1

NILAI-NILAI TERAS SEKOLAH MENENGAH

• • • • • • •

Rajin Usaha Berilmu Berfikir Amanah Berakhlak mulia Ikram

OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera 3. Menyediakan sumber tenaga mausia untuk keperluan dan kemajuan negara 4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

2

BAB 1

PANDUAN AM

1. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH 1.1 Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Objektif Kementerian Pelajaran, sekolah dan Nilai-Nilai Teras Sekolah Menengah. Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Vivi dan Misi Sekolah. Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi Matlamat dan Objektif Sekolah. Bertekad dan beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah. Dalam menjalankan tugas, meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi kepentingan peribadi. Semua guru adalah guru displin. Semua guru adalah gu ru kaunseling.

1.2

1.3

1.4 1.5

1.6 1.7

2. KEDATANGAN
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

3

2.1

Jadual waktu persekolahan / waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan. Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu persekolahan dan merakam waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah, dipejabat. Guru hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin, sekiranya tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah. Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali keadaan kecemasan. Waktu bekerja semua staf sokongan mengiktu waktu bekerja perkhidmatan awam yang sedang berkuatkuasa.

2.2

2.3

2.4

2.5

3. KELUAR WAKTU BERTUGAS 3.1 Pada waktu persekolahan / kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan daripada Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua / Guru Penolong Kanan. Guru Dikehendaki mengisi dua salinan Borang Kebenaran Keluar dan dapatkan tandatangan Ketua Bidang masing-masing ( untuk menyediakan guru ganti ) dan tandatangan Pengetua / Guru Penolong Kanan. Satu salinan disimpan dalam fail di pejabat manakala satui salinan lagi diserahkan kepada jaga bertugas di pondok jaga untuk direkodkan. ( Rujuk Lampiran A ) Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah

3.2

3.3

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

4

3.4

Staf sokongan dikehendaki mendaptkan kebenaran keluar daripada Pengetua atau wakilnya dan mengisi buku kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan sebagai tanda kebenaran. Guru dan staf sokongan hendaklah merakam waktu semasa keluar dan masuk semula.

3.5

4. MELAKUKAN KERJA LUAR 4.1 Penjawat awam ( termasuk guru ) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab ’ D ’ seperti berikut :-

4.1.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. 4.1.2 Dibenarkan dengan syarat :4.1.2.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja / pejabat 4.1.2.2 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam 4.1.2.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan jabatan. 4.2 Berhubung dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru-guru diingatkan bahawa tindakan tersebut adalah melanggar Akta pendidikan 1996 ( Akta 550 ) subseksyen 79 ( 1 ) dan subseksyen 132 ( g ) di mana boleh didenda tidak melebihi RM 50,000 ( Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu ) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedu-duanya sekali.

5. CUTI
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

SJ / A (30) bertarikh 24 Disember 1993.2.5 5. 5. dan 5. 5. 5.1 Cuti sambilan tidak lebih daripada tujuh ( 7 ) hari yang diberi kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di perenggan 8. Pekekliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak tujuh ( 7 ) hari dalam satu tahun kalendar . 5.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal Mengikut surat pekeliling Kementerian Pelajaran KP ( PP ) 0046. guru berkelayakkan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. 5.2.4 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.2.3 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Terlatih dan Guru Kontrak.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian bagi pegawai yang layak.2 Cuti Rehat Khas ( CRK ) 5.3 Cuti Sakit Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .5 Bilangan hai CRK yang layak diambil adalh berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun berkenaan ( rujuk Perintah am 1 ( ix ) Bab C ) .2. Tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar biasa.

menduduki peperiksaan.5 Cuti Khas – Isteri bersalin 5. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. 5.1 Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi dua hari berturut-berturut hendaklah disahkan oleh P egawai Perubatan Kerajaan.4 Cuti Keluar Negara 5.4. 5.6 Cuti Tanpa Rekod 5. mengambil bahagian sukan.5. menghadiri latihan atau khemak tahunan pertubuhan / persatuan.3.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 14 hari dalam setahun.3.1 Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa. 5.6.6 5.7. tugas khas perubatan.3. Sila isikan borang permohonan yang ada dipejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti. Ahli Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat. 5. 5.1 Diberikan selama tujuh hari ( 7 ) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki.1 Semua Guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan. mesyuarat persatuan ikhtisas.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat 5. 5. Selama tiga ( 3 ) hari sebagai cuti tanpa rekod. cuti latihan pasukan sukarela. Kemudahan in dihadkan kepada lima ( 5 ) kali dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. latihan syarikat kerjasama.

7 keluarga yang diambil kira ialah : suami atau isteri. Semua guru hendaklah memakai pakaian batik pada 1 dan 15 haribulan setiap bulan. Kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.6.1 Guru perempuan : seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan. 6. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai. 6. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan am.6 6. 7. Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut / sepatu. Pakaian berbentuk seluar. TANDA NAMA Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3 6.5 6. guru perempuan juga dikehendaki memakai sepatu ( kasut sarung / bukan sandal ) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi. Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai : 6. Kemeja sukan.6. Baju trek.2 Guru lelaki : Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat timur.4 6.2 6. anak – anak. baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak dibenarkan bagi guru perempuan. Kemeja T. baju trek atau jersi.1 Guru hendaklahberpakaian kemas. Kemeja T. kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit. Kemeja sukan. PAKAIAN 6. ibu dan bapa kandung.

4 8. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru. air-cond dipadamkan dan semua pintu di kunci. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN 9. 8. Sesiapa yang terakhir meninggallakan bilik guru hendaklah memastikan semua komputer.2 8.1 Guru hendaklah berada dil bilik guru semasa tidk mengajar di kelas. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru. 8. lampu.3 8. ternasuk keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru. Sebarang aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru. BILIK GURU 8. majlis rasmi di sekolah atau di luar sekolah.8 7.5 9.1 Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan. Masa tersebut sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Masa tersebut hendaklah dianggap ’non teaching period’ dan bukannya ’free period’.1 Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sam bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan tidak mengganggu kententeraman orang lain. beliau bolehlah berurusan dengan ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua.

10. 10. kokurikulum. Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan bertanggungjawab. di Jabatan Pelajaran atau Pejabat Pelajaran Daerah atau sekolah lain hendaklah dipatuhi.2 Sekiranya guru dikehendaki mengahadiri mesyuarat. minit curai hendaklah dikemukakan kepad Pengetua dengan menggunakan borang khas yang boleh diperolehi di Pejabat Sekolah (rujuk Lampiran B). HEM dan juga pentadbiran.2 Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula bolehlah berurusan dengan ketua panitia. BUKU REKOD MENGAJAR 11. 10.1 Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum. seminar atau seumpamanya. apabila balik ke sekolah hendaklah menjalankan ”In House Training” kepada guru dan dimaklumkan kepada Guru Penolong Kanan / Pengetua tarikh dan masa pelaksanaannya.4 Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus. Semua butiran hendaklah disempurnakan dengan teliti. 10. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakan tanpa pengetahuan Pengetua.5 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar. Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Guru Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran setiap hujung minggu mengikut jadual untuk disemak dan ditandatangani. TUGAS GURU 10. 10. guru Kanan Mata Pelajaran. hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis untuk pelajar dan memaklumkan kepada ketua Bidang.9 9. 11. Guru Cemerlang atau Guru Penolong Kanan.1 Setiap guru bertangggungjawab terhadap keselamatan buku rekod mengajar. kemas dan lengkap.3 Guru ysng mewakili sekolah dalam man-mana mesyuarat atau taklimat di luar. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .

KEBERSIHAN 14. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing.1 Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. 12.2 Guru yang bercuti. 12. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH 13.3 Setiap akhir tahun persekolahan Buku Rekod Mengajar hendaklah diserahkan ke Pejabat Sekolah. 11. bengkel dll. 14.1 Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Alat-alat membersihkankan kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan baik. 13. 12. JADUAL WAKTU MENGAJAR 12.2 Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai penggunaan alat di bilik-bilik tertentuseperti makmal. Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada Guru Penolong kanan HEM.10 11. 13.2 Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.3 Guru tingkatan ( Akademik ) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan. untuk urusan guru pengganti. buku rekodnya hendaklah diserahkan kepada guru Penolong Kanan.

SURAT YANG DITERIMA 16. 16. makmal sains. makmal bahasa dan lain-lain ) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan bilik masing-masing.2 Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang yang dilampirkan. maka guru itu hendaklah : 16. 16. 16. staf sokongan dan pelajar sama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah.3. SURAT MENYURAT 15. Adalah tidak wajar borang Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Surat itu boleh itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat tersebut. 14.1 Terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedar kepada guru untuk diambil tindakan.3 Semua guru.3.1 Semua surat rasmi yang menggunakan letter-head sekolah hendaklah ditandatangani oleh Pengetua untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.3 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan guru berkenaan. 15. bilik kaunseling.2 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas / tempat khas ( bengkel.2 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui salinan dan salinan kepada Pengetua.11 14. jika salinan asal minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan dalam fail di pejabat.1 Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat. 16. maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah lengkap disi hendaklah disediakan surat litup / iringan ( covering ) yang boleh didapati di pejabat sekolah.

. 18.1 Guru dan staf sokongan tidak digallakkan pergi ke jabatab Pelajaran Negeri atau Pejabat Pekajaran Daerah untuk urusan peribadi kecuali jika diarahkan berbuat demikian. 18. 17. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali dengan kebenaran Pengetua / wakilnya ( rujuk Lampiran C ) PEMBELIAN BARANG Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah 19.12 berkenaan dihantar terus kepada yang berkenaan tanpa surat litup ( covering ) dari sekolah walaupun dihantar dengan serahan tangan. Satu salinan borang berkenaan dan surat litup ( covering ) hendaklah disimpan dalam fail sekolah di pejabat untuk rekod atau rujukan bila diperlukan. URUSAN DENGAN JPN / PPD 17.1 PELAWAT / JURUJUAL semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua / Guru Penolong Kanan terlebih dahulu.

Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3 Pembantu Tadbir akan menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan Borang Pesanan Tempatan ( Local Orcer / LO ) 19.1 KEGIATAN KOKURIKULUM Semua guru adalah penasihat kegiatan kokurikulum. ( rujuk lampiran D ) 19. 20. daftar stok dan serahkan dengan segera ke pejabat sekolah. 19.2 Borang tersebut hendaklah disahkan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran / Guru Penolong Kanan Sebelum diluluskan oleh Pengetua. 21.2 Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran kokurikulum yang disediakan di pejabat sekolah. menyanyikan Lagu Negaraku.13 19. Barang yang diterima hendaklah direkodkan serta merta dalam buku buku stok dengan tepat dan kemas.1 Setiap pembelaian barang mesti dengan kebenaran terlebih dahulu dengan menggunakan borang pesanan dalaman yang boleh didapati di pejabat sekolah. 21. 21. 20.1 Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan hari yang ditetapkan. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan teratur dan megikut jadual yang ditetapkan. 20. Lagu Negeri dan Lagu Sekolah. rekodkan no.2 Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher.3 Guru akan bersama-sama pelajar menasyidkan Asmaul Husna. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH 21.4 Segala invoismesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang.

MESYUARAT GURU 22. selipar tidak dibenarkan.14 22. Kemeja T. 24.2 Guru yang tidak hadir. ACARA / MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN 23. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT 24. seluar trek. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Kedatangan guru ke mesyuarat adalah diwajibkan.1 Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa. 23. 24.2 Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan / fahaman / pendapat / kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini. supaya wujud perasaan kekitaan dalam organisasi. 22. 22. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.3 Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Guru Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia.1 Semua Guru Dikehendaki hadir dalam semua acara / majlis rasmi sekolah dan juga kursus dalaman.1 Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata. perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada Pengetua. 23.

ALAT 27. 27.4 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta dan menggantinya.3 Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik. 26. PENGGUNAAN ALAT. 27. 26. KEAHLIAN KELAB GURU / PERSATUAN IBU BAPA & GURU ( PIBG ) 25. kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah. 27. 25.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab guru dan PIBG sekolah 26. TELEFON Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus.1 Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan. sosio ekonomi. 28.3 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum. ARAHAN DAN PEKELILING. guru hendaklah menyimpannya didalam fail khas.status sosial.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya. 27.2 Mesti mendapat kebenaran daripada Penjaga Stok dan direkodkan.15 24.

KUNCI 29. 30.16 28.2 Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran daripada pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas sekolah. 28. ( setiap pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan serta merta ).1 Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. 31.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat. 30. Guru dan staf sekolah tidak dibenar mengguna telefon sekolah untuk urusan peribadi. dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan oleh Guru Penolong Kanan / Pengetua.2 Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Tadbir akan menyemak buku stok inventori ini dari semasa ke semasa. 29. lengkap dan sentiasa dikemaskini.1 Ketua Panitia atau ketua unit bertanggungjawab menguruskan buku stok / inventori dan memuaskan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat. KOMPUTER RIBA / LCD PROJEKTOR Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa P&P di dalam bilik darjah dan semasa mesyuarat 29. guru yang menggunakan kunci hendaklah mengisi Buku Rekod Peminjam di pejabat. BUKU STOK / INVENTORI 30.

2 Pastikan komputer berkenaan benar-benar dimanfaatkan untukl P & P sebagaimana objektif penggunaanya. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Sebarang penggunaan yang menyalahi etika akan dapat dikesan.17 31.1 Guru yang diberi kemudahan komputer riba dan LCD projektor hendaklah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. 31.

2.3 Memanfaatkan sumber manusia. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Mewujudkan infrastuktur yang sesuai untuk mengumpulkan data. Pemimpin Organisasi ( Organisational Leader ) 1.4 Melaksanakan proses perubahan yang berkesan melalui penambahbaikkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.1 1. 2. fizikal dan kewangan sekolah berasaskan keutamaan. 2. 1. Merancang secara kolaboratif untuk keperluan ’stakeholder’.18 BAB 2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 1.2 Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip padagogi serta untuk mendapatkan outptut pengajaran dan pembelajaran yang maksimun. Pemimpin Pendidikan ( Educational Leader ) 2.3 Memupuk kepimpinan secara bersama ( Collective Responsibility ) 2.4 Mengaitkan proses akauntabiliti dengan output yang telah dipersetujui.1 Memberi ransangan kepada guru dan ahli komuniti untuk menyumbang idea dalam proses pembentukan visi sekolah. 1.

2 Mengaplikasikan Ketrampilan Kemanusiaan ( Human Resource Competence ) 3. Pemimpin Pengajaran ( Curriculum Leader ) 3.3 Mengaplikasikan asas-asas kurikulum ( falsafah.2 Memenuhi keperluan pelajar dan komunitti.1. kemahiran dalam displin ilmu untuk membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dingini.19 2. 3. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2.1. psikologi dan sejarah ) 3.1 Mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan tentang perkembangan kurikulum.3 Memberi penghargaan kepada individu dan kumpulan. 3. 3.5 Menggalakkan hubungan yang efektif diantara sekolah dan komuniti. 3. 3.1.1 Mengaplikasikan ketrampilan Teknikal ( Technical Competencies ) 3.3 Melaksanakan Ketrampilan Bekerja di dalam Sistem Organisasi ( Political Competencies ).1.1 Cekap dala mengendalikan keperluan individu dan keperluan pasukannya serta komuniti ( interpersonal skills ) dan proses ”group dynamics”.4 Menjalankan kajian dan membuat kajian atas perkara yang dibuat untuk dimanfaatkan. 3. sosiologi. 3.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang bidang yang generik dan spesifik.2.2.

4.1.5 Menguruskan Latihan dan Pembangunan Manusia. 3.6 Menyediakan perkhidmatan kaunseling untuk guru.4 Menggalakkan semangat berpasukan dan proses membuat keputusan kolaboratif.2 Menguruskan konflik secara berkesan dengan harapan untuk mencapai senario menag-menag ( win-win ).2 Fungsi Pentadbir 4.2 Mengimbangi bebanan dengan kemampuan seseorang.20 3.1.3 Menguruskan keselamatan dan kesihatan serta kebajikan staf.4 Mengaplikasikan Ketrampilan ”Kejurubinaan” ( Architecural Competencies ) 3.1 Membina satu kerangka peranan dan perhubungan dengan manusia di dalam organisasi untuk menggerakkan sesuatu tugas ( task-oriented ) 4. 4.1.1 Mewujudkan persekitaran yang menimbulkan kepercayaan.1 Berkomunikasi secara berkesan dengan guru.3. Pengurus Sumber Manusia 4.1.3. 4.1 Fungsi Penghubung Dan Pembangunan sumbar Manusia : 4. 3. 4. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . pelajar.4.1 Memastikan sistem di dalam organisasi itu berfungsi dan bagaiman hendak mnyesuaikan diri ke dalam sistem.1.2.1. ibu bapa dan ahli komuniti. pelajar dan ibu bapa. 4. 4.

2. 4.6 Iktiraf individu dan buatkan dirinya dihargai.9 Tingkatkan semangat berpasukan dan kerjasama rakan sekerja.2. 4. 4.2.4 Mewujudkan tingkahlaku menerima dan menyayang.2.11 Tetapkan tahap pencapaian yang tinggi dan boleh dicapai.10 Sediakan peluang bagi individu menonjolkan kebolehannya dan iktiraf. 4. 4.7 Bina kejelekitan dan saling trime staf. 4.2. 4.5 Akui keunikan dan diberi peluang individu menunjukkan identiti diri. 4.12 Memantau kemajuan dan diberi maklum balas yang spesifik.2.21 4.2. 4. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .8 Wujudkan perasan bangga terhadap sekolah dan pekerjaan. 4.2.2.2 Mewujudkan persekitaran yang teratur.3 Mewujudkan polisi komunikasi terbuka.2.2.

Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengajaran sekolah. GURU PENOLONG KANAN Bidang Tugas 1. kurikulum. pusat sumber. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 2. Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan. guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka. 3. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan pengetua.5 1. Membantu penngetua menyelia dan meneliti proses pengajaran. 5. Senarai Tugas 1.3 1. Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran. hubungan masyarakat dan keselamatan. Bertanggungjawab kepada pengetua dalam hal pentadbiran. Kurikulum 1.2 1.4 1.6 Menentukan pelaksanaan bidang pengajian. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan pengetua. 4.1 1.22 2. Menentukan rancangan pelajaran harian dan tahunan. makmal dan bengkel.

perjalanan kegiatan-kegiatan 1.23 1.10 1. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan. Menyelaras semua jenis kutipan yuran. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.4 2. Menyelaras pengurusan dan bimbingan dan pemulihan.7 Membantu merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan penilaian dan peperiksaan serta mencadangkan tindakan susulan. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan untuk guru serta staf sokongan.11 Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta jadual guru ganti.3 2.10 Menjadi penandatangan kedua cek sekolah.8 2.8 1. Membantu menyemak dan mengawas kedatangan guru dan staf sokongan. 2. 2. dan menyelaras kutipan Membantu merancang. bahan pusat sumber dan buku bacaan. 1.9 Membantu menentukan beban tugas guru dan staf sokongan sekolah. Membantu menyelenggara data/maklumat. Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan.6 2. Membantu di dalam pemilihan buku teks.9 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah.1 2.5 2. Pengurusan 2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Pejabat Pelajaran Daerah.2 2. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.7 2.menyelia dan mengawasi pelaksanaan Takwim Sekolah.

3. 5. Membantu merancang.4 Membantu merancang langkah-langkah keselamatan. menyemak/menandatangan Buku Laporan Adab 4. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D).5 5. seminar dan bengkel.2 3.24 2. Memberi sumbangan kepakaran kepada yang memerlukannya. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .12 Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan sekolah. 2.3 5. melaksana Latihan Mencegah Kebakaran/Latihan Kebakaran dan Kegiatan seumpamanya. Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan. Pembangunan Kendiri 5.1 5. Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan.1 4. Pembangunan Organisasi 4. Pembangunan Diri Pelajar 3.6 Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. dalam bidang pendidikan Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan.2 5. 2.13 Mengurus dan menilai prestasi tahunan guru dan staf sokongan.4 5. Menghadiri kursus. Membantu Belajar. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar.11 Membantu menyelia surat-surat sekolah.2 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat.1 3.3 3.

dalam semua aspek perancangan dan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti seperti dalam perkara (1. 3. 2. perayaan sekolah. biasiswa. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. buku teks. GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM) Bidang Tugas 1. keselamatan dan kebajikan pelajar. kesihatan. kantin sekolah. 3.25 6.3) di atas. 4.2 Menganggotai Jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Guru Penolong Kanan. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal disiplin. kebersihan dan keceriaan sekolah. 5. Tugas-tugas Lain 6. bimbingan dan kaunseling. Membantu Pengetua pengurusan sekolah.1 6.

3 Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar. 1.2.2 Memastikan langkah-langkah Keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan. Lembaga Pengawas 1. 1.3.1 Disiplin 1. 1. 1.1 Merancang dan mnyelaras program penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah.1 Menentukan murni.1.1 Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama-sama dengan guru bimbingan dan kaunseling.2. penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai 1.2 Menyelaras dan menyediakan rekod dan kaunseling pelajar serta menyediakan laporan yang diperlukan.3.2.3 Menjadi ketua guru penasihat Sekolah/Majlis Perwakilan Pelajar.1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 1. Pembangunan Diri Murid 1.4 Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar peraturan tatatertib dan salahlaku.1.2 Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan.1. 1. 1. 1.4 Merancang dan melaksanakan program dan orientasi bagi pelajar-pelajar baru.3 Program Perlindungan Murid/Pelajar 1.5 Menyelaras dan menyediakan rekod dan laporan disiplin pelajar.1.2 Bimbingan dan Kaunseling 1.26 Senarai Tugas 1.2.

1. 2.5 Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar.3 Menguruskan tuntutan dan bayaran bisiswa pelajar.3 Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan skim pinjaman buku teks.6.2 Menguruskan kutipan data.3 Menguruskan kad 001/002.4.27 1.1 Menyelaras pengeluaran.7. 1. 1. perakuan-perakuan biasiswa dan 1.4 Menyelaras penyeliaan kantin sekolah. 1. 1. pengagihan dan hapus kira buku teks. 1. Kad Tenaga Asas dan lain-lain. 1.6 Biasiswa dan Bantuan 1. 1.1 Mengurus kemudahan rawatan pelajar.1 Menyelenggarakan bantuan. Pengurusan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Mengemaskini rekod biasiswa dan bantuan.2 Memastikan program-program kesihatan pelajar dijalankan dengan sempurna.5.4 Kesihatan 1.6.7 Kebersihan. pengambilan.4.4. 1.5. Keceriaan dan Keindahan Sekolah 1.1 Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi kebersihan.5. keceriaan dan keindahan sekolah. mengawal buku stok dan bilik SPBT. 1.6.4.4.5 Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 1.

3. Memberi sumbangan kepakaran kepada yang memerlukannya.1 pelajar. Pembangunan Kendiri 4.2 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu. kajian bagi kecemerlangan bagi pengurusan 4. Membantu merancang Takwim Sekolah. Menguruskan pertukaran pelajar.6 Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan.5 2. seminar dan bengkel.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat. pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah.3 Menjalankan sekolah (R&D). Menyemak kad 001/002 dan kad tenaga asas. 4. 5.28 2.1 4. Menyemak buku kedatangan harian pelajar. 2.6 2. Menghadiri kursus. Tugas-tugas lain Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Pembangunan Organisasi 3. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. 4.7 2.8 Mengurus dan mengemaskini buku rekod pendaftaran Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar. Menguruskan surat akuan.2 Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan.3 2.5 4. 3. sijil-sijil pelajar.4 4.2 2.4 2. dalam bidang pendidikan Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion keguruan.

4. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh pengetua dari semasa ke semasa. 5. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aktiviti kokurikulum iaitu sukan/permainan. 4. 2.1 5. Membantu Pengetua pengurusan sekolah. Kokurikulum 1. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti dalam perkara 3 di atas. kelab/persatuan dan unit beruniform. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan yang lain.2 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.29 5. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. 3. GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Bidang Tugas 1.1 Sukan dan Permainan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . dalam semua aspek perancangan dan Senarai Tugas 1. aktiviti koperasi sekolah dan penerbitan/percetakan Majalah Sekolah.

2 Kelab/Persatuan 1. 1.2 Memastikan pelaksanaan berjalan mengikut jadual. 1.3.1. sukan dan 1. 1.2. 1.1. program kelab/persatuan 1.4.5 Penerbitan dan Percetakan Majalah Sekolah Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Menyelaras kegiatan-kegiatan berkaitan koperasi sekolah.3.3. 1.3 Memastikan pelaksaan program unit beruniform berjalan mengikut jadual.4 Mengawal dan menilai setiap kegiatan permainan supaya mencapai matlamatnya.4 Koperasi Sekolah 1.1 Menyelaras dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik.2. 1.3 Unit Beruniform 1. 1.1.1 Membantu merancang.2 Menyelaras pelaksanaan kegiatan unit beruniform sekolah. 1.30 1.1.3 Mengurus pemilihan peserta sukan untuk elit bagi mewakili sekolah.2 Membantu merancang Takwim Sukan dan permainan Sekolah.1 Merancang strategi penglibatan unit beruniform. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat.

5.5 Menguruskan dan menyelia peralatan dan kemudahan kokurikulum. Pembangunan Organisasi 3. 3. Pembangunan Kendiri 4.2 Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu. seminar dan bengkel.31 1. 2. pengurusan 2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 3.6 Memastikan rekod-rekod diselenggara dengan baik. dan data kokurikulum 2.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara sekolah dengan ibu bapa/masyarakat.1 Membantu dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan penerbitan dan percetakan Majalah Sekolah dan seumpamanya.1 Mengurus kokurikulum. 4. Menghadiri kursus.4 Menyelaras pembahagian pelajar dalam kumpulan/rumah dan meningkatkan pencapaian prestasi aktiviti setiap rumah.3 Menentukan langkah keselematan dalam setiap aktiviti kokurikulum telah diambil. dan menyelaras anggaran kegiatan belanjawan setiap bidang 2. Pengurusan 2.1 4.7 Mengenalpasti pelajar yang berpotensi untuk maju dalam bidang kokurikulum dan mengadakan program khas untuk mereka.2 Mengadakan kursus/latihan untuk guru dan staf sokongan. 2. 2.2 Menyediakan kokurikulum. 2.

3. persatuan yang 5. 4.32 4.1 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 5. GURU KANAN MATA PELAJARAN (Ketua Bidang) Bidang Tugas 1. Tugas-tugas Lain 5. Membantu dan Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya.2 Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.3 Menjalankan kajian bagi kecemerlangan bagi pengurusan sekolah (R&D). Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 2. 4.6 Melibatkan diri secara aktif dalam berkaitan dengan profesion keguruan.5 Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. Bertanggungjawab dalam hal kurikulum dan pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan pengurusan kurikulum yang berkaitan dengan bidangnya.4 Menghasilkan artikel-artikel bidang iktisas dan pengurusan. 5. 4.

4 1.1 Memimpin guru-guru menentukan dan merancang Rancangan Pelajaran Tahunan. Kurikulum 1. dengan aktiviti-aktiviti Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan kurikulum yang dijalankan oleh sekolah.6 1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3 1.7 1.2 1. Latihan Mengajar bagi guru-guru pelatih/maktab/universiti dan seumpamanya. Mengadakan program untuk akademik dan sahsiah pelajar. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu. pemulihan dan pengkayaan. 6. Harian dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. 7. guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Menyelaras pengurusan dan perjalanan bimbingan. perjalanan 1. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya.5 1. Membantu meningkatkan kecemerlangan dan Pengetua dalam semua aspek perancangan pengurusan pendidikan yang berkaitan bidangnya. dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah.33 4. Senarai Tugas 1. Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal berkaitan dengan bidangnya. Membimbing guru terlatih. Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran. Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggara dengan berkesan.8 Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran bi bawah kawalannya. 5.

Merancang.2 3. 1. Kokurikulum 2.2 3. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar.1 Merancang. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan. mengawal dan menyelaras persatuan di bawah bidangnya. 1. bahan pusat sumber.3 Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya. penerangan. dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.14 Mengenalpasti masalah kelemahan langkah-langkah untuk mengatasinya.9 Membantu dalam pemilihan buku teks. Pengurusan 3. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 1.34 1.11 Membantu menjalankan kursus. dan 1. taklimat.10 Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah jawatankuasa lain yang diarahkan oleh pengetua. alat pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain.1 3. kursus dan latihan untuk guru. pelajar dan mencari 2.13 Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan-amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum. 1. segala aktiviti 2.12 Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai pengkaedahan dan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.

barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya.1 Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru (PKG). 3.9 Membantu merancang Takwim Sekolah.8 3.35 3. atau dan 4.11 Menyelia kerja-kerja kursus pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaiman yang dirancang. Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya. Pejabat Pendidikan Daerah Bahagian dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru. Tugas-tugas Lain 4.4 3. Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan.5 3.2 4. Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. 4. 3. Berhubung dengan Guru Kanan Bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.3 Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan.10 Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya.7 3. Menentukan aspek-aspek penyemaian nilai-nilai murni dan amalannya berlaku di bilik darjah dan sekolah.6 3. Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data maklumat mengenai semua mata pelajaran menggunakannya dengan berkesan dan berhasil.

Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.1 6. 4. penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber.6 6. Rancangan Harian perlu disediakan sekurang-kurangnya sehari sebelum P&P tersebut dijalankan. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang sentiasa dikemaskini dan menyerahkan kepada pengetua atau wakilnya pada masa yang ditetapkan.4 6. 6. Menyediakan dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup.36 4. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan yang berkenaan.5 Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah. Memiliki. Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan.6 Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Memahami dan mematuhi pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai.5 6. GURU MATA PELAJARAN 6. Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. iaitu dari segi pengetahuan. memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan/menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki.3 6.4 4.2 Mengajar mata pelajaran mengikut jumlah waktu dan kelas yang ditetapkan. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir setiap pembelajaran dan pengajaran (P&P) bagi setiap tingkatan.

Jabatan Pelajaran dan Pejabat Pelajaran Daerah. 6.10 Guru mata pelajaran hendaklah menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. 6. 6.17 Membantu menguruskan Koleksi Soalan dan Bank Soalan. 6. Rekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam buku rekod mengajar.37 6. Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah. Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran. 6.12 6. memastikan ABM digunakan secara meluas. Mengesan kelemahan pelajar dalam mata pelajaran yang diajar dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan untuk mencapai objektif SBP. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia.8 6.18 Menjalankan tugas seorang kaunselor dan guru disiplin.11 Memastikan keselamatan pelajar di makmal sains/bengkel KH/bilik ERT/makmal bahasa/makmal komputer dan bilik-bilik khas yang lain serta mengawasi penggunaan peralatan. 6.7 Menjalankan Ujian Bulanan dan Penilaian kepada pelajar.13 Sentiasa mengikuti prkembangan dan pembaharuan tentang tknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meningkatkan lagi prestasi dalam P&P.16 Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. 6.15 Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar (ABM) yang digunakan.14 Melaporkan kepada Guru Kanan Mata pelajaran tentang masalah P&P untuk tindakan selanjutnya. 6. 6.9 Menjadi ahli dalam Panitia Mata pelajaran. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber sekolah. Menyampaikan semula kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama di sekolah.

3 Menyediakan keperluan peralatan IT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 7.3. 7.3. 7. hub dan sebagainya.1 Memastikan kemudahan infrastruktur teknologi yang diterima daripada pembekal atau kontraktor memenuhi spesifikasi seperti yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.2. infrastuktur teknologi berada dalam 7.2 Mengurus dan menyelenggara kemudahan IT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul. 7.38 6.2.2 Menyediakan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah bestari. 7. 7. 7.1 Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 7.4 Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilikbilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. GURU PENYELARAS BESTARI (ITC) Senarai Tugas 7.3 Memastikan kesemua keadaan baik.2 Mengurus dan memastikan rangkaian LAN dan WAN berjalan dengan baik setiap hari termasuk peralatan rangkaian seperti pelayan.1.1 Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. 7.1 Guru penyelaras bestari menjadi sumber penting menyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan.19 Bekerja sebagai “Team Player”. router.2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2. modem.

1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran kepada pengguna-pengguna dengan sistem komputer dan aplikasi perisian.5.4. 7.2 meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru.2 Memastikan audit penggunaan kemudahan IT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.3 Memastikan penggunaan Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran (Teaching and Learning Materials atau TLM atau courseware).4.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru. 7.3. pelajarpelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 7. 7.6 Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan penilaian yang telah ditentukan oleh kementerian Pendidikan. 7.1 Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran. penggunaan LCD projector.3 Memastikan penggunaan Sistem Pengurusan SEkolah Bestari (Smart School Management System atau SSMS) untuk pengurusan sekolah beroperasi dengan baik. 7. 7.4. TV connector dan sebagainya. 7. 7.5 Melatih staf menggunakan kemudahan IT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran.5.7 Sebagai Pengurus e-mel.5.3 Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video. 7. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah kriteria .4 Melatih guru menggunakan kemudahan IT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.6.39 7. 7. pelajarpelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran.

8. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3.40 7.8. 7.8.1 Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. 7.1 Menguruskan akaun pengguna dan e-mel. 7.8.8. 7.1 baik dan lancer.8.2.3.8 Memastikan integrity dan keselamatan data.7.9 Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (Resource Person) IT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan IT semasa.1 Guru Penyelaras Bestari dikehendaki memastikan supaya ciri-ciri dan polisi-polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.2.3 Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 7.2. 7.2 Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.3. 7.8.8. 7. 7.3 Memastikan konfigurasi system beroperasi dengan Memastikan komputer bebas dari virus. Membuat backup dan replikasi maklumat.4 Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenalpasti.2 Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 7.2 7.8.2. 7.3 Memastikan alat penghawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik.8.

7. menyelaras dan melaksanakan laman web sekolah. 7. 7. perkakasan dan perisian seperti Windows.9.2 Memberi latihan IT dalaman kepada masyarakat sekolah. E-Mail.4 Menentukan kelancaran perjalanan Sistem Rangkaian secara keseluruhan dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (enduser) dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. 7. 7.9. Sistem rangkaian atau perisian-perisian seperti Sistem Pengurusan Sekolah Bestari dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.2 Merancang.13 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa.1 Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi masalah dengan sistem pengoperasian.12 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu.3 Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan.13.11.10 Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah bestari kepada pihak yang berkenaan.1 Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dari dalam negeri atau luar Negara mengenai fungsi-fungsi infrastruktur teknologi sekolah-sekolah bestari. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Printer dan lain-lain lagi. MS Office.9.41 7.9. 7. 7.1 Menyediakan garis panduan/peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. 7. mengurus. SSMS. 7. Internet. 7.11. Sistem pengoperasian.11 Meningkatkan budaya IT di sekolah.

Merancang.8 8.1 8. inhalan. Mengumpul. melaksana dan mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar.10 Merancang.3 8. alkohol dan HIV-AIDS. menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum.6 8.5 8. KAUNSELOR SEPENUH MASA Senarai Tugas 8. melaksana dan mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej persijilan terbuka dan keperluan IPT.9 8. guru. melaksana. menyedia.4 8. Merancang. pentadbir. rokok. melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang melanjutkan pelajaran dalam dan luar Negara.42 8. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melaui kajian keperluan. mengawal selia perkhidmatan bimbingan dan kaunseling individu secara professional dan beretika. ibu bapa dan bekas pelajar. 8.2 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah.7 8. mengawal selia dan mengemaskini rekod dan iventori pelajar. Merancang. Merancang. kakitangan sekolah. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. Merancang. soal selidik. melaksana dan mengawal selia serta menilai program dan aktiviti pencegahan dadah.

guru.24 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat. 8.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan professionalism perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling. 8.11 Merancang. motivasi. kakitangan bukan guru.22 Menjadi penyelaras dalam program Jati Diri.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah.12 Merancang.43 8.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada pelajar. kem jaya diri. 8.13 Membuat penilaian aktiviti. 8. 8. model. 8. Dasar Pendidikan Wajib Matematik dan Sains Dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah. 8.14 Merancang. modul. kakitangan dan ibubapa yang memerlukannya.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.21 Menjadi penyelaras dalam program mento-mentee sekolah. instrumen dan pendekatan secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan professionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. menyelaras dan menilai sumber perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.23 Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolukium. dan bahan resos 8. melaksana dan mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibubapa. guru. 8. 8. 8.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga/ Badan Pengawas Sekolah. kepimpinan dan kursus ketatanegaraan. 8. 8. agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar.

8.4 9. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 8.2 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 hingga 8 waktu seminggu. seimbang dan kemaskini. GURU PENYELARAS PUSAT SUMBER Senarai Tugas 9. guru dan pelajar sekolah. 8. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 9. Merancang Pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif.6 Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 9. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama AJK Kurikulum sekolah. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama-sama Pengetua.5 9. 9.44 Tambahan dan Jawatankuasa penempatan (kemasukan) pelajar di sekolah.27 Melaksana tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dan penolong kanan dari semasa ke semasa.26 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh unit bimbingan dan kaunseling jabatan pendidikan negeri di peringkat sekolah.25 Menjadi ahli jawatankuasa ex-officio dalam Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG). kakitangan Pusat Sumber Sekolah.3 9.

16 Menjalankan penyelidikan/kajian tindakan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah.15 Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Perpustakaan/Pusat Sumber Sekolah Negeri.12 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat Sumber Sekolah. 9. Merancang dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah.7 Merancang. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran berasaskan sumber. 9. 9.17 Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. dan 9. JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PENTADBIRAN Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .8 9.9 9. 9.19 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. program dan aktiviti serta kewangan Pusat Sumber Sekolah. berhubung dengan 9.10 Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan Negeri/PKG/Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program Pusat Sumber Sekolah.13 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Sekolah. melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah. 9. 9.45 9.18 Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah khasnya Laporan Pusat Sumber Sekolah dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap tahun. 9. pengurusan.11 Menyelia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Sekolah.14 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah. 9. 10.

1.4 Menetukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan dengan berkesan. Menjalankan tugasnya berasaskan peruntukan.5 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . pemulihan dan pengkayaan.1. Bertindak berasaskan peraturan-peraturan yang dilulukan oleh jawatankuasa dengan tidak melampaui kuasa-kuasa yang diperuntukan.7 Menanggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain yang diarahkan oleh Pengetua. terhadap 10. Perintah Am dan Surat-surat Pekeliling Am/Khusus yang berkaitan.6 Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti bimbingan.1. 10.1. undang-undang dan peraturan pelajaran serta Arahan Perbendaharaan. 10. 2. Bidang Tugas 1. 3.1.1 Kurikulum 10.3 Menjalankan penyeliaan/pencerapan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.1 Memimpin guru-guru menetukan dan merancang Rancangan Pelajaran Tahunan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya.1. Senarai Tugas 10. aktiviti- 10.2 Memimpin perjalanan panitia-panitia mata pelajaran di bawah kawalannya. 10. Bertanggungjawab untuk memastikan semua misi dan visi sekolah tercapai.1.46 Sebagai bahan bertindak tertinggi di sekolah yang anggotanya terdiri daripada wakil-wakil komponen/bidang bagi tujuan memastikan perlaksanaan dasar dan program sekolah mencapai matlamatnya dengan sempurna selaras dengan dasar dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 10.

3.3.3.3 Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data dan maklumat serta segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya. 10. 10.6 Menyediakan anggaran belanjawan dan mengawal perbelanjaan di bawah bidang kawalannya.10Mengenalpasti masalah kelemahan pelajar serta masalah disiplin dan mencari langkah mengatasinya.1.8 Membantu menjalankan kursus taklimat atau penerangan di sekolah dalam konteks perkembangan staf. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik bagi membantu meningkatkan kecemerlangan akademik berkaitan dengan bidangnya. 10. segala Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Kokurikulum Merancang.3.3.3 Pentadbiran 10.7 Menjaga dan menyemak stok/inventori peralatan barang atau bahan yang berkaitan.3.1.3.1.1 Membantu menentukan serta mengagihkan tugastugas guru mata pelajaran di bawah bidang kawalannya.47 10.4 Membantu merancang Takwim Sekolah. kerja-kerja guru di bawah bidang 10. hal ehwal peperiksaan. 10.5 Menyelia kawalannya. 10. 10.9 Mendapatkan dan meyebarkan maklumat terkini tentang kaedah atau pendekatan P&P yang berkesan kepada guru-guru. 10. 10.2 Membantu menyelaras kursus dan latihan untuk guru. 10.

4. Pejabat Pendidikan Daerah Bahagian dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru.1 Membantu Pengetua mengawasi. JAWATANKUASA KEWANGAN 11.4 Tugas-tugas Lain 10. mengesan dan menyelia semua urusan kewangan dan akaun supaya berjalan lancar menepati kehendak Akta Prosedur Kewangan 1957. Arahan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .48 10.3.2 Berhubung dengan Guru Kanan Bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan. 10.4 Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan. 10.8 Menentukan aspek-aspek penyemaian murni diamalkan di bilik darjah dan di sekolah. 10. penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber.4.4. 11.4.1 Berhubung dengan Pusat Kegiatan Guru (PKG). nilai-nilai 10. 10.5 Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa.4.3 Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah.

11.3 Melancarkan pengurusan peminjaman dan pemulangan buku perpustakaan. 12.1 Bertanggungjawab dalam urusan menyebarkan berita tentang sekolah kepada masyarakat luar. dengan memastikan 12.1 11. 12.2 Memasukkan data-data yang diperlukan mengikut waktu yang ditetapkan.3 Merancang latihan untuk staf yang mengurus hal-hal pengurusan kewangan.4 Penyediaan dan perbentangan penyata kewangan dan laporan tahunan sekolah 11. JAWATANKUASA SERANTA & HUBUNGAN LUAR 13.1. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Mengurus bidang masing-masing penggunaan IT berjalan lancar. 11. 12. 13.3 Pergurusan Perbelanjaan Pengurusan Perakaunan Pengurusan Punggutan dan tunggakan hasil 11. JAWATANKUASA INDUK SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH BESTARI 12.4 Mengadakan mesyuarat tiap-tiap bulan atau sekurang-kurangnya 2 bulan sekali yang boleh membantu jawatankuasa mengesan dan mengawasi operasi kewangan dan peraukaunan dengan lebih berkesan. Surat Pekeliling dan Tatacara yang berkaitan dalam bidang: 11.1.1.1.2 Membantu Pengetua meneliti dan mengambil tindakan susulan terhadap Laporan Audit.4 Menghasilkan video sekolah/laman web mengemaskinikan bahan dari semasa ke semasa.49 Perbendaharaan.2 11. Pekeliling.

50 13. 13.4 Menerbitkan Buletin Sekolah sekurang-kurangnya 2 kali setahun untuk diedarkan kepada ibu bapa. 14.5 Mengemaskini bahan –bahan pameran dari semasa ke semasa. 13. JAWATANKUASA TAKLIMAT DAN MESYUARAT GURU surat panggilan mesyuarat dan menentukan 14. 15.2 Berhubung dengan pihak media cetak dan media elektronik dan memastikan kehadiran pihak-pihak tersebut dalam acara-acara sekolah.6 Membaik pulih/menggantikan bahan-bahan pameran yang rosak atau hilang. 14. 15.3 Menjaga keselamatan bahan-bahan yang dipamerkan.4 Menyimpan minit mesyuarat dalam fail di billik Pengetua. 14. 15. 14.3 Menentukan protokol dalam majlis-majlis yang diadakan.1 Mengenalpasti pameran/galeri.1 Menyediakan agenda mesyuarat.3 Mengedarkan minit mesyuarat sebelum mesyuarat bermula.4 Menjaga kebersihan dan keceriaan tempat pameran.2 Mencatat dan menyediakan laporan minit mesyuarat. 15. 15. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2 Mengumpul bahan-bahan yang sesuai berkaitan dengan sekolah untuk dipamerkan. 14.5 Memastikan keperluan semasa berfungsi dalam sistem PA.6 Mengedarkan dapatan mesyuarat kepada guru-guru yang tidak hadir dalam mesyuarat. JAWATANKUASA PAMERAN DAN GALERI ruang yang sesuai untuk dijadikan tempat 15. mesyuarat disediakan dan 14. 15.

1 Mengumpul semua anugerah yang dicapai oleh sekolah dalam tempoh 5 tahun untuk dipamerkan. 16. 17. guru-guru membuat tempahan sebelum 17.3 Merekodkan penggunaan. JAWATANKUASA PENGURUSAN DEWAN SERI BESTARI 18. 18. 17.5 Memastikan alat-alat yang ada seperti OHP. 16. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 16.51 15.4 Memastikan kebersihan dan keceriaan. 16.2 Memastikan menggunakannya.2 Menyusun atur bahan dan menjaga keselamatannya.7 Membuat catatan tentang bahan-bahan yang dipamerkan untuk pengetahuan pengunjung.5 Membuat catatan tentang bahan-bahan yang dipamerkan untuk pengetahuan pengunjung. 16. JAWATANKUASA DEWAN AL-MUSYAWARAH 17.8 Merekod/membuat inventori bahan-bahan yang disimpan di galeri. LCD Projektor dan televisyen berfungsi dengan baik dan selamat. 16.1 Memastikan dewan sentiasa bersih dan ceria. JAWATANKUASA GALERI ANUGERAH 16. 17.4 Mengemaskini bahan-bahan pameran dari semasa ke semasa. 15.3 Menjaga kebersihan dan keceriaan galeri. Sistem PA. 17.1 Menyediakan peraturan-peraturan penggunaan.6 Merekod/membuat inventori bahan-bahan yang disimpan di galeri.

20.4 Memastikan sistem PA berfungsi sebelum acara di dewan berlangsung.2 Memastikan Bendera Malaysia. Bendera Negeri dan Bendera Sekolah dinaikkan pada sebelah pagi dan diturunkan pada sebelah petang. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 19.3 Mengawasi pergerakan dan keselamatan peralatan dalam anjung tamu yang dibawa keluar dan dihantar semula apabila selesai digunakan.3 Memastikan dijalankan. kerusi dewan dikemas semula selepas acara 18. JAWATANKUASA PENGURUSAN ANJUNG TAMU 19. GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN Senarai Tugas 20. 19.1 Memastikan anjung tamu sentiasa bersih dan ceria.3 Membantu Pengetua membuat terhadap pelajar-pelajar sebelum pengawasan menyeluruh waktu pertama bermula. 18.2 Menguruskan tempahan penggunaan dewan oleh pihak luar. 19. Bendera perlu diturunkan sekiranya hujan.2 Menguruskan penggunaan anjung tamu apabila diperlukan. 20.1 Guru bertugas hendaklah dating ke sekolah sekurang-kurangnya 20 minit sebelum persekolahan bermula dan balik pada jam 4. 20.30 petang.52 18.

20. 20. waktu rehat dan waktu pertukaran guru. 20.14 Menyampaikan ucapan ringkas/pengumuman perhimpunan pagi dan menyampaikan laporan semasa perhimpunan rasmi.5 Menilai dan memberi markah kebersihan dan keceriaan kelas serta diumumkan pemenang semasa perhimpunan rasmi. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .11 Mengelolakan perhimpunan pagi dan perhimpunan rasmi. semasa mingguan 20. 20. 20.53 semasa rehat. bilik air. 20.4 Memeriksa kebersihan bilik-bilik darjah. 20.6 Memastikan pelajar menepati waktu datang ke sekolah dan balik dari sekolah. Pelajar dipastikan hadir di perhimpunan dan beratur dengan kemas.12 Memastikan pembesar suara berfungsi dan tempat duduk guru mencukupi untuk perhimpunan rasmi di dewan.16 Menjadi pencatat taklimat mingguan (jika ada) dan dapatkan pengesahan Pengetua/PK sebelum difailkan. 20.10 Mengumum dan menyebarkan maklumat dan arahan-arahan kepada guru dan pelajar (jika ada).8 Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah.7 Mengawasi kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah. 20. sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan segera jika perlu. Keputusan pemenang hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan HEM pada hari jumaat (akhir minggu persekolahan) untuk tujuan pengesahan. 20.15 Menyediakan laporan berasingan untuk perhimpunan rasmi dan dapatkan pengesahan Pengetua/PK sebelum difailkan. kantin. bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.13 Memastikan guru menandatangani borang kehadiran guru dalam perhimpunan rasmi dan serahkan kepada Pengetua/PK untuk pengesahan sebelum difailkan. 20. 20.9 Melibatkan diri dalam acara/program sekolah.

Merancang dan mengadakan taklimat/kursus (in house training) kepada semua guru tentang perkara-perkara baru dalam pendidikan.18 Menyediakan laporan lengkap dalam Buku Laporan Bertugas mengikut format yang disediakan. BAB 3 : PENGURUSAN KURIKULUM 1.54 20.17 Memastikan semua lampu.1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan iktisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. mengambil keputusan dan melaksanakan cadangan-cadangan berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. kipas.1. Membuat penilaian strategi-strategi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memperbaik kualiti pendidikan.8 Menganalisis laporan akademik selepas setiap kali proses peperiksaan/ penilaian dijalankan.5 1. Mengambil langkah-langkah untuk mempertingkatkan prestasi akademik berasaskan analisis peperiksaan. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN 2. Mengemukakan. Merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peperiksaan.6 1. 20. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .7 1. dengan 1. dan komputer ditutup setelah tamat waktu persekolahan.4 1.3 1. JAWATANKUASA INDUK DAN PENGURUSAN KURIKULUM 1. Mendapatkan bahan-bahan rujukan berhubung pendidikan untuk disebarkan kepada semua guru.1 1.1 Struktur dan Organisasi 2.2 Mengesan dan memastikan bahawa semua aspek program kurikulum sekolah dilaksanakan dengan sempurna. 2.

1 Memperbaik dan meningkatkan mutu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.1 Mendapatkan sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli panitia.2 Tujuan Panitia Mata pelajaran 2.3.4 Mewujuddkan semangat kerjasama antara pelajaran dengan persatuan/kelab akademik.2.2 Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh semua guru kanan yang dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Pengetua.4 Keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia dalam perjumpaan-perjumpaan berhubung dengan masalah kurikulum dan tenaga pengajar perlu dibawa oleh Ketua Panitia kepada Pengetua untuk mendapatkan penyelesaian atau untuk makluman. 2. 2.1.1.2.3 Peranan Panitia Mata pelajaran 2. 2.55 2.2 Berusaha untuk mendapatkan strategi pengajaran yang inovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. Mereka ini mewakili panitia mata pelajaran masing-masing dan menjadi penghubung di antara ahli-ahli dengan Pengetua. panitia mata 2. SPM dan STPM berasaskan target yang ditunjukkan dalam perancangan akademik sekolah. 2.3 Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi pelajar dalam peperiksaan PMR. 2. 2. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2.1.3 Semua Ketua Panitia mata pelajaran adalah secara automatik menjadi Ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.2.

2.3. menyurat dan rekod-rekod yang berkenaan.11 Menyelenggara fail panitia. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .13 Melantik seorang guru dalam sesuatu panitia sebagai penyelaras dalam sesuatu tingkatan.3. 2. 2.3.3. 2.9 Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurangkurangnya 4 kali setahun.8 Mengadakan perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal).3. serta surat- 2.12 Menyampaikan laporan prestasi dan analisis pencapaian mata pelajaran kepada Pengetua.3.3. 2. 2.3 Menetapkan TOV (Take Off Value) bagi setiap pelajar dalam mata pelajaran berkaitan.6 Menyelaras soalan-soalan ujian dan peperiksaan berasaskan sekolah yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan dan menubuhkan Bank Soalan. 2. minit mesyuarat.3.3.56 2.10 Bekerjasama dan bertukar-tukar pengalaman kepakaran dengan penitia sekolah berhampiran. 2.7 Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar dan mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan pengajaran dan pembelajaran.4 Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahanbahan tambahan yang sesuai dengan keperluan para pelajar dan kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber sekolah. 2.3. 2.5 Memilih dan mencadangkan pada pentadbiran sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar-pelajar berdasarkan kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran. 2.3.14 Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan kertas soalan peperiksaan dan memeriksa skrip pelajar bagi setiap peperiksaan yang dijalankan.3.2 Menyediakan rancangan pengajaran yang diselaraskan antara guru dalam sesuatu tingkatan yang berkaitan.3.

3.17 Mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7 3.6 3. 4/1986 Panitia Mata pelajaran. jumlah waktu mengajar dan kelas yang diajar kepada Pengetua untuk kelulusan.2 3.4 3. Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar. Merancang dan menyediakan senarai nama guru.15 Menjaga keselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan penggunaannya.3. Menyusun jadual waktu.16 Menyediakan Perancangan Strategik Akademaik 3-5 tahun. Menyediakan jadual guru ganti seberapa awal yang boleh dengan cara mengenal pasti guru-guru yang tidak hadir. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .8 3. mata pelajaran yang diajar.57 2.5 3. Menyebarkan jadual waktu kepada semua guru. Membuat pindaan jadual waktu apabila perlu. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU INDUK DAN GURU GANTI 3. 3. 3.3 3.3.10 Menyerahkan kepada Pengetua jadual waktu peribadi dan jadual waktu kelas sebanyak 3 salinan bagi setiap kelas untuk disahkan. 2. Memaklumkan kepada Pengetua tentang lebihan atau kekurangan guru pada sesuatu masa untuk tindakan beliau. 2. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.1 Mengkaji keperluan guru pada sesuatu masa berpandukan bilangan mata pelajaran dan opsyen guru mata pelajaran dan lain-lain lagi.9 3.

3 4.1.1.5. 4.2 Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan soalan dan memeriksa kertas jawapan setelah ditentukan oleh Panitia Mata pelajaran.1.4 4. peperiksaan percubaan. ujian bulanan. 4. 4. ujian lisan.5 Mata pelajaran Kelas Bilangan pelajar Tarikh peperiksaan Guru mata pelajaran 4.1. dengan menentukan tarikh dan takwim/jadual waktu peperiksaan).1 4.3 Menguruskan percetakan.1.5.1.5.1.5.58 4. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan serta memastikan keselamatan.1.4 Menentukan satu sistem pengawasan peperiksaan dan mengambil langkah tertentu jika ada guru yang tidak dapat mengawas disebabkan hal-hal tertentu.1.1.5 Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan dan disusun mengikut: 4.1 Merancang pelaksanaan semua jenis peperiksaan dalaman (peperiksaan penggal. 4. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1 Peperiksaan Dalaman 4.6 Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan.1.5. JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN Tugas setiausaha dibantu oleh penyelaras-penyelaras: 4.2 4.

8 Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan.1.8.2. Borang Kewangan Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .2. yang 4. Lembaga Peperiksaan dan sekolah.2.1 Memberi penerangan tentang hal-hal yang mengenai peperiksaan kepada guru tingkatan.7 Memaklumkan kepada Pengetua jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerluka bantuan.1.1. 4.2 yang berkaitan dengan Analisis kertas soalan yang dipilih oleh calon.2. 4.2. 4.3 Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan. biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan.8.2.8 Menguruskan borang-borang peperiksaan PMR/SPM/STPM: 4.9 Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar.2.2 Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah/Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru tingkatan.2. 4.4 Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan. SPM dan STPM berkaitan 4. kertas jawapan 4.2 Peperiksaan PMR. 4.7 Memastikan jadual waktu pemeriksaan mengikut jangka masa yang ditetapkan. komputer kemasukan peperiksaan 4. 4.1 4.2.2.6 Memasukan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN.59 4.5 Mengisi borang PMR/SPM/STPM. 4.

4. 4.2.3 Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan 4.1 4.16 Menyediakan jadual pelaksanaan Ujian Lisan Bahasa Melayu.4 4.9 Menentukan dewan/bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan.14. 4.14.2 4.2.2. 4.15 Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan.2.5 4.2.2.2.2.11 Mengedarkan jadual waktu peperiksaan kepada semua calon dan memaparkannya di papan kenyataan peperiksaan.10 Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi dewan/bilik peperiksaan dalam 4 salinan.3 4.2.2.2.14. 4. 4.8. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .8.6 4.14. SPM dan STPM.2.14.2.2.13 Slip peperiksaan SPM dan STPM diliminet sebelum diedar kepada calon untuk menggelakkan daripada rosak kerana tempoh masa peperiksaan agak panjang.14.12 Menyediakan label meja calon untuk ditampal di atas meja (selepas kerusi dan meja siap disusun).14.2. 4.4 Borang-borang lain yang berkaitan.2. Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab PMR.2.7 Almari Jam dinding yang berfungsi Cop sekolah/lakri Whiteboard Pen marker Pemadam whiteboard PA sistem (jika dewan) perkara-perkara berikut di dewan/bilik 4.60 4.14 Menyediakan peperiksaan: 4.

17 Bekerjasama dengan Guru Kanan Mata pelajaran/ Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan Peperiksaan Amali.1 5.2.2.3 Hukuman ke atas Pengawas PSS yang melanggar peraturan atau tidak menjalankan tugas seperti yang diharapkan.61 4. 4.21 Menganalisis keputusan peperiksaan Ketua Panitia Mata pelajaran.2 Membincang dan menimbangkan untuk diluluskan: 5.1 Menyediakan satu polisi berdasarkan peruntukan-peruntukan tertentu untuk dilaksanakan oleh Penyelaras Pusat Sumber Sekolah.2.22 Mengedarkan analisis keputusan peperiksaan/ujian untuk tindakan susulan oleh guru-guru memulih dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.2.2.18 Mesti berada di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjam dikembalikan ke pejabat atau disimpan di bilik peperiksaan.1.2 Perlantikan Pengawas PSS Anggaran Perbelanjaan PSS 5. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . SPM dan STPM untuk rujukan sekolah. 5.1 Tanggungjawab jawatankuasa Pusat Sumber 5.1.20 Menyelaraskan penyediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM). 4. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) 5.19 Mendapatkan 3 set soalan PMR.2.2.2.1. dengan bantuan 4. 5.1. 4. 4.2.1.

JPN & KPM.2 Tanggungjawab Penyelaras PSS 5.2. pelantikan guru Penyelaras Unit kepada 5.2.2.9 Memikirkan dan melaksanakan menggalakkan guru-guru dan kemudahan PSS. lain atas arahan pihak berkuasa 5.4 Memastikan semua keputusan dan polisi jawatankuasa PSS dilaksanakan dengan sempurna oleh semua Penyelaras Unit PSS.62 5.2. 5.7 Mencadangkan Pengetua.2. 5.1.6 Mengambil tindakan ke atas semua pekeliling yang diterima daripada PPD. 5. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .1. 5. 5.2.8 Mengadakan perjumpaan/mesyuarat/taklimat dengan semua Penyelaras Unit PSS di bawah seliaannya sekurang-kurangnya sekali di dalam sepenggal.3 Menyediakan bidang tugas bagi tiap-tiap kakitangan di bawah seliaannya. 5.4 Pemberian penghargaan kepada pengawas PSS yang difikirkan sesuai yang dicadangkan oleh Penyelaras PSS 5. 5.10 Mengetuai urusan pemilihan dan pelantikan Pengawas Pusat Sumber Sekolah yang diadakan di dalam penggal ke-2 tiap-tiap tahun.5 Tugas-tugas sekolah.2.2.2.2.2. langkah-langkah untuk pelajar menggunakan 5.1 Bertanggungjawab ke atas segala hal yang berkaitan dengan Pusat Sumber Sekolah.2.5 Menyelia dan membantu Penyelaras Unit di dalam bidang tugas masing-masing.2 Mengurus dan menyimpan buku stok PSS dalam keadaan baik.

7 Menguruskan pelantikan Pengawas PSS yang baru.4 Mengurus dan memproses kerja katalog semua bahan di bawah jagaan. program pelaksanaan tahunan bagi Unit 5. BAB 4 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .3. 6. surat-menyurat/ bayaran dengan penceramah 6.3. 5.5 Mengemaskini buku stok unit perpustakaan dan menyerahkan kepada Penyelaras PSS pada akhir tahun.3 Tanggungjawab Penyelaras Unit Perpustakaan 5.3. 5.3Membuat catatan/laporan ceramah.63 5. 6.6 Menerbitkan majalah/risalah perpustakaan.3. 5. 5.4Menguruskan jemputan. 5.1Mengadakan kursus perkembangan staf sekurang-kurangnya sekali setiap bulan. JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF 6.3 Menyediakan jadual giliran penggunaan perpustakaan.1 Bertanggjawab ke atas semua urusan yang berkaitan dengan perpustakaan dan bahan percetakan.3.2Mengenal pasti kursus dalaman yang sesuai diadakan untuk guru. 6.3. 6.5 Memastikan guru-guru mengisi borang laporan minit curai setiap kali selesai berkursus.3.2 Menyediakan Peperiksaan.

2 3.6 dan melaksanakan panduan dasar-dasar disiplin disiplin arahan/buku Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran.2 2. Memantau dan melaksanakan perjalanan perhimpunan rasmi dan perhimpunan khas. JAWATANKUASA MAJLIS PIMPINAN PELAJAR 3.64 JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID 1. 2. ibu bapa pelajar yang mempunyai masalah 3.4 2. Menghubungi disiplin. 2. Mengesan dan membuat keputusan tentang hal-hal kebajikan pelajar yang timbul dari semasa ke semasa. Mengendalikan temuduga bertulis dan temuduga berkelompok calon pengawas.3 2. Bertanggungjawab terhadap aspek-aspek kebajikan pelajar seperti membantu pelajar yang menghadapi masalah kewangan dan sebagainya.5 2.1 Menentukan berpandukan 2. JAWATANKUASA DISIPLIN PELAJAR 2. 3. Membuat keputusan tentang kes-kes disiplin yang dikemukakan oleh guru dan pengawas. Merangka dan melaksanakan program dan kursus kepimpinan yang berkaitan dengan pengawas. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menyimpan rekod pelajar yang melanggar disiplin. Bertanggungjawab mengadakan langkah keselamatan bagi semua pelajar. Melaksanakan polisi displin dengan bantuan semua kaki tangan sekolah dan Lembaga Pengawas.3 Menjadi ahli panel pemilihan calon pengawas.1 3.

c. ii.4 3. Menjaga keselamatan perabot dan mempastikan disusun dengan kemas. Menjaga kebersihan. PENYELARAS/PENYELIA TINGKATAN a.65 3. iii. Membantu Pengetua dan mendapatkan kerjasama semua guru tingkatan mentadbir bilik darjah iaitu: i. e. Merangka program kebersihan dan keceriaan kelas dan memantau dari semasa ke semasa. Menghias kelas secara berpatutan. Memaklumkan kepada guru kelas tentang polisi. b. Menyemak jadual waktu kelas. Mengadakan pertandingan kelas terbersih. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . peraturan atau makluman terbaru daripada pihak pentadbiran. dan para memantau pengawas pengawas sentiasa supaya berdisiplin dapat serta menjalankan tanggungjawab dengan sempurna.5 Membimbing Memastikan pelajar. b. c. v. Mengadapakan sudut-sudut tertentu dengan bantuan guru mata pelajaran. 5. Mengambil alih tugas guru tingkatan. iv. JAWATANKUASA ORGANISASI KELAS a. d. menampilkan imej yang sesuai sebagai seorang pemimpin 4. jika guru tersebut tidak hadir. Melaporkan aduan salah laku pelajar di dalam kelas kepda guru disiplin. Menyenaraikan segala yang diperlukan oleh setiap kelas. Menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang berhubung dengan kelas.

Penyediaan Dewan Peperiksaan. e. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada ketu kelas. Menyelaraskan semua hal yang berkaitan dengan kelas di bawah seliaannya. v. Menyelaraskan kerja guru-guru tingkatan di bawah jagaannya iaitu: i. penolong ketua kelas. Mengagihkan Jadual Waktu Peperiksaan. Memastikan pelajar membuat jadual tugasan dan menjalankan tugas masing-masing. 6. ii. iii. ii. g. iv. Memberikan taklimat tentang pemilihan mata pelajaran dan bayaran-bayaran yang dikenakan bagi peperikasaan awam kepada pelajar-pelajar dan ibubapa/penjaga beserta dengan senarai nama pelajar yang belum menjelaskan yuran peperiksaan. setiausaha dan ahli jawatan kuasa kelas. GURU TINGKATAN (HAL EHWAL MURID) a.66 d. Mentadbir Bilik Darjah i. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Memastikan segala minit mesyuarat direkodkan dalam buku log khas dan dihantar kepada Setiausaha organisasi kelas. Bertanggungjawab mengumpulkan Laporan Adab Belajar (LAB) dan Mark Sheet yang telah dikemaskinikan oleh guru-guru tingkatan dan menyerahkannya ke pejabat untuk ditandatangani oleh Pengetua/Penolong Kanan. Pengisian borang masuk peperiksaan. iii. Mengadakan mesyuarat kelas dari semasa ke semasa. Memastikan kelas dalam keadaan bersih dan ceria. f.

Mengambil tindakan tentang pertukaran pelajar: 1. v. ix. Mencatatkannya ke dalam jadual kedatangan kepada penyelaras tingkatan untuk setiap hari sewaktu Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . vi. x. viii.67 vi. Merekod dan memasukkan semua butiran pelajar ke dalam Jadual Kedatangan mengikut ruangan yang ditetapkan. iv. vii. Memaklumkan ketidakhadiran pelajar ke sekolah yang tidak melebihi tiga hari kepada pihak sekolah (PK HEM) dan ibu bapa. peralatan dan keadaan fizikal kelas dalam keadaan selamat. Menentukan disiplin pelajar di dalam kelas terkawal. Menguruskan Jadual Kedatangan Kelas i. ii. Memastikan pelajar-pelajar yang tidak hadir membawa surat ibu bapa/penjaga/doktor jika pelajar tidak dapat hadir ke sekolah. Menghantar jadual kedatangan pelajar ke pejabat sekolah sebelum bermula waktu ketiga pada setiap hari persekolahan. Menerima laporan kerosakan dan mengambil tindakan segera dengan melaporkan kepada pihak pengurusan. Menandakan kedatangan pelajar perhimpunan pagi. vii. Memastikan papan kenyataan kelas diuruskan teratur dan dapat memanfaatkan pelajar. b. iii. Memastikan perabot. Memaparkan dengan jelas segala peraturan berkaitan dengan kelas di papan kenyataan kelas. Menutup jadual kedatangan pada akhir tiap-tiap bulan dan menyerahkannya disemak.

Menghantar wang kutipan yuran atau slip bank kepada kerani kewangan di pejabat sekolah atau bendahari PIBG pada hari diterima. c. Menyediakan semua dokumen pertukaran seperti laporan keputusan peperiksaan. ii. vii. Sekiranya berlaku kesilapan potong sahaja dengan menggunakan dakwat yang serupa dan tandatangan ringkas. Warna dakwat yang digunakan dalam jadual kedatangan hendaklah serupa dari awal hingga akhir. iii. Mengutip yuran persekolahan. ix. Memasukkan butiran yuran ke dalam buku kedatangan kelas. asrama. butiran biasiswa. Menghantar Buku Rumusan Resit kepada Jawatankuasa Kewangan untuk disemak. vi. v. Pemadam cecair tidak boleh digunakan untuk memadam apa-apa catatan dalam jadual kedatangan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .68 2. iv. Mengambil peringatan tindakan terhadap sewajarnya pelajar seperti yang memberikan belum masih menyelesaikan bayaran yuran sehingga bulan Ogos. markah ujian lisan (tingkatan 4 dan 5) dan perkaraperkara lain yang berkaitan dan menyerahkannya kepada pejabat. peperiksaan dan PIBG. Mengeluarkan resit bayaran yuran dan rekod dalam jadual kedatangan kecuali kutipan PIBG perlu dicatat dalam buku rekod mengajar (Bukan Jadual Kedatangan). Memasukkan butiran buku resit ke dalam Buku Rumusan Resit. viii. Yuran i.

iii. vi. Menyediakan dan mengisi profil pelajar dalam komputer. i. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menguruskan penyerahan. pengambilan serta pemulangan buku-buku SPBT mengikut jadual yang ditetapkan. Melaporkan kepada penolong kanan dan penolong kanan HEM tentang perkara-perkara yang tidak dapat diatasi sendiri misalnya masalah disiplin. iv. ii. Membantu pelajar mengisi borang permohonan. Bertanggungjawab tentang kebajikan pelajar dalam kelas. Melaporkan pelajar-pelajar yang perlu bimbingan dan kaunseling kepada bahagian bimbingan dan kaunseling serta memberikan kerjasama yang diperlukan. iv. Bertanggungjawab menyemai dan memupuk rasa kebanggaan terhadap sekolah serta semangat kekitaan dan semangat kekeluargaan dikalangan pelajar-pelajar di dalam kelasnya. iii. pelajar-pelajar dengan yang mematuhi sesuai syarat untuk yang bantuan e. Mencadangkan menerima ditetapkan. ii. Lain-lain tugas i. vii. Membantu JK SPBT serta bantuan dan biasiswa. v. Mengedarkan borang serta membantu pelajar mengisi borang-borang surat akuan dan surat berhenti pelajar yang akan digunakan bagi keperluan mengeluarkan sijil berhenti dan surat akuan. Membantu penyelaras/penyelia tingkatan /setiausaha peperiksaan melengkapkan butir-butir yang dikehendaki bagi peperiksaan PMR/SPM/STPM.69 d. Mengedarkan borang berkenaan kepada para pelajar.

ii. PENYELARAS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS. Mengumpul semua markah ujian/peperiksaan daripada guru matapelajaran. Mengisi markah ujian/peperiksaan ke dalam komputer. GURU TINGKATAN (AKADEMIK DAN KOKURIKULUM) a. Kokurikulum i. iii. Tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh pengetua dan penolong-penolong kanan. Memproses dan menganalisis data. ii. Laporan Adab Belajar berkaitan 8. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menghantar slip keputusan pelajar kepada pengetua untuk ditandangani lengkap dengan dokumen-dokumen lain berkaitan Laporan Adab Belajar (LAB). Semua dokumen dismpan dalam fail peribadi pelajar dalam Pusat Sumber Dokumentasi. v. Melengkapkan kokurikulum. vi. 7. vii. iii. iv. Menulis dan memberikan ulasan sewajarnya serta menandatangani slip keputusan peperiksaan. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang lemah dalam pelajaran dan mengambil langkah tertentu mengatasinya.70 viii. Mencetak pelajar. Akademik i. keputusan ujian/peperiksaan untuk setiap b. Mengumpul dokumen berkaitan kokurikulum setiap individu dalam kelas.

muka surat. ii. iii. Mengesan buku-buku SPBT : i. iii. Membuat penyiasatan jika terdapat keraguan mengenai kesahihan butir-butir dalam borang tersebut. Menyemak dan memastikan setiap borang itu diisi dengan betul. d. kesilapan cetak. i.71 a. Mengasingkan borang SPBT bagi pelajar-pelajar yang layak dan yang tidak layak menerima buku teks SPBT. Merancang pelaksanaan aktiviti skim pinjaman buku teks untuk setahun. Menerima buku dari pembekal. Mengecop semua buku teks yang diterima. Menyemak keadaan fizikal dan kualiti buku-buku seperti mutu kertas yang digunakan. Mengedar tingkatan. i. e. iv. c. penjilidan dan sebagainya. Memproses buku-buku teks. Memastikan bilangan dan jenis buku teks yang diterima mencukupi sebagaimana yang tercatat dalam borang penghantaran. Memasukkan buku ke dalam buku stok SPBT sebelum diedarkan kepada pelajar-pelajar yang berkenaan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah dan memungut kembali borang SPBT kepada/daripada semua pelajar dengan kerjasama guru . Mengedarkan borang-borang SPBT: i. ii. b. Mengisi dan menyediakan borang SPBT tertentu mengikut bilangan salinan yang diperlukan dengan kerjasama guru tingkatan.

Menyemak bilangan buku yang dipulangkan supaya sama dengan bilangan buku diterima pada awal tahun. Menulis bilangan siri bagi tiap-tiap buku. iii. Menyerahkan kembali borang G kepada guru kelas supaya ditandatangani oleh pelajar-pelajar yang memulangkan buku. Memungut satu salinan borang G untuk disemak supaya tidak berlaku kesilapan dan seterusnya disimpan di dalam fail. ii. Menyediakan dan mengedarkan peraturan penggunaan buku SPBT.72 ii. Menyemak kembali senarai pelajar yang layak dan tidak layak menerima SPBT. f. Mengedarkan buku-buku kepada pelajar yang layak melaliu guru tingkatan. Mengedaran borang G kepada guru tingkatan untuk dipenuhkan dalam dua salinan. g. Memungut kembali buku SPBT daripada pelajar-pelajar melalui guru tingkatan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Mempastikan pelajar-pelajar menggantikan buku-buku yang dihilangkan/dirosakkan. iv. h. v. ii. i. Mengedarkan buku SPBT kepada pelajar-pelajar dengan kerjasama guru tingkatan i. Menyimpan buku-buku SPBT ditempat yang dikhaskan ( BOSS) i. iii. Menentukan tarikh bagi tiap-tiap pelajar memulangkan buku SPBT.

Memrikan nasihat kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam pelajaran dan peribadi. Menguruskan permohonan pelajar-pelajar untuk diluluskan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . JAWATANKUASA BIASISWA DAN YAYASAN a. Menyelaras sistem mentor-mentee/penjaga mengikut cara yang ditentukan oleh pihak sekolah. b. Menyediakan senarai pelajar yang tidak mengembalikan buku teks SPBT atau tidak menggantikan/tidak membayar harga buku berdasarkan borang G. c. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING a. Menyimpan rekod murid-murid yang mendapatkan khidmat kaunselor. Menyediakan polisi berpandukan peruntukan-peruntukan tertentu untuk dilaksanakan oleh penyelaras biasiswa. Memberitahu ibu bapa/penjaga. f. Menguruskan kes-kes rayuan permohonan. menyediakan rancangan tahunan dalam hal bimbingan dan kerjaya. d. b. Menghadiri kursus yang berkaitan dengan bimbingan dan kerjaya. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak pengurusan sekolah.73 j. 10. 9. bantuan pelajar dan yayasan. d. c. Menentukan sebarang maklumat dari runding cara dirahsiakan dan hanya disampaikan kepada pengetua sahaja. e. k.

JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEINDAHAN SEKOLAH. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Menjemput pihak-pihak tertentu untuk memberikan ceramah motivasi. e. Mendaftarkan pelajar-pelajar baru ke dalam buku pendaftaran sekolah. Membantu menyelia pembinaan hiasan yang dilakukan oleh pekerja. Menyebarkan maklumat tentang kerjaya dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran. Memastikan semua maklumat yang perlu diisikan di dalam buku jadual kedatangan adalah benar. JAWATANKUASA REKOD PELAJAR a. d. h. Memastikan bulan. c. Meneliti dan merujuk kepada panduan pengurusan keceriaan dan keindahan sekolah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran dari semasa ke semasa serta mengambil tindakan sewajarnya. a.74 g. 11. d. c. tepat dan kemaskini. b. Mencadangkan taman-taman yang sesuai (bertema) disekitar kawasan sekolah dan asrama. b. Memastikan pokok-pokok hiasan sentiasa dijaga dan melapor kepada pengurusan sekolah mana-mana taman atau pokok hiasan yang tidak sesuai lagi untuk diganti dan sebagainya. Menjaga keselamatan dan kekemasan buku pendaftaran. Mengambil tindakan berhubung dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelajar masuk atau berpindah. semua guru tiingkatan telah menutup dan menandatangani jadual kedatangan pada hari terakhir setiap 12.

d. Menjalankan program/kempen kebersihan yang berterusan sepanjang tahun b. JAWATANKUASA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH. Menentukan kereta diletakkan ditempat yang ditetapkan.75 13. perkhidmatan kantin serta mencatatkannya dalam buku laporan. e. Mengawasi segala peraturan yang terkandung dalam surat perjanjian dipatuhi. c. Memastikan tong sampah yang mencukupi disediakan disekitar sekolah. Mengadakan latihan kebakaran dua kali setahun di sekolah dengan diselia oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Mengedarkan arahan-arahan keselamatan/pelan kebakaran kepada setiap kelas. Memantau pekada pengurusan mutu kantin mengenai harga hari serta persekolahan.cuti dan perubahan-perubahannya. Meletakkan papan tanda/arahan keselamatan ditempat yang sesuai. 15. kebersihan. JAWATANKUASA KESELAMATAN a. Memastikan tempat berlangsungnya acara-acara tertentu dibersihkan apabila selesai sahaja acara tersebut dijalankan. makanan. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah antara pihak sekolah dengan pengurus kantin . b. Mengedarkan risalah untuk meningkatkan kesedaran tentang penjagaan kebersihan kepada seluruh warga sekolah. JAWATANKUASA KANTIN a. d. Memaklumkan c. 14. a. b. c. Memastikan peralatan keselamatan yang disediakan berfungsi dengan baik.

9 Menerima laporan kegiatan unit kokurikulum pada akhir datahun daripada penyelaras-penyelaras.6 Menyelia rekod pengurusan kewangan gerak kerja kokurikulum dari segi pungutan dan perbelanjaan wang.4 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. 1.76 d.0 JAWATAN KUASA KOKURIKULUM 1.3 Memastikan semua aktiviti kokurikulum berjalan dengan berterusan. 1. 1.2 Menyelaras program tahunan setiap untuk kokurikulum. lancar dan berkesan. BAB 5 : PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. 2. 1.0 SETIAUSAHA KOKURIKULUM Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . guru dan staff sekolah serta mengambil tindakan yang sewajarnya. penyimpanan dan penggunaan peralatan gerak kerja kokurikulum dengan penyelaras-penyelaras. 1. 1. Mengawasi kantin supaya tidak menjual barang larangan. 1. e.10 Memilih pelajar yang cemerlang dalam kokurikulum untuk diberikan anugerah kecemerlangan kokurikulum.8 Mengawal pembekalan. Menerima aduan dan pandangan daripada pelajar. 1. 1.7 Membuat penilaian ke atas penglibatan dan pencapaian pelajar dalam penyertaan sesuatu aktiviti kokurikulum.5 Menyelaras dengan pihak sekolah tentang peruntukan dan perbelanjaan kokurikulum.1 Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar gerak kerja kokurikulum di peringkat sekolah.

3.5 Menyediakan takwim aktiviti kokurikulum sepanjang tahun. 2. 2.10 Menguruskan penilaian aktiviti kokurikulum. 2.77 2.1 Mengadakan Mensyuarat Agung kelab/persatuan/unit beruniform pada minggu ke-3 bulan Januari untuk melantik AJK persatuan/kelab/unit beruniform berkenaan.13 Merekodkan semua pencapaian sekolah dalam pertandingan kokurikulum.3 Menentukan semua aktirviti kokurikulum berjalan dengan berkesan dan berterusan sepanjang tahun. 2. 2.7 Mendapatkan kokurikulum.11 Mengumpulkan kokurikulum.0 GURU PENASIHAT PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM 3. menyelia dan menilai pelaksanaan semua program kokurikulum sekolah.2 Mengadakan peraturan/perlembagaan.2 Menyelaras.4 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan aktiviti kokurikulum.1 Merancang dan menyusun semua aktiviti kokurikulum di sekolah. 2.9 Menyediakan mini mensyuarat jawatankuasa kokurikulum sekolah. 2. 2.12 Merancang kursus kokurikulum.8 Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk disampaikan kepda pihak sekolah bagi tindakan yang selanjutnya. 2. pendek untuk AJK Tertinggi persatuan/ kelab/unit beruniform tentang cara-cara menggerakkan aktiviti maklumat dan menyimpan rekod aktiviti laporan tentang kegiatan setiap bidang 3. 2. 2.3 Merancang kegiatan untuk satu tahun Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . 3.6 Berhubung dengan pihak-pihak luar dalam hal-hal berkaitan aktiviti kokurikulum 2.

3.4. 3.4. 3.12 Bertanggungjawab menyerahkan senarai nama pelajar yang menyertai kegiatan diluar kawasan sekolah kepada Penolong Kanan Kokurikulum dan HEM.78 3. 3. 3.1 Perlembagaan persatuan/kelab/unit beruniform. Guru penasihat hendaklah menghadiri setiap perjumpaan. 3.5 Memastikan setiap aktiviti berjalan lancar mengikut jadual.13 Bertanggungjawab menempah bas sekolah jika pengangkutan diperlukan.4 Rancangan/aktiviti tahunan. 3. 3. 4.9 Memajukan kelab/persatauan dengan apa jua cara yang difikirkan sesuai.8 Mengiringi setiap rombongan yang dianjurkan oleh persatuannya.4. guru penasihat hendaklah menyerahkan penyata kewangan kepada penyelaras Gerakerja Kokurikulum pada akhir tahun.7 Bertanggungjawab memberikan bimbingan kepada pelajar-pelajar dalam menyediakan laporan kegiatan mengikut format yang ditentukan selewat-lewatnya seminggu selepas setiapa kegiatan diadakan. 3.6 Mengawal dan mengemaskini papan kenyataan 3.11 Semua kegiatan lawatan anjuran persatuan/kelab hendaklah mendapat kebenaran pengetua.2 Senarai AJK.3 Senarai nama ahli 3. 3.4 Menyerahkan kokurikulum: perkara-perkara berikut kepda setiausaha 3.10 Sekiranya ada pungutan selain dari yuran persatuan/kelab.4.0 PENYELARAS SUKAN/PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .

4. tempat.79 4.0 SETIAUSAHA SUKAN 5.7 Meneliti dan menilai kegiatan setiap unit untuk diubahsuai jika perlu dan mengadakan mensyuarat sekali dalam sepenggal persekolahan. 4. 4.3 Menetapkan ketua guru rumah dan guru-guru rumah.4 Meneliti dan memastikan aktiviti-aktiviti yang dirancangkan oleh setiap unit dilaksanakan dengan sempurna.1 Mengatur rancangan/jadual sukan sekolah dengan rancangan MSSD. 4.2 Membahagikan pelajar-pelajar mengikut rumah sukan masingmasing.5 Mengumpul laporan kegiatan setiap unit dan diserahkan kepada Setiausaha Jawatankuasa Gerakerja untuk rekod sekolah. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah . Borang-borang dipungut dan diserahkan yang hendaklah kepada setiausaha pengurusan maklumat pelajar.1 Memanggil dan mempengerusikan mensyuarat unit Gerakerja Kokurikulum sepenggal. 4. 5. 5. MSSN dan MSSM sepanjang tahun. 4.3 Jadual perjumpaan aktiviti hendaklah Gerakerja diserahkan Kokurikulum kepada untuk Setiausaha penyelarasan.4 Menyelaraskan kegiatan. masa. gelanggang dan padang. 5.6 Menyediakan dan mengedarkan borang bagi tujuan penilaian masing-masing sekurang-kurangnya sekali Jawatankuasa Gerakerja Kokurikulum kepada guru-guru penasihat unit gerakerja kokurikulum lengkap diisi untuk diisi dan disahkan. latihan dan pertandingan antara rumah dan sekolah supaya sesuai dengan hari.2 Menyediakan aggaran perbelanjaan setahun. 5.

3 Menyerahkan laporan kegiatan pertandingan sukan antara rumah kepada Setiusaha Sukan Sekolah.5 Mengaturkan 5. 5.11 Mengaturkan sekiranya perlu.16 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh pihak pengurusan sekolah.0 KETUA GURU RUMAH 6.7 Menyelaraskan rancangan anggaran lengkap untuk Kejohanan sukan Olahraga tahun Tahunan sekolah.1 Menetapkan tugas guru-guru rumah.2 Memastikan alat sukan mencukupi untuk permainan rumah. 5. 5. 5.12 Mencadangkan peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang patut dibeli dan diperbaiki oleh sekolah mengikut keutamaannya. serta bertanggungjawab menjaga alat sukan dalam keadaan yang baik.9 Mengagihkan alat-alat sukan dan permainan kepada guru-guru yang berkenaan. 5. 6. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .13 Menyediakan laporan sukan tahunan.6 Menyediakan berkenaan 5. 5. 5. pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah 6.15 Merekodkan penglibatan dan pencapaian pelajar-pelajar di dalam kegiatan sukan.8 Mengawal dan menjaga alat sukan agar berada dalam keadaan yang baik. 6.80 5. 5. 5.14 Mencadangkan nama olahragawan sekolah. perbelanjaan sekolah untuk penyertaan dalam kegiatan-kegiatan sukan yang dianjurkan oleh badan-badan sukan yang lain.10 Mengemaskinikan buku stok sukan.

7.5 Menentukan peralatan/gelanggang permainan yang selamat untuk digunakan 7. 6. 7.6 Menilai prestasi pencapaian pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk meningkatkan prestasi pasukan.0 GURU SUKAN SEKOLAH 7. 6.0 GURU RUMAH Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .81 6.5 Menagihkan pemain-pemain kepada jenis-jenis yang disediakan setiap petang. 6. 7.2 Memajukan kemahiran dan minat pelajar-pelajar dalam pasukan.6 Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam aktiviti rumah untuk diserahkan pada peringkat sekolah.4 Mencadangkan ahli-ahli rumah yang berpotensi dan layak diserapkan ke pasukan sekolah. 7.8 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh ketua guru rumah. 6.1 Menentukan sistem latihan yang kemas dan berkesan bagi sekolah. 7.8 Bekerjasama dengan Setiausah/Penyelaras Sukan Sekolah dalam segala hal berkenaan dengan peningkatan mutu sukan sekolah.7 Guru permainan sekolah menjadi pengerusi jawatankuasa permainan antara rumah bagi tiap-tiap jenis permainan. 7. membuat pilihan dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual yang dirangka. 7.4 Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar dalam permaian itu.3 Membentuk.7 Memilih dan menentukan ahli-ahli pasukan rumah untuk menyertai kegiatan pada peringkat sekolah. 8.

82

8.1 Mematuhi arahan ketua rumah dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. 8.2 Bertangungjawab dalam membentuk pasukan rumah. 8.3 Mengawasi perjalanan permainan dan pertandingan antara rumah pada masa yang telah ditetapkan. 8.4 Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan, pakaian, minuman dan ubatan yang mencukupi. 8.5 Merekodkan keputusan-keputusan permainan antara rumah dan melaporkan kepda ketua guru rumah dan diserahkan kepada setiausaha sukan 8.6 Mencadangkan kepada ketua guru rumah peralatan-peralatan yang patut dibeli pada penghujung tahun untuk tindakan Setiausaha Sukan. 8.7 Mencadangkan pemain-pemain yang berpotensi kepada ketua rumah untuk perhatian guru permainan pasukan sekolah. 8.8 Mengambil kedatangan pemain-pemain rumah pada masa kegiatan rumah berjalan. 8.9 Menyimpan rekod penglibatan pelajar dalam aktiviti urmah dan diserahkan kepada ketua guru rumah pada penghujung tahun.

9.0

PENGURUS PASUKAN PERMAINAN 9.1 Bertanggungjawab sekolah. 9.2 Mengawasi perjalan latihan dan pertandingan pasukan masingmasing. 9.3 Menentukan undang-undang permainan dan perlawanan untuk pertandingan antara rumah. 9.4 Menentukan keperluan peralatan seperti alat permainan ,pakaian, minuman, kenderaan, perjalanan, ubatan, peruntukan kegunaan pasukan ada dan mencukupi.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

dalam

membentuk

pasukan

permainan

83

9.5 Menguruskan

pengangkutan

untuk

pasukan

sekolah

ke

pertandingan luar serta memastikan pelajar-pelajar dilindungi insurans serta berada di tempat permainan. 9.6 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah dan pertandingan peringkat sekolah kepada setiausaha sukan. 9.7 Menyediakan pengurusan 9.8 Menilai anggaran bagi perbelanjaan dan untuk peralatan dan permainan pasukan menyerahkannya sesuatu pelajar kepada dan

setiausaha sukan. prestasi dalam setiap pertandingan dalam pelajar kepada berusaha untuk meningkatkan pencapaian. 9.9 Mencatatkan tahunan, Laporan penglibatan permainan berkenaan. setiausaha berkenaan untuk dijadikan asas dalam penyediaan laporan penilaian ini kegiatan kokurikulum diserahkan hendaklah

jawatankuasa kokurikulum sekolah melalui setiausaha sukan. 9.10 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa.

10.0 GURU PENGIRING PERTANDINGAN 10.1 Bertanggungjawab dalam menentukan pasukan sekolah. 10.2 Mengawasi masing-masing. 10.3 Menentukan peraturan-peraturan pertandingan yang disertai. 10.4 Menentukan keperluan seperti pakaian, minuman, kenderaan, perjalanan, ubatan, peruntukan kegunaan pasukan ada dan mencukupi. 10.5 Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar serta memastikan pelajar-pelajar dilindungi insurans serta berada di tempat pertandingan.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

perjalanan

latihan

dan

pertandingan

pasukan

84

10.6 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai oleh pasukan sekolah kepada setiausaha sukan. 10.7 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pertandingan dan pengurusan pasukan dan menyerahkan kepada setiausaha kokurikulum. 10.8 Menilai prestasi pasukan dalam sesuatu pertandingan dan berusaha untuk meningkatkan pencapaian.
10.9 Mencatatkan penglibatan setiap pelajar dalam pertandingan

berkenaan untuk dijadikan asas dalam penyediaan laporan tahunan, penilaian kegiatan kokurikulum pelajar berkenaan. Laporan ini hendaklah diserahkan kepada setiausaha jawatankuasa kokurikulum sekolah

11.0 JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH. 11.1 Membentuk biro-biro untuk tugas khas penerbitan majalah sekolah. 11.2 Menentukan dasar mengenai percetakan, kandungan dan lainlain aspek majalah sekolah. 11.3 Menentukan mutu dan bentuk majalah sekolah. 11.4 Merancang jadual kerja pada awal tahun sehingga majalah sekolah diterbit dan diedarkan. 11.5 Menyediakan anggaran perbelanjaan
11.6 Menentukan pencetak majalah.

11.7 Menguruskan segala surat menyurat yang diperlukan serta mendapatkan tertentu. 11.8 Mengumpul dan menyunting segala rekod, laporan aktiviti atau kegiatan sekolah dan artikel-artikel untuk dimuatkan di dalam majalah.
Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

kata-kata

aluan

majalah

daripada

individu

85

11.9 Mendapatkan seberapa banyak iklan dan penajaan sebagai satu sumber kewangan. 11.10 11.11 Mrngumpul dan memilih gambar-gambar yang sesuai Mengurus penghantaran bahan pencetakan kepada pihak untuk dimuatkan dalam majalah. pencetak dan bertanggungjawab menyemah kandungannya dari segi format bahasa dan isi sehingga sempurna. 11.12 11.13 11.14 Membuat ‘dummy’ dan ‘proof reading’ Membuat pelancaran majalah. Menguruskan penghantaran majalah kepada pelajar, guru,

pengiklan dan lain-lain agensi yang difikirkan perlu.

12.0 JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH 12.1 Tugas jawatankuasa koperasi: 12.1.1 Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek serta menentukan pelaksanaannya.
12.1.2 Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebulan sekali.

12.1.3 12.1.4 12.1.5

Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang telah Memastikan urusan jual beli dijalankan dengan baik Memasikan buku stok sentiasa kemaskini.

ditetapkan oleh Undang-Undang Kecil Koperasi. dan betul.
12.1.6 Memastikan Laporan Kewangan dan kegiatan koperasi

sentiasa kemaskini dan disediakan untuk dihantar ke pihak Pembangunan Koperasi sebelum Mesyuarat Agung. 12.1.7 Mewujudkan hubungan baik dengan Jabatan Pembangunan Koperasi Kawasan.
12.2 Tugas Setiausaha Koperasi: 12.2.1 Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah

2 Menyediakan dan menyampaikan semua laporan serta dokumen untuk pertimbangan mesyuarat. dalam bank dalam masa 24 jam selepas penerimaan. Membantu pengerusi memberikan maklumat dan penerangan. 12. 12.2 12.2.00 ( atau yang membuat pembayaran mengikut arahan lembaga.1 12.2.4 Menerima dan menjaga kewangan koperasi serta Memastikan wang yang diterima dimasukkan ke Memastikan wang tunai dalam tangan pada satumasa tidak melebihi RM 200.3.8 Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh Lembaga Pengarah atau Pengerusi dari semasa ke semasa.2.3.6 mesyuarat menyediakan bahan keperluan untuk mensyuarat.2.86 12. 12. ditetapkan oleh Lembaga). 12.3 12. baucer dan dokumen untuk Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah bayaran dan menyimpannya dengan baik. dengan persetujuan pengerusi.7 Memastikan daftar keahlian ahli ketika mesyuarat dan menulis minit mensyuarat untuk edaran seterusnya.2.3.3 Tugas Bendahari Koperasi: 12.3 satu 12. .2.2.5 Menyediakan sebelum 12.3. masa dan tempat mensyuarat dan mengedarkan diadakan agenda kepada mesyuarat ahli dan kegiatan dan surat menyurat yang berkaitan. 12.4 Menyimpan daftar nama ahli serta buku laporan Menentukan tarikh. Menyediakan resit.

7 Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemaskini dan direkodkan.4 Tugas Juruaudit Dalam Koperasi 12.3.1 12.3.4.3 Melaporkan kewangan koperasi dalam mesyuarat agung. 12.5 Mengemaskini semua buku akaun koperasi supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa dan menyimpannya dengan baik.2 Memeriksa akaun-akaun koperasi sekali sebulan. 12. Panduan Pengurusan Untuk Guru dan Staf Sokongan Sekolah Menengah .6 Menyediakan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung.4. 12.87 12.3. Memeriksa Buku Tunai Koperasi dan melaporkan hasil pemeriksaan secara bertulis dalam buku khas untuk makluman Lembaga Pengarah Koperasi.4. 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful