You are on page 1of 3

Sejarah Tingkatan Tiga - Bab 4

BAB 4 : KERJASAMA KAUM KE ARAH


KEMERDEKAAN
(1) Jawatankuasa Hubungan antara Kaum(CLC) (4) Pendidikan alat perpaduan
1. Peringkat awal, dianggotai kaum Melayu dan Cina. 1. Sebelum merdeka, 5 jenis - sekolah agama Islam,
2. Melayu diwakili UMNO - diketuai Dato’ Onn Ja’afar vernakular Melayu, Cina, Tamil & aliran Inggeris.
3. Cina diwakili MCA- diketuai Tun Tan Cheng Lock. (i) Sekolah Vernakular Melayu
4. Ogos 1949, CLC turut dianggotai wakil dari kaum a. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.
India, Ceylon, Serani dan Eropah. b. Dibiayai oleh British.
5. Pengerusi CLC - Dato’ E.E.C. Thuraisingam. c. Sekolah rendah.
6. Penasihat - Sir Malcolm MacDonald. d. Dibina di kawasan luar Bandar.
7. Perundingan selama hampir dua tahun. e. Persekitaran balajar yang daif.
8.. Kompromi antara UMNO dan CLC. f. Tidak berpeluang menjawat jawatan tinggi.
i. Kelonggaran syarat kerakyatan Persekutuan. g. Berpeluang melanjutkan pelajaran ke Maktab
ii. Bantuan ekonomi dan pelajaran kpd org Melayu. Perguruan Sultan Idris (MPSI).
iii. Pilihan raya akan diadakan pada masa yang sesuai (ii) Sekolah Agama Islam
di peringkat Majlis Bandaran, Negeri dan Majlis a. sekolah pondok, madrasah, sekolah agama rakyat
Perundangan Persekutuan. dan sekolah agama.
iv. Pendidikan yang mewajibkan penggunaan bahasa b. Bahasa Melayu atau Arab- bahasa pengantar.
Melayu & Inggeris sebg bahasa pengantar. c. Dibiayai sendiri.
(2) Usaha parti politik mewujudkan perpaduan kaum d. Bebas kawalan British.
1. IMP dan Parti Negara. Menteri Besar, British dan e. Pengajian sekolah rendah dan menengah.
Parti Negara adakan Konferensi Nasional- usaha f. Melanjut pelajaran ke Indonesia, Mesir dan India.
lahirkan kerjasama politik. (iii). Sekolah Inggeris
2. UMNO, MCA & MIC - tubuhkan Parti Perikatan. a. Bahasa pengantar - bahasa Inggeris.
3. PAS bekerjasama dgn UMNO dalam Konvensi b. Diambil alih oleh British kerana keperluan tenaga
Nasional. pekerja rendah di sektor kerajaan dan swasta.
4. Konferensi Nasional dan Konvensi Nasional mencari c. Didirikan di bandar sahaja.
jalan merealisasikan perpaduan kaum. d. Melanjutkan pelajaran ke peringkat kolej dan
(3) Parti politik berusaha wujudkan perpaduan kaum universiti dalam dan luar negara.
1. UMNO (1946) e. Berpeluang menjawat jawatan tinggi.
Pimpinan Dato’ Onn Ja’afar f. Dipandang tinggi oleh masyarakat
i. Membuka keahlian UMNO kpd bukan Melayu (iv) Sekolah Tamil
ii. Longgarkan syarat kerakyatan a. Ditubuhkan oleh pihak estet
iii Cadangkan Sistem Ahli
Pimpinan Tunku Abdul Rahman;
b. Sukatan pelajaran berorientasikan negara India.
- Tubuhkan Parti Perikatan. c. Guru dari India.
2. MIC (1946)- Pimpinan K.L. Devaser; d. Pengajian hanya di peringkat sekolah rendah
i. Sokong perjuangan Dato; Onn Ja’afar dan IMP e. Kurang mendapat sambutan kerana ibu bapa lebih
tentang kerjasama kaum dalam sebuah parti. suka anak mereka membantu bekerja di ladang.
ii. anggotai Parti Perikatan pada tahun 1955. f. Tidak mempunyai peluang mendapat pekerjaan
3. MCA (1949)- Pimpinan Tun Tan Cheng Lock; bergaji lumayan.
(v) Sekolah Cina
i. Sokong perjuangan Dato’ Onn Ja’afar dan IMP
tentang kerjasama kaum dalam sebuah parti.
a. Ditubuhkan oleh persendirian dan parti politik.
ii. Sokong Tunku Abdul Rahman membentuk Parti b. Sukatan pelajaran, guru dan buku teks dari China.
Perikatan. c. Mengekalkan identiti kecinaan
4. IMP –(1951)- Pimpinan Dato’ Onn Ja’afar; d. Berkembang pesat sebagai institusi ilmu, budaya
dan bahasa Cina
i. Tegakkan konsep kerjasama kaum dlm satu parti. e. Mendapat sokongan masyarakat Cina.
ii. Membuka keahlian kepada semua kaum. 3. Perbezaan politik, ekonomi, sosial halang perpaduan.
5. PAS (1951) - Pimpinan Haji Ahmad Fuad; 4. Semangat bersatu padu kaum tidak dapat dilahirkan.
i. buka keahlian parti kepada semua orang Islam 5. Bagi membentuk perpaduan beberapa laporan
ii. Sertai Konvensi Nasional tajaan UMNO pelajaran dikeluarkan.
6. Parti Negara (1954) - Pimpinan Dato’ Onn Ja’afar 6. Sistem Pendidikan Kebangsaan tekankan keseragaman
i. Terbuka kepada semua kaum. sukatan pelajaran dan bahasa kebangsaan yang sama.
ii. Menerima kerakyatan jus soli dengan syarat ibu
atau bapa menjadi warganegara Tanah Melayu. (5) Cadangan Laporan Pelajaran Tanah Melayu
iii. Dukung konsep kerjasama kaum dalam satu parti. i. Laporan Barnes 1951;

1 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan Tiga - Bab 4

a. Sekolah rendah diwajibkan. 3. Kelonggaran Kerakyatan di peringkat Persekutuan;


b. Sekolah rendah guna bahasa Melayu dan bahasa i) Secara Kuat Kuasa Undang-undang
Inggeris sebagai bahasa pengantar. Seseorang rakyat raja di mana-mana negeri Melayu
c. Sekolah menengah guna bahasa Inggeris sebagai  Seseorang warganegara British dan koloni-
bahasa pengantar. koloninya yang lahir di Negeri-Negeri Selat.
ii. Laporan Fenn-Wu 1951; ii) Secara Permohonan:
a. Menolak sistem pendidikan Laporan Barnes  Seseorang warganegara British dan koloni-
b. Mahu terus kekalkan sistem vernakular Cina. koloninya yang berumur 18 tahun, berkelakuan
iii) Ordinan Pelajaran 1952; baik & angkat sumpah taat setia kpd Persekutuan.
a. Sekolah rendah adalah wajib. iii) Secara Naturalisasi
(Kerakyatan diberikan oleh Pesuruhjaya Tinggi
b. Sekolah rendah guna bahasa Melayu sebagai British)
bahasa pengantar.
 Seseorang warganegara British dan koloni-
c. Sekolah menengah guna bahasa Inggeris sebagai koloninya yang menetap di negeri ini selama 10
bahasa pengantar.
tahun daripada 12 tahun secara berturut-turut.
iv) Laporan Razak 1956;
4. Di peringkat negeri, kelonggaran syarat kerakyatan
a. Sistem sekolah umum
dibuat dan dinamakan Kerakyatan Negeri 1951.
b. Bahasa Melayu - bahasa pengantar bagi sekolah Syarat Kerakyatan Negeri 1951
rendah dan menengah. i) Secara Kuat Kuasa Undang-undang:
c. Sekolah jenis umum - guna bahasa Cina, bahasa  Orang Asli di negeri-negeri Melayu.
Tamil dan bahasa Inggeris sebg bahasa pengantar.  Melayu yang dilahirkan di negeri Melayu.
d. Pendidikan rendah wajib.
e. Bahasa ibunda di ajar jika terdapat 15 orang
 Bukan Melayu yang dilahirkan di negeri itu dan
salah seorang daripada ibu bapa dilahirkan di
pelajar yang memohon.
Persekutuan Tanah Melayu.
f. Sukatan pelajaran, sistem peperiksaan, latihan
ii) Secara Permohonan:
perguruan dan sistem nazir yang sama.
 Mencapai umur 21 tahun, dilahirkan di negeri itu,
(6) Sistem ahli berkelakuan baik, mengangkat sumpah setia
1. diperkenalkan 1951 kepada Raja & lepaskan kewarganegaraan asal.
2. Melatih orang Melayu dan kaum lain dalam 5. Dengan kelonggaran, rakyat bukan sahaja terdiri
pentadbiran daripada orang Melayu dan orang Asli tetapi juga
3. Idea dicetuskan oleh Dato’ Onn Ja’atar golongan imigran.
4. Ciri-ciri Sistem Ahli: 6. Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA)
i. sistem kabinet bayangan ditubuhkan.
ii. Anggotanya dikenali sebagai Ahli 7 RIDA digantikan dengan nama Majlis Amanah
Rakyat (MARA )
iii. Pelantikan dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British 9 RIDA meningkatkan taraf sosioekonomi Melayu.
dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. 10 Penubuhan RIDA - satu cara memujuk orang Melayu
iv. Ahli - di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. supaya bersetuju dengan kelonggaran kerakyatan
v. Terdiri 9 orang iaitu 5 orang penduduk Tanah Persekutuan dan Kerakyatan Negeri 1951.
Melayu dan empat orang pegawai British.
vi. Daripada 5 orang penduduk Tanah Melayu, tiga (8) Pembentukan Parti Perikatan
orang Melayu, seorang Cina dan seorang India. 1. Parti perikatan - pelbagai kaum wujudkan kerjasama.
6. Antara anggota Sistem Ahli; 2. Penubuhan Parti Perikatan melahirkan perpaduan
i. Dato’ Onn Ja’afar – Ahli Hal Ehwal Dlm Negeri 3. Parti Perikatan dibentuk secara berperingkat.
ii. Dato’ Mahmud Mat – Ahli Tanah, Perlombongan 4. British menyokong kerjasama antara parti - suasana
dan Perhubungan politik yang stabil dan kepentingan ekonominya di
iii. Tunku Yaakob Almarhum Sultan Abdul Hamid Persekutuan Tanah Melayu terjamin.
Halim Shah – Ahli Pertanian dan Perhutanan 5. Peringkat penubuhan Parti Perikatan;
iv. Dato’ E.E.C.Thuraisingam – Ahli Pelajaran  Pakatan UMNO Kuala Lumpur dgn MCA
v. Dr. Lee Tiang Keng – Ahli Kesihatan Selangor dlm pilihan raya Bandaran KL
 Memenangi 9 daripada 12 kerusi
(7) Kelonggaran syarat kerakyatan Persekutuan  Kemasukan MIC dalam Parti Perikatan.
1. Syarat kerakyatan kepada imigran dilonggarkan agar
mencurahkan taat setia
 Parti Perikatan sertai pilihan raya Majlis
Perundangan Persekutuan.
2. Kelonggaran bermatlamat mengelakkan golongan
imigran daripada terpengaruh dengan Parti Komunis  Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi

2 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh
Sejarah Tingkatan Tiga - Bab 4

6. Kepentingan kerjasama antara kaum 8. Manifesto Parti Perikatan dalam Pilihan Raya MPP
• satu pakatan politik yang murni  Mencapai kemerdekaan tempoh empat tahun.
• melahirkan perpaduan kaum  Mewajibkan pendidikan rendah.
• menjadi senjata untuk menolak pengaruh  Melindungi hak raja Melayu sebagai Raja
komunis di kalangan penduduk Tanah Melayu Berperlembagaan.
• melemahkan pengaruh Parti Komunis  Menamatkan darurat.
Malaya.  Menjadikan perkhidmatan awam bercorak
tempatan.

(9) Pilihan Raya Majlis Bandaran


1. Ahli Majlis Bandaran dipilih melalui pilihan raya oleh
penduduk bandar berkenaan. (12) Keputusan Pilihan Raya Majlis Perundangan
2. Pilihan raya Majlis Bandaran pertama Persekutuan tahun 1955.
• diadakan pada tahun 1951 1. Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi
• di George Town, Pulau Pinang 2. Parti Islam Se-Malaya memenangi 1 kerusi .
• Parti Radikal dianggotai pelbagai kaum 3. Faktor kemenangan Parti Perikatan
memenangi 6 drp 9 kerusi yg dipertandingkan.  Sikap tolak ansur parti-parti dalam perikatan
3. Pilihan Raya Majlis Bandaran Kuala Lumpur  Kebijaksanaan pemimpin parti
• Februari 1952  Kesanggupan setiap kaum untuk berkongsi kuasa
• UMNO & MCA jalinkan kerjasama bagi  Kesepakatan menolak pengaruh Parti Komunis
menghadapi pilihan raya tersebut.  Semangat mencapai kemerdekaan
• Dato’ Yahya Razak, Pengerusi  Manifesto pilihan raya diterima umum.
Jawatankuasa Pilihan Raya Bahagian 4. Parti Perikatan amalkan dasar bermuafakat dan
UMNO Kuala Lumpur bekerjasama dengan berkongsi kuasa
Tun H.S. Lee, Pengerusi MCA Selangor. 5. Sikap hormat-menghormati, bertoleransi dan
• UMNO-MCA mendapat 9 drp 12 kerusi bertimbang rasa menjadi amalan penting.
4. UMNO-MCA memenangi 26 daripada 37 kerusi
Majlis Bandaran yang dipertandingkan.
12. Kemenangan mendorong kerjasama UMNO-MCA di
peringkat pusat sehingga melahirkan Perikatan
UMNO-MCA pada tahun 1954.
13. Pilihan raya Majlis Bandaran asas memilih pemimpin
dan kerajaan

(10) Pilihan Raya Negeri


1. bermula tahun 1954
2. menentukan kerajaan yang bakal memerintah.
3 Perikatan UMNO-MCA memenangi 226 daripada 268
kerusi negeri yang dipertandingkan.
3. Kemenangan menunjukkan penerimaan orang ramai
terhadap kerjasama antara kaum
(11) Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan
1. British menubuhkan Jawatankuasa Pilihan Raya
2. Dianggotai pegawai kanan British & wakil parti
politik.
3. Peruntukan anggota Majlis Perundangan Persekutuan
(MPP) - 100 kerusi.
4. 52 kerusi dipilih melalui pilihan raya
5. 48 ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British.
5. Parti Perikatan menuntut tiga per lima ahlinya dipilih.
6. Tunku Abdul Rahman ke London untuk memohon
mendapatkan kerusi pilihan raya yang lebih, tetapi
usaha beliau itu gagal.
7. Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP)
Tahun 1955

3 Panitia Sejarah
SMK Kamil, Pasir Puteh