Pa.

glina 00

Carpeta de· nlrega. final ·raJecto Oauca A;~gogo

E1 PI"'O.DOOito de esta cEmPeta es entrega; en fisbo, los resuliadoB f[naJes de trabe{0 Q1.JB. noscros, Barara Lab Lsroratorb de DiooitO; hemos realzado para OJntr:abrta Los GaifaJ)88· EI G8mn~., dC'nes prop...resrns ron ae diooilO interior v deco.C!.Ci6rJ de mros o~ Roonto Gcmerclal oaxaca A-gcgJJ que actu8meot'8· sa 6"101J8ntra en la etsna oe p~n;

En ·espedfico. B trs.be:o recho fue, reallzar 00 P"'QPuoota 08 docoracicn gr.9Jfica ae ITll.'lU9 oe 4 habitacioo6S,; desigmdes. cads. una con un nombre', o..,mo fores I CU8.!itO soes, cuerto denZ8J1~. y cuerto bara 0 caffanes, La entrega 00 oldies propuestffi. consta de. G["$)100, UbiO9.do.'1 del gra.90o en eI cuerto en un renc5 (0 Qujo 3D) y justifCcad6n escrtta COlrespondien~. tamoien se entregar~ Ie propuesta 00 Lsmparas para caw L.ffi de 100· cu8JtOO,

Adjun(o a esta cerpets ff8ic8., ·tambfi3n se hera entrega de un CD can iocos os Ar~· en form~o dfgilsJ I todes as imag:ef1e9 v rercers en resoucknes mgycres a las ce esta csrpeta, 8.9i como ternoen esta rrffima cerpeta en fcrmerto PUr,

ConteRido

Cuarto Florss -------- 01

C uarto Soles 02

C uarto Danza ntes 03

C uarto Barrie. j~Ca.'i'fan 95:" 04

Lam paras 05

CUI,rIe flores

Pa.glina 01

Justlificacran

siet!do ~pletaMeme t~alea. $~' der;iiCI~ Cji.Je Ia$ tflQ~ ~e ~ 'us~riat!. :ei;!(Ilftt1i ftoOi'eS Ptln.i5p.an{iC~ tiP') ¢lXi¢a, y q}!J~ f,1.!$J:w1 II,.ji'TfPS·:5 ·.lO-Fi;!:$ ,d!r;eFe'llt'iie,. j{ Ju;g~r een rO$ te~~ '!I ·colOfe$ de ~d~ Ur."!S!, adeniss a: pal1e ·d~ idi'$tdbL* lies, 'moriE!$ S! roO' IIM'gQ de roo. FiiM'oa~ ·~aftf!blet'! e~ creo, 1i.Ir."!!a! '1XIf1i\~clOi'! con rno1l~ .EIot',a1:as qj/;jel e~ e_:~,tefidieta. ,!a! 10' fa!f9JO ·de todc el ,CIW aiIt(r! , QOIIl!lo $j nietan ::3. 111'-----, :-j--BtII-'- '-. i~, mit .........

--g~ 9,9 -- - _e:~ :a -!;Ii '""""'_

Pa.glina 02

E$tB. !OomjOoelCi:on :;Ie beao ~iC:ameci~e Ieii'! difraremea rElP~ntacrQi'i!-E!$, detl $'Oll, ti'laolaFitOO uac Qa ·e+aITi-e:ri'OO-$ mit!i~eco-e it jOrehr$l1Jai'!l~ et! Igl;lt'iiElral" de, eala 1lf!at!e-roEi. ee galet",W{li'i! ·dIE~ife:ntee li'F)Qa· de ,eo'ie$.. y ted-oJ· ~Ci$ ee in~aglf.afQn :a_. ui'!i;I! (:oITIPQ:;IId6tl b!ii$t;inte, ·eltm(p'ie jOe!iQ q)i;!e rElP~!'L1:$· de lmatie.t"ca glaf,;!, Ie: ¢eJil:l~ ~I ~I. ~glEj~ uac &! ·iXltOi"$5l como· ,ell to:io~ aI t!ara!TIi'ja 'I ·e.tT!anlic.,

Se ~ntegr·woo '~$IT!oteF!J Elleiif!al~oe decC!re:~ ,e. ooettas 'Jf~~ei!~,

Pa.glina 03,

J ~,,~ "6

_ USldiIiCaCI:_n

lei 'C-OiiliipO$fC'IOi'! gr,!a!~~ d-el ouaito, de, 10$ Dam-ame$ ee ~sa, prii\oClpatli1l!-emrte .an ~ baJ~e 'h'adl~jl Qax,aCiue~ ~e I!a! Gi3EIl~~1~a, a ~attir de, ~tii, dat!~!a!, ~ '~i'lie-rafO-n l\;Ie $iiJetPlii, deJII)$: dati~ft!t~ y en I~ar (iEI Qr~ITI-$n't$r ,ell cu-ai1g, '1XIF1! ImQ~i~e ~q~~, ~ de~ deco:rw' las $I IU eta a, p,ara d~Ja_F Iole fOtldO OOl:orss ~ ... o-e q,W coiltr,~, itetl iI 10-$ da~n'!:EIa .. 'i COOO decO_f;~IOi'!1 extra $lSI, IflCli.Iit-' efO-n a~li~a Ilfleas drQjlatlb;i.$ ii, '~ravea, ,de tod~ ra cernPQ$hi~. q,lWe $imil!!1Wi! l'a 'mi.litf'e.~'~ [i1l!~iif!lecl~O de1 bde, en

~,- -

Pa.glina 04

Justiificacii6n

P,o:r iWl~li"I1Q! Ell oU-arlO· dofld'~ Ira OOl'o~gfa t;i barF$! ee ~~br' con el '~$'me: ~ 1:iIi lpellQwl:ili cli$'i¢e: 1ff!~et!!iiJ "l<CI_~ Cal'fai'!~i!'! eeto d~bldo .e. $U iiStl!.!it'$IEI~. ~ttameFtilie ~1Q;ade: ,a lie. ciJtii.i~:a. iXI~i.!Iler ~i.lrf\a !Iil!e~lcat'iia.. eili I~ !WWe ~iIQ$ ~~i'iIajl§ miiaa1J.ei'i! POCo ~ [pOOO,. 'cotiill) iW.w;eCiWill\~-rillle$, li'!oCf!ea tElt'ille: ca.p~il de ta oiudoo, I~ (:OITIl-' PQ3ICft6tl mi!Je~u.e. ,~ c~ 'UnO ~e $W:;i, fiilYFQa, 'CO~ iW@eciW~ I~ .,oc~ 'f !i11!i.I~r'$. ,el~meJ1!:O~· ¢(lr.T!O 'ell ~lesje c1tadi'If!O" l;ie lfT!arQus$:]n~ ilUnmin~s .. y rae bailer· mlnae'de ceJ)are1, es!g· awrmedo Eli Iia .,ctu316fl' de '~eE!$ iij)!;ie Ide~CI'lbe!ii! de rnatlEl~ Io~'. Iii'!OfT!allQS, clave de I~ OO'!ic~la,

Pa.glina 05,

L~ 1Ii.lIiDlIt\;!C:iOFll ~3, 'ei tilUliT!o :a:;lp~O (p.!e $e' Cil-ebe flf!oetraf~ '~' I~ i'd~, efi 'Qiji'ilE!i".;!!1 de las 1La1Tti~~ de ,techQ e-ra Q}!;iel fueraJiJ -,'1\' ci~ 'InF,;i- "1fI '-,- - 113-' "jl,'i'B'l"s -" '-I'~ -'I' j-', - - -'-"'ii '1-:"" .. ,"" .-i'~j iifiliitr -i.!j-, ...i .......... riI -,'1\' - -' iI'""r.-i' 'Ii .. ,- 'J' 'r

.... e . ,1;lJ!I ~O ... ,QI;!O" ru . PYlCO • §i;t.! . .lIt .1 ...... y,!a q~ po. .. ~ (;:w.~"'!I!O'. ,~~ ..... 'iI .. ' -'.~!.'"I;!, I;!~, .... e Q!l;:UI!!!;!, ';,Ie !'!;'!, fUIIIiI,O,

c't!ar1er.,a, po,5ibJe~ atg!!.if\O$, detall~ ~I ,t~h!ij, de 10$ cuartca,

Oit:~e lampef$e de,iidimoe, man.ejiMila3. hastE!! cler.to liXiiTIiO (Ie, man.ei"e! alelad'a ga loe Ci.!i.ertQ$" ya (p.JEii :;il p~nt~lF$e !S, $iJ!iuacI6nl en Is ~ ~I. ,01& 00l'0cact6n" ~blC.;!Cf6i'i! "t tafii\a_fiQ:, ~Cie facto~ ~ueda!iJ ~ner UTt!Lnohae 'l,i'.;!ri'antee" ;a$~ qL!ie [Q-$, detall~ ~, color 'II~I. 'te;rneiiO" ~lwleJ.a! ~rlEIf!',aiJ,j)Elrvl$~ pOI' 1l0.~ (batlet!EIi ra'bjl $Ii lIT!.OtliletltO d'e Que el c't!OJneil~lO' 10 pe~il~" 18!iJ e1 oC~ de ia lIumilnaoi6l'i ,de:ll ouarto ,de rcii b;irr.e. de rac:~Eirdo' ,Eli [0' ~1~1fiCad'O~ $e d'ectdiltJ, ~c~r ~aQ <ie' I~ "~i'i!" lPEl!".;! QUe fill atfflbletrte fi!.je~, ~e ,~, ,a l'a ~ rli~C1iU~!ia" y (5e~ a~[o~, ~ i'tiEIOfli $e ~ji.!ietairt!j1I ~,

ra fOmma ~'.,aI reeJ1: !tI'e'1 c~ro de lla, Catlta, . - ,

&ta~, ~o!iJ r:ae Ima!l~HlEIe ,de I.oa, 'OOFilC~ de llamparae ~, loe ~i.I~ Iliesamos.