2001-3

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA

BLAZSEK GYÖNGYVÉR 1943 - 2001 MARKO POGACNIK BUDAPESTEN SOMLÓSI LAJOS TANULMÁNYAI CALATRAVA VELENCEIHÍDTERVE ÉRETTSÉGIZÔ WALDORF-ISKOLÁSOK SALAMIN FERENC: KIRÁLYUDVAR VÉGH ATTILA ESSZÉI MAYANANDA: A MANDORLA SZABÓ TÜNDE TANULMÁNYAI MELLÉKLET: A NÁDASDY ALAPÍTVÁNY SZIMPOZIUMA

Egy követ hajítottam a vízbe, és megrettenve meredek a rezzenetlen víztükörre. (Blazsek Gyöngyvér, 1997) Talán ezzel a keserû és végképp jóra fordíthatatlan gondolattal kellene tudnunk most már nap mint nap szembenézni és dûlôre jutni – G.J.

Blazsek Gyöngyvér: fonott vesszôfotel; fiókosszekrény és fogorvosi rendelô berendezése (Fotók: Csete György, Danka István)

TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM
2 4 7 BLAZSEK GYÖNGYVÉR 1943 – 2001

HARMADIK SZÁM

10 12 19 20 23 24 26 27 28

31

34 36 38 40

HUSZÁR ILDIKÓ: A kerek egység mozaikdarabkái (Marko Pogacnik látogatása) SOMLÓSI LAJOS ÍRÁSAI • Geobiológia Magyarországon • A pipacs, a búzavirág és a kamilla üzenete PALOCSA EGYESÜLET MAYANANDA (MAXWELL ARMFIELD): Az Odaát csodája – John Michell elôszavával SALAMIN FERENC: A tarcali Királyudvar újjáélesztése KOVÁCS ÁGNES: A szôlô az szentebb növény VARGA CSABA testvérhegyi családi háza SANTIAGO CALATRAVA terve a Canal Grande negyedik hídjára PÁSZTOR PÉTER: Organikus építészet versus funkcionalista építészet HÍREK SZABÓ TÜNDE TANULMÁNYAI • Szobrok, útmenti keresztek Somogyban • Löszpincék Szóládon VÉGH ATTILA ESSZÉI • Boldogtalan beszélgetés • A gyorsuló ember • Noli me tangere (vers) SZENTMÁRTONY YVONNE: Elõször érettségiztek Waldorf-diákok Magyarországon SIMCHA YOM-TOV: A magyar és a héber nyelv közötti kapcsolatról HÍREK GERGELY ÁGNES válaszai az elôzô számunk mellékletében feltett kérdésekre

MELLÉKLET: A Nádasdy Akadémia Építészet – Belsô Terek és a Természet címû szimpoziumának dokumentumai A címlapon Blazsek Gyöngyvér: Király és királynõ, fûzfavesszõ-bútorok a VAM Design Galéria 1996-os kiállításán (Országépítô, 1997/2). Fotó: Danka István

E számunk a NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával készült.
A folyóirat rendszeres támogatói az ORSZÁGÉPÍTÕ Alapítvány és a KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS tagszervezetei: ARKER’S Kft., AXIS Építésziroda Kft., BAUSYSTEM Kft., BEÖTHY és KISS Kft., BIOKÖR Kft., BODONYI ÉS Társa Építész Kft., DÉVÉNYI ÉS Társa Kft., EKLER Építész Kft., FELÜLETKÉMIA Kft., KÖR Építész Stúdió Kft., KÕSZEGHY Építészet Bt., KUPOLA Kft., KVADRUM Kft., MAKONA Tervezõ Kft., MÉRMÛ Szövetkezet.PAGONY Táj- és Kertépítész Kft., PARALEL Kft., TRISKELL Kft., UNITEF-83 Rt, valamint a BONEX Építôipari Kft., a COMPART Stúdió Kft., és a SÁROS és Társa Építésziroda Bt. ORSZÁGÉPÍTÕ – a Kós Károly Egyesülés folyóirata. Megjelenik negyedévenként. Kiadja az Egyesülés nevében a Kós Károly Alapítvány; postacím: 1074 Budapest, Barát utca 11. Bankszámlaszám: 10402166-21629530-00000000 Felelõs kiadó: Kampis Miklós. Felelõs szerkesztõ: Gerle János. Nyomás: VEL Kft., Budapest. – ISSN 0866-0069 – A lap elõfizethetõ átutalással, vagy az Alapítványtól igényelt csekken, illetve személyesen az Art Bureau címén. A szerkesztõségi ügyintézés, szervezés, elõfizetés új címe: Art Bureau Kft. 1065 Budapest, Nagymezõ utca 4., 1. emelet 128. telefon: 3432-959; telefon/fax: 3220-677. Ezen a címen a lap egyes számai is megvásárolhatók. Egy szám ára: 450 Ft. Elõfizetési díj a 2001. évre: 1600 forint + külföldi elôfizetôinknek postaköltség számonként. Megvásárolható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45), a Fehérlófia Könyvesboltban (Budapest, VIII. József krt. 36.), a Balassi Könyvesboltban (Budapest, II. Margit u. 1.), a Lord Extra Kft könyvesboltjában (Hódmezôvásárhely, Andrássy út 5-7.), és a Lyra Könyvesboltban (Vác, Piac u. 1.), a HÍRKER Rt. és a LAPKER Rt. budapesti és vidéki árusítóhelyein. Nyitott szerkesztõi megbeszélés minden hónap elsõ hétfõjén délután 4 és 6 óra között a Centrál Kávéházban (Budapest, V. ker., Károlyi Mihály u. 9.), a bejárattól közvetlenül jobbra esõ teremrészben, ahol minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

1

BLAZSEK GYÖNGYVÉR 1943 - 2001
A piramis nem csak nagy. Monumentális. Az erózió megépített törvénye. Sûrítmény. A kunhalom az Alföldön ugyanúgy. A pentatónia maga. Az a tulajdonsága, képessége. Blazsek Gyöngyvér ilyen domb a magyar építészet halmai, halmocskái között. Tetejérôl messzebbre látni. A rónán – írná Petôfi; én csak szülôföldet írok –, ahol lassan elfelejtünk magyarul beszélni építeni, énekelni. Dó, ré, mi, fá… Gyöngyi elkezdte az építészeti szolfézs rajzolását. Elvégzendô feladat. Sok-sok tanító kellene, síp és dob, meg nádi hegedû. Csete György azok a tervek, megvalósult tárgyak, amelyek nem megrendelésekhez kötõdtek. Az elsõ években papírbútorok sora született, amelyek hosszas küzdelem után sem találtak gyártóra. A házilag készült bútorok némelyike máig szolgál. Dehogy voltak olyan anyag- és technológiaigényesek, mint Gehry hatalmas papírfoteljei! Amiképp Makovecz mozgástanulmányai, egy, a szokásosnál szabadabb aktivitás kifejezõi Blazsek kézszolfézs rajsorozatának lapjai, és tartós szenvedélyként a vesszõbõl font tárgyak. A pályakezdõ belsõépítész Csete György pécsi Ifjúsági irodájában kezdte mûködését. Volt alkalma Csete hajlék-dolgaival, hajlított faszerkezeteivel találkozni, rokon törekvéseit e kísérletek és az azokat kísérõ szellemi mozgás által megerõsíteni. Egy vesszõfonat-vázlatokat felsorakoztató kis könyv elsõ rajza mellett a felirat: lélekbõl font semmiségek. Aztán van vízivesszõn fennakadt jég-felhõ, vízen lebegés – és más lebegések. Lebegés a mûvészetben címmel tartott Gyöngyvér bemutatkozó elõadást a szolnoki Verseghy-körben. Greco szintelebegõ, átszellemült alakjainak festõi elõadása iránti lelkesedése évtizedeken át változatlan maradt. Képein szinte minden alak a gravitációval dacolt. Az egymásba simuló színek, a szövedékes, áttûnéses grafikai elõadásmód, a formák erõteljes átnyomódásai mindennemû tárgyi kötöttség nélkül is megjelentek. A mindennapi gyakorlat közegében, testes bútorok sokasága körében finom utalások sora jelzi az alkotói igényt a helyhez kötöttség komolyságának enyhítésére. A hazai szerves építészet mûvelõi a földbõl kinyomódó-felemelkedõ, bõ föld-dombokba ágyazott építmények iránt mutatnak erõs affinitást. Blazsek Gyöngyvér inkább a figyelmes aláereszkedésben otthonos. Belsõépítészeti jelenéseinek szinte-felhõ kísérõi Csete Ildikó függönyei, némi nehezékként pedig Kun Éva kerámiái. A három alkotó együttmûködése Kunhegyes könyvtárának belsõépítészetével indult, majd számos további munka követte. Különösen harmonikus együttmûködés alakult ki Jankovics Tiborral, aki rendkívüli nyitottsággal hangolódott Gyöngyvér elképzeléseihez. Ezt tükrözi a nyolcvanas évek elején megvalósult fadd-dombori üdülõ. Blazsek Gyöngyvért napi stiláris korszerûsödési kényszerek nem szorították mûvészi arculatváltásra. Közvetlen környezete vizuális szereplõi természetesen változtak. Sejtbiológus testvérének elektromikroszkópos képei különös struktúráikkal, de egy-egy fa-személyiség közelképe, váratlan drapéria-élmények is adhattak új impulzusokat, amelyek a megkomponálás, a forma-átmenetek és áthatások, a kolorit finom módosulásaira vezettek. Az eredmény: divathullámokhoz nem, de igényességük folytán az alkotói jelenléthez rendkívül erõsen kötõdõ alkotások sora. Ha pedig belsõépítészeti munkák, különösen veszélyeztetettek. Méltó módon történõ gondozásuk a mi felelõsségünk is. Kedves Gyöngyvér, e felelõsségvállalásunk kifejezésével búcsúzunk Tõled. Kõszeghy Attila

AKI LÉLEKBÕL FONT SEMMISÉGEKET
Und plötzlich in diesem mühsamen Nirgends, plötzlich Die unsägliche Stelle, wo sich das reine Zuwenig unbegreiflich verwandelt –, umspringt In jenes leere Zuviel. Wo die vielseitige Rechnung Zahlenlos aufgeht. És hirtelen e keserves Seholban hirtelen a mondhatlan hely, ahol a tiszta Túlkevés átváltozik megfoghatatlanul –, a minden üres Túlsokba fordul át. Ahol a sokszámjegyû számla számot ad szám nélkül. R. M. Rilke: részlet az Ötödik Elégiá-ból – Kôszeghy Attila fordítása Blazsek Gyöngyvér itt élt körülöttünk, felettünk. A lebegés szerelmese 2001. júliusánaklegvégén elbúcsúzott, felelõsségünkre bízva minden rajzot, színezést, tervet. És rengeteg vázlatot, amelyek a legkülönösebb helyeken bukkannak fel, nem szavakkal írt, félig titkos naplók lapjaiként. Rendszerré össze nem rakható, számtalan oldalról felsejlõ részei valami egyetlen egésznek. Debrecenben született, és – talán születési- és lakhelyei iránta való figyelmetlensége folytán – alföldinek vallotta magát. Csakúgy, mint Csete Ildikó és Kun Éva; alkotótársai, akik tartalmasan és hûségesen képviseltek egy maguknak is teremtett, õket vigasztaló alföldiséget. Elképzelhetõ, milyen erõvel hatott Gyöngyvérre apja személyisége, ha az autodidakta festõ orvos képei az idegent is azzal az igazán ritkán megjelenõ érzéssel fogják meg, hogy e képektõl nem bír elszakadni, annyira lenyûgözõen telítettek az élet dolgai iránti, érzelgõsségmentes szeretettel. A vágyott festõi életpályáról eltérített, építész, majd az Iparmûvészeti Fõiskolán belsõépítész oklevéllel felszerelkezett fiatal alkotó szabadabb mûködési kereteket keresett és többnyire talált, mint a kortárs „alkalmazott” építészek, belsõépítészek. Különösen nyilvánvalóvá tették e szabadságtörekvéseket

2

textilesek. A legkedvesebb munkánk a fadd-dombori üdülô – itt az épülettôl a kávéscsészéig mindent megterveztünk. Blazsek Gyöngyvér egyéniségének. belsôépítészek. bútoripar. mintha soha nem is lett volna. Tehetsége. és legtöbbször Jankovics Tibor építésznek. A – ma már nyugodtan mondhatjuk – legendás Pécsi Ifjúsági Iroda egyik meghatározó egyénisége Blazsek Gyöngyvér építészmérnök és belsôépítész egy személyben. A szere tet. ami megmaradt? És feltámadó hittel válaszolom: megmaradt e nagyszerû alkotó. Megmarad tiszta törekvéseink. Ha nagy szerencsére. Építészek. a Nádor szálló cukrászdájának és bárjának kialakítását ismét hárman csináltuk. hanem az. amit ma látunk. a textilesnek. a gödöllôiek. elviselünk. keramikusok – valamennyien hittünk abban. hogy ideje jött az emlékezésnek – fájó és keserves – a valamikor mottóul választott Kós Károly-szavak térnek gondolataimba vissza-vissza: Mert nagy fáradsággal össze kellene szedni a köveket… Valóban. A kunhegyesi könyvtár belsô kialakításában ismét együtt dolgozhattunk. amely gyôz a könyörtelen múlandóságon. otthonos légkört teremtettek. Kós Károly nyomán egy magyarul szóló építészet. Pécsett. hogy nagyon jól sikerült. Értettük és éreztük egymást. Csete Ildikó 3 Bl azse k Gyöngy v ér rajzai . fiú. és tavaszi ágak rügyeire emlékeztettek a kerámia vörösboros poharak az asztalon. Én alkalmazkodtam Gyöngyi geomet rikus vonalaihoz. Mennyezetet támasztó. nagy örömünkre közös munkánk alakult. Ennek lassan húsz éve. akkor a leghétköznapibb belsô terek is különös lényekkel népesültek be. Keze alatt a hullámpapír. tárgyalkotó mûvészet. Gyöngyi a Mûcsarnokban mutatta be fonott vesszôbútorait.) Következett az Aranybárány sörözô és bár Zalaegerszegen. Végül csüggedten kérdezem: akkor mi az. Nyugatról bezúduló ízlésvilág. komoly oszlopfô karját nyújtogató polipként tekergôzött a magasban. „globalizált” szemlélet törekvé seinket értelmetlenné tették. közös akarattal együtt dolgozó fiatal önmagunkról. (Pécsett nem ez volt az egyetlen ilyen értékrombolás. Gyöngyi nemes veretû tölgyfabútorai me leg. Háttérként búzakalászos függönyöket. az együtt végzett munka emléke.TISZTA TÖREKVÉSEINK EMLÉKE Most. Talán a nagyszerû századelô. keserves nehézséggel próbálom összeszedegetni emlékeimet a valahai. Jó volt Gyöngyivel együtt dolgozni nekem. hogy nem a világszínvonalú skandináv tárgykultúra árasztotta el az országot. építészet. az asztalon Kun Éva teáskészletét állítottuk ki. A századeleji szálloda nagy kávéházi ablakfüggönyein komlóindák hullámoztak végig. az új tulajdonosok által hozott. munkáinak megbecsülése. egyénisége átsütött munkáin – ahogy Ô nevezte – „lény-bútorain”. de az egész együttes – a szép vonalú fonott bútor-sorozat idôtlennek tûnik. Az átadás napján kamarakiállítás is nyílt hármunk munkáiból. ülôke lett belôle. Függönyök festett tulipánja madárrá változott. tapasztalunk. vagy a Tisza mellett kiásott zsombékköteg átlényegült. lány-formát öltött a karosszék. Kun Éva keramikusnak. úgy éreztük. A kilencvenes évek fordulójától sokminden megváltozott. hogy munkálkodásunk nyomán egy újfajta közösségi mûvészet. Szárnyat kapott a fiókos szekrény. És megmarad a szeretet. A többszörös tulajdonosváltás eredményeként azonban egész munkánk úgy eltûnt a föld színérôl. az új könyvtáruk miatti örömük nagy kedvet adott a munkához. tönkretett textilipar. tiszta szívvel. Jellemzô. amit iránta éreztünk. szék. A szép mûemléképület az alföldi emberek kedvessége. új dimenziót kapott: gyermekbútor. formatervezés születik.

Marko arra tanított. ezeken keresztül az emberek esélyeirõl: a folyamatokról melyek most. belegyökerezve az égboltba. összekötve minket a csillagokkal. a minket körülvevõ valóságra nyitják rá a szemünket. Beszélt a Föld változásáról. a Tanítást. A leglényegesebb feladat: válj azzá. majd ugyanezt fordított sorrendben is megcsináltuk: a Föld energiáját belélegezve szívünkön keresztül. amelyeken virágok nyílnak. hosszan elnyúló ágakat. jelenségeitõl folyamatosan elválasztó elménket kívül helyezzük a kapcsolaton. hogyan lehetünk összekötõ kapocs a Földanya és az Univerzum között. melyekre az emberiségnek most van égetõ szüksége. 4 . A most még láthatatlan dimenziók idõvel láthatóvá lesznek. könyv. Megtanultuk az alapgyakorlatokat: hogyan kell magunkat leföldelni. mi módon léphetünk kapcsolatba velük. amit Markotól kaptam. ám tartalmasságát tekintve annál jelentõsebb ittléte alatt történt dolgokról szeretnék beszámolni. A Pilisben töltöttünk három napot egy kisebb csoportban. lassan növesszünk gyökereket a földbe. Nyissuk meg szívünket a felénk áradó szeretethullámoknak. Eszerint tedd a dolgod. Ismertette annak a felfedezésének a folyamatát. Szeretném megosztani azt aszeretetteljes tudást. ezeken át bocsássuk ki az égbe a felszívott energiát. ez után következett a budapesti program: az Antropozófiai Társaságban tartott nyílt bevezetõ elõadás és a kétnapos. mint szimmetrikus lényekrõl leírt és több tervével tudatosítani próbált. Beszélt földgyógyító akcióiról. magunkon átvezetve kilélegeztük a Kozmoszba. aki valójában vagy. A szívben. Fent ágakat növesszünk az ég felé. városi földgyógyító munka. felfelé és lefelé. melyet szívünkön áteresztve kilélegeztünk a földnek. A közös munka. mert olyan mértékben rokon azzal a gondolattal. Most fordítsuk meg a folymatot. figyelnünk kell rájuk. Együtt kell mûködnünk a Földdel. szívébe zárhatja a tölgyfát. amit Makovecz Imre a fákról. melyben a Szentírás olyan titkairól szól. az együttlét. Létünk nem abból kell hogy álljon hogy sóvárgunk egy másfajta életre. éteri érzékenységének kifejlesztésével csodálatos dolgokra képes. Magyarul eddig három jelent meg közülük: A Föld gyógyítása. földgyógyító. egyszerre halad bennünk ellentétes irányban. könyvben. a „földelés” egyik gyakorlatát a számtalan lehetséges közül. melyek más-más megvilágításban. mert eggyé tudott válni vele. geomanta. – G. feladataink megoldásának minõsége kihatással van a FöldKozmosz fejlõdésére. Jelenlétünk az Univerzumban lényeges: fontosak vagyunk! Mindnyájunknak ezt az emberi világot kell élnie. ami nélkülünk így nem jön létre. Az elementárok és Az emberréválás evangéliuma.) A logikus racionalitás túltengését megakadályozhatjuk ha minden gondolatunkat áteresztjük a szívünkön. Ezek a gyakorlatok részletesen megtalálhatók A Föld gyógyítása c. hogy tudását átadja. Elmondta. a szemünk láttára zajlanak. hogy egy fa vagyunk. Emberi problémáink. Hogyan figyeljünk a természet lényeire. Az együtt töltött hét két részbõl tevõdött össze. az elõadások. A természet lényeivel valókapcsolatteremtéssel foglalkozik Az elementárok – A Föld érzelmi síkja c. Képzeljük el. ahol azok belsõ dimenziókkal gazdagodnak. Marko Pogacnik szlovén mûvész. mely földi. A Föld többdimenziós bolygóvá akar válni. Légzõgyakorlatokat folytattunk: belélegeztük a Kozmosz energiáját. az átadott tudás nagyon sokrétû. és segítse a Föld és az ember megromlott viszonyának helyreállítását. lelki és spirituális szinten is mûködik. író. Megmutatta azokat a mditatív gyakorlatokat. finoman szétágazó gyökereket. Tapasztalatairól tanfolyamokat tart szerte Európában és a világban. kimerítõ. Ezeket fel kell ismernünk.J. de érzéseim szerint mindnyájunk által átélt élményt. ahogy az Evangéliumok szövege mögötti rejtett rétegeket feltárta. (Egyet szeretnék itt mégis részletesebben leírni. igazi mivoltában a körülöttünk levõ világot. az átélés lehetõségét is megmutatva számunkra. hogy ágaink lefelé nõnek a Föld belseje felé és lefelé bontják ki virágaikat. segítve annak változását. hogyan láthatjuk mi is élesebben. Tanuljunk meg a szívünkkel érezve gondolkodni. hogyan találkoznak a különbözõ síkokon levõ világok.. azok tapasztalatairól és vetületeirõl. hogy valóságos kapocs vagyunk az Ég és Föld között. és engedjük. A szeretetteljes látásmód kulcsa az hogy a külvilág lényeitõl. A szív ereje: a belsõ hang megnyilvánulása. hogy a kozmosz energiája áthaladjon rajtunk a Föld felé.MARKO POGACNIK MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSA Huszár Ildikó A KEREK EGYSÉG MOZAIKDARABKÁI Június 12 és 17 között a Kós Károly Egyesülés meghívására hazánkba látogatott Marko Pogacnik mûvész. ha többnyire nem is ismerjük fel õket. amelyek segítségével – ki-ki érzékenysége. mint középpontban kell tudnunk átélni. Kutatásainak eredménye Az emberré válás evangéliuma c. iskolázottsága szerint – megérezheti a selymes füvekben a tündéri minõséget. egyre mélyebben. Valósítsd meg önmagad. a gyökereinket fölfelé engedjük nõni. A Pilisben tartott elõadásokon megismerhettük Marko Pogacnik felfogását és módszereit. A két áramlás. könyve. az energiák átalakulásáról. A hatnapos. Képzeljük el. tapasztalatai. Most készül tizedik könyve. Ezeken át szívjuk fel magunkba a Föld energiáját és azt engedjük felfelé áramolni a testünkben. Beszámolómban a konkrét történésekkel párhuzamosan megpróbálom felvillantani a személyesen tapasztalt. aki különleges. de ugyanazzal az égetõen fontos témával foglalkoznak. talán azért.

Errõl árulkodik a pálos barlangszentély bebetonozása. A három vonal keresztezõdésénél képzõdõ háromszög alkotja a város köldökét. maga a lüktetõ élet. az Orvos lépcsô melletti ligetbe esô párja pedig nôi karakterû. Az életteli folyónak az emberi csakrákhoz hasonló központjai vannak. sajátos. A Föld lelkének. A budapesti gyakorlatok során a fenti térképbe bejelölt jeles helyeket kerestük fel a gellérthegyi Sziklakápolnától indulva a Vérmezôig. mindenütt együtt jelenlévõ aspektusa van: a teljesség. A harmadik vonal derékszögben metszi a másik kettõt. a Sziklatemplomba. Vagyis a geomantia tudatos felhasználásáról van szó népek életenergiájának meggyengítésére. Berlinben és más európai városokban közvetlenül azok felszabadítása után elõre elkészített tervek szerint helyezték el a hõsi emlékmûveket ugyanilyen jelentõségû pontokra. a városnak és minden természetes tájnak is struktúrájának is három. melyben az életenergiák áramlanak. közös munkájának csodáját. (Milyen különös magyarázat ez az Alföldet régen jellemzõ délibábra!) A Dunának ez a Bécs-Pozsony térségétõl Budapestig tartó szakasza. Itt születik meg az új Duna. kivételes helyzete miatt többször negatív befolyásolásra is kihasználták. keserûségbõl. hanem annak éteri tükörképeként is megtapasztalja az. A barlang méhében készül elõ az új születés. A két. J. az õskezdet bölcsessége. mint egy lefelé fordított. Itt lakozik a Fekete Istennõ. az egyéni kifejezõdés. hogy õ hogyan közelíti meg. Esti elõadásának egy részét is ennek leírására szánta. felnõttként folytatja útját a folyó a következõ csakra. A Budapesten áthaladó Ley-vonalak vázlata Marko Pogacnik szerint. aranyló tál. Saját energiarendszerének valamikori megcsorbításából eredõ meggyengülését közös énekléssel. Energiája messze szétsugároz a tájon. aki e tükör alatt él. A Gellérthegy lábánál a Duna éteri energiája visszafordul és a Margitsziget közepéig halad a folyóval párhuzamosan visszafelé. A Duna egyik csakrája a Margitsziget és a Gellérthegy közti területen van. a mindent összefogó Univerzum egysége. amely pontosan a Pilisbõl érkezõ Ley-vonalon áll elvágva az életenergia áramlásának útját. széles éteri burok fogja magába. hogy a világot ne csak fizikai mivoltában. itt vannak a barlangok. A hely fontos erõvonalakon fekszik. erre az õsi kultikus helyre beárad a Duna visszafelé forduló energiája. a második napon pedig a Mátyás templomtól a Margitszigetig. Budapesti tartózkodása alatt Marko Pogacnik megmutatta nekünk. Budapest három fontos Ley-vonala közül kettõ közel ÉszakDéli irányú. Az általánosan elfogadott nézet szerint a szeszélyes természet alkotta kõcsoport szépsége és érdekessége felett megéreztük az erõt: a Földanya a Kozmosz és az Ember évezredekkel ezelõtti. egyikük a Pilisbe fut. a kreativitás. az lehasadt állapotban leledzõ egóban él. A Gellérthegy a transzformáció helye.) A szabadságszobornál is meditatív énekléssel végeztünk gyakorlatot: a fájdalomból. A víz részecskéi osztják szét ezeket a két part irányába. Ez az átalakulás helyszíne. angyali minôségû pont – Sophiához köthetô. és a taranszformáció. a Föld méhe. itt fakadnak a meleg források. az Erzsébet híd budai lejárója és a Krisztina körút közé zárt kis ligetbe esik. Aki elveszti kapcsolatát a Földdel. érzékeli és értelmezi a várost. melyekben a Földanya vére van jelen. (Hogy ez nem egyszerû véletlen. Ott felemelkedik és szétterül az Alföld felett. A gellérthegyi barlangba. ezzel szellemi hátteret biztosítva a városnak. uralkodó energiatest. hogy Bécsben. a pálos rend tradíciójának is részét alkotó hangmágiával igyekeztünk enyhíteni. mintegy a folyó kamaszkora itt tehát végetér és átalakulva. a Zsivány-sziklákhoz. amelynek egyedülállóan gazdag a legendáriuma a budapesti táj elemei között. újjászületve. a Vaskapu felé. A tájban a Duna a legfontosabb. az elnyomatottság érzésébõl és indulatából kiindulva építettünk fel egy fokozato- 5 . közel észak-dél irányú Ley-vonal metszéspontja a Hegyalja út. angyali minôségû pont. A Gellérthegyet. ahol úgy helyezkedik el. – G. a halál és az újjászületés folytonos váltakozása. azt bizonyítja. Ez a különös tükör az ország felett arra ad lehetõséget. amely Krisztushoz. A tôle északra fekvô másik metszéspont a Vár déli rondelláján egy férfi karakterû. de korábban a várost fenyegetõ Citadella felépítése és a legmegdöbbentõbb módon a Szabadságszobor elhelyezése.Két kirándulást tettünk: ellátogattunk a pilisszentkereszti Szentkúthoz.

A Föld életterében a szívközpontok feladata az hogy az életet ellássák a Földanya szereteterejével. a szûz aspektusa. A feladatok nap mint nap csõstül jönnek elénk. Magyar források táplálta elõtudásunk segítséget jelentett Marko módszerének megértésében. melyek megérintik a tájat. Itt van a város napfonata. ahol a két ÉszakDéli irányú Ley-vonal metszi egymást.san kialakuló és megerõsödõ harmóniát. ha a legközelebbi szomszédjával türelmesebb tud lenni. Imaginációs gyakorlatokat végeztünk az elfojtott kis liget helyzetének könnyítéséért. de az is komoly eredmény. állatokra vonatkozó imaginatív élményei születtek. Érzéseink nem irányultak senki és semmi ellen. hogy abból a megnyugvás. Az a helyes út. ahol a Duna energiája felemelkedik és szétárad. amelyet a város köldökének nevezhetünk. az erre a tájra jellemzõ. ha magasabb fejlettségi fokon áll. akkor sem. hogy mindnyájan részecskéi vagyunk az Univerzumnak. ide költözött át. a hely éteri jelképével ellátott szobrot. Több. mely különösen alkalmas az állatvilággal való kapcsolatteremtésre. Olyan korban. krisztusi minõséggel szemben itt a nõies. Budapest saját. ha a gondolat és a cselekvés eggyé válik. (Az emlékmû nõalakja a magasba tartott pálmaággal különös módon éppen a Kárpát-medence fölé boruló aranyló tál sémáját ábrázolja. attól a pillanattól fogva felelõséggel viseltetünk iránta. Lehúzó. gyászéneket énekeltünk a negatív energiát pozitív irányba fordítva. sajátos energiaviszonyok archetípusát. most éppen részben beépülõ parkocskában próbál helyet találni magának. állandó forgalommal telítettz autóutak ölelésébe zárt. Most a toronyban a Hilton szálló kaszinója mûködik. a harmadik pedig a vár déli bástyájában. ha kínálhatsz valamit a világnak – írta Thorwald Dethlefsen. Minden ember hordozza magában az összminta egy darabját. amikor a tudás nivellálódik és a butaság diadalt ül. a természet szépsége. az Aranyszarvas fogadóval átellenben megálltunk egy felugró szarvas alakját felidézõ tölgyfánál. mint egy hónap telt el az események óta. Csak akkor lesztek képesek igazi közösséget létrehozni. A mód azonban lehet más. Visszaidézve Marko szavait: A fejlõdés különbözõ fokain álltok. elátkozott hely volt. ki szebbnek látja a világot. – G. hogy a metszéspont egy klasszikus litopunktúrás hely. Budapest területén ez a teljesség. A dolgokat nem lehet igazán elsietni. Ha valami tudatossá válik bennünk. A ferencesrendi kolostor romjaihoz közel van az a hatalmas rét. itt fakadnak a Rác-fürdõ termálvizes forrásai. A Krisztinaváros Északra nézõ lejtõjén a Rondellán lévõ férfias. a három. Egyik következõ állomásunk az Erzsébet híd budai hídfõjénél a Döbrentei téren. Kötelességünkké válik a felismert feladatok teljesítése – ellenkezõ esetben utat nyitunk a negatív erõk hatásának. 6 . A mai ember megveti a nõi minõségeket: a bölcsességet. és határozottan észlelt belsõ változásról beszéltek. ha egységbe tudjátok rendezni mindezeket a személyes részeket és üzeneteket. olyan akupunktúrás hatású követ. A háromszög közepén a Szarvas téri templom áll. a Mátyás-templom melletti. Együttlétünket a Margitszigeten fejeztük be. A háromszög keleti metszéspontja a Duna közepén van. ezért lehettek egymás kiegészítõi. Az Ördögárok völgyében. az érzelmeket és az intuíciót. Idáig nyúlt be a régi Tabán. mint teljesség szempontjából mindannyian nélkülözhetetlenek vagytok. csak fel kell õket vállalnunk. A ráhangolódás után csoportunk tagjainak meglepõ és szeretetteljes. Mindannyian az eltelt idõ alatt bekövetkezett. nehéz. és a teljességnek mindenki egyaránt nélkülözhetetlen. Az angyalok a Világegyetem tudatosságát képviselik. hogy utatokon örömmel haladjatok tovább. törmelékkel befedve az Ördögárok. van aki jobban el tud mélyülni a szeretetben. Ehhez a tiszta minõséghez kapcsolódik a táj. Célunk az volt. Ezen a helyen megélhetjük lényünk angyali részét. és a különbségek meglátásában. Ez a déli metszéspontja annak a háromszögnek. Azóta többször is beszélgettem a témáról néhány résztvevõvel. Kegyelmet kértünk a hely fájdalmára és bánatára. A Déli pályaudvar irányából ezen a területen át folyik a föld alatt. ha a cél ugyanaz. Mindnyájan gazdagodtunk: mi a világ egy új aspektusável. Itt él. amely a másik Ley-vonalon fekszik.J. Ki élesebben észleli környezetét. hogy a szobor aurája kitisztuljon. A fejlõdésben senki sem fontosabb a másiknál. visszafojtott energiájú terület a Vérmezõ. a várbelinek poláris ellentétét alkotó angyali helyet is. Senki sincs kizárva ebbõl az egységbõl. az energia könnyebben át tudjon áramlani rajta. kiengesztelés éneke legyen. a Rondellában. mely segítené a hely szabad lélegzését. ahol ez megtörténik. A város lelke eredeti helyérõl elvonulva.Ennek a pontnak angyali minõsége van. tetejére pedig a Nap minõséggel éppen ellentétes víztorony került. és egy üzenetet. Azaz itt kellene elhelyezni egy kozmogrammal. a világ pedig talán velünk. amikrõl itt beszámolok. Fényoszlopok. érzelmileg is megtapasztalhatjuk.) Sétánk során útba ejtettük a Gellérthegy egészségesen mûködõ szívcsakráját. az energiarendszer mûködését spontán módon kiigazító jelenség segítésére. Megkerestük azt a helyet. Mindkét helyen gyakorlatokat végeztünk. Marko rámutatott. Helyette tömény materializmussal küszködik. Szófiához kötõdõ minõség élhetõ át. A közös fejlõdés és ezzel a kozmosz. Felkerestünk egy másik. nem szabad elmulasztani a lehetõséget. ami az emberiség további útja szempontjából fontos. a szélén két óriási platánfa mutatja ágaival is a Ley-vonal irányát. helyi energiarendszerének központja a várbeli miklós-torony. Kiemelten szent helyként tisztelték valaha.

A Szent György vonalak és más magasrendû földidegáramok megismerésében. Bonvin.és küldetéstudat. a Kárpát-medencéhez fûzõdõ bensõséges viszony. Endrõs. Vagyis arról nem a földsugárzások és a föld alatt folydogáló vízerek tehetnek. Létezett egy apolitikus és deista ökológiát mívelõ. és annak reánk bízott részéhez. milyen a geomantia helyzete a saját országában. A Kárpát-medence és a mai Magyarország is a Földanya több olyan kozmotellurikus pontját. Ki merjük jelenteni a következõket: • Ha valaki egy életszentség felé fordul (például nem fél és nem szorong). képe. Somlósi Lajos az alábbi írást küldte el a szerkesztõségnek.és hálórendszerek is kölcsönhatások. A Föld egyik legintenzívebb és legintimebb idegáram-rendszerének.SOMLÓSI LAJOS GEOBIOLÓGIAI ÍRÁSAI GEOBIOLÓGIA MAGYARORSZÁGON A XXI. A geo. védekezõs és ágytologatós korszakán. Thibaud stb). Ellenkezõ esetben az önpusztítás folyamatát nem lehet leállítani. illetve a bioszféra együttmûködésére szánt kozmikus rendjébe illeszkedik. A táj és a természet mindenkori állapota. jobban modva nem is nevezték meg. A Figyelmeztetések korának egyik legjelentõsebb eseménye a Föld és az élet szükséges frekvencianövekedése. hogy mit felejtettünk el. század derekán mára teljesen elmérgesedett sebeket. Ezen a téren a mai napig Heidelbergben dolgozó Varga professzor munkássága úttörõ jelentõségû. ezért minden ezzel történõ visszaélés önveszélyes 7 . Ma már nyilvánvaló.és építészetbiológia magyar elitje viszonylag gyorsan túljutott a leárnyékolós. de a saját hagyományainak útját követve sok lépést tett a hely megértése területén. rövidlátó folyamszabályozásai ütöttek a XIX.-XX. vagyis az élet törvényeinek kell felváltaniuk • A testünket alkotó négy õselemet nem tartottuk tiszteletben. ezért a testünket és az életet sem • Csak a teljesen politika. Ennek megfelelõen kell megtenni az elsõ. A nagy múltú magyar geobiológia. betegségei vagy pompája mindig az ott élõk lekének tükörképe. A magyar geobiológia nagy lépéseket tett a Föld idegáramrendszereinek megismerésében. létfontosságú helyét hordozza. A Kárpát-medence természetes ökológiai és életenergetikai egységén az úgynevezett reformnemzedék politika és ökonómia által vezérelt. a földidegáram. Egonné. amelyhez aztán évtizedekig ragaszkodunk.és faluépítõk. akkor onnan félrehúzódnak a földsugárzások • A Föld és a bioszféra megmentése kötelezõ és halaszthatatlan feladatunk • Az ember törvényeit a bioszféra. Ebben a kényzerhelyzetben a magyar geobiológia és építészetbiológia régi-új tudománya megbecsülve az európai hagyományt (Hartmann. a lélek és a tudat földsugárzásokat befolyásoló természetének kutatásában élen jár a magyar geobiológia. az anyagba süllyedés legsötétebb korszaka alatt az itt élõk zöme a kozmikus renddel való minden viszonyát elvesztette és ami pillanatnyi érdekein túlmutatott és meghaladta a materialista racionalitást. persze a jelenlegi racionalista elme és materiális tudat átmentési kísérletei – parkosítás. Monterey. • A geobiológiai és radiesztéziai mérések egy része is a magasabb tudat áradása. ha nem is így nevezték. kivédõs. a Föld 36 órás ciklusának érzékelésé ben.) A Figyelmeztetések korát élõ mai magyar emberben is ébredezik a kötelesség. (Például T. akadémikus 50 éven át foglalkozott a földsugárzásokkal. szanatóriumok –nélkül. beépítésre szánt terület vagy magasrendû. kútásók stb. illetve építészetbiológia. Pillanatnyilag éretlen természetünk tükörképe. ami az anyagiság káoszából kicsit is elõremutat.és ökonómiamentes és deista ökológia hozhat reménységet az emberiségnek. Van akikben mégis tudatosodik halaszthatatlan kötelességként a Földanya regenerálásának és megmentésének feladata. a fordítás azonban nem jelent meg a többi beszámoló mellett. A mai napig „akadémiailag” elfogadhatatlan minden. Kalotaszeg népe ma is úgy mondja: Ördöngös helyre nem építünk. az ego számára fájdalmas lépéseket. õsi tudás is nevetség tárgyaként a szemétdombra. azt a szemétdombra hajította. Ezek a helyek a kellõ alázattal rendelkezõ ember számára Európa legmagasabb rendû gyógyhelyeinek sorába kerülhetnek. A szellem és a lélek XIX. Földanyánk mindenkori állapota a rajta élõ ember szellemi és lelkivilágának leghûségesebb tükre. de a többség szellemi állapotát más európai népekéhez hasonlóan a Heidegger által megfogalmazott kijelentéssel lehet jellemezni: azt is elfelejtettük. amelyek minõsége és állapota az egész bolygó számára meghatározó jelentõségû. A két világháborút követõ politikai vakság és gyûlölködés a Kárpát-medencét ökológiai és ökonómiai káoszba és csõdbe taszította. templom. szakrális hely. autóparkolók. SZÁZAD ELSÕ ÉVÉBEN A németországi Hagia Chora folyóirat felkérésére több európai ország egy-egy szakértõje írt arról. a Szent György hálónak és az ezt kísérõ interferenciavonalainak (Ley-vonalak) megértése új távlatokat nyitott. Merz. három éve bekövetkezett halála után teljes életmûve „eltünt”. ami napjainkban zajlik. Ebben az intim viszonyrendszerben mozogtak a királyi bányakeresõk. hogy mi a silányságig pusztítjuk szervezetünket és immunrendszerünket. ami az ember és a Földanya. építõmesterek. legyen az egyszerû. a szülõföldjéhez végletekig ragaszkodó és azt becsben tartó néptudat és a Földanyánkhoz. vagyis a lélek eszközei. a páratlan számú bolygóegyüttállások hatásmechanizmusának megértésében. Így került a ma geobiológiának nevezett.századi teljes megtagadásával. Ostobán kijelölünk magunknak egy fekvõhelyet. hogy a földsugárzások. A hely lelkének megértésérõl van szó. a kozmikus renddel és a természettel még harmóniában élni és építeni tudó ember õsi tudásaként létezett. Sokat léptünk elõre a formák és anyagok életminõséget befolyásoló viselkedésének és sugárzásának megértése terén és az elektromágneses szennyezések – az ortodox fizika kutatási területeit meghaladó – megismerésében.

az annak szól. hogy az igazi érték. de 1999 õszén megjelent a földi világ elsõ két asztrálhálója is. a kiegyensúlyozottság. Ott is. visszavezeti az emberi tevékenységet a természet ritmusához. elkészítésük folyamata. illetve az erre a harmóniára törekvõ ember képes. akkor a változások szellemi szinten zajlanak le a mi tudatos részvételünk nélkül. A pipacs elixírje megtanítja. vagyis önmagunkkal. betegség. baleset formájában jelentkezik. Ha az ember a problémás élethelyzeteinek megoldásában nem hajlandó kilépni az anyagi világból. A másik valamivel kisebb a H artmann-hálónál és dõlésének irányában mozog. Jung szerint azokat a potenciális tartalékokat mozgósítja. A purgatórium lényege. nem érti. hogy belsõ erõiket mozgósítanák. archetipikus erõk. a szellemi történések a fizikai világban is változásokat idéznek elõ. A mai magyar ember errõl éppúgy nem akar tudomást venni. amit hajszolunk. a piros nagyasszony ki tudja tárni a láthatatlanra nyíló ajtókat. A vízöntõ tudat meg fogja nyitni az utat a teljességben való gondolkozás elõtt. hogy a test-lélek-szellem hármas egyensúlyát helyrehozzuk. üzenetként érkezõ jelenségeket hiába próbáljuk fizikai síkon megoldani (például a növényvilág megbetegedéseit ipari permetezõszerekkel kezelni). A Földanyával való belsõ harmónia megteremtése és némi radiesztéziai gyakorlat nélkül ez sem mûvelhetõ. pedig hozzánk tartozó. Ha szembe tudunk nézni a testi és lelki fájdalmakkal. hogy pillanatnyilag félretegyük problémáinkat (de nem ment fel a felelõsség alól). akiknek az életét ideológiák. a Föld termékenységének istennõje a kalászok között pipacsot is tart a kezében. akik hajlandóak önmagukkal szembenézni. magunk megtisztításával foglalkozunk. a rábízott természettel harmóniában élni. A pipacs nagyasszony elixírje ezeket a minõségeket ébreszti fel és a mindennapokban kamatoztatja. A pipacs elixírje élethelyzeteinkben a nõi szeretet erejét és erényét kelti életre és harmonizálja. Ezek azok a kutatási és oktatási területek (oktatás = tanítás + szoktatás + példamutatás). alvó képességeiket ébresztenék fel és harmonizálnák. a körtefák tûzelhalására. a tavalyi pitypangözönre. Mindkettõ folyamatosan hat gondolkodásunk minõségére. politikai vagy intellektuális irányzatok. akik kívülrõl várnak segítséget ahelyett. mint egy másik létminõséggel való kommunikációnak egyik legemelkedettebb módját a magyar szellemi hagyomány növényi elixírjei õrzik. amelyeken a magyar geobiológia eredményesen dolgozik. a bokrétafák (vadgesztenyék) tömeges megbetegedésére. A harmadik évezred elsõ esztendejében a Kárpát-medence pipacstengerben úszott. vagy kísérõi – és köztük a Föld – közül három vagy öt egy tengelyen áll. vagy feltûnõen nagy számban és területen virul. hogy õ is a bioszféra része. a kamilla tartja magát. hogy a pipacs szirmai lehullottak. A PIPACS. a gubókban érik a mag. A másik az ásvány-és növényvilággal folytatott kommunikáció. hatásuk ismerete. és a mágikus társ. de csak azok számára. hogy a bennünk lévõ tiszta forrás és tudás fölfakadjon. szekták. növény-. A fizikai síkon ez fájdalom. bennünk szunnyad. Talán még két területet érdemes említeni: egyik a Földanya magasrendû szakrális pontjainak „használata” ahhoz. elementáris. Ezeknek az üzeneteknek a megértésére csak a testlélek-szellem kiegyensúlyozott hármasságában élõ. ezeknek egymással párhuzamosan kell fejlõdniük • Ha a Naprendszer bolygói. aki azt észreveszi. Ezek közvetlenül a lélekre hatnak. A vele járó legfontosabb minõségek tehát a belsõ hang meghallása. amihez sokat segítenek az õsi magyar elixírek. Bizalmunkat a matériából a magasabb szférákba kell áthelyeznünk. Gondoljunk a közelmúlt ilyen eseményeire.• Ha csak a földsugárzások eltávolításával. Lánya. A szellemi és fizikai tér változásai függnek a konstellációban részt vevõ égitestek méretétõl és meghatározó õsprincípiumaitól. Ahol a pipacs nagyasszony szoknyája meglibben. 8 . segít megtisztulni a változásra kész embernek. az mindig az ott élõk tudatállapotával függ össze. megengedi. drogok határozzák meg. próbáljuk megérteni. A szellem és a lélek szféráiból származó. Próbáljuk megérteni ennek az üzenetnek a tartalmát! Most. hogy mirõl is beszélnek nekünk! Ha egyetlen növény beteg vagy éppen pompázik. hogy szemben állunk a kapu õrével. A növényvilággal. Az egyik a Hartmann-háló dõlésének irányával ellentétes irányban mozog és tisztán negatív töltésû. hanem saját életünk megoldatlan problémáiról van szó. az ásvány-. állatvilág. és ugyanez fordítva is igaz. az mágia • A köztünk lévõ üzenet neve Hartmann-háló. A pipacs szól azokhoz is. Csak az ember maga áll ellen a változásnak. Segít. a búzavirág a búzával együtt dõlt. hogy csak a sors vak vagdalkozását tapasztalja. A BÚZAVIRÁG ÉS A KAMILLA ÜZENETE Földanyánk frekvenciaváltására egyre több jel hívja fel figyelmünket. így a növényvilág nekünk szóló üzeneteiben is. amelyeknek nem vagyunk tudatában. amikor Hádész. Minden fizikai jelenségnek megvan a szellemi szférában zajló megfelelõje. ahol a háborgó emberi elme szinte helyrehozhatatlan károkat okozott. akkor a földsugárzások és földidegáram-rendszerek gerjednek. az alvilág ura feleségül kívánta. a bioszféra egésze változásban van és keresi a harmóniát. s kábult állapotában meg van gyõzõdve róla. a sárkánnyal. ott újjászületik a szabadság. Nézzük meg ilyen szempontból az idei pipacstengert a mágikusan hozzátartozó búzavirággal és a kettõsüket támogató és kiegészítõ kamillavirággal! A pipacs.és térhálórendszerek sokasága létezik. Déméter. messze elmozdulnak a helyükrõl és a fizikai és szellemi térben is komoly változások zajlanak. Segítségére elsõsorban azok szorulnak rá. Csak a belsõ egyensúlyát és belsõ békéjét megtalált ember képes kifelé is. mint a tõle nyugatra élõk. kivülállóként akarja szemlélni és megélni a változást is. a nyitottság. hogy túllépjünk az anyagi világon. mert nem külsõ dolgokról. Ha egy növényfajta tömegesen betegszik meg. a lélek üzenete • A test-lélek-szellem hármas egyensúlyát helyre kell állítani. • Földidegáram. Minden részében a Teremtõ energiája gerjed. így nem érti annak üzeneteit sem. Ennek jelei és üzenetei a szellemi térben és az anyagi világban folyamatosan jelen vannak. s csak harmadik szellemi társuk. Perszephoné éppen pipacsokból szedett csokrot.

mint az eltévelyedés maga. elhalással járó folyamatban gyógyítóan hat. Ez a három szín jelenik meg a népi kegytárgyakon. a három. Az Építészetbiológiai Egyesület III. hogy maga tapasztalja meg. akiket szélsõséges indulatok fûtenek. A búzavirág segíti a spirituális elõrelátást és tisztánlátást. hiszen az nem mindig szavakban történik. szimpóziuma október 2628-án az Õrségben kerül megrendezésre. Talán hajlunk a megértésre ott. az igazságtalannak érzett események. segít kiválasztani a felénk áradó információtömegbõl a nekünk fontosat. Részletes információ és jelentkezés: Somlósi Lajosnál (06/95-485264) vagy Holecz Jánosnál (06/23-374829) 9 . de határozottan ott van a kamilla. a búzakék és az aranysárga. ahogy a betegségeinkét is. ami által segít a herék. illetve az elixír finom kristályszerkezeteit elemzõ mikroszkópikus felvételeken is. ilyenkor látszik leginkább a kamilla lényege. a búzavirág az etika. a nátriumot és a káliumot.) A kamilla harmonizálja az ember hét õsprincípiumhoz tartozó hét energiaközpontját. de életerõs kék fényjelenségrõl. a végbél megbetegedésein. A pipacs és a búzavirág szellemi terében szelíden. a kapu õrének. illetve a bal és jobb agyfélteke is e két princípium uralma alatt áll. a kék úrfi pedig azt. Ehhez együtt kell mûködnünk velük. valamint. Segít annak felismerésében is. ami pontos és igaz. ha hagyjuk. fertõtlenítõ. kevélység. szeretetre méltó és harmonikus. élethelyzetek közepette. A Nap székhelye a mikrokozmoszban a szív. Paracelsus írja: Az emberi szívet alkotó elementárok azonosak a Napot alkotó elementárokkal. Földünk állapota és természeti jelenségei mindenkor hûen tükrözik a rajta élõk gondolatait. Elixírként a lélek síkján segíti azokat. A Nap géniuszát csak a holdsarlón álló Boldogasszony közvetítésével. lelki és szellemi túlfûtöttség közepette segít meglátni. hogy egyáltalán segítséget kér valaki. valamint hogy felismerjük. aminek révén lehull rólunk a félelem és fájdalom terhe. hogy a lélek sokkal ékesebb. a Szaturnusz géniuszának. megzavart terhességnél. Aztán a szirmok hátrahajlanak és a virágok parányi üstökösként tévedhetetlenül irányulnak egy égi célpontra. Az ember szakrális anatómiája szerinti bal és jobb oldal. az anyag szeretetenergiájával. mintha a fehér szirmok között a forróságban megállt volna a levegõ. a halál ellenében ébredést (objektivitást) hoz. Az élet nagy folyamához visszatalálni. csak a spekulatív gondolkodással akar állni a világban. Akik megélték a kamilla segítségét. áttetszõen feloldódik a fényben. mint a velejáró diszkrét anyag. hogy minden testben örökifjú lélek lakozik. A kamilla éteri szubsztanciái mellett két fontos ásványi anyagot tartalmaz. terhességmegszakításnál. A kamilla elixírje a legkifinomultabb módon aromatizálja a tobozmirigyet és a napfonatot. meg kell értenünk üzenetüket. Ez a kék. hogy mikor kell külsõleg támogatnunk egy rászorulót és mikor teszünk jobbat azzal. szíkes talajon is. éppen olyan súlyos. ami szép. ahol a növény medicinája a planetáris princípiumokon keresztül hat ránk és segít bajaink orvoslásában. kirándulásssal kiegészítve. Fölös felhalmozódásuk vese. Amikor magba szökken. E két anyag egyensúlyának fontos szerepe van a szervezet mûködésében. vagyis a kalászosok kozmikus antennaerdejét használják saját kettõsük összehangolására. és ezen testtájékok gyulladásos. valamint a három elixír egy-egy cseppjének aurájában a Kirlián-felvételeken. ebben segít a kamilla. makacsság …………………nyugalom dicsekvés. a méh. újabb támaszt nyújtva számunkra. A fizikai síkon a lélek tükrének. Végsõ elkeseredésben a kamilla vigasztaló üzenetet hoz. de nemcsak fizikai értelemben enged újra látnunk. és ez hat a pipacs és a búzavirág erejében is más princípiumok mellett. ekcémát. az ökologikus gazdálkodás és építés összefüggései kerülnek terítékre. túlérzékenység …………… ellazulás önteltség. vagyis a vér tisztasága. virága fonalkássá válik és zöldaranyban csillog a legforróbb. amikor egyetlen agyféltekével. Megnyugtat a rossz hírek kiváltotta stressz és félelem ellenében. A betegség a lelki feladatainktól történõ eltérés jelzése. ezért rohan a káosz felé. a szemnek a tisztítója és gyógyítója.és mellékvese-gondokat okoz és közvetve az õket szabályozó adrenalin termelésének zavarait. hencegés ………………………… szelídség sovinizmus ………………………………… komolyság sértõdékenység. milyen területen õröljük magunkat fölöslegesen. gyakorlati bemutatókkal. és ezen a tengelyen hat lefelé. A kamilla a Nap õsprincípiumának uralma alatt áll. görcsoldó gyulladásgátló. levegõhöz és új távlatokhoz jutni. hajat.A materialista ember e kettõsség elõl akar elzárkózni. A kamillavirág barlangjában lakó tündér kiszabadulva minden enyészettel. Gyönyörû látvány egymás mellett a bíborvörös. Amit a fizikai síkon a vér jelent. A növényvilág a következõ évek kozmikus rendjében újabb üzenetekkel és szelíd ajánlkozással fog elénk állni. hogy nem vagyunk magunkra hagyatva és biztosít küldetésünk értelmérõl. Minden ember számára szent jelzés a saját betegsége. gyakran számolnak be egy lágy és érzéki. Az eseményen a hármashatár menti kistérség lehetõségei. az idõ és a karma mesterének jelenlétét jelzi a földi világban. a nem egészen száz éve még sorozatban faragott koronás Boldogasszony-szobrokon. a lapis lazuli színe. vagyis evilági létünk szellemi rezgésével közelíthetjük meg.A piros nagyasszony elixírjével kezelhetõ állapotok és a várható eredmény: gõg. Az összes többi virágé halványsárga vagy narancsszínû. Az anyagi. hogyan tud önmagán segíteni. Tudtunkra adja. (Virágának lepárlásakor kék színû esszenciát kapunk. pusztulással. Ez a három növényi lét segíthet bennünket gondolkodásunk minõségének felemelésében. az a szellemi síkon a tudat. nem engedve magunkra zúdulni a perverz és parazita információáradatot. görcsös megbetegededéseinél. A piros nagyasszony azt láttatja meg. Ketten a búzaföldek szélén találkoznak. A kamilla a hagyományos orvoslásban gyógyítja a szemet. köhögés ……lemondás az elsõségre törekvésrõl magas vérnyomás ………………a légutak megtisztulása álmatlanság ………………………………nyugodt alvás A pipacs és a búzavirág kettõsében a pipacs maga az esztétika. Az egyensúly eredménye a jó közérzet.önhittség ……………összhang a környezettel asztma. A kamilla szélsõséges érzelmi reakciókat mutató gyermekek problémáink kezelésére és nagy idegi megterhelést jelentõ élethelyzetek feszültségeinek oldására is kész. ami vigaszt és erõt nyújt. gyengéd altató hatása van stb. egymással kivételes szellemi viszonyban álló növény virága. hogy a megbolondult világban talpon tudjunk maradni.

korszerkezet. és kiváltképp a tarvágásos technológia következtében erdeink nagy része szintén jelentõs sérülést szenvedett fajlista. a Szent István Egyetem Kertészeti Karának Rovartani Intézete. egészséges állapot elérésének elõsegítésére. A maradék (fõleg erdõként nyilvántartott) területen a vágásos üzemmód. valamint az erdõéltetésre. erejükkel. Hálózatunk jelenlegi területei között szerepel természetközeli állapotú szurdokerdõ a Keszthelyi-hegységben. Az Egyesületnek tagja lehet. tudásukkal. hanem társ •Az ember csak a természetet gazdagítva gazdagodhat. vagy az egyoldalú túlhasználat következtében biodiverzitása lecsökkent. az áradásokat haszonra fordító. Célunk az ország különbözõ pontjain élõ. Kutatási-természetvédelmi programunkban együttmûködõ partnereink: a Pro Silva Hungaria. önkormányzatok csatlakozása várható. védelme és elõsegítése folyik. s e folyamat ma is tart. az élõvilág létfeltételét biztosító rendeltetésének csak részben és egyre csökkenõ mértékben tud eleget tenni. Várjuk mindazon magánszemélyek.. Az ELTE Növényélettani Intézete. Az emiatt küszöbön álló ökológiai katasztrófa csak úgy kerülhetõ el. iskolák és intézmények jelentkezését. hogy szerte az országban minél több területen kezdõdjenek hasonló jellegû munkák. elõsegítsük újabb együttmûködõ rendszerek kialakítását. mutatva a lehetõségét és szükségét a természet-regenerálódás (természetes újraerdõsülés) megindulásának. szervezetek. A ma már több százezer hektárra rúgó parlagterület nagysága folyamatosan növekszik. Ma országos hálózattá szervezõdve biztosítunk jogi keretet az ország különbözõ pontjain természet-rehabilitációval foglalkozó magánszemélyeknek és közösségeknek. a NYME Erdõmérnöki Kar Növénytani és Termõhelyismeret-tani Intézete. A közeljövõben újabb területkezelõk és földtulajdonosok. és mára erodálódott területeken egyre gazdaságtalanabbá válik a termelés. A munkák fõként a már hiányzó sokféle genetikai információ (szaporítóanyag) területre juttatásával segítik elõ a Természet regenerációját. önfenntartó – és önszabályozó képességgel rendelkezõ erdõk borítsák. egyetemi oktatók és kutatók részvételével jött létre. talaj tekintetében. szántó állapotból elindított erdõ-rehabilitációs. Dózsa György út 14. A mezõgazdasági termelésre kijelölt. Bodrogközi önkormányzatok bevonásával megalakult a BOKARTISZ (Bodrog-Karcsa-Tisza) kht. aki az alábbi két alapelvvel egyetért: •A természet nem forrás. ahol kiöregedõ exóta faültetvények természetes erdõvé alakulását segítjük elõ (tarvágás nélkül) Alcsútdobozon. 1996-tól kezdõdõen az ország különbözõ területein kísérletet indítottunk a Természet saját törvényei szerint történõ gyógyulásának.PALOCSA EGYESÜLET Országos Természet-rehabilitációs Hálózat A PALOCSA EGYESÜLET BEMUTATÁSA A Palocsa Egyesület a folyók természetével nem ellenkezõ. pénzükkel vagy érdeklõdésükkel – részt kívánnak venni egészséges környezetünk helyreállításának munkájában. vállalkozást. hogy a Föld felszínét a lehetséges legnagyobb területen ismét stabil. melynek feladata a továbbiakban a természettel együttmûködõ ártéri gazdálkodás modern. és el szeretnénk érni. Kastélykert 10. hogy ha az ôrült divathóbortok és a pusztítás szelleme futótûzként terjedhet. hogy saját kutatási eredményeinkre támaszkodva bemutassuk a természettel való együttmûködés gyakorlati példáit. illetve Gödöllõi Agrártudományi Karának Állattani Intézete. melynek tagjai átlátva a jelenlegi helyzet tarthatatlanságát. az ország és a Föld jövôjéért aggódó embereket. Telefon: (30)231-32-30 10 . E munka elvi alátámasztására rendelkezésünkre állnak a szukcessziós lépcsõk törvényszerûségeivel kapcsolatos ismeretek. idejükkel. E munkába szeretnénk bevonni minden olyan szervezetet. önkormányzatot. 2001. Vízgazdálkodási Intézete. valamint szakemberek az Erdészeti Tudományos Intézetbõl és az Állami Erdészeti Szolgálattól. jelenlegi körülmények között alkalmazható formájának megtervezése. a természet érdekében tevékenykedõ emberek és közösségek összefogásán túlmenõen. A Föld természetes növénytakarójának túlnyomó része néhány évszázad alatt áldozatává vált az emberiség növekvõ területigényének. az erdõ gyógyítására szervezõdött erdõtulajdonosok. Levélcím: 8087 Alcsútdoboz. akik készek részt venni az Egyesület munkájában Az Egyesület címe: 3957 Zalkod. közösséget. akik – területükkel. az ép. újraerdõsülõ területek Gyõr-Moson-Sopron Megyében és a Bodrogközben. Szeretnénk minél szélesebb körben továbbadni a természet-rehabilitáció eddigi eredményeit. s majd a megfelelõ hatóságok. a Magyar Környezetgazdálkodási Kutató. ha e végzetes folyamatot megfékezve arra törekszünk. A Palocsa-területeken a szukcessziós folyamatok (a természetes rendszerek önszervezésének) kutatása. akkor az értelmes gondolat és építô szándék is megtalálhatja azokat a nyitott gondolkodású. részt kívánnak venni e munkában. Magyarország területén az elmúlt évszázadok során az erdõk és egyéb természetes élõrendszerek 80%-a megsemmisült illetve nagy mértékben sérült. tavaszán Egyesületünk közremûködésével. a természeteshez a lehetõ legközelebb álló. intézmények és szakemberek bevonásával a vízmegtartó vízrendezési munkálatok megkezdésének koordinálása. Hisszük. megszervezése. s így a Természettel együttmûködõ folyógazdálkodás lehetõségeit kutató csoport. illetve megindításának. valamint olyan területek. E természet-rehabilitációs tevékenység lehetõséget teremt az élõrendszerek önregeneráló törekvésének érvényre jutására. évszázadok alatt kopárrá vált 670 ha-os bükkalji terület.

ehhez kérjük ezúton segítségedet. politikai lehetõségekhez alkalmazkodva a kivitelezés idõbeli kompromisszumait megkötni. valamint az árvíz idején a gáton dolgozó sokezer ember és gép megfeszített. értékelést a táborral kapcsolatban! Természetesen mielõbbi választ várunk. A természetes rendszerek élô rendszerek. A legtöbb. 1024 Bp. Próbálj egy listát írni. folyóvizek vízfeleslegének humuszban (szivacshatás). Milyen elõadások voltak a táborban? Készült-e róluk felvétel. illetve válaszolj az alábbi kérdésekre: 1. kérjük. mégis az integrált ártéri gazdálkodásra való áttérés gazdasági okokból is csak szakaszosan képzelhetõ el. a táborral kapcsolatos információra. vagy telefonját is! 6. Jelenleg is a gát. és körfolyamat-rendszerû mozgatására. Az önszabályozó rendszerek tulajdonsága. Árvíz ellen gáttal védekezni nem lehet. Milyen épület(ek). vagy épület szerint) 2. mely az antropogén hatások miatt tûrõképességének határán mûködik. hol található? 4. Köszönettel Salamin Ferenc (30-914 9728) Tusnádi Zsolt (20-448 3474) Álmosdi Árpád (30-968 9285) Király Zoltán (353-0491) Cseh Kálmán (30-242 1097) Szerkesztõség: AXIS Kft. sport. a várható idõjárási és csapadékviszonyok. kirándulás. A kibernetikai rendszerek meghibásodásának elsõ jele a rendszer „lengése”. kérjük. hogy írd meg pontos címed és telefonszámod. fotóra. rajz. A világszerte megszaporodó és erõsödõ természeti katasztrófák a Bioszféra lengésének következményei. játékok. Már most erõfeszítéseket kell tenni az országban meglévõ vagy ide érkezõ édesvíz megõrzésére. jogi. de ezen túl is szívesen fogadunk minden ötletet. (anekdoták. század stratégiai nyersanyaga az édesvíz. az elõadások és a fontosabb események dokumentálásával a tábor egész történetét bemutatja a váci építkezésektõl napjainkig. kocsmázás. akik szintén megfordultak a táborban. önszabályozó. céljainknak megfelelõen átalakítani. a tervek. amit tehetünk. és ezért már középtávon sem tartható fenn. veszélyes.) 5. hogy kik vettek még részt rajtad kívül a táborban! Akiét tudod. add meg a címét. 11 . A XXI. Ezért fontos az ember és a természet együttmûködése. Ideig-óráig lehet törvényeik ellenében tenni. Mely tábor(ok)ban vettél részt? (évszám. kettõs vízrendszerek kialakítására. 5/a. Az ártéri gazdálkodás lehetséges helyét nem a közigazgatási határok. majd a késõbbi mûködtetés elképzelhetetlen.A FOLYÓGAZDÁLKODÁSRÓL Az egész Bioszféra egyetlen önszervezett. hogy kutatjuk a természet önszabályozó mechanizmusainak törvényszerûségeit. légy szíves juttasd el hozzájuk is ezt a levelet. iszapfoci. a már meglévô kezdeményezések összefogását. növényzetben (ártéri erdõk). Mindenféle. Milyen más események voltak? (ünnepek. mielõbbi létrejöttét segíteni és mûködtettetni olyan alapítvánnyal. mert segítségük nélkül a kivitelezés. Margit krt. mûködési törvényeik önkényesen nem változtathatók meg. hanem a folyó. aki már most is ezt próbálja csinálni. (bányamûvelések karsztvíz kitermelésének minimalizálására. a tulajdonviszonyok és az aranykoronák jelölik ki. történetek. csapadékvíz és szennyvíz elkülönített kezelésére. civil szervezeteket és elkötelezett magánszemélyeket. Egyéb emlékezetes dolgok. összefüggõ egységrendszer.hu Kérjük. preferenciáit. rajzra. újragondolni és ezután kell a gazdasági. vagy egyéb relikvia. az élõ rendszereket forrásként kezelve. beleértve a Londonban épült két házikót is. és a lehetô legtöbb területen segítjük a regenerációs folyamatokat. Meg kell kezdeni a bioszféra céljait is kiszolgáló. Elsõsorban egy mintaterületet kell kijelölni. bemutatását és népszerûsítését. hogy ha kapcsolatban vagy olyan emberekkel. sõt önpusztító is az ilyen tevékenység. társasággal vagy egyesülettel. A jelenlegi gazdaság a természetet korlátlan forrásként kezeli. emlékre szükségünk van. Milyen a táborral kapcsolatos hazai. amely a Visegrádi Építész-táborokról szól. vagy valamilyen összefoglaló? Ha igen. stb. alkotások születtek a táborban? (ha lehet évszámmal) 3. vagy külföldi publikációkról tudsz? 8. tisztított szennyvíz ipari vízként való újrahasznosítására). Ha van idõd és kedved. tájgazdálkodási tervezést a domborzati viszonyok. talajadottságok és a meglévõ növényzet szukcessziós állapota alapján kell elvégezni. hogy védekeznek a külsõ beavatkozás ellen. írj néhány soros – vagy hosszabb – visszaemlékezést. körfolyamat-rendszerû társadalmi és gazdasági struktúrák kialakítását. VISEGRÁDI ÉPÍTÉSZTÁBOROK 1981-2001 Kedves Barátunk! Szeretnénk összeállítani egy kiadványt. legfeljebb megsérteni vagy elpusztítani tudjuk ôket. tavakban és tározókban való megtartására. Mi tehát a teendõ? Az ökológiai. hogy legyen mibõl válogatni. Kérjük. tárgyak. dotációs módozatait megállapítani és jogi lehetõségeit megteremteni. Bár az egész folyóvölgy tervezési szinten egységrendszerként kezelendõ. Telefon: 06-1-315 1971 e-mail: visegraditabor@freemail. Az album a megépült mûvek. de az anyaggyûjtést 2001. Az önszabályozó mûködés kibernetikai jellegû. de hosszabb távon biztos gazdaságtalan. költséges együttmûködése védi meg az árteret az árvíztõl. válaszolj a mellékelt kérdéssorra. mellékeld! Az elküldött anyagokat visszajuttatjuk. október 15-ig szeretnénk lezárni. Az árterek által érintett településeken meg kell keresni az együttmûködésre hajlandó önkormányzatokat. Jelenleg az anyaggyûjtés fázisában vagyunk. legendák) 7. Nagyon fontos. Ha van a birtokodban fotó. jó tanácsot – alkalmasint támogatást – a kiadványhoz.

Az egyiptomi mûvészet és tárgykultúra ezoterikus arányrendszerének létezésére már Platón is tett utalásokat. 1919 novemberétôl kezdve rövid ideig folyóiratot is adott ki The Diagonal címmel. amelynek tudományát az ókori Egyiptom és Görögország kézmûves termékeinek. hogy ismertesse. és elôadásokon népszerûsítse felismeréseit. hogy ôk síkgeometriai értékek és mennyiségek arányait próbálták megtalálni (egyfajta „statikus szimmetriát”. és még számos görög. megtalálta. s elôsegítse alkalmazását a képzômûvészet és az ipari formatervezés területén. hogy amikor elôször hallott a dinamikus szimmetriáról. amelyet férje Észak-Georgiában alapított. Rövid újságíróskodás után döntött úgy. illetve egyiptomi épület és mûalkotás precíz megmérése után Hambidge úgy érezte. és élete végéig Hambidge hûséges és tevékeny tanítványa és követôje maradt. Ebben az idôben az amerikai festôk egy jelentôs befolyású csoportjára. de támaszt és segítséget jelentett számára híveinek és tanítványainak hûsége és feleségének kitartó szeretete – az asszony Hambidge halála után is folytatta megkezdett munkát abban a mûvészközösségben. akinek támogatásával Európába utazott. Jay Hambidge 1867-ben. Hambidge Dynamic Symmetry (1917) címû tanulmányában hozta nyilvánosságra erdményeit. A korábbi kutatók kudarcának az volt az oka. olyan érzése volt. Armfield csatlakozott ezekhez a mûvészekhez.Mayananda (Maxwell Armfield) AZ ODAÁT CSODÁJA JOHN MICHELL MAXWELL ARMFIELD ÉS A DINAMIKUS SZIMMETRIA A neves geomantiai kutató (magyarul Atlantisz öröksége címmel jelent meg könyve) szoros kapcsolatot tartott fenn Armfielddel. hogy ellenôrizhesse a görög tárgyak mintái és arányai mögött rejtôzô matematikai titkokkal kapcsolatos elméletét. amíg New Yorkban lakott. Kanadában született. népszerûsítse a dinamikus szimmetriát. szorgalmasan látogatta Jay Hambidge professzor elôadásait az arányok rendszerérôl. A Parthenon. A szegénység és bírálóinak konok kíméletlensége olykor az elkeseredés szélére sodorták. Maxwell Armfield gyakran említette. 1900-ban akadt egy pártfogója. holott a titok a térgörbék szerkesztésekor alkalmazott dinamikus arányokban rejtôzik. ahogy Hambidge nevezte). Hambidge-t 1924-ben. hogy inkább a m ûvészi pályára lép. az elôadói emelvényen érte a hirtelen halál. mintha 12 . Ez idôszak felében. többek közt George Bellowsra és Robert Henrire is erôsen hatott Hambidge elmélete. Minden percét a téma tanulmányozásának szentelte. s azok mûvészeti hasznosságáról – a dinamikus szimmetriáról. illetve annak. de a titok kitapintására és megismerésére irányuló próbálkozások rendre kudarcot vallottak. A geométer címû képét alább közöljük. Maxwell Armfield 1915 és 1922 között – vagyis hét éven át – Amerikában élt. hogy megírja. s ezt három év múlva követte a görög vázák arányrendszerérôl írt kötet. amit keresett. képzômûvészetének és építészetének tanulmányozása során saját maga dolgozta ki. akinek róla készült.

és az egymást követô számok négyzetgyökeinek arányai: ezek közül az utolsó a közismert aranymetszés. különösen azokkal a szimbolikus és mitologikus témákkal párosulva. de idôközben teljesen elfelejtette. valamint a Hambidge által ezzel összefüggésbe hozott elméletek megismerése. és kijelentette. Munkájának értéke csakis eredményei alapján vizsgálható. amelyek Maxwell Armfield éppoly „eredetiek”. egzaktabb lenne is. mint amilyeneket magától gondolt volna ki. hogy ez a vezérfonal ártalmasan hat majd a stílusára. hogy ezek az arányok az egyiptomiak és a görögök korának leáldoztával feledésbe mentek. mind a m ûvészi tevékenység nemesedését erdményezi. de ezzel a módszerrel legalább azt elérhetjük. ahol a dinamikus szimmetria alkalmazását oktatták. Armfield. gondolkodásmódjukra és mûvészi teljesítményükre is jótékonyan hatott a dinamikus szimmetria módszere. Voltaképpen az egység. A dinamikus szimmetria tárgyában tartott elôadásai és a legkülönbözôbb mûvészeti folyóiratokban közölt. Az ezoterikus forrásokból merítô reneszánsz építészek terveikben egyesítették a zenei és a dinamikus arányokat. alkotó személyiség. hamarosan észre fogja venni. mind pedig elôadásain vagy beszélgetések során gyakran adott kifejezést a kor modern mûvészi áramlataitól való viszolygásának. s ha a mai m ûvészek és kézmûvesek ismét megvalósítják munkájukban az ôsi dinamikus arányokat. hogy a mûvészi függetlenség és egyéni géniusz megnyilvánulása és érvényesülése csorbát szenved. 1946-ban megjelent könyvében. hogy nem lesz olyan randa az a fül. tulajdonképpen Hambidge bírálóit gúnyolta ki. akiket hidegen hagyott a dolog. 1969) olvashatók. Ám ha az arányok ôsi kánonja ismertebb. hogy a dinamikus szimmetria alkalmazása új erôt és biztonságot ad festészeti kompozícióinak. hogy szemléletükre. amilyenekrôl korábban nem is álmodott. a látszatokat másolja. Mindketten mélyen megvetették a mûvészetben a „személyiség kultuszát”. de a természeten kell alapulnia. hanem felidéz. amit valaha tudott. Így fejezte ki magát: A koca fülébôl semmiképpen sem lehet selyemerszényt csinálni. Egymással összefüggô arányok soráról van szó. érdekességet kölcsönözne mûveinek. s ezeket az arányokat Hambidge dinamikusnak nevezte. A dinamikus szimmetria Hambidge-féle történelmi értelmezését néhány tekintetben megkérdôjelezte Armfield. hogy rögzíti a forrongó létezés kaotikus és értelmetlen felszínének jelenségeit. s a belôlük keletkezô szépség származik. hasonló témájú tanulmányai egybegyûjtve a Tempera Art Today címû. jelentéstartalma pedig kidolgozottabb. olyan szabadságra és tervezôi képességekre tesz szert.olyasmi derengene fel elméjében. használata elterjedtebb. jelentôsen emelkedett az általános szakmai színvonal. hogy a szabad szellem a száraz formulákkal nemigen tud mit kezdeni. széplelkû rabszolga. Nyilvánvaló. mert fellelhetôk a természetes növekedési folyamatokban is. könnyedén találnak utat az elméjébe onnan. bár alkalmazása még így is világosabbá tenné azt a maszatot. Úgy találta. Hambidge idejében úgy tartották. hogy a hagyomány nem t ûnt el nyomtalanul. s eképpen valamelyes értelmet. Akadnak olyanok is. mely szerint a harmónia és az arányok ismerete az emberi szellem természetes adottsága. mint kifinomult. szürke realitás. Úgy gondolta. A Hambidge-féle dinamikus szimmetria-elmélettel szemben gyakran felhozott érvek egyike. amelyekkel a legszívesebben foglalkozott. a mögöttes misztikus filozófiáról való fejtegetései és értelmezései pedig a Mayananda teozofikus álnév alatt kiadott allegorikus geometriai munkájában (The Wonder Beyond. akár az unalmas. mint ahogyan Hambidge feltételezte. hanem képesek egyesíteni a kompozíció különbözô területeit.618. hogy azokban az amerikai m ûvészeti iskolákban. s az is világos. ahonnan minden arányosság. és voltak olyanok is. Van Gogh akár soha ne is létezett volna. aki mind írásban. nem egyéb. legjobban teszi. A geometria tanulmányozása és alkalmazása – Platón szerint – természetszerûen az arányérzék javulását. Ideák. Ettôl az idôtôl kezdve minden munkájában – s minden társánál világosabban és következetesebben – Hambidge rendszerét valósította meg. A dinamikus szimmetria lényege – ahogyan Armfield képeinek megszerkesztésében alkalmazta – igen egyszerû. s nem annak felszínén. Jól megfelelt nekik: Aki azt hiszi. Ha tárgyilagosan és helyesen használja. Az efféle nézetekkel Hambidge és Armfield is dühödten szembeszállt. az ilyen támadások akkor sem érinthetnék elméletének lényegét. hogy éppen az ellenkezôje történik. megfigyelôképességükre. az 1:1. csökkenti lehetôségeit. hogy ezek az „irracionális” számok nem a lineáris mérhetôséget szolgálják. akár a belsô lelkiség formátlan kivetülése vezetett az eredménye. hogy a dinamikus arányok ókori alkalmazása nem korlátozódott Görögországra és Egyiptomra. Ám még ezeknek az érzéketleneknek is hasznukra válhat – vélte Armfield – a dinamikus szimmetria tanulmányozása. Ha azt érzi kötelességének. vagy éppen abban leli örömét. amelyben vergôdik. tehát mind a személyiség. alkotásaik versenyre kelhetnek majd az antik világ mestermûveivel. hanem a mélyén rejtôzô szerkezeten. Hambidge így írt: A mûvészet nem azonos a természettel. osztotta Platón nézetét. ha holmi arányossági törvényeknek kell engedelmeskednie. amelyet Hambidge beemelt kánonjába. amelyet az ember nem megtanul. és – sokkal alapvetôbben – mások is. alkalmazásukra a keresztény korszak már nem is gondolhatott. akik lelki beállítottságuknál fogva éreztek mély vonzódást a természetes tervezési archetípusok emberkéz alkotta tárgyakra való alkalmazásának gondolata iránt. 13 . hogy ami a saját munkásságát illeti. Hambidge sok tanítványa Armfieldhez hasonlóan úgy gondolta. Mint teozófus. ha kipróbálja. akkor ez a módszer nyilvánvalóan nem az ô céljait szolgálja. Az ember csak ezen a módon lehet szabad. és bármilyen módon korlátozza. Amíg csak a természet felszínét. kifejtve.

s nem mások. hiú kísérletébe nem is érdemes belefogni. és ugyanígy áll a dolog egy geometriai tétellel is. Az aritmetikai és geometriai nyelvek szimbolikusak. tisztán egybecsengenek a legmodernebb elképzelésekkel. mert a valóságnak ezek a rétegei sem nem örökkévalók. Jó példa a tékozló fiú bibliai története. mint a képzelgés és az imagináció. és az ô nézôpontjából mindkét platform egyforma. Amit igen fontos megértenünk: a szavak – mint a kommunikáció minden más módja – ki vannak téve a tudatosság különbözõ állapotainak. a másik pedig a gnózis szintjére támaszkodik. amely – a legtöbb példabeszédhez hasonlóan – a legalacsonyabb tudati szinten is megérthetô. amelyet ma már csak töredékes. és feltehetõen õsidõk óta használatos. stb. csak kevesen ismerték e homályos mesterség fortélyait. hogy e nehézség áthidalása érdekében fokozatosan kidolgozták a szimbolikus nyelvet. de a tartalom változatlan. Mert ahogyan „nincs magasabbrendû vallás. hogy megalkosson egy ilyen. hogy a Spirituális. s ennek megfelelõen még az emlékezés mûvészetét gyakorolták. Nyilvánvaló. A görög szónak számos értelmezése ismeretes. és bizonyos tekintetben ma sem áll másként a dolog. Ez a felismerés pedig egyenesen vezet bennünket a szimbolizmus elemeinek vizsgálata felé. akár úgy nevezzük: víz. Ahogy a példázatok – például a tékozló fiú történetének – jelentése tágul a jó kis sztori-tól a gnosztikus beavatások legfinomabb mozzanataiig. ezoterikus jelentése felõl közelítve olvassuk el. a legkülönbözõbb módokon értelmezhetõ. mert egyik lába – vagy pólusa – a Tudatlanság állapotára. Kétségtelen. amely bármely nyelvet képes – többékevésbé rejtett módon – felhasználni a saját céljaira. s ez természetesen bármely szinten elképzelhetô. akár úgy.MAYANANDA AZ ODAÁT CSODÁJA (részletek) Gyakran és sokan mondták. Ugyanez okból nem kétséges. hogy mi a fontos és mi a való – ennélfogva az Igazság csak intuitív módon megismerhetõ és csak szimbolikusan megragadható. Az írás. ha a szóban forgó dolgok valóban lényegesek. ha a kusza korszakok során rárakódott zûrzavaros jelentésektõl megtisztítva. és különösképpen az ezoterikus témák írásos megfogalmazása már igen régóta ismert. látszólag ellentmondásos. pszichikai vagy szellemi alapokon nyugvó nyelvet. az okkult dolgok tudását egyedül a beszéd útján adták át egymásnak az emberek. méghozzá az egyik legátfogóbb és legnagyobb fontosságú szimbólum. és különféle megnyilvánulási formáinak kifejezését szolgálja Ennek pedig teljességgel érthetô és racionális oka van. Az emberiség számos kísérletet tett. És mert könyvünk tárgya. s a fennmaradt okkult írásos emlékek bizonyos mértékig és értelemben kivétel nélkül szimbolikusak. auditív. s a fogalmak és körülmények megváltozását nem vészelheti át. A szóhasználat. és minden szimbolikus nyelv hasonló abban a tekintetben. nincs mindenki számára hozzáférhetõ vallás. A gyakorlatban ez a módszer akkor eredményes. és mindenfajta részességnek felette áll. a legfôbb cél pedig az Egyetlen Lényeg. gyakran visszaélnek vele. mielôtt jelentésének feltérképezéséhez hozzáfogunk. Módszerek ezek. Az allegória jelentése tekintetében a fogalmak hasonlóságára építkezik. amit itt bemutatunk. hogy bármit is leírjanak. s könnyedén megértik azok. Az õsi dilemma ilyetén megoldása egészen egyszerû. A Számok a rendezett folyamatok megragadásának alapjául szol- 14 . sem pedig nem egyetemesek. s ez fordítva is igaz: ami valóban univerzális és örök. amelyet történetesen szimbolizmusnak neveztek el. amandorla egy szimbólum. akik megtanulták a nyelvét – ugyanúgy. az része az Egyetlen Lényegnek is. sôt lealacsonyítják. hogy itt egy. a legmagasabb rendû tudat pedig felismeri benne a Beavatás Útjának bonyolult árnyalatait. hogy az ókori Látók alkalmatlannak és használhatatlannak találták õket céljaik megvalósítására. minthogy egytôl egyig csak emberi fogalmak arról. s azok módosulásának megfelelõen bekövetkezõ változásnak. Szimbolizmus. használati módok a különbözô (vizuális. Az idõ és a tér csak a Számok nyelvét és a Geometria nyelvét nem torzítja el könnyedén. hogy amikor az írás még obskurus és titokzatos dolognak számított. ezek segítségével foghatunk fel a felszínen nem látható jelentéstartalmakat. amelyek azonban bizonyos mértékig a tudatosság legkülönbözôbb szintjein állók számára is nyilvánvalók. Egyedül a szimbolizmus alkalmas erre a célra. de próbálkozásai egyre-másra eredményteleneknek bizonyultak. vagy akár csak tartalmazná is az Igazságot. Lényegébôl fakadóan efemer természetû. következésképpen az egyetlen létezô kulcs a változó határok és helyek. mint valamiféle „jó kis sztori”. Nem lehet vitás tehát. a Transzcendens vagy a Gnosztikus közönséges szavakra való lefordításának értelmetlen. Egy példabeszéd bármely vallás összefüggésrendszerében felhasználható. hogy szilárd talaj – mint az Apokalipszis Angyalának esetében. mint az ember által kitalált és kimunkált eszközök. a nyelvnél magasabb rendû módszerrel állunk szemben. és a tanulónak adott végsõ tanács – vagy búcsúintelem – hogy hallgasson tudásáról. a szimbólumnak a legmagasabb tudatosságunkhoz kell szólania. a tudatosság evolúciójának problémájához. mint valamely más nyelvrõl való fordításokat. s a történet mindkét jelentésréteget ugyanazokkal a szavakkal beszéli el. és csaknem értelmetlen formában ismerünk. hiszen semmi más nem lehet univerzális és örök. a megfogalmazás korról korra. amelyek közül egyiknek sincs a legtávolibb köze sem annak mély és lényegi jelentôségéhez. más-más nyelvet beszélô emberek számára is megérthetôk. mint az Ószövetség legkorábbi részleteit. hogy a legkülönbözôbb országokban és korokban élô. Eképpen hát bármi mélyen rejtôzik is a látszat szerint. innen egyes Látókvonakodása attól. mert az Igazság Kifejezõje. Nem azonos értelmû például az allegóriával – e kettô éppúgy különbözik egymástól. elengedhetetlen. fizikai. amely kizárólagosan birtokolná. amelynek megidézése érdekében mindent és bármit a szolgálatába von. mint az igazság”. s jelentésének megértéséhez elengedhetetlen a használt fogalmak közös ismerete és az értelmezésükben való megállapodás. plasztikus. mert természetükben semmi sem abszolút. A történelem elõtti legenda. hogy világosan megfogalmazzuk a kérdéseket. noha magában egyesít minden lehetséges részességet. Ez a nyelv. amennyiben ezek transzformálhatók. úgy növekszik a mandorla értelme a legegyszerûbb geometriai alakzatból a legmélyebb emberi minôségek ködös távlataiba. idõrõl idõre változik. csupán az Egyetlen Lényeg. mert ez a tisztán és alapjaiban okkult nyelv csakis az Igazság.) terminológiák megértéséhez.

amelyen legfontosabb szimbólumaink alapszanak. Tudatos lényünk jelenleg egy háromdimenziós világban egzisztál. hogy „megmérjük a Földet”. asztronómiai és ontológiai üzenete tökéletesen érthetõ a mai ember számára is. tökéletesen téves és alaptalan szemléletet takar.gálnak. mint egy roppant napóra. hogy – feltéve. õsanyag – jelentésével használt matéria. de a mentális szint fölött csak azok érthetik meg. ez azonban – minthogy a mandorlának a halakhoz az égvilágon semmi köze sincs – pusztán alkalmi megjelölés. noha ebben az értelemben ma már nincs konkrét haszna. e kettõ együttesen alkotja azt a duális eszközt. a hétköznapi ember számára elvesztik fontosságukat és érdekességüket. tömör és folyamatos – stb. ám a modern fizika tudománya épp ennek ellenkezõjét bizonyította be. E néhány fogalom tisztázásával támadt némi esélyünk arra. hogy nem a nem mindenki által ismert verbális nyelvet. auditív vagy taktilis nyelveket beszél – mindenütt és minden korban használható. stb. hogy a piramist ki. amely többé-kevésbé ismerôs kifejezéseket új módon alkalmaz. amelyek között létrejöhet a függetlenség. Amikor nagy nehézkesen végül sikerül háromdimenziós fogalmakkal kifejezni ezeket a felfedezéseket. Éppen ez az oka annak. hogy az ember eredendõen androgyn. – létezõt. hogy explicit megnyilvánulásainak mindegyike és bármelyike szükségkép pen hordozza ugyanazt a jelleget. ám végtelenül szerteágazó – vagy szerteágaztatható. s ebbõl következik. hogy önmagát kifejezze. 15 . az intellektuális személyiség szükségesnek érzi. Még „gyakorlati” szinten is megérthetõ. amely csupán a csalárdság egyik eszköze. Az eredeti – elsõdleges anyag. az önállóság és a nyugalom – a Lappangás állapota. Ebbõl a nézõpontból vizsgálva az elektromosság. Ez az elgondolás vezet el egy keleti koncepcióhoz. közönséges nyelv a rejtett és okkult dolgok megragadására nem használható. e felfogásban benne rejlik az a dualizmus is. és bármely szinten való tevékenységét jelenti. Spirális Lépcsõnek. örök táncukat. hogy visszatérjünk az akasha. a gravitáció. amely egy. mint a kettõs gondolkodás. Arany Láncnak. amelynek – nézôpontunktól függetlenül – valós és mérhetô hosszúsága. látszólag üres tér. hogyan és miért építette – homályos és feltérképezetlen a puszta fizikai létezése is. a Hal Mandorlájának neveztek. mert a tudatosság alacsonyabb rétegeinek megjelenítésére. akik képesek olvasni a szimbólumokban. a velük való bánásra kialakított. Megteremthetõk azok a feltételek. amelyet végsõ soron Lappangásnak és Cselekvésnek tekinthetünk. amely azonban tartalmazza annak lehetõségét. Az arany jelzõ minden esetben az általa képviselt hallatlan jelentõségre és értékre vonatkozik. éppígy nevezhetnék Arany Lépcsõnek. Ha egy Einstein a tudatosság negyedik szintjén kezdi a gondolkodást. A fizikai és materiális szavakat eddig meglehetõs pongyolasággal használtuk – ez így nem mehet tovább. androgyn egész. ez pedig a Brahmanvagy Mindenaz-Egyben. hogy cselekedjen. akár annak a nyelvnek jelentôségét. ûr. Ez a felismerés arra késztet bennünket. A Hajnal Nyelvé-nek (amelyben a sötétség és világosság is benne foglaltatik). szélessége és mélysége van. Tökéletes példája a yantrikus szimbólumoknak. És itt következnek a szükséges utolsó definíciók. amit valójában érzékelni és értelmezni képes. akkor azt is el kell ismernünk. vagy bármely más. Arra is magyarázatot ad. a vetés idejét. amelyet a Középkorban Vesica Piscis-nek. amely abszolút mértékben konkrét. a Geometria pedig lehetõvé teszi. Arany Virágnak. hisz nem más. világmindenségünk a szokásosan neki tulajdonított jellegek egyikével sem rendelkezik. egyszerûen csak ki kell találnia egy intellektuális nyelvet. mint roppant. A fentebb szereplõ fizikai szó tehát. amelyet az energia használ fel az ideák megformálásának céljaira. a Parnasszusra vezetõ Grádicsnak és még ezernyi más dolognak is. s ez az. hogy közölhesse felfedezéseit a háromdimenziós tudattal – és csak igen kevés kollégája képes megérteni akár felismeréseinek. A szimbolikus nyelv egészen más. vagy Kettõs Nyelv-nek – mindenesetre egészen mást jelent. s ez az alapja annak a platóni koncepciónak. dolog koncepcióját tartalmazza. rögzített. Ha ezt elfogadjuk. mikor. hasonló erõ éppoly materiális. amelyben a differenciált energia parányi csomócskái járják felfoghatatlan. akik elérték az õ tudatosságának szintjét. Szükségszerûen ez az alapja a szimbolikus nyelvnek is. amelyet éppen az ilyen tények megragadására fej lesztettek ki évezredekkel ezelõtt. amely mutatja az év körforgását. Egy példa: a Kheopsz-piramis matematikai. A fizikai univerzumot úgy szoktuk elképzelni. s amely bármiféle meghatározásban nélkülözhetetlen. prana és purusha-prakriti eredeti keleti terminológiájához. amellyel több-kevesebb eredménnyel képes megosztani gondolatait azokkal a kevesekkel. hogy valami további jelentést tételezzen fel amögött. hogy miért nevezik ezt a nyelvet Egy Ajak-nak. amely egy szilárd. materiális szó ugyanakkor inkább az univerzális energia minden. mint egy szék – voltaképpen ezek alkotják a szék leglényegét. vagyis olyanban. Ezek a fogalmak nemcsak a kérdéses szubsztanciák valódi természetének megragadását jelzik. A valóságban nem más. amit mi szilárd anyagként érzékelünk. voltaképpen azt az alaktalan szubsztanciát. hogy oly sok fantasztikus feltevés született a piramis „igazi” jelentésével kapcsolatban. a Lappangás és Cselekvés állapotát önmagában elkülöníthetetlenül egyesítõ. amelyet kidolgozott. Magasabb tudatosságunk kevesli ezeket a kiterjedéseket. Részben tehát azért jött létre a szimbolizmus. mint meghatározható helyzetû. Einsteinnek például ki kellett dolgoznia egy nyelvet. A keveseken kívül senki nem tudja. hogy felderítsük egy geometriai kifejezés jelentését. Minden tudatossági szinten tökéletesen megérthetõ. A Mandorla és szerkesztése – AB a szembenálló körök közös sugara. hanem általános jelrendszert alkalmazó vizuális.

A mandorlát – mint már korábban is utaltunk rá – több formula is alkalmasan szimbolizálja. következésképpen mindeme aspektusok fontossága nem külön-külön keresendô. hátráltatja a valódi cselekvést. minthogy ez az együvé tartozás a misztikus vagy okkult közlési rendszerek természete. és látszólag a kereszténység titokzatos eszköztárának elemeként – Európában is alkalmazni kezdték ezt a halhatatlan arányábrázolatot. vagy ennél jelentôsen több létezik. szavakkal nem.és jelentésrétegben megfelelô. az Állatöv évkezdô jegyével hozták összefüggésbe. a kerülettôl a Középpont felé. helyesbítse a hibás fogalmakat. A szimbólum sokféle vonatkozása közül elôzetes kirándulásként vegyük szemügyre a jól ismert Kört. és a Kos csillagkép – Isten báránya – jelképezte. s e létezô dolgokat úgy tekintették. legkivált pedig a Kehely és a Lépcsô jelképei. amelyben megcsillan a Végtelen Egy valamely aspektusa. természetesen abból a ténybôl következôen született. Az egyes részességek. Ha úgy tekintjük a Középpontot. Azt szokták mondani. Ha a szimbolikus megközelítést megértjük. Az atombomba az egyik közvetlen következménye annak. A szimbólumok esetében pontosan ugyanez a folyamat megy végbe. és érvényre juttassa a Lényeg valódi mivoltát. a kereszténység. vagy csak igen-igen nehézkesen és fogyatékosan kifejezhetõ végsõ. amely elnevezés – mint látni fogjuk – minden gondolati. amelyet a korai kereszténység átvett. mert mindegyik csak egy bizonyos cél szolgálatában áll. de azt is. voltaképpen egy. Ez mindvégig megmarad. és minél távolabb vannak a középponttól. ami valamelyest hozzájárulna az elôzô korral kapcsolatos tévedések helyesbítéséhez. a fogalom elgondolkodtató módon kapcsolja az alakzat egyiptomi örökséget hordozó geometriai arányosságainak jelentését a gnosztikus görög Khrisztosz (a Felkent) szóhoz. a Gráléval. a párhuzam azonban tisztán szimbolikus. de lehetséges. következésképp kifejezô tevékenységének. s a Középpontba érve nemcsak azzal egyesülnek. s ezek mindegyike tartalmaz az eredetének valós természetére való utalást. akkor. Az emberiség történelme folyamán feljegyzett látszólagos csodák egyszerûen csak annak jelei. akármely részességgel foglalkozik is. A vallás Vízöntô-vonatkozásai rejtettek maradtak. hogy egyszerûen mandorlának nevezzük. amely Asszíria és más népek vallásaival állt kapcsolatban. A mandorla alakja szinte kínálja a hal-analógiát. amely a többi aspektusokkal és a Középponttal is természetszerû kapcsolatban áll. az Egyetemes Bölcsesség közérthetô megfogalmazása volt. A Szimbolizmus fontos vonása tehát. a Központi Idea felé tartó sugár mentén halad. Görög elnevezése – ahogyan az a görög nyelvû Ószövetségben olvasható – a Szentek Szentje. hogy kulcsformulái valamiképpen összefüggésben állnak a mandorlával. mint bármely idea egyetlen alaptételét. E kijelentés magyarázata az a tény. rész-vonatkozások általában egészen más képet nyújtanak. Ha – ahogy egyébként gyakran megtörtént – a rituális kupának ilyen alakú fedele volt. hogy a Középpontról beszél. s amelyeket a Középpont ereje formál önmaga aspektusaivá. ezért Maitreya Tornyá-nak is szokták nevezni. amint az a római katakombákban talált ábrázolásokon is látható. hogy minden Egész vagy Teljesség kettôs természetû.A mandorla. ellentétben az elôzô nagy korszakkal. A Vesica szó latinul halhólyagot jelent. A hal gondolata. A sorozat utolsó elemét a Bika jegye elôzte meg. a végtelen számú sugár mindegyike egy önálló és sajátságos közelítést képvisel. amikor a tizenharmadik századtól kezdve – a nagy katedrálisok építésével párhuzamosan. nem veszítik el saját individualitásukat. ám minden átalakul. ahol igen sokat írtak „a Létezô Dolgok Középpontjáról”. vagy legalábbis szoros rokoni kapcsolatban áll velük. mindegyik annál különlegesebbnek és egyedülállóbbnak ítéli magát. Ezt a hasonlatot elôszeretettel használták az ókori Kínában. e csodálatos eszköz tanulmányozása hasonló a toronyba vezetõ csigalépcsõ emelkedéséhez. mint sugarakat. vagy Idea számtalan szempontra. s mindezt a Halakkal. egyesül és megváltatik. Minthogy ez a folyamat az Idô és a Tér tartományaiban megy végbe. amennyiben leledzhet a Lappangás és a Cselekvés állapotában. 16 . hogy a tudatlan elme szokatlan hirtelenséggel szembesült a Gnózis hatalmával. olyan egyszeri és megismételhetetlen entitás. hogy világos és koherens. Érintôlegesen megemlíthetjük: miközben a Sugarak egyre jobban megközelítik a Középpontot. A valódi Személyiségnek is ez a szerepe. hiszen szimbolizmusa sok rétegben azonos a az Élet Serlegéével. ezért a szimbolizmus egyik mûködése. amely az adott esetben lehetséges legteljesebb formában nyilvánította meg önmagát. egymással összefüggésben álló szimbólumnak. Közeledésük során egymáshoz is közelednek. és mindinkább képessé válik arra. hogy átformálja. mintha tôrt adnánk egy tudatlan gyermek kezébe. ezek valódi természetének nem ismerete késlelteti. spirituális tényt megjelenítsenek. hogy bármi konkrétummal. amelyek mindenütt jelenvalók. amelyet minden aspektus a saját értelmezésében szemléli és világítja meg. ez a kombináció méltó módon képviselte amandorla jelentését is. Helyénvaló úgy fosztani le a formáról a Halakáthallásokat. hisz a legtöbb hal klasszikus alapformáját mutatja. Hasonló a helyzet a szimbólumok különbözô megközelítési rétegeivel. hogy illetékességi körébe von más módszereket. amelynek semmiféle köze sem volt a mandorlához. amelyek célja. eltérô szempontokat. hogy felfogja és magáévá tegye a többiek által kínált és képviselt. mivel a fizikai világ szintjérõl a gnosztikus életszemlélet világába emel. Az elnevezés a késô Középkorban keletkezett. és a formát egy ideig a hal alakjával azonosította. A mandorla egyike a számos. hogy az okkult tudás felelôtlen terjesztése olyan. E vonatkozások mindegyike azonos abban. Ezekbôl minimálisan Három. amelyek összekötik a Középpontot és a kerületet. de egymással is. ám fokozatosan egyesül a szomszédos Sugarakéval. közlô állapotainak legalacsonyabb száma csakis a Három lehet. aspektusra oszolva mutatkozik. E folyamatban a tudatlanságon kívül semmi sem vész el. s még ma is kísért Spanyolországban. a hajdani Kréta vallási szertartásainak távoli emlékét ôrzô bikaviadalokon. A láthatatlan Jelentés. eredeti funkciójuk pedig. Egy Középpontjából indul ki a végtelen számú sugár. hogy a vallásosság akkor uralkodó aspektusa. A Középpont ebben a tekintetben egy közös eszmeiség minden fontos vonatkozásának egyesült megértésével egylényegû. hogy jelezzék e középponti lényeg hatósugarát – példánkban a kerületet. A közös Lényeget tehát. hogy egy. nemcsak azt fogjuk tapasztalni. amely tehát ôrajta keresztül és általa szemlélhetô. amelyben a héberség vallása volt az uralkodó.

és mindenki által. hogy titokban maradjon minden. amelyben ôneki akkor. Ha az ilyen szellemi állapotban lévô embereket eltölti az a tévhit. A veszélyt pedig nem az jelenti. hogy a Mûvészetben semmi sincs. Testvériség – közvetlen. hogy szabadok. mint hogy nem is létezett soha. hogy mire juthat a kommunizmus – az egyenlôség –. ahogy elõrefelé haladunk.) Ez a szimbólum már hetvenezer évvel azelôtt is létezett. A maghasadás titkát például bölcsen rejtve tartotta az Adeptusok Testvérülete. s eképpen rögtön mozgásba lendül az irigység. akár nem. Amíg a hamis egyenlôség fennáll. a gyengék elnyomása. a mohóság és az önzés. kivéve a már említett módon: mint középpont. hogy újjáformálják önmagukat. Marx is csak egy individuum volt. börtön. Ez az idô már nyugtalanítóan közel van. mert ezek a tudatlansággal mindig is együtt járnak. A mandorla tehát egyike a lényegüket tekintve gyakorlati eszközöknek. Az eredmény teljességgel attól függ. hogy a két kör eredeti szembenállása. akár elfogadja ezt a tényt. Az elsô esetben tehát a mandorla önmaga azonos azzal a hibával. amelyet.” – mert az emberiség számára a menekülés egyetlen esélye az elôrehaladás. hogy teljességükben megragadhatóak lennének. hanem a vegytiszta zsarnokság. hogy az Igazság és annak Törvénye Egy és Oszthatatlan. hogy ezt a kettôs szembenállást átalakítsa egyetlen ábrává. W. hogy a keleti Mesterek tanítványaik legsúlyosabb hibáit használják fel arra. és úgy fest. s ebbôl mindig katasztrófa következik. és Oroszországban bizonyos fokig már létre is jöttek efféle alakzatok. ahogyan azt a kör-hasonlat is szemlélteti. olyanról. még ha a veszedelem teljes nagyságát nem méri is fel. az 1984. aminek titokban kell maradnia. ám a tudatlan szellem nagyon is könnyen megteszi. és folyamatosan fognak kibontakozni. az önbecsülést és az erkölcsöket. végül pedig Tanítónak nevezik. elkülönülése nemcsak része az átalakító folyamatnak. hogy a legjobb úton járunk a rémálom beteljesülése felé. de alkalmazásának sokfélesége és hajlékonysága végtelen. de ez szolgál a mandorla létének alapjául is. hogy az igaz tényeket inadekvát módon alkalmazza. az okkultizmus egyetemein képezték azokat. ami oktatható. amelyek megértésére és kezelésére még korántsem sikerült alkalmassá válnia. nemtörôdömsége következtében) a cselekvô ember igaz és természetes állapotának hármas formulája – Szabadság. amit ne indivuduumok alkottak volna meg. Jól ismert tény. Az eredmény nem az egyenlôség lesz. elmosva az igazságosságot. hogy a jelen körülmények között mik lehetnek ennek következményei. A mai helyzetben – olykor a legjobb szándékok nyomán is – igen könnyen támadhatnak. ahol a kollektív hatalomra jut az individuális fölött.amikor a tudatlan tömeg majommódra játszadozik az Élet Tényeivel. hogy átformálódásuk alapjai legyenek. és nem lehet sem felderíteni. A régi idôkben ilyesmi nem fordulhatott elô. hogy „az igazság megvédelmezi önmagát”. Yeats-nek tökéletesen igaza volt. sem ellopni. és tartalmát nagyszerûen összegezte Sri Aurodobindo (általánosított Jógi-ja a tökéletesen harmonikus individuummal azonosnak tekint hetô): „A jógi túlhalad a Természeten és felkeresi a Természet Urát. hogy a hamisságok és hazugságok által eltorzított. hogy a hazug propagandának bedôljenek. hogy milyen odaadással és kitartással követjük a kijelölt utat… Az Út egyik fontos Hármassága. tevékeny. Ezeket a dolgokat itt említjük meg. Az elsô és legfontosabb dolog. hogy a tudatlan elme olyan állapotot elôfeltételez. tudatlan elmék nem lehetnek sem szabadok. Vagyis tehát: csak az ön-átformálás mikéntje az. ti. mert a nép vezetôi mindig a Bölcsesség Beavatottjai voltak. akkor képes a másokkal való szoros együttmûködésre. ha a széles tömegek kellôképpen révetegek. Elsô tevékenysége azonban. Mindeközben pedig iskoláikban. akik alkalmasak voltak rá. Csak amikor a harmadik állapotba jut és Tanítóvá válik. ha ma még lehetetlenségnek t ûnik is. mert az egyetlen tényezô. azonnal látni fogja. nyílt formában fogalmazódott meg a tudatlan tömegek elôtt. az individuum. az androgynitást. noha csak képzeletbeli példa Orwell látomása. és válnak érthetõvé. amely miatt máig szenved az egész világ: A Francia Forradalom idejében (feltehetôen St. és mindannyian egymás testvérei. egyenlôek. cselekvô individuum. amelyekkel a tudatlan és torz emberi szellemnek a követendô irány megmutatható. amikor kijelentette. Ismét a fokozatok fentebb említett hármasságára utalunk: ez jelenik meg Prométheusz szimbolikus mítoszában is. A spirituális valóság nem nyilvánulhat meg egymással ellentétes formákban. Az Elv tehát Egy. aztán Remetének. a rémuralom. Germain gondatlansága. de kifejezôdése végtelenül sokféle és különbözô. A veszedelem abban áll. ábrát. Ezekben az esetekben az igazság kártékony vagy pusztító zûrzavar formájában jelenik meg. 17 . Ha egy értelmes ember csak egy percig is elgondolkodik azon. jóval azelõtt. és hajlamosak rá. amelynek helyrehozására létrehozatott. hogy a túlnani hatalommal és világossággal térjen vissza. sem egyenlôk. amit a tanítványnak meg kell tanulnia és meg kell valósítania. Egy másik. (Prométheusz keresô. hogy ezt tegyék. A mítosz a Jógi Útjának megjelenülése. A tudatlan nem fosztatik meg semmitôl. hogy Aiszkhülosz felhasználta volna drámájában. s most a társadalom szintjén nyilvánítják meg önmagukat. Ez persze csak feltételezés. ámde logikus feltételezés azzal kapcsolatban. és az egész emberiség javára lehetett volna fordítani. a testvériség pedig eszébe se jut senkinek. abból nem következik más. s általában megteremtve a lealjasulás káoszát. ám részei a Szimbolizmus legbensõ természetének. hogy a tanítványt elôször Keresônek. amely kifejezi a szembenállásban rejlô igazságot. amelynek csak egy töredéke maradt fenn. és gondosan ügyeltek arra. amely formáló erôként hat minden irányból nézve és minden körülmények között. mint amilyen például a Demokrácia és annak sokféle következménye. távoli célként szüntelenül szem elôtt tartani helyénvaló dolog. látni fogja. amíg önzô vagy tudatlan emberek rá nem jönnek. mint testvérgyilkosság. a legkevésbé pedig testvériek. amely – ha csak egyegy hajszálnyival is – képes korábbi önmaga fölé emelni a közönyös tömegeket. Két egyforma eset nem létezik. Ha az Olvasó szemügyre v eszi az 1. hogy mi minden gonoszra alkalmazható. ott és azonnal támadnak mindennemû jogai. Nyilvánvaló. mindenki ellen viselt háború. Egyenlôség. B. és másokat is oktassanak arra. hogy képtelenség. Egy nyilvánvaló példa. amely bármi javulást eredményezhet. a szabadságnak helye nincs. Komoly esély van erre mindenütt. Ez – mint késôbb látni fogjuk – értelme legvégsõ kitágulásáig áthatja a teljes szimbólumot. és ugyanez a helyzet az Életben is. hogy megvalósíthatatlan. amelynek mocsarából kievickélnünk máig sem sikerült. Valóban úgy áll a dolog. hiszen nagyszerû eszmérôl van szó.

vagyis minden a dolgok és használatuk átlényegülésétôl függ. a hipokrízis. amikor a Középpontban létrejön a Találkozás azzal.” A mandorlában ez az ábra alsó és felsô része közötti különbségben mutatkozik. és minden. semmin sem változtat. kozmikus eszméje. A megkövetelt felsôbbség mindenki számára csak a saját. hogy az Igazság egyedüli letéteményese. ha mégoly alapvetô is. A két szimmetriatengely aránya . amely közvetlenül. ha egyetlen Tanító irányítja haladásukat. hanem hogy ítéleteink vezessenek bennünket saját utunk során. a mások zaklatása. minden az Én-ben. változtassuk meg szavainkat és tetteinket. annál romlottabb és elvtelenebb lesz az eredmény. hogy minden. hogy az egyetlen lehetséges megvilágosodást képviseli. ami kimondatlanul ott lebeg a Törvény mögött. A védikus formula – az Én mindenben. ami azt állítja magáról. „gyümölcseiben” megragadható. és másokat is ugyanehhez a felismeréshez segítsünk – ez az ember igazi feladata. hogy csoportként mûködjenek. hogy ócsároljunk másokat.” A spirituális változás pedig a megújulás. Azt a tanácsot kapjuk tehát: ne ítélj mások felett. a boszorkányüldözés követi (ahogyan az minden ismert vallás példájából jól látható). mert ez a legnagyobb valótlanság. és:„hogy felfedezzük önmagunkban a spirituális lényt. Voltaképpen kinyilvánítja és megmutatja nekünk. ami eredetileg a hajtóerejük volt. Szépséget. A szimbolizmus a maga valódi alakjában – s ez könnyen belátható – kézzelfogható kifejezôdése annak a Törvénynek. hogy tudatlan szellemiségének átformálásával a Keresô kezdi megpillantani önmaga és az Ismeretlen Egy azonosságát. hogy az anyagi (fizikai) valóságot a saját hasonlatosságára formálja át…” – és éppen ez a szimbolizmus feladata. „A spiritualitás számára lehetséges. s ezáltal ennek számtalan aspektusát. a szándékok módosulása. bármily tökéletes legyen is az elképzelés. A folyamatok eredménye felôl már alkothatunk ítéletet. s amíg ez be nem következik. Az ember az marad. lényegi különbségeket. Makovecz Benjamin fordítása A mandorla és befoglaló négyszöge. a középkori Európa odaadó vallásos áhítata. Ez hát a mandorla. amely soha nem megy végbe kétszer ugyanúgy. A görögök a maguk misztérium-iskoláiban arányok formájában ismerték a mandorlát. A Középpont felé közeledve. válnak az individuumok mindinkább alkalmasakká arra. tolvaj természetén. „Csak a spirituális változás eredményezhet valódi. a Kelet filozófiai felismerései és a közelmúlt szellemi vívmányai mit sem változtattak az ember bestialitásán. hogyan kell beteljesítenünk az ember egyetlen igaz feladatát: hogy akármilyen körülmények közé is kerülünk. Õk a Szimmetriának: a téri alakzatok egyesítô mértékének voltak a beavatottjai.732 18 .Aurobindo aThe Synthesis of Yoga címû könyvében világosan beszél a kérdésrôl: „A spirituális élet … visszatérhet a materiális (fizikai) világba. individuális és univerzális”. hogy magad is meg ne ítéltessél. illetve a téglalap oldalaránya 1:1. ami csak megfogalmazható. A mand orla szimbólumban. a bigottság. A görögök által célnak tekintett testi tökéletesség. Egyetlen kulcs és egyetlen Egyetemes Törvény létezik. mint például a test. amelyek együttesen alkotják Kozmoszt. ahogyan azt brit ôseink oly világosan látták több. vagyis semmi mást nem kell szem elôtt tartani. különösen abban az esetben. az ember a másokkal való közös és eredményes tevékenységre képtelen. vagy valamely univerzális panaceát birtokol. ez a feladat pedig megköveteli. Ebben a tekintetben párhuzamosak a görögök és Srí Aurobindo Hármasságai: „a Végtelen egyszerre transzcendens. A módszerek megformulázására tett kísérleteket a vaskalaposság. az a folyamat. és elvesztése. legyünk az Isteninek kifejezôdései vagy visszatükrözôdései. az érzések. ami volt. Szeretetet és Gyönyörûséget. Pszichikai és Fizikai rétegek átalakulása.” Ez azonban teljességgel azon múlik. Ideális közösség nem jöhet létre tökéletlen individuumokból. mint kétezer évvel ezelôtt. és a hasonló szimbólumok világosan megfogalmazott jelentése. ami Én-né válik– e mindent felölelô jóga kulcsa. mint azt. E fejezet összegzéseként: a mandorla szimbolikus célja és jelentése: bebizonyítani. hogy az Ego helyét az Egyetlen foglalja el. az ókori misztérium-iskolákban és mai. s nem azért. s fokozatosan felismerve az Egyetlen Én-t és annak tevékenységeit. Eképpen tárgyiasul a Nap és a bolygók általános. szétfoszlása mindama spiritualitásnak. A puszta külsô változás. amely egyénileg is alkalmazható. a Tanítvány tudatában megkezdôdik a Mentális. modern korunkban egyaránt. személyes tapasztalatán keresztül érhetô el. becstelenségén és gyilkos hajlamain. Minél szilárdabban állítja magáról egy vallás. hogy formáljuk át jelenlegi gondolkodásunkat. szükségképpen hamis. és önmaga nagyobb teljességének elérésére használhatja azt … felhasználhatja minden megjelenési formájában … ugyanazt az Igazságot. egyéni intuíció útján csak hatásaiban.

Egerszegi Krisztina egyszer egy riportban azt mondta. amikor itt áll a megnyitón. (elhangzott a Királyudvar megnyitóján. s nem a zsebünkben. hogy most mindnyájan a dobogón állunk. Az 1500-as évek végén már feltehetõen létezett az L alakú utcai szárny. • 1644-ben leltár készül az épületrõl. • 1990-es évekre az épület nagyon rossz állapotba került. az éjjel-nappali kemény munka. gazdasági épületként mûködött. az ablakkeretezések és Tóutcai homlokzatosztások nemes visszafogottsága. a faragott faoszlopok. hogy megmutassuk erõnket. Az építész is valahogy így van ezzel. • 1678-ban a törökök és az európai felszabadító csapatok harca következtében leégett. amikor az ember a dobogón áll és hallgatja a Himnuszt. a falak vizesek voltak. Az épület ismét elnyerte régi fényét. • 1799-ben készült tervek szerint alakult ki a hátsó és oldalsó szárnyak mai állapota. mely a szívünkben és a fejünkben van. s részére fejedelmi lakosztályt alakítanak ki. • 1707-ben Rákóczi Ferenc tarcali látogatásakor még ugyanilyen állapotban lehetett. 2000. mutatja a magyar történelem korszakait. azaz a koronauradalom központjává válása. nagyvonalúságát egyszerûsége adja: a ritmikusan ismétlõdõ boltozatos árkádok. Abban a néhány pillanatban értelmet kap az a sokéves küzdelem. csak a puszta falai maradtak. általános elhanyagoltság volt jellemzõ. • 1950-es évektõl a borkombinát is fõleg gazdasági épületnek és szolgálati lakásoknak használta. mely leír minden helyiséget és berendezési tárgyat. Befejezésül még egy gondolat.Salamin Ferenc A TARCALI KIRÁLYUDVAR ÚJJÁÉLESZTÉSE TISZTELT HÖLGYEIM ÉS URAIM! A Királyudvar épületének 400 éves sorsa híven tükrözi Magyarország sorsát. hogy nem lehet szavakkal leírni azt az érzést. Eleganciáját. hogy lehetõvé tették átélni ezt az érzést. • 1750-70 közé tehetõ az épületek felújítása és a királyi birtok. • 1920-40-es évekre uradalmi központ szerepét elvesztette. hisz a század elején készült uradalmi összeírás szerint az épület még mindig lakhatatlan. Most ismét lehetõségünk van arra. június 9-én) 19 . a különbség csak annyi. • 1630-ban Rákóczi György és felesége Lórántffy Zsuzsanna lett a tulajdonos. Köszönöm megbízóimnak. valamint cselédlakások voltak benne. melyek mind a több száz éves hangulatot és a tipikus tokaj-hegyaljai udvarház karakterét állítják vissza. a hajnali fölkelések. Köszönöm a figyelmet. a pincéket és azok tartalmát. valamint az udvaron lévõ kutat is említi. 1857-ben Ferenc József császár jár az épületben. a tetõ több helyen beszakadt és beázott.

egyre élesebb szemmel figyeli az ott élõket. (Petõfi Sándor) A borkóstoló a tokajitól valami különlegeset vár. kék köpönyegben. A tokaji bor hírnevének növekedésében nagy szerepe volt Rákóczi Ferenc fejedelem borajándékainak. Hegyalja bortermelése pangott. alapítólevelek. ahogy évszázadok óta gondozzák a tõkéket. Míg a lankás leejtõk az ellenálló amerikai alanyfajták meghonosításával újra be nem népesültek. Nyugati minták alapján chateau-kat alakítottak ki. e hegyeken. ami feldobja akárcsak annak idején az isteneket. a sátoraljaújhelyi Oremus-dûlõ szõlõjébõl. A hagyomány szerint Szepsi-Lackó Máté. tövében Tarcal városa. ahogy versenyt vágtatott a hegyre lovával). hossz u rónaság le egészen a Tiszáig. összefüggõ nagy (száz hektár körüli) földterületeket felvásárolva: Disznókõ és Degenfeld Tarcalon. A szõlõvel való foglalatosság a magasabb minõségû újjászületés misztériuma. helyt foglalva áll Tarcal közepén. és kezdték meg a napjainkig uralkodó szõlõfajták termesztését. A nagy filoxéria-vész (a szõlõ gyökerét megtámadó kártevõ. Lórántffy Zsuzsanna udvari lelkésze ajándékozott elõször maga készítette aszút úrnõjének 1630 húsvétján. a palackba-zárt aranyszínû lángokat. Különösen a városok környékén és az egyházi birtokokon terjedt gyorsan a szõlõtermesztés és a borkészítés. innen küldik szét a világba apostolaikat. Ekkorra alakult ki az aszú és a szamorodni készítésének többé-kevésbé egységes gyakorlata. Éjszakra a többi hegyaljai hegyek. Ott áll magas fejével. ahogy a földeket csendességben hagyva maga a gazdaság épülete a házak közt talál helyet. E városokban laknak. keletre az egykori tûzokádó. A Dunától nyugatra pedig. Hétszõlõ Tokajban. ennek része (magán a bor-címkén is) a jó nevû építészekkel terveztetett borház. a szõlõhegy õrködik legfelül. a szõlõmûvesek számának meghatározása. A Duna és a Tisza tájékán évezredek óta megbecsült növény a bortermelõ szõlõ. komoly méltósággal. Eredetileg a Nagy hegyet nevezték Tarcal hegyének (Turcol. a római provinciában idõszámításunk elsõ évszázadaiban virágzóan folyt a szõlõmûvelés. A dunántúli szõlõhegyekkel ellentétben a hagyományos észak-magyarországi gyakorlat szerint a szõlõfeldolgozás és a bortárolás bent történik a településeken. A XI. illetve a híressé vált borféleségek elõállítását. A Kárpátok védõ ölelésében már idõszámításunk kezdete elõtt termesztették a kelták. A települések itt erõs karokkal kapaszkodnak a hegyek lábába. a hegyaljai borvidéken élen állnak az elmúlt évtizedben megjelent új. õsi szerkezetben összecsomósodtak az utcák. a honfoglalók egyik vezére nyerte el ezt a vidéket. A tokaji bor virágkorát a török hódoltság hozta. Tokajt is megelõzve Tarcal volt 20 . akik a Balkánon és görög területeken ismerték meg a borkészítést. Jelenleg az európai piacokra leginkább a nagyobb gazdaságokból jutnak ki a nemes borok. A szõlõ az szentebb növény volt itt a Hegyalján minden más növénynél. kutatja azt a szívósságot. amit ezek a hegyoldalba komponált házak sugároznak. Ettõl az idõtõl vezették be az évente háromszori kapálást. A francia. A hazai borkultúra nagytáji differenciáltsága e két pólusból eredeztethetõ. századtól a szõlõ a magyarság egyik legkedveltebb növénye lett. Évszázadok óta teszi ezt a Királyudvar: régtõl beékelõdve. Az 1400-as évek legvégén elnyerte a mezõvárosi rangot. alattok Tálya és Mád. és a szõlõhegyen csak néhány ideiglenes kunyhó áll. tetû) 1875-tõl 20 év alatt végigpusztította összes szõlõterületünk 2/3-át. hosszu sorban. adománylevelek egyik központi témája a szõlõskertek birtoklása. a középkori magyar királyság legjelentõsebb borvidéke török fennhatóság alá kerülését követõen. melly magában áll. A versenyben igen határozott arculattal kell kiállni.Kovács Ágnes A SZÕLÕ AZ SZENTEBB NÖVÉNY Délre hosszu. Tarcal az Árpád-kor kezdetén és az államszervezéskor teljes területével királyi várföld volt. Okiratok. a porosz és az orosz uralkodói udvarokba rendszeresen küldte a tokaji hegy borait. század közepétõl a magyarországi szõlõtermesztés meghatározó területévé – a tolnai dombvidék mellett – Tokaj-Hegyalja lépett elõ. A Szerémség. a termõterületekkel összekapcsolt feldolgozókiszolgáló egységgel. a XVI. a tokaji hegy. Van valami tiszteletadás abban. hogy kinek-kinek milyen az „érzelmi intelligenciája”. kötött talajon szinte a szõlõállomány egészét. késõbb átvonódott e név a hegy nyugati lábánál kiépült õsrégi településre. az a hangulat. De a kóstolást bizony meghatározza. egyre gyakrabban tekereg a hegyek között. mint a hadsereg elõtt a vezér. Oremus Tolcsván. az öröm istenei. külföldi tulajdonú borházak. (Demeter Zoltán) Ha az embernek odaszokik a szíve Hegyaljára. szabadságharcához támogatókat keresve a remélt szövetségeseinek kedveskedett vele. a rendszeres trágyázást.

a Királyi Kamara tulajdonában lévõ birtokokat. kovácsoltvas kapu fogadja a betérõt. s széles vaspántokból font új rácsozattal. részletképzésüket. Tarcal jó fekvésû szõlõterületei és kiváló bora miatt a honfoglalástól kezdve mindig kapcsolatban volt az ország mindenkori uralkodójával és fõembereivel. s az udvar közepén koruknál fogva is tekintélyesen álló óriásfák megidézik az egykori reneszánsz udvarházat. A Királyudvar az elsõ. népességének növekedését eredményezte. attraktív ele mei. nevezték Nagy Curiának. bazaltkockákkal kirakott teresedés mögött feltárul az udvar. A szõlõmûvelés és borkereskedelem. A koronauradalom építészeti emlékei kifejezéssel illették a királyi. ill. A Rákóczi-szabadságharc bukása után a város ismét a Királyi Kamara fennhatósága alá került. A belsõ árkádos-boltozatos nyitott folyosók. a hangulatos. középkori értelemben vett fõúri udvarházat képvisel. és eredeti funkcióján belül új technológiával összebékíteni. az elszegett. Ahol a templomtornyok kijelölik Tarcal közepét a hegy lábánál kanyargó õsi kereskedõ útvonalon. sem középület jellegû. Itt egy régi mûemlék házat kellett felújítva megmenteni. ott találjuk a borászatot. A meglévõ kerítés szerkesztését folytatva újólag épült. ötletessége és alapossága jellemzõ az egész udvarház rendbetételére. anyaghasználatukat. Márton László Attila és Salamin Miklós voltak segítségére. fedett. Mellette egy kis építmény rejti a gázfogadót. ismeri sajátságaikat. A koronauradalom központja volt. alapjaiban és zömmel falaiban is a legrégibb ilyen épület Tarcalon (a másik kettõ a Rákóczi-borház és Andrássy-kúria). e vidéken a legnagyobb kiterjedésû és legnépesebb település. ligetes zöldfelületnek. Salamin Ferencnek. Az épületegyüttes zárt udvarával tipikus. és a szeméttárolót – tömör téglából szépen kirakott vízvetõ kalappal. a különleges minõségû tarcali borokra mindig igényt tartottak. hogy a megújult udvarháznak nincsenek ipari részletei. nyílt területeken aszúsodó szõlõfürtök betakarítása után a bor elõkészítésének ad keretet a különleges klímájú. illõ módon nagy teret hagyva a középsõ. az elôzô oldalon a helyreállítás elôtti. Az 1848-ig tartó nyugalmas idõszak a város gazdaságának fellendülését. négyoszlopos. meg Rákóczi-háznak is. életörömbõl és a szellemi tudatosságból eredõ nyugodtságot. láncos kútként említik). az álló ablakok. ami anyagi jólétet biztosított a városnak. Boráról 1786-ban Kazinczy Ferenc így írt: fokkal jobb a Tokajinál.A helyreállított Királyudvar alaprajza. erõs téglapillérek között a felújított. a nagymérvû és speciális szakértelmet kívánó munkával a várossá fejlõdés alapjává lett. ezen az oldalpáron és a következô oldalon a helyreállítás utáni állapot. A nagy.és bortermelés. áttört. a helyreállítási és átalakítási munkák tervezõjének (szerencsi fõépítészként nagyon következetesen figyeli a régi házakat ezen a vidéken. testes falak. Az épületszárnyak mentén körbefut egy bazaltkockás út. keretezett nyílások igen erõsen sugározzák a hajdan volt. Virágkorát élte a szõlõ. a visszaállított kútház (1644-ben az udvar közepén álló. belsõ zárt udvar (24x56 méter). Az õ érdemének tartom. Tagozatos. ma is követhetõ 21 . Széles utcafrontjával rangos helyet hasít ki a Nagy útczán. a már eltûntetett vakolatarchitektúrát) Gulybán Ede. A lázadók javainak elkobzása a kamarát tette a vidék legnagyobb birtokosává. Az öreg.

tartozás valahova. amit a tokaji aranykorban csináltak – eltalálva a gyökér. az apróbb kiszolgáló terek (vizes helyiségek) kényszerûen megosztanak néhány utcai termet. egyszerû vonalú. nyolc különbözõ méretû tere fogadja be a hordókat. irodai szárny az újkori befalazások megszûntetésével végigjárható lett. kikövezett) szárazárok felõl ligetszerû fiatalabb fák zöldjét látni. itt a házba igazították be a technológiát. Az utcai ostorfák megritkítása segített az így átláthatóbb külsõ homlokzatnak. 22 . sajátos mikroklímája van. s a lakosztály nagy fogadóterét gazdagítja a nyerstégla felülettel megõrzött. A Királyudvar borászai az ekképp válogatva leszedett termést külön hordókban kezelik. Körbejárva az épületszárnyakat igen sok tér dicséri a ház egykori és jelen építõit. A karakteres. tömegképzése 1800 századfordulóján alakult ki. a technológiai helyiségeket a megõrzött. régi vasrácsok védik. parkettás szobák). Az amerikai tulajdonos lakosztályának külön utcai bejárata lett egy elkülönített kerten át. A napon érlelt szõlõszemek a föld alá bújtatott hordókban érnek össze isteni nedûvé. puha terméskõ használata a nagy udvarban (mellvéd. A nyílászárók többségét újragyártották. Kísérletezõ kedvük – egy új minõség felé – mindenképpen feismerhetô. s nem nagyüzemi módszerek. gyönyörû boltövekkel – az öreg lakóház alatt van. A ház nem csak élet. Gratulálok az építésznek. Szepsy István és Demeter Zoltán szerint a bor tulajdonsága nagy részben kint dõl el a földeken.elsõ osztályú történelmi dûlõkben vannak a Királyudvar szõlõterületei. hogy munkájával ezt segítette. a belsõ udvar felõl pedig a vakolt. Két legnagyobb terme – legszélesebb leállással. igazi mestermû. A Királyudvar borászai. Sajnos. amit Salamin Ferenc betervezett a felújítás során.és munkatér. gyakorlat is egyben . biztonság. falazott mellvédû fatornác tompítja az árkád felõl visszatükrözõ déli fényeket. Mindent kockáztatnak a legmagasabb minõségért: harmónia. Szepsy István abból a családból való. hogy szinte minden völgynek. Ez hasonlatosnak tûnik az építész viselkedéséhez. a különbözõ talajtípusok megismeréséhez érzékenység kell. Még a felújítások folytak. tagozatos kõkeretek. hegykúpjai. A tõkék sokfélesége és a radikálisan visszafogott terhelés meghatározóak (rövidmetszés. L-alakú szárnya rangos. fedkövek) kellõen visszafogott. szépséges részleteit feltárták: a befalazott boltozatok kibontásával újra használható lett a beforduló árkádsor. eredeti mennyiségekhez.mondja Szepsy István. a beltéri burkolatok mennyisége a minimális. vakolt felületek dominálnak (a szükséges falszakaszokra szárító vakolat került). Ennek ma is látható szerkezete. fõúri lakóház (boltozatos terek. a gépészeti szerelvények. Szepsi-Lackó Máté (1576-1633). ami magától végbemegy a borban – a titok csak a természetben van. kísérletezõ kedvük szerint. 100 hektáron. A déli. Érveik szerint csupán visszamennek a régi. Elegáns megoldás a bejárati hatalmas kõtömb: fûrészelt lapján a borászat nevét fém betûk hirdetik. és a megfelelõ színek anyagokhoz párosítását. és az új kõkerítés játékos fazonja. 50 méter hosszan terembõl terembe nyit az ember. A hegy erõs tagoltsága. Áttört fények ezek. Új borászatokban a technológia köré tervezik a házat. A ház közösség. komplexitás és hosszúság mesterhármasát találjuk édes. míves formájú fém falikarok példázzák). de csak az anyag szerkezetében is benne rejlõ játékosság erejéig. A bor kezelésekor a lehetõ legkevesebbszer kell aktívan beavatkoznia a borásznak (egész másképpen kell dolgozni). ötletesen oldotta meg az új igényeket. pórfödémek. légies szerkesztéssel. Az udvarház titkos kertje ez. a kültéri padlóburkolatok természetes kõlapok lettek. A Királyudvar Nagy útczára nézõ legrégibb. Az ilyen területek megmûveléséhez. testes méretekkel. magas minõségû aszút eredményez – szándékaik szerint közel áll a Tökéleteshez. Sokkal több. A falak kerámiacsempe burkolását szerencsésen csak az észszerû magasságig végezték (nincsenek mennyezetig csempézett termek). ahogy a házat hagyta a régi arányok szerint életre kelni. A tervezõ az anyag iránti alázattal. Az a konstrukció. láthatóak a reneszánsz. s a régi ablakokon bejutó fény csak kiegészítõ megvilágítással elegendõ. inkább csak õriznie kell. a kerítés falában megbújó új garázsépítmény. ismert készítõje. dûlõnek más és más éghajlati jellegzetessége. Építészként kézbe tartotta az udvarházhoz illõ világítótestek kiválasztását (a homlokzatokon elhelyezett. A mádi kõ talán az egyetlen új anyag. a magasabb fürt lekerül a hajtásról). filozófia. egyszerû. mélyvölgyei s egyéb felszíni formái eredményezik. Szimbólum. fehér boraikban. hisz a (rendbetett. mûanyag elektromos dobozok (vagy akár egy gázfelállás) elrejtését. ahogy a boltöv egy negatív falhoronyból bújik elõ a félköríves boltozat falában. Egyedül az új lakóudvar kialakításánál használta szabadabban az építész ezt a követ. Az épületek alatti pincének három lejárata van. Funkcióját megtartották. Módszerük Tokajban is egyedi. nyitott tûzhely búvótere. A jóarányú irodahelyiségek minkét oldalról kapnak megvilágítást. mint az aszúbor elsõ. öt község határában. A nagy ház léptékét visszacsendesíti a vaskos oszlopokon nyugvó fedett terasz. A felújítás során minden tetõ bontott cseréppel készült.értékrendet. A nagy csarnoktér öntöttvas oszlopait meg lehetett menteni a gépek átgondolt elrendezésével. kettõs zöldszüret. a lomb és a fürt arányát. mikor az elsõ szüret (az 1999-es év) próbára tette az elõször átadott feldolgozó épületrészt. A házban folyó munkához meg kell teremteni a megfelelõ keretet nyújtó méltóságot.

A terület erõs lejtése. Vastag (51-55cm) tégla-terméskõ falakkal készült. 23 . nyerstégla. Így az építési költségen jelentõsen lehetett spórolni. ahol a nyerstégla a belsõ tér nagy részén is megjelenik. viszont fokozott odafigyelést igényelt. ugyanakkor szûk volta miatt a ház támfalak közt (alatt-fölött) áll. A házat a hagyományos anyagok jellemzik: terméskõ. A kivitelezést nem egy kivitelezõ cég végezte. cserép. hanem egymástól független mesteremberek. vörösréz.Varga Csaba TESTVÉRHEGYI CSALÁDI HÁZ 1999-2001 Az épület az Óbudai hegyek egyikén épült. pácolt fa. szép panorámával a környékre.

hanem a világ számára is. a Ponte di Rialtóhoz. A híd ív alakú. Szintmagassága 3. integrálja õket. hanem egyesíti.3 métere és a híd elejének 5. 91. ugyanakkor a déli területet a Piazzale Román keresztül összeköti az északival. azaz találkozási és viszonyítási pontok is. A híd közlekedési és egyéb szempontokból egyaránt kulcsfontosságú helyen van.1 méter az elején és 8. A Santa Lucia pályaudvar egyik oldalát köti össze a Piazzale Romával. a Ponte degli Scalzihoz. A híd két félhold alakú beton támasztéka nem foglalja el a teljes parti szélességet. (1588-1591). valamint isztriai kõ.72 m a legmagasabb pontján. azaz biztosítja alulról is a rálátást a hídra. Santiago Calatrava tudatában van a terv különleges fontosságának nemcsak Velence. A Canal Grande két pontjának összekötése nemcsak közlekedési. (1934) és a Ponte dell’Accademiához (1932. A híd anyaga vasbeton.A szerkezet a vízi közlekedéshez szükséges mértékben ereszti át a fényt. vertikális gerendázatból és hosszanti ívekbõl áll. A velencei hidak a város szövetében külön feladatot is ellátnak. Feladatának megfelelõen a híd nem elszigeteli a két gyalogjárót. de történelmi szempontból is különleges jelentõségû. Bármennyire is közös a hidak funkciója – azaz összekötnek – mindegyik sajátos szereppel rendelkezik. sugara 180 méter.8 métere között változik. hogy a partokról le lehessen jutni a parti gyalogjáróhoz. ha csak az acélszerkezetet vesszük figyelembe. a lépcsõket is számítva. A híd szimbolikus jelentõsége sem elhanyagolható: az oda látogatók számára új kilátó pontot nyújt a Canal Grandén. Szélessége a középsõ rész 9. A fesztávolság. Teljes hossza azonban. s a vasút felõl érkezõk számára a dél felé való közlekedésben a várossal az elsõ találkozási pont. Velence városa mind a tervezõ.SANTIAGO CALATRAVA TERVE A CANAL GRANDE NEGYEDIK HÍDJÁRA Kevés városban van annyi kisebb-nagyobb híd. hanem lehetõvé teszi. ezért az új hídnak szorosan kapcsolódnia kell három elõdjéhez. Keresztirányú metszete két. rozsdamentes acél és temperált üveg.5 m. mint Velencében. felül és alul ívesen összekötött háromszög. (olaszból fordította Fried Ilona) 24 . 81 méter. Szerkezete diagonálisok nélküli raszter. újjáépítve 1984). Mind a megbízó.

25 .

az urbanisztikai fegyelemre és megértésre. neokonstruktivista.Pásztor Péter ORGANIKUS ÉPÍTÉSZET VERSUS FUNKCIONALISTA MODERNIZMUS? Elõrebocsátom. és sokszor teszik fel nekem a hallgatóim. századba. melynek elveszítése esetében – fõleg. hogy érvényességük kétségbe vonható). az igazi összefüggések keresésére. giccs (Matúš Dullát). amikor rájöttem.) építészet mûvei. Nézetem szerint azonban léteznek olyan általános elvek az építészet értékelésére (és ezek nagyon régi elvek). ahhoz a következtetéshez jutunk. hogy programszerûen hajigálják az összes „egyebet” egy kosárba. hogy nem lát semmi okot arra. amikor válaszolni kellett az építészet túldiszítettségére. melynek alapján – az elsõ három megléte esetén – sorolhatjuk az építészetet a mûvészet kategóriájába. Ez jó hír. neofunkcionalista. vagy legalább mások mellett tekintetbe vették volna ezeket is. és nem volna szabad õket mellõzni. – az épület részleteinek minõségére. de teljesen uralkodó helyzetben vannak a világ építészeti folyóiratainak hasábjain. mert érthetõbbek és használhatóbbak lesznek a számukra. akkor egyszerre más képet kapunk a mai építészetrõl. minimalista. a józan ész követelményeinek teljesítésérõl. és számomra. akik nem élik át az alkotás megrázkódtatásait. Õszintén szólva. az egyes szerkezetek és anyagok természetes tulajdonságainak kihasználására. amikor ugyanez a jelszó más összefüggésekben is értelmezhetõ. ha építészekrõl van szó – nincs sok esély elvi fordulatra. hogy az ilyesfajta megítéléséhez szükséges bizonyos érzékenység. az arra való abszolút képtelenség. filozófiájára vagy küldetésére. az építészet értékelésének kritériumait nem a stílusok körében kell keresnünk. ez problémát sem jelent. Az iskolákban ezt egy olyan nemzedéknek ismételgetjük. amely a lakótelepek panelházai- 26 . másik oldalon van minden további építészeti mû. leginkább a szlovák építészkritikusok monolitikus tömbjének a „fundamentalizmusa” döbbent meg. Gyanítom. egészen olyan megfogalmazásokig mint hogy „az ilyen építészetet általában a marginális. mivel attól függetlenül találhatunk minõsíthetõ és minõsíthetetlen megoldásokat. melyek az építészeti alkotás minõségének megítélésére szolgálnak. Az egyik oldalon állnak az állítólag „kiváló” funkcionalista modern (ill. aki nemrégen egy pozsonyi konferencián a történelmi környezetbe való építésrõl kijelentette. melyek teljesítése ill. Természetes. hogy a minimalizmus már képtelen minimálisabb lenni mint tavaly és tavalyelõtt. mint vállalkozói barokk. természetes alaptulajdonságaihoz sorolnám. melyek ugyan mennyiségüket illetõen az építészeti összprodukciónak csak elenyészõ részét jelentik. Ha a kritikusaink a múltban tartották vola magukat az építészet általam felsorolt minõségi kritérumaihoz. Mindenekelõtt gondolok: – a városrendezési minõségre. míg a másik oldalon is könnyen fellelhetõek az igazi építészet ismérvei. miközben nem felejtik el hozzátenni. nem elegendõ ahhoz. Mies van der Rohe a kevesebb több jelszava akkor keletkezett. ha arra gondolunk. és úgy látszik. mint Roman Koucký. a jövõ építészetének elõképei. Ha csak kicsit is objektívan tudunk ítélni. melyeket a modern funkcionalista építészet fõvonalához szoktunk sorolni. hogy még nagyobb teret biztosítsanak az elõzõ csoport számára. minek következtében mereven elutasítanak minden más véleményt. hogy egyszerûen képtelenek érzékelni a minõségi különbségeket a második csoporton belül (sajnos az elsõn belül is). azon az egyen kívûl. habár tisztában vagyok azzal is. A legtragikusabb szerintem az. – a funkcionális minõségre. de nevezik organikus vagy regionalista építészetnek is. Ez nem lep meg túlságosan a hivatásos kritikusok esetében. Olyan példákra gondolok. hogy a minimum a nulla is lehetne. különféle változatokban az én számba adják nagyrabecsült kritikusaink. melyeket az építészetnek kötelessége kielégíteni). Meglep azonban az alkotó építészek ilyen hozzáállása. átgondoltságára. mint az egyetlen haladó irányzat. hogy – fõleg a negyedik elv teljesítése – további viták kérdése lehet. nem ünnepelték volna annyira Szlovákiában az utóbbi idõben a minimalizmust. hogy ilyesmirõl szó sincs. „szép ház” ( Ján Bahna). megszegi az urbanisztikai és építészeti alapelveket. hogy az az érv. amirõl elvben nem érdemes beszélni és amelyeket úgy szoktak leírni. cseh építész. amelyik a funkcionalista modernizmus hagyományait isteníti. periférián alkotó építészek mûvelik. hogy más szemszögbõl is megvizsgálják az épületeket. stb. ott. hogy már átugrottunk a XXI. hogy a versus szó az elõadásom címében jogosan megkérdõjelezhetõ. mert nagyon szeretnék bennem a fukcionalizmus elveinek ellenségét látni. E régi sejtelmem igazáról idén márciusban a Cseh Építészszövetség nagydíjának zsürijében gyõzõdhettem meg. hogy egy „megrendelt nagytakarításról” van szó azzal a céllal. Eltérõ vélemény még nem jelent háborút. Ami azonban rosszabb. hogy az összes ilyen törekvés egyformán tévút. sõt meg vagyok gyõzõdve róla. De elvileg megállapítjuk. a negyedik elv az a „többletérték”. hogy ma jobb minõségben tudjuk elkészíteni a lapos tetõt mint korábban. habár megértem. – az építészet kifejezõerejére. és nem véletlen. ami tulajdonképpen az építészet végét jelentené. A kritika az építészet porondján történteket két ellentétes álláspontot következményeiként könyveli el. hogy a mai építészetben ne lapos tetõt használjanak! Én ezzel ellentétben azt hiszem. Szeretnék rögtön az elején mindenkit megnyugtatni. az egyes terek és építészeti elemek természetes funkcionális követelményeinek kielégítésére és a terek hierarchikus elrendezésére. hogy sok olyan mû. hiánya különbözteti meg az építészetet a nemépítészettõl (tehát az építészeti ABC fogalmairól van szó. Ha elfogadjuk ezen elvek érvényességét (és kétlem. ahol lényegesen alacsonyabbak a minõségi követelmények és ahol hiányzik a közeg a megfelelõ kritikai állásfoglaláshoz” (Matúš Dulla). neomodernista. ha csatlakoznak a kritikusok kórusához. ill. hogy a címben feltüntetett kérdõjel nem hiba. aki hiszek a tárgyi és szellemi világ különféle jelenségeinek és fõleg az emberiség együttélésének lehetõségében. Míg az elsõ három elvet az építészet elementáris. gyengék. ami gyakran elvi ürességet takart. hogy kizárólag ilyet használjunk. Ezt a kérdést már nagyon sokszor tettem fel magamnak. De ne felejtsük el.

nincs urbanisztikai összefüggés. Meg vagyok gyõzõdve róla. igazi részletmegoldásokról is csak elvétve lehet beszélni. amelyre a diplomás vándorokat is várjuk. valamint a gazdasági együttmûködés új formáinak kialakítása. Szlovákia lakosságának túlnyomó többsége számára ez a szempont egyáltalán nem is létezik. semhogy érzékelné a kultúra létezését vagy hiányát. hogy az új építészetbõl. Elõadóinkat arra kértük. Ezt a zárókiállítást a KKE megalakulásának színhelyén. melynek a körülöttünk lévõket alávetjük. Sokkal inkább etikai tudat. a kultúrtársadalom és még sok más tényezõ szolgálatában. Úgy gondolom. ami lehet ösztönös. Szállítás személyesen vagy utánvéttel. hogy az építészhallgatóknak sokkal többet kell beszélnünk az építészet gazdag lehetõségeirõl. Faragott fa. természetes követelményeit sem teljesítik. hogy ezeket a kérdéset elemezzék és fogalmazzák meg javaslataikat. a környezet. Kiállításunkra szeretettel várjuk a szakmai és nem szakmai érdeklõdõket egyaránt. sok alapelem hiányzik. az emberi társadalom természetes törvényeinek betartására. azt nem is érzékelik. Ekler Dezsõ. öntött vas. epl 1465 Budapest PF 1714 (291-9396 vagy 20/3719-726) serdian@matavnet. Kovácsolt vas.) építészeti kiállítássorozatán belül legutóbb a húsz évvel ezelõtti KeszthelyBelváros rendezési tervpályázat dokumentumait és az azon résztvevõ. Szerb utca 15. Kaposvárott rendezzük szeptember 2829-én. kerámia. szerkesztett változat. Legfõbb ideje az építészetet nem tisztán képzõmûvészeti szempontból vizsgálni.” (Russel Kirk) Az építészetben azok érvényesülnek. a használó. 1/c. Minden epl könyv 50 %. ban és egy lelkileg kiüresedett világban nõtt fel. annál jobban meg tudja érteni a természetes törvények lényegét és rájön a nélkülözhetetlenségükre. hogy be kell tartanunk a dolgok természetes rendjét életünk minden területén. A kiállítást Makovecz Imre nyitja meg. és a KKE további mûködését. akiknek van képzelõerejük. de ha helyesen használjuk az eszünket és ítélõképességünket. példa nélküli pályázati mû kiemelkedõ jelentõségû korés építészettörténeti alkotás. Még nagyobb baj a szakértõk reakciója. elõadás a Képzõmûvészeti Egyetemen. hogy az építészet alapküldetését és alapelveit egyensúlyban tartsuk és semelyiket se hanyagoljuk el. és az iskolarendszerünk túlságosan el van foglalva a mûszaki. puhafedeles füzetei: 1. nem kivétel. ablakformák. Fontos. Gyarmathy Katalin és Pikler Katalin által 1981-ban szervezett. a szellemi tartalom. Somogy megyei Építész Kamarával közösen a helyi METESZ székházban (Bajcsy Zsilinszky u. Konferenciánk témája a KKE tízéves évfordulója alkalmából tartott elõadásokhoz kapcsolódik. katolikus templom bõvítése 1993. A kiállítást Sáros László nyitotta meg. hogy a kevesebb több? Csodálkozunk. Ladislav Friedman: Kisida. amikor olyan építészeti alkotásokat díjaznak. még a díjazott mûvekbõl is. könyvei most együtt kaphatók összesen 4970 Forintért a kiadótól. Színes üvegablak – egyenként 2. a kétnyelvû könyv témákra bontott. Budapest in Detail – építészeti részletek (10. a legjobb esetben divatosak. A laikus közönség úgysem ért hozzá. ami végülis természetes. feladatait kísérli megfogalmazni a jelenlegi és távlati társadalmi – szellemi és gazdasági – környezet alakulásának. a kiadó Kós Károly Egyesülésnél kapható könyvének anyagát mutatta be. Rajk László.)összekötve az õszi konferenciával. A NagyBálint. rövidített. ennél sokkal gyakorlatiasabb szempontok érdeklik õket. és az építészet. Minél nagyobb az ember képzelõereje. de ne feledjük õket megtanítani az építészet alapelveire.HÍREK A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS jubileumi kiállítássorozatának utolsó állomásához érkezett. hogy a KKE számára elsõrendû fontosságú a szervezeti rend. AZ epl KIADÓ KARÁCSONYI AJÁNLATA az Országépítô olvasóinak: Makovecz Imre: Írások 2000-1990 (4. melynek megnyilvánulásai rendkívül érzékletesek és hatásosak. Ez a tudat erõsíti a hitemet hivatásunk jövõjét illetõen. Hajós utca 39. 2. változásainak függvényében.) 27 . rossz a térbeosztás. hogy kijelentsem.hu A 6Bt KIADÓ ÉPÍTÉSZETI KÖNYVEI kedvezményesen vásárolhatók meg a kiadóban: Bp. „A temészetes törvény nem szigorú kódex. Mit kezdjen ez a nemzedék azzal. ismerjék meg az izmusokat. A Vándoriskola most is külön rendezvényt szervez.970 Ft) c. sokkal tisztábban tudjuk megismerni és érvényesíteni. 3.970 Ft) és Makovecz Imre: Válaszok 2001-1981 (4. (Pozsony. Kiindulópontnak az etikai elvek betartását tartom és ilyen szemszögbõl nézve a stílus kérdése lényegtelennek tûnik. száznál több építész további tevékenységére vonatkozó adatokat gyûjtötte össze.900 Ft) AZ N&n GALÉRIA (Budapest. Van éppen elég tapasztalatom errõl. 860 Ft. Áfás számla igény esetén a számlázási címet kérjük a megrendelésnél közölni. Az építészetnek elsõsorban szogálatnak kell maradnia – a megrendelõ. V. De ezek az épületek nagyon tudnak tetszelegni. Elõkészületeink során felmértük. erõszakoltak a szerkezetek és az anyagok. amelyek az építészeti ABC elemi. Ingyenes kiadói listát küldünk. VII. és ma is hasznosítható tanulságokat hordoz szociális és városrendezési szempontból egyaránt. Jánossy György (az életmûvet ismertetô kötet – 2. jogi és gazdasági ismeretek tanításával. Nem lehet tehát elsõdlegesen képzõmûvészeti kérdés. Kampis Miklós KUNKOVÁCS LÁSZLÓ fotókiállítása az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal székházában Õsépítmények címmel azonos címû.900 Ft).

1998ban megjelent Isten dicsõségére – keresztek és szentszobrok a somogyi országos közutak mentén c. vagy a települések fõterein. 2 Szent György. azzal közös telken állnak – mint például a védett templomok kertjében – azonos védettségben részesülnek. Balatonföldváron. ennek példaértékû eredménye a helyi védelem szabályrendeletek elkészítése. Siófokon. Somogy megye 540 országosan védett mûemléke közül 45 a szobor. kiemelt helyen állnak. kálvária. Szinte csak a szakemberek által forgatott Mûemlékvédelem címû folyóirat ad számot egyegy értékes. patakok. 3 Szent Vendel. Reméljük. Számuk több száz a megyében. amelyek mûemlékek közvetlen környezetében. 2 Kálvária. 4 Szentháromság. hogy lesz folytatása. hogy ezeket a helyi önkormányzatoknak számba kell venni. Zamárdiban. hidak. A Megyei Mûemlékjegyzékben 19 Nepomuki Szent János. és teljeskörûen hamarosan kiadásra kerül a többi kereszt és szobor is. 1 Szent Flórián. többek között Kaposváron. Természetesen azok a szobrok és keresztek. úgynevezett építészeti értékvizsgálat készítése után a település többi. fõútjai mentén vagy temetõkertekben. milyen alkalomból állította. hogy ki és mikor. védett szobor restaurálásáról. A talapzat felirata tanúskodik arról. Például Nemeseid külterületén. Fonyódon. út menti keresztek településeink szinte felbecsülhetetlen értékû objektumai. könyv. A szakirodalomban a somogyi szobrokról. 2 kereszt. Kötcsén. kereszt. Az országosan védett mûemlékeken kívül több ezerre tehetõ a településtörténet. keresztekrõl viszonylag kevés adatot találunk. Az új építési törvény írja elõ. Szólódon. 2 Szent Rókus. például útelágazásban. vagy egy-egy nevezetesebb esemény emlékére állították. helytörténet vonatkozásában helyi védelem-re érdemes szobor és kereszt. vagy a kisebb települések közül Somogytúron.Szabó Tünde KÉT TANULMÁNY A HELYI ÉRTÉKVÉDELEMRÔL SZOBROK. helyi szempontból értékes objektumával együtt rendelettel védeni.és településképhez tartozó szobrok és keresztek mindig fontos. A somogyi táj. Különösen vonatkozik ez a mûemléki védelem alatt állókra. mûemlékek. vagy engesztelésül. A legutóbbi felmérõ munka során egyedül Karód településen 19 kõkeresztet vettek számba. A kõkereszteket általában Isten dicsõségére. De találkozhatunk keresztekkel.. Keszthely 28 . sõt családi házak kertjeiben is. Sokan jelenleg is ezen az értékmentõ munkán dolgoznak. ÚTMENTI KERESZTEK SOMOGYBAN A köztéri szobrok. jelentõs középületek mellett. útelágazásban álló szobor talapzatán az alábbi szöveg olvasható: Fájdalmas Szûz Mária könyörögj érettünk hálából állíttatta Tóth István és neje Horváth Anna a fájdalmas Szûz Máriának a szomorúak vigasztalójának – Harnás F. folyók. Hiányt pótló mûnek tekinthetõ és a Somogy Megyei Közútkezelõ KHT kezdeményezésére és támogatásával. Mária-oszlopokkal a somolryi szõlõhegyeken. fõépítész és civil szervezet mint például a Város és Faluszépítõ Egyesületek együttmûködésérõl adhatunk számot. Számos önkormányzat. 2 síremlék és 8 egyéb szobor található önálló védelem alatt.

a mesztegnyõi Ecce homo szobrokat. pásztorként élte le életét. és e korból származik a legtöbb Nepumuki Szent János szobrunk is. században általánosan kezdik felváltani kõkeresztekkel. akik egy-egy gondozatlan. alsóbogáti. A XVIII. a jobbágyok tulajdonában összesen 449 hold szõlõ volt.és címjegyzéke a Kamara kiadásában rendelkezésre áll. hogy milyen védelemben kellene ôket részesíteni. A pince padozata a terepszint alatt 15-20 cm volt. hogy a Pálinkásház horogban 7 db. század másik kedvelt szentje Szent Flórián volt. Õ is épített ilyet 1930 körül édesapjával. a bortermelés jelentõségére utal. A Szólád környéki szõlõmûvelésnek évszázados hagyományai vannak. A szakképzett restaurátorok név. egymás mellé épültek a sok helyen 5 m mélységet is meghaladó. balatonendrédi. az õ tiszteletét német telepesek terjesztették el. háromfai. itt préselték ki és általában itt is tárolták. Somogyban a keszthelyi mesterek mellett a pécsi mesterek munkái jelentõsek. ahol ma is látható. szám alatti adatközlõ beszámolója. Eszerint Szólódon 1695-1715 között 34 háztartás volt. restaurátori szakértelmet igényel. A balatonszentgyörgyi szobor készítõjét név szerint is ismerjük. pincék. A helyszínelés során megállapítottuk. általában 1. és a járványokat távol tartó kereszteket. balatonlellei. Így többek körött a XVIII. században. fõként a szõlõkbe vezetõ löszmélyutak szabdalják. csakúgy. faluszerkezetét jelentõsen meghatározta földrajzi helyzete. melyek még ma is megtalálhatók és nem szerepelnek a hivatalos Mûemlékjegyzékben. Festetics Kristóf állíttatta a megye egyik legismertebb szobrát. A filoxéra itt is nagy pusztítást végzett. körül. Római katona volt. Ezeket a XIX. az õ emlékére állították többek között a kaposvártoponári vagy az iharosberényi szobrokat. szerint e löszpincék a század elején készültek. Fertõdrõl. Kötcsén is találkozhatunk hasonló tárolóhelyekkel. A fazekasok és a tûzoltók védõszentjeként tartják számon. ilyen nagy számban (75 db) és pincesor-szerûen telepített változatban tudomásom szerint csak itt találhatók. itt horognak hívnak a falubeliek – meredek oldalába már emberemlékezet óta löszpincéket építettek a szóládiak. hozzájuk földterület nem tartozik. Nagy Lajos. Sok közülük beomlott. Bár Somogy megyében több településen. A megyében legkedveltebb Nepumuki Szent János 1340ben született a csehországi Pomuk községben. Már megjelent néhány „pincefoglaló” a környezõ településekrõl. az úgynevezett Rokokó Madonnát toponári kastélya közelében 1770. lévén maga is tanácstalan abban. balatonszentgyörgyi vagy a buzsáki. vagy a Keszthely környéki kõbányákból szerezték be a kõanyagot. század elején kezdett el újra fejlõdni. Mivel megyénkben nem volt jelentõs kõbánya.A somogyi keresztekrõl szóló könyvben Sonkoly Károly mûvészettörténész írása említi. telekkönyvezve nincsenek. a kaposvár-toponári. így például Kapolyban. Mint ismeretes. A szobrok és keresztek helyreállítása különleges technológiát. mint az akkori Teleki. Egy 5 m mély pincét két ember egy hét alatt tudott elkészíteni. Kossuth u. A XVIII-XIX században gróf Hunyady József birtokába került a település és a környék. ásóval és vermeskapával. Szárszó és Kereki. noha. LÖSZPINCÉK SZÓLÁDON Szólád a Balaton háttértelepüléseinek körében fôként jó minõségû boráról ismert somogyi kistelepülés. gazzal benõtt pincét kitisztítottak. századi híres keszthelyi kõfaragó céhek munkáiról. csákánnyal. löszbe vájt tároló helyiségek. Eszes László forrásértékû tanulmányában olvashatunk a XVIII-XIX. században elõször fából kezdtek kereszteket állítani. Példaértékû helyreállítást. a török forrásokból. restaurálásra. A legenda szerint ír királyfi volt. ötvöskónyi. A pestisjárvány emlékére állíttatott szobor késõbbi telekalakítás során egy családi ház udvarába került. Az alig 800 fõ lakosú falu elhelyezkedését. a szobor felirata szerint 1801ben készítette Ziherbarth József. Innen telepítette át a Megyei Mûemléki Albizottság és az Országos Mûemlékvédelmi Felügyelõség Kõfalvi Imre gyõri kõfaragó restaurátor irányításával Kaposvár fõterére. új fajták telepítésével a szõlõmûvelés. a nezdei Molnár horogban 15 db löszpince található. Vörös Gyula polgármester lúvta fel figyelmemet rájuk. A király megkínozta. a nágocsi. amely ugyancsak a szõlõmûvelésre. Ismertebb szõlõfajták voltak az otello. soknak a tulajdonosa sem ismert.50 m szélességû és 4-5 m 29 . 45. Mint a partifecskék hasonló helyen sorakozó odú-fészkei. aki vértanúhalált halt. nem gondozzák. Endre király oklevele már utal arra. A milleneumi településszépítés kapcsán remélhetõen egyre több szobor és útmenti kereszt kerül felújításra. Öszöd. elején 240 hold szõlõt tartottak nyilván a Hunyady birtokon. és csak a XX. remeteként. fejét a víz felé fordítva. Szólád középkori történetét Guzsik Tamás dolgozta fel és adta közre a település monográfiájában. A barokk szentszobrok közül Szent Vendelt ábrázolja a balatonberényi. Naponta 1 m tudtak haladni. geológiai sajátosságai. Érdekes adat került elõ a török hódoltság korából. Az itt található 10-15 m vastag löszhátat a falutól a külterületre. a prágai püspök helytartója és a cseh királyi család gyóntatója volt. a Vadvirág utcának nevezett horogban 40 db. restaurálást végeztek például a kutasi Szentháromság és a kaposvári Nepumuki szent János szobornál. helyreállítottak és használják. patakok mellett. E földutak – melyeket a megye más területen horhóknak. 1229-ben II. aki lemondott a világi életrõl. majd a Moldva hídjáról a folyóba dobta. böhönyei. Ezért áll a szobor papi ruhában általában folyók. Érdekességként megemlítjük azt a hagyományt. keszthelyi kõfaragók készítették a balatonszentlryörgyi Szentháromság. A XIX sz. hogy vörös színû terméskõbõl állították általában a pestist. Közülük a legismertebbek a kaposvári. A leszüretelt szõlõt lovaskocsin szállították a gazdák faluban levõ házaikhoz. delavare. gálosfai és még folytathatnánk a felsorolást. Számos balatonkörnyéki somolryi szobrot is említ. IV. Szentté 1729-ben nyilvánította az Egyház. mert megtagadta a pogány istenek áldozatát. A középkorban. A település körül elhelyezkedõ szõlõterületeken általában nem építettek pince-présházakat. a Kakasdombon 13 db. A törökök által kivetett adó között egyik legtetemesebb volt az úgynevezett musttized. mint a Balaton déli partján több településen. hogy a XVIII. Vencel cseh királlyal szemben a gyónási titok megtartása miatt mártírhalált halt. Róluk nyilvántartás nem készült. hogy ZOULAT faluban 3 mûvelt és 2 mûveletlen szõlõje volt a székesfehérvári káptalannak. ezen adat szerint a település nagyobb volt. rizling.

asztalt helyeztek elé. sõt fel is elevenítették. A bort hordóval együtt szállították el. Itt tartották a legénybúcsúkat. természetvédelmi értékelésük sürgetõ. poharakat. 30 .mélységû volt. Nagy Lajos és Kocka Gyula falubeli lakosok elbeszélése szerint ezeket a pincéket eredetileg rejtekhelynek építették. üvegeket a löszfalba vájt fülkékben tárolták. még az 1950-es évekhez is messzi földrõl is jártak ide kocsmárosok és felvásárlók. amit el akartak dugni a fináncok elõl. Télen nyáron egyformán 15 C fok volt a pincében a hõmérséklet. Ugyanakkor úgy érezzük. Háború idején ide rejtették el a lányokat. Például a krumpli nem csírázott itt ki. történeti kutatásuk. felette 4-5 m magas földtakarással. Elsõ alkalommal kóstolással kiválasztották a megfelelõ bort. és a horog hangos volt a vidám beszélgetéstõl és énekszótól. melyhez szívesen kínálnak a jófajta helyi rizlingbõl. hogy helytörténeti szerepüknél nagyobb jelentõségûek. mûemléki. Vagyis ide csak azt a bormennyiséget hozták. a hordót lepecsételték és késõbb évente jöttek lovaskocsival. Több helyen kispadot. így igen kedvezett a bor és különbözõ termények tárolására. A gazdák még ma is szinte naponta látogatják a pincéket. asszonyokat. A század elsõ felében. A löszpincéket jelenleg a település rendezési tervében helyi védelemre javasoltuk. E hagyományt megõrizték. A környékbeli települések kedvelt kiránduló helye. Egyre többen hoznak helyre beomlott pincéket. A mécsest. A horog felõl pallóból készült ácstokos ajtóval zárták. teljes felmérésük és építészeti. vagy hozzák rendbe a sajátjukat. hiszen az itt levõ gazdák mindig kaphatók egy jó beszélgetésre. ilyenkor bográcsban fôtt a pörkölt vagy a halászlé. mely fölött ugyancsak löszbe vájták a szellõzõ lyukat. pinceszereket. A pincék keskeny volta miatt csak egyik oldalon helyezték el ászok-gerendán a hordókat.

A lélek önbeszélgetése modellje a dialógusnak Ez a dialógus centruma. A tudás soha nem volt elérhetõbb. az istent pedig Amurónnak hívják. mint élõ beszélgetésben. Platón a mítosz közreadásával is maradandót alkotott. magasabb célja van. A dialógus résztvevõjeként készen kell állnunk arra. fenntart. átmenõ logosz. hogy melyiknek mi haszna van. az információs társadalmak korában. Az informálódás szintjérõl ez az ûr beláthatatlan. Nézzünk körül: rengeteg „látszólagos bölccsel” vagyunk körülvéve. az egyik abban kiváló. A beszélgetõtársak. Közlés és információ szétválik. Eljõvén hozzá Theuth. jóindulatból épp az ellenkezõjét mondtad. hogyleírjuk. az egyiket helytelenítette. Õk – ahogy Platón megjósolta – azt hiszik. ottlétre kényszerítõ légkörét 2 Nem üres szójátékról van szó. A lélek emelkedett állapota készenlétet jelent annak befogadására. Mondjuk a lélek önbeszélgetése. Tehát nem az emlékezetnek. hogy „nem a levegõbe beszél”. Thamusz sok mindent kifejtett mindkét irányban Theuthnak múvészetérõl. nem pedig valóságát nyújtod tanítványaidnak. hogy a bölcsességhez felemelkedjünk. megsúrúsödik a levegõ körülöttük. A korai társadalmak a kimondott szó társadalmai voltak. végül elragadtassunk. ami utolérhet bennünket egy beszélgetésben. bölcsebbé és tartósabb emlékezetûvé teszi az egyiptomiakat. (platóni módon) saját középpontjuk köré tömörülnek. mert sok mindenrõl hallva igazi tanítás nélkül azt hiszik majd. Luhmann szerint a kommunikáció elõfeltétele a közlés és az információ közti különbség megtapasztalása. információik nem állnak össze szellemmé. s mikor elsorolta. A tudás megõrzése. A szóbeli érintkezésben a különbség elhalványul. A mai civilizált társadalmak emberei egész életüket egy információs háló közepén töltik. ami a beszélgetés levegõjét betölti. továbbá az ostáblát és a kockajátékokat. a másik viszont meg tudja ítélni. fel is olvashatjuk másnak. a hatás mégis egészen más lesz. De az emelkedés elõfeltétele mindkét esetben a lélek emelkedett állapota. mint át a logoszon. mikor pedig az íráshoz érkeztek. Egész Egyiptom királya akkor Thamusz volt. 1 Ebbôl próbál kiutat találni mondjuk a vers. és másikkálényegülés. Az írott szó szelleme úgy viszonyul a mondottéhoz. Ezek paradoxonok és nyilvánvaló tények. mint ami a valódi hatása. aszerint. továbbadása a kimondott logoszban történt meg. a szó szelleme. Ami a beszélgetésben körülvesz. Azt mondják. te ezermester Theuth. És az igazi beszélgetésnek is ez az alapja. Az írás arra büszke. és azt mondta. Jan Assmann A kulturális emlékezet címú könyvében Luhmannt idézi. Az idea-tan ilyetén rávetitése a beszéd-írás konfliktusra persze egy másik párhuzamot is maga után von: miképpen a világ dolgait vizsgálva felismerhetjük az ideát (azaz: visszaemlékezhetünk rá). „Azt hallottam tehát. ami ilyen megkülönböztetésre késztet – mondja Assmann. végül az írást is. de ennek ára van: elszáll a hang varázsa. közlés és információ a beszélgetés jelenlétében egyek. és magunk-maradás. ezeken hosszú volna végigmenni. leszáll rájuk a beszélgetés légköre. Az írott szóban az információ a jelenléttõl eloldódik. maradandóságot kap. és a másik középpontja köré tömörülés. a maguk erejébõl fognak visszaemlékezni. mennyiben járnak kárral és haszonnal azok számára. a mûvelõdést a kommunikáció. S a tudásnak is csak a látszatát. mint a beszélt. mint az ottlét kimerülése. akinek az íbisz a szent madara: az istennek magának Theuth a neve.1 Pedig a lényeg a pillanatban lakik. mert e hiány felemlegetése nem információ. akik majd használják õket. A beszélgetõ. Platón itt annak a meggyõzõdésének ad hangot. Ez a halott a logosz. Platón szerint a gondolkodás a lélek önmagával folytatott besszélgetése. egységük elfelejtõdik. Mert éppen feledést fog oltani azok lelkébe. hogy sokat tudnak. munka. hanem információt közöl. Olvashatjuk ugyan hangosan a szöveget. Ha a szót szétszedjük. bemutatta a múvészeteit. valamiért való logosz. Az írás az. hogy sokat tudnak. az írásban tárgyiasul. Így most te is. (A beszélgetés ógörögül dialogoz . mert nem gyakorolják emlékezõtehetségüket – az írásban bizakodva ugyanis kívülrõl.) 31 . Innentõl szenvedõ szerkezet. Amikor az élõszó erejét a leírt szó maradandóságára cserélték. hogy belebeszélgetve magunkat a szellem áramába. Az írás tárgy. amelyet a görögök az egyiptomi Thébainak neveznek. Saját középpontjuk köréjük tömörül. Ez a mítosz – melyet Szókratész „õsi hagyományként” mond el beszélgetõtársának. a számolást. Az emlékezet történetének elsõ nagy korfordulója volt ez. A hangzó beszédben ugyanis él a szó szelleme. betömörült énje. összehoz. Úgy tûnik. A szó. hogy az írott szó silányabb. Az információ beolvaszt. idegen jelek segítségével. így szólt Theuth: Ez a tudomány. Hangunk mintha egy halottat idézne meg. Persze az írott szónak is van szelleme. mint a világ dolgai ideájukhoz: csak árnyképe annak. megszülettek a könyvtársadalmak. akik megtanulják. valami olyasmit kapunk. amelynek bensõbb. A második korfordulót ma éljük. a másikat megdicsérte.Végh Attila ÍRÁSOK BOLDOGTALAN BESZÉLGETÉS Platón Phaidrosz címú dialógusában Szókratész elmesél egy mítoszt.2 A beszélgetés nem más. mert az emlékezet és a tudomány varázseszközét találtam itt fel. Így a kommunikáció nem más. azzal. passió. A beszélgetés tehát mindenképpen olyan aktus. A lélek önbeszélgetése a dialógus végsõ célja. a felsõ vidék nagy városa táján. hanem az emlékeztetésnek a varázsszerét találtad fel. mint ma. pedig a valóságban általában tudatlanok és nehéz felfogásúak. hiszen bölcsek helyett látszólagos bölcsek lettek. az olvasást az Internet. miközben közelednek egymás felé. Az igazi beszélgetés feltételei: képesség. a mértant és asztronómiát. hogy feltalálta a mûvészeteket. hogy a többi egyiptomival is közölni kellene õket. hogy egyetértett-e vele vagy pedig nem. Az pedig így válaszolt: Ó. Õ találta fel a számot. Csakhogy tudásuk nem hoz bölcsességet. mint a kimerült ottlétek közös megtapasztalása. A kimondott szóban a logosz él. amikor megteremti saját. Phaidrosznak – az írás megszületésérõl szól. A könyvet felváltja a számítógép. Hogy a beavatásszerû „igazi tanításban” csak az élõszó ereje részesíthet bennünket. emelkedett lelkek úgy érzik. A beszélgetésben köré tömörülnek a szavak. király. A felejtés nem más. aminek meghosszabbított léte feledteti a pillanatot. hogy az egyiptomi Naukratisz körül az ottani õsi istenek között volt egy. Kimerült együttlét. Amikor két ember valódi beszélgetésbe kezd. mint az írás atyja. úgy az írott szöveg is alkalmat adhat arra. nem pedig belülrõl. A kimondott lelkének értelme ölel: a csönd. A király pedig kérdezte. mint saját-magunk-köré-tömörülés. Õk ezt a hiányt nem látják. A beszélgetés kigyûjt.

Akár egy médium: közvetit magunktól magunkhoz. azt a felszínt. És ha ezt a pillanatot valóban megéltük. de nem is igazán tekintik erénynek a „jó születést” (???????? ). s nem törnék át mindenütt busa fények. tökéletlen énünkkel tökéletes önmagunk sóhaját Az idõben leromlott szobrot busa fények járják át. amibe bele lehetne gyalogolni. ami a beszélgetés alatt. amelynek minden pontja egyenlõ távolságra van a titkos. olyan alacsony létszintre süllyedt a tömeg körülötte. sors jelentésû ???? ???. az tulajdonképpenibb módon adhat értésre valamit. mint tigris bõre. A beszélgetés csöndjében (angyal szállt el felettünk) megidézõdik egy magasabb hatalom. Az információnak nincs aurája. A saját középpont köré tömörülés képe a gömb. aurája valahonnan alászáll. Itt élünk. végzet. A kialudt információ helyén nincs hajnal. az írásnak kontextusa. lejáratott. a nemzõközépig nem intene. … Csak az igazi beszélésben lehetséges a tulajdonképpeni hallgatás. Emlékeztetni annyit jelent: elkísérni valakit egy olyan gyalogúton. a par excellence emberré nemesedik. mint csillagod mert nincsen helye egy sem. 32 . A kommunikáció két élménytelen lélek reménytelen emlékkísérlete.eloszlat. Ám a csonka test mégis izzik. ha képes benne meggyökeresedni egy új elvárás önmagunkkal szemben. A boldog élet koncentrált. De hogyan értsük a kategorikus imperativuszt. hogy a boldogság nem állapot. kommunikálunk. Az olvasás hallgatásában még gyakran beáll a csönd. értelmes életet élni. ami a logoszt az írásban megtartja. A szellembõl figyel bennünket valami. tehát örök tekintetében sok minden elhamvad. de elni tudtunk vele: sikerült megélnünk egy pillanatot. minél alkalmasabb beszélgetõtársra talált. (Az ?? valaminek a jóra fordulását. azaz inkább alakíthat ki megértést.3 Ógörögül a boldogság ????????? . melyben üldögélve érdeklõdése puha árnyalakokra vetül. A kommunikáció csöndje üres zúgás és fekete képernyõ: süket semmi. ahol már járt. melybe mintegy visszacsavarva ég nézése. támpont lehet. Az írás magasabb egysége. helyes voltát jelöli. a beszédet és a kommunikációt. önmagában elegendõ életet. De nem érti a kis idõt sem. kontextusa magának az írásnak a múve ugyan. annál intenzívebben. eltávolit. Maga Rilke szól hozzánk. de az is több szempontból gyanús: terhelt. fölértékelve az én harcait a boldogságot nemcsak kiharcolhatónak vallják. hiszen azt ajándékba kaptuk. hangulata. de élinénytelenül. szóródunk. Pillanat és öröklét összenyelt. A beszélgetésnek légköre van. mely remegve lágy még. melyek a fizikai idõt egyfajta morális idõfogalom felé haladják meg. hogyan kellene úgy megélni a pillanatot. hogy ezzel benyitottunk a nagy idõbe is. érinthetetlenségbe zárt középponttól. hogy kimászszon a tömeglét ama barlangjából. vagy amit begombolhatnánk magunkon. … A hallgatagság a beszélés móduszaként oly eredendõen artikulálja a jelenvalólét értelinességét.) A boldogság az istenek dolga. éltünk megváltoztatására híva fel? Honnan jön ez a hang? Nem tudni. akkor megtörtént a csoda: a megértésnyi kis idõt úgy tettük magunkévá. amit ki lehetne harcolni. hogy a hangulat búráját varázsolja olvasója fölé. Heidegger Lét és idõ címû könyvében ezt olvashatjuk: Aki az egymással-beszélés során hallgat. Különben nem hintene melle káprázatot s a csöndes ágyék íves mosollyal. az önmagával megelégedett. Az írás sokat megõrzött a beszéd szellemébõl. nem tudja. a pillanat értelmét. Gömbszerûnek képzeljük a boldogságot. nem mi döntünk életünk gömbölyûsége felõl. melynek megértésküszöbe a halál megértése. Különben csak torzult és suta kõ lenne. Csak helyének van neve. Rohangálunk semmi dolgok után. A görögök még tudták. Információt cserélni csak a szellemtõl végtelenül távol lehet. Akinek mégis sikerül hiteles. Platón filozófiájában fontos a saját középpont köré tömörülés tana. miközben öregíti a puszta fizikai idõ. A mai átlagember nem érti az idõt. Ez a tökéletes forma. akkor a verset nem csak megértettük. mely rád ne nézne. lecsapott vállal meredõ. nem villogna. 3 Ezt csak késõbbi. nem mi „küzdöttünk meg” érte. de egy magasabb tudás felõl. Ezt az öndialógust nevezi Platón gondolkodásnak. Ha villanásuknak képesek vagyunk megnyitni életünk. azt a szellem emberének nevezzük. de a csönd nem elõidézhetõ. mögött él. de cezúrái a lélek légzési ütemére szabva. Õk. A beszéd az együttlétben sétáló különlét. Változtasd meg élted! (Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló torzó Tóth Árpád fordítása) Rilke Apolló-torzójának nem létezõ. A modern társadalom zajától megbolondított embernek nincs sok esélye arra. de még mindig képes arra. nyersen. melyben szeme almái értek. mely új. a morál legmagasabb értelmében. aminek nincs neve. Az igazi hallgatás alkalom a csöndre. már csak célja van: a puszta felhasználás. A kommunikáció azonban lefõzõdött arról a szálról. Az ember nemigen tud mit kezdeni azokkal az idõkkel. Az önmagáig tisztult (emelkedett) filozófus lélek azután beleviszi magát a beszélgetésbe. értelmetlen. melybe az élet értelme fut ki. hogy képesek vagyunk meghallani ezt a hangot. Az írott szó társadalmának emlékeztetõkre van szüksége. Õ lassacskán egy kaszt képviselõjévé. individualista-demokratikus felfogású korok emberei hiszik. az információ a különlétben rohangáló együttlét. Mindenesetre az. a beszélgetõkre ereszkedik. a kommunikációnak használata. saját maga köré tömörült tartam. mint aki nem fogy ki a szóból. a kis idõ úgy tett magáévá bennünket. egy váratlan pillanatban dörög ránk.4 A gömbben csönd van. Miként a boldogság: magától áll be. nyomasztóan sokértelmú. Állítsuk hát élesebb fénybe a történet kezdetét és végét. A visszahúzódott. mely hirtelen. Az írás hallgatása közel áll a beszédéhez: csak üres papír. Aranykori fényben hamvadó korok már csak így gondolkodnak. mint a lámpa. A GYORSULÓ EMBER Nem ismerhettük hallatlan fejét. A beszélgetés magasabb egysége. Igyekszik megértetni értetlen. valódi kezdet. sok minden feléled. Nem érti a nagy idõt. Kommunikációnk a beszélgetés boldogtalansága. A szóban ott az istenség. hogy belõle származik az igazi hallani-tudás és az áttekinthetõ egymássallét. megsûrûsödött lélek önmagával beszélget. hogyezek az életmozaikok végül valami hiteles képpé álljanak össze.

ami mi kell legyünk. hogy a megölt idõ helyén tett cselekedetbe. A modern. Anyagot. a gyors karrier. Míg a pillanat. mikrokönyörtelen csapását. külsõként felismerhetõ. Értelmes életet éltünk. Az idõben ellenséget lát. meghosszabbítja az elérési utakat. mely valóban a cél maga. mit cselekszenek” – mondja a könyv. Csak a boldog vég hitelesíti – mintegy visszamenõleg – az életet. arisztokratikus szellemre mérné mikroarisztokratikus. és lelöveti a filozófust. az érzetvilágot szenvedéllyel tölti be. ami mi magunk vagyunk. A végtelen magány pillanatában beleálltunk a keresztfénybe. Így kondicionálta megfoghatatlan rabszolgatartója: a korszellem. Jobb. „Bocsássatok meg nekik. Súlyosabban. bosszút áll hát a közepes idõn. A szellem bosszúja. Magunkra vettük azt a keresztet. Megérzi. a gyors meggazdagodás. a hétköznapi cselekvések. a könyörtelen. lévén az a pillantás. és mindennapi cselekedeteiben arra törekszik. aki aljas módon megöregít. addig a nagy idõre tekintõ pillanat az a vallástalan teljesítmény. a kényelmesek. hát megöli. A horizontális létértelmet vertikális létértelemmel teliti. a múlás-örökölte folyamatos jelenben szépen tönkremerni. A görög létfelfogás szerint csak akkor mondhatunk valakit boldognak. már nem õrzi a Semmi kapuját egy barátságos szellem. amihez a mai technika ért. nyomasztóbban. a mikrokönyörtelenség neve: kegyetlenség. verseskötetbôl 33 . élete végét. és egyre könnyebb. ahogy az elmosódó kis-. a mindennapok idején. Hogy merre? „A filozófus egész életében halni tanul és hal” – mondja Platón. ami gyorsabb: ez fõ életelve. kinek prototípusa a filozófus. a boldog idõkeresztre feszülten egyszercsak: hopp. és egész életünkkel elfordulhatunk tõle. a gyors élet a mai kor fõ kívánalmai. Szinte emberfölötti tett ez. felvilágosult rabszolga dolgozik és fogyaszt. akkor értjük azt is. és megpróbálja a trükköd összehúzódva kiterjedni. Úgy nyeli el. beszélgetés helyett SMS. Nero megöleti Senecát. ahogy a súlya is az. hogy mindez gyávaság. tevõ ember azt hiszi. Mert mi is történik? Az átlagemberben a diktátor hatalomra kerül. A diktátor álmát a filozófus kísértete járja be. Nero. mely az itt-és-mostban csak egyfajta morális koncentrációban megragadható. elherdálódni minél pontosabban. hogy összehúzott. Pontosabban. hogymegérthesse: miként cselekszik. levelezés helyett e-mail. tehát mélyebben. Óriás tokjában hagyja a törpét. melyet jobb híján szellemnek nevezünk. megkapjuk az egyetlen lehetséges beavatást: látjuk magunkat. És mivel Seneca halott. amikor ráküldi embereit Senecára. a kis idõ befelé haladja meg „azt. beférkõzik a dolgokba. melyhez hozzáfér: a közepest. gyér fényeket szórnak utánunk. és elnyeli a törpe óriást. Valamiféle fénypillanat ez. életének vízszintesébe folyamatos függõlegest húz. hogy az idõt kiszorítsa dolgaiból. Az ember élete azonnalivá válik. Ettõl kezdve az ember igyekszik úgy cselekedni. Márpedig a gyors elérés. A határra értünk. minél herdálódásértõbben. A kötelezõ módon csak pontatlanul elszenvedhetõ. megöli hát azt az idõt. Erre a nagy idõkeresztre feszíti létét az azt legmélyebben érteni vágyó ember. Itt mélyebbnek hangzik a kérdés: ki vagyok én? Ha Rilkét megértettük. felismerhetetlenebbül. ez a szellemgyilkosság az. de oly könnyen elszalasztható létkaput. melyekbe belefelejtettük (szintén Heidegger által megpillantott) eredendõ otthontalanságunkat. a gyors kielégülés. belelátunk a végsõ napba. NOLI ME TANGERE sok több jeleket is tött Jézus az ô tanítványai elôtt melyek e’ könyvben nem írattattak meg mondom nektek ez az írás legjobb mondata mert csak az idô van amíg a toll a papírig elér az éhes lepke nyelve letekeredik addig szeretlek benneteket amíg értetlenül hallgatjátok álmom hogy az isten természetvédelmi terület odabenn megbékélt füvek kihalt madárhangok álomvizslák szomorú vadászösvényei Az ügyész sétája c. ha kivárjuk teleutaiosz biosz-át. közép. Innen még mindig visszariadhatunk. Nem érti a kis és nagy idõt. Az ember nem mer szembenézni azzal. de csak belsõ közelitésben felfénylõ vonatkoztatási pontot. talán mert ide vonzott az ég és belsõ csillagaink. Otthonaink. melyre tevõn fölfeszülve a létét érteni vágyó ember pontosabban kezd szenvedni. Ez a platóni mondat – a filozófuslét kis és nagy idejét. Az idõkeresztben élve már tudjuk.és nagy idõben átvesszük a múlt idejû ajándékot. hisz megkapta azt az ambivalens. ami a szellemmel szembesíti. tárgyakat neki. Valami húz. mert nem is számítunk.A tömeg tehát. pillanatait és létirányát összekötve – a gondolkodó ember életének minden pillanatába a nagy idõ értékét állítja. Az idõhalálban álló. mit cselekszünk. fogyasztói életet él. gyorsabban jobb. húznak a jövó vázlatai. Utazás helyett repülés. a begyakorlott élet. Egyre nehezebb. valami taszít. Hogy megsejtsük. de a pontosság. a szenvedést mint ismérvet mutatja fel. Innen egyre nehezebb az út. és látjuk: az is boldog. a szellemtõl érintetlen életet él. innentõl nem számítunk a többiek bocsánatára. Hátrafordulunk. útlehetõséget vesz észre. hogy ez a visszafelé-remélõ lény nem is én vagyok. Rilke Apollószobrának tekintetében. a sötét ûr kiárad hát. Nem érti a nagy idõt. amiben a mai technizált ember él. miféle az a küzdés. hiszen nem tudják. A nagy határon állva. hogy meghagyja magában. E két semmit rohanással férceli világgá. a kis idõt. Taszít a tudat. A magát modernnek érezni akaró ember pedig fejet hajt. voltaképp a költészetet öletné meg. De ha nem. Ez az idõgyilkosság. azonnal. a szellemre tartott megélés lehetõségét mindig lehetõségként õrzõ lét ajándéka ez: a végtelen bizonytalanságban. és egyre könnyebb. élt életbe visszajár a halott idõ szelleme. hogy a „ki vagyok én?” valójában a „ki voltam én?” kérdése. a titkos szomorúak tömege a szellem felé zárt. A végtelen magány pillanatában vállaltuk annak megélését. ami csak a miénk. tekintetével talán megpillanthatjuk e rabszolgalét hiábavalóságát. Húz vissza az egyszerûség. mert nem számíthatunk a többiekre. A mikroarisztokratizmus neve: felfuvalkodottság. ami vari’.

vagy ne. Elõször döbbenünk rá igazán mi. Ahogy közelednek. képek sora tör elõl belõlem. hogy szép. Nem indulatból. vívódások következnek. Ki fogja õket végig vezetni? Nagy a felelõsség! Végül ketten: Beöthy Hanna és Balassa Bálint vállalják az osztály kísérését. töprengések. Dönteni. osztály utoljára végigjárja a Pesthidegkúti Waldorf iskolát. Hiszen ez lenne a Waldorf iskola egyik célja. ami ebben a korban formálódik az emberben. Aggódásainkból azért néha sikerül kikukkantanunk. Így telik el az elsõ év. Sok új gyerek kapcsolódott az osztályhoz. és a 13. szeretettel. Újabb és újabb korszakalkotó ötleteik támadnak. hogy ne zavarjuk õket a vizsga közben. úgy kialakítani bennük. igényes epocha-füzetek. A kicsik is. köszönnek (vagy nem köszönnek). megszólítanak minket. Milyen nehéz volt sokszor eldönteni. Megint elöntenek az emlékek. És a búcsúztatón már kimondva-kimondatlanul mindenki arra gondol: hogyan is lesz tovább? Tanárok sora próbál a saját szakterületén felkészülni az új feladatra. amiket azonnal meg akarnak valósítani. virágkoszorút kapnak a búcsúztató osztálytól. és megérteni a világot. hogy ne a mi meggyõzõdésünket akasszuk majd rájuk. Zsúfolásig tele van az aula. fafaragások. Elméletben már sok mindenre felkészültünk. Némely gondolat elõtt értetlenül állsz. hogy mikor cselekszünk jól. diákok. vagy jámbor szeretettel? Mindig így dönts: Jámbor szeretettel gyõzöm le. A kisebb testvérek már ebbe az iskolába jártak. szintén itt az aulában búcsúztatják Mezei Kati nénit. A más iskolából jött gyerekek élvezik a szabadabb légkört. önálló ítéletalkotást. szövések. mégis minden nap új és új nehézségeket hoz. érzik: most egészen különleges. hanem szeretettel végiggondolva úgy határozni. tanárok. a legkisebbektõl a legnagyobbakig várjuk õket meghatottan. és a tanárok is ünnepi ruhában jöttek napokig az iskolába. Közben a ballagók leérnek az aulába. Éjszakába nyúló beszélgetések. akinek nem itt folytatódik az útja. és ne félj soha. de bensõséges körben. és a szülõk kérésére az iskola befogadta a különbözõ iskolákból érkezõ gyerekeket. – 1996 szeptember: már egy új osztály állt a tanévnyitón. Hiszen az elmúlt hetekben mindenki ezért az osztályért izgult. – 1996 tavasza: Moliere: Fösvényelõadással búcsúzik az akkori 8. mégis a mostani nekünk egészen különleges. anélkül. hogy van olyan. egy-egy osztály más tanteremben tanult. csendesebbek voltunk az udvaron. Sikerül-e majd azokat a fontos lelki készségeket. Országszerte száz meg száz gimnáziumban ballagnak a diákok. és ne búsulj. foglalkoznak a kicsikkel. akinek nem ez az iskola a jó. Ahogy öltözködnek. Nagyon rövid idõ alatt beilleszkedtek az iskola életébe. Nem akarnak tanulni. de amelyektõl mi esetleg megijedünk. és már tudjuk. kivált az emberek bûnei láttán. Szülõk. rajzok készülnek. annál minden más fontosabb. hiányzás. akik a magyar Waldorf iskolások közül leérettségiztek. és azt kérdezed magadtól: Erõszakkal gyõzzem le. sokszor félre is értelmezik a nagyobb szabadságot: egyre több a késés. osztály. hanem megtanítsuk õket saját szemükkel látni. ezért más és más módszereket kell kitalálni. Vagy például az euritmia órán jámbor szeretettel elviselni. nem lehetett a különbséget érezni. és az osztálykísérõ Dosztojevszkijtõl idéz: Ne félj semmitõl. Karácsonyi ünnepséget szerveznek az iskolában. Õk az elsõk. hogy megengedjük. Nincs osztályzás. Az elõadásban szinte minden szereplõ nagy meglepetést okoz játékával. Aztán másnapra esetleg már el is felejtik a világmegváltó tervet. ünnepélyes dolog történik. és észrevesszük. hogy mind a 15en sikeresen tették le a vizsgát. gimnáziumi osztályunk is lesz. hogy valaki elmagyarázta volna nekik. – Nem sokkal késõbb kicsi. egyéni érdeklõdést.SzentmártonyYvonne ELÔSZÖR ÉRETTSÉGIZTEK WALDORF-DIÁKOK MAGYARORSZÁGON Felcsendül az ismert ballagó dal. viselkednek. tanakodunk. aki az ötödik év elején elvállalta ezt a különös sorsú osztályt. hogy egy új korszak kezdõdik õsztõl. hogy meg sem moz- 34 . tanárok. hogy van olyan közöttük. személyes ízlést. néhányan pedig máshol folytatták tanulmányaikat.

s ehhez valamilyen mûvészeti munkát kell kapcsolniuk. álljon itt néhány hivatalos sor arról. akarati életünkben pedig a szeretetet. Nehéz könnyek nélkül nézni.” Én úgy látom õket. úgy cselekvésünkben szabadság. látom. hogyan szerezzük meg. Czitán Dániel. Fent: az érettségizôk egy csoportja: Koppány Zsolt. de eredményes érettségi vizsgát biztosító tudást is ad. Rajtuk kívül érettségi bizonyítványt Kapott: Baranyai Anna. Gyönyörû. Elfogulatlanul. Lamm Flóra. Poós András Márton. mint az égi madarakat! Önállóak és szabadok! A bizonyítványosztást követõen rózsasziromesõben vonulnak ki az iskolából. Most már mind a 15-en büszkék arra. mint az égi madarak. hogy most kapják meg az érettségi bizonyítványukat. milyen véle mény alakult ki az érettségi elnökben a vizsgák során az osztályról: Az érettségizõk szuverén. mint a gyermekek. Tartalmas. És a turné alatt. 35 . ruhatervezés. hogy ne legyen túlcsordulóan érzelmes és szubjektív a beszámoló. feleleteiket általában az összefüggések felismerése. Aztán egyszer csak az osztály nagy része külön euritmia órákra is kezd járni. a szeretet nagy tanítómester. hogy nem csupán egy érettségi vizsgára készülünk. átfogó Az elôzô oldalon: a tizenhárom évfolyam egy-egy képviselôje. a szövegek iránti tisztelet. Lassan közeledik az érettségi. Mivel az ember teljes egész. A 12. osztály végén néprajzi gyûjtésre Erdélybe utaznak. akár a gonosztevõ is szerethet. mûvelt felnõttek benyomását keltették. Hosszú lenne mindegyik munkát külön méltatni. egyéni véleményalkotás jellemezte. Soltész Anna. Észrevétlenül összeáll egy mûsor. amely mindannyiuk számára meghatározó élmény.dulnak. gõzgépkészítés. tartalmas dolgozatok születnek az ott eltöltött két hétrõl. az elõadások után a fontos dolgokról is sokat beszélgetünk… A 10. Thurnay Dorottya és Tompai Ildikó. hogy ebbe az iskolába nem csak járni jó. osztályban még egy nagy próbatétel elõtt állnak a diákok: el kell készíteniük a diplomamunkáikat. úgy jutunk el a szeretethez. együtt mozog a kisebbekkel. más fontos dolgokról akarnak beszélni a mozgás helyett. ezért ha eljutunk oda. Lakatos Kitti. Lent: az iskola tanulói az idei évzáró ünnepen. Sikerül-e elég rutint szerezniük a matematika feladatok megoldásában. mert nemcsak pillanatnyilag. Fantasztikus munkák születnek. alkalomszerûen kell szeretni. kérjetek jókedvet az Istentõl. gondolkodásunkban azáltal bontakoztatjuk ki a szabadságot. Novinszki Tamás. hogy az akarati jellegbe gondolatokat sugárzunk.” Úgy érzem. ha akarati életünket gondolatokkal hatjuk át. Menyhárt Leó Dávid. Bennem cseng még a Dosztojevszkij idézet: Testvéreim. Bognár Márta. ólomüveg-. lenyûgözõ volt egytõl egyig. a gyerekek ezen az úton haladnak. tudnak-e majd magyarból árnyalt elemzéseket készíteni? Mindenki tudatában van annak. most azt is bizonyítanunk kell a kétkedõknek. képesek lesznek-e történelembõl egy-egy korszakot eseményeiben. Mindegyiküknek egy maguk által kiválasztott témát kell feldolgozniuk egy éven keresztül. Végül. mert nehéz szert tenni rá. Mészáros Orsolya. Ahogy kipillantok az emlékeimbõl. Barátaim. Legyetek vidámak. A diplomamunkák elõadásán eszembe jutnak Rudolf Steiner gondolatai: „ Ahogyan a gondolati életet akarattal átsugározva eljutunk a szabadsághoz. az utazás közben. mozaikkészítés. Filmkészítéstõl az ötvösségig. amelyet Waldorf iskolákban mutatunk be. igazi mûvészi teljesítménnyel. gondolkodásunkban szeretet fog mûködni. Diák és tanár egyre nagyobb súllyal érzi a felelõsséget. hanem örökre. Egy-egy alkalommal ugyanis bárki tud szeretni. drágán lehet hozzájutni. orvoslás és repüléstörténet. mûvek. hangoskodnak. hogy az akarati jelleget belesugározzuk a gondolatokba. hogy „Waldorfosok”. Cserháti Zoltán. de érteni kell hozzá. természetesen teremtettek kapcsolatot. Barna Gergely. összefüggésében érzékeltetni. Cselekvésünkben azáltal bontakozik ki a szeretet. hosszú munkával és hosszú idõ múltán. Volt aki az elsõ magyar Waldorf iskola történetét dolgozta fel. hogy gondolati létünkben megtaláljuk a szabadságot. könynyed problémakezelés. még külföldre is eljutunk.

hanem letelepedtek. amelyet – levetve a pogányságot –. bár a tudományos érvelés nem könnyû feladat. Mindennek ellenére a magyar és a héber nyelv kapcsolata nem került be a köztudatba. a másikon nincs. Az arab és a héber nyelv közeli rokonsága köztudott. kiejtett szó. a magyar törzsnevek és a kazár népnév – 1938. az egyik baloldali. Tanúságtétele héber nyelven íródott. és sok esetben csak az emlékezetemre támaszkodva tudom felidézni õket. A magyar nyelvtudomány kézikönyve – 1934. megdöbbenve ébrednek rá erre a szoros kapcsolatra. A hegge talán a hegedûben is benne van. lá-szur. te. Ezért sokkal inkább a példák erejére szeretnék támaszkodni a feltevésem bizonyítására. szent dolog.) Egyszóval asach szó szák-nak is olvasható. A jövevény. És pühe=szentség. ez a következõ példákban is így lesz.szlává=üdvösség. õ: áni. kezembe vettem egy padon fekvõ Bibliát. Azok az Izraelbe kivándorolt magyar zsidók. aki jönni fog: jávó. Amikor elfordulnak. A kettõs gg kiejtésben orrhangú ng-re változik: így lesz henge. hú. Nos. A magyarokkal együtt vándorló. Simcha Yom-Tov A MAGYAR ÉS A HÉBER NYELV KÖZÖTTI KAPCSOLATRÓL A huszadik században sokan foglalkoztak a honfoglalással és a magyarok azt megelõzõ vándorlásaival és a kutatás kiterjedt a kazár nép szerepére is. arabul lehet gyakorolni. amelyeket aztán a zsidó vallásra való áttérésük után közvetítettek a magyarok felé.A székelyek nem folytatták útjukat a magyarokkal a Kárpát-medence felé. Már mentegetõztem. hogy a pontozás a mindennapi használatban nem jelenik meg. Hege a kimondott. Ez lehet a legfõbb magyarázat a sok. Miért hívják a székelyeket székelynek? Héberül: leereszkedni. onogurnak nevezik az õsmagyarokat és a kazárokat. meg akkor használják. kiejtésük is eltér egy kicsit a magyarság többi részétõl. a ponttól függ a kiejtés. hogy mélyrõl. A kazár királyság összeomlása után nem játszott többé szerepet Európában. hogy meghalljam a fülemmel a rokonnak nevezett nyelvet. akik saját kultúrájukban õrzik a magyar nyelvet és késõbb vették fel a héber kultúrával együtt a héber nyelv ismeretét is. csak a megfigyeléseimet akarom megosztani másokkal. szlová=szó. bár tudomásom szerint a kérdéssel egyetemi szinten foglalkoznak Budapesten.Dr. elhagyhatatlan. A magyar népnév. A kazárok az arab elemekkel együtt héber elemeket is felvehettek. õk tehát azok a leülõk. A kazárok történetét a Jehuda Halévi Kazárok címû könyve foglalja össze a kortárs szemével. Felkérte mindhárom vallás papjait. „leültek”. úgy mondják: besiriltünk. a fõútról letérnek. De a fejtegetéseimhez használt néhány további címet is felsorolok: Ligeti Lajos: Az urali magyar õshaza – A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van – 1976. hogy a héberben a száj (amivel imádkozunk): pe. vándor és kereskedõ nép lévén nem akarták elkötelezni magukat a náluk jóval hatalmasabb muzulmánok és bizánciak mellett. mint a verseknél. akik nem vándorolnak tovább.: Bemerkungen für die Geschichte des Kazaren és A korai kazár történelem forrásainak kutatásához – 1960. vagy ahol a téves olvasás olyan félreértésre vezethet. azt úgy mondjuk: fohászkodni. A kazár királyság mintegy 300 évig állt fenn a Kaukázus és Pannónia között. ahol jelentõs befolyásra tettek szert. hogy kiválassza az ezen a területen elterjedt három vallás közül azt. csak az egyiken van egy pont. És akkor hozzá kell tennem. az Akadémiai Kiadónál 1980-ban megjelent Khazar Studies címû kötetben. Még azt is hozzá kell tennem. hogy nehéz rájuk azt mondani. hosszabb ideig idõzve Dél-Ukrajnának az Azovi-tengertõl északra esõ területein. amelyet Magna Hungariá-nak is neveztek. a szív mélyébõl imádkozni. a másik jobboldali ponttal. Nekem nehéz hozzájutni azokhoz a témámmal foglalkozó könyvekhez. Gombocz Zoltán: Árpádkori török személyneveink – 1915. áta. Pühe és fohász. az már ugyanaz. népével fel akart vétetni. a héber könnyen belekeveredhetett a magyar nyelvbe. Kemál Atatürk írásreformja elõtt arab írást hsználtak a saját nyelvükhöz is. Csak a kezdõ tanulók teszik ki a pontokat. ezek olyan nagy mennyiségben zúdulnak ránk.Hol van hát a finn-magyar kapcsolat? Bementem egy templomba. elfordulni: szur. ami ugyancsak szépen szól. (Ennek megvan a párja a szláv nyelvekben is. A bizánci császárságból a kereszténység elfogadását követõ zsidóüldözések miatt a zsidók tömegesen menekültek a kazárok közé. Az arab nyelvben ugyanakkor a pontozás. A hangzásról beszélünk itt.: Kievan Russia – in: The World History of the Jewish People – 1966. leülni: sach. nyomaikat a magyarokén kívül a finn és a bolgár kultúrában találhatjuk meg. Török eredetû törzseik az ujgurokkal együtt vándoroltak nyugat felé. áldás. Arab szövegekben gyakran közös néven ujgurnak. de hiába kerestem ismerõs szavakat. A muzulmán vallást csak a Korán nyelvén. magyarul: ige. Peter B. héberül a hang: hegge.) De mi köze van ennek a magyarhoz? Végre eszembe jutott. legalábbis annak egy része. A forduló: sirilõ. A baskírföldi magyar õshazáról – 1966. A kilencedik században a kazár király tanácskozást hívott egybe. hogy nem tudományos munkát írok. Héberül az én. Ugyancsak forrásul szolgált számomra egy más nyelvû szerzõ. A kazárok története magyarázattal is szolgál erre a kapcsolatra. hogy látogassak el a finnekhez is. de közelebb lépve egy szót sem értettem. hogy tárják fel elõtte hitük lényegét és ennek alapján végül a zsidó vallás felvétele mellett döntött. mint a magyar szék. Golden tanulmánya. amelyeket magyar könyvtárak õriznek. Az F és P hangot ugyanaz a betû írja le. mindez csak véletlen. Messzirõl valóban magyrnak is hallhattam a beszédüket. (Az S és SZ hang ugyanazzal a betûvel íródik. A törökök – muzulmánok lévén – sok arab elemet vettek fel nyelvükbe. Ceglédi K. Golden elsõsorban Németh Géza tanulmányaira támaszkodik: A honfoglaló magyarság kialakulása – 1930. Mátka 36 . vagy az imádságokban. The runiform inscriptions of Nagyszentmiklós – 1971. Peter B. Megvettem aztán egy szótárt és végre ráakadtam egy-két példára. – most már zsidó hitû – kazárok vallási nyelve. A Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Héberben eltérni. mert azt minden filológiai érdeklõdés nélkül is érzékelik a kiejtett szavakban. Ugyanez a helyzet a CH és K hangok esetében. Ettinger S. Természetesen politikai számítások is közrejátszottak a döntésben. A példák sokasága majd elindíthatja a komolyabb filológiai kutatást. Szókincsük. Svédországban járva a kíváncsiság rávett. de ahogy mondtam az S és az SZ azonos jellel íródik. ha a kiejtés feltétlenül fontos. Finnül pühüe=beszélni. amelytõl meg kell óvni az olvasót. de menynyiségéhez képest a nyelvészek által alig ismert hasonlóságra.

amibõl a fentiek kiegészítéseképpen és a szerzõ ötven éven át megôrzött. kézimunkát jelent. a térség. de ennek eredetije nem héber. chálom=álom. ahogy a nõket hívják jassz nyelven.) Álmos héber szófejtéssel: Elem-és. amibe mindig beleakadunk. A nõt a rosszal. Ezek után nem csodálkozhatunk. ma még csak csütörtök van. kötik. az magyarul: sûrû. mörugáz=mérges. és úgy a Majsinak a pisztolya nem sülhetett el. Tas=Tász. az a spicli. Nem tudom. lásd:özvegy. aztán annak magyar megfelelõje: Chedvá=kedv. De az irodalom. ozen=fül. hogy a nyelvészek tudományosan is elkezdjenek foglalkozni vele. ami munkát. A mester mérgesen ráripakodik: Csak nem kívánod. német eredetû: Spinne az a pók. Plat az piac. hogy hogyan élnek õk? Azok. több postai akadályon át jutott el a szerkesztõségbe. Elõd=Éli-ád vagy El-ád. éppen rajta kapta. máásze=mese. lásd: szív. ami beköpni-t jelent. néha túllõ a célon. A zsidók jiddis nyelvébõl vettek át jónéhány szót. bekukucskálhassunk. Majdnem irodalomról. lásd: henyél. A spiné. azaz örökkévaló Isten. chok=ok. pázér=elszórni. héberül azt kérdezem: Má hábéájá? A kosarat vesszõbõl fonják. hogy hangosabban csináljam!? Utószó A kolozsvári születésû. De amikor Majsi jött Chánnájához és nógatta. a harmadik kísérletre célhoz ért. lájil=éjjel. hogy a hatalom és a rendõrség ne értse meg. Dád=emlõ. mint sorbanállás. hogy merészségben. csecs. Bocsánat. ahogy a rabbi tanítja. Soév=szívni. azuv=akit elhagytak. bajtársat jelent. ahogy ez minden nyelvben történik. chone=aki elfáradt és pihen. Dehát nyelvrõl beszélünk itt. onész=felszólítás. És akinek ez a foglalkozása. a pletykához. Ond=Onéd. a szégyenletessel azonosítják. Egy tanítvány így szólt zen-buddhista mesteréhez: Játsszál nekem egy dalt egy húr nélküli hangszeren. valaki kigúnyolásra való dolgot csinál. akkor látta. Zik=szikra. ha pedig van. Nagy merészség ez? Hát jöjjön egy okosabb. hogy beláthassunk. amirõl csak beszélnek. sétálni. és mondja meg. iszonyat. gynáiká=asszony. amiket mi nem tudunk megoldani. és ez sem tartozik ide. ízes magyar stílusának bemutatására (a fenti tanulmányt ugyanis némileg átszerkesztve közöljük) örömmel adunk közre egy részletet: A budapesti meg a dobuccai alvilág nyelve a jassz-nyelv. De valami csípi a nyelvemet. azaz aki repül. örömének újabb levélben adott hangot. szear=szõr. lásd: pazarolni. heresz=harc. puszta: pásut. mi a baja. amire az alvilágnak volt szüksége. Ráádá=riadalom. hanem a – igen. talán a német Spitz-bõl jön. szétszórni. hogy a puskája vagy a pisztolya csütörtököt mondott? Szóval. A vallásban is ez egy nagy jótétnek számít. vagyis egy nõies tettet visz véghez. hogyan oldják meg a bajaikat. náluk gunái=gúny. hogy miért csütörtököt mondott? Végül. hogy férfiközpontú kultúrában élünk. ászon=szerencsétlenség. Simcha Yom-Tov fenti írása és Gender – culture – architecture (A kultúra és az építészet nemi jellege) címû egyetemi kutatómunkájának kézirata nagyon kalandos úton. Ezt persze még sokáig lehetne folytatni. meddõ. A pletykának igaza volt. ugyancsak kitüntetett. mászách=maszk. üzenet. dáát. De minden tisztelettel és az Országépítõjükre további lelkesedéssel ez az öreg bácsi Simcha Yom-Tov 37 . hanem a jiddisbõl lettek átvéve: a haver. chávuj=aki elbújt és nem látszik. Sorolnék néhány szópárt. a nép nevében. mesélni. lehet. ne botozzon meg. Kond=Kö-onéd. a csürhe: coréách. Muszáj nagyon komoly maradjak? Hát tréfálni nem szabad? Mert honnan jön az.rombolás. Ahol sok sor van. ád=idõ. ha azt szeretném tudni. feleli a tanítvány. ha Cháim Lábon. ami magyarul azt is jelenti: édes. dá=tudni és todááh=tudat. (Az õ oldalát is nagyon fúrja a kiváncsiság a két nyelv kapcsolatát illetõen. A zsidóknál a péntek este az a szombat kezdete. lásd: ökör. lásd: harag. Mószerolni a héber moszér-ból jön. hanem görög. hogy a tolvajt rajta kapták? Miért rajta? Mert amikor az ablakon vagy a kulcslukon bekukucskált. Tor=sor. azaz díszített vagy kitüntetett. már az is elég ahhoz. lásd: ín-ség. Huba=Aba. árává=kopár. És ugyanezzel foglalkozik a pletyka is. a fõutca sarkán mesélte a másiknak. nem péntek! Csütörtököt mondott. nyûgös. posét=levetkõzik és ha nincs rajta semmi. gúnyolódni. vagyis igen. ami valamit letakar. máchrim=káromolni. ha túl szabadra eresztettem a nyelvemet. sát. azaz zsarnok. Innen jön az üzen. Mikor a szerzõ értesült róla.én. hogy õk hogyan élnek. nuge=szomorú. Tánu rábánán=tanulni.Van egy kis lóvéd? Meló-melózni a héber melo-che-ból jön. árva. regev=rög. mert a héber lové-halváah: azok nem dolgoztak és nem volt fizetésük. Ktáta=csata. crichá=kiabálás és a kiabáló csoport. hiány. jóhiszemûség. Béájá=gond. hogy valaki csinálja. Kis idõ múlva a mester megkérdezi a tanítványt: Hogy tetszik? Nem hallok semmit. Káváná-tová=jókívánság. metuká. aki behálóz minket. éin=nincs. támut=temetõ és mét=aki meghalt. cherem. azaz a tûz fia. csak kölcsön vettek pénzt. aki nagyon mérges. Töhötöm=Táchát-ám. ami barátot. De ezek nem a héberbõl – egyenesen – . álarc vagy mez. most 95 éves öregember megfejtést adott a honfoglaló vezérek neveire is. amit nem akar. kosér. az héberül kénvagy áchén. ottan. üdv. valaminek a hegye. aki meghalt: náfál chálál. Mert ez a legérdekfeszítõbb. egy magyar származású. amikor a fegyvere nem sült el. Mert ez a legnagyobb titok. mögune=gúny. e nagy tiszteletû fogalom nem a filozófiához van legközelebb. A nyelvek kifejezik. lásd: dada. de ha csak a példák felében rejlik is igazság. úgy fejezem ki: máásze mögune. azaz a nép helyett. azaz: unszolás. lö -sotét=járkálni. az meg mondta neki. aminek német az alapszerkezete és a jiddisbe belekevert sok héber eredetû szóból jön. a kötés héberül: keser. és innen: okos.) Ha azt mondom. lásd: nyûg. haj. elöl a héber. hogy a csomag végre. Még egyszer mentegetõzöm e hosszú dumáért. idõs építész. nõ. képes ölni: horeg=öl. vagy más szóval. ze=ez. És ez az este a legjobb ideje a szeretkezésnek.héberül: mátok. száir=szõrös. azaz apa. Mert az irodalom széthúzza a negyedik falat. édeske. hogy hát gyere az ágyba. ami valami kiugró.Lóvé az pénz. Gnái. akikrõl szó van. Árpád=Árpád. baj. onész. ákár=gyermektelen. a vers egy sora héberül: suráh. A pletyka az latinból jön: plateas. (A magyar gané szónak is köze lehet hozzá. hogy Jancsi a Juliskán rajtavan. pletykált. peti=buta. hogy hát Majsi. A jiddis a német zsidóság mindennapi nyelve. de honnan jön az.

a sepsiszentgyörgyi ravatalozó. PETÕHENYÉN augusztus 18-án adták át és szentelték fel a Makovecz Imre tervezte római katolikus kápolnát. a helybeli zenekar és kórus Purcell mûveket adott elõ a vendégek tiszteletére. de folytatódnak a kilencvenes évek második felétõl Erdélybe tervezett munkái. a legmagasabb kulturális kitüntetést vette át Makovecz Imre Orbán Viktor miniszterelnöktõl az elsõ hat díjazott (Balogh János. kiadásában jelent meg. (lent: a templom távlati rajza) Petôhenye. és vendégül látták az Angliából érkezett. Lámfalussy Sándor. DAVID PEARSON: New Organic Architecture – The breaking wave címû könyve a Gaia Books Ltd. CSÍKSZEREDÁN elhelyezték a Makovecz Imre által tervezett római katolikus templom alapkövét. temesvári és kolozsvári templom. Szabó Magda.HÍREK AZ ÚJRAALAPÍTOTT CORVIN-LÁNCOT. Az organikus építészeti alkotásokról teljes nemzetközi körképet rajzoló kötetben Makovecz Imre legújabb munkáit is bemutatja a szerzõ. A megnyitó beszédet Boross Péter. volt miniszterelnök tartotta. Angliában élõ barátjuk kezdeményezésére adták össze a berendezéshez a pénzt. harminc házaspárból álló csoportot is. a Makovecz Imre tervezte római katolikus templom felszentelési ünnepsége (Bata Tibor felvételei) 38 .Teller Ede) egyikeként. Lukács János. Ha igen lassan is. akik Petõhenyérõl származó. a vargyasi. A nagy nehézségek árán megvalósított templomot a környékbõl összegyûlt 2500 ember köszöntötte.

Napjainkban a falu vezetõi és civil szervezetek is fontosnak tartják az emlékmû befejezését. mely barkácsolt jellegével tönkreteszi az emlékmû összképét. az egyházak. A képen a beregi újjáépítés során elsõnek felépült házat mutatjuk be. amikor a kapitalista telekuzsora és spekuláció mindennek az ellenkezõjére törekedett.30-kor fog megszólalni. üzletsor árkád. A felvételi pályázat kiírása Zebegény a Dunakanyar nyugati bejáratánál fekszik. istentisztelettel. ORSZÁGOS FÕÉPÍTÉSZI KONFERENCIA Fõépítészi Bizottsága a rendezô Gyula város Önkormányzatával és az Országos Fõépítészi kollégiummal közösenAz év fõépítésze 2000 díjat adományozta Lõrinczné dr. a mûemlékvédelemben.). az Alkotás utca menti növényzet teljes megszüntetéséhez. Tervezendõ ezen ünnepi alkalmakkor felállítandó szabadtéri oltár.VÁNDORISKOLA 2001. a fõépítészi hálózat megyén belüli fejlesztéséért részesült a kitüntetésben. A fõtér mögötti hegy a Kálvária domb. Szabó Tünde másfél évtizedes. a korábbi falusi jellegre ráépült a polgárosodó típusú beépítés. (Fotó: Bata Tibor) A VI. Diplomamunkaként bemutatásra kerülõ feladatok: Bán Zoltán: Tákos. amely Révai Attila terve alapján és a Nyíregyházi ÉPKER kivitelezésében készült el hat hét alatt. Ezért az országzászló egész évben félárbocon lobog. mert a Gyõri út – Alkotás utca – Kiss János altábornagy utca által határolt telektömbön ezt valósította meg olyan korban. a népi építészeti és helyi értékvédelemben kifejtett kimagasló munkájáért. A város belterületén. oszlopok kandeláberekre történõ cseréje. valamint egyéb részletek. iskola-étkezõ. A Kós Károly Egyesülés Tákoson és Gulácson végzi az újjáépítés építészeti feladatait. Diplomázók Diplomázásra Bán Zoltán. a több mint hatvan év alatt megrongálódott terméskõ támfalak és oszlopok helyreállítását és környezetének méltó rendezését. Az 1930-as években hõsi emlékmûvet és országzászlót építettek a plató északi részére Maróti Géza szobrászépítész tervei alapján. és Philipp Frigyesnek. mely minden nap 16. Ferenc Attila. és tömör. elkezdõdött a fõtér (Petõfi tér) burkolatainak helyreállítása. valamint az újonnan jelentkezôk felvételi pályázatának elbírálására a Magyar Építômûvészek Szövetsége székházában. építészeti megoldása. világháborús emlékhely (mester Makovecz Imre) Kurucz Szabolcs: Lenti. s a háborús idõk eljöttével a befejezés elmaradt. építése (orvosi rendelõ. század végérõl és a XX. erdészeti irodaház. Szóládon. Itt azonban. mozdonyszín. Kovács Ágnes és Kurucz Szabolcs jelentkezett. Somogy megye. stb. a középületek felújítása. 39 . családi ház (mester Salamin Ferenc) és Gibárt. Az emlékmû közadakozásból készült. A HETVENÖT ÉVE ELHUNYT HAUSZMANN ALAJOSRÓL szóló. s idén emlékharangot is szenteltek. Ezt az elvi állásfoglalását nyomatékosan hangsúlyoznunk kell. Bereg 6. körülbelül 300 lakóház tervezési. Az utóbbi tíz évben a falu építészeti fejlõdése észrevehetõ. SzabóTündének. Somogydöröcskén és más somogyi helyszíneken a Duna TV készített filmeket a Szabó Tünde irányította értékvédelmi munkák eredményérõl. kisvasúti gazdasági épület (mester: Jankovics Tibor) Az eredményekrõl következõ számunkban számolunk be a diplomás vándorok bemutatásával együtt. és ezzel a korabeli építészet leghaladóbb törekvését szolgálta. típusú ház (konzulens: Zsigmond László) Ferenc Attila: Tiszapüspöki. az önálló kis épületek laza növényi keretbe állítása mellett tett hitet. az állam és civil szervezetek képviselõinek részvételével. „nagyvárosias” beépítéséhez megvannak a mûemlékes szakhatósági hozzájárulások. a helyszínen a Vándoriskola végzett és jelenlegi tagjai dolgoznak folyamatosan. Kenderes panzió. A falu hangulatát és szerkezetét meghatározzák a táj adottságai: a Börzsöny és a Duna találkozása. Hiányoznak az országzászlót körülvevõ oszlopok tetejérõl a kettõskeresztek. Az e számunkban ismertetett. Utcahálózata több száz év alatt alakult ki. Az oszlopokra kb. ezeket rövidesen sugározni fogják. egyes elemeinek lerombolásához. adaptálási. A tavalyi kerek évforduló óta az emlékmûvet Trianonemlékhelyként használják. Minden évben június negyedikén nagyszabású rendezvényt tartanak az emlékmûnél több ezer résztvevõvel. nagy jelentõségû tanulmányában a XII. gyógyszertár (mester: Makovecz Imre) Kovács Ágnes: Kenézlõ. valamint az oltár és „templomhajó” ideiglenes jellegû lefedése. ahol szabad területek bõven állottak rendelkezésre. amely csak évtizedek múlva tudott városépítészetünkben tért hódítani. a hetvenes években vasbeton gerendákból kilátó hidat építettek. század elsõ felébõl valók. s néhol az üdülõhelyi hangulat. felállítása és lebontása. a légvezetékek és vb. szeptember 8-án kerül sor négy vándor diplomamunkájának bemutatására és megvédésére. eredményes megyei fõépítészi tevékenységéért. kerületi Sport Kórházzal kapcsolatban írta Czagány István 1978-ban: Épületeinek elhelyezésében tehát a legfõbb szempont volt az egészségügyi és praktikus követelmények kielégítése. a minimumra kiszabott telkek beépítésekor sok esetben Hauszmann sem tudta ezeket az ideális elveket betartani. Vác fõépítészének. mûszaki felügyeleti munkáit látják el. a megye településeinek arculatformálásában. ide vezet fel az 1853-ban épült klasszicista kálvária stációkkal és a hegy tetején kápolnával. A tervben kiválasztandó az oltár és a fedett-nyitott „templom” helye. a szóládi löszpincék felújításával és értékmegõrzésével kapcsolatos munka 1999-ben az Európa megõrzése elnevezésû Henry Ford díjat kapta. épületei a XIX. a patak rendezése és gyalogos megközelíthetõsége. Az országos mûemlékjegyzékben szereplõ (!) épületegyüttes megbontásához.

Úgy képzelem. amelynek olvastán valaki azt mondaná: ma mégsem leszek öngyilkos. ugyanazzal az intenzitással kell tanítani. kiállítóterem. másrészt pedig Tábor Ádámnak abból a megjegyzésébõl. amely kilazította a közös dolgok fontosságát. Várkonyi Nándor. Hamvas Béla szerb tolmácsolójának a tanítványai elõtt mondtam el Belgrádban. félelem nélkül. 4 – Milyennek látja a hagyomány szerepét a mûvészetben. a nemzeti és a nemzetekfeletti értékrend viszonyát? Minden jó hagyományhoz. 2 – Hogyan ítéli meg a mûvészek és a közönség viszonyát. Csak szabad ember tud életet menteni. szerepe a társadalmi életben? Nemzedékem életét sokáig megkeserítették a különféle szerep-elvárások. Azt hiszem. Szabó Lajos. Alapgondolatát elõször Sava Babicnak. Szabadságom megteremtése a napi feladatom. Hogy aztán mi örök. amely ezt a hagyományt egy kötetbe sûrítve kínálja az olvasónak. örökséghez kötõdni kell. mint az intézményeké. Cserzy Mihály utca 11. hogy az éberség ebben az esetben kisebb. nem. 5 – Hogyan egyeztethetõ össze a mûvészi szabadság és a mûvész elkötelezettsége? Egyedül a szabadságomnak vagyok elkötelezve. mindenféle szabad tér –. illetve kívánatos helye. újabb tanulmányok ismertetésével. Rácz Pétert. mind több könyv jelent meg. ecsetkezelést. És tudni kell. mûfordító válaszai. 1999-ben keresett meg a Széphalom Könyvmûhely. hogy a fõépítészi tervezési jogosultságra vonatkozó jogszabály megalkotásához Szeged történetébõl szolgáltassanak történelmi példát. éneket. amelyeket folyamatosan közölt a Magyar Szemle. amelyet alakulásakor a Kós Károly Egyesülés a legfontosabb feltárandó magyar hagyománynak tekintett és amelynek a köztudatba és közgondolkodásba emelését egyik céljául tûzte ki. ebben makacsul hinni kell. ezzel azt a szellemi vonulatot világítják meg. köteteként. Mind cenzúraviselt emberek. hogy a hang a sötétben is hallatszik. vállalkozván jelen kötetem kiadására. Természetesen a brigádnaplóba jegyzett író-olvasó találkozók sem voltak kellemesek. 1998 tavaszán. melyet porbul rakott a szél címen jelent meg.) A Tisza hangja sorozat 94. SZÕKE LAJOS geomantiai tárgyú könyvei megrendelhetõk a kiadónál: Faktor Bt 1465 Budapest PF 1735 (20/9429720 vagy 28/445739) Egészségkárosító földsugárzások (600 Ft) Bérlet a harmadik évezredhez (1000 Ft) Irányítható földsugárzások (650 Ft) Befolyásolhatatlan földsugárzások (950 Ft) A hiányzó láncszem (1050 Ft) A hetedik pecsét feltörése (600 Ft) Az emberiség égi eredetû ABC-jelrendszere (820 Ft) és tanfolyamok anyagának másolatai: A figyelmeztatések kora (800 Ft) Csillagösvény I-II Anonymus 2000 (2000 Ft) MIKLÓSSY ENDRE könyve Túl a tornyon. kell-e és hogyan lehet azon változtatni? Japánban mindenki tanul hangszeres zenét.SZEGED VÁROS FÕMÉRNÖKEINEK ÉS MÉRNÖKI HIVATALÁNAK KRÓNIKÁJA címmel jelent meg Ozsváthné Csegezi Monika és Ozsváth Gábor Dániel szegedi kutatók könyve (Bába és Társai kiadó. Nem ismer béklyót. haikuírást.) 40 . és befogad bennünket a világ. talán megfelelnék annak a feladatnak. A Fülep Lajos centenáriumának szentelt rendezvényre készült e kötet legelsõ tanulmánya. A feladat teljesítéséhez nagyon szerény mértékben járultunk hozzá egy-egy elfelejtett publikáció újraközlésével. Hiszen béklyó volt-e Kosztolányi rajongása a magyar nyelv iránt?! Csak néhány elhivatott mûfordító – karmester. Ígéretünk szerint ezt és a továbbiakban esetleg még érkezõ válaszokat közöljük. A kötet tanulmányai Hamvas Béla. Majd Kodolányi Gyula ösztönzésére 1996-ban hozzákezdtem a jelen könyv alapját képezõ gondolkodói portrék megírásához. A mûvészet eleve fölötte van a rossz kötõdéseknek. arról magasabb szférákban döntenek. Utána pedig belezuhantunk egy olyasfajta kötetlenségbe. hogy legalább akkora a felelõsségünk. mert mûvész és közönség viszonya egyre kommercializálódik. Györe Balázst. Annál is inkább. mint ami a könyvnyomtatásnak a Gutenbergtõl Sztálinig terjedõ történetében újabban szokássá vált. Addig nem érek föl. 3 – Milyennek látja a mûvészeti oktatás helyzetét? Tanár vagyok. vagyis nemzetekfeletti. mint – például – írni. Gergely Ágnes 1 – Véleménye szerint mi a mûvészet jelenlegi. hanem gesztusrendszert és mûélvezetet. A könyv keletkezésének körülményeirõl írja a szerzõ: A nyolcvanas évek elejétõl néhányan hangos folyóiratot kezdtünk el szervezni és készíteni Lélegzet címmel. Szeged. most örömmel hívjuk fel a figyelmet Miklóssy Endre könyvére. A szerzõk kutatásaikat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából kezdték el. akik egyrészt abból a feltevésbõl indultunk ki. ezekrõl néha felkérésre recenziókat írtam. ahogy potyogtak ki a cenzúra fogai. Mindkét föltevés helyénvalónak bizonyult. Európában még messze vagyunk ettõl. amelyre ki vagyok rendelve. Tábor Ádámot és Tábor Esztert emelném ki a népes sorból. Az írásokat Kunszt György javaslatára kerekítettem kötetté. Azután. Karácsony Sándor. Amenynyiben befogadáson nem személyes világhírt értünk. ha egyszer. De a jó közönség minden útvesztõben rátalál a jó mûre. csak egyetlenegyszer sikerülne írnom egy olyan verset. Kerényi Károly és Fülep Lajos életmûve köré csoportosulnak. 6724. (Elõzõ számunk mellékletéhez utólag érkeztek meg Gergely Ágnes költõ.

Blazsek Gyöngyvér: Pécs. Nádor szálló bárjának berendezése (elpusztult) Fotó: Lantos Miklós .

családi ház (fotók: Bata Tibor. Varga Csaba) TIZENKETTEDIK ÉVFOL YAM ÔSZI SZÁM • ÁRA 450 FT .Makovecz Imre: Petôhenye. katolikus templom • Varga Csaba: Budapest.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful