Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cw_13_ztch

cw_13_ztch

Ratings:
(0)
|Views: 8,429|Likes:
Published by Wtiich Zut

More info:

Published by: Wtiich Zut on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
Wydzia
ł
ChemiiZak
ł
ad Technologii Chemicznej
Ć
wiczenie nr 13DESTYLACJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH Z UPROSZCZON
Ą 
 SYMULACJ
Ą 
PROCESU REKTYFIKACJI
Lublin 2007
 
 2 
1. Wyodr
ę
bnienie substancji w stanie chemicznie czystym
31.1. Destylacja 41.2. Ekstrakcja i metody ekstrakcji 6
2. Otrzymywanie ekstraktów ro
ś
linnych
102.1. Podzia
ł
substancji ekstrahowanych 122.2. Wp
ł
yw ro
ś
linnych substancji towarzysz
ą 
cych na uwalnianie i wch
ł
anianiesubstancji czynnych 12
3. Ocena ro
ś
linnych preparatów kosmetycznych
123.1. Równowa
ż
no
ść
dwóch preparatów ro
ś
linnych 133.2. Aktywne substancje ro
ś
linne w kosmetyce piel
ę
gnacyjnej 133.3. W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci farmakologiczne, sk 
ł
adniki i zastosowanie li
ś
ci i olejków:melisy, mi
ę
ty, rumianku, sza
ł
wi i krwawnika 143.4. Sk 
ł
ad chemiczny i parametry fizykochemiczne olejków: melisy, mi
ę
ty,rumianku i sza
ł
wii 183.5. Zwi
ą 
zki terpenowe jako jedne z podstawowych sk 
ł
adników zió
ł
stosowanychw lecznictwie i kosmetyce 21
4. Symulacja procesu destylacji olejków eterycznych z zastosowaniem pakietuCHEMCAD
24
5. Opis
ć
wiczenia
275.1. Zadanie 1 275.2. Zadanie 2 29
6. Literatura
34
7. Aneks: Opisy oznacze
ń
w wybranych zio
ł
ach
35
 
 3
1. Wyodr
ę
bnienie substancji w stanie chemicznie czystym
Wyodr 
ę
 bnienie substancji mo
ż
na przeprowadzi
ć
ż
nymi metodami poprzez:
 
destylacj
ę
,
 
krystalizacj
ę
,
 
sublimacj
ę
,
 
ekstrakcj
ę
,
 
chromatografi
ę
.
 Destylacja
- metoda rozdzielania ciek 
ł
ych uk 
ł
adów wielosk 
ł
adnikowych, oparta na ró
ż
nejlotno
ś
ci poszczególnych sk 
ł
adników mieszaniny.W zale
ż
no
ś
ci od substancji, które maj
ą 
zosta
ć
oczyszczone lub rozdzielone stosuje si
ę
ż
nesposoby destylacji:-
 
destylacja zwyk 
ł
a (pod ci
ś
nieniem atmosferycznym); najcz
ęś
ciej stosowana,-
 
destylacja z par 
ą 
wodn
ą 
; dla substancji, które w temperaturze wrzenia rozk 
ł
adaj
ą 
si
ę
, alez wod
ą 
nie mieszaj
ą 
si
ę
,-
 
destylacja pod zmniejszonym ci
ś
nieniem; dla substancji, które w temperaturze wrzeniarozk 
ł
adaj
ą 
si
ę
i mieszaj
ą 
si
ę
z wod
ą 
,-
 
destylacja frakcjonowana; dla rozdzielenia mieszaniny kilku substancji.
 Krystalizacja
- metoda polegaj
ą 
ca na wydzieleniu cia
ł
a sta
ł
ego w postaci kryszta
ł
ówz przesyconego lub przech
ł
odzonego roztworu. Celem tego jest oczyszczenie substancji nazasadzie ró
ż
nicy rozpuszczalno
ś
ci w okre
ś
lonym rozpuszczalniku substancji oczyszczanej i jejzanieczyszcze
ń
. Nale
ż
y stosowa
ć
taki rozpuszczalnik, w którym substancja oczyszczanarozpuszcza si
ę
dobrze na gor 
ą 
co, a na zimno znacznie gorzej. Zanieczyszczenia natomiast powinny by
ć
 
ł
atwo rozpuszczalne na zimno lub pó
ź
niej przynajmniej trudno krystalizowa
ć
.Etapy procesu krystalizacji:1.
 
rozpuszczenie substancji w ma
ł
ej ilo
ś
ci rozpuszczalnika w jego temperaturze wrzenia2.
 
 przes
ą 
czenie na gor 
ą 
co lub dekantacja3.
 
ozi
ę
 bienie przes
ą 
czu i wykrystalizowanie substancji4.
 
oddzielenie kryszta
ł
ów z roztworu5.
 
 przemycie i suszenie substancjiRozró
ż
niamy podobnie jak w przypadku destylacji krystalizacj
ę
zwyk 
łą 
i frakcjonowan
ą 
.
 Sublimacja
 
 polega na przeprowadzeniu substancji sta
ł
ej w faz
ę
gazow
ą 
(z pomini
ę
ciem fazyciek 
ł
ej) i ponowne przej
ś
cie w stan sta
ł
y. Poniewa
ż
proces przebiega poni
ż
ej temp. topnieniasubstancji sublimowanej, stosuje si
ę
t
ę
metod
ę
wtedy, gdy oczyszczany zwi
ą 
zek rozk 
ł
ada si
ę
 w temperaturze topnienia.
 Ekstrakcja
- metoda rozdzielania mieszanin ciek 
ł
ych lub sta
ł
ych. Polega na wydzieleniu z fazyekstrahowanej, za pomoc
ą 
odpowiednich rozpuszczalników, jednego lub kilku sk 
ł
adnikówmieszaniny. Rozpuszczalnik winien selektywnie rozpuszcza
ć
badan
ą 
substancj
ę
. W metodzie tejwykorzystuje si
ę
du
żą 
ż
nic
ę
rozpuszczalno
ś
ci tego zwi
ą 
zku w roztworze ekstrahowanymi w rozpuszczalniku.
Chromatografia
to technika analityczna lub preparatywna s
ł
u
żą 
ca do rozdzielania lub badaniask 
ł
adu mieszanin zwi
ą 
zków chemicznych.W ka
ż
dej technice chromatograficznej najpierw rozdziela si
ę
badan
ą 
mieszanin
ę
, a nast
ę
 pnie przeprowadza si
ę
detekcj
ę
poszczególnych sk 
ł
adników. Rozdzia
ł
substancji nast
ę
 puje w wyniku przepuszczenia roztworu badanej mieszaniny przez specjalnie spreparowan
ą 
faz
ę
rozdzielcz
ą 
 (z
ł
o
ż
e), zwan
ą 
te
ż
faz
ą 
stacjonarn
ą 
. Faz
ą 
rozdzielcz
ą 
s
ą 
substancje wykazuj
ą 
ce zdolno
ś
cisorpcyjne lub zdolne do innych oddzia
ł
ywa
ń
na substancje przep
ł
ywaj
ą 
ce. Podczas przep
ł
ywueluenta (fazy ruchomej) przez faz
ę
rozdzielcz
ą 
nast
ę
 puje proces wymywania zaadsorbowanych(lub zwi
ą 
zanych) substancji. Intensywno
ść
tego procesu jest ró
ż
na dla poszczególnych

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Krzysztof Jarzyna liked this
Monika Pogonowska liked this
Agnieszka Maciąg liked this
Agnieszka Szczypiór liked this
Monika Machał liked this
Kinga Ankowska liked this
Angelika Tomaszewska liked this
Angelika Tomaszewska liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->