You are on page 1of 4

CEFALT

ASSESSMENT
Course: GENERAL ENGLISH GE1.11 Class: 1.11A/G3 Teacher's in charge: Nguyễn Văn Lộc
From: Room: 101 Lorna Hinze
Attendance P&P Homework Middle Test Final Test
No. Code Full Name Ave Final Test
1.5 1.5 1.5 2.5 3.0
10 10 10 10 10 10
R-W-L Oral Test

1 18907 Au Duong Truc Anh 0


2 17261 Le Sy Cuong 0
3 20326 Nguyễn Nhã Hiếu 0
4 19688 Châu Quý Hoa 0
5 18342 Võ Thị Hoa 0
6 20530 Đặng Thị Ngọc Mai 0
7 20434 Lê Hồng Mai 0
8 16480 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 0
9 16790 Trần Hoàng Phu 0
10 Phan Thị Thu Sương 0
11 18088 Vũ Duy Thắng 0
12 21012 Nguyễn Hồng Thanh 0
13 17872 Hứa Kim Thảo 0
14 17255 Phan Thị Hoài Trâm 0
15 16733 Huynh Thi Thanh Trang 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
Ave. Mark Assessment Grade

0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1
0 Fail 1