ASIAHAN INDUSTRIAL LTD.

www.asiahan.com
 

 

 

 

 

R1505 B2 Jin Hai Hua Yuan Building, Tianhe Bei Road, Tianhe, Guangzhou, China Tel:+8620 32401130 Fax:+8620 38435336 Mobile:+86135 60400410 info@asiahan.com

ASIAHAN INDUSTRIAL LTD.
www.asiahan.com
 

 

 

 

 

R1505 B2 Jin Hai Hua Yuan Building, Tianhe Bei Road, Tianhe, Guangzhou, China Tel:+8620 32401130 Fax:+8620 38435336 Mobile:+86135 60400410 info@asiahan.com

ASIAHAN INDUSTRIAL LTD.
www.asiahan.com
 

 

 

 

 

R1505 B2 Jin Hai Hua Yuan Building, Tianhe Bei Road, Tianhe, Guangzhou, China Tel:+8620 32401130 Fax:+8620 38435336 Mobile:+86135 60400410 info@asiahan.com

ASIAHAN INDUSTRIAL LTD.
www.asiahan.com
 

 

 

 

 

R1505 B2 Jin Hai Hua Yuan Building, Tianhe Bei Road, Tianhe, Guangzhou, China Tel:+8620 32401130 Fax:+8620 38435336 Mobile:+86135 60400410 info@asiahan.com

ASIAHAN INDUSTRIAL LTD.
www.asiahan.com
 

 

 

 

 

R1505 B2 Jin Hai Hua Yuan Building, Tianhe Bei Road, Tianhe, Guangzhou, China Tel:+8620 32401130 Fax:+8620 38435336 Mobile:+86135 60400410 info@asiahan.com

ASIAHAN INDUSTRIAL LTD.
www.asiahan.com
 

 

 

 

 

R1505 B2 Jin Hai Hua Yuan Building, Tianhe Bei Road, Tianhe, Guangzhou, China Tel:+8620 32401130 Fax:+8620 38435336 Mobile:+86135 60400410 info@asiahan.com

ASIAHAN INDUSTRIAL LTD.
www.asiahan.com
 

 

 

 

 

R1505 B2 Jin Hai Hua Yuan Building, Tianhe Bei Road, Tianhe, Guangzhou, China Tel:+8620 32401130 Fax:+8620 38435336 Mobile:+86135 60400410 info@asiahan.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful