P. 1
دورة صناعة الأهداف

دورة صناعة الأهداف

|Views: 388|Likes:
Published by Basmat_Amal2
صناعة الأهداف هدف تخطيط
صناعة الأهداف هدف تخطيط

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Basmat_Amal2 on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2014

original

ϑ΍ΪϫϷ΍ ΔϋΎϨλ ΓέϭΩ ϑ΍ΪϫϷ΍ ΔϋΎϨλ ΓέϭΩ

Ω΍Ϊϋ· Ω΍Ϊϋ· ::
αΎ˷ δΠϟ΍ ΩΎΠϣ΃ αΎ˷ δΠϟ΍ ΩΎΠϣ΃
ϚΗΎϴΣ ϩάϫ ϚΗΎϴΣ ϩάϫ ,, ,, ΏέΎΠΘϠϟ Ζϗϭϻ ΏέΎΠΘϠϟ Ζϗϭϻ
ΓέϭΪϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ :
1 - ϑ΍ΪϫϷ΍ ΪϳΪΤΗ ΓέΎϬϣ ϥΎϘΗ·ϭ ϑήόΘϟ΍ .
2 - ΔϧΰΘϣϭ ΔΤΟΎϧ ΔϴμΨη ϦϳϮϜΗ .
3 - ΡΎΠϨϟ΍ ΔϠΣέ ϙϮϠδϟ ϢϤϬϟ΍ άΤη .
4 - ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϞϘϨΘϟ΍ ϦϜϤΗϭ έ΍ϭΩϷ΍ Γή΋΍Ω Δϓήόϣ .
5 - ΓΩΎΠϳ· ϑΪϬϟ΍ ΔΑΎΘϛ
ϪΘϤϴϗϭ ϑΪϬϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ .
Ϛδϔϧ ϰϠϋ ϑήόΘΗ ϒϴϛ .
ϑ΍ΪϫϷ΍ ω΍Ϯϧ΃ .
έ΍ϭΩϷ΍ Γή΋΍Ω .
ΔϗΪΑ Ϛϓ΍Ϊϫ΃ ΩΪΤΗ ϒϴϛ .
ϑΪϬϟ΍ ϖϴϘΤΗ ΕΎϳΪΤΗ .
ϪΘϤϴϗϭ ϑΪϬϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ .
Ϛδϔϧ ϰϠϋ ϑήόΘΗ ϒϴϛ .
ϑ΍ΪϫϷ΍ ω΍Ϯϧ΃ .
έ΍ϭΩϷ΍ Γή΋΍Ω .
ΔϗΪΑ Ϛϓ΍Ϊϫ΃ ΩΪΤΗ ϒϴϛ .
ϑΪϬϟ΍ ϖϴϘΤΗ ΕΎϳΪΤΗ .
ϩάϫ ϲϓ ϢϠόΘΗ ΍ΫΎϣ
ΓέϭΪϟ΍
ϑΪϬϟ΍ ϒϳήόΗ :
ϪϘϴϘΤΗ ϲϓ ϥΎδϧϹ΍ ΐϏήϳ ϱάϟ΍ ήϣϷ΍ Ϯϫ ϑΪϬϟ΍
ϩίΎΠϧ·ϭ .
Ϫϧ΄Α ϑΪϬϟ΍ Ϧϴϳέ΍ΩϹ΍ ξόΑ ϑήόϳϭ : ΔΠϴΘϨϟ΍ ϥΎϴΑ
ΦϳέΎΗ ϲϓϭ ϲϤϛ αΎϴϗ ϦϤο ΎϬϘϴϘΤΗ ΏϮϠτϤϟ΍
Ϧϴόϣ .
ˮϑ΍ΪϫϷΎΑ ϢΘϬϧ ΍ΫΎϤϟ
- ϰϟΎόΗ ϪϟϮϘϟ˱ ϼϤϫ ϥΎδϧϹ΍ ΪΟϮϳ Ϣϟϭ ΎΜΒϋ ΎϨϘϠΨϳ Ϣϟ Ϳ΍ ϥϷ : ³
˴ ϥϮ˵ ό˴ Ο˸ή˵ Η ϻ Ύ˴ Ϩ˸ϴ˴ ϟ˶ · ˸Ϣ˵ Ϝ˷ ˴ ϧ˴ ΃˴ ϭ ˱ ΎΜ˴ Β˴ ϋ ˸Ϣ˵ ϛΎ˴ Ϩ˸Ϙ˴ Ϡ˴ Χ Ύ˴ Ϥ˷ ˴ ϧ˴ ΃ ˸Ϣ˵ Θ˸Β˶ δ˴ Τ˴ ϓ˴ ΃ ³
- ϑ΍ΪϫϷ΍ ΎϨϟ ϥϭήΧϵ΍ ϊπϴγ ΔϴμΨη ˱ Ύϓ΍Ϊϫ΃ ϊπϧ Ϣϟ ΍Ϋ· .
- βϔϨϟΎΑ ΔϘΜϟ΍ : έ΍ΪϘϤΑ ήόθΘγ ϚΘτΧϭ ϚϓΪϬϟ ϚΘΑΎΘϛ ΩήΠϤΑ
ΪϬΠϟ΍ϭ ΓήΑΎΜϤϟ΍ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ϮΤϧ ϚόϓΪΘγ ΔϘΜϟ΍ ϩάϫϭ ϪϘΜϟ΍ Ϧϣ ήϴΒϛ
ΪϳήΗΎϣ ϖϘΤΘϟ .
- ϚΗΎϴΤΑ ϊΘϤΘδΘϟ : ϚΗΎϴΣ ϲϓ ΔτΧ ΩϮΟϭ ϡΪϋ
˯ϲη Ϟϛ ΔϤ΋΍Ω Ήέ΍Ϯσ ΔϟΎΣ ϲϓ ζϴόΗ ϚϠόΠϴγ
ΰϴϛήΘϟ΍ ΪϘϔΗϭ Ώήτπϣ .
ϦΑ ήϤϋ Ϧϋ ϱήμΒϟ΍ ϦδΤϟ΍ ϝΎϗ
ΰϳΰόϟ΍ΪΒϋ Ϳ΍ ϢϬϤΣέ : ³ ΖϨϨχΎϣ
Δϴϧ ΎϬϴϓ Ϫϟϭ ϻ· ΓϮτΧ ΎτΧ ήϤϋ ´
ϑΪϫ ϱ΃ .
ΎϨϠόΠΗ ϲΘϟ΍ ΏΎΒγϷ΍ Ύϣ ϊπϧϻ ϑ΍Ϊϫ΃
‡ - ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϪΘϴϤϫ΃ Δϓήόϣ ϡΪϋϭ ϑΪϬϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϖϳήτΑ ϞϬΠϟ΍
‡ Δόϴπϣ Ϫϧ΄Α έϮόθϟ΍ϭ ΎϬΘΑΎΘϛϭ ϑ΍ΪϫϷ΍ ΪϳΪΤΗ ΔϴϤϫ΄Α ΔϋΎϨϘϟ΍ ϡΪϋ
ΔϠηΎϔϟ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ ξόΑ ΐΒδΑ ϚϟΫϭ ΓΪ΋Ύϔϟ΍ ϢϳΪϋ Ϫϧ΃ϭ ΖϗϮϠϟ .
‡ ΔϋΎϨϘϟ΍ϭ Ϟπϓϸϟ ΚϴΜΤϟ΍ ϊϠτΘϟ΍ ϡΪϋϭ ΡϮϤτϟ΍ ήϓ΍ϮΗ ϡΪϋ
ϲϟΎΤϟ΍ ϊοϮϟΎΑ .
ϝΎΒΠϟ΍ ΩϮόλ ΐϴϬΘϳ Ϧϣϭ
ήϔΤϟ΍ ϦϴΑ ήϫΪϟ΍ ΪΑ΃ ζόϳ
‡ ϩάϫ ϲϓ ϥϮθϴόϳ ιΎΨηϷ΍ Ϧϣ ϦϴϳϼϤϟ΍ ϙΎϨϬϓ ωΎϴπϟΎΑ έϮόθϟ΍
ΔϏήϔϣ ΕΎϘϠΣ ϲϓ ϥϭέϭΪϳ ϢϫΪΠΗϭ ΔΤο΍ϭ ϑ΍Ϊϫ΃ ϼΑ ΓΎϴΤϟ΍ .
ϦϳήϤΗ 1
‡ ΡϮοϮΑϭ ΔΣ΍ήμΑ ΏϭΎΟ ϢΛ ΎϘϴϤϋ Ύδϔϧ άΧ :
‡ - ˮνέϷ΍ ϪΟϭ ϰϠϋ Ζϧ΃ ΍ΫΎϤϟ
‡ ϲϫΎϣ ΖϤϗ ϲΘϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ΎϬΑ ˮήϴΨϟΎΑ αΎϨϟ΍ ϙήϛάϳ ϥ΃ ΩϮΗϭ
‡ ϲϫΎϣ ϚΑέ ϞΑΎϘΗ ϥ΃ ϰϨϤΘΗϭ ΎϬΘϠόϓ Ϊϗ ϲΘϟ΍ ϝΎϤϋϷ΍ ΎϬΑ ˮ
‡ ϲϫΎϣ ˮΎϫΰΠϨΘϟ ήϤόϟ΍ ϚΑ ϝϮτϳ Ϯϟ ΩϮΗ ϲΘϟ΍ έϮϣϷ΍
ˮϑ΍ΪϫϷ΍ ΩΪΤΗ ϒϴϛ
- ΔΣΎΘϤϟ΍ ΕΎϴϧΎϜϣϹ΍ ΓΎϋ΍ήϣ ΐΠϳ .
- ϦϣΰϠϟ ΎΒγΎϨϣ ϪϘϴϘΤΘϟ ϰόδΗ ϱάϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ .
ϝΎΜϣ : Ϧϣ ϪΟήΨΗ ΪόΑ ςϘϓ ΪΣ΍ϭ ϡΎϋ ϝϼΧ ΐτϟ΍ Δγ΍έΩ ˯ΎϬϧ· Ϊϳήϳ ΏΎη
ΔϳϮϧΎΜϟ΍ .
ϞϴΤΘδϣ Ϧϣί ΍άϫϭ .
- ΔϧϭήϤϟ΍ϭ ΔϳΪΠϟΎΑ ϢδΘΗ ΔϴϠϤϋ ϪτΧ ϊοϭ .
- Γήϴϐλ ΔϴϠΣήϣ ϑ΍Ϊϫ΃ ϰϟ· ϪΘ΋ΰΠΗ ΐΠϳ ϡΎόϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ΪϳΪΤΗ ΪόΑ .
- ϞϤόϟ΍ϭ ϲόδϟ΍ ήϣ΃ϭ Ύϫήϣ΃ ϢΘϜϳ ϥ΃ ΡΎΠϨϟ΍ Ϟϣ΍Ϯϋ Ϧϣ ΎϬΑ Ϧϣ ϢϜϓ
Ύϫ΍ήγ΃ ˯Ύθϓ· ΐΒδΑ Ζϗήγ ϭ΃ ΎϬϘϴϘΤΗ ϲϓ Ϟθϓ ϭ΃ ΖϋΎο ϑ΍ΪϫϷ΍
³ ϥΎϤΘϜϟΎΑ ϢϜΠ΋΍ϮΣ ˯Ύπϗ ϰϠϋ ΍ϮϨϴόΘγ΍ ³
ϦϳήϤΗ 2
‡ ˯Ύϣ ΏϮϛ Ώήη΍ ,, ϖϤόΑ βϔϨΗ ,, ϲΧήΘγ΍
‡ Ζϧ΃ Ϧϣ ϞϴΨΗ , ϚδϔϨΑ ϢϠΣ΍
‡ Ϟϛ Δϗέϭ ϰϠϋ ΐΘϛ΍ ήτΨϳΎϣ ϥϭΩϭ ϒϗϮΘΗ ϥ΃ ϥϭΩ ϚϟΎΒΑ
ϢϴϴϘΗϭ ϞϴϠΤΗ .
‡ ϲϬΘϨΗ ϥ΃ ΪόΑ ΎϬϋΩ ΓέϭΪϟ΍ ϞϤϛ΃ϭ ΎΒϧΎΟ
έΪμϤϟ΍ ΚϴΣ Ϧϣ ϑ΍ΪϫϷ΍ ω΍Ϯϧ΃ :
Ϳ΍ Ϧϣ
ϞΟϭΰϋ
Ωήϔϟ΍
ϊϤΘΠϤϟ΍
ϲΘϟ΍ έΪμϤϟ΍ ΔϴϧΎΑέ ϲϫϭ
ϪϧΎΤΒγ Ϳ΍ ΎϬόοϭ
ϖΜΒϨΗϭ ΔϘϠΨϟ ϰϟΎόΗϭ
ΔϴϬϟϹ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϩάϫ ϊϴϤΟ
ΔμϟΎΨϟ΍ ΔϳΩϮΒόϟ΍ Ϧϣ .
ϊοϮΑ ϦϤΣήϟ΍ ϞϔϜΗϭ
ΓΎϴΣ ϢϜΤΗ ϲΘϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍
ΎϫέΎδϣ ςΒπΗϭ ήθΒϟ΍
ϖϠΨϟ΍ Ϧϣ ϑΪϬϟ΍ ΩΪΤϓ
ήϴϳΎόϣϭ ϑϼΨΘγϹ΍
έΎϤϋ·ϭ νέϷ΍ .
ϲΗ΄Η έΪμϤϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ
ϑ΍ΪϫϷ΍ ΔϴϋΎϤΘΟϹ΍ ϲΘϟ΍
ϲϧΎδϧϹ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΐϏήϳ
ϲϓ ϥΎϣίϭ ϥΎϜϣ ϱ΃ ϲϓ
ΎϫΪϳΪΤΗϭ ΎϬόοϭ
ϪΗΎΟΎΤΑ ˯ΎϓϮϠϟ ΎϬϘϴϘΤΗϭ
ΔϔϠΘΨϤϟ΍ ϪΗΎόϠτΗϭ
ϥϮϜΗ ϲϣϼγϹ΍ ϊϤΘΠϤϟΎϓ
Ϫϓ΍Ϊϫ΃ ΔϴϋΎϤΘΟϹ΍ ϪϬΟϮϣ
ΓέΎϤϋϭ ϦϳΪϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ
νέϷ΍ .
ΔϴμΨθϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϲϫϭ
ϲϓ κΨθϟ΍ ΐϏήϳ ϲΘϟ΍
ϲΘϟ΍ ΎϫΪϳΪΤΗϭ ΎϬόοϭ
ΪδΗ ϪΘΟΎϴΘΣ΍ ϪΗΎϣΎϤΘϫ·ϭ
.

΢ϴοϮΘϠϟ ΔϠΜϣ΃ :
ϲϬϟϹ΍ ϑΪϬϟ΍ :
) ϢϬϴϛΰΗϭ ϢϫήϬτΗ ΔϗΪλ ϢϬϟ΍Ϯϣ΃ Ϧϣ άΧ ΎϬΑ ϥ· ϢϬϴϠϋ Ϟλϭ
ϢϴϠϋ ϊϴϤγ Ϳ΍ϭ ϢϬϟ ϦϜγ ϚΗϼλ (
ϑΪϬϟ΍ ϲϋΎϤΘΟϹ΍ :
Δϴϋήθϟ΍ ΎϬϓέΎμϣ Ϧϣ ΓΎϛΰϟ΍ ϞϴμΤΘϟ ΔΌϴϫ ϭ΃ ϡΎψϧ ˯Ύθϧ· .
ϲμΨθϟ΍ ϑΪϬϟ΍ :
ΔΌϴϬϠϟ ϭ΃ ΎϬϴϘΤΘδϤϟ ΎϬΟ΍ήΧ·ϭ ΓΎϛΰϟ΍ ϊϓΩ ΔϟϭΆδϤϟ΍ .
ϲϬϟϹ΍ ϑΪϬϟ΍ :
)) ϢΘϨϛ ϥ· ΍ϮΑήϟ΍ Ϧϣ ϲϘΑΎϣ ΍ϭέΫϭ Ϳ΍ ΍ϮϘΗ΍ ΍ϮϨϣ΍˯ Ϧϳάϟ΍ ΎϬϳ΄ϳ
ϦϴϨϣΆϣ (( ΓήϘΒϟ΍ : 278
ϑΪϬϟ΍ ϲϋΎϤΘΟϹ΍ : ΓΎϴΤϟ΍ ˯ΎϨΑ ΔϳΩΎμΘϗϹ΍ ˱ ΍ΪϴόΑ ΎϬΗΎδγΆϣϭ
ΎΑήϟ΍ Ϧϋ .
ϲμΨθϟ΍ ϑΪϬϟ΍ : ΏΎϨΘΟ· ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ ϪϨϣ έϮϔϨϟ΍ϭ ΎΑήϟ΍
ϱΩΎμΘϗϹ΍ .
έ΍ϭΩϷ΍ Γή΋΍Ω :
Γή΋΍Ϊϟ΍ ϰϠϋ φΣϻ ϲϠϳΎϣ :
‡ Γή΋΍Ϊϟ΍ ΰϛήϣ Ϧϣ ΔϘϠτϨϣ Ύϣ· ϥϮϜΗ ϥ΃ϭ ΪΑϻ έ΍ϭΩϷ΍ ϊϴϤΟ , Ύϣ·ϭ
Ϫόϣ ΔϤΠδϨϣ .
‡ ϦϴΘϘτϨϣ ϲϓ ΕΎΒΛ ΎϤ΋΍Ω ϙΎϨϫ Γή΋΍Ϊϟ΍ ϲϓ : ΔϘτϨϣϭ Γή΋΍Ϊϟ΍ ΰϛήϣ ΔϘτϨϣ
ΔϔϠΘΨϣ έ΍ϭΩϷ΍ ϦϜϟϭ ΔϴϠϜϟ΍ ϕϮϘΤϟ΍ .
‡ Ϳ΍ ϖΤϟ ΔϳΩ΄Η Ϫϴϓ ϦϳΪϟ΍Ϯϟ΍ ήΑ ϝΎΜϣ ϦϴΒϧΎΟ ϞϤΤΗ ϑ΍ΪϫϷ΍ ξόΑ ϲϓ
βϔϨϟ΍ ϖΣϭ ΩΎΒόϟ΍ ϖΣϭ .
ϑ΍ΪϫϷ΍ ω΍Ϯϧ΃ :
‡ 1 - ΔϣΎϋ : Δϳήψϧ ΔϋΎϨϗ ϭ΃ ΔϴϨϣ΃ ϭ΃ Δϴϧ ϭ΃ ΔΒϏέ Ϧϋ ήϴΒόΗ Ϯϫ .
‡ 2 - Δϴ΋΍ήΟ· : ϩ΅΍Ω΃ϭ ϩΪϳΪΤΗ ϦϜϤϳ ϲϛϮϠγ ˯΍ήΟ· ϭ΃ Ϧϴόϣ ϞϤϋ
ϪγΎϴϗϭ ϪΘψΣϼϣϭ .
‡ 3 - ΔϴϠΣήϣ : ϲΗ΄ϳϭ ϲ΋΍ήΟϹ΍ ϑΪϬϟ΍ϭ ϡΎόϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ϦϴΑ ϲΗ΄ϳ ϑΪϫ
ϭ΃ ΕΎϳϮϟϭϷ΍ ϭ΃ ϦϣΰϟΎΑ Δϗϼϋ Ϫϟϭ ϕΎϴγ ϲϓ ΓΩΎϋ ϲϠΣήϤϟ΍ ϑΪϬϟ΍
ΎϬόΑΎΘϧ ϥ΃ ΪΑϻ ϲΘϟ΍ Δϳέϭήπϟ΍ Ε΍ϮτΨϟ΍ .
ϡΎόϟ΍ ϑΪϬϠϟ ϝΎΜϣ : ΎϬΗΎϗϭ΃ ϲϓ βϤΨϟ΍ Ε΍ϮϠμϟ΍ ϰϠϋ ΔψϓΎΤϤϟ΍ .
ϞΜϣ ΔϴϛϮϠδϟ΍ Δϴ΋΍ήΟϹ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϰϟ· ϪϠϳϮΤΗ ϦϜϤϳ : ΪϳΩήΘϟ΍
ϥΫΆϤϟ΍ ϊϣ , ϥ΍ΫϷ΍ ωΎϤγ ΪϨϋ ϞϤϋ ϱ΃ ϙήΗ , Ϧϣ ύ΍ήϔϟ΍ ΪόΑ ˯ϮοϮϟ΍
ΪϳΩήΘϟ΍ .
ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ ϦΑ ήϤϋ
˯ΎϔϠΨϟ΍ βϣΎΧ
΍ήΒόϣ ϝϮϘϳ ϦϳΪη΍ήϟ΍
Ϫϓ΍Ϊϫ΃ Ϧϋ :" ϲϟ ϥ·
Δϗ΍ϮΗ Ύδϔϧ ΖϨϤΗˬ
ΖϨϤΗϭˬΎϬΘϟΎϨϓ ΓέΎϣϹ΍
Ύϧ΃ϭˬ ΎϬΘϟΎϨϓ ΔϓϼΨϟ΍
ΔϨΠϟ΍ ϰϟ· ϕϮΗ΃ ϥϵ΍
ΎϬϟΎϧ΃ ϥ΃ ϮΟέ΃ϭ "
‡ ϲϧΎΣϭήϟ΍ Ϧϛήϟ΍ : Ϧϛέ Ϣϫ΃ϭ ϝϭ΃ ϞϤΘθϳϭ ͿΎΑ ϲΘϗϼϋ ϰϠϋ , ϲϧΎϤϳ·
, ϲΗ΍ΪϘΘόϣ , ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϲ΋ΩΎΒϣϭ ϲϤϴϗ .
‡ ϱΩΎϤϟ΍ Ϧϛήϟ΍ : ϲϓ ϞϤθϳ Ϯϫϭ ϙέ΍ήϘΘγ· ϲϟΎϤϟ΍ , ϚϠΧΩ , ϚϔϳέΎμϣ
, ϚΗ΍έΎϤΜΘγ΍ .
‡ ϲμΨθϟ΍ Ϧϛήϟ΍ : ΔϴμΨθϟ΍ ΕΎϗϼόϟ΍ϭ ΔϠ΋Ύόϟ΍ ϞϤθϳ Ϧϛήϟ΍ ΍άϫϭ
Ε΍άϟ΍ ήϳϮτΗϭ Ε΍ίΎΟϹ΍ϭ ήϔδϟ΍ϭ ϪϴϓήΘϟ΍ϭ .
‡ ϲϨϬϤϟ΍ Ϧϛήϟ΍ : Ϟϛ ϞϤθϳ Ϯϫϭ ϚϨϜϤϳΎϣ ϦϴδΤΘϟ ϪΘϓΎο·ϭ ϪϤϠόΗ
ϲϔϴχϮϟ΍ ϚϠΒϘΘδϣ .
‡ ϲΤμϟ΍ Ϧϛήϟ΍ : ΔϴϧΪΒϟ΍ ΔΤμϟ΍ , ϥίϮϟ΍ , ϲ΋΍άϐϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ , Ε΍ΩΎόϟ΍
Δϴ΋΍άϐϟ΍ , ΔοΎϳήϟ΍ ΔγέΎϤϣ .
ϚΑέ ϊϣ ϚΘϗϼόΑ ϖϠόΘΗ ϑ΍Ϊϫ΃ :
- ϡϮϳ Ϟϛ ϥ΁ήϘϟ΍ Ϧϣ ΔΤϔλ ΃ήϗ΃ .
- ήΗϮϟ΍ ϲϠλ΃ .
- ώϠΒϤΑ ϕΪμΗ΃ 10 ΎϳήϬη ΕϻΎϳέ .
- ΔϔϴχϮϟΎΑ ϖϠόΘΗ ϑ΍Ϊϫ΃ :
- ΃ ΢Βλ ϦϴόΑέϷ΍ ΪϨϋ ΔϛήθϠϟ Ύδϴ΋έ .
- ΢ΒλϷ ΍ήϜΒϣ ΪϋΎϘΗ΃ ΫΎΘγ΍ ϲόϣΎΟ .
ΔϴμΨθϟΎΑ ϖϠόΘΗ ϑΪϫ΃ :
- ήϬη Ϟϛ ΔϴΒϳέΪΗ ΓέϭΩ ήπΣ΃ .
- ΎϴϣϮϳ ϲϟΎϔσ΃ ϊϣ αϮϠΠϠϟ ϦϴΘϋΎγ κμΧ΃ .
ϱΩΎϤϟ΍ ΐϧΎΠϟΎΑ ϖϠόΘΗ ϑ΍Ϊϫ΃ :
- ώϠΒϣ ήϓϭ΃ 200 ϲΒΗ΍έ Ϧϣ ϝΎϳέ .
ΔϴΤλ ϑ΍Ϊϫ΃ :
- ϱΩΎϨΑ ϖΤΘϟ΃ ϲοΎϳέ
ϑ΍ΪϫϷ΍ ϦϳϭΪΗ ΔϴϤϫ΃ :
‡ ˱ ϻϭ΃ : ΓΪϋΎδΗ ΪϳΪΤΗ ϰϠϋ ϑ΍ΪϫϷ΍ ΔΑΎΘϛ ϩΪϳήΗΎϣ ΍Ϋ·ϭ ΢οϭ΃ ϞϜθΑ
ϰϘΒΘγ ΎϬϧΈϓ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϩάϫ ϲϓ ήϴϜϔΘϟΎΑ ςϘϓ ΖϴϔΘϛ΍ ΩήΠϣ ΔψϘϳ ϡϼΣ΃ .
‡ ˱ ΎϴϧΎΛ : ϞόΠΗ ϝΎϤΘΣ· Ϟϗ΃ ΎϬϋΎϴο ϭ΃ ΎϬϧΎϴδϧ .
‡ ˱ ΎΜϟΎΛ : ΔΟέΩ ΓΩΎϳί ϰϠϋ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϦϳϭΪΗ ΪϋΎδϳ ϡ΍ΰΘϟϹ΍ ΎϬΑ ϲϟΎΘϟΎΑϭ
ΎϫίΎΠϧ· ΔϟϭΎΤϣ .
ϚΗϻΎΠϣ ϰϟ· ϚϤϟΎϋ Ϧϣ ϖϠτϧ΍ :
ΔϴΑΎΠϳϹ΍ ϚΗΎϔλ ΔϴΒϠδϟ΍ ϚΗΎϔλ ΍ ΕΎϔμϟ΍ ΔϴϠΒϘΘδϤϟ ΢ϴΗΎϔϣ ϕϼτϧϹ΍
Δϴϗ΍ΪμϤΑ ϲϟΎΘϟ΍ ϝϭΪΠϟ΍ ΊΒϋ :
Ϧϣϭ ΔϴΒϠδϟ΍ϭ ΔϴΑΎΠϳϹ΍ ϚΗΎϔλ ήϛΫ΍
ϒμΘΗ ϥ΃ ϰϨϤΘΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϔμϟ΍ ϢΛ ΎϬΑ
΢ϴΗΎϔϣ ΩΪΣ ϢΛ ˱ ϼΒϘΘδϣ ϕϼτϧϹ΍ ΎϤϣ
ϩήϴϐΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΎϤϣϭ ΎϴΑΎΠϳ· ϪϜϠϤΗ ³
ΕΎϴΒϠδϟ΍ ´
ϑ΍ΪϫϷ΍ ΔΑΎΘϜϟ Δϴϛάϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ :
ΔϘϳήσ ΍ΫΎϤϟ SMART ˮ
‡ ϰϠϋ ΎϧΪϋΎδΗ ϑ΍ΪϫϷ΍ ΔΑΎΘϛ ϲϓ ΔϴϛΫ ΔϘϳήσ ϲϫ :
- ΓήϤΘδϣ ΕΎϣϮϠόϣϭ Ξ΋ΎΘϧ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ .
- ϪϘϴϘΤΗ Ζϗϭϭ ΡϮοϮΑ ϑΪϬϟ΍ Δϓήόϣ ϲϓ ΎϧΪϋΎδΗ .
- ΓΎϴΤϟ΍ ϢϴψϨΘϟ ΏϮϠγ΃ .
- ΎϫΪϳήϧ ϲΘϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ζϴόϨϟ ΓΪ΋΍έ ΓϮτΧ .
ϚϓΪϫ ΩΪΤϣ ý
ϲΒϴΟ΃ ϰϠϋ ΔϠΌγϷ΍ ΔϴϟΎΘϟ΍ :
‡ Ϧϣ Ϣϫ ϥϮϟϮϤθϤϟ΍ ϖϴϘΤΘΑ ϑΪϬϟ΍ ý
‡ Ύϣ ϱάϟ΍ Ϊϳέ΍ ϩίΎΠϧ· ý
‡ Ϟϫ ϢΗ ΪϳΪΤΗ :
.1 ϊϗϮϤϟ΍ ý
.2 Ϧϣΰϟ΍ ý
.3 ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ϭ ý
.4 ΏΎΒγϷ΍ Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍ϭ νήϐϟ΍ϭ Ϧϣ ϖϴϘΤΗ ϑΪϬϟ΍ ý
ΩΪΤϤϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ϝΎΜϣ
‡ Ύϣ ϱάϟ΍ Ϊϳέ΍ ϩίΎΠϧ· ý
‡ ΝήΨΘϟ΍ Ϧϣ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ΔϣΎόϟ΍ ΔΒδϨΑ 95 %
‡ Ϟϫ ϢΗ ΪϳΪΤΗ :
.1 ϊϗϮϤϟ΍ ý Ϧϣ ΔϳϮϧΎΜϟ΍ ΔϴϧΎΜϟ΍ .
.2 Ϧϣΰϟ΍ ý ϝϼΧ ϡΎϋ 1432 ϩ ÿ
.3 ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ ϖ΋΍Ϯόϟ΍ϭ ý Γήϛ΍άϤϟ΍ ϝϭ΃ ϝϭ΄Α , Δόγ ωϼσϹ΍ , ϲϠΤΘϟ΍ ήΒμϟΎΑ ,
ΔγέΎϤϣ Ε΍έΎΒΘΧ· Ε΍ϮϨδϟ΍ ΔϴοΎϤϟ΍ ϞΣϭ ΔϠΌγ΃ Γέ΍ίϮϟ΍ .
‡ ΏΎΒγϷ΍ Ϊ΋΍Ϯϔϟ΍ϭ νήϐϟ΍ϭ Ϧϣ ϖϴϘΤΗ ϑΪϬϟ΍ ý
‡ ϰοέ Ϳ΍ ϱΪϟ΍ϭϭ Ć , ϲϛ ϊϴτΘγ΃ ϝϮΧΩ ϪόϣΎΠϟ΍ , ΎϨΑ þ ϲΗ΍Ϋ ΏΎδΘϛ΍ϭ
Ε΍έΎϬϣ ΔϴΗΎϴΣ
ϑΪϬϟ΍ αΎϴϘϟ΍ ΔϳΎϐϟ΍ ΔϘϳήσ
αΎϴϘϟ΍
Γήϴμϗ ΓέΎΒϋ
Ω΍ήϳ ΎϤϟ ΔΤο΍ϭ
ϪϘϴϘΤΗ .
ϪγΎϴϗ ϢΘϴγ ϱάϟ΍ Ύϣ
ϖϴϘΤΗ ϯΪϣ ΪϳΪΤΘϟ
ήϳϮτΘϟ΍ \ ˮίΎΠϧϹ΍
ϥ΃ ΐΠϳ ϱάϟ΍ Ύϣ
αΎϴϘϟ΍ Ϫϴϟ· Ϟμϳ
ΡΎΠϧ ϞϜθϴϟ
ˮΕ΍ίΎΠϧϹ΍
ίΎΠϧϹ΍ Ϯϫ Ύϣ
ˮΰϴϤΘϤϟ΍
ΔϟϮϬγ ϯΪϣ Ύϣ
\ ΪϳΪΤΗ ΔΑϮόλ
ˮαΎϴϘϟ΍
ϩΩΪΤϴγ ϱάϟ΍ Ύϣ
ϼόϓ αΎϴϘϤϟ΍
ϯϮΘδϤϟ ˯΍Ωϻ΍ ˮ
ϰϠϋ ΎϧΪϋΎδΗ αΎϴϘϠϟ ϪΘϴϠΑΎϗ :
- ΙΪΤϳ ϱάϟ΍ ήϴϐΘϟ΍ Δϳ΅έ .
- ϲϓΪϫ ϩΎΠΗ ϲϣΪϘΗ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍
ϑΪϬϟ΍ : ˱ ΎϔϘΜϣ ϥϮϛ΃ ϥ΃ .
αΎϴϘϠϟ ϞΑΎϗ ήϴϏ ϑΪϬϟ΍ ΍άϫ , ϲϫ ϪΘΑΎΘϜϟ ΔΤϴΤμϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ :
΃ήϗ΃ ϥ΃ 3 ˱ ΎϳήϬη ΔϋϮϨΘϣ ΕϻΎΠϣ ϲϓ ΐΘϛ
ϚϓΪϫ ϖϘΤΘϟ ΕΰΠϧ΃ ΍ΫΎϣ αΎϴϗ ϚϨϜϤϳ ήϬη Ϟϛ ΔϳΎϬϧ ϲϓϭ .
‡ ϖϴϘΤΘϟ΍ ΐόλ ϭ΃ ˱ ϼϴΤΘδϣ βϴϟ
‡ ϞϴΤΘδϣ ήϴϏ ϪϨϜϟ ΪϬΠϟ ΝΎΘΤϳ
‡ Ϫϟ ΩΪΤϤϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϩίΎΠϧ· ϊϴτΘδϧ Ϟϫ , ˮ ΓΪ΋Ύδϟ΍ ϑϭήψϟ΍ ϲϓ
ͻ ˮϚϓΪϫ ϖϴϘΤΗ ϦϴΑϭ ϚϨϴΑ ϒϘΗ ϲΘϟ΍ ΰΟ΍ϮΤϟ΍ ϲϫ Ύϣ
ͻ ˮΰΟ΍ϮΤϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ΐϠϐΘϟ΍ ϦϜϤϳ ϒϴϛ
ͻ ˮϙ΍ϮΘδϣ Ϧϣ έϮτΗ ϥ΃ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϩάϬϟ ϦϜϤϳ ϒϴϛ
ͻ ϚϓΪϫ ϖϴϘΤΗ ϩΎΠΗ΍ ϲϓ ήϴδΗ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϩάϫ Ϟϫ . ˮ
ϝΎΜϣ
‡ ΓΪΣ΍ϭ ΔϨγ ϝϼΧ ΐτϟ΍ ΔϴϠϛ Ϧϣ ΝήΨΗ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃ .
‡ ΐτϟ΍ ΔϴϠϛ Δγ΍έΩ ΐϠτΘΗ ΚϴΣ ϞϴΤΘδϣ ΍άϫ 7 Ε΍ϮϨγ .
‡ ϲϧίϭ Ϧϣ ϝΰϧ΍ ϥ΃ Ϊϳέ΃ 50 ˱ ΎϳήϬη ϮϠϴϛ
‡ ϲόϗ΍ϭ ήϴϏ ΍άϫ .
‡ ΢ϴΤμϟ΍ : ϲϧίϭ Ϧϣ ϝΰϧ΃ ϥ΃ Ϊϳέ΃ 10 ΎϳήϬη ϮϠϴϛ .
‡ ρΎΒΣϹΎΑ ˯ήϤϟ΍ ΐϴμΗ ίΎΠϧϺϟ ΔϠΑΎϗ ήϴϐϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ .
‡ ϡΪϋϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ Δϴ΋΍Ϯθόϟ΍ ΐΒδΗ ίΎΠϧϺϟ ΔϠΑΎϗ ήϴϏ ϑ΍ΪϫϷ΍
ϢϴψϨΘϟ΍ .
ίΎΠϧϺϟ ϞΑΎϗ ίΎΠϧϺϟ ϞΑΎϗ
ϲϨϣί έΎσ· Ϫϟ ϲϨϣί έΎσ· Ϫϟ
‡ ΔϳΎϬϨϟ΍ϭ Δϳ΍ΪΒϟ΍ ΔτϘϧ ϰϠϋ ϑήόΘϟ΍ .
‡ ϰϠϋ ΎϨόΠθϳ ϡ΍ΰΘϟϹ΍ ϑΪϬϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ .
- ϒϳϮδΘϟ΍ ΔϠϜθϣ ϲϓ ϊϘΘγ ϑΪϬϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ΦϳέΎΗ ΩϮΟϭ ϥϭΩ
ΪόΑ ϪϘϴϘΤΘϟ ΖϗϮϟ΍ ϦΤϳ Ϣϟ Ϫϧ΃ ϦψΗϭ .
- ϝϮϘόϣϭ ΩΪΤϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΐΠϳ ΔϳΎϬϨϟ΍ Ζϗϭ .
ϝΎΜϣ
‡ ΐΟέ ήϬη ϲϓ ϲϧίϭ ϒϴϔΨΗ Ϊϳέ΃
‡ ϲϨϣΰϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϢΘϳ Ϣϟ ΎϨϫ .
‡ ϲϧίϭ ϒϴϔΨΗ Ϊϳέ΃ 5 Ϧϣ ϮϠϴϛ 1 - 7 ϰϟ΍ 30 - 7
Δμϗ
‡ ϲϓ βϟΪϧϷ΍ ϲϓ ΎϬϠϴλΎϔΗ ΖΛΪΣ ΔμϘϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ΎϬϳϭήϳ ΔϳϮϣϷ΍
Ϧϣ ΔΛϼΛ ϲϜΤΗ ϲϫϭ ΦϳέΎΘϟ΍ ΎϨϟ ΏΎΒθϟ΍ ϦϳέΎ˷ ϤΣ ϥϮϠϤόϳ ΍ϮϧΎϛ
" ήϴϤΤϟ΍ ϰϠϋ ϥϮϠϤόϳ ϱ΃ " ± αΎϨϠϟ ϊ΋ΎπΒϟ΍ ϥϮϠϤΤϳ Ϧϣ
ήϴϤΤϟ΍ ϰϠϋ ΕϮϴΒϟ΍ ϰϟ· ϕ΍ϮγϷ΍ ± Ϧϣ ΔϠϴϟ ϲϓϭ ΪόΑϭ ϲϟΎϴϠϟ΍
ϞϤόϟ΍ Ϧϣ ϡϮϳ ϕΎθϟ΍ , ΔΛϼΜϟ΍ βϠΟϭ ˯Ύθόϟ΍ ϡΎόσ ΍ϮϟϭΎϨΗ
ϢϫΪΣ΃ ϝΎϘϓ ϥϭήϣΎδΘϳ ϪϤγ΍ϭ " ΪϤΤϣ " ΔϔϴϠΧ ϲϧ΃ ΎοήΘϓ΍ ..
ˮ ΎϴϨϤΘΗ ΍ΫΎϣ ϦϜϤϣ ήϴϏ ΍άϫ ϥ· ΪϤΤϣ Ύϳ ϻΎϘϓ . ϝΎϘϓ : ΎοήΘϓ΍
ΔϔϴϠΧ ϲϧ΃ ˱ ϻΪΟ .. ΪϤΤϣ Ύϳ ήΧϵ΍ ϝΎϗϭ ϝΎΤϣ ΍άϫ ϢϫΪΣ΃ ϝΎϘϓ
Ζϧ΃ ϚϨϋ ϒϠΘΨϴϓ ΔϔϴϠΨϟ΍ Ύϣ΃ έΎ˷ ϤΣ ΢ϠμΗ ˱ ΍ήϴΜϛ .. ΪϤΤϣ ϝΎϗ
ΎοήΘϓ΍ ΎϤϜϟ ΖϠϗ ΔϔϴϠΧ ϲϧ΃ ˱ ϻΪΟ , ϡϼΣ΃ ϲϓ ΪϤΤϣ ϡΎϫϭ
ΔψϘϴϟ΍ . ϰϠϋ Ϫδϔϧ ϞϴΨΗϭ ΔϓϼΨϟ΍ εήϋ ΎϤϫΪΣϷ ϝΎϗϭ : ΍ΫΎϣ
ˮ ϞΟήϟ΍ ΎϬϳ΃ ϰϨϤΘΗ
‡ ϝΎϘϓ : ˯Ύ˷ ϨϏ ϖ΋΍ΪΣ Ϊϳέ΃ , ϞΟήϟ΍ ϝΎϗ ΪόΑ ΍ΫΎϣϭ : Ϧϣ ˱ ϼΒτγ·
ϞϴΨϟ΍ , ΪόΑ ΍ΫΎϣϭ , ϞΟήϟ΍ ϝΎϗ : ΔϳέΎΟ Δ΋Ύϣ Ϊϳέ΃ .. ΪόΑ ΍ΫΎϣϭ
ϞΟήϟ΍ ΎϬϳ΃ , ΐϫΫ έΎϨϳΩ ϒϟ΃ Δ΋Ύϣ ϝΎϗ . ΪόΑ ΍ΫΎϣ ϢΛ , ϲϔϜϳ
ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ Ύϳ ϚϟΫ . ϚϟΫ Ϟϛ ϭ ΢Βδϳ ήϣΎϋ ϲΑ΃ ϦΑ΍ ΪϤΤϣ
ΔϓϼΨϟ΍ εήϋ ϰϠϋ Ϫδϔϧ ϯήϳϭ ΡϮϤτϟ΍ ϪϟΎϴΧ ϲϓ , ϊϤδϳϭ
ΓΩΎόδϟ΍ ήϋΎθϤΑ ήόθϳϭ ΓήϴΒϜϟ΍ Ε΍˯Ύτόϟ΍ ϲτόϳ Ϯϫϭ Ϫδϔϧ
άΧ΄ϳ ϥΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ϲτόϳ Ϯϫϭ , ΐϠτϳ ϥΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ϖϔϨϳ Ϯϫϭ ,
ϪΒΣΎλ ϰϟ· ΖϔΘϟ΍ Ϛϟάϛ Ϯϫ ΎϤϨϴΑϭ άϔϨϳ ϥΎϛ ϥ΃ ΪόΑ ήϣ΄ϳ Ϯϫϭ
ϝΎϗϭ ήΧϵ΍ : ϞΟήϟ΍ ΎϬϳ΃ ΪϳήΗ ΍ΫΎϣ . ϝΎϘϓ : Ζϧ΃ ΎϤϧ· ΪϤΤϣ Ύϳ
έΎ˷ ϤΣ , ΔϔϴϠΧ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΢Ϡμϳ ϻ έΎϤΤϟ΍ϭ .....
‡ ΪϤΤϣ ϝΎϘϓ : ΍ΫΎϣ ΔϔϴϠΨϟ΍ ϲϨϧ΃ ˱ ϻΪΟ νήΘϓ΍ ϲΧ΃ Ύϳ
ήδϳ΃ νέϷ΍ ϰϠϋ ˯ΎϤδϟ΍ ϊϘΗ ϥ΃ ϞΟήϟ΍ ϝΎϘϓ ˮ ϰϨϤΘΗ
ΔϓϼΨϟ΍ ϰϟ· ϚϟϮλϭ Ϧϣ , ϪϠϛ ΍άϫ Ϧϣ ϲϨϋΩ ΪϤΤϣ ϝΎϘϓ
ϞΟήϟ΍ ΎϬϳ΃ ϰϨϤΘΗ ΍ΫΎϣ , ϞΟήϟ΍ ϝΎϘϓ : ϊϤγ· ΍Ϋ· ΪϤΤϣ Ύϳ
ϰϟ· ϲϬΟϭ ϪΟϭϭ έΎϤΣ ϰϠϋ ϲϨϠόΟΎϓ ΔϔϴϠΧ ΖΤΒλ΃
ϱΩΎϨϳϭ ΔϨϳΪϤϟ΍ Δϗί΃ ϲϓ ϲόϣ ϲθϤϳ ϱΩΎϨϣ ήϣ΃ϭ ˯΍έϮϟ΍
ΎϬϳ΃ ΍΍΍΍΍΍ΎϨϟ΍ α ! ΎϬϳ΃ ΍΍΍΍΍ΎϨϟ΍ α ! Ϧϣ ϝΎΘΤϣ ϝΎΟΩ ΍άϫ
ϦΠδϟ΍ ϪΘϋΩϭ΃ ϪΛΪΤϳ ϭ΃ Ϫόϣ ϲθϤϳ ... έ΍ϮΤϟ΍ ϰϬΘϧ΍ϭ
ϰϠλϭ ΪϤΤϣ φϘϴΘγ΍ ήΠϔϟ΍ ύϭΰΑ ϊϣϭ ϊϴϤΠϟ΍ ϡΎϧϭ
ήϜϔϳ βϠΟϭ ήΠϔϟ΍ Γϼλ .. ΍έΎϤΣ ϞϤόϳ ϱάϟ ΢ϴΤλ
ΔϓϼΨϟ΍ ϰϟ· Ϟμϳ Ϧϟ , ϥϭΩ ήϤΘδϳ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍
ϡΪϘΘϳ Ϧϟ ϪΗΎΣϮϤσϭ Ϫϓ΍ΪϫϷ ΪϳΪΤΗ ϼΑ ϪΗ΍έΎϬϤϟ ήϳϮτΗ
ϡΩΎϘΘϳ ϞΑ . ϰϟϭϷ΍ ΓϮτΨϟ΍ ϲϫ Ύϣ ΍ήϴΜϛ ΪϤΤϣ ήϜϓ
ΩϮθϨϤϟ΍ ϑΪϬϟ΍ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ . ΔϋΎϨϗ ϰϟ· ΪϤΤϣ ϞλϮΗ
Ϫϧ΃ έήϗ ΚϴΣ ϰϟϭϷ΍ ΓϮτΨϟ΍ ΪϳΪΤΗ ϲϫϭ ˱ ΍ΪΟ Δό΋΍έ
έΎϤΤϟ΍ ϊϴΑ ΐΠϳ .
έΎϤΤϟ΍ ωΎΑ ˱ ϼόϓϭ
ϥ΃ ΐΠϳ ϱάϟ΍ έΎϤΤϟ΍ Ϯϫ Ύϣ ϦϴϤϠόΗ Ϟϫ
˱ ΎόϴϤΟ ϪόϴΒϧ , ϲΘϟ΍ ΕΎϋΎϨϘϟ΍ ϚϠΗ ϲϫ
ϞΜϣ ήϴΜϜϟ΍ ΎϬϠϤΤϳ ʹ ϊϴτΘγ΃ ϻ ʹ ϻ
΢Ϡλ΃ ʹ ˱ ϼϫ΃ Ζδϟ . ϪδϔϨϟ ϝϮϘϳ ϥ΄ϛ
˯ϲγ Ύϧ΃ . ˯ϲη ϲϓ ϊϔϧ΃ ϻ Ύϧ΃ , ϥ΃ϭ
Ϳ΍ ϥΫΈΑ ϊϴτΘγ΃ Ύϧ΃ ΎϨϟϮϘΑ ΎϬϟΪΒΘδΗ ,
˱ ΍ήϴΧ ϡΪϗ΃ ϥ΃ ϦϜϤϳ , ϢϫΎγ΃ ϥ΃ ϲϨϨϜϤϳ
ϊϤΘΠϤϟ΍ ˯ΎϨΑ ϲϓ
ϲϨϧ΃ ΖϠΧ ϰΘϓ Ϧϣ ΍ϮϟΎϗ ϡϮϘϟ΍ ΍Ϋ·
ΪϠΒΗ΃ Ϣϟϭ Ϟδϛ΃ ϢϠϓ ΖϴϨϋ
ΪΟϭ έ΍ήλ· ϞϜΑ ήϣΎϋ ϲΑ΃ ϦΑ΍ ϖϠτϧ΍ϭ . Ϧϋ ΚΤΒϳ
ϑΪϬϟ΍ ϰϟ· ϞλϮϤϟ΍ ϖϳήτϟ΍ . ϲϓ ϞϤόϳ ϥ΃ έήϗϭ
ρΎθϧϭ ΪΟ ϞϜΑ Δσήθϟ΍ ʹ ϥΎϛ ϱάϟ΍ ΪϬΠϟ΍ ΍ϮϠϴΨΗ
ΪϳΪΠϟ΍ ϪϠϤϋ ϲϓ ϪϟάΒϳ έΎϤΣ Ϯϫϭ ΪϤΤϣ ϪϟάΒϳ ..
ΐΠϋ΃ ϪΑ ϲϓ ϰϗήΗϭ αΎϨϟ΍ϭ ˯ϼϣΰϟ΍ϭ ˯Ύγ΅ήϟ΍
ΔϟϭΪϟ΍ ϲϓ Δσήθϟ΍ ϢδϘϟ ˱ Ύδϴ΋έ ΢Βλ΃ ϰΘΣ ϪϠϤϋ
βϟΪϧϷ΍ ϲϓ ΔϳϮϣϷ΍ . ϱϮϣϷ΍ ΔϔϴϠΨϟ΍ ΕϮϤϳ ϢΛ
ϩήϤϋϭ ͿΎΑ ΪϳΆϤϟ΍ ϡΎθϫ ϪϨΑ΍ ϩΪόΑ ΔϓϼΨϟ΍ ϰϟϮΘϳϭ
Ε΍ϮϨγ ήθϋ ΖϗϮϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ , Ϟϔτϟ΍ ΍άϬϟ ϦϜϤϳ Ϟϫϭ
ˮˮ ΔϟϭΪϟ΍ ϥϮΌη Γέ΍Ω· Ϧϣ ήϴϐμϟ΍
. ϲϨΑ Ϧϣ ˱ Ύϴλϭ ϪϴϠϋ ΍ϮϠόΠϳ ϥ΃ ΍ϮϓΎΧ ϦϜϟϭ ˱ Ύϴλϭ ϪϴϠϋ ΍ϮϠόΠϳ ϥ΃ ϰϠϋ ΍ϮόϤΟ΃ϭ
ϪϨϣ ϚϠϤϟ΍ άΧ΄ϴϓ Δϴϣ΃ .. Δϴϣ΃ ϲϨΑ ήϴϏ Ϧϣ ˯ΎϴλϭϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ ϥϮϜϳ ϥ΃ ΍ϭέήϘϓ
, ϲϔΤμϤϟ΍ϭ ΐϟΎϏ ϲΑ΃ ϦΑ΍ϭ ήϣΎϋ ϲΑ΃ ϦΑ΍ ΪϤΤϣ ϰϠϋ έΎϴΘΧϻ΍ ϢΗϭ . ΪϤΤϣ ϥΎϛϭ
Ϟϳί΃ϭ ΎϬΘϘΛ ϚϠΘϤϳ ϥ΃ ωΎτΘγ΍ϭ ΔϔϴϠΨϟ΍ ϡ΃ ΢Βλ ϰϟ· ΏήϘϣ ήϣΎϋ ϲΑ΃ ϦΑ΍
ϲϔΤμϤϟ΍ Ϯϫ ϚϟΫ ΪόΑ ΢Βλ΃ ϢΛ ΐϟΎϏ ϲΑ΃ ϦΑ΍ ΔϨΑΎΑ ϪϨΑ΍ ΪϤΤϣ Νϭίϭ ΔϳΎλϮϟ΍ Ϧϣ
ϻ· ΝήΨϳ ϻ ΔϔϴϠΨϟ΍ ϥ΃ έήϘϓ ˭ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ άΨΗ΍ ϢΛ ΪϴΣϮϟ΍ ϲλϮϟ΍
ϪϧΫΈΑ , ϩήμϗ ϰϟ· ϢϜΤϟ΍ ϥϮΌη ϝΎϘΘϧ΍ έήϗϭ , έΎμϣϷ΍ ΢Θϓϭ εϮϴΠϟ΍ ζϴΟϭ
Δϴϣ΃ ϲϨΑ ΔϟϭΩ ΖόδΗ΍ϭ ϲϨΑ ˯ΎϔϠΧ ϪϘϘΤϳ Ϣϟ Ύϣ Ε΍έΎμΘϧϻ΍ Ϧϣ ϖϘΣϭ ϩΪϬϋ ϲϓ
βϟΪϧϷ΍ ϲϓ Δϴϣ΃ . ϲϓ ωΎτϘϧ΍ ΓήΘϓ ΓήΘϔϟ΍ ϚϠΗ ϥ΃ ϦϴΧέΆϤϟ΍ ξόΑ ήΒΘϋ΍ ϰΘΣ
ΔϳϮϣϷ΍ ΔϟϭΪϟ΍ , ΔϳήϣΎόϟ΍ ΔϟϭΪϟΎΑ ΖϴϤγϭ . ϦΑ΍ ΪϤΤϣ έϮμϨϤϟ΍ ΐΟΎΤϟ΍ ϊϨλ ΍άϜϫ
ήϣΎϋ ϲΑ΃ , Ϳ΍ ϪΤϨϣ ϲΘϟ΍ ΔϨϣΎϜϟ΍ Ε΍έΪϘϟ΍ ϪϟϼϐΘγ΍ϭ Ϳ΍ ϰϠϋ ϪϠϛϮΘΑ ωΎτΘγ΍ϭ
Ϫϓ΍Ϊϫ΃ ϖϘΤϳ ϥ΃ ΎϫΎϳ· .
‡ έΎϤΤϟ΍ ϊϴΑ Ϧϣ ΔϨγ ϦϴΛϼΛ ΪόΑϭ ϡΎϳϷ΍ Ϧϣ ϡϮϳ ϲϔϓ ΪόΑ ϲϬΘϨΗ Ϣϟ ΔμϘϟ΍
˯΍ήϣϷ΍ϭ ˯ΎϬϘϔϟ΍ ϪϟϮΣϭ ΔϓϼΨϟ΍ εήϋ ϲϠΘόϳ έϮμϨϤϟ΍ ΐΟΎΤϟ΍ϭ
˯ΎϤϠόϟ΍ϭ .. Ϫϟ ϝΎϗϭ ΪϨΠϟ΍ ΪΣ΃ Ϟγέ΄ϓ ϦϳέΎϤΤϟ΍ ϪϴΒΣΎλ ήϛάΗ :
ϲΗ΄ϓ ΍άϛϭ ΍άϛ ΎϤϬΘϔλ ϦϴϠΟέ ΕΪΟϭ ΍ΫΈϓ ΍άϛ ϥΎϜϣ ϰϟ· ΐϫΫ΍ ΎϤϬΑ .
βϔϧ ϲϓϭ Δϔμϟ΍ βϔϨΑ ϦϴϠΟήϟ΍ ΪΟϭϭ ϱΪϨΠϟ΍ Ϟλϭϭ ϱΪϴγ ϙήϣ΃
ϥΎϜϤϟ΍ ... Ϯϫ Ϯϫ ϞϤόϟ΍ .. Ϯϫ Ϯϫ ήϘϤϟ΍ .. ϲϫ ϲϫ Ε΍έΎϬϤϟ΍ .. βϔϨΑ
ΔϨγ ϦϴΛϼΛ άϨϣ έΎϤΣ ΔϴϠϘόϟ΍ .. ϱΪϨΠϟ΍ ϝΎϗ : ΎϤϜΒϠτϳ ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ ϥ· ,
ΐϧάϧ Ϣϟ ΎϨϧ· ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ . ˱ ΎΌϴη Ϟόϔϧ Ϣϟ .. ΎϨϣήΟ Ύϣ .. ϱΪϨΠϟ΍ ϝΎϗ :
ΎϤϜΑ ϲΗ΁ ϥ΃ ϲϧήϣ΃ . ήμϘϟ΍ ϰϟ· ΍ϮϠλϭϭ , ϰϟ· ΍ήψϧ ήμϘϟ΍ ΍ϮϠΧΩ
ΔϔϴϠΨϟ΍ .. ΪϤΤϣ ΎϨΒΣΎλ Ϫϧ· Ώ΍ήϐΘγΎΑ ϻΎϗ ...
‡ έϮμϨϤϟ΍ ΐΟΎΤϟ΍ ϝΎϗ : ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ Ύϳ Ϣόϧ ϻΎϗ ˮ ϲϧΎϤΘϓήϋ΃ , ϰθΨϧ ϦϜϟϭ
ΎϨϓήόΗ Ϣϟ Ϛϧ΃ , ϝΎϗ : ϝΎϗϭ ΔϴηΎΤϟ΍ ϰϟ· ήψϧ ϢΛ ΎϤϜΘϓήϋ ϞΑ : Ϧϳάϫϭ Ύϧ΃ ΖϨϛ
ΎϨδϠΟ ϲϟΎϴϠϟ΍ Ϧϣ ΔϠϴϟ ϲϓϭ ϦϳέΎϤΣ ϞϤόϧ ΎϨϛϭ ΔϨγ ϦϴΛϼΛ ϞΒϗ ΎϳϮγ ϦϴϠΟήϟ΍
ΎϤϫΪΣ΃ ϰϟ· ΖϔΘϟ΍ ϢΛ ΎϴϨϤΘϓ ˮ ΎϴϨϤΘΗ ΍ΫΎϤϓ ΔϔϴϠΧ ΖϨϛ ΍Ϋ· ΎϤϬϟ ΖϠϘϓ ήϣΎδΘϧ
ϝΎϗϭ : ˯Ύ˷ ϨϏ ϖ΋΍ΪΣ ϞΟήϟ΍ ϝΎϗ ˮ ϥϼϓ Ύϳ ΖϴϨϤΗ ΍ΫΎϣ , ΔϘϳΪΣ Ϛϟ ΔϔϴϠΨϟ΍ ϝΎϘϓ
΍άϛϭ ΍άϛ . ϞΟήϟ΍ ϝΎϗ ΪόΑ ΍ΫΎϣϭ : ΍ΫΎϣϭ ϚϟΫ Ϛϟ ΔϔϴϠΨϟ΍ ϝΎϗ ϞϴΨϟ΍ Ϧϣ ϞΒτγ·
ΔϳέΎΟ Δ΋Ύϣ ϝΎϗ ˮ ΪόΑ , ϞΟήϟ΍ ϝΎϗ ˮ ΍ΫΎϣ ϢΛ ϱέ΍ϮΠϟ΍ Ϧϣ Δ΋Ύϣ Ϛϟ ΔϔϴϠΨϟ΍ ϝΎϗ
ΐϫΫ έΎϨϳΩ ϒϟ΃ Δ΋Ύϣ , ϝΎϗ : ήϴϣ΃ Ύϳ ϰϔϛ ϞΟήϟ΍ ϝΎϗ ˮ ΪόΑ ΍ΫΎϣϭ Ϛϟ Ϯϫ
ϦϴϨϣΆϤϟ΍ . ωϮτϘϣ ΐΗ΍έ Ϛϟϭ έϮμϨϤϟ΍ ΐΟΎΤϟ΍ ϝΎϗ - ϞϤϋ ϥϭΪΑ ϲϨόϳ ʹ
ΏΎΠΣ ήϴϐΑ ˷ ϲϠϋ ϞΧΪΗϭ . ϝΎϗ ˮ ΖϴϨϤΗ ΍ΫΎϣ Ϫϟ ϝΎϗϭ ήΧϵ΍ ϰϟ· ΖϔΘϟ΍ ϢΛ
ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ Ύϳ ϲϨϔϋ΍ ϞΟήϟ΍ , ϝΎϗ : ϞΟήϟ΍ ϝΎϗ ϢϫήΒΨΗ ϰΘΣ Ϳ΍ ϭ ϻ :
ϦϴϨϣΆϤϟ΍ ήϴϣ΃ Ύϳ ΔΒΤμϟ΍ , ϢϫήΒΨΗ ϰΘΣ ϝΎϗ . ϞΟήϟ΍ ϝΎϘϓ : - ϥ· ΖϠϗ
ϱΩΎϨϣ ήϣ΃ϭ ˯΍έϮϟ΍ ϰϟ· ϲϬΟϭ ϞόΟ΍ϭ έΎϤΣ ϰϠϋ ϲϨϠόΟΎϓ ΔϔϴϠΧ ΖΤΒλ΃
ϪΘϋΩϭ΃ ϪΛΪΤϳ ϭ΃ Ϫόϣ ϲθϤϳ Ϧϣ ϝΎΘΤϣ ϝΎΟΩ ΍άϫ αΎϨϟ΍ ΎϬϳ΃ αΎϨϟ΍ ϲϓ ϱΩΎϨϳ
ϦΠδϟ΍ . ΍ϮϠόϓ΍ ήϣΎϋ ϲΑ΃ ϦΑ΍ ΪϤΤϣ έϮμϨϤϟ΍ ΐΟΎΤϟ΍ ϝΎϗ ϪΑ ϰΘΣ ϰϨϤΗ Ύϣ
ϢϠόϳ ) ήϳΪϗ ˯ϲη Ϟϛ ϰϠϋ Ϳ΍ ϥ΃ .(
Ϟϣ΄Η
ϑΪϬϟ΍ ϖϴϘΤΗ ΕΎϳΪΤΗ :
ϑϮΨϟ΍ .
ϑϮΨϟ΍ ϞΘϘΑ ˷ ϻ· ΰϔϘϟ΍ ϞΟήϟ΍ ϊϴτΘδϳ Ϣϟ ΔϘΑΎδϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ϲϓ
ΔϘΜϟ΍ϭ ΓΩ΍έϹΎΑ ΎϨϠΧ΍Ω ϲϓ ϑϮΨϟ΍ ϞΘϘϧ ΎϤϨϴΣ ϪϠΧ΍Ω ϲϓ
Ϫϧ΃ ϙέΪϨγ ˯ϲη Ϟϛ ϞΒϗ ͿΎΑ ϦϣΎϣ ϥ΃ ϖΤΘδϳ ˯ϲη
ϪϓΎΨϧ .

- ΔϴΒϠδϟ΍ ΔϴΗ΍άϟ΍ ΓέϮμϟ΍ .
ϲΘϟ΍ ΔϴΒϠδϟ΍ ΓέϮμϟ΍ ήϴϴϐΗ ϊϴτΘδΗ Ϛϧ·
ϞηΎϓ Ύϧ΃ ϞΜϣ Ϛδϔϧ Ϧϋ ΎϫάΧ΄Η ,
ΡΎΠϨϟ΍ ϊϴτΘγ΃ ϻ Ύϧ΃ ,
ϡ΍ΪΨΘγΈΑ Ε΍ΪϴϛϮΘϟ΍ Ύϧ΃ ΢ΟΎϧ Ύϧ΃ ϞΜϣ ΔϴΑΎΠϳϹ΍ ΐΣ΍ ϲδϔϧ
ήϳΪϘΘϟ΍ ΎϬϟ Ϧϛ΃ϭ ϡ΍ήΘΣϹ΍ϭ .
ΔΑϮΒΤϣϭ ΔΤΟΎϧ ΔϴμΨη Ύϧ΃ .
ΔϴΟέΎΨϟ΍ Ε΍ήΛΆϤϟ΍ ) ϦϴτΒΜϤϟΎϛ .(
ϦΒΠϟ΍ϭ ϒόπϟ΍ϭ ΰΠόϟ΍ ϢϬϴϠϋ ΐϠϐϳ αΎϨϟ΍ Ϧϣ ΔΌϓ ϦϴτΒΜϤϟ΍ϭ
ϞΜϣϭ Ϟθϔϟ΍ ϊϨλ ϥϮϟϭΎΤϳ ϥΎϜϣϭ ϥΎϣί Ϟϛ ϲϓ ϢϫΪΠΗ
ϚϓΪϫ ϖϳήσ ϲϓ ΎϣΪϗ ϲθϤΗϭ ϢϬϟ ϊϤδΗ ˷ ϻ΃ ΐΠϳ ˯ϻΆϫ
ϪΑήΑ ϖΜϳ Ϫδϔϧϭ ϪΗΎϴΣ ΔϤϴϗ ϙέΪϳ ϥΎδϧ· ϚϧϷϭ ϚΣΎΠϧϭ
ϖϘΤΗ ΎϤϨϴΣ ϙέΪΘγ ϩϻϮϣ Ϫϟ ΎϫΎτϋ΃ ϲΘϟ΍ ϪΗ΍έΪϘΑ ϦϣΆϳϭ
Ζϧ΃ ΖΤΠϧϭ ΍ϮϠθϓ ΎϤϟ Ώ΍Ϯλ ϰϠϋ ΍ϮϧΎϛ Ϯϟ ϢϬϧ΃ Ϛϓ΍Ϊϫ΃ .
Ϧϣ ΔϔϴϨϋ ΔϣϭΎϘϣ ϥϮϬΟ΍Ϯϳ Ύϣ ΎϤ΋΍Ω ΔϤϴψόϟ΍ βϔϧϷ΍ ΏΎΤλ΃
ΔτϴδΒϟ΍ ϝϮϘόϟ΍ ΏΎΤλ΃
‡ ΔϠσΎϤϤϟ΍ .
ϥϭΩ ΔϴϔΧ ϚΗΎϴΣϭ ϚΘϗϭ ϕήδϳ κϟ Ϫϧ΍ ϒϳϮδΘϟ΍ ϭ΃ ϞϴΟ΄Θϟ΍ ϭ΃
΃ΪΒΗ ϥ΃ Ϯϫ ΎϬϴϠϋ ΐϠϐΘϠϟ ΔϠϴγϭ ΢Πϧ΃ϭ ωήγ΃ ϥ·ϭ ήόθΗ ϥ΃
ϥϵ΍ ϞϘΗϻϭ ϡΩΎϘϟ΍ ΖΒδϟ΍ ϭ΍ ΃ΪΑ΄γ ϡΩΎϘϟ΍ ήϬθϟ΍
ΐΘϛ΍ϭ ϻΎΣ ΃ΪΑ΍ Ϛϓ΍Ϊϫ΍ ΡΎΠϨϟ΍ ϢϠγ ΪόμΘϟ .
ϦϳήϤΗ 3
‡ ϡϼΣϷ΍ ΔϗέϮϟ Ϊϋ ,
‡ ΕϻΎΠϤϟ΍ Ϧϣ ΎϘϠτϨϣ Ϛϓ΍ΪϫϷ ΔϴϨϫΫ ΔτϳήΧ ϭ΃ Γή΋΍Ω Ϣγέ΍
ΎϫήϛΫ ϖΑΎδϟ΍ ,,
‡ ϡϼΣ΃ ΐτη΍ ϦϳήΧϷ΍ Ζϧ΃ ϚϣϼΣ΃ ωΩϭ Ϛϴϓ
ϢϬΗΎϴΣ Ζδϴϟϭ Ζϧ΃ ϚΗΎϴΣ ΎϬϧϷ
‡ ΔοέΎόΘϤϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ϚϟΫ ΪόΑ ΐτη΍
ϞϴΨΗ ϊϴτΘδΗ ΖϨϛ ΍Ϋ·
ϥ΃ ϚϨϜϤϳ ˬΎϣ ΓέϮλ
Ύόϗ΍ϭ ΎϬϠόΠΗ . ΍Ϋ·ϭ
ˬϢϠΤΗ ϥ΃ ϊϴτΘδΗ ΖϨϛ
ϚϤϠΣ ϖϴϘΤΗ ϚϨϜϤϳ
ˮϚϓΪϫ ϖϘΤΗ ϒϴϛ
.1 ϑΪϬϟ΍ ΐΘϛ΍ ) ϲϫ ϑΪϬϟ΍ ΔΑΎΘϛ 50 % ϪϘϴϘΤΗ Ϧϣ .(
.2 ϡϮϨϟ΍ ϞΒϗ ΔλΎΧ ˱ ΎϤ΋΍Ω ϩ΃ήϗ΍ 10 .%
.3 ϚϨϣ ΍˯ΰΟ ϑΪϬϟ΍ ΢Βμϳ ϰΘΣ Ϫϴϓ ήϜϓ 10 .%
.4 ˱ ΎϴΠϳέΪΗ Ϟόϔϟ΍ ϲϓ Ϫόο 20 .%
Δ˰˰˰Ϥ˰˰Ϭ˰˰ϣ Δ˰˰ϟΩΎ˰˰ό˰˰˰ϣ :
ϑ΍Ϊϫ΍ ΔΤο΍ϭ
+
ϢϴϠγ ςϴτΨΗ
+
ΔΒγΎϨϣ Ϟ΋ΎγϮΑ άϴϔϨΗ
+
ΔόΟ΍ήϤΑ ϢϳϮϘΗ
=
Ϳ΍ ϥΫΈΑ ΔΑϮϠτϤϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϖϴϘΤΗ
ήϛάΗ
‡ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ Ζϧ΃ Ύϣϭ ϪϠϤόΑ ϡϮϘΗ Ύϣ ϦϴΑ ϥϮϜΗ Ύϣ ΎϤ΋΍Ω
ϱ΃ ϊϣ βϴϟϭ Ϛδϔϧ ϊϣ Ϛδϔϧ βϴϘΗ Ϛϧ· ˬϪϠϤϋ ϰϠϋ έΩΎϗ
ήΧ΁ κΨη .
ϥϮϧΎϘϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ήϔϣ ϙΎϨϫ βϴϟ ˬΡΎΠϨϟ΍ ΏάΠϳ ΡΎΠϨϟ΍
ιήΣΎϓ ΡΎΠϨϟ΍ ΏάΟ ϲϓ ΖΒϏέ ΍Ϋ· ˬϚϟάϟ ˬϢϴψόϟ΍ ϲϧϮϜϟ΍
΍ήϴϣ΃ ϭ΃ ήΟϷΎΑ ϼϣΎϋ ΖϨϛ ˯΍Ϯγ ˬϪϨϣ ˯ΰΟ ϖϴϘΤΗ ϰϠϋ .
ˮ ϚΘϴμΨη ϥ˷ ϮϜΗ ϒϴϛ
ΏΎϫϮϟ΍ΪΒϋΪϤΤϣ
ϰΘΣ ϥϮϜΗϻ ϲϧήϘϟ΍ νϮϋ ˷ ϼϛ
ϦϔϴΘγ ΢ΟΎϨϟ΍ ϥΎδϧϺϟ ϊΒδϟ΍ Ε΍ΩΎόϟ΍
ϲϓϮϛ
ϚΗΎϴΣ ϩάϫ Ζϗϭϻ ϢϴΟ ΏέΎΠΘϠϟ
ϥΎϓϮϧϭΩ
ΔϴΒϳέΪΘϟ΍ Ε΍έϭΪϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ
ϢϜϟ ˱ ΍ήϜη
ΩΎΠϣ΃ αΎ˷ δΠϟ΍

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->