LG

Sobni klima-uredaj Upufsfvo za upofrebu

VAZNO

Odriavanje i seNisiranje

Uputstvo za upotrebu sobnog klima-uredaja

SAD RZAJ

Sigurnosne mere 3

Pre upotrebe 6

Uputstvo za upotrebu 7

Daljinski upravljac 7

Daljinsko upravljanje 8

Odrzavanje i servisiranje 15

Unutrasnja jedinica 15

SpoljaSnjajedinica 15

Saveti za upotrebu 16

U slucaju problema 17

Dodatne karakteristike 17

Proverite sledece stvari pre nego sto pozovete servis ... Ako ne otklonite problem, molimo Vas da se javite najbllzern prodavcu iii servisu.

ZABELEllTE

Situacija Objainjenje Vidi stranu
• Da Ii ste pogresili prilikom podesavanla tajmera? 17
Klima uredaj ne radi • Da Ii je izgoreo osigurac iii je uredaj zakoean?
-
Prostorija ima • Proverite da Ii miris rnozda dolazi od tepiha,
neoblean miris zidova, namestala iii nekih tkanina u prostoriji? -
Izgleda da • Do kondenzacije dolazi kada strujanje vazduha
kondenzovana voda iz klima uredaja hladi topli vazduh u prostoriji.
kaplje iz klima -
uredaja
Klima uredaj ne radi • To je zaStitni mehanizam
otprilike 3 minuta • Sacekajte otprilike 3 minuta i uredaj ee pocetl da
posle ponovnog radio -
ukljucivanja.
• Da Ii je filter za vazduh zaprljan? 20
Ne greje iii ne hladi • Da Ii je temperatura poqresno podesena? 9, 13
kako treba.
• Da Ii su zakrcenl otvori za ventilaciju na spoljnom -
iii unutrasnlern uredaju?
• Zvuk kao da tece voda:
Klima uredaj glasno - To je zvuk freona u samom uredaju.
radi • Zvuk poput ispustanja vazduha iz kompresora: -
- To je zvuk vode koja se preraduje radi
smanjivanja vlaZnosti vazduha.
Upravljanje • Da Ii su se baterije lstroslle?
daljinskim • Da Ii su baterije stavljene na
upravljacem je tesko
iii potpuno suprotne polove (+) i (-)? 7
nernoquce,
Cuje se zvuk Taj zvuk se cuje zbog sirenja/skupljanja prednje -
krckanja resetke usled temperaturnih promena. _,4 Ovde uplslte model i serijske brojeve F Model#

Serijski broj #

Nalaze se na nalepniei na bocno] strani uredaja Nazivdilera

Datum kupovine

• Prilozlte Vas racun ovom listu za sluea] da treba da dokazete kada je uredaj kupljen iii za potrebe garaneije

P ~n~~~n~~~~!o~or~i~s~!~!!~

odrfavanlu Vaseg klima-uredaja. Uz samo malo truda rnozete da ustedite vreme i novae produzavajuci vek trajanja Valieg klima-uredaja.

Nacl eete mnoge odgovore na uoblcalene probleme u tabeli prilozeno] na 17 strani. Ako prvo proeltate nasu tabelu sa savetima 0 resavanju problema mozda neeete morati da zovete servis.

A MERE PREDOSTROlNOSTI

• Pozovite ovlaliCenog servisera radi zamene iii odrZavanja uredaja.

• Pozovite sluzbu za instaliranje radi instaliranja uredaja.

• Nije predvidjeno da deca iii invalidi koriste klima-uredaj bez nadzora.

• Mala deca treba da budu pod nadzorom da ne bi mogla da se igraju sa klima-uredajem.

• Kada treba da se zameni kabl za napajanje, zamenu treba da izvrse ovlaseene osobe i to samo originalnim rezervnim delovima.

• Instaliranje treba da se izvede u skladu sa zakonima Vase zemlje iz oblasti elektronike od strane ovlascenih i kvalifikovanih osoba.

Vek trajanja ovog proizvoda je 7 godina od pocetka korlscenla,

Uputstvo za upotrebu 23

2 Sobni klima-uredaj

Odriavanje i seNisiranje

Sigurnosne mere

Sigurnosne mere

Ako se klima-uredaj

Aka ne6ete karistiti klima-uredaj
duze vreme
[!] Namestite klimu da radi od 2 do 3
sata. Ovo ce osusltl unutrasnle
mehanizme
0 lskljucite dovod strujnog kola i
izvadite utikac
~ PA2:NJA

Iskljucite uredaj ako ga necete koristiti
duzevreme.
Moze da se nakupi praslna i da izazove
poZar.
0 Izvadite baterije iz
daljinskog upravljaca, Kad se klima-uredaj ponovo stavlja u funkciju

Oelstlte filter za vazduh i postavite sobni uredaj na mesto (pogledajte stranu 20 za ciscenje filtera).

Proverite da Ii su ulazni i izlazni otvori za vazduh na spoljnom i sobnom uredaju zacepljeni.

Da bi se izbegle povrede osoba i ostecenja predmeta morate da se drZite uputstva.

• Nepravilna upotreba zbog ignorisanja instrukcija prouzrokuje povrede i stetu. Ozbiljnost je predstavljena sledeelrn indikacijama.

U POZOR E NJ E Oznaeava moqucnost smrtnog ishoda iii ozbiljne povrede.

OPOMENA Ovaj simbol oznaeava moqucnost povrede iii ostecivanja imovine.

• Dole su navedena objaiinjenja simbola

Nikako ne raditi.

o

Slediti uputstva.

===~C A UPOZORENJE )1====

• I nstaliranje -----------------------

Utaknite utikac do kraja.

• U protivnom nastuplee elektro sok iii pozar zbog prekomernog zagrevanja.

Ne prepravljajte duzinu kabla i ne ukljucujte uredaj u viiestruku uticnicu

• Prouzrokovacete elektrieni udar iii poZar.

Uvek instalirajte prekidac za ispustanje vazduha i odgovarajucu razvodnu tablu.

• Moze da dode do kvara iii elektricnog udara.

Vatreno oruzje drzite dalje od klima-uredaja.

22 Sobni klima-uredaj

• Moze da dode do pozara,

Uputstvo za upotrebu 3

I Ne rashladujte I I Spustite roletne iii zavese I I OdrZavajte ravnomernu I
prevlss prostoriju temperaturu u prostoriji.
To nije zdravo, a i Ne pustalte direktnu Podesite vodoravne i
trosi elektrlcnu energiju. suneevu svetlost u vertikalne resetke tako da
prostoriju dok klima- postignete ravnomernu
uredaj radio temperaturu u celoj
prostoriji.
I Pazite da prozori i vrata II Redovno cistite filtere II Povremeno provetrite I
budu dobro zatvoreni za vazduh. prostoriju
Izbegavajte da otvarate Zacepljivanje filtera za Posto su prozori i vrata
vrata i prozore da bi se vazduh smanjuje protok uvek zatvoreni, dobro je
hladan vazduh sto duze vazduha i umanjuje otvoriti ih s vremena na
zadrzao u prostoriji rezultate. Cistite ga barem vreme i provetriti prostoriju.
svake dve nedelje, kako
filter grejanja tako i
hladenja. Nemojte da koristite oiteceni iii neodgovarajuci kabl.

• Nastace elektrieni udar iii pozar

• Ako je dovodni kabl osteeen mora da se zameni kod proizvodaca, servisera iii struene osobe da bi se izbegao rizik od povrede.

Klima-uredaj mora da bude uzemljen.

• Bez uzemljenja moze da dode do elektrienoq udara.

Nemojte da koristite uticnicu koja je olabavljena iii oitecena.

• Moze da dodje do pozara iii elektricnog udara.

Sigurnosne mere

.Rad

Odriavanje i seNisiranje

Ne ukljucujte iii iskljucujte uredaj stavljanjem iii izvlacenjem kabla za napajanje.

• Prouzrokovacete elektrlcnl udar iii pozar zbog prekomernog zagrevanja.

Ne rukujte aparatom vlaZnim rukama iii u vlaznoj sredini.

• Moze da dode do elektricnog udara.

Ako se dogodi nesto neobicno (miris paljevine i sl.) iskljucite uredaj i iskopcajte ga iz struje iii na prekidacu.

• Moze da dode do pozara iii elektricnog udara.

Pazlte da kabl ne bude bllzu toplotnlh uredala.

• Moze da dode do pozara iii elektricnog udara.

Dobro provetrite prostoriju kad izade gas pre ukljucivanja klime.

• Moze da dodje do eksplozije, pozara, opekotina.

Ne dozvolite da voda dospe u elektricne delove uredaja.

Zamena filtera za prociscavanje {opcija} Preporuceni period koriscenja: oko 2 godine.

o Otvorite prednju ploeu i sklonite vazduline filtere 0 Sklonite trostruko deodorisane filtere

e Ubacite nove filtere

• Moze da dode do kvara iii elektricnog udara.

Ne usmeravajte vazduinu struju prema osobama koje se nalaze u sobi.

• Ovo rnoze da naskodl vaSem zdravlju.

e

Ponovo ubacite vazduline filtere i zatvorite prednju ploeu

Ne koristite kabl blizu lako zapaljivih supstanei kao ito su benzin, benzol, razredivac i gas i sl.

• Moze da dode do eksplozije iii pozara,

Ne otvaralte poklopae dok uredal radl.

• Moze da dode do elektricnog udara.

Trostruko deodorirani filter

Popravke i premeitanje ne sme da vrii kupae.

Kalemi izmenjivaea toplote i otvori za ventilaciju moraju stalno da se kontrollsu, Ako ga zaeepe prljavstlna iii cad, izmenjivac toplote i otvori za ventilaciju mogu da se daju na ciscenje strueno] osobi.

• Moze da dode do kvara iii elektricnog udara.

OPOMENA

)1====

Zamazane i za6epljene spirale (zavojnice) smanjice rezuitat grejanja uredaja i prouzrokova6e vecu potroSnju.

==~CA

.Instaliranje

Proverite da Ii instalaeiona konzola spoljne ledlnlee nile oitecena radl duzeg tralanla.

• Ako se postolje ostavi neispravno moze da dode do pada uredaja i njegovog ostecenja

PaZljivo otpakujte i instalirajte uredaj. OStre lvIee mogu da prouzrokulu povrede.

4 Sobni klima-uredaj

Uputstvo za upotrebu 21

Izlazni vazdusnl otvori

Odvodna cev

Cevi

Odriavanje i seNisiranje

Odrzavanje i servisiranje

.Rad

Sigurnosne mere

Resetka, ku{:iste i daljinski upravljac

• Pre ciseenja iskljucite uredaj iz naponske mreze.

Cistiti suvom, mekom krpom. Nemojte da koristite belilo ni jaka sredstva.

FILTERI ZA VAZDUH

Svake 2 nedelje, a po potrebi i cesee, treba pogledati i oelstltl filtere za vazduh koji se nalaze iza prednje resetke.

NANO-PLAZMA FILTER

Plazma filter iza vazdusnih filtera treba da se proveravaju i ciste svaka 3 meseea iii cesee ako treba.

deodorirani filter

Kada skidate filter za vazduh, ne dirajte metalne delove u unutrasnjosti aparata.

• Ostrl su i mozete da se povredite.

• Nikad ne koristite sledeee: Vodu topliju od 40 ·C, moze da izazove deformaeiju i/ili gubitak boje. Jaka hemijska sredstva. Mogu da ostete povrslnu uredaja.

Dobro provetrite prostoriju ako koristite klima-ure6aj uz grejna tela koja koriste plin.

• Moze da dode do nedostatka kiseonika.

Nemojte izlagati kucne Ijubimce iii biljke direktnom udaru vazdusne struje.

O Podignite prednju ploeu, lagano povueite straniee filtera prema napred.

• Moze da dode do povrede Ijubimaca iii ostecenja biljke.

A Oelstlte filter usisivacem iii toplom sapunicom. V • Ako je mnogo zaprljano operite u mesavlnl mlake vode i deterdzenta,

• Ako se koristi vruca voda (toplija od 40 ·C iii vise) moze da dode do deformacije.

e Posle pranja dobro osuslte,

o Po novo stavite na mesto.

Tokom oluje iii uragana iskljucite klima uredaj. Ako uredaj radi pored otvorenog prozora moze doci do vlazenja i kvasenja namestaja .

• Izgled uredaja moze da bude narusen zbog promene boje iii izgrebane povrsine uredaja.

Ako necete upotrebljavati uredaj duze vreme, iskljucite prekidac

O Posto sklonite filtere za vazduh lagano povucite napred da bi sklonili nano-plazrna filter.

• Moze da dode do kvara iii pozara.

A Sklonite praslnu usisivaeem iii vazduhom (ne treba Vvodom).

Uvek bezbedno ubacujte filtere. Cistite jed nom u 2 nedelje.

A Obratite paZnju na proreze elektricnih linija V ispustanja.

• Rad bez filtera moze da dovede do kvara.

O Ponovo stavite nano-plazma filtere u poeetnl poloze],

Ne stavljajte teske predmete na kabl i vodite racuna da kabl ne bude pritisnut.

TROSTRUKO DEODORIRANI FILTER (OPCIJA)

• Postoji opasnost od vatre iii elektrienoq udara.

Ne dirajte ovaj plazma filter Ii\ tokom 10 sekundi posle

L.D otvaranja unutrasnje rssetke, rnoze doci do elektricnog udara.

O PoSto pomerite filtere za vazduh, povucite malo napred da bi skinuli trostruko deodorirani filter.

o Susite na suncu 2 sata.

e Ponovo instalirajte filter u originalni poloZaj.

Ako voda ulazi u uredaj, iskljucite prekidac na telu kllma-ure6aJa. kada Izvucete utlkac iz uticnice, pozovite servisni centar.

Uputstvo za upotrebu 5

20 Sobni klima-uredaj

Ne perite klima-uredaj vodom.

• Voda moze da ude u aparat i ostetl izolaciju.

Moze da prouzrokuje elektrieni udar .

Kada uredaj cistite obavezno proverite da su struja i &trujno kolo iskljuceni.

• Posto se ventilator okrece velikom brzinom rnoze da dode do povreda

Ne koristite uredaj u posebne svrhe kao 510 su ocuvanje dragocenih sprava, hrane, zivotinja, biljaka i umetnickih predmeta.

• Moze da prouzrokuje povrede zivotinja osteeenle biljaka iii gubitak imovine

DrZite kabl za utikac kad ga izvlacite.

• Moze da dode do elektricnog udara iii ostecenja.

Ne postavljajte nikakve predmete oko ure6aja i na uredaj.

• Moze da dode do ostecenja uredaja iii nezgode

Ne koristite jake deterdzente za pranje uredaja, dovoljna je samo meka tkanina.

• Izgled uredaja rnoze da bude narusen zbog promene boje iii izgrebane povrsine uredaja.

Nemojte da pijete vodu koja kaplje iz klima-uredaja.

• Sadrzi zagadivace pa rnozete da se razbolite.

Pre upotrebe

Uputstvo za upotrebu

Pre upotrebe

Nacin vazdusne cirkulacije Siri vazduh u sobi bez hladenja iii grejanja.

Pritisnite Start/Stop taster i uredaj ce se oglasiti zvuenlrn signalom.

o G

Otvorite poklopac na daljinskom, pritisnite taster za cirkulaciju vazduha, zatvorite poklopac. Sada svaki put kada koristite birac brzine unutrasnjeg ventilatora, brzina ventilatora se menja od spore do Chaos i ponovo na sporu.

~

1. Pozovite specijalistu za instaliranje da instalira klima-uredaj.

2. Pravilno utaknite kabl u uticnicu.

3. Koristite zasebno strujno kolo.

4. Nemojte da koristite produzenl kabl.

5. Nemojte da ukljucujete iii iskljucujete klima-uredaj ukljucivanjem iii izvlacenjem kabla iz uticnice,

6. Ako je kabl iii utikac osteeen, zamenite ga odqovaraluclrn kablom odnosno utlkaeern.

CHAOS brzina

spora brzina

srednja brzina

velika brzina

11@lildij/ti'

• Prirodni povetarac ekonornlse potrosnlu struje i sprecava preveliko hladenje. Brzina ventilatora se automatski menja od brZe na sporu i obrnuto, u zavisnosti od temperature ambijenta.

1. Ako ste duze vreme izlozenl vazousno] struji, to rnoze da naskodi Vasem zdravlju. ukucane, kuene Ijubimce iii biljke nemojte da izlaZete direktnoj vazdusno] struji duze vreme.

2. Zbog moqucnostl da dode do nedostatka kiseonika, provetravajte sobu kada koristite klima-uredaj sa peelrna iii drugim grejnim telima.

3. Nemojte da koristite klima-uredaj za ocuvanje preciznih mehanizama, hrane, zivotinja, biljaka i umetnleklh predmeta, jer mogu da se ostete iii unlste,

Prinudni rad

• Operativne procedure kada daljinski ne moze da se upotrebi.

Rad ce poeeti kad se pritisne glavni taster za ukljucivanje. Ako hoeete da prekinete rad, ponovo pritisnite.

Model sa Model sa grejanjem
hladenjem Sobna ternn, > 24'C 21 'C < Sobna ternn, < 24'C Sobna ternn, < 21 'C
Rezim rada Hlaifenie Hladenie Smanjivanje vlaZnosti Greianie
Brzina ventilatora Brzo Brzo Brzo Brzo
Podesena temperatura 22'C 22'C 23'C 24'C 1. Nemojte da dodirujete metalne delove uredaja kada vadite filter. Ostre ivice mogu da Vas povrede.

2. Nemojte vodom da cistite unutraSnjost klima-uredaja. Voda moze da unlstl instalaciju, sto rnoze da dovede do elektrlcnoq udara.

3. Kada uredaj cistite, obavezno ga iskljucite iz struje. Posto se ventilator okrece velikom brzinom, rnoze da dode do povreda ako se sluCajno ukljuci pri ciscenju unutrasnjih delova.

Probni rad

za vreme probnog rada, klima hladi brzim radom ventilatora, bez obzira na sobnu temperaturu i resetuje se za 18 minuta. Za vreme probnog rada, ako stigne signal sa daljinskog, uredaj radi po tom signalu. Ako hocete da koristite ovaj nacln otvorite prednju resetku na gore i pritisnite i drzite prekidac 3 sekunde. Ako hoeete da stanete, ponovo pritisnite taster. Za ovu operaciju pojavljuje se LD simbol na displeju (samo za plazma model).

Auto restart

za popravku i odrzavanje kontaktirajte ovlascenog dilera.

U slueaju dolaska struje posle prekida, operacija automatskog restartovanja ce funkcionisati automatski po prethodno nameiitenim operacijama, stoga nema potrebe za aktiviranjem ove funkcije pritiskom na bilo koji taster. Na pocetku ce ventilator raditi na sporoj brzini dok kompresor pocinje da radi 2,5-3 minuta kasnije. Kad kompresor pocne da radi brzina ventilacije nastavlja da radi po prethodno nameiitenom naeinu, Pored toga, da bi otkazali ovu operaciju (autom. restartovanje) pritisnite i zadrzlte prekidac oko 6 sekundi, ako ponovo hocete da aktivirate ovu operaciju, takode drZite 6 sekundi.

A Ovaj simbol upozorava na rizik od elektricnog udara.

A Ovaj simbol upozorava na opasnosti koje mogu da ostete klima-uredaj.

I/tM@1t:i Ovaj simbol oznacava posebne napomene.

Korisne informacije

Brzina ventilatora i kapacitet hladenja.

Kapacitet hladenja naveden u tehnlekorn opisu oznacava vrednost brzog rada ventilatora, dok je kapacitet manji na sporoj iii srednjoj brzini ventilatora. Najveea brzina ventilatora se preporucuje kada hoeete btrzo da rashladite sobu.

6 Sobni klima-uredaj

Uputstvo za upotrebu 19

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

1~r;;;1 Vertikalno strujanje vazduha

Vertikalno strujanje vazduha (gore/dole) moze da se podesi daljinskim upravljacem

o

Pritisnite taster Start/Stop za ukljucivanjs uredaja.

Ako pritisnete ovaj taster u prvih 5 ciklusa, horizontalna resetka ce se pomerati goredole pod maksimalnim uglom.

Pritisnite taster Chaos Swing i resetka ce se pomerati gore-dole. Pritisnite isti taster ponovo da biste podesili vertikalnu resetku na zeljeno strujanje vazduha.

'11,1;.1:':14'

• Ako pritisnete taster CHAOS swing (prirodni povetarac), vodoravno strujanje vazduha se automatski menja u prirodan povetarac koji ravnomerno rasprostire vazduh po prostoriji, pa se dobija osecal kao da se nalazite u prirodi.

• Uvek koristite daljinski upravljac za podesavanje vertikalnog strujanja vazduha. Rucno pomeranje resetke moze da ostetl klima-uredaj.

• Kada je uredaj iskljucen: resetka ce zatvoriti izlazni

otvor za vazduh.

Podeiavanje vodoravnog strujanja vazduha PunJa: Proverite da Ii je

uredaj iskljucen pre nego sto podesite vodoravno strujanje vazduha. PaZljivo otvorite resetku za vertikalno strujanje vazduha da biste dobili pristup vodoravnoj resetki. Rucno podesite strujanje

vazduha levo/desno.

Automatsko ciscenje (opcija)

o f)

e o

Kad god pritisnete automatsko ciscenje, ova funkcija ce biti rezervisana i ponlstena,

Ova funkcija radi pre iii posle odvlaZivanja. Za detalje pogledajte tacke ispod.

Kad se uredaj pokrene posle rezervacije automatskog ciscenja ukljucuje se hladenje i unutraiinji ventilator posle 20 sekundi.

Kada pritisnete Start/Stop taster da iskljucite uredaj posto ste zadrzall automatsko ciscenje, klima cirkulise vazduh u modu automatskog ciscenja bez hladenja i odvlaZivanja. Samo za model sa hladenjem, ovo traje 15 minuta, a za model sa grejnom pumpom 16 minuta.

Ako pritisnete taster za automatsko ciscenje tokom produktivnog rada ova funkcija ce prestati. Za ovu operaciju se pojavljuje [0 na displeju (samo kod plazma modela).

AUTO CLEAN

G)

\J

Daljinski upravljac

[!] Skinite poklopac odeljka za baterije, u pravcu strelice.

[!] Stavite nove baterije, pazite na po love (+) i (-) .

III Ponovo stavite poklopac na mesto.

'IIM@1t:i Koristite dve baterije tipa AAA (1,5 V).

Nemojte da koristite baterije koje mogu ponovo da se pune.

Cuvanje i saveti za koriscenje daljinskog upravljaca

• Daljinski upravljac moze da se postavi na zid

• Usmerite upravljac prema senzoru prijemnika signala

j

Prijemnik signala

Prima signale sa daljinskog upravljaea. (Znak za prijem naredbe: dva kraka zvuka i jedan dugackL)

Lampice koje oznacavaju operacije

II@III"*'

• Ova funkcija uklanja neprijatne mirise od budi i drugih bakterija iz klime i otklanja vlaZnost automatski tokom vlaZnog leta, ito puni unutraiinjost prostorije prociscenim vazduhom.

CD * C9

Ukljucivanje/iskljucivanje: Svetli tokom rada uredaja.

Sleep Mode:

Timer:

I J:~ Vodoravno strujanje vazduha (neki modeli)

Levo/desno (Horizontalno) strujanje rnoze biti podesavano pomocu daljinskog upravljaea.

Pritisnite Start/Stop taster da pokrenete klima-uredaj.

Otvorite vratanca daljinskog upravljaca, Pritisnite Airflow Direction Start/Stop dugme i resetka ce se pomerati levo-desno. Pritiskom na Horizontal Airflow Direction Control Button mozete podesiti strujanje vazduha u zeljenom pravcu.

Pali se za vreme automatskog perioda mirovanja (bez plazma modela) Pali se za vreme rada tajmera. Pali se za vreme automatskog perioda mirovanja (samo plazma model)

Pali se kada je ukljuceno otapanje iii vrucl start (samo za modele sa grejanjem)

Pali se kada radi spoljni sistem (samo za modele sa hladenjem )

* o

Defrost Mode:

OUT DOOR

Outdoor Unit Operation:

88

Pokazuje namestenu temperaturu (samo plazma model)

Displej:

Indikator rada

Plasma:

Pali se tokom plazma operacije (samo plazma model)

18 Sobni klima-uredaj

Uputstvo za upotrebu 7

Uputstvo za upotrebu

Dodatne karakteristike

Uputstvo za upotrebu

Daljinsko upravljanje

Daljinski upravljac salje signal sistemu

Odasill'ac r- signaa

L- Vratanca

za kontakt

• Model za hlacfenje({7), Model sa grejanjem(+)

o START/STOP TASTER

Rad pocinje kad se ovaj taster pritisne a prekida kad se ponovo pritisne.

~ .A6~

V TASTER ZA BIRANJE NACINA RAOA . 0

Sluzi za biranje naclna rada.

e TASTER ZA POOEIAVANJE TEMPERATURE @

Sluzi za biranje sobne temperature. . .

o BIRAC BRllNE UNUTRAINJEG VENTILATORA ... e

Sluzi za biranje jedne od 4 brzine ventilatora: c:::::> slabo, srednje, jako i CHAOS

" BRlO HLADENJE

Sluzi za poeetak i prekid brzog hlacfenja (brzo

hlacfenje upravlja velikom brzinom ventilatora u modu za hlacfenje)

o HAOS POKRETNI TASTER

Sluzi za pokretanje i prekid provetravanja i podeseva pravac vazduha na gore/dole.

o TASTER ZA PODESAVANJE POCETKA I PREKIDA RADA

o DUGMICI ZA PODESAVANJE VREMENA

o DUGME ZA PODESAVANJE I PREKID

Sluzi da se podesi tajmer na zeljeno vreme i da otkaZe rad tajmera.

~ DUGME ZA AUTOMATSKO MIROVANJE Sluzi za namestanle ovog nacina.

~ DUGME ZA CIRKULACIJU VAZDUHA BEl HLADENJA I GREJANJA (str 19.)

4E) DUGME ZA PROVERU TEMPERATURE Proverava temperaturu so be.

~ PLAZMA (opcija)

Za pokretanje iii pre kid funkcije Plazma ciscenja (str. 15)

~ DUGME ZA HORIZONTALNI PRAVAC VAZDUHA

Za podesavanje horizontalnog strujanja (nije na svim modelima)

e DUGME ZA RESETOVANJE

(Koristi se pre resetovanja vremena iii posle zamene baterija)

~ II F DUGME

Koristi se pre kori§cenja modova odstampanlh plavim na dnu dugmica (str. 16)

~ AUTO MATSKO CIICENJE

Stavlja urad automatsko ci§cenje (opcija)

l'it Mirovanje

O Pritisnite taster za automatsko mirovanje da bi podesili vreme kad hocete da se uredaj automatski iskljuci.

~ Tajmer je programiran u jednostavnim V dodacima pritiskom na taster za automatsko mirovanje 1-7 puta, ovaj nacin je moque 1-7 puta. za promenu vremenskog perioda u koracima od 1 sata, pritisnite ovaj taster ciljajuci na klima uredaj.

~ Osigurajte da je mirovanje dovelo do V paljenja svetla.

1(,

o

I '(~YI Podesavanje vremena

O Vreme rnoze da se podesi sarno ako pritisnete reset taster. Ako ste upravo zamenili baterije, reset laster treba ~"(])

pritisnuti da se namesti vreme. Pritisnite Start/Stop taster.

Da bi otkazali ovaj naein, pritisnite taster nekoliko puta dok zvezdica ne nestane sa operativnog displeja

,/!;lijo@ilt:l Mirovanje radi na sporoj brzini ventilatora (hladenje) iii srednjoj brzini (samo grejna pumpa) za tiho.

KADA HLADIILI ZDRAVO ODVLAZUJE:

Temperatura ce automatski porasti za 1 °C tokom narednih 30 minuta, a za 2 °C za 1 sat za udobno spavanje.

~ Pritisnite laster za podssavanle vremena dok V ne namestite zeljeno vreme.

~~ c:r=~"\)

o Pritisnite tajmer set dugme.

~ Pritisnite taster za drugu funkciju

V i prove rite da Ii je ikonica ~.(.: (9~CANCEl

2nd F prisutna. 11m} ) ,/!;lH@ri' Proverite indikator (9SE

za prepodne i poslepodne.

I ~ I Odlaganje pocetka/pred-namestanje prekida

O Proverite da Ii je vreme taeno narnesteno na displeju daljinskog. 11m&.

G Pritisnite 2nd F taster. \J

~ Pritisnite ON/OFF laster V tajmera da bi ukljucili

iii iskljucili tajmer.

O Pritisnite taster za podesavanje vremena dok ne podesite

zeljeno vreme .

II M H#1t:I Odaberite 1 od 4 s/edeea tipa operacije

A Da bi podesili izabrano vreme (9CANCEl

V pritiskajte taster za podesavanls ~

tajmera uperivsi daljinski prema (9SE \j

receptoru signala

Za otkazivanje (poniStavanje) podesavanja tajmera :

Proverite da Ii je ugasena 2nd F ikonica. Pritisnite taster za otkazivanje tajmera sa daljinskim u pravcu receptora signala (Iampica tajmera na klima-uredaju i displeju ce nestati).

8 Sobni klima-uredaj

Odloieni tajmer iskljucen

Odloieni tajmer ukljucen

Odloieni iskljucen i ukljucen Odloieni ukljuceni i iskljuceni

tajmer dok uredaj radi tajmer dok uredaj radi

[

Uputstvo za upotrebu 17

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

.....

1

Pritisnite taster ukljucivanje/iskljucivanje. Uredaj 6e se oglasiti signalom.

Hladenje

2

Otvorite poklopac na daljinskom i pritisnite taster za drugu funkciju da bi radile funkcije odstampans plavim na dnu tastera (proverite pokazivac druge funkcije na displeju daljinskog). Ovi tasteri upravljaju podesavanjem tajmera na slede6i nacln:

,/" ........

· :." ..

· .

· .

· .

· .

· ,

· .

· .

· .

· .

"

CD

1

Pritisnite taster ukljucivanje/iskljucivanje uredaj 6e se oglasiti signalom

2 Otvorite poklopac na daljinskom da bi odabrali
hlacfenje, pritisnite taster za biranje naelna rada.
Svakim pritiskom menja se naeln rada u smeru
*,AO* II ~
'0 r ·~'I{~·EJ·I·· _E,ij
Hlallenje Auto Zdravo Grejanje
odvlaiivanje (sarno modeli sa
grejnom pumpom) 3

Zatvorite vratanca na daljinskom. Podesite temperaturu nizu od sobne. Mozete da podesite temperaturu izmedu 18°C i 30°C po 1°C.

~""J''''''''''''.

SniZavanje temperature

Podesite brzinu ventilatora sa jos uvek zatvorenim poklopcem. Mozete da birate 4 brzine: polako, srednje, brzo iii prirodni povetarac. Svakim pritiskom na taster menja se brzina. Displej pokazuje brzinu rada ventilatora.

4

Prirodni vetar po logici CHAOS-A

• Za ve6u svezinu, pritisnite taster za biranje naeina rada unutrasnjeg i izaberite CHAOS .

• Ovo je imitacija prirodnog povetarca koji menja brzinu, bas kao u prirodi.

16 Sobni klima-uredaj

Uputstvo za upotrebu 9

Uputstvo za upotrebu

Automatski rad (opcija)

",. ......

1

PLAZMA Prociscavanje (opcija)

Uputstvo za upotrebu

1

Pritisnite taster ukljucivanje/iskljucivanje uredaj 6e se oglasiti signalom

2

Dtvorite poklopac na

daljinskom. Pritisnite taster za plazma procisecavanje, rad pocinje kad se pritisne taster a prekida se kad se ponovo pritisne.

Vodite raeona da je ukljucen indikator plazma funkcije.

Podesite brzinu ventilatora ponovo sa zatvorenim poklopcem daljinskog upravljaea.

Mozete da birate izmedu 4 brzine: sporo, srednje, brzo iii prirodni povetarac. Svaki put kad pritisnete dugme menja se brzina.

• Rad prociscavanja vazduha rnoze biti sa hladenjem, grejanjem iii nekim drugim radom.

3

Pritisnite Start/stop taster uredaj ce se oglasiti zvucnlrn signalom

2

Dtvorite poklopac na daljinskom upravllacu da biste odabrali automatski rad. Pritisnite taster za biranje naelna rada. Svaki put kad pritisnete taster, nacln rada se menja u pravcu strelice.

*OA()~L~~~ <> ~,I ~t_~~ _ _j.~I.1 I _lE'cIJ

Hladenje AulD Zdravo Grejanje

odvlaiivanje (sarno mode Ii sa grejnom pumpom)

3

Temperatura i brzina ventilatora sa automatski pocesavaju elektronskim kontrolama na osnovu trenutne sobne temperature. Ako hocete da promenite namestenu temperaturu pritisnite tastere za podesavanje sobne temperature. Koliko yam je hladnije iii toplije, toliko vise puta pritisnite taster (do 2 puta). Temperatura ee se automatski promeniti.

~_j,~_re

v.... ..... . .. . Snizavanje temperature Tokom ove operacije na displeju se pojavljuje R 1. (Samo za plazma modele)

Tokom automatskog rada :

• Nemojte menjati brzinu unutrasnjeg ventilatora. Dna je vee narnestena Fazi pravilom.

• Ako sistem ne radi po vaso] zelji, rueno prebacite u drugi naetn, Sistem nece automatski preel sa hladenja na grejanje iii obrnuto, resetovanje mora biti odradeno rueno,

• Tokom automatskog rada, pritiskom na taster za prirodni povetarac, aktivira se horizontalna zaluzina koja ide gore-dole automatski. Ako hocete da zaustavite automatsko Ijuljanje ponovo pritisnite taster za prirodni povetarac.

PLAZMA Prociscavanje

Ako samo pritisnete plazma taster samo radi plazma prociscivanje. Tada je brzina ventilatora mala, mozete izabrati 4 brzine : sporo, srednje, brzo iii prirodni povetarac. Svaki put kad se pritisne

ovaj taster (ffi) , menja se nacin rada ventilatora.

10 Sobni klima-uredaj

Uputstvo za upotrebu 15

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

Brzo hladenje

. .

. .

...............................

~LG

: ......

..... . .

: :

: ;

.'

Automatska promena operacije (opcija)

1

Pritisnite taster ukljucivanje/iskljucivanje. Uredaj 6e se oglasiti signalom.

." ~ ....

· .

· .

· .

· .

· .

· .

· .

· .

· .

· . ... :

2

Pritisni taster Jet Cool i ventilator 6e raditi nalveeom brzinom 30 minuta.

Za ovo operaciju Po se pojavljuje na displeju (samo plazma model i)

3

Za iskljucivanje ovog rezlma rada, ponovo pritisnite taster Jet Cool iii taster za brzinu ventilatora iii taster za podesavanje temperature i ventilator 6e izduvati hladan vazduh velikom brzinom.

III~III

• Ako se ukljuci JET COOL rezlrn rada hladan vazduh pocinje jako da duva u trajanju od 30 minuta i odrzava sobnu temperaturu na 18 cC. Zgodno je za rashladivanje prostorije u kratkom vremenu, npr. tokom letnjih vru6ina.

Medutim, ovakav nacin rada nije mogu6 ako ste ve6 ukljucili pumpu za grejanje iii automatsko hladenje.

• Da bi se vratio oblean rezim hladenja, treba samo da pritisnete taster za biranje rezima rada iii kolicinu strujanja vazduha iii taster za podesavanle temterature iii JET COOL taster.

1

Pritisnite taster ukljucivanje/iskljucivanje uredaj 6e se oglasiti signalom

2

Otvorite poklopac na daljinskom da bi odabrali automatsku promenu operacije pritisnite taster za biranje naelna rada. Svakim pritiskom menja se naeln rada u smeru strelice.

.~

Hladenje

Aulomalska promena operacije

Zdravo Grejanie

odvlazivanje (sarno modeli sa grejnom pumpom)

3

Zatvorite vratanca na daljinskom. Podesite temperaturu nizu od sobne. Mozete da podesite temperaturu izmedu 18 -c i 30 -c po 1 -c.

~""'~ temperature v.... ..... . .. . Snizavanje temperature

Podesite brzinu ventilatora sa jos uvek zatvorenim poklopcem. Mozete da birate 4 brzine: polako, srednje, brzo iii prirodni povetarac. Svakim pritiskom na taster menja se brzina. Displej pokazuje brzinu rada ventilatora .

4

Tokom automatske promene operacije :

• Klima uredaj menja nacln rada automatski da bi zadrZao unutraSnju temperaturu. Kada sobna temperatura varira vise od 2 "O u odnosu na podssavanu temperaturu, klimauredaj odrzava sobnu temperaturu u odnosu na podesavanje temperature automatskom promenom naclna,

14 Sobni klima-uredaj

Uputstvo za upotrebu 11

Uputstvo za upotrebu

Uputstvo za upotrebu

I Q I Smanjivanje vlaznostl

" .... " .. ~ ...... ~.~ ......... " .... " .... ~ '" ...... ~ ~ .. ,,~ ..

CD

1

Pritisnite taster ukljucivanje/iskljucivanje uredaj 6e se oglasiti signalom

k9rd Grejanje (samo za modele sa pumpom za grejanje)

2

Otvorite poklopac na daljinskom da bi odabrali zdravo smanjivanje vlaznosti. Pritisnite taster za biranje naelna rada. Svakim pritiskom menja se naeln rada u smeru strelice.

"" ..

Aulo

Zdravo Grejanje

odvlaiivanje (sarno rnodeli sa grejnorn pumpom)

Hlallenje

3

Podesite brzinu ventilatora sa zatvorenim poklopcem na daljinskom. Mozete da birate : sporo, srednje, jako i Chaos. Svakim pritiskom na taster bira se slede6i stepen brzine.

,"

Prirodni vetar po logici CHAOS-A

• Za ve6u svezinu, pritisnite taster za biranje nacina rada unutrasnjeg i izaberite CHAOS. Ovo je imitacija prirodnog povetarca koji menja brzinu, bas kao u prirodi.

Za vreme smanjivanja vlainosti :

• Ako izaberete ovaj nacin rada, osim te funkcije automatski se podesava sobna temperatura i kollclna strujanja vazduha za najbolje uslove smanjenja vlaznostl.

• Medutim podesena temperatura ne pojavljuje se na displeju daljinskog upravljaca niti mozete da je kontrollsete,

• Za vreme ovakvog naeina rada kolicina strujanja vazduha optimalno je prilagodena sobnoj temperaturi i stvara zdrav i prijatan vazduh cak i u vreme vel ike vlainosti vazduha.

1

Pritisnite taster ukljucivanje/iskljucivanje uredaj 6e se oglasiti signalom

2

Otvorite poklopac na daljinskom da bi odabrali rezim grejanja. Pritisnite taster za biranje naelna rada. Svakim pritiskom menja se naeln rada u smeru strelice .

.. , *~

AulO

Zdravo Grejanje

odvlaiivanje (sarno rnodeli sa grejnorn purnporn)

Hladenje

3 Zatvorite poklopac na daljinskom. Podesite temperaturu visu od sobne. Mozete da podesite temperaturu izmedu 16 ·C i 30 ·C po 1 ·C.

~""'~ temperature v.... ..... . .. . Snizavanje temperature

Podesite brzinu ventilatora sa jOs uvek zatvorenim poklopcem. Mozete da birate 4 brzine: polako, srednje, brzo iii prirodni povetarac. Svakim pritiskom na taster menja se brzina. Displej pokazuje brzinu rada ventilatora.

4

Prirodni vetar po logici CHAOS-A

• Za ve6u svezinu, pritisnite taster za biranje naeina rada unutrasnjeg i izaberite CHAOS.

• Ovo je imitacija prirodnog povetarca koji menja brzinu, bas kao u prirodi.

12 Sobni klima-uredaj

Uputstvo za upotrebu 13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful