หนนาททท1/2

สสานนกงาน ก.พ.

ใบตรวจสอบขนอมมล
ใบตรวจสอบนทนไมมสามารถเปป นเอกสารในการเขนาสอบไดน ผมสน มนครสามารถเขนามาพพมพพใบสมนครทททมทเลขประจสาตนวสอบ
ไดนในวนนททท 8 เมษายน 2554
เรท ยน ประธานกรรมการดสาเนพนการสอบแขมงขนน
ดนวยขนาพเจนาประสงคพจะสมนครสอบแขมงขนนเพพทอบรรจจบจคคลเขนารนบราชการในสม วนราชการทททตอน งการบรรจจบจคคลเขนารนบราชการ
ประจสาปท 2554 จจงขอแจนงรายละเอทยดของขนาพเจนาประกอบการสมนคร ดนงนทน
1. ชพทอ นางสาวรนชนพตยพ

นามสกจล

2. เลขประจสาตนวประชาชน 1229900058981
สนญชาตพ ไทย
เชพนอชาตพ ไทย
เกพดวนนททท

10

เพชราภพรนชตพ

เพศ หญพง

ออกใหน ณ. จนงหวนด จนนทบจรท
ศาสนา พจทธ

เดพอน เมษายน

สถานภาพ โสด

พ.ศ. 2528

( อายจ

25

ปท

11 เดพอน )

( อายจไมมตทาส กวมา 18 ปท นนบถจงวนนปพ ดรนบสมนคร 24 มทนาคม 2554)
3. ตสาแหนมงทททรนบสมนคร นพตพกรปฏพบตน พการ

ไดนรนบปรพ ญญา นพตพศาสตรบนณฑพต

สาขาวพชา/วพชาเอก กฎหมายธจรกพจ
สสาเรป จการศจกษาวนนททท

16

สถานศจกษา จจฬาลงกรณพมหาวพทยาลนย
พ.ศ. 2551

เดพอน พฤษภาคม

( ภายในวนนทททสมนคร 24 มทนาคม 2554)

และเปป นผมสน อบผมานภาค ก. ของกรม สสานนกงานก.พ.
4. เฉพาะผมทน ทมทความบกพรม อง (ตามกฎกระทรวงสาธารณสจ ข ฉบนบททท 2 (พ.ศ. 2537))
มทความบกพรม อง ไมมมทความบกพรม อง
5. อาชทพปนจจจบนน

สอนดนตรท

6. ทททอยมทม ทสามารถตพดตมอไดน บนานเลขททท 18/1-2
หนอง
ตสาบล / แขวง วนดใหมม
รหนสไปรษณท ย พ 22000

หมมมทท

อาคาร
ถนน เทศบาล2

ซอย
อสาเภอ / เขต เมพอง
โทรศนพทพ 039311424

จนงหวนด จนนทบจรท
โทรศนพทพเคลพทอนททท 0865074367

E-Mail dssbbpleng@hotmail.com
ขนาพเจนาขอใหนคาส รนบรองวมา ขนอความดนงกลมาวขนางตนนนทนเปป นความจรพ งทจกประการ และขนาพเจนามทคจณสมบนตพทวนท ไปและไมมมทลกน ษณะตนองหนาม ตาม
มาตรา 36 แหมงพระราชบนญญนตพระเบทยบขนาราชการพลเรพ อน พ.ศ.2551 และมทคจณสมบนตพเฉพาะทททสมนครสอบตรงตามประกาศรนบสมนครสอบทนนงนทนหาก
มทการตรวจสอบเอกสารหรพ อคจณวจฒพของขนาพเจนาในภายหลนง ปรากฏวมา ขนาพเจนามทคจณสมบนตพไมมตรงตามประกาศรนบสมนครสอบ ใหนถพอวมาขนาพเจนาเปป น
ผมขน าดคจณสมบนตพในการสมนครสอบครนนงนทน และขนาพเจนาจะไมมใชนสพทธพธเรท ยกรนองใดๆ ทนนงสพน น

นามสกจล เปป นภาษาไทย.พ. คชาเตตอนสช าหรรบธนาคาร ใหนธนาคารใสม ชพทอ ..นามสกจล : ตรงกนบชพทอผมสน มนครสอบ .และรนบชสาระเงพนของผมสน มนครใหนถมกตนองทจกรายการดนวย Ref No1.25 มทนาคม 2554 ภายในวนนเวลาทสาการของธนาคาร 2.เพพทอชสาระ : สสานนกงาน ก.บาทเทมานนนน COMPANY CODE = Customer Name นางสาวรรชนงตยย เพชราภงรรชตย 9267 1103258304 Ref No. Ref No. ธนาคารกรจ งไทย ไดนทจกสาขาทนวท ประเทศ ตนนงวนนททท 4 มทนาคม .บาท Ì|ÇI!#B?"ÉmÇ+#9s$ÉmÇ. (เลขจจ ายเงงน) : 1103258304 Ref No 2..โปรดนสาแบบฟอรพมการชสาระเงพนฉบนบนทน พรนอมเงพนสดไปยพนท ชสาระเงพนทททเคานพเตอรพ บมจ.=zÂZÆÈ1ÉmÇ4ÂÈ0:Î |410103343102 1103258304 1229900058981 20000 หมายเหตต 1.พ.เลขทททอาน งอพง 1 : ตรงกนบ Ref No1. .กรจ ณาตรวจสอบความถมกตนองของใบเสรป จรนบชสาระเงพนของธนาคารดนงนทน .ชพทอ . (เลขประจชาตรวประชาชน) : 1229900058981 .1 จสานวนเงพนคมาสมนครสอบ สองรจ อยบาทถจ วน ( ตตวอตกษร) ( ตตวเลข) 200.หนนาททท2/2 สสานนกงาน ก. สสสหรร บนสสไปชสสระเงงนททธท นสคสรกรรงไทยทรกสสขส ใบแจจ งการชชาระเงงนในระบบ Teller Payment รนบสมนครสอบแขมงขนนเพพทอบรรจจบจคคลเขนารนบราชการในสม วนราชการทททตอน งการบรรจจบจคคลเขนารนบราชการ ประจสาปท 2554 วนนททท **ธนาคารจะเรท ยกเกปบคมาธรรมเนทยมและคมาบรพ การทางอพนเตอรพเนปตรายการละ 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful