Câu chuy?n th? 13: Mình k? câu chuy?n này nhu m?t ni?m tin l?c quan nh?t d? t?t c? anh em th?y: MB, rau, dua, dàn bà ch? là m?t ni?m vui bé nh?

trong cu?c d?i m?i anh em chúng ta mà thôi! Cách ti?p c?n có th? m?i ngu?i m?i khác, nhung t?u chung hai ch? thành, b?i do chính s? t? tin c?a b?n thân mình. C? bao gi?, anh em LX hi?u du?c r?ng: ph? n? ch? x?p th? 4 t rong danh m?c l?a ch?n, khi dó anh em s? m?nh d?n hon, t? tin hon và không còn ph?i méo m? m xin x? n?a.

Mình chua bao gi? du?c g?i là d?p trai, nhà không m?t ph?, b? không ph?i Nguy?n T?n Dung.. . nhung may m?n thay k? t? khi chim bi?t c?ng, bao qui d?u t?t kh?i v?, bi?t mùi h uong th?m kín dàn bà, d?n t?n bây gi?, mình chua bao gi? ph?i lan lung di tìm ki?m xin x? c o thú vui in & out c?! Ðàn bà c? d?n và mình c? fuck mà thôi!

M?t l?n, d?ng bán hàng h? hai v? ch?ng d?a b?n trên Ph? C?, cái qu?y hàng bé xíu toàn nh?ng uu ni?m linh tinh, d? 2 v? ch?ng nó tranh th? chui vào wc ph?t nhau 1 tý cho dã thèm. Mình ?n vo nhìn du?ng ph? và ngu?i qua l?i, ô kìa, cái lìn gì th? này: m?t con ca s? n?i ti?ng m ?i dang u?n ?o di cùng 1 th?ng ngon nhu múi mít sà vào c?a hàng mình. Chúng nó ch?n gì d? m g déo nh?, mình ch? nh?, mình ch?ng thèm li?c nó l?y 1 giây. Ngu?i c?a công chúng mà, déo p h. Có l? nó ng?c nhiên l?m, vì con này v?n di xinh, n?i ti?ng, cao rao t?i 1,68m, khi hát m t lúc déo nào cung ng?ng lên trên, không nhìn khán gi? bao gi?, l?i toàn hát các lo?i nh?c nhu opera. Ch?c nó nghi, thiên h? th?y nó thì mù m? h?t m?t hay sao dó. Chính vì mình ngo? làm ngo, nên nó b?t chuy?n.

Mình ch?ng tài cán gì, du?c cái dàn bà c? thích nói chuy?n v?i mình. R?i nó cho mình di?n t cái club mà b?n ca s? hay giao luu. R?i m?i mình di xem nó bi?u di?n và cu?i cùng, nhu 1 l ?t b?n ca s? th?i thu?ng khác, chuy?n phang nhau duong nhiên d?n.

Ch?ng bi?t vì sao nó thích mình, nhung chuy?n tình kéo dài 2 tháng. Mình ch?ng hãnh di?n gì hay mu?n nó cung s? dá vào dít mình nhu ngàn th?ng khác, nên mình c?t l?c d?t, c?t l?c khai ng ngày gi? bên nó d? có chuy?n mà chém gió v?i anh em lúc này.

Máy móc thì ngon, b?n này gi? hàng l?m, nhung v?i mình khi dã phiêu linh, déo có gì d? gi? ho?ng nó nhu cho?ng 1 con phò h?ng bét, v?i phuong châm: Còn ngày nào b? phang ch?t mày ngà

R?i th?i gian cung qua nhanh l?m, sau kho?ng 2 tháng, du?ng nó nó di, du?ng mình mình ch?y . M?i khi th?y nó xu?t hi?n trên tivi bây gi?, mình hay b?t cu?i th?m: Con chó này, mày còn tao không?

Câu chuy?n này là m?t minh ch?ng cho vi?c: Không có gì là không th?! M?i khi, g?p 1 con MB, n rau nào dó khó nhai, b?n hãy nh? l?i câu chuy?n này c?a mình và hãy bình tâm: V?n d? là k c nó, và s? n? l?c c?a b?n dã d? d? nó hy sinh hay chua mà thôi!

M?t khi, cái bìm c?a nó không x?o ra d? qui d?i thành vàng hay dô du?c thì nó ch? là m?t mi lông lá n?ng 3,5 l?ng mà thôi! Gi?ng nhau h?t c? mà, anh em ?! Câu chuy?n th? 14: N?u m?i ngu?i còn nh? v? con GF c?a mình trong topic này: http://lauxanh.us/diendan/sh owthread.php?t=442863, thì mình xin dau lòng thông báo: GF c?a mình dã b? mình ra di trong gày dông u ám bu?n, khi nh?ng con mua c?a cái rét nàng Bân roi x?i x? làm u?t d?m trái tim

Ðôi lúc nh? t?i nàng, mình tu?ng không c?m lòng du?c, nu?c m?t ch?c tuôn roi khi nàng vinh mình ra di. R?i gi?t mình nh?n ra, dã có t?i 14 bài vi?t s? chia kinh nghi?m cho anh em v ? các lo?i MB rau dua, ch?ng l? mình l?i m?m lòng d?n th?, và b?t cu?i và gom n?t s? ti?n l? trong ví, mua m?t bó hoa, ít hoa qu? d?n kính bi?u cái th?ng dã cu?m nàng kh?i tay mình,

Khi bi?t mình mai v? HN. t?ng d?y nam chinh chi?n. m?i khi khách gi? trò sàm nhân viên massage ch? c?n ?n chuông là có b?o v? nh?y vào và bê luôn ông b?n ném ra ngoài s Mình h?i dó di làm m?t ru ru?i. Ph?n l?n các d?a di?m massage ? dây ch? th?c hi?n các công do?n mát g?n. h? thu?ng say mê trong nh?ng khát thèm nh?c d?c v h?ng qu? bóng bay s?c màu. Sau dó. mình tr? l?i. và quan tr?ng nh?t mình ph tel lên g?i!!! Cung ph?i m?t d?n 3 tháng. Ðêm ái ân d?u tiên. Chua bao gi? làm di?u gì vu?t quá gi?í h?n. bao notron th?n kinh hàng dêm suy nghi d? chinh ph?c nàng. C h chi?u mình d?n. Em h?i tham. mình sói quá r?i h?t thu?c ch?a m?t r?i. mình v? HN. nhung nàng không hi?u. c? vào xong là tr? ti?n di t g. là S? 1. mình si tình nhu m?t gã 20. nào dua dón. chu?n xác nhu d?ng h? Big Ben v?y. không i là B?. r?i m?i di massage. d?m bóp kho?ng 1h cho t r?i m?i v? nhà. Nhung di?u nhu mình thích: yêu duong d?m n?ng. có chuông báo ngay d?u giu?ng. ph?i b?t chuy?n v?i mình tru?c. và b?n bi?t không. Nàng d?p xinh và v?n nguyên ánh m?t sáng trong. bi?t s? chia. r?i ng?i tâm s? v?i mình cho giã ru?u. Còn tình yêu. Hãy khám phá b?ng nh khi con tim b?n nên l?nh giá. ch?c do vào nhi?u nh?n m?t nên ch? quán c? h?n 1 em bé ph?c v? riêng cho mình. mu?n tìm m? ?a di?m massage th?c s? lành m?nh ? noi dây thì ch?c khó hon tìm ti?n trong tay nh?ng ngu? i nhu mình. bi?t nhi?u. yêu nàng say th? nào!? Mình không thích b?n 9x. Nàng ch mình d?m say và du?c mình yêu say d?m. Ngày m?i quen nàng. vì ph? n?. nàng m?i ch?u g?c ngã. . Núp du?i v? ng? ngh?ch. ch? kinh doanh m?i 1 th? thu?c hàng xa x?: Massage lành m?nh! Không HJ. Nàng tu?ng mình yêu th?t. cô bé làm nhanh l?m. hay chua! Gi? này là m?y gi? r?i còn yêu?? Không ph? nh?n tình c?m mình cung có th?t. c?a kính trong su?t. V?y mà gi? nàng dã ra di! M?t nam tr?i nàng bên mình d?m du?i. Quy?n nàng không c?n. là KING m?i khi mình b?c nhung tình d?c còn th?t hon nhi?u. mình bi?t trái tim non tr? c?a nàng r?i s? ph?i xao d?ng. S? hung ph?n c?a nàng dâng cao thì ni?m dam mê c?a mình càng ph?i ?n nén. ch?ng bi?t m?t 1 nhân viên nào. Mình dã di nh quan tr?ng nh?t là mình ph?i tìm du?c ngu?i v? l?i. Nàng thánh thi?n. 6h v?. và 2 anh em b ?t d?u thân nhau. Nhi?u tháng. nàng cang ngu?i ra ch h l?i khá d?ng dung. Hôm cu?i cùng u?ng rõ say. n?u có th?! Nhung d?ng d? tình yêu làm mù m?t b?n. kh?n kh? ?y. mình hông xao d?ng. c o 1 th? non nhu nàng n?m tr?i ái ân tuy?t d?nh có gì là khó khan. nàng không k?p nh?n ra b?t k? di?u gì v? mình. Khi h?t công trình. Ti?n nàng không thi?u. Nàng làm c c s? th?y mình hãy còn tr? trung và n?ng ?m. Nà i v?i s? ng?c ngh?ch c?a mình l?m. hu?ng th? cung l?m. chia bu?n cùng nó và v? dây vi?t l?i cho anh em v? ngày quen nàng. nào hoa. nào quà. ng?c nàng ?m nóng và nàng mãnh Hon t?t c?. Ð?i nàng d? ng?m.húc cho nó. có m?t d?a di?m massage nhà c?a cung thu?c lo?i bình thu?ng n ?n b?n tàu du l?ch. Môi nàng thom. có l? do mình không còn cái tu?i dánh du! Nhung khi g?p nàng. không BJ. báo h?i cô b h t? 5h chi?u d?n g?n 11h dêm mà v?n c? d?i xem t?i sao anh ?y không d?n. nhung nàng không bi?t mình t?n bao công s?c. Nàng c? tu?ng mình trân tr?ng. nàng không c?n gì ? mình. nên chi?u chi?u hay vào dó xông hoi. V?y mà ? dó cách dây vài nam. muôn d?i h? không bao gi? hi?u nôi!!! Câu chuy?n th? 16: HL là m?t thành ph? du l?ch d?p và n?i ti?ng v?i nh?ng trò massage không gi?ng ai cho d? m ?i h?ng ngu?i. nhung m hì hi?u: n?i khát thèm s? mau chóng khi?n nàng tr? l?i! Hãy yêu di các b?n. và au kho?ng 10 phút BJ là b?n có th? yên tâm ru chim d?ng d?y tr? ti?n ra v? trong mãn nguy?n Cho nên n?u ai mu?n tìm c?m giác thu giãn th?c s? sau 1 ngày làm vi?c m?t m?i. Cu?i cùng cái cô bé ph?c v? mìn hông nh?n du?c. mình m?i bung s?c. ru?c m?i.

ng?m lút cán chim mình trong di?u 69 cu?ng nhi?t. Không làm gì nhé. Ph? n?. mình t?t m? h?t c? chim l?n cò l?i. M?t nam dam b?y l?n em v?. th? này có gi?t tôi không? V?n t? lâu d? ?ng v?i cái màng b?y nh?y ?y. Mình không bi?t nên vui hay nên bu?n. th? không bao gi? di b?n MB n?a! V?y mình lan man t? nãy d? làm cái quái gì nh?? Anh em bình tinh. vì mình s? mà. mình d?y em BJ và em làm mình phê pha d?n 2 l?n. dang su?ng mà nàng còn d?ng xèng. Em vác t?m thân ng?c ngà dâng hi?n cho ?t cái nhà có ch? ngh? bên Lâm Gia Trang. Mình l?p c?p nh?n l?i: "OK" vì không nghi cô bé v?n còn th?c. nh?n du?c 1 tin nh?n c?a cô bé t? lúc kho?ng 12h30: "Em qua ch? anh ? nhé?". Em ?y g?i di?n cho mình khi v? HN l?y ti?n hàng chi dó vào m?t ngày dông rét mu?t. Ch? có di?u nh?c nhã nh?t còn TRINH! Có ai trong chúng ta nghi gái massage còn trinh thì gio tay lên nào? B?n hâm à. Kho?ng 2h sáng.Chia tay d?m nu?c m?t. khi mình t?nh ru?u. Kho?ng 10 phút sau dã th?y ti c?a và em bu?c vào. nên không l?n nào em di thoát m?t mình. h? khoác b? áo thiên th?n nhung trái tìm thu ác qu?. Ð?n m?c. em g?i tên mình r?t ?n v?i ngu?i ch?ng c?a mình m?i khi ân ái. nh?ng ngu?i ph? n? ta yêu thuong s? dáp d?n cho b?n t?ng ngày. Ch? hôn ?p. t?t nhiên là dã v?t b? d?ng xèng t? lâu r?i. Còn mình cung Carlos Tevez c em chan chua dôi ba l?n gì dó. assage nào còn trinh!!! Th? mà có d?y. sà lên giu?ng nhu m?t cánh chim n n v? t?! Mình v?n còn hoi say. tham gia dình xong là em lao v? H N và không m?y khi di dâu. hình nhu em cung quí m?n mình l?m thì ph?i. không hôm nay thì ngày mai. không trang di?m. s? so?ng. ng?m ít khó nghe mình k? n?t dã r?i hãy cáu k?nh!!! Mình v? HN. nhung o u?c v? dây v?i anh. B?n luôn nh?. Màn Tevez c?a mình ngày d?u tiên v?n là ký ?c sâu l?ng nh?t trong em. ai chua t h? thì c? mà th? nhé!!! Sai v? dây mình t? c?t chim. b?n c? s?ng t? ?i t?t c?. dôi khi nh?ng di?u không tu?ng l?i là hi?n th?c. Nhung cung r?t nhi?u quanh ta. nu?c m?t rung rung. Ð?m du?i và mê m? vì nh?ng gì em trao g?i. nhung bên trong tâm h?n h? mang hào quang trong tr?ng. nó cung d? ghen hon và em tìm v? v?i anh ngay l?p t?c khi có co h?i" em nói nhi?u l luôn a sau nhi Sao mà s? ph?n mình may m?n d?n th? nh?? Có em yêu thuong và ng?p chìm h?nh phúc m?i l?n g? hau. xoá s? quên tên. t?ng gi?! Tin tôi di! . bên ngoài dung t?c t?m thu?ng. Em b?o: "Em s?ng bên kia x? ngu?i. may mà nam. m?t n?a th? gi?i là Ðàn bà. Và nh?ng di?u mình tu?ng dã bi t rõ l?i ch? là ?o v?ng. mình ph?i buông v?i em ra vì chua k?p dút chim vào mình dã k?p phát hi?n ra ki?p. r?i di?u t?t d?p s? d?n v? i b?n. Nhung em ?y thì nh?! Kho?ng 3 nam sau em báo dã l?y ng ngu?i Hongkong sau 1 th?i gian em b? ngh? di theo chúng b?n buôn bán gì dó bên TQ và tìn g?p du?c th?ng Hongkong chua v? bây gi? thành ch?ng em. m?i l?n em v? du?c vài hôm. b?n vi?c. u?ng tý cafe di. Ch?ng em ghen. vì i chính là ngu?i em luôn yêu thuong và khát thèm nh?t. Hai d?a th?c tr?ng c? dêm. nhung mùi huong dàn bà bu?c mình ph?i t?nh. B?n d?ng c? ki?m tìm. Bây gi? mình v?n evez m?i khi em nh?m nghi?n m?t. c? d? m?t ch? mình xu?t hi?n bên cánh c?a! ? cu?c d?i. có nh?ng khi. Carlos Tevez gái trinh là d?nh cao c?a thang hoa. Nam ?y em m?i 17 tu?i.