ZLO IN I KAZNA

visoki realizam, 70-ih i 80-ih god. 19. st. 7080-

FJODOR MIHAJLOVI DOSTOJEVSKI
1821. ± 1881. 
  sin vojnog lije nika upisao vojnu in injerijsku kolu zbog rada u krugu Petra evskog osu en na smrt pomilovan neposredno prije izvr enja smrtne kazne prisilni rad na Sibiru nakon povratka ivi u Petersburgu i posve uje se knji evnom radu

RASKOLJNIKOV 


biv i student prava iscrpljen siroma tvom, otu en, razo aran dru tvom u kojem sposobni, ali siroma ni pojednici ne mogu uspjeti radnja se zbiva u Sankt Petersburgu u razdoblju od devet dana po etkom mjeseca srpnja 1865. godine i u Sibiru 

RASKOLJNIKOV 
 

  

Du an je gazdarici i kosom na glavi, te ga je strah da se ne sretne s njom. od nekoga je vremena bio u razdra ljivu i napetu stanju, koje je li ilo na hipohondriju. hodao je ne primje uju i vi e ni ta oko sebe, a i ne ele i da i ta primje uje nije se ni najmanje stidio svojih prnja na ulici. Srce mu je zamiralo i ivci drhtali kad se je pribli avao golemoj ku i. Zbunjenost mu je sve rasla i rasla. U prvi je as mislio da e poludjeti. Stra na ga studen oblije, ali hladno mu je bilo i od groznice, koja ga bija e ve davno u snu uhvatila.

RASKOLJNIKOVLJEVA TEORIJA O IZUZETNOM POJEDINCU  osmislio teoriju po kojoj se ljudi dijele na ni u i vi u vrstu izuzetni pojedincima sve je dopu teno jer su pokreta ka snaga dru tva, ovje anstva primjer takvih pojedinaca, po njemu je Napoleon teoriju odlu uje primijeniti u praksi

PODJELA LJUDI  

prva vrsta materijal, to materijal, su uop e ljudi konzervativni, pristojni, ive u poslu nosti i vole da budu poslu ni. prva je vrsta svagda gospodar sada njosti oni prvo uvaju svijet i mno e ga brojem  

druga vrsta: svi kr e zakon, ru ioci su ili bar skloni tome ako je potrebno poradi ideje koraknuti i preko le a druga vrsta je gospodar budu nosti ovi drugi kre u svijet i vode ga k cilju. 

 

inom ubojstva teorija pokazuje manjkavosti savijest psihi ki rastrojen eli prikriti tragove zlo ina udnim postupcima svra a pozornost na sebe, poti e sumnju unutra nja borba i sukobi unutra nji monolozi tajnu povjerava Sonji Ja sam sebe ubio, a ne babu!

RAZLOZI UBOJSTVA 

SOCIJALNI 

siroma tvo, zadu enost, bijeda rastrojen, nezadovoljan smatra da svatko ima pravo na ubojstvo 

PSIHOLO KI 

MORALNI 

motivacija za zlo in  

socijalna: Raskoljnjikova neima tina, kao i neima tina svih ostalih likova vezanih uz Rodju te op enito stradanje i poni enje ni eg sloja ljudi moralna: Jedna smrt u zamjenu za stotinu ivota. : Baba gradi svoje bogatstvo na bijedi siroma nih. psiholo ka: maj ino pismo u kojem ona obja njava : Dunjinu rtvu stvara na njega pritisak. Bio je izvan sebe jer je doveden pred gotov in. idejna: ...morao sam doznati jesam li gnjida kao svi ili sam ovjek? Jesam li puzav stvor ili imam PRAVO. PRAVO.

stanje nakon zlo ina 
 

Rodja nakon zlo ina ne zna bi li se prijavio na policiju ili ne na prijavu ga poti u Porfirij koji mu daje vremena kako bi dobio manju kaznu i Sonje ka koja mu savjetuje da tra i oprost od Boga tako da se prijavi i prizna zlo in psihi ko stanje mo emo povezati s njegovim imenom: Raskoljnikov (raskol, podjela) o itovanje Rodjinog stanja na : 

tjelesnom planu: dan nakon ubojstva razboli se, pada u bunilo i : nesvjesticu emocionalnom planu: hvata ga o aj zbog po injenog nedjela, u : sukobu je sa samim sobom i okolinom, preispituje se i otu uje se od svijeta voljnom planu: postaje bezvoljan, mrzovoljan, odbija ljude oko sebe, : ne veseli se dolasku majke i sestre u Petrograd iako ih nije vidio 3 godine... psiholo kom planu: moralne dvojbe, ne zna bi li se prijavio ili ne, : tako er, vodi psiholo ku bitku s Porfirijem  

nudi mu se nekoliko izlaza: izlaza: SvidrigajlovSvidrigajlov- nudi mu novac za bijeg u Ameriku SonjaSonja- nagovara ga da se preda i preuzme krivnju za svoj zlo in PorfirijePorfirije-nudi mu da se sam prijavi, a on e u initi sve to mo e da bi mu kazna bila smanjena

ROMAN 

MONOLO KO ASOCIJATIVNI ROMAN 

gradi se na oblikovanju unutarnjeg toka ljudske svijesti 

elementi KRIMINALISTI KOG ROMANA 

 psiholo ki roman tehnika unutarnjeg monologa ovjekova podsvijest krimkrim-roman fabula, motivi ubojstva svrha je prikazivanje psihi kog stanja lika u kriti nim situacijama PSIHOLO KI REALIZAM prikaz du evnog stanja glavnog lika

realisti ni elementi 
  

 

dru tvena afirmacija vrsta, napeta fabula kronolo ka organizacija 9 dana pripovjeda u 3. licu, ALI iz perspektive gl. lika pa je nepouzdan kritika dru tva detaljno opisivanje interijera i eksterijera u funkciji karakterizacije likova govor sredine

modernisti ki elementi 
  

otu enje i potraga za identitetom subjektivno vrijeme u radnji od 9 dana ulaze digresije, asocijacije, retrospekcije filozofi nost romana (esejisti ki elem.) unutra nji monolog snovi, fantastika, simbolizam

KAZNA 
 

osuda 8 godina u kaznionici u Sibiru unutarnja promjena LJUBAV prama Sonji i VJERA postaju mu temeljne vrijednosti u ivotu

uskrsnu e  

religiozni plan: Rodja uzima u ruke Evan elje koje : mu je Sonja dala i u njemu pronalazi novi smisao ivota moralni plan: povezano s religioznim : preobra enjem; kaje se ideji i psiholo ki plan: smisao ivota pronalazi u : vjeri i Sonji

likovi 
  

likovi tipovi siroma ni studenti srednji sloj inovnici dno dru tvene ljestvice socijalnosocijalno-psiholo ka karakterizacija likovi ideje razli iti svjetonazori i filozofske teorije

Likovi 
     

Rodion Romanov Raskoljnikov (Rodja) (Rodja) Sofja Semjonovna (Sonja) Marmeladov Aljona i Lizaveta Ivanova Andrej Lebezjatnikov Petar Petrovi Lu in Avdotja Romanovna (Dunja, Dunje ka) Puljherija Aleksandrovna Dmitrij Prokoflji Razumihin Marfa Petrovna Arkadij Ivanovi Svidrigajlov Porfirij Petrovi

KRAJ ROMANA 

I ne zna on, da mu se novi ivot ne poklanja, nego da ga mora skupo platiti, mora ga platiti velikim budu im podvigom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful