ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA

BLAZSEK GYÖNGYVÉR 1943 - 2001 MARKO POGACNIK BUDAPESTEN SOMLÓSI LAJOS TANULMÁNYAI CALATRAVA VELENCEIHÍDTERVE ÉRETTSÉGIZÔ WALDORF-ISKOLÁSOK SALAMIN FERENC: KIRÁLYUDVAR VÉGH ATTILA ESSZÉI MAYANANDA: A MANDORLA SZABÓ TÜNDE TANULMÁNYAI MELLÉKLET: A NÁDASDY ALAPÍTVÁNY SZIMPOZIUMA

Egy követ hajítottam a vízbe, és megrettenve meredek a rezzenetlen víztükörre. (Blazsek Gyöngyvér, 1997) Talán ezzel a keserû és végképp jóra fordíthatatlan gondolattal kellene tudnunk most már nap mint nap szembenézni és dûlôre jutni – G.J.

Blazsek Gyöngyvér: fonott vesszôfotel; fiókosszekrény és fogorvosi rendelô berendezése (Fotók: Csete György, Danka István)

TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM
2 4 7 BLAZSEK GYÖNGYVÉR 1943 – 2001

HARMADIK SZÁM

10 12 19 20 23 24 26 27 28

31

34 36 38 40

HUSZÁR ILDIKÓ: A kerek egység mozaikdarabkái (Marko Pogacnik látogatása) SOMLÓSI LAJOS ÍRÁSAI • Geobiológia Magyarországon • A pipacs, a búzavirág és a kamilla üzenete PALOCSA EGYESÜLET MAYANANDA (MAXWELL ARMFIELD): Az Odaát csodája – John Michell elôszavával SALAMIN FERENC: A tarcali Királyudvar újjáélesztése KOVÁCS ÁGNES: A szôlô az szentebb növény VARGA CSABA testvérhegyi családi háza SANTIAGO CALATRAVA terve a Canal Grande negyedik hídjára PÁSZTOR PÉTER: Organikus építészet versus funkcionalista építészet HÍREK SZABÓ TÜNDE TANULMÁNYAI • Szobrok, útmenti keresztek Somogyban • Löszpincék Szóládon VÉGH ATTILA ESSZÉI • Boldogtalan beszélgetés • A gyorsuló ember • Noli me tangere (vers) SZENTMÁRTONY YVONNE: Elõször érettségiztek Waldorf-diákok Magyarországon SIMCHA YOM-TOV: A magyar és a héber nyelv közötti kapcsolatról HÍREK GERGELY ÁGNES válaszai az elôzô számunk mellékletében feltett kérdésekre

MELLÉKLET: A Nádasdy Akadémia Építészet – Belsô Terek és a Természet címû szimpoziumának dokumentumai A címlapon Blazsek Gyöngyvér: Király és királynõ, fûzfavesszõ-bútorok a VAM Design Galéria 1996-os kiállításán (Országépítô, 1997/2). Fotó: Danka István

E számunk a NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával készült.
A folyóirat rendszeres támogatói az ORSZÁGÉPÍTÕ Alapítvány és a KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS tagszervezetei: ARKER’S Kft., AXIS Építésziroda Kft., BAUSYSTEM Kft., BEÖTHY és KISS Kft., BIOKÖR Kft., BODONYI ÉS Társa Építész Kft., DÉVÉNYI ÉS Társa Kft., EKLER Építész Kft., FELÜLETKÉMIA Kft., KÖR Építész Stúdió Kft., KÕSZEGHY Építészet Bt., KUPOLA Kft., KVADRUM Kft., MAKONA Tervezõ Kft., MÉRMÛ Szövetkezet.PAGONY Táj- és Kertépítész Kft., PARALEL Kft., TRISKELL Kft., UNITEF-83 Rt, valamint a BONEX Építôipari Kft., a COMPART Stúdió Kft., és a SÁROS és Társa Építésziroda Bt. ORSZÁGÉPÍTÕ – a Kós Károly Egyesülés folyóirata. Megjelenik negyedévenként. Kiadja az Egyesülés nevében a Kós Károly Alapítvány; postacím: 1074 Budapest, Barát utca 11. Bankszámlaszám: 10402166-21629530-00000000 Felelõs kiadó: Kampis Miklós. Felelõs szerkesztõ: Gerle János. Nyomás: VEL Kft., Budapest. – ISSN 0866-0069 – A lap elõfizethetõ átutalással, vagy az Alapítványtól igényelt csekken, illetve személyesen az Art Bureau címén. A szerkesztõségi ügyintézés, szervezés, elõfizetés új címe: Art Bureau Kft. 1065 Budapest, Nagymezõ utca 4., 1. emelet 128. telefon: 3432-959; telefon/fax: 3220-677. Ezen a címen a lap egyes számai is megvásárolhatók. Egy szám ára: 450 Ft. Elõfizetési díj a 2001. évre: 1600 forint + külföldi elôfizetôinknek postaköltség számonként. Megvásárolható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45), a Fehérlófia Könyvesboltban (Budapest, VIII. József krt. 36.), a Balassi Könyvesboltban (Budapest, II. Margit u. 1.), a Lord Extra Kft könyvesboltjában (Hódmezôvásárhely, Andrássy út 5-7.), és a Lyra Könyvesboltban (Vác, Piac u. 1.), a HÍRKER Rt. és a LAPKER Rt. budapesti és vidéki árusítóhelyein. Nyitott szerkesztõi megbeszélés minden hónap elsõ hétfõjén délután 4 és 6 óra között a Centrál Kávéházban (Budapest, V. ker., Károlyi Mihály u. 9.), a bejárattól közvetlenül jobbra esõ teremrészben, ahol minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

1

BLAZSEK GYÖNGYVÉR 1943 - 2001
A piramis nem csak nagy. Monumentális. Az erózió megépített törvénye. Sûrítmény. A kunhalom az Alföldön ugyanúgy. A pentatónia maga. Az a tulajdonsága, képessége. Blazsek Gyöngyvér ilyen domb a magyar építészet halmai, halmocskái között. Tetejérôl messzebbre látni. A rónán – írná Petôfi; én csak szülôföldet írok –, ahol lassan elfelejtünk magyarul beszélni építeni, énekelni. Dó, ré, mi, fá… Gyöngyi elkezdte az építészeti szolfézs rajzolását. Elvégzendô feladat. Sok-sok tanító kellene, síp és dob, meg nádi hegedû. Csete György azok a tervek, megvalósult tárgyak, amelyek nem megrendelésekhez kötõdtek. Az elsõ években papírbútorok sora született, amelyek hosszas küzdelem után sem találtak gyártóra. A házilag készült bútorok némelyike máig szolgál. Dehogy voltak olyan anyag- és technológiaigényesek, mint Gehry hatalmas papírfoteljei! Amiképp Makovecz mozgástanulmányai, egy, a szokásosnál szabadabb aktivitás kifejezõi Blazsek kézszolfézs rajsorozatának lapjai, és tartós szenvedélyként a vesszõbõl font tárgyak. A pályakezdõ belsõépítész Csete György pécsi Ifjúsági irodájában kezdte mûködését. Volt alkalma Csete hajlék-dolgaival, hajlított faszerkezeteivel találkozni, rokon törekvéseit e kísérletek és az azokat kísérõ szellemi mozgás által megerõsíteni. Egy vesszõfonat-vázlatokat felsorakoztató kis könyv elsõ rajza mellett a felirat: lélekbõl font semmiségek. Aztán van vízivesszõn fennakadt jég-felhõ, vízen lebegés – és más lebegések. Lebegés a mûvészetben címmel tartott Gyöngyvér bemutatkozó elõadást a szolnoki Verseghy-körben. Greco szintelebegõ, átszellemült alakjainak festõi elõadása iránti lelkesedése évtizedeken át változatlan maradt. Képein szinte minden alak a gravitációval dacolt. Az egymásba simuló színek, a szövedékes, áttûnéses grafikai elõadásmód, a formák erõteljes átnyomódásai mindennemû tárgyi kötöttség nélkül is megjelentek. A mindennapi gyakorlat közegében, testes bútorok sokasága körében finom utalások sora jelzi az alkotói igényt a helyhez kötöttség komolyságának enyhítésére. A hazai szerves építészet mûvelõi a földbõl kinyomódó-felemelkedõ, bõ föld-dombokba ágyazott építmények iránt mutatnak erõs affinitást. Blazsek Gyöngyvér inkább a figyelmes aláereszkedésben otthonos. Belsõépítészeti jelenéseinek szinte-felhõ kísérõi Csete Ildikó függönyei, némi nehezékként pedig Kun Éva kerámiái. A három alkotó együttmûködése Kunhegyes könyvtárának belsõépítészetével indult, majd számos további munka követte. Különösen harmonikus együttmûködés alakult ki Jankovics Tiborral, aki rendkívüli nyitottsággal hangolódott Gyöngyvér elképzeléseihez. Ezt tükrözi a nyolcvanas évek elején megvalósult fadd-dombori üdülõ. Blazsek Gyöngyvért napi stiláris korszerûsödési kényszerek nem szorították mûvészi arculatváltásra. Közvetlen környezete vizuális szereplõi természetesen változtak. Sejtbiológus testvérének elektromikroszkópos képei különös struktúráikkal, de egy-egy fa-személyiség közelképe, váratlan drapéria-élmények is adhattak új impulzusokat, amelyek a megkomponálás, a forma-átmenetek és áthatások, a kolorit finom módosulásaira vezettek. Az eredmény: divathullámokhoz nem, de igényességük folytán az alkotói jelenléthez rendkívül erõsen kötõdõ alkotások sora. Ha pedig belsõépítészeti munkák, különösen veszélyeztetettek. Méltó módon történõ gondozásuk a mi felelõsségünk is. Kedves Gyöngyvér, e felelõsségvállalásunk kifejezésével búcsúzunk Tõled. Kõszeghy Attila

AKI LÉLEKBÕL FONT SEMMISÉGEKET
Und plötzlich in diesem mühsamen Nirgends, plötzlich Die unsägliche Stelle, wo sich das reine Zuwenig unbegreiflich verwandelt –, umspringt In jenes leere Zuviel. Wo die vielseitige Rechnung Zahlenlos aufgeht. És hirtelen e keserves Seholban hirtelen a mondhatlan hely, ahol a tiszta Túlkevés átváltozik megfoghatatlanul –, a minden üres Túlsokba fordul át. Ahol a sokszámjegyû számla számot ad szám nélkül. R. M. Rilke: részlet az Ötödik Elégiá-ból – Kôszeghy Attila fordítása Blazsek Gyöngyvér itt élt körülöttünk, felettünk. A lebegés szerelmese 2001. júliusánaklegvégén elbúcsúzott, felelõsségünkre bízva minden rajzot, színezést, tervet. És rengeteg vázlatot, amelyek a legkülönösebb helyeken bukkannak fel, nem szavakkal írt, félig titkos naplók lapjaiként. Rendszerré össze nem rakható, számtalan oldalról felsejlõ részei valami egyetlen egésznek. Debrecenben született, és – talán születési- és lakhelyei iránta való figyelmetlensége folytán – alföldinek vallotta magát. Csakúgy, mint Csete Ildikó és Kun Éva; alkotótársai, akik tartalmasan és hûségesen képviseltek egy maguknak is teremtett, õket vigasztaló alföldiséget. Elképzelhetõ, milyen erõvel hatott Gyöngyvérre apja személyisége, ha az autodidakta festõ orvos képei az idegent is azzal az igazán ritkán megjelenõ érzéssel fogják meg, hogy e képektõl nem bír elszakadni, annyira lenyûgözõen telítettek az élet dolgai iránti, érzelgõsségmentes szeretettel. A vágyott festõi életpályáról eltérített, építész, majd az Iparmûvészeti Fõiskolán belsõépítész oklevéllel felszerelkezett fiatal alkotó szabadabb mûködési kereteket keresett és többnyire talált, mint a kortárs „alkalmazott” építészek, belsõépítészek. Különösen nyilvánvalóvá tették e szabadságtörekvéseket

2

vagy a Tisza mellett kiásott zsombékköteg átlényegült. amely gyôz a könyörtelen múlandóságon. A kunhegyesi könyvtár belsô kialakításában ismét együtt dolgozhattunk. és tavaszi ágak rügyeire emlékeztettek a kerámia vörösboros poharak az asztalon. Értettük és éreztük egymást. Jellemzô. Gyöngyi nemes veretû tölgyfabútorai me leg. Én alkalmazkodtam Gyöngyi geomet rikus vonalaihoz. szék. tapasztalunk. a textilesnek. belsôépítészek. mintha soha nem is lett volna. Végül csüggedten kérdezem: akkor mi az. elviselünk. Ha nagy szerencsére. A századeleji szálloda nagy kávéházi ablakfüggönyein komlóindák hullámoztak végig. hanem az. de az egész együttes – a szép vonalú fonott bútor-sorozat idôtlennek tûnik. akkor a leghétköznapibb belsô terek is különös lényekkel népesültek be. Kós Károly nyomán egy magyarul szóló építészet. Az átadás napján kamarakiállítás is nyílt hármunk munkáiból. A szép mûemléképület az alföldi emberek kedvessége. ami megmaradt? És feltámadó hittel válaszolom: megmaradt e nagyszerû alkotó. munkáinak megbecsülése. egyénisége átsütött munkáin – ahogy Ô nevezte – „lény-bútorain”. közös akarattal együtt dolgozó fiatal önmagunkról.) Következett az Aranybárány sörözô és bár Zalaegerszegen. keserves nehézséggel próbálom összeszedegetni emlékeimet a valahai. tönkretett textilipar. Kun Éva keramikusnak. A kilencvenes évek fordulójától sokminden megváltozott. hogy munkálkodásunk nyomán egy újfajta közösségi mûvészet. Csete Ildikó 3 Bl azse k Gyöngy v ér rajzai . Építészek. és legtöbbször Jankovics Tibor építésznek. Pécsett. bútoripar. Függönyök festett tulipánja madárrá változott. Háttérként búzakalászos függönyöket. tárgyalkotó mûvészet.TISZTA TÖREKVÉSEINK EMLÉKE Most. úgy éreztük. A többszörös tulajdonosváltás eredményeként azonban egész munkánk úgy eltûnt a föld színérôl. A legkedvesebb munkánk a fadd-dombori üdülô – itt az épülettôl a kávéscsészéig mindent megterveztünk. (Pécsett nem ez volt az egyetlen ilyen értékrombolás. a Nádor szálló cukrászdájának és bárjának kialakítását ismét hárman csináltuk. Gyöngyi a Mûcsarnokban mutatta be fonott vesszôbútorait. Ennek lassan húsz éve. formatervezés születik. új dimenziót kapott: gyermekbútor. És megmarad a szeretet. fiú. az asztalon Kun Éva teáskészletét állítottuk ki. az együtt végzett munka emléke. amit ma látunk. Szárnyat kapott a fiókos szekrény. Mennyezetet támasztó. Blazsek Gyöngyvér egyéniségének. az új tulajdonosok által hozott. keramikusok – valamennyien hittünk abban. Megmarad tiszta törekvéseink. A – ma már nyugodtan mondhatjuk – legendás Pécsi Ifjúsági Iroda egyik meghatározó egyénisége Blazsek Gyöngyvér építészmérnök és belsôépítész egy személyben. otthonos légkört teremtettek. hogy ideje jött az emlékezésnek – fájó és keserves – a valamikor mottóul választott Kós Károly-szavak térnek gondolataimba vissza-vissza: Mert nagy fáradsággal össze kellene szedni a köveket… Valóban. lány-formát öltött a karosszék. Tehetsége. ülôke lett belôle. A szere tet. „globalizált” szemlélet törekvé seinket értelmetlenné tették. építészet. Jó volt Gyöngyivel együtt dolgozni nekem. hogy nagyon jól sikerült. nagy örömünkre közös munkánk alakult. a gödöllôiek. amit iránta éreztünk. Nyugatról bezúduló ízlésvilág. hogy nem a világszínvonalú skandináv tárgykultúra árasztotta el az országot. Talán a nagyszerû századelô. Keze alatt a hullámpapír. tiszta szívvel. textilesek. komoly oszlopfô karját nyújtogató polipként tekergôzött a magasban. az új könyvtáruk miatti örömük nagy kedvet adott a munkához.

finoman szétágazó gyökereket. ám tartalmasságát tekintve annál jelentõsebb ittléte alatt történt dolgokról szeretnék beszámolni. A Pilisben töltöttünk három napot egy kisebb csoportban. a szemünk láttára zajlanak. egyszerre halad bennünk ellentétes irányban. az átadott tudás nagyon sokrétû. talán azért. hosszan elnyúló ágakat. egyre mélyebben. Elmondta. A Föld többdimenziós bolygóvá akar válni. a minket körülvevõ valóságra nyitják rá a szemünket. könyve. Eszerint tedd a dolgod. hogy ágaink lefelé nõnek a Föld belseje felé és lefelé bontják ki virágaikat. azok tapasztalatairól és vetületeirõl. 4 . ami nélkülünk így nem jön létre. hogyan lehetünk összekötõ kapocs a Földanya és az Univerzum között. A két áramlás. könyv. geomanta. Beszélt a Föld változásáról. amit Makovecz Imre a fákról. Beszélt földgyógyító akcióiról. belegyökerezve az égboltba. de érzéseim szerint mindnyájunk által átélt élményt. figyelnünk kell rájuk. kimerítõ. A természet lényeivel valókapcsolatteremtéssel foglalkozik Az elementárok – A Föld érzelmi síkja c. Most készül tizedik könyve. lelki és spirituális szinten is mûködik. Fent ágakat növesszünk az ég felé. ezeken keresztül az emberek esélyeirõl: a folyamatokról melyek most. ahogy az Evangéliumok szövege mögötti rejtett rétegeket feltárta. mint szimmetrikus lényekrõl leírt és több tervével tudatosítani próbált. melyben a Szentírás olyan titkairól szól. ha többnyire nem is ismerjük fel õket. melyekre az emberiségnek most van égetõ szüksége. városi földgyógyító munka. Ismertette annak a felfedezésének a folyamatát. hogy valóságos kapocs vagyunk az Ég és Föld között. amelyek segítségével – ki-ki érzékenysége. igazi mivoltában a körülöttünk levõ világot. Tapasztalatairól tanfolyamokat tart szerte Európában és a világban.) A logikus racionalitás túltengését megakadályozhatjuk ha minden gondolatunkat áteresztjük a szívünkön. amelyeken virágok nyílnak. feladataink megoldásának minõsége kihatással van a FöldKozmosz fejlõdésére. Tanuljunk meg a szívünkkel érezve gondolkodni. ezeken át bocsássuk ki az égbe a felszívott energiát. (Egyet szeretnék itt mégis részletesebben leírni. hogy tudását átadja. ez után következett a budapesti program: az Antropozófiai Társaságban tartott nyílt bevezetõ elõadás és a kétnapos. segítve annak változását. Képzeljük el. és segítse a Föld és az ember megromlott viszonyának helyreállítását. hogyan láthatjuk mi is élesebben. Ezek a gyakorlatok részletesen megtalálhatók A Föld gyógyítása c. amit Markotól kaptam. A szívben. a „földelés” egyik gyakorlatát a számtalan lehetséges közül. Kutatásainak eredménye Az emberré válás evangéliuma c. hogy egy fa vagyunk. Ezeket fel kell ismernünk. szívébe zárhatja a tölgyfát. az energiák átalakulásáról.. melyet szívünkön áteresztve kilélegeztünk a földnek. A most még láthatatlan dimenziók idõvel láthatóvá lesznek. Hogyan figyeljünk a természet lényeire. Az együtt töltött hét két részbõl tevõdött össze. de ugyanazzal az égetõen fontos témával foglalkoznak. a gyökereinket fölfelé engedjük nõni. könyvben. Nyissuk meg szívünket a felénk áradó szeretethullámoknak. aki valójában vagy. Megtanultuk az alapgyakorlatokat: hogyan kell magunkat leföldelni. az együttlét. Az elementárok és Az emberréválás evangéliuma. felfelé és lefelé. Jelenlétünk az Univerzumban lényeges: fontosak vagyunk! Mindnyájunknak ezt az emberi világot kell élnie. mely földi. A hatnapos. Együtt kell mûködnünk a Földdel. a Tanítást. összekötve minket a csillagokkal. földgyógyító. aki különleges. Beszámolómban a konkrét történésekkel párhuzamosan megpróbálom felvillantani a személyesen tapasztalt. Most fordítsuk meg a folymatot. A közös munka. Megmutatta azokat a mditatív gyakorlatokat. iskolázottsága szerint – megérezheti a selymes füvekben a tündéri minõséget.MARKO POGACNIK MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSA Huszár Ildikó A KEREK EGYSÉG MOZAIKDARABKÁI Június 12 és 17 között a Kós Károly Egyesülés meghívására hazánkba látogatott Marko Pogacnik mûvész. Marko Pogacnik szlovén mûvész. Szeretném megosztani azt aszeretetteljes tudást. majd ugyanezt fordított sorrendben is megcsináltuk: a Föld energiáját belélegezve szívünkön keresztül. Képzeljük el. Ezeken át szívjuk fel magunkba a Föld energiáját és azt engedjük felfelé áramolni a testünkben. – G. Marko arra tanított. A szeretetteljes látásmód kulcsa az hogy a külvilág lényeitõl. hogy a kozmosz energiája áthaladjon rajtunk a Föld felé. A leglényegesebb feladat: válj azzá. melyek más-más megvilágításban. az átélés lehetõségét is megmutatva számunkra. mert olyan mértékben rokon azzal a gondolattal. Valósítsd meg önmagad. író. mert eggyé tudott válni vele.J. magunkon átvezetve kilélegeztük a Kozmoszba. A Pilisben tartott elõadásokon megismerhettük Marko Pogacnik felfogását és módszereit. az elõadások. ahol azok belsõ dimenziókkal gazdagodnak. és engedjük. hogyan találkoznak a különbözõ síkokon levõ világok. Emberi problémáink. mint középpontban kell tudnunk átélni. Légzõgyakorlatokat folytattunk: belélegeztük a Kozmosz energiáját. tapasztalatai. mi módon léphetünk kapcsolatba velük. Magyarul eddig három jelent meg közülük: A Föld gyógyítása. A szív ereje: a belsõ hang megnyilvánulása. éteri érzékenységének kifejlesztésével csodálatos dolgokra képes. lassan növesszünk gyökereket a földbe. jelenségeitõl folyamatosan elválasztó elménket kívül helyezzük a kapcsolaton. Létünk nem abból kell hogy álljon hogy sóvárgunk egy másfajta életre.

a pálos rend tradíciójának is részét alkotó hangmágiával igyekeztünk enyhíteni. a városnak és minden természetes tájnak is struktúrájának is három. A tájban a Duna a legfontosabb. a Zsivány-sziklákhoz. Itt születik meg az új Duna. A harmadik vonal derékszögben metszi a másik kettõt. (Milyen különös magyarázat ez az Alföldet régen jellemzõ délibábra!) A Dunának ez a Bécs-Pozsony térségétõl Budapestig tartó szakasza. a második napon pedig a Mátyás templomtól a Margitszigetig. keserûségbõl. hogy a világot ne csak fizikai mivoltában. aki e tükör alatt él. Errõl árulkodik a pálos barlangszentély bebetonozása. aranyló tál. az egyéni kifejezõdés. Berlinben és más európai városokban közvetlenül azok felszabadítása után elõre elkészített tervek szerint helyezték el a hõsi emlékmûveket ugyanilyen jelentõségû pontokra. maga a lüktetõ élet. melyben az életenergiák áramlanak. Esti elõadásának egy részét is ennek leírására szánta. amely pontosan a Pilisbõl érkezõ Ley-vonalon áll elvágva az életenergia áramlásának útját. széles éteri burok fogja magába. A Gellérthegyet. amely Krisztushoz.Két kirándulást tettünk: ellátogattunk a pilisszentkereszti Szentkúthoz. Ott felemelkedik és szétterül az Alföld felett. mint egy lefelé fordított. Aki elveszti kapcsolatát a Földdel. a halál és az újjászületés folytonos váltakozása. Budapesti tartózkodása alatt Marko Pogacnik megmutatta nekünk. az õskezdet bölcsessége. hanem annak éteri tükörképeként is megtapasztalja az. közös munkájának csodáját. ezzel szellemi hátteret biztosítva a városnak. A Föld lelkének. amelynek egyedülállóan gazdag a legendáriuma a budapesti táj elemei között. Az általánosan elfogadott nézet szerint a szeszélyes természet alkotta kõcsoport szépsége és érdekessége felett megéreztük az erõt: a Földanya a Kozmosz és az Ember évezredekkel ezelõtti. Ez a különös tükör az ország felett arra ad lehetõséget. mindenütt együtt jelenlévõ aspektusa van: a teljesség. melyekben a Földanya vére van jelen. érzékeli és értelmezi a várost. közel észak-dél irányú Ley-vonal metszéspontja a Hegyalja út. Ez az átalakulás helyszíne. és a taranszformáció. itt vannak a barlangok. itt fakadnak a meleg források. A Duna egyik csakrája a Margitsziget és a Gellérthegy közti területen van. a Vaskapu felé. A három vonal keresztezõdésénél képzõdõ háromszög alkotja a város köldökét. A Gellérthegy a transzformáció helye. angyali minôségû pont – Sophiához köthetô. az lehasadt állapotban leledzõ egóban él. A Budapesten áthaladó Ley-vonalak vázlata Marko Pogacnik szerint. uralkodó energiatest. az elnyomatottság érzésébõl és indulatából kiindulva építettünk fel egy fokozato- 5 . hogy õ hogyan közelíti meg. A budapesti gyakorlatok során a fenti térképbe bejelölt jeles helyeket kerestük fel a gellérthegyi Sziklakápolnától indulva a Vérmezôig. A Gellérthegy lábánál a Duna éteri energiája visszafordul és a Margitsziget közepéig halad a folyóval párhuzamosan visszafelé. kivételes helyzete miatt többször negatív befolyásolásra is kihasználták. felnõttként folytatja útját a folyó a következõ csakra. a mindent összefogó Univerzum egysége. A víz részecskéi osztják szét ezeket a két part irányába. Energiája messze szétsugároz a tájon. A két. de korábban a várost fenyegetõ Citadella felépítése és a legmegdöbbentõbb módon a Szabadságszobor elhelyezése. – G. az Orvos lépcsô melletti ligetbe esô párja pedig nôi karakterû. egyikük a Pilisbe fut.) A szabadságszobornál is meditatív énekléssel végeztünk gyakorlatot: a fájdalomból. újjászületve. Az életteli folyónak az emberi csakrákhoz hasonló központjai vannak. ahol úgy helyezkedik el. hogy Bécsben. erre az õsi kultikus helyre beárad a Duna visszafelé forduló energiája. A hely fontos erõvonalakon fekszik. azt bizonyítja. angyali minôségû pont. Vagyis a geomantia tudatos felhasználásáról van szó népek életenergiájának meggyengítésére. Budapest három fontos Ley-vonala közül kettõ közel ÉszakDéli irányú. a Föld méhe. mintegy a folyó kamaszkora itt tehát végetér és átalakulva. A barlang méhében készül elõ az új születés. A tôle északra fekvô másik metszéspont a Vár déli rondelláján egy férfi karakterû. Saját energiarendszerének valamikori megcsorbításából eredõ meggyengülését közös énekléssel. J. (Hogy ez nem egyszerû véletlen. a kreativitás. A gellérthegyi barlangba. a Sziklatemplomba. sajátos. az Erzsébet híd budai lejárója és a Krisztina körút közé zárt kis ligetbe esik. Itt lakozik a Fekete Istennõ.

