PENANG FREE SCHOOL

MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Analisis Penyata Kewangan
Perakaunan Tingkatan 6

Disediakan oleh : Saleha binti Salleh
10 Januari 2009

4. mengira nisbah-nisbah kecairan. 6. Kesatuan sekerja juga merupakan pengguna penyata kewangan firma. Pihak-pihak seperti pemegang syer. mengenalpasti kepentingan analisis kewangan. Prestasi syarikat akan memberi petunjuk kepada persatuan sekerja tentang kadar pembayaran gaji dan imbuhan adakah selari dengan pencapaian syarikat bagi sesuatu tempoh masa. pemegang debentur. 3. • Bagi pemegang-pemegang debentur pula ingin memastikan kebolehan syarikat untuk membayar faedah dan kemampuan syarikat membayar balik debentur. Pengguna Luaran Pihak luaran juga berminat untuk mendapatkan maklumat kewangan sesebuah firma. syarikat kewangan . membezakan analisis perbandingan dengan analisis nisbah. • Maklumat kewangan juga berguna kepada bakal-bakal pelabur yang ingin membuat pelaburan baru untuk memilih syarikat yang boleh memberi pulangan pelaburan yang tinggi. • Pemegang syer pastinya memerlukan maklumat kewangan syarikat untuk mengetahui keberuntungn syarikat dan peratus pembayaran dividen atau perkembangan perniagaan. 2.pemiutang mahupun pesaing berminat untuk meneliti prestasi kewangan syarikat. Ini penting untuk tujuan perancangan dan pengawalan. PENGENALAN Penyata kewangan sesebuah firma berguna kepada kumpulan pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai prestasi firma tersebut. Maklumat ini akan digunakan dalam proses perundingan atau tuntutan bayaran gaji. menginterpretasi hasil pengiraan nisbah. memahami maksud analisis penyata kewangan. Pengguna Dalaman Pihak dalaman mewakili pihak pengurusan yang menggunakan penyata kewangan untuk membuat analisis dan perbandingan prestasi setiap jabatan atau perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. bakal pelabur. • Syarikat-syarikat kewangan dan syarikat kredit juga sentiasa mengikuti perkembangan prestasi kewangan syarikat untuk menilai 2 Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan . Pengguna-pengguna penyata kewangan biasanya terdiri daripada pihak dalaman dan luaran syarikat. 5.Objektif : 1. keberuntungan dan nisbah mampu bayar. mengenalpasti batasan atau limitasi analisis penyata kewangan.

FRS telah menetapkan maklumatmaklumat minimum yang perlu dilaporkan dalam Penyata Tahunan sesebuah syarikat. kunci kira-kira 3. 2. penyata aliran tunai 4. Begitu juga dengan pesaing-pesaing dalam industri yang sama akan sentiasa menggunakan maklumat kewangan syarikat untuk membuat perbandingan dengan prestasi mereka. laporan penyata kewangan hendaklah menuruti konvensyen pendedahan penuh (full disclosure) yang telah ditetapkan dalam Financial Reporting Standards (FRS) oleh Malaysian Accounting Standards Board (MASB). Pemiutang-pemiutang juga berminat untuk melihat kecairan modal kerja syarikat . Matlamat penyata kewangan adalah untuk memberi gambaran sebenar mengenai kedudukan kewangan sesebuah syarikat termasuklah kedudukan kewangan semasa. prestasi masa lampau dan prospek masa hadapan.• • kedudukan syarikat tersebut sama ada mampu membayar balik pinjaman atau untuk meluluskan pinjaman baru. adakah syarikat mampu bayar liabilitinya dalam tempoh yang telah ditetapkan. Asas Intera Syarikat data-data dalam syarikat itu sendiri dibandingkan dengan item-item yang serupa tetapi dalam tahun yang berlainan. ANALISIS PERBANDINGAN Analisis perbandingan dibuat berdasarkan kepada 3 asas iaitu : 1. penyata pendapatan 2. laporan juruaudit 8. 3 Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan . nota kepada penyata kewangan 5. Sumber utama maklumat yang digunakan untuk membuat analisis termasuklah : 1. data kewangan untuk tahun sebelumnya untuk perbandingan KAEDAH ANALISIS PENYATA KEWANGAN Dua kaedah yang biasa digunakan untuk menganalisis penyata kewangan ialah Analisis Perbandingan dan Analisis Nisbah. keputusan-keputusan kewangan yang telah dibuat 7. kaedah perakaunan yang digunakan 6. Asas Antara Syarikat item-item dibandingkan antara satu syarikat dengan syarikat yang lain dalam tahun yang sama sama ada syarikat itu merupakan syarikat subsidari dalam satu syarikat induk atau syarikat yang sama industrinya tetapi secara individu. Oleh kerana itulah.

Nisbah Cepat • nisbah cepat menunjukkan hubungan antara tunai. Nisbah Keberuntungan 3. Nisbah Mampu Bayar Nisbah Kecairan Nisbah kecairan mengukur kemampuan jangka pendek sesebuah syarikat untuk membayar hutang atau obligasi-obligasi mereka yang sudah cukup tempoh dan untuk memenuhi keperluan tunai yang tidak dijangka. • ia menunjukkan kemampuan syarikat untuk membayar hutang jangka pendeknya dengan cepat atau serta merta. Nisbah Kecairan 2. sekuriti boleh pasar dan penghutang bersih dengan liabiliti semasa. 5 jenis nisbah yang digunakan dalam analisi nisbah kecairan adalah : 1. Contohnya. Contoh Syarikat A (syarikat barangan elektrik) dibanding dengan angka industri dari pelbagai syarikat pengeluar barangan elektrik. Hubungan ditunjukkan dalam bentuk peratus. • Formula : Nisbah Cepat = Tunai + Sekuriti Boleh Pasar + Penghutang Bersih ------------------------------------------------2. kadar atau nisbah.3. peratus pulangan atas jualan tahun 2002 dan tahun 2003 dibandingkan dengan peratus tahun 2001 yang dijadikan tahun asas perbandingan. Analisis nisbah boleh dibahagikan kepada : 1. Bermaksud . Analisis melintang (analisis arah aliran) pula membuat perbandingan data-data laporan kewangan dengan menggunakan satu tahun tertentu sebagai tahun asas perbandingan. Asas Purata Industri . setiap item dibandingkan dengan satu item asas dalam penyata pendapatan contohnya jualan bersih dan dalam kunci kira-kira item dibandingkan dengan jumlah aset bersih. Nisbah Semasa 4 Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan . ANALISIS NISBAH Analisis nisbah digunakan untuk menunjukkan hubungan antara satu kuantiti dengan kuantiti yang lain.perbandingan dibuat dengan purata industri di mana syarikat itu beroperasi. Dua jenis analisis perbandingan adalah secara menegak dan secara melintang. Analisis menegak menganalisis komponen atau item dalam penyata pendapatan dan kunci kira-kira menggunakan peratusan yang relatif.

Nisbah semasa yang tinggi menunjukkan kemampuan syarikat membayar hutang jangka pendeknya dalam tempoh kurang daripada 12 bulan. juga disebut nisbah modal kerja. Ini juga menunjukkan kecekapan syarikat dalam aktiviti pemberian kredit dan pengutipan hutang.• • • • • nisbah semasa menunjukkan hubungan antara aset semasa dengan liabiliti semasa. Pusing Ganti Inventori • Nisbah ini mengukur secara puratanya berapa kali inventori dijual dalam satu tempoh tertentu (biasanya 12 bulan – satu tempoh perakaunan) • Nisbah pusing ganti yang tinggi menunjukkan kekerapan syarikat membeli inventori baru dan ini bermakna jualan adalah baik. • Formula : Pusing Ganti Akaun Jualan Bersih – Jualan tunai Belum Terima = ---------------------------------------------------------- 5 Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan -------------3. ia digunakan untuk menilai kecairan syarikat atau kemampuan syarikat untuk membayar hutang jangka pendek. Jika jumlah inventori yang disimpan adalah kecil. • Formula : . Pusing Ganti Akaun Belum Terima • Nisbah ini mengukur berapa kali secara puratanya penghutang boleh dikutip dalam satu-satu tempoh. • Ini juga menunjukkan kecukupan inventori dan kecekapan pengurusannya. • Menunjukkan cepatnya aset semasa ditukarkan kepada tunai. • Semakin tinggi nisbah pusing ganti Akaun Belum Terima maka semakin cekap syarikat dalam mengendalikan penghutangnya. Formula : Nisbah Semasa = Semasa Aset Pusing Ganti Inventori (Stok) = Kos Jualan --------------------Stok Purata ** Stok purata = stok awal + stok akhir 2 4. pengurusan dianggap baik.

Purata Tempoh Kutipan • menunjukkan purata bilangan hari untuk mengutip hutang. • Formula : Purata Tempoh Kutipan = --------------Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan 365 hari ------------------------------- • Pusing Ganti Akaun Polisi pengutipan dianggap berkesan jika purata tempoh kutipan sama atau hampir sama panjang masanya yang dibenarkan dalam syarat jualan kredit. Tujuannya untuk menilai keberkesanan polisi kredit dan polisi pengutipan yang diamalkan oleh syarikat.5. Contoh : Syarikat Menara Persada Berhad Penyata Pendapatan Berbanding bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 (RM) 592 500 (370 500) 222 000 165 000 11 250 12 810 189 060 32 940 2003 (RM) 579 750 (342 000) 237 750 180 750 16275 11 403 2208 428 29 322 Jualan (bersih) Tolak : Kos Jualan Untung Kasar Belanja-belanja operasi Belanja faedah Belanja cukai pendapatan (28%) Jumlah Perbelanjaan Pendapatan Bersih Syarikat Menara Persada Berhad Kunci Kira-kira Berbanding bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 (RM) Aset Semasa Tunai Sekuriti Boleh Pasar Akaun Belum Terima (Bersih) Inventori Belanja Terdahulu Jumlah Aset Semasa Aset Tetap Loji dan Peralatan Jumlah Aset Liabiliti Semasa Akaun Belum Bayar Nota Belum Bayar 15 15 59 157 3 250 000 750 250 500 000 500 2003 (RM) 113 18 55 152 3 243 500 750 500 250 750 750 120 000 370 500 57 750 30 000 105 750 349 500 48 000 22 500 6 .

Syarikat Menara Persada Berhad telah mengisytihardan membayar dividen tunai ke atas saham keutamaan sebanyak RM1 200.50 sesyer Modal berbayar tambahan Pendapatan tertahan Jumlah Ekuiti Pemegang Saham Jumlah Liabiliti dan Ekuiti 87 750 105 000 192 750 30 000 97 500 26 250 24 000 177 750 370 500 70 500 105 000 175 500 30 000 97 500 26 250 20 250 174 000 349 500 a) Nisbah Cepat 2004 2003 b) Nisbah Semasa 2004 2003 7 Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan Maklumat tambahan : • dalam tahun 2004. Dividen saham keutamaan tahun 2003 adalah RM1 100. harga pasaran saham biasa ialah RM10.Jumlah Liabiliti Semasa Liabiliti Jangka Panjang Bon Belum Bayar Jumlah Liabiliti Ekuiti Pemegang Saham Saham Keutamaan Saham Biasa. nilai tara RM1.50 sesaham dan pada 31 Disember 2004 ialah RM12.00 sesaham. • Pemegang saham biasa pula menerima dividen tunai sebanyak RM9 000 bagi tahun 2004 dan RM8 000 bagi tahun 2003. . • Pada 31 Disember 2003.

c) Pusing Ganti Inventori 2004 2003 ** andaian inventori awal 2003 RM149 000 ** andaian : jualan tunai tahun 2004 =RM222 500. tahun 2003 =RM250 000 dan ABT awal tahun 2003 = RM53 000 e) Purata Tempoh Kutipan 2004 2003 8 Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan d) Pusing Ganti Akaun Belum Terima 2004 2003 .

x 100 4. • Formula : Pulangan Atas Aset -. Pulangan Atas Aset • mengukur keberuntungan syarikat secara keseluruhan. Pulangan Atas Ekuiti Pemegang Saham • mengukur keberuntungan pemegang saham biasa. = Pendapatan Bersih -------------------------- 9 Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan Nisbah Keberuntungan Nisbah keberuntungan digunakan untuk mengukur hasil atau keupayaan operasi sesebuah perniagaan bagi suatu tempoh tertentu. Nisbah yang berkaitan dengan keberuntungan adalah : 1. Margin Untung • digunakan untuk mengukur peratusan setiap ringgit hasil bersih daripada jualan bersih bagi suatu tempoh. • Formula : Pusing Ganti Aset = Jualan Bersih ------------------------Aset Purata 3. Pusing Ganti Aset • digunakan untuk mengukur keberkesanan / keefisienan perniagaan menggunakan asetnya untuk menjana jualan.Margin Untung 100 = Pendapatan Bersih ------------------------------ x 2. • Formula : .

Nisbah Harga Perolehan • mengukur harga pasaran setiap saham biasa berbanding dengan perolehan sesaham syarikat. • Formula : .• • ia menunjukkan amaun pulangan yang diperoleh bagi setiap ringgit yang dilaburkan oleh pemilik atau pemegang saham biasa Formula : Pulangan atas Ekuiti Bersih Pemegang -----------------------------= Saham x 100 Pendapatan Biasa Perolehan Sesaham ----------- = Pendapatan Bersih -------------------------- 6. • Formula : Nisbah Harga Perolehan Saham biasa = Harga Pasaran ----------------------7. • Formula : Nisbah bayar keluar = Dividen tunai ------------------------Pendapatan Bersih 10 Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan 5. • ini menggambarkan penilaian pelabur terhadap perolehan syarikat pada masa akan datang. • syarikat yang mempunyai kadar pertumbuhan yang tinggi akan mencatatkan nisbah bayar keluar yang rendah kerana sebahagian besar daripada pendapatan bersih syarikat akan dilaburkan semula. Nisbah Bayar Keluar (Kadar Hasil Dividen) • mengukur peratusan perolehan syarikat yang diagihkan dalam bentuk dividen tunai. Perolehan Sesaham • mengukur amaun pendapatan bersih yang diperoleh oleh syarikat bagi setiap saham biasa yang diterbitkan.

Nisbah Hutang Atas Jumlah Aset • digunakan untuk mengukur peratusan jumlah aset yang diperoleh melalui pembiayaan pemiutang. Nisbah yang berkaitan dengan keberuntungan adalah : . • semakin tinggi bilangan perolehan faedah. semakin kukuh kedudukan syarikat. 11 Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan Nisbah Mampu Bayar Nisbah mampu bayar mengukur kemampuan dan keupayaan sesebuah perniagaan untuk meneruskan operasinya dalam jangka masa panjang. semakin tinggi kemampuan syarikat membayar semula kepada pemegang saham.1. Nisbah Hutang Atas Ekuiti • mengukur peratusan jumlah ekuiti yang dibiayai oleh hutang. Bilangan Perolehan Faedah (Nisbah Liputan Faedah) • mengukur kemampuan syarikat untuk memenuhi keperluan pembayaran faedah apabila pembiayaan seperti pinjaman mencapai tempoh matang. • Formula : Nisbah Hutang Atas Jumlah Aset Liabiliti = Jumlah ---------2. • Formula : Bilangan perolehan faedah dan Belanja Faedah = Pendapatan Sebelum Cukai --------------------------------------3. • semakin rendah nisbah hutang atas ekuiti .

Antaranya : 1. 5. Ini bermakna keputusan yang akan dibuat untuk tindakan pada masa akan datang adalah berdasarkan kepada prestasi lepas. analisis ini juga mempunyai beberapa kekangan atau kelemahan.• Formula : Nisbah Hutang Atas Ekuiti x 100 = Jumlah Liabiliti --------------------- LIMITASI ANALISIS PENYATA KEWANGAN Walaupun analisis penyata kewangan banyak memberi menfaat kepada pihak-pihak berkepentingan sama ada luaran atau dalaman. penyata kewangan mengandungi banyak data yang diperoleh melalui anggaran contohnya peruntukan hutang ragu dan susutnilai. Oleh itu nisbah seperti pusing ganti inventori adalah tidak selaras. 4. Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan 12 . masalah kemanusiaan juga membataskan pemilihan nilai-nilai untuk dianalisis dan penilaian dalam membuat keputusan pastinya tidak sama. Misalnya untuk penilaian inventori. 2. bagi syarikat yang mempunyai pelbagai subsidiari pastinya setiap subsidiari menjalankan perniagaan yang berbeza dengan syarikat lain. apabila perbandingan dibuat antara satu firma dengan satu firma yang lain. Ini mengakibatkan pengiraan menjadi tidak tepat. 3. ada syarikat menggunakan kaedah MDKD dan ada yang menggunakan kaedah MKKD menyebabkan nilai inventori akhir tidak dapat dbandingkan dengan tepat. pastinya setiap firma mempunyai perbezaan dari segi penggunaan pelbagai kaedah untuk menilai serta mempersembahkan item-item dalam penyata kewangan. data penyata kewangan yang digunakan sebagai asas pengiraan dinyatakan pada nilai kos sejarah dan bukannya pada nilai semasa.

firma yang berlainan akan mempunyai pola pemilikan aset yang berbeza walaupun dalam industri yang sama. contohnya syarikat yang menyewa bangunan dan memiliki bangunan sendiri. kesan perubahan harga juga memberi kesan ke atas penilaian analisis. Nilai aset juga mungkin tidak dapat dibandingkan sekiranya sebuah syarikat itu telah membuat penilaian semula aset pada tahun tersebut tetapi syarikat yang dibandingkan belum membuat penilaian semula asetnya pada tahun yang sama. 7. 13 Modul P&P – Analisis Penyata Kewangan .6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful