You are on page 1of 1

Đề cương ôn thi học kỳ PTTKHDT

1. Các đặc điểm của LTHDT.


2. Quy trình phát triển phần mền theo HDT?
3. Hiểu quy trình rút gọn theo C.Larman( cho vòng lặp phát triển)
a. Xác định các ca sử dụng
b. Xây dựng mô hình khái niệm: Xác định các lợp khái niệm các thuộc
tínhdựa trên tài liệu mô tả bài toán và các ca sử dụng. xác định liên
kết giữa các lớp.
c. Xây dựng các biểu đồ hệ thống cho từng kịch bản ca sử dụng. Mỗi
hành động trong biểu đồ này tương ứng với hành động của một tác
nhân được xác định trong các ca sử dụng.
d. Xây dựng các biểu đồ cộng tác( hoặc trình tự đối tượng )cho mỗi
hành động trong biểu đồ trình tự trạng thái. Gán trách nhiệm cho các
lớp từ mô hình khái niệm. Có thể sử dụng các mẫu GRASP trong
quá trình xác định trách nhiệm các cho lớp.
e. Xác định các phương thức cho các lớp từ biểu đồ cộng tác (hoặc
trình tự )
4. Những hiểu biết chung về UML?
5. Các biểu đồ UML( ca sử dụng, lớp, trạng thái, trình tự, cộng tác)?
a. Hiểu tác dụng chính
b. Hiểu các chi tiết cơ bản trong từng biểu đồ trên
6. Xác định các lớp khái niệm , các thuộc tính của lớp từ tài liệu mô tả bài toán.
7. Xác định các phương thức của lớp từ biể đồ trình tự hoặc biểu đồ cộng tác.
8. Hiểu và áp dụng các mẫu GRASP: Expert và Creator.