Idáig nyúlt be a régi Tabán. Magyar források táplálta elõtudásunk segítséget jelentett Marko módszerének megértésében. Fényoszlopok. mely különösen alkalmas az állatvilággal való kapcsolatteremtésre. A város lelke eredeti helyérõl elvonulva. ami az emberiség további útja szempontjából fontos. Budapest területén ez a teljesség. Most a toronyban a Hilton szálló kaszinója mûködik. Helyette tömény materializmussal küszködik. csak fel kell õket vállalnunk. A háromszög közepén a Szarvas téri templom áll. Együttlétünket a Margitszigeten fejeztük be. (Az emlékmû nõalakja a magasba tartott pálmaággal különös módon éppen a Kárpát-medence fölé boruló aranyló tál sémáját ábrázolja. és egy üzenetet. hogy utatokon örömmel haladjatok tovább. amikrõl itt beszámolok. Itt van a város napfonata. Lehúzó. van aki jobban el tud mélyülni a szeretetben. krisztusi minõséggel szemben itt a nõies. itt fakadnak a Rác-fürdõ termálvizes forrásai.Ennek a pontnak angyali minõsége van. A ferencesrendi kolostor romjaihoz közel van az a hatalmas rét. A Krisztinaváros Északra nézõ lejtõjén a Rondellán lévõ férfias. kiengesztelés éneke legyen. a természet szépsége. Mindannyian az eltelt idõ alatt bekövetkezett. olyan akupunktúrás hatású követ. de az is komoly eredmény. visszafojtott energiájú terület a Vérmezõ. A háromszög keleti metszéspontja a Duna közepén van. hogy a metszéspont egy klasszikus litopunktúrás hely. Budapest saját. Marko rámutatott. Senki sincs kizárva ebbõl az egységbõl. Kiemelten szent helyként tisztelték valaha. A közös fejlõdés és ezzel a kozmosz. – G. ha a legközelebbi szomszédjával türelmesebb tud lenni. amikor a tudás nivellálódik és a butaság diadalt ül. akkor sem. ha kínálhatsz valamit a világnak – írta Thorwald Dethlefsen. attól a pillanattól fogva felelõséggel viseltetünk iránta. a hely éteri jelképével ellátott szobrot. ahol a Duna energiája felemelkedik és szétárad. Ki élesebben észleli környezetét. ahol a két ÉszakDéli irányú Ley-vonal metszi egymást.san kialakuló és megerõsödõ harmóniát. mely segítené a hely szabad lélegzését. Több. ide költözött át. A dolgokat nem lehet igazán elsietni. Kötelességünkké válik a felismert feladatok teljesítése – ellenkezõ esetben utat nyitunk a negatív erõk hatásának. és a teljességnek mindenki egyaránt nélkülözhetetlen. ha magasabb fejlettségi fokon áll. ki szebbnek látja a világot. Mindnyájan gazdagodtunk: mi a világ egy új aspektusável. Itt él. amelyet a város köldökének nevezhetünk. a szûz aspektusa. Azaz itt kellene elhelyezni egy kozmogrammal. és határozottan észlelt belsõ változásról beszéltek. a Mátyás-templom melletti. Az a helyes út. Ha valami tudatossá válik bennünk. az Aranyszarvas fogadóval átellenben megálltunk egy felugró szarvas alakját felidézõ tölgyfánál. Azóta többször is beszélgettem a témáról néhány résztvevõvel. elátkozott hely volt. Kegyelmet kértünk a hely fájdalmára és bánatára. Ehhez a tiszta minõséghez kapcsolódik a táj. A mód azonban lehet más. nem szabad elmulasztani a lehetõséget. Érzéseink nem irányultak senki és semmi ellen. sajátos energiaviszonyok archetípusát. az energiarendszer mûködését spontán módon kiigazító jelenség segítésére.) Sétánk során útba ejtettük a Gellérthegy egészségesen mûködõ szívcsakráját. Minden ember hordozza magában az összminta egy darabját. Csak akkor lesztek képesek igazi közösséget létrehozni. helyi energiarendszerének központja a várbeli miklós-torony. A Déli pályaudvar irányából ezen a területen át folyik a föld alatt. Olyan korban. a várbelinek poláris ellentétét alkotó angyali helyet is. ha a cél ugyanaz. ezért lehettek egymás kiegészítõi. Ezen a helyen megélhetjük lényünk angyali részét. hogy a szobor aurája kitisztuljon. ha a gondolat és a cselekvés eggyé válik. mint teljesség szempontjából mindannyian nélkülözhetetlenek vagytok. Az Ördögárok völgyében. az energia könnyebben át tudjon áramlani rajta. Az angyalok a Világegyetem tudatosságát képviselik. ha egységbe tudjátok rendezni mindezeket a személyes részeket és üzeneteket. Szófiához kötõdõ minõség élhetõ át. érzelmileg is megtapasztalhatjuk. Felkerestünk egy másik. mint egy hónap telt el az események óta. Imaginációs gyakorlatokat végeztünk az elfojtott kis liget helyzetének könnyítéséért. amely a másik Ley-vonalon fekszik. az érzelmeket és az intuíciót. hogy mindnyájan részecskéi vagyunk az Univerzumnak. ahol ez megtörténik. gyászéneket énekeltünk a negatív energiát pozitív irányba fordítva. hogy abból a megnyugvás. és a különbségek meglátásában. A ráhangolódás után csoportunk tagjainak meglepõ és szeretetteljes. A fejlõdésben senki sem fontosabb a másiknál. Célunk az volt. a szélén két óriási platánfa mutatja ágaival is a Ley-vonal irányát. tetejére pedig a Nap minõséggel éppen ellentétes víztorony került. a Rondellában. A feladatok nap mint nap csõstül jönnek elénk. 6 . Egyik következõ állomásunk az Erzsébet híd budai hídfõjénél a Döbrentei téren. Megkerestük azt a helyet. állatokra vonatkozó imaginatív élményei születtek. állandó forgalommal telítettz autóutak ölelésébe zárt. melyek megérintik a tájat. az erre a tájra jellemzõ. nehéz. most éppen részben beépülõ parkocskában próbál helyet találni magának. A Föld életterében a szívközpontok feladata az hogy az életet ellássák a Földanya szereteterejével. Mindkét helyen gyakorlatokat végeztünk. Visszaidézve Marko szavait: A fejlõdés különbözõ fokain álltok. a világ pedig talán velünk. a harmadik pedig a vár déli bástyájában. A mai ember megveti a nõi minõségeket: a bölcsességet. a három. törmelékkel befedve az Ördögárok.J. Ez a déli metszéspontja annak a háromszögnek.

Ezek a helyek a kellõ alázattal rendelkezõ ember számára Európa legmagasabb rendû gyógyhelyeinek sorába kerülhetnek. Ki merjük jelenteni a következõket: • Ha valaki egy életszentség felé fordul (például nem fél és nem szorong). akadémikus 50 éven át foglalkozott a földsugárzásokkal. három éve bekövetkezett halála után teljes életmûve „eltünt”. illetve a bioszféra együttmûködésére szánt kozmikus rendjébe illeszkedik. templom.és faluépítõk. betegségei vagy pompája mindig az ott élõk lekének tükörképe. a szülõföldjéhez végletekig ragaszkodó és azt becsben tartó néptudat és a Földanyánkhoz. õsi tudás is nevetség tárgyaként a szemétdombra. ezért a testünket és az életet sem • Csak a teljesen politika. a lélek és a tudat földsugárzásokat befolyásoló természetének kutatásában élen jár a magyar geobiológia. persze a jelenlegi racionalista elme és materiális tudat átmentési kísérletei – parkosítás. akkor onnan félrehúzódnak a földsugárzások • A Föld és a bioszféra megmentése kötelezõ és halaszthatatlan feladatunk • Az ember törvényeit a bioszféra. Ma már nyilvánvaló.és építészetbiológia magyar elitje viszonylag gyorsan túljutott a leárnyékolós. Pillanatnyilag éretlen természetünk tükörképe. Ezen a téren a mai napig Heidelbergben dolgozó Varga professzor munkássága úttörõ jelentõségû. A táj és a természet mindenkori állapota. A szellem és a lélek XIX. A hely lelkének megértésérõl van szó. Endrõs. beépítésre szánt terület vagy magasrendû. Egonné. (Például T. képe. de a saját hagyományainak útját követve sok lépést tett a hely megértése területén.és hálórendszerek is kölcsönhatások. Monterey. Sokat léptünk elõre a formák és anyagok életminõséget befolyásoló viselkedésének és sugárzásának megértése terén és az elektromágneses szennyezések – az ortodox fizika kutatási területeit meghaladó – megismerésében. hogy a földsugárzások. és annak reánk bízott részéhez. Somlósi Lajos az alábbi írást küldte el a szerkesztõségnek.századi teljes megtagadásával. Vagyis arról nem a földsugárzások és a föld alatt folydogáló vízerek tehetnek. Földanyánk mindenkori állapota a rajta élõ ember szellemi és lelkivilágának leghûségesebb tükre. Létezett egy apolitikus és deista ökológiát mívelõ.) A Figyelmeztetések korát élõ mai magyar emberben is ébredezik a kötelesség. A geo.SOMLÓSI LAJOS GEOBIOLÓGIAI ÍRÁSAI GEOBIOLÓGIA MAGYARORSZÁGON A XXI. milyen a geomantia helyzete a saját országában. azt a szemétdombra hajította. a fordítás azonban nem jelent meg a többi beszámoló mellett. ami az ember és a Földanya. illetve építészetbiológia. Bonvin. A mai napig „akadémiailag” elfogadhatatlan minden. az ego számára fájdalmas lépéseket. a páratlan számú bolygóegyüttállások hatásmechanizmusának megértésében. létfontosságú helyét hordozza. jobban modva nem is nevezték meg. A Figyelmeztetések korának egyik legjelentõsebb eseménye a Föld és az élet szükséges frekvencianövekedése. védekezõs és ágytologatós korszakán. A nagy múltú magyar geobiológia. szanatóriumok –nélkül. rövidlátó folyamszabályozásai ütöttek a XIX. Van akikben mégis tudatosodik halaszthatatlan kötelességként a Földanya regenerálásának és megmentésének feladata. • A geobiológiai és radiesztéziai mérések egy része is a magasabb tudat áradása. az anyagba süllyedés legsötétebb korszaka alatt az itt élõk zöme a kozmikus renddel való minden viszonyát elvesztette és ami pillanatnyi érdekein túlmutatott és meghaladta a materialista racionalitást. de a többség szellemi állapotát más európai népekéhez hasonlóan a Heidegger által megfogalmazott kijelentéssel lehet jellemezni: azt is elfelejtettük. a Kárpát-medencéhez fûzõdõ bensõséges viszony. a Föld 36 órás ciklusának érzékelésé ben. vagyis a lélek eszközei. Ellenkezõ esetben az önpusztítás folyamatát nem lehet leállítani. ha nem is így nevezték. A Kárpát-medence és a mai Magyarország is a Földanya több olyan kozmotellurikus pontját. vagyis az élet törvényeinek kell felváltaniuk • A testünket alkotó négy õselemet nem tartottuk tiszteletben. Ostobán kijelölünk magunknak egy fekvõhelyet. A két világháborút követõ politikai vakság és gyûlölködés a Kárpát-medencét ökológiai és ökonómiai káoszba és csõdbe taszította. ami napjainkban zajlik.és ökonómiamentes és deista ökológia hozhat reménységet az emberiségnek. amelyek minõsége és állapota az egész bolygó számára meghatározó jelentõségû. A Kárpát-medence természetes ökológiai és életenergetikai egységén az úgynevezett reformnemzedék politika és ökonómia által vezérelt. hogy mi a silányságig pusztítjuk szervezetünket és immunrendszerünket. Merz. ezért minden ezzel történõ visszaélés önveszélyes 7 .-XX. század derekán mára teljesen elmérgesedett sebeket. autóparkolók. A Szent György vonalak és más magasrendû földidegáramok megismerésében. A magyar geobiológia nagy lépéseket tett a Föld idegáramrendszereinek megismerésében. amelyhez aztán évtizedekig ragaszkodunk. építõmesterek. Ebben az intim viszonyrendszerben mozogtak a királyi bányakeresõk. kivédõs. A Föld egyik legintenzívebb és legintimebb idegáram-rendszerének. a kozmikus renddel és a természettel még harmóniában élni és építeni tudó ember õsi tudásaként létezett. legyen az egyszerû. ami az anyagiság káoszából kicsit is elõremutat. Ebben a kényzerhelyzetben a magyar geobiológia és építészetbiológia régi-új tudománya megbecsülve az európai hagyományt (Hartmann. SZÁZAD ELSÕ ÉVÉBEN A németországi Hagia Chora folyóirat felkérésére több európai ország egy-egy szakértõje írt arról. a Szent György hálónak és az ezt kísérõ interferenciavonalainak (Ley-vonalak) megértése új távlatokat nyitott. Kalotaszeg népe ma is úgy mondja: Ördöngös helyre nem építünk. a földidegáram.és küldetéstudat. Thibaud stb). Ennek megfelelõen kell megtenni az elsõ. kútásók stb. hogy mit felejtettünk el. szakrális hely. Így került a ma geobiológiának nevezett.

hogy pillanatnyilag félretegyük problémáinkat (de nem ment fel a felelõsség alól). akiknek az életét ideológiák. Próbáljuk megérteni ennek az üzenetnek a tartalmát! Most. A vízöntõ tudat meg fogja nyitni az utat a teljességben való gondolkozás elõtt. hogy a pipacs szirmai lehullottak. a Föld termékenységének istennõje a kalászok között pipacsot is tart a kezében. üzenetként érkezõ jelenségeket hiába próbáljuk fizikai síkon megoldani (például a növényvilág megbetegedéseit ipari permetezõszerekkel kezelni). Ha egy növényfajta tömegesen betegszik meg. a körtefák tûzelhalására. s kábult állapotában meg van gyõzõdve róla. Talán még két területet érdemes említeni: egyik a Földanya magasrendû szakrális pontjainak „használata” ahhoz. hogy csak a sors vak vagdalkozását tapasztalja. A fizikai síkon ez fájdalom. Mindkettõ folyamatosan hat gondolkodásunk minõségére. Ezeknek az üzeneteknek a megértésére csak a testlélek-szellem kiegyensúlyozott hármasságában élõ. s csak harmadik szellemi társuk. így a növényvilág nekünk szóló üzeneteiben is. Az egyik a Hartmann-háló dõlésének irányával ellentétes irányban mozog és tisztán negatív töltésû. politikai vagy intellektuális irányzatok. hogy az igazi érték. A szellemi és fizikai tér változásai függnek a konstellációban részt vevõ égitestek méretétõl és meghatározó õsprincípiumaitól. ahol a háborgó emberi elme szinte helyrehozhatatlan károkat okozott. Bizalmunkat a matériából a magasabb szférákba kell áthelyeznünk. az mágia • A köztünk lévõ üzenet neve Hartmann-háló. • Földidegáram. Ezek közvetlenül a lélekre hatnak. amihez sokat segítenek az õsi magyar elixírek. vagy kísérõi – és köztük a Föld – közül három vagy öt egy tengelyen áll. az mindig az ott élõk tudatállapotával függ össze. és a mágikus társ. így nem érti annak üzeneteit sem. hogy szemben állunk a kapu õrével. A mai magyar ember errõl éppúgy nem akar tudomást venni. betegség. elkészítésük folyamata. A vele járó legfontosabb minõségek tehát a belsõ hang meghallása. a gubókban érik a mag. a tavalyi pitypangözönre. vagy feltûnõen nagy számban és területen virul. magunk megtisztításával foglalkozunk. hogy túllépjünk az anyagi világon. akik kívülrõl várnak segítséget ahelyett. 8 . A BÚZAVIRÁG ÉS A KAMILLA ÜZENETE Földanyánk frekvenciaváltására egyre több jel hívja fel figyelmünket. A pipacs szól azokhoz is. Ha szembe tudunk nézni a testi és lelki fájdalmakkal. Minden fizikai jelenségnek megvan a szellemi szférában zajló megfelelõje. a kamilla tartja magát. a búzavirág a búzával együtt dõlt. az ásvány-. nem érti. a rábízott természettel harmóniában élni. Ezek azok a kutatási és oktatási területek (oktatás = tanítás + szoktatás + példamutatás). hogy a test-lélek-szellem hármas egyensúlyát helyrehozzuk. segít megtisztulni a változásra kész embernek. amelyeken a magyar geobiológia eredményesen dolgozik. A másik valamivel kisebb a H artmann-hálónál és dõlésének irányában mozog. Nézzük meg ilyen szempontból az idei pipacstengert a mágikusan hozzátartozó búzavirággal és a kettõsüket támogató és kiegészítõ kamillavirággal! A pipacs. hogy mirõl is beszélnek nekünk! Ha egyetlen növény beteg vagy éppen pompázik. Perszephoné éppen pipacsokból szedett csokrot. Minden részében a Teremtõ energiája gerjed. de csak azok számára. elementáris. mint a tõle nyugatra élõk. állatvilág. mint egy másik létminõséggel való kommunikációnak egyik legemelkedettebb módját a magyar szellemi hagyomány növényi elixírjei õrzik. növény-. a piros nagyasszony ki tudja tárni a láthatatlanra nyíló ajtókat. A másik az ásvány-és növényvilággal folytatott kommunikáció. A szellem és a lélek szféráiból származó. ott újjászületik a szabadság. A pipacs elixírje megtanítja. A pipacs elixírje élethelyzeteinkben a nõi szeretet erejét és erényét kelti életre és harmonizálja. a nyitottság. drogok határozzák meg. amikor Hádész. Déméter. Gondoljunk a közelmúlt ilyen eseményeire. A pipacs nagyasszony elixírje ezeket a minõségeket ébreszti fel és a mindennapokban kamatoztatja. ezeknek egymással párhuzamosan kell fejlõdniük • Ha a Naprendszer bolygói. a sárkánnyal. és ugyanez fordítva is igaz. az annak szól. Segít. a lélek üzenete • A test-lélek-szellem hármas egyensúlyát helyre kell állítani. Ahol a pipacs nagyasszony szoknyája meglibben. Jung szerint azokat a potenciális tartalékokat mozgósítja. Csak a belsõ egyensúlyát és belsõ békéjét megtalált ember képes kifelé is. mert nem külsõ dolgokról. Lánya. a bioszféra egésze változásban van és keresi a harmóniát. hatásuk ismerete. hogy õ is a bioszféra része. a kiegyensúlyozottság. akkor a változások szellemi szinten zajlanak le a mi tudatos részvételünk nélkül. hogy belsõ erõiket mozgósítanák. hanem saját életünk megoldatlan problémáiról van szó. de 1999 õszén megjelent a földi világ elsõ két asztrálhálója is. amelyeknek nem vagyunk tudatában. hogy a bennünk lévõ tiszta forrás és tudás fölfakadjon. visszavezeti az emberi tevékenységet a természet ritmusához. megengedi. A növényvilággal.• Ha csak a földsugárzások eltávolításával. baleset formájában jelentkezik. amit hajszolunk.és térhálórendszerek sokasága létezik. messze elmozdulnak a helyükrõl és a fizikai és szellemi térben is komoly változások zajlanak. A harmadik évezred elsõ esztendejében a Kárpát-medence pipacstengerben úszott. Segítségére elsõsorban azok szorulnak rá. A PIPACS. illetve az erre a harmóniára törekvõ ember képes. vagyis önmagunkkal. aki azt észreveszi. pedig hozzánk tartozó. bennünk szunnyad. Ha az ember a problémás élethelyzeteinek megoldásában nem hajlandó kilépni az anyagi világból. Ennek jelei és üzenetei a szellemi térben és az anyagi világban folyamatosan jelen vannak. A purgatórium lényege. Ott is. akkor a földsugárzások és földidegáram-rendszerek gerjednek. Csak az ember maga áll ellen a változásnak. szekták. A Földanyával való belsõ harmónia megteremtése és némi radiesztéziai gyakorlat nélkül ez sem mûvelhetõ. archetipikus erõk. akik hajlandóak önmagukkal szembenézni. a bokrétafák (vadgesztenyék) tömeges megbetegedésére. próbáljuk megérteni. kivülállóként akarja szemlélni és megélni a változást is. alvó képességeiket ébresztenék fel és harmonizálnák. a szellemi történések a fizikai világban is változásokat idéznek elõ. az alvilág ura feleségül kívánta.

Megnyugtat a rossz hírek kiváltotta stressz és félelem ellenében. a búzavirág az etika. hajat. Segít annak felismerésében is. a méh. az ökologikus gazdálkodás és építés összefüggései kerülnek terítékre. milyen területen õröljük magunkat fölöslegesen. a halál ellenében ébredést (objektivitást) hoz. vagyis a kalászosok kozmikus antennaerdejét használják saját kettõsük összehangolására. valamint a három elixír egy-egy cseppjének aurájában a Kirlián-felvételeken. ahol a növény medicinája a planetáris princípiumokon keresztül hat ránk és segít bajaink orvoslásában.A piros nagyasszony elixírjével kezelhetõ állapotok és a várható eredmény: gõg. hencegés ………………………… szelídség sovinizmus ………………………………… komolyság sértõdékenység. amikor egyetlen agyféltekével. az idõ és a karma mesterének jelenlétét jelzi a földi világban. illetve a bal és jobb agyfélteke is e két princípium uralma alatt áll. hogy minden testben örökifjú lélek lakozik. mint az eltévelyedés maga. hogy egyáltalán segítséget kér valaki. szeretetre méltó és harmonikus. görcsoldó gyulladásgátló. az igazságtalannak érzett események. A növényvilág a következõ évek kozmikus rendjében újabb üzenetekkel és szelíd ajánlkozással fog elénk állni. kevélység. de határozottan ott van a kamilla. Az összes többi virágé halványsárga vagy narancsszínû. levegõhöz és új távlatokhoz jutni. nem engedve magunkra zúdulni a perverz és parazita információáradatot. elhalással járó folyamatban gyógyítóan hat. (Virágának lepárlásakor kék színû esszenciát kapunk. a végbél megbetegedésein. A pipacs és a búzavirág szellemi terében szelíden. A kamilla éteri szubsztanciái mellett két fontos ásványi anyagot tartalmaz. de nemcsak fizikai értelemben enged újra látnunk. csak a spekulatív gondolkodással akar állni a világban. A kamilla a Nap õsprincípiumának uralma alatt áll. A betegség a lelki feladatainktól történõ eltérés jelzése. a kapu õrének. A kamillavirág barlangjában lakó tündér kiszabadulva minden enyészettel. hogy a lélek sokkal ékesebb. élethelyzetek közepette. és ezen a tengelyen hat lefelé. Ketten a búzaföldek szélén találkoznak. a lapis lazuli színe. a Szaturnusz géniuszának. A kamilla elixírje a legkifinomultabb módon aromatizálja a tobozmirigyet és a napfonatot. meg kell értenünk üzenetüket. hogy a megbolondult világban talpon tudjunk maradni. ilyenkor látszik leginkább a kamilla lényege. Tudtunkra adja. segít kiválasztani a felénk áradó információtömegbõl a nekünk fontosat. az a szellemi síkon a tudat. valamint hogy felismerjük. illetve az elixír finom kristályszerkezeteit elemzõ mikroszkópikus felvételeken is. Amikor magba szökken. szíkes talajon is. a szemnek a tisztítója és gyógyítója. vagyis a vér tisztasága. vagyis evilági létünk szellemi rezgésével közelíthetjük meg. A búzavirág segíti a spirituális elõrelátást és tisztánlátást. köhögés ……lemondás az elsõségre törekvésrõl magas vérnyomás ………………a légutak megtisztulása álmatlanság ………………………………nyugodt alvás A pipacs és a búzavirág kettõsében a pipacs maga az esztétika. újabb támaszt nyújtva számunkra.A materialista ember e kettõsség elõl akar elzárkózni. Minden ember számára szent jelzés a saját betegsége. ami által segít a herék. ami vigaszt és erõt nyújt. mintha a fehér szirmok között a forróságban megállt volna a levegõ. hogy nem vagyunk magunkra hagyatva és biztosít küldetésünk értelmérõl. Az ember szakrális anatómiája szerinti bal és jobb oldal. Az anyagi. valamint. mint a velejáró diszkrét anyag. a nátriumot és a káliumot. Részletes információ és jelentkezés: Somlósi Lajosnál (06/95-485264) vagy Holecz Jánosnál (06/23-374829) 9 . Amit a fizikai síkon a vér jelent. E két anyag egyensúlyának fontos szerepe van a szervezet mûködésében. túlérzékenység …………… ellazulás önteltség. ahogy a betegségeinkét is. aminek révén lehull rólunk a félelem és fájdalom terhe. Aztán a szirmok hátrahajlanak és a virágok parányi üstökösként tévedhetetlenül irányulnak egy égi célpontra. hogy maga tapasztalja meg. Az élet nagy folyamához visszatalálni. gyakran számolnak be egy lágy és érzéki. ezért rohan a káosz felé. a búzakék és az aranysárga. kirándulásssal kiegészítve. ebben segít a kamilla. gyakorlati bemutatókkal. Végsõ elkeseredésben a kamilla vigasztaló üzenetet hoz. a nem egészen száz éve még sorozatban faragott koronás Boldogasszony-szobrokon. virága fonalkássá válik és zöldaranyban csillog a legforróbb. ha hagyjuk. ami pontos és igaz. ekcémát. de életerõs kék fényjelenségrõl. akiket szélsõséges indulatok fûtenek. A kamilla szélsõséges érzelmi reakciókat mutató gyermekek problémáink kezelésére és nagy idegi megterhelést jelentõ élethelyzetek feszültségeinek oldására is kész. A Nap székhelye a mikrokozmoszban a szív.) A kamilla harmonizálja az ember hét õsprincípiumhoz tartozó hét energiaközpontját. Ez a kék. gyengéd altató hatása van stb. Akik megélték a kamilla segítségét. ami szép. Gyönyörû látvány egymás mellett a bíborvörös. éppen olyan súlyos. Elixírként a lélek síkján segíti azokat. makacsság …………………nyugalom dicsekvés. egymással kivételes szellemi viszonyban álló növény virága. áttetszõen feloldódik a fényben.és mellékvese-gondokat okoz és közvetve az õket szabályozó adrenalin termelésének zavarait.önhittség ……………összhang a környezettel asztma. fertõtlenítõ. Az Építészetbiológiai Egyesület III. A Nap géniuszát csak a holdsarlón álló Boldogasszony közvetítésével. a kék úrfi pedig azt. Fölös felhalmozódásuk vese. terhességmegszakításnál. hogyan tud önmagán segíteni. és ezen testtájékok gyulladásos. megzavart terhességnél. Az egyensúly eredménye a jó közérzet. szimpóziuma október 2628-án az Õrségben kerül megrendezésre. görcsös megbetegededéseinél. hogy mikor kell külsõleg támogatnunk egy rászorulót és mikor teszünk jobbat azzal. és ez hat a pipacs és a búzavirág erejében is más princípiumok mellett. Az eseményen a hármashatár menti kistérség lehetõségei. lelki és szellemi túlfûtöttség közepette segít meglátni. pusztulással. az anyag szeretetenergiájával. a három. Ez a három szín jelenik meg a népi kegytárgyakon. Talán hajlunk a megértésre ott. A piros nagyasszony azt láttatja meg. Ehhez együtt kell mûködnünk velük. Földünk állapota és természeti jelenségei mindenkor hûen tükrözik a rajta élõk gondolatait. A kamilla a hagyományos orvoslásban gyógyítja a szemet. hiszen az nem mindig szavakban történik. Paracelsus írja: Az emberi szívet alkotó elementárok azonosak a Napot alkotó elementárokkal. A fizikai síkon a lélek tükrének. Ez a három növényi lét segíthet bennünket gondolkodásunk minõségének felemelésében.

vállalkozást. az erdõ gyógyítására szervezõdött erdõtulajdonosok. ha e végzetes folyamatot megfékezve arra törekszünk. Célunk az ország különbözõ pontjain élõ. önfenntartó – és önszabályozó képességgel rendelkezõ erdõk borítsák. Telefon: (30)231-32-30 10 . önkormányzatok csatlakozása várható. vagy az egyoldalú túlhasználat következtében biodiverzitása lecsökkent. E munkába szeretnénk bevonni minden olyan szervezetet. hogy szerte az országban minél több területen kezdõdjenek hasonló jellegû munkák. A Palocsa-területeken a szukcessziós folyamatok (a természetes rendszerek önszervezésének) kutatása. Hisszük. 1996-tól kezdõdõen az ország különbözõ területein kísérletet indítottunk a Természet saját törvényei szerint történõ gyógyulásának. valamint az erdõéltetésre. A munkák fõként a már hiányzó sokféle genetikai információ (szaporítóanyag) területre juttatásával segítik elõ a Természet regenerációját.PALOCSA EGYESÜLET Országos Természet-rehabilitációs Hálózat A PALOCSA EGYESÜLET BEMUTATÁSA A Palocsa Egyesület a folyók természetével nem ellenkezõ. illetve megindításának. a Magyar Környezetgazdálkodási Kutató. részt kívánnak venni e munkában. szántó állapotból elindított erdõ-rehabilitációs. az élõvilág létfeltételét biztosító rendeltetésének csak részben és egyre csökkenõ mértékben tud eleget tenni. A Föld természetes növénytakarójának túlnyomó része néhány évszázad alatt áldozatává vált az emberiség növekvõ területigényének. s így a Természettel együttmûködõ folyógazdálkodás lehetõségeit kutató csoport. és kiváltképp a tarvágásos technológia következtében erdeink nagy része szintén jelentõs sérülést szenvedett fajlista. 2001. Vízgazdálkodási Intézete. Az emiatt küszöbön álló ökológiai katasztrófa csak úgy kerülhetõ el. hanem társ •Az ember csak a természetet gazdagítva gazdagodhat. a természet érdekében tevékenykedõ emberek és közösségek összefogásán túlmenõen. elõsegítsük újabb együttmûködõ rendszerek kialakítását. Szeretnénk minél szélesebb körben továbbadni a természet-rehabilitáció eddigi eredményeit. valamint szakemberek az Erdészeti Tudományos Intézetbõl és az Állami Erdészeti Szolgálattól. az áradásokat haszonra fordító. Bodrogközi önkormányzatok bevonásával megalakult a BOKARTISZ (Bodrog-Karcsa-Tisza) kht. Levélcím: 8087 Alcsútdoboz. egészséges állapot elérésének elõsegítésére. a Szent István Egyetem Kertészeti Karának Rovartani Intézete.. a NYME Erdõmérnöki Kar Növénytani és Termõhelyismeret-tani Intézete. Magyarország területén az elmúlt évszázadok során az erdõk és egyéb természetes élõrendszerek 80%-a megsemmisült illetve nagy mértékben sérült. hogy ha az ôrült divathóbortok és a pusztítás szelleme futótûzként terjedhet. tavaszán Egyesületünk közremûködésével. aki az alábbi két alapelvvel egyetért: •A természet nem forrás. s e folyamat ma is tart. egyetemi oktatók és kutatók részvételével jött létre. pénzükkel vagy érdeklõdésükkel – részt kívánnak venni egészséges környezetünk helyreállításának munkájában. melynek feladata a továbbiakban a természettel együttmûködõ ártéri gazdálkodás modern. Az ELTE Növényélettani Intézete. intézmények és szakemberek bevonásával a vízmegtartó vízrendezési munkálatok megkezdésének koordinálása. iskolák és intézmények jelentkezését. évszázadok alatt kopárrá vált 670 ha-os bükkalji terület. E munka elvi alátámasztására rendelkezésünkre állnak a szukcessziós lépcsõk törvényszerûségeivel kapcsolatos ismeretek. ahol kiöregedõ exóta faültetvények természetes erdõvé alakulását segítjük elõ (tarvágás nélkül) Alcsútdobozon. jelenlegi körülmények között alkalmazható formájának megtervezése. akik – területükkel. E természet-rehabilitációs tevékenység lehetõséget teremt az élõrendszerek önregeneráló törekvésének érvényre jutására. erejükkel. a természeteshez a lehetõ legközelebb álló. Ma országos hálózattá szervezõdve biztosítunk jogi keretet az ország különbözõ pontjain természet-rehabilitációval foglalkozó magánszemélyeknek és közösségeknek. akkor az értelmes gondolat és építô szándék is megtalálhatja azokat a nyitott gondolkodású. hogy saját kutatási eredményeinkre támaszkodva bemutassuk a természettel való együttmûködés gyakorlati példáit. az ország és a Föld jövôjéért aggódó embereket. melynek tagjai átlátva a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát. védelme és elõsegítése folyik. Várjuk mindazon magánszemélyek. megszervezése. közösséget. idejükkel. Az Egyesületnek tagja lehet. Kutatási-természetvédelmi programunkban együttmûködõ partnereink: a Pro Silva Hungaria. s majd a megfelelõ hatóságok. A mezõgazdasági termelésre kijelölt. szervezetek. és mára erodálódott területeken egyre gazdaságtalanabbá válik a termelés. A közeljövõben újabb területkezelõk és földtulajdonosok. talaj tekintetében. Kastélykert 10. korszerkezet. mutatva a lehetõségét és szükségét a természet-regenerálódás (természetes újraerdõsülés) megindulásának. újraerdõsülõ területek Gyõr-Moson-Sopron Megyében és a Bodrogközben. akik készek részt venni az Egyesület munkájában Az Egyesület címe: 3957 Zalkod. hogy a Föld felszínét a lehetséges legnagyobb területen ismét stabil. A ma már több százezer hektárra rúgó parlagterület nagysága folyamatosan növekszik. Dózsa György út 14. az ép. tudásukkal. Hálózatunk jelenlegi területei között szerepel természetközeli állapotú szurdokerdõ a Keszthelyi-hegységben. valamint olyan területek. önkormányzatot. A maradék (fõleg erdõként nyilvántartott) területen a vágásos üzemmód. és el szeretnénk érni. illetve Gödöllõi Agrártudományi Karának Állattani Intézete.

vagy egyéb relikvia. Mely tábor(ok)ban vettél részt? (évszám. talajadottságok és a meglévõ növényzet szukcessziós állapota alapján kell elvégezni. Árvíz ellen gáttal védekezni nem lehet. add meg a címét. Ideig-óráig lehet törvényeik ellenében tenni. jogi. vagy épület szerint) 2. az elõadások és a fontosabb események dokumentálásával a tábor egész történetét bemutatja a váci építkezésektõl napjainkig. tájgazdálkodási tervezést a domborzati viszonyok. ehhez kérjük ezúton segítségedet. tavakban és tározókban való megtartására. a várható idõjárási és csapadékviszonyok. kirándulás. az élõ rendszereket forrásként kezelve. Ha van idõd és kedved. a már meglévô kezdeményezések összefogását. vagy telefonját is! 6. amely a Visegrádi Építész-táborokról szól. politikai lehetõségekhez alkalmazkodva a kivitelezés idõbeli kompromisszumait megkötni.A FOLYÓGAZDÁLKODÁSRÓL Az egész Bioszféra egyetlen önszervezett. kérjük. újragondolni és ezután kell a gazdasági. Nagyon fontos. stb. Milyen más események voltak? (ünnepek. mûködési törvényeik önkényesen nem változtathatók meg. iszapfoci. hogy legyen mibõl válogatni. körfolyamat-rendszerû társadalmi és gazdasági struktúrák kialakítását. kettõs vízrendszerek kialakítására. költséges együttmûködése védi meg az árteret az árvíztõl. Egyéb emlékezetes dolgok. értékelést a táborral kapcsolatban! Természetesen mielõbbi választ várunk. valamint az árvíz idején a gáton dolgozó sokezer ember és gép megfeszített. Az árterek által érintett településeken meg kell keresni az együttmûködésre hajlandó önkormányzatokat. Margit krt. folyóvizek vízfeleslegének humuszban (szivacshatás). írj néhány soros – vagy hosszabb – visszaemlékezést. hogy írd meg pontos címed és telefonszámod. október 15-ig szeretnénk lezárni. Milyen elõadások voltak a táborban? Készült-e róluk felvétel. majd a késõbbi mûködtetés elképzelhetetlen. legendák) 7. válaszolj a mellékelt kérdéssorra. céljainknak megfelelõen átalakítani. 5/a. sõt önpusztító is az ilyen tevékenység.) 5. a tervek. legfeljebb megsérteni vagy elpusztítani tudjuk ôket. sport. jó tanácsot – alkalmasint támogatást – a kiadványhoz. hogy kutatjuk a természet önszabályozó mechanizmusainak törvényszerûségeit. emlékre szükségünk van. Ha van a birtokodban fotó. vagy valamilyen összefoglaló? Ha igen. mellékeld! Az elküldött anyagokat visszajuttatjuk. hogy kik vettek még részt rajtad kívül a táborban! Akiét tudod. A XXI.hu Kérjük. kocsmázás. társasággal vagy egyesülettel. de az anyaggyûjtést 2001. civil szervezeteket és elkötelezett magánszemélyeket. történetek. Próbálj egy listát írni. A természetes rendszerek élô rendszerek. rajz. kérjük. század stratégiai nyersanyaga az édesvíz. a táborral kapcsolatos információra. A legtöbb. beleértve a Londonban épült két házikót is. de hosszabb távon biztos gazdaságtalan. Telefon: 06-1-315 1971 e-mail: visegraditabor@freemail. rajzra. mégis az integrált ártéri gazdálkodásra való áttérés gazdasági okokból is csak szakaszosan képzelhetõ el. alkotások születtek a táborban? (ha lehet évszámmal) 3. illetve válaszolj az alábbi kérdésekre: 1. mielõbbi létrejöttét segíteni és mûködtettetni olyan alapítvánnyal. Köszönettel Salamin Ferenc (30-914 9728) Tusnádi Zsolt (20-448 3474) Álmosdi Árpád (30-968 9285) Király Zoltán (353-0491) Cseh Kálmán (30-242 1097) Szerkesztõség: AXIS Kft. vagy külföldi publikációkról tudsz? 8. hogy védekeznek a külsõ beavatkozás ellen. Milyen a táborral kapcsolatos hazai. és körfolyamat-rendszerû mozgatására. csapadékvíz és szennyvíz elkülönített kezelésére. önszabályozó. Milyen épület(ek). Mi tehát a teendõ? Az ökológiai. aki már most is ezt próbálja csinálni. Az önszabályozó mûködés kibernetikai jellegû. Kérjük. Mindenféle. növényzetben (ártéri erdõk). hol található? 4. Meg kell kezdeni a bioszféra céljait is kiszolgáló. Az ártéri gazdálkodás lehetséges helyét nem a közigazgatási határok. összefüggõ egységrendszer. 1024 Bp. Bár az egész folyóvölgy tervezési szinten egységrendszerként kezelendõ. Az önszabályozó rendszerek tulajdonsága. de ezen túl is szívesen fogadunk minden ötletet. dotációs módozatait megállapítani és jogi lehetõségeit megteremteni. játékok. tisztított szennyvíz ipari vízként való újrahasznosítására). légy szíves juttasd el hozzájuk is ezt a levelet. Már most erõfeszítéseket kell tenni az országban meglévõ vagy ide érkezõ édesvíz megõrzésére. tárgyak. preferenciáit. és a lehetô legtöbb területen segítjük a regenerációs folyamatokat. akik szintén megfordultak a táborban. Elsõsorban egy mintaterületet kell kijelölni. VISEGRÁDI ÉPÍTÉSZTÁBOROK 1981-2001 Kedves Barátunk! Szeretnénk összeállítani egy kiadványt. Az album a megépült mûvek. Ezért fontos az ember és a természet együttmûködése. A kibernetikai rendszerek meghibásodásának elsõ jele a rendszer „lengése”. fotóra. veszélyes. (anekdoták. hanem a folyó. Jelenleg az anyaggyûjtés fázisában vagyunk. A jelenlegi gazdaság a természetet korlátlan forrásként kezeli. 11 . (bányamûvelések karsztvíz kitermelésének minimalizálására. bemutatását és népszerûsítését. mert segítségük nélkül a kivitelezés. amit tehetünk. A világszerte megszaporodó és erõsödõ természeti katasztrófák a Bioszféra lengésének következményei. hogy ha kapcsolatban vagy olyan emberekkel. mely az antropogén hatások miatt tûrõképességének határán mûködik. és ezért már középtávon sem tartható fenn. Jelenleg is a gát. a tulajdonviszonyok és az aranykoronák jelölik ki.

többek közt George Bellowsra és Robert Henrire is erôsen hatott Hambidge elmélete. olyan érzése volt. Hambidge-t 1924-ben. mintha 12 . Ez idôszak felében. és elôadásokon népszerûsítse felismeréseit. és élete végéig Hambidge hûséges és tevékeny tanítványa és követôje maradt.Mayananda (Maxwell Armfield) AZ ODAÁT CSODÁJA JOHN MICHELL MAXWELL ARMFIELD ÉS A DINAMIKUS SZIMMETRIA A neves geomantiai kutató (magyarul Atlantisz öröksége címmel jelent meg könyve) szoros kapcsolatot tartott fenn Armfielddel. amíg New Yorkban lakott. Hambidge Dynamic Symmetry (1917) címû tanulmányában hozta nyilvánosságra erdményeit. ahogy Hambidge nevezte). Armfield csatlakozott ezekhez a mûvészekhez. az elôadói emelvényen érte a hirtelen halál. amit keresett. illetve egyiptomi épület és mûalkotás precíz megmérése után Hambidge úgy érezte. hogy amikor elôször hallott a dinamikus szimmetriáról. akinek róla készült. s azok mûvészeti hasznosságáról – a dinamikus szimmetriáról. 1900-ban akadt egy pártfogója. amelynek tudományát az ókori Egyiptom és Görögország kézmûves termékeinek. Maxwell Armfield 1915 és 1922 között – vagyis hét éven át – Amerikában élt. Jay Hambidge 1867-ben. hogy ôk síkgeometriai értékek és mennyiségek arányait próbálták megtalálni (egyfajta „statikus szimmetriát”. A szegénység és bírálóinak konok kíméletlensége olykor az elkeseredés szélére sodorták. és még számos görög. de a titok kitapintására és megismerésére irányuló próbálkozások rendre kudarcot vallottak. s ezt három év múlva követte a görög vázák arányrendszerérôl írt kötet. Minden percét a téma tanulmányozásának szentelte. illetve annak. holott a titok a térgörbék szerkesztésekor alkalmazott dinamikus arányokban rejtôzik. hogy ellenôrizhesse a görög tárgyak mintái és arányai mögött rejtôzô matematikai titkokkal kapcsolatos elméletét. megtalálta. Rövid újságíróskodás után döntött úgy. hogy megírja. akinek támogatásával Európába utazott. 1919 novemberétôl kezdve rövid ideig folyóiratot is adott ki The Diagonal címmel. A geométer címû képét alább közöljük. népszerûsítse a dinamikus szimmetriát. Az egyiptomi mûvészet és tárgykultúra ezoterikus arányrendszerének létezésére már Platón is tett utalásokat. képzômûvészetének és építészetének tanulmányozása során saját maga dolgozta ki. amelyet férje Észak-Georgiában alapított. hogy ismertesse. A korábbi kutatók kudarcának az volt az oka. Kanadában született. hogy inkább a m ûvészi pályára lép. de támaszt és segítséget jelentett számára híveinek és tanítványainak hûsége és feleségének kitartó szeretete – az asszony Hambidge halála után is folytatta megkezdett munkát abban a mûvészközösségben. A Parthenon. Ebben az idôben az amerikai festôk egy jelentôs befolyású csoportjára. s elôsegítse alkalmazását a képzômûvészet és az ipari formatervezés területén. szorgalmasan látogatta Jay Hambidge professzor elôadásait az arányok rendszerérôl. Maxwell Armfield gyakran említette.

hanem felidéz. mind a m ûvészi tevékenység nemesedését erdményezi. hogy a mûvészi függetlenség és egyéni géniusz megnyilvánulása és érvényesülése csorbát szenved. és az egymást követô számok négyzetgyökeinek arányai: ezek közül az utolsó a közismert aranymetszés. bár alkalmazása még így is világosabbá tenné azt a maszatot. a látszatokat másolja. s eképpen valamelyes értelmet. csökkenti lehetôségeit. Úgy találta. A dinamikus szimmetria lényege – ahogyan Armfield képeinek megszerkesztésében alkalmazta – igen egyszerû. jelentéstartalma pedig kidolgozottabb. alkotó személyiség. hogy a szabad szellem a száraz formulákkal nemigen tud mit kezdeni.618. 1969) olvashatók. hogy a hagyomány nem t ûnt el nyomtalanul. hanem a mélyén rejtôzô szerkezeten. hogy rögzíti a forrongó létezés kaotikus és értelmetlen felszínének jelenségeit. akár a belsô lelkiség formátlan kivetülése vezetett az eredménye. gondolkodásmódjukra és mûvészi teljesítményükre is jótékonyan hatott a dinamikus szimmetria módszere. megfigyelôképességükre. akiket hidegen hagyott a dolog. Mindketten mélyen megvetették a mûvészetben a „személyiség kultuszát”. használata elterjedtebb. Nyilvánvaló. széplelkû rabszolga. amilyenekrôl korábban nem is álmodott. amelyet az ember nem megtanul. Ha tárgyilagosan és helyesen használja. Az ember csak ezen a módon lehet szabad. hogy a dinamikus szimmetria alkalmazása új erôt és biztonságot ad festészeti kompozícióinak. hogy éppen az ellenkezôje történik. és voltak olyanok is. Egymással összefüggô arányok soráról van szó. Az ezoterikus forrásokból merítô reneszánsz építészek terveikben egyesítették a zenei és a dinamikus arányokat. legjobban teszi. hamarosan észre fogja venni. Armfield. hanem képesek egyesíteni a kompozíció különbözô területeit. ha holmi arányossági törvényeknek kell engedelmeskednie. jelentôsen emelkedett az általános szakmai színvonal. s ezeket az arányokat Hambidge dinamikusnak nevezte. Ideák. amelyek Maxwell Armfield éppoly „eredetiek”. Mint teozófus. amelyet Hambidge beemelt kánonjába. mely szerint a harmónia és az arányok ismerete az emberi szellem természetes adottsága. könnyedén találnak utat az elméjébe onnan. tulajdonképpen Hambidge bírálóit gúnyolta ki. mint amilyeneket magától gondolt volna ki. hogy ezek az arányok az egyiptomiak és a görögök korának leáldoztával feledésbe mentek. vagy éppen abban leli örömét. Van Gogh akár soha ne is létezett volna. és – sokkal alapvetôbben – mások is. Amíg csak a természet felszínét. mint ahogyan Hambidge feltételezte. Jól megfelelt nekik: Aki azt hiszi. Ha azt érzi kötelességének. alkotásaik versenyre kelhetnek majd az antik világ mestermûveivel. különösen azokkal a szimbolikus és mitologikus témákkal párosulva. érdekességet kölcsönözne mûveinek. és kijelentette. ahonnan minden arányosság. de idôközben teljesen elfelejtette. s nem annak felszínén. s ha a mai m ûvészek és kézmûvesek ismét megvalósítják munkájukban az ôsi dinamikus arányokat. ahol a dinamikus szimmetria alkalmazását oktatták. s az is világos. Így fejezte ki magát: A koca fülébôl semmiképpen sem lehet selyemerszényt csinálni. hasonló témájú tanulmányai egybegyûjtve a Tempera Art Today címû. valamint a Hambidge által ezzel összefüggésbe hozott elméletek megismerése. de a természeten kell alapulnia. Hambidge sok tanítványa Armfieldhez hasonlóan úgy gondolta. mind pedig elôadásain vagy beszélgetések során gyakran adott kifejezést a kor modern mûvészi áramlataitól való viszolygásának. Akadnak olyanok is. amit valaha tudott. Az efféle nézetekkel Hambidge és Armfield is dühödten szembeszállt. hogy ami a saját munkásságát illeti. nem egyéb. amelyekkel a legszívesebben foglalkozott. hogy ez a vezérfonal ártalmasan hat majd a stílusára. az ilyen támadások akkor sem érinthetnék elméletének lényegét. akik lelki beállítottságuknál fogva éreztek mély vonzódást a természetes tervezési archetípusok emberkéz alkotta tárgyakra való alkalmazásának gondolata iránt. hogy azokban az amerikai m ûvészeti iskolákban. hogy szemléletükre. 13 . A dinamikus szimmetria tárgyában tartott elôadásai és a legkülönbözôbb mûvészeti folyóiratokban közölt. ha kipróbálja. akkor ez a módszer nyilvánvalóan nem az ô céljait szolgálja. mint kifinomult. s a belôlük keletkezô szépség származik. aki mind írásban. Hambidge így írt: A mûvészet nem azonos a természettel. olyan szabadságra és tervezôi képességekre tesz szert. hogy ezek az „irracionális” számok nem a lineáris mérhetôséget szolgálják. amelyben vergôdik.olyasmi derengene fel elméjében. Voltaképpen az egység. A geometria tanulmányozása és alkalmazása – Platón szerint – természetszerûen az arányérzék javulását. osztotta Platón nézetét. Ám ha az arányok ôsi kánonja ismertebb. Ám még ezeknek az érzéketleneknek is hasznukra válhat – vélte Armfield – a dinamikus szimmetria tanulmányozása. egzaktabb lenne is. A Hambidge-féle dinamikus szimmetria-elmélettel szemben gyakran felhozott érvek egyike. 1946-ban megjelent könyvében. az 1:1. hogy nem lesz olyan randa az a fül. kifejtve. akár az unalmas. alkalmazásukra a keresztény korszak már nem is gondolhatott. A dinamikus szimmetria Hambidge-féle történelmi értelmezését néhány tekintetben megkérdôjelezte Armfield. Munkájának értéke csakis eredményei alapján vizsgálható. a mögöttes misztikus filozófiáról való fejtegetései és értelmezései pedig a Mayananda teozofikus álnév alatt kiadott allegorikus geometriai munkájában (The Wonder Beyond. és bármilyen módon korlátozza. hogy a dinamikus arányok ókori alkalmazása nem korlátozódott Görögországra és Egyiptomra. Hambidge idejében úgy tartották. szürke realitás. tehát mind a személyiség. mert fellelhetôk a természetes növekedési folyamatokban is. Úgy gondolta. Ettôl az idôtôl kezdve minden munkájában – s minden társánál világosabban és következetesebben – Hambidge rendszerét valósította meg. de ezzel a módszerrel legalább azt elérhetjük.

Eképpen hát bármi mélyen rejtôzik is a látszat szerint. Ez a nyelv. Ahogy a példázatok – például a tékozló fiú történetének – jelentése tágul a jó kis sztori-tól a gnosztikus beavatások legfinomabb mozzanataiig. és minden szimbolikus nyelv hasonló abban a tekintetben. a legfôbb cél pedig az Egyetlen Lényeg. s nem mások. az okkult dolgok tudását egyedül a beszéd útján adták át egymásnak az emberek. A görög szónak számos értelmezése ismeretes. és csaknem értelmetlen formában ismerünk. akár úgy nevezzük: víz. más-más nyelvet beszélô emberek számára is megérthetôk. Kétségtelen. amelyek azonban bizonyos mértékig a tudatosság legkülönbözôbb szintjein állók számára is nyilvánvalók. auditív. innen egyes Látókvonakodása attól. hogy e nehézség áthidalása érdekében fokozatosan kidolgozták a szimbolikus nyelvet. ezoterikus jelentése felõl közelítve olvassuk el. Az idõ és a tér csak a Számok nyelvét és a Geometria nyelvét nem torzítja el könnyedén. Az õsi dilemma ilyetén megoldása egészen egyszerû. Jó példa a tékozló fiú bibliai története. csupán az Egyetlen Lényeg.) terminológiák megértéséhez. A szóhasználat. mielôtt jelentésének feltérképezéséhez hozzáfogunk. és feltehetõen õsidõk óta használatos. csak kevesen ismerték e homályos mesterség fortélyait. hiszen semmi más nem lehet univerzális és örök. mint az igazság”. mint a képzelgés és az imagináció. a Transzcendens vagy a Gnosztikus közönséges szavakra való lefordításának értelmetlen. tisztán egybecsengenek a legmodernebb elképzelésekkel. pszichikai vagy szellemi alapokon nyugvó nyelvet. következésképpen az egyetlen létezô kulcs a változó határok és helyek. Az írás. Az aritmetikai és geometriai nyelvek szimbolikusak. A Számok a rendezett folyamatok megragadásának alapjául szol- 14 . sem pedig nem egyetemesek. gyakran visszaélnek vele. s azok módosulásának megfelelõen bekövetkezõ változásnak. hogy a legkülönbözôbb országokban és korokban élô. vagy akár csak tartalmazná is az Igazságot. hogy világosan megfogalmazzuk a kérdéseket. de próbálkozásai egyre-másra eredményteleneknek bizonyultak. Szimbolizmus. Amit igen fontos megértenünk: a szavak – mint a kommunikáció minden más módja – ki vannak téve a tudatosság különbözõ állapotainak. a legmagasabb rendû tudat pedig felismeri benne a Beavatás Útjának bonyolult árnyalatait. hogy mi a fontos és mi a való – ennélfogva az Igazság csak intuitív módon megismerhetõ és csak szimbolikusan megragadható. amelyet történetesen szimbolizmusnak neveztek el. elengedhetetlen. s könnyedén megértik azok. a megfogalmazás korról korra. mint valamely más nyelvrõl való fordításokat. a tudatosság evolúciójának problémájához. mert a valóságnak ezek a rétegei sem nem örökkévalók. Módszerek ezek. hiú kísérletébe nem is érdemes belefogni. mert természetükben semmi sem abszolút. s a fogalmak és körülmények megváltozását nem vészelheti át. s ennek megfelelõen még az emlékezés mûvészetét gyakorolták. hogy itt egy. Ez a felismerés pedig egyenesen vezet bennünket a szimbolizmus elemeinek vizsgálata felé. és különféle megnyilvánulási formáinak kifejezését szolgálja Ennek pedig teljességgel érthetô és racionális oka van. és bizonyos tekintetben ma sem áll másként a dolog. hogy bármit is leírjanak. amit itt bemutatunk. hogy az ókori Látók alkalmatlannak és használhatatlannak találták õket céljaik megvalósítására. Lényegébôl fakadóan efemer természetû. Ugyanez okból nem kétséges. sôt lealacsonyítják. mert egyik lába – vagy pólusa – a Tudatlanság állapotára. hogy szilárd talaj – mint az Apokalipszis Angyalának esetében. amennyiben ezek transzformálhatók. hogy a Spirituális. fizikai. használati módok a különbözô (vizuális.MAYANANDA AZ ODAÁT CSODÁJA (részletek) Gyakran és sokan mondták. plasztikus. Egy példabeszéd bármely vallás összefüggésrendszerében felhasználható. s a történet mindkét jelentésréteget ugyanazokkal a szavakkal beszéli el. s a fennmaradt okkult írásos emlékek bizonyos mértékig és értelemben kivétel nélkül szimbolikusak. idõrõl idõre változik. Nem lehet vitás tehát. és ugyanígy áll a dolog egy geometriai tétellel is. mint az Ószövetség legkorábbi részleteit. látszólag ellentmondásos. méghozzá az egyik legátfogóbb és legnagyobb fontosságú szimbólum. noha magában egyesít minden lehetséges részességet. s ez fordítva is igaz: ami valóban univerzális és örök. mint az ember által kitalált és kimunkált eszközök. hogy megalkosson egy ilyen. amelynek megidézése érdekében mindent és bármit a szolgálatába von. de a tartalom változatlan. Mert ahogyan „nincs magasabbrendû vallás. mint valamiféle „jó kis sztori”. úgy növekszik a mandorla értelme a legegyszerûbb geometriai alakzatból a legmélyebb emberi minôségek ködös távlataiba. ha a szóban forgó dolgok valóban lényegesek. és a tanulónak adott végsõ tanács – vagy búcsúintelem – hogy hallgasson tudásáról. amelyek közül egyiknek sincs a legtávolibb köze sem annak mély és lényegi jelentôségéhez. amely bármely nyelvet képes – többékevésbé rejtett módon – felhasználni a saját céljaira. stb. s ez természetesen bármely szinten elképzelhetô. Nem azonos értelmû például az allegóriával – e kettô éppúgy különbözik egymástól. amely – a legtöbb példabeszédhez hasonlóan – a legalacsonyabb tudati szinten is megérthetô. amandorla egy szimbólum. ezek segítségével foghatunk fel a felszínen nem látható jelentéstartalmakat. ha a kusza korszakok során rárakódott zûrzavaros jelentésektõl megtisztítva. mert az Igazság Kifejezõje. akik megtanulták a nyelvét – ugyanúgy. akár úgy. és az ô nézôpontjából mindkét platform egyforma. nincs mindenki számára hozzáférhetõ vallás. és mindenfajta részességnek felette áll. Az allegória jelentése tekintetében a fogalmak hasonlóságára építkezik. amely kizárólagosan birtokolná. amelyet ma már csak töredékes. hogy amikor az írás még obskurus és titokzatos dolognak számított. A gyakorlatban ez a módszer akkor eredményes. a szimbólumnak a legmagasabb tudatosságunkhoz kell szólania. a legkülönbözõbb módokon értelmezhetõ. mert ez a tisztán és alapjaiban okkult nyelv csakis az Igazság. Egyedül a szimbolizmus alkalmas erre a célra. minthogy egytôl egyig csak emberi fogalmak arról. a másik pedig a gnózis szintjére támaszkodik. A történelem elõtti legenda. s jelentésének megértéséhez elengedhetetlen a használt fogalmak közös ismerete és az értelmezésükben való megállapodás. az része az Egyetlen Lényegnek is. és különösképpen az ezoterikus témák írásos megfogalmazása már igen régóta ismert. És mert könyvünk tárgya. Az emberiség számos kísérletet tett. Nyilvánvaló. a nyelvnél magasabb rendû módszerrel állunk szemben.

mint meghatározható helyzetû. Tökéletes példája a yantrikus szimbólumoknak. a Hal Mandorlájának neveztek. vagy bármely más. Ha egy Einstein a tudatosság negyedik szintjén kezdi a gondolkodást. Részben tehát azért jött létre a szimbolizmus. de a mentális szint fölött csak azok érthetik meg. mint egy szék – voltaképpen ezek alkotják a szék leglényegét. mint roppant. e kettõ együttesen alkotja azt a duális eszközt. dolog koncepcióját tartalmazza. hogy felderítsük egy geometriai kifejezés jelentését. s ebbõl következik. mikor. hogy miért nevezik ezt a nyelvet Egy Ajak-nak. Az arany jelzõ minden esetben az általa képviselt hallatlan jelentõségre és értékre vonatkozik. szélessége és mélysége van.gálnak. hogy nem a nem mindenki által ismert verbális nyelvet. és bármely szinten való tevékenységét jelenti. A szimbolikus nyelv egészen más. akik elérték az õ tudatosságának szintjét. a Parnasszusra vezetõ Grádicsnak és még ezernyi más dolognak is. A fizikai univerzumot úgy szoktuk elképzelni. A keveseken kívül senki nem tudja. látszólag üres tér. 15 . Még „gyakorlati” szinten is megérthetõ. hogy visszatérjünk az akasha. amelyben a differenciált energia parányi csomócskái járják felfoghatatlan. amely abszolút mértékben konkrét. amely egy szilárd. amely csupán a csalárdság egyik eszköze. ám végtelenül szerteágazó – vagy szerteágaztatható. amelyet az energia használ fel az ideák megformálásának céljaira. mert a tudatosság alacsonyabb rétegeinek megjelenítésére. A fizikai és materiális szavakat eddig meglehetõs pongyolasággal használtuk – ez így nem mehet tovább. hisz nem más. E néhány fogalom tisztázásával támadt némi esélyünk arra. hasonló erõ éppoly materiális. mint egy roppant napóra. prana és purusha-prakriti eredeti keleti terminológiájához. hogy explicit megnyilvánulásainak mindegyike és bármelyike szükségkép pen hordozza ugyanazt a jelleget. amelyet végsõ soron Lappangásnak és Cselekvésnek tekinthetünk. Einsteinnek például ki kellett dolgoznia egy nyelvet. õsanyag – jelentésével használt matéria. amelyet éppen az ilyen tények megragadására fej lesztettek ki évezredekkel ezelõtt. hogy az ember eredendõen androgyn. hogy valami további jelentést tételezzen fel amögött. asztronómiai és ontológiai üzenete tökéletesen érthetõ a mai ember számára is. voltaképpen azt az alaktalan szubsztanciát. amelyet a Középkorban Vesica Piscis-nek. amit valójában érzékelni és értelmezni képes. egyszerûen csak ki kell találnia egy intellektuális nyelvet. hogy oly sok fantasztikus feltevés született a piramis „igazi” jelentésével kapcsolatban. a velük való bánásra kialakított. noha ebben az értelemben ma már nincs konkrét haszna. Spirális Lépcsõnek. amit mi szilárd anyagként érzékelünk. közönséges nyelv a rejtett és okkult dolgok megragadására nem használható. vagyis olyanban. materiális szó ugyanakkor inkább az univerzális energia minden. Ha ezt elfogadjuk. hogy cselekedjen. Ez a felismerés arra késztet bennünket. hogy a piramist ki. világmindenségünk a szokásosan neki tulajdonított jellegek egyikével sem rendelkezik. androgyn egész. ám a modern fizika tudománya épp ennek ellenkezõjét bizonyította be. auditív vagy taktilis nyelveket beszél – mindenütt és minden korban használható. örök táncukat. amellyel több-kevesebb eredménnyel képes megosztani gondolatait azokkal a kevesekkel. tömör és folyamatos – stb. rögzített. Arany Láncnak. a Geometria pedig lehetõvé teszi. a vetés idejét. Szükségszerûen ez az alapja a szimbolikus nyelvnek is. Az eredeti – elsõdleges anyag. amely többé-kevésbé ismerôs kifejezéseket új módon alkalmaz. Arra is magyarázatot ad. És itt következnek a szükséges utolsó definíciók. éppígy nevezhetnék Arany Lépcsõnek. Ez az elgondolás vezet el egy keleti koncepcióhoz. akik képesek olvasni a szimbólumokban. akkor azt is el kell ismernünk. a gravitáció. hogy „megmérjük a Földet”. amelyek között létrejöhet a függetlenség. hanem általános jelrendszert alkalmazó vizuális. e felfogásban benne rejlik az a dualizmus is. s ez az. A Mandorla és szerkesztése – AB a szembenálló körök közös sugara. amely azonban tartalmazza annak lehetõségét. amelynek – nézôpontunktól függetlenül – valós és mérhetô hosszúsága. s ez az alapja annak a platóni koncepciónak. akár annak a nyelvnek jelentôségét. Minden tudatossági szinten tökéletesen megérthetõ. amelyet kidolgozott. s amely bármiféle meghatározásban nélkülözhetetlen. amelyen legfontosabb szimbólumaink alapszanak. Tudatos lényünk jelenleg egy háromdimenziós világban egzisztál. Magasabb tudatosságunk kevesli ezeket a kiterjedéseket. hogyan és miért építette – homályos és feltérképezetlen a puszta fizikai létezése is. A valóságban nem más. hogy – feltéve. amely mutatja az év körforgását. a Lappangás és Cselekvés állapotát önmagában elkülöníthetetlenül egyesítõ. Ebbõl a nézõpontból vizsgálva az elektromosság. Ezek a fogalmak nemcsak a kérdéses szubsztanciák valódi természetének megragadását jelzik. A Hajnal Nyelvé-nek (amelyben a sötétség és világosság is benne foglaltatik). Arany Virágnak. az intellektuális személyiség szükségesnek érzi. mint a kettõs gondolkodás. ez pedig a Brahmanvagy Mindenaz-Egyben. a hétköznapi ember számára elvesztik fontosságukat és érdekességüket. Éppen ez az oka annak. Megteremthetõk azok a feltételek. az önállóság és a nyugalom – a Lappangás állapota. ûr. Amikor nagy nehézkesen végül sikerül háromdimenziós fogalmakkal kifejezni ezeket a felfedezéseket. A fentebb szereplõ fizikai szó tehát. – létezõt. amely egy. vagy Kettõs Nyelv-nek – mindenesetre egészen mást jelent. hogy közölhesse felfedezéseit a háromdimenziós tudattal – és csak igen kevés kollégája képes megérteni akár felismeréseinek. Egy példa: a Kheopsz-piramis matematikai. hogy önmagát kifejezze. ez azonban – minthogy a mandorlának a halakhoz az égvilágon semmi köze sincs – pusztán alkalmi megjelölés. stb. tökéletesen téves és alaptalan szemléletet takar.

hátráltatja a valódi cselekvést. de lehetséges. hogy bármi konkrétummal. s amelyeket a Középpont ereje formál önmaga aspektusaivá. ellentétben az elôzô nagy korszakkal. A szimbólum sokféle vonatkozása közül elôzetes kirándulásként vegyük szemügyre a jól ismert Kört. E folyamatban a tudatlanságon kívül semmi sem vész el. e csodálatos eszköz tanulmányozása hasonló a toronyba vezetõ csigalépcsõ emelkedéséhez. és érvényre juttassa a Lényeg valódi mivoltát. ezek valódi természetének nem ismerete késlelteti. vagy legalábbis szoros rokoni kapcsolatban áll velük. természetesen abból a ténybôl következôen született. Ha a szimbolikus megközelítést megértjük. vagy Idea számtalan szempontra. és a formát egy ideig a hal alakjával azonosította. hogy minden Egész vagy Teljesség kettôs természetû. eredeti funkciójuk pedig. hogy a vallásosság akkor uralkodó aspektusa. A mandorla egyike a számos. s e létezô dolgokat úgy tekintették. hogy egy. mindegyik annál különlegesebbnek és egyedülállóbbnak ítéli magát. aspektusra oszolva mutatkozik. amelyet a korai kereszténység átvett. A mandorlát – mint már korábban is utaltunk rá – több formula is alkalmasan szimbolizálja. vagy csak igen-igen nehézkesen és fogyatékosan kifejezhetõ végsõ. amely Asszíria és más népek vallásaival állt kapcsolatban. hogy az okkult tudás felelôtlen terjesztése olyan. hogy a Középpontról beszél. a hajdani Kréta vallási szertartásainak távoli emlékét ôrzô bikaviadalokon. a Központi Idea felé tartó sugár mentén halad. mivel a fizikai világ szintjérõl a gnosztikus életszemlélet világába emel. A mandorla alakja szinte kínálja a hal-analógiát. hiszen szimbolizmusa sok rétegben azonos a az Élet Serlegéével. ám minden átalakul. következésképpen mindeme aspektusok fontossága nem külön-külön keresendô. Görög elnevezése – ahogyan az a görög nyelvû Ószövetségben olvasható – a Szentek Szentje. nem veszítik el saját individualitásukat. de azt is. közlô állapotainak legalacsonyabb száma csakis a Három lehet.és jelentésrétegben megfelelô. A Vesica szó latinul halhólyagot jelent. amelyek célja. Egy Középpontjából indul ki a végtelen számú sugár. ez a kombináció méltó módon képviselte amandorla jelentését is. amint az a római katakombákban talált ábrázolásokon is látható. olyan egyszeri és megismételhetetlen entitás. helyesbítse a hibás fogalmakat. Ez mindvégig megmarad. 16 . E vonatkozások mindegyike azonos abban. amelyek összekötik a Középpontot és a kerületet. Az egyes részességek. amely az adott esetben lehetséges legteljesebb formában nyilvánította meg önmagát. s ezek mindegyike tartalmaz az eredetének valós természetére való utalást. ezért Maitreya Tornyá-nak is szokták nevezni. Minthogy ez a folyamat az Idô és a Tér tartományaiban megy végbe. rész-vonatkozások általában egészen más képet nyújtanak. hogy átformálja. és látszólag a kereszténység titokzatos eszköztárának elemeként – Európában is alkalmazni kezdték ezt a halhatatlan arányábrázolatot. hogy felfogja és magáévá tegye a többiek által kínált és képviselt. akármely részességgel foglalkozik is. s mindezt a Halakkal. amelyek mindenütt jelenvalók. A hal gondolata. A Szimbolizmus fontos vonása tehát. akkor. Hasonló a helyzet a szimbólumok különbözô megközelítési rétegeivel. legkivált pedig a Kehely és a Lépcsô jelképei. hogy kulcsformulái valamiképpen összefüggésben állnak a mandorlával. hogy jelezzék e középponti lényeg hatósugarát – példánkban a kerületet. ami valamelyest hozzájárulna az elôzô korral kapcsolatos tévedések helyesbítéséhez. eltérô szempontokat. ám fokozatosan egyesül a szomszédos Sugarakéval. ezért a szimbolizmus egyik mûködése. mert mindegyik csak egy bizonyos cél szolgálatában áll. Az elnevezés a késô Középkorban keletkezett. amely tehát ôrajta keresztül és általa szemlélhetô. A vallás Vízöntô-vonatkozásai rejtettek maradtak. a végtelen számú sugár mindegyike egy önálló és sajátságos közelítést képvisel. és minél távolabb vannak a középponttól. amely a többi aspektusokkal és a Középponttal is természetszerû kapcsolatban áll. amely elnevezés – mint látni fogjuk – minden gondolati. de egymással is. A sorozat utolsó elemét a Bika jegye elôzte meg. amelyben a héberség vallása volt az uralkodó. Az emberiség történelme folyamán feljegyzett látszólagos csodák egyszerûen csak annak jelei. A szimbólumok esetében pontosan ugyanez a folyamat megy végbe. Ezt a hasonlatot elôszeretettel használták az ókori Kínában. nemcsak azt fogjuk tapasztalni. amelyet minden aspektus a saját értelmezésében szemléli és világítja meg. hogy a tudatlan elme szokatlan hirtelenséggel szembesült a Gnózis hatalmával. amennyiben leledzhet a Lappangás és a Cselekvés állapotában. Közeledésük során egymáshoz is közelednek. egyesül és megváltatik. vagy ennél jelentôsen több létezik. az Egyetemes Bölcsesség közérthetô megfogalmazása volt. a kerülettôl a Középpont felé. mint bármely idea egyetlen alaptételét. A láthatatlan Jelentés. Azt szokták mondani. és a Kos csillagkép – Isten báránya – jelképezte. A valódi Személyiségnek is ez a szerepe. A közös Lényeget tehát. a fogalom elgondolkodtató módon kapcsolja az alakzat egyiptomi örökséget hordozó geometriai arányosságainak jelentését a gnosztikus görög Khrisztosz (a Felkent) szóhoz. és mindinkább képessé válik arra. egymással összefüggésben álló szimbólumnak. s a Középpontba érve nemcsak azzal egyesülnek. s még ma is kísért Spanyolországban. voltaképpen egy. E kijelentés magyarázata az a tény. hogy illetékességi körébe von más módszereket. következésképp kifejezô tevékenységének. hogy világos és koherens. amelyben megcsillan a Végtelen Egy valamely aspektusa. Az atombomba az egyik közvetlen következménye annak. mint sugarakat. hisz a legtöbb hal klasszikus alapformáját mutatja. a Gráléval. hogy egyszerûen mandorlának nevezzük. ahol igen sokat írtak „a Létezô Dolgok Középpontjáról”. minthogy ez az együvé tartozás a misztikus vagy okkult közlési rendszerek természete. Ha – ahogy egyébként gyakran megtörtént – a rituális kupának ilyen alakú fedele volt. amelynek semmiféle köze sem volt a mandorlához. Érintôlegesen megemlíthetjük: miközben a Sugarak egyre jobban megközelítik a Középpontot. spirituális tényt megjelenítsenek. Ha úgy tekintjük a Középpontot.A mandorla. Ezekbôl minimálisan Három. mintha tôrt adnánk egy tudatlan gyermek kezébe. az Állatöv évkezdô jegyével hozták összefüggésbe. a párhuzam azonban tisztán szimbolikus. a kereszténység. A Középpont ebben a tekintetben egy közös eszmeiség minden fontos vonatkozásának egyesült megértésével egylényegû. szavakkal nem. amikor a tizenharmadik századtól kezdve – a nagy katedrálisok építésével párhuzamosan. Helyénvaló úgy fosztani le a formáról a Halakáthallásokat.

ahol a kollektív hatalomra jut az individuális fölött. Vagyis tehát: csak az ön-átformálás mikéntje az. hogy teljességükben megragadhatóak lennének. végül pedig Tanítónak nevezik. nemtörôdömsége következtében) a cselekvô ember igaz és természetes állapotának hármas formulája – Szabadság. ti. hogy mi minden gonoszra alkalmazható. 17 . hogy mire juthat a kommunizmus – az egyenlôség –. Az eredmény teljességgel attól függ. hogy az igaz tényeket inadekvát módon alkalmazza. mint hogy nem is létezett soha. Ha egy értelmes ember csak egy percig is elgondolkodik azon. Germain gondatlansága. A maghasadás titkát például bölcsen rejtve tartotta az Adeptusok Testvérülete. s eképpen rögtön mozgásba lendül az irigység. A mai helyzetben – olykor a legjobb szándékok nyomán is – igen könnyen támadhatnak. hogy megvalósíthatatlan. noha csak képzeletbeli példa Orwell látomása. amelyben ôneki akkor. az 1984. hogy titokban maradjon minden. Mindeközben pedig iskoláikban. nyílt formában fogalmazódott meg a tudatlan tömegek elôtt. és ugyanez a helyzet az Életben is. amely bármi javulást eredményezhet. W. Ez az idô már nyugtalanítóan közel van. s most a társadalom szintjén nyilvánítják meg önmagukat. hogy a legjobb úton járunk a rémálom beteljesülése felé. de kifejezôdése végtelenül sokféle és különbözô. (Prométheusz keresô. az androgynitást. ábrát. hogy az Igazság és annak Törvénye Egy és Oszthatatlan. és mindenki által. Ha az ilyen szellemi állapotban lévô embereket eltölti az a tévhit. sem egyenlôk. amely miatt máig szenved az egész világ: A Francia Forradalom idejében (feltehetôen St. amikor kijelentette. a gyengék elnyomása. Ez – mint késôbb látni fogjuk – értelme legvégsõ kitágulásáig áthatja a teljes szimbólumot. az önbecsülést és az erkölcsöket. de ez szolgál a mandorla létének alapjául is. ahogy elõrefelé haladunk. és hajlamosak rá. Csak amikor a harmadik állapotba jut és Tanítóvá válik. A tudatlan nem fosztatik meg semmitôl. Az Elv tehát Egy. ám részei a Szimbolizmus legbensõ természetének. hogy a túlnani hatalommal és világossággal térjen vissza. hogy ezt tegyék. amelyekkel a tudatlan és torz emberi szellemnek a követendô irány megmutatható. akár nem. Egy másik. a mohóság és az önzés. távoli célként szüntelenül szem elôtt tartani helyénvaló dolog. Ismét a fokozatok fentebb említett hármasságára utalunk: ez jelenik meg Prométheusz szimbolikus mítoszában is. és úgy fest.” – mert az emberiség számára a menekülés egyetlen esélye az elôrehaladás. hogy „az igazság megvédelmezi önmagát”. ám a tudatlan szellem nagyon is könnyen megteszi. hogy átformálódásuk alapjai legyenek. amely – ha csak egyegy hajszálnyival is – képes korábbi önmaga fölé emelni a közönyös tömegeket. még ha a veszedelem teljes nagyságát nem méri is fel. amíg önzô vagy tudatlan emberek rá nem jönnek. tevékeny. az okkultizmus egyetemein képezték azokat. és másokat is oktassanak arra. amely formáló erôként hat minden irányból nézve és minden körülmények között. és Oroszországban bizonyos fokig már létre is jöttek efféle alakzatok. egyenlôek. sem ellopni. hogy ezt a kettôs szembenállást átalakítsa egyetlen ábrává. látni fogja. Az elsô esetben tehát a mandorla önmaga azonos azzal a hibával. Nyilvánvaló. és gondosan ügyeltek arra. akkor képes a másokkal való szoros együttmûködésre. amelynek csak egy töredéke maradt fenn. Ezekben az esetekben az igazság kártékony vagy pusztító zûrzavar formájában jelenik meg. A régi idôkben ilyesmi nem fordulhatott elô. hogy a tanítványt elôször Keresônek. az individuum. Marx is csak egy individuum volt. Elsô tevékenysége azonban. A mítosz a Jógi Útjának megjelenülése. hogy Aiszkhülosz felhasználta volna drámájában. hogy képtelenség. Valóban úgy áll a dolog.amikor a tudatlan tömeg majommódra játszadozik az Élet Tényeivel. mert a nép vezetôi mindig a Bölcsesség Beavatottjai voltak. abból nem következik más.) Ez a szimbólum már hetvenezer évvel azelôtt is létezett. A spirituális valóság nem nyilvánulhat meg egymással ellentétes formákban. Két egyforma eset nem létezik. elmosva az igazságosságot. s ebbôl mindig katasztrófa következik. A mandorla tehát egyike a lényegüket tekintve gyakorlati eszközöknek. ámde logikus feltételezés azzal kapcsolatban. börtön. hogy újjáformálják önmagukat. hanem a vegytiszta zsarnokság. a testvériség pedig eszébe se jut senkinek. aminek titokban kell maradnia. amelyet. mindenki ellen viselt háború. és válnak érthetõvé. amelynek helyrehozására létrehozatott. Testvériség – közvetlen. hogy a keleti Mesterek tanítványaik legsúlyosabb hibáit használják fel arra. hogy szabadok. Ez persze csak feltételezés. akik alkalmasak voltak rá. amit ne indivuduumok alkottak volna meg. amely kifejezi a szembenállásban rejlô igazságot. mint testvérgyilkosság. ami oktatható. Komoly esély van erre mindenütt. és az egész emberiség javára lehetett volna fordítani. B. amelynek mocsarából kievickélnünk máig sem sikerült. és tartalmát nagyszerûen összegezte Sri Aurodobindo (általánosított Jógi-ja a tökéletesen harmonikus individuummal azonosnak tekint hetô): „A jógi túlhalad a Természeten és felkeresi a Természet Urát. tudatlan elmék nem lehetnek sem szabadok. hogy a tudatlan elme olyan állapotot elôfeltételez. Az eredmény nem az egyenlôség lesz. akár elfogadja ezt a tényt. ha a széles tömegek kellôképpen révetegek. hogy a Mûvészetben semmi sincs. azonnal látni fogja. olyanról. Yeats-nek tökéletesen igaza volt. A veszedelem abban áll. és folyamatosan fognak kibontakozni. cselekvô individuum. és nem lehet sem felderíteni. s általában megteremtve a lealjasulás káoszát. ha ma még lehetetlenségnek t ûnik is. A veszélyt pedig nem az jelenti. kivéve a már említett módon: mint középpont. amit a tanítványnak meg kell tanulnia és meg kell valósítania. hiszen nagyszerû eszmérôl van szó. a rémuralom. amelyek megértésére és kezelésére még korántsem sikerült alkalmassá válnia. hogy milyen odaadással és kitartással követjük a kijelölt utat… Az Út egyik fontos Hármassága. jóval azelõtt. Az elsô és legfontosabb dolog. hogy a két kör eredeti szembenállása. a legkevésbé pedig testvériek. Egyenlôség. a szabadságnak helye nincs. Ha az Olvasó szemügyre v eszi az 1. ott és azonnal támadnak mindennemû jogai. Ezeket a dolgokat itt említjük meg. mert az egyetlen tényezô. de alkalmazásának sokfélesége és hajlékonysága végtelen. mert ezek a tudatlansággal mindig is együtt járnak. Jól ismert tény. és mindannyian egymás testvérei. hogy a jelen körülmények között mik lehetnek ennek következményei. Amíg a hamis egyenlôség fennáll. aztán Remetének. hogy a hazug propagandának bedôljenek. mint amilyen például a Demokrácia és annak sokféle következménye. hogy a hamisságok és hazugságok által eltorzított. ahogyan azt a kör-hasonlat is szemlélteti. Egy nyilvánvaló példa. elkülönülése nemcsak része az átalakító folyamatnak.

A görögök a maguk misztérium-iskoláiban arányok formájában ismerték a mandorlát. hogy csoportként mûködjenek. és a hasonló szimbólumok világosan megfogalmazott jelentése. legyünk az Isteninek kifejezôdései vagy visszatükrözôdései. ami kimondatlanul ott lebeg a Törvény mögött. A puszta külsô változás. a boszorkányüldözés követi (ahogyan az minden ismert vallás példájából jól látható). amikor a Középpontban létrejön a Találkozás azzal. a Tanítvány tudatában megkezdôdik a Mentális. Szeretetet és Gyönyörûséget. válnak az individuumok mindinkább alkalmasakká arra. és elvesztése. vagyis semmi mást nem kell szem elôtt tartani. ez a feladat pedig megköveteli. amely egyénileg is alkalmazható. és:„hogy felfedezzük önmagunkban a spirituális lényt. hogy tudatlan szellemiségének átformálásával a Keresô kezdi megpillantani önmaga és az Ismeretlen Egy azonosságát.” A mandorlában ez az ábra alsó és felsô része közötti különbségben mutatkozik. A folyamatok eredménye felôl már alkothatunk ítéletet. A szimbolizmus a maga valódi alakjában – s ez könnyen belátható – kézzelfogható kifejezôdése annak a Törvénynek. és önmaga nagyobb teljességének elérésére használhatja azt … felhasználhatja minden megjelenési formájában … ugyanazt az Igazságot. s nem azért. lényegi különbségeket. kozmikus eszméje. a középkori Európa odaadó vallásos áhítata. ami azt állítja magáról. az a folyamat. Pszichikai és Fizikai rétegek átalakulása. vagy valamely univerzális panaceát birtokol. individuális és univerzális”. semmin sem változtat. A két szimmetriatengely aránya . Ideális közösség nem jöhet létre tökéletlen individuumokból. mint például a test. illetve a téglalap oldalaránya 1:1. hogy ócsároljunk másokat. az érzések. amely közvetlenül.732 18 . ha mégoly alapvetô is. a hipokrízis. ahogyan azt brit ôseink oly világosan látták több. minden az Én-ben. Azt a tanácsot kapjuk tehát: ne ítélj mások felett. hogy az anyagi (fizikai) valóságot a saját hasonlatosságára formálja át…” – és éppen ez a szimbolizmus feladata. hogy az egyetlen lehetséges megvilágosodást képviseli. Voltaképpen kinyilvánítja és megmutatja nekünk. változtassuk meg szavainkat és tetteinket. és minden. hogyan kell beteljesítenünk az ember egyetlen igaz feladatát: hogy akármilyen körülmények közé is kerülünk. ami Én-né válik– e mindent felölelô jóga kulcsa. A Középpont felé közeledve. hogy az Ego helyét az Egyetlen foglalja el. egyéni intuíció útján csak hatásaiban. Ez hát a mandorla. Ebben a tekintetben párhuzamosak a görögök és Srí Aurobindo Hármasságai: „a Végtelen egyszerre transzcendens. amelyek együttesen alkotják Kozmoszt. Minél szilárdabban állítja magáról egy vallás. „gyümölcseiben” megragadható. különösen abban az esetben. s amíg ez be nem következik.” A spirituális változás pedig a megújulás. a Kelet filozófiai felismerései és a közelmúlt szellemi vívmányai mit sem változtattak az ember bestialitásán. a bigottság. Egyetlen kulcs és egyetlen Egyetemes Törvény létezik. ami csak megfogalmazható. Szépséget. s fokozatosan felismerve az Egyetlen Én-t és annak tevékenységeit. bármily tökéletes legyen is az elképzelés. ha egyetlen Tanító irányítja haladásukat. ami volt. és másokat is ugyanehhez a felismeréshez segítsünk – ez az ember igazi feladata. szükségképpen hamis. a szándékok módosulása. „A spiritualitás számára lehetséges. hogy az Igazság egyedüli letéteményese. az ókori misztérium-iskolákban és mai. E fejezet összegzéseként: a mandorla szimbolikus célja és jelentése: bebizonyítani. „Csak a spirituális változás eredményezhet valódi. személyes tapasztalatán keresztül érhetô el. A mand orla szimbólumban. hogy formáljuk át jelenlegi gondolkodásunkat. a mások zaklatása. annál romlottabb és elvtelenebb lesz az eredmény. hogy magad is meg ne ítéltessél. vagyis minden a dolgok és használatuk átlényegülésétôl függ. becstelenségén és gyilkos hajlamain.Aurobindo aThe Synthesis of Yoga címû könyvében világosan beszél a kérdésrôl: „A spirituális élet … visszatérhet a materiális (fizikai) világba. Makovecz Benjamin fordítása A mandorla és befoglaló négyszöge. A módszerek megformulázására tett kísérleteket a vaskalaposság. az ember a másokkal való közös és eredményes tevékenységre képtelen. ami eredetileg a hajtóerejük volt. hanem hogy ítéleteink vezessenek bennünket saját utunk során.” Ez azonban teljességgel azon múlik. tolvaj természetén. A görögök által célnak tekintett testi tökéletesség. modern korunkban egyaránt. Eképpen tárgyiasul a Nap és a bolygók általános. mint azt. A védikus formula – az Én mindenben. Õk a Szimmetriának: a téri alakzatok egyesítô mértékének voltak a beavatottjai. amely soha nem megy végbe kétszer ugyanúgy. szétfoszlása mindama spiritualitásnak. Az ember az marad. s ezáltal ennek számtalan aspektusát. hogy minden. mint kétezer évvel ezelôtt. A megkövetelt felsôbbség mindenki számára csak a saját. mert ez a legnagyobb valótlanság.

Eleganciáját. Most ismét lehetõségünk van arra. mely a szívünkben és a fejünkben van. Befejezésül még egy gondolat. • 1707-ben Rákóczi Ferenc tarcali látogatásakor még ugyanilyen állapotban lehetett. gazdasági épületként mûködött. melyek mind a több száz éves hangulatot és a tipikus tokaj-hegyaljai udvarház karakterét állítják vissza. • 1678-ban a törökök és az európai felszabadító csapatok harca következtében leégett.Salamin Ferenc A TARCALI KIRÁLYUDVAR ÚJJÁÉLESZTÉSE TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! A Királyudvar épületének 400 éves sorsa híven tükrözi Magyarország sorsát. a tetõ több helyen beszakadt és beázott. nagyvonalúságát egyszerûsége adja: a ritmikusan ismétlõdõ boltozatos árkádok. mely leír minden helyiséget és berendezési tárgyat. 2000. Az építész is valahogy így van ezzel. • 1950-es évektõl a borkombinát is fõleg gazdasági épületnek és szolgálati lakásoknak használta. mutatja a magyar történelem korszakait. valamint az udvaron lévõ kutat is említi. amikor az ember a dobogón áll és hallgatja a Himnuszt. • 1644-ben leltár készül az épületrõl. hogy most mindnyájan a dobogón állunk. általános elhanyagoltság volt jellemzõ. azaz a koronauradalom központjává válása. hogy nem lehet szavakkal leírni azt az érzést. az ablakkeretezések és Tóutcai homlokzatosztások nemes visszafogottsága. Az épület ismét elnyerte régi fényét. hogy lehetõvé tették átélni ezt az érzést. az éjjel-nappali kemény munka. hogy megmutassuk erõnket. Köszönöm megbízóimnak. a különbség csak annyi. Köszönöm a figyelmet. s részére fejedelmi lakosztályt alakítanak ki. • 1750-70 közé tehetõ az épületek felújítása és a királyi birtok. 1857-ben Ferenc József császár jár az épületben. a hajnali fölkelések. (elhangzott a Királyudvar megnyitóján. • 1799-ben készült tervek szerint alakult ki a hátsó és oldalsó szárnyak mai állapota. Egerszegi Krisztina egyszer egy riportban azt mondta. amikor itt áll a megnyitón. Abban a néhány pillanatban értelmet kap az a sokéves küzdelem. a faragott faoszlopok. a falak vizesek voltak. • 1990-es évekre az épület nagyon rossz állapotba került. június 9-én) 19 . valamint cselédlakások voltak benne. • 1630-ban Rákóczi György és felesége Lórántffy Zsuzsanna lett a tulajdonos. a pincéket és azok tartalmát. • 1920-40-es évekre uradalmi központ szerepét elvesztette. Az 1500-as évek végén már feltehetõen létezett az L alakú utcai szárny. hisz a század elején készült uradalmi összeírás szerint az épület még mindig lakhatatlan. csak a puszta falai maradtak. s nem a zsebünkben.

Éjszakra a többi hegyaljai hegyek. hosszu sorban. A Kárpátok védõ ölelésében már idõszámításunk kezdete elõtt termesztették a kelták. a római provinciában idõszámításunk elsõ évszázadaiban virágzóan folyt a szõlõmûvelés. egyre élesebb szemmel figyeli az ott élõket. az öröm istenei. Hegyalja bortermelése pangott. Okiratok. hogy kinek-kinek milyen az „érzelmi intelligenciája”. Évszázadok óta teszi ezt a Királyudvar: régtõl beékelõdve. Jelenleg az európai piacokra leginkább a nagyobb gazdaságokból jutnak ki a nemes borok. A dunántúli szõlõhegyekkel ellentétben a hagyományos észak-magyarországi gyakorlat szerint a szõlõfeldolgozás és a bortárolás bent történik a településeken. a sátoraljaújhelyi Oremus-dûlõ szõlõjébõl. a szõlõmûvesek számának meghatározása. Tarcal az Árpád-kor kezdetén és az államszervezéskor teljes területével királyi várföld volt. adománylevelek egyik központi témája a szõlõskertek birtoklása. melly magában áll. innen küldik szét a világba apostolaikat. alattok Tálya és Mád. késõbb átvonódott e név a hegy nyugati lábánál kiépült õsrégi településre. Míg a lankás leejtõk az ellenálló amerikai alanyfajták meghonosításával újra be nem népesültek. Ekkorra alakult ki az aszú és a szamorodni készítésének többé-kevésbé egységes gyakorlata. a középkori magyar királyság legjelentõsebb borvidéke török fennhatóság alá kerülését követõen. Oremus Tolcsván. tövében Tarcal városa. század közepétõl a magyarországi szõlõtermesztés meghatározó területévé – a tolnai dombvidék mellett – Tokaj-Hegyalja lépett elõ. A települések itt erõs karokkal kapaszkodnak a hegyek lábába. Eredetileg a Nagy hegyet nevezték Tarcal hegyének (Turcol. A szõlõvel való foglalatosság a magasabb minõségû újjászületés misztériuma. A Szerémség. A tokaji bor hírnevének növekedésében nagy szerepe volt Rákóczi Ferenc fejedelem borajándékainak. A szõlõ az szentebb növény volt itt a Hegyalján minden más növénynél. A nagy filoxéria-vész (a szõlõ gyökerét megtámadó kártevõ. e hegyeken. összefüggõ nagy (száz hektár körüli) földterületeket felvásárolva: Disznókõ és Degenfeld Tarcalon. Különösen a városok környékén és az egyházi birtokokon terjedt gyorsan a szõlõtermesztés és a borkészítés. századtól a szõlõ a magyarság egyik legkedveltebb növénye lett. és kezdték meg a napjainkig uralkodó szõlõfajták termesztését.Kovács Ágnes A SZÕLÕ AZ SZENTEBB NÖVÉNY Délre hosszu. külföldi tulajdonú borházak. A tokaji bor virágkorát a török hódoltság hozta. tetû) 1875-tõl 20 év alatt végigpusztította összes szõlõterületünk 2/3-át. illetve a híressé vált borféleségek elõállítását. az a hangulat. (Petõfi Sándor) A borkóstoló a tokajitól valami különlegeset vár. a honfoglalók egyik vezére nyerte el ezt a vidéket. Tokajt is megelõzve Tarcal volt 20 . E városokban laknak. Az 1400-as évek legvégén elnyerte a mezõvárosi rangot. ennek része (magán a bor-címkén is) a jó nevû építészekkel terveztetett borház. ahogy a földeket csendességben hagyva maga a gazdaság épülete a házak közt talál helyet. egyre gyakrabban tekereg a hegyek között. kék köpönyegben. õsi szerkezetben összecsomósodtak az utcák. ahogy évszázadok óta gondozzák a tõkéket. Van valami tiszteletadás abban. A hagyomány szerint Szepsi-Lackó Máté. (Demeter Zoltán) Ha az embernek odaszokik a szíve Hegyaljára. akik a Balkánon és görög területeken ismerték meg a borkészítést. alapítólevelek. ahogy versenyt vágtatott a hegyre lovával). kötött talajon szinte a szõlõállomány egészét. A versenyben igen határozott arculattal kell kiállni. komoly méltósággal. a rendszeres trágyázást. kutatja azt a szívósságot. helyt foglalva áll Tarcal közepén. Lórántffy Zsuzsanna udvari lelkésze ajándékozott elõször maga készítette aszút úrnõjének 1630 húsvétján. A hazai borkultúra nagytáji differenciáltsága e két pólusból eredeztethetõ. hossz u rónaság le egészen a Tiszáig. Hétszõlõ Tokajban. a szõlõhegy õrködik legfelül. A francia. De a kóstolást bizony meghatározza. ami feldobja akárcsak annak idején az isteneket. szabadságharcához támogatókat keresve a remélt szövetségeseinek kedveskedett vele. és a szõlõhegyen csak néhány ideiglenes kunyhó áll. Nyugati minták alapján chateau-kat alakítottak ki. A Dunától nyugatra pedig. mint a hadsereg elõtt a vezér. amit ezek a hegyoldalba komponált házak sugároznak. keletre az egykori tûzokádó. a palackba-zárt aranyszínû lángokat. A Duna és a Tisza tájékán évezredek óta megbecsült növény a bortermelõ szõlõ. A XI. Ettõl az idõtõl vezették be az évente háromszori kapálást. Ott áll magas fejével. a termõterületekkel összekapcsolt feldolgozókiszolgáló egységgel. a tokaji hegy. a porosz és az orosz uralkodói udvarokba rendszeresen küldte a tokaji hegy borait. a XVI. a hegyaljai borvidéken élen állnak az elmúlt évtizedben megjelent új.

attraktív ele mei. és eredeti funkcióján belül új technológiával összebékíteni. belsõ zárt udvar (24x56 méter). Az épületegyüttes zárt udvarával tipikus. és a szeméttárolót – tömör téglából szépen kirakott vízvetõ kalappal. erõs téglapillérek között a felújított. Az õ érdemének tartom. Az 1848-ig tartó nyugalmas idõszak a város gazdaságának fellendülését. a helyreállítási és átalakítási munkák tervezõjének (szerencsi fõépítészként nagyon következetesen figyeli a régi házakat ezen a vidéken. Boráról 1786-ban Kazinczy Ferenc így írt: fokkal jobb a Tokajinál. anyaghasználatukat. az elszegett. a már eltûntetett vakolatarchitektúrát) Gulybán Ede. A belsõ árkádos-boltozatos nyitott folyosók. életörömbõl és a szellemi tudatosságból eredõ nyugodtságot. s az udvar közepén koruknál fogva is tekintélyesen álló óriásfák megidézik az egykori reneszánsz udvarházat. ezen az oldalpáron és a következô oldalon a helyreállítás utáni állapot. Márton László Attila és Salamin Miklós voltak segítségére. Széles utcafrontjával rangos helyet hasít ki a Nagy útczán. az álló ablakok. népességének növekedését eredményezte. ami anyagi jólétet biztosított a városnak. láncos kútként említik). a hangulatos. bazaltkockákkal kirakott teresedés mögött feltárul az udvar. A Királyudvar az elsõ. Virágkorát élte a szõlõ. Tarcal jó fekvésû szõlõterületei és kiváló bora miatt a honfoglalástól kezdve mindig kapcsolatban volt az ország mindenkori uralkodójával és fõembereivel. a visszaállított kútház (1644-ben az udvar közepén álló. s széles vaspántokból font új rácsozattal. testes falak. A koronauradalom központja volt. alapjaiban és zömmel falaiban is a legrégibb ilyen épület Tarcalon (a másik kettõ a Rákóczi-borház és Andrássy-kúria). ill. ma is követhetõ 21 . A lázadók javainak elkobzása a kamarát tette a vidék legnagyobb birtokosává. áttört. ismeri sajátságaikat. a Királyi Kamara tulajdonában lévõ birtokokat.A helyreállított Királyudvar alaprajza. keretezett nyílások igen erõsen sugározzák a hajdan volt. sem középület jellegû. nyílt területeken aszúsodó szõlõfürtök betakarítása után a bor elõkészítésének ad keretet a különleges klímájú. az elôzô oldalon a helyreállítás elôtti. Salamin Ferencnek. A szõlõmûvelés és borkereskedelem. hogy a megújult udvarháznak nincsenek ipari részletei. kovácsoltvas kapu fogadja a betérõt. a különleges minõségû tarcali borokra mindig igényt tartottak. fedett. A koronauradalom építészeti emlékei kifejezéssel illették a királyi. A Rákóczi-szabadságharc bukása után a város ismét a Királyi Kamara fennhatósága alá került.és bortermelés. Mellette egy kis építmény rejti a gázfogadót. e vidéken a legnagyobb kiterjedésû és legnépesebb település. ötletessége és alapossága jellemzõ az egész udvarház rendbetételére. nevezték Nagy Curiának. ott találjuk a borászatot. A meglévõ kerítés szerkesztését folytatva újólag épült. meg Rákóczi-háznak is. illõ módon nagy teret hagyva a középsõ. részletképzésüket. ligetes zöldfelületnek. Ahol a templomtornyok kijelölik Tarcal közepét a hegy lábánál kanyargó õsi kereskedõ útvonalon. Az öreg. Itt egy régi mûemlék házat kellett felújítva megmenteni. Az épületszárnyak mentén körbefut egy bazaltkockás út. négyoszlopos. a nagymérvû és speciális szakértelmet kívánó munkával a várossá fejlõdés alapjává lett. Tagozatos. A nagy. középkori értelemben vett fõúri udvarházat képvisel.

Sokkal több. Elegáns megoldás a bejárati hatalmas kõtömb: fûrészelt lapján a borászat nevét fém betûk hirdetik.elsõ osztályú történelmi dûlõkben vannak a Királyudvar szõlõterületei. a belsõ udvar felõl pedig a vakolt. kikövezett) szárazárok felõl ligetszerû fiatalabb fák zöldjét látni. mûanyag elektromos dobozok (vagy akár egy gázfelállás) elrejtését. testes méretekkel. A nyílászárók többségét újragyártották. Az utcai ostorfák megritkítása segített az így átláthatóbb külsõ homlokzatnak. eredeti mennyiségekhez. fedkövek) kellõen visszafogott.értékrendet. 100 hektáron. ahogy a házat hagyta a régi arányok szerint életre kelni.és munkatér. tartozás valahova. s a régi ablakokon bejutó fény csak kiegészítõ megvilágítással elegendõ. ötletesen oldotta meg az új igényeket. Szepsy István és Demeter Zoltán szerint a bor tulajdonsága nagy részben kint dõl el a földeken. inkább csak õriznie kell. Még a felújítások folytak. hogy munkájával ezt segítette. és az új kõkerítés játékos fazonja. ahogy a boltöv egy negatív falhoronyból bújik elõ a félköríves boltozat falában. kettõs zöldszüret. biztonság. gyönyörû boltövekkel – az öreg lakóház alatt van. sajátos mikroklímája van. 50 méter hosszan terembõl terembe nyit az ember. ami magától végbemegy a borban – a titok csak a természetben van. kísérletezõ kedvük szerint. Építészként kézbe tartotta az udvarházhoz illõ világítótestek kiválasztását (a homlokzatokon elhelyezett. A mádi kõ talán az egyetlen új anyag. itt a házba igazították be a technológiát. hisz a (rendbetett. egyszerû. Kísérletezõ kedvük – egy új minõség felé – mindenképpen feismerhetô. az apróbb kiszolgáló terek (vizes helyiségek) kényszerûen megosztanak néhány utcai termet. A házban folyó munkához meg kell teremteni a megfelelõ keretet nyújtó méltóságot. mint az aszúbor elsõ. a beltéri burkolatok mennyisége a minimális. A ház közösség. A nagy csarnoktér öntöttvas oszlopait meg lehetett menteni a gépek átgondolt elrendezésével. Egyedül az új lakóudvar kialakításánál használta szabadabban az építész ezt a követ. a gépészeti szerelvények. láthatóak a reneszánsz. de csak az anyag szerkezetében is benne rejlõ játékosság erejéig. A tõkék sokfélesége és a radikálisan visszafogott terhelés meghatározóak (rövidmetszés. s a lakosztály nagy fogadóterét gazdagítja a nyerstégla felülettel megõrzött. Sajnos. A falak kerámiacsempe burkolását szerencsésen csak az észszerû magasságig végezték (nincsenek mennyezetig csempézett termek). hegykúpjai. irodai szárny az újkori befalazások megszûntetésével végigjárható lett. mikor az elsõ szüret (az 1999-es év) próbára tette az elõször átadott feldolgozó épületrészt. fõúri lakóház (boltozatos terek. A nagy ház léptékét visszacsendesíti a vaskos oszlopokon nyugvó fedett terasz. A napon érlelt szõlõszemek a föld alá bújtatott hordókban érnek össze isteni nedûvé. A karakteres. A Királyudvar borászai. Az amerikai tulajdonos lakosztályának külön utcai bejárata lett egy elkülönített kerten át. Módszerük Tokajban is egyedi. légies szerkesztéssel. gyakorlat is egyben . öt község határában. és a megfelelõ színek anyagokhoz párosítását.mondja Szepsy István. komplexitás és hosszúság mesterhármasát találjuk édes. pórfödémek. hogy szinte minden völgynek. parkettás szobák). Két legnagyobb terme – legszélesebb leállással. A déli. Szepsi-Lackó Máté (1576-1633). míves formájú fém falikarok példázzák). Gratulálok az építésznek. s nem nagyüzemi módszerek. puha terméskõ használata a nagy udvarban (mellvéd. a technológiai helyiségeket a megõrzött. Érveik szerint csupán visszamennek a régi. vakolt felületek dominálnak (a szükséges falszakaszokra szárító vakolat került). Ennek ma is látható szerkezete. a lomb és a fürt arányát. A jóarányú irodahelyiségek minkét oldalról kapnak megvilágítást. Az a konstrukció. A Királyudvar borászai az ekképp válogatva leszedett termést külön hordókban kezelik. Az udvarház titkos kertje ez. a különbözõ talajtípusok megismeréséhez érzékenység kell. amit Salamin Ferenc betervezett a felújítás során. mélyvölgyei s egyéb felszíni formái eredményezik. Új borászatokban a technológia köré tervezik a házat. A tervezõ az anyag iránti alázattal. régi vasrácsok védik. szépséges részleteit feltárták: a befalazott boltozatok kibontásával újra használható lett a beforduló árkádsor. a kültéri padlóburkolatok természetes kõlapok lettek. Szepsy István abból a családból való. a magasabb fürt lekerül a hajtásról). a kerítés falában megbújó új garázsépítmény. amit a tokaji aranykorban csináltak – eltalálva a gyökér. L-alakú szárnya rangos. dûlõnek más és más éghajlati jellegzetessége. Az ilyen területek megmûveléséhez. 22 . igazi mestermû. A felújítás során minden tetõ bontott cseréppel készült. A bor kezelésekor a lehetõ legkevesebbszer kell aktívan beavatkoznia a borásznak (egész másképpen kell dolgozni). Szimbólum. Az épületek alatti pincének három lejárata van. fehér boraikban. A Királyudvar Nagy útczára nézõ legrégibb. falazott mellvédû fatornác tompítja az árkád felõl visszatükrözõ déli fényeket. nyitott tûzhely búvótere. A ház nem csak élet. filozófia. tagozatos kõkeretek. ismert készítõje. Mindent kockáztatnak a legmagasabb minõségért: harmónia. Áttört fények ezek. Ez hasonlatosnak tûnik az építész viselkedéséhez. egyszerû vonalú. magas minõségû aszút eredményez – szándékaik szerint közel áll a Tökéleteshez. nyolc különbözõ méretû tere fogadja be a hordókat. tömegképzése 1800 századfordulóján alakult ki. A hegy erõs tagoltsága. Funkcióját megtartották. Körbejárva az épületszárnyakat igen sok tér dicséri a ház egykori és jelen építõit.

szép panorámával a környékre. A terület erõs lejtése. cserép. vörösréz. A házat a hagyományos anyagok jellemzik: terméskõ. pácolt fa. Így az építési költségen jelentõsen lehetett spórolni. hanem egymástól független mesteremberek.Varga Csaba TESTVÉRHEGYI CSALÁDI HÁZ 1999-2001 Az épület az Óbudai hegyek egyikén épült. viszont fokozott odafigyelést igényelt. nyerstégla. A kivitelezést nem egy kivitelezõ cég végezte. 23 . ugyanakkor szûk volta miatt a ház támfalak közt (alatt-fölött) áll. Vastag (51-55cm) tégla-terméskõ falakkal készült. ahol a nyerstégla a belsõ tér nagy részén is megjelenik.

integrálja õket. 91. ugyanakkor a déli területet a Piazzale Román keresztül összeköti az északival. A híd ív alakú.72 m a legmagasabb pontján.SANTIAGO CALATRAVA TERVE A CANAL GRANDE NEGYEDIK HÍDJÁRA Kevés városban van annyi kisebb-nagyobb híd.A szerkezet a vízi közlekedéshez szükséges mértékben ereszti át a fényt. (1588-1591). Szélessége a középsõ rész 9. azaz biztosítja alulról is a rálátást a hídra. Mind a megbízó. A híd közlekedési és egyéb szempontokból egyaránt kulcsfontosságú helyen van. hanem egyesíti. újjáépítve 1984). valamint isztriai kõ.5 m. Keresztirányú metszete két.3 métere és a híd elejének 5. A híd szimbolikus jelentõsége sem elhanyagolható: az oda látogatók számára új kilátó pontot nyújt a Canal Grandén. rozsdamentes acél és temperált üveg. s a vasút felõl érkezõk számára a dél felé való közlekedésben a várossal az elsõ találkozási pont. azaz találkozási és viszonyítási pontok is. (1934) és a Ponte dell’Accademiához (1932. Feladatának megfelelõen a híd nem elszigeteli a két gyalogjárót. Bármennyire is közös a hidak funkciója – azaz összekötnek – mindegyik sajátos szereppel rendelkezik. felül és alul ívesen összekötött háromszög. A Canal Grande két pontjának összekötése nemcsak közlekedési. A velencei hidak a város szövetében külön feladatot is ellátnak. (olaszból fordította Fried Ilona) 24 . Szintmagassága 3. vertikális gerendázatból és hosszanti ívekbõl áll. A híd két félhold alakú beton támasztéka nem foglalja el a teljes parti szélességet.8 métere között változik. ezért az új hídnak szorosan kapcsolódnia kell három elõdjéhez. Santiago Calatrava tudatában van a terv különleges fontosságának nemcsak Velence. mint Velencében. A híd anyaga vasbeton. hogy a partokról le lehessen jutni a parti gyalogjáróhoz. hanem lehetõvé teszi. a Ponte di Rialtóhoz. sugara 180 méter. Teljes hossza azonban. Velence városa mind a tervezõ. Szerkezete diagonálisok nélküli raszter. hanem a világ számára is. 81 méter.1 méter az elején és 8. ha csak az acélszerkezetet vesszük figyelembe. a lépcsõket is számítva. de történelmi szempontból is különleges jelentõségû. A fesztávolság. a Ponte degli Scalzihoz. A Santa Lucia pályaudvar egyik oldalát köti össze a Piazzale Romával.

25 .

hogy még nagyobb teret biztosítsanak az elõzõ csoport számára. Gyanítom. hogy a minimalizmus már képtelen minimálisabb lenni mint tavaly és tavalyelõtt. melyeket a modern funkcionalista építészet fõvonalához szoktunk sorolni. a negyedik elv az a „többletérték”. De ne felejtsük el. Természetes. ha arra gondolunk. neomodernista. ami tulajdonképpen az építészet végét jelentené. és nem véletlen. giccs (Matúš Dullát). nem elegendõ ahhoz. Nézetem szerint azonban léteznek olyan általános elvek az építészet értékelésére (és ezek nagyon régi elvek). De elvileg megállapítjuk. Ez nem lep meg túlságosan a hivatásos kritikusok esetében. de nevezik organikus vagy regionalista építészetnek is. ha építészekrõl van szó – nincs sok esély elvi fordulatra. de teljesen uralkodó helyzetben vannak a világ építészeti folyóiratainak hasábjain. aki nemrégen egy pozsonyi konferencián a történelmi környezetbe való építésrõl kijelentette. akkor egyszerre más képet kapunk a mai építészetrõl. míg a másik oldalon is könnyen fellelhetõek az igazi építészet ismérvei. hogy ilyesmirõl szó sincs. hogy már átugrottunk a XXI. mert érthetõbbek és használhatóbbak lesznek a számukra. amikor rájöttem. amikor ugyanez a jelszó más összefüggésekben is értelmezhetõ. minek következtében mereven elutasítanak minden más véleményt. mert nagyon szeretnék bennem a fukcionalizmus elveinek ellenségét látni. hogy érvényességük kétségbe vonható). filozófiájára vagy küldetésére. egészen olyan megfogalmazásokig mint hogy „az ilyen építészetet általában a marginális. megszegi az urbanisztikai és építészeti alapelveket. – az épület részleteinek minõségére. hogy egyszerûen képtelenek érzékelni a minõségi különbségeket a második csoporton belül (sajnos az elsõn belül is). különféle változatokban az én számba adják nagyrabecsült kritikusaink. Eltérõ vélemény még nem jelent háborút. és úgy látszik. Ez jó hír. vagy legalább mások mellett tekintetbe vették volna ezeket is. az építészet értékelésének kritériumait nem a stílusok körében kell keresnünk. ha csatlakoznak a kritikusok kórusához. – az építészet kifejezõerejére. természetes alaptulajdonságaihoz sorolnám. hogy sok olyan mû. Míg az elsõ három elvet az építészet elementáris. hogy más szemszögbõl is megvizsgálják az épületeket. átgondoltságára. hogy a címben feltüntetett kérdõjel nem hiba. habár megértem. az egyes szerkezetek és anyagok természetes tulajdonságainak kihasználására. a jövõ építészetének elõképei. mivel attól függetlenül találhatunk minõsíthetõ és minõsíthetetlen megoldásokat. melynek alapján – az elsõ három megléte esetén – sorolhatjuk az építészetet a mûvészet kategóriájába. leginkább a szlovák építészkritikusok monolitikus tömbjének a „fundamentalizmusa” döbbent meg. periférián alkotó építészek mûvelik. hogy a versus szó az elõadásom címében jogosan megkérdõjelezhetõ. hogy a minimum a nulla is lehetne. Õszintén szólva. és számomra. ez problémát sem jelent. azon az egyen kívûl.Pásztor Péter ORGANIKUS ÉPÍTÉSZET VERSUS FUNKCIONALISTA MODERNIZMUS? Elõrebocsátom. Meglep azonban az alkotó építészek ilyen hozzáállása. A legtragikusabb szerintem az. az egyes terek és építészeti elemek természetes funkcionális követelményeinek kielégítésére és a terek hierarchikus elrendezésére. mint Roman Koucký. amikor válaszolni kellett az építészet túldiszítettségére. neofunkcionalista. hogy az az érv. hogy kizárólag ilyet használjunk. és sokszor teszik fel nekem a hallgatóim. E régi sejtelmem igazáról idén márciusban a Cseh Építészszövetség nagydíjának zsürijében gyõzõdhettem meg. neokonstruktivista. minimalista. Az egyik oldalon állnak az állítólag „kiváló” funkcionalista modern (ill. miközben nem felejtik el hozzátenni. amely a lakótelepek panelházai- 26 . melynek elveszítése esetében – fõleg. melyek ugyan mennyiségüket illetõen az építészeti összprodukciónak csak elenyészõ részét jelentik. melyek teljesítése ill. cseh építész. az urbanisztikai fegyelemre és megértésre. Ha csak kicsit is objektívan tudunk ítélni. ahhoz a következtetéshez jutunk. melyeket az építészetnek kötelessége kielégíteni). A kritika az építészet porondján történteket két ellentétes álláspontot következményeiként könyveli el. melyek az építészeti alkotás minõségének megítélésére szolgálnak. Szeretnék rögtön az elején mindenkit megnyugtatni. Olyan példákra gondolok. sõt meg vagyok gyõzõdve róla. hogy programszerûen hajigálják az összes „egyebet” egy kosárba. ahol lényegesen alacsonyabbak a minõségi követelmények és ahol hiányzik a közeg a megfelelõ kritikai állásfoglaláshoz” (Matúš Dulla). Mindenekelõtt gondolok: – a városrendezési minõségre. hogy az ilyesfajta megítéléséhez szükséges bizonyos érzékenység. stb. hogy az összes ilyen törekvés egyformán tévút. Ha a kritikusaink a múltban tartották vola magukat az építészet általam felsorolt minõségi kritérumaihoz. Az iskolákban ezt egy olyan nemzedéknek ismételgetjük. hogy a mai építészetben ne lapos tetõt használjanak! Én ezzel ellentétben azt hiszem. hogy nem lát semmi okot arra. Ha elfogadjuk ezen elvek érvényességét (és kétlem. habár tisztában vagyok azzal is. – a funkcionális minõségre. ott. mint az egyetlen haladó irányzat. akik nem élik át az alkotás megrázkódtatásait. hogy ma jobb minõségben tudjuk elkészíteni a lapos tetõt mint korábban. Ami azonban rosszabb. amirõl elvben nem érdemes beszélni és amelyeket úgy szoktak leírni. „szép ház” ( Ján Bahna). mint vállalkozói barokk. Ezt a kérdést már nagyon sokszor tettem fel magamnak. aki hiszek a tárgyi és szellemi világ különféle jelenségeinek és fõleg az emberiség együttélésének lehetõségében.) építészet mûvei. ill. hogy egy „megrendelt nagytakarításról” van szó azzal a céllal. és nem volna szabad õket mellõzni. hiánya különbözteti meg az építészetet a nemépítészettõl (tehát az építészeti ABC fogalmairól van szó. gyengék. századba. ami gyakran elvi ürességet takart. Mies van der Rohe a kevesebb több jelszava akkor keletkezett. a józan ész követelményeinek teljesítésérõl. másik oldalon van minden további építészeti mû. amelyik a funkcionalista modernizmus hagyományait isteníti. nem ünnepelték volna annyira Szlovákiában az utóbbi idõben a minimalizmust. hogy – fõleg a negyedik elv teljesítése – további viták kérdése lehet. az arra való abszolút képtelenség. az igazi összefüggések keresésére.

Meg vagyok gyõzõdve róla. hogy az új építészetbõl. Nem lehet tehát elsõdlegesen képzõmûvészeti kérdés. Ingyenes kiadói listát küldünk. Sokkal inkább etikai tudat.970 Ft) c. De ezek az épületek nagyon tudnak tetszelegni. de ha helyesen használjuk az eszünket és ítélõképességünket. ismerjék meg az izmusokat. VII. 860 Ft. sokkal tisztábban tudjuk megismerni és érvényesíteni. az emberi társadalom természetes törvényeinek betartására. Minél nagyobb az ember képzelõereje. melynek a körülöttünk lévõket alávetjük. amikor olyan építészeti alkotásokat díjaznak. Szerb utca 15. Úgy gondolom. ennél sokkal gyakorlatiasabb szempontok érdeklik õket. Van éppen elég tapasztalatom errõl. Fontos. Áfás számla igény esetén a számlázási címet kérjük a megrendelésnél közölni.HÍREK A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS jubileumi kiállítássorozatának utolsó állomásához érkezett. hogy kijelentsem. „A temészetes törvény nem szigorú kódex. amelyek az építészeti ABC elemi. kerámia. Mit kezdjen ez a nemzedék azzal. epl 1465 Budapest PF 1714 (291-9396 vagy 20/3719-726) serdian@matavnet. feladatait kísérli megfogalmazni a jelenlegi és távlati társadalmi – szellemi és gazdasági – környezet alakulásának. könyvei most együtt kaphatók összesen 4970 Forintért a kiadótól. jogi és gazdasági ismeretek tanításával. semhogy érzékelné a kultúra létezését vagy hiányát. természetes követelményeit sem teljesítik. Budapest in Detail – építészeti részletek (10. a kétnyelvû könyv témákra bontott. Gyarmathy Katalin és Pikler Katalin által 1981-ban szervezett. hogy ezeket a kérdéset elemezzék és fogalmazzák meg javaslataikat. 3. A kiállítást Sáros László nyitotta meg. és az építészet. Kovácsolt vas.) 27 . és az iskolarendszerünk túlságosan el van foglalva a mûszaki.hu A 6Bt KIADÓ ÉPÍTÉSZETI KÖNYVEI kedvezményesen vásárolhatók meg a kiadóban: Bp. példa nélküli pályázati mû kiemelkedõ jelentõségû korés építészettörténeti alkotás. akiknek van képzelõerejük. melynek megnyilvánulásai rendkívül érzékletesek és hatásosak. hogy az építészhallgatóknak sokkal többet kell beszélnünk az építészet gazdag lehetõségeirõl. Legfõbb ideje az építészetet nem tisztán képzõmûvészeti szempontból vizsgálni. hogy az építészet alapküldetését és alapelveit egyensúlyban tartsuk és semelyiket se hanyagoljuk el.970 Ft) és Makovecz Imre: Válaszok 2001-1981 (4. 2. Jánossy György (az életmûvet ismertetô kötet – 2. Kampis Miklós KUNKOVÁCS LÁSZLÓ fotókiállítása az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal székházában Õsépítmények címmel azonos címû. Még nagyobb baj a szakértõk reakciója. száznál több építész további tevékenységére vonatkozó adatokat gyûjtötte össze. igazi részletmegoldásokról is csak elvétve lehet beszélni. Kaposvárott rendezzük szeptember 2829-én. Szállítás személyesen vagy utánvéttel. (Pozsony. katolikus templom bõvítése 1993. és ma is hasznosítható tanulságokat hordoz szociális és városrendezési szempontból egyaránt. Ez a tudat erõsíti a hitemet hivatásunk jövõjét illetõen. 1/c. Elõadóinkat arra kértük. ami lehet ösztönös. A Vándoriskola most is külön rendezvényt szervez. elõadás a Képzõmûvészeti Egyetemen. Rajk László. hogy be kell tartanunk a dolgok természetes rendjét életünk minden területén.” (Russel Kirk) Az építészetben azok érvényesülnek.900 Ft) AZ N&n GALÉRIA (Budapest. rövidített. Az építészetnek elsõsorban szogálatnak kell maradnia – a megrendelõ. Szlovákia lakosságának túlnyomó többsége számára ez a szempont egyáltalán nem is létezik.) építészeti kiállítássorozatán belül legutóbb a húsz évvel ezelõtti KeszthelyBelváros rendezési tervpályázat dokumentumait és az azon résztvevõ. hogy a kevesebb több? Csodálkozunk. változásainak függvényében. valamint a gazdasági együttmûködés új formáinak kialakítása. Faragott fa. öntött vas. rossz a térbeosztás. sok alapelem hiányzik. erõszakoltak a szerkezetek és az anyagok. Ekler Dezsõ. a legjobb esetben divatosak. Minden epl könyv 50 %. Kiindulópontnak az etikai elvek betartását tartom és ilyen szemszögbõl nézve a stílus kérdése lényegtelennek tûnik. Elõkészületeink során felmértük. AZ epl KIADÓ KARÁCSONYI AJÁNLATA az Országépítô olvasóinak: Makovecz Imre: Írások 2000-1990 (4. nincs urbanisztikai összefüggés. de ne feledjük õket megtanítani az építészet alapelveire. A NagyBálint. szerkesztett változat. Színes üvegablak – egyenként 2. annál jobban meg tudja érteni a természetes törvények lényegét és rájön a nélkülözhetetlenségükre. a kultúrtársadalom és még sok más tényezõ szolgálatában. Somogy megyei Építész Kamarával közösen a helyi METESZ székházban (Bajcsy Zsilinszky u. ban és egy lelkileg kiüresedett világban nõtt fel. Hajós utca 39.900 Ft). amelyre a diplomás vándorokat is várjuk. A kiállítást Makovecz Imre nyitja meg. a használó. nem kivétel. és a KKE további mûködését. V. a környezet. a szellemi tartalom. Ladislav Friedman: Kisida.)összekötve az õszi konferenciával. a kiadó Kós Károly Egyesülésnél kapható könyvének anyagát mutatta be. Kiállításunkra szeretettel várjuk a szakmai és nem szakmai érdeklõdõket egyaránt. ami végülis természetes. Konferenciánk témája a KKE tízéves évfordulója alkalmából tartott elõadásokhoz kapcsolódik. puhafedeles füzetei: 1. A laikus közönség úgysem ért hozzá. hogy a KKE számára elsõrendû fontosságú a szervezeti rend. Ezt a zárókiállítást a KKE megalakulásának színhelyén. azt nem is érzékelik. ablakformák. még a díjazott mûvekbõl is.

folyók. Az országosan védett mûemlékeken kívül több ezerre tehetõ a településtörténet. Zamárdiban. keresztekrõl viszonylag kevés adatot találunk. úgynevezett építészeti értékvizsgálat készítése után a település többi. Sokan jelenleg is ezen az értékmentõ munkán dolgoznak. Reméljük. A szakirodalomban a somogyi szobrokról. jelentõs középületek mellett. és teljeskörûen hamarosan kiadásra kerül a többi kereszt és szobor is. 2 Kálvária. vagy egy-egy nevezetesebb esemény emlékére állították. kereszt. 3 Szent Vendel. A legutóbbi felmérõ munka során egyedül Karód településen 19 kõkeresztet vettek számba. Keszthely 28 . vagy a települések fõterein. 1998ban megjelent Isten dicsõségére – keresztek és szentszobrok a somogyi országos közutak mentén c. amelyek mûemlékek közvetlen környezetében. útelágazásban álló szobor talapzatán az alábbi szöveg olvasható: Fájdalmas Szûz Mária könyörögj érettünk hálából állíttatta Tóth István és neje Horváth Anna a fájdalmas Szûz Máriának a szomorúak vigasztalójának – Harnás F. patakok. Hiányt pótló mûnek tekinthetõ és a Somogy Megyei Közútkezelõ KHT kezdeményezésére és támogatásával. hogy ki és mikor. 2 kereszt. azzal közös telken állnak – mint például a védett templomok kertjében – azonos védettségben részesülnek. például útelágazásban. fõútjai mentén vagy temetõkertekben. Somogy megye 540 országosan védett mûemléke közül 45 a szobor. helytörténet vonatkozásában helyi védelem-re érdemes szobor és kereszt. fõépítész és civil szervezet mint például a Város és Faluszépítõ Egyesületek együttmûködésérõl adhatunk számot. mûemlékek. Szinte csak a szakemberek által forgatott Mûemlékvédelem címû folyóirat ad számot egyegy értékes. kiemelt helyen állnak. Természetesen azok a szobrok és keresztek. Szólódon. De találkozhatunk keresztekkel. Az új építési törvény írja elõ. A kõkereszteket általában Isten dicsõségére. A somogyi táj.és településképhez tartozó szobrok és keresztek mindig fontos. út menti keresztek településeink szinte felbecsülhetetlen értékû objektumai. Mária-oszlopokkal a somolryi szõlõhegyeken. helyi szempontból értékes objektumával együtt rendelettel védeni. 2 Szent György. A talapzat felirata tanúskodik arról. védett szobor restaurálásáról. 1 Szent Flórián. Fonyódon. Számuk több száz a megyében.. milyen alkalomból állította. többek között Kaposváron. Siófokon. A Megyei Mûemlékjegyzékben 19 Nepomuki Szent János. Különösen vonatkozik ez a mûemléki védelem alatt állókra. Balatonföldváron. sõt családi házak kertjeiben is.Szabó Tünde KÉT TANULMÁNY A HELYI ÉRTÉKVÉDELEMRÔL SZOBROK. ennek példaértékû eredménye a helyi védelem szabályrendeletek elkészítése. ÚTMENTI KERESZTEK SOMOGYBAN A köztéri szobrok. kálvária. hidak. könyv. 4 Szentháromság. 2 síremlék és 8 egyéb szobor található önálló védelem alatt. Kötcsén. hogy ezeket a helyi önkormányzatoknak számba kell venni. Például Nemeseid külterületén. 2 Szent Rókus. hogy lesz folytatása. Számos önkormányzat. vagy a kisebb települések közül Somogytúron. vagy engesztelésül.

ilyen nagy számban (75 db) és pincesor-szerûen telepített változatban tudomásom szerint csak itt találhatók. Egy 5 m mély pincét két ember egy hét alatt tudott elkészíteni. szám alatti adatközlõ beszámolója. pásztorként élte le életét. A milleneumi településszépítés kapcsán remélhetõen egyre több szobor és útmenti kereszt kerül felújításra. A balatonszentgyörgyi szobor készítõjét név szerint is ismerjük. soknak a tulajdonosa sem ismert. Somogyban a keszthelyi mesterek mellett a pécsi mesterek munkái jelentõsek. ötvöskónyi. Róluk nyilvántartás nem készült. fõként a szõlõkbe vezetõ löszmélyutak szabdalják. a nágocsi. mert megtagadta a pogány istenek áldozatát. A XIX sz. A szobrok és keresztek helyreállítása különleges technológiát. csákánnyal. helyreállítottak és használják. Az itt található 10-15 m vastag löszhátat a falutól a külterületre. gazzal benõtt pincét kitisztítottak. patakok mellett. geológiai sajátosságai. telekkönyvezve nincsenek. noha. amely ugyancsak a szõlõmûvelésre. 1229-ben II.és címjegyzéke a Kamara kiadásában rendelkezésre áll. A település körül elhelyezkedõ szõlõterületeken általában nem építettek pince-présházakat. Nagy Lajos. hogy a Pálinkásház horogban 7 db. az õ tiszteletét német telepesek terjesztették el. általában 1. az úgynevezett Rokokó Madonnát toponári kastélya közelében 1770. balatonendrédi. Közülük a legismertebbek a kaposvári. Eszerint Szólódon 1695-1715 között 34 háztartás volt. Mivel megyénkben nem volt jelentõs kõbánya. A szakképzett restaurátorok név. aki lemondott a világi életrõl. Vencel cseh királlyal szemben a gyónási titok megtartása miatt mártírhalált halt. A törökök által kivetett adó között egyik legtetemesebb volt az úgynevezett musttized. Õ is épített ilyet 1930 körül édesapjával. a Kakasdombon 13 db. A középkorban. században elõször fából kezdtek kereszteket állítani. a bortermelés jelentõségére utal. 45. Kossuth u. Példaértékû helyreállítást. E földutak – melyeket a megye más területen horhóknak. Kötcsén is találkozhatunk hasonló tárolóhelyekkel. Mint a partifecskék hasonló helyen sorakozó odú-fészkei. restaurátori szakértelmet igényel. löszbe vájt tároló helyiségek. században. ásóval és vermeskapával. lévén maga is tanácstalan abban. ahol ma is látható. a nezdei Molnár horogban 15 db löszpince található. Érdekes adat került elõ a török hódoltság korából. új fajták telepítésével a szõlõmûvelés. A fazekasok és a tûzoltók védõszentjeként tartják számon. rizling. A pestisjárvány emlékére állíttatott szobor késõbbi telekalakítás során egy családi ház udvarába került. Bár Somogy megyében több településen. Innen telepítette át a Megyei Mûemléki Albizottság és az Országos Mûemlékvédelmi Felügyelõség Kõfalvi Imre gyõri kõfaragó restaurátor irányításával Kaposvár fõterére. itt préselték ki és általában itt is tárolták. restaurálást végeztek például a kutasi Szentháromság és a kaposvári Nepumuki szent János szobornál. böhönyei.A somogyi keresztekrõl szóló könyvben Sonkoly Károly mûvészettörténész írása említi.50 m szélességû és 4-5 m 29 . és csak a XX. elején 240 hold szõlõt tartottak nyilván a Hunyady birtokon. A filoxéra itt is nagy pusztítást végzett. században általánosan kezdik felváltani kõkeresztekkel. A barokk szentszobrok közül Szent Vendelt ábrázolja a balatonberényi. mint a Balaton déli partján több településen. aki vértanúhalált halt. ezen adat szerint a település nagyobb volt. keszthelyi kõfaragók készítették a balatonszentlryörgyi Szentháromság. A megyében legkedveltebb Nepumuki Szent János 1340ben született a csehországi Pomuk községben. Naponta 1 m tudtak haladni. A király megkínozta. a szobor felirata szerint 1801ben készítette Ziherbarth József. akik egy-egy gondozatlan. remeteként. Szólád középkori történetét Guzsik Tamás dolgozta fel és adta közre a település monográfiájában. Már megjelent néhány „pincefoglaló” a környezõ településekrõl. Szárszó és Kereki. majd a Moldva hídjáról a folyóba dobta. a mesztegnyõi Ecce homo szobrokat. A leszüretelt szõlõt lovaskocsin szállították a gazdák faluban levõ házaikhoz. az õ emlékére állították többek között a kaposvártoponári vagy az iharosberényi szobrokat. hogy milyen védelemben kellene ôket részesíteni. A XVIII. vagy a Keszthely környéki kõbányákból szerezték be a kõanyagot. melyek még ma is megtalálhatók és nem szerepelnek a hivatalos Mûemlékjegyzékben. Számos balatonkörnyéki somolryi szobrot is említ. Így többek körött a XVIII. LÖSZPINCÉK SZÓLÁDON Szólád a Balaton háttértelepüléseinek körében fôként jó minõségû boráról ismert somogyi kistelepülés. Az alig 800 fõ lakosú falu elhelyezkedését. a jobbágyok tulajdonában összesen 449 hold szõlõ volt. Érdekességként megemlítjük azt a hagyományt. Mint ismeretes. pincék. Sok közülük beomlott. A helyszínelés során megállapítottuk. itt horognak hívnak a falubeliek – meredek oldalába már emberemlékezet óta löszpincéket építettek a szóládiak. gálosfai és még folytathatnánk a felsorolást. század másik kedvelt szentje Szent Flórián volt. fejét a víz felé fordítva. delavare. a Vadvirág utcának nevezett horogban 40 db. a török forrásokból. és a járványokat távol tartó kereszteket. Ezért áll a szobor papi ruhában általában folyók. A legenda szerint ír királyfi volt. IV. A XVIII-XIX században gróf Hunyady József birtokába került a település és a környék. Szentté 1729-ben nyilvánította az Egyház. Római katona volt. körül. szerint e löszpincék a század elején készültek. hogy ZOULAT faluban 3 mûvelt és 2 mûveletlen szõlõje volt a székesfehérvári káptalannak. mint az akkori Teleki. hozzájuk földterület nem tartozik. Ezeket a XIX. Ismertebb szõlõfajták voltak az otello. A pince padozata a terepszint alatt 15-20 cm volt. Festetics Kristóf állíttatta a megye egyik legismertebb szobrát. Öszöd. balatonszentgyörgyi vagy a buzsáki. a prágai püspök helytartója és a cseh királyi család gyóntatója volt. faluszerkezetét jelentõsen meghatározta földrajzi helyzete. így például Kapolyban. századi híres keszthelyi kõfaragó céhek munkáiról. nem gondozzák. és e korból származik a legtöbb Nepumuki Szent János szobrunk is. alsóbogáti. század elején kezdett el újra fejlõdni. Vörös Gyula polgármester lúvta fel figyelmemet rájuk. Fertõdrõl. háromfai. balatonlellei. egymás mellé épültek a sok helyen 5 m mélységet is meghaladó. Endre király oklevele már utal arra. restaurálásra. a kaposvár-toponári. hogy vörös színû terméskõbõl állították általában a pestist. A Szólád környéki szõlõmûvelésnek évszázados hagyományai vannak. csakúgy. hogy a XVIII. Eszes László forrásértékû tanulmányában olvashatunk a XVIII-XIX.

felette 4-5 m magas földtakarással. Itt tartották a legénybúcsúkat. Nagy Lajos és Kocka Gyula falubeli lakosok elbeszélése szerint ezeket a pincéket eredetileg rejtekhelynek építették. A gazdák még ma is szinte naponta látogatják a pincéket. amit el akartak dugni a fináncok elõl. 30 . A bort hordóval együtt szállították el. ilyenkor bográcsban fôtt a pörkölt vagy a halászlé. Háború idején ide rejtették el a lányokat. Ugyanakkor úgy érezzük. még az 1950-es évekhez is messzi földrõl is jártak ide kocsmárosok és felvásárlók. Több helyen kispadot. mely fölött ugyancsak löszbe vájták a szellõzõ lyukat. történeti kutatásuk. sõt fel is elevenítették.mélységû volt. a hordót lepecsételték és késõbb évente jöttek lovaskocsival. vagy hozzák rendbe a sajátjukat. asztalt helyeztek elé. mûemléki. A környékbeli települések kedvelt kiránduló helye. Vagyis ide csak azt a bormennyiséget hozták. E hagyományt megõrizték. poharakat. Télen nyáron egyformán 15 C fok volt a pincében a hõmérséklet. Például a krumpli nem csírázott itt ki. üvegeket a löszfalba vájt fülkékben tárolták. pinceszereket. A horog felõl pallóból készült ácstokos ajtóval zárták. A löszpincéket jelenleg a település rendezési tervében helyi védelemre javasoltuk. A század elsõ felében. A mécsest. így igen kedvezett a bor és különbözõ termények tárolására. Egyre többen hoznak helyre beomlott pincéket. melyhez szívesen kínálnak a jófajta helyi rizlingbõl. természetvédelmi értékelésük sürgetõ. és a horog hangos volt a vidám beszélgetéstõl és énekszótól. hogy helytörténeti szerepüknél nagyobb jelentõségûek. asszonyokat. hiszen az itt levõ gazdák mindig kaphatók egy jó beszélgetésre. Elsõ alkalommal kóstolással kiválasztották a megfelelõ bort. teljes felmérésük és építészeti. A pincék keskeny volta miatt csak egyik oldalon helyezték el ászok-gerendán a hordókat.

és azt mondta. hogy „nem a levegõbe beszél”. nem pedig belülrõl. bemutatta a múvészeteit. A mai civilizált társadalmak emberei egész életüket egy információs háló közepén töltik. a mértant és asztronómiát. Hangunk mintha egy halottat idézne meg. Közlés és információ szétválik. „Azt hallottam tehát. ami a beszélgetés levegõjét betölti. Õk ezt a hiányt nem látják. leszáll rájuk a beszélgetés légköre. és magunk-maradás. nem pedig valóságát nyújtod tanítványaidnak. Ez a halott a logosz. Az írott szóban az információ a jelenléttõl eloldódik. ottlétre kényszerítõ légkörét 2 Nem üres szójátékról van szó. Úgy tûnik. Platón a mítosz közreadásával is maradandót alkotott. akik majd használják õket. A király pedig kérdezte. pedig a valóságban általában tudatlanok és nehéz felfogásúak. Amikor két ember valódi beszélgetésbe kezd. munka. király. az információs társadalmak korában. A dialógus résztvevõjeként készen kell állnunk arra. a felsõ vidék nagy városa táján. a mûvelõdést a kommunikáció. Mondjuk a lélek önbeszélgetése. mennyiben járnak kárral és haszonnal azok számára.Végh Attila ÍRÁSOK BOLDOGTALAN BESZÉLGETÉS Platón Phaidrosz címú dialógusában Szókratész elmesél egy mítoszt. És az igazi beszélgetésnek is ez az alapja. A kimondott lelkének értelme ölel: a csönd. Õ találta fel a számot. ezeken hosszú volna végigmenni. Thamusz sok mindent kifejtett mindkét irányban Theuthnak múvészetérõl. A beszélgetés tehát mindenképpen olyan aktus. Az idea-tan ilyetén rávetitése a beszéd-írás konfliktusra persze egy másik párhuzamot is maga után von: miképpen a világ dolgait vizsgálva felismerhetjük az ideát (azaz: visszaemlékezhetünk rá). maradandóságot kap. azzal. Eljõvén hozzá Theuth. (A beszélgetés ógörögül dialogoz . A lélek emelkedett állapota készenlétet jelent annak befogadására. amelynek bensõbb. ami ilyen megkülönböztetésre késztet – mondja Assmann. hogy feltalálta a mûvészeteket.) 31 . Ezek paradoxonok és nyilvánvaló tények. és a másik középpontja köré tömörülés. Az írás az. fel is olvashatjuk másnak. hogyleírjuk. a maguk erejébõl fognak visszaemlékezni. Kimerült együttlét. A szóbeli érintkezésben a különbség elhalványul. jóindulatból épp az ellenkezõjét mondtad. A szó. A beszélgetésben köré tömörülnek a szavak. A tudás megõrzése. Az írás tárgy. Az igazi beszélgetés feltételei: képesség. Saját középpontjuk köréjük tömörül. A lélek önbeszélgetése a dialógus végsõ célja. mint a beszélt. A korai társadalmak a kimondott szó társadalmai voltak. Hogy a beavatásszerû „igazi tanításban” csak az élõszó ereje részesíthet bennünket. Nézzünk körül: rengeteg „látszólagos bölccsel” vagyunk körülvéve. Platón itt annak a meggyõzõdésének ad hangot. bölcsebbé és tartósabb emlékezetûvé teszi az egyiptomiakat. passió. Luhmann szerint a kommunikáció elõfeltétele a közlés és az információ közti különbség megtapasztalása. Csakhogy tudásuk nem hoz bölcsességet. hanem az emlékeztetésnek a varázsszerét találtad fel. Az emlékezet történetének elsõ nagy korfordulója volt ez. az egyik abban kiváló. A kimondott szóban a logosz él. Ez a mítosz – melyet Szókratész „õsi hagyományként” mond el beszélgetõtársának. végül az írást is. a hatás mégis egészen más lesz. a másikat megdicsérte. akik megtanulják. amelyet a görögök az egyiptomi Thébainak neveznek. S a tudásnak is csak a látszatát. Az írás arra büszke. végül elragadtassunk. A beszélgetõ. A beszélgetõtársak. Õk – ahogy Platón megjósolta – azt hiszik. a számolást. valami olyasmit kapunk. mint az írás atyja. Platón szerint a gondolkodás a lélek önmagával folytatott besszélgetése. így szólt Theuth: Ez a tudomány. a másik viszont meg tudja ítélni. A felejtés nem más. mint a kimerült ottlétek közös megtapasztalása. mint át a logoszon. miközben közelednek egymás felé. De az emelkedés elõfeltétele mindkét esetben a lélek emelkedett állapota. hogy a bölcsességhez felemelkedjünk. emelkedett lelkek úgy érzik. hogy az írott szó silányabb. mert az emlékezet és a tudomány varázseszközét találtam itt fel. megszülettek a könyvtársadalmak. mert e hiány felemlegetése nem információ. megsúrúsödik a levegõ körülöttük. hogy sokat tudnak. hiszen bölcsek helyett látszólagos bölcsek lettek. hogy sokat tudnak. 1 Ebbôl próbál kiutat találni mondjuk a vers. te ezermester Theuth. Az pedig így válaszolt: Ó. ami utolérhet bennünket egy beszélgetésben. Olvashatjuk ugyan hangosan a szöveget. hogy melyiknek mi haszna van. Amikor az élõszó erejét a leírt szó maradandóságára cserélték. átmenõ logosz. A hangzó beszédben ugyanis él a szó szelleme. az olvasást az Internet. összehoz. a szó szelleme. Tehát nem az emlékezetnek. Így a kommunikáció nem más. hogy belebeszélgetve magunkat a szellem áramába. mikor pedig az íráshoz érkeztek. A könyvet felváltja a számítógép. mint saját-magunk-köré-tömörülés. hogy a többi egyiptomival is közölni kellene õket. az írásban tárgyiasul. Egész Egyiptom királya akkor Thamusz volt. Jan Assmann A kulturális emlékezet címú könyvében Luhmannt idézi. az egyiket helytelenítette. Az információ beolvaszt. és másikkálényegülés. mint élõ beszélgetésben. Ami a beszélgetésben körülvesz. idegen jelek segítségével. aszerint. mint ami a valódi hatása. Innentõl szenvedõ szerkezet. hanem információt közöl. közlés és információ a beszélgetés jelenlétében egyek. mint az ottlét kimerülése. továbbá az ostáblát és a kockajátékokat. Az informálódás szintjérõl ez az ûr beláthatatlan. A beszélgetés kigyûjt. információik nem állnak össze szellemmé. az istent pedig Amurónnak hívják. Phaidrosznak – az írás megszületésérõl szól. Így most te is. A tudás soha nem volt elérhetõbb. hogy egyetértett-e vele vagy pedig nem. mint a világ dolgai ideájukhoz: csak árnyképe annak. továbbadása a kimondott logoszban történt meg. amikor megteremti saját.2 A beszélgetés nem más. akinek az íbisz a szent madara: az istennek magának Theuth a neve. magasabb célja van. aminek meghosszabbított léte feledteti a pillanatot. hogy az egyiptomi Naukratisz körül az ottani õsi istenek között volt egy. egységük elfelejtõdik. betömörült énje. Az írott szó szelleme úgy viszonyul a mondottéhoz. Persze az írott szónak is van szelleme. mert sok mindenrõl hallva igazi tanítás nélkül azt hiszik majd. de ennek ára van: elszáll a hang varázsa. A második korfordulót ma éljük. s mikor elsorolta. úgy az írott szöveg is alkalmat adhat arra. (platóni módon) saját középpontjuk köré tömörülnek. mert nem gyakorolják emlékezõtehetségüket – az írásban bizakodva ugyanis kívülrõl. Mert éppen feledést fog oltani azok lelkébe. fenntart. Ha a szót szétszedjük. mint ma. valamiért való logosz. Azt mondják. A lélek önbeszélgetése modellje a dialógusnak Ez a dialógus centruma.1 Pedig a lényeg a pillanatban lakik.

A modern társadalom zajától megbolondított embernek nincs sok esélye arra. hogy a hangulat búráját varázsolja olvasója fölé. önmagában elegendõ életet. Az információnak nincs aurája. Különben nem hintene melle káprázatot s a csöndes ágyék íves mosollyal. de egy magasabb tudás felõl.eloszlat. Mindenesetre az. de a csönd nem elõidézhetõ. Állítsuk hát élesebb fénybe a történet kezdetét és végét. Az írás sokat megõrzött a beszéd szellemébõl. nem villogna. ha képes benne meggyökeresedni egy új elvárás önmagunkkal szemben. Ezt az öndialógust nevezi Platón gondolkodásnak. nem mi „küzdöttünk meg” érte. fölértékelve az én harcait a boldogságot nemcsak kiharcolhatónak vallják. minél alkalmasabb beszélgetõtársra talált. melybe az élet értelme fut ki.3 Ógörögül a boldogság ????????? . A beszélgetés magasabb egysége. amit ki lehetne harcolni. Õ lassacskán egy kaszt képviselõjévé. hiszen azt ajándékba kaptuk. Igyekszik megértetni értetlen. olyan alacsony létszintre süllyedt a tömeg körülötte. nyomasztóan sokértelmú. … A hallgatagság a beszélés móduszaként oly eredendõen artikulálja a jelenvalólét értelinességét. Heidegger Lét és idõ címû könyvében ezt olvashatjuk: Aki az egymással-beszélés során hallgat. A saját középpont köré tömörülés képe a gömb. individualista-demokratikus felfogású korok emberei hiszik. ami a logoszt az írásban megtartja. mint tigris bõre. Változtasd meg élted! (Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló torzó Tóth Árpád fordítása) Rilke Apolló-torzójának nem létezõ. a pillanat értelmét. A kommunikáció azonban lefõzõdött arról a szálról. tehát örök tekintetében sok minden elhamvad. nyersen. Gömbszerûnek képzeljük a boldogságot. nem tudja. (Az ?? valaminek a jóra fordulását. szóródunk. már csak célja van: a puszta felhasználás. Platón filozófiájában fontos a saját középpont köré tömörülés tana. sors jelentésû ???? ???. kontextusa magának az írásnak a múve ugyan. Az igazi hallgatás alkalom a csöndre. megsûrûsödött lélek önmagával beszélget. a kommunikációnak használata. Az olvasás hallgatásában még gyakran beáll a csönd. eltávolit. annál intenzívebben. végzet. de az is több szempontból gyanús: terhelt. amibe bele lehetne gyalogolni. Ez a tökéletes forma. A visszahúzódott. támpont lehet. Akár egy médium: közvetit magunktól magunkhoz. Nem érti a nagy idõt. vagy amit begombolhatnánk magunkon. mely rád ne nézne. nem mi döntünk életünk gömbölyûsége felõl. saját maga köré tömörült tartam. az tulajdonképpenibb módon adhat értésre valamit. mely remegve lágy még. de elni tudtunk vele: sikerült megélnünk egy pillanatot. Akinek mégis sikerül hiteles. s nem törnék át mindenütt busa fények. de nem is igazán tekintik erénynek a „jó születést” (???????? ). aurája valahonnan alászáll. azt a felszínt. Ha villanásuknak képesek vagyunk megnyitni életünk. melynek megértésküszöbe a halál megértése. 32 . A GYORSULÓ EMBER Nem ismerhettük hallatlan fejét. helyes voltát jelöli. Aranykori fényben hamvadó korok már csak így gondolkodnak. melybe mintegy visszacsavarva ég nézése. Rohangálunk semmi dolgok után. melyben üldögélve érdeklõdése puha árnyalakokra vetül. a beszédet és a kommunikációt. A boldog élet koncentrált. azt a szellem emberének nevezzük. Az írás hallgatása közel áll a beszédéhez: csak üres papír. éltünk megváltoztatására híva fel? Honnan jön ez a hang? Nem tudni. de még mindig képes arra. A beszélgetés csöndjében (angyal szállt el felettünk) megidézõdik egy magasabb hatalom. tökéletlen énünkkel tökéletes önmagunk sóhaját Az idõben leromlott szobrot busa fények járják át. A beszéd az együttlétben sétáló különlét. A szóban ott az istenség. Különben csak torzult és suta kõ lenne. De nem érti a kis idõt sem. Kommunikációnk a beszélgetés boldogtalansága. mint csillagod mert nincsen helye egy sem. hogy belõle származik az igazi hallani-tudás és az áttekinthetõ egymássallét. a morál legmagasabb értelmében. a par excellence emberré nemesedik. hogyan kellene úgy megélni a pillanatot. hangulata. aminek nincs neve. mint a lámpa. mely hirtelen. a nemzõközépig nem intene. melyben szeme almái értek. de cezúrái a lélek légzési ütemére szabva. mögött él. a kis idõ úgy tett magáévá bennünket. mint aki nem fogy ki a szóból. Az írott szó társadalmának emlékeztetõkre van szüksége. 3 Ezt csak késõbbi.4 A gömbben csönd van. érinthetetlenségbe zárt középponttól. lejáratott. Itt élünk. A szellembõl figyel bennünket valami. És ha ezt a pillanatot valóban megéltük. hogy kimászszon a tömeglét ama barlangjából. Maga Rilke szól hozzánk. melyek a fizikai idõt egyfajta morális idõfogalom felé haladják meg. hogyezek az életmozaikok végül valami hiteles képpé álljanak össze. Az önmagáig tisztult (emelkedett) filozófus lélek azután beleviszi magát a beszélgetésbe. az információ a különlétben rohangáló együttlét. egy váratlan pillanatban dörög ránk. … Csak az igazi beszélésben lehetséges a tulajdonképpeni hallgatás. A kialudt információ helyén nincs hajnal. de élinénytelenül. ami a beszélgetés alatt.) A boldogság az istenek dolga. azaz inkább alakíthat ki megértést. hogy a boldogság nem állapot. Csak helyének van neve. lecsapott vállal meredõ. Az ember nemigen tud mit kezdeni azokkal az idõkkel. Információt cserélni csak a szellemtõl végtelenül távol lehet. Pillanat és öröklét összenyelt. amelynek minden pontja egyenlõ távolságra van a titkos. akkor megtörtént a csoda: a megértésnyi kis idõt úgy tettük magunkévá. A beszélgetésnek légköre van. hogy képesek vagyunk meghallani ezt a hangot. Õk. valódi kezdet. A mai átlagember nem érti az idõt. A kommunikáció két élménytelen lélek reménytelen emlékkísérlete. ahol már járt. értelmes életet élni. kommunikálunk. Emlékeztetni annyit jelent: elkísérni valakit egy olyan gyalogúton. Ám a csonka test mégis izzik. De hogyan értsük a kategorikus imperativuszt. A görögök még tudták. sok minden feléled. Az írás magasabb egysége. A kommunikáció csöndje üres zúgás és fekete képernyõ: süket semmi. értelmetlen. Miként a boldogság: magától áll be. hogy ezzel benyitottunk a nagy idõbe is. az önmagával megelégedett. akkor a verset nem csak megértettük. a beszélgetõkre ereszkedik. az írásnak kontextusa. miközben öregíti a puszta fizikai idõ. mely új.

Nero megöleti Senecát. Taszít a tudat. életének vízszintesébe folyamatos függõlegest húz. Anyagot. Húz vissza az egyszerûség. tevõ ember azt hiszi. Hogy merre? „A filozófus egész életében halni tanul és hal” – mondja Platón. a kis idõt. A határra értünk. hogy az idõt kiszorítsa dolgaiból. ami mi kell legyünk. mely valóban a cél maga. lévén az a pillantás. már nem õrzi a Semmi kapuját egy barátságos szellem. levelezés helyett e-mail. a hétköznapi cselekvések. addig a nagy idõre tekintõ pillanat az a vallástalan teljesítmény. bosszút áll hát a közepes idõn. Megérzi. aki aljas módon megöregít. a kis idõ befelé haladja meg „azt. melyet jobb híján szellemnek nevezünk. a begyakorlott élet. megkapjuk az egyetlen lehetséges beavatást: látjuk magunkat. „Bocsássatok meg nekik. ami vari’. Otthonaink. Óriás tokjában hagyja a törpét. Az idõhalálban álló. hogy összehúzott. és lelöveti a filozófust. minél herdálódásértõbben. hogy meghagyja magában. Csak a boldog vég hitelesíti – mintegy visszamenõleg – az életet. a boldog idõkeresztre feszülten egyszercsak: hopp. a sötét ûr kiárad hát. Míg a pillanat. amiben a mai technizált ember él. akkor értjük azt is. külsõként felismerhetõ. közép. és megpróbálja a trükköd összehúzódva kiterjedni. Az idõkeresztben élve már tudjuk. a gyors karrier. valami taszít. hogy a „ki vagyok én?” valójában a „ki voltam én?” kérdése. E két semmit rohanással férceli világgá. Az idõben ellenséget lát. A kötelezõ módon csak pontatlanul elszenvedhetõ. Mert mi is történik? Az átlagemberben a diktátor hatalomra kerül. A görög létfelfogás szerint csak akkor mondhatunk valakit boldognak. NOLI ME TANGERE sok több jeleket is tött Jézus az ô tanítványai elôtt melyek e’ könyvben nem írattattak meg mondom nektek ez az írás legjobb mondata mert csak az idô van amíg a toll a papírig elér az éhes lepke nyelve letekeredik addig szeretlek benneteket amíg értetlenül hallgatjátok álmom hogy az isten természetvédelmi terület odabenn megbékélt füvek kihalt madárhangok álomvizslák szomorú vadászösvényei Az ügyész sétája c. Az ember élete azonnalivá válik. és egész életünkkel elfordulhatunk tõle. Ez az idõgyilkosság. hogy a megölt idõ helyén tett cselekedetbe.A tömeg tehát. és elnyeli a törpe óriást. Súlyosabban. gyorsabban jobb. húznak a jövó vázlatai. Utazás helyett repülés. Az ember nem mer szembenézni azzal. Jobb. pillanatait és létirányát összekötve – a gondolkodó ember életének minden pillanatába a nagy idõ értékét állítja. A végtelen magány pillanatában beleálltunk a keresztfénybe. az érzetvilágot szenvedéllyel tölti be. Valamiféle fénypillanat ez. ez a szellemgyilkosság az. De ha nem. a gyors élet a mai kor fõ kívánalmai. Erre a nagy idõkeresztre feszíti létét az azt legmélyebben érteni vágyó ember. belelátunk a végsõ napba. tárgyakat neki. amikor ráküldi embereit Senecára. a mindennapok idején. azonnal. A modern. Magunkra vettük azt a keresztet. mit cselekszenek” – mondja a könyv. ami gyorsabb: ez fõ életelve. kinek prototípusa a filozófus. Egyre nehezebb. mikrokönyörtelen csapását. de csak belsõ közelitésben felfénylõ vonatkoztatási pontot. A mikroarisztokratizmus neve: felfuvalkodottság. Márpedig a gyors elérés. ahogy az elmosódó kis-. megöli hát azt az idõt. hiszen nem tudják. Nem érti a kis és nagy idõt. Itt mélyebbnek hangzik a kérdés: ki vagyok én? Ha Rilkét megértettük. Szinte emberfölötti tett ez. a mikrokönyörtelenség neve: kegyetlenség. és egyre könnyebb. A diktátor álmát a filozófus kísértete járja be. hogy ez a visszafelé-remélõ lény nem is én vagyok. meghosszabbítja az elérési utakat. ami mi magunk vagyunk. de a pontosság. Így kondicionálta megfoghatatlan rabszolgatartója: a korszellem. a gyors meggazdagodás. ahogy a súlya is az. És mivel Seneca halott. mert nem számíthatunk a többiekre. gyér fényeket szórnak utánunk. voltaképp a költészetet öletné meg. útlehetõséget vesz észre. a szellemtõl érintetlen életet él. Innen még mindig visszariadhatunk. felismerhetetlenebbül. mit cselekszünk. arisztokratikus szellemre mérné mikroarisztokratikus. Úgy nyeli el. melyekbe belefelejtettük (szintén Heidegger által megpillantott) eredendõ otthontalanságunkat. mely az itt-és-mostban csak egyfajta morális koncentrációban megragadható. A szellem bosszúja. Nero. A nagy határon állva. a múlás-örökölte folyamatos jelenben szépen tönkremerni. Rilke Apollószobrának tekintetében. tehát mélyebben. beférkõzik a dolgokba. és látjuk: az is boldog. Hogy megsejtsük. hogymegérthesse: miként cselekszik. elherdálódni minél pontosabban. verseskötetbôl 33 . melyhez hozzáfér: a közepest. Értelmes életet éltünk. élt életbe visszajár a halott idõ szelleme. A horizontális létértelmet vertikális létértelemmel teliti. A végtelen magány pillanatában vállaltuk annak megélését. a kényelmesek. Hátrafordulunk.és nagy idõben átvesszük a múlt idejû ajándékot. talán mert ide vonzott az ég és belsõ csillagaink. nyomasztóbban. hogy mindez gyávaság. és egyre könnyebb. felvilágosult rabszolga dolgozik és fogyaszt. mert nem is számítunk. hát megöli. melyre tevõn fölfeszülve a létét érteni vágyó ember pontosabban kezd szenvedni. a szellemre tartott megélés lehetõségét mindig lehetõségként õrzõ lét ajándéka ez: a végtelen bizonytalanságban. Valami húz. de oly könnyen elszalasztható létkaput. ami a szellemmel szembesíti. a gyors kielégülés. a könyörtelen. innentõl nem számítunk a többiek bocsánatára. Ettõl kezdve az ember igyekszik úgy cselekedni. miféle az a küzdés. ha kivárjuk teleutaiosz biosz-át. hisz megkapta azt az ambivalens. tekintetével talán megpillanthatjuk e rabszolgalét hiábavalóságát. amihez a mai technika ért. Ez a platóni mondat – a filozófuslét kis és nagy idejét. élete végét. a titkos szomorúak tömege a szellem felé zárt. fogyasztói életet él. Pontosabban. ami csak a miénk. és mindennapi cselekedeteiben arra törekszik. a szenvedést mint ismérvet mutatja fel. Nem érti a nagy idõt. beszélgetés helyett SMS. Innen egyre nehezebb az út. A magát modernnek érezni akaró ember pedig fejet hajt.

Dönteni. hiányzás. akinek nem ez az iskola a jó. szeretettel. Ki fogja õket végig vezetni? Nagy a felelõsség! Végül ketten: Beöthy Hanna és Balassa Bálint vállalják az osztály kísérését. Õk az elsõk. Szülõk. vagy ne. köszönnek (vagy nem köszönnek). ezért más és más módszereket kell kitalálni. mégis minden nap új és új nehézségeket hoz. – 1996 szeptember: már egy új osztály állt a tanévnyitón. de bensõséges körben. Vagy például az euritmia órán jámbor szeretettel elviselni. Nincs osztályzás. osztály utoljára végigjárja a Pesthidegkúti Waldorf iskolát. Elõször döbbenünk rá igazán mi. Sikerül-e majd azokat a fontos lelki készségeket. egyéni érdeklõdést. Sok új gyerek kapcsolódott az osztályhoz. hogy szép. hogy van olyan. A más iskolából jött gyerekek élvezik a szabadabb légkört. Közben a ballagók leérnek az aulába. hogy megengedjük. hanem megtanítsuk õket saját szemükkel látni. vagy jámbor szeretettel? Mindig így dönts: Jámbor szeretettel gyõzöm le. de amelyektõl mi esetleg megijedünk. ünnepélyes dolog történik. Zsúfolásig tele van az aula. önálló ítéletalkotást. töprengések. Hiszen az elmúlt hetekben mindenki ezért az osztályért izgult. és a 13. személyes ízlést. Hiszen ez lenne a Waldorf iskola egyik célja. és az osztálykísérõ Dosztojevszkijtõl idéz: Ne félj semmitõl. hogy ne zavarjuk õket a vizsga közben. hanem szeretettel végiggondolva úgy határozni. és azt kérdezed magadtól: Erõszakkal gyõzzem le. viselkednek. Némely gondolat elõtt értetlenül állsz. egy-egy osztály más tanteremben tanult. Újabb és újabb korszakalkotó ötleteik támadnak. foglalkoznak a kicsikkel. a legkisebbektõl a legnagyobbakig várjuk õket meghatottan. sokszor félre is értelmezik a nagyobb szabadságot: egyre több a késés. Nem indulatból. Milyen nehéz volt sokszor eldönteni. igényes epocha-füzetek. hogy valaki elmagyarázta volna nekik. Éjszakába nyúló beszélgetések. tanárok. tanárok. úgy kialakítani bennük. és már tudjuk. érzik: most egészen különleges. És a búcsúztatón már kimondva-kimondatlanul mindenki arra gondol: hogyan is lesz tovább? Tanárok sora próbál a saját szakterületén felkészülni az új feladatra. kivált az emberek bûnei láttán. megszólítanak minket. mégis a mostani nekünk egészen különleges. és a tanárok is ünnepi ruhában jöttek napokig az iskolába. szintén itt az aulában búcsúztatják Mezei Kati nénit. amiket azonnal meg akarnak valósítani. rajzok készülnek. nem lehetett a különbséget érezni. Aggódásainkból azért néha sikerül kikukkantanunk. hogy van olyan közöttük. annál minden más fontosabb. fafaragások.SzentmártonyYvonne ELÔSZÖR ÉRETTSÉGIZTEK WALDORF-DIÁKOK MAGYARORSZÁGON Felcsendül az ismert ballagó dal. hogy ne a mi meggyõzõdésünket akasszuk majd rájuk. Országszerte száz meg száz gimnáziumban ballagnak a diákok. szövések. és ne félj soha. osztály. A kisebb testvérek már ebbe az iskolába jártak. akinek nem itt folytatódik az útja. tanakodunk. hogy mikor cselekszünk jól. Megint elöntenek az emlékek. és megérteni a világot. Ahogy közelednek. hogy mind a 15en sikeresen tették le a vizsgát. ami ebben a korban formálódik az emberben. – 1996 tavasza: Moliere: Fösvényelõadással búcsúzik az akkori 8. Így telik el az elsõ év. akik a magyar Waldorf iskolások közül leérettségiztek. vívódások következnek. Elméletben már sok mindenre felkészültünk. Karácsonyi ünnepséget szerveznek az iskolában. aki az ötödik év elején elvállalta ezt a különös sorsú osztályt. csendesebbek voltunk az udvaron. képek sora tör elõl belõlem. – Nem sokkal késõbb kicsi. néhányan pedig máshol folytatták tanulmányaikat. Aztán másnapra esetleg már el is felejtik a világmegváltó tervet. Nem akarnak tanulni. Nagyon rövid idõ alatt beilleszkedtek az iskola életébe. anélkül. diákok. és ne búsulj. Az elõadásban szinte minden szereplõ nagy meglepetést okoz játékával. virágkoszorút kapnak a búcsúztató osztálytól. Ahogy öltözködnek. hogy meg sem moz- 34 . A kicsik is. és észrevesszük. hogy egy új korszak kezdõdik õsztõl. gimnáziumi osztályunk is lesz. és a szülõk kérésére az iskola befogadta a különbözõ iskolákból érkezõ gyerekeket.

Thurnay Dorottya és Tompai Ildikó. most azt is bizonyítanunk kell a kétkedõknek.dulnak. az elõadások után a fontos dolgokról is sokat beszélgetünk… A 10. úgy jutunk el a szeretethez. Egy-egy alkalommal ugyanis bárki tud szeretni. Nehéz könnyek nélkül nézni. de érteni kell hozzá. Cserháti Zoltán. amelyet Waldorf iskolákban mutatunk be. mint az égi madarakat! Önállóak és szabadok! A bizonyítványosztást követõen rózsasziromesõben vonulnak ki az iskolából. Tartalmas. a szeretet nagy tanítómester. ha akarati életünket gondolatokkal hatjuk át. hogy most kapják meg az érettségi bizonyítványukat. Most már mind a 15-en büszkék arra. milyen véle mény alakult ki az érettségi elnökben a vizsgák során az osztályról: Az érettségizõk szuverén. orvoslás és repüléstörténet. mûvek. Elfogulatlanul. a gyerekek ezen az úton haladnak. a szövegek iránti tisztelet. akár a gonosztevõ is szerethet. Volt aki az elsõ magyar Waldorf iskola történetét dolgozta fel. az utazás közben. A 12. lenyûgözõ volt egytõl egyig. hogyan szerezzük meg. gondolkodásunkban szeretet fog mûködni. mint az égi madarak. természetesen teremtettek kapcsolatot. ólomüveg-. egyéni véleményalkotás jellemezte. hogy az akarati jellegbe gondolatokat sugárzunk. Menyhárt Leó Dávid. más fontos dolgokról akarnak beszélni a mozgás helyett. mint a gyermekek. könynyed problémakezelés. Észrevétlenül összeáll egy mûsor. átfogó Az elôzô oldalon: a tizenhárom évfolyam egy-egy képviselôje. Legyetek vidámak. 35 . Filmkészítéstõl az ötvösségig. még külföldre is eljutunk. mert nemcsak pillanatnyilag. Rajtuk kívül érettségi bizonyítványt Kapott: Baranyai Anna. alkalomszerûen kell szeretni. Fantasztikus munkák születnek. Fent: az érettségizôk egy csoportja: Koppány Zsolt. Barátaim. Novinszki Tamás. hosszú munkával és hosszú idõ múltán. Czitán Dániel. ruhatervezés. gondolkodásunkban azáltal bontakoztatjuk ki a szabadságot. hogy „Waldorfosok”. Bognár Márta. tudnak-e majd magyarból árnyalt elemzéseket készíteni? Mindenki tudatában van annak. hanem örökre. drágán lehet hozzájutni. de eredményes érettségi vizsgát biztosító tudást is ad.” Úgy érzem. Soltész Anna. mert nehéz szert tenni rá. álljon itt néhány hivatalos sor arról. tartalmas dolgozatok születnek az ott eltöltött két hétrõl.” Én úgy látom õket. akarati életünkben pedig a szeretetet. Lassan közeledik az érettségi. Sikerül-e elég rutint szerezniük a matematika feladatok megoldásában. Mivel az ember teljes egész. Cselekvésünkben azáltal bontakozik ki a szeretet. mozaikkészítés. Gyönyörû. És a turné alatt. Mészáros Orsolya. hogy nem csupán egy érettségi vizsgára készülünk. Lakatos Kitti. hogy az akarati jelleget belesugározzuk a gondolatokba. A diplomamunkák elõadásán eszembe jutnak Rudolf Steiner gondolatai: „ Ahogyan a gondolati életet akarattal átsugározva eljutunk a szabadsághoz. Barna Gergely. feleleteiket általában az összefüggések felismerése. Aztán egyszer csak az osztály nagy része külön euritmia órákra is kezd járni. igazi mûvészi teljesítménnyel. amely mindannyiuk számára meghatározó élmény. mûvelt felnõttek benyomását keltették. Mindegyiküknek egy maguk által kiválasztott témát kell feldolgozniuk egy éven keresztül. hangoskodnak. Hosszú lenne mindegyik munkát külön méltatni. Ahogy kipillantok az emlékeimbõl. hogy gondolati létünkben megtaláljuk a szabadságot. osztályban még egy nagy próbatétel elõtt állnak a diákok: el kell készíteniük a diplomamunkáikat. képesek lesznek-e történelembõl egy-egy korszakot eseményeiben. osztály végén néprajzi gyûjtésre Erdélybe utaznak. gõzgépkészítés. Lamm Flóra. összefüggésében érzékeltetni. Poós András Márton. úgy cselekvésünkben szabadság. s ehhez valamilyen mûvészeti munkát kell kapcsolniuk. hogy ne legyen túlcsordulóan érzelmes és szubjektív a beszámoló. látom. együtt mozog a kisebbekkel. hogy ebbe az iskolába nem csak járni jó. kérjetek jókedvet az Istentõl. Lent: az iskola tanulói az idei évzáró ünnepen. Bennem cseng még a Dosztojevszkij idézet: Testvéreim. Végül. ezért ha eljutunk oda. Diák és tanár egyre nagyobb súllyal érzi a felelõsséget.

amelyet Magna Hungariá-nak is neveztek. amelyet – levetve a pogányságot –. ez a következõ példákban is így lesz. ahol jelentõs befolyásra tettek szert. a másik jobboldali ponttal. hogy meghalljam a fülemmel a rokonnak nevezett nyelvet. a másikon nincs. de hiába kerestem ismerõs szavakat. Mindennek ellenére a magyar és a héber nyelv kapcsolata nem került be a köztudatba. Megvettem aztán egy szótárt és végre ráakadtam egy-két példára. Svédországban járva a kíváncsiság rávett. mint a magyar szék. magyarul: ige. A kazár királyság összeomlása után nem játszott többé szerepet Európában. úgy mondják: besiriltünk. Peter B. azt úgy mondjuk: fohászkodni. hogy nem tudományos munkát írok. amelytõl meg kell óvni az olvasót. Golden elsõsorban Németh Géza tanulmányaira támaszkodik: A honfoglaló magyarság kialakulása – 1930. a ponttól függ a kiejtés. Nekem nehéz hozzájutni azokhoz a témámmal foglalkozó könyvekhez. De a fejtegetéseimhez használt néhány további címet is felsorolok: Ligeti Lajos: Az urali magyar õshaza – A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van – 1976. népével fel akart vétetni. Még azt is hozzá kell tennem. Nos. Ezért sokkal inkább a példák erejére szeretnék támaszkodni a feltevésem bizonyítására. szlová=szó. az Akadémiai Kiadónál 1980-ban megjelent Khazar Studies címû kötetben. A baskírföldi magyar õshazáról – 1966. Peter B. Tanúságtétele héber nyelven íródott. mindez csak véletlen. amelyeket magyar könyvtárak õriznek. A bizánci császárságból a kereszténység elfogadását követõ zsidóüldözések miatt a zsidók tömegesen menekültek a kazárok közé. Az arab nyelvben ugyanakkor a pontozás. Az arab és a héber nyelv közeli rokonsága köztudott. kezembe vettem egy padon fekvõ Bibliát. hosszabb ideig idõzve Dél-Ukrajnának az Azovi-tengertõl északra esõ területein. bár a tudományos érvelés nem könnyû feladat.) De mi köze van ennek a magyarhoz? Végre eszembe jutott. akik saját kultúrájukban õrzik a magyar nyelvet és késõbb vették fel a héber kultúrával együtt a héber nyelv ismeretét is. Természetesen politikai számítások is közrejátszottak a döntésben. – most már zsidó hitû – kazárok vallási nyelve. õ: áni. hogy nehéz rájuk azt mondani. ezek olyan nagy mennyiségben zúdulnak ránk. onogurnak nevezik az õsmagyarokat és a kazárokat.: Bemerkungen für die Geschichte des Kazaren és A korai kazár történelem forrásainak kutatásához – 1960. Arab szövegekben gyakran közös néven ujgurnak.) Egyszóval asach szó szák-nak is olvasható. nyomaikat a magyarokén kívül a finn és a bolgár kultúrában találhatjuk meg. Mátka 36 . arabul lehet gyakorolni. de közelebb lépve egy szót sem értettem. És akkor hozzá kell tennem. Messzirõl valóban magyrnak is hallhattam a beszédüket. The runiform inscriptions of Nagyszentmiklós – 1971.Dr. szent dolog. áta. legalábbis annak egy része. Ugyanez a helyzet a CH és K hangok esetében. vándor és kereskedõ nép lévén nem akarták elkötelezni magukat a náluk jóval hatalmasabb muzulmánok és bizánciak mellett. A példák sokasága majd elindíthatja a komolyabb filológiai kutatást. hanem letelepedtek. A hangzásról beszélünk itt. Török eredetû törzseik az ujgurokkal együtt vándoroltak nyugat felé. És pühe=szentség. Azok az Izraelbe kivándorolt magyar zsidók. hogy a pontozás a mindennapi használatban nem jelenik meg. a magyar törzsnevek és a kazár népnév – 1938. Szókincsük. bár tudomásom szerint a kérdéssel egyetemi szinten foglalkoznak Budapesten. (Ennek megvan a párja a szláv nyelvekben is. Golden tanulmánya. A kazárok története magyarázattal is szolgál erre a kapcsolatra. Kemál Atatürk írásreformja elõtt arab írást hsználtak a saját nyelvükhöz is. „leültek”. de ahogy mondtam az S és az SZ azonos jellel íródik. csak a megfigyeléseimet akarom megosztani másokkal. A Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Finnül pühüe=beszélni. (Az S és SZ hang ugyanazzal a betûvel íródik. hogy mélyrõl. Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink – 1915. ha a kiejtés feltétlenül fontos.A székelyek nem folytatták útjukat a magyarokkal a Kárpát-medence felé. Ez lehet a legfõbb magyarázat a sok. A kazárok az arab elemekkel együtt héber elemeket is felvehettek. A kazárok történetét a Jehuda Halévi Kazárok címû könyve foglalja össze a kortárs szemével. ami ugyancsak szépen szól. te. Miért hívják a székelyeket székelynek? Héberül: leereszkedni. lá-szur. Amikor elfordulnak. hogy a héberben a száj (amivel imádkozunk): pe. A forduló: sirilõ. a héber könnyen belekeveredhetett a magyar nyelvbe. leülni: sach. hogy kiválassza az ezen a területen elterjedt három vallás közül azt. A kazár királyság mintegy 300 évig állt fenn a Kaukázus és Pannónia között. héberül a hang: hegge. A magyar népnév. Simcha Yom-Tov A MAGYAR ÉS A HÉBER NYELV KÖZÖTTI KAPCSOLATRÓL A huszadik században sokan foglalkoztak a honfoglalással és a magyarok azt megelõzõ vándorlásaival és a kutatás kiterjedt a kazár nép szerepére is. A kettõs gg kiejtésben orrhangú ng-re változik: így lesz henge. áldás.: Kievan Russia – in: The World History of the Jewish People – 1966. Ceglédi K. megdöbbenve ébrednek rá erre a szoros kapcsolatra. az már ugyanaz. az egyik baloldali. õk tehát azok a leülõk. elhagyhatatlan. Az F és P hangot ugyanaz a betû írja le. A jövevény. hogy tárják fel elõtte hitük lényegét és ennek alapján végül a zsidó vallás felvétele mellett döntött. Csak a kezdõ tanulók teszik ki a pontokat. A magyarokkal együtt vándorló. A magyar nyelvtudomány kézikönyve – 1934. A kilencedik században a kazár király tanácskozást hívott egybe. Pühe és fohász. A hegge talán a hegedûben is benne van. akik nem vándorolnak tovább. hogy látogassak el a finnekhez is. Héberül az én. vagy az imádságokban. mint a verseknél. kiejtésük is eltér egy kicsit a magyarság többi részétõl. A törökök – muzulmánok lévén – sok arab elemet vettek fel nyelvükbe.szlává=üdvösség. Már mentegetõztem. hú. mert azt minden filológiai érdeklõdés nélkül is érzékelik a kiejtett szavakban. és sok esetben csak az emlékezetemre támaszkodva tudom felidézni õket. aki jönni fog: jávó. a szív mélyébõl imádkozni. a fõútról letérnek. A muzulmán vallást csak a Korán nyelvén. Felkérte mindhárom vallás papjait. elfordulni: szur. amelyeket aztán a zsidó vallásra való áttérésük után közvetítettek a magyarok felé. Hege a kimondott. meg akkor használják. Héberben eltérni. kiejtett szó. csak az egyiken van egy pont.Hol van hát a finn-magyar kapcsolat? Bementem egy templomba. Ugyancsak forrásul szolgált számomra egy más nyelvû szerzõ. de menynyiségéhez képest a nyelvészek által alig ismert hasonlóságra. Ettinger S. vagy ahol a téves olvasás olyan félreértésre vezethet.

amibõl a fentiek kiegészítéseképpen és a szerzõ ötven éven át megôrzött. mászách=maszk. ahogy ez minden nyelvben történik. Plat az piac. ha pedig van. máchrim=káromolni.) Álmos héber szófejtéssel: Elem-és. hogy a puskája vagy a pisztolya csütörtököt mondott? Szóval. És ugyanezzel foglalkozik a pletyka is. A mester mérgesen ráripakodik: Csak nem kívánod. hogy õk hogyan élnek. a csürhe: coréách. ottan. peti=buta. A pletykának igaza volt. jóhiszemûség. chávuj=aki elbújt és nem látszik. hanem a – igen. mi a baja. Mert az irodalom széthúzza a negyedik falat. A zsidók jiddis nyelvébõl vettek át jónéhány szót. onész=felszólítás. lásd: ín-ség. hogy valaki csinálja. gynáiká=asszony. Mert ez a legnagyobb titok. cherem. Innen jön az üzen. hogy a hatalom és a rendõrség ne értse meg. azuv=akit elhagytak. A spiné. lásd: nyûg. onész. Muszáj nagyon komoly maradjak? Hát tréfálni nem szabad? Mert honnan jön az. azaz zsarnok. baj. lásd: pazarolni. amibe mindig beleakadunk. néha túllõ a célon. akkor látta.Van egy kis lóvéd? Meló-melózni a héber melo-che-ból jön. Ezt persze még sokáig lehetne folytatni. feleli a tanítvány. az héberül kénvagy áchén. ma még csak csütörtök van. ízes magyar stílusának bemutatására (a fenti tanulmányt ugyanis némileg átszerkesztve közöljük) örömmel adunk közre egy részletet: A budapesti meg a dobuccai alvilág nyelve a jassz-nyelv. lájil=éjjel. ha Cháim Lábon. és ez sem tartozik ide. pletykált. vagyis egy nõies tettet visz véghez. amiket mi nem tudunk megoldani. álarc vagy mez. Töhötöm=Táchát-ám. ami magyarul azt is jelenti: édes. hanem görög. hogy hogyan élnek õk? Azok. üdv. Gnái. az meg mondta neki. Ráádá=riadalom. ami valami kiugró. e nagy tiszteletû fogalom nem a filozófiához van legközelebb. A zsidóknál a péntek este az a szombat kezdete.) Ha azt mondom. A jiddis a német zsidóság mindennapi nyelve. aki meghalt: náfál chálál.héberül: mátok. Mikor a szerzõ értesült róla. nõ. aki behálóz minket. ze=ez. Egy tanítvány így szólt zen-buddhista mesteréhez: Játsszál nekem egy dalt egy húr nélküli hangszeren. a szégyenletessel azonosítják. Majdnem irodalomról. már az is elég ahhoz. mint sorbanállás. valaminek a hegye. a nép nevében. támut=temetõ és mét=aki meghalt. puszta: pásut. száir=szõrös. De ezek nem a héberbõl – egyenesen – . szear=szõr. ozen=fül. Árpád=Árpád. aki nagyon mérges. sát. hogyan oldják meg a bajaikat. elöl a héber. pázér=elszórni. most 95 éves öregember megfejtést adott a honfoglaló vezérek neveire is. A nõt a rosszal. a kötés héberül: keser. hogy hát Majsi. ami beköpni-t jelent. sétálni. chone=aki elfáradt és pihen. Elõd=Éli-ád vagy El-ád. Dád=emlõ. nyûgös. nuge=szomorú. akikrõl szó van. aminek német az alapszerkezete és a jiddisbe belekevert sok héber eredetû szóból jön. Tánu rábánán=tanulni. lehet. képes ölni: horeg=öl. hanem a jiddisbõl lettek átvéve: a haver. Soév=szívni. ami munkát. több postai akadályon át jutott el a szerkesztõségbe. de ennek eredetije nem héber. metuká. azaz apa. hogy Jancsi a Juliskán rajtavan. lö -sotét=járkálni. De valami csípi a nyelvemet. hogy merészségben. ne botozzon meg. és innen: okos. hogy beláthassunk. azaz örökkévaló Isten. hogy hangosabban csináljam!? Utószó A kolozsvári születésû. az magyarul: sûrû. és úgy a Majsinak a pisztolya nem sülhetett el. csecs. amit nem akar. A pletyka az latinból jön: plateas. vagy más szóval. És ez az este a legjobb ideje a szeretkezésnek. azaz aki repül. mörugáz=mérges. dá=tudni és todááh=tudat. örömének újabb levélben adott hangot. A vallásban is ez egy nagy jótétnek számít. De minden tisztelettel és az Országépítõjükre további lelkesedéssel ez az öreg bácsi Simcha Yom-Tov 37 . Nagy merészség ez? Hát jöjjön egy okosabb. lásd: dada. a fõutca sarkán mesélte a másiknak. ha túl szabadra eresztettem a nyelvemet. hogy férfiközpontú kultúrában élünk. haj. lásd: henyél. A nyelvek kifejezik. chálom=álom. egy magyar származású. bajtársat jelent. hiány. meddõ. ákár=gyermektelen. német eredetû: Spinne az a pók. Dehát nyelvrõl beszélünk itt. csak kölcsön vettek pénzt. de honnan jön az.rombolás. kosér. árva.én. azaz: unszolás. máásze=mese. a harmadik kísérletre célhoz ért. regev=rög. üzenet. Mert ez a legérdekfeszítõbb. Kis idõ múlva a mester megkérdezi a tanítványt: Hogy tetszik? Nem hallok semmit. posét=levetkõzik és ha nincs rajta semmi. Ktáta=csata. éppen rajta kapta. úgy fejezem ki: máásze mögune. éin=nincs. Ezek után nem csodálkozhatunk. az a spicli. hogy hát gyere az ágyba. De amikor Majsi jött Chánnájához és nógatta. azaz a nép helyett. Nem tudom. ahogy a nõket hívják jassz nyelven. azaz a tûz fia. héberül azt kérdezem: Má hábéájá? A kosarat vesszõbõl fonják.Lóvé az pénz. ahogy a rabbi tanítja. iszonyat. Bocsánat. lásd: harag. és mondja meg. a vers egy sora héberül: suráh. bekukucskálhassunk. ád=idõ. Béájá=gond. crichá=kiabálás és a kiabáló csoport. nem péntek! Csütörtököt mondott. hogy a tolvajt rajta kapták? Miért rajta? Mert amikor az ablakon vagy a kulcslukon bekukucskált. amirõl csak beszélnek. ha azt szeretném tudni. Kond=Kö-onéd. aztán annak magyar megfelelõje: Chedvá=kedv. lásd:özvegy. talán a német Spitz-bõl jön. valaki kigúnyolásra való dolgot csinál. hogy a nyelvészek tudományosan is elkezdjenek foglalkozni vele. mesélni. azaz díszített vagy kitüntetett. Mószerolni a héber moszér-ból jön. árává=kopár. ami valamit letakar. Ahol sok sor van. chok=ok. Huba=Aba. kézimunkát jelent. ami barátot. lásd: szív. vagyis igen. ugyancsak kitüntetett. (A magyar gané szónak is köze lehet hozzá. náluk gunái=gúny. (Az õ oldalát is nagyon fúrja a kiváncsiság a két nyelv kapcsolatát illetõen. idõs építész. ászon=szerencsétlenség. amire az alvilágnak volt szüksége. a pletykához. szétszórni. Tor=sor. Ond=Onéd. dáát. Káváná-tová=jókívánság. Még egyszer mentegetõzöm e hosszú dumáért. heresz=harc. de ha csak a példák felében rejlik is igazság. Sorolnék néhány szópárt. Simcha Yom-Tov fenti írása és Gender – culture – architecture (A kultúra és az építészet nemi jellege) címû egyetemi kutatómunkájának kézirata nagyon kalandos úton. hogy miért csütörtököt mondott? Végül. És akinek ez a foglalkozása. mert a héber lové-halváah: azok nem dolgoztak és nem volt fizetésük. lásd: ökör. hogy a csomag végre. amikor a fegyvere nem sült el. Tas=Tász. mögune=gúny. Zik=szikra. gúnyolódni. édeske. kötik. a térség. De az irodalom.

a Makovecz Imre tervezte római katolikus templom felszentelési ünnepsége (Bata Tibor felvételei) 38 . A megnyitó beszédet Boross Péter. a legmagasabb kulturális kitüntetést vette át Makovecz Imre Orbán Viktor miniszterelnöktõl az elsõ hat díjazott (Balogh János. temesvári és kolozsvári templom. (lent: a templom távlati rajza) Petôhenye. a vargyasi. Az organikus építészeti alkotásokról teljes nemzetközi körképet rajzoló kötetben Makovecz Imre legújabb munkáit is bemutatja a szerzõ. harminc házaspárból álló csoportot is. akik Petõhenyérõl származó.Teller Ede) egyikeként. Szabó Magda. CSÍKSZEREDÁN elhelyezték a Makovecz Imre által tervezett római katolikus templom alapkövét.HÍREK AZ ÚJRAALAPÍTOTT CORVIN-LÁNCOT. Ha igen lassan is. Lámfalussy Sándor. DAVID PEARSON: New Organic Architecture – The breaking wave címû könyve a Gaia Books Ltd. PETÕHENYÉN augusztus 18-án adták át és szentelték fel a Makovecz Imre tervezte római katolikus kápolnát. volt miniszterelnök tartotta. Angliában élõ barátjuk kezdeményezésére adták össze a berendezéshez a pénzt. kiadásában jelent meg. a sepsiszentgyörgyi ravatalozó. és vendégül látták az Angliából érkezett. Lukács János. de folytatódnak a kilencvenes évek második felétõl Erdélybe tervezett munkái. A nagy nehézségek árán megvalósított templomot a környékbõl összegyûlt 2500 ember köszöntötte. a helybeli zenekar és kórus Purcell mûveket adott elõ a vendégek tiszteletére.

A város belterületén. kerületi Sport Kórházzal kapcsolatban írta Czagány István 1978-ban: Épületeinek elhelyezésében tehát a legfõbb szempont volt az egészségügyi és praktikus követelmények kielégítése. mely barkácsolt jellegével tönkreteszi az emlékmû összképét. A felvételi pályázat kiírása Zebegény a Dunakanyar nyugati bejáratánál fekszik. erdészeti irodaház. az önálló kis épületek laza növényi keretbe állítása mellett tett hitet. ezeket rövidesen sugározni fogják. és tömör. a több mint hatvan év alatt megrongálódott terméskõ támfalak és oszlopok helyreállítását és környezetének méltó rendezését. a patak rendezése és gyalogos megközelíthetõsége. Minden évben június negyedikén nagyszabású rendezvényt tartanak az emlékmûnél több ezer résztvevõvel. mert a Gyõri út – Alkotás utca – Kiss János altábornagy utca által határolt telektömbön ezt valósította meg olyan korban. eredményes megyei fõépítészi tevékenységéért. a légvezetékek és vb. Itt azonban. az Alkotás utca menti növényzet teljes megszüntetéséhez. Az 1930-as években hõsi emlékmûvet és országzászlót építettek a plató északi részére Maróti Géza szobrászépítész tervei alapján. Ferenc Attila. egyes elemeinek lerombolásához. Hiányoznak az országzászlót körülvevõ oszlopok tetejérõl a kettõskeresztek. és Philipp Frigyesnek. „nagyvárosias” beépítéséhez megvannak a mûemlékes szakhatósági hozzájárulások. Vác fõépítészének. A HETVENÖT ÉVE ELHUNYT HAUSZMANN ALAJOSRÓL szóló. felállítása és lebontása. Tervezendõ ezen ünnepi alkalmakkor felállítandó szabadtéri oltár.). a hetvenes években vasbeton gerendákból kilátó hidat építettek. ide vezet fel az 1853-ban épült klasszicista kálvária stációkkal és a hegy tetején kápolnával. Az oszlopokra kb. Szóládon. A tervben kiválasztandó az oltár és a fedett-nyitott „templom” helye. s a háborús idõk eljöttével a befejezés elmaradt. Ezért az országzászló egész évben félárbocon lobog. (Fotó: Bata Tibor) A VI. és ezzel a korabeli építészet leghaladóbb törekvését szolgálta. Az e számunkban ismertetett. kisvasúti gazdasági épület (mester: Jankovics Tibor) Az eredményekrõl következõ számunkban számolunk be a diplomás vándorok bemutatásával együtt. mely minden nap 16. század végérõl és a XX. Somogydöröcskén és más somogyi helyszíneken a Duna TV készített filmeket a Szabó Tünde irányította értékvédelmi munkák eredményérõl.VÁNDORISKOLA 2001. stb. 39 . Bereg 6. valamint egyéb részletek. A fõtér mögötti hegy a Kálvária domb. a minimumra kiszabott telkek beépítésekor sok esetben Hauszmann sem tudta ezeket az ideális elveket betartani. Az országos mûemlékjegyzékben szereplõ (!) épületegyüttes megbontásához. Napjainkban a falu vezetõi és civil szervezetek is fontosnak tartják az emlékmû befejezését. istentisztelettel. a fõépítészi hálózat megyén belüli fejlesztéséért részesült a kitüntetésben. épületei a XIX. amikor a kapitalista telekuzsora és spekuláció mindennek az ellenkezõjére törekedett. szeptember 8-án kerül sor négy vándor diplomamunkájának bemutatására és megvédésére. gyógyszertár (mester: Makovecz Imre) Kovács Ágnes: Kenézlõ. Somogy megye. valamint az újonnan jelentkezôk felvételi pályázatának elbírálására a Magyar Építômûvészek Szövetsége székházában. adaptálási. építészeti megoldása. ahol szabad területek bõven állottak rendelkezésre. Szabó Tünde másfél évtizedes. a középületek felújítása. amely Révai Attila terve alapján és a Nyíregyházi ÉPKER kivitelezésében készült el hat hét alatt. század elsõ felébõl valók. mozdonyszín. Utcahálózata több száz év alatt alakult ki. Kovács Ágnes és Kurucz Szabolcs jelentkezett. típusú ház (konzulens: Zsigmond László) Ferenc Attila: Tiszapüspöki. SzabóTündének. oszlopok kandeláberekre történõ cseréje. Az utóbbi tíz évben a falu építészeti fejlõdése észrevehetõ. mûszaki felügyeleti munkáit látják el. a korábbi falusi jellegre ráépült a polgárosodó típusú beépítés. a mûemlékvédelemben. s idén emlékharangot is szenteltek. családi ház (mester Salamin Ferenc) és Gibárt. a szóládi löszpincék felújításával és értékmegõrzésével kapcsolatos munka 1999-ben az Európa megõrzése elnevezésû Henry Ford díjat kapta. A Kós Károly Egyesülés Tákoson és Gulácson végzi az újjáépítés építészeti feladatait.30-kor fog megszólalni. Az emlékmû közadakozásból készült. valamint az oltár és „templomhajó” ideiglenes jellegû lefedése. az állam és civil szervezetek képviselõinek részvételével. körülbelül 300 lakóház tervezési. iskola-étkezõ. A képen a beregi újjáépítés során elsõnek felépült házat mutatjuk be. s néhol az üdülõhelyi hangulat. a megye településeinek arculatformálásában. Ezt az elvi állásfoglalását nyomatékosan hangsúlyoznunk kell. világháborús emlékhely (mester Makovecz Imre) Kurucz Szabolcs: Lenti. amely csak évtizedek múlva tudott városépítészetünkben tért hódítani. üzletsor árkád. nagy jelentõségû tanulmányában a XII. Diplomázók Diplomázásra Bán Zoltán. a népi építészeti és helyi értékvédelemben kifejtett kimagasló munkájáért. elkezdõdött a fõtér (Petõfi tér) burkolatainak helyreállítása. A tavalyi kerek évforduló óta az emlékmûvet Trianonemlékhelyként használják. ORSZÁGOS FÕÉPÍTÉSZI KONFERENCIA Fõépítészi Bizottsága a rendezô Gyula város Önkormányzatával és az Országos Fõépítészi kollégiummal közösenAz év fõépítésze 2000 díjat adományozta Lõrinczné dr. Diplomamunkaként bemutatásra kerülõ feladatok: Bán Zoltán: Tákos. A falu hangulatát és szerkezetét meghatározzák a táj adottságai: a Börzsöny és a Duna találkozása. az egyházak. építése (orvosi rendelõ. Kenderes panzió. a helyszínen a Vándoriskola végzett és jelenlegi tagjai dolgoznak folyamatosan.

Addig nem érek föl. újabb tanulmányok ismertetésével. félelem nélkül. köteteként. talán megfelelnék annak a feladatnak. (Elõzõ számunk mellékletéhez utólag érkeztek meg Gergely Ágnes költõ. A feladat teljesítéséhez nagyon szerény mértékben járultunk hozzá egy-egy elfelejtett publikáció újraközlésével. és befogad bennünket a világ. amelyre ki vagyok rendelve.) 40 . mint – például – írni. Szabadságom megteremtése a napi feladatom. másrészt pedig Tábor Ádámnak abból a megjegyzésébõl. Györe Balázst. 3 – Milyennek látja a mûvészeti oktatás helyzetét? Tanár vagyok. Cserzy Mihály utca 11. ugyanazzal az intenzitással kell tanítani. Annál is inkább. hogy legalább akkora a felelõsségünk. Úgy képzelem. ahogy potyogtak ki a cenzúra fogai.) A Tisza hangja sorozat 94. mint ami a könyvnyomtatásnak a Gutenbergtõl Sztálinig terjedõ történetében újabban szokássá vált. A mûvészet eleve fölötte van a rossz kötõdéseknek. kiállítóterem. Európában még messze vagyunk ettõl. A kötet tanulmányai Hamvas Béla. Ígéretünk szerint ezt és a továbbiakban esetleg még érkezõ válaszokat közöljük. mert mûvész és közönség viszonya egyre kommercializálódik. ecsetkezelést. 2 – Hogyan ítéli meg a mûvészek és a közönség viszonyát. mûfordító válaszai. Hiszen béklyó volt-e Kosztolányi rajongása a magyar nyelv iránt?! Csak néhány elhivatott mûfordító – karmester. éneket. szerepe a társadalmi életben? Nemzedékem életét sokáig megkeserítették a különféle szerep-elvárások. Hamvas Béla szerb tolmácsolójának a tanítványai elõtt mondtam el Belgrádban. ezekrõl néha felkérésre recenziókat írtam. Várkonyi Nándor. a nemzeti és a nemzetekfeletti értékrend viszonyát? Minden jó hagyományhoz. akik egyrészt abból a feltevésbõl indultunk ki. mint az intézményeké. hogy a hang a sötétben is hallatszik. Mind cenzúraviselt emberek. És tudni kell. Azután. hogy az éberség ebben az esetben kisebb. illetve kívánatos helye. Az írásokat Kunszt György javaslatára kerekítettem kötetté. amelyeket folyamatosan közölt a Magyar Szemle. amely kilazította a közös dolgok fontosságát. 5 – Hogyan egyeztethetõ össze a mûvészi szabadság és a mûvész elkötelezettsége? Egyedül a szabadságomnak vagyok elkötelezve. haikuírást. nem. Alapgondolatát elõször Sava Babicnak. arról magasabb szférákban döntenek. Kerényi Károly és Fülep Lajos életmûve köré csoportosulnak. Nem ismer béklyót. ha egyszer. amelyet alakulásakor a Kós Károly Egyesülés a legfontosabb feltárandó magyar hagyománynak tekintett és amelynek a köztudatba és közgondolkodásba emelését egyik céljául tûzte ki. Természetesen a brigádnaplóba jegyzett író-olvasó találkozók sem voltak kellemesek. Szeged. Mindkét föltevés helyénvalónak bizonyult. SZÕKE LAJOS geomantiai tárgyú könyvei megrendelhetõk a kiadónál: Faktor Bt 1465 Budapest PF 1735 (20/9429720 vagy 28/445739) Egészségkárosító földsugárzások (600 Ft) Bérlet a harmadik évezredhez (1000 Ft) Irányítható földsugárzások (650 Ft) Befolyásolhatatlan földsugárzások (950 Ft) A hiányzó láncszem (1050 Ft) A hetedik pecsét feltörése (600 Ft) Az emberiség égi eredetû ABC-jelrendszere (820 Ft) és tanfolyamok anyagának másolatai: A figyelmeztatések kora (800 Ft) Csillagösvény I-II Anonymus 2000 (2000 Ft) MIKLÓSSY ENDRE könyve Túl a tornyon. Hogy aztán mi örök. vagyis nemzetekfeletti. amely ezt a hagyományt egy kötetbe sûrítve kínálja az olvasónak. Tábor Ádámot és Tábor Esztert emelném ki a népes sorból. 4 – Milyennek látja a hagyomány szerepét a mûvészetben. ezzel azt a szellemi vonulatot világítják meg. Szabó Lajos. Csak szabad ember tud életet menteni. Majd Kodolányi Gyula ösztönzésére 1996-ban hozzákezdtem a jelen könyv alapját képezõ gondolkodói portrék megírásához. Gergely Ágnes 1 – Véleménye szerint mi a mûvészet jelenlegi. De a jó közönség minden útvesztõben rátalál a jó mûre. Utána pedig belezuhantunk egy olyasfajta kötetlenségbe. hogy a fõépítészi tervezési jogosultságra vonatkozó jogszabály megalkotásához Szeged történetébõl szolgáltassanak történelmi példát. A szerzõk kutatásaikat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából kezdték el. 6724. 1998 tavaszán. mindenféle szabad tér –.SZEGED VÁROS FÕMÉRNÖKEINEK ÉS MÉRNÖKI HIVATALÁNAK KRÓNIKÁJA címmel jelent meg Ozsváthné Csegezi Monika és Ozsváth Gábor Dániel szegedi kutatók könyve (Bába és Társai kiadó. kell-e és hogyan lehet azon változtatni? Japánban mindenki tanul hangszeres zenét. 1999-ben keresett meg a Széphalom Könyvmûhely. mind több könyv jelent meg. Rácz Pétert. A Fülep Lajos centenáriumának szentelt rendezvényre készült e kötet legelsõ tanulmánya. Karácsony Sándor. most örömmel hívjuk fel a figyelmet Miklóssy Endre könyvére. Azt hiszem. hanem gesztusrendszert és mûélvezetet. ebben makacsul hinni kell. melyet porbul rakott a szél címen jelent meg. örökséghez kötõdni kell. Amenynyiben befogadáson nem személyes világhírt értünk. vállalkozván jelen kötetem kiadására. csak egyetlenegyszer sikerülne írnom egy olyan verset. A könyv keletkezésének körülményeirõl írja a szerzõ: A nyolcvanas évek elejétõl néhányan hangos folyóiratot kezdtünk el szervezni és készíteni Lélegzet címmel. amelynek olvastán valaki azt mondaná: ma mégsem leszek öngyilkos.

Nádor szálló bárjának berendezése (elpusztult) Fotó: Lantos Miklós .Blazsek Gyöngyvér: Pécs.

Makovecz Imre: Petôhenye. családi ház (fotók: Bata Tibor. katolikus templom • Varga Csaba: Budapest. Varga Csaba) TIZENKETTEDIK ÉVFOL YAM ÔSZI SZÁM • ÁRA 450 FT .