P. 1
MENNY ÉS POKOL HÁZASSÁGA

MENNY ÉS POKOL HÁZASSÁGA

|Views: 380|Likes:
Published by Peter Ott

More info:

Published by: Peter Ott on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

MENNY ÉS POKOL HÁZASSÁGA

EL HANG

Rintrah b g, a fojtó légbe rázza tüzeit; Mohó felh raj száll alá. Veszélyes ösvényen szelíden járt Az igaz ember a halál Völgyében hajdanán. Rózsákat plántált, hol tövis tenyész S a kopár táj felett Mézért döng a méh. Az ösvényt akkor beültette , S fakadt forrás és folyó Síron, sziklatömbökön, S fehér csonton vörösen Termett az agyag. Míg a könny ösvényr l a gaz Veszélyes útra tért: az igazat Lökte sivárabb ég alá. Kígyó setteng, gy rüzik Szelíd, alázkodó, S az igaz tombol a pusztán, ahol Oroszlán tébolyog. Rintrah b g, a fojtó légbe rázza tüzeit; Mohó felh raj száll alá. Új Menny kezd dött, harminchárom év telt el a jövetele óta, s most az Örök Pokol is újjáéled. S íme! Swedenborg a sírnál ül angyal: az írásai az összehajtott halotti gyolcsok. Most van Edom uralma, most tér vissza Ádám a Paradicsomba. Lásd Ézsaiás 34. és 35. fejezetét. Ellentétek nélkül nincs haladás. Vonzás és Taszítás, Értelem és Er , Szeretet és Gy lölet: ezek kormányozzák az emb eri létet. Ilyen ellentétekb l fakad az, amit a vallásos szív Jónak és Rossznak nevez. A Jó a tétlen, s az Észnek engedelmeskedik. A Rossz az Energiából fakadó tevékenység. A Jó a Menny, a Rossz a Pokol.

Ezt a történetet írja le az Elveszett Paradicsom. mint az. Az Ember Teste nem különíthet el Lelkét l: amit Testnek nevezünk. De ezeknek a tételeknek éppen az ellenkez je igaz: 1. hogy a Messiás bukott el. Jehova lett. Hogy az Ember két valóban létez Elvb l. halála után. A zabolába tört vágy lassankint tétlenné válik s végül csak a vágy árnyékává halványul. Az eredeti Arkangyal. Megmutatkozik ez az Evangéliumban. hogy Krisztusból. mert az vágyuk elég gyönge ahhoz. az Értelem a határa. Hogy a Rossznak nevezett Er egyedül a Testb l ered. mintha szám zték volna a Vágyat. 2. Ördög vagy Sátán néven szerepel itt. aki a lángoló t zben lakozik. hogy megfékezzék. Testb l és Lélekb l áll. Az Értelemnek valóban úgy t nik fel. Akik elnyomják vágyaikat. amelyek a Lélek legf bb kapui a mi korunkban. s a fékez értelem bitorló módon kormányozza a vonakodókat. s hogy a Jónak nevezett Értelem egyedüli forrása a Lélek. ti. az égi seregek vezére. a Léleknek egy része. küls kerülete az Energiának. Jób Könyvében viszont Milton Messiása viseli a Sátán nevet. hogy az Értelem Eszmékre építhessen. 3. Mert a bibliai Jehova nem más. amit a Mélységb l orzott.AZ ÖRDÖG SZÓZATA A Bibliák és szentkönyvek mind a következ téves tanokat hirdetik: 1. amiért az a Benne lev Energiáknak enged. s a Testb l ered. s abból alkotta a Mennyet. Mert ezt a történetet mindkét fél kisajátította magának. De Miltonnál az Atya a . vagyis a Vágyat. 3. azért tehetik. Tudni kell. Az Energia az egyedüli élet. 2. az öt Érzéken keresztül felfogva. Az Energia Örökös Gyönyör. ahol Krisztus imádkozik az Atyához. gyermekeinek neve pedig B n és Halál. Hogy Isten örökké fogja büntetni az Embert. de az Ördög állítása az. ahol a kormányzó Értelemnek Messiás a neve. küldje el a Vigasztalót.

amelyet a földi ember most lelki szemével olvas: Ki tudja. Milton bilincsben írt. A munkás méhnek nincsen ideje búbánatra. a sziklafal szélein lebegve. Ennek oka. a Szentl élek pedig puszta r! Jegyzet. Az Örökkévalóság szerelmes az Id gyermekei be. Akinek az arca nem ad fényességet: sohase lesz csillag. A POKOL KÖZMONDÁSAI Vetéskor okulj. aratáskor oktass. mikor Angyalokról és Istenr l van szó. bár maga nem is tudta. hogy valamint egy nemzet szólásmondásai feltárják a nép jellemét.Végzet. tán minden madár ott fenn a lég útjain Határtalan. összegy jtöttem néhány közmondást. mint az épületek vagy ruhák leírása. mit az öt érzék kalitba zárt. Emészt t zzel a következ mondatot marta a sziklába. gondolván. Aki óhajt és nem cselekszik: dögvészt áraszt. A Mértéktelenség útja vezet a Bölcsesség palotájába. a Fiú az öt Érzékb l született Értelem. akinek a Tehetetlenség udvarol. mint a bölcs. amelyek az Angyalok szemében gyötrelem és rület. télid ben örvendezz. hogy igazi költ volt és az Ördög pártján állt. Az elvágott féreg megbocsát az ekének. Aki a vizet szereti: dobjátok a folyóba. az öt érzék szakadékán. ahol sima sziklafal mered a mi mostani világunkra. . Az Okosság gazdag és csúf vénlány. boldog világ. gyönyörködve a Lángész örömei -ben. Az ostoba nem ugyanazt a fát látja. Hazatértemben. úgy a Pokol Közmondásai is jobban megmutatják a Pokoli bölcsesség természetét. ha Ördögökr l és Pokolról beszél. EGY EMLÉKEZETES ÁBRÁND Amint a pokol tüzei között jártam. de szabadon. egy sötét felh be burkolt hatalmas Ördögöt pillantottam meg. Hajtsad szekeredet és ekédet a holtak csontjain át.

Számot. farkasok üvöltése. A páva g gje Isten dics sége. Az oroszlánok ordítása. Gyönyör ejt teherbe. hogy mértékül szolgálhasson. a viharzó tenger tombolása és a romboló Kard túlságosan nagy darabjai a Végtelenségnek: sehogy se férnek az ember szemébe. Az oroszlán dühe Isten bölcsessége. Ostobaság a gyávaság ruhája. Ameddig a madár a maga szárnyán száll. embernek barátság.* .A Bolondság perceit kiméri az óra. Az asszony meztelensége az Isten munkája. A legfenségesebb cselekedet: másvalakit magad eleibe tenni. ha megbántják. Hordja a férfi az oroszlán b rét. A bánat telje nevet. de nincs óra. A róka a csapdát okolja: nem magát. asszony a juh gyapját. nem mondhatod túlságos magasnak a röptét. Szégyen a g g ruhája. Madárnak fészek. Ha a bolond következetes maradna a bolondságban: bölcs lenne. póknak háló. mord kép bolond: mindkett bölcsnek akar látszani. bordélyok a vallás tégláiból. Börtönök a Törvény köveib l épültek. mosolygós bolond és a komor. Az önz . Csak az a táplálék egészséges. súlyt s mértéket ínséges esztend ben vegyünk el . mely a Bölcsesség perceit megmérje. A bak bujasága az Isten jósága. Holttest nem áll bosszút. amelyet háló és t r nélkül szereztünk. de fájdalom szül. az öröm telje sír.

mint a betanított ló.* A bátorságban gyenge: er s az ügyességben. Az almafa nem kérdi a vackort. hogy hogyan keresse prédáját. Minden. a száj vízb l. a szakáll földb l. az orrlyuk leveg b l. A róka gondoskodik magáról: de az oroszlánról az Isten gondoskodik. aki elt rte.* Az. a Géniusznak egy darabját látod: emeld fel a fejedet! . Egyetlen gondolat betölti a végtelenséget. Reggel gondolkodj. éjszaka aludj. egér. mint mikor leereszkedett. az oroszlán. a forrás túlárad.Amit ma bebizonyítanak: hajdan csak képzelték. Ha sast látsz. róka és nyúl a gyökeret figyeli. A patkány. A hálás megajándékozott b séges aratást hoz. mi elég. A dühös tigris bölcsebb. sem az oroszlán a lovat. Az édes gyönyör lelkét be nem mocskolhatod.* A ciszterna tartalmaz. este étkezz. hogy hogyan kell n ni. amit el lehet hinni: egy kép az igazságról. míg nem ismered azt. Ostoba ember szemrehányására jól ügyelj: királyi kitüntetéssel ér föl az! A szem t zb l vétetett. ló és elefánt a gyümölcsöt. tigris. hogy a varjutól tanuljon. A sas sohsem vesztegette annyira idejét. ami több az elégnél. Álló vízt l mérget várhatsz. Légy mindig kész kimondani a gondol atodat: és minden aljas ember kerülni fog. hogy fölékerekedj: jól ismer. Ahogy az eke megindul a szóra: úgy hallgat az Isten az imára.* Ha mások nem lettek volna bolondok: mi lennénk. Nem tudhatod. délben cselekedj.

városok. hegyek. A régi Költ k minden érzéki tárgyat Istenekkel vagy Szellemekkel lelkesítettek meg. melyeket kitárult és gazdag érzéklésükkel észrevettek. a genitáliák Szépség. népek és mindazon dolgok nevével és tulajdonságaival. mellyel egyesek visszaéltek és rabságba döntötték a népet azzal. felruházva ket az erd k. Ha az oroszlán a rókától venne tanácsot: akkor ügyes lenne. Ahol nincsen ember. Javítás teszi az utat simává. mindegyiket egy-egy szellemi istenség hatalma alá helyezve.Mint ahogy a hernyó a legszebb szirmokra rakja tojásait: úgy rakja a pap átkait a legszebb örömökre. a szív Páthosz. medd a Természet. mint hogy teljesítetlen vágyakat föltáplálj. a kéz és láb Arány. .Szépség. de rögös út és javítgatás nélküli a Géniusz útja. Imák nem szántanak! Magasztalások nem aratnak! Örömök nem nevetnek! Bánatok nem sírnak! A fej Fenség. hogy a szellemi istenségeket önállósították és elvo nták a tárgyaktól: innen eredt a Papság. Különösen az egyes városok és országok géniuszát tanulmányozták. legjobb víz a legfrissebb. Átkozd a láncokat! Áldjad az Oldásokat! Legjobb bor a legrégibb. Így alakult ki a rendszer. A varju mindent feketének látna. a bagoly mindent fehérnek.* A B ség . vagy a tenger a halnak: az a megvetés a megvetésreméltónak. Ami a leveg a madárnak. folyók. Egy kis virágot megteremteni: korszakok munkája. Elég! vagy nagyon is sok. hogy megértsék és mégse higgyék el. Inkább ölj meg egy csecsem t a bölcs jében. Igazságot nem lehet mondani úgy.

Minden költ nek ez a véleménye . a köznép azt a tanulságot vonta le ebb l. mondván.És mint minden szilárd hit. hogy a K ölt i Géniusz (ahogyan most neveztek) az alapelv.tette hozzá . hogy így gy zi le ellenségeit és uralkodik az országokon. de érzékeim mindenben felfedezték a végtelent. EGY EMLÉKEZETES ÁBRÁND Ézsaiás és Ezékiel próféta velem ebédelt. amit írtam. Annyira szerettük Istenünket. Ezért vetettük meg más országok Papjait és Filozófusait.felelte Ézsaiás -.Költ i mesékb l válogatták ki az istentisztelet formáit. de nincsenek sokan. . hogy minden más Isten végül a mi Istenünkt l ered nek fog bizonyulni és a Költ i Géniusznak fog adózni: ezt óhajtotta a mi nagy költ nk. hogy az nevében megátkoztuk a környez népek összes istenségeit. ezért jövendöltük. amilyennek gondoljuk? . hogy Isten szólt hozzájuk. egyik nemzet egyik elvet tartotta eredend nek. semmi olyan nem veszett el. véges testi érzékeléssel. hogy mindezt az Istenek rendelték el. hanem megírtam. Ugyanezt mondta Ezékiel is a saját m veir l. s én akkor rájöttem. hogy minden istenség az emberi szívben lakozik. hogyan merik oly kereken kijelenteni. Ebéd után megkértem Ézsaiást. Lehet-e ennél nagyobb alávetettség? Nem csekély csodálkozással hallgattam szavait. Az emberek pedig megfeledkeztek arról. s ez továbbra is szilárd hitem. nem gondolták -e.A szilárd hit tehát olyanná teszi a dolgot. ez be is teljesedett . S végül kijelentették. azt felelte. hogy végül minden nemzet a zsidók alattvalója lesz. nem is hallottam. Azt is megkérdeztem . lázadóknak nyilvánítva ket. s ezzel alkalmat adnak a megtévesztésre? Ézsaiás így felelt: . . Izraelben azt tanítottuk. ami értékben a fennmaradtakhoz fogható. . Ezért nem tör dtem a következményekkel.Kelet Bölcsessége tárta fel el ször az emberi megismerés alapelveit. Most Ezékiel vette át a szót: . hogy a nemes felháborodás szava az Isten hangja.kérdeztem én erre. minden egyéb csupán származékos. s a képzel er korszakaiban a szilárd hit hegyeket mozgatott meg. ajándékozza meg a világot elveszett m veivel. hogy félreérthetik szavaikat. s én megkérdeztem. akik bármiben is szilárdan tudnának hinni. Mi. egész lelkéb l. ezt idézi fel oly szenvedélyesen. s az igazat megvallva meg is gy ztek.Nem láttam Istent. Dávid király. a másik más elvet.mert minden nemzet a zsidók törvénykönyvében hisz s a zsidók istenét imádja.

társai pedig arannyal. a görög bölcs. .Ugyanazon okból felelte -. ezt a Pokol módszereivel fogom elvégezni. . Erre Ezékielt l tudakoltam. aki végtelenné tágította a barlang belsejét. A második teremben Vipera teker zött a szikla és a barlang körül. amint törmeléket hordott egy barlang szájától. De el ször ki kell irtani azt a nézetet. s feltárják az alatta rejl végtelent. miért járt meztelenül és saru nélkül három évig? . az egész teremtett világ elemészt dik. aki nem hallgat lelkiismeretére vagy géniuszára. hagyja el rhelyét az Élet fájánál. Ha az érzékelés ajtói megtisztulnának. minden úgy t nne fel az ember el tt. és miért feküdt oly sokáig a jobb és a bal oldalán? . Mindezt az érzéki élvezet tökéletesülése fogja magával h ozni. csak azért. amint ezt a Pokolban hallottam.Ézsaiástól. körötte egy sereg Sas-szer ember palotákat emelt az égbe mered szirtekre. milyen módszerekkel adják át ismereteiket egyik nemzedékr l a másikra. benne egy sereg Sárkány mélyítette a barlangot. amiért Diogenés barátunk. A harmadik teremben Sas lebegett. mert marószerekkel nyomtatok. ezüsttel és drágakövekkel ékesítették. hogy az ember teste független a lelkét l. s amikor ez megtörtént. hogy a világot hatezer év után t z fogja elemészteni: színigaz. amíg végül mindent barlangja sz k hasadékain keresztül lát. s vajon becsületes ember lehet-e az.Az észak-amerikai törzsek is ezt a gyakorlatot követik. míg most véges és romlott képet mutat. hogy másokat is a végtelen szemléletéhez emeljek válaszolta. amelyek a Pokolban egészséges és gyógyító hatásúak: leolvasztják a látszólagos felszínt. végtelennek és szentnek bizonyul. miért evett ganéjt. hogy könny vé és kényelmessé tegye a jelen pillanatot? A régi hagyomány. légb l sz tt tollakkal és szárnyakkal. EGY EMLÉKEZETES ÁBRÁND Meglátogattam egy nyomdát a Pokolban és néztem. Mert a lángoló pallosú kerub parancsot fog akkor kapni.Azért. Az els teremben Sárkány-embert láttam. Mert az ember bebörtönözte önmagát. amilyen valójában: végtelennek.

él folyadékká olvasztva a fémeket.feleltem én -. onnan le a templom kriptájába. Ezt is mondta: . ha a Pusztító nem fogadná tengerként magába a teremtés túláradó gyönyörét. Az ötödik teremben Névtelen alakok szórták az olvadt fémet az rbe. Átmentünk a malmon s egy barlanghoz érkeztünk.Talán megmutatnád. Minekutána elvezetett engem egy istállón keresztül egy templomba. Jézus Krisztus nem egyesíteni. T lük a hatodik teremben sürg Emberek kapták el. s ezeket képzeli egésznek. Aki össze akarja békíteni ket. mintha a Teremt az láncaira volna f zve. milyen forró. Ahogy a közmondás tartja: a bátorságban gyenge: er s az ügyességben. milyen borzalmas. Az Óriások. ostoba fiatalember! Ó. izzó börtönt készítesz magadnak örök id kre. ijeszt az állapotod! Gondold meg. te szánalomra méltó. De a Teremt nem teremtene többet. . akik ezt a világot érzéki létre gyúrták és most látszólag bilincsbe verve élnek benne. milyen sors vár rám az örökkévalóságban . A láncok: a gyenge és suta lelkek ravaszsága. az kezükben könyvekké formálódtak és a könyvtárak polcain sorakoztak fel. magát a létet igyekszik megsemmisíteni. tüzes Oroszlánok tomboltak. ha tovább haladsz ezen az úton. Valójában nincs így: a Pusztító a létnek csupán töredékeit szemléli. a másik a Pusztító. hogy Békét hozzak. mint a juhok és bakok példabeszédében. Lassan.Ó. hanem Kardot.Nem azért jöttem. mire az én válaszom ez: Isten csak létez lényekben vagy Emberekben él és m ködik. Jegyzet. melyikünk sorsa kívánatosabb. valójában az élet és minden tevékenység forrásai. tapogatózva kúsztunk le a kanyargó üreg en.A negyedik teremben lángoló. Ez a kétfajta ember mindig megtalálható a földön. A Messiást vagy Sátánt vagy a Kísért t régebben a Vízözön-el tti Lények egyikének tekintették. akik ellen tudnak állni az energiának. . a végén egy malom volt.kérdezik egyesek. együtt elmélkedhetünk majd rajta. hanem szétválasztani akarta ket. EGY EMLÉKEZETES ÁBRÁND Egy Angyal jött és így szólt hozzám: .Hát nem egyedül Isten a Teremt ? . s meglátjuk. akik az ember Energiái. míg az . és természett l fogva ellensége egymásnak. A Pusztító úgy látja. A lét egyik oldala tehát a Teremt . A vallás kísérlet a kétfajta ember összebékítésére.

s hamarosan meglátjuk. Egyedül maradtam.vérsugárral festette meg a fekete mélységet. s ekkor a jelenés elt nt. de én hirtelen er szakkal karomba kaptam. mutassam meg azt is. s a lég Hatalmasságainak hivatnak. Barátom. s a szellemi lét egész dühével ro ntott felénk. amely kalapjával lefelé csüngött a mélységbe. mint egy arany szirtsor. ó.felelte. aki csodálkozva kérdezte.Ne légy ilyen vakmer . Lassanként kibontakozott a végtelen r: lángokban állt. keleti irányban. tüzes taréj t nt fel vagy három foknyira a hullámok fölött. ijeszt alakjaiban. Minden elsötétült alatta. holdfénynél. füstölg város. aki hárfakísérettel dalolt. ekképpen: "Aki sohasem változtatja véleményét. mert amikor elfutottál. telisded -tele. vagy inkább úsztak. s ijeszt zúgással hömpölygött. az állóvízhez hasonlít és csúszómászókat tenyészt lelkében. majd két izzó karmazsinvörös gömb villant fel . zsákmányuk után kúszva. Ha te nem is vagy hajlandó. én egy patakparton találtam magam. Végül. Társam egy óriásgombába kapaszkodott. Alattunk nem látszott más. Lassan emelkedett.Itt maradunk. Fagyökerekbe kapaszkodva függtünk a mélység fölött. s nem sok k hajításnyira t lünk egy szörny kígyó gy r z pikkelyei emelkedtek és zuhantak alá. hol az én kijelölt helyem az örökkévalóságban? . Tele volt velük a leveg .Az Angyal nevetett ajánlatomon. Vele is maradtam s ráültem egy tölgyfa görbe gyökerére. a mély r fekete lett. amit láttunk . m ködik -e itt is a gondviselés.A fekete és a fehér pókok között . milyen lesz a tiéd? . mihelyt eloszlik a sötétség.feleltem -.a tenger füstgomolyagokban menekült el lük. mint a tenger. De most már láttuk. Most azonban a fekete és fehér pókok közül egy tüzes felh tört el és szántott végig a mélységen. Csakhamar száját és vörös kopoltyúit is megpillantottuk a dühöng . Megkérdeztem társamat." De én fölkeltem és megkerestem a malmot. Ördögök ezek. mérhetetlen távolságban volt a feketén izzó nap. de kelet felé pillantva lángokkal vegyes vérzuhatagot láttunk a felh k és a hullámok között. Alattunk. . s egy hárfást hallottam. . tajtékzó tenger felett . belevetjük magunkat az rbe és meglátjuk. de én megszólaltam . csak a fekete vihar. milyen sors vár reád. mint egy ég . hogyan menekültem meg? . mi az én sorsom az öröklétben.Ha úgy tetszik. hogy a Leviát án feje jelent meg.égbolthoz hasonló határtalan mélység nyílt meg alattunk. én megteszem. az Angyal felkapaszkodott rhelyér l a malomba. Most ébredtünk rá. én pedig egy kies patakparton ültem holdfénynél. az oszlásból támadó állatok borzalmas.Mindazt. körötte tüzes pályákon hatalmas pókok keringtek. amelyek a végtelen mélységben repültek. fiatalember felelte az angyal. mint a tigris homlokát. a te metafizikai rendszeredb l eredt. s ott találtam az Angyalt. amíg a Föld árnyéka fölé nem . és nyugat felé röpültem vele az éjszakában. s egy hárfás játékát hallottam. homlokát zöld és lila csíkok barázdálták.

S íme! egy mély szakadék tárult fel. aki szétszaggatja a hálókat és széttöri a béklyókat. Csakhamar hét téglaházat pillantottunk meg. Egy sereg majom volt benne. hiszen te egyedül az Analitikát ismered. amit ír. egyedül önmagukat tekintik bölcseknek.Egymásra er szakoltuk látásunkat . Innen egyenest a Nap testébe vetettem magam vele.pedig csak már megjelent könyvek összefoglalása vagy tartalomjegyzéke. aztán a másikat. hogy az Angyalok.mondta az Angyal.A képzeleted megtévesztett engem . Swedenborg például azzal dicsekszik. A b z annyira facsarta orrunkat. itt fehérbe öltöztem. melybe leszálltam. ezt el bb vigyorogva. Ez történt Swedenborggal is: feltárja az egyházak balgaságát. s innen kihoztam egy él test csontvázát. . hogy számuk néha megszaporodik. ha ugyan térnek nevezhet . s ez a rendszeres okoskodás eredménye. . és kezembe kaptam Swedenborg köteteit. hiúsággal telve. látszólag gyöngéden csókolgatták. és felnyitottam a Bibliát. öntelt arcátlansággal beszélnek magukról így. hogy hét embernél is sokkal bölcsebb. s ilyenkor az er sek megragadják a gyengéket. túlhaladva valamennyi bolygón. hogy mindaz. de kés bb szintén felfalták. Egy mutatványos egyszer majmot vitt mutogatni. aztán beugrottam az rbe. magam el tt zve társamat. .mondtam -. amíg a Saturnushoz nem értünk. a Saturnus és az állócsillagok közé. Vigyorogva kapdostak társaik után. amelyet a malomban Arisztotelész Analitikája gyanánt tiszteltek. majd felfalják ket. . elbizakodott és azt képzelte magáról. derekukon lánccal. s vigyori képpel el bb párosodnak . egyikbe be is léptünk. Itt megpihentem. míg végül azt képzel i. Nemsokára elénk t nt az istálló és a templom.emelkedtünk.Itt van a te helyed . amíg csak a tehetetlen törzs maradt meg.feleltem én -. de a rövid láncok miatt nem érték el egymást. leleplezi a képmutatókat. és az egyetlen ember a világon. hogy mindenki vallásos. mi az egyszer tény: Swedenborg egyetlen új igazságot sem írt le. Az Ellenvélemény az igazi Barátság. páviánok és hozzájuk hasonló fajzat. Többet mondok: csak a régi hazugságokat szajkózta el újra. s mivel kissé bölcsebb volt a majomnál. . leszálltam a dics ragyogásból. új . Mindig azt tapasztaltam. hogy mindketten bementünk a malomba. de rád kár id t vesztegetni. De halljátok. El ször egyik tagjukat tépték ki. Láttam azonban. s én az oltárhoz vittem az Angyalt. Itt-ott egy-egy majom nagy élvezettel csipegette a húst saját farkáról. ebben a térben.Szégyellheted magad.

hiszen csak a napfényben tart gyertyát.Ó. akik gy lölik a vallást . Bármely közepes tehetség ember akár tízezer kötetet is szerkeszthet gépies módszerekkel Paracelsus vagy Jakob Boehme írásaiból. hogy különb mesterénél. akiket miatta megöltek? nem védte-e meg a törvényt l a házasságtör asszonyt? nem tanúskodott-e hamisan. egy felh n ül Angyal el tt t nt fel. hogy megélhessen? nem volt -e kapzsi. Swedenborg írásai ily módon csupán a felületes nézeteket összegezik és ízelít t adnak a fenségesebb felfogásról . Ha Jézus Krisztus a legnagyobb ember. végül fehér és rózsa szín lett az arca.önteltsége megakadályozta ebben.felelte az Ördög -. mindenkiben tehetsége szerint. akkor sem vered ki bel le a bolondságot. hogyan szentesítette a tízparancsolat törvényét. hogy a p ort is verjék le lábukról. nincs olyan erény. Halld meg hát. amikor nem volt hajlandó védekezni Pilátus el tt? nem lopta-e meg mások munkáját. s az Ördög ezt mondta: . b nös és semmiség? .de többet nem.S most halljátok. te Bálványimádó! hát nem egy az Isten? nem Jézus Krisztusban vált-e láthatóvá? s nem Jézus Krisztus szentesítette-e a tízparancsolat törvényét? És vajon mi a többi ember? nem csupa bolond. nem a szabályoknak. ha nem akarnak nekik szállást adni? Mondom néked. De ha ezt megtette. amely ne szegné meg a tízparancsolatot. mert más Isten nincsen. s e kötetek mindegyike egyenérték lesz Swedenbo rg m veivel Dantéból vagy Shakespeare-b l pedig végtelen számú kötetet gyárthat. amikor tanítványaiért imádkozott s amikor arra biztatta ket. mi ennek az oka. csak Angyalokkal társalgott. de lassan er t vett magán. ne mondja. akik mind vallásosak. de nem tárgyalt Ördögökkel. s szíve sugallatának engedelmeskedett cselekedeteiben.Törd meg a bolondot mozsárban . Akik irigylik vagy rágalmazzák a nagy embereket. azok gy lölik Istent.Istent imádni annyi. mikor ezt hallotta. el bb sárga. Nem gúnyolta -e ki a szombatot és ezzel a szombat Istenét is? nem ölte -e meg azokat. . Mondok még egy nyilvánvaló tényt. Az Angyal majdnem elkékült. EGY EMLÉKEZETES ÁBRÁND Ördögöt láttam. mint megbecsülni Isten ajándékát másokban. Jézus csupa erény volt. t kell legjobban szeretni. a legnagyobb embereket részesítve a legnagyobb szeretetben. lángoszlopban. s ekkor mosolyogva válaszolt: .

Jegyzet. pokoli vagy ördögi értelmében. elemészt dik a lángokban s mint Illés éled újjá. átöleli a t zoszlopot. amit a világ is meg fog kapni. Megvan nekem a Pokol Bibliája is. Egyazon Törvénye van az Oroszlánnak és az Ökörnek: az Elnyomás. ha akarja. Ez az Angyal. hogy az Angyal kitárja karjait. Gyakran olvassuk együtt a Bibliát. Nagy László Babits Mihály Szenczi Miklós (EL HANG) (A POKOL KÖZMONDÁSAI) (A csillaggal jelölt sorok és a próza) . nekem bens barátom. ha jól viselkedik. ha nem.Mikor az Ördög befejezte. aki így Ördöggé vált. láttam. amit a világ mindenesetre megkap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->