You are on page 1of 4

Sejarah Tingkatan 2 – Bab 1

BAB 1 : KEDUDUKAN STRATEGIK Ancaman Siam


MENDORONG PENGUASAAN BRITISH i. Kedah hentikan penghantaran bunga emas kepada
Siam semasa berperang dengan Burma
1.1 Pertapakan SHTI di Pulau Pinang ii. Selepas perang dgn Burma tamat, Siam menjadi
kuasa yang kuat semula.
Pulau Pinang Menjadi Pangkalan SHTI
iii. Siam tuntut Kedah hantar bunga emas, wang serta
1. SHTI menjalankan perdagangan antarabangsa dan tenaga manusia.
meluaskan tanah jajahan British.
iv. Sultan Kedah (Sultan Abdullah– pengganti Sultan
2. Pulau Pinang asalnya wilayah Kedah. Muhammad Jiwa ) berasa terancam
3. British tidak boleh menguasai Kedah. Siam v. Sultan dapatkan bantuan tentera SHTI.
mengaku Kedah di bawah naungannya.
4. SHTI ingin Pulau Pinang sebagai pangkalannya.
vi. Tawarkan Pulau Pinang jika SHTI sanggup
5. Kepentingan Pulau Pinang kepada British melindungi Kedah daripada ancaman Siam.
i. Pusat Pengumpulan Barang vii. Francis Light menerima tawaran Sultan Abdullah,
a. SHTI perlukan teh dari China
b. China perlukan emas, perak, bijih 1.2 Tipu helah Francis Light bagi MendapatkanPulau
timah dan lada hitam dari Kepulauan Pinang
Melayu. 1. Tipu helah Francis Light
ii. Pelabuhan persinggahan, i. SHTI bimbang dgn dasar monopoli Belanda
a. Pelabuhan Pulau Pinang menyediakan ii. Tawaran Sultan Abdullah membenarkan SHTI
makanan, kemudahan membaiki kapal menduduki Pulau Pinang memenuhi keperluan
SHTI bagi menghadapi ancaman Belanda.
b. Tempat berlindung sementara
menunggu peralihan angin monsun.
iii. Francis Light tandatangani Perjanjian Inggeris-
iii. Pangkalan Tentera Kedah 1786 dgn Sultan Kedah secara peribadi.
a. British dan Perancis bersaing iv. Francis Light menduduki Pulau Pinang dengan
menguasai perdagangan di India. syarat memberi bantuan ketenteraan
2. Syarat Perjanjian Inggeris-Kedah 1786
b. Pulau Pinang sebagai pengkalan tentera
mempertahankan petempatan British di
i. SHTI bantu Kedah sekiranya diserang musuh
India daripada serangan Perancis. ii. SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah
iii. SHTI membayar 30 ribu dolar Sepanyol setahun
Kedaulatan Kedah tercabar kepada Sultan Kedah sebagai pampasan
1. Kedah mempunyai pelabuhan entreport. 3. Upacara menaikkan bendera Union Jack
2. Kuala Kedah maju sebagai pusat perdagangan i. Pulau Pinang dinamakan Prince of Wales Island
3. Kemakmuran Kedah menyebabkan pemimpinnya ii. Petempatan dinamakan Geogetown sempena
sentiasa hadapi cabaran dalam dan luar negeri. nama King George III, Raja England
iii. Bermulanya penjajahan British di Tanah Melayu.
Ancaman Bugis
i. Perebutan takhta apabila Sultan Muhammad Jiwa SHTI mungkir janji
melantik Tunku Abdullah menjadi Raja Muda. 1. Siam takluki Patani dan mengancam Kedah.
ii. Perlantikan tidak dipersetujui oleh kerabat diraja 2. Sultan Abdullah tuntut SHTI memberi ketenteraan
Kedah kerana Tunku Abdullah bukan anak gahara 3. SHTI enggan sebab tidak terlibat dlm Perjanjian 1786,
iii. Mereka berpakat dengan Bugis di Selangor 4. Perjanjian 1786 bersifat peribadi antara Sultan
menentang Sultan Muhammad Jiwa. Abdullah dengan Francis Light.
5. SHTI jaga kepentingan perdagangan dengan Siam.
iv. Bugis (Raja Haji) menawan Kuala Kedah serta 6. Sul Abdullah desak Francis Light meninggalkan Pulau
Alor Setar. Pinang.
v. Sul Muhammad Jiwa dapatkan bantuan 7. Francis Light enggan melepaskan Pulau Pinang.
ketenteraan Firma Jourdain Sullivan & de Souza. 8. Francis Light tawarkan bayaran ganti rugi tetapi
vi. Firma hantar Francis Light untuk berunding ditolak oleh Sultan Abdullah.
vii. Perjanjian (1771) benarkan firma berniaga di 9. Sultan Abdullah rasa tertipu - sediakan angkatan laut
Kuala Kedah di Seberang Perai untuk ambil semula Pulau Pinang.
viii. Sultan batalkan perjanjian apabila firma 10. Baginda dapatkan bantuan Riau, Siak dan Selangor.
enggan memberi bantuan tentera bagi menyerang 11 Francis Light meminta bantuan tentera
Bugis di Selangor. 12. Sultan Abdullah tewas

