Chuyên

t t nghi p
L I NÓI U

Trong c ch qu n lý kinh t hi n nay, nhà n c ta ã xoá b c ch quan liêu bao c p chuy n sang n n kinh t th tr ng. H ch toán ti n l ng là m t b ph n c u thành quan tr ng h th ng qu n lý tài chính. V i t cách là m t công c qu n lý tài chính thì b t k doanh nghi p nào c ng c n m t l ng lao ng nh t nh tu theo qui mô và yêu c u s n xu t c th c a doanh nghi p. Lao lao ng là là i u ki n u tiên, c n thi t cho s t n t i và phát tri n c a xã nh trong quá trình s n xu t. Ng ng, vì v y khi h ng c bi u i tái s n xu t s c lao

h i loài ng tham gia lao

i, là y u t c b n nh t, quy t ng s n xu t

ng ph i có v t d ng tiêu dùng

các doanh nghi p thì òi h i doanh nghi p ph i tr

thù lao lao ng cho h . Trong n n kinh t hàng hoá, thù lao lao hi n b ng th c o giá tr và g i là ti n l ng. Ti n l ng là bi u hi n b ng ti n c a hao phí lao

ng s ng c n thi t mà ng công vi c mà

doanh nghi p tr cho ng i lao ng theo th i gian, kh i l ng i lao ng ã c ng hi n cho doanh nghi p. Qu n lý lao ng và ti n l

ng là m t n i dung quan tr ng trong công tác

qu n lý s n xu t ± kinh doanh c a doanh nghi p, nó là nhân t giúp cho doanh nghi p hoàn thành và v t m c k ho ch s n xu t kinh doanh c a mình. Qua th i gian tìm hi u công tác k toán t i Công ty C ph n Qu ng cáo Vi t cùng v i s h ng d n t n tình c a th y giáo Tr n V n Thu n ã giúp em th y rõ t m quan tr ng v n i dung và ph ng pháp h ch toán lao ng ti n l ng. Vì v y em ã m nh d n ch n l tài ³Ti n l ng và các kho n ph i trích theo tìm hi u và nghiên c u. này không tránh ng c a Công ty C ph n Qu ng cáo Vi t´

Vì kh n ng và ki n th c còn h n ch nên b n chuyên kh i thi u sót. Em r t mong nh n c a th y cô và các b n b n chuyên c s giúp c y

, ch b o và óng góp ý ki n và hoàn thi n h n.

Em chân thành c m n!

Nguy n Thu Trang ± K

toán 16A_BN

Chuyên

t t nghi p

PH N 1: NH NG C I M KINH T ±K THU T C A CÔNG TY C PH N QU NG CÁO VI T
1.1 Qúa trình hình thành và phát tri n c a Công ty:
‡ Công ty C ph n Qu ng cáo Vi t (Viet Advertising Joint Stock Company),

vi t t t là VietAd, N i. S

c thành l p theo quy t

nh c a S k ho ch

u t Hà

ng ký kinh doanh: 0103017730.

V n i u l : 2.000.000.000 VN a ch : S 21, ph Hoàng C u, qu n i n tho i: 04.2120970 Fax: 04.2732758 ‡V i Nam. ‡VietAd ra m t ph i v i m c tiêu mang n cho th tr ng qu ng cáo tr c tuy n Vi t Nam. i ng giàu kinh nghi m trong th tr ng Th ng m i i n t , hi n u t i Vi t ng a, TP. Hà N i

nay công ty ang s h u m t công ngh qu ng cáo tr c tuy n hàng

ng th c qu ng cáo m i hi u qu ch a t ng có

1.2

c i m ho t

ng s n xu t kinh doanh c a Công ty:

1.2.1 Ngành ngh kinh doanh: - D ch v th - Qu n cáo th ng m i i n t ng m i và các ho t ng liên quan n qu ng cáo.

- Mua bán hàng i n t , i n máy, s t thép và hoá ch t i lý mua bán và ký g i hàng hoá

Nguy n Thu Trang ± K

toán 16A_BN

Chuyên
-

t t nghi p
i lý kinh doanh các xu t b n ph m c phép l u hành

- Thi t k h th ng máy tính, thi t k trang web, t v n v máy tính, s n xu t ph n m m và các d ch v khác có liên quan - T v n tin h c hoá. - T v n v qu n lý kinh doanh và qu ng cáo th ng hi u. n máy tính.

- Mua bán thi t b vui ch i gi i trí, i n t , i n l nh, thi t b tin h c, vi n thông, quang h c, phát thanh, truy n hình, truy n d n tín hi u. - Mua bán thi t b , linh ki n i n t , thi t b linh ki n i u khi n, linh ki n i n tho i, i n tho i c gói, thi t b ngo i vi. 1.2.2 S n ph m và d ch v ‡ VietAd ang s h u và phát tri n m t công ngh qu ng cáo tr c tuy n hàng s h u. ‡ Thông qua h th ng website tr c tuy n www.VietAd.vn, VietAd là trung gian cung c p cho bên Bán qu ng cáo & bên Mua qu ng cáo m t công ngh qu ng cáo tiên ti n, linh ( c ng và tr c tuy n thông qua ³T khóa´ ( c c t tên là MagicWords), ³Chu i các t ´ ( t tên là MagicBanner). t tên là MagicText), hay qua ³Hình nh´ u t i Vi t Nam mang tên ³Ph n m m gi i pháp qu ng cáo tr c tuy n c C c b n quy n tác gi c p gi y ch ng nh n quy n VietAd´, ph n m m ã nh, máy tính, ph n m m máy tính ã óng

Công ngh qu ng cáo qua t khóa MagicWords => MagicWords là công ngh qu ng cáo hoàn toàn m i quy n b i VietAd, nó cho phép ng i p QC c a mình vào các T i Qu ng Cáo (QC) KHÓA c ng ký c

a Banner ch a thông c

c a thích trong h u h t các bài vi t c gi di chu t vào các t khóa ã

cung c p b i các website nói trên. Khi

Nguy n Thu Trang ± K

toán 16A_BN

Chuyên

t t nghi p
i QC s t ng hi n ra và a ng i c n website

ánh d u, Banner c a ng

c QC sau 1 cú Click chu t. => MagicWords u vi t và hi u qu h n các hình th c QC tr c tuy n truy n th ng khác: + Thông i p QC ti p c n g n v i ng th ng, và ch b tính ti n m i khi có i xem h n hình th c t Banner thông

c gi di chu t ho c Click vào Banner;

+ Ch website bán QC h p tác v i VietAd t i a hóa l i nhu n b ng 1 ngu n thu m i nh nh ng nhi u, và không b xung + c gi xem QC t v i các hình th c QC c ;

c cung c p nhi u thông tin b ích và có giá tr vì QC c.

c chèn vào g n g i v i n i dung bài vi t mình ang 1.2.3 nh h ng phát tri n c a công ty:

‡VietAd nhìn nh n r ng: hi n tuy ch là giai o n phát tri n ngu n l i kh ng l mà nó có th mang l i cho các nhà ut .

u tiên nh ng

các d ch v tr c tuy n nh ng Internet ã cho th y rõ s c m nh xã h i c ng nh

‡V i s tiên phong trong công ngh qu ng cáo tr c tuy n, chi n l c a VietAd là tr thành nhà d n u trong công ngh qu ng cáo này

c

u tiên

Vi t Nam.

‡Ti p theo ó, tr thành m t nhà cung c p các d ch v GTGT khác trên n n Internet hàng u Vi t Nam là chi n l c phát tri n c a VietAd

Nguy n Thu Trang ± K

toán 16A_BN

Chuyên
1.3.1 S S 1.1:

t t nghi p
t ch c b máy:

1.3 T ch c b máy qu n lý c a Công ty:

BAN I U HÀNH CÔNG TY

Phòng T ch c hành chính

Phòng Tài chính k toán

Phòng K thu t

Phòng Kinh doanh ti p th

1.3.2 Ch c n ng và nhi m c a t ng b ph n: 1. Ban lãnh o công ty g m:

‡Ông Nguy n Hòa Bình: Ch t ch H QT ‡Ông V ng Quang Kh i: Phó ch t ch H QT c: T ng giám c

‡Ông Nguy n Bá

‡Ông V Minh Hi u: Giám

c k thu t c c quan o giám

Ban i u hành công ty thay m t công ty ch u trách nhi m tr qu n lý Nhà n vi c sát ng th i ch o tr c ti p vi c kinh doanh c a công ty và ch

c v m i m t kinh doanh c a Công ty; Xây d ng b máy giúp

n các phòng ban. 2. Phòng Tài chính k toán:

Nguy n Thu Trang ± K

toán 16A_BN

dùng v n phòng c a công ty. phát tri n s l i tác. i u hành ng. nhân l c. các chính sách u ãi. khách ng khách hàng. th ng kê. tìm ki m các hàng m i. báo cáo s sách cho Ban i u hành c a công ty. gi y t h s c a công ty và c a công nhân viên.4 c i m t ch c b máy k toán c a Công ty c i m kinh doanh và a bàn nên b máy k toán c i m t ch c b máy ho t ng t p Xu t phát t trung trên m t c t ch c theo hình th c t p trung. Phòng K thu t: Có nhi m ch u trách nhi m v h th ng k thu t c a công ty và th c hi n các thi t k k thu t cho i tác. Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . Tuy n d ng. các công tác báo cáo ch hi n và ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v s sách k toán. ch ng t thu chi rõ ràng h p l . 5. con d u c a công ty. 3. theo nh k ch k toán tài chính. công v n i qu n lý tài s n. tài s n c a doanh nghi p cung c p. Th c Th c hi n nhi m v kinh doanh c a công ty. tham m u cho Ban i u hành trong vi c quy ho ch c c u công nhân viên trong công ty. 1.Chuyên toán theo quy bi u theo quy t t nghi p k nh c a Nhà n nh c a Nhà n c. Phòng T ch c hành chính: Qu n lý các lo i công v n. 4. tính toán qu l n. ngu n v n. s p x p. b ng xu t v i c p trên v c. Phòng Kinh doanh ti p th : Có nhi m v qu n lý khách hàng c a công ty. ch nh m h tr và áp ng cho công ty kinh doanh có hi u qu h n. qu n lý th t c hành chính v n phòng. Hàng k ph i k toán v n. a các chính sách qu ng cáo.

x lý và ghi s k toán các nghi p v liên Có nhi m v ghi chép ban quan n ti n l ng. BHXH. ki m tra tình hình s d ng tài s n. h ng trong phòng k toán. th c hi n ho t d ch ngân hàng các h p huy ng. b o lãnh ng« ti n hành các nghi p v thanh toán qua ngân hàng. tài s n c Là ng i có trách nhi m x lý các ch ng t có liên quan giao d ch thanh toán. ti n g i.2 : Mô hình t ch c K toán thanh toán kiêm k toán TSC  K toán tr Là ng c ch Th qu kiêm giao d ch ngân hàng K toán l ng. Và có trách nhi m theo dõi.  K toán ti n l ng: u. công c d ng c . nh: n các nghi p v  K toán thanh toán kiêm k toán v t t . ôn ty. BHYT. Là ng ng có liên quan c các b ph n k toán trong công ty. phân i i u hành chung m i công tác. BHXH. giao ng v n. CPC K toán t ng h p kiêm k toán tính chi phí giá thành ng (kiêm tr ng phòng k toán) ng k toán c a Công i giúp giám n tài chính.  Th qu : Th qu có trách nhi m qu n lý v n b ng ti n.Chuyên S t t nghi p K toán tr ng 1. m i ho t o. th c hi n s phân công lao tích s li u. m các tài kho n ti n vay. t ch c th c hi n các ho t ng d n. qu n lý và Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .

K toán t ng h p kiêm k toán chi phí giá thành nên có trách n chi phí giá thành.Chuyên t t nghi p ng nh p.5. xu t qu . Niên k toán là m t n m.5. Kh u hao TSC tuy n tính). Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . n v ti n t s d ng Công ty s d ng hình th c k toán là ch ng t ghi s . do ngân hàng Nhà n th i i m phát sinh nghi p v . c i m t ch c công tác k toán c a Công ty 1. Thu su t thu thu nh p c tính theo ph ng pháp ng th ng (ph ng pháp doanh nghi p ph i n p là 28%. C n c vào phi u thu. 1. Thu GTGT c tính theo ph ng pháp kh u tr . chính th c trong công ty là ngo i t quy tr i ra ng Vi t Nam. Các nghi p v kinh t phát sinh b ng c Vi t Nam công b t i ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th ng ngo i t liên ngân hàng. theo dõi tình hình t ng gi m ti n m t c a Công ty. K toán t ng h p t p h p và phân b các kho n chi phí và các s li u liên quan nhi m x lý các ch ng t liên quan báo cáo k toán. phi u chi ti n hành các ho t  K toán t ng h p: Là ng i có nhi m v t ng h p các s li u ã c ph n ánh trên s chi ghi s t ng h p và l p ti t c a các k toán ph n hành khác chuy n sang.1 Chính sách k toán áp d ng t i công ty: Ch k toán áp d ng trong công ty là theo Quy t nh 15/2006/Q -BTC ngày 20 tháng 3 n m 2006. b t u t ngày un md ng l ch 1/1 và k t thúc vào ngày cu i n m d ng l ch 31/12.

129. ng. 1. c i m kinh doanh công ty không s d ng m t s tài kho n c i m kinh doanh c a công ty còn s n tài kho n c p 3. Công ty c ph n Qu ng cáo Vi t có nhi u nghi p v phát sinh th ch ng t ghi s .2 T ch c v n d ng ch ng t k toán: Công ty ang s d ng h th ng ch ng t theo úng qui Chính ban hành bao g m: -K toán ti n m t: Phi u thu. biên b n thanh lý TSC . phi u chi. gi y báo có. 611. biên lai thu ti n. 1. Công ty s d ng h u h t các tài kho n c p 1 trong h th ng tài kho n k toán do B tài chính ban hành và d a vào d ng chi ti t công ty t quy Ngoài ra do c). biên b n ánh giá l i TSC . dùng nhi u lo i ch ng t nên công ty s d ng hình th c k toán là hình th c nh c a B Tài ngh t m ng. b ng ki m kê qu . phi u ngh h -K toán tài s n c nh: Biên b n giao nh n TSC . biên b n thanh lý. -K toán lao ng-ti n l ng: B ng ch m công.5. b ng thanh toán b o hi m xã h i.5. séc rút ti n m t. gi y ng kinh t . b ng thanh toán l ng b o hi m xã h i.3 T ch c v n d ng tài kho n k toán: Công ty s d ng h th ng tài kho n k toán do B Tài Chính ban hành theo Quy t nh 15/2006/Q -BTC ngày 20/3/2006. phi u xác nh n công vi c hoàn thành. Ngoài ra còn có các h p ng. c p 4 tùy theo m c ích và nhu c u s d ng (do trong h th ng k toán sau: TK 152. 621« Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . gi y thanh toán -K toán ti n g i ngân hàng: Gi y báo n . nghi m thu h p ngh thanh toán. 512.Chuyên t t nghi p ng xuyên. u nhi m chi. 151. l nh chi ti n. gi y t m ng.

. phù h p k toán. Vi c 1. Hình th c ch ng t . Trình t ghi s k toán theo hình th c ch ng t . Hi n nay.Ch ng t ghi s -S ng ký ch ng t ghi s . Hình th c s mà công ty áp d ng là hình th c Ch ng t ghi s . công ty ang s d ng h th ng máy vi tính nh s c lao ng cho b máy k toán.Chuyên S k toán là ph v i trình t t nghi p ng ti n v t ch t th c hi n các công vi c k toán. nh h ng t i hi u qu c a công tác k toán.5.ghi s c a phòng k toán công ty nh sau: Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .4 T ch c v n d ng s k toán l a ch n hình th c s k toán phù h p v i quy mô c a doanh nghi p.Các s . Hình th c t nh nh m h th ng hoá và tính toán các ch tiêu theo gi m ch c s k toán là hình th c k t h p các lo i s sách có k t c u khác nhau theo m t trình t h ch toán nh t yêu c u qu n lý kinh doanh.ghi s bao g m các lo i s sau: . . th k toán chi ti t.S Cái.

toán chi ti t Ch ng t ghi s S cái B ng t ng h p chi ti t B ng cân i s phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cu i tháng i chi u Hàng ngày. sau khi làm c n c l p Ch ng t ghi s Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . k toán l p ch ng t ghi s . c n c vào ch ng t g c ho c b ng t ng h p ch ng t g c ã c ki m tra ã c dùng làm c n c ghi s .Chuyên S t t nghi p 1. C n ghi vào s ng ký ch ng t ghi s . Các ch ng t g c. th K. sau ó dùng c c vào Ch ng t ghi s ghi vào S cái.1 S h ch toán theo hình th c ch ng t ghi s Ch ng t g c S qu S ng ký ch ng t g c B ng TH ch ng t cùng lo i S .

Thuy t minh báo cáo tài chính (M u s B09-DN) Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . i chi u kh p úng.5.5 T ch c v n d ng báo cáo k toán Các báo cáo tài chính c a công ty 20/3/2006. th k toán chi ti t) 1. th k toán chi ti t. ghi vào S cái. Các ch ng t g c.B ng cân i k toán (M u s B02-DN) c l p theo quý và do k toán tr ng ch u trách nhi m l p bao c l p theo Q 15/2006/Q -BTC ngày . Các báo cáo g m: .Chuyên dùng c dùng t t nghi p ghi vào các S . C n c vào s cái c l p t các s .Báo cáo k t qu kinh doanh( M u s B02-DN) . tính ra t ng s ti n c a các nghi p v tài chính kinh t phát sinh trong tháng trên s l p b ng cân Sau khi ( i s phát sinh. tính t ng s phát sinh n . ng ký ch ng t ghi s . t ng s phát sinh có và s d c a t ng tài kho n trên s cái. s li u ghi trên S cái và B ng t ng h p chi ti t c dùng l p các báo cáo tài chính. sau khi làm c n c l p ch ng t ghi s Cu i tháng ph i khoá s .

chính xác tình hình bi n ng theo t ng lo i lao ng trên c s ó làm c n c ng t ng gi m s l ng lao Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . th i gian th vi c là 3 tháng.1 K toán s l K toán s l ng lao ng.Nhân viên chính th c: .Phòng tài chính k toán: 5 ng .Ban giám .Phòng T ch c Hành chính: 1 ng .2. 2. 2. th i gian và k t qu lao ng lao ng: ng t i Công ty ng là vi c c n theo dõi k p th i. T ng s lao ng trong Công ty c ph n Qu ng cáo Vi t bao g m c: 4 ng i i i i .1 Lao c i m lao ng t i Công ty: ng là m t trong ba y u t c b n c a quá trình s n xu t kinh doanh và nh mà b t c doanh nghi p nào c ng c n ph i có dù là y u t mang tính quy t ít hay nhi u tu thu c theo quy mô s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.Phòng Kinh doanh và ti p th : 5 ng .Chuyên t t nghi p NG VÀ CÁC NG T I CÔNG TY CP QU NG PH N 2: TH C TR NG K TOÀN TI N L KHO N TRÍCH THEO L CÁO VI T.Phòng K thu t: 25 ng Lao ng i c chia làm 3 nhóm: ch ng m i ch c a công ty ch ng 85% .2 K toán s l 2. l ng .C ng tác viên.Nhân viên th vi c. tr l ng theo tho thu n.

thôi vi c. ng. ng và làm c s theo dõi th i gian lao ng c a ng i lao ng làm c n c tính l i v i s lao ng do ng ngh ó có b ng ch m công c a các phòng trong công ty....2 K toán th i gian lao K toán th i gian lao lao lao ng ã làm vi c th c t ng ng: Công ty là t t c kh i l t ng phòng ban và ch ng t ng th i gian mà ng i h ch toán th i gian ng là d a vào b ng ch m công c a t ng phòng ban.2.. ch ng t là các h p S l ng lao ng lao ng gi m khi lao ng trong thuyên chuy n công tác...Chuyên cho vi c tính l chính xác. khám ch a b nh. ngh m t s c.. K toán th i gian lao ng ph c v cho vi c qu n lý tình hình s d ng th i tính l ng i v i b ph n lao ng h ng l ng gian lao th i gian. ng t ng thêm khi Công ty tuy n d ng thêm lao ng. thai s n. vi c do m au.. s có các ch ng t ngh vi c ính kèm nh : phi u Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . 2. S l ng lao t t nghi p ng ph i tr và các ch khác cho ng i lao ng c k p th i..

. . C ng Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .. . .... . 28 + + + + + + + + + + + 10 Hoàng Minh Ng c 11 Nguy n Th Minh Tuy n ««......Chuyên t t nghi p B ng 2.. ......1 B NG CH M CÔNG Tháng 12 n m 2007 Phòng K thu t Ngày trong tháng Quy ra công 29 + + + + + + + + + + + 30 + + + + + + + + + + + 31 + + + + + + + + + + + S công S công ngh S công 0 th i gian k l ng h ng BHXH 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 S TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H và tên Nguy n Minh H i Tr n Ti n L i Tr n Quang Minh Ngô T t Thành Ph m Thái S n Nguy n Vi t Hùng ào Quang Khánh Tr n Minh Thành Nguy n Thành Trung 1 + + + + + + + + + + + 2 + + + + + + + + + + + 3 + + + + + + + + + + + 4 + + + + + + + + + + + . ... . .. ... ... ..

. ..2 B NG CH M CÔNG Tháng 12 n m 2007 Phòng Tài chính K toán Ngày trong tháng S TT 1 2 3 4 5 D H và tên ng Th Nguy t ng 1 + + + ng + + 2 + + + + + 3 + + + + + 4 + + + + + .. 28 + + + + + 29 + + + + + 30 + + + + + 31 + + + + + Quy ra công S công S công ngh th i gian k0 l ng 22 22 22 22 22 S công h ng BHXH Nguy n Thùy D Giang Thanh Vân Nguy n Minh Ph Nguy n Thuý H ng C ng Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN ... . . .... .....Chuyên t t nghi p B ng 2.

chúng tôi g m: Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . C n c Lu t Th ng m i N ngày 14 tháng 6 n m 2005.H nh phúc ---------------------------------H <NÂNG C P CH P NG KINH T VI N B NG> NG TRÌNH QU N LÝ TH (S : ««.2. V i nh ng b ph n lao ng phòng n p b n ch m công v phòng k toán C NG HÒA XÃ H CH NGH A VI T NAM c l p . Sau ó s ti n hành thanh lý h p ng. Hôm nay ngày 26 tháng 03 n m 2008. nên vi c ánh giá ch t l gian hoàn thành công vi c d a công vi c trên h p cáo v i Giám tháng Tr l ng. Trên c s tính l i. C n c nhu c u và kh n ng cung c p c a hai bên. Vi c ánh giá ng phòng K thu t s ánh giá và báo ph n Qu ng cáo Vi t. và th i c ghi c Tr ng phòng k thu t ánh giá./ H KT/ VIETAD ) C nc : 1.1: H p ng. 2. và chuy n cho phòng ng gián ti p thì hàng làm c s tính k toán làm c s ng cho t ng ng Bi u 2.Chuyên Do t t nghi p ng: 2. Các c n c khác tùy vào th c t ký k t h p 4. C n c B Lu t Dân s n ngày 14 tháng 6 n m 2005.T do . c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam ng (n u có). ng kinh t c hoàn thành hay không d a trên các m c công vi c c ó mà Tr c. 3.3 K toán k t qu lao c i m công vi c là s n xu t các s n ph m ph n m m t i công ty c ng s n ph m công vi c.

................... Hà N i Fax: ..2 Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . thi t k .JSC) a ch : S 22 lô khu ô th m i Trung Yên.... th a thu n ã cùng nhau nh t trí ký k t H p ng kinh t v vi c nâng c p ch ng trình qu n lý th vi n b ng v i i u kho n d i ây: i u 1: N i dung và k t c u h p 1.....«««««««« T i ngân hàng: . cài t và tri n khai nâng c p ch ng trình qu n lý th vi n b ng cho bên A.... Mã s thu : 0101576589 S tài kho n: . phân tích...........«««««««« i di n: Ch c v : Ông Tr V n H ng ng ban Bên B: Công ty c ph n Qu ng cáo Vi t (VietAd.......ài Truy n hình Vi t Nam i n tho i: ««««««. Hà N i Fax: 04... n i dung nghi p v và ch c n ng h th ng c mô t trong ph l c 01..7833611 ng Hà N i chi i n tho i: 04....... Bên A: Ban th ký biên t p .. H p ng này bao g m v n b n h p kho n m c sau ây: 1: 2: Các yêu c u thay Các xu t s a i i b xung ng và ph l c bao g m các 1................1 ng Bên B ti n hành kh o sát.. Yêu c u k thu t......Chuyên a ch : t t nghi p 43 Nguy n Chí Thanh.....7833606 Mã s thu : 0102288997 Tài kho n: 0451001375027 t i: Ngân hàng Ngo i th nhánh Thành Công i di n: Ch c v : Ông Nguy n Bá T ng giám c c Sau khi bàn b c............ ««««.................

Hi u ch nh các l i ph n m m ho c các ph n ch a áp ng yêu c u ra trong b n c t c phát hi n trong th i gian tri n khai th nghi m. Cùng bên A th c hi n vi c ki m tra thông qua và tri n khai th nghi m h th ng.6 2. T ch c thi t k xây d ng h th ng ph n m m áp ng các yêu c u c th ng nh t trong b n c t c a h th ng.2 Ti n hành xây d ng h th ng ng d ng áp ng các yêu c u và quy trình c ra trong kho n m c 01 c a ph l c h p ng này. Xem xét và thông qua b n c t do bên B xây d ng trên c s k t qu kh o sát. tài li u v ch c n ng.1 Bên A có trách nhi m cung c p mi n phí các thông tin. Cùng bên A th ng nh t các k ho ch th c hi n chi ti t liên quan n hai bên. tài li u c bên A chuy n giao trong th i gian th c hi n h p ng này. B o hành k thu t h th ng ph n m m c xây d ng theo các i u ki n b o hành c nêu trong i u 7 c a b n h p ng này. T ch c các n v tr c thu c và cán b liên quan ph i h p bên B ti n hành kh o sát bài toán nghi p v t i các a i m và th i gian c th ng nh t trong ph m vi k ho ch ra trong ph l c 02.2 Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .3 2. bàn giao k t qu và nghi m thu h th ng sau khi các công vi c ã c th c hi n. i u 2: Trách nhi m bên B 2. 3.7 i u 3: Trách nhi m bên A 3. 2. các k t qu ã c chuy n giao và áp ng yêu c u ra trong b n c t . Xây d ng c t yêu c u chi ti t i v i h th ng ng d ng trên c s c a kho n m c 01 c a ph l c h p ng này.1 2. qui trình nghi p v và t o i u ki n thu n l i cho bên B th c hi n công vi c c a mình trong ph m vi h p ng. T ch c bu i báo cáo. b n c t yêu c u này s là c n c nghi m thu h th ng sau này.5 2. phân tích và các yêu c u c nêu trong kho n m c 01 c a ph l c h p ng này. b o v các bí m t thông tin.3 t t nghi p Th i gian và chi phí th c hi n Các ph l c kèm theo là thành ph n không th tách r i c a b n h p ng này.4 2.Chuyên 3: 1.

7 i u 4: Th i gian và ti n 4.5 3.3 T k s th t t nghi p ch c ki m tra thông qua h th ng ph n m m ng d ng theo úng ho ch chung ra và k ho ch ki m tra chi ti t.6 3. xem xét .2 Th i gian th c hi n h p ng là 02 tu n ( hai tu n không k th 7.3 4. 3. Thanh toán cho bên B kinh phí th c hi n theo các quy trong i u 5 c a b n h p ng này. Sau ó hai bên th ng nh t v các v n b thay i.4 Cùng bên B phân tích các yêu c u phát sinh trong quá trình ki m tra thông qua và tri n khai th nghi m mà không thu c ph m vi c t có ph ng án x lý phù h p và th ng nh t gi a hai bên.000 VND Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . th c hi n nh c ghi 3.thông qua các k t qu c bên B chuy n giao theo th i gian c quy nh trong k ho ch th c hi n và các k ho ch chi ti t c th ng nh t gi a hai bên. các chi phí phát sinh do thay i d n n do nguyên nhân t bên nào thì bên ó ch u trách nhi m thanh toán. bên nh n c ngh s ti n hành phân tích nh h ng c a thay i i v i toàn b ti n trình c a h p ng. chuy n giao k t qu giai o n và trách nhi m tham gia c a m i bên trong t ng giai o n c th ng nh t nh trong ph l c ính kèm. do i u ki n nào ó c a m t bên mà các i m m c th i gian có th ph i thay i thì bên ó ph i có ngh chính th c v i bên kia. t ng k t và nghi m thu h p ng. Xác nh n các công vi c do bên B th c hi n.Chuyên 3. trong ó: Chi ti t v các giai o n. N u trong quá trình th c hi n h p ng.1 T ng kinh phí th c hi n h p ng là: 10.000. K ho ch chi ti t c a t ng giai o n s c l p và i u ch nh c th b i ng i qu n tr d án c a bên B và th ng nh t v i ng i i di n có th m quy n c a bên A trong quá trình th c hi n h p ng.4 i u 5: Kinh phí và th i h n thanh toán 5. i u ki n b t u t ng giai o n. ch nh t) k t ngày ký h p ng. Cùng bên B ti n hành báo cáo k t qu .1 4. 4. T ch c ng i d ng tham gia cùng bên B ti n hành tri n khai th nghi m h ng.

6. chuy n giao. c xác nh n b i k t qu Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . 5. quy trình c a bên A khi c) Kinh phí mua b n quy n các ph n m m công c . d) Kinh phí trang thi t b khi v n hành h th ng và các thi t b . h qu n tr c s d li u và các ph n m m liên quan n h th ng mà bên A s d ng khi v n hành h th ng theo yêu c u.4 i u 6: K t qu và Nghi m thu 6. c ghi chi ti t ph n trên c a b n h p ng này. N u có s thay i v tài kho n thanh toán bên B s thông báo cho bên A b ng v n b n. ph n m m h th ng. N u trong vòng 10 k t ngày bên B có v n b n ngh mà bên A không th t ch c nghi m thu thì h p ng m c nhiên c nghi m thu. b) Nh ng i u ki n môi tr th c hi n.3 Kinh phí h p ng c thanh toán b ng ti n m t ho c chuy n kho n vào tài kho n c a bên B. T ng kinh phí trên ây không bao g m các kinh phí phát sinh do: a) Yêu c u thay i so v i kho n m c 01 c a ph l c h p ho c so v i c t . ng. nghi m thu h p Các công vi c trong k ho ch ã thu và các công vi c b o hành) Khi các i u ki n ã c th a mãn. do bên A xác nh n.2 Xác nh n công vi c: a) Các công vi c ti n hành t i bên A. 5.Chuyên 5.2 t t nghi p (B ng ch : M i tri u Vi t Nam ng ch n. b) Các công vi c ti n hành t i bên B. Bên A thanh toán toàn b kinh phí th c hi n cho bên B trong vòng 02 ngày k t ngày nghi m thu chuy n giao các h ng m c và bên B bàn giao hóa n tài chính cho bên A.1 Nghi m thu h p ng: ng trên c s : c th c hi n (tr bu i nghi m Hai bên ti n hành bu i t ng k t. bên B s làm v n b n ngh chính th c nghi m thu h p ng. chính sách.) ng này. công c c bi t c s d ng phát tri n theo yêu c u c a bên A.

Bên B ch ch u trách nhi m v các tài li u. ph n m m do bên B xây d ng và chuy n giao nh k t qu công vi c.1 N i dung b o hành a) Bên B có b o hành k thu t h ph n m m trong th i gian 12 tháng. bên B s th c hi n ngay vi c kh c ph c theo gi i pháp ra. i u 9: i u kho n chung 9.2 Yêu c u và ph ng th c b o hành: a) Sau khi nh n c yêu c u b o hành chính th c b ng v n b n c a bên A. ph n m m h th ng. c Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . B n quy n c a b t k tài li u. b) Các d ch v b o hành bao g m vi c s a l i ph n m m do bên B xây d ng và không bao g m vi c x lý các tình hu ng x y ra do nguyên nhân là l i ch ng trình khác. môi tr ng và các ph n m m khác liên quan do bên A s d ng khi v n hành h th ng do bên A ch u trách nhi m 8. v n hành. ph n m m h th ng. n u trong th i h n xác nh c th c a k ho ch mà bên A không có ý ki n ph n h i thì k t qu s c m c nhiên ch p nh n. bên B có trách nhi m nghiên c u và xu t gi i pháp kh c ph c l i ch m nh t là 24 gi (gi làm vi c) k t khi bên B nh n c yêu c u c a bên A. d li u và l i ph n c ng. bên A không chuy n giao h th ng cho b t k m t bên th ba nào khác. b) Khi gi i pháp c bên A ch p nh n. i u 8: B n quy n ph n m m 8. Quy n tác gi c a h th ng thu c v bên B.1. hay nh ng l i do môi tr ng. i u 7: B o hành 7. ph n m m h i u hành.2. ph n m m m ng. c) Giai o n b o hành c tính t ngày nghi m thu h p ng ho c ngày c ghi trong ph ng th c b o hành tùy theo tr ng h p nào xu t hi n tr c.1 H p ng này có hi u l c k t ngày ký. 7. ph n m m công c .Chuyên t t nghi p Bên A xem xét k t qu ã c chuy n giao.

Các ph l c là b ph n không th tách r i c a h p ng này.3 9.5 i di n bên A ( Ký tên) V n H ng Bi u 2. th ng nh t và khi c n thi t s ký các ph l c b sung cho h p ng này quy nh c th v n i dung công vi c. k t qu . th i gian. trao i. Các yêu c u thay 1. hai bên s cùng nhau th o lu n gi i quy t. . Trong m i tr ng h p n u có tranh ch p. ng h p xóa n i . 9. m i bên gi 03 b n.H tr li t kê b ng theo tháng ho c theo m t kho ng th i gian c th . Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . N u không c ch rõ s thay i thì m i i u kho n chung c a h p ng s c áp d ng cho các ph l c ký thêm.JSC) cung c p gi i pháp nâng câp ch ng trình qu n lý th vi n b ng nh sau: i 1. Quy t nh c a Toà án s có hi u l c t i cao và hai bên s ph i tuân th quy t nh ó.Cho phép nh p nhi u th i l ng cho m i b ng.Chuyên 9.2 t t nghi p Các v n và yêu c u phát sinh s c hai bên nghiên c u.Nh p phi u t o thêm yêu c u confirm trong các tr dung phi u v a nh p. N u không t gi i quy t c thì s a ra Toà án có th m quy n.1 Qu n lý b ng . mã b ng khi nh p. kinh phí và thanh toán liên quan n u có. kh i l ng. .4 9. H p ng này kèm theo các b n ph l c c làm thành 06 b n có giá tr pháp lý nh nhau.Ki m tra tính duy nh t cho mã phi u. ghi phi u h y phi u.2 Ph l c h p ng i di n bên B (Ký tên) Nguy n Bá c I ± Các kho n m c chi tiêt  Công ty C ph n Qu ng cáo Vi t (VietAD.

2 H th ng Nh m t ng c th ng VietAd ng t c .Cài t các component i kèm (ASP.0.0. Các xu t s a i b xung 2.Nâng c p ph n m m h i u hành lên Windows Server 2003 .0) . IIS 6.0.C s d li u SQLServer 2005. .Cài t l i h i u hành Windows Server 2003 .0 . ã xu t kho«) . 3. .Thêm các tính n ng phân trang. tính n nh và kh n ng t ng thích c a h xu t thêm m t s thay i sau v m t h t ng: tái s d ng các phi u ã thanh lý.Nâng c p h th ng h t ng web lên chu n 2. IIS 6.Thêm ch c n ng copy tên b ng. Th i gian và chi phí th c hi n STT Th i gian 1 27/3/2008 Công vi c .Chuyên t t nghi p .NET framework 2. s p x p ti n cho vi c tra c u .0. tên ch ng trình«).NET framework 2. . khi h y phi u thông th ng thì phi u s b chuy n v tr ng thái ã xóa.T o thêm tr ng thái ³ ã xóa´ cho phi u.2 Qu n lý phi u . 2. .Tri n khai h th ng trên máy ch m i Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . 1. xu t ra phi u.Cho phép copy n i dung 2.1 Ch c n ng .Cài t l i CSDL SQLServer 2005 . danh sách phi u ra file excel.NET 2.Nâng c p ch c n ng tìm ki m b ng (tìm ki m theo mã b ng.Li t kê b ng theo tr ng thái (trong kho.

700.T o thêm tr ng thái ³ ã xóa´ cho phi u. tên ch ng trình«). 4 Nâng c p. .000 Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . ghi phi u h y phi u. . xem xét các kh n ng c n s a i b xung.000.Nâng c p ch c n ng tìm ki m b ng (tìm ki m theo mã b ng. Thi t k l i các tính n ng c . 5 Các ch c n ng b xung . h tr thêm cho ch c n ng tìm ki m«) 3 Nâng c p các ch c n ng cho ph n qu n lý b ng .H tr li t kê b ng theo tháng ho c theo m t kho ng th i gian c th . mã b ng khi nh p. kh n ng nâng c p.000 700.Nâng c p các ch c n ng c mô t trên STT Công vi c 1 Phân tích h th ng c v các m t kh n ng t ng thích. ã xu t kho«) .Thêm các tính n ng phân trang. .000 1.000 10. Xác nh các tính n ng m i c n nâng c p. s a i ch c n ng cho ph n qu n lý phi u .Nh p phi u t o thêm yêu c u confirm trong các tr ng h p xóa n i dung phi u v a nh p.800. 6 Cài t h th ng. danh sách phi u ra file excel.000.Li t kê b ng theo tr ng thái (trong kho. . nâng c p h th ng m i Convert d li u t h th ng c sang d li u c a h th ng m i T ng c ng 900.Chuyên 2 t t nghi p 1/4/2008 16/4/2008 a h th ng theo Chi phí 3.Thêm ch c n ng copy tên b ng. s p x p ti n cho vi c tra c u . khi h y phi u thông th ng thì phi u s b chuy n v tr ng thái ã xóa. .000 900. ghi phi u. xu t ra phi u.000 2.Cho phép copy n i dung tái s d ng các phi u ã thanh lý.000 n .Ki m tra tính duy nh t cho mã phi u. 2 Nâng c p ch c n ng cho ng i dùng thông th ng (ch c n ng tìm ki m b ng.Cho phép nh p nhi u th i l ng cho m i b ng.

ng theo th i gian.Chuyên t t nghi p M i di n bên A ( Ký tên) V n H ng i tri u Vi t Nam ng ch n i di n bên B (Ký tên) Nguy n Bá c 2. Ph ng và các kho n trích theo l ng ph i tr ng i lao ng ng ng t i Công ty ng pháp xây d ng t qu l T ng qu l ng là t ng s ti n doanh nghi p dùng tr l ng và các kho n ng xuyên và t m ph c p có tính ch t ti n l th i trong m t th i k nh t qu l l ng theo ph ng bao g m: + Qu l Qu l ng s n xu t = ng kinh doanh= ng cho toàn b công nhân viên th nh. còn l i là 15% lao ng: ng qu n lý. Thành ph n t ng qu n giá ti n l n giá ti n l ng* T ng SP ng* Doanh s kinh doanh ng kinh doanh T ng qu ti n l + Ti n n ca. Công ty CP Qu ng cáo Vi t tính t ng ng pháp t ng thu tr t ng chi phí. ng = Qu l ng s n xu t + Qu l b.1 Tính l a.3 Tính l 2. Hi n t i Công ty ang áp d ng ch y u hai hình th c tr l Tr l Tr l ng theo s n ph m. Các hình th c tr l ng V i hình th c kinh doanh là các s n ph m ph n m m. công ty c ph n Qu ng cáo Vi t có t i 80% lao ng tr c ti p s n xu t ph n m m.3. Hi n nay. Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .

ng + ph c p ( nh m c công vi c + ph c p - Áp d ng hình th c tr l tính nh sau: T ng l ng = L ng th i gian + - nh m c công vi c + n ca + ph c p BHXH ± BHYT L L ng th i gian c tính nh sau: ng c b n .Chuyên  i v i lao t t nghi p ng tr c ti p: ng theo s n ph m. hình th c tr l ng này có Áp d ng hình th c tr l công th c: i v i nhân viên K thu t: T ng l ng = L ng th i gian + n ca + BHYT . hay có nh m c tùy thu c vào n ng su t lao s th a thu n v i ng i lao ng. i n th ai) .BHXH L ng c b n = H s l ng x L ng t i thi u nh m c công vi c là n ng su t công vi c hoàn thành trong tháng.BHYT . Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .BHXH Hoa h ng c a h p  i v i lao ng gián ti p: ng theo th i gian trong ó t ng kho n l ng c ng là t l chi t kh u cho m i h p ng ki m c. i v i nhân viên kinh doanh: T ng l ng = L ng th i gian + n ca + Hoa h ng c a h p x ng xe. S ngày công i làm 22 ng th i gian = L L ng c b n = H s l ng x L ng t i thi u ng và m c công vi c làm.

n ngày 10 tháng sau Hi n nay công ty thanh toán l cho m i ng - K 2 c l nh vào kho ng t ngày 1 tính l ng c a t ng ng i. c n c th c t và n ng su t lao Ví d : : Ch D ng d a vào s ngày làm vi c ng Th Nguy t phòng Tài chính ± K toán c h ng l ng c p b c theo h s là 2. c a b o hi m nh : ch nh c a lu t b o hi m.053. g m các kho n còn l i.053. K 1 i lao c l nh vào ngày 15 hàng tháng v i s ti n t m ng ng là 50% l ng th i gian. thai s n.64 VN ng l nh theo ngày công i làm là: 47863. tai n n ngh nghi p. i lao m au.34. V yb cl ng c b n c a ch là: 450. h u trí theo quy Công th c tính BHXH tr thay l BHXH tr thay l ng = L 22 ng: ng c b n x S ngày ngh BHXH x T l h BHXH ng Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .000 x 2.000 VN L ng m t ngày công i làm c a ch là: 47863. Ph Ng ng pháp tính BHXH tr thay l ng ch ng các ch ng c a công ty. c.64 x 22 =   Ti n l 1.Chuyên - t t nghi p ng làm 2 k trong m t tháng.34 = 1.000VND M cl ng c a ch Nguy t không i là do ch ã không ngh hay có m t lý do phép nào khác trong tháng ó.

ng.2. Nó ch thay nh tính BHXH. * Ph n BHXH Công ty tr c ti p thu c a ng . BHYT thay ng b m hay ngh sinh con. c tính vào các kho n chi phí s nghi p i lao i lao ng. BHXH i khi m c l Khi ng cc ng c i lao ng c a ng i lao i lao nh (l i lao ng ng có ng ng c a ng ng c ng tháng mà ng i lao i. thì Công ty c 2. BHXH = 15% theo l BHYT = 2% theo l ng c b n c a ng ng c b n c a ng ng c quan. BHYT kh u tr vào l trong công ty không ph thu c vào m c ti n l th nh n c b n). c trong tháng. tính tr c p BHXH tr thay l Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . mà nó ph thu c vào m t m c l ng c a ng ng trong công ty cho nh v i s ti n nh nhau trong các tháng. Vi c tính trích BHXH. Tính các kho n trích theo l ph n Qu ng cáo Vi t trích l p nh sau: * Ph n BHXH tính vào chi c a Công ty. KPC = 2% t ng qu l   T ng c ng 19%: ph n này trong Công ty.BHYT = 1% l ng c b n c a ng ng c b n c a ng i lao i lao i lao ng.Chuyên Theo quy t t nghi p ng nh c a Nhà n c v vi c trích l p qu BHXH. ng..ph n này Công ty kh u tr tr c ti p vào l ng.. ng. T ng là 6% .3. ban lãnh o công ty cho ngh c ngh c a i u tr ho c ngh sinh con thì ngoài gi y ch ng nh n khám ch a b nh còn ph i l p phi u ngh h CNV ng BHXH làm c n c xác nh n s ngày ng theo ch quy nh.BHXH = 5% l . Do ó s ti n kh u tr vào l BHYT..

4. B ng ch m công . B ng ch m công và ch ng t khác có liên quan phòng. th i gian ng ng vi c. ngày công.M c ích và ph ng pháp l p: ng là vi c ghi chép k p th i. ngh vi c c a m i B ng ch m công là ch ng t quan tr ng tích tình hình s d ng th i gian lao ng và ti n l ng cho ng i lao ng trong doanh nghi p và nó là tài li u quan tr ng ng là c s k toán ng. gi công làm vi c th c t . m i phòng trong t ng th i gian. u tiên h ch toán th i gian lao t ng h p ánh giá phân tính toán k t qu lao H ch toán s d ng th i gian lao ng i. chính xác s i v i t ng s n ph m công vi c.4. ph c v công t ng ngày trong tháng và còn làm c s cho l p báo cáo b. K toán ti n l 2. Ch ng t k toán: a.1. c áp d ng riêng cho các c theo dõi ch m công nh k .Chuyên t t nghi p ng và các kho n trích theo l ng: 2. B ng ch m công tác qu n lý và th i gian lao c s d ng trong 1 tháng và ng trong công ty. B ng thanh toán t m ng l B ng thanh toán t m ng l c l p vào ngày 15 hàng tháng m c trích không quá 50% thu nh p c a m i ng Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . ng k 1 ng k I i.

000 1. . là c n c h ch toán ti n l ng.049. b ng tính ph c p tr c p phi u xác nh n th i gian lao l ng.500 418.000 1.Chuyên t t nghi p NG L NG K I Phòng Tài chính ± K toán B ng 2.053.34 2. c n c vào b ng ch m công và ch ng t có liên quan ta có b ng thanh toán l ng nh sau: ng ho c công vi c hoàn thành và là c n c l p phi u chi tr Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .000 1.500 526.500 526.34 1.Là ch ng t thanh toán l B ng này c l p theo t ng b ph n t ng ng b ng ch m công.86 Nguy n Thuý H ng T ng c ng Giám c K toán tr (Ký tên) ng (Ký tên và óng d u) c.053.34 2.34 ng L ng c b n 1.000 837. .053.C s l p b ng này là b ng ch m công.053.500 Ký nh n Nguy n Thùy D Giang Thanh Vân Nguy n Minh Ph 2.524.500 526. B ng thanh toán l ng: ng. C th trong tháng 12/2007.500 2.3 B NG THANH TOÁN T M STT 1 2 3 4 5 D H và tên ng Th Nguy t ng H s 2.000 5.000 S ti n t m ng 526.

KT Phòng TC.000 Ký nh n Ghi chú D ng Th Nguy t ng Nguy n Thùy D Giang Thanh Vân Nguy n Minh Ph Phòng TC.4 B NG THANH TOÁN TI N N CA Tháng 12/2007 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 H và tên Phòng Phòng TC.000 200.000 200.KT Phòng K thu t Phòng K thu t Phòng K thu t Phòng K thu t Phòng K thu t Phòng K thu t Phòng K thu t Phòng K thu t Phòng K thu t Phòng K thu t Phòng K thu t Nguy n Thuý H ng Nguy n Minh H i Tr n Ti n L i Tr n Quang Minh Ngô T t Thành Ph m Thái S n Nguy n Vi t Hùng ào Quang Khánh Tr n Minh Thành Nguy n Thành Trung Hoàng Minh Ng c Nguy n Th Minh Tuy n « T ng C ng Giám c K toán tr (Ký tên) ng (Ký tên và óng d u) Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.Chuyên t t nghi p B ng 2.000 200.KT Phòng TC.KT ng S ti n 200.000 200.000 200.000 200.KT Phòng TC.000 200.000 200.000 200.

65 52.28 Ph c p T ng s T m ng k I B o hi m S ti n còn l i 2 Nguy n Thùy D 3 Giang Thanh Vân 4 Nguy n Minh Ph 5 Nguy n Thuý H ng T ng Ng il p K toán tr ng Ngày «« tháng«.65 41.053 1053 1053 1053 837 22 22 22 22 22 Ti n 1053 1053 1053 1053 837 5049 NC ng% ng Ti n 1053 1053 1053 1053 837 6049 526.53 10.53 8.53 10.5 BHYT 10.n m Giám c Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .32 463.34 1.34 ng 2.37 50.5 B NG THANH TOÁN TI N L PHÒNG TÀI CHÍNH K TOÁN NG Tháng 12/2007 S T T H và tên HSL LCB L ng th i gian Ngh vi c.32 368.65 52.5 526.65 52.53 10.5 418.86 1.34 2.85 252.32 463.5 526. ng ng vi c h l NC 1 D ng Th Nguy t ng 2.5 2524.Chuyên t t nghi p B ng 2.34 2.32 463.49 BHXH 52.5 526.45 463.

phi u ngh k ng thay l ng. Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .Chuyên d. c ính kèm v i b ng ch m công g i vào phòng k toán c gi y này k toán ph i tính toán ti n BHXH tr thay ng và ghi ngay vào phi u này. Phi u ngh h . các bác s . t t nghi p ng BHXH: ng pháp l p. y s chuyên môn + Khi ngh ph i n p gi y này cho ng h ng BHXH toán tính toán v BHXH tr cho ng + Sau khi nh n l i lao i ch m công cu i tháng. gi y khám b nh c a ng i ng BHXH ó.3 PHI U NGH H S 5 H tên: Nguy n Thành Trung NG BHXH Tên c quan y t S ngày ngh Ngày Lý do T ng T nh t tháng n m s ngày ngày 25/11/2007 m 3 27 29 Y bác s ký S ngày th c ngh 3 Xác nh n c a phòng Ph n phía sau c a trang gi y phi u này là ph n thanh toán do k toán th c hi n khi phi u ngh h c g i kèm theo b ng ch m công.M c ích và ph + Phi u ngh h xác nh n. Bi u 2. ng BHXH ph i c b nh vi n.

Chuyên t t nghi p PH N THANH TOÁN S ngày ngh tính BHXH 3 L ng bình quân % tính BHXH 75 S ti n h BHXH 107.. ng h p c th v ch h ng B ng thanh toán này còn làm c n c l p báo cáo quy t toán BHXH v i c quan qu n lý BHXH.B ng thanh toán BHXH. 1 liên cho c quan qu n lý BHXH 1 liên l u t i phòng k toán. + C s l p b ng thanh toán BHXH là phi u ngh BHXH + Khi l p b ng ghi chi ti t theo t ng tr BHXH nh m au. .692 ng 1 ngày 47. tai n n. Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . B ng này l p làm 2 liên.M c ích và ph ng pháp l p: + B ng này có th l p cho t ng b ph n ho c toàn công ty. n m Tr ng ban BHXH K toán e.863 Ngày««. tháng««. thai s n.

.

6. H và tên S ngày Ti n tr c p Ngày ngh 2 3 1 71.794 Ký nh n ng Th Nguy t 2 Nguy n Thành Trung 3 Tr n Ti n L i C ng 52..Chuyên t t nghi p B ng 2.897 275.692 35.383 T ng s ti n (vi t b ng ch ): K toán BHXH Tr ng ban BHXH K toán tr ng Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . B NG THANH TOÁN B O HI M XÃ H I Tháng 11/2007 S ngày ngh và ti n tr c p Ti n Th i l ng B n thân m Ngh con m Ngh thai s n gian tháng óng óng Ti n tr S Ti n tr S Ti n BHXH S BHXH ngày c p ngày c p ngày tr c p 52.65 52.794 C quan BHXH duy t Ti n S T T 1 D T ng s .65 107.692 35..65 2 3 1 71.897 107.

ph Hoàng C u.000.Là m t ch ng t k toán dùng á quý th c t xu t qu . Hà N i ng th qu xu t qu ghi s và k toán ghi s M u s : 02-TT (Ban hành theo Q 20/03/2006 c a B tr s 15/2006/Q -BTC ng BTC) PHI U CHI Ngày 15 tháng12 n m 2007 S 02 Quy n s : N TK 334 Có TK 111 H tên ng i nh n: D ng Th Nguy t a ch : Phòng Tài chính . Làm c n c k toán ti n m t. vàng b c. TP.000 (b ng ch : Hai m Kèm theo ch ng t g c Giám c K toán tr ng Ng il p ã nh n : Hai m i ba tri u ng Ngày 15 tháng 12 n m 2007 Th qu Ng i nh n ti n Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . Bi u 2. .Chuyên f.4 Phi u chi n v : Công ty CP Qu ng cáo Vi t a ch : S 21.K toán Lý do chi: T m ng l ng k 1 i ba tri u ng) S ti n: 23. Phi u chi: t t nghi p xác nh các kho n ti n m t. qu n a.

Chuyên t t nghi p M u s : 02-TT ng Bi u 2.084. Hà N i (Ban hành theo Q 20/03/2006 c a B tr s 15/2006/Q -BTC ng BTC) PHI U CHI Ngày 31 tháng 12 n m 2007 S : 13 Quy n s : N TK 334 Có TK 111 H tên ng i nh n: D ng Th Nguy t a ch : Phòng Tài chính Lý do chi: T m ng l ng k 2 S ti n: 31.5 Phi u chi n v : Công ty CP Qu ng cáo Vi t a ch : S 21. qu n a.400 (b ng ch : Ba m t tri u không tr m tám t ngàn b n tr m ng) Kèm theo ch ng t g c Giám c K toán tr ng Ng il p ã nh n : Ba m t tri u không tr m tám t ngàn b n tr m ng Ngày 31 tháng 12 n m 2007 Th qu Ng i nh n ti n Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . TP. ph Hoàng C u.

4.934.100 Có TK 334: 54.Chuyên t t nghi p ng và BHXH tr thay l ng.700 N TK 627: N TK 641: 1.000 N TK 627: 240. N TK 334: 23.000 N TK 641: 1.000 N TK 642: 118.200 8.000 Có TK 111: 23.282.400 N TK 642: 12.000 Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .964.000.442.425. KT nh kho n: N TK 622: 2. Các nghi p v h ch toán l Trong tháng 12/2007 có các nghi p v kinh t phát sinh sau: NV1: C n c phi u chi quy n s 02 ngày15/12/2007 v chi t m ng l K toán nh kho n: ng.400 Có TK 334: 5. 2.084.2.400 NV3: C n c ch ng t s 05 ngày 31/12/2007. KT nh kho n: ng cho N TK 622: 31. Tính và phân b ti n n ca.000.360.748.000 NV2: C n c ch ng t s 07 ngày 31/12/2007 tính và phân b ti n l t ng b ph n.

ng ph .496 NV6: Cu i tháng c n c vào phi u chi s 13 ngày 31/12/2001. k toán ti n hành ng s d ng lao ng. l ng ph i tr cho t ng ng ph và kho n khác Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . BHYT. BHXH. l trong tháng. ng th c t ph i tr ph i trích n p n ti n l ng ng và BHXH.400 2.Ph ng pháp l p: ng ti n l it ng. ghi vào c t có it t p h p và phân b ti n l ng s d ng. K toán chi l ng k 2. và kho n khác).400 Có TK 111: 31. K toán chi tr cho t ng t ng h ng tr c p BHXH: i N TK 338: 51. B ng phân b ti n l .496 NV5: C n c phi u chi s 15 ngày 31/12/2007.496 Có TK 338: 51.496 Có TK 111: 51. phân b cho . ng chính.3.084. KPC + Hàng tháng c n c vào ch ng t lao phân lo i và t p h p ti n l trong ó c n phân bi t l TK 334 các dòng phù h p.084.M c ích: Là b ng t ng h p dùng (l ng chính. S sách k toán liên quan a. N TK 334: 31.Chuyên t t nghi p NV4: C n c gi y báo có s 10 ngày 31/12/2007 v s ti n tr c p BHXH N TK 112: 51.4.

Ch ng t ghi s : Ph Ch ng t ghi s ng pháp l p.6.934. K toán l p ch ng t ghi s .Chuyên t t nghi p ng th c t ph i tr . c l p khi có nghi p v kinh t phát sinh x y ra.400 12.425. tháng ««n m K toán tr ng (Ký.. h tên) 334 334 8. h tên) Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .. s ti n phát sinh v kinh t phát sinh ph n ánh cùng n i dung tính ch t nghi p v Bi u 2.100 54. ghi vào c t có 338 và n các c t khác. các nghi p u c phân lo i theo ch ng t ch ng t g c c n c vào s hi u tài kho n.....442. Ch ng t ghi s s 07 CH NG T l p ch ng t ghi s . ch ng t g c Ng il p Ngày «. BHYT. t l trích BHXH. KPC + C n c vào ti n l tính vào chi phí s n xu t kinh doanh....282...700 1... GHI S S 07 Ngày 31 tháng 12 n m 2007 Trích y u S hi u tài kho n 622 Phân b tháng 12/2007 641 642 C ng Kèm theo.200 Ghi chú (Ký.084.400 ti n l ng 627 334 334 S ti n 31. b.

000 Ghi chú (Ký. ch ng t g c. h tên) c. h tên) nghi p v kinh t phát sinh trong niên Trong tháng 12/2007 t i công ty có m u s cái nh sau: Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .964. c quy ghi chép nghi p v kinh t tài chính phát nh trong tài kho n k toán áp d ng cho 334 334 1. ghi chép các k toán. tháng ««n m K toán tr ng (Ký.000 ti n n ca 627 334 334 S ti n 2.000 1.000 5..000 240... dùng sinh trong niên doanh nghi p. Ng il p Ngày «. M i tài kho n c m m t ho c m t s trang liên ti p k toán.7 Ch ng t ghi s s 05 S 05 Ngày 31 tháng 12 n m 2007 Trích y u S hi u tài kho n 622 Phân b tháng 01/ 2001 641 642 C ng Kèm theo.Chuyên t t nghi p CH NG T GHI S Bi u 2.748...Là s k toán t ng h p. S cái: .184...360.

S cái t t nghi p S CÁI N m 2007 Tên tài kho n: Ph i tr công nhân viên S hi u: TK 334 NT ghi s S li u Ch ng t ghi s Ngày tháng -S d 02 05 31/12 31/12 .200 8.700 94.084.S d 31/12/2007 ng k 2 tháng 111 ng 622 Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .442.300 N Có S ti n k 2 tháng 12 .934.282.200 254.Chuyên Bi u 2.616.C ng phát sinh .700 1.000 31.000 240.184.400 159. 111 128.964.800 2.425.492.360.876.400 12.Chi l 12/2007 .100 31.000 1.Phân b ti n n ca tháng 622 12/2007 627 641 642 07 31/12 Tính và phân b ti n l 12/2007 627 641 642 09 31/12 .531.660.500 Di n gi i S hi u TK i ng 194.000 1.Chi l u k 01/12/2007 ng k 1 tháng 12.8.

BHYT. L p nh kho n các nghi p v liên quan công ty n trích n p và chi tiêu BHXH.Chuyên Ng i ghi s t t nghi p Ngày 31 tháng 12 n m 2007 K toán tr (ký.614. h tên) 2.081.614600 (2% x 30.700 Trong ó: Có TK 3382: 1. h tên) (ký.4.600 N TK 642: 1.064.300 Có TK 338: 6.700 N TK 627: 249. KPC ghi: N TK 622: 3.730. BHYT.496 Có TK 111: 51. K toán Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .100 N TK 641: 1.000 ) Có TK 3384 .000 ) NV2: C n c phi u chi s 15 ngày 31/12/2007 v chi tr cho m au k toán ghi: N TK 338: 51.730. KPC C th trong tháng 12/2007 có các nghi p v kinh t v trích n p và chi ti n BHXH nh sau: NV1: C n c vào b ng tính BHXH.609.700 (15% x 30.4. h tên) ng Giám c (ký.496 tháng 12/2007.084.305.400 (2% x 54.400 ) Có TK 3383: 4.377.

700 Có TK 338: 2. h tên) Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .377. B ng bi u s sách k toán liên quan a.....4. BHYT.614.086.086.700 Ghi chú ng (ký. Ch ng t ghi s : Bi u 2.700 249. N 111: 2.Chuyên BHYT. S 08 Ngày 31 tháng 12 n m 2007 VT: Trích y u . K toán ghi: t t nghi p NV3: C n c ch ng t ghi s s 01 ngày 31/12/2007 v thu ti n BHXH.064. Ch ng t ghi s sô 08 CH NG T GHI S n BHXH.600 1. h tên) ng 334 334 334 334 S ti n 3.100 1.. KPC .305.300 6..... KPC tháng 12/2007 S hi u tài kho n 622 627 641 642 C ng Kèm theo.. ch ng t g c Ng il p K toán tr (ký.. BHYT.5.700 2.9.Tính và phân b BHXH.

300 258.10 S chi ti t S Tài kho n: 3382 Ngày tháng ghi s .700 1.Chuyên b.S 31/12 08 31/12 d u k 622 627 641 642 C ng 12/2007 phát sinh 625.Kinh phí công oàn .600 28.400 01/12/2007 Tính và trích KPC Ch ng t S Ngày Di n gi i CHI TI T Kinh phí công oàn VT: TK i ng S phát sinh N Có S d N Có ng Ghi chú Dùng cho: TK 3382 Ng i ghi s Ngày 31 tháng 12 n m 2007 K toán tr ng Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . S chi ti t t t nghi p Bi u 2.800 168.081.

S cái 2.C ng phát sinh tháng 12/2007 Ngày 31 tháng 12 n m 2007 Ng i ghi s K toán tr ng Giám c 5273072 28800 168300 258700 9296600 622 249100 1377600 1614300 625600 111 1190900 3064700 Trích BHXH.Chuyên c. BHYT 111 Di n gi i S hi u TK ng i N Có S ti n ng Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . 3384) VT: NT ghi s S li u 01 02 08 Ch ng t ghi s Ngày tháng -S d 31/12 31/12 31/12 tháng 12 Chi tr ti n các kho n khác 12 627 641 642 08 31/12 Tính và trích kh u hao c b n 627 641 642 .Thu ti n BHXH.11 S cái t t nghi p S CÁI Tháng 12/2007 Tên tài kho n: Ph i tr ph i n p khác S hi u: TK 338 (TK 3382. BHYT tháng 622 u k 01/12/2007 4084700 2084700 . 3383.

s n ph m. n vi c nâng cao trình v n hóa. ng c a Công ty làm cho m i ng n vi c nâng cao n ng su t lao ng s n ph m m i ng i ng i lao i lao ng vì l i ích v t ch t m hoàn mà quan tâm ng. công nhân ph i ph n u th ng xuyên ng pháp trong quá trình s n xu t. trình ng. 3.1 u i m: cs nh h ng và các kho n trích theo Nh n th c vi c tr l ng c a công tác t ch c qu n lý lao i v i t ng thành viên d ng iv i ng. ng s tính toán ti n l ng tr cho t ng ng ng. b o tính l t m c k ho ch c giao. giúp h yên tâm s n xu t. ng phòng n p b ng ch m công cho phòng Tài chính k toán.Chuyên t t nghi p TOÁN TI N L NG VÀ CÁC PH N NG T I CÔNG TY C PH N 3: HOÀN THI N K KHO N TRÍCH THEO L QU NG CÁO VI T. công b ng trong phân ph i thu nh p ng. t n d ng th i gian t ng n ng su t. Vì hình th c l i s n xu t ra ng s n ph m c n c tr c ng nên nó có tác d ng khuy n khích ng ng tích c c s n xu t. Vi c làm này c a Công ty ã phát huy c tính t th c hi n vi c chi tr l ch trong các phòng cho ng Ch thành và v ti p vào s l làm vi c i lao tr l m b o tính chính xác.1. Khi th c hi n tr l Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . ban lãnh o Công ty ã giao trách nhi m cho các tr ng phòng theo dõi ch m công hàng ngày Cu i tháng các tr b ph n lao ng ti n l i quy n c a mình. tích c c sáng ng nh t và v t các Khuy n khích công nhân quan tâm t o và áp d ng các ph chuyên môn. khoa h c k thu t. h p lí hóa s n xu t và lao theo s n ph m. i lao ng.1 ánh giá th c tr ng k toán ti n l l ng t i Công ty 3.

i lao n ng h ng say làm vi c nh ng i u nay c ng khi n cho th i gian làm vi c c a ng m b o. V i hình th c kinh c m t s n ph m ph i hoàn thi n c n ng l c làm vi c ng doanh s n ph m là các s n ph m m m. không t o i u ki n thu n l i v t t trong quá trình công tác.1. khoa mình. Hình th c tr l Vi c làm nhi u h ng không h ng l n u n n n k p th i nh ng thái l ch và không khuy n khích h nghiêm ch nh th c hi n ch ti t ki m th i gian ng theo s n ph m c ng b c l nh ng y u i m nh t ng nhi u. nâng cao trình h c k thu t. i lao n k t qu s n xu t kinh doanh.2 T n t i: Ch qu lao tr l ng theo th i gian mà Công ty ang áp d ng là nh ng mà ng i lao i lao ng ch y ó nên hình th c tr l c i m chính. Ph n ti n l ng không g n li n v i k t ng theo th i gian ng sai v i thành qu lao ng h t o ra. Chính vì l không mang l i cho ng ng s quan tâm c a mình. nên v n có nhi u khó kh n trong vi c qu n lý và chi tr c. Ng i u này có th gây nh ng c ng ít quan tâm vi c s d ng t t máy móc. ng ng thêm ph n ti n l ng g i là công vi c. hình th c tr l m b o ánh giá n công vi c t p th «mà ch quan tâm ng trong công ty C ph n Qu ng Vi t c ng ch a i lao ng. làm ít h ng ít khuy n khích ng i lao nh. công ty C ph n Qu ng cáo Vi t là c tr l ng theo quy ng công vi c ng nh c a Nhà nh m c i lao ng công ty m i thành l p. 3. S ti n này c tính d a trên ch t l Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . và c n m t nhóm làm vi c cùng nhi u ý t ti n l n ng cho ng i lao i lao ng còn ng. ít ch m lo n k t qu c a cá nhân.Chuyên m c lao ng t t nghi p ra. Ngoài c h ng. t n d ng th i gian làm vi c mà con luôn h c h i. ti n công vi c có th b ch m. Ngoài ra. Do ó h không n thu n d a vào s lao ng h t s c .

i lao nhau.Chuyên làm t t nghi p àm phán gi a ng i lao ng và s d ng lao ti n th c ng ng. Công ty ph i xây d ng các tính toán các nghi m thu s n ph m ng có c n c khoa h c. Sau ây là m t s T ch c c c u lao ch c và s d ng lao làm vi c c a ng Tr l ng i lao Công ty có s h p lý h n c n có nh ng gi i này: ng m t cách h p lý h n. ti n th ng và phúc l i xã h i cho ng ng l c i lao ng.2 M t s ý ki n các kho n trích theo l xu t nh m hoàn thi n k toán ti n l ng t i Công ty: ng ng và công tác qu n lý ti n l pháp c th . phúc l i i lao ng làm c. ng t t t ng. s l i u ó s nâng cao n ng l c s n c i u này. nh. và c ng không ánh giá h t ng trong công ty ch a khuy n khích 3. ng. bao g m ti n l Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN . hay d a trên s không có m t t l nh t cho ng vi c. Coi tr ng các òn b y kinh t kích thích l i ích v t ch t và tinh th n ng i lao ng. Ngoài ra c n làm t t công tác ki m tra. xu t v v n ng và s d ng lao ng. N u k t qu lao i lao ng s quan tâm th c hi n n vi c nâng cao ch t l xu t. Ch i là không gi ng ng. y ng i lao iv i thúc ng l c y chính là các òn b y kinh t . Vi c t c t i a kh n ng ng s n ph m s t ng lên. Mu n thành công Công ty c n ph i bi t t o ra ng làm vi c có hi u qu . t o i u ki n n giá tr công chính xác. Do ó. t ng h p lý s giúp Công ty t n d ng ó n ng su t và ch t l ng theo s n ph m g n li n v i ch t l c ánh giá kèm theo ch t l ng s n ph m t ch t l ng thì ng ng s n ph m c a mình« nh m c lao ng s n ph m. s ti n này c a m i ng c n ng l c.

Nó còn có tác d ng là òn b y khuy n khích công nhân viên ch p hành t t k Em xin chân thành c m n Ban lãnh th y giáo h chuyên o Công ty CP Qu ng cáo Vi t nói cc m n em hoàn thành ã giúp em hoàn thành quá trình th c t p t i Công ty. k t h p gi a l i ích chung c a xã h i v i l i ích c a lu t lao ng gi công và t ng n ng su t lao ng. ki m tra giám sát m t cách toàn di n các ho t c a n v mình. N n kinh t th tr t n t i và phát tri n. c ng và nghành ngh khác nhau.Chuyên t t nghi p K T LU N ng bu c các n v kinh doanh i m t v i th tr ng. ho t ng kinh doanh có hi u qu thì bên c nh các v n ng tài chính a d ng và phong phú v s n xu t kinh doanh t t y u các doanh nghi p ph i có c ch d báo. Em c ng xin ng d n Th c s Tr n V n Thu n ã giúp này. ng. M i c u lao và tr l n v có nét c thù riêng trong ho t ng s n xu t kinh doanh. Do v y vi c l a ch n hình th c qu n lý ng phù h p v i t ng n v nh m quán tri t nguyên t c phân ph i lao n v ng i lao ng. Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .

.1 K toán s l 2..2..4 1........5 T ch c v n d ng báo cáo k toán .................. 9 1.. 14 2.........................................2............ 13 ng....5.... 2 1.................................3.......... 13 ng t i Công ty: ..1 Ngành ngh kinh doanh: ... nh h ng phát tri n c a công ty: ........2............ 12 PH N 2: TH C TR NG K TRÍCH THEO L 2....................... 6 c i m t ch c công tác k toán c a Công ty .........................................1 Chính sách k toán áp d ng t i công ty:..... 13 ng:.... 2 1..........................2..........2 K toán s l TOÀN TI N L NG VÀ CÁC KHO N NG T I CÔNG TY CP QU NG CÁO VI T............................1 Qúa trình hình thành và phát tri n c a Công ty: .............4 T ch c v n d ng s k toán ............... 2 1....... 13 ng: .2 K toán th i gian lao Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .................................................. 9 1...........................................................3 T ch c b máy qu n lý c a Công ty: ...........1 S 1....3 T ch c v n d ng tài kho n k toán: .. 5 c i m t ch c b máy k toán c a Công ty ................................................... 4 1............2............................. th i gian và k t qu lao ng lao ng t i Công ty .........................................5....... 3 1.................................................................... 10 1......2 Ch c n ng và nhi m c a t ng b ph n: ............. 8 1............................................................................................Chuyên t t nghi p M CL C L I NÓI C U ......................2 S n ph m và d ch v ...........3 1..2 c i m ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty: .............................2 T ch c v n d ng ch ng t k toán: ........................... .................5........... 5 1.................................................... 5 t ch c b máy: .............................................................. 1 C I M KINH T ±K THU T C A CÔNG TY PH N 1: NH NG PH N QU NG CÁO VI T ..........1 c i m lao 2.....5... 2 1.......3......................................................................5................5....................................... 8 1..............................................

......................1...........2 M t s ý ki n kho n trích theo l ng t i Công ty: ...... 17 ng t i Công ty .................2...........4.....2 T n t i: .... 49 3................................... 49 xu t nh m hoàn thi n k toán ti n l ng và các 3..3.... 30 2.......................4.. KPC ng và BHXH tr thay l n ti n l ng ....4............... 26 i lao ng ...........4. L p BHXH.4................. 26 ng .............. 51 K T LU N ................ BHYT........ 40 ng và các kho n trích theo l ng ph i tr ng 2.......3 K toán k t qu lao 2................... 49 ng và các kho n trích theo l TOÁN TI N L 2.................................................. ..... ..................... KPC ........................... 45 n BHXH................. K toán ti n l ng và các kho n trích theo l 2..1.................4............ Ch ng t k toán: ....................................... S sách k toán liên quan 2.......Chuyên 2......5......... 46 NG VÀ CÁC KHO N ng PH N QU NG CÁO VI T................ 52 Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN .......1......................... BHYT............................................................2.............. B ng bi u s sách k toán liên quan PH N 3: HOÀN THI N K TRÍCH THEO L 3................. 50 3.............................................2....................................3..................3 Tính l t t nghi p ng: ................................... 30 ng................. Các nghi p v h ch toán l 2.........................4....................................1 NG T I CÔNG TY C ánh giá th c tr ng k toán ti n l t i Công ty ...............................1 u i m: ............... Tính các kho n trích theo l 2.......... 29 ng: ......... 41 n trích n p và chi tiêu nh kho n các nghi p v liên quan công ty ....3............1 Tính l 2............................

...............2 : Mô hình t ch c ................................ S cái ...................................... 43 Bi u 2............................. 16 B ng 2................................................................................. 15 B ng 2............. 34 B ng 2............1 S t ch c b máy .4 B NG THANH TOÁN TI N B ng 2.. 38 Bi u 2..Chuyên t t nghi p DANH M C B NG BI U................................ S S S S 1......................... 7 B ng 2....... 32 NG............8.............10 S chi ti t .........................3 PHI U NGH H NG L NG K I ............................................................ 46 Bi u 2.1 B NG CH M CÔNG ....... B NG THANH TOÁN B O HI M XÃ H I..........9.......................................................................................... 39 Bi u 2....................... 33 NG BHXH .............6........6...4 Phi u chi ..................... 37 Bi u 2....................... 11 1.................. 42 Bi u 2...... 44 Bi u 2.........................................................................................................................2 B NG CH M CÔNG .7 Ch ng t ghi s s 05 ........................... 31 N CA .....................................................................................3 B NG THANH TOÁN T M B ng 2..........1:S 1........................................................................ Ch ng t ghi s s 07 ...................... 47 Nguy n Thu Trang ± K toán 16A_BN ................................. 5 h ch toán theo hình th c ch ng t ghi s .................................................................5 Phi u chi ..........................................................................5 B NG THANH TOÁN TI N L Bi u 2.. Ch ng t ghi s sô 08 ................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful