PENGAJIAN PERNIAGAAN 1 BAB 1 PERNIAGAAN DAN PERSEKITARANNYA

1.1 PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN A. Definisi Perniagaan Aktivitijual beli barang dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada harga masa dan tempat yang sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. B. Perniagaan dan Bukan Perniagaan Aspek Tujuan kewangan Sumber Organisasi Perniagaan Organisasi Bukan Perniagaan

Mendapatkan untung maksimum Menjalankan kebajikan sosial untuk kepentingan organisasi untuk kepentingan masyarakat Sumbangan modal sendiri dan untung yang diperoleh daripada operasi perniagaan Syarikat, perkongsian, milikan tunggal, koperasi Menjual beli barangan dan perkhidmatan kepada pelanggan dengan caj yang maksimum Yuran daripada ahli dan derma daripada masyarakat

Bentuk

Badan bukan kerajaan, parti politik, kelab dan persatuan Memberi perkhidmatan kepada masyarakat dengan caj yang minimum atau percuma

Aktiviti

C. Tiga perbezaan selain faktor perundangan antara organisasi perniagaan dengan organisasi bukan perniagaan. Dimensi Matlamat Perniagaan Perniagaan memaksimumkan keuntungan sebagai pulangan kepada pemilik pemiagaan. Proses perniagaan bagi menghasilkan barangan dan perkhidmatan. Golongan yang mempunyai saham yang banyak mempunyai hak dalam ha! pengurusan. Bukan Perniagaan Menjaga kebajikan ahli-ahli yang menganggotai organisasi tersebut. Aktiviti utama bergantung pada tujuan penubuhan bagi menjaga kebajikan ahli-ahli. Dilakukan oleh kumpulan pengurusan yang dipilih melalui sistem demokrasi.

Aktiviti

Pengurusan

1

D. Perbandingan antara perkongsian, syarikat sendirian berhad, dan koperasi dari segi perundangan: Dimensi Pendaftaran Perkongsian Pendaftar perniagaan. Syarikat Sdn. Bhd. Pendaftar syarikat. . 2 orang hingga 50 orang. Koperasi Pendaftar Jabatan Pembangunan Koperasi. Tidak kurang daripada 100 orang dan tidak terhad bilangan keanggotaan. Berliad setakat modal yang dilaburkan.

Keahlian

2 orang hingga 20 orang (perkongsian biasa).

Liabiliti

Tidak berhad dan melibatkan harta peribadi.

Berhad setakat modal yang dilaburkan

E. Empat konsep asas perniagaan: • Barang atau perkhidmatan • Pertukaran nilai • Keuntungan perniagaan • Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna F. Kepentingan untung kepada perniagaan: • Sebagai sumber modal yang membolehkan perniagaan kekal dan terus beroperasi • Membolehkan perniagaan berkembang dan aspek pembesaran premis, pembukaan cawangan baru. meningkatkan barisan produk dan lain-lain • Membolehkan perniagaan membeli teknologi canggih yang terbaru • Sebagai ukuran prestasi dan meningkatkan imej perniagaan serta berupaya untuk meyakinkan bakal pelabur • Keuntungan sebagai ganjaran dan sebagai satu dorongan untuk peniaga tems berusaha G. Perniagaan dan Ekonomi 1. Kepentingan perniagaan kepada ekonomi: • Memastikan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan penduduk. • Meningkatkan pendapatan negara melalui kutipan cukai keuntungan perniagaan. • Menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar dengan menggunakan sumber tenaga manusia untuk menjalankan aktiviti perniagaan. • Meningkatkan kemudahan awam bagi penduduk secara tidak langsung. • Mewujudkan petempatan baru bagi sesuatu kawasan geografi dengan adanya kumpulan firma seperti kawasan perindustrian bani. • Membangunkan industri pinggiran seperti wujudnya tahap perniagaan huluan dan hiliran. • Menstabilkan harga barang bagi mencapai keseimbangan ekonomi supaya barang yang ditawarkan di pasaran sesuai dengan permintaan pengguna. 2. Hubungan antara perkembangan ekonomi negara dengan pelanggan : • Apabila perkembangan ekonomi berlaku, kegiatan perniagaan juga meningkat. 2

peralatan. utiliti dan sebagainya H. Maka keadaan mi meningkatan jualan dan pulangan kepada perniagaan serta menyebabkan perkembangan ekonomi. Tiga kepentingan agensi kerajaan kepada perniagaan: • Pemiagaan dapat beroperasi secara sah melalui pendaftaran dan pelesenan perniagaan • Mendapat garis panduan untuk menjalankan aktiviti perniagaan. • Peluang pemiagaan mewujudkan pembangunan setempat melalui aktiviti pembekalan dan penjualan serta menyediakan kemudahan asas untuk masyarakat setempat. bangunan dan sebagainya 3 Modal . peraturan dan perundangan • Mendapat kemudahan infrastruktur seperti jalan. 3. • Perniagaan mewujudkan peluang pekerjaan dengan mengambil pekerja dan kalangan masyarakat setempat untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Contohnya. bentuk muka bumi dan lokasi • Bertindak sebagai input produktif dalam proses pengeluaran • Membantu secara langsung dalam menghasilkan sesuatu barang atau perkhidmatan Buruh Tenaga manusia yang menyumbang perkhidmatan dan segi fizikal atau mental da proses pengel uaran • Menyumbang tenaga dalam proses pengeluaran • Menyumbang kemahiran yang berbeza dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan Barangan yang dibuat oleh manusia untuk membantunya dalam proses pengelu aran seperti wang. permintaan terhadap barangan akan meningkat. Tiga kepentingan aktiviti perniagaan kepada masyarakat: • Perniagaan menyediakan keperluan dan kehendak masyarakat dengan mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. Faktor-faktor pengeluaran Faktor Tanah Kepentingan Sumber alam semulajadi yang merangkumi bahan mentah. I.• Hal ini menambahkan peluang pekerjaan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan dan kuasa beli penduduk. Kenaikan gaji kakitangan awam menyumbang kepada pendapatan negara: • Pendapatan negara adalah nilai keseluruhan perbelanjaan oleh semua kumpulan dalam satu populasi terhadap barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam satu tahun • Kenaikan gaji kakitangan awam meningkatkan perbelanjaan kerajaan • Kenaikan gaji kakitangan awam meningkatkan pendapatan boleh guna mereka • Permintaan terhadap barang dan perkhidmatan akan meningkat • mi mengakibatkan penawaran (output) barang dan perkhidmatan meningkat • Secara langsung mi akan meningkatkan pendapatan Negara 4. • Oleh itu. • Penduduk akan bertindak sebagai pelanggan untuk membeli barangan dengan pendapatan yang diperoleb.

tempat tinggal. Menjual barangan dan perkhidmatan kepada pengguna yang memerlukanny a • Barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan perlu melalui proses pemasaran seperti penjenamaan. • Kehendak ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk tujuan keselesaan dalam kehidupan seperti melancong dan jam tangan Rolex. Peranan perniagaan dalam memenuhi keperluan pengguna dengan sumber terhad: 1. keselamatan. • Kepentingan perniagaan bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia: — Pengeluaran dan penghasilan pelbagai jenis barangan untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia yang berbagai-bagai supaya manusia dapat membuat pilihan untuk memaksimumkan kepuasan. intensif buruh ataupun intensif modal dan buruh pada masa yang sama untuk meminimumkan kos pengeluaran 4. pakaian. Memenuhi Keperluan Dengan Sumber Terhad 1. 4 . kuantiti. Menentukan cara mengeluarkan barang dan perkhidmatan • Pengeluar boleh memilih cara pengeluaran sama ada intensif modal. Menentukan jenis barang dan perkhidmatan yang akan dikeluarkan • Dengan sumber pengeluaran yang terhad. masa dan tempat sang sesuai .Keusahawanan • Wang yang ada membantu menampung kos pengendalian syarikat • Jentera dan kelengkapan membantu meningkatkan kecekapan dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan Kemahiran mengambil risiko dan kebolehan menggabungkan semua fa ktor pengeluaran dalam proses pengeluaran • Membantu menggabungkan semua faktor pengeluaran dengan cekap • Membantu melakukan inovasi dalam perniagaan • Mengenalpasti peluang perniagaan untuk mengaut keuntungan dalam pasaran Perubahan penggunaan sains yang membolehkan sesuatu yang baru dihasilkan prosedur kerja yang lebih baik dibentuk • Meningkatkan produktiviti pengeluaran dengan menggunakan teknologi moden • Mengurangkan penggunaan tenaga buruh seterusnya mengurangkan kos buruh • Meningkatkan kualiti hasil keluaran melalui penyelidikan dan pembangunan Teknologi J. Keperluan merujuk kepada sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia untuk terus hidup seperti makanan. Menentukan jumlah barang dan perkhidmatan yang akan dikeluarkan • Jumlah barang dan perkhidmatan yang akan dikeluarkan mestilah setakat mencukupi untuk memenuhi kehendak dan keperluan pengguna bagi mengelakkan pemiaziran 3. tetapi terpaksa memilih barang dan perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak dan keperluan majoriti pengguna 2. kesihatan. pengeluar tidak boleh men\ediakan segalajenis barang dan perkhidmatan. jurujual dan lain-Iainuntuk memastikan pengguna dapai mempero[eh barang dan perkhidmatan yang diperlukan pada harga. pembungkusan.

— Seorang pengusaha perlu mempunyai ciri keusahawanan seperti kreatif. • Proses transformasi — Transformasi iaiah aktiviti tambah nilai dalam proses pengeluaran. dan memberi kepuasan kepada pengguna. Tiga elemen Teori Sistem berdasarkan andaian bahawa organisasi merupakan satu sistem: • Input— makiumat dan sumber manusia • Proses transformasi—kemahiran teknologi dan pengurusan • Output—produk atau perkhidmatan 2. Proses perniagaan bagi sebuah kilang membuat basikal: Input — Input ialah faktor-faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. mengekalkan permintaan bagi keluaran sedia ada. Pengurusan permintaan berperanan untuk mengenal pasti keperluan dan kehendak pengguna dengan tujuan untuk mewujudkan permintaan di pasaran bagi sesuatu keluaran baru. tanah.Aktiviti penjualan yang berkesan hendaklah disampaikan pada masa yang sesuai dan dibuat secara berterusan. — Seterusnya. dan cat. dan berani mengambil risiko. modal. Proses Perniagaan 1. dan keusahawanan. — Input ditukarkan kepada basikal dengan menggunakan tenaga kerja yang mahir atau penggunaan bahan dan teknoiogi pengeluaran dalam pemasangan basikal. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam pengurusan permintaan: (i) Membuat penyelidikan pasaran — Penyelidikan pasaran dibuat bagi memastikan keluaran yang dihasilkan memang diperlukan oleh pengguna. — Sumber kewangan diperlukan untuk membiayai aktiviti perniagaan dan membeli alatan seperti mesin pemasangan. — Tawaran harga yang berpatutan dan susun atur yang menarik dapat memudahkan pengguna melihat serta membuat pilihan dan pesanan. — Melalui penyelidikan. tayar.— Memastikan pengedaran dan penghantaran barangan sampai kepada pengguna dengan harga yang berpatutan dan kuantiti yang diperlukan pada masa yang tepat. bahan mentah seperti besi. — Dalam kes mi. pemasar akan menentukan sasaran pasaran dan mengenal pasti potensi pasaran. 2. K. Promosi dapat mengekalkan permintaan terutamanya keluaran yang sedia ada. — Kecekapan dalam menyediakan barangan yang berkualiti tinggi. pemasar dapat mengenal pasti cita rasa pengguna dan ciri-ciri produk yang dikehendaki. — Pemasar akan menjalankan fungsinya untuk mewujudkan ciri-ciri basikal yang 5 . . dan bebas daripada sebarang pencemaran. iaitu buruh. inovatif. — Aktiviti mi memastikan pengguna diberi makiumat yang lengkap dan dapat mewujudkan permintaan dengan cara memujuk dan menggalakkan pembelian. (iii) Mengadakan aktiviti penjualan yang berkesan Aktiviti penjualan dilakukan di tempat yang sesuai seperti tempat yang mudah dikunjungi pelanggan dan keadaan yang selesa. — Semua faktor pengeluaran akan digemblengkan oleh sumber tenaga manusia ke atas sumber fizikal. selamat digunakan. (ii) Mengadakan promosi — Promosi ialah aktiviti menyampaikan maklumat tentang keluaran kepada pengguna. basikal merupakan outputnya. • Output — Output merujuk kepada hasil daripada proses pengeluaran.

Produk akhir (output) dalam proses mi ialah sabun. teknologi laser dan robotik • Pemiagaan harus peka terhadap teknologi terkini dan bersedia melaburkan sejumlah wang yang besar untuk memperoleh teknologi ini • Daya saing dapat ditingkatkan dan syer pasaran ditingkatkan Kekurangan sumber • Sumber alam dan sumber minyak semakin berkurangan • Pemiagaan harus berusaha untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran supaya sumber digunakan secara lebih efisien. pelabelan. dan minyak masak. — Jabatan pemasaran akan menetapkan harga basikal berdasarkan aktiviti tambah niiai dilakukan. — Pengeluar akan menawarkan produk dengan harga yang teiah ditetapkan dan pelanggan membayar dengan nilai sebagai pulangan yang dijadikan hasil pendapatan kepada pengeluar. membuat R&D • Perniagaan berusaha mencari sumber baru Tanggungjawab sosial • Jangkaan masyarakat terhadap perniagaan semakin tinggi 6 . Pembaziran perlu dikurangkan. dan pengawetan. • Untung atau rugi — Untung ialah lebihan basil ke atas kos. kerana pembungkusan.ketara dan tidak ketara. Tambah nilai berlaku apabila minyak sawit ditukar menjadi bahan pepejal. him. 3. — Ciri-ciri yang ketara termasukiah warna basikal dan keselesaan manakala ciri tidak ketara merangkumi jaminan keluaran dan khidmat selepas jualan. minyak kelapa sawit diperoleh daripada buah kelapa sawit. membentuk campuran pemasaran. — Untung diperoleh setelah firma melakukan urns niaga dengan peianggan. • Proses pemasaran — Proses pemasaran ialah urns niaga yang akan berlaku antara pengeluar dengan pelanggan. memiiih pasaran sasaran. — Secara umumnya. — Perniagaan itu boieh menggunakan keuntungan untuk membangunkan pemiagaan kilang basikal seperti membesarkan operasi perniagaan atau menambahkan stok kilang basikal untuk meningkatkan jualan pada masa akan datang. terdapat empat proses pemasaran. Proses tambah nilai ialah aktiviti yang melibatkan peningkatan nilai sesuatu barangaan. iaitu mengkaji peluang pemasaran. — Terdapat dua jenis untung. Minyak kelapa sawit itu pula diproses atau ditukar menjadi produk hasilan kelapa sawit. iaitu untung kasar dan untung bersih. Lima cabaran yang akan dihadapi oleh aktiviti perniagaan pada masa hadapan: Perniagaan antarabangsa semakin penting (globalisasi) • Bilangan perniagaan yang menjalankan perniagaan antarabangsa semakin banyak • Pemiagaan semakin global dan persaingan menjadi semakin sengit untuk mendapatkan pasaran • Perniagaan perlu bijak menyesuaikan din dengan pasaran global melalui usaha sama. — Untung yang diperoleh merupakan hasil tambahan yang boleh digunakan untuk meningkatkan jumlah aset pemiagaan. dan mengurus aktiviti pemasaran. • Berdasarkan konsep input diproses menjadi output. Contohnya. Contohnya. perikatan strategik dan lain-lain Cabaran teknologi • Teknologi dalam pengeluaran dan pengurusan semakin canggih. 4.

Persekitaran umum Dan persekitaran tugas 1.2 PERSEKITARAN PERNIAGAAN A . Perniagaan berasaskan pengeluaran barangan industri: • Menggunakan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang • Melibatkan industri barang konsumer. mi akan meningkatkan penjualan komputer. memasang kereta. tenaga kerja semakin ramai dan terdiri daripada pelbagai kaum • Pemiagaan harus berusaha untuk menguruskan pekerja secara adil dengan mengambil kira sensitiviti pekerja yang terdin daripada pelbagai kaum mi 5. komunis.• Masyarakat mengharapkan syarikat dapat ‘memberi balik’ kepadanya • Perniagaan perlu bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab sosial sekadar mampu • Perniagaan juga harus menepati batasan-batasan yang ditetapkan kerajaan tempatan dalam pengeluaran seperti menepati peraturan yang berkaitan dengan pembuangan sisa industri Kepelbagaian tenaga kerja • Akibat perniagaan menjadi semakin global. biskut. mesin jahit dan mesin pencetak • Industri pemasangan ialah aktiviti mencantum bahagian-bahagian berlainan untuk menghasilkan sebuah barang. sabun. Kesan persekitaran umum perniagaan terhadap industri komputer di Malaysia: (i) Persekitaran politik dan perundangan • Antara sistem politik yang wujud adalah seperti sistem demokrasi. Contohnya. mi segera dan sebagainya • Barangan industri mengeluarkan barang yang dibeli oleh peniaga untuk rnenjualkannya semula atau digunakan untuk menjalankan pengeluaran. Contohnya. Maksud jaringan perniagaan: • Rantaian sokongan dalam operasi perniagaan kepada organisasi pemiagaan • Melibatkan usaha melaraskan aktiviti perniagaan di satu kawasan geografi yang luas • Jaringan perniagaan boleli ditingkatkan melalui pembentukan laman web dan Internet 1. barang industri dan industri pemasangan • Barangan industri konsumer mengeluarkan barang untuk kegunaan pengguna akhir. Contohnya. • Persekitaran politik merujuk kepada keadaan politik yang dapat mempengaruhi pemiagaan. Empat isu perniagaan yang perlu ditangani oleh para pengurus: • Globalisasi • Kekurangan sumber tenaga • Cabaran teknologi • Jangkaan masyarakat yang semakin tinggi untuk melaksanakan tanggungjawab social 7. dan kapitalis. • Sistem politik yang mengamalkan kebebasan mendapat makiumat akan menggalakkan pembelian komputer. • Undang-undang yang ketat memberi perlindungan hak cipta akan meningkatkan r mereka bentuk sistem dan program. rebat pembelian. Perbezaan antara fungsi persekitaran umum dengan fungsi persekitaran tugas: • Persekitaran umum mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan perniagaan manakala persekitaran tugas melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan perjalanan dan prestasi perniagaan Liputan persekitaran umum luas berbanding dengan liputan persekitaran tugas lebih sempit 2. • Galakan kerajaan seperti pengecualian cukai. dan status MSC 7 . pembinaan bangunan dan jalan raya 6.

cita rasa. — Sebagai contohnya. terutamanya bahan mentah. • Sistem ekonomi yang diamalkan seperti sistem ekonomi kapitalis menggalakkan pelaburan. • Budaya masyarakat yang celik komputer menggalakkan penerokaan perniagaan komputer. • Hal mi demikian kerana jualan komputer akan meningkat akibat sikap. dan membantu mengurangkan kos pemiagaan. dan kelapa sawit. • Sistem ekonomi Malaysia yang menggalakkan kewujudan industri baru akan memperluas perniagaan berteraskan komputer di Malaysia. budaya. • Taraf hidup penduduk Malaysia yang semakin meningkat menyebabkan pendapatan boleh guna meningkat dan mi rneningkatkan kemampuan masyarakat Malaysia untuk membeli komputer. • Keadaan ekonomi Malaysia yang baik akan meningkatkan pendapatan penduduk dan seterusnya mampu memiliki komputer. Sumber fizikal yang banyak juga membolehkan kerajaan menjadikannya sebagai daya tarikan untuk mempelawa pelabur asing melabur di dalam negara. • Keadaan ekonomi yang melambung dan meleset akan membawa kesan kepada dunia perniagaan. • Kemahiran teknik penguasaan ilmu pengetahuan komputer yang dimiliki oleh sesebuah negara akan memudahkan pencapaian makiumat dan mewujudkan perniagaan komputer yang berkesan. (iii) Persekitaran ekonomi • Persekitaran ekonomi merujuk kepada situasi ekonomi dalam dan luar negeri. getah. • Peningkatan teknologi membantu meningkatkan produktiviti. malah juga membantu melahirkan lebih banyak industri sekunder dan mengeluarkan barang-barang pengganti import. • Fizikal Fizikal merujuk kepada kekayaan sumber semula jadi sesebuah negara. peralatan hardware yang canggih. teknologi robotik. • Persaingan dan jaringan 8 . • Kebebasan pemilikan harta dan hak ke atas keuntungan akan menggalakkan aktiviti perniagaan komputer. dan lain-lain yang berkaitan dengan sekumpulan manusia. (iv) Teknologi • Teknologi merujuk kepada cara baru dalam melakukan sesuatu kerja. minat. dan teknologi maklumat akan memudahkan pelaksanaan kerja. Malaysia mempunyai sumber yang banyak seperti petroleum. • Perkembangan teknologi menyebabkan penggantian buruh kepada modal akan meningkatkan permintaan komputer dalam bidang pemiagaan dan akhirnya berlaku peningkatan penjualan komputer di Malaysia. (ii) Persekitaran sosial • Persekitaran sosial meliputi aspek agama. • Peranan bank pusat menentukan polisi tentang penawaran wang boleh mempengaruhi perkembangan perniagaan. • Dan segi reka bentuk. adat. — Kekayaan sesebuah negara dapat digunakan untuk membangunkan aktiviti perniagaan.akan memberi kemudahan kepada pemiagaan komputer untuk dijalankan di Malaysia. • Teknologi sering dikaitkan dengan ciptaan kaedah baru melalui penyelidikan dan pembangunan (R&D). kesedaran. — Sumber-sumber mi bukan hanya dapat dieksport dan menyalurkan pendapatan dan luar negara. dan keyakinan masyarakat tentang kepentingan penggunaan komputer. • Kegiatan perniagaan di sesebuah kawasan mestilah membantu memenuhi keperluan masyarakat dan membantu meningkatkan taraf hidup mereka. menjimatkan masa pengeluaran.

— Kerajaan telah menyediakan jaringan jalan raya untuk menghubungi bandar-bandar utama di Malaysia. persaingan harga. — Pelbagai kemudahan asas yang mencukupi dibekalkan di kawasan mi. — Jaringan pemiagaan yang baik seperti pemasaran yang luas akan memberi kelebihan kepada firma berbanding dengan pesaing lain dalam industri. jalan kereta api telah dinaik taraf supaya pengangkutan dan penghantaran bahan mentah dapat dilakukan dengan cepat. — Selain itu. dan persaingan antarabangsa. pesaing. firma pemiagaan tidak bebas meletakkan harga tetapi menerima harga yang ditentukan oleh pasaran. — Dalam pasaran persaingan sempurna. • Zon perdagangan bebas — Zon perdagangan ialah sam kawasan yang menyediakan kawasan perindustrian yang dikecualikan daripada cukai. persaingan pasaran terbahagi kepada persaingan sempurna. — Di samping itu. — Pelabuhan yang lengkap dengan peralatan disediakan untuk memudahkan sistem pengangkutan laut. — Perhubungan udara diperkemas dengan menaik taraf dan membina lapangan terbang seperti Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. dan monopolistik. kepentingan kesihatan pekerja juga diutamakan dengan menyediakan tempat-tempat riadah dan tempat berehat. — Pengilang boleh membeli tanah di kawasan tersebut dengan harga yang rendah untuk membina kilang. — Persaingan yang berlaku dalam sesebuah pemiagaan termasuklah persaingan pasaran. — Bekalan elektrik dan air perlu disediakan dengan mencukupi tanpa gangguan supaya proses pengeluaran di kilang tidak tergendala. — Kawasan zon perdagangan banyak terdapat berhampiran dengan pelabuhan dan lapangan terbang seperti di Pasir Gudang dan Bayan Lepas supaya aktiviti perdagangan antarabangsa dapat dilakukan dengan lancar dan cepat. Usaha-usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memantapkan persekitaran fizikal di Malaysia: Kemudahan pengangkutan — Kemudahan pengangkutan memudahkan pihak peniaga untuk bergerak secara fizikal seperti mengangkut bahan mentah ke kilang dan menghantar barangan ke lokasi yang diminta oleh pengguna. • Kemudahan awam — Kemudahan awam penting kepada pemiagaan kerana ia membantu kelancaran proses pengeluaran.— Persekitaran persaingan dan jaringan boleh wujud dalam sesuatu industri apabila sesebuah pemiagaan menjalankan perniagaan. 9 . — Sebagai contohnya. oligopoli. monopoli. Kepentingan persaingan: • Menggalakkan inovasi dan kualiti • Mengurangkan kos dan meningkatkan kecekapan Kepentingan sosiobudaya: • Cita rasa pengguna mempengaruhi produk yang ditawarkan • Perubahan gaya hidup menggalakkan penawaran produk baru 3.

membayar pelbagai bil secara elektronik dan sebagainya • Kemudahan perbankan yang setanding dengan bank lain membolehkan perbankan Islam bersaing dengan perbankan konvensional Sosial • Enam puluh peratus daripada penduduk Malaysia beragama Islam • Perbankan islam berlandaskan hukum syariah seperti prinsip al-Wadiah. —. ketidaktentuan dan bahaya). mesin mendepositkan cek untuk mengurangkan transaksi di kaunter bank • Sistem perbankan berkomputer moden membolehkan pelanggan menghantar wang secara elektronik ke luar negeri. Hal mi membolehkan bekalan barangan dalam negeri sentiasa mencukupi dan tidak terputus. — Kerajaan juga berusaha untuk mengurangkan kadar cukai bagi alat-alat komunikasi seperti sistem komputer supaya harga komputer menjadi rendah. mesin mendepositkan wang tunai. Selain itu. • Pergudangan — Sistem pergudangan ialah sam kemudahan menyimpan bahan mentah dan barangan supaya bahan mentah dan bekalan berada dalam keadaari yang mencukupi. Persekitaran teknologi dan impaknya: • Teknologi merujuk kepada penciptaan kaedah baru untuk melakukan kerja • Teknologi biasanya terhasil melalui usaha penyelidikan dan pembangunan • Ia boleh merangkumi penciptaan alat-alat baru dan yang lebih canggih seperti robot dan inovasi dalam bidang telekomunikasi sehingga satu konsep baru • Persekitaran teknologi rata-rata memberi impak positif kepada perniagaan kerana teknologi biasanya meningkatkan keberkesanan sesuatu proses • Produktiviti dapat ditingkatkan melalui peningkatan dalam kecekapan pengeluaran yang menjimatkan masa dan penggunaan sumber dengan optimum yang boleh rnengurangkan pembaziran 10 . — Kerajaan telah mcwujudkan MSC dan sistem telekomunikasi yang canggih dan murah. al-Mudarabah dan al-Musyarakah • Perbankan Islam tidak melibatkan perkara-perkara seperti gharar (risiko. gudang yang disediakan dengan sistem keluar masuk barang yang cekap serta letaknya berhampiran dengan pelabuhan dan lapangan terbang menggalakkan perdagangan domestik dan antarabangsa. maiser (perjudian) dan nba • Maka. — Kerajaan telah menyediakan banyak gudang untuk memudahkan peniaga menyimpan barangan. memeriksa akaun secara elektronik. penggunaan mesin ATM. 4. Faktor persekitaran umum yang dapat menyumbangkan kepada perkembangan dan pertumbuhan industri perbankan Islam di Malaysia: Teknologi • Penggunaan teknologi perbankan dapat meningkatkan produktiviti dan menjimatkan masa dalam perbankan Islam • Contohnya. — Perniagaan dikenakan caj penggunaan internet yang rendah supaya pencarian makiumat perniagaan tidak memerlukan kos yang tinggi walaupun melibatkan pencarian maklumat di seluruh dunia. — Perhubungan komunikasi meluas di seluruh dunia sesuai dengan konsep dunia tanpa sempadan. terdapat pasaran yang besar untuk perbankan Islam dalam kalangan penduduk Malaysia 5.• Perhubungan — Pihak kerajaan menaik taraf kemudahan perhubungan komunikasi supaya pemindahan dan penerimaan makiumat dapat dilakukan dengan cepat dan terkini.

dan lain-lain. menyedia dan menghantar serta menerima makiumat • Komputer membantu memperluas perniagaan melalui penubuhan laman web dan pemiagaan melalui Internet (e-dagang) • Walau bagaimanapun. • Pekerja — Setiap perniagaan bergantung pada pekerja. rombongan. dan kebolehan untuk melakukan kerja-kerja dalam perniagaan. Empat unsur persekitaran tugas yang mempengaruhi sesuatu perniagaan: Pelanggan — Pelanggan memainkan peranan utama dalam menentukan perkembangan sesebuah pemiagaan kerana mereka adalah pihak yang menyalurkan pendapatan kepada pemiagaan melalui jualan. — Pemiagaan perlulah mencari pekerja yang balk. dan majlis makan malam.• Penggunaan teknologi dapat meningkat daya saing perniagaan • Teknologi berupaya untuk mewujudkan perniagaan baru seperti bidang robotik. supaya segala kerja dilakukan dengan berkesan. — Pelanggan yang berpuas hati akan membawa lebih ramai pelanggan manakala pelanggan yang tidak berpuas hati akan membeli daripada pesaing. pembuat mesin taip dan Itali telah muflis ditelan oleh arus pengkomputeran • Syarikat perlu bersedia melabur banyak sumber mereka ke dalam bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) B. — Pemiagaan hams mengawasi kegiatan-kegiatan pesaing supaya dapat bersaing dengan lebih balk. — Keadaan mi dapat mengelakkan para pelanggan beralih kepada pesaing yang akan menyebabkan jualan perniagaan terjej as. pekerjaanjarakjauh dan lain-lain • Contohnya. tenaga. fiber optik. keselesaan tempat kerja. — Perniagaan perlu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui barangan yang berkualiti pada harga yang berpatutan. memberikan kemudahan kredit. • Pesaing Pesaing adalah perniagaan lain yang mengeluarkan sesuatu barangan untuk keperluan pelanggan yang sama dalam industri yang sama dan cuba menarik pelanggan dan pemiagaan. Tindak-tanduk pekerja mempengaruhi kejayaan atau kegagalan sesebuah perniagaan. layanan mesra. daripada barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh pesaing kepada pelanggan. maka penjualan boleh menurun • Syarikat seperti Syarikat Olivetti. dan menganjurkan aktiviti sosial di tempat kerja seperti sukan. — Perniagaan hams menawarkan barangan atau perkhidmatan yang lebih berkualiti. penggunaan robot dalam industri automatif berupaya menjalankan kerjakerja yang berulang seperti memasang skru dan mengecat secara cepat dan efisien • Komputer membolehkan pemiagaan menyimpan. iaitu mereka yang menawarkan masa. Persekitaran Tugas 1. — Hal mi boleh dilakukan melalui pemberian gail yang lebih tinggi. han keluarga. — Pemiagaan mesti mewujudkan sam situasi yang memuaskan hati pekerja untuk bekerja. • Pembekal 11 . persekitaran teknologi juga boleh memberi impak negatif kepada perniagaan yang kurang peka terhadap perubahan teknologi • Produk syarikat tidak dapat menepati jangkaan pengguna yang semakin canggih. mengadakan latihan kerja. — Perniagaan perlu mencari jalan untuk mengetahui keperluan serta cita rasa mereka supaya keperluan mereka dapat dipenuhi. memproses. — Pesaing yang sengit memberikan tekanan bagi pemiagaan supaya mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang lebih bermutu. diskaun.

— Sebagai contohnya. kerana kehilangan bekalan boleh menjejaskan aktiviti pemiagaan. kekurangan bahan mentah akan menyukarkan pengeluaran barangan.Pembekal mempakan pihak yang menawarkan segala keperluan bagi sesebuah perniagaan. sihat dan selesa • Memberi ganjaran yang setimpal dengan daya usaha • Memberi tugasan secara adil • Memberi peluang untuk mereka membuat keputusan atau menyumbangkan idea • Meningkatkan kemahiran mereka melalui latihan Pembekal • Memberi perniagaan kepada mereka dengan memesan segala keperluannya seperti bahan rnentah. Kepentingan perniagaan kepada pihak yang berkepentingan: Pelanggan • Memenuhi keperluan dan kehendak mereka dengan menawarkan pelbagai barang dan perkhidmatan • Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan membekalkan barang perkhidmatan yang berkualiti pada harga yang berpatutan. -.Pemiagaan hams mempunyai hubungan baik dengan pembekal supaya bekalan dapat dihantar apabila diperlukan. 2. pekerja. Meningkatkan kemudahan awam kepada penduduk dengan pembinaan infrastruktur pengangkutan dan perhubungan. — Perniagaan harus memastikan bayaran dibuat kepada pembekal dalam masa yang ditetapkan supaya pembekal tidak memutuskan bekalan. cukai eksport dan cukai syarikat yang merupakan sumber pendapatan kepada kerajaan Pesaing • Memberikan persaingan yang sihat dan dapat mendorong setiap perniagaan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan yang berkualiti (a) Tiga kepentingan aktiviti perniagaan kepada ekonomi negara: • Membantu meningkatkan pendapatan kerajaan melalui kutipan cukai keuntungan yang dibayar oleh perniagaan. 12 . pengangkutan. seperti bahan mentah. tepat pada masa dan dalam kuantiti yang dikehendaki Pekerja • Membekalkan tempat kerja yang selamat. dan lain-lain. — Hubungan baik dengan pembekal juga membolehkan pembekal dapat menawarkan bekalan pada harga yang menarik. pekerja dan lain-lain • Membuat pembayaran tepat pada masanya • Memben input kepada perniagaan tentang keperluan industri yang terlibat Pembiaya dan pemodal • Pemiagaan menggunakan modal sumbangan pembiaya dan modal pinjaman peminjam secara berhati-hati dan bertanggungjawab • Perniagaan menjana keuntungan atas modal yang disumbangkan pembiaya • Pemiagaan membayar balik pinjaman berserta faedahnya tepat pada masa Kerajaan • Pemiagaan memastikan undang-undang dan peraturan yang berkaitan seperti menepati peraturan tentang pembuangan sisa industri dipatuhi • Perniagaan memberi input kepada kerajaan apabila diminta • Pemiagaan membayar pelbagai jenis cukai seperti cukai import..

3 ENTITI PERNIAGAAN A.dal saham yang dilaburkan oleh Pak Teh dan pemegang saham yang lain. 1. Pengkhususan kerja dapat meningkatkan kecekapan dalam pengurusan di pelbagai jabatan.Syarikat adalah sam entiti perniagaan yang berbeza antara perniagaan dengan pemilik. . Syarikat boleh mendakwa dan didakwa. • Perniagaan jarang kekal — Sekiranya Pak Teh jatuh sakit. . Pak Teh terpaksa menanggung segala risiko perniagaan termasuklah menanggung kerugian. Pak Teh mampu untuk mengupah tenaga kerja yang lebih mahir dan profesional. Beban kerja yang berat mungkin menjejaskan kecekapan pengurusan.Liabiliti pemiagaan yang terhad setakat mo. Aset peribadi perlu dijual untuk membayar hutang yang tertunggak. Cadangan Pak Teh menubuhkan syarikat sendirian berhad boleh mengakibatkan Pak Teh menghadapi dua kemungkinan. — Pak Teh dapat mengembangkan pemiagaannya dengan lebih luas untuk menikmati ekonomi bidangan kerana dapat mengamalkan pengkhususan kerja dan menjimatkan. — Modal yang kecil menyukarkan Pak Teh untuk mengembangkan perniagaannya seperti membuka cawangan restoran nasi kandar di tempat lain. Keadaan mi menyebabkan pemiagaan mi terpaksa dibubarkan dan restoran tersebut tenpaksa ditutup. • Modal yang terhad Modal diperoleh daripada wang simpanan dan sumber pinjaman daripada saudara mara. perniagaan itu mungkin terhenti jika warisnya tidak ingin meneruskan perniagaan tersebut. • Pemilik tidak memiliki semua kemahiran pengurusan — Pak Teh mungkin hanya mempunyai sesuatu kemahiran dan mi menyukarkannya untuk menguruskan restoran nasi kandar kerana ia memerlukan kemahiran pengurusan yang lain untuk mengurus restoran nasi kandar tersebut.• Menawarkan keluaran yang herkualiti dan harga yang berpatutan melalui persaingan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. 2. Hal mi demikian kerana beliau merupakan pemilik tunggal perniagaan tersebut. Entiti Perniagaan 1. • Sebelum saya memberikan nasihat. operasi pemiagaan sukar dijalankan kerana arahan dan keputusan tidak dapat dilakukan. • Kelebihan: — Pak Teh mudah mendapat modal yang besar dengan penerbitan saham dan mendapat pinjaman besar. Kelemahan-kelemahan pemiagaan milikan tunggal yang mungkin dihadapi oleh Pak Teh: • Liabiliti tidak terhad — Melibatkan harta peribadi Pak Teh seperti rumah dan kereta jika Pak Teh menghadapi kerugian dalam perniagaan. — Jika Pak Teh meninggal dunia. 13 . jadual di bawah menyenaraikan setiap kelebihan dan kekurangan penubuhan bagi sebuah syarikat sendirian berhad. Dengan modal yang lebih besar. iaitu kelebihan dan kekurangan penubuhan syarikat sendirian berhad. • Menanggung beban pengurusan dan risiko perniagaan — Pak Teh perlu mengendalikan dan mengurus aktiviti pemiagaan secara sendiri.kos pengeluaran. .

Perkongsian Kebaikan (a) Mudah ditubuhkan • Prosedur penubuhan adalah paling mudah dengan hanya perlu mengisi Borang A dan membayar yuran pendaftaran yang rendah (b) Beban cukai yang rendah • Perkongsian tertakiuk kepada cukai pendapatan perseorangan dan bukannya cukai perniagaan yang tinggi (c) Modal lebih banyak berbanding dengan milikan tunggal • Modal yang lebih banyak dapat dikumpul kerana mendapat sumbangan modal daripada pekongsipekongsi (d) Tanggungan risiko perniagaan bersama • Risiko kerugian disebarkan antara pekongsi dan bukannya ditanggung semua oleh seorang individu Kelemahan (a) Liabiliti tidak terhad bagi pekongsi biasa • Pekongsi biasa perlu bertanggungjawab atas semua hutang perniagaan dan harta peribadi akan terlibat jika perniagaan mengalami kerugian (b) Keterusan perniagaan tidak terjamin • Perkongsian mungkin terpaksa dibubarkan jika terdapat pekongsi yang menjadi muflis. — Lambat membuat sesuatu keputusan terutamanya yang melibatkan dasar kerana perlu mendapat persetujuan daripada pemegang-pemegang saham lain. • Setelah meneliti kelebihan dan kekurangan penubuhan syarikat sendirian berhad. Pak Teh dan pemegang-pemegang saham lain perlu membayar cukai keuntungan syarikat yang lebih tinggi. • Hal mi demikian kerana Pak Teh dapat mengembangkan perniagaarmya dengan membuka banyak cawangan di tempat lain hasil daripada memperoleh modal yang besar dan tenaga kerja yang mahir dan profesional. atau menarik dir Kekurangan: — Pengurusan syarikat yang ditubuhkan oleh Pak Teh akan dikawal oleh Lembaga Pengarah bukan pemegang saham. Dua sebab seorang peniaga keempunyaan tunggal sanggup menggunakan lebih masa dan usaha untuk mengurus pemiagaannya: • Motivasi yang tinggi untuk menjayakan satu perniagaan yang diasaskan sendiri • Bebas membuat keputusan yang berkaitan dengan perniagaan 4. — Selain cukai perseorangan. iaitu 28%. tidak siuman atau meninggal dunia (c) Perkongsian untung • Untung yang dapat dinikmati oleh setiap individu berkurang kerana terpaksa dibahagikan antara pekongsi (d) Percanggahan pendapat • Konflik antara pekongsi akan menjejaskan perniagaan secara keseluruhan 14 . — Oleh sebab pengurusan dan pemilikannya terpisah. Ini boleh mengakibatkan berlaku pembaziran dan penyelewengan. — Kos penubuhan dan pembubaran bagi sebuah syarikat sendirian berhad adalah tinggi dan memenlukan masa yang lama. maka perselisihan yang timbul mungkin akan menjejaskan prestasi perniagaan. meninggal dunia. saya menasihati Pak Teh supaya meneruskan hasratnya untuk menubuhkan syarikat sendirian berhad.— Kewujudan perniagaan berkekalan walaupun terdapat pemegang saham yang jatuh sakit. — Laporan kewangan syarikat perlu diaudit dan dikawal ketat oleh peraturan dan perundangan negara. 3.

tiada had maksimum Terbuka kepada sesiapa yang berminat untuk memiliki saham tersebut Pemegang saham Terhad kepada sekumpulan orang persendinan sahaja. Perbezaan antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam Aspek Milikan Syarikat Sendirian Berhad 2-50 orang pemegang saham Syarikat Awam Berhad Minimum 2 orang pemegang saham.sahaja (e) Pengkhususan dapat dilaksanakan • Pengkhususan dalam pengurusan perniagaan membolehkan produktiviti meningkat kerana kerj a-kerja dilakukan mengikut kebolehan dan minat 5. Seperti ahli keluarga. saudara-mara dan rakanrakan 15 . Koperasi Kebaikan (a) Mementingkan kebajikan sosial ahli • Kepentingan ahli koperasi dijaga seperti ahli dapat membeli barang dan perkhidmatan dengan harga yang rendah dan mendapat kemudahan pinjaman dengan kadar faedah minimum kelemahan (a) Operasi kurang agresif • Oleh kerana tujuan utama koperasi ialah menjaga kebajikan ahli dan bukan hanya mencari keuntungan maka lembaga pengarahnya kurang terdorong untuk berusaha mencari keuntungan yang lebih (b) Pengurusan kewangan terikat dengan akta • Koperasi tidak bebas dalam menguruskan kewangannya dan dikawal oleh Jabatan Pembangunan koperasi untuk melindungi ahli koperasi (c) Sukar ditubuhkan • Koperasi memerhin mmrmum 100 orang ahli untuk menuhuhkan koperasi menyebabkan ia memakan masa yang panjang untuk tujuan penubuhan (d) Modal terhad • Koperasi dirubuhkan oleh golongan yang berpendapatan rendah seperti nelayan. petani dan lain-lain men yebabkan kedudukan kewangan adalah lemah dan tidak mampu bersaing dengan entiti perniagaan lain (b) Tidak wujud monopoli kuasa • Koperasi mengamalkan pengurusan demokrasi dengan setiap ahli satu undi tidak kira jumlah syer dimiliki (c) Beban cukai yang rendah • Koperasi tidak dikenakan cukai perniagaan. maka modal yang banyak dapat dikumpul daripada ahli koperasi yang ramai 6. Hanya cukai pendapatan perseorangan dikenakan ke atas ahli koperasi (d) Modal saham boleh ditingkatkan dan masa ke semasa • Modal saham koperasi tidak tertakluk kepada modal berdaftar seperti mana yang dikenakan ke atas syarikat.

Sekurang-kurangnya seorang pemegang saham perlu menguruskan s arikat Saham boleh dipindah milik dengan bebas menerusi bursa saham Pendaftaran Perkataan ‘Berhad’ harus menjadi sebahagian daripada nama syarikat Pengumpulan modal lebih banyak kerana diperoleh daripada orang ramai Modal Pengurusan Ahli lembaga pengarah tidak semestinya dilantik daripada pemegang saham. Barang industri .Aktiiti mencantum hahan-hahan ang dihasilkan supava mernheniuk salu hat ang Perbezaan antara barang konsumer dengan barang industri: Barang konsumer • Barang yang dibeli oleh pengguna akhir untuk kegunaan sendiri dan keluarga.Barang yang dibeli oleh pengg una akhir untuk kegunaan sendi ri 3. Pembuatan . Aktiviti perniagaan terdiri daripada aspek pengeluaran iaitu : 1. bukan bertujuan untuk perniagaan.aktiviti mengel uarkan hasi I sumber bahan mentah dan aIam semul a jadi 2. Pemasangan . pisang dibeli untuk dijadikan kerepek pisang ataupun kek pisang 16 .Barang yang dibeli oleh peniaga untuk diproses dan dijual semula untuk menjadi harang siap 4. Sekurangkurangnya dua orang pemegang sahamperlumenguruskan syarikat Perlu diumumkan kepada orang ramai.Aktiviti pengeluaran harang keperluan pengguna di kilang 5. Aktiviti Perniagaan a. Barang konsumer . Laporan kewangan hanva untuk rujukan pemegang saham sahaja B. pisang dibeli untuk dimakan sendiri Barang industri • Barang yang dibeli bertujuan untuk dijual semula atau diproses untuk menghasilkan produk baru.Pindah milik saham Saham hanya boleh dipindah milik dengan persetujuan pemegangpemegang saham Perkataan Sendirian Berhad’ hams menjadi sebahagian danpada nama svankat Pengumpulan modal mungkin terhad kerana diperoleh daripada sekumpulan orang persendirian Ahli lembaga pengarah dilantik daripada pemegang saham. Laporan kewangan diumumkan melalui media massa seperti surat khabar Laporan kewangan Tidak perlu diumumkan kepada orang ramai. Ekstraktif . Contohnya. Contohnya.

Barang awam mi tidak akan dikeluarkan oleh sektor swasta kerana sektor swasta bermotifkan keuntungan. Perkhidmatan = Aktiviti perniagaan yang menyumbang kepakaran demi memuaskan kepuasan pengguna 1. Profesional . (ii) Peranan sektor awam: • Kerajaan bertanggungjawab menyediakan kemudahan awam kepada masyarakat. • Dalam menjalankan aktiviti pemiagaan. 2. Key angan Aktiviti menyediakan pinjaman jangka pendek. menggunting rambut dan sebagainya 5. Sektor 1. sektor swasta memerlukan sumber tenaga manusia untuk memenuhi jawatan dalam organisasinya. sektor awam. dan badan-badan berkanun dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara: (i) Peranan sektor swasta: • Merupakan organisasi yang akan mengeluarkan barangan dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. 17 . Perkaitan antara peranan sektor swasta. Sebagai contohnya.aktiviti yang melibatkan penjual an barang dan perkh idmatan kepada penjual untuk kegunaan perniagaan 3. • Sebagai pihak berkuasa. Cukai mi adalah sumber pendapatan utama negara bagi menjalankan aktiviti pembangunan ekonomi negara. Borong .aktiviti yang melibatkan penjualan barang dan perkhidmatan secara langsung kepada pengguna akhir untuk kegunaan sendiri 2. supaya mereka mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. Pengangkutan – aktiviti memindahkan barangan dari satu tempat ke tempat lain yang memerlukannya C. (iii) Peranan badan-badan berkanun: • Badan berkanun melalui agensinya mewakili kerajaan melakukan kerja-kerja kawal selia bagi sebarang aktiviti sektor swasta. Maka sektor swasta menawarkan peluang pekerjaan kepada negara. perkhidmatan peguam. • Kerajaan bertanggungjawab mengeluarkan lesen dan permit kepada perniagaan supaya perniagaan dijalankan secara sah dan tidak bercanggah dengan kepentingan ekonomi negara. Tiga sumbangan sektor swasta kepada negara: • Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan dengan membuka kilang dan perniagaan. Tenaga pekerja yang terlatih dapat mengeluarkan keluaran berkualiti dan meningkatkan daya pengeluaran. peniaga tidak sewenangwenangnya menaikkan harga barang. dan pinjaman jangka pan jang dan kemudahan pindahan bayaran kepada peminjam 4. kerajaan menjadi penyokong kepada sektor swasta untuk mengeluarkan barangan melalui pengurangan cukai dan galakan yang lain.b. • Keuntungan yang diperoleh oleh perniagaan akan dikenakan cukai keuntungan. Runcit . • Peranan yang dimainkan oleh badan berkanun membolehkan kewibawaan sektor swasta dapat dipelihara sebagai satu organisasi yang diperlukan oleh masyarakat dalam keperluan ekonomi.aktiviti menyediakan perkhidmatan seperti perkhidmatan doktor. • Badan berkanun dipertanggungjawabkan untuk menyediakan kursus dan latihan kepada pekerja bagi melahirkan tenaga pekerja yang terlatih.

Aktiviti penghasilan bagi penghasilan produk kasut sukan: Tahap primer • Susu getah diperoleh daripada aktiviti menoreh pokok getah di ladang getah • Susu getah di bawa ke kilang untuk diproses menjadi hevea crumb. Tahap Perniagaan 1.• Meningkatkan basil negara melalui pengenaan cukai korporat yang dikutip daripada organisasi perniagaan. 3. latihan dan lain-lain (c) Melibatkan din dalam sektor industri berat yang tidak mampu dilaksanakan ole se&tcw asta (d) Membantu kerajaan menyediakan perkhidmatan awam dan melaksanakan pmjek keraaan (e) Menjalankan penyelidikan dan pembangunan untuk menghasilkan ciptaan baru ‘aug dapat memberi faedah kepada masyarakat C. susu getah cair atau kepingan getah Perniagaan sekunder • Hevea crumb. dan barangan siap yang dikembangkan untuk mengeluarkan keluaran seterusnya. insurans (perlindungan aset). pengangkutan (memindah kasut ke pasaran). Peranan Badan Berkanun (a) Melibatkan din dalam bidang sosioekonomi yang tidak diceburi oleh sektoi sasi (b) Meningkatkan penglibatan bumiputera dalam bidang ekonomi melalui banruan keanzri lokasi. kayu balak yang ditebang digunakan untuk diproses menjadi papan di kilang papan. Perniagaan tertiar • Kasut yang dikilangkan diedar ke kedai—kedai kasut untuk dijual melalui saluran agihan yang sesuai • Biasanya saluran agihan yang sesuai ialah pengeluar (kilang) ke agen ke pelanggan • Pengeluaran kasut dibantu oleh bantuan perniagaan yang merangkumi pelbagai aktiviti tertiar seperti perbankan (pinjaman modal). 3. susu getah cair atau kepingan getah dikilangkan di kilang kasut menjadi tapak kasut • Tapak kasut kemudian digabung dengan bahagian-bahagian lain untuk dijadikan sepasang kasut yang sempurna. • Contoh: Penebangan hutan kayu balak merupakan perniagaan tahap huluan. • Contoh perniagaan tahap tertiar ialah: — Syarikat pengangkutan — Perhotelan Insurans Kewangan (bank) 2. komunikasi (penyaluran makiumat). pergudangan (penyimpanan) dan promosi (memberitahu dan melariskan kasut) • Perniagaan tahap tertiar ialah perniagaan yang menghasilkan produk tidak ketara atau aktiviti perkhidmatan. • Memindahkan teknologi dan luar negara ke dalam negara apabila pelabur asing datang melabur dengan membawa teknologi baru. perniagaan hilirannya ialah perniagaan pemasangan kereta 18 . Perniagaan huluan ialah perniagaan yang melibatkan pengeluaran bahan mentah. Perniagaan Hiliran • Aktivitiperniagaanyangtenlibatselepasbahan mentah diperoleh daripda aktiviti perniagaan huluan • Contoh: Bagi industri membuat tayar. barangan separa slap.

dalam sektor jual beli. penggunaan bahan mentah dan buruh tempatan • Membantu untuk meningkatkan kemahiran pekerja tempatan melalui penggunaan teknologi dalam pengeluaran 5. — Hal mi membolehkan sesuatu industri diwujudkan dan berjalan dengan lancar. HAYATI 3 KALI . Firma besar selalunya tidak mengeluarkan bahan mentah sepenuhnya kerana kemampuan modal dan pengurusan yang terhad. entreport dan import Melibatkan dokumen yang banyak dan rumit Pasaran lebih luas Melibatkan pertukaran wang asing Contoh: Perniagaan yang mengeksport bijih timah ke luar negara 6. • Menjimatkan kos simpanan — Firma kecil yang ditubuhkan dapat membekalkan komponen dan barangan siap. HAFAL. pertanian. ADAPTASI DALAM PEPERIKSAAN INSYAALLAH A++++ NOH SMKP 19 . membuat simen. Contohnya. FAHAMI. — Hal mi membolehkan pengeluar utama dalam industri tidak perlu menyimpan stok komponen dan barang slap yang banyak. • Menyediakan kepakaran khusus — Firma kecil menyediakan tenaga kerja mahir dalam sesuatu bidang untuk mengeluarkan sesuatu komponen elektronik atau keluaran yang tidak dapat dibekalkan oleh firma lain dan firma besar dalam satu industri. Perniagaan domestik dan sumbangannya kepada negara: • Aktiviti perniagaan yang dilaksanakan dalam negara dengan mengeluarkan hasil keluaran untuk pasaran tempatan • Pasaran untuk pemiagaan domestik lebih sempit • Dokumen yang terlibat sedikit dan lebih ringkas seperti invois. terdapat firma yang mengeluarkan penutup telefon mudah alih untuk pengeluar telefon mudah alih. perkilangan dan perkhidmatan • Boleh melibatkan industri yang besar seperti pemasangan kereta. — Sebagai contohnya.4. sehingga industri yang kecil seperti membuat keropok dan kicap • Hasil keluaran diagihkan melalui perniagaan borong dan runcit • Perniagaan domestik mewujudkan peluang pekerjaan dalam semua sektor. pembuatan dan lain-lain • Membantu untuk meningkatkan pendapatan penduduk melalui pembekal pekeijaan dan peluang pemiagaan • Menolong dalam menjimatkan tukaran wang asing melalui pembekalan barang tempatan yang menggantikan barang import. — Firma kecil akan menyediakan gudang untuk menyimpan komponen yang akan dibekalkan kepada pengeluar dan menyimpan barang slap yang dibeli daripada pengeluar. resit dan sebagainya • It melibatkan mata wang tempatan sahaja • Perniagaan domestik biasanya melibatkan perniagaan berkaitan dengan bidang pertanian. Peranan firma kecil dalam industri barangan elektronik: • Membekalkan bahan mentah — Firma kecil diusahakan oleh pengusaha kecil dalam suatu industri bagi menyokong firma besar dalam membekalkan bahan mentah seperti komponen elektronik. — Keadaan ini membolehkan pengeluar utama menjimatkan kos menyimpan seperti sewa gudang. Perniagaan Antarabangsa • Aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh peniaga tempatan dengan peniaga asing di luar sempadan negara Termasuk perniagaan eksport.

20 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful