Slovenian Language from Learnlangs.

net om

Basic Phrases
Hello. Živijo. (ZHEEVEE-oh)

How are you? Kako si? (KAH-koh see?) Fine, thank you. Hvala, dobro. (HVAH-lah, DO h, DOH-broh) What is your name? Kako ti je ime? (inf) (KAH-ko tee yeh ee-meh?) / Kako vam je ime? (pol) (KAHkoh e? (po koh vahm yeh ee-meh) My name is ______ . Ime mi je ______ . (EE-meh m yeh) meh mee
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

Nice to meet you. Lepo, da sva se spoznala . (LEH-poh, dah svah SPOHZ-nah-lah) Please. Prosim. (PROH-seem) Thank you. Hvala. (HVAH-lah) You're welcome. Dobrodošli. (doh-BROH-dohsh-lee) Yes. Da. (dah) / Ja. (yah) (inf) No. Ne. (nah) Excuse me. Oprostite. (oh-PROHS-tee-teh) I'm sorry. Oprostite. (oh-PROHS-tee-teh) Goodbye Nasvidenje. (NAHS-vee-dahn-yeh) I have trouble speaking Slovenian. Slabo govorim slovensko. (SLAB-oh goh-VOH-reem sloh-VEHNS-koh) Do you speak English? Govorite angleško? (goh-VOH-ree-teh ahn-GLEHSH-koh?)

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

Is there someone here who speaks English? Je tukaj kdo, ki govori angleško? (yeh TOO-kah-yuh kdoh, kee goh-VOH-ree ahnGLEHSH-koh?) Help! Na pomoč! (nah POH-mohch) Look out! Pazi! (PAH-zee) Good day. Dober dan (DOH-ber dahn) Good morning. Dobro jutro. (DOH-broh YOO-troh) Good evening. Dober večer. (DOH-behr VEH-chehr) Good night. Lahko noč. (LAH-koh nohch) I don't understand. Ne razumem. (neh rah-ZOO-mehm) Where is the toilet? Kje je stranišče? (kyeh yeh strah-NEESH-cheh)

Problems
Leave me alone. Pustite me pri miru. (POOS-tee-teh meh pree MEE-roo)

Don't touch me! Ne dotikajte se me! (nah doh-TEE-kahj-teh seh meh!)
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

I'll call the police. Poklical bom policijo. (poh-KLEE-kahl bohm poh-LEE-tsee-yoh) Police! Policija! (poh-LEE-tsee-yah!) Stop! Thief! Ustavite tatu! (oos-TAH-vee-teh TAH-too!) I need your help. Potrebujem vašo pomoč. (poh-TREH-boo-yehm VAH-shoh POH-mohts) It's an emergency. Sem v stiski. (sehm vuh STEES-kee) I'm lost. Izgubil sem se. (EEZ-goo-beel sehm seh) I lost my bag. Izgubil sem torbo. (EEZ-goo-beel sehm TOHR-boh) I lost my wallet. Izgubil sem denarnico. (EEZ-goo-beel sehm deh-NAHR-nee-tsoh) I'm sick. Bolan sem./Slabo mi je. (BOH-lahm sehm/ SLAH-boh mee yeh) I've been injured. Poškodoval sem se. (pohsh-KOH-doh-vahl sehm seh) I need a doctor. Potrebujem zdravnika. (poh-TREH-boo-yehm zdrahv-nee-kah) Can I use your phone? Lahko uporabim vaš telefon? (LAH-koh oo-POH-rah-beem vahsh teh-LEH-fohn?)
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

Numbers
1 ena (AH-nah)

2 dva (dvah) 3 tri (tree) 4 štiri (SHTEE-ree) 5 pet (peht) 6 šest (shehst) 7 sedem (SEH-dehm) 8 osem (OH-sehm) 9 devet (DEH-veht) 10 deset (DEH-seht) 11 enajst (eh-NAH-yuhst)
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

12 dvanajst (dvah-NAH-yuhst) 13 trinajst (tree-NAH-yuhst) 14 štirinajst (shtee-ree-NAH-yuhst) 15 petnajst (peht-NAH-yuhst) 16 šestnajst (shest-NAH-yuhst) 17 sedemnajst (seh-dehm-NAH-yuhst) 18 osemnajst (oh-sehm-NAH-yuhst) 19 devetnajst (deh-veht-NAH-yuhst) 20 dvajset (DVAH-yuh-seht) 21 enaindvajset (eh-nain-DVAH-yuh-seht) 30 trideset (TREE-deh-seht) 40 štirideset (shtee-ree-DEH-seht)
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

50 petdeset (peht-DEH-seht) 60 šestdeset (shehst-DEH-seht) 70 sedemdeset (seh-dehm-DEH-seht) 80 osemdeset (oh-sehm-DEH-seht) 90 devetdeset (deh-veht-DEH-seht) 100 sto (stoh) 101 stoena (STOH-eh-nah) 200 dvesto (DVEHS-toh) 300 tristo (TREES-toh 1000 tisoč (TEE-sohts) 1001 tisočena (tee-SOH-cheh-nah) 2000 dvatisoč (dvah-TEE-sohts)
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

10,000 deset tisoč (DEH-seht TEE-sohts) 1,000,000 milijon (mee-LEE-yohn) number _____ (train, bus, etc.) številka (shteh-VEEL-kah) (št.) _____ (vlak, avtobus, itd.) half pol (pohl) less manj (mahnj) more več (vehts)

Time
now sedaj (seday)

later kasneje (kahs-NEH-yeh)

before pred (prehd)

morning jutro (YOO-troh)
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

noon poldan (POHLD-ahn)

afternoon popoldne (poh-POHLD-neh)

evening večer (VEH-chehr)

night noč (nohch)
Clock

one o'clock AM ena zjutraj

two o'clock AM dve zjutraj

noon poldan

one o'clock PM ena popoldne

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

two o'clock PM dve popoldne

midnight polnoč
Duration

_____ minute(s) 1 minuta/ 2 minuti/ 3,4 minute/ 5-100 minut

_____ hour(s) 1 ura/ 2 uri/ 3,4 ure/ 5-100 ur

_____ day(s) 1 dan/ 2 dneva/ 3,4 dnevi/ 5-100 dni

_____ week(s) 1 teden/ 2 tedna/ 3,4 tedni/ 5-100 tednov

_____ month(s) 1 mesec/ 2 meseca/ 3,4 meseci/ 5-100 mesecev

_____ year(s) 1 leto/ 2 leti/ 3,4 leta/ 5-100 let
Days

today danes
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

yesterday včeraj

tomorrow jutri

this week ta teden

last week prejšnji teden

next week naslednji teden

Sunday nedelja

Monday ponedeljek

Tuesday torek

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

Wednesday sreda

Thursday četrtek

Friday petek

Saturday sobota
Months

January januar / prosinec

February februar / svečan

March marec / sušec

April april / mali traven

May maj / veliki traven
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

June junij / rožnik

July julij / mali srpan

August avgust / veliki srpan

September september / kimavec

October oktober / vinotok

November november / listopad

December december / gruden
Writing

Time: 18:47 quarter past 8 - četrt na 9 quarter to 4 - tričetrt na 4 half past 9 - pol 10
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

Date: (day/month/year) 12. avgust 2005, 12.8.2005

Colors
black črna

white bela gray siva red rdeča blue modra cyan sinja yellow rumena green zelena orange oranžna

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

purple vijolična, škrlatna brown rjava pink roza

Transportation
Bus & Train

How much is a ticket to _____? Kakšna je cena vozovnice do_____?

One ticket to _____, please. Eno vozovnico do _____, prosim.

Where does this train/bus go? Kam gre ta vlak/avtobus?

Where is the train/bus to _____? Kje ima odhod vlak/avtobus do _____?

Does this train/bus stop in _____? Ali ta vlak/avtobus ustavi v _____?

When does the train/bus for _____ leave? Kdaj odide vlak/avtobus za _____?
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

When will this train/bus arrive in _____? Kdaj pride vlak/avtobus v _____?

bus avtobus

train vlak

bus station avtobusna postaja

train station železniška postaja

waiting room čakalnica

ticket sale prodaja vozovnic

binary peron

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

ticket karta/vozovnica

seat sedež

coach vagon

conductor sprevodnik

express train ekspres vlak

intercity train IC vlak

Slovenian Railways Slovenske železnice (SŽ)
Directions

How do I get to _____ ? Kako pridem do _____ ?

How do I get to the train station? Kako pridem do železniške postaje?
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

How do I get to the bus station? Kako pridem do avtobusne postaje?

How do I get to the airport? Kako pridem na letališče?

How do I get downtown? Kako pridem do centra?

How do I get to the youth hostel? Kako pridem do mladinskega hotela?

How do I get to the _____ hotel? Kako pridem do hotela _____?

How do I get to the American/Canadian/Australian/British/French/German/Italian/Russian/Polish/Czech /Greek consulate? Kako pridem do ameriškega/kanadskega/avstralskega/britanskega/francoskega/nemškega/italijanske ga/ruskega/poljskega/češkega/grškega konzulata?

Where are there a lot of... Kje je polno...

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

...hotels? ...hotelov?

...restaurants? ...restavracij?

...bars? ...barov?

...sites to see? ...znamenitosti?

Can you show me on the map? Mi lahko pokažete na zemljevidu/načrtu?

street cesta/ulica

Turn left. Zavijte levo.

Turn right. Zavijte desno.

left levo
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

right desno

straight ahead naravnost

towards the _____ proti _____

past the _____ mimo _____

before the _____ pred _____

Watch for the _____. Bodite pozorni na _____.

intersection križišče

north sever

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

south jug

east vzhod

west zahod

uphill navzgor

downhill navzdol
Taxi

Taxi! Taksi!

Take me to _____, please. Odpeljite me, prosim, v/na _____.

How much does it cost to get to _____? Koliko stane do _____?

Take me there, please. Peljite me tja, prosim.
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

taximeter taksimeter

Turn on taximeter, please! Vključite, prosim, taksimeter!

Stop here, please! Ustavite tukaj, prosim!

Wait here for a moment, please! Počakajte tukaj za trenutek, prosim!

Lodging
Do you have any rooms available? Ali imate prosto sobo?

How much is a room for one person/two people? Kakšna je cena enoposteljne/dvoposteljne sobe? Does the room come with... Ali ima soba... ...bedsheets? ...rjuhe ...a bathroom? ...kopalnico ...a telephone? ...telefon
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

...a TV? ...televizor May I see the room first? Si lahko ogledam sobo? Do you have anything quieter? Imate kakšno mirnejšo sobo? ...bigger? ...večjo? ...cleaner? ...bolj čisto? ...cheaper? ...cenejšo? OK, I'll take it. Prav, vzel jo bom. I will stay for _____ night(s). Ostal bom _____ noč/noči. Can you suggest another hotel? Mi lahko priporočite drug hotel? Do you have a safe? Ali imate sef? ...lockers? ...omarice na ključ? Is breakfast/supper included? Ali je zajtrk/kosilo vključen/vključeno?
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

What time is breakfast/supper? Ob kateri uri je zajtrk/kosilo? Please clean my room. Prosim, počistite mojo sobo. Can you wake me at _____? Me lahko zbudite ob _____? I want to check out. Rad bi se odjavil. rooom with a view soba z razgledom shared room skupna ležišča shared bathroom skupna kopalnica hot water vroča voda country tourism kmečki turizem breakfast zajtrk lunch kosilo dinner večerja
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

snack prigrizek

Money
Do you accept American/Australian/Canadian dollars? Ali sprejemate ameriške/avstralske/kanadske dolarje?

Do you accept British pounds? Ali sprejemate britanske funte? Do you accept credit cards? Ali sprejemate kreditne kartice? Can you change money for me? Mi lahko zamenjate denar? Where can I get money changed? Kje lahko zamenjam denar? Can you change a traveler's check for me? Mi lahko vnovčite potovalni ček? Where can I get a traveler's check changed? Kje lahko vnovčim potovalni ček? What is the exchange rate? Kakšno je menjalno razmerje? Where is an automatic teller machine (ATM)? Kje je bankomat?

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

ATM bankomat bank banka exchange office menjalnica Slovenian tolar slovenski tolar (SIT) credit card kreditna kartica money denar cheque ček travellers cheque potovalni ček currency valuta

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

Eating
A table for one person/two people, please. Mizo za enega/dva, prosim.

Can I look at the menu, please? Lahko prinesete jedilni list? Is there a house specialty? Imate kakšno hišno specialiteto? Is there a local specialty? Imate kakšno krajevno specialiteto? I'm a vegetarian. Sem vegetarijanec. I don't eat pork. Ne jem svinjine. I only eat kosher food. Jem samo košer hrano. Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard) Lahko uporabite manj olja/masla/masti? fixed-price meal meni à la carte po naročilu breakfast zajtrk
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

lunch malica/kosilo supper večerja meal obrok soup juha appetizer aperitiv hors d'oeuvre predjed main course glavna jed desert sladica digestive digestiv snack prigrizek I want _____. Želim _____. I want a dish containing _____. Želim jed z _____.
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

chicken piščanec beef govedina fish riba ham šunka sausage klobasa cheese sir eggs jajca salad solata vegetables zelenjava fruit sadje bread kruh croissant rogljiček
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

donut krof noodles rezanci/testenine rice riž beans fižol May I have a glass of _____? Lahko dobim kozarec _____? May I have a cup of _____? Lahko dobim skodelico _____? May I have a bottle of _____? Lahko dobim steklenico _____? coffee kava espresso ekspres kava tea čaj juice sok (bubbly) water gazirana voda
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

water voda beer pivo red/white wine rdeče/belo vino May I have some _____? Lahko dobim malo _____? salt sol black pepper črni poper butter maslo Excuse me, waiter? Natakar! I'm finished. Končal sem. It was delicious. Bilo je odlično. Please clear the plates. Odnesite, prosim, krožnike. The check, please. Račun, prosim.
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

inn gostilna snack bar okrepčevalnica pizzeria picerija spaghetteria špageterija

Bars
Do you serve alcohol? Ali strežete žgane pijače?

Is there table service? Ali strežete pri mizi? A beer/two beers, please. Pivo/dve pivi, prosim. A glass of red/white wine, please. Kozarec rdečega/belega vina, prosim. A pint, please. Veliko pivo, prosim. A bottle, please. Steklenico, prosim. coctail koktajl
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

whiskey viski vodka vodka rum rum water voda club soda soda/sifon orange juice pomarančni sok Coke (soda) kokakola Do you have any bar snacks? Imate kakšne prigrizke? One more, please. Še enega/eno, prosim. Another round, please. Še enkrat enako, prosim. When is closing time? Kdaj zaprete?

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

Shopping
Do you have this in my size? Ali imate to v moji velikosti?

How much is this? Koliko stane to? That's too expensive. To je predrago. Would you take _____? Ali bi vzeli _____? expensive drago cheap poceni I can't afford it. Ne morem si privoščiti. I don't want it. Tega nočem. You're cheating me. Hočete me ogoljufati. I'm not interested. Ne zanima me. OK, I'll take it. Dobro, vzel bom to.
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

Can I have a bag? Lahko dobim vrečko? Do you ship (overseas)? Ali lahko pošljete? I need... Potrebujem... ...toothpaste. ...zobna krema. ...a toothbrush. ...zobna ščetka. ...tampons. ...tamponi. ...soap. ...milo. ...shampoo. ...šampon. ...pain reliever. ...tablete proti bolečinam. ...cold medicine. ...zdravilo proti prehladu. ...stomach medicine. ...zdravilo za želodec. ...a razor. ...britvica.
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

...an umbrella. ...dežnik. ...sunblock cream/lotion. ...krema/mleko za sončenje. ...a postcard. ...razglednica. ...postage stamps. ...poštne znamke. ...batteries. ...baterije. ...writing paper. ...pisemski papir. ...a pen. ...nalivnik/kuli. ...English-language books. ...knjige v angleščini. ...English-language magazines. ...revije v angleščini. ...an English-language newspaper. ...časopis v angleščini. ...an English-Slovene dictionary. ...angleško - slovenski slovar.

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

Driving
I want to rent a car. Rad bi najel avto.

Can I get insurance? Se lahko zavarujem? one way enosmerna cesta yield nimaš prednosti no parking parkiranje prepovedano speed limit omejitev hitrosti gas (petrol) station bencinska črpalka petrol bencin diesel dizelsko gorivo traffic sign prometni znak traffic lights semafor
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

road cesta street cesta/ulica square/circus trg pavement pločnik driver voznik pedestrian pešec driver licence vozniško dovoljenje undertaking prehitevanje fee kazen traffic police prometna policija detour obvoz toll station cestninska postaja
Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

toll fee cestnina automatic motorway tolling ABC (Avtomatsko Brezgotovinsko Cestninjenje) border pass mejni prehod customs carina

Authority
I haven't done anything wrong. Ničesar nisem zagrešil.

It was a misunderstanding. Gre za nesporazum. Where are you taking me? Kam me peljete? Am I under arrest? Sem aretiran? I am an American/Australian/British/Canadian citizen. Sem ameriški/avstralski/britanski/kanadski državljan. I want to talk to the American/Australian/British/Canadian consulate. Želim poklicati ameriški/avstralski/britanski/kanadski konzulat.

Learnlangs.net

Slovenian Language from Learnlangs.net

I want to talk to a lawyer. Hočem govoriti s svojim odvetnikom. Can I just pay a fine now? Ali lahko zdaj plačam globo?

Learnlangs.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful