BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Dự án giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp
Việt Nam – Hà Lan

SỔ TAY
THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP I
Dành cho sinh viên ngành CÔNG NGHỆ Rau-Hoa-Quả & Cảnh Quan

Người biên soạn:

PGS.TS. Phạm Thị Hương
Bộ môn Rau-Quả-Hoa cây cảnh

HÀ NỘI, 3/2009

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

MỤC LỤC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Giới thiệu Vai trò và mục tiêu Điều kiện tiên quyết và các quy định Tổ chức thực hiện Công tác chuẩn bị Bài tập Đánh giá kết quả Phụ lục 1. Hướng dẫn cấu trúc module Phụ lục 2. Thời gian biểu dự kiến cho đợt thực tập nghề nghiêp I Phụ lục 3. Mẫu Đơn xin tham gia đợt thực tập Phụ lục 4. Mẫu Kế hoạch thực tập Phụ lục 5. Hướng dẫn viết báo cáo Phụ lục 6. Mẫu phiếu nhận xét đánh giá sinh viên thực tập nghề nghiệp I 3 4 6 8 11 14 15 16 18 19 20 22 25

1

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

1. GIỚI THIỆU Thực tập nghề nghiệp là một cấu phần quan trọng trong chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp-ứng dụng ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan ở trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Được trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn từ thực tiễn là thành tựu quan trọng nhất của đợt thực tập nghề nghiệp đối với sinh viên. Chương trình đào tạo được thiết kế với 2 đợt thực tập nghề nghiệp, trong đó thực tập nghề nghiệp I được bố trí ở học kỳ 4 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp xúc thực tiễn để củng cố thêm kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng cơ bản về chuyên môn, về giao tiếp và quản lý sản xuất các sản phẩm nghề vườn. Bản hướng dẫn này cung cấp cho sinh viên, giáo viên hướng dẫn thông tin về mục đích và cách thức tổ chức thực hiện đợt thực tập nghề nghiệp I. Một số biểu mẫu cũng được giới thiệu để sinh viên có thể sử dụng một cách dễ dàng, tiện lợi trong quá trình thực tập và viết báo cáo về kết quả đợt thực tập này. Trong bản hướng dẫn này chúng tôi đề cập đến các thủ tục cần thiết cho đợt thực tập như: liên hệ địa điểm thực tập, tìm kiếm cơ sở để triển khai thực hiện, thực tập tại cơ sở và viết báo cáo vv…. Hai tuần thực tập tại cơ sở là thời gian quan trọng nhất để đánh giá kết quả thực tập nghề nghiệp I của mỗi sinh viên. Các công việc khác như xây dựng kế hoạch thực tập, liên hệ địa điểm thực tập, xử lý số liệu, viết báo cáo được tiến hành trước và sau đợt thực tập.

2

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

2. VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU 2.1. Vai trò Thực tập nghề nghiệp I (viết tắt là TTNNI) được thiết kế ở học kỳ 4 trong chương trình đào tạo nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với thực tiễn để trải nghiệm và rèn luyện hàng loạt các kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực nghề vườn và cảnh quan, đồng thời sinh viên có thể áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được tích lũy trong quá trình học tập. Thông qua trải nghiệm thực tiễn trong quá trình thực tập tại cơ sở sinh viên hiểu rõ hơn về nghề nghiệp, phát triển khả năng giao tiếp nghề nghiệp, củng cố và phát triển thái độ nghề nghiệp đúng đắn. Đó cũng là cơ hội tốt cho sinh viên làm quen và học cách thức tổ chức, quản lý trang trại/công ty sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực làm vườn và nắm bắt quy trình khép kín sản xuất các sản phẩm nghề vườn. Trong thời gian thực tập nghề nghiệp tại cơ sở sinh viên có thể thực hành tư vấn cho cơ sở nơi họ thực tập về kỹ thuật sản xuất các loại cây rau, hoa, quả, cây cảnh, thiết kế & tạo dựng cảnh quan vận dụng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy được trong thời gian học tập ở trường. 2.2. Mục tiêu 2.1.2. Mục tiêu chung Thực tập nghề nghiệp I giúp sinh viên: - Rèn luyện kỹ năng cơ bản về kỹ thuật trồng trọt một số loại cây và biết xây dựng và lựa chọn quy trình sản xuất phù hợp cho các sản phẩm nghề vườn cụ thể vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. - Tiếp xúc với thực tiễn để hiểu rõ về thực trạng sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nghề vườn, nâng cao hiểu biết và củng cố thêm những kiến thức đã học về thực tiễn tổ chức, quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nghề vườn. 2.2.2. Mục tiêu cụ thể Trong thời gian thực tập tại cơ sở sinh viên có cơ hội để: - Thực hành các kỹ năng về kỹ thuật trồng trọt một số loại cây rau, cây ăn quả, hoa và cây cảnh vận dụng kiến thức và kỹ năng đã thu nhận được ở trường. - Tìm hiểu quy trình sản xuất các loại cây rau, cây ăn quả, hoa và cây cảnh đang áp dụng tại cơ sở thực tập. - Tìm hiểu các hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý sản xuất ở trang trại/công ty. - Thực hành các kỹ năng cần thiết khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp làm việc trong nhóm chuyên môn, kỹ năng ra quyết định và xử lý tình huống. - Làm quen, tạo dựng và mở rộng mối quan hệ trong lĩnh vực nghề nghiệp với thị trường lao động để tìm kiếm cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Những mục tiêu nêu trên là mục tiêu chung, mang tính định hướng cho sinh viên và giáo viên hướng dẫn trong việc lựa chọn địa điểm thực tập và cơ sở thực tập, trên cơ sở đó sinh viên xây dựng kế hoạch thực tập cụ thể cho bản thân
3
Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

và cho nhóm. Trong bản kế hoạch của sinh viên và nhóm sinh viên cần xác định mục tiêu cụ thể sao cho phù hợp với mục tiêu chung nêu ở trên, đảm bảo rằng các kiến thức, kỹ năng cần thiết đều đạt được sau khi kết thúc đợt thực tập như đã xác định trong khung chương trình.

4

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

3. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT VÀ CÁC QUY ĐỊNH 3.1. Điều kiện tiên quyết Để được tham gia đợt thực tập nghề nghiệp I sinh viên cần tích lũy đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết như trong chương trình đã thiết kế. Điều đó có nghĩa là sinh viên phải hoàn thành module 1 đến module 12 và đang tham gia học tập các môn học ở học kỳ 4 với các module 13-16. Khoa chuyên môn căn cứ vào các điều kiện nêu trên để phê duyệt danh sách sinh viên tham gia đợt thực tập nghề nghiệp I. 3.2. Các bước thực hiện TTNNI gồm 3 thành phần bắt buộc sau: - Chuẩn bị cho đợt thực tập nghề nghiệp I: tiến hành 2 tuần trước khi bắt đầu thực tập tại cơ sở trong thời gian còn học ở trường. - Thực tập tại cơ sở: sinh viên xuống cơ sở và triển khai thực tập theo kế hoạch thực tập trong thời gian 2 tuần (tương đương 2 tín chỉ). - Viết báo cáo và tổng kết đánh giá: sau khi kết thúc thời gian thực tập tại cơ sở sinh viên trở về trường tiếp tục học tập, trong thời gian đó viết báo cáo kết quả đợt thực tập. Sinh viên/nhóm sinh viên nộp báo cáo cho giáo viên hướng dẫn sau 1 tuần kể từ khi kết thúc thực tập tại cơ sở. Tổng kết kết quả đợt thực tập sẽ được tiến hành sau đó 1 tuần. 3.3. Phê duyệt cho sinh viên tiến hành TTNNI Sinh viên chỉ có thể tiến hành TTNNI khi: 1. đủ điều kiện tiên quyết như ở mục 2.1. 2. được cơ sở thực tập đồng ý tiếp nhận 3. được sự đồng ý và phê duyệt đơn xin TTNNI của sinh viên/nhóm sinh viên (theo mẫu hướng dẫn ở phần phụ lục) của bộ môn chuyên môn phụ trách TTNNI (do trưởng bộ môn và trưởng đoàn thực tập ký). 3.4. Lựa chọn cơ sở TTNNI: trưởng đoàn thực tập chịu trách nhiệm liên hệ với Hội đồng công giới và các cơ sở hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực làm vườn và cảnh quan để liên hệ địa điểm TTNNI cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên/nhóm sinh viên có thể tự liên hệ cơ sở thực tập rồi thông báo cho trưởng đoàn xem xét. Trưởng đoàn thực tập là người quyết định cuối cùng về lựa chọn cơ sở thực tập dựa vào các yêu cầu sau đây: - Các hoạt động sinh viên tiến hành trong thời gian TTNNI đáp ứng các yêu cầu về các năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp) đặt ra ở mục 1.2. và phụ lục 1. - Cơ sở thực tập có cùng chuyên ngành với chuyên ngành do sinh viên/nhóm sinh viên lựa chọn trước khi đi TTNNI. - Cơ sở tiếp nhận sinh viên đến thực tập có khả năng hướng dẫn và sẵn sàng phối hợp đồng hướng dẫn và đánh giá kết quả đợt thực tập của sinh viên/nhóm sinh viên. Để làm được điều đó cơ sở thực tập cử người trực tiếp hướng dẫn sinh viên trong thời gian thực tập tại cơ sở. 3.5. Kế hoạch thực tập + đơn xin đi thực tập của từng sinh viên/nhóm sinh viên sau khi thảo luận và được 2 giáo viên hướng dẫn thông qua được nộp cho trưởng
5
Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

đoàn thực tập trước khi đi đến cơ sở thực tập ít nhất 1 tuần để phê duyệt. 3.6. Trưởng đoàn thực tập chịu trách nhiệm làm thủ tục ký kết văn bản với các cơ sở nhận sinh viên đến TTNNI trước khi sinh viên xuống địa điểm thực tập. 3.7. Khoa chuyên môn và trưởng đoàn thực tập chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho sinh viên về đợt TTNNI, đặc biệt là thông tin cụ thể về các cơ sở thực tập để sinh viên có thể chủ động liên hệ, lựa chọn nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành họ định theo học sau này. Điều này có nghĩa là sinh viên có cơ hội lựa chọn và tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn cơ sở thực tập, tự liên hệ, bố trí/lựa chọn phương tiện đi lại, nơi ăn chốn ở phù hợp cho mình trong thời gian thực tập tại cơ sở. Ngoài ra, sinh viên tự chịu trách nhiệm cá nhân về các thủ tục giấy tờ cần thiết, về chi phí cho đợt thực tập theo quy định hiện hành của nhà trường và những chi phí phát sinh trong đợt thực tập của mình.

6

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 4.1. Điều phối và hướng dẫn TTNNI 4.1.1. Điều phối chung TTNNI là một thành phần bắt buộc như những môn học khác trong chương trình đào tạo ở bậc đại học ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan, vì vậy việc hướng dẫn chung cho lớp sinh viên do Khoa chuyên môn phụ trách giống như thực tập giáo trình đối với các ngành đào tạo truyền thống. Khoa chuyên môn sẽ phân công các bộ môn và giáo viên hướng dẫn. Do đặc thù của ngành đào tạo Công nghệ Rau- Hoa-Quả & Cảnh quan là gắn kết đào tạo với thị trường lao động nên sinh viên được yêu cầu tiến hành TTNNI tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nghề vườn và cảnh quan như chương trình đã thiết kế. Khoa và bộ môn chuyên môn phân công giáo viên hướng dẫn trực tiếp sinh viên/nhóm sinh viên. - Giáo viên hướng dẫn ở trường: có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực Làm vườn, có kinh nghiệm giao tiếp và làm việc với các Công giới trong ngành, có kỹ năng tư vấn tốt, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành đợt thực tập nghề nghiệp đạt kết quả tốt. - Giáo viên hướng dẫn ở trường sẽ được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của nhà trường giống như các quy định đối với giáo viên tham gia hướng dẫn thực tập giáo trình cho các ngành đào tạo khác. Theo thông báo số 36/NNH-ĐTĐH do Phó hiệu trưởng ĐHNN Hà nội PGS.TS. Vũ Văn Liết ký ngày 16/2/2009 nêu rõ ”..... Phần thực tập nghề nghiệp 1 và 2 trong chương trình đào tạo của ngành Công nghệ Rau- Hoa-Quả & Cảnh quan được thực hiện như Thực tập giáo trình của các ngành khác trong trường. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành đào tạo này nhà trường quy định số lượng sinh viên trong một nhóm mà giáo viên phụ trách là 10-15 sinh viên”. 4.1.2. Trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn ở trường - giúp đỡ sinh viên liên hệ với cơ sở thực tập khi cần - hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch thực tập (theo nhóm và các nhânxem mẫu ở phụ lục 4). - hướng dẫn viết báo cáo ( phụ lục 5). - giám sát và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên. - Phối hợp với giáo viên hướng dẫn ngoài kiểm tra, giám sát sinh viên trong thời gian thực tập tại cơ sở. - Chịu trách nhiệm trước nhà trường, khoa, bộ môn về kết quả đợt TTNNI và quản lý các nhóm sinh viên được phân công. 4.1.3. Trách nhiệm của giáo viên làm trưởng đoàn - Liên hệ với các cơ sở thực tập và thông báo cho sinh viên từ đầu học kỳ 4 để sinh viên lựa chọn địa điểm thực tập, liên hệ với giáo viên hướng dẫn tại cơ sở (xem phụ lục 2- thời gian biểu). - Làm thủ tục ký kết với các cơ sở thực tập.
7
Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

- Tổ chức tập huấn cho giáo viên, sinh viên về đợt TTNNI. - Hướng dẫn sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn tại trường và phân công giáo viên hướng dẫn. - Chịu trách nhiệm trước nhà trường, khoa, bộ môn về kết quả đợt TTNNI, quản lý tài chính và nhân sự đoàn thực tập (sinh viên và giáo viên hướng dẫn) trong thời gian thực tập. - Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức semina đánh giá kết quả đợt TTNNI. 4.2. Nhiệm vụ của sinh viên Sinh viên cần phải: - Đảm bảo đủ tiêu chuẩn tham gia đợt TTNNI theo quy định nêu trên. - Đảm bảo được thông tin đầy đủ về đợt TTNNI - Thực hiện đợt TTNNI theo đúng hướng dẫn - Tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị cho đợt TTNNI. Cụ thể: chuẩn bị kế hoạch thực tập (theo nhóm, cá nhân), trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu và mong muốn cá nhân đạt được trong thời gian thực tập tại cơ sở. Cần liên hệ thường xuyên với trưởng đoàn thực tập và giáo viên hướng dẫn để được hướng dẫn và tư vấn kịp thời. - Liên hệ với cơ sở thực tập (giáo viên hướng dẫn ngoài) để được tư vấn thêm về nội dung thực tập làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch thực tập nhóm và cá nhân. - Lập kế hoạch thực tập trong đó chỉ rõ cơ sở và địa điểm thực tập, loại công việc tiến hành và thời gian biểu cụ thể cho các hoạt động trong đợt thực tập và thông qua 2 giáo viên hướng dẫn (ở trường và ở cơ sở thực tập- Phụ lục 4). - Nộp bản kế hoạch thực tập đã thông qua giáo viên hướng dẫn cho trưởng đoàn thực tập phê duyệt. - Đáp ứng đầy đủ các quy định về các thủ tục cần thiết cho đợt TTNNI. - Chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của nhà trường và cơ sở thực tập trong thời gian TTNNI. - Có mối quan hệ tốt với cơ sở thực tập và giáo viên hướng dẫn tại cơ sở. - Sau đợt thực tập tại cơ sở một tuần sinh viên tổng hợp và viết báo cáo thu hoạch (xem phụ lục 5) nộp cho trưởng đoàn để phân công giáo viên chấm báo cáo, sau đó trình bày kết quả ở Semina. 4.3. Hướng dẫn của cơ sở thực tập Các cơ sở nhận sinh viên thực tập sẽ cử người hướng dẫn (tạm gọi là giáo viên hướng dẫn ngoài). Giáo viên hướng dẫn ngoài là người trực tiếp hướng dẫn sinh viên tại cơ sở thực tập, nhờ đó tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thành tốt mục tiêu thực tập đề ra. Giáo viên hướng dẫn ngoài là người có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm làm việc trong chuyên môn mà họ hướng dẫn sinh viên. Trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn ngoài: - Tư vấn và thông qua kế hoạch thực tập cho sinh viên/nhóm sinh viên. - Hướng dẫn và giám sát sinh viên trong thời gian thực tập tại cơ sở - đánh giá kết quả thực tập của sinh viên tại cơ sở (theo mẫu hướng dẫn
8
Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

ở phụ lục 6). Giáo viên hướng dẫn ngoài cần đảm bảo rằng: - Sinh viên được gửi đến cơ sở đúng với chuyên môn mà sinh viên muốn thực tập. - Cơ sở thực tập bố trí đúng công việc chuyên môn mà TTNNI đòi hỏi, cụ thể: phù hợp với mục tiêu của đợt thực tập và kế hoạch thực tập của sinh viên. - Khi cần có thể giúp đỡ, tư vấn cho sinh viên trong việc bố trí nơi ở, đi lại trong thời gian thực tập tại cơ sở. - Sinh viên được đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoàn thành các nội dung thực tập theo yêu cầu, bao gồm cả việc tìm hiểu, thu thập thông tin cơ bản về cơ sở thực tập, tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hội thảo về chuyên môn (nếu có) vv... để sinh viên có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với thực tiễn, tránh tình trạng sinh viên bị lạm dụng sức lao động như một người lao động thuần túy. - Đánh giá kết quả thực tập của sinh viên một cách khách quan, công bằng theo mẫu hướng dẫn của nhà trường và gửi về bộ môn chuyên môn phụ trách TTNNI.

9

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

5. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 5.1. Quá trình chuẩn bị Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội chuẩn bị cho đợt TTNNI những việc sau: a) Tổ chức tập huấn cho sinh viên về các nội dung: - Giới thiệu về TTNNI và cung cấp những hướng dẫn sơ bộ - Hướng dẫn cụ thể về module TTNNI, bao gồm: + giai đoạn chuẩn bị + lựa chọn cơ sở thực tập + các hoạt động và bài tập + viết báo cáo và tổng kết + Đánh giá kết quả đợt thực tập b) Giáo viên hướng dẫn thảo luận về TTNNI với sinh viên/nhóm sinh viên về lựa chọn cơ sở thực tập và kế hoạch thực tập và các hoạt động khác liên quan đến TTNNI. c) Liên hệ và giới thiệu cơ sở thực tập cho sinh viên nếu sinh viên cần (không bắt buộc). 5.2. Tìm kiếm cơ sở thực tập Tìm được cơ sở thích hợp để thực tập là điều rất quan trọng đối với mỗi sinh viên. Nhà trường khuyến khích sinh viên chủ động liên hệ địa điểm thích hợp cho đợt TTNNI của mình. Nếu sinh viên không tự mình tìm kiếm được nơi thực tập khoa và bộ môn chuyên môn sẽ giới thiệu cho sinh viên các cơ sở thực tập nằm trong mạng lưới Công giới để sinh viên liên hệ và lựa chọn nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành lựa chọn. 5.2.1. Sinh viên tự tìm kiếm cơ sở thực tập Để thành công trong việc tìm kiếm nơi thực tập phù hợp sinh viên cần tiến hành theo các bước sau: - Đọc và hiểu rõ mục đích, yêu cầu của TTNNI, các yêu cầu đối với cơ sở thực tập. - Tìm hiểu lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở để lựa chọn địa điểm thực tập đáp ứng yêu cầu của đợt TTNNI đặt ra. - Liên hệ với cơ sở và giải thích rõ tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của đợt TTNNI và nguyện vọng của bản thân về đợt thực tập đó tại cơ sở. - Sau khi lựa chọn được địa điểm thực tập sinh viên/ nhóm sinh viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về cơ sở đó cho bộ môn chuyên môn hoặc trưởng đoàn thực tập để được phê duyệt và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ sở đó trước khi gửi sinh viên xuống thực tập. Các nguồn thông tin giúp sinh viên tiếp cận để tìm kiếm địa điểm thực tập: - Bộ môn Rau-Quả-Hoa cây cảnh, khoa nông học, Đại học Nông nghiệp Hà nội. - Hệ thống Công giới của ngành đào tạo Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan - Giáo viên thỉnh giảng từ các Công giới được nhà trường mời tham gia
10
Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

giảng dạy chuyên đề. - Các sinh viên và cựu sinh viên ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan đã qua TTNNI. - Internet - Vv... Sinh viên cần phải thông báo sớm về sự lựa chọn địa điểm thực tập của mình cho bộ môn chuyên môn theo đúng thời gian quy định, nếu muộn hơn thì sinh viên sẽ phải tuân thủ theo sự bố trí sắp xếp của bộ môn. 5.2.2. Bộ môn chuyên môn liên hệ địa điểm thực tập Để giúp cho những sinh viên không thể tự tìm kiếm địa điểm thực tập phù hợp nhà trường sẽ hỗ trợ sinh viên trong việc việc liên hệ ban đầu. Vì chưa có bộ phận chuyên trách về thực tập nghề nghiệp cho ngành đào tạo Công nghệ RauHoa-Quả & Cảnh quan nên việc liên hệ địa điểm thực tập sẽ do trưởng đoàn thực tập chịu trách nhiệm. Các bước tiến hành như sau: - trưởng đoàn liên hệ với Hội đồng Công giới và các Công giới khác trong mạng lưới Công giới của ngành đào tạo để thỏa thuận và ký hợp đồng với cơ sở. - Thông báo cho lớp sinh viên thông tin cụ thể về từng cơ sở thực tập để sinh viên lựa chọn dựa theo chuyên ngành đào tạo đã đăng ký lần 1 vào đầu học kỳ 4. - Lớp trưởng nộp danh sách sinh viên đăng ký địa điểm thực tập cho trưởng đoàn thực tập. - Trưởng đoàn phê duyệt danh sách dựa vào danh sách đăng ký của sinh viên và gửi xuống lớp cùng với danh sách các giáo viên hướng dẫn ở trường. - Sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn ở trường, với cơ sở thực tập được phân công để triển khai các bước chuẩn bị (xây dựng kế hoạch thực tập nhóm, cá nhân...). 5.3. Thỏa thuận với cơ sở thực tập Sau khi cơ sở đồng ý nhận sinh viên đến thực tập trưởng đoàn (hoặc sinh viênnếu tự liên hệ) cần thỏa thuận với cơ sở về các vấn đề sau: - Kế hoạch thực tập (gồm các hoạt động cụ thể trong quá trình thực tập tại cơ sở và các bài tập sinh viên phải hoàn thành ở mục 5). - Thời gian biểu - Chế độ báo cáo tiến độ công việc - Vật liệu cần thiết cho đợt thực tập - Chi phí: đi lại, ăn ở, bồi dưỡng giáo viên hướng dẫn ngoài vv... - Lịch gặp gỡ, làm việc với giáo viên hướng dẫn ngoài - Đánh giá của giáo viên hướng dẫn ngoài về TTNNI của sinh viên tại cơ sở. - Thù lao cho giáo viên hướng dẫn ngoài theo chế độ hiện hành của nhà trường. 5.4. Các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho đợt thực tập Sinh viên cần chuẩn bị đầy đủ các thủ tục giấy tờ cần thiết trước khi khởi hành
11
Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

đến địa điểm thực tập. Các thủ tục giấy tờ cần thiết phải có như: 1) Đơn xin đi thực tập 2) Kế hoạch thực tập có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn ở trường 3) Quyết định của khoa chuyên môn/nhà trường cho phép sinh viên tham gia đợt thực tập 4) Giấy giới thiệu của khoa chuyên môn Ngoài ra, sinh viên cần có các giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên) và các thủ tục giấy tờ bảo hiểm cần thiết cho cá nhân (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe máy nếu sinh viên sử dụng phương tiện này trong thời gian thực tập vv...). Sinh viên phải nộp các giấy tờ ở mục 1), 2), 3) cho trưởng đoàn 1 bản và mang theo đến địa điểm thực tập các giấy tờ ở mục 2), 3), 4) và 5).

12

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

6. BÀI TẬP Phần này mô tả các loại bài tập bắt buộc sinh viên phải hoàn thành trong đợt TTNNI. 6.1. Tìm hiểu về cơ sở thực tập Thông qua việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động thường ngày ở cơ sở thực tập và thông qua nghiên cứu tài liệu sinh viên sẽ nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm thực tiễn về các hoạt động trong phạm vi chuyên môn của mình. Để đạt được điều đó sinh viên cần tìm hiểu rõ về cơ sở thực tập như: - Cơ cấu tổ chức và các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành sản xuất, năng lực chuyên môn của cơ sở đó. - Cơ cấu nghề nghiệp - Môi trường tổ chức (chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ). - Môi trường sản xuất: điều kiện tự nhiên (khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước), nguồn lực của cơ sở (đất đai, vốn, nhân lực, tài sản khác) vv.. - Kết quả sản xuất kinh doanh trong thời gian gần nhất của cơ sở. Kết quả của bài tập này là một phần trong báo cáo thực tập của sinh viên, trong đó sinh viên cần mô tả, phân tích về cơ cấu tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, các đối tác của cơ sở và môi trường sản xuất, kinh doanh. 6.2. Bài tập về các nội dung chuyên môn Trong thời gian thực tập tại cơ sở sinh viên phải thực hành một số kỹ năng nghề nghiệp cơ bản như mô tả ở phần mục tiêu cụ thể (mục 1.2.1) nhưng được cụ thể hóa cho đối tượng cây trồng cụ thể có ở cơ sở thực tập. Phần này phải được xác định rõ ràng, cụ thể trong đề cương và kế hoạch thực tập. Phần bài tập này là nội dung chính của đợt TTNNI, thông qua đó sinh viên tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp mà đợt TTNNI yêu cầu. Kết quả bài tập này phải được thể hiện trong báo cáo thực tập, trong đó sinh viên cần mô tả và phân tích một cách chi tỉết từng hoạt động nghề nghiệp (ví dụ: quy trình kỹ thuật, hoặc các biện pháp kỹ thuật cụ thể trong quy trình kỹ thuật cho cây trồng cụ thể nào đó được áp dụng tại cơ sở như thế nào, tại sao áp dụng, cơ sở khoa học của từng biện pháp vv... trong mối quan hệ với điều kiện môi trường). 6.3. Bài tập tự quản cá nhân Tự quản là một kỹ năng quan trọng đòi hỏi sinh viên phải có trong đợt thực tập này. Bài tập tự quản hướng vào quá trình học tập cá nhân một cách tự giác và chủ động trong thời gian thực tập, tránh tình trạng tham gia thực tập một cách hình thức và mang tính đối phó. Trọng tâm của bài tập này phát triển khả năng tự định hướng mục tiêu học tập thông qua thực hành, từ đó giúp sinh viên hình thành và củng cố thái độ học tập và thái độ nghề nghiệp từ thực tiễn sản xuất. Bài tập tự quản cá nhân gồm các phần chủ yếu sau: - Chuẩn bị kế hoạch thực tập trước khi xuống cơ sở thực tập - Duy trì nhật ký thực tập - Đánh giá (tự đánh giá, đánh giá chéo) và báo cáo kết quả đợt thực tập.
13
Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

7. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP 7.1. Điều kiện cần thiết để đánh giá kết quả đợt thực tập Đánh giá kết quả thực tập của sinh viên/nhóm sinh viên chỉ được tiến hành khi thỏa mãn các điều kiện sau: - tham gia vào việc chuẩn bị - trong danh sách phê duyệt tham gia vào đợt thực tập - có nhận xét của hai giáo viên hướng dẫn - nộp báo cáo đúng hạn - tham gia trong buổi báo cáo kết quả thực tập do bộ môn chuyên môn tổ chức. 7.2. Tiêu chí đánh giá Đánh giá kết quả đợt thực tập được tiến hành dựa vào 2 tiêu chí cụ thể: đánh giá quá trình và đánh giá kết quả cuối cùng, với 3 thành phần điểm là: porfolio (hồ sơ: 20%), báo cáo (50%) và trình bày báo cáo (30%) theo các hệ số tương ứng và theo thang điểm 10 (xem phụ lục 1). a) Porfolio: là tập hồ sơ rời, bao gồm tất cả các giấy tờ, ghi chép của sinh viên về đợt TTNNI, cụ thể: - Kế hoạch thực tập - Nhật ký thực tập cá nhân - Nhận xét, đánh giá của giáo viên hướng dẫn ngoài (15%) - Số liệu thứ cấp thu thập được - Các ghi chép, ảnh chụp khác của sinh viên về đợt thực tập b) Báo cáo và trình bày báo cáo Đánh giá báo cáo và trình bày báo cáo dựa vào các tiêu chí sau: - chứng tỏ khả năng tư duy và hiểu biết về cơ sở thực tập, về lĩnh vực chuyên môn. - Chứng tỏ khả năng thuyết trình về kinh nghiệm nghề nghiệp và kết quả thu được từ đợt TTNNI. - Chứng tỏ khả năng phối hợp trong làm việc theo nhóm, mức độ tham gia vào các hoạt động của cơ sở thực tập và tính tự lập, sáng tạo trong học tập.

14

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

PHỤ LỤC Phụ lục 1. HƯỚNG DẪN CẤU TRÚC MODULE S4-I.1: Thực tập nghề nghiệp I- Kỹ năng cơ bản và quản lý sản xuất trong lĩnh vực làm vườn 1. GIỚI THIỆU Thực tập nghề nghiệp tạo cơ hội cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực làm vườn. Trong thời gian thực tập nghề nghiệp sinh viên sẽ trải nghiệm thực tiễn sản xuất và giao tiếp với các đối tượng khác nhau trong công việc. Đó cũng là cơ hội tốt cho họ học cách quản lý trang trại/công ty sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực làm vườn và biết quy trình khép kín sản xuất các sản phẩm nghề vườn. Sau khi kết thúc đợt thực tập sinh viên có khả năng triển khai 1 cuộc điều tra hoạt động của một trang trại/công ty để có thể hiểu một cách đầy đủ về công việc sản xuất kinh doanh của cơ sở đó. 1.1. Tiêu đề và nội dung Tiêu đề: Kỹ năng cơ bản và quản lý sản xuất trong lĩnh vực làm vườn Nội dung: - Làm việc tại trang trại/công ty để thành thạo các biện pháp kỹ thuật - Tiến hành điều tra tìm hiểu các quy trình sản xuất các loai cây trồng chính ở đó. - Điều tra tình hình hoạt động kinh doanh và công tác quản trị sản xuất ở trang trại/công ty. - Viết báo cáo về kết quả đợt thực tập và trình bày báo cáo. 1.2. Mục tiêu C1-2b; C2-2a,b; C3-2a; C4-2a; C6-1a+2a Cụ thể (theo hồ sơ năng lực trong Chương trình đào tạo) - Chuẩn bị và tiến hành một cuộc điều tra về lĩnh vực làm vườn. - Làm việc với một nhóm người nhất định (nông dân hoặc nhóm sở thích hoặc với tổ chức nhà nước...) trong bối cảnh cụ thể có sự giám sát/hướng dẫn. - Ra quyết định về hành vi/hành động của mình và tự chịu trách nhiệm về hành vi/hành động đó. - Lập kế hoạch cho thực hành nghề nghiệp/dự án của mình - Áp dụng các kỹ thuật cơ bản, đơn giản để sản xuất các sản phẩm nghề làm vườn với số lượng nhỏ (rau, quả, hoa, cảnh quan mini) - Lựa chọn quy trình kỹ thuật tốt nhất để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng xác định 1.3. Vai trò và sản phẩm nghề nghiệp - Vai trò: Trong thời gian thực tập sinh viên sẽ làm việc như 1 cán bộ kỹ thuật trẻ có thể tư vấn cho trang trại/công ty về kỹ thuật sản xuất các loại cây rau, hoa, quả, cây cảnh, cảnh quan.
15
Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

- Sản phẩm nghề nghiệp: Một báo cáo về kết quả đợt thực tập và trình bày báo cáo 2. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 2.1. Vai trò của sinh viên - Xây dựng kế hoạch thực tập - Liên hệ với cơ sở sản xuất để thực tập - Tự chịu trách nhiệm về đợt thực tập của mình. - Hoàn thành vai trò trách nhiệm của mình tại cơ sở thực tập. - Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của đợt thực tập. - Tham gia đánh giá chéo kết quả thực tập của các sinh viên khác. 2.2. Vai trò của giáo viên - Giáo viên hướng dẫn của trường: giúp đỡ sinh viên liên hệ cơ sở sản xuất để thực tập, hướng dẫn viết đề cương và lập kế hoạch cho thực tập, điều tra thu thập số liệu, hướng dẫn viết báo cáo, giám sát và đánh giá kết quả thực tập của sinh viên. - Giáo viên hướng dẫn ở cơ sở sản xuất: chịu trách nhiệm về đợt thực tập của sinh viên tại cơ sở sản xuất, đánh giá kết quả thực tập của sinh viên. 3. PHƯƠNG PHÁP HỌC Học từ thực tế sản xuất 4. TÍN CHỈ: 2 tín chỉ (0 lý thuyết; 2 thực hành) 5. ĐÁNH GIÁ 5.1. Mô tả phương pháp đánh giá - Portfolio: 0,2 - Báo cáo 0,5 - Trình bày báo cáo 0,3 * Đánh giá chéo+ đánh giá của các giáo viên hướng dẫn 5. GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Giáo viên ở trường và ở cơ sở sản xuất

16

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

Phụ lục 2. Thời gian biểu dự kiến cho đợt TTNNI Lớp RHQk.... STT Ngày,tháng 1 15-20/2 20/2-10/3 15-20/3 15-20/3 20/3-1/4 1/4 - 10/4 13-15/4 27-30/4 6-7/5 10-14/5 Hoạt động Họp lớp thông báo về đợt TTNNI Liên hệ và lựa chọn cơ sở thực tập Phân công giáo viên hướng dẫn và thông báo cho sinh viên về quyết định của nhà trường về TTNNI Tập huấn cho sinh viên và giáo viên về đợt TTNNI Sinh viên gặp gỡ thầy hướng dẫn và lập kế hoạch thực tập Chuẩn bị cho đợt TTNNI Đến địa điểm thực tập Trở về trường từ địa điểm thực tập Nộp báo cáo và hồ sơ thực tập (Porfolio) cho giáo viên hướng dẫn Báo cáo tổng kết và đánh giá kết quả Người chịu trách nhiệm Trưởng đoàn, cố vấn học tập Sinh viên, trưởng đoàn Trưởng đoàn Trưởng đoàn Sinh viên, giáo viên hướng dẫn Sinh viên, giáo viên hướng dẫn, trưởng đoàn Sinh viên, giáo viên hướng dẫn, trưởng đoàn Sinh viên Sinh viên Trưởng đoàn

17

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

Phụ lục 3. Mẫu Đơn xin tham gia đợt thực tập nghề nghiệp I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------Hà nội ngày .... tháng .....năm 200..

ĐƠN XIN THAM GIA ĐỢT THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP I Kính gửi: - Khoa: Nông học - Bộ môn:

Tôi tên là:................... Sinh viên lớp RHQ......ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan. Tôi làm đơn này đề nghị quý khoa và bộ môn cho phép tôi tham gia đợt thực tập nghề nghiệp I trong thời gian từ .......... đến ................. tại: .......................................................(tên cơ sở mà sinh viên đến thực tập) ........................................................(loại cơ quan) ........................................................( địa chỉ cơ quan) .........................................................(địa chỉ e-mail) ..........................................................( giáo viên hướng dẫn ngoài). Trong thời gian thực tập có thể liên hệ với tôi theo địa chỉ sau: Số điện thoại: Địa chỉ e-mail: Sinh viên ký tên

Chữ ký, họ và tên giáo viên hướng dẫn

Chữ ký, họ và tên trưởng đoàn

18

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

Phụ lục 4. Mẫu Kế hoạch thực tập Dựa vào mục đích của đợt TTNNI từng sinh viên xây dựng kế hoạch thực tập cụ thể cho mình. Bản kế hoạch thực tập cần phải chi tiết, khả thi và sát thực với thực tế. Điều quan trọng là kế hoạch thực tập phải đảm bảo rằng tất cả các mục tiêu đặt ra phải đạt được. Kế hoạch thực tập cần thể hiện tất cả các hoạt động của đợt thực tập (từ công tác chuẩn bị đến trình bày báo cáo ở semina). Cần có 2 bản kế hoạch thực tập: - 1 bản kế hoạch thực tập theo nhóm (tại cùng một cơ sở); - 1 bản kế hoạch thực tập cá nhân. Sinh viên có thể tham khảo mẫu kế hoạch thực tập dưới đây: Phụ lục 4a. Bản kế hoạch thực tập của nhóm sinh viên trong đợt thực tập nghề nghiệp I Ngành đào tạo: Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan Nhóm sinh viên: Cơ sở thực tập: Thời gian: từ.......đến...... 1. Mục đích 2. Yêu cầu 3. Kế hoạch chi tiết Thời gian Hoạt động Dự kiến kết quả Người đạt được (kiến thức, chịu kỹ năng, thái độ) trách nhiệm chính

Hà nội ngày ..... Trưởng nhóm ký tên (Ghi rõ họ, tên)

19

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

Phụ lục 4b. Bản kế hoạch thực tập cá nhân trong đợt thực tập nghề nghiệp I Ngành đào tạo: Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan Họ, tên sinh viên: thuộc nhóm: ; Lớp: Cơ sở thực tập: Thời gian: từ.......đến...... 1. Mục đích 2. Yêu cầu 3. Kế hoạch chi tiết Thời gian Hoạt động Dự kiến kết quả Ghi chú đạt được (kiến thức, kỹ năng, thái độ)

Hà Nội ngày .. ... Sinh viên ký tên (Ghi rõ họ, tên)

20

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

Phụ lục 5. Mẫu Hướng dẫn viết báo cáo Phụ lục 5a. Hướng dẫn viết báo cáo kết quả đợt thực tập nghề nghiệp I (báo cáo theo nhóm) Dưới đây hướng dẫn các nội dung chính của báo cáo Phần 1. Mở đầu: ..... 1.1.Mục đích: nêu rõ mục đích chung và mục tiêu cụ thể sao cho phù hợp với yêu cầu và mục đích của đợt TTNI và cụ thể hóa cho đối tượng cây trồng cụ thể. 1.2.Yêu cầu: chỉ rõ các yêu cầu cần đạt để đạt được mục đích nêu trên 1.3. Địa điểm và thời gian thực tập Phần 2. Mô tả về cơ sở thực tập và môi trường thể chế 2.1. Giới thiệu về cơ sở thực tập 2.2. Mô tả cơ sở thực tập: vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội 2.3.Cơ cấu tổ chức, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đối tác, nguồn lực (vốn, đất đai, nguồn nhân lực vv...). 2.4. Mô tả môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở: cơ chế chính sách, môi trường chính trị, các tỏ chức liên quan khác vv.. 2.5. Phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của cơ sở, các vấn đề hiện tại, xu thế phát triển của cơ sở trong tương lai. Phần 3. Các hoạt động thực tập của sinh viên tại cơ sở Ở phần này sinh viên mô tả và phân tích các hoạt động thực tập của mình 3.1. Sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động chung của cơ sở 3.2. Các hoạt động thực tập về chuyên môn sinh viên đã tiến hành tại cơ sở (trình bày chi tiết và phân tích cho từng hoạt động). Phần 4. Kết luận về kết quả học tập và đề nghị 4.1. Kết luận: những thu hoạch về chuyên môn sinh viên tích lũy được trong đợt thực tập 4.2. Đề nghị: (để cải thiện chất lượng của đợt TTNNI nên làm gì (từ 3 đối tượng: sinh viên, nhà trường, cơ sở thực tập)?). Tài liệu tham khảo Phụ lục: Ghi chú: 1. số liệu thứ cấp bản đồ (nếu có), các hình ảnh về đợt thực tập Kế hoạch thực tập của nhóm Nhật ký thực tập của nhóm (do nhóm trưởng ghi chép) Xác nhận của cơ sở thực tập về đợt thực tập của cả nhóm

Số trang: 20-30 trang
21
Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

2.

Định dạng - font: Time New Roman - Dãn dòng: single - Lề trái: 3 cm - Lề phải: 2 cm - Lề trên: 2 cm - Lề dưới: 2m - Đánh số trang: giữa trang phía dưới

22

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

Phụ lục 5b. Hướng dẫn viết báo cáo thu hoạch cá nhân về tự quản và tự rèn luyện trong đợt TTNNI 1. Giới thiệu về phẩm chất cá nhân về chuyên môn (kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp) và những mong đợi của bản thân từ đợt thực tập nghề nghiệp I. 2. Mục đích học tập cá nhân 3. Phần này sinh viên cần nêu rõ mục tiêu rèn luyện cá nhân là gì (ít nhất có 4 mục tiêu). Mục tiêu phải được xác định cụ thể, rõ ràng, đo đếm được, có tính khả thi và trong thời gian cho phép. Mục tiêu cá nhân phải phù hợp với mục tiêu chung của đợt TTNNI. 4. Mô tả quá trình thực hiện 5. Tự đánh giá và rút kinh nghiệm việc thực hiện các hoạt động trong đợt thực tập bao gồm từ khâu chuẩn bị đến khâu cuối cùng, mức độ tham gia của cá nhân vào các hoạt động của nhóm, của cơ sở thực tập, việc ghi chép nhật ký thực tập vv.. Nêu rõ những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc thực hiện TTNNI, những yếu tố hạn chế kết quả thực tập và lý do vv... 6. Tự đánh giá về khả năng tự quản và tự rèn luyện của bản thân Dựa trên các mục tiêu cá nhân đã xác định trong Kế hoạch thực tập cá nhân mỗi sinh viên tự đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu đó. Nêu rõ sự cố gắng của bản thân và những gì chưa làm được, nguyên nhân; 7. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ bản thân qua đợt thực tập này Phụ lục: 1. 2. Ghi chú: 1.Số trang: 4-5 trang 2. Định dạng: giống như ở báo cáo nhóm Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ngoài Nhật ký thực tập cá nhân

23

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Ngành Công nghệ Rau-Hoa-Quả & Cảnh quan

Phụ lục 6. Mẫu phiếu nhận xét đánh giá sinh viên thực tập nghề nghiệp I tại cơ sở thực tập Họ và tên sinh viên: Lớp: Ngành: Công nghệ Rau-Hoa-Quả& Cảnh quan Tên cơ sở thực tập: Giáo viên hướng dẫn ngoài: Chỉ tiêu chính 1. Thái độ Tiêu chí đánh giá Mức độ hoàn thành (đ) Tốt Khá Đạt Yếu 9-10 7-8 5-6 <4

- Tham gia đầy đủ 2 tuần thực tập - Tích cực, chủ động, có tinh thần trách nhiệm trong công việc - chấp hành nội quy, quy định, đúng giờ 2. Kỹ - có khả năng giao tiếp với các đối năng giao tác khác nhau trong công việc tiếp - có khả năng trình bày lưu loát các vấn đề chuyên môn, có tinh thần học hỏi, cầu thị trong chuyên môn 3. Năng - mức độ tham gia các hoạt động lực chuyên môn theo kế hoạch thực tập chuyên - mức độ hiểu biết, kỹ năng chuyên môn môn - khả năng hoàn thành công việc - khả năng ứng dụng, tư vấn trong chuyên môn - tinh thần hợp tác, làm việc theo nhóm 4. Tổng số điểm Ghi chú: Tốt: >80 ; khá: 70-80; đạt: 50-69; yếu: <50 điểm

Ngày tháng Xác nhận của cơ sở thực tập (ký tên, đóng dấu)

năm 200...

Giáo viên hướng dẫn ngoài (Ký tên)

24

Khoa Nông học, ĐHNN Hà Nội

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful