ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD
ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

"Aခု ေAာင္ပြဲခံသြားသူကေတာ့ ဒြန္းပါတဲ့။ က်ားကိုးစီး စားမကုန္တဲ့ ဒြန္းပါ။ ဆင္ေျပာင္ငါးစီး
Aားမာန္ၾကီးတဲ့ ဒြန္းပါ ခင္ဗ်ာ"
ဒိုင္လူၾကီး ေရႊဓူ၀ံက Aသံ၀ါၾကီးႏွင့္ ေၾကျငာလိုက္ျပီးေနာက္ ဒြန္း၏လက္ကို ကိုင္ေျမႇာက္ျပလိုက္
ေတာ့မွ

ခ်ဳိလြင္ႏွင့္

ေရႊစင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္

သက္ျပင္းခ်ႏုိင္ေတာ့သည္။

သည္တစ္ပြဲ

ဒြန္းႏိုင္ပါေစလို႔

ဆုေတာင္းရတာ Aေမာပင္။ ဒြန္းဆုိသည္မွာ ယခုမွ တက္သစ္စ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတာ္ေတာ့္ကို နာမည္
ၾကီးေသာ လက္ေ၀ွ႕သမားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ကိုေတာ့ ထည့္ေျပာဖုိ႔ လိုမည္ မထင္ပါ။ သံမဏိဒြန္းဟု
နာမည္ၾကီးသည္ကို ေထာက္ျခင္းAားျဖင့္ သူ႔ခံႏိုင္ရည္ မည္မွ်ရွိသည္ကို မွန္းဆႏုိင္ပါသည္။ Aရပ္က ၆ ေပ
၆ လက္မ။ ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ကလည္း Aရပ္ႏွင့္ မလိုက္ေAာင္ ေတာင့္တင္းၾကံ႕ခိုင္တာမို႔ ခ်ဳိလြင္
စြဲမက္ေလာက္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ ခ်ဳိလြင္သည္ မိန္းကေလးပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း (သူ႔Aေဖက Aားကစားျဖင့္
နာမည္ေက်ာ္လာျခင္းျဖစ္သျဖင့္) ငယ္ငယ္ကတည္းက Aားကစားပြဲမ်ားကို စြဲစြဲျမဲျမဲ ၾကည့္ရင္းမွ ဒြန္းကို
တစ္ဖက္သက္ စြဲမက္ေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ခ်ဳိလြင္၏

စံုစမ္းခ်က္Aရဆုိပါလွ်င္

ဒြန္းသည္

Aသက္

သံုးဆယ္

မျပည့္ေသး။

ရည္းစား

လက္ကုိင္မရွိ။ ယခင္တုန္းကေတာ့ ရွိခဲ့ဖူးမွာ ေသခ်ာသည္။ ဘာလို႔လဲဆုိေတာ့ ဒြန္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာ
ေတာင့္တင္းၾကံ႕ခိုင္႐ုံမက

ႏႈတ္ကလည္း

Aလြန္ခ်ဳိေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

သာမန္လက္ေ၀ွ႔သမား

တစ္ေယာက္လို AAၾကီးမဟုတ္။ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္စြာ စကားဆုိတတ္တာေၾကာင့္လည္း ပရိတ္သတ္
ခ်စ္ျခင္းကို ခံရေလသည္။ မ်က္လံုးမ်က္ဖန္ေကာင္းျပီး နဖူးက်ယ္သျဖင့္ ႐ုပ္ကလည္း Aေတာ့္ကို ခန္႔သည္။
လက္ေ၀ွ႔ထုိးသည္ကလည္း ဆုေၾကးမနည္းလွ။ သည္လိုလူမ်ဳိး တစ္ေယာက္သည္ ဘာေၾကာင့္ မိန္းမ
မရွိေသးသလဲကို ခ်ဳိလြင္စU္းစား၍ မရေခ်။ ခ်ဳိလြင္ေရာ ေရႊစင္ပါ ဒြန္း၏ စံခ်ိန္လြန္ - ီးၾကီးကုိ သတိမျပဳမိပဲ
မေနႏိုင္။ Aားကစားေဘာင္းဘီပြပြၾကီး၀တ္ထားေသာ္လည္း စားေနက် ေၾကာင္ဖားမ်ားAေနျဖင့္ ဒြန္း၏
ေယာက္်ားAဂၤါ ဘယ္ေလာက္ၾကီးသလဲကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကသည္။
Aေတြ႕Aၾကံဳ ပိုမ်ားေသာ ေရႊစင္က သူ႔ကိုယ္သူ ပုိယံုသည္။ ဘယ္ေယာက္်ားမဆုိ သူမ၏
ေရွ႕ေမွာက္တြင္
သိပ္ခံစားရသည္။

ဒူးေထာက္ရစျမဲ
တစ္ခါ၊

မဟုတ္ပါလား။

ႏွစ္ခါကေန

စစခ်င္းတုန္းကေတာ့

သံုးေလးခါ

ျဖစ္လာေတာ့

ရွက္သည္၊

ေၾကာက္သည္၊

ထုိေယာက္်ားဆုိသူမ်ား

ေရႊစင့္

ေပါင္ၾကားထဲတြင္ Aရည္ေပ်ာ္ကုန္ၾကေတာ့သည္။ ေရႊစင္တစ္ေယာက္ စိတ္ပါလက္ပါျဖင့္ ညႇစ္ဆြဲလိုက္လွ်င္
သူတုိ႔Aားလံုး ငါးမိနစ္Aတြင္း ထြက္ကုန္ၾကသည္။ ၾကာေလေလ ေရႊစင္Aတြက္ ပ်င္းဖုိ႔ေကာင္းေလ
ျဖစ္လာရ၏။ ဒါေပမယ့္ လူသားစားေသာ က်ားကိုမွ ေရြးစားသည့္ က်ားဆရာ ေၾကာင္ျဖစ္ေသာ ေရႊစင္မွာ
ေယာက္်ားဆုိလွ်င္ AျမဲAဆင္သင့္ပင္။ ဒါ့Aျပင္ ဒြန္းက ေလာေလာဆယ္ Aရမ္းကို ၀က္ေထာေနသည္
မဟုတ္ပါလား။ ဒြန္းတစ္ေယာက္ ေရႊစင္ကို စြဲသြားပါက သူမAေနျဖင့္ တစ္ခ်က္ခုတ္၊ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ပင္။
ခ်ဳိလြင္ကေတာ့ ေရႊစင္လိုမဟုတ္။ ေရႊစင္တစ္ေယာက္ မ်က္ႏွာမ်ားသည္ကို သူမက လံုး၀ သေဘာ
မက်ေခ်။ ရည္းစားတစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ရွိတာက ဘာမွ မဆန္းေသာ္လည္း ေယာက္်ားေတြ
တစ္ေယာက္ျပီး

တစ္ေယာက္ႏွင့္

လိုက္Aိပ္ေနတာကိုေတာ့

ဘယ္လိုမွ

ဘ၀င္မက်ႏုိင္။

ခ်ဳိလြင္

ကိုယ္တိုင္လည္း Aပ်ဳိမဟုတ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ မီးနဲ႔ကစားတာ သိပ္မေကာင္းဘူးလို႔ေတာ့ ခံယူထားသည္။
MYANMARCYBERMEDIA.COM 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ေျပာမယ့္သာေျပာရသည္။ ဒြန္း၏ ေဘာင္းဘီေAာက္မွ ဖုထစ္ေနေသာ Aရာၾကီးကိုေတာ့ ေရႊစင့္လိုပင္
ခ်ဳိလြင္လည္း ရင္ခုန္ပါသည္။
ဒြန္းတစ္ေယာက္

A၀တ္လဲခန္းAတြင္းတြင္

Aေမာေျဖေနခိုက္

ေလ့က်င့္ဖက္

ေAာင္ဇံက

ေမးလိုက္သည္။
"သည္ေန႔ည ငါတုိ႔ ကလပ္သြားမယ္။ လိုက္ခဲ့ေလ"
"ဟင့္Aင္း၊ ငါAိမ္ျပန္ခ်င္တယ္"
"ဟာကြာ၊
လုရေတာ့မယ္။

မင္းက
ျပီးရင္

Aျမဲတမ္း

စိန္ေခၚပြဲေတြ

သည္လိုပဲ။

ေနာက္တစ္လဆုိရင္

ေတာက္ေလွ်ာက္လာမွာ။

မင္းAေနနဲ႔

AခုAခ်ိန္ကေလး

ေရႊခါးပတ္
ေပ်ာ္ရမွာကို။

လာစမ္းပါကြာ။ AေသAေၾကထုိးတဲ့Aခါလည္းထုိး။ Aနားယူတဲ့Aခါလည္း Aနားယူေပါ့"
ထုိေနရာသို႔Aေရာက္ ေAာင္ဇံ၏ ေလသံက တုိးညႇင္းသြားျပီးေနာက္ …
"Aခုတစ္ေလာ ပြဲခင္းထဲကို Aလန္းကေလးေတြ ေရာက္လာတယ္ေနာ္။ မင္းကို လာၾကည့္ၾကတာ
ျဖစ္မယ္။ ဘယ္လိုလဲ။ သူတို႔ကို စိတ္မ၀င္စားဘူးလား။ ေယာက်္ားေကာင္း၊ ေမာင္းမတစ္ေထာင္တဲ့ေနာ္။
မင္းနဲ႔ငါ တြဲလာတာ သူငယ္တန္းကတည္းက။ မင္း-ေကာင္မေလးေတြနဲ႔ တြဲသြားတာ ႏွစ္ခါ-သံုးခါလားပဲ
ျမင္ဖူးတယ္။"
ဒြန္းက မခ်ိလို႔သြားျဖဲ ရယ္သလားေမး ဆုိေသာ သေဘာျဖင့္ သြားျဖဲျပလုိက္သည္။ ေAာင္ဇံ
ကေတာ့ Aာေပါင္Aာရင္း သန္သန္ျဖင့္ ဆက္ေျပာေနဆဲ။
"၀ိတ္ေလးဘာေလး ေလွ်ာ့ ကုိယ့္လူ။ မေလွ်ာ့ရင္ ေပါက္ထြက္သြားမယ္။ ဟား ဟား။ Aဲဒါမွ
ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္းေတြ ျဖစ္ကုန္မယ္"
သူ႔စကားသူ

သေဘာက်ျပီး

ရယ္ေမာေနေသာ

ေAာင္ဇံကုိ

ၾကည့္ျပီး

ဒြန္းတစ္ေယာက္

မAီမလည္ၾကီး ခံစားလိုက္ရသည္။
သူ႔Aျဖစ္ကလည္း ဆိုးပါသည္။ ေလာကၾကီးမွာ ေယာက္်ားတုိင္း လိင္တံၾကီးခ်င္ၾကသည္။ လိင္တံ
ၾကီးေသာ ေယာက္်ားကို မိန္းမေတြ စြဲမက္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔Aတြက္ေတာ့
မမွန္ပါေခ်။ သူ႔- ီးၾကီးသည္ ေပ်ာ့ေနစU္မွာပင္ ေျခာက္လက္မခန္႔ရွည္ျပီး မာေနလွ်င္ေတာ့ ရွစ္လက္မ
ေက်ာ္ေလသည္။

ေ၀ွးေစ့မ်ားကလည္း

တင္းနစ္ေဘာလံုးေလာက္

နီးနီးရွိသည္။

ငယ္ငယ္တုန္းက

ေက်ာင္း၀င္းထဲမွ စတုိခန္းAတြင္း၀ယ္ ရည္းစားတစ္ေယာက္ကို လုိးရန္ ျပင္ေသာAခါ ထုိ- ီးကို ျမင္လိုက္
သည္ႏွင့္ လံုး၀ လက္မခံေခ်။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ႏွင့္ ခြင့္ေတာင္းလြန္းမက ခြင့္ေတာင္း
ေတာ့မွ - ီးစုပ္ေပးသည္။ လရည္ေတြ ပန္းထြက္ကုန္ေတာ့လဲ ရည္းစားမေလး၏ မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးသာမက
ဆံပင္မ်ားပါ ေပကုန္သျဖင့္ ေက်ာ္မေကာင္း၊ ၾကားမေကာင္းေတြျဖစ္ကာ တစ္ခန္းလံုး သိကုန္ခဲ့ဖူးသည္။
ေကာင္မေလးႏွင့္လဲ တစ္ခါတည္း ျပတ္႐ုံမက တစ္ခန္းလံုးရွိ မိန္းကေလးမ်ားAားလံုး ဒြန္းဆိုလွ်င္ ဘီလူး
သဘက္ပမာ ေရွာင္ေျပးၾကေတာ့၏။ ဘာမဆုိင္ ညာမဆုိင္ႏွင့္ ဆရာမေတြေတာင္ နည္းနည္းရွိန္ကုန္သည္။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ဒါကေတာ့ Aထက္တန္း ေက်ာင္းသူေတြမို႔ Aေကာင္းမွန္း Aဆုိးမွန္းမသိ၊ မလိမ္မိုး မလိမၼာ
ေလးေတြ ဆုိျပီး ထားလုိက္ပါေတာ့။ Aသက္ကေလး နည္းနည္းရလာလို႔ တကၠသိုလ္ တက္ေသာAခါ
မိန္းမပ်ဳိတစ္ေယာက္ကို စမ္းၾကည့္ျပန္ေတာ့လဲ AေျခAေနက ဒုံရင္း။ ငါးလက္မေလာက္ ထည့္လိုက္ရင္
ကိုပဲ ေသေတာ့မတတ္ ေAာ္ကာ တြန္းထုတ္ေတာ့သည္။ Aပ်ဳိေမွးေပါက္တာလား၊ ေ- ာက္ပတ္ကြဲသြား
တာလား မသိ။ ေသြးေတြ Aမ်ားၾကီး ထြက္လာသျဖင့္ ဆရာကိုလူေAးထံ Aျမန္ေျပးကာ ခ်ဳပ္လိုက္ရ
ေသးသည္။ (ဆရာကိုလူေAးAေၾကာင္း သိခ်င္ပါက ေဖြးေဖြး - Aလြယဆ
္ ံုးေနာက္ေပါက္ ဇာတ္လမ္းကို
ဖတ္ၾကည့္ၾကပါရန္။)
သည္လုိေျပာလို႔ ဒြန္းတစ္ေယာက္ Aရမ္းႏွာဘူးက်ျပီး မိန္းမလိုက္စားေနသည္ဟု မထင္ေစလိုပါ။
သူ႔ျပႆနာမွာ

ညီေလးက

Aရပ္သိပ္ရွည္ေနသျဖင့္

ဂြင္းထုေသာAခါ

လရည္Aကုန္မထြက္ျခင္းပင္

ျဖစ္ေလသည္။ ၾကာလာေတာ့ က်င္ေခ်ာင္းထဲက လရည္မ်ားက စုကာ ေဘာေAာင့္လာတတ္သည္။
ၾကာလာလွ်င္ေတာ့ ဘာေတြ ျဖစ္ကုန္မည္ မသိ။ ဒါကို ေAာင္ဇံAား ေျပာျပဖူးတာမို႔ ေAာင္ဇံက သူ႔Aား
ေနာက္ေျပာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သည္လိုျဖင့္ ႏွစ္ခါတိတိ ကံမေကာင္းခဲ့ေသာ ဒြန္းသည္ မိန္းကေလးမ်ားကို
စရန္ပင္ မ၀ံ့မရဲ ျဖစ္လာရေတာ့သည္။ တစ္ေန႔တစ္ခါ ဂြင္းထုျခင္းကသာ သူ႔Aတြက္ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေပ
ေတာ့၏။ ၾကာလာေတာ့လဲ ထုရင္းထုရင္း ခံႏုိင္ရည္ေတြ တုိးလာကာ Aခုဆုိလွ်င္ နာရီ၀က္ေလာက္
ၾကာေAာင္ ထုေနရေလသည္။
"ငါ ကားထဲ သြားလိုက္Uီးမယ္"
ေAာင္ဇံတစ္ေယာက္ မိန္းမAေၾကာင္း ျမိန္ေရယွက္ေရ ေျပာေတာ့မည္ကို Aေတြ႕AၾကံဳAရ
သိလုိက္သည္။ သည္လုိ နားေထာင္လွ်င္ ညီေလးေခါင္းေထာင္လာမည္ စိုးသျဖင့္ ဒြန္းက မတ္တတ္
ရပ္လုိက္၏။ သူ႔ညီေလး ႏိုးလာလွ်င္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ျပန္မAိပ္တတ္သည္ကို သိထားသျဖင့္ Aႏၲရာယ္ကို
မဖိတ္ေခၚ၀ံ့ပါ။ ေAာင္ဇံကလည္း Aတင္းပင္ ေတာက္တဲ့ကပ္ ကပ္လုိက္လာ၏။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္

ကားရပ္ထားရာ

ေနရာသို႔

ထြက္လာရင္းက

လမ္းတြင္

ျမင္ျမင္သမွ်

Aမဟူသမွ်ကို ငမ္းလာခဲ့သည္။ စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႕တာ တစ္ေယာက္မွ မရွိ။ သူက ေပါင္တံရွည္ရွည္၊
Aရပ္ျမင့္ျမင့္ မိန္းမပ်ဳိမ်ားကိုသာ လုိခ်င္သည္။ သူ႔ညီေတာ္ေမာင္Aတြက္ "ေရႊဘိုမင္းၾကိဳက္"မွ Aံကိုက္
ျဖစ္ေပမည္။

သာမန္

တ႐ုတ္မပုပုကေလးမ်ားဆုိလွ်င္

သူ႔ေကာင္ႏွင့္

ဘယ္လိုမွ

ေတာ္မည္မဟုတ္။

ခက္တာက Aရပ္ရွည္ေသာ မိန္းကေလးမ်ားက မေခ်ာၾကေပ။ သည္Aေၾကာင္းကို ေျပာျပေသာAခါ
ေAာင္ဇံက ရယ္သြမ္းေသြးလ်က္ "Aရပ္ရွည္တဲ့လူက ဟိုဟာရွည္မယ္လို႔ မင္းကို ဘယ္သူေျပာသတုန္း"ဟု
ဆိုသည္။
ဒြန္းက ျပံဳးရင္း ကားကို ေဒးကလပ္တစ္ခုဆီ Uီးတည္လိုက္သည္။ သည္လို ေAာင္ပြဲခံသည့္ေန႔မ်ဳိးမွ
လိုက္မပို႔ေပးလွ်င္

ေAာင္ဇံက

သူ႔ကို

Aျပစ္တင္လို႔

ဆံုးေတာ့မည္မဟုတ္။

သူကိုယ္တုိင္ကေတာ့

Aရက္ေသာက္ျပီး ပုေလြမႈတ္ခံတာေလာက္နဲ႔ပဲ ေက်နပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ Aရင္တစ္ေခါက္က ၾကဴၾကဴဆိုတဲ့
ေကာင္မေလးကို သတိရလာသည္။ ခ်က္ခ်င္းလိုလုိပင္ ညီေလးက ေခါင္းေထာင္ခ်င္လာ၏။ သည္လိုနဲ႔
Aေတြးေတြ မ်ားေနသျဖင့္ ဘယ္လိုကေန ဘယ္လို ကလပ္ထဲ ေရာက္လာသည္ကိုပင္ မသိလုိက္။ ေAာင္ဇံ
ကေတာ့ "Aရပ္ရွည္တဲ့လူကို ရွာေပေတာ့။ ငါကေတာ့ ထံုးစံAတုိင္း ရွမ္းတ႐ုတ္မေလးေတြပဲ ကိုင္မယ္"ဟု
ဆိုကာ စူဠလိပ္ ေရထဲလႊတ္လိုက္သလို ထြက္သြား၏။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD
တစ္ေယာက္တည္း

ေယာင္လည္လည္ျဖင့္

ဒြန္းသည္

Aရက္ဘားဖက္

ေရာက္လာ၏။

သည္ေနရာက နည္းနည္း ျမင့္သျဖင့္ ကလပ္ တစ္ခုလံုးကုိ Aေပၚစီးမွ ျမင္ရသည္။ Aေပ်ာ့နဲ႔ပဲ စတာေပါ့ဟု
ေတြးရင္း "က်ားဘီယာ ႏွစ္လံုး" ဟု မွာလိုက္ရင္းက ေဘးဘီကို မ်က္လံုး ကစားလိုက္သည္။ သည္တြင္ပဲ
ခ်ဳိျမျမ မ်က္၀န္းတစ္စံုႏွင့္ Aၾကည့္ခ်င္း ခလုပ္တုိက္မိသည္။ လွလုိက္တာဟုေတြးရင္း က်ားဘီယာကို
စုပ္လုိက္၏။ မိန္းကေလးက သူ႔Aား တစ္ခ်က္မွ် ျပန္ၾကည့္ျပီး Aၾကည့္ကို လႊဲလိုက္၏။ လွပေၾကာ့ရွင္းေသာ
ကိုယ္ခႏၶာေလးကို ဒြန္းဖက္ ေက်ာေပးကာ တစ္စံုတစ္ခုကို ရွာေနသကဲ့သုိ႔ ရွိေလသည္။ ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္
စီးထားသျဖင့္ ေျဖာင့္တန္းေသာ ေပါင္တံကေလးမ်ားက သာလို႔ ေပၚလြင္ေနသည္။ တင္ပါးကေလးမ်ား
ကလည္း လံုးက်စ္ကားစြင့္လို႔ေန၏။
သူမက ဒြန္းကို ေနာက္တစ္ခ်က္ ၾကည့္ျပန္သည္။ သည္Aခါတြင္ေတာ့ ဒြန္း၏ႏွလံုးသားမ်ား
Aခုန္ျမန္လာေတာ့သည္။ ထုိစU္မွာပင္ Aလွနတ္ဘုရားမေလးက ဒြန္းဆီသုိ႔ ေလွ်ာက္လာ၏။ Aင္ . . .
မဟုတ္ေသးဘူး။

ဒြန္းကို

ေက်ာ္ကာသြားသည္။

မျဖစ္ေခ်ဘူး။

ဒြန္း၏

ဘီယာေသာက္ေနသည့္တုိင္

ေျခာက္ေသြ႕ေနေသာ ပါးစပ္ထဲမွ စကားသံAခ်ဳိ႕ ထြက္လာသည္။
"ဘယ္သူ႔ကို ရွာေနတာလဲဟင္"
ခ်ဳိလြင့္ရင္ထဲတြင္ ထိတ္ကနဲ ျဖစ္သြား၏။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ဒြန္း၏ Aသံကို ၾကားရသျဖင့္လား။
ဒါမွမဟုတ္

ကိုယ္လိုခ်င္တာ

ရေတာ့မည္မုိ႔လား

မေျပာတတ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့

ခ်ဳိလြင္

Aရမ္း

ရင္ခုန္ေနပါသည္။ လည္ပင္းနည္းနည္း ဟိုက္ေသာ Aနက္ေရာင္ Aက်ႌေလးကုိ ၀တ္ထားတာမို႔ ခ်ဳိလြင့္
ရင္ေတြ ခုန္ေနတာကို ဒြန္းသတိထားမိလွ်င္ ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒြန္းမွာ ခ်ဳိလြင့္ရင္သားမ်ားကို Aာ႐ုံ
ေရာက္ေနပံုရသျဖင့္ ပါးကေလးမ်ား ရွိန္းကနဲျဖစ္ေAာင္ ခ်ဳိလြင္ရွက္သြား၏။
"Aို . . . မဟုတ္ပါဘူး။ ခ်ဳိလြင့္ သူငယ္ခ်င္း ေရႊစင္ကို ရွာေနတာပါ"
ဒြန္းက နည္းနည္း ရဲတင္းလာျပီးေနာက္ စကားဆက္လုိက္သည္။
"ဘဲဘဲကုိ ရွာတာ မဟုတ္ဘူးလား"
"မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာဘဲဘဲမွ မရွိဘူး"
သည္ေလာက္ဆုိလွ်င္ ဒြန္းစိတ္ခ်ျပီ။ လက္ထဲမွ တုိက္ဂါးတစ္လံုးကို ကမ္းေပးရင္း သိပ္လွတာပဲဟု
ခ်ီးက်ဴးလိုက္၏။ ေကာင္မေလးက ခ်ဳိခ်ဳိလြင္လြင္ ရယ္ကာ Aသာတၾကည္ပင္ ဘီယာကို ေသာက္သံုးသည္။
ကံတရားကို ဒြန္းမယံုခ်င္။ သည္ေကာင္မေလးသည္ ပ်ဳိျမစ္ႏုနယ္ျပီး တကယ္ကို ထြားသည္။ ေဒါက္ျမင့္
စီးထားေသာ Aရပ္က ေျခာက္ေပထက္ မနည္းႏိုင္။ တင္ေတြ၊ ရင္ေတြကလည္း Aေတာ့္ကို ထြားသည္။
သည္Aခ်ိန္တြင္

ေAာက္ပိုင္းတစ္ေနရာမွ

တင္းလာသည္ကို

ဒြန္းတစ္ေယာက္

သတိျပဳလိုက္မိသည္။

သည္ေကာင္မေလးကို မရရင္ မျဖစ္ဟု သူ ၀န္ခံလုိက္ရေလသည္။
သူ႔ကို

ဒြန္းတစ္ေယာက္

စိတ္၀င္စားေနသည္မွာ

ခ်ဳိလြင့္Aတြက္

သိပ္ကိုေသခ်ာေနပါသည္။

သူမကလည္း ဒြန္းကို လိုခ်င္ေနသည္မွာ တစ္ပုင
ိ ္းကုိ ေသမတတ္ပင္။ ခက္တာက ေျမာင္းေပးေနသည့္တုိင္
ေရက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မလာေသး။ ခ်ဳိလြင္ စိတ္မရွည္ေတာ့။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD
"သည္ကေန႔

သိပ္ပူတာပဲေနာ္"

ဟု

ေျပာလိုက္ရင္းက

Aက်ႌရင္ပတ္ေလးကို

ေလ၀င္ေစရန္

ဟေပးလိုက္သည္။ တစ္ဆက္တည္း "သည္မွာ လူေတြ သိပ္မ်ားေတာ့ ပို ပူေနသလိုပဲ"
သည္ေလာက္ ပါးစပ္နားေရာက္ေနမွေတာ့ လွ်ာနဲ႔ ထုတ္လ်က္လိုက္မွာေပါ့။ ဒြန္းက လက္လြတ္
မခံႏုိင္ေတာ့ပါ။
"Aဲဒါဆုိရင္ နားေAးပါးေAး ေAးေAးေဆးေဆး ေနလုိ႔ရမယ့္ေနရာတစ္ခု သြားရေAာင္ေလ"
"ဘယ္နားသြားမလဲ။ Aိမ္ျပန္ျပီးေတာ့ပဲ နားေတာ့မယ္"
ပါးစပ္နားေရာက္ေနေသာ Aစာကို ပုတ္ခ်ခံလိုက္ရသလိုမ်ဳိး ခံစားလိုက္ရသည္။ ဒြန္းတစ္ေယာက္
ၾကက္နာၾကီး လည္လိမ္သလို ငိုင္က်သြားသည္ကို ျမင္ရေသာAခါ ခ်ဳိလြင့္ရင္ထဲတြင္ ၾကည္ႏူးျခင္းမ်ားျဖင့္
ျပည့္ႏွက္သြားသည္။
"ကားမေမာင္းႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ကုိဒြန္း လိုက္ပို႔ေပးမလား"
Aခန္းတံခါးကို ျပန္ပိတ္လိုက္ျပီးသည္ႏွင့္ ခ်ဳိလြင္က ဒြန္း၏ ရင္ခြင္ထဲ ေရာက္သြားေတာ့သည္။
Aနမ္းေတြ

ဖလွယ္ျပီးေနာက္

ခ်ဳိလြင္က

ပါးစပ္ကို

ဟေပးလိုက္သည္။

ဒြန္း၏လွ်ာက

ခ်က္ခ်င္းပင္

ထုိး၀င္လာ၏။ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ဖက္ကာ လွ်ာခ်င္းကလိေနရင္းကေန
ဒြန္း၏ ပုဆုိးထဲ ထုိးထားေသာ ပုိက္ဆံAိတ္က ခ်ဳိလြင့္ဗိုက္ကို လာေထာက္မိေနသည္။ ပိုက္ဆံAိတ္ကို
ခါးေနာက္ေက်ာမွာ

ထုိးထားတာ

ခါးပိုက္ႏႈိက္ခံရတတ္သည္ကို

မဟုတ္ဘူး

ခ်က္ခ်င္းပင္

ဟု

ေတြးမိေသာ္လည္း

သေဘာေပါက္လိုက္၏။

ခါးေနာက္ေက်ာမွာ
ပိုက္ဆံAိတ္ကို

ထုိးပါက

ပုဆုိးၾကားထဲ

ထုိးထားရင္ Aဲသည္ပုဆိုးကို ခြၽတ္ပစ္မယ္ ဟု ေတြးရင္း ဘီယာAရွိန္ျဖင့္ နဂိုကထက္ ရဲတင္းေနေသာ
ခ်ဳိလြင္က ဒြန္း၏နားနားကပ္ကာ AထဲသြားရေAာင္ ဟု ေဆာ္ၾသလုိက္၏။
ဒြန္းက ဖ်တ္ကနဲ ခ်ဳိလြင့္ကို ေပြ႕ယူလိုက္ေတာ့ ခ်ဳိလြင့္ရင္ထဲ ေAးကနဲ ေႏြးကာသြားသည္။
ေAးကနဲဆုိတာက

သည္လုိ

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏

Aေပြ႕မခံဖူးသျဖင့္

လန္႔သြားျခင္း

ျဖစ္ျပီး

ေႏြးကနဲဆိုတာကေတာ့ ဒြန္း၏ ရင္ခြင္ၾကီးက ေႏြးေထြးလြန္းလွသျဖင့္ ျဖစ္ေလသည္။ Aားကစားလုပ္ေသာ
ဒြန္း၏ ရင္Aုပ္ႏွင့္ လက္ေမာင္းသားမ်ားမွာ ဖုထစ္႐ုန္းၾကြလို႔ေနသည္။ ဒါမ်ဳိးၾကီးကို ဟိုေကာင္မ ေရႊစင္
ဘယ္ေလာက္လိုခ်င္မလဲဟု ေတြးမိေသာAခါ ခ်ဳိလြင့္ရင္ထဲတြင္ ပီတိတို႔ ျဖာေ၀သြားသည္။ ေယာက္်ားေတြ
ဆုိတာ ငါနဲ႔မေတြ႕ခင္သာ ေဟာသည္ေပတံလို ေထာင္ေနတာ။ ငါနဲ႔ေတြ႕လုိက္ရင္ သည္ပီေက၀ါးဖတ္လို
ေပ်ာ့သြားတာပဲဟု ဆုိေလ့ရွိေသာ ေရႊစင္ကို သည္တစ္ခါေတာ့ Aျပတ္ခ်ဳိးႏိုင္ျပီဟု ေတြးရင္း ခ်ဳိလြင့္
စိတ္ထဲတြင္

ၾကည္ႏူးလ်က္ရွိသည္။

တစ္ေန႔လည္လံုး

ၾကားခဲ့ရေသာ

ဒြန္း၏ခ်ီးက်ဴးစကားတို႔ကို

ျပန္စU္းစားရင္း ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္ Aေပ်ာ္ၾကီးေပ်ာ္ေနသည္မို႔ မည္သုိ႔မည္ပုံ Aိပ္ခန္းထဲ ေရာက္လာသည္
ကိုပင္ မသိလုိက္ေခ်။
ဒြန္းက လက္ျမန္ေျချမန္ျဖင့္ ခ်ဳိလြင့္ Aက်ႌႏွင့္ စကတ္ကို ခြၽတ္ပစ္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ေတာ့
သူ႔စပို႔ရွပ္ကို

သူျပန္ခြၽတ္ကာ

ေနာက္ဆံုးတြင္မွ

႐ုန္းကန္ေနေသာ

ညီေလးကို

ထြက္ေပါက္ေပးသည့္

Aေနျဖင့္ Aတြင္းခံေဘာင္းဘီကို ဆြဲခ်လိုက္သည္။ စိတ္ထဲမွေတာ့ သည္ေကာင္မေလး ထြက္ေျပးလွ်င္လဲ
Aခန္းတံခါးကို ပိတ္ထားသျဖင့္ သူ႔လက္က လြတ္ေAာင္ မေျပးႏိုင္ေလာက္ဟု ခန္႔မွန္းေနမိသည္။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD
"ေAာင္မယ္ေလးေတာ့"

ခ်ဳိလြင့္ပါးစပ္မွ ထြက္လာေသာ Aသံပါ။ ဒြန္းသည္ ပုိုက္ဆံAိတ္ကို ခါးပံုစထဲ ထိုးေလ့ရွိသူ
မဟုတ္မွန္း

ခ်ဳိလြင္

သိလုိက္ရပါျပီ။

Aခုနက

ခ်ဳိလြင့္ဗိုက္ကို

လာေထာက္မိေသာAရာမွာ

ဒြန္း၏

ညီေတာ္ေမာင္သာ ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ဆုိလွ်င္ ရွစ္လက္မေက်ာ္ေသာ စံခ်ိန္လြန္- ီးကုိ ျမင္ပါက ခ်ဳိလြင္
တစ္ေယာက္ ထြက္ေျပးမိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုေတာ့ Aရက္ကေလး ၀င္ထားသျဖင့္ ထြက္ေျပးဖို႔ကို
စိတ္ပင္မကူးမိ။ ဘာေတြကို စိတ္ကူးမိေနသလဲေတာ့ မသိ။ သူမ၏ လက္တစ္ဖက္က ေပါင္ၾကားထဲ
ေရာက္သြားသည္ကိုေတာ့ ဒြန္းျမင္လုိက္ရသျဖင့္ သိန္းထီေပါက္သူပမာ ေပ်ာ္ျမဴးသြားသည္။
ဒြန္းက Aေပ်ာ္တစ္၀က္ျဖင့္ ခ်ဳိလြင့္ကို ကုတင္ေပၚ တြန္းလွဲကာ Aေပၚမွ တက္ခြလိုက္သည္။
သူ႔လက္ထဲမွ

ညီေတာ္ေမာင္က

ၾကီးသထက္

ၾကီးလို႔လာသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္

ထည့္ေတာ့မည္ဟု

ခ်ဳိလြင့္ညီမေလးေရွ႕ ေတ့လိုက္ေသာAခါ ခ်ဳိလြင္က ဆတ္ကနဲ ႐ုန္းေတာ့သည္။
"မ . . . မျဖစ္ဘူးထင္တယ္။ မလုပ္ပါနဲ႔Uီး"
"ဟာကြာ . . . ကိုယ့္ကိုလဲ သနားပါUီး။ သည္မွာ တိုးလို႔တန္းလန္းၾကီး ျဖစ္ေနျပီ"
"Aဲသည္ေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ ကြဲသြားလိမ့မ
္ ယ္။ ခ်ဳိလြင္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ ေျပာေလ။
တစ္ျခားဟာ လုပ္ေပးမယ္ေနာ္။ . . . စုပ္ေပးရမလား"
မခ်င့္မရဲျဖင့္ ဒြန္းက သူ႔ညီေတာ္ေမာင္ကို ခ်ဳိလြင့္ပါးစပ္နား ေတ့ေပး၏။ "ဟ . . . က်ယ္က်ယ္ဟ။
Aက်ယ္ၾကီးဟ" ဟု သြားဆရာ၀န္မ်ား ဆုိေလ့ရွိသလုိပင္ ခ်ဳိလြင္က ပါးစပ္ကို Aစြမ္းကုန္ျဖဲကာ သူမ၏
လက္ဖ်ံ႐ိုးေလာက္နီးနီးရွိေသာ တုတ္ရွည္ၾကီးကို ငံုခဲလုိက္သည္။ Aေရျပားျဖတ္ထားေသာ ဒြန္း၏ဒစ္ဖ်ားမွာ
နည္းနည္းေနာေနာမဟုတ္။ ပါးစပ္ကို Aစြမ္းကုန္ျဖဲမွ Aေတာ္ေလာက္ျဖစ္သည္။ က်င္ငယ္ ထြက္သည့္
Aေပါက္ကေလးကို လွ်ာဖ်ားျဖင့္ ကလိလိုက္ေတာ့ ဒြန္းတစ္ေယာက္ ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားသည္။ ခ်ဳိလြင္က
Aားတက္လာျပီး ဒစ္ဖ်ားကိုငံုကာ သြားျဖင့္ Aနည္းငယ္ ကိုက္ေပးလိုက္၏။ ဒါတင္မက ဒြန္း၏ -ီးၾကီးကို
Aဖ်ားမွ Aရင္းတုိင္ လွ်ာျဖင့္ Aားရပါးရ လ်က္ေပးလိုက္ေလသည္။
"Aား . . . ေကာင္းလုိက္တာ ခ်ဳိရယ္"
ဒြန္း၏

Aားေပးသံေၾကာင့္

ခ်ဳိလြင္Aားတက္လာျပီး

Uေတြကိုပါ

ငံုလိုက္သည္။

ထို႔ေနာက္

ေAာက္မွAေပၚ ျပန္တက္ျပန္သည္။ ဒြန္းက Aားမရေတာ့ပဲ ခ်ဳိလြင့္ေခါင္းကို ဆုပ္ကာ သူ႔ဒုတ္ကို ထုိးထည့္
လိုက္သည္။ ေလးလက္မထက္ ပိုမ၀င္ႏုိင္ပါေခ်။ ခ်ဳိလြင္သည္ Aေလ်ာ္ေပးသည့္Aေနျဖင့္ လြတ္ေနေသာ
Aရင္းပိုင္းကို လက္ျဖင့္ကိုင္ကာ ဂြင္းတုိက္ေပးလိုက္သည္။ - ီးၾကီးက ခ်ဳိလြင့္ပါးစပ္ Aတြင္း၀ယ္ ပိုလို႔
ၾကီးလာသေယာင္ရွိ၏။ ေၾကာက္လာေသာ

ခ်ဳိလြင္က "ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ျဖင့္ ထုတ္လိုက္ပါေတာ့

ကိုရယ္။ ကို႔ဟာၾကီးက Aရမ္းၾကီးေနတယ္။ Aရည္ေတြ ထုတ္လိုက္မွ ေပ်ာ့သြားမွာ။ Aဲသည္ေတာ့မွ
ထုတ္လိုက္ၾကရေAာင္ေနာ္"
"ဒါလည္း ဟုတ္သားပဲ"ဟု ေတြးရင္း ဒြန္းက သုက္လႊတ္ရန္ ၾကိဳးစားသည္။ သည္တစ္ေခါက္
တြင္ေတာ့ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္တုန္းကလို မ်က္ႏွာတစ္ခုလံုး ေပကုန္ေAာင္ မပန္းမိေစရန္ သတိထား၏။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ခ်ဳိလြင္ကလည္း စုပ္ေပးေနရင္းက လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ သူမ၏ ေပါင္ၾကားထဲမွ Aေစ့ေလးကို
ပြတ္ေပးရင္း ဖီလင္ယူေနသည္။ သည္လိုျဖင့္ ႏွစ္ေယာက္သား Aရွိန္ေတြတက္လာျပီးေနာက္ ခ်ဳိလြင္က
Aားစိုက္ကာ စုပ္ေပးသည္။ ပန္းတုိင္ႏွင့္ နီးသထက္ နီးလာျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ဒြန္းတစ္ေယာက္ ဆန္႔ငင္
ဆန္႔ငင္ျဖစ္လာသည္တြင္ ျပီးခါနီးျပီဟု သိေသာ ခ်ဳိလြင္က Aားကုန္ကုန္းစုပ္လိုက္ရာ ဒြန္းေရာ သူ႔ညီေလးပါ
ဆန္႔ငင္ဆန္႔ငင္ျဖင့္ ျပီးသြားေလသည္။ ထြက္လာသမွ် လရည္မ်ားကို ခ်ဳိလြင္က ေလာဘတၾကီး စုပ္ယူ
လိုက္၏။ တစ္လုပ္စာ Aျပည့္ရေသာAခါ မ်ဳိခ်လိုက္ျပီးေနာက္ က်န္ေသာ Aကပ္Aသပ္မ်ားကို လွ်ာျဖင့္
လ်က္ယူလိုက္သည္။ သည္ေလာက္ၾကီးေသာ - ီးႏွင့္ သည္ေလာက္ၾကီးေသာ ေ၀ွးေစ့မ်ားမွ ထြက္ေသာ
သုက္ရည္မ်ားမွာ နည္းေနသည္ဟု ခ်ဳိလြင့္စိတ္ထဲတြင္ ထင္လိုက္မေ
ိ လသည္။
Aမွန္မွာ Aစိုးရိမ္ၾကီးေသာ ဒြန္းက Uမ်ားထဲမွ သုက္ကို မလႊတ္ပဲ Aတင္းေAာင့္ထားျခင္း
ျဖစ္ေလသည္။ Aက်ဳိးဆက္မွာ ေဘာေAာင့္လာျပီး မ်က္ႏွာ႐ႈံ႕လုိက္မိသည္။ ခ်ဳိလြင္က သတိထားလိုက္မိျပီး
"ဘာျဖစ္တာလဲ ကို"ဟု ေမးလိုက္ေသာ္လည္း ဒြန္းက ဘာစကားမွမေျပာပဲ သူမကို ကုတင္ေပၚ တြန္းလွဲ
လိုက္ရာ ငိုခ်င္လ်က္ လက္တုိ႔ျဖစ္ေနေသာ ခ်ဳိလြင္က Aခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ေပါင္ကားျပီး လမ္းခင္းေပးလိုက္သည္။
ကုတင္ေပၚ Aသာတက္လာေသာ ဒြန္း၏ေပါင္ၾကားထဲမွ ရွစ္လက္မ ေပတံၾကီးမွာ ယခင္Aတုိင္းပင္
မာေက်ာဆဲ။ ခ်ဳိလြင့္ ေ- ာက္ပတ္ကေလးထဲမွ တထုတ္ထုတ္ျဖင့္ ယားလာ၏။ Aခုနကတည္းက ပြတ္ထား
သျဖင့္ ေ- ာက္ရည္ေတြ ေညာင္ေစးက်ေAာင္ ေစးေနျပီ ျဖစ္ေလသည္။ ခ်ဳိလြင္က ကုတင္ေပၚ လွဲခ်ကာ
မ်က္ေစ့မ်ား မွိတ္ထားလိုက္သည္။ ခ်စ္သူသေဘာက် လုပ္ပါေစ။ ျဖစ္လုိရာ ျဖစ္ပါေစေတာ့။
- ီးဒ- ၾ္ ကီး ၀င္လာေသာAခါ ခ်ဳိလြင့္ေပါင္ၾကီးမ်ား ပိုကားသြားသည္။ ကန္႔ကြက္သံ တစ္စံုတစ္ရာ
မၾကားရသျဖင့္
တAင္းAင္းျဖင့္

ဒြန္းက

Aသာကေလး

Aသံထြက္လာသည္၊

ေရွ႕တုိးလုိက္၏။
နာက်င္ပံုေတာ့

ပုခံုးပိုင္း

မရေခ်။

၀င္သြားေသာAခါ

ခ်ဳိလြင့္

ေ-

ခ်ဳိလြင့္ထံမွ

ာက္ပတ္ကေလးထဲမွ

တထုတ္ထုတ္ ေသြးတုိးေနသည္ကို ဒြန္းက ခံစားေနသလို ဒြန္း၏ ဒ- ္ဖ်ားမွ တထုတ္ထုတ္ ေသြးခုန္
ေနသည္ကို ခ်ဳိလြင္က Aာ႐ုံခံေနမိသည္။ ပူေႏြးေသာ ခံစားမႈက ေ- ာက္ပတ္မွတစ္ဆင့္ သူမတစ္ကုိယ္
လံုးသို႔ ျပန္႔သြားျပီးေနာက္ ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ ေရခ်ဳိးေနရသလိုမ်ဳိး ဇိမ္ရိလ
ွ ွသည္။
မိနစ္ပုိင္းကေလး

ျငိမ္ေနမိသည္က

စိတ္တြင္းမွာ

တစ္ကမၻာေလာက္ၾကာသည္

ထင္ရ၏။

သည့္ေနာက္မွာေတာ့ ဒြန္းက ေရွ႕ထပ္တုိးလိုက္သည္။ - ီးတစ္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ၀င္ေသာAခါ
ခ်ဳိလြင့္လက္ကေလးေတြက ဒြန္းကို တြန္းရင္း ေပါင္ေတြကို ေစ့လိုက္၏။ ဒြန္းက A၀င္မၾကမ္းရဲပဲ ခ်ဳိလြင့္
ႏုိ႔ေတြကို ကုန္းစို႔ေပးလိုက္သည္။ သည္ေလာက္တုတ္ေသာ - ီးၾကီး တစ္၀က္ေက်ာ္ ၀င္ေနတာကိုေတာင္
မေAာ္တာကို ဒြန္းAံ့Aားသင့္သည္။ သည္ေကာင္မေလးႏွင့္ ေတြ႕ရေAာင္ ဖန္လာေသာ ကံတရား
ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေနမိသည္။
ခ်ဳိလြင့္ ေခါင္းကေလး ေနာက္သို႔ လန္သြားသည္။ Aခုနက နည္းနည္း နာသလို ရွိသျဖင့္ ေပါင္ကို
ေစ့လိုက္ေတာ့ ဒြန္း ဆက္မသြင္းႏုိင္ေတာ့။ ခ်က္ခ်င္းလိုလိုပင္ နာတာေပ်ာက္ျပီး Aရမ္းယားလာသည္။
ယားတာလဲမဟုတ္။ ခံလုိ႔ ေကာင္းလွသည္။ ေပါင္ေတြကို ေစ့လုိက္၊ ကားလုိက္ လုပ္ေပးေနမိသည္။
Aလိုက္သိေသာ ဒြန္းက Aသာကေလး ႏႈတ္ျပီး ျပန္ေဆာင့္သည္။ Aရင္းAထိ မသြင္းပဲ တစ္၀က္
ေလာက္သာ Aသြင္းAထုတ္ လုပ္ေပးေနရင္းမွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း မသိမသာကေလး တိုး၀င္လာသည္။
သိပ္မၾကာပါ။ Aရွိန္တက္ေနေသာ ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္ ေကာ့လန္ကာ ျပီးသြားေတာ့၏။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD
"Aား . . . မရေတာ့ဘူး။ ထြက္ျပီ။ ထြက္ကုန္ျပီကြာ။ Aား . . . "

ဒြန္း၏ေက်ာျပင္ၾကီးကို ကုတ္ဖဲ့ရင္း ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္ ထြက္သြား၏။ သူမ၏ သန္စြမ္းလွေသာ
ေပါင္ႏွစ္ေခ်ာင္းက

Aတင္းပင္

ညႇပ္ထားသည္မို႔

ဒြန္းပင္လႈပ္၍မရ။

ခ်ဳိလြင္ျပီးတာ

ခဏေလးမို႔သာ

ေတာ္ေတာ့သည္။ ဒြန္းလို ၾကံ႕ခိုင္ေသာလူမို႔သာ ခံႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပိန္ေညႇာင္ေညႇာင္ ကိုရီးယားမင္းသား
ေတြလို

ပံုစံမ်ဳိးဆုိလွ်င္ေတာ့

ခါးက်ဳိးသြားႏိုင္သည္။

ဒါေပမယ့္

Aဲသည္လို

လူပိန္ေလးေတြကလည္း

ခ်ဳိလြင့္လိုေကာင္မေလးမ်ဳိးကို သည္လုိမ်ဳိး ေက်ေက်နပ္နပ္ ကိစၥျပီးေAာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္မည္မဟုတ္။
သူ႔- ီးဒါဏ္ေၾကာင့္ ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္ မခ်ိမဆန္႔ ခံစားျပီး Aရည္ေတြ ထြက္ကုန္သည္ကို ဒြန္းက
ေက်နပ္စြာ ၾကည့္ရင္း ခ်ဳိလြင့္ႏွဖူးေလးကို ညင္သာစြာ နမ္း႐ႈိက္လိုက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခ်ဳိလြင့္နားရြက္ေလး
မ်ားကို မနာေAာင္ Aသာကေလး ကိုကေ
္ ပးလိုက္သည္။ ဒြန္း၏- ီးေAာက္တြင္ မ႐ႈမလွ ခံစားရေနေသာ
ခ်ဳိလြင္သည္ ဒြန္းကို ပါးခ်င္းAပ္ကာ Aတင္းဖက္ထားေတာ့သည္။ ဒြန္းက ရင္ထဲတြင္ ဖိုးၾကိဳင္းတုတ္
ျဖစ္သြားျပီး ေ- ာက္ပတ္ထဲမွ - ီးကို ေဆာင့္ရန္ ၾကိဳးစားလိုက္သည္။ ခ်က္ခ်င္းေတာ့ လႈပ္၍ပင္ မရ။ ခ်ဳိလြင္
ျပီးတာ Aရွိန္ေသသြားေတာ့မွ Aသာကေလး နည္းနည္းေညႇာင့္ေပးလိုက္သည္။ - ီးက ေျခာက္လက္မ
ေက်ာ္ ၀င္သြားျပီမို႔ Aျပင္မွာ ႏွစ္လက္မခန္႔သာ က်န္ေတာ့သည္။
ဒြန္း၏မ်က္ႏွာမွ

Aျပံဳးရိပ္ကို

ျမင္ရေသာAခါ

ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္

ရွက္သြား၏။

Aခုနက

ကုတ္လိုက္၊ ျခစ္လုိက္ျဖင့္ Aိေျႏၵသိကၡာ တစ္စက္မွမရွိေAာင္ ျပဳမူခဲ့မိသည္မ်ားကို ျပန္လည္သတိရေသာ
Aခါ ေသေလာက္ေAာင္ ရွက္မိေတာ့သည္။ Uီးေႏွာက္က ရွက္ေလေလ၊ ႏွလံုးသားက ခံစားရေလေလ၊
ျပီးေတာ့ ေ- ာက္ပတ္ေလးက ပိုက်U္းေလေလ ျဖစ္ကာ ခ်ဳိလြင့္ဖီလင္မ်ား တက္လာျပန္သည္။ ေယာက္်ား
-

ီးႏွင့္

Aေတြ႕Aၾကံဳမရွိတာလဲ

မဟုတ္။

ဒါေပမယ့္

သည္တစ္ေယာက္ကိုမွ

ဘာလို႔သည္ေလာက္

စြဲမက္ေနသည္ကို ကိုယ့္ဟာကိုယ္ပင္ နားမလည္ႏိုင္။ Aခုေတာ့ ဒြန္းက သူမကို Aထင္ေသးသြားျပီဟု
ခ်ဳိလြင္တစ္ထစ္ခ် ယူဆလိုက္မိေတာ့သည္။ "ငါကလည္း ငါပါပဲေလ။ သည္ကေန႔ပဲ စကားေျပာတယ္။
Aခုေတာ့ တစ္တစ္ခြခြကို Aလုိးခံေနမိတယ္။ ေသလိုက္ပါေတာ့ မိခ်ဳိလြင္ရယ္"
ဒြန္းျပံဳးေနမိသည္မွာ ခ်ဳိလြင့္ကို Aထင္ေသးေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ သူ႔- ီးကို ေျခာက္လက္မAထိ
Aံၾကိတ္ခံေနေသာ ခ်စ္သူေလးကို ၾကည့္ရင္း Aခ်စ္စိတ္ေတြ တုိးေနသျဖင့္ ပီတိAျပည့္ျဖင့္ ျပံဳးလုိက္
မိျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဒြန္းက ခ်ဳိလြင့္နားနားကပ္ခါ တုိးတိုးေလး ေျပာလုိက္သည္။
"ခ်စ္တယ္ ခ်ဳိရယ္။ သိပ္ခ်စ္တယ္။ သိလား။ . . . ခ်ဳိက သိပ္လွတာပဲ။ ျပီးေတာ့ Aေပး
သိပ္ေကာင္းတယ္ သိလား။"
ဒြန္း၏ စကားမ်ားသည္ ပူေနေသာ ခ်ဳိလြင့္ရင္ကို ေAးသြားေစ၏။ ေAာက္မွ ထုိးထည့္ေနေသာ
ရွစ္လက္မ - ီးၾကီးကမူ ခ်ဳိလြင့္ညီမေလးကို မီးလိုပူေလာင္ ေစေလသည္။
"ခ်ဳိ႕ကို သိပ္ . . . သိပ္ . . . ခ်စ္တယ္ကြာ"
ေနာက္ဆံုး စကားမ်ားကို ဒြန္းသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းႏွင့္ တစ္လံုးခ်င္း ကြဲျပားေAာင္ ေျပာ႐ုံမက
ေAာက္မွလည္း တစ္ခ်က္ခ်င္း ခပ္ျပင္းျပင္း ညီေလးကို ေဆာင့္ထည့္လိုက္ေလရာ ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္
မ်က္ျဖဴလန္ကာ ဒုတိယမၸိ ျပီးခ်င္လာျပန္ေလသည္။ ေကာ့လန္တက္လာျပန္ေသာ ခ်ဳိလြင့္ကို ၾကည့္ရင္း

MYANMARCYBERMEDIA.COM 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ဒြန္း၏ တစ္ကိုယ္လံုး ခ်စ္စိတ္မ်ား ျပည့္လာရသည္။ ခ်ဳိလြင္က ဘာမွမေျပာေသာ္လည္း သူမ၏ လိုAင္ကို
သိလိုက္ေသာ ဒြန္းက Aားစိုက္လ်က္ ေဆာင့္ေပးလိုက္ ေသာAခါ ေနာက္ထပ္ လက္တစ္သစ္ခန္႔
၀င္သြား၏။
"Aြန္႔ . . . Aြန္႔ . . . ေကာင္းလိုက္တာ ကိုရယ္။ ခ်ဳိလြင္ ျပီးေတာ့မယ္။ ျပီးေတာ့မယ္ သိလား"
"Aြန္႔ . . . Aြန္႔ . . . ေကာင္းလိုက္တာ ကိုရယ္။ ခ်ဳိလြင္ ျပီးေတာ့မယ္။ ျပီးေတာ့မယ္ သိလား"
ေရထဲမွ ငါးကို ကုန္းေပၚတင္လိုက္သလုိ ထြန္႔ထြန္႔လူးေနေသာ ခ်ဳိလြင္Aား ပုခံုးမွကိုင္ကာ ဒြန္းက
ဖိထားလုိက္သည္။ "ကိုယ္ Aဆံုးထိ သြင္းလုိက္မယ္ေနာ္ ခ်ဳိ။ နည္းနည္း ေAာင့္ခံလိုက္ေနာ္" ဟု
ေျပာလည္းေျပာ ေAာက္မွလည္း ေဆာင့္ထည့္လုိက္သည္။ ခ်ဳိလြင္က နာက်င္ခံခက္ ျဖစ္သြားသျဖင့္ ဒြန္းကို
Aတင္းတြန္းထုတ္ျပန္၏။ သည္တစ္ခါေတာ့ ဒြန္း ၾကမ္းေတာ့၏။ ခ်ဳိလြင့္ခါးသိမ္သိမ္ေလးကို ကုိင္ကာ
Aတင္းပင္ ေဆာင့္ထည့္သည္။ တစ္လက္မ ထပ္၀င္သြားေသာAခါတြင္ကား ခ်ဳိလြင္က Aတင္း႐ုန္း
သည္ႏွင့္ သူမခါးကို ကိုင္ထားေသာ ဒြန္းလက္မ်ား ျပဳတ္ထြက္သြားရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေ- ာက္ပတ္ထဲတြင္
တင္းၾကပ္စြာ ၀င္ေနေသာ - းီ ၾကီးကား လံုး၀မကြၽတ္ေခ်။
င႐ုတ္သီးႏွင့္ ပက္ခံလိုက္ရသည့္ပမာ ခ်ဳိလြင္သည္ Aတင္းပင္ ေAာ္ေတာ့၏။ သို႔ေသာ္ သူမ၏
ေပါင္ႏွစ္ဖက္ကား ဒြန္း၏ခါးကို တင္းၾကပ္စြာ ညႇပ္ထားဆဲ။ ေ- ာက္ပတ္ ကြဲသြားတာလား။ ကာမ Aထြဋ္
Aထိပ္ ေရာက္ျပီး ျပီးသြားတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ခုလံုးလားကို ဒြန္း မေ၀ခြဲတတ္။ သိလည္း မသိ
ခ်င္ေတာ့။ ခ်ဳိလြင့္ေပါင္ေတြ နည္းနည္းေလ်ာ့သြားသည္ႏွင့္ Aားကုိတိုးကာ ေဆာင့္ေတာ့၏။ ႏွစ္ေယာက္
စလံုးမွာ Aရက္Aရွိန္ႏွင့္ ရမက္Aရွိန္ ႏွစ္ခုေပါင္းကာ ကြဲကြဲျပဲျပဲ ဂ႐ုမစိုက္ေတာ့ေခ်။ ခ်ဳိလြင္ကလည္း
ဒြန္းၾကမ္းလာသည္ကို မတားႏိုင္ေတာ့။ သူမသည္လည္း ေAာက္မွ ေ- ာက္ရည္ေတြ သာမက ေသးေတြပါ
တပြက္ပြက္ ပန္းကာ တစ္ခ်ီျပီးတစ္ခ်ီ ျပီးေနေတာ့သည္။
သည္တစ္ခါ ျပီးတာ Aေတာ့္ကိုၾကမ္းသည္။ Aရည္ေတြႏွင့္Aတူ Aသိစိတ္ေတြပါ လိုက္ထြက္
ကုန္သည္။ ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္ နတ္ျပည္ ေရာက္သြားသလုိပင္။ ေ- ာက္ပတ္ထဲမွ ေ၀ါကနဲ ပန္းထြက္
သြားေသာ Aရည္မ်ားေနာက္သို႔ စိတ္ေတြပါ ပါသြား၏။ Aထြတ္Aထိပ္သို႔ ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ဒြန္းကို
ကုတ္ဖဲ့မိေသာ္လည္း ခ်က္ခ်င္းလိုလုိပင္ ေလေလ်ာ့လိုက္ေသာ ေဘာလံုးပမာ ဒူးေတြေခ်ာင္ကာ ေပ်ာ့က်
သြား၏။ ထုိတစ္ခဏေလးသည္ ခ်ဳိလြင့္Aတြက္ တစ္ကမၻာေလာက္ ၾကာသလိုပင္။ ေ- ာက္ပတ္ထဲတြင္
စီးစီးပိုင္ပိုင္ၾကီး ရွိေနေသာ - ီးၾကီးေၾကာင့္ ခ်ဳိလြင့္Aိပ္မက္ေတြ လွပလို႔ေနသည္။
ခဏေနေတာ့ ခ်ဳိလြင့္ကို ဖုတ္ကနဲ နတ္ျပည္မွ ျပန္က်လာေAာင္ ထုိးခ်လိုက္သည္ကလည္း
ထို- ီးၾကီးပင္ျဖစ္သည္။ ေလးေလးမွန္မွန္ျဖင့္ ၀င္လုိက္ထြက္လိုက္ လုိးေနေသာ - ီးၾကီးေၾကာင့္ ခ်ဳိလြင္ သတိ
ျပန္ရလာသည္။ ခ်ဳိလြင္ မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူ႔ကို စိုးရိမ္တၾကီး ၾကည့္ေနသည့္ ဒြန္း၏ မ်က္၀န္း
မ်ားကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ Aခုနက ျပီးခ်င္တုိင္းျပီး၊ ျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ခဲ့သည္ကို သတိရလိုက္ျပီး ခ်ဳိလြင္
ေတာ္ေတာ္ရွက္သြားသည္မို႔

ႏႈတ္ခမ္းေလးကို

စူကာ

"ဘာလို႔

သည္ေလာက္ၾကည့္ေနရတာလဲ"ဟု

ရန္ေထာင္လုိက္၏။
ဒြန္းကလည္း

သူ႔Aပူႏွင့္သူ။

သူစိတ္ပူသည္ကေတာ့

ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္

ေသသြားမွာကိုပင္

ျဖစ္သည္။ Aရင္တုန္းက သူ႔- ီးတစ္၀က္Aထိ ဘယ္မိန္းကေလးမွ မခံႏိုင္ခဲ့။ Aခုေတာ့ ခုနစ္လက္မ
MYANMARCYBERMEDIA.COM 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ေက်ာ္Aထိ ခ်ဳိလြင္က ခံခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ျပီးေတာ့ ေသလုမတတ္ ေAာ္ဟစ္ေနေသးသည္။ ခ်ဳိလြင္
ေAာ္သည္မွာ နာလို႔လား၊ ေကာင္းလို႔လား၊ သူမသိေခ်။
ဒါတင္မက

သူတုိ႔လုပ္ေနတာ

Aေတာ္ပင္

ၾကာေလျပီ။

လက္ေ၀ွ႔ထုိးက်င့္ရာတြင္

ငါးမိနစ္

တစ္ဆက္ရွင္ က်င့္ေလ့ရွိေသာ ဒြန္းAတြက္ Aခ်ိန္မွန္းရတာ သိပ္မခက္ပါ။ Aနည္းဆံုး ဆယ့္ငါးမိနစ္မွ
နာရီ၀က္ခန္႔ရွိျပီဟု ဒြန္းခန္႔မွန္းမိသည္။ Aခုေတာ့ ခ်ဳိလြင္ သတိျပန္ရလာသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာAခါ
ဒြန္းသိပ္ေပ်ာ္သြားျပီး ႏွင္းဆီဖူးသ႑ာန္ ႏႈတ္ခမ္းေလးမ်ားကို ၾကင္ၾကင္နာနာ နမ္းလုိက္မိသည္။
ခ်ဳိလြင္က
တစ္ေယာက္

လိုလိုလားလားပင္

တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္

ျပန္လည္စုပ္ယူလိုက္၏။
ဖက္လိုက္မိၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္တြင္ေတာ့

တစ္ေယာက္ကို

A၀တ္Aစားမပါေသာ

ခႏၶာကိုယ္ႏွစ္ခု

တစ္သားတည္းပမာ ပူးကပ္လု႔သ
ိ ြား၏။ ခ်ဳိလြင့္လက္ေတြက ဒြန္းလက္မ်ားကို ဆုပ္ကာ သူမႏို႔ေတြေပၚ
တင္ေပးလိုက္မိသည္။ မာေတာင္ေနေသာ ႏို႔သီးေခါင္းကေလးမ်ားကို ဒြန္းက လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားျဖင့္
ေခ်ေပးလုိက္ေတာ့ ခ်ဳိလြင့္ဖင္ၾကီးေတြ ေကာ့လန္တက္လာသည္။
ခ်ဳိလြင္ ငံု႔ၾကည့္လုိက္ေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္၏ ဆီးစပ္မ်ားက ပူးကပ္ေနျပီ။ Aခုနက ပါးစပ္ျဖင့္ပင္
မငံုႏိုင္ေသာ ဒြန္း၏- ီးၾကီးတစ္ေခ်ာင္းလံုး သူမေ- ာက္ပတ္ထဲ ၀င္သြားသည္ကုိ ျပန္ေတြးမိေသာAခါ
ခ်ဳိလြင့္တစ္ကိုယ္လံုး တုန္ကာသြားသည္။ ေၾကာက္လုိ႔ေတာ့မဟုတ္၊ ဖီလင္ေတြ တက္လာေသာေၾကာင့္
ျဖစ္၏။ သည္Aခြင့္Aေရးကို Aရယူျပီး ဒြနး္ က နည္းနည္းဖိထည့္လုိက္သည္။
လက္ႏွစ္သစ္ေလာက္ Aက်န္တြင္ ခ်ဳိလြင့္မ်က္ႏွာကေလး ႐ႈံ႕မဲ့ကာ "ထပ္မသြင္းေတာ့နဲ႔" ဟု
တားေလေတာ့သည္။ ေပါင္ေတြကို ေစ့ထားျပီး ေ- ာက္ပတ္ကို Aတင္း႐ႈံ႕ထားသည္မုိ႔ ဒြန္း ဘာမွ
ဆက္လုပ္၍မရ။ မ်က္ႏွာကေလးငယ္ေနျပီး Aသနားခံေနေသာ ခ်ဳိလြင့မ
္ ်က္၀န္းေလးမ်ားကို ေတြ႕လုိက္ရ
ေသာAခါ ဒြန္းAသာကေလး ဆြဲထုတ္မိလုိက္သည္။
ဒြန္း၏ နဖူးမွ ေခြၽးမ်ား ခ်ဳိလြင့္ကိုယ္ေပၚ က်လာမွ သတိရလိုက္သည္။ သူမတစ္ကိုယ္လံုးလည္း
ေခြၽးေတြ၊ ေ- ာက္ရည္ေတြႏွင့္ ရႊဲေနေလျပီ။ ေAာက္ဖက္မွာေတာ့ ပူေလာင္Aိုကစ
္ ပ္ျပီး ေမြ႕ရာတစ္ခုလံုး
သူတုိ႔ကိုယ္မွထြက္ေသာ Aရည္မ်ဳိးစံုျဖင့္ Aုိင္ထြန္းေနေလ၏။ ဒြန္း၏နဖူးမွ ေခြၽးသီးမ်ားကို လက္ျဖင့္
သုတ္ေပးလိုက္ေတာ့ ဒြန္းက ျပံဳးလုိက္ျပီး Aသာကေလး တစ္ခ်က္ခ်င္း မထိတထိ ေဆာင့္ေပးလိုက္ရာ
ခ်ဳိလြင့္ထံမွ ညည္းသံေလးမ်ား ျပန္ၾကားရသည္။
"Aဟင့္ . . . Aဟင့္ . . . ကိုရယ္"
"ခ်ဳိေလး . . . ကိုယ့္ကို ခ်စ္လား"
"ခ်စ္လည္းခ်စ္တယ္၊ ေၾကာက္လည္းေၾကာက္တယ္။ ခ်စ္တာကေတာ့ ခ်ဳိ နည္းနည္းနာတာနဲ႔
ရပ္ေပးလို႔။ ေၾကာက္တာကေတာ့ . . . သူ႔ဟာၾကီးက သိပ္ၾကီးလို႔။ ျပီးေတာ့ . . ."
နားစိုက္ေထာင္ေနေသာ ဒြန္းကို ၾကည့္ရင္း ခ်ဳိလြင္က ညႇဳိ႕Aားျပင္းေသာ ညဳတုတု ေလသံေလးျဖင့္
"ကိုက သိပ္လုပ္ႏုိင္တာပဲ။ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ။ Aခုထိ မထြက္ေသးဘူး"

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
10 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ေျပာေနရင္းမွ ေရႊစင့္ကို သတိရသြားျပီး ခ်ဳိလြင္က နာရီကို လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ Aခ်ိန္Aေတာ္
လင့္သြားျပီကို သိေသာAခါ ခ်ဳိလြင့္စိတ္ထဲမွ ေျပာလိုက္မိ၏။
"ျမန္ျမန္လုပ္မွပဲ။ ဟိုေကာင္မ ဖင္ခံရာက ျပန္လာရင္ ဒုကၡ"
ခ်ဳိလြင့္Aေနျဖင့္ သည္- ီးကို မည္သူႏွင့္မွ် ေ၀မစားႏုိင္ေခ်။ ဒြန္းကို သူမသာလွ်င္ လက္၀ါးၾကီး
Aုပ္ထားခ်င္သည္။ ေရႊစင့္Aေနျဖင့္ Aလုိးခံခ်င္ပါက

- ိုးေပးမည့္သူေတြ မရွားပါ။ ေနာက္တစ္ခုက

ေရႊစင္က ေယာက္်ားေတြကို စြဲေAာင္လုပ္တတ္သည္မို႔ ေရႊစင့္ေနာက္ ဒြန္းပါသြားမည္ကို ခ်ဳိလြင္ စိုးရိမ္
ပါသည္။ ဒြန္းကေတာ့ ဒါေတြကို မသိ။
"မျပီးေသးဘူးလား ကိုရယ္"ဟု ညဳတုတု ေျပာလိုက္ေသာ Aသံေလးကို ၾကားေသာAခါ ဖတ္ကနဲ
ဖတ္ကနဲ Aားရ၀မ္းသာ ေဆာင့္ေတာ့၏။
Aြန္႔ကနဲ

Aြန္႔ကနဲ

Aသံထြက္လာကာ

ခ်ဳိလြင့္ေခါင္းကေလး

လန္က်သြားေတာ့သည္။

ေAာင့္ေAာင့္ျပီး နာသလုိ ေကာင္းသလုိၾကီး ျဖစ္ေနသျဖင့္ Aသံပင္ မထြက္ႏုိင္။ ဒြန္းက သိပ္မၾကမ္းလို႔သာ
ေတာ္ေတာ့သည္။ Aျပာကားေတြထဲကလို ၾကမ္းပါက Aသက္ပင္ ပါသြားေလာက္သည္။
Aတင္းထိုး၀င္လာေသာ

-

ီးၾကီးကို

ခ်ဳိလြင့္ေ-

ာက္ပတ္ၾကြက္သားေလးမ်ားက

Aတင္းညႇစ္

ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လံုး၀ေပ်ာ့က်မသြား။ သံမဏိေခ်ာင္းပမာ မာေတာင္ေနေသာ - ီးၾကီးသည္ လံွရွည္
တစ္ခုက ပိုးစကုိ ထုိးခြဲသလို ခ်ဳိလြင့္ ေ- ာက္ပတ္Aဆံုးတုိင္ ဒုတ္ဒုတ္ထိ ၀င္ေရာက္သြားေလသည္။
ခ်ဳိလြင္သည္ ေပါင္ကိုကားျပီး ေ- ာက္ပတ္ကုိ ႐ႈံ႕ကာ ညႇစ္ရသည့္ Aရသာကို သိလာျပီမို႔ ေျခေထာက္
ႏွစ္ေခ်ာင္းကို တစ္တီတူးပမာ မုိးေပၚေထာင္ေပးလိုက္၏။ ဒြန္းAေနျဖင့္ လႈပ္ရွားရတာ ပိုလြတ္လပ္သြားျပီး
- ီးၾကီးက ခ်ဳိလြင့္ ဂလုိင္ေလးAတြင္း ေမႊေႏွာက္ေတာ့သည္။
ခ်ဳိလြင္ေသာ ညည္းသံေလးမ်ားက Aခန္းတြင္း ပ်ံ႕လြင့္သြားသည္။ Aသံပိုင္ရွင္ မိန္းမေခ်ာေလး
မွာမူ ေခါင္းထဲမွာ ခ်ာခ်ာလည္ကာ ဘာေတြကို လုပ္မိလို႔ လုပ္မိမွန္းပင္ မသိေတာ့ေခ်။ ဒြန္းကို ကုတ္ဖဲ့လိုက္၊
Aိပ္ရာခင္းေတြကို ဆုပ္နယ္ေခ်မြလိုက္၊ ေ- ာက္ရည္ေတြကို ပန္းထုတ္လိုက္၊ ေနာက္ဆံုးတြင္ တံေတြး
မ်ားပင္ ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္မွ စီးက်လာသည္။ ခ်ဳိလြင္ျပီးျပန္ပါျပီ။
ဒြန္းကား မျပီးေသးေခ်။ မိုင္တစ္ရာခရီးကို ေျပးလိုက္ရသည့္Aလား ခ်ဳိလြင့္ရင္ထဲတြင္ ေမာဟုိက္
လို႔ေနသည္။ ဒါေတာင္ သူမက Aိပ္ရာေပၚလွဲကာ ေပါင္ကားျပီး ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။ Aေပၚမွ တက္ေဆာင့္
ေနသူကေတာ့ ဘယ္လိုAင္Aားမ်ဳိးနဲ႔ ေဆာင့္နိုင္သည္မသိ။ နာရီ၀က္လည္း ေက်ာ္ျပီ။ ခ်ဳိလြင္ျပီးတာလဲ
သံုးခါရွိျပီ။ ေတာ္ပါေတာ့ ကိုရယ္။ ျပီးလိုက္ပါေတာ့။
"မျပီးေသးဘူးလား ကိုရယ္။ ခ်ဳိလြင္ ေမာလွျပီ။ ေAာင့္လဲ ေAာင့္ေနျပီ။"
ေမာဟိုက္စြာ ေျပာလာေသာ ခ်စ္သူကေလးကိုၾကည့္ရင္း ဒြန္းရင္ထဲမွာ ခ်စ္ျခင္းေတြ ယိုဖိတလ
္ ို႔
လာသည္။ တကယ္ေတာ့ သူလည္း Aရမ္းေမာေနပါျပီ။ နာရီ၀က္ေက်ာ္ေAာင္ မရပ္မနား Aေပၚမွ
ေဆာင့္ေနရတာ မေမာပဲ ဘယ္ခံႏုိင္ပါမည္တုန္း။ မိန္းကေလးေတြက ေယာက္်ားေတြနဲ႔ မတူပဲ ထပ္ခါထပ္ခါ
ျပီးႏုိင္သည္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ၾကာၾကာခံခ်င္ၾကသည္ဟု ၾကားဖူးသျဖင့္ တတ္သမွ် မွတသ
္ မွ်နည္းေတြျဖင့္

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
11 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD
သုက္ကို

Aတင္းေAာင့္ထားရျခင္း

ျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့

Aခ်စ္ကေလးက

ေတာင္းဆုိလာသည္မို႔

ျပီးလိုက္ေတာ့မည္ဟု ေတြးရင္း စိတ္ကို ေလွ်ာ့လိုက္သည္။
စိတ္ေလွ်ာ့လိုက္သည္

ဆုိေတာ့မွ

ေဆာင့္ခ်က္ေတြက

ပိုျပင္းလာသည္။

ဒြန္း၏

ၾကီးမား

ရွည္လ်ားေသာ - ီးၾကီးသည္ ခ်ဳိလြင့္ေ- ာက္ပတ္ကေလး၏ Aဆံုးထိ ၀င္လာျပီး သားAိမ္ေခါင္းကေလးကို
ထိုးမိလို႔ေနသည္။
ပထမေတာ့ ခ်ဳိလြင္ မ်က္ျဖဴလန္သြားေAာင္ကို ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ Aရွိန္က
ပိုပိုျပင္းလာေတာ့ နာလာသည္။ သည္Aခ်ိန္မွာ ရပ္ခိုင္းလိုကလ
္ ွ်င္ ဒြန္းတစ္ေယာက္ တိုးလိုးတန္းလန္းၾကီး
ျဖစ္သြားမည္ကို သိသျဖင့္ လံုး၀မေAာ္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ႏႈတ္ခမ္း ေလးကို ကိုက္ကာ ေAာင့္ခံသည္။
ပထမတစ္ခ်က္၊ ႏွစ္ခ်က္၊ ေနာက္ေတာ့ ငါးခ်က္၊ ဆယ္ခ်က္။ မျပီးႏုိင္ေသး။ ခါးကေလးကို လိမ္တြန္႔ကာ
ေနာက္ဆုတ္ရန္ ဟန္ျပင္ခိုက္မွာပင္ ဒြန္းကလည္း ဖိသိပ္ျပီး သုက္ေတြကို ပန္းထုတ္လိုက္ေသာAခါ
ခ်ဳိလြင့္Aသည္းႏွလံုးေတြ ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္ကုန္သည္။
သာမန္Aားျဖင့္ဆုိလွ်င္ သားAိမ္ေခါင္းကေလးက ဆံခ်ည္မွ်င္ငါးမွ်င္စာသာ ပြင့္သည္။ ယခုေတာ့
ဒြန္း၏ ဒုတ္ရွည္ၾကီးက တဒုတ္ဒုတ္ျဖင့္ တံခါးလာေခါက္ ေနသျဖင့္ မပြင့္ခ်င္ပြင့္ခ်င္ျဖင့္ ဟတတကေလး
ျဖစ္လာရသည္။ ထုိAခ်ိန္တြင္ - ီးၾကီးက Aတင္းဖိသိပ္လာေတာ့ Aေပါက္ကေလး ပိုပြင့္သြားကာ - ီးထိပ္မွ
ဆီးထြက္ေပါက္ႏွင့္

သားAိမ္ေခါင္း၀ေလး

တည့္တည့္ျဖစ္သြားရ၏။

သုက္ရည္ေတြကို

သားAိမ္ထဲ

တည့္တည့္ေရာက္ေAာင္ သဘာ၀က ဖန္တီးေပးထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိနစ္သံုးဆယ္ေက်ာ္ ေလးဆယ္
နီးပါး ေဆာင့္- ိုးေနခ်ိန္Aတြင္း၀ယ္ ဒြန္း၏သုက္ေကာင္မ်ားသည္ စတုိခန္းျဖစ္ေသာ Uႏွစ္လံုးထဲမွ ထြက္လာ
ျပီးေနာက္ ပန္းထြက္ရန္ တာစူထားရာ Aခုလို တာလႊတ္လိုက္ေသာAခါ ေ၀ါကနဲ ထြက္သြား။ ရမက္
မီးေၾကာင့္ ပူေလာင္ေနျပီး Aရွိန္ကေတာ့ မီးသတ္ပိုက္ျဖင့္ ပက္လုိက္သည့္Aလား Aားျပင္းလွ၏။
ခ်ဳိလြင္ကေတာ့ ယခင့္ယခင္ Aခါမ်ားကထက္ ပိုျပီး ခံစားလိုက္ရသည္။ ယခင္တုန္းက ျပီးတာ
ေတြက တာက်ဳိးသလို၊ ဆည္ေပါက္သလို၊ ျပီးသည္ဆုိပါလွ်င္ သည္တစ္ခါကေတာ့ မီးေတာင္ေပါက္တာမ်ဳိး
ျဖစ္သည္။ ပြက္ပြက္ဆူေနသေယာင္ ထင္ရေသာ သုက္ရည္မ်ား သားAိမ္ထဲ Aေျပး၀င္လာေသာ ခံစားမႈက
Aင္ဒိုနီးရွားဆူနာမီျဖစ္ေစေသာ မီးေတာင္ၾကီးေပါက္သလိုပင္။ ယခင့္ယခင္Aခါမ်ားကထက္ Aဆေပါင္း
မ်ားစြာ သာလြန္ေသာ ျပီးျခင္းျဖင့္ ျပီးသြားျပီးေနာက္ ခ်ဳိလြင့္စိတ္ေတြ ခႏၶာကိုယ္မွ ခဏခြဲခြာသြားသည္။
သည္လိုAရသာမ်ဳိးကို ေတာ္ေတာ္တန္တန္မိန္းမေတြ ခံစားဖူးမွာ မဟုတ္ဘူးဟု ေတြးမိရင္းက ခ်ဳိလြင္သည္
ဒြန္းကို Aရမ္းစြဲမက္သြားေတာ့၏။ ခံစားရတာေတြ မ်ားလြန္းသျဖင့္ ခ်ဳိလြင့္ခႏၶာကိုယ္ကား ေျခကုန္လက္ပန္း
က်သြားေလျပီ။ ဖားေပါင္စင္းကေလးတစ္ေကာင္လုိ ေျခကားယား လက္ကားယားျဖင့္ ကုတင္ေပၚတြင္
A႐ုပ္ၾကိဳးျပတ္ မလႈပ္မယွက္ ျဖစ္ေနေတာ့၏။
ဒြန္းသည္လည္း ေဟာဟဲဆုိက္ေAာင္ ေမာသြားသျဖင့္ သုက္ရည္ေတြကို ပန္းထုတ္ျပီးေနာက္
ခ်ဳိလြင့္ကိုယ္ေပၚ ေမွာက္က်သြား၏။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ရင္ခုံသံႏွစ္ခုက ထပ္တူထပ္မွ်ပင္။ ျမင္းခြာသံ
ေတြလို ဒုတ္ဒုတ္ ဒုတ္ဒုတ္ႏွင့္ ျပိဳင္တူခုန္ေနၾက၏။ ေနာက္ထပ္ ခုန္ေနေသာ ေနရာတစ္ခု ရွိပါေသးသည္။
ယင္းကား ခ်ဳိလြင့္ေ- ာက္ပတ္ထဲတြင္ ျမဳပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ဒြန္း၏ညီေတာ္ေမာင္ပင္ ျဖစ္သည္။ မိနစ္
ေလးဆယ္ - ုးိ ျပီးတာေတာင္ ဒြန္းက မေက်နပ္ေသးပါ။ ခဏနားျပီး ထပ္ေဆာ္ရန္ ၾကံေနပါ၏။ Aေမာ
နည္းနည္းေျပေတာ့ ဒြန္း၏လက္မ်ားက ခ်ဳိလြင့္ႏုိ႔ေတြကို ဆုပ္ညႇစ္ေပးလိုက္သည္။ မည္သည့္တံု႔ျပန္မႈမွ မရ။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
12 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ခ်ဳိလြင့္နဖူးကို နမ္းလိုက္သည္။ Aရင္က Aတုိင္းပဲ။ ရင္သားႏုႏုကေလးမ်ားႏွင့္ ပုခံုးသားလံုးလံုးကေလး
ေတြကို

ပြတ္သပ္ေပးရင္း

ေ-ာက္ပတ္ထဲမွ

ႏႈတ္ခမ္းေလးကို

ညီေလးကို

Aားျဖင့္

နည္းနည္းဆြဲထတ
ု ္ကာ

စုပ္ယူလိုက္သည္။

ျပန္ေဆာင့္လုိက္သည္။

တုတ္တုတ္မွ်

မလႈပ္။

ဘာမွမထူးေခ်။

ခ်ဳိလြင္

တစ္ေယာက္ သတိလစ္ကာ ေလာကၾကီးႏွင့္ Aဆက္ျပတ္သြားျပီ ျဖစ္ေလသည္။
ဒြန္းက ငံု႔ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ေသြးစမ်ား ေတြ႕လိုက္ရ၏။ ေသခ်ာျဖဲၾကည့္ေတာ့ ခ်ဳိလြင့္ေ- ာက္ပတ္
Aနားသားတြင္ ပြန္းေနသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ နည္းနည္းကေလးကြဲေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ရွဴးတစ္စ
ယူကာ ဖိထားလိုက္ေတာ့ ခဏAၾကာတြင္ တိတ္သြားသည္။ ခ်ဳိလြင္ကေတာ့ တစ္ခ်ိန္လံုးပင္ Aိပ္ရာမွ
မႏိုးပါ။ ေျခကုန္လက္ပန္း က်ေနေသာ ခ်စ္သူေလးကို ဒြန္းကမႏႈိးခ်င္ေတာ့။ ေရခ်ဳိးခန္းထဲ ေျခဖ်ားေထာက္
၀င္ကာ ေရခ်ဳိးျပီး Aသာကေလး ျပန္ထြက္လာခဲ့သည္။ သူ႔ဖုန္းနံပါတ္ကို ခ်ဳိလြင့္စားပြဲေပၚ ေရးထားခဲ့
ျပီးေနာက္ Aသာကေလး ထြက္သြားေလ၏။
ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္
ေနာက္ဆံုးတြင္

ဒြန္းက

Aိပ္မက္ကမၻာတြင္

ခ်ဳိလြင့္ပုခံုးကို

ဒြန္းႏွင့္

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း

Aခ်ီေပါင္း

လႈပ္ခါျပီး

မေရမတြက္ႏုိင္ေAာင္ဆြဲျပီး

"ကိုယ့္ကိုခ်စ္ရဲ႕လား။

ေျဖပါUီး"ဟု

ေမးေလ၏။ ခ်ဳိလြင္ကလည္း ေလသံေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးျဖင့္ "ခ်စ္တာေပါ့ကိုရယ္ . . . ကိုေရာ ခ်ဳိလြင့္ကို
ခ်စ္ရဲ႕လား။ ခ်စ္ရင္ ထပ္လုပ္ေပးေနာ္"ဟု ညဳလုိက္ေလသည္။
ေျပာေနရင္းတန္းလန္းမွ ခ်ဳိလြင္ လန္႔ႏိုးလာျပီး မ်က္လံုးကုိ ဖြင့္ၾကည့္လုိက္ရာတြင္ သူ႔Aား ခပ္စူးစူး
စိုက္ၾကည့္ေနေသာ

ေရႊစင္ကို

ျမင္လိုက္ရ၏။

Aခုနက

ခ်ဳိလြင့္ပုခံုးကို

လႈပ္သူမွာလည္း

ေရႊစင္ပင္

ျဖစ္ပါသည္။
"ေကာင္မ . . . ဘယ္လိုျဖစ္ေနတာလဲ။ နင့္ေပါင္ၾကားထဲမွာလဲ ျမင္လို႔ေတာင္ မေကာင္းဘူး။
ေသြးေတြေရာ၊ ဟိုAရည္ေတြေရာ။ ေမြ႕ရာလဲ ပစ္ရပါျပီ"
ေရႊစင့္စကားေၾကာင့္ ခ်ဳိလြင့္ပါးကေလးမ်ား နီရဲတြတ္သြားသည္။ ေAာက္ကုိ ငံု႔ၾကည့္ေတာ့လဲ
ေမြ႕ရာေပၚမွ

Aကြက္ၾကီးက

နည္းတာၾကီးမဟုတ္။

ေမြ႕ရာေAာက္ပိုင္း

တစ္ခုလံုး

စိုရႊဲေနကာ

လရည္နံ႔ေတြက မႊန္ထူလို႔ေနသည္။
ေရႊစင္က ထပ္ေမးလိုက္သည္။ "နင့္ကို ဘယ္ႏွခ်ီေလာက္ - ိုးသြားသလဲ"
"ငါ ျပီးသြားတာ ေလးခ်ီထက္ေတာ့ မနည္းႏုိင္ဘူး။ သူကေတာ့ ႏွစ္ခ်ီျပီးတယ္"
"ဘယ္လိုမ်ဳိး - ိုးသြားတာလဲ။ ေခြး - ိုးလား၊ ျမင္းစီးေသးလား"
"ဟင့္Aင္း . . . ငါ ပက္လက္လွန္ေပးထားတာကို Aေပၚကေန သူေဆာင့္သြားတာ။ သူ႔ဟာၾကီးက
Aရမ္းၾကီးတာပဲ။ ငါဘယ္လိုမွ မေတာင့္ထားႏုိင္ဘူး"
"ဘယ္ေလာက္ၾကာသြားသလဲ"
ခ်ဳိလြင္က နာရီကို လွမ္းၾကည့္လုိက္သည္။ ဒြန္းထြက္သြားတာ ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ပဲ ရွိUီးမည္။
ေတာ္ပါေသးရဲ႕။ မဟုတ္ရင္ သည္ေရႊစင္ဆိုတဲ့ ျပည့္တန္ဆာနဲ႔ ေတြ႕ေနUီးမယ္ဟု စိတ္ထဲမွ ေတြးလိုက္ရင္း
MYANMARCYBERMEDIA.COM 
13 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD
"တစ္နာရီနီးပါးၾကာမယ္ထင္တယ္။

မိနစ္ေလးဆယ္ေလာက္မွာ

ငါသံုးခါျပီးတာ

မွတ္မိတယ္။

Aဲသည္ေနာက္မွာ တစ္ခါ ထပ္ျပီးေသးတယ္။ . . . ငါေရသြားခ်ဳိးလိုက္Uီးမယ္ဟာ"
ေျပာရင္းမွ

ခ်ဳိလြင္က

မတ္တတ္ထရပ္လိုက္ေသာAခါ

ဒူးေတြေခ်ာင္ေနသျဖင့္

တစ္ခ်က္

ယိုင္သြား၏။ ကုတင္ေAာက္က ဖိနပ္ကို ရွာေနရင္းမွ ေပါင္ၾကားထဲမွ ပူေႏြးေသာ ခံစားမႈက ေပါင္ရင္းႏွင့္
ေျခေထာက္မ်ားဆီ ျပန္႔လာသျဖင့္ ငံု႔ၾကည့္လုိက္ေတာ့ Aျဖဴေရာင္ပ်စ္ပ်စ္Aရည္မ်ား ေ- ာက္ပတ္ထဲမွ
စီးထြက္လာသည္ကို

ေတြ႕လိုက္ရေလသည္။

သည္ျမင္ကြင္းကို

ေရႊစင္က

မ်က္ေစ့ေဒါက္ေထာက္

ၾကည့္ေနသျဖင့္ ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္ Aေနခက္သြားကာ ေရခ်ဳိးခန္းထဲ ခပ္သုတ္သုတ္ ၀င္လိုက္ရ၏။
သည္ၾကားထဲ ေပါင္ေၾကာေတြ တင္းေနသျဖင့္ ကြတကြတ ျဖစ္ေနေသးသည္။
ေရခ်ဳိးေနရင္း ခ်ဳိလြင္သည္ ဒြန္းကို သတိရေနေလ၏။ ေ- ာက္ပတ္ကေလးကို ပြတ္ရင္း - ိုးခဲ့သည္
မ်ားကို ျပန္လည္သတိရေနခ်ိန္၌ ဒြန္းသည္လည္း သူ႔Aခန္းထဲတြင္ ဂြင္းထုရင္း ဖီလင္တက္ေနေလသည္။
ခ်စ္သူႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ သတိရေနခ်ိန္တြင္ ေရႊစင္က ၾကား၀င္လာေတာ့သည္။
ခုနက ကုတင္ေပၚတြင္ ေပပြေနျပီး Aိပ္ေမာက်ေနေသာ ခ်ဳိလြင့္ပံုစံကုိ ျမင္လုိက္ရသည္တြင္ ေရႊစင္
တစ္ေယာက္

Aံ့Aားသင့္သြားသည္။

တစ္ဆက္တည္းပင္

မိန္းမတစ္ေယာက္ကို

သည္ေလာက္Aထိ

စြဲမက္ဖြယ္ လုိးေပးႏုိင္ေသာ ဒြန္း၏- ီးကိုလည္း စမ္းသပ္ခ်င္လာသည္။ ယခင္ကတည္းက စမ္းသပ္ခ်င္ပါ
ေသာ္လည္း ယခုမူကား Aရမ္းကို စမ္းသပ္ခ်င္လာျပီ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိAခ်ိန္တြင္ ဒြန္း၏ ဖံုးနံပါတ္ကို
ခ်ဳိလြင့္စားပြဲေပၚတြင္ ေတြ႕လုိက္ရေသာAခါ Aခ်ဳိရွာ သကာေတြ႕သကဲ့သုိ႔ ရွိေပေတာ့သည္။
"ခ်ဳိလြင္ . . . သည္ေန႔ တနလၤာေန႔။ နင္ ကြန္ျပဴတာ သင္တန္းရွိတယ္မဟုတ္လား"
"ေAး . . . ဟုတ္သားပဲ။ ေမ့ေနလိုက္တာ"
ခ်ဳိလြင္သည္ ကပ်ာကယာျဖင့္ ေရခ်ဳိးခန္းထဲမွ ထြက္လာျပီး A၀တ္Aစား၀တ္ကာ ဘတ္စကား
ဂိတ္ဆီ ေျပးေတာ့၏။ ေရႊစင္တစ္ေယာက္ ေက်နပ္စြာ ျပံဳးလုိက္ျပီး တယ္လီဖုန္းကို ေကာက္ကုိင္လုိက္သည္။
ဒြန္း ဂြင္းထုလို႔ ျပီးခါစတြင္ ဖုန္းျမည္လာသျဖင့္ ဒြန္း ကိုင္လိုက္သည္။
"ဒြန္းလား . . . ခ်ဳိလြင္ႏိုးျပီ။ . . . Aခုလာခဲ့ေနာ္။ . . . ေစာင့္ေနမယ္"
တစ္ဖက္မွ

ဖုန္းခ်သြားသည္Aထိ

ဒြန္းစကားမေျပာႏုိင္ပါ။

Aံ့Aားသင့္လြန္းေနသျဖင့္

ပါးစပ္

Aေဟာင္းသား ျဖစ္ေနမိသည္။ Aေတာ္ၾကာမွ ေဘာင္းဘီကုိ ဆြဲတင္ကာ ကားေသာ့ကုိ လုိက္ရွာမိသည္။
ခ်ဳိလြင့္Aခန္းသို႔ ေရာက္ေသာAခါ ခပ္ဟဟေလး ဖြင့္ထားေသာ Aခန္းတံခါးကို ေတြ႕ရသည္ႏွင့္
Aသာကေလး လွမ္း၀င္လုိက္သည္။ Aခန္းထဲသို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ ေရေမႊးနံ႔ႏွင့္ လရည္နံ႔ေတြ မႊန္ထူ
ေနေAာင္ ရေလ၏။ Aခန္းထဲတြင္ မည္သူ႔ကိုမွ် မေတြ႕ရေခ်။ သို႔ေသာ္ ေရခ်ဳိးခန္းထဲတြင္ လူတစ္ေယာက္
ေရခ်ဳိးေနသံ ၾကားရသည္။ Aခန္းတံခါးကို Aထဲမွ ေသာ့ခတ္ထားသျဖင့္ ၀င္လုိ႔ေတာ့ မရေခ်။
ဒြန္းသည္

Aိပ္ခန္းထဲ

ျပန္၀င္လာကာ

A၀တ္Aစားမ်ားကို

ခြၽတ္လိုက္၏။

ထုိ႔ေနာ္ ခ်ဳိလြင့္

ကုိယ္ေငြ႕ျဖင့္ ပူေႏြးေနဆဲ Aိပ္ရာေပၚ တက္လွဲေနလိုက္သည္။ နည္းနည္းခ်မ္းသလုိ ရွိလာသျဖင့္ ေစာင္ျခံဳ

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
14 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ထားလိုက္မိသည္။ သည့္ေနာက္တြင္ေတာ့ မ်က္လံုးမ်ားကို မွိတ္ကာ ခဏနားလိုက္ရင္း ဖ်တ္ကနဲ Aိပ္ေပ်ာ္
သြားေလသည္။
မည္မွ်ၾကာေAာင္ Aိပ္ေပ်ာ္ေနမိမွန္း မသိပါေခ်။ ႏူးညံ့ေသာ လက္ႏွစ္ဖက္က ဖြားဖက္ေတာ္ကို
(ေစာင္ေပၚမွ)ပြတ္သပ္ဆုပ္နယ္ေနသည္ကို

ခံစားရေတာ့မွ

ဒြန္းႏိုးလာသည္။

ေခါင္းေထာင္ေနေသာ

သူ႔ညီေတာ္ေမာင္ကို ျပဳစုေနေသာ လက္ကေလးမ်ား ပိုင္ရွင္ကေတာ့ ပရိတ္သတ္ၾကီး Aၾကိဳက္ျဖစ္ေသာ
ေရႊစင္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
"မီးက ေရႊစင္ပါ။ ခ်ဳိလြင့္သူငယ္ခ်င္းေပါ့။ ကိုဒြန္းကို Aရင္ဆံုး ခ်စ္ခဲ့မိတာ မီးပါ။ ဟိုေကာင္မ
ခ်ဳိလြင္က Aရင္Uီးသြားတယ္။ Aခုေတာ့ သူဘာတတ္ႏိုင္ေသးသလဲ။ ကိုဒြန္းက မီးဆီ ေရာက္လာျပီပဲေလ။
ခ်ဳိလြင့္ထက္ သာေAာင္ လုပ္ေပးမယ္"
ေရႊစင္သည္

တိုးညႇင္းစြာ

ေျပာရင္းက

သူ႔ကိုယ္မွာ

ပတ္ထားေသာ

Aျဖဴေရာင္တဘက္ကို

ဆြဲခြၽတ္လုိက္၏။ မိေမြးတုိင္း ဖေမြးတုိင္း ျဖစ္သြားေသာ သူမ၏ Aလွသည္ ဒြန္းကို ပါးစပ္Aေဟာင္းသား
ျဖစ္သြားေစေလသည္။ ေရႊစင္၏ ဖင္မ်ားႏွင့္ ႏုိ႔မ်ားက ခ်ဳိလြင့္ထက္ ပိုသာသည္။ AသားAေရာင္ကလည္း
နည္းနည္းကေလး ပိုညဳိျပီး ေ- ာက္ေမႊးမ်ားကို AေသAခ်ာ ရိတ္ထားသျဖင့္ Aေမေပးေသာ လယ္ကြက္
ကေလးက လွပသပ္ရပ္လုိ႔ေနသည္။ ဒြန္း၏ ညီေတာ္ေမာင္က လွံတံရွည္လုိ ေထာင္တက္လာျပီး တုိက္ပြဲ
၀င္ရန္ Aသင့္ျဖစ္ေနေလျပီ။
ေစာင္ကို လွန္လုိက္ေသာ ေရႊစင့္လက္ကေလးမ်ား တုန္ယင္လို႔ေနသည္။
"Aုိး . . . Aၾကီးၾကီးပါလား"
ေရႊစင့္ပါးစပ္ကေလး ပြင့္ဟသြားျပီး Aာေမဋိတ္သံကေလး ထြကက
္ ်လာသည္။ ဒြန္းက Aခ်ိန
မဆုိင္းဘဲ ဟေနေသာ ပါးစပ္ကေလးထဲသုိ႔ သူ႔- ီးၾကီးကို ထိုးသြင္းလုိက္၏။ ေရႊစင္ ပါးစပ္ျပန္ပိတ္၍
မရေတာ့။ ဒြန္း၏- ီးၾကီးကို မႏုိင့္တႏုိင္ စုပ္ေနရေတာ့သည္။ - ီးစုပ္ျခင္းသည္ ေရႊစင္၏ Aထူးျပဳဘာသာရပ္
တစ္ခု ျဖစ္သည့္Aားေလ်ာ္စြာ ခ်ဳိလြင့္ထက္သာေAာင္ စုပ္ျပႏုိင္ပါသည္။ ေျခာက္လက္မေက်ာ္ေက်ာ္ - ီးကို
ပါးစပ္ျဖင့္ ခပ္ျပင္းျပင္းကေလး စုပ္ယူလုိက္၊ ျပန္ထုတ္လိုက္၊ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ျပန္ေဆာင့္ထည့္လိုက္လုပ္ရင္း
ဒြန္းကို Aကဲခတ္လိုက္သည္။ ဒြန္းကေတာ့ ဘာမွသိပ္ထူးျခားပံုမရေခ်။ ေရႊစင္သည္ Aသက္ျပင္းျပင္း
တစ္ခ်က္႐ိႈက္ကာ ပါးစပ္ကို ထပ္ျဖဲရင္း ပိုလို႔စုပ္ယူလိုက္သည္။
တကယ္ကေတာ့ ဒြန္းဟန္ေဆာင္ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ သူ႔ရင္ထဲမွာ Aရမ္းကို ထိလို႔ေနသည္။
သည္လို ဖာသည္စုပ္သည့္ဟန္ျဖင့္ စုပ္ေပးတာကို ဒြန္းတစ္ခါမွ မခံဖူးပါ။ - ီးဒ- ္ဖ်ားက ေရႊစင့္Aာေခါင္ထဲ
Aထိ ၀င္သြားသျဖင့္ ခံစားမႈက Aရမ္းကို ထိမိလုိ႔ေနသည္။ ေရႊစင္က မၾကာခင္မွာ ဒြန္းျပီသြားလိမ့္မည္ဟု
ထင္သျဖင့္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကေလး စုပ္ေပးေနေသာ္လည္း ဒြန္းက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မျပီးပါေခ်။ ေန႔လည္တုန္းက
ခ်ဳိလြငန
္ ဲ႔ စခန္းသြားျပီး Aိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ တစ္ခ်ီဆြဲထားသျဖင့္ သည္တစ္ခါ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မထြက္ႏုိင္။
ဆယ့္ငါးမိနစ္ခန္႔ စုပ္ေပး၍ လရည္မထြက္ေသာAခါတြင္ကား ေရႊစင္ လက္ေျမႇာက္လုိက္ရေတာ့၏။
သည္တစ္ခ်ိန္သည္ ေရႊစင့္ဘ၀တြင္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ကို ပထမဆံုး Aံ့ၾသခ်ီးက်ဴးမိျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။ ေရႊစင့္ေ- ာက္ပတ္ထဲတြင္ ေမွ်ာ့ပါသည္ဟု မၾကာခဏ Aေျပာခံရေသာ္လည္း တကယ္ကေတာ့

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
15 

hOtRoD

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

ဘာဂ်ာစြမ္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ - ီးစုပ္ျခင္းကို ပါရမီပါသူ ေရႊစင့္Aေနျဖင့္ ဘယ္လုိ- ီးမ်ဳိးမဆို ငါစုပ္လိုက္ရင္
ေပ်ာ့သြားေစရမယ္ဟု ၾကိမ္း၀ါးေလ့ရွိသည္။ သည္တစ္ေယာက္ႏွင့္မွ ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္ၾကာသည္Aထိ
မထြက္ႏုိင္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရႊစင့္Aာေခါင္ေတြ က်ိန္းစပ္လာသျဖင့္ ပါးစပ္ထဲမွ ထုတ္ေပးလိုက္ရသည္။
သို႔ေသာ္ စိတ္ကေတာ့ မေလွ်ာ့ေသး။ - ီးကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ ကိုင္ကာ ေျပာင္းတိုက္ေပးေန
ေသး၏။ ဒြန္းက ရယ္လုိက္ျပီးေနာက္ ခပ္ျဖည္းျဖည္း ေျပာလုိက္သည္။
"ဖင္ကုန္းေပး"
ေရႊစင္သည္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ႏွင့္ Aိပ္ရာ၀င္ရမည္ ဆုိပါက ဘယ္တုန္းကမွ် ေနာက္မတြန္႔ခဲ့။
သူမကိုယ္သူမ Aျပည့္A၀ ယံုၾကည္မႈရွိသည္ခ်ည္း။ ယခုေတာ့ ဒြန္း၏ေလွာင္ရယ္သံကို ၾကားလုိက္ရေသာ
Aခါ ေရႊစင္နည္းနည္း တြန္႔သြားသည္။ သည္ေလာက္ ၾကီးတဲ့- ီးနဲ႔ A - ိုးခံရမည္ဆုိေတာ့လဲ ေရႊစင္
တြန္႔ေလာက္ပါသည္။ Aေယာင္ေယာင္Aမွားမွားျဖင့္ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာပဲ ဖင္ကုန္း၊ ေလးဖက္ေထာက္ေပး
လိုက္ေတာ့ ဒြန္း နည္းနည္းစိတ္ပ်က္သြားသည္။
"ကုတင္ေပၚ တက္ေလကြာ။ မဟုတ္ရင္ ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ဒူးေတြပြန္းကုန္မယ္"
ေရႊစင္က ကပ်ာကယာ ကုတင္ေပၚတက္လိုက္သည္။ ခါးကိုခြက္ကာ ဖင္ကုိ ေကာ့ေပးလိုက္ေသာ
Aခါ ေရေဆးထားေသာ ေရႊစင့္ေ- ာက္ပတ္ကေလးက ခ႐ုသင္းေလးပမာ ေစ့ေတ့ေတ့ေလး ျဖစ္ေန၏။
Aလုိးခံဖူးေသာ စAို၀ေလးကလည္း စူထြက္လုိ႔ေနသည္။ စိတ္လႈပ္ရွားေနသည့္Aတြက္ ေရႊစင့္ဖင္ၾကီး
ေတြက ဘယ္ညာယမ္းလ်က္ရွိ၏။ သူမကို Aျပတ္ဖုိက္ေတာ့မည္ဟု ဒြန္းက ေမာင္းတင္ကာ သူ႔ညီကို
Aရင္းမွ ကုိင္ျပီး ဒ- ္ျမဳပ္႐ုံသြင္းကာ ေမႊေႏွာက္ေပးလုိက္သည္။ လက္ကလည္း စAုိ၀ေလးကို ဖိေပး
လိုက္ေတာ့ ေရႊစင့္ႏႈတ္မွ Aားကနဲ၊ Aုိကနဲ ေAာ္ကာ ဖင္ကုိ ယမ္းေပးသည္။ ဒြန္းက သူမခါးကိုကိုင္ကာ
ခပ္ျမန္ျမန္ေလး ထိုးသြင္းလုိက္ေတာ့ - ီးတစ္၀က္ေလာက္ ၀င္သြား၏။
"Aား . . . နာတယ္" ေရႊစင္က ေAာ္ကာ ဒြန္းကို ခါထုတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘာမွလုပ္၍မရ။
ဖင္ကုန္းေပးထားတာမို႔ ေပါင္ေစ့လို႔လည္းမရ။ ဒြန္းကိုလည္း တြန္းထုတ္လို႔မရ။ နာတာကို ေAာ္ဟစ္ရင္း
- ီးကုိ ေ- ာက္ပတ္နဲ႔ ညႇပ္တာေလာက္ပဲ တတ္ႏုိင္သည္။ Aရသာေတြ႕သြားေသာ ဒြန္းက ဆက္မသြင္း
ေတာ့ဘဲ ခပ္ျမန္ျမန္ ျပန္ေညႇာင့္ေပးလိုက္ေတာ့ ေရႊစင့္ခါးကေလး ပိုခြက္လို႔သြားသည္။ ျပီးခ်င္လာတာမို႔
ခါးကို ေမႊ႕ယမ္းေပးရင္း - ီးကို ညႇပ္ညႇပ္ဆြဲလိုက္သည္။ ဒြန္းကလဲ ေရႊစင္ခံႏုိင္သေလာက္သာ ခပ္သြက္သြက္
ဆြဲလိုက္ရာ ဆယ္ခ်က္၊ ဆယ့္ငါးခ်က္ေလာက္Aတြင္း ေရႊစင္တစ္ေယာက္ ကိစၥျပီးေျမာက္လို႔သြားသည္။
"Aား . . . ျပီးျပီ . . . Aု Aု"
ေရႊစင္က ေခါင္းAံုးၾကားထဲ မ်က္ႏွာAပ္ကာ ေAာ္လုိက္၏။ ျပီးသြားတာ ျမန္လြန္းသျဖင့္ သူမကိုယ္
သူမ Aားမရပါ။ Aရင္ကဆုိလွ်င္ ေယာက္်ားေတြက Aခုပဲ - ိုး၊ Aခုပဲ ထြက္တယ္ဟု ေလွာင္ရယ္ခဲ့ဖူးသည္။
သည္ေန႔ေတာ့ ေရႊစင္၀ဋ္လည္ေလျပီ။ သူမကို လုိးေနေသာ - ီးၾကီးက ေ- ာက္ပတ္ထဲမွာ မာေတာင္ေနဆဲ။
Aဆံုးထိပင္ မ၀င္ရေသး။ ေရႊစင္တစ္ေယာက္ Aရည္ေတြ ပန္းထြက္ကာ ျပီးသြားေလျပီ။ မေန႔ကမွ မိန္းမ
စခ်ဖူးေသာ္လည္း Aေတြ႕Aၾကံဳမနည္းေသာ ဒြန္းက ေရႊစင္ျပီးသြားတာကို သိလိုက္သည့္Aတြက္ Aသာ

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
16 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ကေလး Aရွိန္ေလွ်ာ့ကာ ရပ္လိုက္ေလသည္။ သူမျပီးသြားတာကို ဒြန္းသိေၾကာင္း ေရႊစင္က ျပန္သိလိုက္
သည့္Aတြက္ မ်က္ႏွာကေလး ရဲတြတ္ကာသြား၏။
ေရႊစင္ျပီးေနခ်ိန္တြင္ ေ- ာက္ပတ္ကေလးက က်U္းလာသည့္Aတြက္ ဒြန္းက ေဆာင့္ျခင္းကို
ရပ္ကာ ခဏနားေနရင္းမွ ဖင္ကို ျဖဲၾကည့္လိုက္သည္။ ခ်ဳိလြင့္ဖင္ကို မၾကည့္ရေသးသည္ကို သတိရလာ
သျဖင့္ ေရႊစင့္ဖင္ကို ျဖဲၾကည့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ A - ိုးခံဖူးေသာ စAို၀ေလးက ျပဲဟလုိ႔လာေသာAခါ
ဒြန္းက Aျပာကားေတြထဲကလို တံေတြးေထြးထည့္ၾကည့္လုိက္သည္။ သည္လုိလုပ္လိုက္ျခင္းက ေရႊစင့္ကို
ၾကက္သီးျဖင္းျဖင္း

ထသြားေစသည္။

လက္ေကာက္၀တ္ထက္ပင္

တုတ္ခိုင္ေသးေသာ

-

ီးၾကီးက

ေ- ာက္ပတ္ထဲမွာ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ဖင္ကို Aျဖဲခံရျခင္း၊ တံေတြးေထြးခံရျခင္း၊ လက္မျဖင့္ စAို၀ကို - ိုးျခင္း
တုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊစင္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္လာျပန္သည္။ ေနာက္တစ္ခ်ီ ျပီးခ်င္လာျပန္ျပီ ျဖစ္သည္။
ဒြန္းကေတာ့ စAို၀ႏွင့္ Aလုပ္႐ႈပ္ေနသည္။ ေရႊစင့္ တင္ပါးႏွစ္ခုကို လက္၀ါးျဖင့္ ျဖဲကာ လက္မ
ႏွစ္ေခ်ာင္းကို စAို၀ထဲ ထုိးထည့္လုိက္ရာတြင္ ေရႊစင္တစ္ေယာက္ ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားသည္ကို ၾကည့္ျပီး
သေဘာက်ေနသည္။ ေရႊစင္ျပီးခ်င္လာတာကို ဒြန္းသိလုိက္သည္။ တစ္ဆက္တည္းပင္ သည္ေကာင္မ
ေလးကို စြဲသြားေAာင္ လုပ္ေပးလိုက္မည္ဟု စိတ္ထဲမွာ ေတးမွတ္ကာ - ီးကို ျဖည္းျဖည္းေလး Aသြင္း
Aထုတ္ လုပ္ေပးလိုက္သည္။ ေရႊစင္ ဖီလင္ေတြ တက္လာေသာ္လည္း Aယားက မေျပေတာ့။ ခဏ
ေနေသာAခါ ေ- ာက္ပတ္ကို ညႇစ္လိုက္ရင္း ဖင္ၾကီးေတြကို လႈပ္ခါေပးလိုက္သည္။ - ိုးပါေတာ့ဟု Aခ်က္
ေပးလာသည္ကို ဒြန္းက မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ျပီး ခပ္ျဖည္းျဖည္း လုပ္ေပးေနသည္။ ျပီးခ်င္ေနေသာ
ေရႊစင္တစ္ေယာက္ Aရွက္ကို မငဲက
့ ြက္ႏုိင္ေတာ့ပဲ လွမ္းေျပာလိုက္ရသည္။
"ကုိကို . . . ျမန္ျမန္ကေလး လုပ္ေပးပါေနာ္"
ဒြန္းက - ီးကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထုတ္လုိက္ျပီးေနာက္ လက္ျဖင့္ကိုင္ကာ ေ- ာက္ေစ့ေလးကို
တဖ်တ္ဖ်တ္ ႐ိုက္ေပးလိုက္သည္။ ေရႊစင္တစ္ေယာက္ ထြန္႔ထြန္႔လူးသြားသည္။ "ျပီးေAာင္သာ လုိုးလုိက္
ပါေတာ့ ကုိကိုရယ္။ ေရႊစင္ မေနတတ္ေတာ့ဘူး"ဟု ေAာ္ဟစ္ ေတာင္းဆုိလိုက္မိေတာ့သည္။
ဒြန္းက - ီးကို တစ္၀က္ခန္႔ျပန္သြင္းကာ ေညႇာင့္ေပးလုိက္သည္။
"Aဆံုးထိသာ

ထည့္လုိက္ပါ

ကိုကိုရယ္။

သည္မွာ

ျပီးခ်င္ေနတာ

ၾကာလွျပီ။

ေရႊစင့္ကို

ထပ္မညႇင္းဆဲပါနဲ႔ေတာ့"
Aခ်ိန္က်ျပီဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ဒြန္းက - ီးကို၀င္ႏုိင္သေလာက္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထုိးထည့္ၾကည့္
လုိက္သည္။ ေရႊစင့္ေ- ာက္ပတ္က ခ်ဳိလြင့္ထက္ နည္းနည္း ေခ်ာင္သလိုလို ရွိေသာ္လည္း Aေတာ့္ကို
Aားစုိက္ရသည္။

ေနာက္ဆံုး

Aျပင္မွာ

လက္တစ္လံုးေလာက္သာ

က်န္သည္Aထိ

ထုိးထည့္လိုက္

ျပီးေနာက္ ေရႊစင့္ေAာ္သံကို ၾကားသည့္Aခါ ဒြန္းက Aသာရပ္ျပီး ျပန္ေညႇာင့္သည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္
- ီး တစ္ေခ်ာင္းလံုး ၀င္သြားသည့္Aခါ ေရႊစင့္ေAာ္သံေတြက ကမၻာပ်က္သည့္Aလား။
"Aား . . . ေကာင္းလုိက္တာ . . . Aဲသလို - ိုးေပးစမ္းပါ . . . ႏႈိက္ . . . ဖင္ထဲကုိ ႏႈိက္ေပးပါ။
ၾကိဳက္တယ္။ ေကာင္းတယ္ . . . လုပ္စမ္းပါ။ Aားရပါးရ . . . Aား . . . Aား . . . ထြက္ျပီ။ . . .
ထြက္ကုန္ျပီ"

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
17 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ဖင္ကုန္းေပးထားေသာ ေရႊစင့္ေ- ာက္ပတ္ထဲမွ ေ- ာက္ရည္ပူေတြက ေAာက္မွ ေမြ႕ရာေပၚ ေ၀ါကနဲ
ပန္းက်ကုန္သည္။ တြန္႔လိမ္ေနေသာ ေရႊစင့္ကို ပုခံုးကိုမွကိုင္ကာ ခ်ဳပ္ထားရင္း ဒြန္းက ေဆာင့္ေဆာင့္လုိး
လိုက္၏။ နာက်င္မႈေၾကာင့္ ႐ုန္းကန္ေသာ္လည္း ႐ုန္းလုိ႔မရ၊ ဒြန္း၏လက္မ်ားက သန္မာလြန္းေနသည္။
ျပီးေနရင္းတန္းလန္း ဒြန္းက ေဆာင့္ေဆာင့္ - ိုးေပးလုိက္သျဖင့္ ေရႊစင္တစ္ေယာက္ မ်က္ျဖဴလန္သြား
ေလာက္ေAာင္ Aရသာေတြ႕ကာ ဒြန္းကို Aစြဲၾကီး စြဲသြားေတာ့သည္။
"Aား . . . ျပီးသြားျပန္ျပီ၊ ကိုရယ္။ ကိုက သိပ္လုပ္ႏိုင္တာပဲ"
"ဒြန္းကေတာ့ ျပံဳးျဖီးျဖီးၾကီးျဖင့္ ဘယ္လိုလဲ ကုိလုပ္တာ ေကာင္းရဲ႕လား" ဟု ပ႑ာယူလုိက္သည္။
"သိပ္ေကာင္းတာပဲ။ ကို႔- ီးၾကီးက ၾကီး႐ုံ ရွည္႐ုံတင္မကဘူး။ Aရမ္း က်စ္တာပဲ။ ရာဘာေခ်ာင္း
Aတုထက္ေတာင္ မာေသးတယ္။ တကယ့္ကုိ သံေခ်ာင္းၾကီး က်ေနတာပဲ"
ေရႊစင္က ေပါင္ကုိ ကားေပးလိုက္ ေသာAခါ ဒြန္းကလည္း ျမိန္ေရယွက္ေရကို ေဆာင့္ - ိုး
ေတာ့သည္။ ေရႊစင္ကလည္း Aာသာငမ္းငမ္း ခံယူရင္း ေ- ာက္ရည္ေတြ ထြက္က်လာျပန္သည္။ ဒြန္းက
ျမိန္ေရယွက္ေရ ေဆာင့္သည္။ ေရႊစင္က ေ- ာက္ပတ္ကို ညႇစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒြန္း၏- ီးၾကီးမွာ သံေခ်ာင္း
ပမာ မာက်စ္ေနသျဖင့္ သူမသာလွ်င္ ဖီလင္ေတြ ပိုတက္လာျပန္သည္။ - ိုးAားကလည္း ဘာေကာင္းသလဲ
မေမးႏွင့္။ ေဆာင့္ခ်က္ေတြက ေရႊစင့္ကို စၾကာ၀ဠာ တံတုိင္းAထိ လြင့္သြားေစသည္။
"ေကာင္းရဲ႕လား ေရႊစင္"
Aရင္တုန္းကဆိုရင္ ေရႊစင့္ပါးစပ္မွ ေကာင္းတယ္။ သိပ္ေကာင္းတာပဲ။ ကို႔- ီးၾကီးက ဆိမ့္ေနတာ
ပဲကြာ။ ေ- ာက္ပတ္ထဲမွာ Aျပည့္Aသိပ္ပဲ စသျဖင့္ တြတ္တီးတြတ္တာ စကားမ်ားကို Aဆက္မျပတ္
ထြက္ေလ့ရွိသည္။

Aခုေတာ့

ေကာင္းလြန္းေနသျဖင့္

စကားေျပာဖုိ႔ကိုေတာင္

ေမ့ေနသည္။

ဒြန္းက

ေမးလာေတာ့မွ သိပ္ေကာင္းတာပဲ။ Aေကာင္းဆံုးပဲ ဟု Aငမ္းမရ ေျပာလိုက္မိသည္။ ဒါေလာက္နဲ႔
မေက်နပ္ေသးသျဖင့္ ေပါင္ကုိ ကားေပးျပီးေနာက္ …
"ကို - ိုးခ်င္ရင္ ဖုန္းသာဆက္လိုက္။ Aခ်ိန္မေရြးပဲ။ ေရႊစင့္ကုိပဲ - ိုးေပးေနာ္။ ေရႊစင္ကလြဲလို႔
ဘယ္သူ႔ကိုမွ မလုိးနဲ႔ေတာ့ေနာ္"
သည္စကားကို ၾကားေသာAခါ ဒြန္းက သြားၾကီးျဖဲကာ မေမာႏုိင္ မပန္းႏုိင္ ေဆာင့္ေတာ့၏။
ေလးဖက္ကုန္းထားေသာ ေရႊစင့္ခါးကို ကုိင္ကာ ေဆာင့္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရႊစင္ကံေကာင္းသြားသည္မွာ
Aခုနက ခ်ဳိလြင္ႏွင့္ တစ္ခ်ီဆြဲထားသျဖင့္ ဒြန္း၏ညီေတာ္ေမာင္ နည္းနည္းပန္းေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
Aရင္က AေျခAေနျဖင့္သာ ဆုိလွ်င္ ေရႊစင့္ ေ- ာက္ပတ္ကြဲကာ ေဆး႐ုံတက္ရဖို႔မ်ားသည္။ ယခုေတာ့
ဒြန္း၏ေဆာင့္ခ်က္ေတြက မီးပြင့္ေလာက္ေAာင္ မျပင္းႏုိင္ေတာ့။ ဒါႏွင့္ေတာင္ ေနာက္ဆယ့္ငါးမိနစ္ေလာက္
ေဆာင့္လိုက္ေတာ့ ေရႊစင္ တစ္ခ်ီျပီးသြားျပန္သည္။
"Aား . . . ျပီးျပီ။ ခဏ . . . ခဏ နားပါUီး ကိုရယ္။ ေရႊစင္ . . . ေရႊစင့္ ေ- ာက္ပတ္ကေလး
က်ိန္းေနျပီ။ ခဏ စိမ္ထားပါUီး။ ဟာ . . . ဘာျဖစ္လို႔ ထုတ္လိုက္တာလဲ။ ေရႊစင့္ကုိ စိတ္ဆိုးသြားျပီလား။
ကဲ . . . ျပန္ထည့္ပါေတာ့ ကိုရယ္။ ကို လုပ္ခ်င္ေသးတယ္ဆုိရင္ ေရႊစင္ ခံပါ့မယ္"

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
18 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD
-

ီးကို

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာAခါ

ေ-

ာက္ရည္ေတြပါ

ထြက္က်လာျပန္သည္။

Aခုနက

ခ်ဳိလြင္ထြက္ထားေသာ Aရည္ေတြက ဖန္ခြက္တစ္လံုးစာေလာက္ ရွိသည္ဆုိလွ်င္ Aခုဆိုလွ်င္ ေရသန္႔ဗူး
တစ္ဗူးစာေလာက္ ရွိေရာ့မည္။ ေရခ်ဳိးျပီးကာစ ေရႊစင့္ေ- ာက္ပတ္ကေလးမွာ နီရဲတြတ္ေနေAာင္ကို A - ိုး
ခံထားရသျဖင့္ ထူAမ္းေနေသာ ေ- ာက္ပတ္ႏႈတ္ခမ္းေလးမ်ားက သနားစဖြယ္၊ လုိးခ်င္စဖြယ္ Aတိျပီးေန
ေတာ့၏။ ထုိျမင္ကြင္းကို ၾကည့္ရင္း ဒြန္းက ေရႊစင့္ကို ခါးမွကိုင္ကာ ပက္လက္လွန္ ခိုင္းလိုက္သည္။
ေလွၾကီးထုိး ႐ိုး႐ိုးပံုစံတြင္ သူ႔ဒံုးပ်ံက ေကာ့ေနသျဖင့္ ေရႊစင့္ကို Aရသာတစ္မ်ဳိး ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သူ
ယံုသည္။
ေရႊစင္က ကပ်ာကယာ ပက္လက္လွန္ကာ ေကာ့ေပးလုိက္၏။ ဒြန္းက ေရႊစင့္ႏႈတ္ခမ္းေလးမ်ားကို
နမ္းလိုက္ျပီးေနာက္ - ီးၾကီးကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထုိးထည့္လိုက္သည္။ ေရႊစင့္ခါးေလး ေကာ့တက္လာ
ျပီးေနာက္ ဒြန္း၏ေခါင္းကိုကိုင္ကာ ႏုိ႔ၾကီးေတြေပၚ ပို႔ေပးလိုက္သည္။ ဒြန္းက ႏုိ႔သီးေခါင္းေတြကို စုပ္ယူရင္းက
- ီးကို တစ္ရစ္ခ်င္း ထုိးထည့္ေန၏။ ေကာ့တက္ေနေသာ ဒ- ္ၾကီးက ေရႊစင့္ေ- ာက္ေစ့ေလးကို ပြတ္ကာ
၀င္သြားကတည္းက ေရႊစင္Aျငိမ္မေနႏုိင္ေတာ့။ ခါးကေလးေကာ့ကာ ဖင္ၾကီးေတြ ယမ္းလာ၏။ ဒြန္းက
ဆက္ဖိလိုက္ေသာAခါ Aေပၚလွန္ေနေသာ သူ႔ဒ- ္ဖ်ားက ေရႊစင့္ ဂ်ီစေပါ့ကို ထိုးမိျပန္သည္။
"Aား . . . ေကာင္းလုိက္တာ" ေရႊစင့္Aသံကေလးက ဒြန္းကို ဆက္လုပ္ပါဟု Aခ်က္ေပး
သည့္ႏယ
ွ ္။ ဒြန္းက Aသာကေလး ျပန္ထုတ္ကာ ျပန္သြင္းလုိက္၏။ သည္တစ္ခါေတာ့ တစ္၀က္ေလာက္
၀င္သြားေလျပီ။ ေလွၾကီးထုိးက ပိုက်ပ္၏။ ဒြန္းက ေရႊစင့္ေပါင္ေတြကို ကားလုိက္ျပီးေနာက္ Aားျဖင့္ ဖိသြင္း
လိုက္ေသာAခါ ေရႊစင့္မ်က္ႏွာကေလး ႐ႈံ႕မဲ့ကာ သြားသည္။
"နာတယ္ ကိုရယ္"
သည္လုိဆိုလာျပန္ေတာ့လဲ ဆက္သြင္းဖို႔ ခက္ျပန္သည္။ ဒြန္းက Aရွိန္ေလွ်ာ့ကာ Aသာ ေညႇာင့္
ေပးလိုက္၏။ ေရႊစင္သည္ ဒြန္း၏- ီးကို ခံခ်င္ေနသည္မွာ တစ္ပုိင္းေသေနေသာ္လည္း တစ္ဆံုးသြင္း
ျပန္ေတာ့ နာသည္။ ထိုနာက်င္မႈကပဲ သူမကုိ ျမန္ျမန္ျပီးေစသလို ရွိသည္။ က်ပ္သိပ္ေနေသာ ေ- ာက္ပတ္
ထဲမွ - ီးကို ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာAခါ ေ- ာက္ပတ္တစ္Aံုလံုး ၾကြတက္လာ၏။ ေရႊစင္က ေAာက္မွ
ညႇစ္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရႊစင္သည္ ျပီးခ်င္လာသျဖင့္ - ီးကိုညႇပ္ညႇပ္ဆြဲရင္း ခါးကို ေကာ့ေပး
လိုက္သည္။ ဒြန္းက- ီးကို AဆံုးAထိ ခြၽတ္ျပီးေနာက္ ျပန္ေဆာင့္ထည့္ေပးလိုက္ေသာAခါ သံုးခ်က္Aတြင္း
ေရႊစင္ ေနာက္တစ္ခါ ျပီးသြားျပန္သည္။
သည္တစ္ၾကိမ္တြင္ေတာ့ ေရႊစင္ Aေတာ့္ကို Aထိနာသြားသည္။ သားAိမ္ေခါင္းကို တည့္တည့္
ထိသျဖင့္

Aျပီးျမန္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

သံုးေလးခ်ီေလာက္

ျပီးထားခါစတြင္

ေနာက္တစ္ခါ

ထပ္ျပီးဖို႔

Aေတာ့္ကို မလြယ္ပါ။ ဒြန္း၏- ီးက ဂ်ီစေပါ့ကို ထုိးမိသျဖင့္သာ ျမန္ျမန္ျပီးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ Aရည္
ေတြလည္း ထြက္ရလြန္းသျဖင့္ ခန္းေနျပီျဖစ္သည္။ ေခြၽးေတြ ရႊဲနစ္ေနသည္ကိုပင္ ဂ႐ုမထားႏိုင္ေတာ့ပဲ
ေရႊစင္တစ္ေယာက္

ပိုးလုိးပက္လက္

Aိပ္ေမာက်သြားေတာ့၏။

သနားစရာေကာင္းသူမွာကား

ဒြန္း

ပင္ျဖစ္သည္။ သူျပီးခ်င္ေနပါျပီ။ လူသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္Aားေလ်ာ္စြာ ျပီးခ်င္ပါ၏။ ေရႊစင္ ဖလက္ျပ
သြားသည့္တုိင္ သူ႔မွာ မျပီးႏိုင္ေသးသျဖင့္ Aျမန္တက္သုတ္႐ိုက္ကာ သုက္ကုိ လႊတ္လုက
ိ ္ရသည္။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
19 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

Aရင္တစ္ခါကလုိပင္ ေရႊစင့္သားAိမ္ေခါင္းကို ေတ့ကာ ဒြန္းက သုက္ရည္မ်ားကို ပန္းထုတ္
လိုက္သည္။ ေ- ာက္ပတ္ထဲတြင္ မီးေတာင္ေပါက္သလို ေရႊစင္ခံစားလုိက္ရသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒြန္း၏
- ီးရည္မ်ားကို ရလုိက္ျပီဟု ေတြးရင္ ေရႊစင္တစ္ေယာက္ ေက်နပ္စြာ Aိပ္ေပ်ာ္သြားေလ၏။
ေနာက္ႏွစ္ရက္တိတိ ဒြန္းကုိ မည္သူမွ် မေခၚေခ်။ ထိုႏွစ္ရက္သည္ ငရဲျပည္တြင္ ႏွစ္ကမၻာခန္႔
ခံရသလို

ထင္ရ၏။

ေဂြးUမ်ားထဲတြင္

သုက္ရည္မ်ား

ျပည့္လာသျဖင့္

ကိုက္ခဲလာသည္

Aထိပင္။

ခ်ဳိလြင္ေရာ၊ ေရႊစင္ေရာ၊ - ိုးလို႔ မျပီးခင္မွာပင္ ဖလက္ျပကုန္သျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ ေတာင္းလို႔မရခဲ့ေခ်။ Aဲသည္
ေန႔က

သူတုိ႔ေသာင္းက်န္းခဲ့ေသာ

ဟိုတယ္မွာလည္း

တစ္ရက္သာ

Aခန္းငွားထားျခင္း

ျဖစ္ေလရာ

ေနာက္တစ္ေန႔ ဒြန္းသြားေသာAခါ မည္သူမွ် မရွိေတာ့။ Aခုေတာ့ Aခန္းထဲတြင္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္
ထုိင္ေန႐ုံမွAပ ဒြန္း ဘာမွမတတ္ႏုိင္ေခ်။
ထုိႏွစ္ရက္တာ Aခ်ိန္ကာလAတြင္း၀ယ္ ေရႊစင္ႏွင့္ ခ်ဳိလြင္တုိ႔ ရန္ျဖစ္ေနခဲ့ၾကေလသည္။
ခ်ဳိလြင္က ေရႊစင္သည္ ေငြမက္ေသာ ပိုင္းလံုးဟု စြပ္စြဲသည္။ သူမလက္ထဲမွ ဒြန္းကို ေၾကာင္ေတာင္
ႏႈိက္သြားသည္ဟု ေျပာသည္။ ေရႊစင္ကလည္း ခ်ဳိလြင္သည္ ေယာက္်ားမျမင္ဖူးသျဖင့္ ဒြန္း၏- ီးၾကီးကို
တန္းတန္းစြဲျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိျပန္သည္။
"ေလာကမွာ ေယာက္်ားမရွားပါဘူးဟဲ့"
"ေAးေလ ... ဒါဆို နင္က ဘာလို႔ ငါ့လင္ကို လာျပီး ေၾကာင္ေတာင္ႏႈိက္ရသလဲ"
"နင့္လင္က - ီးေတာင္လို႔ ငါ - ိုးလို႔ ရတာေပါ့"
"နင္က ေ- ာက္ပတ္ကို ျဖဲျပရင္ေတာ့ သူက - ိုးမွာေပါ့ဟဲ့ ... ေ- ာက္ေကာင္မရဲ႕"
"ေAး ... နင္သိထားဖုိ႔က ေယာက္်ားေတြက ေ- ာက္ပတ္ကုိပဲ ျမင္တာ။ ငါက Aပ်ဳိမဟုတ္ေပမယ့္
ေယာက္်ားတုိင္းက ငါ့ကို တန္းတန္းစြဲ ျဖစ္သြားတာခ်ည္းပဲ"
"နင္က ငါ့ထက္ သာတာ ဘယ္ေနရာမွာလည္း ... Aေပါက္က်ယ္တဲ့ ေနရာမွာလား"
"Aေပါက္ပဲ က်ယ္က်ယ္ ... Aပါယ္ပဲ ေၾကာက္ေၾကာက္ ... နင့္လင္က ငါ့ကို ပိုျပီး သေဘာ
က်ေစရမယ္ေဟ့"
"လာေလ။ စမ္းၾကည့္မလား"
"လာေလ။ စမ္းၾကည့္စမ္းပါ။ ဒြန္းက ငါ့ကိုပဲ ေရြးမွာပဲ"
"ေAး ... ဖုန္းေခၚလိုက္မယ္။" ေျပာရင္းဆုိရင္း ေရႊစင္က ဖုန္းကို လွမ္းယူလိုက္ေသာAခါ
ခ်ဳိလြင္က ကပ်ာကယာ တားလိုက္၏။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
20 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD
"ခဏေနစမ္း
ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

...

နင္က

ငါစိတ္မခ်ဘူး။

ငါ့လင္ကို
သည္ေတာ့

တစ္ျခားနည္းေတြနဲ႔
...

သည္လိုလုပ္မယ္။

ျမဴဆြယ္ဖ်ားေယာင္းသြားရင္
ငါတုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး

သူနဲ႔

လုပ္ၾကမယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႔ကို ေရြးေပ့ေစ။ ဘယ္လိုလဲ"
ေရႊစင္တစ္ေယာက္ Aံ့Aားသင့္ျပီး ေခတၱမွ် ငိုင္က်သြားသည္။
ခ်ဳိလြင္သည္ သည္ေလာက္Aထိ ေဟာ့လိမ့္မည္ဟု ထင္မထားခဲ့ပါ။ သည္ေကာင္မ ဘယ္Aျပာ
ကားေတြ ၾကည့္ျပီး သည္ေလာက္Aထိ ရဲေနတာလဲ မသိဘူးဟု ေတြးလိုက္မိသည္။
"ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒြန္းက ငါ့ကိုပဲ ေရြးမွာပါ" ဟု ေရႊစင္က Aျပည့္A၀ ယံုၾကည္သည္မို႔
ေAးေAးေဆးေဆးပင္ လက္ခံလုိက္သည္။
"ေကာင္းျပီ။ ငါတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး သူ႔ကို လုပ္မယ္။ ျပီးရင္ သူၾကိဳက္တဲ့လူ ေရြးေပ့ေစေပါ့။
႐ႈံးတဲ့လူက ေက်ေက်နပ္နပ္ ေနာက္ဆုတ္ေပးေၾကးေနာ္"
ေရႊစင္သည္ ဟန္းဖုန္းကို ထုတ္ကာ ဒြန္း၏နံပါတ္ကို ႏွိပ္ရန္ ဟန္ျပင္လုိက္၏။ သို႔ရာတြင္ သူမ
ေ- ာက္ပတ္ထဲမွ ယားျပီး Aရည္ေတြ ရႊဲလာသျဖင့္ ဖုန္းကို ခဏခ်ကာ ေရခ်ဳိးခန္းထဲ သြားျပီး တစ္ခ်ီ
ျပီးေAာင္ ပြတ္လိုက္ရသည္။ မည္းနက္ေတာက္ေျပာင္ေသာ - ီးၾကီးကို ျပန္ျမင္မိတုိင္း သူမရင္ေတြ
တဒိုင္းဒိုင္းခုန္လာပါသည္။ Aရင္တစ္ခါတုန္းက Aားရပါးရ Aေဆာင့္ခံလိုက္ရလို႔ ေAာင့္က်ိန္းသြားတာ
ေတြကို မေမ့ႏုိင္ေသး။ ေ- ာက္ပတ္ကေလးကို ပြတ္ရင္း တင္ပါးေတြကို ေကာ့ေကာ့ထုိးလိုက္မိသည္။
သည္တစ္ခါ ခံရလုိ႔ကေတာ့ သူ - ိုးခ်င္သေလာက္

- ိုးစမ္း။ ေ- ာက္ပတ္ႏွစ္ျခမ္း ျဖန္းျဖန္းကြဲေAာင္

ခံေပးလိုက္မယ္။
ေရခ်ဳိးခန္းထဲမွ သူမ ျပန္ထြက္လာေသာ Aခါတြင္ကား ခ်ဳိလြင္က ဖုန္းဆက္ျပီးသြားေခ်ျပီ။
"Aရင္ဟုိတယ္မွာပဲ သည္ေန႔ည ကိုးနာရီ ခ်ိန္းထားတယ္"
ခ်ဳိလြင္က ေျပာျပီးသည္ႏွင့္ ထသြား၏။
__________________
ေရႊစင့္Aခန္းေရွ႕သို႔ ဒြန္းေရာက္လာေသာAခါ ညေန ရွစ္နာရီ ခြဲေနျပီျဖစ္သည္။ Aခန္းတံခါးသည္
ယခင္Aခါမ်ားကလိုပင္

Aသာကေလး

ေစ့ထားသျဖင့္

တြန္း၀င္လိုက္႐ုံပင္

ျဖစ္သည္။

Aခန္းသို႔

ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေရေမႊးနံ႔စူးစူး ရလိုက္ျပီးေနာက္ ဘရာစီယာတစ္ထည္ႏွင့္ ပင္တီတစ္ထည္ က်ေန
သည္ကို ေတြ႕လုိက္ရသည္တြင္ ဒြန္း၏ညီေတာ္ေမာင္က ေခါင္းေထာင္လာေတာ့သည္။ "ေဟ့ေကာင္ၾကီး ...
မပူပါနဲ႔။ စားရေတာ့မွာပါ" ဟု ေခ်ာ့ရင္း လည္ဂုတ္ကို သပ္ေပးလိုက္ေတာ့ ဒီေကာင္က ပုိလို႔ေတာင္
မာေက်ာလာ၏။
ဒြန္း၏ Aေပ်ာ္မ်ားသည္ ေရႊစင္ႏွင့္ ခ်ဳိလြင္ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ေတြ႕လုိက္ရေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္
သြားသည္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ၀ါးေနေၾကာင္း သိသြားလုိ႔ မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္လံုး ထြက္ေျပးသြားလွ်င္

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
21 

hOtRoD

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

ဒီကေန႔ ညစာငတ္ေပေတာ့မည္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးက သူ႔ကိုေခၚေတြ႕သည္မွာ
ေကာင္းေသာAေျခAေနေတာ့ လံုး၀မဟုတ္ဟု ဒြန္းက တြက္ခ်က္လုိက္သည္။
ဒြန္းတစ္ေယာက္ မာေတာင္ေနေသာ - ီးၾကီးကို ကိုင္ရင္း ဘာလုပ္ရမွန္း မသိ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္
ေရႊစင္က ေျပာလုိက္၏။
"ကိုဒြန္း ... ေရႊစင္တုိ႔ ႏွစ္ေယာက္တည္းက တစ္ေယာက္ကုိ ေရြးရမယ္။ ဒါပဲ"
"ေရြးရမွာ ခက္ေနလို႔"
"မခက္ပါဘူး။ ယွU္ျပီး - ိုးၾကည့္ေပါ့"
ဒြန္း ဘာျပန္ေျပာရမွန္း မသိေတာ့ေပ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပန္ေျပာစရာ မလုိဟု ယူဆမိတာလဲ
ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ပုဆိုးကိုသာ ခြၽတ္ခ်လိုက္ေတာ့၏။
ဒြန္း ဘာျပန္ေျပာရမွန္း မသိေတာ့ေပ။ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပန္ေျပာစရာ မလုိဟု ယူဆမိတာလဲ
ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ ပုဆိုးကိုသာ ခြၽတ္ခ်လိုက္ေတာ့၏။ ညီေတာ္ေမာင္က လံွရွည္တ၀င့္၀င့္ျဖင့္ မာန္ေထာင္
ေနသည္ကို Aထင္းသား ေတြ႕လုိက္ရေသာAခါ မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္စလံုး ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကို သပ္လိုက္
မိၾက၏။ ဒြန္းက မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ျပီး Aကႌ်မ်ားကို ခြၽတ္ကာ ဗလာက်င္းလုိက္သည္။ မိန္းကေလးမ်ား
မေနႏုိင္ၾကေတာ့။ ထုိင္ေနရာမွ ထကာ ဒြန္းAနား ကပ္လာၾကေတာ့သည္။
ခ်ဳိလြင္က Aရင္Uီးသည္။ ဖ်တ္ကနဲ ဒြန္းAနားသို႔ ကပ္လာျပီးေနာက္ - ီးၾကီးကို လက္ျဖင့္
ဖမ္းဆုပ္ကာ ဂြင္းတုိက္ေပးလိုက္သည္။ မာေက်ာေတာက္ေျပာင္လာျပီဆိုေတာ့ ပါးစပ္ျဖင့္ ငံုကာ စုပ္ယူ
လုိက္၏။ Aကုန္လံုး မ၀င္ႏုိင္ေခ်။ ဒ- ္ဖ်ားက Aစိတ္သားဟု ဆုိ႐ိုးက ဒြန္းAတြက္ နည္းပင္နည္းေန
ေသးသည္။ Aစိတ္သားမက သံုးဆယ္သားေလာက္ရွိမည့္ ဒ- ္ကို ငံုတာနဲ႔တင္ ခ်ဳိလြင့္ေ- ာက္ပတ္ကေလး
စိုရႊဲလို႔သြားသည္။ သည္Aခ်ိန္တြင္ ဒြန္းက တြန္႔ကနဲ ျဖစ္သြားသည္မို႔ ခ်ဳိလြင္က သူ႔Aစြမ္းသူ ေက်နပ္ကာ
ထပ္ျပီး ဆက္ကာစုပ္ယူလုိက္သည္။ ေလးလက္မခန္႔ထက္ ၀င္ေAာင္ မစုပ္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ ေသာက္က်ဳိး
နည္းေAာင္ ၾကီးျပီး ရွည္ေသာ- ီးၾကီးကို စုပ္ရင္း မ်က္လံုးဖြင့္လိုက္ေတာ့ ေရႊစင္ကို ျမင္ရသည္။
ေရႊစင္သည္ ဒြန္း၏ ေပါင္ၾကားထဲသို႔၀င္ကာ ေဂြးUမ်ားကို စုပ္ေပးေနသည္။ ဒြန္းကေတာ့ ေခါင္းကို
ေနာက္သို႔လွန္ကာ တAီးAီးတAားAားျဖင့္ သိၾကားမင္းစည္းစိမ္ကို ခံယူေနေလသည္။ ခ်ဳိလြင္သည္
Aခ်ိန္ကုန္မခံေတာ့ပဲ - ီးကို ျပန္စုပ္လုိက္သည္။ သည္တစ္ခါေတာ့ Aျပာကားေတြထဲကလို Aားျဖင့္
စုပ္ယူလိုက္ရာ - ီးၾကီးက သိသိသာသာ ၾကီးလာျပန္သည္။ ဒါတင္မက ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ တုန္သြား
သျဖင့္ ဒြန္းျပီးခ်င္ေနမွန္း သိလိုက္ရသည္။ စုပ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ စုပ္ေနရင္း သိပ္မၾကာလိုက္ပါ ...
ဒြန္းတစ္ေယာက္ လရည္ေတြ ပန္းထုတ္ရင္း ျပီးသြားေတာ့သည္။
ျပြတ္ႏွင့္ ပန္းေနသလား ေAာက္ေမ့ရေAာင္ မ်ားလွေသာ လရည္မ်ားသည္ ပါးစပ္တစ္ခုလံုး
ျပည့္႐ုံမက Aာေခါင္ထဲAထိပါ ေရာက္သြားသျဖင့္ ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္ - ီးကိုလႊတ္ကာ ေခ်ာင္းတဟြတ္
ဟြတ္ဆုိးေနမိ၏။ သည္Aခြင့္Aေရးကို ေရႊစင္က လက္လြတ္မခံပဲ ခ်က္ခ်င္းပင္ - ီးကိုဆြဲကာ ဆက္စုပ္
လုိက္သည္။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
22 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ႏွစ္ပါတ္ေလာက္ ေAာင့္ထားသျဖင့္ ဒြန္း၏ လရည္မ်ားက ပန္းလို႔မကုန္ႏုိင္ေပ။ ဒါေပမယ့္ ေရႊစင္
စုပ္တာကို ခံခ်င္သျဖင့္ ခဏေတာ့ ေAာင့္ထားလိုက္သည္။ ဒါမွသာလွ်င္ - ီးက ေပ်ာ့မသြားပဲ ေတာင္ေနမည္
မဟုတ္ပါလား။ ေရႊစင္ကေတာ့ ခ်ဳိလြင့္ကို 'နင္ဘာတတ္ႏုိင္ေသးသလဲ' ဟူေသာ Aၾကည့္မ်ဳိးျဖင့္ ၾကည့္ကာ
ဆက္စုပ္ေနသည္။ ခ်ိဳလြင့္ထက္ပိုျပီး ေကာင္းေAာင္ စုပ္ျပဖုိ႔ ေရႊစင္က စိတ္ဆံုးျဖတ္ထားေလသည္။
ေလးလက္မခြဲေလာက္Aထိက

လြယ္လြယ္ကူကူ

၀င္သြားေသာ္လည္း

သည့္ထက္ပိုျပီး

၀င္ဖုိ႔

မလြယ္ပါ။ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကို ဘယ္လိုပင္ ျဖဲျဖဲ Aာေခါင္မွာ သြားေထာက္ေနတာမို႔ Aခံရခက္လွသည္။
ေရႊစင္က - ီးကို AဆံုးAထိ ဆြဲခြၽတ္ကာ Aသက္ကို ၀ေAာင္ရွဴလိုက္ျပီး ျပန္စုပ္ျပန္သည္။ ငါးလက္မ၀န္း
က်င္သို႔ ေရာက္ေသာAခါ တစ္ခါ ျပန္ခြၽတ္လိုက္ရသည္။
'ဟား'

ကနဲ

Aသက္ကို

၀ေAာင္ရွဴလုိက္ေသာ

ေရႊစင့္မ်က္ႏွာကေလးမွာ

ရဲရဲတြတ္လ်က္

ရွိေနေလျပီ။ သူမ၏ ႏႈတ္ခမ္းေထာင့္စြန္းမွ စီးက်လာေသာ သြားရည္မ်ားသည္ ဒြန္း၏ ေပါင္ရင္းAထိ
စုိရႊဲသြားေစသည္။ ေရႊစင္က Aားမေလ်ာ့ေသး။ သည္တစ္ေခါက္ Aာေခါင္ကို ျဖဲကာ Aတင္းထုိးထည့္
လိုက္ရာ ဒြန္း၏ ညီေတာ္ေမာင္ကို ေျခာက္လက္မခန္႔Aထိ သြတ္သြင္းလုိက္ႏုိင္သည္။ သည္ေလာက္Aထိ
၀င္သြားေသာAခါ

-

ီးဒ-

္သည္

ေရႊစင္၏

Aာေခါင္ႏွင့္

သြားေထာက္သျဖင့္

ဒြန္းတစ္ေယာက္

ျငိမ္ျငိမ္မေနႏုိင္ေလာက္ေAာင္ ျဖစ္လာသည္။
ဒိပ္သ႐ုတ္ဟု ေခၚရမည့္ '- ီးကိုလည္ေခ်ာင္းထဲAထိ ေရာက္ေAာင္ စုပ္ျခင္း' သည္ ထူးကဲေသာ
Aရသာကို ေပးေၾကာင္း ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် သိသြားေသာ ဒြန္းသည္ ေရႊစင့္ကို ညႇာမေနေတာ့။ သူမ၏
ေခါင္းကို လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ကုိင္ကာ - ီးေပၚ ေဆာင့္ခ်လိုက္သည္။
ေရႊစင့္မ်က္ႏွာကေလး ႐ႈံ႕မဲ့သြား၏။ ၀ူး၀ူး၀ါး၀ါး ေAာ္သမ
ံ ်ားလည္း ထြက္လာေလသည္။ သုိ႔ေသာ္
ဘာကို ေျပာခ်င္ေနမွန္း ဘယ္သူမွမသိ။ ေခါင္းကေန ကိုင္ျပီး ပါးစပ္ကို - ီးႏွင့္ - ိုးေနသျဖင့္ ေAာ္လို႔လဲ
Aသံမထြက္၊ ႐ုန္းကန္လို႔လဲ မရ။ ကံေကာင္းသည္မွာ ဒြန္းသည္ ေလးငါးဆယ္ခ်က္ ေဆာင့္ျပီးသည္ႏွင့္
သုက္ရည္မ်ားကို ပန္းထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါေတာင္ ေနာက္ခုနစ္ရက္ေလာက္ ေရႊစင္တစ္ေယာက္
ထမင္းစားလွ်င္ လည္ေခ်ာင္းနာေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။
"မင္းစုပ္ေပးတာ Aရမ္းေကာင္းတယ္ကြာ"ဟု ေျပာလိုက္ေသာ ဒြန္း၏မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေက်နပ္ျခင္း
မ်ားကုိ ျမင္လိုက္ရသည္တြင္ ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္ ထုိင္မေနႏုိင္ေတာ့ပါ။ ေရႊစင့္ကို တြန္းဖယ္ကာ ဒြန္းကို
Aတင္းဖက္ထားလိုက္သည္။ လရည္ေတြ ထြက္သြားျပီးျဖစ္ေသာ - ီးၾကီးကို လက္ျဖင့္ Aသာကေလး
ညႇစ္လုိက္ျပီးေနာက္ ဂြင္းတုိက္ေပးလုိက္သည္။ ေရႊစင့္သြားရည္ေတြျဖင့္ ဒြန္း- ီးက ေခ်ာမႊတ္လို႔ေနသည္။
ဒြန္း၏

သန္မာေသာလက္မ်ားက

ေနရာလပ္မက်န္ေAာင္
လက္ျဖင့္

ခ်ဳိလြင့္ကို

ေပြ႕ဖက္လိုက္ျပီးေနာက္

ကိုင္တြယ္ပြတ္သပ္လုိက္သည္။

ေတာက္လုိက္ေတာ့

ခ်ဳိလြင္ထြန္႔ထြန္႔လူးကာ

ခ်ဳိလြင့္တစ္ကုိယ္လံုးကို

ႏို႔သီးေခါင္းကေလးမ်ားကို
ဒူးေတြေခ်ာင္ကုန္သည္။

Aသာကေလး

ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္

Aရမ္းကို လိုခ်င္ေနသည္မွာ သိသာလြန္းေနသျဖင့္ ဒြန္းက သူမကို ကုတင္ေပၚ တြန္းလွဲကာ စကတ္ကို
ဆြဲခြၽတ္လိုက္သည္။ ခ်ဳိလြင့္ေပါင္ေတြကို ျဖဲကာ ဘာဂ်ာမႈတ္ေပးရန္ ဟန္ျပင္လုိက္စU္မွာပင္ ခ်ဳိလြင္က
ကုန္းထလာျပီး ဒြန္းကို တက္ခြလိုက္သည္။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
23 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ရဲတင္းလွေသာ AျပဳAမူမုိ႔ ဒြန္း ေၾကာင္သြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဘးဖက္မွ ေရႊစင့္ကို ျမင္လိုက္
ရေသာAခါ

Aားလံုးရွင္းသြားေတာ့သည္။

ခ်ဳိလြင္သည္

ေရႊစင့္ထက္

ၾကမ္းျပ၊

ရမ္းျပခ်င္ေနသည္။

မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္ Aျပိဳင္ၾကဲေနၾကခ်ိန္တြင္ ၾကားထဲမွ ဒြန္းကေတာ့ ဖုိးၾကိဳင္းတုတ္ ျဖစ္ေနသည္ေပါ့။
ေရႊစင္ Aနားေရာက္မလာခင္ ခ်ဳိလြင္က ဒြန္း၏ ညီေတာ္ေမာင္ကို ညီမေလးAတြင္း Aတင္း
ကာေရာ သြင္းကာ ထုိင္ခ်လိုက္၏။ Aရွိန္ပါေနသျဖင့္ ကြဲသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာ ဒြန္းက သူမေပါင္
တစ္ဖက္ကို Aသာမကာ ထိန္းေပးထားလိုက္သည္။ လက္ဖက္ေကာင္း စားခ်င္လွ်င္ ပေလာင္ေတာင္တက္
ေႏွးရမည္ မဟုတ္ပါလား။
ခ်ဳိလြင္သည္ Aံကေလးကို ၾကိတ္ကာ ဒြန္း၏ မဆန္႔မျပဲ - ီးၾကီးကို Aတင္းသြင္းေနသည္။ Aေပၚမွ
ခြထုိင္တာ သည္တစ္ခါ ပထမဆံုးမို႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ၀င္သြားေAာင္ မထုိင္တတ္ေခ်။ ဗ်စ္ကနဲ Aသံႏွင့္
Aတူ - ီးတစ္၀က္ခန္႔ ၀င္သြားေသာAခါ ႏွစ္ေယာက္စလံုး နာက်င္မႈေၾကာင့္ မ်က္ႏွာေတြ ႐ႈံ႕မဲ့ကာ Aျမန္
ခြၽတ္လိုက္ရသည္။ ဒြန္းက မေနသာေတာ့ပဲ ခ်ဳိလြင္ကို ေပြ႕ကာ တစ္ေစာင္းလွဲေစျပီးမွ - ီးကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ေခ်ာ့သြင္းရသည္။ ခ်ဳိလြင္က Aသံမထြက္ေAာင္ ေAာင့္ခံသျဖင့္ ဒြန္းကလည္း သြင္းေကာင္းေကာင္းျဖင့္
စြတ္သြင္းသည္။
"Aား ... ျပီးျပီ ... ျပီးျပီ"
ခုနစ္လက္မခန္႔ ၀င္သြားေသာAခါ ခ်ဳိလြင့္ထံမွ ခပ္Aစ္Aစ္ Aသံေလးႏွင့္Aတူ သုက္ရည္ေတြ
ထြက္လာျပီးေနာက္ ခ်ဳိလြင့္တစ္ကိုယ္လံုး ေပ်ာ့က်သြားသည္။ ေ- ာက္ပတ္ကေလးက တစ္ဆတ္ဆတ္တုန္
ေနသည္ကို ဒြန္းက ျငိမ္ျပီး Aရသာခံကာ - ီးကို လႈပ္သည္ဆုိ႐ုံေလးလႈပ္ကာ ေညႇာင့္ေပးလိုက္သည္။
ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္ ထြန္႔ထြန္႔လူးလို႔သြားသည္။ ဖင္ကို ျဖဲကာ ဆက္ - ိုးေပးလိုက္ေတာ့ ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္
ေလာကၾကီးကို ေမ့သြားသည့္ပမာ မ်က္ျဖဴလန္တက္သြားသည္။
ဆယ္မိနစ္ခန္႔

Aသာကေလး

ေညႇာင့္ရင္း

တျဖည္းျဖည္းခ်င္း

ေရွ႕တုိးေနရာ

ကိုးလက္မခန္႔

၀င္သြားေလျပီ။ ခ်ဳိလြင့္ေ- ာက္ပတ္ကေလးသည္ တင္းၾကပ္လြန္းေသာ ဒါဏ္ကုိ မခံစားႏုိင္ေတာ့သျဖင့္
Aရည္ေတြကို တစြတ္စြတ္ ထုတ္ေပးေနသည္။ တစ္ကိုယ္လံုး ေခြၽးေတြရႊဲေနေသာ ခ်ဳိလြင္သည္ A၀တ္စ
တစ္စလုိ ပံုလ်က္သား က်ေနေလျပီ။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ကေတာ့ ထန္ေနဆဲ။
"ကိုကို ... ဆက္လုပ္ေပးစမ္းပါ"
ဒြန္းက Aံကို ၾကိတ္ကာ ခ်ဳိလြင့္ကို ပက္လက္လွန္လိုက္ျပီး ေပါင္ေတြကို ဆြဲေျမႇာက္လိုက္သည္။
ခ်ဳိလြင့္ေပါင္ေတြကို ပုခံုးႏွင့္ထမ္းလုိက္သည္ကို ေတြ႕လိုက္ရေတာ့ ေဘးမွာရွိေနေသာ ေရႊစင္က Aေျခ
Aေနကုိ

ရိပ္မိလိုက္သည္။

ဒြန္း

ၾကမ္းေတာ့မည္

ျဖစ္သည္။

ယခင္Aေခါက္တုန္းက

သည္လုိပင္

ၾကမ္းခဲ့သည္။ Aဲသည္တုန္းက သူမလုိ ဖာသည္တစ္ပုိင္း မိန္းမလည္သည္ပင္ ေလာကၾကီးကို ေမ့သြား
ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။ ေရႊစင္သည္ ခ်ဳိလြင့္Aား မနာလို ျဖစ္မိသည္။
တစ္ခ်က္တည္းျဖင့္ ဒြန္းက ကိုးလက္မစလံုး ထိုးသြင္းလုိက္သည္။ ပူကနဲ ျဖစ္သြားျပီးေနာက္
ခ်ဳိလြင့္ေ- ာက္ပတ္ကေလး Aနည္းငယ္ ကြဲသြားသည္။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
24 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

"Aား ... ကြဲျပီ။ - ိုးစမ္းပါ။ ဟုတ္ျပီ။ စုတ္ျပတ္သြားေAာင္ လုိးပစ္လိုက္စမ္းပါ"
Aရွိန္တက္ေနခိုက္မို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဂ႐ုမစုိက္ၾကေခ်။ ခ်ဳိလြင္က ေ- ာက္ပတ္ကို တင္းေနေAာင္
ညႇစ္ထားျပီး ဒြန္းကို Aသားကုန္ေဆာင့္ခိုင္းသည္။ ဒြန္းကလည္း တဆတ္ဆတ္တုန္ေနေသာ ေ- ာက္ပတ္
က်ပ္က်ပ္ကေလးကို သူ႔- ီးျဖင့္ တြင္းခ်ဲ႕ပစ္လိုက္သည္။ ေ- ာက္ပတ္က ညႇစ္Aားေကာင္းလြန္းေနသျဖင့္
- ီးကုိ ျပန္ႏႈတ္ဖို႔ေတာင္ ခက္ေနသည္။
နဖူးကေခြၽး ေျခမက်ေAာင္ Aားစိုက္ျပီး - ိုးေနသည္မို႔ ဒြန္းတစ္ေယာက္ စကားပင္ မေျပာႏုိင္။
ေမးေၾကာၾကီးမ်ား ေထာင္ေနသည္Aထိ Aားစိုက္ေနရသည္။ ေAာက္မွ ခံေနရေသာ ခ်ဳိလြင့္ခမ်ာလည္း
မသက္သာပါ။ ေပါင္ရင္းေတြ က်ိန္းစပ္ကာ ေ- ာက္ပတ္Aတြင္းသားမ်ား ေသြးျခင္းျခင္း နီေနျပီ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ယခုမွ ရမက္မီးက ပိုမိုေတာက္ေလာင္လာျပီး ဒြန္းတစ္ခ်က္ ေဆာင့္လိုက္တုိင္း တစ္ခါျပီးသြားသလို
ခံစားေနရသည္။
"ေကာင္းလုိက္တာ ကိုရယ္။ ကို႔လUေတြက မီးဖင္ကို လာ႐ိုက္ရင္ ေလာကၾကီးကို ေမ့သြားတာပဲ"
ထုိစကားမ်ားကို

ခ်ဳိလြင္သည္

တုိးတုိးကေလး

ေျပာလိုက္ျခင္း

မဟုတ္ေပ။

ခုနစ္Aိမ္ၾကား၊

ရွစ္Aိမ္ၾကား ေAာ္ေျပာေနသျဖင့္ ေရႊစင္ပင္ လက္ဖ်ားခါရေတာ့၏။
"ကိုကို ေဆာင့္စမ္းပါ။ ေမာျပီလား။ မေဆာင့္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလား ... ပက္လက္လွန္လိုက္။ ကိုကို႔ကို
မီးတက္ - ိုးေပးမယ္"
ထိုစကား ေျပာAျပီးတြင္ သံုးAိမ္ေက်ာ္မွ ဘီယာဆုိင္ထဲက Aားေပးသံေတြ ၾကားလုိက္ရသည္။
ေရႊစင္က

Aျမန္ေျပးၾကည့္ေသာAခါ

လက္မေထာင္ျပသြားေသာ

Aမူးသမားတစ္Aုပ္ကို

ေတြ႕လုိက္

ရသည္။ - ိုးေန ေဆာ္ေနသူ ႏွစ္Uီးကို လွည့္ၾကည့္လိုက္ေသာAခါ ဒြန္းက ျပီးသြားေလျပီ။ - ီးစုပ္ေပးျခင္းကို
ဖယ္လိုက္ပါက ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္က ညစ္တီးညစ္ပတ္ေျပာတာေလာက္ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္၏
စိတ္ကုိ တက္ၾကြေစတာ မရွိပါေခ်။ ဒြန္းသည္ - ီးကို တစ္ဆံုးထိ ေဆာင့္ခ်ရင္း သုက္လႊတ္လိုက္ေတာ့၏။
"Aား ... Aားးး ... နာတယ္။ ေဆာင့္စမ္းပါ။ ေဆာင့္ပစ္လုိက္စမ္းပါ။ ေ- ာက္ပတ္ႏွစ္ျခမ္း
ကြဲခ်င္ကြဲစမ္းပါေစ"
ခ်ဳိလြင္ကလည္း တြင္တြင္Aားေပးရင္း ခါးကို ေကာ့ေပးသည္။ ဒြန္းကလည္း ျမိန္ေရယွက္ေရ
ေဆာင့္ - ိုးေတာ့ရာ ခ်ဳိလြင့္ သားAိမ္ေခါင္းႏွင့္ ဒြန္း၏- ီးၾကီး တည့္တည့္မတ္မတ္ မိတ္ဆက္မိေတာ့၏။
Aရသာထူးကို ခံစားရင္း ဒြန္းက - ီးထိပ္ကို သားAိမ္ေခါင္းႏွင့္ ေတ့ကာ သုက္မ်ားကို သားAိမ္ထဲAထိ
ေရာက္ေAာင္ လႊတ္ထည့္လုိက္ေတာ့၏။
- ီးတစ္ေခ်ာင္းလံုး ျမဳပ္ေAာင္ေဆာင့္ျပီးေနာက္ သုက္ရည္ပူမ်ားကို သားAိမ္ထဲAထိေရာက္ေAာင္
ပန္းထည့္လိုက္ေသာAခါ ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္ မ်က္ျဖဴလန္ကာ ဗိုင္းကနဲ ပစ္လဲသြားသည္။ ေ- ာက္ပတ္
ေလးက ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ ညႇစ္ေနသည္မွAပ သူမတစ္ကိုယ္လံုး မလႈပ္ရွားေတာ့ေခ်။ Aၾကိမ္ၾကိမ္
ျပီးခဲ့သမွ် သည္တစ္ခ်ီက Aထိဆံုးပင္ျဖစ္သည္။ ကိုးလက္မလံုး၀င္ေAာင္ ေဆာင့္- ိုးခ်က္က ပက္စက္လြန္း
သျဖင့္ ပက္ပက္စက္စက္ၾကီးကို ျပီးပစ္လိုက္သည္။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
25 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD
"သိပ္ ... ေကာင္း ... တာ ... ပဲ ... ကို ... ရယ္"
စကားAဆံုးတြင္

ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္

မလႈပ္မယွက္

လဲက်သြားေတာ့၏။

Aသက္ကေလး

ဖုတ္လႈိက္ဖုတ္လႈိက္ ရွဴေနေသးေသာ္လည္း ေခၚမၾကား၊ ေAာ္မၾကားျဖင့္ ခ်ဳိလြင္တစ္ေယာက္ နတ္ျပည္
ေရာက္သြားျပီ ျဖစ္ေလသည္။ Aသက္မွန္မွန္႐ွဴကာ Aေမာေျဖရင္း ဒြန္းက စိမ္ထားလိုက္သည္။
သည္တစ္ေခါက္ေတာ့ သူAေတာ္ကေလး ေက်နပ္မိသည္။ သုက္ရည္ေတြ မကုန္ေသးသည့္
တုိင္ေAာင္ Aေတာ္မ်ားမ်ား ထြက္သြားသည္မို႔ Aေတာ့္ကို ေနသာထုိင္သာရွိသြားသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ဒြန္းက - ီးကို ခ်ဳိလြင့္ညီမေလးထဲမွ ဆြဲႏႈတ္လိုက၏
္ ။ Aခုနက ပန္းထားသမွ်
သုက္မ်ားသည္ သားAိမ္ထဲ တန္းေရာက္သြားသျဖင့္ ခ်ဳိလြင့္ထံမွ ခပ္က်ဲက်ဲ ေ- ာက္ရည္မ်ားသာ ထြက္က်
လာသည္။ ခ်ဳိလြင့္ေ- ာက္ပတ္ကေလးမွာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ျပန္မေစ့ႏုိင္ေတာ့။ ဟျပဲကေလး ျဖစ္ေနျပီး
တစ္ခန္းလံုး ေ- ာက္ရည္နံ႔ လႈိင္သြားခ်ိန္တြင္ သူက ေရႊစင့္ဖက္ လွည့္လုိက္သည္။ ဒြန္း၏- ီးၾကီးသည္ ပိုလို႔
မာေက်ာလာေလသည္။ Aေၾကာျပိဳင္းျပိဳင္း ထေနေသာ - ီးနက္ၾကီးသည္ ေသြးစမ်ား၊ ေ- ာက္ရည္မ်ားျဖင့္
ေျပာင္လက္ေတာက္ပလ်က္

ရွိသည္မွာ

Aသည္းယားဖြယ္

ေကာင္းလွသည္မို႔

ေရႊစင္တစ္ေယာက္

က်ီစယ္လိုက္သျဖင့္

ေရႊစင္တစ္ေယာက္

A၀တ္Aစားမ်ားကို ကပ်ာကသီ ခြၽတ္ခ်လိုက္မိသည္။
ျပတင္းေပါက္မွ

၀င္လာေသာ

ေလႏုေAးေလးက

တုန္ကနဲ ေAးသြားသည္။ ဒြန္း၏ရင္ခြင္ထဲ ေရာက္သြားျပန္ေတာ့ ေႏြးေထြးမႈကို ခံစားလိုက္ရျပန္သည္။
AပူAေAး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားၾကားတြင္ သူမ၏ ေ- ာက္ပတ္ကေလးထဲမွ Aရည္ၾကည္မ်ား တစိမ့္စိမ့္
က်လာျပန္ေတာ့သည္။
"မင္းကုိ ပိုေကာင္းေAာင္ လုိးေပးမယ္" ဟု ဒြန္းက ေျပာရင္း သူမ၏ ဖင္ၾကားထဲကို မိမိရရ
ကိုင္လိုက္ေသာAခါတြင္ကား

ေရႊစင္တစ္ေယာက္

Iေျႏၵမဆည္ႏုိင္ေတာ့ပဲ

ဒြန္းကို

Aတင္းဖက္ထား

လိုက္မိေတာ့သည္။
ဒြန္း၏ သန္မာေသာ လက္ေမာင္းႏွစ္ဖက္သည္ ေရႊစင့္ကို တင္ပါးႏွစ္ဖက္မွကိုင္ကာ AသာAယာ
မယူလိုက္၏။
Aလားပင္။

ထုိ႔ေနာက္

ပင့္တင္လိုက္ရာ

ေရႊစင့္ခ်က္ကေလးကို

ေရႊစင့္တစ္ကိုယ္လံုး

သူ႔မ်က္ႏွာႏွင့္

ေလထဲသို႔

တန္းေနသည္Aထိ

ေျမာက္တက္သြားသည့္

ပင့္တင္လိုက္ရင္း

ေရႊစင့္

တစ္ကိုယ္လံုးကို ဒြန္းကလွ်ာျဖင့္ လ်က္ေပးလိုက္သည္။ ေရႊစင္သည္ ဒြန္းလုပ္ေပးသမွ်ကို ေက်နပ္စြာ ခံရင္း
ျပန္ေလွ်ာAဆင္းတြင္ သူမကုိ ေစာင့္ၾကိဳေနမည့္ ကိုးလက္မလွံရွည္ၾကီးကို ေတြးမိကာ ရင္ေတြ တဒိုင္းဒိုင္း
ခုန္လာသည္။
သိပ္မၾကာခင္မွာပင္ သူမ၏ Aိပ္မက္မ်ား တကယ္ျဖစ္လာေတာ့၏။ တရစ္ခ်င္း တုိး၀င္လာသည့္
- ီးၾကီးသည္ ေရႊစင့္ကို ေရေႏြးကန္တစ္ခုလို ေႏြးေထြးသြားေစသည္။ ခ်ဳိလြင့္ေ- ာက္ရည္ေတြႏွင့္ စိုရႊဲေန
သျဖင့္လည္း ခံစားမႈက တစ္မ်ဳိးေကာင္းလို႔ေနသည္။ ခ်ဳိလြင့္ကို ကြဲေAာင္လိုးသြားေသာ - ီးၾကီးကို ေရႊစင္
ရင္ခုန္ေနသည္မွာ Aျပစ္မဆုိသာပါေခ်။ - ီးဒ- ္ၾကီးနဲ႔တင္ ေဆြမ်ဳိးေမ့ေလာက္သည္။ ျပီးေတာ့ Aရစ္ေတြ၊
Aထစ္ေတြက ႏွစ္ပါတ္လံုးလံုး - ီးဆာေနေသာ ေရႊစင့္ညီမေလးကို ေက်နပ္သည္ထက္ ပုိလြန္ေသာခံစားမႈ
ေပးစြမ္းေန၏။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
26 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ေရႊစင့္ရင္ထဲမွာ ဗေလာင္ဆူလာသျဖင့္ မေAာ္မိေAာင္ ႏႈတ္ခမ္းကို တင္းတင္းကုိက္ထားမိသည္။
ျပီးခ်င္လာေသာ ခံစားမႈက ေ- ာက္ပတ္ထဲကေန Aီဆိမ့္ကာ ရင္၀Aထိ လွ်ံတက္လာသည္။ ေလထဲမွာ
ရွိေနတာကို ေမ့ျပီး ခါးကိုေကာ့ရန္ ၾကိဳးစားလိုက္ေတာ့ ေလဟာနယ္ထဲ ျပဳတ္က်သြားသလို ရင္ထဲမွာ
ဟာကနဲ ျဖစ္လို႔သြား၏။ ေျမေပၚမွာ မဟုတ္ပဲ ေလထဲမွာ ရွိေနတာကုိ ေမ့ျပီး ေကာ့ေကာ္ကန္ကား
လုပ္မိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဒြန္းက ကပ်ာကသီ လွမ္းဖမ္းလိုက္ျပီးေနာက္ နံရံနားကပ္ကာ ေရႊစင့္ကို ခ်ဳပ္ျပီး
Aပီ - ိုးေတာ့သည္။
ေလထဲမွာမို႔ ေဆာင့္ခ်က္ေတြက Aားမျပင္းေခ်။ တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ ေAာက္သို႔ ထုိင္Aခ်တြင္
ထိခ်က္ကေတာ့ ရက္စက္သည္။ ရွည္လ်ားၾကီးမားလွေသာ - ီးၾကီးကို ဘယ္လိုမွ ေရွာင္လႊဲလို႔ မရေခ်။
ေရႊစင္သည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း စီးစီးပိုင္ပုိင္ ၀င္လာေသာ - ီးၾကီးကို မ်က္ေစ့ေလးေမွးကာ Aရသာခံရင္း
ဒြန္းကိုသာ

Aတင္းကုတ္ကပ္

တြယ္ဖက္ထားမိသည္။

ကုတင္ေပၚမွာ

ေပါင္ကားခံရသလို

မဟုတ္ပဲ

ဒြန္းခါးကို ဖက္ထားရသျဖင့္ ေ- ာက္ပတ္ေလးက ပို႐ႈံ႕ကာ - ီးက ပိုထိေနသည္။ ေရႊစင္တစ္ေယာက္
ပါးစပ္ကို ခပ္တင္းတင္း ေစ့ထားမိေသာ္လည္း စိတ္ထဲတြင္မေတာ့ ခပ္ျပင္းျပင္းကေလး - ိုးေပးဖုိ႔ ေတာင့္တ
လုိ႔ေနမိသည္။
မလႈပ္တလႈပ္နဲ႔ သြင္းရင္းထုတ္ရင္းကေန ဒီေရက တျဖည္းျဖည္းတက္လာသည္။ ျပီးခ်င္လာတာကို
Aခ်က္ေပးတဲ့ Aေနနဲ႔ ေျခေခ်ာင္းေလးေတြ ကုတ္ေကြးျပီး ေ- ာက္ပတ္ေလးက ႐ႈံ႕ပြ႐ႈံ႕ပြျဖစ္လာသည္။
ခက္တာက ျပီးခ်င္ေပမယ့္ ျပီးလို႔မရ။ - ိုးေနသည့္Aရွိန္က ပက္က်ိပမာ ေႏွးလြန္းေနေတာ့ ေတာင္ထိပ္ကို
မေရာက္ႏုိင္ေခ်။

ေရာက္ခါနီးဆဲဆဲမွာ

ျပန္ျပန္ေလွ်ာက်လာသည္။

ေရႊစင္တစ္ေယာက္

ေAာင့္မထား

ႏုိင္ေတာ့ပါ။
"မီးကို သနားရင္ ျပီးေAာင္ - ိုးေပးပါ ကိုရယ္။ ကို - ိုးေပးမွ ျပီးရမယ့္ ဘ၀ပါ။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းကေလး
- ိုးေပးစမ္းပါ"
ဒြန္းက ေရႊစင့္ကို ကုတင္ေပၚ ျပန္ခ်လိုက္၏။ ထုိ႔ေနာက္ သူမ၏ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းကို တစ္တီတူးေထာင္
ေထာင္ကာ သူ႔ပုခံုးေပၚတင္လိုက္ျပီးေနာက္ ျမင္းတစ္ေကာင္ေျပးသလို Aားကုန္သြန္ခ်လိုက္ေတာ့သည္။
ပထမပိုင္း ေလးေလးမွန္မွန္ ေဆာင့္တုန္းကေတာ့ ေရႊစင္တစ္ေယာက္ စကားေျပာႏုိင္ေသးသည္။
"ကို လုိးေပးတာ ေကာင္းရဲ႕လား"
"ေကာင္းတယ္။ ခပ္ျပင္းျပင္းေလး ေဆာင့္လုိက္စမ္းပါ။ Aား ... သားAိမ္ကို လာေဆာင့္တယ္ကြာ။
ေAာင့္တယ္။ ေAာင့္တယ္။ Aုိ ... Aရမ္းေကာင္းတယ္"
"ကိုက Aရမ္းကို ေယာက္်ားပီသတာပဲေနာ္။ ေရႊစင့္ဘ၀မွာ ကို႔ေလာက္ ေယာက္်ားပီသတာ
တစ္ေယာက္မွ မေတြ႕ဖူးေသးပါဘူးကြယ္"
"Aဲသလို ... Aဲသလို Aရမ္းေဆာင့္ထည့္လိုက္ရင္ ေရႊစင့္ Aသည္းႏွလံုးေတြ ေျပာင္းျပန္
လန္ကုန္သလိုပဲ"

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
27 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

ညစ္တီးညစ္ပတ္ စကားမ်ားေၾကာင့္ ဒြန္း၏ေဆာင့္ခ်က္မ်ားက ပိုလို႔သြက္လက္လာသည္။ ေရႊစင္
ကလည္း ေAာက္မွာ ျငိမ္ျငိမ္ ခံမေနပဲ ေကာ့ပ်ံကာ ေပးေနသည္မို႔ ကုတင္ၾကီးတစ္ခုလုံး တကြၽီကြၽီျမည္ကာ
ေနေလ၏။ - ိုးေနသူေရာ၊ ခံေနသူပါ ေရခ်ဳိးထားသည့္Aလား ေခြၽးေတြႏွင့္ ရႊဲေနေသာ္လည္း Aရွိန္ကို
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လံုး၀မရွိေခ်။ ေဘးနားမွာ Aိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ခ်ဳိလြင္ပင္ မေနႏုိင္ေတာ့ပဲ ႏုိးလာရသည္။
Aျပတ္ကို

- ိုးေနေဆာ္ေနၾကသူ ႏွစ္Uီးကို ၾကည့္ျပီး စိတ္ေတြထၾကြလာသျဖင့္ ခ်ဳိလြင္သည္ သူတို႔

ေနာက္ဖက္သို႔ သြားျပီး ဒြန္း၏ဖင္ၾကားကို လွ်ာျဖင့္ လ်က္ေပးလိုက္မိသည္။
"Aား ... ေကာင္းတယ္ ခ်ဳိရယ္"
စိတ္ေတြ တAား ၾကြလာေသာ ဒြန္းက ခါးကို Aသာၾကြကာ - ီးကို ေAာက္စိုက္ျပီး ထုိးAခ်
လိုက္တြင္ ေရႊစင္ညႇစ္လုိက္သည္ႏွင့္ဆံုကာ ေ- ာက္ပတ္ေAာက္ႏႈတ္ခမ္းသားေလး ဖ်တ္ကနဲ ကြဲထြက္သြား
ေလ၏။ ေသြးေတြ ျဖာကနဲ က်လာေသာ္လည္း Aရွိန္တက္ေနခိုက္မို႔ ႏွစ္Uီးစလံုး သတိမထားမိၾက။
ခ်ဳိလြင္ကသာ Aလန္႔တၾကား ေAာ္လိုက္မိသည္။
"ေရႊစင္ ... နင့္ေ- ာက္ပတ္ ကြဲသြားျပီဟဲ့"
"ကြဲခ်င္ကြဲပေစဟာ။ နင့္ ေသာက္ပါးစပ္ ပိတ္ထား"
ေရႊစင့္Aသံက Aေတာ္က်ယ္သြားသျဖင့္ ျပတင္းတံခါး Aျပင္ဖက္မွ ေ၀းကနဲ Aားေပးသံေတြ
ၾကားလိုက္ရသည္။ ခ်ဳိလြင္က A၀တ္Aစား မပါပဲ ၀ရန္တာကို ထြက္ကာၾကည့္လုိက္ျပီးေနာက္ ခ်က္ခ်င္းပင္
ျပန္၀င္လာသည္။
"Aျပင္ဖက္မွာ လူေတြ တAားၾကီးပဲဟ။ ငါတုိ႔Aခန္းေAာက္မွာ စုေနၾကတယ္"
ေရႊစင္သည္ ခ်ဳိလြင့္စကားေတြကို လံုး၀ဂ႐ုမစိုက္ပဲ ဒြန္းကိုသာ ၾကည့္ရင္း ေျပာလိုက္သည္။
"သိပ္ခ်စ္တယ္

သိလား။

သိပ္ခ်စ္တာပဲ။

ကိုလုပ္ခ်င္သလိုသာ

လုပ္ပါ။

ကို

- ိုးမယ္ဆုိရင္

ေ- ာက္ပတ္ ကြဲခ်င္လဲကြဲ၊ Aရွက္ကြဲခ်င္လဲ ကြဲပါေစ၊ ကိုရယ္"
ေရႊစင္သည္ စကားဆံုးသည္ႏွင့္ ဒြန္းကို Aတင္းဖက္ကာ ေကာ့လန္တက္လာသည္။ ဒြန္းကလည္း
လံုး၀မညႇာပဲ တေျဖာင္းေျဖာင္းျမည္ေAာင္ကို ေဆာင့္ေဆာင့္လုိးေလရာ ေရႊစင္တစ္ေယာက္ ေက်ေက်
နပ္နပ္ၾကီး ျပီးသြားေတာ့၏။ မ်က္ျဖဴလန္ကာ ေကာ့တက္သြားေသာ ေရႊစင့္ေ- ာက္ပတ္ေလးထဲ ဒြန္းက
တစ္ဆံုးသြင္းကာ သူ႔Aရည္မ်ားကို ပန္းထုတ္လိုက္၏။ သည္တစ္ေခါက္ ပန္းရတာ AရသာAရွိဆံုးပင္။
သည္ညAတြက္ ေလးခါေျမာက္ သုက္ထုတ္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။
ထံုးစံAတုိင္းပင္

သားAိမ္ထဲ

ေရာက္သြားေသာ

လရည္ေတြက

AစAနမွ

မျမင္ရေတာ့။

ေ- ာက္ရည္ေတြသာ တပြက္ပြက္ ထြက္က်လာသည္။ ေရႊစင့္ေ- ာက္ပတ္ကေတာ့ လူပင္၀င္Aိပ္လို႔ရ
ေလာက္ေAာင္ က်ယ္ေျပာလို႔ေနသည္။ တစ္ခန္းလံုးလဲ ေ- ာက္ရည္နံ႔၊ သုက္ရည္နံ႔၊ ေခြၽးနံ႔ေတြ လႈိင္လို႔
ေနသည္။ ဒြန္းက - ီးကို ဆြဲထုတ္လိုက္ျပီးေတာ့မွ ေသြးေတြကို ျမင္သြား၏။ Aိပ္ရာခင္းေပၚတြင္ ေရႊစင္ႏွင့္
ခ်ဳိလြင္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ကြဲသြားရာမွ ထြက္လာေသာ ေသြးေတြက ျမင္လို႔မေကာင္းေခ်။

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
28 

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ထိုႏွစ္ေယာက္

hOtRoD

လူကလည္း ပင္ပန္းလွျပီ။ ျမင္လုိ႔ မေကာင္းလဲ မတတ္ႏုိင္ေတာ့။ ထုိးAိပ္ရန္Aတြက္ တစ္ဖက္သို႔
လွည့္လိုက္ေတာ့

ခ်ဳိလြင့္မ်က္ႏွာေလးကို

ေတြ႕ရသည္။

ခ်ဳိလြင္သည္

ဒြန္းကို

နမ္းလိုက္ျပီးေနာက္

လက္တစ္ဖက္က ဒြန္း၏ ညီေလးကို ဆုပ္ကိုင္လိုက္သည္။ ဟိုေကာင္က Aရွိန္မက်ေသး။ မာတုန္းမာဆဲပင္
ျဖစ္သည္။ ခ်ဳိလြင္က မြတ္သိပ္စြာ ေျပာလိုက္သည္။
"Aျမဲတမ္း သည္လိုပဲ မာေနေစခ်င္တယ္ကြယ္"
ဒြန္း၏ေက်ာကို ႏူးညံ့ေသာ လက္ကေလးႏွစ္ဖက္က လာဖက္ျပီးေနာက္ "Aျမဲပဲ မာေနမွာပါ"ဟု
ခ်ဳိလြင့္Aား ႏွစ္သိမ့္လိုက္သည္။
"ငါတုိ႔သံုးေယာက္ သည္လိုပဲ ေနၾကရေAာင္ေနာ္"
"ေAး ... သူ႔ကို ေ၀စားၾကတာေပါ့။ တစ္ေယာက္တည္းလည္း ကုန္မွာမွ မဟုတ္တာ"
ဒြန္းထံမွ Aသံမၾကားရေတာ့သျဖင့္ လွည့္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဒြန္းတစ္ေယာက္ Aိပ္ေမာက်ေနျပီ
ျဖစ္သည္။ သူ႔ညီေတာ္ေမာင္ကေတာ့ ေဒါေဖာင္းလ်က္ပင္ ရွိေသးသည္။ ခ်ဳိလြင္သည္ တစ္ခ်က္မွ် စုပ္ၾကည့္
လိုက္ျပီးေနာက္ ေရႊစင့္ဖက္ ထုိးေပးလိုက္သည္။ ေရႊစင္က ငံု႔ၾကည့္လုိက္ေတာ့ - ီးၾကီးေပၚတြင္ ေသြးစမ်ား
ကပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။
ထို႔ေနာက္ ...
ထူးျခားစြာပင္ မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္ ျပိဳင္တူရယ္ေမာမိလိုက္၏။

=============================
ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ထုိႏွစ္ေယာက္။
၀တၱဳလတ္ကေလး ျပီးပါျပီ။
=============================

MYANMARCYBERMEDIA.COM 
29 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful