ประกาศมหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิ จยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ของอาจารย์และนักวิ จยั
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
………………………………………………
เพือ่ เป็ นการสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจยั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พฒ
ั นาทักษะ
ความสามารถใน การทางานวิจยั ให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ และเพือ่ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 11 และระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจยั พ.ศ.
2541 จึงเห็นสมควรให้ จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือ่ ง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนวิจยั
เพื่อการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ของอาจารย์ และนักวิจยั ประจาปี งบประมาณ พ .ศ.2553 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนับสนุน การทางานวิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั ในเบือ้ งต้น ให้สามารถนาไปสูก่ ารพัฒนา
ทักษะและความสามารถในการวิจยั ให้มศี กั ยภาพสูงขึน้ และมีผลกระทบทางวิชาการ ตลอดจนสามารถนา
ผลการวิจยั มาใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอน
2. เพือ่ สนับสนุน โครงการวิจยั ทีม่ เี ป้าหมาย เพือ่ การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลสากลใดๆ
3. เสริมสร้างการผลิตนิสติ ระดับบัณฑิ ตศึกษาให้มที กั ษะในการทาวิจยั อย่างเป็ นระบบเพือ่ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทีม่ ศี กั ยภาพของประเทศ
4. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการโดยอาศัยการทางานวิจยั ร่วมกันระหว่างนิสติ และอาจารย์
5. กระตุน้ และสร้างบรรยากาศการวิจยั ในมหาวิทยาลัย
2. คุณสมบัติผ้ขู อรับทุน
1. เป็ นข้าราชการ นักวิจยั พนักงานวิชาการ พนักงานปฏิบตั กิ าร สังกัด หน่วยงานในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในกรณีทข่ี า้ ราชการหรือพนักงานทีไ่ ม่อยูใ่ นสายวิชาการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ไม่เป็ นผูท้ ถ่ี กู ระงับการให้ทนุ
3. ไม่เป็ นผูท้ ต่ี ดิ ค้าง
3.1 รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากงบประมาณ แผ่นดิน และ/
หรืองบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปี งบประมาณ 2552
3.2 รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติหรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตามเงือ่ นไขของทุนทีไ่ ด้รบั ) จากงบประมาณแผ่นดิน และ/
หรืองบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปี งบประมาณ 2551
4. ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างการลาศึกษาต่อทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
5. ไม่เป็ นผูท้ ก่ี าลังจะไปศึกษาต่อหรืออยูใ่ นระหว่างอบรมระยะยาว ตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป
6. ไม่เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั ทีไ่ ด้รบั ทุนอุดหนุนการวิจยั จากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
(วช.) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553

msu. บันทึกข้อความ เรียน รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั เรือ่ ง ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั เพือ่ กา รสร้างองค์ความรูใ้ หม่ของอาจารย์ และนักวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2553 จานวน 1 ชุด 2.th กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกข้อ ดาเนินการจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 1. การทาสัญญารับทุน เมือ่ ข้อเสนอโครงการวิจยั ได้รบั การพิจารณาอนุมตั แิ ล้ว ผูข้ อรับทุนวิจยั (หัวหน้าโครงการ ) จะต้อง ดาเนินการทาสัญญารับทุนกับกองส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาทีก่ าหนด .000 บาท จานวน 40 ทุน 2. คณะกรรมการบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอสงวนสิทธิ ์ในการพิจารณาจัดสรร งบประมาณตามความเหมาะสม 6. เอกสาร “มมส-อาจารย์-01” จานวน 3 ชุด ผูส้ มัครขอรับทุน จะต้องดาเนินการและจัดส่งเอกสาร มายังกองส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ภายใน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิ กายน 2552 5. ไม่อนุญาตให้ตงั ้ งบประมาณหมวดค่าจ้างชัวคราว ่ 4. ทุนสนับสนุน โครงการวิ จยั ทีส่ ามารถตีพมิ พ์เผยแพร่บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับ ชาติ โครงการละไม่เกิน 40. เป็ นหัวหน้าโครงการวิจยั เพียง 1 โครงการ ในปี เดียวกัน 3. หมวดค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณทัง้ หมด 2.ac. หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าใช้สอย ให้ตงั ้ ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น 3. เงื่อนไขและวงเงิ นทุนวิ จยั 1. 2553 9. มีศกั ยภาพในการตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลสากลใดๆ 8. ทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ทีส่ ามารถตีพมิ พ์เผยแพร่บทความวิจยั ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ โครงการละไม่เกิน 70. ไม่อนุญาตให้ ตัง้ งบประมาณหมวดครุภณ ั ฑ์ 5. การจัดทาข้อเสนอโครงการวิ จยั เพื่อขอรับทุน อาจารย์ และนักวิจยั ทีป่ ระสงค์ขอรับทุน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “มมส-อาจารย์ -01” แบบเสนอ ขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ของอาจารย์ และนักวิจยั ประจาปี งบประมาณ 2553 ที่ www. การตัง้ งบประมาณ ผูส้ มัครขอรับทุน ต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายให้ชดั เจน โดยแยกเป็ นหมวด ๆ เช่น หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าใช้สอย และกาหนดให้ดงั นี้ 1. สามารถดาเนินการทาวิจยั ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน พ.research.-2- 7.ศ.000 บาท จานวน 70 ทุน รายชื่อวารสารวิ ชาการระดับชาติ / รายชื่อฐานข้ อมูลสากลใดๆ ที่ ได้รบั การยอมรับ และ สามารถใช้เป็ นหลักฐานประกอบการขออนุมตั ิ เบิกเงิ น ดังเอกสารแนบท้าย ประกาศ หรือในกรณี ที่ ท่านตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิ ชาการระดับชาติ / ฐานข้อมูลสากลใดๆ ที่ นอกเหนื อจากประกาศนี้ ขอให้ท่านแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันแก่ผ้ใู ห้ทุน 4.

JEI t1.rlJtfl1-1Tn1iitJ ~£l. .Jt1'i1::"lJEl1::.J1u"tnh:::JJ1m 2553 3J\-1"nEl...4T111iiu~utJN'1IlJ.I. 'J ..r 1.l1fltJ1JVl1~1fl11J 1'YI'1~Yn1Jl1 tJ 'lU ..ffLL'iI-1LWj1~flLtI""fl1Ufln~ni:En1!t1 • til Dn il.J 1 5.J1ll. 1::lJ1\4n~lfin'r'UJ 1::mt'lWi 'YIVlU. "'.z11fl1"T111~1LuuT11"ri~Lf)'JL£lnR11~in~1um11i \l .~ G111Jtl1::n1t'l '1 4.J1'\..l .l i U 9.J1\1..'YI1.. f1m:::nTI1In . ...lm-1n1'~1i!.1iu 1J~'11'Y1tJ1itJ1J~1N'11m1l 1UnTSW1l11m1Li 'YIutl~Vlu""m11i[Jii£lLU". 1l~11'Y1 mitJ'lJ £I N'.. r-rLN'll.1 u1::n1f1l in Lnm..mh~1l1'it1 LU'il ~'i1 m~::bDtJ'iltl1::n1t'lVl Y11ElYl1nR-1~[JR1m1tlN'alJC1111~~~nD.N'~ 8."n111. 8.Jfl. n11L~tJLLY'de.-3­ .nd' li'll1LAu...f1 LU1 'U ~ rnfl~WH1"lJ£l. .)1 tJ L3u....~ £l-11::lJ.lJ"r::mt'lL ~ 11 L~1J U111 !..th ff1Wi'lJ ~~..LL~:: 1lJ~1tlru.lf1 m1LLfl::ii£J tlDlJ'i11"lfn1'iLL'YI'\.. 'i1Vllt11m.-:::.J El Rn"IlJ~~h tJ1".J'YI 11l UT11''iI'ilW1JW11l11Jfl111JL~1I1::R1J11 " fl":i"n1":i'HIU"Ltol'HJ • ""illPl'YI". "'~ ..ac..research.uluiuN'!il •• • • 7.1..l1 1 .JLLtr1 "lJEllii1Vl..J1U.£l"lJ EJ'i'lJ 'YI \.tJ tl'1'i1ri1JmTOJL~mmfl::li t • "'" "lJ£lLN'U€ILL"":: q)11J £lTnN'LLi:1::L1fl1Y1LYi1l1::HlJ 6..J1wT1111itJ~ulJN'1JlJ1nr (n1ij) 'U \l 3..nuiiu L~El W'J...l~lnU 'YI\1.m'1J~u'im1lVlimnm.n-r1lJm11J~Vl1'''1 \.J1U'l1~-3 ~'YI~t ll..Jt'l1N'lill1~1'lrJlfi1.J LR1lJ Ufl::~i1J""1-11ll. 1U it' • I" .1itJ ii £I LUll.J1ll.. ~flrn1il1l ~WlJtl\lmu.I.1 Yitl11lJ!llJl1lm1JlJ1::T11f1l'lHl\l 'YI L1J L~T11~UVI L1 LUlJ1::n1f1ll'lUUlJlJU 1JYi1l'YIEJ1iL1~ £ITOJij Tn.l1.. L~tlLR11lill.1.~i:1m11itJ"lJ£l.. .Ji1ru n11~ Ln ~'J1 n ~ i:1 rn1iitJ tlUfl11ftl iL~ U'YIU ~.l1i[J1JYl1~'fl111 1 'Yl'l~'I''ll'1/1 'YI1ti11" 043-754238 1325 .nlJL~1JntJ.I... . "'!"l.annT1lJ~ 1J~11'Y1!.". ...l. tl .H...nn1'iLi .HI411U'ilo\i'tJ fi1l UlIo\i'U"lJiJ\l"rfl-1 Dnn11lJ~~n1 nlJ~ LLfl..J rn 1U'Yl 30 u nUU1tJll.JYii.I.. 1 itJ'YI't n '\I~t1 LL lJ 1J Vd'11 m... W. .. 1~11lG111JU~::lh::Lijll.1lJ!l1Hl£lll. lito.msu. .. 2552 (1!l.LL~U~U LLfl::Wlfii11lN'EllJrnU U 'U 1 ~ 1JVl11'Y1U1itJ1J~1~'Hn1J ~£l'lll ~"tl'i::n1f1l 'li'YIl1lJllil !. LL\..1 OJ ..J m11itJ~'I. ..T111lfi1'1 'iI L~U.J1~1itJ ~1Un.lJ L~U LVI El1ElTn11Q1111lN'EllJ'il1 m'h Un.ii[J~-111 tJ.J1JYi1i'YItJ1.iUJJVl1ft1Wt13J" • •• 2.ni:Vt1tl 'U nTHtJ tJ LL 'I'dl u~n1!tm::~u "lJ tl1i r .J ri...t'l..j lL-. . .. 11 U~:: L~ tJ ~ nTH~ tJ LLyd~ ~-11\... ~'u..Jri-1Lii1JLLfl::W~\I...D1£l"Dnrn1lJ~~n1nlJ~ LLfl.1"'''' ..m"ll11l1::L'YIW1) 1El.'i • ~i~ -5'\4 3 www.'YI'7WrJ~ll. "" llJ Elnn11lJ~1J~11'Y1!. '2J el nT"I"~ il" "} 1.. n1m~iji111!Yi1L u.

ประจาปี 2550 เป็ นวารสารที่ สกอ. Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine (วารสารโลหิตวิทยา และเวชศาสตร์บริการ โลหิต) 10./สกว.. แนะนาให้ใช้เพื่อลงตีพมิ พ์วทิ ยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และตีพมิ พ์เผยแพร่วทิ ยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาหรับมหาวิทยาลัยทีม่ ไิ ด้เน้นการวิจยั (กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยตัง้ ใหม่) รวมถึงผลงานของนักวิชาการด้วย 1. Chulalongkorn University Dental Journal (วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 3. Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) . วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Songklanakarin Journal of Science and Technology) 3. วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับระดับนานาชาติ (List of Approved International Journals) ของ สกอ. จุฬาลงกรณ์เวชสาร (Chulalongkorn Medical Journal) 11. Asian Journal of Energy and Environment 12. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 7. Electronics. Thai Journal of Veterinary Medicine (เวชชสารสัตวแพทย์) 4. สารศิรริ าช (Siriraj Hospital Gazette) 10. KKU Research Journal (วารสารวิจยั มข.) 9. Thai Forest Bulletin 9. Vajira Medical Journal (วชิรเวชสาร) 7. ScienceAsia : Journal of the Science Society of Thailand (Former Title : Journal of the Science Society of Thailand) 2. ECTI Transactions on Electrical Eng. The Journal of the Royal Institute of Thailand (วารสารราชบัณฑิตยสถาน) 11. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University (วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) 2. ประจาปี 2550 เป็ นวารสารที่ สกอ. and Communication (ECTI-EEC) 4.-4- รายชื่อวารสาร และฐานข้อมูลสากล ที่ ได้รบั การยอมรับ และสามารถใช้เป็ นหลักฐานประกอบการขออนุมตั ิ เบิกเงิ นโครงการวิ จยั * รายชื่อวารสารที่ได้รบั การยอมรับจาก สกอ. The Thai Journal of Nursing Council (วารสารสภาการพยาบาล) 8. Thai Journal of Nursing Research (วารสารวิจยั ทางการพยาบาล) 5. Journal of Environmental Research วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับระดับชาติ (List of Approved National Journals) ของ สกอ. แนะนาให้ ใช้เพื่อลงตีพมิ พ์วทิ ยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และผลงานของนักวิชาการ 1. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 6. Thai Journal of Agricultural Science 5. Ramathibodi Nursing Journal (รามาธิบดีพยาบาลสาร) 6. จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (Journal of the Medical Association of Thailand) 8.

) 18. วารสารพยาบาลศาสตร์ 24. KMUTT Research and Development Journal (วารสารวิจยั และพัฒนา มจธ. วารสารวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ 35. ศรีนครินทร์เวชสาร 38. Journal of the National Research Council of Thailand (วารสารสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ) 16. Ladkrabang Engineering Journal (วิศวสารลาดกระบัง) 13. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ (สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) . วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 27. Chiang Mai Journal of Science 32. วารสารพยาบาลทหารบก 36.พ. วารสารพยาบาล 31. วารสารวิจยั วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 34. วารสารธรรมชาติวทิ ยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25. International Journal of the Engineering Institute of Thailand 19. Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand (วิศวกรรมสารฉบับ วิจยั และพัฒนา) 22. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 2551) วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทไ่ี ด้รบั ทุนสนับสนุน จากสานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2551 1. วารสารดารงวิชาการ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) 2. วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 3. วารสารวิชาการเกษตร 37. KMITL Science Journal 30. Suranaree Journal of Science & Technology (วารสารเทคโนโลยีสรุ นารี) 20. Journal of the Nephrology Society of Thailand (วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย) 14. Kasetsart Journal : Natural Science (วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) 17. วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 33. 28. Internal Medicine Journal of Thailand (อายุรศาสตร์) 23. วารสารพัฒนาสังคม (คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 4.-512. ให้เป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติ ตามมติของทีป่ ระชุมครัง้ ที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 13 ก. แพทยสารทหารอากาศ ได้รบั การรับรอง จาก คณะอนุกรรมการกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี สกอ. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร (40. วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ 26. ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร 29. ASEAN Journal on Science and Technology for Development 15. Thammasat International Journal of Science & Technology 21. 39.

CINAHL with Fulltext 20. Biological Abstracts 27. วารสารนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. CAB International 19. วารสารสังคมลุ่มน้าโขง / มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13. MEDLINE 5.-6วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทไ่ี ด้รบั ทุนสนับสนุน จากสานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2550 1. วาสารไทยคดีศกึ ษา / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. วารสารศึกษาศาสตร์ / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 5. วารสาร JARS / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. วารสาร Sasin Journal of Management / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย * รายชื่อฐานข้อมูลสากลใดๆ ที่ได้รบั การยอมรับ และสามารถใช้เป็ นหลักฐานประกอบการขออนุมตั ิ เบิ ก เงิ น รายชื่อฐานข้อมูลสากล (Data base) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. Chemical Abstract Service 25. CA SEARCH 7. วารสารบริหารธุรกิจ / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารวิชาการกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทไ่ี ด้รบั ทุนสนับสนุน จากสานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ประจาปี งบประมาณ 2548-2549 1. The Journal of Philosophy and Religion. Cambridge Scientific Abstract 24. วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15. ScienceDirect 3. Computer Science Index 21. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 11. วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ / คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. MANUSYA / หน่วยงานอิสระ ด้วยการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. วารสารสงขลานครินทร์ (ฉบับสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12. INSPEC 9. วารสารประชากรและสังคม / สมาคมนักวิจยั ประชากรและสังคม 3. Computer & Applied Science Complete 22. วารสารเทคโนโลยีสรุ นารี / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสุรนารี 3. / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 8. AGRICOLA 10. Ei COMPENDEX 8. วารสารสังคมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14. Prajna Vihara. The Journal / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9. ASCI 26. SciSearch 4. PubMed 2. AMED 18. Consumer Health Complete 23. BIOSIS 6. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 10. Bioscience Abstarcts . วารสารเอเชียปริทศั น์ / สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6.

EconLit with Fulltext 4. Business Source Premier 2. Biological & Agricultural Index 13. Scopus 16. Education Administration Abstract หมายเหตุ คณะกรรม การบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจประกาศรายชื่อวารสารหรือรายชื่อ ฐานข้อมูลสากลทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับเพิม่ ขึน้ จากรายชื่อข้างต้นได้อกี หรือในกรณีทท่ี ่านตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสารหรือ ฐานข้อมูลสากล ทีน่ อกเหนือจากประกาศนี้ ขอให้ท่านแสดงเอกสารหลักฐานยืนยัน . Academic Search Premium 17. Biotechnology Abstracts 29. Applied Science & Technology Abstract 12. AGRIS 30. Social SciSearch 9. Arts & Humanities Search 13. MathSciNet 32. ISI 15. Linguistics and Language Behavior Abstracts 14. Sociological Abstracts 12. Business Source Complete 15. BIOBASE 31. Science Citation Index (SCI) 28.-711. EBSCO Publishing 7. Education Fulltext 5. Business Source Elite 16. PsycINFO 11. British Nursing Index 14. Wilson รายชื่อฐานข้อมูลสากล (Data base) ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 1. Education Abstract 6. Education Research Complete 8. ERIC 10. EconLit 3. Infotrieve 33.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful