Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cw_13_ztch

cw_13_ztch

Ratings:
(0)
|Views: 8,393|Likes:
Published by Wtiich Zut

More info:

Published by: Wtiich Zut on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/15/2013

pdf

text

original

 
Wydzia
ł
ChemiiZak
ł
ad Technologii Chemicznej
Ć
wiczenie nr 13DESTYLACJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH Z UPROSZCZON
Ą 
 SYMULACJ
Ą 
PROCESU REKTYFIKACJI
Lublin 2007
 
 2 
1. Wyodr
ę
bnienie substancji w stanie chemicznie czystym
31.1. Destylacja 41.2. Ekstrakcja i metody ekstrakcji 6
2. Otrzymywanie ekstraktów ro
ś
linnych
102.1. Podzia
ł
substancji ekstrahowanych 122.2. Wp
ł
yw ro
ś
linnych substancji towarzysz
ą 
cych na uwalnianie i wch
ł
anianiesubstancji czynnych 12
3. Ocena ro
ś
linnych preparatów kosmetycznych
123.1. Równowa
ż
no
ść
dwóch preparatów ro
ś
linnych 133.2. Aktywne substancje ro
ś
linne w kosmetyce piel
ę
gnacyjnej 133.3. W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci farmakologiczne, sk 
ł
adniki i zastosowanie li
ś
ci i olejków:melisy, mi
ę
ty, rumianku, sza
ł
wi i krwawnika 143.4. Sk 
ł
ad chemiczny i parametry fizykochemiczne olejków: melisy, mi
ę
ty,rumianku i sza
ł
wii 183.5. Zwi
ą 
zki terpenowe jako jedne z podstawowych sk 
ł
adników zió
ł
stosowanychw lecznictwie i kosmetyce 21
4. Symulacja procesu destylacji olejków eterycznych z zastosowaniem pakietuCHEMCAD
24
5. Opis
ć
wiczenia
275.1. Zadanie 1 275.2. Zadanie 2 29
6. Literatura
34
7. Aneks: Opisy oznacze
ń
w wybranych zio
ł
ach
35
 
 3
1. Wyodr
ę
bnienie substancji w stanie chemicznie czystym
Wyodr 
ę
 bnienie substancji mo
ż
na przeprowadzi
ć
ż
nymi metodami poprzez:
 
destylacj
ę
,
 
krystalizacj
ę
,
 
sublimacj
ę
,
 
ekstrakcj
ę
,
 
chromatografi
ę
.
 Destylacja
- metoda rozdzielania ciek 
ł
ych uk 
ł
adów wielosk 
ł
adnikowych, oparta na ró
ż
nejlotno
ś
ci poszczególnych sk 
ł
adników mieszaniny.W zale
ż
no
ś
ci od substancji, które maj
ą 
zosta
ć
oczyszczone lub rozdzielone stosuje si
ę
ż
nesposoby destylacji:-
 
destylacja zwyk 
ł
a (pod ci
ś
nieniem atmosferycznym); najcz
ęś
ciej stosowana,-
 
destylacja z par 
ą 
wodn
ą 
; dla substancji, które w temperaturze wrzenia rozk 
ł
adaj
ą 
si
ę
, alez wod
ą 
nie mieszaj
ą 
si
ę
,-
 
destylacja pod zmniejszonym ci
ś
nieniem; dla substancji, które w temperaturze wrzeniarozk 
ł
adaj
ą 
si
ę
i mieszaj
ą 
si
ę
z wod
ą 
,-
 
destylacja frakcjonowana; dla rozdzielenia mieszaniny kilku substancji.
 Krystalizacja
- metoda polegaj
ą 
ca na wydzieleniu cia
ł
a sta
ł
ego w postaci kryszta
ł
ówz przesyconego lub przech
ł
odzonego roztworu. Celem tego jest oczyszczenie substancji nazasadzie ró
ż
nicy rozpuszczalno
ś
ci w okre
ś
lonym rozpuszczalniku substancji oczyszczanej i jejzanieczyszcze
ń
. Nale
ż
y stosowa
ć
taki rozpuszczalnik, w którym substancja oczyszczanarozpuszcza si
ę
dobrze na gor 
ą 
co, a na zimno znacznie gorzej. Zanieczyszczenia natomiast powinny by
ć
 
ł
atwo rozpuszczalne na zimno lub pó
ź
niej przynajmniej trudno krystalizowa
ć
.Etapy procesu krystalizacji:1.
 
rozpuszczenie substancji w ma
ł
ej ilo
ś
ci rozpuszczalnika w jego temperaturze wrzenia2.
 
 przes
ą 
czenie na gor 
ą 
co lub dekantacja3.
 
ozi
ę
 bienie przes
ą 
czu i wykrystalizowanie substancji4.
 
oddzielenie kryszta
ł
ów z roztworu5.
 
 przemycie i suszenie substancjiRozró
ż
niamy podobnie jak w przypadku destylacji krystalizacj
ę
zwyk 
łą 
i frakcjonowan
ą 
.
 Sublimacja
 
 polega na przeprowadzeniu substancji sta
ł
ej w faz
ę
gazow
ą 
(z pomini
ę
ciem fazyciek 
ł
ej) i ponowne przej
ś
cie w stan sta
ł
y. Poniewa
ż
proces przebiega poni
ż
ej temp. topnieniasubstancji sublimowanej, stosuje si
ę
t
ę
metod
ę
wtedy, gdy oczyszczany zwi
ą 
zek rozk 
ł
ada si
ę
 w temperaturze topnienia.
 Ekstrakcja
- metoda rozdzielania mieszanin ciek 
ł
ych lub sta
ł
ych. Polega na wydzieleniu z fazyekstrahowanej, za pomoc
ą 
odpowiednich rozpuszczalników, jednego lub kilku sk 
ł
adnikówmieszaniny. Rozpuszczalnik winien selektywnie rozpuszcza
ć
badan
ą 
substancj
ę
. W metodzie tejwykorzystuje si
ę
du
żą 
ż
nic
ę
rozpuszczalno
ś
ci tego zwi
ą 
zku w roztworze ekstrahowanymi w rozpuszczalniku.
Chromatografia
to technika analityczna lub preparatywna s
ł
u
żą 
ca do rozdzielania lub badaniask 
ł
adu mieszanin zwi
ą 
zków chemicznych.W ka
ż
dej technice chromatograficznej najpierw rozdziela si
ę
badan
ą 
mieszanin
ę
, a nast
ę
 pnie przeprowadza si
ę
detekcj
ę
poszczególnych sk 
ł
adników. Rozdzia
ł
substancji nast
ę
 puje w wyniku przepuszczenia roztworu badanej mieszaniny przez specjalnie spreparowan
ą 
faz
ę
rozdzielcz
ą 
 (z
ł
o
ż
e), zwan
ą 
te
ż
faz
ą 
stacjonarn
ą 
. Faz
ą 
rozdzielcz
ą 
s
ą 
substancje wykazuj
ą 
ce zdolno
ś
cisorpcyjne lub zdolne do innych oddzia
ł
ywa
ń
na substancje przep
ł
ywaj
ą 
ce. Podczas przep
ł
ywueluenta (fazy ruchomej) przez faz
ę
rozdzielcz
ą 
nast
ę
 puje proces wymywania zaadsorbowanych(lub zwi
ą 
zanych) substancji. Intensywno
ść
tego procesu jest ró
ż
na dla poszczególnych

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->