Thursday, March 31, 2011

നിർല
ം,നീതിപൂർവം
എൻ പഭാകര
http://ittittippullu.blogspot.com/
േഗാർ ലൂയീ
േബാർഹസി റ 'നീതിമാ ാർ ' എ
കവിതയി
(ഇം ളീ
പരിഭാഷ:അല റർ െറ
) ഈ
േലാകെ
സ യമറിയാെത സംര
ി
നിലനിർ

പല തരം മനുഷ െര കുറി ് പറയു ു
്.ഒരു
പദ
ി െറ നിരു
ിെയ പിൻതുടർ ുേപാകു തി ആന ം കെ
ു യാൾ,താൻ ഉ


േപാവു
പാ ത
ി െറ രൂപെ
യും നിറെ
യും ധ ാനി
െകാ
ിരി
ു യാ ,ഉറ

ഒരു മൃഗെ
തേലാടിെ

ിരി
ു യാൾ അവെരാെ


ിലു
്.ഇ
ിലു
പവൃ
ികൾ അസാധാരണമെല ിലും
യഥാർ
ി
അവ
് ചില അസാധാരണത

്. ആ പവൃ
ികൾ െച

ആരും തെ

ള െട സുഖെ
േയാ സൽേ രിെനേയാ ലാഭെ
േയാ ല
ം െവ
ു ില;േലാകം ത
െള ശ ി
ണെമേ ാ
െകാ
ാടണെമേ ാ ആ ഗഹി
ു ില.അവർ അനുഭവി


ാവി െറ േചാദനകെള പിൻപ
തി െറ
ആന ം മാ തമാ .അതും അേബാധമായി മാ തം.
നിർല
െമ ് പറയാവു
അേനകം കർമ
ഈ േലാക
് നി
മായി
നിർവഹി

െകാ
ിരി
ു ു
്.ആരിൽ നി ും പേത കിെ ാരു പരിഗണനേയാ പതിഫലേമാ ലഭി
ാെത
െച െ ടു

രം പവൃ
ികള െട നിലനിൽ
പൂർണമായും അസാധ മായി
ീരു
ഒരു േലാക

എലാവരുെട ജീവിതവും അസംബ മായിമാറും.അവനവ െറ ഭ ദമായ നിലനി പും അ മ
െഭൗതികസുഖ
ള ം പണവും പശ തിയുെമാ ും ല
മാ
ിയലാെതയു
പവൃ
ികൾ മനുഷ സാധ മാ
എ ് അംഗീകരി
ാൻ കൂടി ഒരു
മലാ
വർ േപാലും അ
രം പവൃ
ികളി
നി ് േലാക
ി
െപാതുവായി ലഭി

ആന
ിൽ പ ുപ

്.
േലാകെ
സംര
ി
നിർ

നീതിമാ ാരുെട കൂ
ിൽ തേ ാ െച െ
െത ി
ന ായീകരണം
കെ
ുകേയാ അതിനുേവ
ി ആ ഗഹി
ുകേയാ െച
മനുഷ െനയും മ
വരുെട നിലപാ
ത േറതിേന
ാൾ ശരിയായി
ാണാ
ആ ഗഹി

മനുഷ െനയും േബാർഹ
ഉൾെ ടു
ു ു
്.അ

ാർ തീർ യായും മഹാ
ാഗാ
ിെയ േപാെല അപൂർവ
ി
അപൂർവമായിരി
ും.ആ ഉയര
ിെലാ ും എ
ിേ രാെത ആദ ം പറ
വരുെട കൂ
ിെല ിലും
ഉൾെ ടാ
വളെരേയെറേ ർ
് കഴിേയ
താ .അതും സാധ മാവാ
വരുെട എ ം കവികൾ
ും
കലാകാര ാർ
ും ഇടയിൽേ ാലും െപരുകിെ രുകിെ രുകി വരു ു എ താ
വാ തവം.അവനവനിൽ
മാ തം ഊ ിയു
എഴു
ി െറയും വായനയുെടയും കലാസ ാദന
ി െറയും ഉരു
ുകൂ ിേല

സർഗാ
കതയുെട രംഗ
് പവർ
ി
ു വെരയും ഉ ി
ിഎ
ി
ു ിടേ
് ന ുെട
െപാതുജീവിതേബാധം െചറുതായിെ റുതായി വരികയാ . കലയുെടയും സാഹിത
ി െറയും നിർമാണ
ി
സംഭവി

െപരു
ി
അതി െറ സാമൂഹികതയുമായി സാധ മാവു
അനുപാതം ഭയാനകമാം വിധം
ലഘുവായിേ ാവു
അതുെകാ
ാ .
താൻ െചറുതായിേ ായാലും സാരമില എ
േബാധ േ
ാെട, ത െറ ഭാഷയിൽ തേ ാെടാ ം ജീവി

ഒരാ
എഴുതിയതും തനി
് യഥാർ
ി
ഇ ം േതാ ിയതുമായ ഒരു കൃതിെയ
ുറി ് നാലുേപരുെട മു ിൽ

് തുറ
ാൻ കഴിയു
എഴു
ുകാര /എഴു
ുകാരി
് മാ തേമ േബാർഹ
പറയു
നീതിമാ ാരുെട
കൂ
ിേല
് ഉയരാനാവുകയു
.ഒരു പൂർവനി
ിത ല
മായി
ീരു േതാെട ആ ഉയർ യും
ഉയർ യലാതാവും. പേത കി ് ഒ ും ല
മാ
ാെത, ഈ േലാക
് സംഗീതം നിലനിൽ
ു ുെവ തി
എ ിെന ിലാെത സംതൃപതിയും ആേരാെട ിലാെത ന ിയും ഉ
വനായിരി

ഒരാെളേപാെല,കൃഷി
നൽകു
ആന
ി
അതി നി ു
വരുമാനേ
ാൾ പരിഗണന നൽകി ന നന

പഴയ
ഗാമീണകർഷകെനേ ാെല,കവികൾ
ും കലാകാര ാർ
ും അവരുെട സഹജീവികള െട പവൃ
ികെള
സമീപി
ാൻ കഴിേയ
താ .അവരുെട അധ ാനെ
യും ജീവിതാേന ഷണ
െളയും,അവ സത സ മാെണ ും
സർഗാ
കമായ ഒരു മുേ ാ ് േപാ
ാെണ ും സ യം േബാധ മായി
ഴി
ാെല ിലും
െകാ
ാടാൻകഴിേയ
തുമാ .