P. 1
ARTIKEL MASALAH SOSIO

ARTIKEL MASALAH SOSIO

Ratings:
(0)
|Views: 286|Likes:
Published by Badrul Bariqi

More info:

Published by: Badrul Bariqi on Apr 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2014

pdf

text

original

ARTIKEL MASALAH SOSIO-EMOSI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

NG Sen FaSandiyao Sebestian Fakulti PendidikanUniversiti Malaya Artikel ini mengupas pelbagai masalah sosio -emosi kanak-kanak pintar cerdas secara umum.Secara spesifik, artikel ini diharapkan dapat menyumbang ke arah penubuhan program kanak-kanak pintar cerdas dan perkembangan pendidikan golongan pintar cerdas, kerana aspek ini telahdiabaikan selama ini di negara kita. Objektif berkenaan mungkin hanya akan dapat dicapaisekiranya ada usaha -usaha yang berterusan dilakukan untuk meningkatkan kesedaran masyarakatmengenai masalah yang dihadapi oleh golongan kanak -kanak berkenaan. Idea yangdibincangkan adalah berdasarkan kajian literatur dan pengalaman penulis sendiri.Sebelum membincangkan apakah masalah -masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak pintar cerdas, lebih dahuiu kita perlu memahami siapakah kanak -kanak pintar cerdas. Menurut United States Office of Education, pintar cerdas adalah: ³Gifted and talented children are those identified by professionally q ualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance.These are children who require differentiated educational programs and servicesbeyond those normally provided by regular school programs in order to realizetheir contribution to self and society (Marland dlm Davis & Rimm, 1998, ms.18). ´Definisi di atas menekankan dua perkara: 1) kebolehan pencapaian kanak kanak pintarcerdas yang tinggi; dan 2) mereka memerlukan program pendidikan khas untuk mengembangkanpotensi yang ada pada mereka. Definisi tersebut akan menjadi lebih jelas jika kita bandingkandengan definisi kanak -kanak terencat akal berikut:³Istilah 'kerencatan akal' membawa berlainan erti kepada berlainan orang. Bagisesetengah orang, istilah ini merujuk kepada kanak -kanak yang terhalang atautercacat perkembangan mentalnya, menyebabkan pembelajaran di sekolah dan/ atau pengubahsuaian sosialnya terjejas Definisi di atas menggariskan dua perkara penting: 1) kecerdasan yang amat rendahberbanding dengan kecerdasan purata; dan 2) masalah penyesuaian diri (dalam masyarakat danprogram sekolah biasa). Dengan membandingkan dua definisi berkenaan, jelas menunjukkankepada kita bahawa majoriti kanak -kanak pintar cerdas dan kanak-kanak terencat akalmenghadapi masalah menyesuaikan d iri di sekolah biasa. Oleh itu, mereka memerlukanpendidikan khas. Bagaimana pun, bagi definisi kanak-kanak pintar cerdas, masalah penyesuaiansosial kanak -kanak tersebut tidak dianggap ciri penting yang membezakan mereka dengankanak -kanak biasa.

Pada masa yang sama.Ka nak-kanak pintar cerdas adalah golongan yang mana kebolehan mental mereka jauhlebih tinggi daripada rakan sebaya mereka. kelebihan ini menimbulkanpula beberapa masalah lain dalam hidup mereka.Oleh itu.Perbezaan setiap individu adalah anugerah Tuhan. masalah merekamungkin tidak difahami dan tidak dipedulikan oleh orang ramai. artikel ini jugabertujuan untuk membantu kanak -kanak tersebut mengatasi masalah yang mereka hadapi. Sebagai golongan minoriti.Bagaimana pun. dan pandangan orang lain terhadap merekamenyebabkan masalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. faktor persekitaran seperti masalahkomunikasi. lebih -lebih lagi bagi kanak-kanak pintar cerdas. keupayaan yang tidak seimbang. danmasalah mengembangkan potensi. Perbincangan ini diharap akan dapat memberikefahaman yang jelas kepada ibu bapa. artikel ini memberifokus terhadap masalah sosio-emosi mereka. masalah tidak dapatmenyesuaikan diri dengan sistem persekitaran. Kanak-kanak pintar cerdas sememangnya memperlihatkan kelebihan intelek yangluar biasa berbanding rakan sebaya mereka. sukar bagi kita untuk menentukan hubungan antara kejayaan pelajar pintarcerdas dengan kecerdasan emosi mereka (Woitaszewski. Oleh kerana itu. Antara kekangan kajian iniadalah Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) dijadikan sebagai pengukur k ejayaan pelajar. diskriminasi terhadap golongan ini. 2003). masalah kemahiran bersosial. iaitu bertujuan mengenal pastidan memahami kanak-kanak pintar cerdas dari aspek masalah penyesuaian diri mereka. Oleh kerana itu mereka tidak dapat memanfaatkansepenuhnya sistem pendidikan sedia ada. masalah keluarga. persoalan ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh masyarakat dan parapendidik. . Keadaan ini berlaku kerana keperluan dan motivas imereka berbeza disebabkan perkembangan kebolehan mental mereka jauh lebih maju. lnipenting untuk memastikan mereka dapat mengembangkan semua potensi yang ada pada mereka. Apatahlagi. artikel ini menyarankan sebaliknya. Antaranya. fobia. Pada mnasa yang sama.perkembangan nilai/moral. konsep kendiri. Perbezaanini menimbulkan beberapa konflik dalam hidup mereka. Masalah berkenaan sebenarnyaberpunca daripada sifat unik yang ada pada diri mereka. Oleh itu. para pendidik dan pihak-pihak yang terlibat diKementerian Pelajaran Malaysia mengenai keistimewaan mereka.

semakin tinggi tahap kecerdasan seseorang maka semakin tinggilah keperluankaunsel ing yang patut diberikan kepadanya (Davis & Rimm. Joshua terbawa -bawa sikapburuknya itu sehingga beliau sukar untuk mengambil pengajaran dari pada sikap tersebut. 1998).Sepertimana yang kita fahami.Cirl-ciri Istimewa dan Masalah Pelajar Pintar Cerdas Bayangkan senario ini: "Joshua yang dianggap pintar cerdas oleh gurunya sebaliknya menjadipunca tekanan kepada gurunya.Keadaan ini berlaku kerana beliau amat berbeza daripada kawan kawannya. Oleh kerana itu. Bagaimana pun. Joshua memperoleh pengukuhanpositif (reaksi kawan -kawan yang marah kepadanya) daripada perbuatannya. Perkaraini akan lebih jelas apabila diru juk kepada teori behaviorisme. Joshua suka menyakiti hati kawan-kawannya dan juga bersikap sukamenunjuknunjuk untuk mendapat perhatian dan penghargaan daripada orang lain.yang tidak ada pengalaman dan kemahiran mengajarkanak -kanak sepertinya." Berdasarkan senario tersebut. Cara Joshua tersebut sememangnya akan dapat menarik perhatian tetapi kawan kawannya di sekolah telah mengasingkan diri daripadanya. kita perlu merenung beberapa isu pent ing berikutyang sukar untuk diatasi dalam pendidikan pintar cerdas:1. Guru mencabarnya supaya menjadi pelajar yang paling berjay adi dalam kelas tetapi kesannya tidak seperti yang diharapkan. beliau sering menimbulkan kebencian rakan sekelas yang dua tahun lebih tua darinya. Joshua telah menggunakan kelebihan tersebut untuk mengejek kawan -kawannya dengan tujuan untuk memuaskan hatinya. Joshua pun membalas dendam dengan meng ejek apasahaja usaha yang dilakukan oleh kawan-kawannya selain menunjuk-nunjuk kebolehannya. Joshua pun menjadi seorang yang sinis kerana sering merasa tidak puashati. Mengapa kanak -kanak pintar cerdas dikatakan tidak disenangi oleh orang lain?2. Joshua tidak disenangi kawan -kawannya di sekolah. Berdasarkan senario ini. Denganmemiliki kepintaran berbahasa yang tinggi. Dalam aspek sosial dan tingkahlaku. Apakah langkah -langkah yang perlu diambil untuk membantu mereka? Apakah faktorresiliensi bagi kanak -kanak ini untuk menghadapi cabaran ini?Biasanya.Mereka telah tidak mempedulikannya. Adakah biasanya pelajar yang tinggi tahap kecerdasannya memiliki kelemahan dalamkemahiran bersosial? Apakah punca masalah mereka?3. penerimaan sosial dan penghargaan adalah keperluan asasmanusia. KelakuanJoshua tersebut tidak membantunya mendapat persahabatan sejati. cara yang dilakukan oleh Joshua telah mendatangkan lebih banyak kesan negatif daripada kesan positif. . selain itu beliau jugamerupakan suatu cabaran bagi gurunya .

Jelas sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan pintar cerdas dewasa iniadalah berpunca daripada dua faktor utama iaitu: 1) keistimewaan yang ada pada diri mereka. Masalah sosial yang sangat serius memberi impak buruk kepadakesejahteraan hidup seseorang individu. Contohnya. Ketika b erdepan dengan masalah perbezaantersebut. Mereka yang lebih tinggi tahap kecerdasannyaberbanding kanak -kanak lain menghadapi masalah penyesuaian diri berbanding kanak -kanak lain(Bee. seseorang individu yang menghadapi tekanansosial yang sangat serius tidak mungkin dapat menumpukan perhatiannya kepada usaha -usahauntuk memajukan masyarakat. dan meninggalkan keperluan sosialnya(Chan. andaakan merasa janggal ketika berada dalam sebuah organisasi di mana budaya anggota -anggotaorganisasi tersebut bercanggah dengan sikap anda. 1999). mengelak bergaul dengan orang lain. Oleh itu. kanak-kanak jenis ini mungkin menggunakan pelbagai strategi termasuk: menafikankecerdasan mereka. .Kanak-kanak pintar cerdasadalah satu golongan yang heterogeneous. 2003). RUMUSAN Sosial adalah sebahagian daripada keperluan asas manusia dan juga suatu aspek penting dalamkehidupan bermasyarakat. jika anda adalah seorang yangbersikap mengharapkan sesuatu hasil kerja yang dilakukan adalah tinggi (kerja yang lakukanmemperoleh hasil yang maksimum) dan anda juga seorang yang menghargai kesungguhan. Keadaan ini membawa kepada satu masalah sosial/pendidikan iaitu:Golongan pintar cerdas juga adalah golongan yang berpotensi memberi sumbangan besar kepadakemajuan dan kesejahteraan masyarakat. fungsi pendidikanadalah untuk mengembangkan potensi yang ada pa da setiap pelajar selain memenuhi keperluan setiap individu pelajar untuk berkembang. Sebagaimana yang kita fahami.

) .RUJUKAN Bee. S.Woitaszewski. Pendidikan khas dan Lumpur:DBP.) Boston. S.. N. A.Chan. L. Kuala & Callow.Chua. T.. & Stormont. G. (1999).. Program pendidikan pelajar pintar cerdas: Teori dan praktik .) Boston. Dimensions of emotional intelligence and their relationships with social coping amonggifted adolescents in Hong Kong. B. M. S.. (1992). A. S.. (2001). J. The growing child: An applied approach (2nd ed.409.Clark. & Gallagher. MA:Allyn. 24 (3). S.Nik Azis Nik Pa (1990). (2003). Education of the gifted and talented (4th ed. T. Teaching the gifted child (4th ed. Educating the gifted and talented: Resource issues and processes for teachers(2nd ed.. (1994). Emotional and socialcharacteristics of boys with ADHD and giftedness: A comparative case stud y. 18-21..Davis. (2003). A. B. Zentall. T. W. Journal of Youth and Adolescence. & Koh. Recent dissertation research in gifted studies: The contribution of emotionalintelligence to the social and academic success of gifted adolescents. Intellectually superior children and behavioral problemsand competence. A. M. S.Leyden. S. pendidikan pemulihan: Bacaan asa s. Roeper Review. Journal for theEducation of the Gifted. A. Middleton.. J.Gallagher. Petaling Jaya: PustakaIslam. (1999). A. Supporting the child with exceptional ability (2nd ed. 32 (6). London: Fulton. & Kline. Grskovic. G.) London: Fulton. C. (2002).Moon.. . R.Gallucci. New York: Longman.) . D. Hall. (1998). MA: Allyn. 22 (1). (1998). H. & Rimm.. 207-247.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
faizkar532 liked this
Miziey Farmizi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->