1 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh.
Sejarah Tingkatan 2 – Bab 1

13. Sultan Abdullah tandatangani Perjanjian Persahabatan x. Belanda serahkan secara sementara jajahannya di
dan Keamanan Inggeris-Kedah 1791. Timur kpd British hingga Perang Napoleon tamat.
14. SHTI bayar 6 ribu dolar Sepanyol setiap tahun kepada xi. SHTI kuasai Melaka & Betawi semasa Perang
Sultan Abdullah.
15. George Leith dilantik Gabenor Pulau Pinang pertama.
xii. Selepas Perang, British pulangkan Melaka dan
Betawi kepada Belanda.
xiii. Belanda kenakan cukai yang tinggi dan
layanan buruk kpd pedagang British dan Betawi.
xiv. Stamford Raffles cari pelabuhan baru.
1.3 SHTI Mengambil Seberang Perai xv. Cubaan Raffles membuka pelabuhan di
i. Seberang Perai sesuai sebagai benteng Palembang, Acheh dan Riau gagal.
mempertahankan serangan terhadap Pulau Pinang xvi. Cadangkan pangkalan baru di Singapura.
ii. Seberang Perai subur untuk bercucuk tanam bagi Singapura wilayah kekuasaan kerajaan Johor.
keperluan makanan penduduk di Pulau Pinang. xvii. Singapura strategik - sesuai sbg
iii. Sultan Dzauddin (pengganti Sultan Abdullah) pelabuhan bebas dan dijadikan pangkalan bagi
perlukan bantuan ketenteraan bagi hadapi Siam. menyaingi pelabuhan Belanda dan Betawi.
iv. Menandatangani Perjanjian Persahabatan dan xviii. Raffles yakin Singapura boleh menyekat
Perikatan dengan Gabenor George Leith kuasa monopoli Belanda di Kepulauan Melayu.
v. Syarat Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800;
- Sultan Kedah menyerahkan Seberang Perai. Masalah perebutan takhta di Johor
- SHTI akan bayar 10 ribu dolar Sepanyol setahun i. Jajahan Johor termsk Pahang, Johor, Singapura.
bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai. ii. Sultan Abdul Rahman pemerintah kerajaan Johor,
vi. SHTI mungkir janji untuk bantu Kedah, iii. Pusat pentadbirannya di Lingga.
bantuan tidak diberi apabila Siam menyerang iv. Pahang diperintah oleh Bendahara Ali keturunan
Kedah pada tahun 1821. Bendahara Johor.
vii. Kedah ditakluki oleh Siam. v. Temenggung Abdul Rahman - pemerintah
vii. Jun 1826, Raja Siam (Rama III) tandatangani Singapura dan Tanah Besar Johor.
perjanjian dgn Henry Burney di Bangkok vi. Beliau menjadikan Kuala Sg Singapura sebagai
ix Syarat Perjanjian Burney: pusat pentadbiran dan pelabuhan.
a. British iktiraf ketuanan Siam terhadap Kedah. vii. Raffles hadapi masalah mengambil Singapura -
b. Sultan Ahmad Tajuddin II tidak dibenarkan Singapura di bawah Sultan Abdul Rahman yang
tinggal di Kedah, Pulau Pinang, Seberang Perai, berada di bawah pengaruh Belanda.
Perak, Selangor dan Burma viii. Apabila Sultan Mahmud Shah III
c. British tidak akan membantu Sultan Kedah mangkat, Tengku Hussein putera sulungnya
menyerang Siam dan jajahan takluknya. diketepikan
d. British menghantar balik sultan Kedah yang ix. Adiknya, Tengku Abdul Rahman jadi sultan.
berlindung di Pulau Pinang ke Kedah, x. Mengikut adapt, pengganti sultan perlu dilantik
e. Kedah bayar ufti bunga emas kepada Siam. sebelum upacara pemakaman
xi. Tengku Hussein tiada di istana sultan tetapi
1.4 SHTI di Singapura berada di Pahang.
1 Sebab British ingin mengambil Singapura xii. Pembesar Johor dgm sokongan Belanda melantik
i. Pulau Pinang jauh ke utara Selat Melaka Tengku Abdul Rahman sebagai pengganti sultan.
ii. Pulau Pinang gagal bersaing sebagai
pelabuhan di kepulauan Melayu.
xiii. Raffles melihat pertelingkahan sebagai
peluang untuk campur tangan dengan cara
iii Kapal banyak ke Betawi, Riau & Lingga.
menyokong Tengku Hussein menjadi Sultan
iv. Perdagangan SHTI dgn China semakin penting. Johor.
v. Barangan dari China mendapat pasaran di Eropah.
vi. Inginkan pelabuhan strategik di Selat Melaka Taktik Raffles Mengambil Singapura
vii. Perang Napoleon meletus di Eropah, Belanda i. Raffles mendarat di Singapura pada 12 Jan 1819.
ditawan Perancis. ii. Raffles paksa Temenggung Abdul Rahman
viii. Perancis berhasrat kuasai wil. Belanda di menandatangani perjanjian yang membenarkan
Timur. British membina loji di Singapura.
ix. Belanda tandatangani Surat Kew dgn British. iii. Temenggung Abdul Rahman menandatanganinya
kerana bimbang diserang oleh Raffles

2 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh.
Sejarah Tingkatan 2 – Bab 1

iv. Syarat Perjanjian Temenggung Abdul Rahman dan c. Sultan dan Temenggung atau warisnya boleh
Stamford Raffles pada 30 Januari 1819 menetap di tanah milik baginda di Singapura
a. SHTI boleh mendirikan loji di Singapura atau berpindah dari Singapura.
vi.S. Hussein menetap di Kampung Gelam, Singapura.
b. SHTI lindungi Temenggung daripada ancaman vii. Baginda ke Bandar Hilir Melaka kerana kecewa
c. SHTI bayar 3 ribu dolar Sepanyol setahun kpd dengan syarat perjanjian 1824.
Temenggung viii. SHTI mengarahkan Temenggung memindahkan
d. SHTI tidak membenarkan Temenggung membuat pusat pentadbirannya dari Kuala Sg Singapura
hubungan dengan kuasa Barat yang lain. ke Teluk Belanga dgn alasan memajukan
v. Perjanjian 1819 tidak sah kerana tidak mendapat Singapura.
persetujuan Sultan Johor (Sultan Abdul ix.SHTI mengambil tanah di Kampung Gelam dan
Rahman) Teluk Belanga
vi. Raffles perdayakan Sultan Abdul Rahman dan x. Tahun 1866, pusat pemerintahan dipindahkan dari
Belanda dgn hidupkan semula masalah waris Teluk Belanga ke Johor Bahru.
tahun 1812.
vii. Raffles peralatkan Tengku Hussein yang kecewa 1.5 Perpecahan Kepulauan Melayu
kerana tidak menjadi sultan. i. Belanda dakwa Singapura bwh pengaruhnya.
viii. Raffles pujuk Temenggung Abdul Rahman ii. Belanda bimbang kemajuan Singapura
menjemput Tengku Hussein ke Singapura menjejaskan perdagangannya di Betawi.
untuk ditabalkan sebagai Sultan Johor. iii. Pertikaian berkaitan Singapura mencetuskan
ix. Setelah menjadi Sultan, Sultan Hussein iktiraf ketegangan British dengan Belanda.
perjanjian awal Temenggung dengan Raffles. iv.British enggan serahkan Singapura kepada Belanda
x. SHTI secara rasmi bertapak di Singapura. v. Ketegangan ini diselesaikan melalui Perjanjian
xi. Pertabalan Sultan Hussein menyebabkan Johor Inggeris-Belanda 1824 (Persetiaan London)
mempunyai dua orang sultan – Sultan Hussein vi.Syarat Perjanjian Inggeris-Belanda 17 Mac 1824
bersemayam di Singapura Sultan Abdul a. Belanda iktiraf petempatan British di Singapura.
Rahman bersemayam di Lingga. b. Belanda tidak akan membuka petempatan baru
di Tanah Melayu.
British di Singapura - Perjanjian 1823 & 1824 c. British serah Bangkahulu kepada Belanda
i. Perjanjian 1819 tidak membolehkan Raffles d. Belanda serah Melaka kepada British.
berkuasa penuh ke atas Singapura. e. British tidak akan buka petempatan baru ke
ii. 7 Jun 1823, perjanjian Raffles dengan Sultan selatan Singapura
Hussein dan Temenggung Abdul Rahman vii. Kesan Perjanjian Inggeris-Belanda
membolehkan SHTI berkuasa di Singapura dan a. Kepulauan Melayu terbahagi dua kawasan.
pulau berdekatan. b. Sem. Tanah Melayu & Singapura pengaruh British.
iii. Syarat Perjanjian 7 Jun 1823; c. Kepulauan Riau &Lingga-pengaruh Belanda.
d. Pengaruh British di Sem. Tanah Melayu tanpa
a. Sultan terima bayaran 1500 dolar Sepanyol, gangguan kuasa Barat lain.
Temenggung terima 800 dolar Sepanyol setiap
bulan.
SHTI di Melaka
b. Sultan dan Temenggung tidak berhak menerima
i. Melalui perjanjian Inggeris-Belanda 1824, Belanda
atau mengutip cukai dari tongkang Cina.
serahkan Melaka kepada British.
c. SHTI berkuasa di seluruh Pulau Singapura dan ii. British serahkan Bangkahulu kepada Belanda
pulau berdekatan kecuali kawasan atau pulau iii. Penguasaan ke atas Melaka membolehkan British
kediaman Sultan dan Temenggung. menguasai laluan perdagangan di Selat
d. Undang-undang British dikuatkuasa. Melaka.
iv. 2 Ogos 1824, perjanjian ditandatangani John iv.Perjanjian mengakibatkan kerajaan Johor berpecah.
Crowfurd (Residen Singapura) dengan Sultan v. Melaka, Pahang, Johor dan Singapura berada di
Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. bawah pengaruh British
v. Syarat Perjanjian 2 Ogos 1824; vi.Kepulauan Riau serta Lingga di bawah Pengaruh
a. Sultan dan Temenggung menyerahkan Belanda.
Singapura kepada SHTI
b. Sultan dan Temenggung hendaklah 1.6 Penubuhan dan Pentadbiran Negeri-negeri Selat
membenarkan pedagang-pedagang bebas (NNS)
berdagang di Johor dan wilayah takluknya. i. SHTI telah bertapak di Pulau Pinang, Melaka dan
Singapura.
ii. Pulau Pinang ditadbir oleh Leftenan Gabenor

3 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh.
Sejarah Tingkatan 2 – Bab 1

iii. Singapura dan Melaka ditadbir oleh Residen.


iv.Tahun 1826, disatukan di bwh Negeri-negeri Selat.
v. Bertujuan seragamkan pentadbiran dan jimatkan
perbelanjaan.
vi.Ibu negeri NNS yang pertama ialah Pulau Pinang.
vii. Tahun 1832, Singapura gantikan Pulau Pinang
sebagai ibu negeri kerana kedudukan strategik.
viii. Pentadbiran NNS diketuai Gabenor NNS
ix.Gabenor NNS dibantu oleh Residen Konsuler -
menjalankan pentadbiran di negeri masing-
masing.
x. Gabenor Jeneral British di India menggubal dasar
dan undang NNS.
xi.Rasa tidak puas hati penduduk dan saudagar
tempatan - merasakan NNS seolah tanah
jajahan India.
xii. Saudagar British di NNS merayu British
memindahkan pentadbiran ke London.
xiii. Pada 1 April 1867, NNS diisytiharkan sbg tanah
jajahan British dan diletakkan di bawah Pejabat
Tanah Jajahan di London.
xiv. Majlis Perundangan ditubuhkan bagi
membolehkan NNS meluluskan undang-
undang sendiri.

Faktor pemindahan pentadbiran NNS dari India ke


London pada tahun 1867

a. SHTI di India tidak ambil berat kebajikan


NNS.
b. NNS bantah cadangan menghapuskan
taraf pelabuhan bebas Singapura.
c. Kedatangan imigran Cina ke NNS tidak
terkawal - ada kongsi gelap dan
kekacauan.
d. Penduduk bantah tindakan NNS sebagai
tempat buangan banduan.
e. Pengenalan Akta Mata Wang 1855
menyebabkan mata wang dolar Sepanyol
digantikan dengan mata wang rupee India
(nilainya rendah)

4 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh.