MODEL ASSURE MODEL ASSURE Model Assure merupakan satu rujukan kepada guru dimana guru boleh merancang

secara sistematik supaya alat dan bentuk mengajar yang digunakan benar -benar memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran (p & p). Model Assure juga boleh dijadikan panduan merancang penggunaan media dalam pengajaran ( Heinich et. Al , 1999). Model Assure banyak digunakan dalam usaha merancang [enggunaan media dalam instruksi.

Model ASSURE
Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.

Model ASSURE mengandungi 6 langkah (Heinich (1982).

y y y y y y

A ± Analyse learner (Analisis pelajar) S ± State objective (Nyatakan objektif) S ± Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan) U ± Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan) R ± Require learner participation (Dorong penglibatan pelajar) E ± Evaluate and revise (Nilai dan semak)

Pemilihan kaedah, Media dan Bahan Pengajaran
Terdapat 3 langkah dalam pemilihan kaedah, media dan bahan pengajaran.

a) Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran.

Seperti Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru.

b) Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih.

Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu:

1. 2. 3. 4.

Sepadan dengan kurikulum Maklumat tepat dan terkini Bahasa yang jelas dan tepat Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar

5. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran. 7. 3. y y Penilaian melibatkan aspek: Menilai pencapaian pelajar . Mempunyai buku panduan yang lengkap. Preview bahan Sediakan bahan Sediakan persekitaran Sediakan pelajar Sediakan pengalaman pembelajaran Nilai dan Semak : Menilai kaedah dan media Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. 2. (c) Mereka bentuk media Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakannya sendiri.5. Terdapat bukti keberkesanannya Bebas daripada bias. semasa dan selepas pengajaran. 7. 1. 4. 9. 3. 4. 6. 6. iaitu sebelum. 8. 5. Objektif Pelajar Kos Kepakaran teknikal Peralatan Fasiliti Masa Gunakan Media dan Bahan Terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik: 1. Menggalakkan penglibatan pelajar Mempunyai teknikal kualiti yang baik. 2.

membangun. Meransang naluri ingin tahu pelajar Pelajar dapat melibatkan diri secara aktif. Membolehkan penerokaan isu secara mendalam. melaksana dan menilai pengajaran. Menyampaikan kandungan secara mendalam. Enam perkara asas yang merangkumi seluruh proses pengajaran ialah: .y y y y y Pembelajaran yang dihasilkan Menilai media dan kaedah Kualiti Media Penggunaan guru Penggunaan murid Menilai kaedah dan media Kualiti media seringkali dilihat dari sudut sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam aspek ini seperti: y y y y y y Adakah media berkesan? Bolehkah ia dipertingkatkan? Adakah ia berguna? Adakah media membantu pelajar mencapai objektif? Adakah ia mencetuskan minat pelajar? Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang bererti? Terdapat beberapa senarai lain yang juga elok dijadikan garis panduan ketika menilai media iaitu: y y y y y y y y y Kreatif dan berkaitan dengan isu yang menarik minat pelajar. Menghubungkaitkan bidang pelajaran Meningkatkan nilai murni Reka bentuk pengajaran Reka bentuk pengajaran ialah suatu proses sistematik untuk mereka bentuk. Menyokong pemikiran tinggi (Soktratik) Memperkembangkan kemahiran berfikir.

y y y y y y Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran adalah untuk ntuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. . Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran. pengetahuan dan sikap yang diharapkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful