sÐ b??O?&u&«Ë qN?? ł wÐ√ wJ X&e½ q?O? 
—U?? L? ?ŽË ‰öÐ s? ÊuJ×?? C?¹ «u½U?? C ¨WJ? wCd?? A? ? s? r¼d?? O? ?žË
s d??H½ wJ ¡U??ł ‹ V&UÞ wÐ√ s?Ð wKŽ Ê≈ qO??Ë ¨U??L?N?ÐU?×? ]√Ë
«uJ?ŠU?? CðË Êu?? I? ?JUM?*« tÐ d?? ^? ?%? ?J˜ tK?&« ‰u?? Ý— v&≈ 5LK?%*«
¨tM UMJ×?C?J lK?]_« Âu?O&« UM¹√— ∫rNÐU?×?]_ «u&U? rŁ ¨«Ëe?U?GðË
©±®
Ƙ w³M&« v&≈ qB¹ Ê√ q³ W¹ü« Ác¼ tK&« ‰e½QJ

£
Æ≤¥ r— W¹¬ ∫ UJUB&« …—uÝ ˝ÒÊuÌu̾ÎR] rÌN]½≈ Îr̼uÌHÏIÒ§˚
rÌN]½≈ Îr̼uÌHÏIÒ§˚ ∫v&UFð t&u wJ ‚U×Ý≈ wÐ√ sŽ ’uŠ_« uÐ√ ÍË—Ë
“u−¹ ô t½≈ ‹ V&UÞ wÐ√ sÐ w?KŽ W¹ôË s wMF¹ ∫‰U ˝ÒÊuÌu̾?ÎR]
©≤®
Æ‹ V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ W¹ôuÐ …¡«dÐ ÁbOÐË ô≈ ◊«dB&« bŠ√

Æ≤µ∑’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Â“—«uš VDš√ ©±®
Æ≤µ∑’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Â“—«uš VDš√ ©≤®

µ∏ 

£
ÎrÌ!«Òu? Î−?Ò½ ÎÍÒbÒ¹ ÒsÎOÒÐ «u??ÌÓÏb? ÒI? ?ÒM Ò‰u??ÌÝ]dÄ Ìr̲? ÎO? ÒłU?Ò½ «Ò–≈ «uÌMÒ¬ Òs¹Ïc]Ä U?? ÒNÌÓ¹Ò√ UÒ¹˚
Ʊ≤ r— W¹¬ ∫W&œU:« …—uÝ ˝ÚWÒIÒbÒ*
.b??I? ²Ð «Ëd?? Q??J ¨«Ëd??¦? CQ??J ˜ tK&« ‰u?? Ý— ”UM&« ‰Q??Ý ∫q?O? 
Âb? ‹ V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ ô≈ t?łUM¹ rKJ ¨…U?łUM*« vKŽ W?b?B&«
©±®
Æt²Bš— X&e½ rŁ tÐ ‚bB²J Ϋ—UM¹œ

5 _« ÊUš
s u¼Ë wzUb]√ bŠ√ wM&QÝ ÍdLŽ s ±∑ ‡&« wJ XMC UbMŽ
ÊU??š®  «d?? ≥ …ö??] qC b??FÐ Êu&u??Ið rJ½√ `?O?×? ]√ ∫WM?%&« q¼√
w³MK& W?&U?Ýd&« mKÐË tЗ W½U?√ ÊU?š ‹ q¹d?³? ł Ê√ vMF0 ©5_«
øøø‹ wKŽ s ÎôbÐ ˜ bL× vHDB*«
øUM?³? ²? ?C wJ p&– d?? C– s¹Q?? J ¨V]«uM&« ¡U?? ³? ž s? l³D&U?Ð «c¼Ë
WŠu²H? U½błU% Ê≈ rŁ ¨p&– s uK^ð UMFł«d* WOK?LF&« qzUÝd&UJ
b?łË Ê≈ Á«b??×?²½Ë qF??H½ U?Ë ‰u?I?½ U? V«d¹ Ê√ rNM? Í√ ÊUJSÐË
‰uI½ nOJJ UNKzU ¡U³ž vKŽ ‰bð …—U?³F&« Ác¼ Ê≈ rŁ ¨ÎU×O×] p&–
lOD²?%½ qNJ ¨W½U_« W?H] VKÝ Vłu?²%ð W½U?O)U?J ø5_« ÊUš
w²&U?J øs?R*« ‚d?Ý ‰u?I½ Ê√ lO?D²?%½ q¼Ë øWMR?*« X½“ ‰u?I½ Ê√
Æ≤µ∏’ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Â“—«uš VDš√ ©±® 

µπ

¨ÎUMR? fO& u¼Ë WMR? X%O& wN?J ‚—U?Ý ‚dÝ Íc&«Ë W?O½«“ X½“
UM%&U− wJ ÊuFL%¹ ô√ rŁ øÊuLŽe¹ ULC 5_« ÊUš ‰uI½ nOJJ
UM?½√ uKJ ¨t&¬Ë b?? L? ×? ? U½b?? O? Ý v?KŽ …ö??B?&UÐ UMð«u?? ]√ lJd½ U?M½√
tK& b?L?(U??J ¨p&– UMKF?J U* Êu?L? Že¹ U?L?C 5_« W½U?O?^?Ð U½b?I?²?Ž«
ÆvIL(« s U½¡«bŽ√ qFł Íc&«

WM'« q¼√ »U³ý «bOÝ
∫q³MŠ sÐ dC–
s%??(« ∫˜ tK?&« ‰u??Ý— ‰U?? ∫‰U?? Í—b?? )« b??O? ?F? Ý w?Ð√ sŽ
ÆWM'« q¼√ »U³ý «bOÝ 5%(«Ë
©±®

Æ`O×] ÁœUMÝ≈ ∫gUN&« wJ ≠
∫w½U³&_« dC–Ë
ÆULNM dOš UL¼uÐ√Ë WM'« q¼√ »U³ý «bOÝ 5%(«Ë s%(«
©≤®

Æ`O×] ≠

¨Y¹b(« —«œ ¨s¹e&« bLŠ√ …eLŠ oOI% ¨±∞à ¨bM%*« ¨bL× sÐ bLŠ√ ¨q³MŠ sÐ ©±®
Ʊ∞π¥± r— Y¹bŠ ¨±∞’ ¨±ππµ v&Ë_« WF³D&« ¨…d¼UI&«
¨±Ã ¨d?O³J&« `²?H&« tðœU¹“Ë d?OG?B&« lU?'« `O×?] ¨w½U³&_« s?¹b&« d]U½ b?L×? ©≤®
Y‡‡¹b?Š ¨∂∞∑’ ¨≤∞∞∞ W‡?‡¦&U?¦&« W‡‡‡F?³D&« ¨X?‡¹uJ&« ¨wö?Ýù« À«d?²&« ¡U?O?Š≈ W?O?F?L?ł
Æ≥±∏≤ r—

∂∞ 

∫ÎUC¹√ dC–Ë
ÆULN³×¹ s VŠ√Ë ¨ULN³Š√ w½≈ rNK&« ¨w²MЫ UMÐ«Ë ÍUMЫ Ê«c¼
©±®

Æs%Š ≠
∫ÎUC¹√ dC–Ë
Æ5%(«Ë s%(« wMF¹ ¨UO½b&« s ÍU²½U×¹— UL¼
©≤®

Æ`O×] ≠
∫dC–Ë
¨UND?%³¹ U wMD?%³¹Ë UN?C³?I¹ U wMC?³I¹ wM W?FCÐ W?LÞUJ
ÆÍdN]Ë w³³ÝË w³%½ dOž WUOI&« Âu¹ lDIMð »U%½_« Ê≈Ë
©≥®

Æ`O×] ≠
∫dC–Ë
ÆÊULKÝË —ULŽË wKŽ ¨ÌWŁöŁ v&≈ ‚U²A²& WM'« Ê≈
©¥®

Æs%Š ≠

Y¹b?Š ¨±±∑µ≠±±∑¥’ ¨≤à ¨o‡‡ÐU?%&« l‡?‡łd*« ¨w‡‡½U?³&_« s¹b&« d‡‡‡?]U½ b‡‡‡‡L?×? ©±®
Æ∑∞∞≥ r—
Æ∑∞¥µ r— Y¹bŠ ¨±±∏¥’ ¨≤à ¨oÐU%&« lłd*« ¨w½U³&_« s¹b&« d]U½ bL× ©≤®
Æ¥±∏π r— Y¹bŠ ¨∑∑±’ ¨≤à ¨oÐU%&« lłd*« ¨w½U³&_« s¹b&« d]U½ bL× ©≥®
Ʊµπ∏ r— Y¹bŠ ¨≥≥±’ ¨±Ã ¨oÐU%&« lłd*« ¨w½U³&_« s¹b&« d]U½ bL× ©¥® 

∂±

∫ÎU(uL5(  U( ‹ s5(« ÂU(ù« æ
∫w½öI%F&« d−Š sЫ dC–
˜ tK&« ‰u??Ý— j³?Ý ¨wL?ýU??N&« V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ s?Ð s%?(«
l%ð WMÝ ¨r%&U?РΫbO?N?ý  U ¨t?MŽ kHŠË t?³?×?] bË t?²½U?×¹—Ë
©±®
Æ5FЗ√Ë

∫ÊuNO³ý rN ÷—_« tłË vKŽ U( æ
XFLÝ ∫‰U vÝu wÐ√ sŽ ÊUOH?Ý sŽ W¹ËUF sÐ bL× UMŁbŠ
q¼√ s Îöł— dAŽ W²Ý 5%(« l VO]√ ∫‰U ÍdB³&« s%(«
©≤®
ÆÊuNO³ý rN& XOÐ q¼√ Ìc¾u¹ ÷—_« tłË vKŽ U t²OÐ

∫rNMŽ tK « w{— WFOA « vKŽ bI(« æ
∫t^¹—Uð wJ Íœ«bG³&« VOD)« dCc¹
s2 Âu? t??O?J lL?²? −¹ b?−?%? U?Ł«d?³Ð ·Ëd?F*« l{u?*« wJ ÊU?C
v&≈ lJd??J ¨t?O? J ”uK'«Ë …ö??BK& t½Ëb?B? I¹Ë lO??A?²&« v?&≈ V%M¹
V%?& b??−? ?%*« p&– w?J Êu??F? ?L? ²? ?−¹ W?? C? J«d?&« Ê√ tK&U?Ð —b??²? ?I*«
XË ÌW? F? L?ł Âu?¹ t?%? ³J?Ð d?Q??J ¨W??ŽUD&« sŽ ÃËd??)«Ë WÐU??×? B&«
ÎU?%? ³?Š «u??%?³? ŠË ¨«u?³? u?F? J t?O? J b?łË s c??š√Ë f³JJ ¨…ö??B&«
¨ Ëd?OÐ ¨WJd?F*« —«œ ¨±Ã ¨V¹c?N?²&« V¹d?Ið ¨wKŽ sÐ b?LŠ√ ¨w½ö?I?%F?&« d−?Š sЫ ©±®
Ʊ∑∞’ ¨≤∞∞± W¦&U¦&« WF³D&«
¨◊U?Oš sÐ W?HOKš a¹—Uð ¨Íd?HB?F&« w¦O?K&« …dO?³¼ wÐ√ sÐ ◊UO?š sÐ WH?OKš ¨»U³?ý ©≤®
Ʊ¥∂’ ¨±ππµ v&Ë_« WF³D&«  ËdOÐ ¨WOLKF&« V²J&« —«œ

∂≤ 

q]ËË t??L? Ý— v?H? ŽË ÷—_UÐ Íu??Ý v²??Š b??−? %*« Âb?¼Ë ¨Îö¹uÞ
©±®
ÆWzUL¦KŁË s¹dAŽË ÊULŁ WMÝ v&≈ ÎUЫdš YJË tOKð w²&« …d³I*UÐ
Êu??³?U??F¹ r?N?J b??I? (« rNÐ q]Ë W??ł—œ Í√ v&≈ kŠô ∫‰u??√ ≠
wJ s? qC vKŽ i?³? ?I&« Êu?? IK¹Ë q?O&œ ÊËbÐ W?? L? ?N? ?²&« vKŽ ”U?M&«
U °øb?−%*« ÂbNÐ Êu?uI¹ «–U* rŁ ¨ô Â√ ÎU?LN²? ÊUC ¡«uÝ b?−%*«
øøød_UÐ b−%*« WöŽ

∫—u³I « …—U¹“Ë „d³² « æ
V]«uM&« …dzUŁ ÊSJ UNÐ „d?³²½Ë —u³I&« WF?OA&« s×½ —Ëe½ UbMŽ
d??Cc??O? J ¨U?? NÐ Êu??Cd??³? ²¹Ë r?NzU??LKŽ —u?? ³? ÊË—Ëe¹ rN½√ r?ž— ¨—u??¦ð
∫t^¹—Uð wJ Íœ«bG³&« VOD)«
d¹d?C&« Íd?O?(« b?L?Š√ sÐ qO?ŽU??L?Ý≈ sL?Šd&«b?³?Ž uÐ√ U½d?³?š√
—uÐU%?OMÐ wLKÝ_« 5%?(« sÐ bL×? sLŠd&«b?³Ž uÐ√ U½Q?³½√ ∫‰U
vÝu?? sÐ t?K&«b??³? Ž XF??L? Ý ∫‰u??I¹ Í–«d&« dJ?Ð UÐ√ XF??L? Ý ∫‰U??
œ«b?GÐ s Xłdš ∫‰u?I¹ ”U?³F&« s?Ð bL?Š√ XFL?Ý ∫‰u?I¹ w×KD&«
∫XK øXłdš s¹√ s ∫w& ‰UI?J ¨…œU³F&« dŁ√ tOKŽ qł— wMK³I?²ÝUJ
n%^¹ Ê√ X?Hš ¨œU%?H&« s UN?OJ X¹√— U* UNM XÐd?¼ ¨œ«bGÐ s
¡UO&Ë√ s W?FЗ√ —u³ U?NOJ ÊS?J ¨n^ð ôË lł—« ∫‰UI?J ¨UNK¼QÐ tK&«
ÂUù« ÓrÓŁ ∫‰U? ør¼ s ∫XK ¨U¹ö³&« lOL?ł s rN& ÏsBŠ r¼ tK&«
vHDB?? oO?I?% ¨±Ã ¨œ«b?G?Ð a¹—Uð ¨XÐUŁ sÐ wKŽ s?Ð b?L?Š√ ¨Íœ«b?G? ³&« VOD)« ©±®
Ʊ≤¥≠±≤≥’ ¨≤∞∞¥ WO½U¦&« WF³D&« ¨ ËdOÐ ¨WOLKF&« V²J&« —«œ ¨UDŽ œUI&«b³Ž 

∂≥

¨—ULŽ sÐ —uBMË wJU(« d?AÐË wšdJ&« ·ËdFË q³MŠ sÐ bLŠ√
©±®
ÆWM%&« pKð Ãdš√ r&Ë —u³I&«  —“Ë XFłdJ

∫‹ Zz«u(« »UÐ d³IÐ Êu+d³²¹ æ
¨”UM?&« lO??L? ?ł Áb?? B? I?¹ Zz«u?? ×K& »UÐ u?¼ ‹ rþUJ&« ÂU?? ù«
Êu³KD¹Ë ‹ rþUJ&« ÂU?ù« rNMŽ tK&« w{— WFO?A&« —Ëe¹ UbMŽË
ÊËd?HJ¹ ô «–U* Èdð UO?J ¨WF?OA&« d?OHJ?²Ð WOÐU¼u&« Âu?I¹ ¨rN−z«u?Š
ÍËd?? ?O? ? J ø‹ rþU?J&« ÂU?? ?ùUÐ Êu?KÝu?? ?²¹ «u?½U?? ?C s¹c&« r?N&U?? ?ł—
∫Íœ«bG³&« VOD)«
sÐ bL×? sÐ 5%(« sÐ s%(« sÐ bL× uÐ√ w{U?I&« U½d³š√
wFODI&« Ê«bL?Š sÐ dHFł sÐ bLŠ√ U½Q?³½√ ∫‰U Í–UЫdý_« 5«—
wML¼ U? ∫‰u?I¹ ‰ö?)« wKŽ U?Ð√ rO¼«dÐ≈ sÐ s%?(« XF?L?Ý ∫‰U?
v&UFð tK&« qN?Ý ô≈ tÐ XKÝu²J dHF?ł sÐ vÝu d³  bB?IJ d√
©≤®
ÆVŠ√ U w&

∫wšdJ « ·ËdF( d³C ÊË—Ëe¹Ë æ
∫Íœ«bG³&« VOD)« dC–
sÐ b??L?×? U½Q??³½√ ∫‰U? Íd??O? (« b?L? Š√ sÐ qO??ŽU?L? Ý≈ U½d?³? š√
XFL?Ý ∫‰uI¹ r%I sÐ s%?(« UÐ√ XFLÝ ∫‰U? wLKÝ_« 5%(«

Ʊ≥≥’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Ʊ≥≥≠±≥≤’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®

∂¥ 

·ËdF d?³ ∫‰uI¹ wÐd?(« rO¼«dÐ≈ XFLÝ ∫‰uI¹ —U?HB&« wKŽ UÐ√
©±®
Æ»d:« ‚U¹d²&«
∫ÎUC¹√ dC–Ë
uÐ√ U½Q??³½ ‰U? ¨wJd??³&« d?L? Ž sÐ rO¼«dÐ≈ ‚U??×?Ý≈ uÐ√ w½d??³?š√
XFL?Ý ∫‰U Íd¼e&« b?L× sÐ sL?Šd&«b³Ž sÐ tK?&« bO³?Ž qCH&«
t½≈ ‰UI?¹Ë Zz«u(« ¡UC?I& »d−? wšdJ&« ·ËdF? d³ ∫‰u?I¹ wÐ√
U? v&U?F?ð tK&« ‰Q?ÝË ˝b‡ÒŠÒ√ Ìt‡‡?]KÄ Òu‡Ì¼ Îq‡ÌI˚ …d? WzU? Áb?MŽ √d? s
©≤®
Æt²łUŠ t& tK&« vC b¹d¹
Êu??Cd?A¹Ë —U??H?C ¡ôR¼ q?¼ øW?OÐU¼Ë U¹ r?J&u? u¼ U??L?J ∫‰u??√ ≠
UbMŽ sJ& ¡ôR¼ …—U¹“ rJ³¼c wJ “u−¹ Â√ øv&UFðË t½U×³Ý tK&UÐ
wJ Êu?½uJ¹ ˜ tK?&« ‰u?? Ý— ¡UM?Ð√ rNM?Ž tK&« w?{— W?? F? ?O? ?A?&« —Ëe¹
øøøtK&UÐ ÊuCdA¹Ë —UHC rCdE½

∫˜ tK « ‰uÝdÐ s(¬ s( ‰Ë√ ‹ 5M(R*« dO(√ æ
∫t^¹—Uð wJ Íœ«bG³&« VOD)« dC–
Âu¹ w?KŽ rKÝ√Ë 5?MŁù« Âu¹ ˜ w³?M&« ¡v³M?²? ?Ý« ∫‰U?? f?½√ sŽ
©≥®
Æ¡UŁö¦&«

Ʊ≥¥’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Ʊ≥¥’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Ʊ¥¥’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥® 

∂µ

∫‹ wKŽ qðUC æ
∫Íœ«bG³&« VOD)« dC–
vI?ý√ s? ∫wKF& ˜ tK&« ‰u?Ý— ‰U?? ∫‰U? …d?L?Ý s?Ð dÐU?ł sŽ
tK&« ∫‰U? øs¹d??šü« vI?ý√ sL?J ∫‰U? ¨W?UM?&« d?U?Ž ∫‰U? ø5&Ë_«
©±®
ÆpKðU ∫‰U ¨rKŽ√ t&uÝ—Ë

∫‹ s5(« ÂU(ù« VŠ æ
sÐ s%(« qUŠ ˜ tK&« ‰uÝ— X¹√— ∫‰U? »“UŽ sÐ ¡«d³&« sŽ
©≤®
Æt³ŠQJ t³Š√ w½≈ rNK&« ∫‰uI¹ u¼Ë wKŽ

∫WM'« q¼√ »U³ý «bOÝ æ
«b??O? Ý 5?%? («Ë s%??(« ∫˜ tK&« ‰u?? Ý— ‰U?? ∫‰U?? w?KŽ sŽ
©≥®
ÆULNM dOš UL¼uÐ√Ë WM'« q¼√ »U³ý

∫55(«Ë s5(« VŠ æ
VŠ√ s ∫‰u?? I¹ ˜ tK?&« ‰u??Ý— X?F? L? ?Ý ∫‰U?? …d¹d¼ w?Ð√ sŽ
©¥®
ÆwMCGÐ√ bIJ ULNCGÐ√ sË wM³Š√ bIJ 5%(«Ë s%(«

Ʊ¥¥’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Ʊµ∞’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Ʊµ∞’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Ʊµ±’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥®

∂∂ 

∫…—Ë—UI « æ
nB½ rzUM&« Èd¹ ULOJ ˜ tK&« ‰uÝ— X¹√— ∫‰U ”U³Ž sЫ sŽ
Âœ ∫‰U ø…—Ë—UI&« Ác¼ U ∫XKIJ ¨…—Ë—U? ÁbOÐ ¨d³ž√ YFý√ ¨—UNM&«
wJ u¼ «–S?J U½dEMJ ¨ÂuO&« cM tDI?²&√ X&“ U t?ÐU×]√Ë 5?%(«
©±®
Æq² ÂuO&« p&–

∫«c¼ VK\ wR w²¹—– æ
∫‰U? ”U??³?F&« sÐ tK&«b??³?Ž sŽ ÁœUMÝS?Ð Íœ«b?G?³&« VO?D)« d?C–
˜ tK&« ‰u?Ý— bMŽ 5%&U?ł VKD*«b?³Ž sÐ ”U?³?F&« wÐ√Ë U½√ XMC
tÐ gÐË ˜ tK&« ‰uÝ— tOKŽ œd?J rK%J V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ qšœ –≈
‰U??I? J ¨tM?O1 sŽ t??%K?ł√Ë t??OMO??Ž 5?Ð q³??Ë t??IM²?? Ž«Ë t??O&≈ ÂU??Ë
‰u?Ý— rŽ U¹ ∫˜ w³M&« ‰U??I?J ø«c¼ V%√ tK&« ‰u?Ý— U?¹ ∫”U?³?F&«
t??³K] wJ w³½ q?C W¹—– qF??ł tK&« Ê≈ ¨wM t& ÎU? ³? Š b?ý√ t?K&«Ë tK&«
©≤®
Æ«c¼ VK] wJ w²¹—– qFłË

∫W eM*« Y¹bŠ æ
X½√ ∫wKF& ˜ tK&« ‰u??Ý— ‰U?? ∫‰U?? ’U??Ë w?Ð√ sÐ b??F? Ý sŽ
©≥®
ÆvÝu s ÊË—U¼ W&eM0 wM
5MR*« dO?√ p&cCË vÝu WHO?Kš ÊUC ‹ ÊË—U¼ Ê≈ ∫‰u√ ≠
Ƙ tK&« ‰uÝ— WHOKš t½SJ ‹
Ʊµ≤’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ≤∞∂ r— WLłdð ¨≥≥≥’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ≤≤∑ r— WLłdð ¨≥¥≤’ ¨±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥® 

∂∑

∫‹ wKŽ tłË v ≈ dEM « æ
sÐ wKŽ v&≈ dEM&« .b¹ q³ł sÐ –U?F X¹√— ∫‰U …d¹d¼ wÐ√ sŽ
∫‰U? øÁdð r?& p½Q?C wKŽ v&≈ dE?M&« .bð p&U? ∫XKI??J ¨V&UÞ wÐ√
©±®
Æ…œU³Ž wKŽ tłË v&≈ dEM&« ∫‰uI¹ ˜ tK&« ‰uÝ— XFLÝ

∫ÎU(öÝ≈ rJ Ë√ æ
rJ&Ë√ ÷u?(« wKŽ …œ—«Ë rJ&Ë√ ∫‰U? ˜ w³M&« sŽ ÊU?LKÝ sŽ
©≤®
ÆV&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ ÎUöÝ≈

∫W(_« vKŽ W−Š æ
Îö?³?I? ÎU?OKŽ È√d?J ˜ w³M&« bMŽ XMC ∫‰U? p&U? sЫ f½√ sŽ
©≥®

ÆWUOI&« Âu¹ w²√ vKŽ W−Š «c¼Ë U½√ ∫‰UIJ

∫WHOKš ±≤ æ
‰«e¹ ô ∫‰u?I¹ ˜ tK&« ‰u?Ý— XF?L?Ý ∫‰U? …d?L?Ý sÐ dÐU?ł sŽ
«u−{Ë ”UM&« d?³JJ ∫‰U ¨WHOKš dA?Ž wMŁ« v&≈ Ϋe¹eŽ s¹b&« «c¼
s rNKC ∫‰U ∫‰UI?J ∫‰U U WÐ√ U¹ ∫wÐ_ XKIJ ¨WHO?Hš WLKC ‰UË
©¥®
Æg¹d

Æ¥¥∏ r— WLłdð ¨¥π’ ¨≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ¥µπ r— WLłdð ¨∑π’ ¨≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ¥∑¥ r— WLłdð ¨∏∂’ ¨≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Ƶ±∂ r— WLłd𠨱≤¥’ ¨≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥®

∂∏ 

∫rNMŽ tK « w{— WFOA « æ
r¼Ë w²??OÐ q¼√ VŠ√ s w?²?_ w²??ŽU?H? ý ∫˜ tK&« ‰u??Ý— ‰U?
©±®
Æw²FOý

∫55(«Ë s5(« æ
«b??O? Ý 5?%? («Ë s%??(« ∫˜ tK&« ‰u?? Ý— ‰U?? ∫‰U?? w?KŽ sŽ
©≤®
ÆWM'« q¼√ »U³ý

∫WM'« ÊU+—√ æ
q¼√ d??I?²? Ý« U* ∫˜ tK&« ‰u??Ý— ‰U? ∫‰U?? d??L?Ž sÐ W??³?I? Ž sŽ
s 5MCd?Ð wM¹eð Ê√ wMðb??ŽË »— U¹ ∫WM'« X&U? WM?'« wJ WM'«
WM'« XÝU?L? J ∫‰U? ø5%?(«Ë s%?(UÐ pM?¹“√ r&√ ∫‰U? ¨p½U?C—√
©≥®
Æ”ËdF&« fO9 ULC ÎU%O

∫› —ULŽ q²I( æ
w³M&« Ê√ …œU²? uÐ√ wM dOš u¼ s wMŁb?Š ∫‰U bO?FÝ wÐ√ sŽ
©¥®
ÆWOžU³&« W¾H&« tK²Ið ∫—ULF& ‰U ˜

Ƶ∂≥ r— WLłd𠨱¥¥’ ¨≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Ƶπ∏ r— WLłd𠨱∏±’ ¨≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ∂π∑ r— WLłdð ¨≤≥µ’ ¨≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Æ∑µµ r— WLłdð ¨≤∏∞’ ¨≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥® 

∂π

∫wFRUA « wR rNMFÞ æ
∫Íœ«bG³&« VOD)« dC–
ÁœUMÝSÐ ‚«d??F&UÐ tÐ Àb??Š rŁ ÊU?Ý«d??š œöÐ wJ tÐ Àb??Š «cJ¼
sÐ b??L? ?×? t& ‰U??I?¹ qł— w²??√ wJ Êu?JO??ÝË ∫‰U?? t?½√ t??O? J œ«“Ë
©±®
ÆfOKÐ≈ s d{√ w²√ vKŽ t²M²J f¹—œ≈

∫«ułËdšË qšœ æ
wÐ√ s?Ð wKŽ q?šœ ∫‰U?? ’U?? Ë w?Ð√ sÐ b?? F? ?Ý s?Ð rO¼«d?Ð≈ sŽ
‰uÝ— U½d√ U ∫Êu&u?I¹ «ułd^J ”U½ ÁbMŽË ˜ w³M&« vKŽ V&UÞ
U ∫‰UIJ ¨˜ tK&« ‰uÝd& p&– «ËdCc?J «uKšbJ ¨Ãd^½ Ê√ ˜ tK&«
ÆrJłdš√Ë tKšœ√ tK&« sJ&Ë rJ²łdš√Ë t²Kšœ√ U½√
∫ÊUOHÝ sŽ ÎUC¹√ ÍbOL(« Á«Ë—Ë
¨t¹u?²?Ý—œ s?Ð d?H?F?ł sÐ tK&«b??³?Ž U½d?³?š√ ¨qC?H&« s?Ы ÁU½d?³?š√
UMŁb?Š ¨ÊUO?HÝ UMŁb?Š ¨ÍbO?L(« UMŁb?Š ¨ÊUO?HÝ sÐ »u?IF¹ UM?ŁbŠ
wÐ√ sÐ b?F?Ý sÐ rO¼«dÐSÐ U½—d?L?J d?HF?ł uÐ√Ë U½√ X?MC ∫‰U Ëd?L?Ž
‰U?? ¨tŁb??×¹ Y¹b??Š sŽ t?&Q??Ý√ v²??Š w½dE½√ ∫w& ‰U??I? J ¨’U??Ë
w³M&« vð√ ÎUOKŽ Ê√ tŁbŠ t½√ w½d³šQJ w½¡Uł rŁ tO&≈ V¼cJ ∫ËdLŽ
∫«u&U?? rN½≈ rŁ ¨«u?? łd??š wK?Ž qšœ U??LK?J qšb??J ¨”U?½ ÁbMŽË ˜
vKŽ «uKšbJ «uF?łdJ øUMłdš rKJ ˜ tK&« ‰uÝ— UMłd?š√ U tK&«Ë
Æ∏∏∏ r— WLłdð ¨≥∑π’ ¨≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®

∑∞ 

sJ&Ë t?²Kšœ√Ë r?J²?łd?š√ U? tK&«Ë w½≈ ∫˜ w³M&« ‰U?I?J ˜ w³M&«
©±®
ÆrJłdš√Ë tKšœ√ u¼ tK&«

∫‹ 5M(R*« dO(√ qzUCR s( æ
∫‰U? tK&«b³?Ž sÐ dÐU?ł XFL?Ý ∫‰U? ÊUL?NÐ sÐ sL?Šd&«b³?Ž sŽ
«c¼ ∫‰uI¹ wKŽ bOÐ c?š¬ u¼Ë WO³¹b(« Âu¹ ˜ tK&« ‰uÝ— XFLÝ
t‡‡&c?š s ‰Ëc‡‡‡^ Ád?B½ s —u?BM ¨…d−?H&« qðUË …—d?³&« dO?√
XO??³&« œ«—√ sL??J ¨U??NÐUÐ w?KŽË rKF&« W?M¹b?? U½√ ≠tðu??] U??NÐ b1 ≠
©≤®
Æ»U³&«  QOKJ

∫W eM*« Y¹bŠ æ
W&e?M0 w?M Êu?Jð Ê√ v?{dð U?? ? √ ∫wK?F& ˜ tK?&« ‰u?? ?Ý— ‰U?? ? 
ÊUC u&Ë t&u Æt²MJ& ÊUC u&Ë ¨ÍbFÐ w³½ ô t½√ ô≈ vÝu s ÊË—U¼
UMŁb??Š U? »«u?B&«Ë ¨d¼“_« w?Ð√ sЫ ô≈ U¼«Ë— rKF½ ô …œU¹“ t??²MJ&
b?LŠ√ ”U?³?F&« uÐ√ UMŁb?Š XKB&« sÐ b?L?×? sÐ bL?Š√ s%?(« uÐ√
UMŁbŠ wJuB&« vO?×¹ sÐ bLŠ√ UMŁbŠ wJuJ&« bOF?Ý sÐ bL× sÐ
r&Ë Áu?×½ ÁœUMÝSÐ f¹Ë√ uÐ√ U?MŁbŠ Íd?JAO?&« `O³?] sÐ qO?ŽU?L?Ý≈
©≥®
Æ…œU¹e&« dCc¹

Æπ∞≥ r— WLłdð ¨≥∏π’ ¨≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Ʊ≤∞≥ r— WLłd𠨱∏±’ ¨≥à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Ʊ∂π≤ r— WLłd𠨵∂’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥® 

∑±

∫…œôu « YO³š ‹ wKF ižU³ « æ
˜ tK&« ‰u?? Ý—Ë W??³? ?FJ&« ¡U?MHÐ s×½ U?MOÐ ∫‰U?? ”U??³? ?Ž sЫ sŽ
rEŽQ?C rOEŽ ¡wý w½U?LO&« sCd&« wK¹ U2 U?MOKŽ Ãdš «–≈ UMŁb?×¹
∫‰U Ë√ ¨XMF& ∫‰UË ˜ tK&« ‰uÝ— qH²J ∫‰U ¨WKOH&« s ÊuJ¹ U
U¹ «c¼ U?? ∫V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ ‰U??I?J ∫‰U? ≠‚U?×? Ý≈ pý≠ X¹e?š
∫‰U ¨rKŽ√ t&u?Ý—Ë tK&« ∫‰U øwKŽ U¹ tJdFð U?Ë√ ∫‰U øtK&« ‰uÝ—
sŽ t&«“Q??J tÐc??łË t?²? O? ]U½ vKŽ i³??I? J t?O?&≈ VŁu?J ¨f?OKÐ≈ «c¼
qł√ b? t½√ XLKŽ U?Ë√ ∫‰U øt?K²√ tK&« ‰u?Ý— U¹ ∫‰U?Ë ¨t?F{u?
U? ∫‰U? rŁ W?O?ŠU½ nu?J ¨Áb¹ s t?Cd?²?J ∫‰U øÂu?KF*« Xu&« v&≈
XC—U?ý b?Ë ô≈ bŠ√ p?CGÐ√ U? tK&«Ë øV&U?Þ wÐ√ sЫ U¹ pO&Ë w&
˝ÏœôÎËÒ_«Ò§ ω«Òu?ÎÒ_« wÏM ÎrÌNÎ!Ï—U?ÒýÒ§˚ v&U?Fð tK&« t&U? U? √d?≈ ¨t?O?J ÁUÐ√
wJ w& ÷dŽ b?I& ∫‰UIJ ˜ tK&« ‰uÝ— UMŁbŠ rŁ ∫”U?³Ž sЫ ‰U
d?Nþ vKŽ t½U??%& œdÐ b?ł_ w½S?J t?²?IM^Ð t?I?K×Ð  c?šQ?J …ö?B&«
ÊËdEMð W¹—U%&UÐ ÎUÞuÐd ÁuLJ²¹—_ ÊU?LOKÝ wš√ …uŽœ ôu&Ë ¨wHC
©±®
ÆtO&≈

∫t(√ rŠ— wR æ
X¹√— ∫V&U?Þ wÐ√ sÐ wKŽ ‰U?? ∫‰U?? tK&«b??³? Ž sŽ q?z«Ë wÐ√ sŽ
u¼Ë qOH&« …—u] wJ h^ý vKŽ q³I u¼Ë UHB&« bMŽ ˜ w³M&«
ÊUDO?A&« «c¼ ∫‰U øtK&« ‰u?Ý— tMFK¹ Íc&« «c¼ sË ∫XKI?J ¨tMFK¹
Ʊ∂π≤ r— WLłd𠨵∑≠µ∂’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®

∑≤ 

¨pM W?? _« s×¹—_Ë pM?K²??_ tK?&« Ëb??Ž U¹ tK?&«Ë ∫XKI??J ¨r?O? łd&«
øtK&« Ëb?? Ž U¹ wM „ƒ«e??ł U??Ë ∫X?K ¨pM wz«e?? ł «c¼ U?? ∫‰U??
©±®
Æt√ rŠ— wJ ÁUÐ√ XC—Uý ô≈ j bŠ√ pCGÐ√ U tK&«Ë ∫‰U

∫55(« qðUC æ
Íc?? ^? J 5?Ð Z×??H?¹ u¼Ë ˜ tK?&« ‰u??Ý— X¹√— ∫‰U?? dÐU?? ł sŽ
U¹ ∫XKIJ ∫dÐU?ł ‰U ¨pKðU tK&« sF& ∫‰u?I¹Ë t²³OГ q³?I¹Ë 5%(«
t&UM¹ ô wðd?²?Ž iG?³¹ w?²√ s? qł— ∫‰U? øtKðU? sË tK&« ‰u?Ý—
¨…—Uð u?HD¹Ë …—Uð VÝd¹ Ê«dOM&« ‚U?³Þ√ 5Ð t%?HMÐ w½Q?C ¨w²ŽU?Hý
©≤®
Æo Ž o Ž ∫‰uIO& tJuł Ê≈Ë

∫rNOKŽ tK « WMF V\«uM « s( æ
∫t^¹—Uð wJ Íœ«bG³&« VOD)« dC–
UÐ√ w{U?I&« XF?L?Ý ∫‰U wF?ODI&« d?H?Fł w?Ð√ sÐ bL?Š√ UMŁb?Š
Âu¹ —b??:« sÐ ÊË—U?¼ sÐ b??L? ×?  U?? ∫‰u??I¹ w?Š«d??'« s%??(«
·d?F¹ ÊU?CË ¨WzU?L?¦?KŁË …d?A?Ž w²MŁ« WMÝ d?šü« l?OЗ aKÝ ¡U?FЗ_«
©≥®
Æ› V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ 5MR*« dO√ sŽ ·«d×½ùUÐ
∫Íœ«bG³&« tMŽ ‰uI¹Ë ·d×M YO³š w³]U½ t½√ VO−F&«Ë ∫‰u√ ≠
°øøWIŁ ÊUCË
Ʊ∂π≤ r— WLłd𠨵∑’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Ʊ∂π≤ r— WLłd𠨵∏’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Ʊ∑∑π r— WLłd𠨱≤∂’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥® 

∑≥

∫W eM*« Y¹bŠ æ
∫wKŽ XMÐ W?LÞU?H& XK ∫‰U? wMN'« vÝu? wÐ√ sÐ vÝu? sŽ
˜ w³M&« Ê√ fO?L?Ž XM?Ð ¡UL?Ý√ w?M²Łb?Š ∫X&U? ¨ÎU?¦¹b?Š wMOŁb?Š
w?³½ ô t?½√ ô≈ v?Ýu?? ? ? s? ÊË—U¼ W?&e?M?0 wM? X?½√ ∫wK?F?& ‰U?? ? ? 
©±®
ÆÍbFÐ

∫pCGÐ√ s* q¹u « æ
b?O?Ý X½√ ∫‰U??I?J wKŽ v&≈ ˜ w³M&« d?E½ ∫‰U? ”U?³? Ž sЫ sŽ
VO³Š w³O³ŠË wM³Š√ b?IJ p³Š√ sË ¨…dšü« wJ bOÝ ¨UO½b&« wJ
s p?C? ?GÐ√ s* q?¹u&«Ë ¨tK&« Ëb?? Ž ÍËb?? ŽË ÍËb?? Ž „Ëb?? ŽË ¨t?K&«
©≤®
ÆÍbFÐ

∫W eM*« æ
ô t½√ ô≈ vÝu s ÊË—U¼ W&eM0 wM X½√ ∫˜ tK&« ‰uÝ— ‰U
©≥®
ÆÍbFÐ w³½

∫Âö5 « rNOKŽ XO³ « q¼√ VŠ æ
rCËc?G¹ U* tK&« «u³?Š√ ∫˜ tK&« ‰u?Ý— ‰U? ∫‰U ”U?³?Ž sЫ sŽ
©¥®
Æw³( w²OÐ q¼√ «u³Š√Ë tK&« V( w½u³Š√Ë WLF½ s
Ʊ∏µ∞ r— WLłd𠨱∑∂’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Ʊπ∂≥ r— WLłdð ¨≤∂±’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ≤∞∞π r— WLłdð ¨≤π±’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Æ≤±¥π r— WLłdð ¨≥∏±’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥®

∑¥ 

∫‹ wKŽ VŠ æ
V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ VŠ ∫˜ tK&« ‰uÝ— ‰U ∫‰U ”U³Ž sЫ sŽ
©±®
ÆVD(« —UM&« qCQð ULC  U¾O%&« qCQ¹

øv{dð U(√ æ
ÎU? OKŽ nKšË „u??³ð …Ëe?ž wJ Ãd??š ˜ tK&« ‰u?Ý— Ê√ b??F?Ý sŽ
s ÊË—U¼ W?&eM0 ÊuJð Ê√ v{d?ð U??√ ∫‰U?I? J øwM?HK^ð√ t& ‰U??I? J
©≤®
øÍbFÐ w³½ ô t½√ ô≈ vÝu

∫Âö5 « rNOKŽ XO³ « q¼√ VŠ æ
Âu¹  «– ˜ tK&« ‰u??Ý— UMO?KŽ Ãd??š ∫‰U? W??U??L?Š s?Ð ‰öÐ sŽ
U? ∫‰U??I?J ·u?Ž sÐ sL??Šd&«b?³?Ž t??O&≈ ÂU?I?J ¨Î«d?A? ³?²?%? ÎU?JŠU?{
U* tK&« Ê√ ¨wЗ bMŽ s wM²?ð√ …—UAÐ ∫‰U? øtK&« ‰uÝ— U¹ pJ×?{√
U¼e?N?J ¨vÐuÞ …d?−?ý e?N¹ Ê√ ÎUJ?K d?√ W?LÞU?J ÎU?OKŽ ÃËe¹ Ê√ œ«—√
«–S?J ¨U¼uDI??²&≈ WJzö? tK&« Q??A½√Ë ≠ÎU?CUJ] wMF¹≠ ÎU?U??—  d?¦MJ
q¼√ UM?& ÎU?³? ×? ÊËd¹ ö??J oK)« w?J WJzö*«  —UŁ W??U??O? I&« X½U??C
wš√ s ¨—UM&« s t& …¡«dÐ ÎUÐU?²C UNM t?O&≈ «uF?Jœ ô≈ ÎUC×? XO³&«
©≥®
Æ—UM&« s w²√ s ¡U%½Ë ‰Uł— »U— „UJJ w²MÐ«Ë wLŽ sЫË

Æ≤≤∞± r— WLłd𠨥±∑’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ≤≤∞∂ r— WLłd𠨥≤µ’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ≤≤±≥ r— WLłd𠨥≥≤≠¥≥±’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥® 

∑µ

∫t cš s( ‰Ëc( æ
∫‰U? tK&«b³?Ž sÐ dÐU?ł XFL?Ý ∫‰U? ÊUL?NÐ sÐ sL?Šd&«b³?Ž sŽ
u¼Ë W??O?³¹b??(« Âu¹ wKŽ l?³?CÐ c??š¬ u¼Ë ˜ tK&« ‰u??Ý— XF?L? Ý
‰Ëc?^ ¨Ád?B½ s —uB?M ¨…d−?H&« qðU ¨…—d?³&« d?O√ «c¼ ∫‰u?I¹
©±®
Ætðu] UNÐ b ¨t&cš s
d?? O? √ «uK?ðU?? s?¹c&« wJ WM?%&« q¼√ U¹ r?J¹√— u¼ U?? L? J ∫‰u?? √ ≠
øÊ«ËdNM&«Ë 5H]Ë qL'« »dŠ wJ ‹ 5MR*«

∫rKÝ√ s( ‰Ë√ æ
©≤®

Ƙ w³M&« l rKÝ√ s ‰Ë√ U½√ ∫‰U wKŽ sŽ

∫rKF « WM¹b( æ
wKŽË rKF&« WM¹b? U½√ ∫˜ tK&« ‰u?Ý— ‰U? ∫‰U? ”U?³?Ž sЫ sŽ
©≥®
Æ»U³&«  QOKJ rKF&« œ«—√ sLJ UNÐUÐ

∫vÝu( s( ÊË—U¼ æ
wM? X½√ ∫wK?F& ‰U?? ˜ w³?M&« Ê√ ∫Í—b?? )« b?? ?O? ?F? ?Ý w?Ð√ sŽ
©¥®
ÆÍbFÐ w³½ ô t½√ ô≈ vÝu s ÊË—U¼ W&eM0

Æ≤≤≥± r— WLłd𠨥¥±’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ≤≤∂≥ r— WLłd𠨥µ∂’ ¨¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ≤µ∞≤ r— WLłd𠨱±∞’ ¨µÃ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Æ≤µ∑∂ r— WLłd𠨱¥∑’ ¨µÃ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥®

∑∂ 

∫©ZŽ® ÍbN*« ÂU(ù« æ
≠U?? O½b&« V¼c?ð ô Ë√≠ U??O½b?&« wC??I?Mð ô ∫˜ tK&« ‰u?? Ý— ‰U??
©±® ÆwLÝ« tLÝ« ¡wÞ«u¹ w²OÐ q¼√ s qł— wK¹ v²Š

∫‰Ułd «Ë ¡U5M « dOš æ
d??O? šË V?&UÞ wÐ√ sÐ w?KŽ rJ&U?? ł— d??O? š ∫˜ tK&« ‰u?? Ý— ‰U??
vK] b?L× X?MÐ WLÞU?J rJzU%½ d?OšË 5%?(«Ë s%(« rJÐU?³ý
©≤®
ÆrNOKŽ tK&«

∫s(R*« WHO×\ Ê«uMŽ æ
t&≈ ô Íc&« tK&«Ë ∫‰u?I¹ p&U sÐ f½√ XF?LÝ ∫‰U? Íd¼e&« sŽ
VŠ sR*« W?H?O?×?] Ê«uMŽ ∫‰u?I¹ ˜ tK&« ‰u?Ý— XF??L?%& u¼ ô≈
©≥®
ÆV&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ

∫W eM*« Y¹bŠ æ
wM X½√ ∫„u³ð …Ëe?ž wJ wKF& ‰U ˜ tK&« ‰uÝ— Ê√ b?FÝ sŽ
©¥®
ÆÍbFÐ w³½ ô t½√ ô≈ vÝu s ÊË—U¼ W&eM0

Æ≤µ∏∑ r— WLłd𠨱µ≥’ ¨µÃ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ≤µπµ r— WLłd𠨱µ∑’ ¨µÃ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ≤∂≤π r— WLłd𠨱∑∑’ ¨µÃ ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Æ¥±±µ r— WLłd𠨵≤’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥® 

∑∑

∫WLÞUR “u& v²Š æ
d?A?F? U¹ ∫œUM ÈœU?½ W?U?O?I&« Âu¹ ÊU?C «–≈ ∫˜ tK&« ‰u?Ý— ‰U?
©±®
Ƙ bL× XMÐ WLÞUJ “u& v²Š rJÝ˃— «u¾ÞQÞ ozö)«

∫WLÞUR d9 æ
d9 v²Š rC—UBÐ√ «uCž ∫ÂUOI&« Âu¹ œUM ÍœUM¹ ∫˜ w³M&« ‰U
©≤®
ÆbL× XMÐ WLÞUJ

∫WOLO¼«dÐù« …öB « æ
nO?? C U?MLKŽ b?? t?K&« ‰u?? Ý— U¹ UM?K ∫‰U?? wŽ«e?? )« …b¹d?Ð sŽ
qF?? ł« r?NK&« ∫«u?&u?? ∫‰U?? øpOK?Ž …ö?? B&« nOJ?J ¨pOK?Ž Âö?? %&«
‰¬ vKŽ U??N?²KF?ł U??L?C b?L? ×? ‰¬Ë b?L?×? vKŽ p²?L? Š—Ë pð«uK]
©≥®
ÆbO− bOLŠ p½≈ rO¼«dÐ≈

∫ÊUL¦Ž sÐ e¹dŠ æ
hI?²M¹ ÊUC t½√ t½u?L?N²¹ ÊU?L¦?Ž sÐ e¹d?Š ∫‰U —U?LŽ sЫ U½Q?³½√
©¥®
Æt½uCd²¹ UË t¦¹b×Ð Êu−²×¹Ë tMŽ ÊËËd¹Ë ¨ÎUOKŽ

Æ¥≤≥¥ r— WLłd𠨱∂≥’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ¥≤≥¥ r— WLłd𠨱∂≥’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ¥≤≥∑ r— WLłd𠨱≥∑’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Æ¥≥∂µ r— WLłdð ¨≤∂∞’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥®

∑∏ 

∫ÎUC¹√ dC–Ë ≠
ÊU?C ÊU??L?¦? Ž sÐ e¹d??ŠË ∫‰U? wK?Ž sÐ Ëd?L? Ž d?H? F?ł uÐ√ UM?Łb?Š
©±®
Æt¦¹b( ÎUEJUŠ ÊUCË ¨tM ‰UM¹Ë ÎUOKŽ hI²M¹
∫dC–Ë ≠
wMŁb?Š ¨wK−?F&« tK&«b?³Ž s?Ð bL?Š√ sÐ `&U?] r%K uÐ√ UMŁb?ŠË
vKŽ qL??×¹ ÊU?CË ¨W?IŁ w?U?ý w³?Šd&« ÊU??L?¦?Ž sÐ e¹d??Š ∫‰U? wÐ√
©≤®
ÆwKŽ

∫dÐUM*« vKŽ ‹ 5M(R*« dO(√ r²A¹ æ
vKŽ ÎUOKŽ r?²A¹ ÊUC Ϋe¹d?Š Ê√ dC– ∫‰U …d?OG*« sÐ vO?×¹ UMŁbŠ
©≥®
Æd³M*«

ø‹ 5M(R*« dO(√ ÁdJ¹ «–U* æ
ô ∫‰u?I¹ ÊU?L?¦?Ž sÐ e¹d?Š XF??L?Ý ∫‰U? ÊUÐ√ sÐ Ê«d?L?Ž UMŁb?Š
©¥® Î
ÆUOKŽ wMF¹ ¨wzUЬ q² ¨wzUЬ q² t³Š√
∫‰UË ≠
XK ∫‰U?? wKŽ sÐ s%?(« UM?Łb?Š qO?ŽU?L? Ý≈ sÐ b?L?×? UMŁb?Š
Æ¥≥∂µ r— WLłdð ¨≤∂±’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ¥≥∂µ r— WLłdð ¨≤∂±’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ¥≥∂µ r— WLłdð ¨≤∂±’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Æ¥≥∂µ r— WLłdð ¨≤∂±’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥® 

∑π

tOKŽ ÁdJMð ÊU?L¦Ž sÐ e?¹dŠ s ÎU¾?Oý XFL?Ý q¼ ∫ÊË—U¼ sÐ b¹eO&
«c¼ s ÎU? ¾? O?ý w& d??Cc¹ ô Ê√ t??²&Q??Ý w½≈ ∫‰U?I? J ø»U??³&« «c¼ s
b?ýQ?J ∫‰U? ¨tMŽ W¹«Ëd&« vK?Ž oO?C¹ ÎU?¾?O?ý tM lL?Ý√ Ê√ W?JU?^?
rJ&Ë W¹ËU??F? UM& w?MF¹≠ d?O? √ rJ&Ë d?O? √ UM& ∫‰u?I¹ t??²?F?L? Ý ¡wý
©±®
ÆrF½ ∫‰UIJ øt%H½ vKŽ U½dŁ¬ bIJ ∫b¹eO& XKIJ ≠wKŽ
∫dC–Ë ≠
sŽ dCc¹ UMÐU?×]√ iFÐ XFL?Ý ∫‰U tK&«b³?Ž sÐ bL×? UMŁbŠ
w& q?²? ? s V?Š√ ô ∫ÊU?? ?L? ? ¦? ? Ž s?Ð e¹d?? ?Š ∫‰U?? ? ÊË—U?¼ sÐ b?¹e¹
©≤®
Æs¹bł

∫ÊË—UC æ
Âu?I¹ t½√ W?ł—b& w³?]U?M&« «c¼ b?I?Š q]Ë W?ł—œ Í√ v&≈ kŠô
ÊËcšQ¹Ë t½uIŁu¹ V]«uM&« ÊSJ p&– rž—Ë ¨W&eM*« Y¹bŠ n¹dײÐ
UM Êu³KD¹ UM²K ¡UO³ž√ iFÐ p&– rž—Ë ¨Y¹œUŠ_«Ë  U¹«Ëd&« tMŽ
`&U?B oO?I×?²& ÎUF?³Þ® …bŠu?&« oOI?ײ& —u?_« Ác¼ sŽ XJ%½ Ê√
w²?&« WÐU?? ×? ?B&« vK?Ž WM%?&« q¼√ …d?? O? ?ž s¹Q?? J ©ÆÆÆƇ& W?? O? ?ÝU?? O? ?Ý
vKŽ V¼«c?*« 5Ð V¹d?I? ²&UÐ Êu?³&U?D¹ s¹c&« …d?O? ž s¹√Ë øU?N½u??Žb¹
∫‰uI¹ «–U dE½« ø‹ 5MR*« dO√

Æ¥≥∂µ r— WLłdð ¨≤∂±’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ¥≥∂µ r— WLłdð ¨≤∂±’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®

∏∞ 

∫‰U? ÊUL?¦?Ž sÐ e¹d?Š XFL?Ý ∫‰U? ‘UO?Ž sÐ qO?ŽU?LÝ≈ UMŁb?Š
W&eM0 wM? X½√® ∫wKF& ‰U? ˜ w³M&« sŽ ”U?M&« t¹Ëd¹ Íc&« «c¼
∫‰U?? øu¼ U??L? J XK ¨lU??%?&« QDš√ sJ&Ë o?Š ©vÝu?? s ÊË—U¼
∫‰U? øt¹Ëdð sL?Ž ∫XK ¨vÝu? s ÊË—U? ÊUJ? wM X½√ u¼ U/≈
©±®
Æd³M*« vKŽ u¼Ë t&uI¹ pK*«b³Ž sÐ bO&u&« XFLÝ
e¹dŠ l ÊUL¦Ž sÐ e¹dŠ oŁu¹ s dA×¹ Ê√ tK&« ‰QÝ√ ∫‰u√ ≠
ÆÊUL¦Ž sÐ

∫WOLÝ sЫ UNOR w² « W¾H « æ
v&≈ œu??F?%? uÐ√Ë U½√ X?IKD½« ∫‰U?? w½d?F?&« s¹u?ł s?Ð W?³? Š sŽ
U½S??J UMŁb??Š tK&«b?³? Ž UÐ√ U¹ ∫UM?KI?J t??OKŽ UM?Kšb?J ¨sz«b?*UÐ W?H¹c??Š
XFLÝ w½SJ WOLÝ sЫ UNOJ w²&« W¾H&UÐ rJOKŽ ∫‰UIJ ¨7H&« ·U^½
d?š¬ Ê≈Ë ¨o¹dD?&« sŽ W?O?žU?³?&« W?¾?H&« tK²??Ið ∫‰u?I¹ ˜ tK&« ‰u?Ý—
©≤®
Æ6& ÕUO{ t“—

∫˜ w³M « bNŽ æ
«c¼ rCd?³M? vKŽ ÎU?OKŽ XF?L? Ý ∫‰U? w³&«u&« W?F?O?З sÐ wKŽ sŽ
pCG?³¹ ôË sR ô≈ p³?×¹ ô t½√ w&≈ ˜ w³M&« b?NŽ ∫‰u?I¹ u¼Ë
©≥®
ÆoJUM ô≈
Æ¥≥∂µ r— WLłdð ¨≤∂≤’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ¥≥∑µ r— WLłdð ¨≤∂π’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ¥µ≤≥ r— WLłd𠨥±∂’ ¨∏à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥® 

∏±

∫˜ w³M « ¡U5½ qLAð ô dOND² « W¹¬ æ
tÌ ]K?Ä Ìb¹Ïd̹ U?? ÒL]½≈˚ ∫w²?? OÐ wJ W?¹ü« Ác¼ X&e?½ ∫X&U?? W??LK?Ý Â√ sŽ
W¹¬ ¨»«eŠ_« …—uÝ ˝«ÚdOÏNÎDÒð ÎrÌ!ÒdÓÏNÒD̹ҧ ÏXÎOÒ³ÎÄ ÒqμÒ√ ÒfÎłÓÏdÄ ÌrÌJMÒŽ ÒVϼÎcÌOÏ
∫X&U? ¨5%?(«Ë s%?(«Ë W?LÞU?JË w?KŽ XO?³&« wJ ÊU?CË ¨≥≥ r—
wJ X½√ ∫‰U? øtK&« ‰u?Ý— U¹ U½√ s¹√ ∫X?KIJ ¨X?O³?&« »UÐ vKŽ XMCË
©±®
ÆdOš v&≈Ë ¨dOš

∫WM'« q¼√ »U³ý «bOÝ æ
q¼√ »U?? ?³? ? ý «b?? ?O? ? Ý 5%?? ?(«Ë s%?? ?(« ∫‰U?? ? ˜ w³?M&« sŽ
©≤®
ÆWM'«

∫‰öŠ WF²*« æ
vN½ d?OÐe&« sЫ Ê≈ ∫tK&«b?³?Ž sÐ dÐU?' XK ∫‰U? …d?C½ wÐ√ sŽ
¨Y¹b?(« Èdł Íb¹ vKŽ ∫‰U? ¨UNÐ d?Q¹ ”U³?Ž sЫ Ê≈Ë WF?²*« sŽ
©≥®
ÆdJÐ wÐ√ lË ˜ tK&« ‰uÝ— l UMF²9
¨‰öŠ WF²*« Ê√ WM%&« q¼√ —œUB s `{«Ë qO&œ «c¼ ∫‰u√ ≠
wÐ√ l X½UC W?F²*« Ê√ t&uË WÐU×?B&« —U³C s ”U³?Ž sÐ«Ë dÐUłË
wJ Xd??Š U?N½√Ë X?^?%½ W??F?²*« W¹¬ Ê√ Êu??Žb¹ s¹c&« v?KŽ œÏ — dJÐ
Æd³Oš
Æ¥∑¥≥ r— WLłd𠨱≤∏’ ¨πà ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ¥∏∞¥ r— WLłdð ¨≤≥±’ ¨πà ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ¥∏µπ r— WLłdð ¨≥≤∞’ ¨πà ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®

∏≤ 

∫tK « v ≈ oK)« VŠ√ æ
wM²z« rNK&« ∫‰U?I?J dzUDÐ ˜ w³M&« vð√ ∫‰U? p&U? sÐ f½√ sŽ
wÐ√ sÐ wK?Ž ¡U?−? J ¨dzUD&« «c?¼ s wF?? qCQ¹ pO&≈ pI?Kš VŠQÐ
©±®
ÆY¹b(« dC–Ë ÆÆƨ»U³&« ‚bJ V&UÞ
WM%&« q¼√ bM?Ž —u?N?A? Y¹b?Š Íu?A*« dzUD&« Y¹b?Š ∫‰u?√ ≠
t½U?? ×? ³? ?Ý tK&« v?&≈ oK)« VŠ√ u?¼ ‹ 5MR?*« d??O? ?√ Ê√ b??O? ?H¹
‰u?Ý— W?Jö?) t??OKŽ hM¹ Ê√ wF?O? ³D&« s ÊS?J w&U?²&U?ÐË ¨v&U?FðË
Ƙ tK&«

∫wM×RUB¹ s( ‰Ë√ æ
wKŽ b?OÐ cš¬ u¼Ë ˜ tK&« w³½ XF?LÝ ∫‰U t½√ ”U?³Ž sЫ sŽ
©≤®
ÆWUOI&« Âu¹ wM×JUB¹ s ‰Ë√ «c¼ ∫‰uI¹

∫W¹¬ ≥∞∞ æ
©≥®

ÆW¹¬ WzULŁöŁ wKŽ wJ X&e½ ∫‰U ”U³Ž sЫ sŽ

∫Êb³ « s( ”√d « æ
s wÝ√— W&eM0 wM wKŽ ∫‰U? ˜ tK&« ‰uÝ— s?Ž ¡«d³&« sŽË
©¥®
Æw½bÐ
Æ¥π¥¥ r— WLłdð ¨≥∑∂’ ¨πà ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Ƶ∞∏µ r— WLłd𠨥∂∞’ ¨πà ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ≥≤∑µ r— WLłdð ¨≤±π’ ¨∂à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Æ≥¥∑µ r— WLłd𠨱≤’ ¨∑à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥® 

∏≥

∫»«uÐ_« bÝ æ
∫‰u?I¹ tK&«b?³?Ž sЫ dÐUł l?LÝ t½√ w?KŽ sÐ bL?×? wš√ wMŁb?Š
¨wKŽ »U?Ð ô≈ U??NKC »«uÐ_« «Ëb?? Ý ∫‰u??I¹ ˜ tK&« ‰u?? Ý— XF??L? Ý
©±®
ÆwKŽ »UÐ v&≈ ÁbOÐ QË√Ë

∫˜ w³M « XOÐ q¼√ æ
©≤®

ÆÍbFÐ s wK¼_ rCdOš rCdOš ∫˜ tK&« ‰uÝ— ‰U

∫WOžU³ « W¾H « æ
Ê√ …œU??²? uÐ√ wM d??O? š u¼ s w½d??³? š√ ∫‰U? b??O? F? Ý wÐ√ sŽ
sЫ U¹ p& ÎUÝRÐ ∫tÝ√— sŽ »«d²&« `%Ë —ULF& ‰U ˜ tK&« ‰uÝ—
©≥®
ÆWOžU³&« W¾H&« pK²Ið ¨WOLÝ

∫Á«œUŽ s( œUŽË æ
wKF?? J Áôu?? XMC s? ∫‰u??I¹ ˜ w³M?&« XF??L? Ý ∫‰U?? f½√ sŽ
©¥®
ÆÁ«œUŽ s œUŽË Áô«Ë s ‰«Ë rNK&« Áôu

Æ≥∂∂π r— WLłdð ¨≤±¥’ ¨∑à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ≥∑∂µ r— WLłdð ¨≤∏∂’ ¨∑à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ≥∏∂π r— WLłdð ¨≥µµ’ ¨∑à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Æ≥π∞µ r— WLłdð ¨≥∏π’ ¨∑à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥®

∏¥ 

∫pK²Ið æ
pK²?I?ð ∫—U?L?F& ˜ tK&« ‰u??Ý— ‰U? ∫‰U?? d?L? Ž sÐ tK&«b?³? Ž sŽ
©±®
ÆWOžU³&« W¾H&«

∫dA³ « dOš æ
Èd²« sLJ d?A³&« dOš wKŽ
Ï ∫˜ tK&« ‰uÝ— ‰U ∫‰U dÐUł sŽ
©≤®
ÆdHC bIJ

∫»UD)« sÐ dLŽ æ
w½≈ ∫‰U?? I? ?J ¨ÎU? ?OKŽ V?%¹ Îö? ?ł— È√— t½√ »UD?)« sÐ d?? L? ?Ž sŽ
W&eM0 wM wKŽ U/≈ ∫‰u?I¹ ˜ tK&« ‰u?Ý— XF?LÝ ¨ÎU?I?JUM pMþ√
©≥®
ÆÍbFÐ w³½ ô t½√ ô≈ vÝu s ÊË—U¼

∫rKF « WM¹b( æ
wKŽË rKF&« WM¹b? U½√ ∫˜ tK&« ‰u?Ý— ‰U? ∫‰U? ”U?³?Ž sЫ sŽ
©¥®
ÆUNÐUÐ
WM¹b?? U½√ ∫˜ tK&« ‰u??Ý— ‰U?? ∫‰U?? ”U??³? Ž sЫ sŽ ∫d??C–Ë ≠
©µ®
ÆtÐUÐ  QOKJ rKF&« œ«—√ sLJ UNÐUÐ wKŽË rKF&«
Æ≥π∂µ r— WLłd𠨥≤µ’ ¨∑à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ≥π∏¥ r— WLłd𠨥≥≥’ ¨∑à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ¥∞≤≥ r— WLłd𠨥∂≥’ ¨∑à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Ƶ∑≤∏ r— WLłdð ¨¥π’ ¨±±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥®
Ƶ∑≤∏ r— WLłd𠨵∞’ ¨±±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©µ® 

∏µ

»UÐ Y¹b?Š W×?BÐ wKF&« pK*« `²J Ê«uMFÐ »U?²C „UM?¼ ∫‰u√ ≠
wM%??(« o¹b?B?&« sÐ b?L? ×? sÐ b??L?Š√ nO&Q?ð ¨wKŽ rKF&« WM?¹b?
W??×? ?] «c¼ tÐU?? ²? C w?J X³??¦?¹ WM%&« q?¼√ ¡U??LK?Ž s u¼Ë wÐd?? G*«
ÆY¹b(«

∫‘dF « ‚UÝ vKŽ æ
vKŽ X¹√— w?Ð Ãd?Ž U* ∫˜ w³M?&« ‰U? ∫‰U?? p?&U? s?Ð f½√ sŽ
¨wKFÐ tðb¹√ ¨t?K&« ‰u?Ý— b?L?× t?K&« ô≈ t&≈ ô ÎUÐu?²J ‘d?F&« ‚U?Ý
©±®
ÆwKFÐ tðdB½

∫WLJ(« WM¹b( æ
W??LJ(« W?M¹b?? U½√ ∫˜ tK&« ‰u?? Ý— ‰U?? ∫‰U?? ”U??³? ?Ž sЫ sŽ
©≤®
Æ»U³&«  QOKJ WLJ(« œ«—√ sLJ ¨UNÐUÐ wKŽË

∫W(_« —bž æ
W?_« Ê√ ˜ w³M&« w&≈ b?N?Ž U2 ∫‰U? wKŽ sŽ f¹—œ≈ wÐ√ sŽ
©≥®
ÆÍbFÐ s pÐ —bG²Ý

Ƶ∏∑∂ r— WLłd𠨱∑≥’ ¨±±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Ƶπ∞∏ r— WLłdð ¨≤∞¥’ ¨±±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Ƶπ≤∏ r— WLłdð ¨≤±∂’ ¨±±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®

∏∂ 

∫WLÞUR b Ë æ
b&Ë ô≈ rN?²? ³?B?Ž v&≈ Êu?L?²?M¹ Âœ¬ wMÐ qC ∫˜ tK&« ‰u?Ý— ‰U?
©±®
ÆrN²³BŽ U½√Ë r¼uÐ√ U½√ w½SJ WLÞUJ

∫—ULŽ æ
©≤®

ÆWOžU³&« W¾H&« tK²Ið —ULŽ ∫‰U ˜ w³M&« sŽ WLKÝ Â√ sŽ

∫wCR«— æ
t?OKŽ oKD¹ rN?OKŽ t?öÝË t?K&«  «uK] XO?³&« q¼√ V×¹ s qC
iG³¹Ë ‹ 5MR*« dO?√ V%¹ Íc&« U√ ¨wCJ«— VI& V]«uM&«
ÊËc??šQ¹Ë t½u?IŁu?¹ rN½S?J r?N?OKŽ t??ö?ÝË t?K&«  «uK] XO??³&« q¼√
…ö??B&« r?N? OKŽ X?O? ³&« ‰¬ Êu??³? ?×¹ rN½√ Êu?? Žb¹ rŁ ¨Y¹b?? (« tMŽ
dC– Íœ“_« bL× uÐ√ `&U] sÐ sLŠd&«b³Ž WLłdð wHJ ¨Âö%&«Ë
ÆÍœ«bG³&«
sÐ sL??Šd&«b?³? Ž ÊU?C ∫‰U? wŽu?D*« nÝu¹ sÐ »u??I?F¹ U½d??³?š√
¨tO½b?¹Ë tÐdIO?J q³MŠ sÐ bL?Š√ gG¹ ÊUCË ¨ÎU?OC?J«— Íœ“_« `&U]
¨tK&« ÊU×?³Ý ∫‰UIJ ¨w?CJ«— sLŠd&«b³?Ž ¨tK&«b³Ž UÐ√ U¹ ∫t& qO?IJ
u¼ ørN??³? ?% ô t& ‰u??I½ ˜ w³M?&« XOÐ q¼√ s ÎU? ?u?? VŠ√ qł—
©≥®
ÆWIŁ
Æ∂∞µ¥ r— WLłdð ¨≤∏≥’ ¨±±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ∂∞µ∑ r— WLłdð ¨≤∏∑’ ¨±±Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Ƶ≥∑∑ r— WLłdð ¨≤∂±’ ¨±∞à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥® 

∏∑

∫˜ w³M « ¡U5½ qLAð ô dOND² « W¹¬ æ
Ìt]KÄ Ìb¹Ïd?̹ U?ÒL]½≈˚ t&u? wJ ˜ w³M&« s?Ž Í—b?)« b??O?F? Ý wÐ√ sŽ
W¹¬ ∫»«eŠ_« …—uÝ ˝«ÚdOÏNÎDÒð ÎrÌ!ÒdÓÏNÒD̹ҧ ÏXÎOÒ³ÎÄ ÒqμÒ√ ÒfÎłÓÏdÄ ÌrÌJMÒŽ ÒVϼÎcÌOÏ
¨s%?? ?(«Ë W?? L?ÞU?? JË ÎU? ?O?KŽ ˜ tK?&« ‰u?? Ý— l?L? ?ł ∫‰U?? ? ¨≥≥ r—
¨w²??OÐ q¼√ ¡ôR?¼ rNK&« ∫‰U??I? J ¨¡U??%J&« rN??O?KŽ —«œ√ rŁ ¨5%??(«Ë
»U?³&« vKŽ WLKÝ Â√Ë ¨«d?O?NDð r¼dNÞË f?łd&« rNMŽ V¼–√ rNK&«
v&≈ Ë√ d??O?š vK?F& p½≈ ∫‰U?I? J ørNM X?%&√ tK&« ‰u??Ý— U¹ ∫X&U?I? J
©±®
ÆdOš
©Ÿ® XO³&« q¼√ r¼ s UM& œb×¹ ©¡ôR¼® ˜ w³M&« ‰u ∫‰u√ ≠
 UłËe& W¹ü« ‰uLý ÂbŽ bCR¹ dOš vKF& p½≈ WLKÝ Â_ ˜ t&uË
Ƙ w³M&«

∫WM'« q¼√ »U³ý «bOÝ æ
5%?(«Ë s%??(« ∫‰u?I¹ ˜ tK&« ‰u?Ý— XF??L?Ý ∫‰U? wKŽ sŽ
©≤®
ÆWM'« q¼√ »U³ý «bOÝ

∫‹ s5(« ÂU(û ˜ w³M « VŠ æ
∫‰U?I? J wKŽ sЫ s?%?(« È√— ˜ w³M&« Ê√ »“U??Ž sÐ ¡«d??³&« sŽ
©≥®
Æt³×¹ s VŠ√Ë ¨t³Š√ w½≈ rNK&«
Ƶ≥π∂ r— WLłdð ¨≤∑∑’ ¨±∞à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ∂≥µ≤ r— WLłd𠨥’ ¨±≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ∂≥∂µ r— WLłdð ¨π’ ¨±≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®

∏∏ 

∫õ W−¹bš æ
W?−¹b??š d?A?³¹ Ê√ ˜ tK&« ‰u?Ý— v&≈ wŠË√ ∫X?&U? W?AzU?Ž sŽ
©±®
Æ≠R&RK&« s wMF¹≠ VB s WM'« wJ XO³Ð

∫w³ŠU\Ë wš√ æ
wJ wI??O? J—Ë w³??ŠU??]Ë wš√ X½√ w?KŽ U¹ ∫˜ tK&« ‰u??Ý— ‰U??
©≤®
ÆWM'«

∫rNMŽ tK « w{— WFOA « æ
©≥®

ÆWM'« wJ p²FOýË X½√ ∫˜ tK&« ‰uÝ— ‰U

∫Áôu( XM+ s( æ
wKF?? J Áôu?? XMC s? ∫‰U?? ˜ tK&« ‰u?? Ý— Ê√ ”U??³? ?Ž sЫ sŽ
©¥®
ÆÁôu

Æ∂¥±∞ r— WLłd𠨥≤’ ¨±≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ∂∑±≤ r— WLłdð ¨≤∂≥’ ¨±≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ∂∑≥± r— WLłdð ¨≤∏¥’ ¨±≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®
Æ∂∑∏µ r— WLłdð ¨≥¥∞’ ¨±≤à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©¥® 

∏π

‹ wKŽ ÂU û WLBF« Wœ√ s
©WMG« q¼√ —œUB s ®
Ê«d??^? H? O& V&UÞ wÐ√ sÐ w?KŽ wEJU??Š Ê≈ ∫˜ tK&« ‰u??Ý— ‰U??
UL?N½√ p&–Ë ¨V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ l U?LN?²½uMOJ& WEH(« dzU?Ý vKŽ
©±®
ÆtD^%¹ qLFÐ v&UFð tK&« v&≈ «bFB¹ r&
∫ÎUC¹√ dC–Ë ≠
∫‰uI¹ ˜ w³M&« lLÝ t½√ tOÐ√ sŽ dÝU¹ sÐ —U?LŽ sÐ bL× sŽ
WE?H? (« l?O? L? ?ł vK?Ž Ê«d??^? ?H? ?O& V&U?Þ wÐ√ sÐ wK?Ž wEJU?? Š Ê≈
tD^%¹ ¡wAÐ v&UFð tK&« v?&≈ «bFB¹ r& ULN½√ p&–Ë ¨tF? ULN½uJ&
©≤®
Æj tM

∫…“dÐ UÐ√Ë p U( æ
…“dÐ wÐ√ v&≈ ˜ tK&« ‰u??Ý— wM¦??FÐ ∫‰U? p&U?? sÐ f½√ UM?Łb?Š
v&UFð 5*U?F&« »— Ê≈ …“dÐ UÐ√ U¹ ∫≠tFLÝ√ U½√Ë≠ t& ‰U?IJ ¨wLKÝ_«
—UMË ÈbN&« W¹«— wKŽ
Ï ∫‰UIJ ΫbNŽ V&UÞ wÐ√ sÐ wKŽ wJ w&≈ bNŽ
sÐ wKŽ …“dÐ UÐ√ U?¹ ¨wMŽUÞ√ s lO?L?ł —u½Ë wzU?O&Ë√ ÂU?≈Ë ÊU1ù«
wz«u& V?ŠU??]Ë w{u?? Š vKŽ W??U?? O? I&« wJ Ϋb?? ž wF?? V?&UÞ wÐ√
©≥®
ÆwЗ WMł sz«eš `OðUH vKŽ «bž wFË
Æ∑≥π± r— WLłdð ¨¥π’ ¨±¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ∑≥π± r— WLłd𠨵∞’ ¨±¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®
Æ∑¥¥± r— WLłd𠨱∞≤’ ¨±¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≥®

π∞ 

∫…býUM( æ
wJ t?I?×Ð V?&UD¹ r& ‹ wKŽ ÂU?ù« Ê√ V]«uM?&« iFÐ wŽb¹
Ê˃d??I¹ ô r?N½_ «c¼ l³?D&UÐË ¨˜ tK&« ‰u?? Ýd& W?? H? OK?š ÊuJ¹ Ê√
rN?? ?²?¹b½√Ë r¼b?? ?łU?? ?%? ? wJ rN?& ‰U?? ?I¹ U?? ? ÊËœœd¹ U/≈ a?¹—U?? ?²&«
ÂöC ÊËœœd¹  «ËU?G³?G³&U?C rNJ Y×ÐË qI?FðË wŽË ÊËœ rNðUF?L&Ë
Ê√ wJ tI×Ð ”UM&« ‹ wKŽ ÂU?ù« dOCcð U√ ¨r¼bMŽ s– ‰uÞ√
r& UMÐU?²?C wJ U?N?C?FÐ s¹Ëb?²Ð UML? b?Ë …dO?¦?C wN?J W?H?OK)« ÊuJ¹
∫‰uIOJ ¨U¼«bŠ≈ Íœ«bG³&« VOD)« q−Ý UM¼Ë ¨XJ%¹
bAM¹ ≠W³Šd&UÐ≠ ÎUOKŽ XFLÝ ∫‰U vKO& wÐ√ sÐ sLŠd&«b³Ž sŽ
¨Áôu? wKF?J Áôu? XMC s ∫‰u?I¹ ˜ tK&« ‰u?Ý— lL?Ý s ”UM&«
«Ëb?NA?J ÎU¹—bÐ d?AŽ UMŁ« ÂU?IJ ¨Á«œU?Ž s œU?ŽË Áô«Ë s ‰«Ë rNK&«
rNK&« Áôu? wKFJ Áôu XM?C s ∫‰uI¹ ˜ tK&« ‰uÝ— «u?FLÝ rN½√
©±®
ÆÁ«œUŽ s œUŽË Áô«Ë s ‰«Ë

∫o(« l( wKŽ
Ï æ
U??N?²¹√d??J W?LKÝ Â√ v?KŽ XKšœ ∫‰U?? —– wÐ√ v&u? X?ÐUŁ wÐ√ sŽ
l wKŽ ∫‰u?I¹ ˜ tK&« ‰u??Ý— XF?L?Ý ∫X&U??Ë ¨ÎU?OKŽ d?Cc?ðË wJ³ð
Âu¹ ÷u?? ?(« wKŽ «œd?¹ v²?? Š U?? d?? ?²? ?H¹ s&Ë w?KŽ l o?(«Ë o(«
©≤®
ÆWUOI&«
Æ∑µ¥µ r— WLłdð ¨≤¥∞≠≤≥π’ ¨±¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ∑∂¥≥ r— WLłdð ¨≥≤≤’ ¨±¥Ã ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤® 

π±

W?U?O?I&« Âu¹ v&≈ U?d?²?H¹ ©s&®Ë t?OKŽ l o(« ÊuJ¹ Ê√ ∫‰u?√ ≠
ÆtOKŽ töÝË tK&«  «uK] ÂUù« WLBŽ vKŽ qO&œ

∫w²(√ qLŽ s( qCR√ æ
∫‰U?? t½√ ˜ w³?M&« sŽ Áb?? ?ł sŽ t?? OÐ√ s?Ž rOJ?Š sÐ e?? N?Ð sŽ
qC??J√ ‚bM)« Âu¹ œË b??³?Ž sÐ Ëd??L?F& V?&UÞ wÐ√ sЫ wKŽ …“—U??³*
©±®
ÆWUOI&« Âu¹ v&≈ w²√ qLŽ s

∫wM³Š√ s( æ
wM³?Š√ s ∫˜ tK&« ‰u??Ý— ‰U? ∫‰U? œu??F?%? sÐ tK&«b?³? Ž sŽ
b?I?J wMC??GÐ√ sË ¨wMC?GÐ√ b?I? J ÎU?OKŽ iGÐ√ sË ¨ÎU?OK?Ž V×?OKJ
©≤®
Æ—UM&« tKšœ√ tK&« iGÐ√ sË ¨qłË eŽ tK&« iGÐ√

∫wKŽ l( WŁöŁ ‰U²IÐ U½d(√ æ
tJdBM bMŽ Í—UB½_« »u¹√ UÐ√ UMOð√ ∫ôU? œuÝ_«Ë WLIKŽ sŽ
˜ b?L?×? ‰ËeMÐ p?d?C√ tK&« Ê≈ »u¹√ UÐ√ U¹ ∫t& UM?KI?J 5H?] s
ÊËœ pÐU³?Ð XšU½√ v²Š p& ÎU?«dC≈Ë tK&« s ö?CHð t²?U½ ¡w−0Ë
øtK&« ô≈ t&≈ ô q¼√ tÐ »dCð pIðUŽ vKŽ pH?O%Ð X¾ł rŁ ¨”UM&«
U½d?√ ˜ tK&« ‰u??Ý— Ê≈Ë ¨tK¼√ »c?J¹ ô bz«d&« Ê≈ «c¼ U?¹ ∫‰U?I? J
U?Q??J ¨5—U*«Ë 5DÝU?I&«Ë 5?¦?CUM&« ‰U?²? IÐ ¨wKŽ l WŁöŁ ‰U??²?IÐ
Æ∂π∑∏ r— WLłdð ¨±π’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ∂π∏∏ r— WLłdð ¨≥¥≠≥≥’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©≤®

π≤ 

ÊuDÝUI&« U?√Ë ¨dOÐe&«Ë W×KÞ qL?'« q¼√ r¼UMKÐU bIJ Êu?¦CUM&«
Êu?—U*« U?√Ë ≠Ϋd??L?ŽË W¹ËU?F? wMF?¹≠ r¼bMŽ s UMJd?B?M «c?N?J
q¼√Ë ¨ ö??O? ^M?&« q¼√Ë  U??H? O? F? %&« q¼√Ë ¨ «ËU??JdD?&« q¼√ rN??J
¡U?ý Ê≈ rN&U?²? s bÐ ô sJ&Ë r?¼ s¹√ Í—œ√ U? tK&«Ë ¨ U½«Ë«d?NM&«
pK²??Ið —U?L? Ž U¹ ∫—U?L?F?& ‰u?I¹ ˜ tK&« ‰u??Ý— XF??L?ÝË ∫‰U?? ¨tK&«
sÐ —U??L? Ž U¹ ¨pF?? o(«Ë o(« l „«– –≈ X½√Ë ¨W??O? žU?³&« W??¾? H&«
Ád?? ?O? ?ž ÎU¹œ«Ë ”U?M&« p?KÝË ÎU¹œ«Ë p?KÝ b?? ÎU? ? OK?Ž X¹√— Ê≈ ¨d?? ?ÝU¹
U¹ ¨Èb¼ s płd?^¹ s&Ë Èœ— wJ pO&b¹ s& t½SJ wKŽ l p?KÝSJ
WUOI&« Âu?¹ tK&« ÁbK ÁËbŽ vKŽ ÎUOKŽ tÐ ÊUŽ√ ÎUHO?Ý bKIð s —ULŽ
tK&« ÁbK t?OKŽ wKŽ ËbŽ tÐ ÊU?Ž√ ÎUH?OÝ bKIð sË ¨—œ s 5?ŠUýË
¨tK&« pL??Š— p³?%?Š «c¼ U?¹ ∫UMKI?J ¨—U½ s? 5ŠU?ýË W?U?O? I&« Âu¹
©±®
ÆtK&« pLŠ— p³%Š

∫˜ w³M « w³JM( vKŽ ‹ ÂU(ù« œuF\ æ
sÐ wKŽ s?Ž .d? uÐ√ wMŁb??Š ∫‰U? wMz«b?*« rOJŠ sÐ rO??F½ sŽ
∫‰U?? I? ? J ÂUM?]_« v&≈ ˜ tK?&« ‰u?? ?Ý— wÐ oK?D½« ∫‰U?? ? V&U?Þ wÐ√
vKŽ ˜ tK&« ‰u??Ý— b?F? ] rŁ ¨W?³? FJ&« VM?ł v&≈ X%K−??J ¨fKł«
wHF?{ È√— ULKJ tÐ XCNMJ ¨rMB&« v&≈ w?Ð iN½« ∫‰U rŁ w³JM
˜ tK&« ‰u?Ý— w& fKłË ¨wMŽ t&e½√Ë X%K−?J ¨fKł« ∫‰U t?²%
rŁ ¨t?O?³JM vKŽ  b?F?B?J ¨w³JM? vKŽ b?F?]« wKŽ U¹ ∫w& ‰U? rŁ
Æ∑±∂µ r— WLłd𠨱∏π≠±∏∏’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±® 

π≥

XK½ X¾?ý u& w½√ w?& qO?š wÐ iN½ U?LKJ ˜ tK&« ‰u?Ý— wÐ iN½
XO??I&Q??J ˜ tK&« ‰u??Ý— v×M?ðË ¨W?³? FJ&« v?KŽ  b??F?]Ë ¨¡U??L? %&«
s œUðËQРΫb?ðu? ”U?×½ s ÊU??CË ≠g¹d? rM?]≠ d?³?C_« rN??LM]
UL?J t²?'UFJ ¨t?'UŽ ∫˜ tK&« ‰u?Ý— w& ‰UIJ ÷—_« vK?Ž b¹bŠ
t?'UŽ√ ‰“√ rKJ ¨t¹≈ ¨t¹≈ ¨t¹≈ ∫‰u?I¹ ˜ tK&« ‰u?Ý—Ë t'U?Ž√ X&“
©±®
ÆX&e½Ë tðd%CË t²IbJ ¨tœ ∫‰UIJ tM XMJL²Ý« v²Š

∫ÊULFM « WHOMŠ uÐ√ wR WM5 « q¼√ ¡ULKŽ Ád+– U( æ
wJ WM%&« q¼√ ¡ULKŽ ÁdC– U* qUM&« —Ëœ œd?− U½—Ëœ s×½ ÎUF³Þ
…¡U?Ýù« UM²&ËU?×0 rN?²½ ô v²?Š p&–Ë ¨r¼—œU?B? sË W?H?OMŠ uÐ√
s p&– UMKI½ U/≈ U½bMŽ s ôË U½—œUB s ÎU¾Oý V²J½ rKJ ¨tO&≈
d??Cc?J ¨r?¼¡U?LK?Ž «u?³? ÝU??×? OKJ UM²??³? ÝU?×? «Ëœ«—√ uKJ r?¼—œU?B? 
t¹√— – wJ ¡U??LKF&« t?&U? U?? d??C– Ê«uMŽ X% Íœ«b??G?³?&« VOD)«
∫Á—U³š√ s p&cÐ qB²¹ U v&≈ tMŽ d¹cײ&«Ë
Îôb?²?F qz«d?Ý≈ wMÐ d?√ ‰e¹ r& ∫‰U? t?OÐ√ sŽ …Ëd?Ž sÐ ÂU?A¼ sŽ
¨Í√d&UÐ r?N?O? J «u?&U?I? J 3_« U¹U??³? Ý ¡UM?Ð√ ¨ÊËb&u*« rN??O? J d??Nþ v²??Š
p&– dOž v?²Š Îôb²F ”UM&« d?√ ‰e¹ r& ∫ÊUOHÝ ‰U? ¨«uK{√Ë «uKCJ
wÐ√ s?Ð W?? F? ?OÐ—Ë ¨…d?? B? ?³&U?Ð w²?? ³&« ÊU?? L? ?¦? ?ŽË ¨W?? JuJ?&UÐ W?? H? ?OM?Š uÐ√
©≤®
Æ3_« U¹U³Ý ¡UMÐ√ s r¼U½błuJ U½dEMJ ¨…dB³&UÐ sLŠd&«b³Ž

Æ∑≤∏≤ r— WLłdð ¨≥∞¥’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ¨Íœ«bG³&« VOD)« ©±®
Æ≥πµ’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≤®

π¥ 

∫p U( t UC U( æ
Âö?Ýù« q¼√ v?KŽ d?{√ œu&u? Âö??Ýù« wJ b&Ë U? ∫p&U?? ‰U?
©±®
ÆWHOMŠ wÐ√ s

∫WM²R æ
X½UC ∫‰U? f½√ sÐ p&U s?Ž f½√ sÐ p&U VðU?C VO³Š U?MŁbŠ
5N?łu&« wJ fOKÐ≈ WM²?J s W_« Ác¼ vKŽ d?{√ W?HOMŠ wÐ√ WM²?J
©≤®
Æ4%&« iI½ s l{Ë UË ¨¡Uł—ù« wJ ¨ÎUFOLł

∫WHOMŠ wÐ√ Í√— æ
Íd?N? sÐ sL?Šd&«b?³?Ž XF?L?Ý ∫‰U? d?A?Ð sÐ qO?ŽU?L?Ý≈ UMŁb?Š
Í√— s rEŽ√ ‰U?łb&« WM?²?J bF?Ð WM²?J Âö?Ýù« wJ rKŽ√ U? ∫‰u?I¹
©≥®
ÆWHOMŠ wÐ√

∫ÂöÝù« wR l{Ë æ
U ∫ÊUOH?Ý ‰U ∫‰uI¹ ÎULOF½ XFLÝ ∫‰U? f½u¹ sÐ bLŠ√ UMŁbŠ
qłd& ¨Êö??J ô≈ W??H?O?MŠ uÐ√ l{Ë U?? d??A&« s Âö??Ýù« wJ l{Ë
©¥®
ÆVK]

Æ≥π∂’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©±®
Æ≥π∂’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≤®
Æ≥π∂’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≥®
Æ≥π∑≠≥π∂’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©¥® 

πµ

∫©dL)« ÊUJ(® —ULš æ
XF??L? Ý ∫‰U?? Íb??Ý_« `&U??] uÐ√ rO?¼«dÐ≈ sÐ ‚U??×? Ý≈ wMŁb??Š
Ê√ s d?O?š —U?L?š ¡U?OŠ_« s? wŠ qC wJ ÊuJ¹ Ê_ ∫‰u?I¹ ÎUJ¹d?ý
©±®
ÆWHOMŠ wÐ√ »U×]√ s qł— tOJ ÊuJ¹

∫dL)« lOÐ æ
tK&«b?³?Ž sÐ p¹d?ý XF?L?Ý ∫‰U? rŠ«e? w?Ð√ sÐ —u?BM UMŁb?Š
ÊU?C d?L? )« lO?³¹ Ϋ—U?L?š W??JuJ&« ŸUЗ√ s lЗ qC w?J Ê√ u& ∫‰u?I¹
©≤®
ÆWHOMŠ wÐ√ ‰uIÐ ‰uI¹ s tOJ ÊuJ¹ Ê√ s ΫdOš

∫tK « —u½ ¡UHÞ≈ æ
≠W??H?OMŠ u?Ð√ d?C–Ë≠ »u¹√ XF??L? Ý ‰u?I¹ b¹“ s?Ð œU?L? Š XF?L? Ý
©≥®
˝ÌÁÒ—u̽ ]rϲ̹ ÊÒ√ ]ô≈ Ìt]KÄ vÒÐÎQÒ¹Ò§ ÎrÏNϼ«ÒuÎMÒQÏÐ Ït]KÄ Ò—u̽ «u?̾ÏHÎD̹ ÊÒ√ ÒÊËÌb¹Ïd̹˚ ‰UIJ
Æ≥≤ r— W¹¬ ∫WÐu²&«

∫tÐdł æ
b?−?%?*« wJ Ϋb?ŽU? »u¹√ ÊU?C ∫‰U?? lOD wÐ√ sÐ Âö??Ý UMŁb?Š
Áu×½ q³?√ b »u¹√ Á¬— ULKJ ¨Áu×½ q³?QJ WHOMŠ u?Ð√ Á¬dJ ¨Â«d(«
©¥®
Æ«udH²J «uUIJ ¨«uu tÐd−Ð U½dÔFÔ¹ ô «uu ∫tÐU×]_ ‰U
Æ≥π∑’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©±®
Æ≥π∑’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≤®
Æ≥π∑’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≥®
Æ≥π∑’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©¥®

π∂ 

∫UÐdł æ
W??H?OMŠ uÐ√ ÊU??C U/≈ ∫‰U?? p¹d?ý sŽ d??U??Ž sÐ œu?Ý_« UMŁb??Š
©±®
ÆUÐdł

∫ÂöÝù« ÈdŽ æ
w³K(« ÊU%?Š sÐ ÊULOKÝ XF?LÝ ∫‰U ÍbM%&« sÐ ¡U?ł— UMŁbŠ
v&≈ WHOMŠ uÐ√ bNŽ ∫‰uI¹ ≠t?OBŠ√ ô U≠ wŽ«“Ë_« XFLÝ ∫‰uI¹
©≤®
Æ…ËdŽ …ËdŽ UNCIMJ ¨ÂöÝù« ÈdŽ

∫tK bL(« æ
iIMO& ÊU?C Ê≈ ¨tK& bL?(« ∫≠WH?OMŠ uÐ√  U U*≠ w?Ž«“Ë_« ‰U
©≥®
Æ…ËdŽ …ËdŽ ÂöÝù«

∫ÂRý æ
sЫ Y¹b??Š wJË≠ UMC ∫‰U?? Í—«e?G&« b??L?×? sÐ rO¼«dÐ≈ UM?Łb?Š
∫‰U?I?J ¨W?H?OM?Š wÐ√ wF½ ¡U?ł –≈ Í—u?¦&« ÊU?O?H?Ý b?MŽ ≠XMC Íd?N?
Âö?Ýù« ÈdŽ iI?M¹ ÊUC b?I& ¨tM 5LK%*« Õ«—√ Íc&« t?K& bL?(«
Âö??Ýù« q¼√ vKŽ ÂQ??ý√ œu&u?? Âö??Ýù« wJ b&Ë U?? ¨…Ëd??Ž …Ëd??Ž
©¥®
ÆtM
Æ≥π∑’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©±®
Æ≥π∏’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≤®
Æ≥π∏’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≥®
Æ≥π∏’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©¥® 

π∑

∫ÂöÝù« d{√ æ
XFL?Ý ∫‰U dO¦?C sÐ bL× XF?LÝ ∫‰U WJb?] sÐ wKŽ UMŁbŠ
s Âö?Ýù« vKŽ d?{√ Âö?Ýù« w?J œu&u? b&Ë U? ∫‰u?I¹ wŽ«“Ë_«
©±®
ÆWHOMŠ wÐ√

∫tM¹œ rBÔŽ æ
„«– ∫‰UI?J w²³&« bM?Ž WHOM?Š uÐ√ dC– ∫‰U b?¹“ sÐ œULŠ U?MŁbŠ
©≤®
øt&UŠ ÊuJ¹ nOC tM¹œ rBÔŽ QDš√ qł—

∫tM¹œ wR oRd «  R¹ r æ
 dE½ u& ∫—«u%& qO ∫‰uI¹ ÊUOHÝ XFLÝ ∫‰U wÐU¹dH&« UMŁbŠ
ÂöC wJ dE½√ nOC ∫‰UIJ øÁU¹U?CË WHOMŠ wÐ√ ÂöC s ¡wý wJ
©≥®
øtM¹œ wJ oJd&«  R¹ r& qł—

∫sJ5ð Ê√ r+bK³ wG³M¹ U( æ
Í√dÐ rKJ²¹√ ∫f½√ sÐ p&U w?& ‰U ∫‰U rK% sÐ b?O&u&« UMŁbŠ
©¥®
ÆsJ%ð Ê√ rCbK³& wG³M¹ U ∫‰U ¨rF½ ∫XK ørCbMŽ WHOMŠ wÐ√

Æ≥ππ’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©±®
Æ¥∞∞’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≤®
Æ¥∞∞’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≥®
Æ¥∞∞’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©¥®

π∏ 

∫QD)« vKŽ —«d\≈ æ
p&U XFL?Ý ∫‰uI¹ wFJUA&« XFLÝ ∫‰U? Z¹dÝ wÐ√ sЫ UMŁbŠ
u& qłdÐ rJMþ U ¨rF½ ∫‰U ≠øWHOMŠ UÐ√ ·dFð ∫t& qOË≠ f½√ sÐ
¨V¼– s U??NK?F?−?¹ v²??Š U?N½Ëœ ÂU??I& V?¼– s W¹—U??%&« Ác¼ ∫‰U??
vKŽ X³¦¹ ÊUC t½√ wMF¹ ∫bL× uÐ√ ‰U ø…—U−Š Ë√ VAš s w¼Ë
©±®
Æt& ÊUÐ «–≈ »«uB&« v&≈ lłd¹ ôË t½Ëœ Z²×¹ Ë√ QD)«

∫s¹œ t fO æ
UÐ√ Ê≈ ∫‰u?I¹ ÎUJ?&U? XF?L?Ý ∫‰U? rŠ«e? wÐ√ sÐ —u?B?M UMŁb?Š
©≤®
Æs¹œ t& fOKJ s¹b&« œUC sË s¹b&« œUC WHOMŠ

∫‰UCF « ¡«b « æ
∫‰u??I¹ ÎU? Jd?D XF??L? Ý ∫‰U?? w½«uK?(« wKŽ sÐ s%?? (« UMŁb??Š
WH?OMŠ uÐ√Ë ¨s¹b&« wJ „ö?N&« ¨‰UC?F&« ¡«b&« ∫‰uI¹ ÎUJ&U? XF?LÝ
ƉUCF&« ¡«b&« s

∫QDš æ
U?? W??U??Ž ∫‰u??I¹ W??H? OMŠ UÐ√ X?F?L? Ý ∫‰U?? ¡Íd??I*« s?Ы UMŁb??Š
©≥®
ÆQDš tÐ rJŁbŠ√
Æ¥∞±’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©±®
Æ¥∞±’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≤®
Æ¥∞≥’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≥® 

ππ

∫tK « ÂdŠ U( qŠ√ æ
wÐ_ qO?(« »U?²?C wJ dE½ s? ∫‰U? „—U³?*« sÐ tK&«b?³?Ž UMŁb?Š
©±®
ÆtK&« qŠ√ U ÂdŠË tK&« ÂdŠ U qŠ√ WHOMŠ

∫dH+ æ
W&Q% «cCË «cC qO(« »U²?C wJ ∫‰uI¹ qOLý sÐ dCM&« XFLÝ
©≤®
ÆdHC UNKC

∫ÊUDOA « s( dý√ æ
„—U?³*« sÐ tK&«b?³?Ž XF?L?Ý ∫‰U? w½U?I&UD&« ‚U?×?Ý≈ uÐ√ UMŁb?Š
≠tÐ w²H?¹ Ë√≠ tKLF²?%¹ WH?OMŠ wÐ√ qOŠ »U?²C ÁbMŽ ÊU?C s ∫‰uI¹
UÐ√ U¹ ∫„—U?³ sЫ v?&u ‰U?IJ ¨tð√d?≈ tM X½UÐË ¨t?−?Š qDÐ bI?J
sЫ ‰U??I?J ¨ÊUD?O?ý ô≈ qO??(« »U??²?C l{Ë Í—œ√ U?? sL??Šd&«b?³? Ž
©≥®
ÆÊUDOA&« s dý√ qO(« »U²C l{Ë Íc&« ∫„—U³*«

∫fOKÐ≈ s( fKÐ√ æ
UÐ√ w?½U??I&U?D&« XF?? L? ?Ý ∫‰U?? Í“Ëd?*« qN?? Ý sÐ U¹d?? C“ wMŁb?? Š
wJ qO?(« »U?²C ÊU?C s ∫‰u?I¹ „—U?³ sЫ XF?L?Ý ∫‰u?I¹ ‚U×?Ý≈
¨t−?Š qDÐË tð√d?≈ X½UÐ dJU?C uN?J tO?J U0 qLF¹ Ë√ tÐ w²?H¹ t²?OÐ
Æ¥∞¥’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©±®
Æ¥∞¥’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≤®
Æ¥∞¥’ ¨±≥à ¨oÐU%&« —bB*« ©≥®

±∞∞

s lK?²? ð Ê√ …√d*«  œ«—√ «–≈ »U??²J« «c?¼ w/ Ê≈ ∫t qO??I? / ∫‰U??6
‰U?I? / ¨Âö?Ýù« lł«d?ð rŁ ¨5³ð v²?Š Âö??Ýù« sŽ  bð—« U??N?łË“
t ‰UI/ ¨t−Š qDÐË tð√d≈ X½UÐ d/UJ uN/ «c¼ l{Ë s ∫tK«b³Ž
fKÐ√ ÍbMŽ t?F?{Ë Íc« ‰U?6 ¨fOKÐ≈ ô≈ t?F?{Ë U ∫Ê–R*« ÊU?6U?š
©±®
ÆfOKÐ≈ s

∫˜ tK« ‰uÝ— vKŽ wKB¹ ô æ
lL?ð Ê√ X?¾?A?/ ÊU?O?H?Ý f?K−? XOð√ «–≈ XMJ ∫„—U??³*« sЫ ‰U?6
¨U?N²?FL?Ý ˜tK« ‰u?Ý— —UŁ¬ lL?ð Ê√ X¾?ý Ê≈Ë ¨t²?F?LÝ t?K« »U²?J
d?J–√ ô fK−? U?√Ë ¨t?²?F?L?Ý b¼e?« w/ ÎU?ö?J lL?ð Ê√ X¾?ý Ê≈Ë
©≤®
ÆWHOMŠ wÐ√ fK−L/ ˜tK« ‰uÝ— vKŽ vK^ j6 tO/ XFLÝ w½√

∫tU− —uCŠ sŽ wN½ æ
∫‰u?I¹ wÐU¹dH« XF?L?Ý ∫‰U6 Íc?d²« s?(« sÐ b?LŠ√ UMŁb?Š
©≥®
ÆÍ√d« »U×^√Ë WHOMŠ wÐ√ WU− sŽ vNM¹ Í—u¦« XFLÝ

∫WMÝ ôË rKŽ ô æ
b?O?³Ž s?Ð bL?×? XF?L?Ý ∫‰U?6 qOœ sÐ d?LŽ s?Ы bL?×? UMŁb?Š
nF²¹ ∫‰UI?/ ≠WHOMŠ uÐ√ dJ–Ë≠ ÊUOHÝ XF?LÝ ∫‰uI¹ w/UMD«
©¥®
ÆWMÝ ôË rKŽ dOGÐ —u_«
Æ¥∞¥’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©±®
Æ¥∞µ’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©≤®
Æ¥∞µ’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©≥®
Æ¥∞∂’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©¥® 

±∞±

∫”UM« qNł√ æ
sŽ lOÐd« sÐ f?O?6 q¾?Ý ∫‰U?6 sL?Šd«b?³?Ž sÐ tK«b?³?Ž UMŁb?Š
©±®
ÆsJ¹ r U0 tLKŽ√Ë ¨ÊUJ U0 ”UM« qNł√ s ∫‰UI/ WHOMŠ wÐ√

∫jI)  UuB)UÐ æ
`U^ sÐ s?(«Ë tK«b³?Ž sÐ p¹dýË b?OFÝ sÐ ÊU?OH?Ý UMŁbŠ
ô≈ t?/d?F½ U ¨t?I?H« s ¡wAÐ ·d?F¹ U?Ë W?H?OMŠ UÐ√ UMJ—œ√ ∫«uU?6
©≤®
Æ UuB)UÐ

∫WHOł UÐ√ æ
©≥®

ÆWHOł UÐ√ WHOMŠ UÐ√ wMJ¹ WLKÝ sÐ œULŠ XFLÝ

∫oŠ t²HU1 æ
‰U6 U? dEMOK/ W?/uJ«  QOK/ o(« œ«—√ s ∫fO?6 sÐ dL?Ž ‰U6
©¥®
ÆrNHU OK/ tÐU×^√Ë WHOMŠ uÐ√

∫tNłË tK« œuÝ æ
©µ®

ÆWHOMŠ wÐ√ tłË tK« œuÝ ∫‘UOŽ sÐ dJÐ uÐ√ ‰U6

Æ¥∞∂’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©±®
Æ¥∞∑’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©≤®
Æ¥∞∏’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©≥®
Æ¥∞∏’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©¥®
Æ¥±∞’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©µ®

±∞≤

∫qC ‰U{ æ
©±®

ÆqC ‰U{ WHOMŠ uÐ√ ∫‰uI¹ Í—u¦« ÊUOHÝ XFLÝ

∫È—UBMUÐ t³ý√ æ
s È—UBMUÐ t³?ý√ ÎUu6 X¹√— U ∫‰uI?¹ ÊË—U¼ sÐ b¹e¹ XFLÝ
©≤®
ÆWHOMŠ wÐ√ »U×^√

∫WHOMŠ uÐ√Ë q³MŠ sЫ æ
ÍbMŽ d?F³«Ë W?HO?MŠ wÐ√ ‰u6 U? ∫‰uI¹ q³?MŠ sÐ bL?Š√ XFL?Ý
©≥®
Æ¡«uÝ ô≈

∫»«dð s n< æ
©¥®

ÆWHOMŠ wÐ√ s dOš »«dð s nJ ∫‰uI¹ W³Fý XFLÝ

∫ÊuQ ôË WIŁ ô æ
∫‰U?I?/ Í—u?¦« ÊUO?H?Ý bMŽ W?H?OMŠ UÐ√ «Ëd?J– ∫‰U?6 qR? UMŁb?Š
©µ®
ÆÊuQ ôË WIŁ dOž ¨ÊuQ ôË WIŁ dOž

Æ¥±±’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©±®
Æ¥±±’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©≤®
Æ¥±≥’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©≥®
Æ¥±π’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©¥®
Æ¥≤≥’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©µ® 

±∞≥

∫t¹√— ôË t¦¹bŠ l³²¹ ô æ
l³?²ð ô W??H?OMŠ uÐ√ ∫‰U?6 w½U??ł“u?'« »u?I?F¹ sÐ rO¼«d?Ð≈ UMŁb?Š
©±®
Æt¹√— ôË t¦¹b(

∫W_« Ác¼ ÊU²) æ
sÐ b?L?B«b³?Ž XF?L?Ý ∫‰U6 ÍËd?N« lL?? sÐ tK«b³?Ž UMŁb?Š
v≈ V¼–« ∫Í—u¦« ÊU?OHÝ w ‰U6 W?HOMŠ uÐ√  U U* ∫‰uI¹ ÊU?Š
X³¼c?/ ¨ U? b?6 W?_« Ác¼ ÊU?²?/ Ê√ Ád?A?³?/ ÊU?L?N?Þ sÐ rO¼«dÐ≈
∫‰U6 ∫q?zU6 t½≈ ∫XKI?/ ÊUO?HÝ v≈ XF?łd/ ¨©≤® ÎözU?6 tðbłu/ t?O≈
©≥®
Æ U b6 W_« Ác¼ ÊU²/ Ê≈ tÐ `B/ V¼–«
Ád?? J– U?? d?? ×Ð s? WDI½ s?Ž …—U??³? ?Ž ÁU½d?? J– Íc« Ê≈ ∫‰u?? 6√ ≠
Íc« tK b?L(« ÎU?C¹√ ‰u?6√Ë ¨±≥à t ¹—Uð w?/ Íœ«bG?³« VOD)«
ÆW¹ôu« WLF½ vKŽ tK bL(« ¨…d²F«Ë ʬdIUÐ pL²½ UMKFł

∫sR ô≈ p³×¹ ô æ
sR? ô≈ p?³?×¹ ô t½√ ˜ w³M« w?≈ b?N?Ž ∫‰U??6 › wKŽ sŽ
©¥®
Æo/UM ô≈ pCG³¹ ôË

Æ¥±π’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©±®
ÆdNE« …ö^ q³6 ÎULzU½ ©≤®
Æ¥≤µ’ ¨±≥à ¨oÐU« —bB*« ©≥®
q¹– ¨sÝU?× sÐ tK« W³?¼ sÐ s(« sЫ œuL?× sÐ b?L×? ¨Íœ«bG³« —U?−M« sЫ ©±®
W?F?³D?« ¨ Ëd?OÐ ¨W?O?LKF« V?²J« —«œ ¨UDŽ —œU?I«b?³? Ž vHDB? oO?I? % ¨œ«b?GÐ a¹—Uð
Æ≥¥µ r6— WLłdð ¨∑∞’ ¨≤∞∞¥ WO½U¦«

±∞¥

∫ÎUŁöŁ æ
sÐ d?UŽ XF?L?Ý ∫‰U6 b?F?Ý sÐ dU?Ž vu? —UL?Ý sÐ d?OJÐ sŽ
w ÊuJ¹ ô ÎUŁöŁ ∫wKF ˜ tK« ‰u?Ý— ‰U6 ∫b?FÝ ‰U?6 ∫‰uI¹ b?FÝ
˜ tK« ‰u?? Ý— vKŽ ‰e½ ¨r?FM« d??L? Š s? w≈ VŠ√ sN?M …b??Š«Ë
¡ôR¼ rNK« ∫‰U6 rŁ tÐuŁ X% U?NOMÐ«Ë WLÞU/Ë ÎU?OKŽ qšœQ/ wŠu«
U¹ ∫wKŽ ‰UI/ U¼«ež …«ež w/ tHKš 5Š t ‰U6Ë ¨w²OÐ q¼√Ë wK¼√
∫˜ tK« ‰uÝ— t? ‰UI/ øÊU?O³B«Ë ¡U?M« l wM²HK?š tK« ‰uÝ—
ø…u?³?½ ô t½√ ô≈ vÝu? s? ÊË—U¼ WeM0 wM Êu?Jð Ê√ v{dð ô√
tK« `²?H¹ tuÝ—Ë tK« V×¹ Îö?ł— W¹«d« 5DŽ_ ∫d³?Oš Âu¹ t?u6Ë
s¹√ ∫‰U?I/ ¨r¼«d?O ˜ tK« ‰u?Ýd ÊËd?łU?N*« ‰ËUD²?/ ¨t¹b¹ vKŽ
`²H/ tOMOŽ w/ oB³/ Áu?Žb/ ¨ÁuŽœ« ∫‰U6 ¨b—√ u¼ ∫«uUI/ øwKŽ
©±®
Æt¹b¹ vKŽ tK«

∫‹ wKŽ tłË v≈ dEM« æ
t?łË v≈ dEM« ∫˜ tK« ‰u?Ý— w ‰U?6 ∫XU?6 WAzU?Ž wM²Łb?Š
©≤®
Æ…œU³Ž wKŽ

∫W)ö)« w) tI×Ð ”UM« d<c¹ ‹ 5MR*« dO√ æ
W?? ³? ?ŠdÐ › VUÞ w?Ð√ sÐ wK?Ž VDš ∫‰U?? 6 qO?? HD« w?Ð√ sŽ
lL??Ý ¡Íd?« qJ tK« b??N?ý√ ”UM« d??ýU?F? ∫‰U??I?/ ‚uÞ sÐ p?U?
Æ≥µµ r6— WLłdð ¨∑∏≠∑∑’ ¨oÐU« —bB*« ¨Íœ«bG³« —U−M« sЫ ©±®
Æ¥¥≥ r6— WLłd𠨱µ≤’ ¨oÐU« —bB*« ¨Íœ«bG³« —U−M« sЫ ©≤® 

±∞µ

∫‰U?I? / ¨b?N? A?/ ÂU??6 ô≈ rš d¹b??ž w/ wÐ qF??/ U? ˜ tK« ‰u?Ý—
UM³?Dš ∫«uU??I?/ —U??B½_« ¡U??³? I½ s —bÐ q¼√ s? d?A? Ž UM?Ł« ÂU?I? /
U¹ vKÐ ∫«uU?6 ørJH½√ s rJÐ vË√ X?√ ∫‰U6 rŁ ˜ tK« ‰uÝ—
Áô«Ë s ‰«Ë rNK« Áôu wKŽ «cN?/ Áôu XMJ s ∫‰U6 ¨tK« ‰uÝ—
©±®
ÆÁ«œUŽ s œUŽË

∫WM'« w) X½√ æ
tK« ‰u?? Ý— ‰U??6 ∫‰U??6 d??L? Ž sЫ sŽ t?? OÐ√ sŽ rKÝ√ s?Ð b¹“ sŽ
w/ X½√ w?KŽ U¹ WM'« w?/ X½√ wKŽ U?¹ WM'« w/ X½√ w?KŽ U¹ ∫˜
©≤®
ÆWM'«

∫tK« W−Š ‹ wKŽ
Ï æ
U½√ ∫V?UÞ w?Ð√ sÐ wK?F ‰U?? ?6 ˜ w³?M« Ê√ p?U?? ? sÐ f?½√ sŽ
©≥®
ÆWUOI« Âu¹ tIKš vKŽ vUFð tK« W−Š X½√Ë

∫‹ wKŽ tłË æ
sÐ wK?Ž t??łË v≈ dE?M« ∫‰U??6 ˜ w³M?« Ê√ pU?? s?Ð f½√ sŽ
©¥®
Æ…œU³Ž VUÞ wÐ√

Ƶ≤∞ r6— WLłdð ¨oÐU« —bB*« ¨Íœ«bG³« —U−M« sЫ ©±®
Ƶµ¥ r6— WLłdð ¨oÐU« —bB*« ¨Íœ«bG³« —U−M« sЫ ©≤®
Æ∏∑∑ r6— WLłdð ¨oÐU« —bB*« ¨Íœ«bG³« —U−M« sЫ ©≥®
Ʊ±±∏ r6— WLłdð ¨oÐU« —bB*« ¨Íœ«bG³« —U−M« sЫ ©¥®

±∞∂

∫»dF« bOÝ æ
©±®

Æ»dF« bOÝ wKŽË Âœ¬ bË bOÝ U½√ ∫˜ tK« ‰uÝ— ‰U6

∫WeM*« æ
wM X½√ ∫wKF ˜ tK« ‰u?Ý— ‰U??6 ∫‰U?6 tK«b?³?Ž s?Ð dÐU?ł sŽ
©≤®
ÆÍbFÐ w³½ ô t½√ ô≈ vÝu s ÊË—U¼ WeM0

∫Íd³D« æ
5MR*« d?O? √ qzU?C?/ ÍËd¹ h ?ý Í√ Êu?L?N?²?¹ V^«uM« ÊU?J
‰U¦*« q?O³Ý vKF?/ ¨rNOKŽ t?öÝË tK«  «uK^ XO?³« q¼√ Ë√ ‹
b?? Š vKŽ Ë√ wF?? O? ?ý t½QÐ a¹—U?? ²« VŠU?? ^ Íd?? ³D« «u?? L? Nð« r?N½√
w/ WOLOð sЫ …cöð bŠ√ u¼Ë dO¦J sЫ qIMO/ ¨©wC/«—® r¼dO³Fð
∫t ¹—Uð
s U?OIÐ 5u?O b?Š_« Âu¹ WO?AŽ »d?G*« X6Ë tðU?/Ë X½UJ b?6Ë
Ë√ 5MÝ fL? Ð 5½UL?¦« “ËUł b?6Ë WzU?L¦KŁË d?AŽ WMÝ s ‰«u?ý
Ê_ Á—«œ w/ s/œË ¨dO¦?J œ«uÝ t²O(Ë t?Ý√— dFý w/Ë ¨5MÝ XÝ
v≈ Áu??³??½Ë Ϋ—U?N½ t?M/œ s «u??FM rN??ŽU?Ž—Ë W?KÐUM(« «u??Ž iFÐ
qÐ ¨tKJ p?– s ÁU?ýU?ŠË ¨œU??(ùUÐ ÁU?— s WKN??'« sË ¨i/d«
U/≈Ë ¨tuÝ— WMÝË tK« »U?²JÐ ÎöLŽË ULKŽ ÂöÝù« W?Lz√ bŠ√ ÊUJ

Ʊ±∏∂ r6— WLłdð ¨oÐU« —bB*« ¨Íœ«bG³« —U−M« sЫ ©±®
Ʊ≥¥∂ r6— WLłdð ¨oÐU« —bB*« ¨Íœ«bG³« —U−M« sЫ ©≤® 

±∞∑

YO?Š ¨Íd?¼UE« t?O?I? H« œË«œ sÐ b?L? ×? dJÐ wÐ√ sŽ p?– «ËbKIð
”UM« lL?²?ł« w/uð U*Ë ¨i/d«Ë rzUEF?UÐ tO?d¹Ë t?O?/ rKJ²¹ ÊU?J
”UM« YJË ¨U??NÐ s/œË Á—«bÐ t?OKŽ «uK^Ë œ«b?G?Ð —UD6√ dzU?Ý s
tO/ lLł ÎUÐU²J t X¹√— b6Ë ¨tOKŽ ÊuKB¹ Ϋ—uNý Ád³6 v≈ ÊËœœd²¹
o¹dÞ t?O?/ lL?ł ÎUÐU?²?JË ¨5L? ?{ s¹b?K−? w/ rš d¹b?ž Y¹œU?Š√
©±®
ÆdOD« Y¹bŠ

∫wzUM« æ
V³?? Ð Áu?K²??6 V?^«uM« ÊS?? / 4?« VŠU?? ^ wzU???M« pc?? JË
¨‹ VUÞ wÐ√ s?Ð wKŽ 5MR*« d?O? √ hzU?B?š »U??²?J t?H? OMBð
∫ÍbHB« dJcO/
t??H?O?MBð t??JdðË › wKF hzU??B? )« »U?²? J Âu??6 t?O?KŽ dJ½√Ë
·d×M*«Ë oAœ XKšœ ∫‰U?I/ p– w/ t dJc/ ¨5 O?A« qzUC/
¨vUFð tK« rN¹bN¹ Ê√ ¡U?ł— hzUB)« XHMB/ dO?¦J wKŽ sŽ UNÐ
qzU?C?/ Ãd? ð ô√ ∫t qO?I?/ WÐU?×?B« q?zU?C?/ p– b?FÐ nM^ rŁ
XJ?? ?/ øtMD?Ð l³?? A?ð ô rNK?« Ãd?? š√ ¡wý Í√ ∫‰U?? I? ?/ øW?¹ËU?? F? ?
©≤®
ÆqzU«

¨ Ëd??OÐ ¨·—U?F*« W??³?²?J ¨±±Ã ¨W¹U?NM?«Ë W¹«b?³« ¨d??L?Ž s?Ð qO?ŽU??L?Ý≈ ¨d??O?¦? J sЫ ©±®
Ʊ¥∑≠±¥∂’ ¨±ππ∞ WO½U¦« WF³D«
W??I? ³?Þ ¨∂ r??6 ¨∂à ¨ U??O? /u?UÐ w/«u« ¨p?³¹√ sÐ qOK?š s¹b« Õö??^ ¨Íb?? H? B« ©≤®
Æ≤π≥¥ r6— X% ¨¥±∂’ ¨±ππ≤

±∞∏

∫wzUMK ÀbŠ U lÐUð æ
∫w³¼c« dJc¹Ë
Ê√ Ád?O?žË ÍdB*« w?³I?F« …e?L?Š sŽ …bM sÐ tK«b?³?Ž uÐ√ ÈË—
sŽ U?NÐ q¾?/ o?Aœ v≈ Ád?L?Ž d?š¬ w/ dB? s Ãd?š wzU?M«
øqC?H¹ v²Š ”√dÐ v{d¹ ô ∫‰U?I?/ ¨tKzUC?/ w/ ¡Uł U?Ë W¹ËUF?
qL?Š rŁ b?−?*« s Ãd?š√ v²?Š t?OMC?Š ÊuF?/b¹ «u«“ U?L?/ ∫‰U?6
©±®
ÆWKd« v≈ tЫu^Ë ¨‰U6 «cJ ¨UNÐ w/u²/ WJ v≈

∫tO²OBš w) UMFÞ æ
∫dO¦J sЫ dJ–
s ¡wA?Ð rNŁb??×?¹ Ê√ U??NK?¼√ tQ??? / o?A? œ v≈ qšœË ∫«u?U??6
v²Š ”√dÐ ÎUÝ√— V¼c¹ Ê√ W¹ËUF wHJ¹ U√ ∫‰UI/ ¨W¹ËUF qzUC/
v²?Š tO?²?OB?š w/ ÊuMFD¹ «uKF?−?/ tO?≈ «uU?I/ øq?zUC?/ t ÈËd¹
w/  U?L? / WJ v≈ r¼bMŽ s —U???/ ¨lU?'« b?−? *« s Ãd?š√
‚U?×?Ý≈ sÐ bL?×? sŽ rJU?(« ÁUJŠ «cJ¼ ¨U?NÐ Ád?³?6Ë ¨WM« Ác¼
dB a¹UA? tI/√ ÊUJ ∫wDM6—«b« ‰U6Ë ¨t ¹UA? sŽ w½UN³^_«
rN??/d?Ž√Ë —UŁü« s rO??I? « s `O??×?BUÐ r?N?/d??Ž√Ë Ád?B? Ž w/
sŽ q¾?/ WK?d« v≈ Ãd ?/ ÁËb?Š mK³*« «c¼ mK?Ð ULK/ ¨‰U?łdUÐ
w½ułdš√ ∫‰UI?/ ¨lU'« w/ ÁuÐdC/ tMŽ pQ/ W¹ËU?F qzUC/
¨±¥Ã ¨¡ö??³M« Âö?Ž√ d??O?Ý ¨ÊU??L?¦? Ž sÐ b?L? Š√ sÐ b??L?×? s¹b« fL??ý ¨w³¼c« ©±®
Ʊ≥≤ ¨±ππ≥ WFÝU²« WF³D« ¨ ËdOÐ ¨WUÝd« WÝR 

±∞π

U? l Ϋb?O?Ný Îôu?²?I? WJ0 w/u?²?/ qOKŽ u¼Ë Áu?łd?šQ?/ ¨WJ v≈
WMÝ W?J0  U? ¨Ád??L? Ž d?š¬ w?/ …œU?N? A« ‚“— qzU??C? H« s ‚“—
sÐ wM?G«b??³?Ž s?Ð b?L? ×? dJÐ u?Ð√ k/U??(« ‰U?6 ¨W?zU?L?ŁöŁË ÀöŁ
sÐ b?L?×? d?U?Ž wÐ√ jš sË XKI½ tD?š sË Áb?O?O?Ið w/ WDI½
WKdUÐ wzU?M« sL?Šd«b³?Ž uÐ√  U? ∫k/U(« Í—b?³?F« ÊËbF?Ý
WMÝ d?H? ^ s XKš WKO d?A? Ž Àö?¦ 5MŁù« Âu¹ 5D?K/ WM¹b?
w/uð t½√ ÊU?JKš sЫ vJŠË ¨”b??I*« XO??³Ð s/œË ¨WzU??LŁöŁË ÀöŁ
qC?/ w/ hzU?B?)« nM^ U/≈ t?½√Ë ¨WM« Ác¼ s ÊU?³?F?ý w/
5²MŁ« WMÝ w?/ UN?b?6 5Š o?Aœ q?¼√ È√— t½_ XO?³« q¼√Ë wKŽ
U? ‰U?I?/ W¹ËU??F? sŽ ÁuQ?ÝË ¨©±® wKŽ s …d?H½ r?¼bMŽ WzU?LŁöŁË
©≤®
Æ UL/ tO²OBš w/ ÁuI6b/ ¨‰U6

∫…dšUH æ
…b?O? ³?Ž wÐ√ sŽ œU??— sŽ U½d?³? š√Ë ∫‰U?6 b¹—œ sÐ dJ?Ð uÐ√ ‰U?6Ë
¨…d?O? ¦?J qzU??C?/ w Ê≈ s??(« UÐ√ U¹ ∫wKŽ v≈ W¹ËU??F? V²??J ∫‰U?6
dN^ U½√Ë ¨ÂöÝù« w/ ÎUJK  d^Ë ¨W?OK¼U'« w/ ΫbOÝ wÐ√ ÊUJË
∫w?KŽ ‰U?? ? ?I? ? ?/ ¨w?Šu?« VðU?? ? ?JË 5M?R*« ‰U?? ? ?šË ˜ t?K« ‰u?? ? ?Ý—
∫Âöž U¹ V²J« ∫‰U6 rŁ øœU³J_« WKJ¬ sЫ wKŽ d H¹ qzUCHUÐ√

Æ‹ 5MR*« dO√ vKŽ ”UM« ÷d×¹ ÊUJ Èu_« ÂöŽù« Ê_ ©±®
Ʊ≤¥’ ¨±±Ã ¨—bB*« fH½ ¨dO¦J sЫ ©≤®

±±∞

Íd?? ? ?N? ? ? ?dË w?š√ w³?M?« b?? ? ?L? ? ? ?×? ? ? 
w?L? ? ?Ž ¡«b?? ? N? ? ?A« b?? ? O? ? ?Ý …e?? ? L? ? ?ŠË
v?×? ? ? C¹Ë v??1 Íc« d?? ? ? H? ? ? F? ? ? łË
w??√ s??Ы W?? J? zö??*« l?? d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? D? ¹
w?Ýd?? ? ? ŽË w?MJ?Ý b?? ? ? L? ? ? ?×? ? ? ? XM?ÐË
wL?? ? (Ë wb?Ð U?? ?N? ? ?L? ? ( Ï◊u?? ? ? ? 
U?? ? ? ? N?M Í«b?Ë b?? ? ? ? L? ? ? ? ?Š√ UD?³? ? ? ? ?ÝË
w?L? ? ? ? ?N? ? ? ? ? ? ? ? ?< r?N? ? ? ? ?Ý t? rJ?¹Q?? ? ? ? )
Ϋd?Þ Âö?? ? ? ? Ýù« v?≈ r?J?²? ? ? ? ?I? ? ? ? ?³? ? ? ? ?Ý
w?LK?Š Ê«Ë√ X?G?KÐ U?? ? ? Ϋd?? ? ? ?O? ? ? ?G? ? ? ?d
ÂU??A« q¼√ Á√d??I?¹ ô »U?²?J« «c¼ «u??H? š« ∫W¹ËU??F? ‰U??I? / ∫‰U??6
©±®
ÆVUÞ wÐ√ sЫ v≈ ÊuKOLO/

∫‹ wKŽ ÂUù« VÝ æ
wÐ√ sŽ qOz«d?Ý≈ UMŁ ¨d?OJÐ wÐ√ s?Ð vO×?¹ UMŁ ∫b?LŠ√ ÂU?ù« ‰U?6
WLKÝ Â√ vKŽ XKšœ ∫‰U?6 wK−³« wb'« tK«b³?Ž wÐ√ sŽ ‚U×Ý≈
Ë√≠ tK« –U?? F? ∫X?KI??/ ørJ?O? / ˜ tK« ‰u?? Ý— V¹√ ∫w X?U??I? /

Æπ≠∏ ’ ¨∏à ¨—bB*« fH½ ¨dO¦J sЫ ©±® 

±±±

∫‰uI¹ ˜ tK« ‰u?Ý— XFL?Ý ∫XU?6 ≠U¼u×½ W?LKJ Ë√ tK« ÊU?׳?Ý
sÐ tK?« b?O? ³? Ž sŽ vK?F¹ uÐ√ Á«Ë— b??6Ë ¨wM³??Ý b??I?/ ÎU? OK?Ž VÝ s
sŽ rOKÝ sŽ WKO−Ð sŽ wK−?³« sLŠd«b³Ž sÐ v?OŽ sŽ vÝu
V¹√ ∫W??LKÝ Â√ w XU??6 ∫‰U?6 wK−??³« tK«b??³?Ž wÐ√ sŽ Íb??«
∫XU?? 6 øp– v½√Ë ∫X?K6 ∫‰U?? 6 ødÐUM*« v?KŽ rJO?? / ˜ tK« ‰u??Ý—
¨t³?×¹ ÊUJ ˜ tK« ‰u?Ý— Ê√ bNýQ?/ øt³?Š√ sË wKŽ V¹ fO√
©±®
ÆWLKÝ Â√ sŽ tłu« «c¼ dOž s ÍË— b6Ë

∫WOduð æ
ÁôË U??bMŽ W??³? F?ý s?Ð …d?O? G*« v^Ë√ W?¹ËU?F? Ê√ Íd??³D« d??J–
∫Íd³D« dJcO/ ¨tÐU×^√ r²ýË ‹ 5MR*« dO√ VÐ W/uJ«
t?? –Ë wKŽ r?²? ?ý sŽ r×?? ²ð ô W?KB?? Ð „¡U?? B¹≈ UÎ ? ?J—Uð X?Ë
wKŽ »U??×?^√ vKŽ VO??F«Ë t —U?H? G?²?Ýù«Ë ÊU??L?¦?Ž vKŽ r?Šd?²«Ë
©≤®
ÆrN ¡UB6ù«Ë
sÐ d−Š wÐU?×B« 5ÐË tMOÐ XKBŠ b6Ë p– …dO?G*« qF/ b6Ë
wKŽ 5MR*« d?O√ V¹ Ê√ dJM²Ý« d?−Š Ê_ WO?öJ …œUA? ÍbŽ
Æ‹ VUÞ wÐ√ sÐ

Æ≥µµ’ ¨∑à ¨—bB*« fH½ ¨dO¦J sЫ ©±®
¨ UŽu³DLK wLKŽ_« W?ÝR ¨¥Ã ¨„uK*«Ë 3_« a¹—Uð ¨d¹dł sÐ bL?× ¨Íd³D« ©≤®
Ʊ∏∏’ ¨µ± WMÝ À«bŠ√ ¨ ËdOÐ

±±≤

∫·«d²Ž≈ æ
V¹ ÊU?J Áb«Ë ÊQÐ e?¹e?F«b?³?Ž sÐ d?L?Ž W?H?OK)« ·d?²?Ž« b?6Ë
w/ d?? O?Ł_« sЫ d?? Jc?? O? ?/ ¨‹ VU?Þ wÐ√ sÐ w?KŽ 5M?R*« d?? O? ?√
∫qUJ«
v≈ ‹ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ 5MR*« dO?√ Êu³¹ WO?√ uMÐ ÊUJË
‰UL?F« v≈ V²JË p– „d²?/ ¨W/ö)« e¹e?F«b³Ž sÐ d?LŽ wË Ê√
ÆtJd²Ð ‚U/ü« w/
XMJË rKF« rKFð√ W?M¹b*UÐ XMJ ∫‰U6 t?½√ ÎUOKŽ t?²³?×? V³Ý ÊU?JË
¡wý wMŽ t?GK³?/ ¨œuF?? sÐ W?³²?Ž sÐ tK«b?³?Ž sÐ tK« b?O³?Ž Âe√
dE²½√  b?F?I?/ ¨…öB« ‰UÞQ?/ ¨wKB?¹ u¼Ë ÎUu¹ t?²?OðQ?/ ¨p– s
Ê√ XLKŽ v²? ∫w ‰U?I?/ w≈ XH?²≈ tðö?^ s ⁄d?/ U?LK/ ¨t?ž«d?/
ørN?MŽ w{— Ê√ b?? FÐ Ê«u??{d?« W??F? ?OÐË —bÐ q¼√ v?KŽ VC?? ž tK«
∫XKI?/ øwKŽ w?/ pMŽ wMGKÐ Íc« U?L?/ ∫‰U?6 ¨p?– lL?Ý√ r ∫XK6
VDš «–≈ wÐ√ ÊU??JË ¨t?OK?Ž XMJ U? XJdðË ¨p?O≈Ë tK« v≈ …—c??F?
p²?³?Dš w/ wC9 p½≈ WÐ√ U¹ ∫X?KI?/ ¨ZK−K𠨛 w?KŽ s ‰UM/
XMD?/Ë√ ∫‰U??6 øΫd??O? ?B? Ið pM? X/d??Ž wK?Ž d??J– vKŽ XO?ð√ «–S??/
wKŽ s Êu?LKF¹ u UMuŠ s?¹c« Ê≈ wMÐ U¹ ∫‰UI?/ ¨rF½ ∫XK6 øpc
©±®
ÆÁœôË√ v≈ UMŽ «u6dHð rKF½ U
w/ qUJ« ¨w½U?³O?A« b?Š«u«b³?Ž sÐ .dJ«b³?Ž sÐ b?L×? sÐ bL?× ¨d?OŁ_« sЫ ©±®
Æ¥≤’ ¨±∞∞ WMÝ À«bŠ√ ¨±π∂µ  ËdOÐ ¨—œU^ —«œ ¨µÃ ¨a¹—U²« 

±±≥

tK«  «uK^ 5M?R*« d?O?√ W?O?I?ŠQÐ rNM ·«d?²?Ž≈ «c¼ ∫‰u?6√ ≠
t¹u?A?²Ð Âu?I¹ —c?I« rN?ö?Ž≈ ÊQÐ r?NM ·«d?²?Ž≈Ë rN?OKŽ t?ö?ÝË
rNðœu? ʬdI« w/ t?K« ÷d/ s Êu?³¹ Íc?« r¼ rN½√Ë ozUI?(«
Æ‹ ÎUOKŽ VÝ s tK« sFK/ ¨WÐU×B« Êu³¹ s¹c« r¼Ë

∫W¹ËUF s —«dd≈ æ
s VK?Þ W¹ËU??F? l? t??×K^ w?/ ‹ s??(« ÂU??ù« Ê√ U?? L? J
¨p– i/— W¹ËU??F? Ê√ ô≈ ¨‹ 5MR*« d??O?√ r²?ý Âb?Ž W?¹ËU?F?
∫`KB« sŽ t¦¹bŠ w/ dOŁ_« sЫ dJcO/
Ê√ VKD/ ¨wKŽ r²?ý sŽ nJ« v≈ t³?−¹ rK/ ¨ÎUOKŽ r?²A¹ ô Ê√Ë
©±® Î
ÆUC¹√ tÐ n¹ r rŁ p– v≈ tÐUłQ/ ¨lL¹ u¼Ë r²A¹ ô

∫Íd« d³MË »UNý sÐ dO¦< æ
∫dOŁ_« sЫ dJc¹
ÊUJË ¨Íd« vKŽ »U?Ný sÐ dO?¦J qLF?²Ý« W/uJ« …d?OG*« wË U*Ë
œU¹“ w?Ë Ê√ v≈ U?? ?N? ?O?KŽ w?IÐË ¨Íd« d?? ?³M? vKŽ w?KŽ V?Ý d?? ¦?J¹
©≤®
ÆUNOKŽ Ád6Q/ ¨W/uJ«

∫wL¦ON« Ád<– U æ
∫‰UI/ pU sÐ b?FÝ vð√ t½√ WD/dŽ sÐ bUš sЫ dJÐ wÐ√ sŽË
Æ¥± WMÝ À«bŠ√ ¨¥∞µ’ ¨≥à ¨oÐU« —bB*« ¨dOŁ_« sЫ ©±®
Æ¥±¥≠¥±≥’ ¨≥à ¨oÐU« —bB*« ¨dOŁ_« sЫ ©≤®

±±¥

–UF ∫‰U6 øt²³³?Ý qN/ W/uJUÐ wKŽ VÝ vKŽ Êu{dFð rJ½√ wMGKÐ
‰u?I¹ ˜ tK« ‰u?Ý— s X?F?L?Ý b?I Áb?OÐ b?F?Ý f?H½ Íc«Ë tK«
uÐ√ Á«Ë— ¨Î«bÐ√ t²³³Ý U w6d?H vKŽ —UAM*« l{Ë u ÎU¾Oý wKŽ w/
Â√ vKŽ XKšœ ∫‰U6 wb)« tK«b?³Ž wÐ√ sŽË ¨sŠ ÁœUMÝ≈Ë vKF¹
Ë√ tK« –U?F? ∫X?K6 ørJO?/ ˜ tK« ‰u?Ý— V¹√ ∫w? XU?I?/ W?LKÝ
∫‰u?I¹ ˜ tK« ‰u?Ý— XF?L?Ý ∫XU?6 ¨U¼u×½ W?LKJ Ë√ t?K« ÊU×?³?Ý
d?Ož `O?×B« ‰U?ł— tUł—Ë b?L?Š√ Á«Ë— ¨wM³Ý b?I/ ÎU?OKŽ VÝ s
∫‰U??6 wb?)« t?K«b?³? Ž wÐ√ sŽË ¨W??IŁ u¼Ë w?b?)« tK?«b?³? Ž wÐ√
ørJO??/ ˜ tK« ‰u?? Ý— V¹√ tK?«b??³? Ž UÐ√ U?¹ ∫W??LKÝ Â√ w? XU??6
t³?×¹ sË wKŽ V¹ fO√ ∫XU6 ø˜ tK« ‰uÝ— V¹ v½√ ∫XK6
vKF¹ uÐ√Ë WŁö¦« w/ w½«d³D« Á«Ë— øt³×¹ ˜ tK« ‰uÝ— ÊUJ b6Ë
ÈË—Ë ¨WIŁ u¼Ë tK?«b³Ž wÐ√ d?Ož `O×?B« ‰Uł— w½«d?³D« ‰Uł—Ë
‰U6 ˜ w³M« sŽ WLKÝ Â√ v≈  UIŁ tUł— œUMÝSÐ ÁbFÐ w½«d³D«
©±®
ÆtK¦

∫÷u(« æ
Á¡U?−? / wKŽ sÐ s??(« bMŽ ÎU? U?ł X?MJ ∫‰U?6 d??O?¦? J wÐ√ sŽË
t ‰U?I¹ qł— ÎU?×?O?³?6 ÎU?³?Ý ÎU?OKŽ W¹ËU?F? bMŽ VÝ b?I ∫‰U?I?/ qł—
Á¬d?/ ∫‰U6 ¨tÐ wM²zS?/ t²¹√— Ϋ–≈ ∫‰U?6 ¨t?/dF¹ rK/ ¨Z¹b?š sÐ W¹ËUF?

¨wÐd?F« »U²J« —«œ ¨πà ¨bz«u?H« l³MË bz«Ëe« lL?− ¨dJÐ wÐ√ sÐ wKŽ ¨wL?¦O?N« ©±®
Ʊ≥∞’ ¨±π∏≤ W¦U¦« WF³D« ¨ ËdOÐ 

±±µ

øZ¹b?š sÐ W¹ËU?F? X½√ ∫‰U6 ¨ÁU?¹≈ Á«—Q/ Y¹d?Š sЫ Ëd?L?Ž —«œ bMŽ
WKJ¬ s?Ы bMŽ ÎU? O?KŽ »U??« X½√ ∫‰U?? 6 rŁ ÎUŁöŁ t??³? ?−¹ rK/ X?J??/
ΫdLA t½b−² Áœdð „«—√ UË ÷u(« tOKŽ  œ—Ë s¾ U√ øœU³J_«
tK« ‰u?Ý— ÷u?Š sŽ 5I?/U?M*«Ë —U?HJ« œËc¹ t?O?Ž«—– sŽ Ϋd?ÝU?Š
sЫ wK?Ž sŽ W¹«Ë— w/Ë ¨˜ b??L? ×? ‚Ëb??B*« ‚œU??B« ‰u??6 ˜
ZŠË ÊU?O?H?Ý wÐ√ s?Ð W¹ËU?F? ZŠ ∫‰U?6 W?O?√ wMÐ v?u? W?×KÞ wÐ√
¨VUÞ wÐ√ sÐ wKF? ”UM« VÝ√ s ÊU?JË ¨Z¹b?š sЫ W¹ËU?F t?F?
fUł wKŽ sÐ s(«Ë ˜ tK« ‰uÝ— b− w/ WM¹b*« w/ dL/
w½«d?? ³?D« Á«Ë— ¨Èd?? ²? ?/≈ s »U?? š b?? 6Ë œ«“ t?½√ ô≈ Áu?? ×½ d?? Jc?? /
rË W?? O? √ w?MÐ vu?? W??×K?Þ wÐ√ sÐ wK?Ž U??L¼b?? Š√ w/ s¹œU?MÝSÐ
©±®
ÆnOF{ dšü«Ë ¨ UIŁ tUł— WOIÐË t/dŽ√

∫wBL(« Í“«d(« tK«b³Ž sÐ d¼“√ æ
∫w³¼c« ‰U6
‰UM¹ w³^U½ t?MJ Y¹b(« sŠ wFÐUð b?OF?Ý sÐ d¼“√ u¼ ‰UI¹
©≤®
Æ› wKŽ s

°°øoŁu¹Ë ÎUOKŽ V×¹ ô æ
tK«  «u?K^ XO??³« q?¼√ W??³? ×? Êu??Žb?¹ V^«uM« Ê√ VO?? −? F«
Ʊ≥±≠±≥∞’ ¨πà ¨oÐU« —bB*« ¨wL¦ON« ©±®
V²J?« —«œ ¨±Ã ¨‰U??łd« b??I½ w/ ‰«b??²? Žù« Ê«e??O? ¨b??L? Š√ sÐ b??L? ×? ¨w?³¼c« ©≤®
Æ∂π∏ r6— WLłdð ¨≥≤≤’ ¨±ππµ vË_« WF³D« ¨ ËdOÐ ¨WOLKF«

±±∂

rN³?²J w/ Êu?IŁu¹ rN½_ nz«“ VŠ «c¼ rN³?Š sJ ¨rNOKŽ t?öÝË
V¹cNð w/ w½öIF« d−Š sЫ dJcO/ ¨‹ wKŽ ÂUù« V¹ s
wL?OL?²« ÍËbF« …d?O?³¼ sÐ b¹uÝ sÐ ‚U?×?Ý≈ WL?łdð w/ V¹cN?²«
∫ÍdB³«
sЫ ‰U?6Ë ¨W?IŁ ∫wzUM?«Ë 5F sЫ ‰U?6Ë W?IŁ aO?ý ∫b?LŠ√ ‰U?6
w/uðË Y¹b?(« `U^ ∫-UŠ uÐ√ ‰U?6Ë ¨tK« ¡Uý Ê≈ W?IŁ ÊUJ ∫b?FÝ
t ÈË— ¨±≥± W?MÝ ”U?? ?³? ? F?« wÐ√ W?? ?/ö?? ?š ‰Ë√ w?/ Êu?? ?ŽUD?« w/
‚U×?Ý≈ ÊUJË ¨Âu?B« w/ bŠ«Ë Y¹b?Š u¼ ∫XK6 ¨ÎU½Ëd?I Í—U ?³«
wKŽ vKŽ q?L?×¹ ÊU?JË W?IŁ ∫‰U?I? / wK−?F« Ád?J–Ë d?F? ý t Îö?{U?/
∫¡UHF?C« w/ wKIB« »dF« uÐ√ ‰U6Ë  UI¦« w/ ÊU?³Š sЫ ÁdJ–Ë
dO¦JÐ fOË ÎUOKŽ VŠ√ ô ‰U6Ë Î«b¹bý ÎöU% wKŽ vKŽ qL×¹ ÊUJ
©±®
ÆW«dJ ôË WI¦Ð fOK/ WÐU×B« V×¹ ô sË Y¹b(«

øø°°°oŁu¹Ë V¹ æ
sЫ ‰U6 ¨V¹ w³^U½ 5FÐU²« —UG^ s wUý ¨WŽ«œË sÐ bÝ√
‰U?? 6Ë ¨ÎU? O?KŽ Êu??³? ?¹ W?? ŽU?? L? łË Í“«d?? (« d¼“√Ë u¼ ÊU?? J ∫5F?? 
©≤®
ÆWIŁ ∫wzUM«

¨ Ëd?OÐ ¨—œU?^ —«œ ¨±Ã ¨V¹c?N?²« V¹c?Nð ¨w?KŽ sÐ b?L?Š√ ¨w½ö?I??F« d?−?Š sЫ ©±®
Æ¥≥∏ r6— WLłdð ¨≤≥∂’
Æ©±≤≤∞® ∏±∑ r6— WLłdð ¨≥∂¥’ ¨±Ã ¨©‰«b²Žù« Ê«eO® —bB*« fH½ ¨w³¼c« ©≤® 

±±∑

øø°°WIŁ wł—Uš æ
lO??L? Ý sÐ qO??ŽU?L? Ý≈ W??L? łdð w/ w½ö??I? ?F?« d?−? Š sЫ d??J–
∫w/uJ« bL× uÐ√ wHM(«
wÐ√ sЫ ‰U?6Ë ¨Êu?Q?? W?IŁ 5F? sЫ sŽ W?L?¦? O?š wÐ√ sЫ ‰U?6Ë
tÐ fO wzU?M« ‰U6Ë `U?^ ‚Ëb^ -U?Š uÐ√ ‰U6Ë WIŁ t?MŽ .d
W??IŁ wK−??F?«Ë d?O?/ sЫ ‰U??6Ë tÐ ”QÐ ô Íu??? H« ‰U??6Ë ÆÆÆÆ”QÐ
sÐ b??L?×? q?¾?Ý wKL??²?*« Ëd??L?Ž wÐ√ j ?Ð  √d?6 ∫rJU??(« ‰U?6Ë
iG?³¹ s2 ©±®ÎU?O??N?OÐ ÊUJ ∫‰U?I?/ lO?L?Ý sÐ qO?ŽU?L?Ý≈ sŽ vO?×¹
©≤® Î
ÆUOKŽ

∫wÝU³F« q<u²*« æ
∫t ¹—Uð w/ Íœ—u« sЫ dJc¹
d³?6 ÂbNÐ qJu?²*« d√ UN?O/ ∫5²zU?Ë 5ŁöŁË XÝ WMÝ XKšœ rŁ
wKF iG?³« b¹bý ÊU?JË ¨‰“UM*« s tuŠ U? Âb¼Ë › 5(«
nAJ¹Ë …b? 0 tMDÐ d?³J¹ YM?<« …œU³?Ž t1b½ ÊU?JË ¨t?²?OÐ q¼_Ë
W?H?O?Kš 5D³« lK^_« q³??6√ b?6 ∫‰u?I¹Ë h6d¹Ë l?K^√ u¼Ë t?Ý√—
5MR*« dO√ U¹ ∫ÎUu¹ dB²M*« t ‰UI/ ≠› ÎUOKŽ wMF¹≠ 5LK*«
«c¼ q?¦? q ?ð ôË X¾?? ý «–≈ t??L? ?( X½√ qJ?/ pL?? Ž sÐ≈ ÎU? O?KŽ Ê≈
∫«uMž 5MGLK qJu²*« ‰UI/ ¨tO/ lLD¹ tU¦√Ë VKJ«
Æ׫u)« ‚d/ ÈbŠ≈ ©±®
Ƶµπ r6— X% ¨≥∞µ’ ¨±Ã ¨—bB*« fH½ ¨d−Š sЫ ©≤®

±±∏

t?? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? ?Ž s?Ðù v??²? ? ? ? ? ? ?H?« —U?? ? ? ? ? ? ž
t?? ? ? ? ? ? ? √ d?? ? ? ? ? ? ?Š w??) v?²? ? ? ? ? ? ? ?H?« ”√—
wÐ√Ë d?ŽU?A« rN'« sÐS?J wKŽ iG?³Ð d?N?²ý« s fU?−¹ ÊU?JË
ʬd?I« oK Ð ‰u?I« lMË …d?O?Ý ¡U?HK)« s?Š√ s ÊU?JË ¨jL?«
©±®
ÆtðUMŠ vKŽ wKF t– vDG/
5¦?M<« fU?? −¹Ë ‹ 5MR?*« d??√ iG?? ³¹ t½√ r?ž— ∫‰u??6√ ≠
d³²F¹ t½√ ô≈ ˜ tK« ‰uÝ— j³Ý d?³6 ÂbN¹Ë V^«uM«Ë 5ÐdD*«Ë
°°…dOÝ ¡UHK)« sŠ√ s WM« q¼√ bMŽ

∫…d 5F³Ý ÎUOKŽ sFK¹ æ
s¹c?« V^«u?MK? WM?« q?¼√ oOŁu?ð ‰u?? ? Š ÁU½d?? ? J– U?? ? q?^«u½Ë
sЫ dJc¹ ÊU?L¦Ž sÐ e¹d?Š WLłdð wH?/ ¨‹ 5MR*« dO√ Êu?³¹
∫d−Š
ô≈ Y¹b(« `O?×^ e¹d?Š ∫bLŠ√ sŽ vO?×¹ wÐ√ sÐ bL?Š√ ‰U6Ë
l e¹d??Š w/ qKI?¹ ∫ÊU?? ž sÐ qC??H*« ‰U?6Ë wK?Ž vKŽ qL??×¹ t½√
vKŽ qL?×¹ ÊUJË W?IŁ wUý ∫wK−?F« ‰U6Ë ¨ÎU?O½UO?HÝ ÊU?J t½√ t²³?¦ð
ÎUE/UŠ ÊUJË tM ‰UM¹Ë ÎUOKŽ hI²M¹ ÊUJ ∫wKŽ sÐ ËdLŽ ‰U6Ë ¨wKŽ
¨wKŽ v?KŽ qU??×? ²« b¹b??ý X³Ł ∫d??š¬ l{u?? w/ ‰U??6Ë ¨t??¦¹b??(

¨ Ëd??OÐ ¨W??O? ?LKF« V²?J« «œ ¨±Ã ¨Íœ—u« sЫ a¹—U?ð ¨d??HE sÐ d??L? ?Ž ¨Íœ—u« sЫ ©±®
Æ≤±∑≠≤±∂’ ¨±ππ∂ vË_« WF³D« 

±±π

tM?Ž ÊËËd¹Ë ÎU? ?OKŽ h?I? ²?M¹ ÊU?? J t½√ t½u?? L? ?N? ?²¹ ∫—U?? L? ?Ž sЫ ‰U?? 6Ë
©±®
Æt½uJd²¹ ôË tÐ Êu−²×¹Ë
∫ÎUC¹√ dJ–Ë ≠
XF?L?Ý ”U¹√ sÐ Ê«Ëd? XF?L?Ý ∫‰ö?)« wKŽ sÐ s?(« ‰U?6Ë
b?LŠ√ ‰U?6Ë ¨ÎUO?KŽ wMF¹ wzUЬ q²?6 t³?Š√ ô ∫‰uI¹ ÊU?L?¦Ž sÐ e¹d?Š
qOŽULÝ≈ XFLÝ ∫Í“Ëd*« ÊULOKÝ sÐ bLŠ√ sŽ w—«b« bOFÝ sÐ
qF?−/ WJ v≈ d?B? s ÊUL?¦?Ž sÐ e¹dŠ XœU?Ž ∫‰U?6 ‘UO?Ž sÐ
©≤®
ÆtMFK¹Ë ÎUOKŽ V¹
øe¹d?Š sŽ V²?Jð r r ∫`U?^ sÐ vO?×?O q?O?6 ∫—U?−Mž ‰U?6Ë ≠
ô ÊUJ/ 5MÝ l³?Ý d?−H« t?F? XOK^ qł— sŽ V²?J√ nO?J ∫‰UI?/
ÊUJ ∫ÊU³Š sЫ ‰U6Ë ¨…d 5F³?Ý ÎUOKŽ sFK¹ v²Š b−*« s Ãd ¹
w/ t qO?I?/ …d? 5?F?³?Ý wA?FUÐË …d? 5F?³?Ý …«b?GUÐ ÎU?O?KŽ sFK¹
©≥®
ÆÍœ«bł√Ë wzUЬ ”˃— lÞUI« u¼ ∫‰UI/ p–

∫wDÝ«u« dO/ sÐ 5BŠ æ
∫d−Š sЫ dJ–
uÐ√ ‰U??6Ë W??I?Ł W??Ž—“ uÐ√Ë wK−?? F« ‰U??6Ë `U??^ 5?F? sЫ ‰U??6
‰U?6Ë  UI?¦« w/ ÊU³?Š sЫ Ád?J–Ë XK6 ¨”QÐ tÐ fO `U^ ∫-U?Š
Æ¥≥∂ r6— X% ¨≤≥∏’ ¨≤à ¨—bB*« fH½ ¨d−Š sЫ ©±®
Æ≤≥π’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨d−Š sЫ ©≤®
Æ≤¥∞’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨d−Š sЫ ©≥®

±≤∞

tM?Ž ÈË— ¨sL?? Šd«b?? ³? ?Ž s?Ð 5B?? ŠË q?¹uD« b?? O? ?L? ?Š s?Ž ÍËd¹
wÐ√ sŽ V?²Jð ô r ∫w?Ð_ XK6 ∫W??L? ¦? ?O? š wÐ√ sЫ ∫‰U?? 6Ë œËb??? 
©±®
ÆtO≈ bŽ√ rK/ wKŽ vKŽ qL×¹ u¼ «–S/ t²Oð√ ∫‰U6 øsB×

∫ÊU³Š sЫ tIŁu¹Ë ‹ wKŽ w) lI¹ æ
b?Ý√ s?Ð b¹e¹ sÐ tK«b??³?Ž sÐ bU??š W?L?łd?ð w/ d?−?Š s?Ы d?J–
∫‰U6 øbU?š sŽ ÍËdð ∫—UO q?O6 ∫w½UL?(« vO×¹ ‰U6Ë ∫Íd?I«
©≤®
Æ UI¦« w/ ÊU³Š sЫ ÁdJ–Ë ¨»cJ¹ Ê√ s ·dý√ t½≈
vO?×¹ XFL?Ý ∫q³MŠ sÐ b?L?Š√ sÐ tK«b³?Ž ‰U?6Ë ∫ÎUC¹√ d?J–Ë ≠
ÊUJË W?O√ wM³ ÎUO«Ë ÊU?J ÍdI« tK«b?³Ž sÐ bUš ∫‰U?6 5F sÐ
©≥®
Æ› VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ w/ lI¹ ÊUJË ¡uÝ qł—

°°°WM'« q¼√ »U³ý «bOÝ w) lI¹ æ
WM?'« q¼√ »U??³? ?ý «b??O? ?Ý w/ lI?¹ s ÎU? C?¹√ WM« q?¼√ oŁu¹Ë
œu?F?? sÐ W?O?Š s?Ð d?O?³?ł sÐ œU¹“ W?L?łdð wH?/ ¨Âö??« U?L?N?OKŽ
∫d−Š sЫ dJc¹
¨·Ëd?F qł— ∫…d? ‰U6Ë ¨ U?I¦« s ∫b?LŠ√ sŽ VUÞ uÐ√ ‰U?6
uÐ√Ë WŽ—“ uÐ√ ‰U?6 ∫XK6 ¨WIŁ ∫wzU?M«Ë WŽ—“ uÐ√Ë 5F? sЫ ‰U6Ë
w/ ÊU?³Š s?Ы ÁdJ–Ë ¨WKÝd? ’U?6Ë wÐ√ sÐ b?FÝ sŽ W¹«Ë— ∫-U?Š
Æ∂∏≤ r6— X% ¨≥π≤’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨d−Š sЫ ©±®
Ʊ∏π r6— X% ¨±∞±’ ¨≥à ¨oÐU« —bB*« ¨d−Š sЫ ©≤®
Ʊ∞≤’ ¨≥à ¨oÐU« —bB*« ¨d−Š sЫ ©≥® 

±≤±

¨d?L?Ž sЫ sŽ t??²¹«Ë— t lI¹ r t½QJ?/  U?I?¦« s W?¦U?¦?« W?I?³D«
sЫ t³?½Ë WIŁË wK−F« wM?F¹ `U^ sÐ bL?Š√ Ê√ ÊuHKš sЫ qI½Ë
q¾Ý ∫Íd?łü« ‰U6Ë ¨ËdLŽ s?Ð pU sÐ V²F s?Ы œuF sÐ W?OŠ
¨”QÐ tÐ fO ∫wMD6—«b« ‰U?6Ë ¨c?³N?'« œU¹“ «c¼ ∫‰UI?/ œË«œ uÐ√
ÊU?J ∫‰U6 rO?F½ wÐ√ sÐ sL?Šd«b³?Ž o¹dÞ s W?³O?ý wÐ√ sЫ ÈË—Ë
Ê≈ bL?× UÐ√ U¹ ∫t XKI?/ 5(«Ë s?(« w/ lI¹ dO?³ł sÐ œU¹“
«b??O? Ý 5??(«Ë s??(« ∫‰U??6 ˜ w³M?« sŽ wMŁb??Š b??O? F? Ý UÐ√
©±®
ÆWM'« q¼√ »U³ý

°°oŁu¹Ë ©Ÿ® XO³« q¼√ sŽ ·d×M æ
ÊU??J Íc?« w³KF?? ¦« pU?? s?Ð W??6ö??Ž sÐ œU?¹“ WM« q?¼√ oŁu¹Ë
w/ d??−? ?Š sЫ d??Jc??O? / ¨Âö???« rN??OKŽ X?O? ³« q¼√ sŽ ÎU? /d?? ×M
‚Ëb??^ -U??Š uÐ√ ‰U??6Ë W??I?Ł wzU??M«Ë 5F?? s?Ы ‰U??6 ∫t??²? L? łdð
©≤®
Æ UI¦« w/ ÊU³Š sЫ ÁdJ–Ë Y¹b(«
∫ÎUC¹√ dJ–Ë ≠
sÐ »u?I?F¹ ‰U??6Ë Œu?O?A« œ«b?Ž w/ u¼Ë W?IŁ ÊU?J w?K−?F« ‰U?6Ë
5ŁöŁË fL??š WMÝ w/uð ∫wMO?H¹d??B« ‰U?6Ë ¨W?IŁ w/u??J ∫ÊU?O?H?Ý
ÎU?/d??×M ÊU??J V¼c*« ¡wÝ ∫Íœ“_« ‰U?6Ë ¨WzU?*« »—U?6 b?6Ë W?zU?Ë
©≥®
Ƙ w³M« XOÐ q¼√ sŽ
Æ∂µ∏ r6— X% ¨≥µ∏≠≥µ∑’ ¨≥à ¨oÐU« —bB*« ¨d−Š sЫ ©±®
Æ∂π≥ r6— X% ¨≥∏±≠≥∏∞’ ¨≥à ¨oÐU« —bB*« ¨d−Š sЫ ©≤®
Æ≥∏±’ ¨≥à ¨oÐU« —bB*« ¨d−Š sЫ ©≥®

±≤≤

∫wKOIF« oOIý sÐ tK«b³Ž æ
∫d−Š sЫ dJ–
wÐ√ sЫ ‰U?6Ë ¨wKŽ vKŽ qL×¹ ÊU?JË WIŁ ∫q³M?Š sЫ bL?Š√ ‰U6Ë
¨t?¦¹bŠ w/ sFD?¹ ô 5LK*« —UO?š s W?IŁ ∫5F sЫ s?Ž WL?¦O?š
iG³¹ ÎUO½UL¦Ž ÊUJË W?IŁ ÊUJ ‘«dš sЫ ‰U6Ë ¨WIŁ ∫-UŠ uÐ√ ‰U6Ë
©±® Î
ÆUOKŽ

∫©Ÿ® XO³« q¼√ vKŽ qL(« æ
∫w½ULO« ÊUOJ sÐ ”ËUÞ sÐ tK«b³Ž WLłdð w/ d−Š sЫ dJ–
©≤®

Æ UI¦« w/ ÊU³Š sЫ ÁdJ–Ë WIŁ wK−F« ‰U6Ë
∫ÎUC¹√ dJ–Ë
q¼√ vKŽ qL(« dO¦J ÊUJË pK*«b³Ž sÐ ÊULOKÝ -Uš vKŽ ÊUJË
©≥®
ÆXO³«

∫‹ 5(« —«Ë“ æ
d³6 Âb?NÐ qJu²*« d√ WM« Ác¼ w/ ∫qUJ« w/ d?OŁ_« sЫ dJ–
—c?³¹ Ê√Ë ¨—Ëb«Ë ‰“UM*« s tu?Š U Âb¼Ë ‹ wKŽ sÐ 5?(«
qU?? Ž ÈœU?M/ ¨t½U?? O?ð≈ s ”UM« l?M1 Ê√Ë Ád?? ³? ?6 l{u?? v?I? ?¹Ë
Æ¥¥¥ r6— X% ¨≤µ¥’ ¨µÃ ¨oÐU« —bB*« ¨d−Š sЫ ©±®
Æ¥µ∏ r6— X% ¨≤∂∏’ ¨µÃ ¨oÐU« —bB*« ¨d−Š sЫ ©≤®
Æ≤∂∏’ ¨µÃ ¨oÐU« —bB*« ¨d−Š sЫ ©≥® 

±≤≥

Ád?³? 6 bMŽ ÁU½b?łË s ∫W??O?ŠUM« pK?ð w/ ”UMUÐ WÞd?A?« VŠU?^
Àd?ŠË tð—U¹“ «u?JdðË ”U?M« »d?N?/ o³D*« w/ ÁUM??³?Š WŁöŁ b?FÐ
©±®
ÆŸ—“Ë

∫Vd«uM« fU−¹ æ
∫ÎUC¹√ qJu²*« sŽ dOŁ_« sЫ dJc¹Ë
iG?³«Ë VBMUÐ «Ëd?N?²?ý« W?ŽU?L?ł t?U?−¹Ë t?œUM¹ ÊU?J U/≈Ë
¨ÍR sЫ WU?ý wMÐ s wUA« dŽUA« r?N'« sÐ wKŽ rNM wKF
wÐ√ s?Ð Ê«Ëd?? bË s j?L? ?« uÐ√Ë ¨w?−? ?šd« Õd?? / s?Ð d?? L? ?ŽË
wLýUN« œË«œ sÐ b?L× sÐ tK«b³?ŽË ¨WO√ wMÐ w«u s W?BHŠ
t?OKŽ ÊËd?O?A¹Ë 5¹uKF« s t½u?/u? ¹ «u½U?JË ¨W?łdð√ sÐSÐ ·Ëd?F*«
W?F?O?6u« t «u?M?Š rŁ ¨rN?O≈ …¡U?Ýù«Ë rNM?Ž ÷«d?Žù«Ë r¼œU?FÐSÐ
rË ¨s¹b?« w/ rN?? ²eM u?KŽ ”UM« b?? I? ²? ?F¹ s¹c?« rN??/ö?? Ý√ w/
©≤®
ÆÊUJ U tM dNþ v²Š tÐ «uŠd³¹

∫·d×M tOI) æ
∫‡¼≤≥∂ WMÝ À«bŠ√ w/ dOŁ_« sЫ dJ–
tK«b³?Ž sÐ XÐUŁ sÐ VFB? sÐ tK«b³Ž sÐ VF?B w/uð UN?O/Ë
¨WMÝ 5½U?LŁ Ád?L?Ž ÊU?JË ¨w½b*« tK«b?³?Ž uÐ√ «u?F« sЫ d?OÐe« sÐ

Ƈ¼ ≤≥∂ WMÝ À«bŠ√ ¨µµ’ ¨∑à ¨oÐU« —bB*« ¨dOŁ_« sЫ ©±®
Ƶ∂’ ¨∑à ¨oÐU« —bB*« ¨dOŁ_« sЫ ©≤®

±≤¥

sŽ ÎU?/d×M ÊU?J t½√ ô≈ ÎU?NO?I?/ ÎU*UŽ ÊU?JË ¨—UJÐ sÐ d?OÐe« rŽ u¼Ë
©±®
Æ‹ wKŽ
t/dF¹ r tIH« «c¼Ë rKF« «c¼ ÊUJ Ê≈ tNI/Ë tLKF ÎU³ð ∫‰u6√ ≠
ÆtOKŽ töÝË tK«  «uK^ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ WeMË W½UJ

∫`{«Ë ‘d% æ
vKŽ  U?ýd×?²« s d?O¦J r?NMŽ tK« w{— WF?O?A« ÷dFð b?6Ë
vKF?/ ¨ U?ýd?×?²?« Ác¼ s  U?HD²?I? qIMMÝ U?M½√ ô≈ ¨a¹—U?²« d?
Ác¼ Èb??Š≈ W??O?L? Oð sЫ c??O? LKð u¼Ë d??O? ¦?J s?Ы d?Jc?¹ ‰U?¦*« q?O?³? Ý
Ê«dO½ «uKF?ý√ s¹c« r¼ WM« q¼√ ÊQÐ t/«d?²Ž≈ rž—Ë ¨ Uýd?ײ«
dJc?/ ¨t1bŽ Ë√ qIŽ q?OK6 t½QÐ 5I¹dH« öJ n?^Ë t½√ ô≈ WM²H«
∫‡¼≥∂≥ WMÝ À«bŠ√ w/
¨i/«Ëd« …œU?Ž vKŽ ¡U?FMA« W?Žb³« X?KLŽ ¡«—u?ýU?Ž w/ U?NO?/
ö??JË ¨W?? C? /«d«Ë W?M« q¼√ 5Ð œ«b?? G? ³Ð W?? L? OE?Ž WM²??/ X?F? 6ËË
WŽU?Lł Ê√ p–Ë ¨œ«b?« sŽ bOF?Ð ¨t1bŽ Ë√ qIŽ qOK6 5?I¹dH«
rN??C? FÐ vL??ðË ¨W??AzU?Ž U?¼u?L? ÝË …√d??≈ «u?³? J—√ WM?« q¼√ s
V³?Ð q²I?/ ¨wKŽ »U?×^√ qðU?I½ ∫«uU6Ë ¨d?OÐe« rN?CFÐË ¨W?×KÞ
¨Î«œU???/ b?K³« w/ ÊË—U??O?F?« ÀU?ŽË ¨d??O? ¦?J oK?š 5I¹d??H« s p–

Ƶ∑’ ¨∑à ¨oÐU« —bB*« ¨dOŁ_« sЫ ©±® 

±≤µ

XMJ??/ «u??³K?^Ë «uK²??I? / rNM W??ŽU??L? ł c??š√ rŁ ¨‰«u??_« X³??N½Ë
©±®
ÆWM²H«

∫dÐUM*« vKŽ ÎUOKŽ ÊuMFK¹ æ
tK«  «uK^ ÎU?OKŽ ÊuMFK¹ rNKJ W?O√ u?MÐ ÊUJË ∫w½«d?LF« sЫ d?J–
pKð lD6 e¹e?F«b?³?Ž sÐ d?L?Ž wË c?L?/ d?³M*« vKŽ t?ö?ÝË t?OKŽ
©≤®
ÆÂuO« v≈ ÁbFÐ WM« Ác¼ XOIÐË WMFK«

∫˜ tK« ‰uÝ— WMÝ sŽ l)«b¹ ‹ 5MR*« dO√ æ
ÊU?L?¦?Ž vNM/ ∫ÎU?OKŽË ÊU?L?¦?Ž  b?N?ý ∫‰U?6 rJ(« sÐ Ê«Ëd? sŽ
∫‰U?I?/ ¨U?NÐ q¼√ wK?
Ï Ž p– È√— U?LK/ ¨U?L?NMOÐ l?L?−¹ Ê√Ë W?F?²*« sŽ
øtuIð X?½√Ë ”UM« vN½√ w½«dð ∫ÊUL?¦Ž ‰UI?/ ¨…dL?ŽË W−×?Ð pO³
©≥®
Æ”UM« s bŠ√ ‰uI ˜ tK« ‰uÝ— WMÝ Ÿœ_ sJ√ r ∫‰UI/

∫WM« q¼√ sŽ „d³²« æ
∫wK³¹b« ”U?³?F« uÐ√ b?L?×? sÐ b?L?Š√ W?L?łdð w/ d?O?¦?J sЫ d?J–
©¥®
ÆtÐ ÊuJd³²¹ pK*« q¼√ Ê≈ v²Š nU<«Ë o/«u*« bMŽ Îôu³I ÊUJË

Æ≥∂≥ WMÝ À«bŠ√ ¨≤∑µ’ ¨±±Ã ¨—bB*« fH½ ¨dO¦J sЫ ©±®
‚U?/ü« —«œ ¨¡U??HK)« a¹—Uð w/ ¡U??³½_« ¨b?L? ×? sÐ wK?Ž sÐ b?L?×? ¨w½«d?L? F« sЫ ©≤®
Ƶ±’ ¨±πππ vË_« WF³D« ¨…d¼UI« ¨WOÐdF«
kOH?(«b³Ž oOI?% ¨±Ã ¨WOF/U?A«  UI³Þ ¨dO?¦J sÐ dLŽ sÐ qO?ŽULÝ≈ ¨dO?¦J sЫ ©≥®
±∑¥ r6— W?L?łdð ¨≤∑∂’ ¨≤∞∞¥ vË_« W?F?³D« ¨U?O?³?O ¨wö?Ýù« —«b*« —«œ ¨—u?BM
Æd¼“_« sЫ bLŠ√ sÐ bL×
Æ≤∞± r6— WLłdð ¨≤π∂’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dO¦J sЫ ©¥®

±≤∂

rUF« «c¼ sŽ Ë√ ¡ôR¼ s?Ž WOÐU¼u« ‰uI¹ Èdð U¹ qN?/ ∫‰u6√ ≠
øjI/ WFOAK WLN²« Ác¼ Ê√ Â√ tÐ «uJd³ð rN½_ „dA t½QÐ

∫WOöŽ≈ WЗU× æ
 «uK^ XO³?« q¼_ qO tO?/ h ý Í√ ÊuЗU×?¹ V^«uM« ÊUJ
wö??Žù« t¹u?A?²?« «c¼ Ê√ kŠôË ¨lO?A? ²UÐ rN??OKŽ t?ö??ÝË tK«
wKŽ WLłdð w/ d?O¦J sЫ dJcO/ ¨W?M« q¼√ ¡ULKŽ v≈ v²Š q^Ë
sÐ —UM¹œ sÐ ÊU??L?FM« sÐ œu?F?? sÐ Íd?N? sÐ b?L?Š√ s?Ð d?L?Ž sÐ
∫wMD6—«b« Íœ«bG³« s(« uÐ√ tK«b³Ž
bO« Ê«u¹œ kH?×¹ ÊUJ t½√ d¼UÞ sÐ bL× sÐ …eL?Š wMŁb×/
©±®
ÆlOA²« v≈ V½ «cNË ¨ÍdOL(«
v²×/ ¨W?OöŽù« rNÐËdŠ XK^Ë Èb? Í√ v≈ kŠö/ ∫‰u6√ ≠
t½u?LN?²¹ rNMŽ tK« w{— W?F?OA« ¡«d?Fý b?Š_ ÎU½«u¹œ kH?×¹ Íc«
UMJ Ê≈ „d?? A«Ë d??HJU?Ð U½u??L? N? ²?¹ Ê√ Ϋ–≈ V¹d??GÐ f?OK/ ¨lO??A? ?²UÐ
Ƙ tK« ‰uÝ— XOÐ ‰ü ¡ôuUÐ d¼U$

∫Í—uÐUOM« r<U(« æ
‰QÝ«Ë WF¹dA« WOKJ v≈ V?¼–S/ rJU(« vMF ·dFð ô XMJ «–≈
¡wý u?N?/ ¨rJU(« vMF? U? p ‰u?IO? Y¹b(« rKŽ w?/ —u²?Jœ Í√
w/  ôu?łË  ôu??^ t qłd ô≈ vDF¹ ô rO?EŽ `KDB?Ë d??O?³?J
Æ≤±∑ r6— WLłdð ¨≥±∞≠≥∞π’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dO¦J sЫ ©±® 

±≤∑

rJU?? ? (« s?Ž rK?J²?½ UM?¼Ë ¨rł«d?? ? ²?«Ë b?? ?O?½U?? ? Ý_«Ë Y¹b?? ? (« r?KŽ
—U³J s u¼Ë 5×O×B« vKŽ „—b?²*« »U²J VŠU^ Í—uÐUOM«
iFÐ d??J– t?½_ Ϋd??O? ¦? J qłd« «c¼ v?½U??Ž b??6Ë ¨WM« q?¼√ ¡U??LKŽ
¨rN?? OK?Ž t??ö?? ÝË tK«  «u?K^ XO?? ³« q?¼√ qzU??C? ?/ w/  U?¹«Ëd«
∫dO¦J sЫ dJcO/
ÎU?(U??^ ÊU?JË —uÐU???OM?Ð Íu?—_« b?L? ×? sÐ r?O¼«dÐ≈ wMŁb??×?/
ÕU?×?^ U??N½√ rŽ“Ë Y¹œU?Š√ rJU?(« t?K«b?³?Ž uÐ√ lL?ł ∫‰U??6 ¨ÎU*U?Ž
Áôu? XMJ sË ¨dzUD« Y¹b?Š U?NM ¨rK?Ë Í—U? ?³« ◊d?ý vKŽ
©±®
Ætu6 v≈ «u²H²K¹ rË Y¹b(« »U×^√ tOKŽ dJ½Q/ ¨Áôu wKF/
d?? O? _ qzU?? C? / d?? J– t½_ t «u?? ²? H? ?²K¹ r? rN½√ kŠô ∫‰u?? 6√ ≠
ÆrN³B½ …bý kŠö/ tOKŽ töÝË tK«  «uK^ 5MR*«

∫˜ tK« ‰uÝ— bFÐ oK)« qC)√ ‹ wKŽ ÂUù« Ê√ ÊËdJM¹ æ
wÐ√ b?? O? ?« fK−?? w/ UM?J ∫wšU¹–U?? A« sL?? Šd«b?? ³? Ž ‰U?? 6Ë
`^ uË ¨`B¹ ô ∫‰U?I/ ¨dzUD« Y¹bŠ sŽ rJU?(« q¾?/ s(«
©≤®
Ƙ w³M« bFÐ wKŽ s qC/√ bŠ√ ÊUJ U*
d??J– s u¼ rJU??(« Ê√ «Ëd??J– p– q?³?I? / i6U?M²« kŠô ∫‰u??6√ ≠
¨rKË Í—U ³« ◊dý vKŽ `O×^ Y¹b(« Ê√ ‰U6 t½√Ë dzUD« Y¹bŠ
Æ¡ôR¼ V²J w/ i6UM²« kŠö/ ¨`B¹ ô ‰U6 t½√ ÊËdJc¹ UM¼Ë
Æ≤∑± r6— WLłdð ¨≥¥¥’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dO¦J sЫ ©±®
Æ≥¥µ r6— WLłdð ¨≥±∞≠≥∞π’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dO¦J sЫ ©≤®

±≤∏

∫t½uL²A¹Ë t½uIŁu¹ æ
sÐ tK«b³Ž qOŽULÝ≈ UÐ√ XQ?Ý ∫wÝbI*« d¼UÞ sÐ bL× ‰U6Ë
wC??/«— ¨Y¹b??(« w/ W??IŁ ∫‰U?I? / rJU??(« sŽ Í—U??B½_« b??L?×? 
©±®
ÆYO³š

w²«  U?Þu??G? C« rž— W¹ËU??F* WK?O? C? ) Í√ d??<– i)d¹ æ
∫tOKŽ XÝ—u
—c²F?¹ ôË ¨tÐ d¼UE²¹ t²OÐ q¼√Ë W¹ËUF? sŽ ÎUOUž ÎU/d?×M ÊUJË
b?Š«u«b?³Ž XF?L?Ý ∫‰u?I¹ …«dN?Ð t¹uJL?Ý `²H« U?Ð√ XFL??/ ¨tMŽ
vKŽ XKšœ ∫‰u?I¹ wLK?« sLŠd?«b³?Ž UÐ√ XF?L?Ý ∫‰u?I¹ w×?OK*«
s b−*« v≈ ÃËd)« tMJ?1 ô Á—«œ w/ u¼Ë rJU(« tK«b³Ž wÐ√
Áu?FMË Ád?³?M «Ëd??J rN½√ p–Ë ¨Â«d?J sЫ tK?«b?³?Ž wÐ√ »U?×?^√
¨qłd« «c¼ qzU?C?/ w/ XOK√Ë Xłd?š u ∫t XKI?/ ¨ÃËd?)« s
s ¡w−¹ ô ∫‰UI/ ¨W?M;« Ác¼ s XŠd²Ýô ÎU¦¹bŠ ¨W?¹ËUF wMF¹
©≤®
Æw³K6 s ¡w−¹ ô ¨w³K6

∫WHOMŠ uÐ√ V¼c nzUD s æ
uÐ√ V?¼c?? —u?? √ iFÐ ·d?? F?ð Ê√ V% q¼ ¨¡Í—U?? I?« Íe¹e?? Ž
wF/U?ý rUŽ 5Ð …dþUM w¼Ë sF?L²Ð WOU?²« …dþUM*« √d6≈ øW?HOMŠ
∫wHMŠ dš¬Ë
Æ≥¥µ r6— WLłdð ¨≥±∞≠≥∞π’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dO¦J sЫ ©±®
Æ≥¥µ r6— WLłdð ¨≥±∞≠≥∞π’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dO¦J sЫ ©≤® 

±≤π

wÐQÐ lL?²ł« rŁ ∫5?J²J³Ý sÐ œu?L?× W?Lłdð w?/ dO?¦J sЫ d?J–
5³¼c*« Í√ w?/ «ËdþUMðË ¨Ëd?? ¡U?N?I? / s W??ŽU?L? łË ‰U?H? I« dJÐ
vKB/ ¨5³?¼c*« vKŽ 5ðö^ «uKB¹ Ê√ vKŽ ‚U?Hðù« l6u/ ø`ł—√
rŁ ∫‰U?6 ¨Ád?O?ž wF?/U?A« “u?−¹ ô U? v?KŽ …—U?²?ÝË …—U?NDÐ ‰U?H?I«
ÎUžuÐb? VKJ bKł f³K/ ¨tK« t?LŠ— WH?OMŠ uÐ√ “u−¹ U? vKŽ vK^
¨d??(« w/ ÊU?JË ¨d??L?²?« c?O? ³MÐ Q??{uðË ¨W?ÝU??−MUÐ t??GÐœ aD b??6
d?³? JË Âd?Š√ rŁ ¨ÎU??JM Q?{uðË ¨»UÐc?«Ë ÷u?F?³« t??OKŽ lL?²? łS?/
 «dIMJ 5ðd?I½ dI½ rŁ ¨d³?Ý pJdÐËœ ∫WOÝ—U?HUÐ √d6Ë ¨WO?Ý—UHUÐ
U¼d?š¬ w/ ◊d?{ r?Ł ¨b?N?Að ôË Ÿu?J— ôË qB?/ d??O?ž s »«d?G«
uÐ√ “u?−¹ U2 «c¼ sJ¹ r Ê≈ ∫œu?L?× ‰U?I?/ ¨Âö?« WO½ d?O?ž s
p– «Ëb?łu/ ¨W?HOMŠ w?Ð√ »U×?^√ V²J «Ëd?CŠQ?/ ¨p²K²?6 WH?OMŠ
©±®
ÆwF/UA« V¼c v≈ pK*« lłd/ ¨UNO/ ÎUFzUý
 u*« v²Š ÎUOFOý qþQÝË ÎU?OFOý  bË wM½√ tK bL(« ∫‰u6√ ≠
ÆtK« ¡Uý Ê≈

∫„d³²« æ
ÊuŽ—UO?/ ¨—u¦ð V^«uM« …dzUŁ ÊS/ WFOA« s×?½ „d³²½ UbMŽ
—u³IÐ „d³²½ Ê√ UM “u−¹ ô s×M/ ¨—u³I« …œU³FÐË „dAUÐ UMUNðSÐ
dE½ W??N?łË s? r¼—UŁPÐË rN??OKŽ t??ö?ÝË tK?«  «uK^ XO??³« q¼√
sЫ d?Jc?O?/ ¨¡U?LK?F« W¹c?ŠQÐ «u?Jd?³?²¹ Ê√ rN “u?−¹ s?J ¨V^«uM«
Æ≥≥≤ r6— WLłdð ¨≥∏≤’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dO¦J sЫ ©±®

±≥∞

“Ëd?O?H« t?K«b?³?Ž sÐ nÝu¹ sÐ wK?Ž sÐ rO¼«dÐ≈ W?L?łdð w?/ d?O?¦?J
∫ÍœUЬ
ÊU?? J r−??F?« œöÐ œ—Ë U* aO?? A« Ê√ —U?? −M« s?Ы k/U??(« d?? J–Ë
ÊËc?šQ¹Ë r¼¡«œ—√ Êu×??LO?/ r¼œôË√Ë rNzU?MÐ UN?K¼√ tO≈ Ãd? ¹
U??N? O? {U??6 Ãd??š ÁËU??Ý v≈ q?^Ë U*Ë ¨tÐ Êu??H? A? ²? ¹ t??OK?F½ »«dð
qJ ÊU??JË ¨t½u?b?? ¹ aO?A« »U??×?^√ rNK?JË U¼œu?N? ýË U¼ƒU?N? I?/Ë
©±®
ÆtK¼√Ë tušbÐ „d³²¹Ë t²OÐ w/ dC×¹ Ê√ tQ¹ bŠ«Ë
∫ÎUC¹√ ‰U6Ë ≠
sN×?³Ý 5IK¹ sKF−?/ aOA« sNFË  «b?³F²*« UMO≈ Ãd?šË ∫‰U6
vKŽ s¼u1 qF?−/ W?Jd³« sN qB?ײ Áb?OÐ sN?LKO t?²H×? v≈
©≤®
ÆtIŠ w/ ÊbB6 U sNIŠ w/ bBI¹Ë sNÐ „d³²¹Ë t¹b¹

∫dOGð æ
∫vO×¹ sÐ bL× sÐ o/u*« sÐ —U¹bHMÝ≈ WLłdð w/ dO¦J sЫ dJ–
∫‰U?I/ W?/uJUÐ t?K−? dC?Š t½√ œ«b?GÐ ‰Ëb?Ž iFÐ tMŽ vJŠ
dJÐ wÐ√ t?łË d?OGð ©Áôu? wKF?/ Áôu? XMJ s® ∫˜ w³M« ‰U?6 U*
©¥®©≥®
Æ˝ «ËÌdÒHÒ Òs¹Ïc]Ä ÌÁuÌłÌ§ ÎXÒ¾OÏÝ ÚWÒHÎÌ“ ÌÁÎËÒ√Ò— U]LÒKÒ"˚ W¹ü« Ác¼ Xe½ ¨dLŽË
Æ≥π≤ r6— WLłd𠨥≥¥’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dO¦J sЫ ©±®
Æ¥≥µ ’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dO¦J sЫ ©≤®
Æ∏≤∞ r6— WLłdð ¨∑¥¥’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨dO¦J sЫ ©≥®
Æ≤∑ r6— W¹¬ ∫pK*« …—uÝ ©¥® 

±≥±

WOÐU¼u« W dH« ·«b¼√ s
b?$ w/ »U¼u«b?³Ž sÐ b?L?× U?¼QA½√ W?6d?/ WOÐU¼u?« W6d?H«
jÐU??{ d?H? L¼ d??²?*« d??J– U?L? J W??O½UD¹d??³«  «dÐU??<« s rŽbÐ
∫v≈ W6dH« Ác¼ ·bNðË ¨ÍœuNO« w½UD¹d³«  «dÐU<«
s ÎU? FM? W?O?M¹b«  U??O? B? ? A« W??O? L¼√Ë W½UJ? s j(« ≠ ±
Êud×¹ r¼«dð pc ¨U?NzœU³Ë U¼—UŁ¬ ‰uŠË UNu?Š ”UM« ·UH²«
…—u?¦«Ë …œU?N?AUÐ ”UM?« d?Jcð tð—U¹“ Ê_ ‹ 5?(« d?³?6 …—U¹“
Ê_ W??O*U??F?« W??O½u??O? N? B« Áb?¹dð ô U?? «c¼Ë rUE?« rJU??(« b??{
»d?? ? ð r?N? ?O?KŽ …—u?? ?¦U?? ?/ ¨W?M¹U?? ?N? ? B« ÍœU¹√ 5?Ð WÐu?? ?F√ ÂU?J(«
ÆW¹œuNO«  UDD<«
ô Íc« b?? U?? '« ·U?? '« s¹b?« …—u?? ^ w/ Âö?? Ýù« “«dÐ≈ ≠ ≤
qJ Êu?d?×¹ rN½√ b?& pc ¨W?HK²?<« —u?B?F« w/ oO?³D²« q³?I¹
ÆWŽbÐ t½√ W−×Ð b¹bł u¼ U
WuKO??×K 5LK?*« ·u?H? ^ w/ ·ö?²?šù«Ë W??6d?H« œU??−¹≈ ≠ ≥
¡U?³Dš b?Š_ …d?{U?×? b?& Ê√ q6 pc ¨rN?O?šPðË rNðb?ŠË ÊËœ
hš_UÐË W?? O? ö?? Ýù« V¼«c*« b?? Š√ s U??N? ?O? / ‰U?M¹ ô W??O?ÐU¼u«
ÆÂö« rNOKŽ XO³« q¼√ V¼c
ÂU??NÐû U??N?²U??^√ i¹d??Fð ·b??NÐ W?O? ö??Ýù« —UŁü« u?×? ≠ ¥
ô W¹—uDÝ√ WOC6 v≈ ÂöÝù« ‰u×¹ Ê√ t½Qý s Íc« ÷uLG«Ë

±≥≤

¡öÐd??J W?F? 6«Ë w/ pOJA??²« q¦?? a¹—U?²?« w/ U?N W??×?{«Ë —Ëc??ł
WM¹b?*« w/ ¡«d¼e« XO?ÐË lO??I? ³« —u??³? I r?N? b¼Ë 5??(« ”√—Ë
ÆU¼dOžË

∫WOÐU¼u« VOUÝ√ æ
U?N jOD ²« -Ë W?O½u?ON?^ VOUÝ√ wN?/ W?OÐU¼u« VOUÝ√ U?√
œu?N?OU??J Âö?Žù« qzU?ÝË vKŽ ÊËdDO??¹ r¼«d?²?/ ¨œu?N?O?« q³?6 s
—u?NEJ ‰Ëb« iFÐ vKŽ d?OŁQ?²« w?/ r¼–uH?½Ë rN«u?QÐ ÊuKGKG?²¹Ë
l/b«Ë ¨U?ÐË—Ë√Ë U??O? I¹d?? /√Ë »d??G*« œöÐ w/Ë d?? B? w/ W??O?ÐU¼u«
ÆrN(UB Âb ¹ s* ¡U Ð

∫WOÐU¼u« fÝR æ
fÝR? »U¼u«b³?Ž sÐ bL?× W?OB? ý w/ iF?³« Ÿb M¹ b?6
Ác¼ ‰u?Š WOÐU¼u« U?N?³²?J w²« V²J« lUD¹ U?bMŽ p–Ë W?OÐU¼u«
V½U?ł s W??O?B? ?A?« Ác¼ v≈ dEM¹ ŸËb?<« «c??N?/ ¨W?O?B? ?A«
sŽ d??B? F« p– ¡U??LKŽ tÐ v?²?/√ U?? Èd¹ ôË ÍœU??O? Š d?O? ž b??Š«Ë
aO??A« t?I?O? I?ý Ê√ v²??Š qÐ ¨tðU?/«d??×½«Ë »U¼u«b?³? Ž sÐ b?L? ×?
Æp– w/ ÎUÐU²J nM^Ë tOKŽ œdUÐ ÂU6 ÊULOKÝ

∫wÐU¼u« a¹—U²« æ
VK«Ë ¡U?b« pH?Ð ¡wK t½√ b?−¹ wÐU¼u« a¹—U?²K ¡Í—U?I«Ë
ÆWOK³I«  UO³BF« vKŽ œUL²Žô«Ë ËeG«Ë VNM«Ë 

±≥≥

∫WOÐU¼u« —UJ)√ æ
sÐ b?L×?LJ u¼Ë W?O?LOð sЫ s U¼—UJ/√ iF?Ð WOÐU¼u« b?L²?ðË
t Ád?B?Ž ¡U??LKŽ Èb?Bð b?6Ë W??×?{«Ë  U?/«d?×½« t »U?¼u«b?³?Ž
Æ·«d×½ù«Ë oHUÐ tOKŽ «uLJŠË

∫WOÐU¼u« ÃU²½ æ
 d?−?/ w²« W?OÐU¼—ù« d?^UMF?« Èu?Ý WO?ÐU¼u« s b?B?×½ rË
‰UGA½« v≈ W/U{ùUÐ ÂöÝù« sŽ W?¾OÝ …—u^ Xb6Ë „UM¼Ë UM¼
—u?_ W?OÐU¼u« .d?% W?−?O?²½ W?O?N?I?/Ë W¹bzU?I?Ž  U?Ž«d?BÐ W?_«
ULMOÐ »dG« ÂbIð pc ¨U¼dOžË UN?OKŽ ¡UM³«Ë —u³I« …—U¹eJ …dO¦J
wK³I« ÍË«d×B« nK ²UÐ W_« qGA¹Ë UM²6dH²Ð ÂuI¹ s UM Ÿ—“
ÆWOÐU¼u« bMŽ œułu*«

V¼c*« vKŽ —uOž q v≈
U? Ê√ ©¡ULKF« b?Š_ tð√d?6 »U²J ÎU?I³Þ® n?×B« Èb?Š≈ X³²?J
t¹b UÐU?³« Ê√Ë ¨—ôËœ —U?OK ±¥∞ v≈ qB¹ Íd?O?A³?²« qL?FK lL?ł
rN  d/Ë b?6Ë ¨dA³? 5¹ö WFЗ√ d?OA³?²K hB<« —œUJ« s
∫‰«R«Ë ¨Vð«Ë—Ë q¹u?9Ë qI½ jzUÝË s WÐuKD*«  U?eK²*« qJ
tö?ÝË tK«  «uK^ XO?³« q¼√ V¼c d?AM s×½ ÁUMKF/ Íc?« U
øøørNOKŽ

±≥¥

∫tK« r<d<–√ æ
UMO??/ ÂU??6 ∫‰u?I¹ r?6—√ sÐ b¹“ XF??L?Ý ∫‰U??6 ÊU??O?Š s?Ð b¹e¹ sŽ
∫‰U6 rŁ ¨tOKŽ vMŁ√Ë ¨tK« bL×/ ¨ÎU³ODš Âu¹  «– ˜ tK« ‰uÝ—
wЗ ‰u?Ý— w?MOðQ¹ Ê√ pýu¹ Ïd?A?Ð U½√ U/≈ ¨”UM« U?N¹√ b??FÐ U?√
Èb?N« t?O? / tK« »U?²?J U?L?NË√ ¨5?KI?¦« rJO?/ „—Uð w½≈Ë ¨t??³?O?łQ?/
rŁ t?O?/ Vž—Ë t?OK?Ž Y×?/ ¨tÐ «Ëc?šË tK« »U?²JÐ «u?J?L?²?/ —uM«Ë
Æw²OÐ q¼√ w/ tK« rJdJ–√ ¨w²OÐ q¼√Ë ∫‰U6
©±®

ÆwLO²« ÊUOŠ wÐ√ sŽ ‚dÞ s t×O×^ w/ rK tłdš√

∫‹ ÎUOKŽ Êu³¹ æ
”U??³? Ž sЫ d?? ∫‰U??6 ”U??³? Ž sЫ sŽ tŁb??Š s?L?Ž Íd??I?M*« sŽ
¨ÎUOK?Ž Êu³¹ r?¼Ë g¹d6 fU−? s fK−0 Ád?BÐ V−Š U?bFÐ
∫‰U?6 ¨ÎU? OKŽ «u??³?Ý ∫‰U??6 øÊuu?I?¹ ¡ôR¼ XF?L? Ý U? ∫ÁbzU??I ‰U??I?/
s tK« ÊU×³Ý ∫«uU6 øtK« Ô»U« rJ¹√ ∫‰UI/ ¨Áœd/ ¨rNO≈ w½œd/
∫«uU6 ø˜ tK« ‰u?Ýd »U?« rJ¹Q/ ∫‰U?6 ¨„d?ý√ bI?/ tK« VÝ
»U« rJ¹Q?/ ∫‰U6 ¨dHJ b?I/ ˜ tK« ‰uÝ— VÝ s tK« ÊU?׳Ý
w½√ bN?ý√Ë ¨tKUÐ bN?ý√ U½Q/ ∫‰U?6 ¨ÊUJ b?I/ «c¼ U√ ∫«uU?6 øwKF
wM³?Ý sË wM³Ý b?I/ ÎUOKŽ VÝ s? ∫‰uI¹ ˜ tK« ‰uÝ— XF?LÝ

oO?I?% ¨±Ã ¨Œu?O?A« r−?F? ¨wF?/U?A« tK« W?³?¼ sÐ s?(« sÐ wKŽ ¨d?JU??Ž sЫ ©±®
Æ∂∏ r6— WLłdð ¨∑∞’ ¨≤∞∞∞ vË_« WF³D« ¨oAœ ¨dzUA³« —«œ ¨s¹b« wIð ¡U/Ë 

±≥µ

øÊuu?I¹ r?N?²?F?L?Ý U?? ∫ÁbzU?I ‰U?I? / rNMŽ vË rŁ ¨tK« V?Ý b?I?/
øXK6 U XK6 YOŠ rN¼ułË X¹√— nJO/ ∫‰U6 ¨ÎU?¾Oý «uU6 U ∫‰U6
∫‰U6
Ì…d?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ×? ? ? ? ? 5?ŽQ?Ð p?O?≈ «Ëd?E?½
—“U?? ? '« —U?? ? H? ? ý v?≈ ”u?? ? O? ? ?²« d?E½
∫‰U6 ¨„uÐ√ „«b/ w½œ“ ∫‰U6
rN?½U?? ƒ–√ u?? ? ?<U?½ Vł«u?? (« ©±® —e?? š
d?¼U?? ? ? I?« e?¹e?? ? ? ?F« v?≈ q?O?c« d?E?½
sJ ∫‰U?? 6 ¨U??L¼d??O? ž Íb?MŽ U?? ∫‰U??6 ¨„uÐ√ „«b?? / w½œ“ ∫‰U??6
∫ÍbMŽ
r?Nð«u?? ? ? √ v?K?Ž ÏÍe?? ? ? š r¼ƒU?? ? ? O? ? ? ?Š√
©≤®

dÐU?? ? G?K ÏW? ? ?×? ? ?O? ? ?C? ? ?) Êu?? ? ²? ? ?O*«Ë

∫õ WuKE*« …bONA« ¡«d¼e« qzUC) s æ
tK« ‰u?Ý— bMŽ ˜ tK« ‰u?Ý— ¡U?½ lL?²?ł« ∫XU?6 W?AzU?Ž sŽ
¡wD ?ð U?? wA9 W??L?ÞU??/  ¡U??−? / ¨…√d??« s?NM —œU??G?¹ rK/ ¨˜
Ë√ tMO1 sŽ U¼b?F6Q?/ ¨w²MÐSÐ ÎU³?Šd ∫‰U?I/ ¨U?NOÐ√ W?OA? UN?²O?A
¨XJ×??C? / ¡wAÐ U?¼—U?Ý r?Ł ¨XJ³??/ ¡wAÐ U¼—U??? / ¨tU??L? ý sŽ
ÆU¼dG^Ë 5F« oO{ ©±®
Ƶ¥∞ r6— WLłd𠨥¥π≠¥¥∏’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©≤®

±≥∂

U?LK/ ø5J³?²?/ —«d?UÐ UMMOÐ s ˜ tK« ‰u?Ý— pB?š ∫U?N XKI?/
vKŽ w?A? /_ XMJ U?? ∫XU??6 ø„—U?? Ý U0 wM¹d??³? š√ U??N? XK6 ÂU??6
pOKŽ w U0 pQÝ√ ∫UN XK6 ˜ w/uð ULK/ ¨ÁdÝ ˜ tK« ‰uÝ—
∫‰U?I/ w½—U?Ý ∫XU?6 ¨rFM/ Êü« U?√ ∫XU?I/ ¨wMðd?³?š√ ô≈ oŠ s
t½≈Ë ¨…d?? W?MÝ qJ w/ ʬd?? I?UÐ wM?{—U?? F¹ ÊU?? J ‹ q¹d?? ³? ?ł Ê≈
wIðS?/ ¨qł_« »«d²?6≈ bMŽ ô≈ p– È—√ ôË ¨5ðd? ÂUF« wM{—U?Ž
U?? ∫‰U?I? / w½—U??Ý rŁ ¨XOJ³??/ ¨p U½√ n?K« rFM/ Íd??³? ^«Ë tK«
ÆW_« Ác¼ ¡U½ ‰U6 Ë√ ø5MR*« ¡U½ …bOÝ w½uJð Ê√ 5{dð
qUJ wÐ√ sŽ r?KË ¨qOŽU?LÝ≈ sÐ vÝu s?Ž Í—U ³« t?łdš√
©±®
ÆW½«uŽ wÐ√ sŽ 5Š sÐ qOC/

∫˜ w³M« ‰¬ vKŽ …öB« æ
b?³? Ž s U? ∫˜ tK« ‰u??Ý— ‰U?6 ∫‰U??6 ÊU?L? O« sÐ W?H¹c??Š sŽ
Âu¹ Ϋb?? ž UMF?? v?U??Fð t?K« Ád??A? ?Š ô≈ w²??OÐ q?¼√ vKŽË wK?Ž vK^
©≤®
ÆWUOI«
…ö?? ? ^ w³?M« v?KŽ Êu?KB?ð WM?« q¼√ U?¹ rJ? U?? ? L? ? / ∫‰u?? ? 6√ ≠
øøø¡«d²Ð

Ƶ∏∏ r6— WLłd𠨥∏≥’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©±®
Æ∂≤¥ r6— WLłd𠨵±∞’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©≤® 

±≥∑

∫WÐU×B« W«bŽ …—uDÝ√ vKŽ Ϋœ— æ
‰Uł— w sF?/dOË ¨÷u(« vKŽ rJÞd?/ U½√ ∫‰U6 ˜ w³M« sŽ
ô p½≈ ∫‰u?I?O?/ ¨wÐU??×?^√ »— U¹ ∫‰u?6Q?/ ¨w½Ëœ Êu?−K²? ? O?/ rJM
sÐ ËdLŽ hH?Š wÐ√ sŽ Í—U ³« tłdš√ Æ„b?FÐ «uŁbŠ√ U Í—bð
©±®
ÆwKŽ

∫˜ w³M« d³ƒ bMŽ p²łUŠ VKÞ« æ
«–≈Ë ¨˜ tK« ‰u?Ý— d?³6 b?MŽ ÎUU?ł XMJ ∫‰U?6 t½√ w³?²?F« sŽ
…d??−? Š v≈ U½œË ¨U??NK?I? ŽË ‰eM/ ¨t W??6U½ vK?Ž q³??6√ b??6 wЫd??ŽQÐ
∫‰uI¹ QA½√Ë ˜ w³M«
t?? L?EŽ√Ë ŸU?? I?UÐ XM?)œ s d?? O? ? š U¹
r?<_«Ë ŸU?? ? ?I« s?N? ? ? ³? ? ? OÞ s? »UD?)
tM?<U?? ?Ý X?½√ d?? ?³? ? I? ¡«b?? ?H?« w?? ? H½
ÂdJ?«Ë œu?? '« t?? O? ?)Ë ·U?? H? ?F« t?? O? ?)
«u?ÌLÒK?]þ –≈ ÎrÌN]½Ò√ ÎuÒÒ§˚ ∫‰u??I¹ vU?F?ð tK«  b??łË ∫wЫd?Ž_« ‰U??6 rŁ
UÚЫ]uÒð Òt]KÄ «ËÌb?ÒłÒuÒ ̉u?ÌÝ]dÄ Ìr‡ÌNÒ Òd?ÒH?ÎG?Ò²?ÎÝ«Ò§ Òt]KÄ «ËÌd?ÒH?ÎG?Ò²ÎÝU?Ò" Ò„ËÌ¡U?Òł ÎrÌN?Ò4?ÌH½Ò√
©≤®
Æ˝UÚLOÏŠ]—
v≈ pÐ ÎU?FH?A²? w³½– s Ϋd?HG?²? tK« ‰uÝ— U¹ p²?¾ł b?6Ë
Æ∑≤∞ r6— WLłd𠨥∏¥’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©±®
Æ∂¥ r6— W¹¬ ∫¡UM« …—uÝ ©≤®

±≥∏

ÂuM« w/ ˜ w³?M« X¹√d?? / XLM/ ∫w?³? ²? ?F« ‰U?? 6 ¨·d??B?½«Ë ¨wЗ
b??6 qłË e?Ž tK?« Ê≈ ∫t qI?/ w?Ыd?Ž_« o(« w³??²? Ž U¹ ∫w ‰U?I? /
©±®
Æt dHž

∫©rDKð® Âb²Kð 5MR*« Â√ æ
¨Âb?²KðË w?J³ð w¼Ë W?B?H?Š v?KŽ d?L?Ž qšœ ∫‰U?6 d??L?Ž sЫ sŽ
rŁ pIK?Þ ÊU?J b??6 t½≈ ø˜ tK« ‰u??Ý— pIKÞ√ øp?U? ∫U??N ‰U?I? /
©≤® Î
Æ«bÐ√ pLKJ√ ô pIKÞ ÊUJ s¾ tK« .«Ë ¨wKł√ s pFł«—
rDK?½ U??bMŽ ÊuM'U?Ð W??OÐU¼u« UM?L? N?²?¹ «–U* Èdð U??O? / ∫‰u??6√ ≠
øø˜ w³M« XOÐ q¼√ vKŽ l6Ë Íc« rKE« vKŽ ÎUłU−²Š≈

∫d−×K dLŽ qO³Ið æ
v≈ vN?? ²½« »UD)« sÐ d??L? ?Ž X¹√— ∫‰U??6 W??F? OЗ sÐ f?ÐU??Ž sŽ
tK« ‰uÝ— X¹√— wMJË ¨X½√ U rKŽ√ w½≈Ë pK³6_ w½≈ ∫‰U6 d−(«
ÆpK³6 ˜
©≥®

ÆgLŽ_« sŽ W¹ËUF wÐ√ sŽ WŽULł sŽ rK tłdš√
W?F?O?A« q³??I¹ U?bMŽ sJ ¨d?−?(« qO?³? Ið d?L?F ‰ö?Š ∫‰u?6√ ≠
b?6 ©V^«uM?« dE½ W?N?łË s® Êu?½uJ¹ W?Šd?{_« rN?MŽ tK« w{—
°°°vUFð tKUÐ «uJdý√
Æ∑≥∏ r6— WLłdð ¨∂∞∞≠µππ’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©±®
Æ∑∑∑ r6— WLłdð ¨∂≥≤≠∂≥±’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©≤®
Æπ¥∏ r6— WLłdð ¨∑µπ’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©≥® 

±≥π

∫sR ô≈ p³×¹ ô æ
ôË sR?? ô≈ p?³? ×¹ ô t½√ ˜ w³M?« w≈ b??N? Ž ∫‰U??6 w?KŽ sŽ
Æo/UM ô≈ pCG³¹
©±®

ÆnOJË sŽ W³Oý wÐ√ sÐ dJÐ wÐ√ sŽ rK tłdš√

∫› dÐUł sŽ æ
tK«b³Ž sÐ dÐUł bMŽ XMJ ∫‰U6 qOIŽ sÐ bL× sÐ tK«b³Ž sŽ
qšb/ ¨d?HF?ł uÐ√Ë WOHM(« sÐ b?L×?Ë 5(« sÐ wKŽË t?²OÐ w/
X¹√— U?? w?M²Łb?? Š ô≈ tK?« „b?? A½√ ∫‰U?? I? ?/ ‚«d?? F« q¼√ s? qł—
rŁË ¨rš d¹b?GÐ W??H?×?'UÐ UMJ ∫‰U?I?/ ¨˜ tK« ‰u?Ý— s XF?L?ÝË
˜ tK« ‰u?Ý— UMOKŽ Ãd? ?/ ¨—U?H?žË WM¹e?Ë WMO?N?ł s d?O?¦?J ”U½
s ∫‰U6Ë wKŽ b?OÐ cšQ/ ¨ÎUŁöŁ Áb?OÐ —UýQ/ ¨Ì◊UD/ Ë√ Ì¡U?³š s
©≤®
ÆÁôu wKF/
Áôu XMJ
Ï

∫˜ tK« ‰uÝ— t³A¹ æ
sÐ s??(«Ë ¨˜ t‡‡?‡‡K« ‰u‡‡?Ý— X¹√— ∫‰U‡‡‡?‡6 W‡‡H??O? ×? ł wÐ√ sŽ
ÆtN³ý wKŽ
©≥®

Æ`O×^ ≠

Ʊ∞∞≥ r6— WLłdð ¨∏∞∞’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©±®
Ʊ∞¥≤ r6— WLłdð ¨∏≥≤’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©≤®
Ʊ∞µ≤ r6— WLłdð ¨∏¥∞’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©≥®

±¥∞

nOJ/ ˜ tK« ‰uÝ— t?³A¹ ‹ s(« ÂU?ù« Ê√ U0 ∫‰u6√ ≠
øøørUÐ tK²6 WOÝUI« rNÐuK6 rN²ŽËUÞ

∫ «u_« vKŽ Âö«Ë —u³I« …—U¹“ æ
s U?N?²KO ÊU?J U?LKJ ˜ tK« ‰u?Ý— ÊU?J ∫XU?6 UN½√ W?AzU?Ž sŽ
Âö??« ∫‰u?I? O?/ l?O?I? ³« v≈ qOK?« d?š¬ s Ãd?? ¹ ˜ tK« ‰u?Ý—
rJÐ tK?« ¡U?ý Ê≈ U½≈Ë ¨ÊËb??Žuð U? rJUð√Ë ¨5M?R? Âu?6 —«œ r?JOKŽ
©±®
Æb6dG« lOIÐ q¼_ dHž« rNK« ¨ÊuIŠô

∫W³(« oK) Íc«Ë æ
∫‰u?I¹ ÎU? OKŽ XF?L? Ý ∫‰U?6 gO??³?Š sÐ —“ sŽ XÐUŁ s?Ð Íb?Ž sŽ
˜ w³M« b?N?F t½≈ WL?EF« ÈœdðË WL?M« √dÐË W?³?(« oK/ Íc«Ë
Æo/UM ô≈ pCG³¹ ôË sR ô≈ p³×¹ ô t½√
©≤®

Æ`O×^ Y¹bŠ «c¼

∫©`O×d œUMÝSЮ rKÝ√ s ‰Ë√ æ
ÆwKŽ ˜ tK« ‰uÝ— l rKÝ√ s ‰Ë√ ∫‰U6 r6—√ sÐ b¹“ sŽ
©≥®

Æ UIŁ tUł—Ë qB² ÁbMÝ ∫gUN« w/ ≠
Ʊµµ∞ r6— WLłd𠨱±∏∏’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©±®
Ʊµµπ r6— WLłd𠨱±π¥’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨dJUŽ sЫ ©≤®
w?³?F« ÊU?L?¦?Ž sÐ rO¼«dÐ≈ s?Ð W?³?O?ý wÐ√ sÐ b?L?×? sÐ tK«b?³?Ž ¨W?³?O?ý wÐ√ sЫ ©≥®
¨÷U¹d« ¨U?OKO³?ý√ —«œ ¨Íd?LF« rO?¼«dÐ≈ sÐ e¹eF«b?³?Ž oOI?% ¨Í“U?G*« »U²?J ¨w/uJ«
Æ∂± r6— Y¹bŠ ¨±≥∞’ ¨≤∞∞± WO½U¦« WF³D« 

±¥±

∫VŠd ”√— oK) æ
∫‰U?I?/ › wK?Ž v≈ wMKÝ—√ ˜ tK« ‰u?Ý— Ê≈ rŁ ∫W??LKÝ ‰U?6
¨tuÝ—Ë tK« t?³×¹ Ë√ tuÝ—Ë tK« V×¹ Îö?ł— ÂuO« W¹«d« 5DŽ_
w/ ˜ tK« ‰u?Ý— oB?³?/ ∫‰U?6 ¨b??—√ u¼Ë Áœu?6√ tÐ X¾?−?/ ∫‰U?6
∫‰UI/ tHOÐ dD ¹ VŠd Ãd / ¨W¹«d« ÁUDŽ√ rŁ tOMOŽ
V?Šd?? ? ? w½√ d?? ? ? ³? ? ? O? ? ? š X?LK?Ž b?? ? ?ƒ
»d?? ? ? ? −? ? ? ? q?D?Ð Âö?? ? ? ? ?« w<U?? ? ? ? ý
V?N? K?ð X??K?³? ? ? ? ? ? ? ?ƒ√ »Ëd?? ? ? ? ? ? ? (« «–≈
∫› VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ ‰UI/
…—b?? ? ? O? ? ? ?Š w√ w?M?²? ? ? ?L? ? ? ?Ý Íc« U?½√
…d?E? M?*« t??¹d?? ? ? ? ? ? ? <  U?ÐU?? ? ? ? ? ? ? ž Y?O? K?<
…—bM?« q?O? ? ?< ŸU?? ?B?UÐ r?N? ? O? ? ?)Ë√
ÆtK« tLŠ— t¹b¹ vKŽ `²H« ÊUJË nOUÐ VŠd ”√— oKH/
©±®

Æ UIŁ tUł—Ë qB² ÁbMÝ ∫gUN« w/ ≠

∫«eN½« æ
U¹ UMF? X?‡MJ U? ∫w‡KŽ ‰U?6 ∫‰U?‡6 vKO wÐ√ sÐ sL?Šd?«b?³?Ž sŽ
ÊS?? / ∫‰U‡‡6 ¨r?‡‡JF?? X‡M?J b??I ¨t?K«Ë vKÐ ∫X?K6 ød‡‡?³? O? ? Ð vKO? UÐ√
Æ≥¥≤ r6— Y¹bŠ ¨≥∞≥≠≥∞≤’ ¨oÐU« —bB*« ¨W³Oý wÐ√ sЫ ©±®

±¥≤

YFÐË ¨lł— v²Š ÂeN½S/ ¨”UMUÐ —U/ dJÐ UÐ√ YFÐ ˜ tK« ‰uÝ—
∫˜ tK« ‰u?? Ý— ‰U??I? / ¨t??O≈ vN??²?½« v²??Š ”UMUÐ Âe?? N½S??/ ¨d??L? Ž
`²??H¹ tu?Ý—Ë t?K« t?³? ×¹Ë tu?Ý—Ë t?K« V×¹ Îö?ł— W?¹«d« 5DŽ_
ô b—√ U?½√Ë t²?OðQ/ w½U?Žb/ w≈ qÝ—Q?/ ∫‰U6 ¨—«d?HÐ fO ¨t tK«
b—√ U½√Ë nO?J tK« ‰uÝ— U¹ ∫XKI/ ¨W¹«d« w≈ l?/b/ ¨ÎU¾O?ý dBÐ√
d?(« t??H?J« r?NK« ∫‰U?6 rŁ w?MO?Ž w/ q?H?²?/ ∫‰U??6 øÎU?¾? O?ý d??BÐ√ ô
ÆœdÐ ôË dŠ bFÐ w½«–¬ UL/ ∫‰U6 ¨œd³«Ë
©±®

Æ UIŁ tUł—Ë qB² ÁbMÝ ∫gUN« w/ ≠

∫› ÊULKÝ æ
X½U?? J U??N?½_ W??×? ?O? ×? ?^ dJÐ wÐ√ W?? /ö??š Ê√ W?M« q¼√ w?Žb¹
ô≈ t?? 6b?? B¹ ôË ¡wÞU?? š Âö?J« «c¼ Ê√ ô≈ ¨W?ÐU?? ×? ?B« ŸU?? L? ?łSÐ
œb?Ž ÷«d²?Ž≈ vKŽ ‰bð W?×O?×^Ë …d?O¦?J ’u?B½ „UMN/ ¨Ãc?«
sÐ —U??L?ŽË œ«b?I*«Ë ÊU??LKÝË d??OÐeU?J t??²?/ö?š v?KŽ WÐU?×? B« s
U?NMË ¨r¼d?OžË ’U?F« sÐ b?OF?Ý sÐ bU?šË wA?³(« ‰öÐË d?ÝU¹
sЫ dJc?O/ ¨dJÐ wÐ√ t?²/ö) › ÊU?LKÝ t²{—U?F sŽ Ád?Jc½ U
∫W³Oý wÐ√
∫ÊU??L?KÝ ‰U??6 ∫‰U?? 6 dJÐ u?Ð√ l¹uÐ U* ∫‰U?? 6 wL??O? ?²« rO?¼«dÐ≈ sŽ
˜ rJ?O? ?³½ XO?Ð q¼√ w/ U?¼u?? L? ?²KF?? ł u? U?? √ ¨r²?? ³? ?^√Ë -Q?Dš√
ÆΫbž— U¼uL²KJ_
Æ≥µ± r6— Y¹bŠ ¨≥∞π≠≥∞∏’ ¨oÐU« —bB*« ¨W³Oý wÐ√ sЫ ©±® 

±¥≥

©±®

Æ UIŁ tUł—Ë qB² ÁbMÝ ∫gUN« w/ ≠
U?Ë r²?KF?/ ‰U?6 t½√ v?KŽ ‰bð Èd?š√  U¹«Ë— „UM¼ s?J ∫‰u?6√ ≠
ÆdJÐ wÐ√ W/ö) ÎUC/«— ÊUJ t½√ XÐU¦U/ ¨r²KF/

WO½«eUÐ l²L²« W¼«d
b?O? « W?ŠU?L?? 5(U?B« ÃU?NM? »U?²?J s ≤∂± r6— WQ???
∫ÁeŽ «œ w½U²O«
U½eUÐ …—u?N?A? X½UJ «–≈ rF?½ ¨W¼«dJ vKŽ W?O½«eUÐ l?²L?²« “u?−¹
ÆUN²Ðuð bFÐ ô≈ UNÐ l²L²« „dð ◊uŠ_U/

ø‰œUŽ tK« Ê√ vMF U
nOK?J²?J `?O?³? 6 qJ?/ ¨Vł«uÐ q ¹ ôË `O??³? I« qF??H¹ ô t½√ w?MF¹
W?³? 6U?F? Ë√ ¡w*«Ë s??;« 5Ð …«ËU??*« Ë√ t?²?6UÞ ‚u??/ ÊU?½ù«
¨tK« t?KF??H¹ Ê√ sJ1 ô p?– ‰U??¦?√Ë t?KF??H¹ r ¡wý v?KŽ ÊU??½ù«
ÆtMŽ ÁeM u¼Ë
∫tK« ‰bŽ d¼UE “dÐ√ sË
Æ—U³²šô«Ë ¡ö²Ðô« w/ ‰bF« ≠ ±
Ƶ∂≤ r6— Y¹bŠ ¨¥∂∞’ ¨oÐU« —bB*« ¨W³Oý wÐ√ sЫ ©±®

±¥¥

Ælz«dA«Ë qÝd« ‰UÝ—≈ w/ ‰bF« ≠ ≤
Æ»«u¦«Ë »UIF« w/ ‰bF« ≠ ≥
ÆÊU½û WOËR*« b¹b% w/ ‰bF« ≠ ¥
Æ—bI«Ë ¡UCI« w/ ‰bF« ≠ µ
ÆnOKJ²« w/ ‰bF« ≠ ∂
Æ—UO²šô« vKŽ ÊU½ù« …—b6 w/ ‰bF« ≠ ∑
ÆU¼dOžË
õ ¡«d¼e« …œôË
…œôË a¹—U?ð U¼d¹Ëeð V?^«uM« ‰ËU?? Š w²?« W??L? ?N*« q?zU???*« s
¨W??¦?F? ³« q³??6  bË U??N½√ Êu??Žb¹ V^«uM« i?F?³? / ¨õ ¡«d¼e«
 u³?¦ p–Ë W?¦F³?« bFÐ  bË U?N½√ WM« q¼√Ë WF?OA« Èd¹ U?LMOÐ
ÍËd?O?/ ¨W?HD½  —U?^Ë ˜ tK« ‰u?Ý— U?NËUMð w²« W?ŠU?H?²« d?³?š
∫fOL)« a¹—Uð w/ ÍdJЗU¹b«
W?L?ÞU?/ XK³??6 «–≈ pU? tK?« ‰u?Ý— U¹ XK6 ∫XU??6 W?AzU??Ž sŽË
t½√ ∫˜ ‰UI/ øÎöŽ UNI?FKð Ê√ b¹dð p½QJ UNO/ w/ p½U XKFł
U?? N? ²?KJQ?? / W??ŠU?? Hð w?MËUM/ W?M'« qO?zd??³? ?ł wMK?šœ√ wÐ Íd?? Ý√ U*
¨W?−¹b?š XF?6«Ë ¡UL?« s Xe?½ ULK/ Íd?Nþ w/ W?HD½  —U?B?/
U?N?²K³?6 W??HDM« pKð v≈ XI?²?ý« U??LKJ/ ¨W?HDM« pK?ð s W?LÞU?H?/ 

±¥µ

w³M« Ê√ tðd?O?Ý w/ ö*« ÈË—Ë ¨…u?³M« ·d?ý w/ b?F?Ý uÐ√ t?łd?š
W−?¹bš XF?6«u/ U?N²KJQ?/ WM'« s WŠU?H²Ð q¹d?³ł w½U?ð√ ∫‰U6 ˜
qO?³? Ið s d?¦Jð p½≈ ∫W??AzU?Ž XU?6 ∫W¹«Ë— w?/Ë ¨W?LÞU?HÐ XK?L?×?/
WM?'« wMK?šœ√ wÐ Íd?? Ý√ W?KO q?¹d?? ³? ?ł Ê≈ ∫˜ ‰U?? I? ? / ¨W?? L?ÞU?? /
W−¹b?š XKL×?/ w³K^ w/ ¡U —U?B/ U¼—ULŁ lO?Lł s wML?FÞQ/
s X³?^Q?/ W?L?ÞU?/ XK³?6 —U?L?¦« pKð v≈ XI??²?ý« «–S?/ ¨W?LÞU?HÐ
¨ÊËd?Oš sÐ qC?H« tłd?š ¨UN?²KJ√ w²« —U?L¦« pKð lO?Lł U?N²?×z«—
W?LÞU?/ …œôË Êu?J w?C?²?Ið  U¹«Ëd« Ác¼Ë v³?I?F?« dzU?š– w/ «c?J
ÊQÐ Ëd?LŽ uÐ√ Õd?^ b?6Ë ¨W¦?F³?« bFÐ ÊU?J ¡«dÝù« Ê_ W?¦?F³« b?FÐ
UMK?I½ U?L? J ˜ Ábu?? s 5FЗ√Ë Èb??Š≈ WMÝ X½U??J W?LÞU??/ …œôË
©±®
ÆÍUDKG …dOÝ s ÎUH½¬

˜ tK« ‰uÝdÐ s¬ s ‰Ë√
s ‰Ë√ u¼ dJÐ uÐ√ Ê√ «u?ŽœU?/ o?zU?I?(« t¹u?Að V^«uM« ‰ËU?Š
‹ VUÞ wÐ√ s?Ð wKŽ Ê√ `O?×? B« U??LMOÐ ¨˜ tK« ‰u??ÝdÐ s¬
∫ÍdJЗU¹b« ÍËdO/ ¨˜ tK« ‰uÝdÐ s¬ s ‰Ë√ u¼
VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ t?uÝ—Ë tK?UÐ s¬ d?J– ‰Ë√ ∫‚U×?Ý≈ sЫ ‰U?6

¨fOH½ fH½√ ‰«uŠ√ w/ fOL)« a¹—Uð ¨s?(« sÐ bL× sÐ 5Š ¨ÍdJЗU¹b« ©±®
Æ≤∑∑’ ¨ ËdOÐ ¨—œU^ —«œ ¨±Ã

±¥∂

w³M« ¡w?³M²?Ý« ∫pU?? sÐ f½√ sŽË ¨5?MÝ d?A? Ž sЫ c?¾? u¹ u¼Ë
©±®
Æt¦F³ w½UŁ ¡UŁö¦« Âu¹ wKŽ vK^Ë 5MŁù« Âu¹ ˜

ø‹ 5MR*« dO√ bË s¹√
∫ÍdJЗU¹b« dJ–
l³?Ð qO?H« ÂU?Ž b?FÐ WJ0 w?KŽ …œôË X½U?J …u?³M« b¼«u?ý w/Ë
©≤®
ÆW³FJ« w/ tðœôË X½UJ qO6Ë 5MÝ

tKUÐ «ËdHJ¹ r
r W?ŁöŁ 3_« ‚U?? ³? ?Ý ∫˜ tK?« ‰u?? Ý— sŽË ∫ÍdJЗU?¹b« d?? J–
sR?Ë f?¹ VŠU?^Ë VUÞ wÐ√ sÐ w?KŽ ∫5Ž W?/dÞ tKU?Ð «Ëd?HJ¹
˜ tK« ‰u?? Ý— l³ð s? ‰Ë√ ÊU??J ∫‚U??×? ?Ý≈ sЫ ‰U??6Ë ¨Êu?? Žd??/ ‰¬
c¾u¹ u¼Ë wKŽ tÐ s?¬ dJ– ‰Ë√ ÊUJ rŁ t²łË“ bK¹u?š XMÐ W−¹bš
5MŁù« Âu¹ ˜ w³M« YFÐ ∫…d?CM?« ÷U¹d« w/Ë ¨5MÝ d?A?Ž sЫ
©≥®
ÆtL−F w/ ÍuG³« tłdš ¨¡UŁö¦« Âu¹ wKŽ rKÝ√Ë

Æ≤∑π’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®
Æ≤∑π’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≤®
Æ≤∏∂’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≥® 

±¥∑

t½U1≈ vKŽ ‰bð VUÞ uÐ√ WO9Ë
∫ÍdJЗU¹b« dJ–
UÐ√ dCŠ U* ∫‰U6 t?½√ tMЫ Ë√ w³KJ« VzU« sÐ ÂUA¼ sŽ wJŠ
d?A? F? U¹ ∫‰U?I?/ r?¼U?^ËQ?/ g¹d?6 Áu??łË t?O≈ lL?ł …U??/u« VUÞ
bL×0 rJO^Ë√ w½≈Ë ∫‰U6 Ê√ v≈ tIKš s tK« …uH^ r²½√ g¹d6
qJ lU'« u¼Ë »d?F« w/ o¹bB«Ë g¹d6 w/ 5_« t½S?/ ΫdOš
W?/U? ? ÊU?K« ÁdJ½√Ë ÊUM'« tK³?6 d?QÐ ¡U?ł b?6Ë tÐ rJO?^Ë√ U?
dÐu?« q¼√Ë »d?? ?F« p?OU?? ?F? ? ^ v≈ d?E½√ w½Q?? ?J tK?« .«Ë ÊPM?A«
«u??6b?^Ë tðu??Žœ «uÐU??ł√ b?6 ”U?M« s 5H??F?C? ²? *«Ë ·«dÞ_«Ë
¡U?݃—  —U??^Ë  u*«  «d?L?ž rN?Ð ÷U? ?/ Ád??√ «u?LEŽ√Ë t?²? LKJ
Ê√Ë ÎUÐU?З√ U¼ƒU?? H? ?F? ?{Ë ÎUЫd?? š U¼—ËœË ÎUÐU?½–√ U¼b¹œU?M^Ë g¹d?? 6
b??6 ¨ÁbM?Ž r¼UEŠ√ t?M r¼b??FÐ√Ë t?? O≈ rN??łu??Š√ t?? OKŽ rN?? LEŽ√
U¹ ¨U¼œU??O?6 t??²DŽ√Ë U¼œ«R??/ t XH??^√Ë U¼œ«œË »d??F« t?²? C?×? 
b??Š√ pK¹ ô t?K«Ë ¨…U??L? Š tÐe??(Ë …ôË t «u½u??J g¹d??6 d??A? F? 
…b wHM ÊU?J uË ¨bFÝ ô≈ t¹bNÐ bŠ√ cšQ¹ ôË b?ý— ô≈ tKO³Ý
rŁ ¨w?¼«Ëb« tM?Ž XF?? /b?Ë e¼«e?? N?« tMŽ X?H? ?HJ? d?? šQð w?Kł_Ë
©±®
ÆpK¼

Æ≥∞±≠≥∞∞’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®

±¥∏

˜ w³M« ‘«d= w=  UÐ
vKŽ V?UÞ wÐ√ sÐ w?KŽ  UÐ WKO? Ê√ ¡U??O? Šô« w/ w«e?? G« ‰U??6
w½√ qOzUJ?O?Ë q¹d?³?ł v≈ vU??Fð tK« vŠË√ ˜ tK« ‰u?Ý— ‘«d?/
U?LJ¹Q/ d?šü« d?LŽ s ‰uÞ√ U?L?JbŠ√ d?L?Ž XKFłË U?LJMOÐ XO?š¬
tK« vŠËQ?/ ¨U¼U³?Š√Ë …UO(« U?L¼öJ —U?²šS?/ ø…UO?×Ð t³ŠU?^ dŁR¹
bL?× 5ÐË tMOÐ XO?š¬ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ q¦ U?L²MJ ö?/√ ∫UL?NO≈
v≈ UD³¼« ¨…U??O?(UÐ ÁdŁR¹Ë t??HM?Ð t¹b?H¹ t?ý«d?/ vKŽ w?KŽ  U?³?/
bMŽ qOzUJO?Ë tÝ√— bMŽ q¹d³?ł ÊUJ/ ¨ÁËbŽ s ÁUEH?ŠU/ ÷—_«
¨WJzö*« pÐ w¼U³ð VUÞ wÐ√ sЫ U¹ pK¦ s aÐ aÐ ∫ÍœUM¹ tOKł—
Ìt]K«Ò§ Ït]KÄ Ï U?Ò{ÎdÒ8 Ò¡U?ÒGϲÎЋ Ìt?Ò4ÎHÒ½ ÍÏd?ÎAÒ¹ sÒ8 Ï”U]MÄ ÒsÏ8Ò§˚ vUFð t?K« ‰e½Q/
©±®
Æ˝ÏœUÒ³ÏFÎUÏÐ ·ËÌ¡Ò—

WOžU³« W¾H« —ULŽ q²Ið
—U?LŽË W?M³ WM³ qL?×½ UMJ ∫b?−*« ¡UM?Ð dJ– w/ `O?×?B« w/Ë
`¹Ë ∫‰uI¹Ë t?MŽ »«d²« iHM¹ qF?−/ ˜ w³M« Á¬d?/ 5²M³ 5²M³
¨—UM« v≈ t½u?Žb¹Ë WM'« v?≈ r¼u?Žb¹ WO?žU?³« W?¾?H« tK²?Ið —U?L?Ž
W¹ËU?F? »d?Š w/ —U?L?Ž q²?I?/ ¨7H« s tKUÐ –u?Ž√ ∫—U?L?Ž ‰u?I¹Ë
©≤®
ÆwKŽ W¹«— X% 5HBÐ
Æ—UM« qšbð ·uÝ WOžU³« W¾H« Ê√ `{«Ë ∫‰u6√ ≠
Æ≥≤∂≠≥≤µ’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®
Æ≥¥µ’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≤® 

±¥π

tK« s dQРë˓
VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ VDš 5Š ˜ w³M« W³Dš ÍdJЗU¹b« dJ–
∫W³D)« Ác¼ s ¡Î eł qIM½Ë ¡«d¼e« WLÞU/ ‹
©±®

Æt²łË“ b6Ë wKŽ s WLÞU/ ÃË“√ Ê√ w½d√ vUFð tK« Ê≈ rŁ

”UM« vIý√
∫ÍdJЗU¹b« dJ–
‰u?Ý— U¹ vK?Ð ∫UMK6 ¨5Kł— ”UM« v?I?ýQÐ U?LJŁb??Š√ ô√ ∫‰U?6 rŁ
wKŽ U¹ pÐd??C¹ Íc«Ë W?6UM« d?I? Ž Íc« œu?LŁ d?L?O? Š√ ∫‰U?6 ¨tK«
c?? ?š√Ë® Ác?¼ U?? ?N?M q?³ð v?²? ? Š ©t½d?? ? 6 vK?Ž Áb¹ l?{ËË® Ác¼ v?KŽ
©≤±®
Æ…dCM« ÷U¹d« w/ «cJ bLŠ√ tłdš ©t²O×KÐ

…dND …d¼UÞ
U?N —√ rK/ s?(UÐ WLÞU?/ XK³?6 ∫‰U6 fO?L?Ž XMÐ ¡UL?Ý√ sŽË
ôË iO??Š w?/ ÎU? œ W??LÞU?? H —√ r w½≈ tK?« ‰u??Ý— U¹ ∫XK?I? / ÎU? œ
Âœ UN Èd¹ ô …dND …d¼UÞ w²MЫ Ê√ XLKŽ U√ ∫˜ ‰UI/ ¨”UH½

Æ≥∂≤’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®
Æ≥∂¥’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≤®

±µ∞

w/ Ád?J– ¨U?{d« vÝu sÐ w?KŽ ÂUù« t?łd?š …œôË ôË YLÞ w/
©±®
Æv³IF« dzUš–

‹ 5H(« vKŽ ˜ w³M« ¡UJÐ
q¦?? qF?H? / ˜ w³M« ¡U??−? / 5?(« bË ‰u??Š b?F?Ð ÊU?J U??LK/
3 w√Ë wÐ√ „«b??/ ∫XK6 ¨˜ vJ³?? / Ád??−? Š w/ t??²?KF??łË ¨‰Ë_«
s W?O?žU?³« W?¾? H« tK²?I?²?Ý t½≈ ¡U?L?Ý√ U¹ «c¼ w?MЫ ∫‰U?I?/ ø„ƒUJÐ
©≤®
Æw²ŽUHý tK« rNU½√ ô w²√

a‡‡*« v≈
s ∫‰U?I?/ g¹d6 ¡«u? VŠU^ u¼Ë W?×KÞ wÐ√ s?Ð W×KÞ ÕU?B?/
5H??B?« 5Ð U??O? I? ?²« U??LK/ V?UÞ wÐ√ sÐ wK?Ž t “d??³? / øw?½“—U??³¹
©≥®
Æa*« v≈ UNIKH/ t²U¼ vKŽ nOUÐ wKŽ tÐd{

Æ¥±∑’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®
Æ¥±∏’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≤®
Æ¥≥µ’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≥® 

±µ±

W¹ËUF …b«Ë bM¼
∫ÎUC¹√ W³²Ž XMÐ bM¼ XU6Ë
b?? ?ŠQÐ w?? ? H½ …e?? ?L? ? Š s? XO?? ?H? ? ý
b?? ? ? ? ? ? ³?J?« s?Ž t??M?D?Ð  d?? ? ? ? ? ? I?Ð 5?Š
b?? ? ? ? ? ?ł√ X??M?< U?? ? ? ? ? ? „«– w??M?Ž V?¼–√
b?? ?I? ? ²*« b?¹b?? ?A« Êe?? ?(« W?? ?Žu? s
œd?Ð »u?ÐR?? ? ? ? ? A?Ð r??<u?K?F?ð »d?? ? ? ? ? («Ë
b?? ? ?Ý_U?? ? ?< r?J?OK?Ž ÎU? ? ? «b?? ? ?ƒ√ Âb?? ? ?I?ð
∫bŠ√ sŽ ÊuJdA*« ·dB½« 5Š W³²Ž XMÐ bM¼ XU6Ë
W?? ? ?L? ? ?ł q?ÐöÐ w?? ? ? H½ w?)Ë XF?? ? ?ł—
w³K?D ÊU??< Íc« i?FÐ wMðU?? ) b??ƒË
r¼d?O? žË g¹d?ƒ s —bÐ »U??×?d√ s
»d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¦? ¹ ‰¬Ë r??N? M? r??ýU??¼ w??M? Ð
s?J¹ r?Ë ÎU? ? ?¾? ? ?O? ? ?ý XK?½ b?? ? ƒ wM?MJ?Ë
w³?<d??Ë Íd?O?? w) u?ł—√ X?M< U?L?<
…—UJ U??N?O?/ …√d?≈ X?½U?JË ÊU?O?H? Ý wÐ√ sÐ W¹ËU?F? Â√ Ác¼ bM¼Ë
©±®
ÆWH½¬ fH½ UNË …—uJ–Ë
Æ¥≥π’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®

±µ≤

˜ w³M« ¡UJÐ …bý
vJÐ Îö?O?²?6 …e?L?Š ˜ w³M« È√— U* ∫‰U?6 t?K«b?³?Ž sÐ dÐU?ł sŽ
©±®
ÆoNý tÐ q¦ U È√— U*Ë
Æ‹ 5(« vKŽ U½¡UJÐ dJM²¹ iF³« Ê√ VO−F« ∫‰u6√ ≠

ørN²ŽU−ý s¹√
‰UD?Ð_« d??O¼U?? A? ? s œË sÐ Ëd?? L? Ž ÊU?? JË ∫ÍdJ?ЗU¹b« d?? Jc¹
—bÐ Âu¹ qðU6 ÊUJ b6Ë ¨qł— nQÐ t½ubF¹ «u½U?JË ¨»dF« ÊUF−ýË
Ãdš ‚b?M)« Âu¹ ÊUJ U?LK/ ¨Î«bŠ√ b?NA¹ rK/ W?Š«d'« t?²²³Ł√ v?²Š
U/Q< Êu?²<UÝ »U?×d_«Ë …“—U³*« VKÞË ‰U?−/ t½UJ ÈdO ÎU?LKF
dJ– ¡UH²Jù« w/Ë ¨t²ŽU−ý ÊuLKF¹ «u½UJ rN½_ dOD« rNÝ˃— vKŽ
ÈœU½ U* œË b?³? Ž sÐ Ëd?L?Ž Ê√ wzU?J³« W¹«Ë— d?O?ž w/ ‚U??×?Ý≈ sЫ
U¹ t? U½√ ∫‰U??I? ?/ b¹b?? (UÐ l?MI?? u¼Ë wKŽ ÂU?? 6 ø“—U?? ³¹ s VK?D¹
qF?? łË Ëd??L? ?Ž ÈœU½ rŁ ¨Ëd?? L? Ž t½√ f?Kł« ∫t ‰U?? I? / ¨tK?« ‰u??Ý—
øU?NKšœ rJM q²6 s t½√ Êu?LŽeð w?²« rJ²Mł s¹√ ∫‰uI¹Ë rN? Ðu¹
‰UI/ ¨tK« ‰uÝ— U¹ t U½√ ∫‰UI?/ wKŽ ÂUI/ øÎöł— w≈ ÊË“d³ð ö/√
∫‰U6Ë W¦U¦« ÈœU½ rŁ ¨ËdLŽ t½≈ fKł« ∫t

Æ¥¥±’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±® 

±µ≥

¡«b??M?« s?? X??×? ? ? ? ? ? ? ? ?×? Ð b?? ? ? ? ? ? ? ? I? Ë
“—U?? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? s? q?¼ r?J?F? ? ? ? ? ?L? ? ? ? ? ?−?Ð
l??−? ? ? ? ? ? ? ? ? ? A? ?*« 6??ł –≈ X??H? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ƒËË
e?? ? ? ? ? ? ? ? łU??M?*« q??łd??« W?? ? ? ? ? ? ? ? H? ? ? ? ? ? ? ? ?ƒË
v?²? ? ? ? ? ?H?« w?) W?? ? ? ? ? ŽU?? ? ? ? ? −? ? ? ? ? ?A?« Ê≈
e?z«d?? ? ? ? ? G?« d?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? š s?? œu?? ? ? ? ?'«Ë
∫‰U?I?/ ¨Ëd?L?Ž t½≈ ∫‰U?I?/ ¨tK« ‰u?Ý— U?¹ t U½√ ∫‰U?6Ë wKŽ ÂU?I?/
u¼Ë t??OKŽ t??O≈ vA?L? / ¨˜ tK« ‰u??Ý— t Ê–Q??/ ¨Î«d??L?Ž ÊU??J Ê≈Ë
∫‰uI¹
„U??ð√ b?? ? ? ? ? ? ? ?I? ? ? ? ? ? ? ? ?) s??K? −? ? ? ? ? ? ? ? F? ð ô
e?? ? ?łU?? ? Ž d?? ? ?O? ? ?ž p?ðu?? ? d V?O? ? ?−? ? ? 
…d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? B? ÐË W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? ½ Ë–
e??zU?? ? ? ? ? ? ? ? ) q?< v??−? M? ‚b?? ? ? ? ? ? ? ? B? «Ë
r?? O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ƒ√ Ê√ u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ł—√ w?? ½≈
e?? zU?? M? ?'« W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ×? ?zU?? ½ p?? O? ?K? ?Ž
¡ö?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ W?? Ðd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? { s?? 
e?¼«e?? ? ? ? ? N?« b?M? Ž U?¼d?? ? ? ? ? <– v?I? ? ? ? ? ?³?¹
∫‰U6 ø·UM b?³Ž sЫ ∫‰U6 ¨wKŽ U½√ ∫‰U?6 øX½√ s ∫ËdLŽ ‰U?I/

±µ¥

u¼ s pULŽ√ s wš√ sЫ U¹ „dOž ∫‰U6 ¨VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ U½√
U?? tK«Ë w?MJ ∫wKŽ ‰U??I? ?/ ¨pœ o¹d¼√ Ê√ Ád??J√ w½S??/ p?M sÝ√
rŁ —U½ WKF?ý t½Q?J t?H?O?Ý q?ÝË ‰e½Ë VC?G?/ ¨pœ o¹d¼√ Ê√ Ád?J√
nO??J ∫wKŽ t ‰U??I? / t??Ýd??/ vKŽ ÊU??J t½√ ‰U??I¹Ë ¨wKŽ u??×½ q³??6√
rŁ t??Ýd??/ sŽ ‰e?M/ ¨wF?? ‰e½≈ s?JË øpÝd??/ vKŽ X?½√Ë pKðU??6√
U¼bI?/ UNO/ Ëd?LŽ tÐdC?/ t²6—bÐ › wKŽ tK³?I²ÝU/ Áu?×½ q³6√
q³?Š vKŽ wKŽ tÐd?C?/ t?−A?/ t?Ý√— »U?^√Ë nO?« UN?O?/ X³Ł√Ë
·dF/ dO³J²« ˜ tK« ‰uÝ— lLÝË ©±® ÃU−F« —UŁË jI/ oðUF«
©≤®
ÆtK²6 ÎUOKŽ Ê√
—U?I? H« «– t?H? O?Ý ÁUD?Ž√ wKF ˜ tK« ‰u??Ý— Ê–√ U* W¹«Ë— w/Ë
©≥®
ÆtOKŽ tMŽ√ rNK« ∫‰U6Ë t²ULŽ tLLŽË b¹b(« tŽ—œ t³√Ë
…b?O?³?Ž  c?š√ wN≈ ∫‰U?6Ë ¡U?L?« v≈ t?²?U?L?Ž l/— W¹«Ë— w/Ë
ö?? / w?L? ?Ž sÐ«Ë w?š√ wKŽ «c?¼Ë b?? Š√ Âu¹ …e?? L? ? ŠË —bÐ Âu¹ w?M
s d?? H½ w/ wKŽ t?? O≈ vA?? L? / ¨5Ł—«u« d?? O? š X½√Ë «œd?? / w½—cð
XK³??6Q?/ ¨U??NM «u??L?×? ²?6« w²?« …d?G? ¦« vKŽ «Ëc??š√ v²?Š 5?LK*«
U¹ ∫wK?Ž t ‰U??6 tKO??šË Ëd??L? Ž n6Ë U??LK/ r¼u??×½ o?MFð ÊU??Ýd??H«
v≈ g¹d??6 s qł— „u?Žb¹ ô Ê√ t?K« b¼U?Fð p½√ X?F?L?Ý Ëd??L?Ž
5²K)« ÈbŠ≈ v≈ ∫©¡UH²Jù« w/Ë® ¨UL¼«bŠ« tM  cš√ ô≈ 5²Kš
Æ—U³G« ©±®
Æ¥∏∑≠¥∏∂’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≤®
Æ¥∏∑’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≥® 

±µµ

v≈Ë tK« v≈ „u?Žœ√ w½S/ ∫wKŽ ‰U?I/ ¨qł√ ∫‰U?6 ¨tM UN?ðcš√ ô≈
v≈ lł—U?/ ∫‰U6 ¨p– w/ w W?łUŠ ô ∫‰U?6 ¨ÂöÝù« v≈Ë tu?Ý—
tz«bŽ√ vKŽ dHþË bL× d√ rE²½« ÊS/ UMF ‰U²I« „dð«Ë „—U¹œ
‰U?6 ¨tU?²?6 d?O?š s pÐuKD qB?×?/ ô≈Ë tðœb?√Ë tðb?F?Ý√ b?I?/
¡UH?O²?Ý« vKŽ  —b6 b?6Ë nOJ «c¼ sKI¹ ô g¹d?6 ¡U½ Ê≈ ∫Ëd?LŽ
XK/√Ë —bÐ Âu?¹ Õd?ł Ëd??L?Ž ÊU??J b?6Ë ¨tÐ ·√ r?Ë lł—√ U½√Ë Í—c½
w½S?/ ∫wK?Ž ‰U?I?/ ¨b?L?×? s? rI?²M¹ v²?Š s?¼b¹ ô Ê√ —c½Ë ÎUЗU¼
¨pK²6√ Ê√ VŠ√ U tK«u/ w?š√ sЫ U¹ ∫t ‰UI/ ¨‰«eM« v≈ „uŽœ√
r×?²?6U/ p– b?MŽ ËdL?Ž vL?×?/ ¨pK²?6√ Ê√ VŠ√ wMJË ∫wKŽ ‰U?6
wKŽ vK?Ž q³?6√ rŁ t??N?łË »d??{Ë Ád?H? ŽË t?H?O? Ý qÝË t?Ýd??/ sŽ
XL×?²6« v²?Š We?NM rNKOš Xłd?šË wKŽ tK²?I/ ôËU&Ë ô“U?M²/
©±®
ÆWЗU¼ ‚bM)«

tð—u9 wM¹d¹  u*«
V¼Ë w?Ð√ sÐ …d??O? ?³¼Ë »UD?)« sÐ —«d??{ q?L? Š rŁ ∫W?¹«Ë— w/Ë
wKŽ t?łË v≈ dE?½ U?LK/ —«d?{ U?Q?/ ¨U?L?N?O≈ q³?6√ u?¼Ë wKŽ vKŽ
 u*« Ê√ w qOš ∫‰U6 ¨Á—«d/ V³?Ý sŽ q¾Ý p– bFÐË ¨ÎUЗU¼ vË
©≤®
Ætð—u^ wM¹d¹
Æ¥∏∑’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®
Æ¥∏∑’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≤®

±µ∂

ËdLŽ Xš√ …œUNý
v²?Š Ëd?LŽ Xš√  ¡U?−?/ t?³K¹ r Ϋd?LŽ q²?6 U* ÎU?OKŽ Ê√ ÍË—Ë
R?H?J ô≈ tK²?6 U? ∫XU?6 t?³KÝ »uK?? d?Ož t?ð√— U?LK/ ¨t?OKŽ XU?6
 Q??A?½Q??/ ¨VUÞ w?Ð√ sÐ wKŽ ∫«u?U??6 ¨tKðU?? 6 sŽ XQ??Ý r?Ł ¨.d??J
∫5²O³« s¹c¼
tK?ðU?? ?ƒ d?? ?O? ? ž Ëd?? ? L? ? Ž qðU?? ?ƒ ÊU?? ? < u
b?Ð_« d?? ? ? ? ? ? š¬ t?? ? ? ? ? ? O?K? Ž w?J?Ð√ X?M? J?
t??Ð »U?? ? ? ? ? ? ? F?¹ ô s?? t?K? ðU?? ? ? ? ? ? ? ƒ s?J? 
©±®

bK³« W?C?O?Ð ÎU1b?ƒ vŽb¹ ÊU?< s

d³Oš qDÐ
∫ÍdJЗU¹b« dJ–
w/Ë dJÐ u?Ð√ w½U?¦?« w/Ë d?L? Ž qðU??6 ‰Ë_« Âu?O?« w/ W¹«Ë— w/Ë
U?√ ∫˜ w³M« ‰U??6 v??√ U?LK/ ¨s?B?(« `²??H¹ rË d??L?Ž YU??¦«
tu?Ý—Ë tK« V×¹ —«d?/ d?Ož Ϋ—«d?J Îö?ł— Ϋb?ž W¹«d« 5DŽ_ tK«Ë
©≤®
Æt¹b¹ vKŽ tK« `²H¹ tuÝ—Ë tK« t³×¹Ë

Æ¥∏∏’ ¨±Ã ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®
Æ¥∏’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≤® 

±µ∑

d³Oš »UÐ lU
sJ ¨Î«bł ÎöOIŁ ÊUJË b¹b?(« s ÊUJ d³Oš »UÐ Ê√ ·ËdF*« s
d??O?√ …u??6Ë W??ŽU?−? ý sŽ WM?« q¼√ —œU?B? tðd??J– U?? v≈ dE½«
∫ÍdJЗU¹b« dJcO/ ¨‹ 5MR*«
”d²?ðË tFKI?/ b¹bŠ s ÊU?JË sB(« »UÐ ‰ËUM²?/ wKŽ VC?G/
vKŽ tKLŠ p– b?FÐ ÎUOKŽ Ê√ ÍË— …u³M« b¼«uý w/Ë ¨t?H½ sŽ tÐ
ÆvN²½« ¨sB(« ÊuLK*« qšœ v²Š …dDM6 tKFłË ÁdNþ
¡«—Ë b¹b(« »U³« p– wKŽ vI√ U¼—«“Ë√ »d(« XF{Ë U* rŁ
∫dŽUA« ‰U6 »U³« «c¼ w/Ë Î«d³ý 5½ULŁ ÁdNþ
d?? ? ? ? ³? ? ? ? ? O? ? ? ? ?š W?M?¹b?*« »U?Ð v?— w?K?Ž
©±®

rK?¦¹ r? U?? ? O? ? )«Ë «d?? ? ³? ? ý 5?½U?? ? LŁ
rË d?? ³? ?O? ?š »UÐ wK?Ž lK6 ∫W?? O?½bK« V¼«u?*« w/Ë ∫ÎU? ?C¹√ d?? J–Ë
©≤®
ÆbNł bFÐ ô≈ öł— ÊuF³Ý tJd×¹
sB?(« v≈ vN?²½« U* ÎU?O?KŽ Ê√ wI?N?O?³« W¹«Ë— w/Ë ∫ÎU?C¹√ d?J–Ë
Îöł— ÊuF³Ý ÁbFÐ tOKŽ lL?²łU/ ÷—_UÐ ÁUIQ/ tЫuÐ√ bŠ√ »c²ł«
©≥®
Æt½UJ »U³« «ËœUŽ√ Ê√ ΫbNł ÊUJ/ UM

Ƶ±’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®
Ƶ±’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≤®
Ƶ±’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≥®

±µ∏

‹ wKF W«d
W??³?FJ?« UMOð√ 5Š ∫‰U??6 t½√ wKŽ s?Ž ÍË— …d?CM?« ÷U¹d« w/Ë
bF?B/ ©±®W³?FJ« VMł v≈ XK−/ fKł« ∫˜ tK« ‰uÝ— w ‰U6
∫w ‰U?6 ¨t??²?% wM ÎU?H? F?{ È√d?/ tÐ i?N½_ X³¼c?/ w³J?M vKŽ
∫w ‰U??6Ë ˜ tK?« ‰u??Ý— w f?KłË wM?Ž ‰eM/ X?K−??/ ¨f?Kł«
w≈ qO ¹ t½√Ë wÐ iNM/ tO³JM vKŽ  bFB/ ¨w³JM vKŽ bF^«
ÆXO³«  bF^ v²Š ¡UL« o/√ XKM X¾ý u w½√
b??F? ^ 5Š ÎU?O?KŽ sŽ ˜ tK« ‰u??Ý— ‰Q??Ý …u??³M« b¼«u??ý w/Ë
XF?? Hð—« b?? 6 V−?? (« ÊQ??J w½«—√ ∫w?KŽ ‰U?? 6 ø„«dð nO?? J ∫t??³J?M
vÐuÞ ∫˜ w³M« ‰U?I/ ¨¡U?L« o/√ XK?M X¾ý u w½√ w≈ qO? ¹Ë
©≤®
Æo×K qLŠ√ w vÐuÞË o×K qLFð p
ÎU¹u?? ?6 ÊU?? ? J ‹ VUÞ w?Ð√ sÐ w?KŽ Ê√ ·Ëd?? ?F?*« s ∫‰u?? ?6√ ≠
t ˜ w³M« qLŠË ˜ w³M« qL( t?²ŽUD²Ý« ÂbŽ sJ ¨ÎU?ŽU−ý
ÆrNH/ WIOLŽ —«dÝ√ UNO/

‹ q¹d³ł te½√Ë ˜ bL× tF=—
ÎUÐœQð »«e??O*« »u?^ s t???H½ vI?Q?/ ‰eM¹ Ê√ œ«—√ ÎU? OKŽ Ê√ rŁ
w³M« t?Q??/ ¨r?³?ð ÷—_« vKŽ l6Ë U*Ë ˜ w³M« v?KŽ W?I? H?ýË
ÆWJ `²/ w/ bBI¹ ©±®
Æ∏∂’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≤® 

±µπ

UË lO/d« ÊUJ?*« «c¼ s wH½ XOI√ w½_ ∫‰U6 ¨t?L³ð sŽ ˜
pe½√Ë b??L?×? pF?/— b??6Ë r√ p³?O? B¹ nO??J ∫‰U?6 ¨r√ wM?ÐU?^√
©±®
Æq¹d³ł
Ác¼ vKŽ rN*UŽ sË WM« q¼√ —œUB? s  U³Ł« «c¼ ∫‰u6√ ≠
ÆWÐU×B« s bŠ_ sJð r w²«Ë ‹ 5MR*« dO_ W«dJ«

õ WLÞU= XOÐ
W?FOÐ w/ «u?³C?ž s¹d?łUN*« s ÎôU?ł— Ê√ W?³I?Ž sÐ vÝu d?J–Ë
XOÐ ö??šb?? / «u??F« sÐ d??OÐe?«Ë VUÞ wÐ√ sÐ w?KŽ rNM d?JÐ wÐ√
WÐUBŽ w/ »UD)« sÐ dL?Ž UL¼¡U−/ ˜ tK« ‰uÝ— XMÐ WLÞU/
Wö?Ý sЫ WLKÝË d?OC?š sÐ bO?Ý√ rNO?/ —UB½_«Ë s¹dłU?N*« s
wł—e?? ? )« ”U?? ?L? ? ?ý sÐ f?O? ? 6 sÐ X?ÐUŁË ÊU?? ? OK?N? ? ý_« g?6Ë sЫ
d?−?(« tÐ »d?C?/ d?OÐe« nO?Ý Âu?I« b?Š√ c?š√ v²?Š U?L¼u?LKJ/
©≤®
Æa« ÆÆÆÁdJ v²Š

Æ∏∑≠∏∂’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®
Ʊ∂π’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©≤®

±∂∞

õ ¡«d¼eK dFý
rŁ t?? ²? ?L? A? ?/ ˜ tK?« ‰u??Ý— »«dð s? WÐdð  c?? š√ W¹«Ë— w/Ë
∫‰uIð  QA½√
b?? ? ? ?L? ? ? ? Š√ W?Ðd?ð r?ý s v?K?Ž «–U?? ? ? ?
U?? ? ?O«u?? ? ?ž ÊU?? ? ?e« Èb?? ? ? rA?¹ ô Ê√
U?? ? ? ?N?½√ u V?zU?? ? ? ?B? ? ? ? w?KŽ X?³? ? ? ? d
©±®

U?? ?OU?? ?O? Êd?? ?d ÂU¹_« vK?Ž X³?? ?d

dÐUM*« vKŽ ‹ 5MR*« dO√ sF
v²Š W¹ËUF s“ cM dÐUM*« vKŽ ‹ 5MR*« dO√ sF dL²Ý«
¨pK*«b??³? Ž sÐ ÂU?A?¼ s“ v²?Š q?O?6Ë e¹e??F« b??³?Ž s?Ð d?L? Ž s“
s¹c« V?^«uM« ¡U??LKŽ W??J—U??A? Ë lL??? Ë È√d?? vKŽ ÊU??J p–Ë
sŽ ŸU?? ?/b« —U?? ?F? ?ý Êu?? ?F? ?/d¹ r?¼Ë ÊU?? e« «c?¼ w/ U?MO≈ «Ëd?? ?Nþ
Ád?√Ë „uKF?BÐ ö?š d?LŽ Ê√ ÍË— ∫ÍdJ?ЗU¹b« d?JcO?/ ¨WÐU?×?B«
VD O/ ”UM« d?Nþ√ 5Ð ÎUUł dLŽ ÊU?J 5Š «bž tO≈ ¡w−¹ Ê√
ôË «c?JË «c?J q?6 X½√Ë «c?JË «c?J ‰u?6Q??Ý w½≈ ∫t ‰U?6Ë t?²?MЫ t?O≈
Íc« X6u« q¦ w/ bG« s qłd« ¡U−/ ¨W?×KB tO/ ÊS/ n ð
¨WłUŠ pO≈ w Ê≈ 5MR*« d?O√ U¹ ∫‰UI/ ¨tO/ t?OðQ¹ Ê√ dLŽ Ád√
Ʊ∑≥’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±® 

±∂±

wHJ𠉜UŽ WHOKš X½√Ë .√ dOI?/ qł— U½√ ∫‰U6 øp²łUŠ UË ∫‰U6
rN??/ ¨p²MЫ pO≈ VDš√ w?½S?/ oK)« Zz«u??Š wC?IðË ”U?M« ÊR?
X½√ ∫qłd?K ‰U??6Ë p– sŽ d?? L? Ž rN??FM?L? / tz«c¹«Ë Ád??łe?Ð ”UM«
W??H?OKš XM?J s¾ ∫qłd« ‰U??6 ¨UMMOÐ …¡U??H?J ö??/ W?H? OKš U½√Ë d??O?I? /
XK/ ‰U?(« ¡wÝ ÎU?Ju?KF?^ XMJ s¾Ë ˜ w³M« s d?³?JQÐ XK/
dÐU?M*« vKŽ t?½uMF?Kð rJ½√ Y?O? ?Š s VUÞ w?Ð√ sÐ wK?Ž s √u?? ÝQÐ
”UM?« U??N¹√ ∫‰U?? 6Ë d??L? ?Ž ÕU??B? ?/ ¨˜ tK?« ‰u??Ý— 7š ÊU?? J u¼Ë
t?³? −¹ r U??LK/ ¨Áu?³? O?łQ??/ tЫu?ł v?KŽ —b?6√ ô qłd« «c?¼ wMe√
tłË a¹—«u?²« w/ ¡UłË ¨p– b?FÐ tJdðË sFK« l/dÐ d?LŽ d?√ bŠ√
t?²MЫ t?O≈ VD ¹ Ê√ ÎU?¹œu?N¹ d?√ d?LŽ Ê√ u?¼Ë sFK« „dð w/ d?š¬
øÍœu?N¹ X½√Ë w≈ VD ?ð nO?J ∫d?L?Ž t ‰U?I?/ Íœu?N?O« U?N?³D ?/
‰UI?/ øVUÞ wÐ√ sÐ wKŽ s t²MЫ rJO³?½ ÃË“ nOJ ∫ÍœuNO« ‰U?I/
‰U??I? / ¨5?LK*« dÐU?? J√Ë s¹b« ¡U??LE?Ž s ÎU? OKŽ Ê≈ p?×¹Ë ∫d??L? Ž
‰U?I?/ ”U?M« vKŽ d?L?Ž q?³?6Q?/ ødÐUM*« vK?Ž t½uMFKð rK/ ∫Íœu??N?O«
©±®
Æa« ÆÆÆsFK« „d²Ð d√ »«u'« sŽ «Ëe−Ž U*Ë ¨Áu³Oł√ rN

Æ≥±∑’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®

±∂≤

WO√ ‰¬ oH= s
…œU??ł s?Ž W??O? ?√ ‰¬ ·«d??×½≈ v?KŽ …d??O? ?¦? J b¼«u?? ý a¹—U?? ²« w/
v{d?? ²¹ ‰«“ U?? iF?? ³« Ê√ nÝ_« b?¹b??ý l?Ë ¨o(«Ë »«u?? B«
Ád??J– U? rN??³U??¦? sË ¨d?√ …ôË r?¼d?³? ²? F¹Ë «c¼ UMu¹ v?≈ rNMŽ
∫‰UI/ pK*«b³Ž sÐ b¹e¹ sÐ bOu« ÊQý w/ ÍdJЗU¹b«
sÐ `U?^ sŽË ¨ÆÆÆÆÎUJ²N²? ÎUI?ÝU/ ÊU?JË ÆÆÆÆoÝUH« ”U³?F« uÐ√
d?Nþ ‚u?/ d?L?)« »d?ý√ ∫‰U?6Ë Z×¹ Ê√ b?Ou« œ«—√ ∫‰U?6 ÊU?L?OKÝ
ÎUu¹ qšœ t?½√ p– s dO¦?J tI?/Ë tðU¹d?HJ s tMŽ qI½Ë ¨W?³FJ«
t XUI/ UNð—UJÐ ‰«“√Ë U?NOKŽ „d³/ UN𜫜 l WU?ł t²MЫ błu/
∫bA½Q/ ¨”u:« s¹œ «c¼ ¨…œ«b«
ÎU? ? ? ? ? ? L? ? ? ? ? ? ž  U?? ? ? ? ? ”U?M? « V?ƒ«— s?
—u?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? '« …c??K?U??Ð “U?? ? ? ? ? ? ? ? ?)Ë
∫lKÞ U ‰ËQ/ tײH/ n×B*« ÎUu¹ cš√Ë
oKž√ rŁ øw½œb??Nð√ ∫‰U?I?/ ˝ Ôb?OÏM?ÒŽ Ô—U?]³?Òł ÌÓqÌ Ò»U??ÒšÒ§ «u?Ì×?Ò²?ÎH? Ò²?ÎÝ«Ò§˚
∫bA½√ rŁ t6eË t6dš v²Š »UAMUÐ tÐdC¹ ‰«“ ôË n×B*«
b?? ? ? ? ? ? O?M?Ž —U?? ? ? ? ? ? ³? ? ? ? ? ? ł q?< b?? ? ? ? ? ? Žu?ð√
b?? ? ? ? O?M?Ž —U?? ? ? ? ³? ? ? ? ? ł „«– U?½√ U?? ? ? ? N? ? ? ? ?)
d?? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ?(« Âu?¹ p?З X?O? ? ? ? ? ? ƒô «–≈
b?? ? ? ? ? O? u?« w?M?ƒe?? ? ? ? ? »— U?¹ q??I? ? ? ? ? ?) 

±∂≥

UN¾Þu/ ÂU?I/ UNF dL)« »d?A¹ W¹—Uł ÁbMŽË …d `³BK Ê–√Ë
W½«d?JÝ V?Mł w?¼Ë Xłd?? ? ? ? ?/ U¼d?? ?O? ? ?ž ”UMU?Ð wK?B¹ ô n?KŠË
©±®
ÆtOÐ√ œôË√  UN√ `J½Ë ”UMUÐ XK^Ë  dJMðË tÐUOŁ X³K/
pc ¨d_« …ôË tU¦√Ë «c¼ ÊUJ «–≈ W_« ‰UŠ qO ²/ ∫‰u6√ ≠
¨5L?K*« n?K ð kŠö?ð U?? bM?Ž ¡Í—U?? I« Íe¹e?? Ž »d?? G? ? ²? ?ð ô
UMFL?²− w/ ‰«“ U? ULMOÐ „uK*«Ë ÂUJ(« …œU?³Ž s —d% »d?GU/
ÎU? F? L? ²?−?  b??łË «–S??/ ¨b¹e¹ sÐ b??Ou?« ‰U?¦? √ vK?Ž v{d??²¹ s
qÐ pcÐ wH?²J¹ ôË t?³U¦? sŽ ·dD« iG¹Ë oÝU?/ vKŽ v{d?²¹
w³?ž lL??²?−? t½√ b??JQ?²?/ ˜ tK« ‰u??Ý— W?H?OKš Ád??³?²?F?¹Ë t?Šb1
Áb¹dð U? j³??CUÐ «c¼Ë ¨—uD²«Ë Âb?I? ²« tM l6u?²ð ö?/ n?K ?²?
oÝU??H« Õb??LM/ s¹“«u*« lO??CðË lł«d??²½Ë nK ? ²½ Ê√ W??O½u??O?N? B«
wKŽ 5MR*« d?O√ «u?L²?ýË «u³?Ý U?LJ sR*« sFK½Ë V½Ë Áb?−/Ë
ôË ‰u?Š ö??/ ¨b¹e¹ sÐ b??Ou« ‰U?¦? √ «Ëb?−?Ë ‹ V?UÞ wÐ√ sÐ
ÆrOEF« wKF« tKUÐ ô≈ …u6

øWF²*« ÕUJ½ ÂdŠ Íc« s
q¹u?Þ Âö??J ‡¼≤≥ W?MÝ À«b??Š√ w?/ t?? ?¹—Uð w/ Íd?? ³D« d?? Jc¹
∫dJ– U sL{ sË ¨»UD)« sÐ dLŽ ÎU³ÞU œ«uÝ sÐ Ê«dLF
Æ≥≤∞’ ¨≤à ¨oÐU« —bB*« ¨ÍdJЗU¹b« ©±®

±∂¥

tK« s? W?B? š— X½U??J b??6Ë ¡U??M« W??F?²? Xd??Š p½√ «Ëd??J–Ë
©±®
ÆÀöŁ sŽ ‚—UH½Ë WC³IÐ l²L²½
‰öŠ X½U?J WF?²*« Ê√ ÊuŽb¹ s¹c« rŽ«e? vKŽ œd¹ hM« «c?N/
sÐ d?? L? ?Ž Ê√ v≈ d?? O? A?ð U??N?KJ qzôb« Ê_ d?? ³? ?O? š w?/ Xd?? Š rŁ
Xd?Š b?6 X½UJ X ?½ U?N½√ u?K/ ¨W?F?²*« Âd?Š Íc« u¼ »UD)«
Ê√ U?? N? ²? ?OKŠ v?KŽ qOb?« sJ dJ?Ð wÐ√Ë ˜ tK« ‰u?? Ý— b??N? ?Ž w/
 «—«b??^≈ w/ U½d??J– U??L? J Áb??N?Ž w?/ U?N?KKŠ b??6 ‹ wKŽ ÂU??ù«
Íc« u¼ d?LF?/ ©5ŠË ‰öÞ 5Ð ¨b?L?Š√Ë bOË 5Ю q¦? WIÐU?Ý
ÍQ³/ wöÝù« l¹d?A²« —œUB s Ϋ—bB bF¹ ô dL?ŽË ¨UNdŠ
ø˜ tuÝ—Ë tK« qŠ√ U Âd×¹ oŠ
¨«uF²L²?Ý« b6 ¡ULKF«Ë 5FÐU²«Ë WÐU×B« s dO?³J œbŽ Ê√ ULJ
WÐU?^ù« w/ w½ö?I?F« Ád?J– Íc« ©d?O?LÝ® WÐU?×?B« ¡ôR¼ sË
∫t²Lłdð w/ ‰UI/
s ÁbM s?Ы ÈË— ¨»bMł sÐ …d?L? Ý tKF ∫ÊU?L? OKÝ b«Ë d?O? L?Ý
sÐ ÊU?L?O?KÝ sŽ ÊU?L?¦?Ž sÐ e¹d??Š sŽ qO?ŽU?L?Ý≈ sÐ d?A? ³? o¹dÞ
©≤®
Ƙ tK« ‰uÝ— bNŽ vKŽ l²L²½ UMJ ∫‰U6 tOÐ√ sŽ dOLÝ
Æ”UM« s r¼dOžË WM« ¡ULKŽ —U³J s u¼Ë Z¹dł sЫ pcJË
¨ UŽu³DLK wLKŽ_« W?ÝR ¨≥à ¨„uK*«Ë 3_« a¹—Uð ¨d¹dł sÐ bL?× ¨Íd³D« ©±®
Ƈ¼≤≥ WMÝ À«bŠ√ ¨≤π∞’ ¨ ËdOÐ
¨±Ã ¨WÐU×B« e?OO9 w/ WÐU^ù« ¨bL×? sÐ wKŽ sÐ bLŠ√ ¨w½öI?F« d−Š sЫ ©≤®
Æ≥¥π≥ r6— WLłdð ¨∑∑±’ ¨≤∞∞¥ vË_« WF³D« ¨ ËdOÐ ¨W/dF*« —«œ 

±∂µ

øw³9U½ Í—UW³« q¼
t?O?L?¹ U? w/ Ϋb?Š«Ë ÎU¦¹b?Š Ãd? ¹ ô Í—U? ?³« Ê√ b?$ U?bMŽ
tMŽ ÍËd¹ Íc«Ë ‹ ‚œU?B« bL?×? sÐ dH?F?ł sŽ ©t×?O×?^®‡Ð
t?ö?ÝË tK«  «uK^ X?O?³« q¼√ W?Ý—b? ŸU?³ð√ s 5Łb?;« ·ô¬
ÊUD?Š sÐ Ê«d?? ?L? ? Ž sŽ u?¼ ÍËd¹ U?? ?LMO?Ð Y¹œU?? ?Š_« ·ô¬ rN?? ?O?KŽ
qðU6 tK« tMF r−K s?Ð sLŠd«b³Ž Õb? Íc« tK« tMF wł—U)«
øô Â√ w³^U½ Í—U ³« qN/ ‹ VUÞ wÐ√ sÐ wKŽ 5MR*« dO√

øt³zUЗ Â√ ˜ w³M«  UMÐ
 UMÐ »U?²J nO?Q²Ð tKþ «œ wK?UF« vCðd? d?HF?ł b?O« ÂU?6
WMÐù« w¼ õ ¡«d¼e« WLÞU/ Ê√ t?O/ X³Ł√Ë øt³zUЗ Â√ ˜ w³M«
rNMŽ tK« w{— WF?OA« œUI?²Ž≈ u¼ «c¼Ë ˜ tK« ‰uÝd …b?OŠu«
¨õ W−¹bš Xš√ WU¼ s ˜ tK« ‰uÝ— VzUЗ sN/ W?OI³« U√
o³?¹ rË ˜ w³M« U?N?łËeð U?b?MŽ ΫdJÐ X½U?J õ W?−¹b?š Ê_
w/ XłËeð õ W?? −¹b?? š Ê√ «uU?? I? / V?^«uM« U?? √ ¨Ã«Ëe« U?? N
¡«d¼e« qL×¹ Íc« rŠd« Ê_ ‰U× «c¼Ë …d? s d¦J√ WOK¼U'«
b6 õ W−¹bš ÊuJð Ê√ ‰U?;« sL/ Ϋd¼UÞ ÊuJ¹ Ê√ V−¹ õ
˜ tK« ‰uÝd Ê√ Êuu?I¹ V^«uM« Ê√ ULJ ¨W?OK¼U'« w/ XłËeð
tK« ‰u??Ýd Ê√ vKŽ qOb« «uðU?¼ ∫‰u?IM/ õ W?LÞU?/ d??O?ž  UMÐ
d?? O? ž  U‡?‡MÐ ˜ t‡?K« ‰u‡‡?‡Ýd ÊU?? J uK/ ¨W?? LÞU?? / d?? O? ž  U?MÐ ˜

±∂∂

WM« V²J w/ b$ ô UMMJ ¨WLÞU/ Õb ULJ sNŠb* õ WLÞU/
U? wM¹–R¹ wM WF?CÐ WLÞU?/ ∫˜ tu?IJ õ WL?ÞU/ Õb? ÈuÝ
 U¹«Ëd« s U¼dO?žË ¨„U{d v{d¹Ë p³C?G tK« VCG¹ ¨U¼«–¬
UNO/ dJ– w²«  U¹«Ëd« s¹√ sJ ¨WF?OA«Ë WM« V²J UN²K6UMð w²«
tK« ‰u?Ý— Ê√ vKŽ p?– ‰b¹ ö?/√ ø U¹d?š_« tðUMÐ ˜ tK« ‰u?Ý—
UM qIM¹ ô a¹—U²« Ê√ ULJ øõ ¡«d¼e« WLÞU/ ÈuÝ t fO ˜
Æõ ¡«d¼e« XKF/ ULJ „bHÐ sNM Í√ W³UD

©Ÿ® ¡UO³½_« Ê√ ÊuŽbð r²H√
øÊuŁ—u¹ ô
Ê√ WAzUŽ Ê–Q?²Ý« »UD)« sÐ dLŽ Ê√ t ?¹—Uð w/ Íd³D« dJ–
Íc« ‰«R?«Ë ¨˜ tK« ‰u?Ý— —«u?ł U?N?²?OÐ w/ s?/b¹ Ê√ t `L?ð
Àdð ôË ˜ tK« ‰u?Ý— s U?NeM? W?AzU?Ž Àdð q¼ ∫t??H½ ÕdD¹
øUNOÐ√ s õ ¡«d¼e«

ÊuŽb¹ s¹c« v≈ WK¾Ý√
WÐU×B« W³×
WÐU??×? B?« W??³? ×? Êu??Žb¹ s?¹c« iFÐ v≈ ‰«R???« «c¼ t??łË√
r²Q?? Ý q¼ ¨rNðU?? ³? Jd?? vK?Ž wÐU??×? ^√ VÝ s? Y¹b??Š Êu??I?KF¹Ë 

±∂∑

sÐ d??−?Š q²??I? V³?Ý s?Ž Y×?³« ¡U?MŽ rJ??H½√ r²??HKJË rJ??H½√
—– UÐ√ wH½Ë —ULŽ q²I?Ë —UL²« r¦OË Íd−?N« bOý— VK^Ë ÍbŽ
ø› dJÐ wÐ√ sÐ bL×Ë d²ý_« pUË

WOLOð sЫ ‚UAŽ v≈ ‰«RÝ
¡U?LKŽ s dO?³?J œbŽ Ê√ b?−¹ tðd?OÝË W?OL?Oð sЫ a¹—Uð √d?I¹ s
—«b?^SÐ «u?U?6Ë ·d?×?M t½QÐ «u?²?/√ WM« q¼√ ¡U??LKŽ s Ád?B?Ž
ÊuLN²ð qN?/ WOLOð sЫ ÊuIAFð r²MJ Ê≈ ∫u¼ ‰«R?U/ ¨Áb{ ÈËU²/
sЫ Êu?J¹ Ê√ ‰U??;« s? Ê_ øqN??'U?Ð Â√ o??H?UÐ Ád??B? ?Ž ¡U??L?KŽ
Ë√ ÎU/d?×M ÊuJ¹ Ê√ US?/ ¨pcJ Ád?BŽ ¡U?LKŽË `U^ rU?Ž WO?LOð
ÈËU??²? / r¼—«b?? ^ù p–Ë ¨5/d??×M?*« s Ád??B? Ž ¡U??LK?Ž ÊuJ¹ Ê√
«c¼ rJ?? H½√ v?KŽ «u??ŠdÞU?? / ¨tM−?? Ð ÂU??A?« w«Ë ÂU??O? ?6Ë Áb??{
Ɖ«R«

ø—u³I« vKŽ `H*« “u−¹ q¼
Ê√ ‰ËU%Ë ˜ w³M« d?³6 …—U?¹“ v≈ V¼cð UbM?Ž p½√ VO−?F«
d³?6 «c¼ Ê√ W−×?Ð pFM1 s b& d³?I« „U³ý v?KŽ „bOÐ `9
sJd«Ë œu?Ý_« d−?(« ` Ê≈ ∫w?½U³_« ÍËd¹Ë ¨d?C¹ ôË lHM¹ ô
ÆÎUDŠ U¹UD)« ÊUD×¹ ¨w½ULO«

±∂∏

©±®

Æ`O×^ ≠
s j?×¹ w½U?? ?L? ?O?« sJd«Ë œu?? ?Ý_« d?? −? ? (« vKŽ `?*« q?N? ?/
øwMFHM¹ ô ˜ tK« ‰uÝ— d³6 vKŽ `*«Ë ÍU¹UDš

w= sFD« “u−¹ q¼
øWM'« q¼√ »U³ý «bOÝ
ÂU?NðUÐ ÂU6Ë W?O?HK« a¹UA? b?Š√ …dO?š_« W½Ëü« w/ UMOKŽ d?Nþ
Ê√Ë »d? ? ÊU½≈ t½Q?Ð tOK?Ž tö?ÝË tK«  «uK^ 5?(« ÂU?ù«
W?IÐU?Ý  «—«b^≈ w/ t?MF “«uł U?M²³Ł√ Íc?« W¹ËUF? sÐ b¹e¹ W?F?OÐ
p?H½ sEð XMJ Ê≈ ∫‰u?IM/ ¨W?OŽd?ý W?FOÐ WM?« q¼√ —œUB? s
X½√Ë WM'« q?¼√ »U?³?ý b?O? Ý qÐU?I?²? Ý nOJ/ WM'« q?šbð ·u?Ý
øÂUNðù« «c¼ tLN²ð
∫w½U³_« dJ– bI/
q¼√ »U?³?ý «b?O?Ý 5?(«Ë s?(« Ê√ w?½d?A?³?/ q¹d?³?ł w½Uð√
ÆWM'«
©≤®

Æ`O×^ ≠
¨±Ã ¨d?O³?J« `²H« t?ðœU¹“Ë dO?G?B« lU?'« `O×?^ ¨w½U?³_« s¹b« d?^U½ b?L×? ©±®
Æ≤±π¥ r6— Y¹bŠ ¨¥≥∑’ ¨≤∞∞∞ W¦U¦« WF³D« ¨X¹uJ« ¨À«d²« ¡UOŠ≈ WOFLł
Æ∂≥ r6— Y¹bŠ ¨∑≥’ ¨±Ã ¨oÐU« lłd*« ¨w½U³_« s¹b« d^U½ bL× ©≤±® 

±∂π

∫ÎUC¹√ dJ–Ë
¨5(« wMF¹ «c¼ wMЫ q²I?²Ý w²√ Ê√ w½d³šQ?/ q¹d³ł w½Uð√
Æ¡«dLŠ t²Ðdð s WÐd²Ð w½Uð√Ë
©±®

Æ`O×^ ≠
∫dJ–Ë
U?L¼uÐ√Ë WM'« q¼√ »U?³ý «b?OÝ 5?(«Ë s?(« Ê«c¼ ÍUMЫ
ÆULNM dOš
©≤®

Æ`O×^ ≠
∫dJ–Ë
s?? ? (« ¨ÎU?MO?? ? ? ? ?Š VŠ√ s? tK?« VŠ√ t?M U?½√Ë wM? 5?? ? Š
Æ◊U³Ý_« s ÊUD³Ý 5(«Ë
©≥®

ÆsŠ ≠
∫UC¹√ dJ–Ë
ÆUO½b« s w²½U×¹— s¹c¼ wMЫ Ê≈
©¥®

Æ`O×^ ≠
Æ∂± r6— Y¹bŠ ¨∑≥’ ¨±Ã ¨oÐU« lłd*« ¨w½U³_« s¹b« d^U½ bL× ©±®
Æ¥∑ r6— Y¹bŠ ¨∑∞’ ¨±Ã ¨oÐU« lłd*« ¨w½U³_« s¹b« d^U½ bL× ©≤®
Æ≥±¥∂ r6— Y¹bŠ ¨∂∞≤≠∂∞±’ ¨±Ã ¨oÐU« lłd*« ¨w½U³_« s¹b« d^U½ bL× ©≥®
Ʊµ≤π r6— Y¹bŠ ¨≥±π’ ¨±Ã ¨oÐU« lłd*« ¨w½U³_« s¹b« d^U½ bL× ©¥®

±∑∞

tK« ‰u?Ý— W½U×¹— …—uŁ w?/ sFDð Ê√ WOÐU¼u?« rKŽ U¹ “u−¹ qN?/
…—u?Ł ·«b¼√ w?/ p?JA?¹ s? q¼Ë ø◊U?? ? ? ³? ? ? ?Ý_« s? j³?? ? ? ÝË ˜
q¼√ »U?³?ý b?O?ÝË ˜ tK« ‰u?Ý— W½U?×?¹— u¼ Íc« ‹ 5?(«
ø‹ 5(« V×¹ WM'«

 «uú »«u¦« ‰u9Ë WŽdÝ
∫WOU²« WBI« ‚UH½ù« lz«Ë— s »U²J VŠU^ wKF« bLŠ√ qI½
sŽ ©ÁUDš tK?« œb?Ý® wÝ—b*« 5?Š b?O?« W?ŠU??L?Ý w qI½
ÍœULł d?Ný ‰öš ÂUM*« w/  √— UN½√ W1dJ« WKzU?F« ¡U½ ÈbŠ≈
rþU??J b??L?×? b??O? « tK« W¹¬ Âu??Šd*« Áb«Ë ‡¼±¥≤∂ W?MÝ vË_«
W?N?ł w/ X½U?J ¨rO?EŽ —u½ t?OMO?Ž s lA¹ t?½u?J ‰U?Š w/ wÝ—b*«
W¹U?ž w/Ë WFz«— WKO?Lł fÐö? VOðd?²Ð WuG?A W?Uł …√d?≈ tM
∫XÐUł√ øfÐö*« Ác?¼ s* ∫UN²Q?/ ¨UO½b« w/ U?N qO¦? ô W6U½_«
ÆÊü« tzUMÐ√ ·dÞ s bO« v≈ WKÝd UN½≈
Ác¼ W?? ³? ŠU??^® …√d?*« Ác¼ UM²?Q??Ý b??I? ∫5??Š b?? O? « ‰u?? I¹
ÎU¾Oý dJc²½ ô ∫UMK6 øÂU¹_« Ác¼ rJb«u  «dOš r²KLŽ q¼ ∫©U¹ƒd«
ÆÊü« ÎUMOF
aO??A« WKO??C? HÐ XO??I? ²≈ WKO?K6 ÂU¹√ b??FÐË ¨Ác¼ U¼U¹ƒ— XK?I½ rŁ
XO??³« q¼√ ¡«d??F?ý s? u¼Ë ©tK« tEH??Š® w½«Ëd¹ù« d??6UÐ b??L?×? 
¨WKzU?? F« s W?? ³¹d?? I« Ác¼ U??N?ð√— w²« U¹ƒd?« t X¹Ëd?? / 5L??²? ?N*« 

±∑±

q³?6 ∫XK?6 øU¹ƒd« Ác¼ X½U?J v²?? ∫‰U?6Ë Íb¹ vKŽ aO?A?« i³?I?/
ÆŸu³Ý√ s q6√
WKO?C? / l Ÿu?³?Ý√ q³??6 XI?Hð≈ w½≈ tK« ÊU??×?³?Ý ∫aO?A?« ‰U?I?/
w/ U?? lL?−¹ Ê√ ©Âu??Šd*« q$® ”U??³?Ž b??O?« sЫ œ«u??ł b?O? «
U?N?Ž“u½ r Êü« v²?Š w¼Ë ¨5łU?²;«Ë ¡«d?I?HK fÐö? s XO?³«
W??Žd??Ý s g¼bM* w½≈Ë ¨U??N? ³? OðdðË U??N? ö?²? ÝSÐ U?ML??6 qÐ rN??OKŽ
p–Ë wÝ—b*« Âu??Šd*« ÕË— v≈ Íd?O? )« qL?F« «c?¼ »«uŁ ‰u?^Ë
ÆWIO½√Ë …b¹bł WKOLł fÐö qJý vKŽ

WKLH³« WOL¼√
∫VOG²Ýœ 5(«b³Ž bOK ʬdI« s ozUIŠ »U²J w/ œ—Ë
t??³M−Ð ÊU??JË ‹ 5?MR*« d??O? √ vKŽ vO??×¹ s?Ð tK«b??³? Ž qšœ
U?bMŽË ¨t??OKŽ ”uK'UÐ qC??H?²¹ Ê√ t ÂU?ù« ‰U?I? / ¨wÝd?J ‹
jIÝË …Q?−/ wÝdJ« VKI½« wÝdJ« vKŽ ”uK'U?Ð vO×¹ sЫ r¼
d?? O? √ d?? √ U¼b?MŽ ¨tM Âb?« ‰U??ÝË t?? Ý√— ZH?? / ÷—_« vKŽ t?M
t ‰U?? 6 r?Ł ¨t?? Ý√— tÐ q?? G? ?/ t?Ð Á˃U?? −? ?/ ¡U*UÐ v?ðR¹ Ê√ 5M?R*«
l{u? vKŽ W??J—U?³*« Áb¹ ‹ l{u?/ ¨tM U½b??/ wM «u½œ« ∫ÂU?ù«
rŁ ¨Õd?'« vKŽ w?/U?A« tÐU?F s lC?¹ Èd?š_« Áb?OÐ Õ«—Ë Õd?'«
¨sJ¹ r ÎU¾Oý ÊQJË vO×¹ sЫ Õd?ł √dÐ WNOMN« pKð w/Ë tÝ√— bý
ÁU¹≈ ÎU³ÞU? vO?×¹ sЫ v≈ ‹ 5MR*« dO?√ ÂUù« tłu?ð U¼bFÐ

±∑≤

UM²??F?O? ý hO?×?9 qF?ł Íc« tK?« dJý« tK«b??³?Ž U¹ ∫œU??H?²? ¹ U0
vI?³ð wJ U?O½b« —«œ w/ rN?O?^U?F?Ë rNÐu½– s rN …—U?NÞ ¡ö?³UÐ
rŁ ¨…d?šü« w/ »«u?¦UÐ U?N?OK?Ž ÊËe?−¹ Wþu?H?×? W½U?B? rNðU?ŽUÞ
Íc« w³½c?Ð wMLKŽ√ 5M?R*« d?O? √ U¹ ∫ÎözU??6 Áôu? tK«b??³?Ž ‰Q??Ý
wM —bB¹ ôË tM “d?²Š√ wJ ÷—_« vKŽ wÞuIÝ w/ ÎU³?³Ý —U^
d??O?? Hð w/ p– h½ ¡U??ł U??L?J ‹ 5M?R*« d?O? √ ‰U?I? / ¨W??O½UŁ
tK« r?Ю ‰u??Ið Ê√ XK?ł 5Š pJdð ∫Íd??J?F« s??(« ÂU??ù«
U0 ÎUB?O×9 tO≈ XÐb½ U?LŽ „uN? p– qF−/ ©rO?Šd« sLŠd«
qJ® vU?Fð t?K« sŽ wMŁb?Š ˜ tK« ‰u?Ý— Ê√ XL?KŽ U?√ ¨pÐU?^√
©±®
Æ©d²Ð√ uN/ tK« rÐ tO/ dJc¹ r ̉UÐ Í– Ìd√

WONù« WLŠd« s
‹ Õu½ Âu6 ¡U½ rIŽ sŽ ʬdI« s ozUIŠ w/ VOG²Ýœ dJ–
∫ÎUUŽ ¥∞ …b*
t½U??×?³? Ý tK« ÊS??/ ‹ ‚œU??B« ÂU?ù« sŽ W?¹«Ë— w/ œ—Ë U?L? J
„UM¼ ÊuJ¹ ô v²?Š ¨ÎU?U?Ž 5F?З_ r¼¡U?½ ÂU?Š—√ w/ rI?F« qF?ł
ÊuJ¹ wJË t½«Ë√ 5Š ÊU?/uD« rNL?F¹ s 5Ð dO?G^ qHÞË l?O{—
rNu?? I? ŽË rN??ÝU??? ?Š≈ ÂU9 w/ Í√ ÎU? U??Ž 5?FЗ√ d??L? FÐ l?O? L? '«
Ʊ¥’ ©±® 

±∑≥

s l?z«—c« jI?? ðË rN?? OK?Ž W??O? ?Nù« W?? −? ?(« r²ð w?J rN?? J«—œ≈Ë
©±®
ÆrN¹b¹√

VK tO= XOÐ
Æ…—u^ Ë√ V
Ï KJ tO/ ÎU²OÐ WJzö*« qšbð ô ∫˜ tK« ‰uÝ— ‰U6
»«œ¬ »U?²?J oI×? wö?'« wMO??(« U{— b?L?×? bO?« d?J–
w/ n¹d?A« Ád?Ý ”b?6 wÝuD« s¹b« d?O?B½ W?ł«u? K 5LKF?²*«
qÐ Ád¼U?þ u¼ fO Y¹b??(« œ«d¹≈ s œ«d*«Ë ∫Y?¹b?(« «c¼ Õd??ý
¨W?O? Nù« ·—U?F*« ∫WJzö?*UÐ œ«d*« ∫w«u?F« Õ«d??ý iFÐ Ád?J– U??L?J
ÆWLOc«  UHB« ∫VKJUÐ œ«d*«Ë ¨VKI« ∫XO³UÐ œ«d*«Ë
‚öš_« t?³K6 s XMJ9 s VK6 w/ dI²?¹ ô rKF« Ê√ vMF*U/
ÆWLOc«

qHJ« »U³Ý√
bu?²¹ b?6Ë ∫∏∏≠∏∑ ’ 5LKF?²*« »«œ¬ tÐU?²?J w/ W?ł«u?)« d?J–
ÂU?? FD?« qOK?Ið tK?OKI?ð o¹dÞË  U?ÐuÞd«Ë r?GK³« …d?? ?¦? ?J s q?J«
¡U*« »dý …d¦J s rGK³« …d¦JË ¨rGK³« …d¦J s ÊUOM« Ê_ p–Ë
Æ∑∂’ ©±®

±∑¥

rG?K³« lD?I¹ fÐU?? O« e??³? ?)«Ë qJ_« …d?? ¦? J s ¡U?*« »d??ý …d?? ¦? JË
v≈ ÃU?²?×¹ ô v²?Š tM qJ_« d?¦J¹ ôË ¨VOÐe« qJ√ «c?JË WÐuÞd«Ë
ÆrGK³« b¹eO/ ¡U*« »dý
ÆWŠUBH«Ë kH(« w/ b¹e¹Ë rGK³« qKI¹ „«u«Ë
Æ UÐuÞd«Ë rGK³« qKI¹ ¡wI« «cJË

dIH« À—u¹ U
Æ»u½c« …d¦J ≠ ±
Æ©ÕU³B« Âu½® W׳B« ≠ ≤
ÆÂuM« …d¦J ≠ ≥
ÆÎU½U¹dŽ ÂuM« ≠ ¥
ÆÎU½U¹dŽ ‰u³« ≠ µ
ÆU³Mł qJ_« ≠ ∂
ÆVMł vKŽ ¡wJ² X½√Ë qJ_« ≠ ∑
Æ…bzU*« ◊UIÐ ÊËUN²« ≠ ∏
ÆÂu¦«Ë qB³« dA6 ‚dŠ ≠ π
ÆqOK« w/ XO³« fMJ ≠ ±∞
ÆXO³« w/ WULI« „dð ≠ ±± 

±∑µ

Æa¹UA*« «b6 wA*« ≠ ±≤
ÆULNLÝSÐ s¹uÐ_« ¡«b½ ≠ ±≥
ÆW³Aš qJÐ ÊUMÝ_« ‰öš ≠±¥
Æ»«d²«Ë 5DUÐ s¹bO« qž ≠ ±µ
ÆW³²F« vKŽ ”uK'« ≠ ±∂
Æ»U³« włË“ bŠ√ vKŽ ¡UJðù« ≠ ±∑
Æ©jzUG« Í√ “«d³« q×® “d³*« w/ R{u²« ≠ ±∏
ÆÊb³« vKŽ »u¦« WÞUOš ≠ ±π
Æ»u¦UÐ tłu« nOH& ≠ ≤∞
ÆXO³« w/  u³JMF« XOÐ „dð ≠ ≤±
Æ…öBUÐ ÊËUN²« ≠ ≤≤
Æb−*« s ÃËd)« Ÿ«dÝ≈ ≠ ≤≥
Æ‚u« v≈ »U¼c« w/ —UJÐù« ≠ ≤¥
Æ‚u« v≈ Ÿułd« w/ ¡UDÐù« ≠ ≤µ
Æ5KzU«Ë ¡«dIH« s e³)«  «dJ ¡«dý ≠ ≤∂
Æs¹b«u« vKŽ dA« ¡UŽœË ≠ ≤∑
ÆfHMUРëd« ¡UHÞ« ≠ ≤∏

±∑∂

ÆdJ² jA0 ◊UA²ù« ≠ ≤π
Æs¹b«uK ¡UŽb« „dð ≠ ≥∞
ÆΫbŽU6 rLF²« ≠ ≥±
ÆÎULzU6 ‰Ëd²« ≠ ≥≤
Æq ³« ≠ ≥≥
Æ·«dÝù« ≠ ≥¥
ÆqJ« ≠ ≥µ
Æ—u_« w/ ÊËUN²« ≠ ≥∂
©±®

Æ©”UM« ‰«RÝ® ‰u²« ≠ ≥∑

‚“d« w= b¹e¹ U
ÆW6bB« ≠ ±
ÆU¼dOžË dJA« ≠ ≤

qB³« bz«u=
b?? ³? Ž n?OQð ‹ rþU?J« vÝu?? ÂU??ù« V?Þ »U??²? ?J w/ d?? J–
∫Íd¼«u'« 5(«
Ʊ¥≥≠±≥∑’ ¨—UB²š«Ë ·dB²Ð oÐU« lłd*« ©±® 

±∑∑

s??(« wÐ√ v≈  uJý ∫‰U??6 ‰U?L? '« WM??Š wÐ√ sÐ d?L? Ž sŽ
©±®
ÆqB³«Ë iO³« qJË tK« dHG²Ý« ∫w ‰UI/ ¨bu« WK6 ‹
w/ œ«“ X¹e«Ë q?B?³«Ë i?O?³« qJ√ s? ∫‹ s?(« uÐ√ ‰U??6
©≤®
ÆÁbË rEŽ d³J iO³UÐ r×K« qJ√ sË ¨tŽULł

WFOA«  ôUł— s
Íb³F« WK³ł sÐ rOJŠ
ÎUŽU?−ý ÎU?(U^ Îö?ł— ÊUJË ‹ 5MR*« d?O√ »U×?^√ s u¼
‰uI¹ tO/Ë ¨ÊUL¦Ž vKŽ lMý s bŠ√ u¼Ë tu6 w/ UÎ ŽUD «Î —uJc
∫b¹dH« bIF« w/ tЗ b³Ž sЫ ÁdJ– U vKŽ ‹ 5MR*« dO√
W?? ? ? F? ? ? ? O? ? ? ?L? ? ? ? Ý …u?? ? ? Žœ r?O?J?Š U?? ? ? Žœ
W?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ?)d?« W?e?M?*« U?? ? ? ? ? N?Ð ‰U?½
U?L?N?ÐU?×?^√Ë W?×K?ÞË d?OÐe« wMF¹ Âu??I« lM^ U? rO?JŠ mKÐ U*Ë
rN ÎU?HU? ? fO?I« b?³?Ž s WzU?LŁöŁ w/ Ãd?š nOMŠ sÐ ÊU?L?¦?FÐ
ÂuO« p– wL?/ qLł vKŽ WAzUŽ «uKLŠË tO≈ «u?łd / ¨Î«cÐUMË
bU??&Ë ¨d?? ³? J_« qL??'« Âu¹ ‹ w?KŽ Âu¹Ë d??G? ^_« q?L? '« Âu¹

Ʊµ’ ©±®
Ʊ∂’ ©≤®

±∑∏

vKŽ W??AzU?Ž dJ??Ž s œ“_« s qł— b??A?/ ·u?O? UÐ ÊU?I¹d??H«
¨t??Ýd??/ sŽ Íœ“_« l6ËË U??N? FDI??/ tKł— »d??C? / WK³??ł sÐ r?OJŠ
t?}≈ »œ r?Ł t?Žd?B? / Íœ“_« U?NÐ vd??/ tKł— c?šQ??/ rOJŠ U?¦? −?/
ÊU?½≈ rOJ×Ð dL?/ ¨t?H½ XI¼“ v²Š t ÎU?I½Uš t?OKŽ ÎU¾J²? tK²?I/
«–S?/ d?EM/ ¨wðœU?ÝË ∫‰U??6 øpÐd?{ s ∫‰U??I?/ t???HMÐ œu??−¹ u¼Ë
rOJŠ l? q²?6Ë ∫‰U?6 ¨Î«—u??Jc? ÎU?ŽU?−? ý rOJŠ ÊU?JË ¨t??²?% Íœ“_«
fO??I«b?³?Ž s? WzU?LŁöŁ r¼Ë r?NKJ tÐU?×? ^√ q²?6Ë WŁöŁ t? Áu?š√
©±®
Æqz«Ë sÐ dJÐ s qOKI«Ë
Æ› wÐU×B« «c¼ WŽU−ý kŠö/ ∫‰u6√ ≠

¡«—uýUŽ …—U¹“
¨Âö?« —«œ t?ÐU?²?J w/ d?O? N?A« Àb?;«Ë d??O?³J« W?ö??F« qIM¹
5Š vu*« ÃU(« wI²« `UB« W?I¦« ÀbŠ t½√ ¡Uł U h KË
wKŽ bL× ÃU(« 5_« WI¦« sŽ ÍËdG« bNALK —ËU:« ÍœeO«
—U?ł t? ÊU?JË —«e*UÐ q{U??/ `U?^ qł— œe?¹ w/ ÊU?J ∫‰U?6 Íœe??O«
Ϋ—U??A?Ž —U??^ Ê√ v≈ Ád??O?žË r?KF*« bMŽ tMÝ d??G? ^ s t??F? Q??A½
Ê√ v≈ p– ÊU??JË ©„—U?? L? '« w/ ‰U*« c??šQ¹ Íc« u?¼ —U??A? F«Ë®

·dB?²Ð® ¨≥π≤≠≥π±’ ¨WF?OA«  UI?³Þ w/ WF?O/d«  U?ł—b« w/ t²?Lłdð lł«— ©±®
Æ©jOÐ 

±∑π

t?O? / XO??³¹ ÊU?J Íc« q?;« s ÎU?³¹d??6 …d?³? I*« pKð w/ s?/œË  U?
Í“ w/ ÂUM?*« w/ d??N? ý s q6Q?Ð tðu?? b??FÐ Á¬d??/ ¨`U??B?« qłd«
pzb³0 r?UŽ w½≈ ∫t ‰U6Ë t?O≈ ÂbI?²/ ¨rO?FM« …dC½ tO?KŽË sŠ
s?Š t?I?Š w/ qL??²?×¹ s2 sJð rË „d¼UþË pM?ÞUÐË „U?N?²MË
ÈË— b??I?/® ‰UJM«Ë »«c??FK ô≈ ÎU? O?C? ²?I? pKL??Ž sJ¹ rË sÞU??³«
vK?Ž ∫‰U?? 6 t½√ ˜ tK?« ‰u?? Ý— sŽ tK?« t?? L? ?Š— ‚Ëb?? B« a?O? ?A«
tQ?Ý rŁ ©5F?L?ł√ ”UM«Ë WJzö*«Ë tK« W?MF WKOË Âu¹ qJ —U?A?F«
¨XK6 ULJ d?_« rF½ ∫—UAF« p– ‰UI/ øÂU?I*« «c¼ XK½ r³/ ∫ÎözU6
XO/uð b6Ë ¨f√ v≈Ë wðU/Ë Âu¹ s »«cF« b?ý√ w/ ÎULOI XMJ
WKO w/Ë …d³I?*« Ác¼ w/ XM/œË œ«b(« ·dý√ –U²Ý_« W?łË“ tO/
p– V³??³/ ¨ «d? ÀöŁ ‹ 5?(« tK«b?³?Ž uÐ√ U¼—«“ U?NM/œ
iHšË WF?ÝË WLF½ w/  dB/ ¨…d³?I*« Ác¼ sŽ »«cF« l/dÐ d√
t sJð rË Î«dOײ ÍœeO« `U?B« qłd« p– t³²½S/ ¨WŽœË gOŽ
v²Š tMŽ Y×?³/ U¹ƒd« w/ t?²łË“ dJ– Èd?ł Íc« œ«b(UÐ W/d?F
w/ U?N? ²M/œË f_UÐ XO??/uð rF½ ∫‰U?6øW??łË“ p√ ∫t ‰U?I? / Áb?łË
qłd?« p– ‰U?? 6 ©…—u?? Jc*« …d?? ?³? ?I*« fH?½ d?? J–Ë® w½ö?? H« ÊU?J*«
p– Ê≈ ∫œ«b?(« w ‰UI?/ ¨ÍU¹ƒ— œ«b(« v?KŽ XBB?I/ ∫`U?B«
©±®
Æ¡«—uýUŽ …—U¹“ vKŽ UN²Ë«b V³Ð ÊUJ

Æπ±≠π∞’ ¨—UB²šSÐ WÝbI*« ’uBM« s  UUNK²Ý≈ »U²J s ©±®

±∏∞

W‡‡‡‡9U)«
qOKI?« «c¼ s q³??I?²¹ Ê√ d?¹b?I« wK?F« tK« ‰Q??½ ÂU?²? )« w/Ë
vML?²½Ë ¨b?L?×? ‰¬Ë b?L?×? vKŽ  «uKB« W?Jd?³Ð ‰u?³?I« s?ŠQÐ
Âö??« rN??OKŽ XO??³« q¼√ dJ?/ d?AM?  «—«b?^ù« Ác¼ r?Žœ rJM
∫Íb¹d³« Ê«uMF« vKŽ tKU( pOý ‰UÝ—≈ d³Ž
Æ¥∞±∑± ∫Íb¹d³« ed« ≤∞¥∂ ∫» Æ’ ≠ ·dA ≠ X¹uJ«
ozUŁË Ë√ rJKzUÝ— ‰UÝ—≈ d³ŽË ÎUDO?Ð ÊUJ ULN mK³ ÍQÐ p–Ë
ÆΫdOš r²¹eł ¡UŽb« rJQ½Ë ¨rJð“u×Ð WLN  UÞuD Ë

¡«dG« WF¹dA« ÂœUš
»uIF¹ vHDB bLŠ√
≤∞∞πØ≥Ø≤µ w/ X¹uJ«
MSN

‡« d³Ž nR*« l q^«u²K

Tanwerq8@hotmail.com 

±∏±

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful