REPUBLIKA E SHQIPËRISË UNIVERSITETI I TIRANËS Fakulteti i Ekonomisë PROGRAMI MASTER

Rruga Elbasanit Tiranë ² Albania Tel/Fax: ++ 3554 2345 789

MIRATOHET Dekani i Fakultetit të Ekonomisë Prof. Dr. Omer Stringa

PROGRAM DREJTIMI MARKETING Kurs për MMK, Tiranë, Shqipëri Një kooperim i UNL-USA dhe Fakultetit të Ekonomisë, Tiranë Viti Akademik 2011-2012

Përshkrimi i kursit
Një prirje e viteve të fundit në praktikën ekonomike është rritja e rolit integrues të marketingut në procesin e realizimit të vlerës të biznesit. Kjo prirje është shoqëruar nga zhvillimi i koncepteve dhe teknikave të reja, që ndihmojnë analizën e tregjeve dhe zhvillimin e planeve në drejtim të tyre. Përveç kësaj, funksioni marketingu është edhe zgjerimi i perspektivave për të qenë sa më konkurrues. Objektivi kryesor i këtij kursi është të zhvillojë aftësitë për të kuptuar dhe drejtuar marketingun. Ky kurs synon të nxisë dhe të udhëheqë këtë proces. Përkundrejt këtij sfondi ky kurs është ndërtuar për të ndihmuar studentët me: y Trajtimin e elementeve kryesore për të kuptuar konceptet bazë të drejtimit, mjedisit dhe sistemeve të informacionit marketing. y Paraqitjen e koncepteve të tregut, segmentimit, matjes së kërkesës, diferencimit dhe pozicionimit të ofertës, përmes vlerësimit të tregut potencial, analizës së konkurrencës, etj. y Një analizë të thellë të teknikave analitike, gjetjeve empirike dhe modeleve për drejtimin e marketingut. y Mënyrat e kombinimit të elementeve të marketingut për gjetjen e miksit optimal si dhe procedurat e organizimit, zbatimit dhe kontrollit të veprimtarive të marketingut.

UNIVERSITETI I TIRANËS, FAKULTETII EKONOMISË, ZYRA E MASTERIT, RRUGA E ELBASANIT, TEL.: +355 (0) 4 234 57 91

2. 2006. Manaxhimi i komunikimit personal: marketingu direkt dhe dhe shitja personale 12. JAMES H. Studentët do të mbrojnë edhe një temë kursi. Provimi do të përqëndrohet në pyetje të vërteta apo të gabuara. 12-th Edition. Konturimi dhe manaxhimi i rrjeteve dhe kanaleve të vlerës 10. diskutimet. 6th Edition. pjesëmarrja: Tema e kursit: Shuma: 50 pikë 35 pikë 15 pikë 100 pikë Përmbajtja e kursit 1. ashtu edhe në lidhje me rastet studimore apo diskutimin e situatave të tjera mësimore. Përcaktimi i strategjisë së produktit 8 Zhvillimi i strategjive dhe programeve të çmimit 9. Drejtoresha ekzekutive Prof. 2005. Manaxhimi i tregtisë me pakicë. si për diskutimet në klasë. Grupet e punës do të funksionojnë gjatë të gjithë periudhës. KOTLER Philip. nga vlerësimi i rasteve studimore për secilin student (punim në grup) e paraqitja e tyre. në zgjidhje shumëfishe dhe në sqarimin teorik të disa njohurive. Donnelly Jr. FAKULTETII EKONOMISË. ZYRA E MASTERIT. Zhvillimi i strategjive dhe planeve marketing 3 Mbledhja e informacionit dhe skanimi i mjedisit 4. Vlerësimi përfundimtar do të bazohet në strukturën e mëposhtme: Provimi përfundimtar: Analiza. Dr. TEL. tregtisë me shumicë dhe logjistikës 11. Drejtimi i kërkimit marketing dhe parashikimi i kërkesës 5 Analizimi i tregjeve të konsumit dhe tregjeve të biznesit 6 Identifikimi i segmenteve të tregjeve të synuar 7. Manaxhimi i një organizate të marketingut holistik Literatura bazë 1. RRUGA E ELBASANIT.. PETER Paul J.: +355 (0) 4 234 57 91 . Kuptimi i drejtimit marketing 2.: Marketing Management: Knowledge and Skills. and KELLER: Marketing Management.Detyrimet e kursit: Notat e kursit do të përcaktohen në bazë të pikëve të grumbulluara nga vlerësimi i një provimi përfundimtar. Vasilika Kume UNIVERSITETI I TIRANËS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful