You are on page 1of 48

Hvala i Zahvala pripadaju Allahu  Gospodaru svih

svjetova i neka je Selam i salavat na Njegovog miljenika


Muhammeda nanj e govuč asnupor odic
u,na nj
egovea
sha
bei

Sira sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

va
Poš
m ne
t
kol
i
ovanabr
kobroš
ur

ois
is
e
aŠe
r
s
i
t
r
'
a
e
t
s
,poš
kea
tova
ka
nič
demi
j
it
aoc
ipr
eMus'a
e
bi
dsta
vlj
a
bnUme
va
j
r
mo
.

Odma h na poč etku ž el


imo da s ez ahval
imo svim
profesorima i direktoru medrese bratu Abdurrahmanu na
velikoduš nous t
uplje
nom č i
s t
om (št
os etičea ut
orski
hidr ugi
h

Allahovog pr
Ta
a

obr
va
kođe
a
)idj
rs
dite
e
ez
kst
l
omi
a
čnoobr
hval
aovebr
j
uj

e
a
đe nom ma
mo br
ure,
at
t
e
uHa
ri
j
j
r
al
uzaoves
uddinukoj
kr
ij
ipt
e.
epomog aou

Poslanika 
az atimž eli
modapr eporučimoovet ekst
oves vim oni
m kojisu
želj
nič istog iispravnog z nanj
a is t
udenti
ma s vi
h Šeri
jat
ski
h
medresa.

Napomi
nje
mo da ć eje dan dios r edst
ava os
tvare
nih

1 dio di

tr
s
t
Mus

ri
buc
'
abi
i
j

kovaš
om oves
bnUme
ta
mpa
j
r
nj
kr
i
,adr
aiuda
pt
ug
ebi
idi
vet
s
t
ius

kes
tupl
ebi
vr
t
heI
jenŠe
iupot
nšaal
l
r
e
a
ri'
a
bl
h.
t
j
e
s
koj a
nz
ka
apokr
de
i
mi
va
j
i
nj
e

Aktivna Islamska Omladina Linz

UVOD
Hva laiz ahval
apr i
pa daAllahudž
ell
e ša’nuhu,ana kon
toga salavat i selam na Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve
Sira Allahovog poslanika  1 Sira Allahovog poslanika  2
sellem,nanj eg ovea s habeRa di j
ellahua nhum,nanj egovuč a snu Siru pr e
ds tavlj
a j
u hi st
orij
skidož ivlj
ajiidog ađaj
iAl l
ahovog
porodicu i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana. Poslanika 
Prij
es ve ganas amom poč etkuovena šes kr omnebr ošuri
c e od nj egovog r ođenja do s mr ti
.Si r
at akođe pojaš
nja
va faze
ukoj ojj ej eda ndi oz nanjai limož dauvoduz nanje, miva m is
lams keda '
weka oš tojena ve denouKur 'anu,sahi
hhadisi
mai
srdačnož elimot opl udobr odoš licu,jerj etoods unne taAl l
a hovog knjigama sire napisanim nakon smrti Poslanika 
Poslanika sallallahu alejhives ell
e m,š t
omož emovi dj
e t
iizs lučaja
kadamuj edoš aoSa fvanr adi j
allahua nhuir ekaodaž elidauč ii Izvori Sire
das tudi rašer i
'atskoz nanje.Al la
hovPos laniks a ll
a l
lahua lejhive
sellemj er eka o:' '
Dobr odoš a o,ot ikojit r
a žišz na nje
!''Da kle,od 1. Kur'an - Kur'an se smatra prvim izvorom sire, jer je već i
sunneta jedas epož elidobr odoš li
ca,t eva mj emiž el
imouz dio događaja spomenutih u siri spomenuo Kur'an. Kur'an govori o
mol buAl lahudž elleša ’
nuhudana m da dnebe reke tidas eka snije njegovom djetinjstvu, kako je bio jetim. Kaž e Allah : ''Zar nisi
širiiuz dižeč istoii spravnoš e r
i'ats
koz nanj e,az a
timč e
s t
itamo bio jetim, pa te zaš titio.'' Ed-Duha, 6. ajet. Također kaž e Allah :
vam na oda biru ovog a put a iž eli
mo da bude te na s
ljednici ''Ti javno ispovijedaj ono š to ti se naređuje i mnogobož aca se
Allahovih poslani ka,j erka žeAl l
a hovPos l
a niks allall
ahua lejhive kloni,''
sellem:' '
Uč enja cisuna sl
jedni ciAl lahovi hpos lanika .'
' Kur'an govori o mekkanskom periodu i napadima muš rika,
Nasljednici Allahovih poslanika su sa dva aspekta: sa također se spominje Isra' i Mi'radž ,Hidž ra itd. Kur'an takođe
aspekt at r
až enjaz na njais aa spekt apr enoše njat ogz na nja
,j ers u govori o medinskom periodu;š ta je u njemu objavljeno od
to radili Allahovi poslani ci.Da kl e,s ušti
ns kaz ada ćaAl lahovi h š eri'atskih propisa vezanih za uređenje drž ave itd. Sve to na nač in
pos l
anikaj ebi lapr enoš enje,dos t avl
janjeiobj a
š njavanj eljudima koji ljudski razum nije u stanju dokuč iti.
Al l
ahovedž ell
e š
a ’nuhuObj a ve . 2. Sahih Sunnet: On kao i sahih hadisi koji se nalaze u knjigama
hadisa koje je ummet od prve generacije pa do danas prihvatio kao
ispravne. Ove knjige su slož ene u mnogim svojim poglavljima
saglasne oko pojedinih događaja iz sire.
3. Arapska poezija iz vremena Poslanika :
Kaž eUz vi šeni: ' '
Opominj
i,opomenać ekor
ist
it
ivj
erni
cima.
'' U vrijeme Poslanika , a i prije, poezija je bila osnovni medij, te
(Ed-Dariat, 55. ajet) se pjesma smatrala historijskim dokumentom. Pjesnici su
Uče nj
acis uknj ig eug la
vnom počinj
aliha
dis
om:"Dois
tasedjel
a r ecitova listihovenaul i cama ,okupl j
a liš t
imai td.I zt ogr azlogas u
vrednuj
upr e mani jjet
u…" Mut tef
ekunale
jhi
pjesnici poput Hasana ibn Sabita  , Abdullaha ibn Revvahe i
dr ug ihopj evavalidoga đa j
ekoj isus ez biva l
iz avr i
jemePos lani ka

Sira Allahovog poslanika 1 dio
4.Knj i
ges ire:Tos uknj i
gekoj es una pisa l
iuč enjaciihi storiča r
i
odonog aš tos uos tavilia shabiit abi '
inina kons mr tiPos lanika
Poruke i Pouke
oddog ađajas i
re.
Definicija:
Sira Allahovog poslanika  3 Sira Allahovog poslanika  4
Prvi koj ij ena pisaone štoizobl as
tisirejeUr vei bnZube r
j
(preselio 92. h.g.), zatim Eban ibn Usman ibn Affan  (preselio Ciljevi izuč
avanja sire
105. h.g.), Vehb ibn Munebbih ( pr
eseli
o110.h. g .
),Šur ahbi libn
Sa dr .(presel
io123.h. g .
),I
bnŠiha bez-Zuhri (preselio 124. h.g.). 1. Shvać anje poslanič ke lič nosti Muhammeda kroz njegov ž ivot
i situacije koje je prož ivljavao, da bi se dokazalo da on nije bio
Nazivi pojedinih djela iz sire veliki mislilac koji se svojom oš troumnoš ću isticao od ostalih ljudi
iz svog naroda, nego da bi se dokazalo da je on bio potpomognut
1.Si ret
ui bnHi ša m.Sma tras es kraće nom verzijom onogaš toje vahjom i teufikom.
na pi s
aoI bnI s ha k.I bnHi šamovas iras esma t
rana jbolj
im djel
om 2. Da č ovjek u siri nađe uzor za kompletan svoj ž ivot i da siru
izs ire.Ibn Hi ša mj ež i
vio do 218.h. g.
,apoj e di
niuč enja
ci uč ini ustavom po kojem ć e se vladati u svom ž ivotu, jer je Allah 
smatraju do 217. h.g. uč inio Poslanika  uzorom ne samo Arapima, nego svim
2. Et-Tabekatu-l-Kubra ( Velike generacije ); pisac se zove svjetovima. Kaž e Allah : ''Vi u Allahovom Poslaniku imate divan
Muha mme di bnSe '
adkoj ijer ođe nuBa sri167h. g.Pisaojeo uzor za onog koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom
Poslaniku , generacijama ashaba i tabi'ina. svijetu, i koji č
esto Allaha spominje.'' (El-Ahzab, 21.ajet)
3. Tarihu et-Ta be ri( HistorijaodTa berija
);knjigai mavi šeod30
tomova .Na pisa oj eEbuDž a'
feri bnDž eri
re t-Ta be r
i.Rođe nje
224. h.g., a preselio 310 H.g. Bio je imam, fakih, muhaddis i
his tori
čar. Ovo nj egovo dj e l
o s ma t
ra s e hi stori
js
kom
enciklopedijom.
4. Savremene knjige sire:
a) ''Muhtesar siretir-Resul'' od Muhammeda ibn Abdulvehhaba.
3.Dač ovj ekui zuč ava nj us ireiz nađeonoš toć emupomoć ipri
b) ''Nuru-l-jekin'' ( Jasno svijetlo ) od Muhammeda ibn Hadribega.
c) ''Haze-l-habi b''( Ova jmi l
je nik)odEbuBe krae lDž ezai
ri
ja. shva ćanjuAl l
ahove vj ere,nj e ni
hc i
ljevaionog aš t
os ež el
i
d) ''Fikhus-sire'' od Muhammeda Gazalija i Sei'da Ramadana el njomepos ti
ći.Za toš t
omnog ia je
tiima jut uma č enjekrozs i
ru
Butija. Poslanika inj egovs tavs pr amodr eđenihdoga đaja .
e) ''Er-Rahiku-l-ma htum' '( Za pe ča ćenidž enne t
s kina pit
ak)od 4.Da da i'
je iodga j
a telj
iu s irii majuž i
vip rimjerka ko će
Safijurrahmana el Mubarekfurija. poduč ava tiiodg ajati ljude. Poslanik j ebi ona j
boljiučit
elji
najbolji odgajatelj i koristio je najadekvatnije metode.
Va
žnos
tsi
reus
hva
tanj
uIs
lama 5.Da č ovje k kr oz i z uča vanjes ires kupiš t
o vi š
ei s
pr a
vnih
poda t
a kaož ivot uPos la nikait i
mes te kneve ćini voislamske
Nij
ec i
ljsi
rebi
lj
eženjehi stori
jski
hdog ađajas
aa spekt
agledanj
a kulture, bilo da se radi o akidi, propisima ili ahlaku.
na t
o kao na ž
ivotopisne kog od ve li
kana hi
stor
ije
,neg oje
pr
venst
venocil
js i
res hva ćanjepraktičnogprovođenjaIs
lamau 6. I
zuča
vanj
em si
re musl
imang r
adi s
li
ku kompl
etnos
tii
ži
votuPosl
a ka
ni uni
ver
zal
nost
imus
li
manskogži
vot
a,tedaonzal
aziusvepore
Sira Allahovog poslanika  5 Sira Allahovog poslanika  6
čovje kovog ž ivot
a.Al la hov Pos lanikj e bio da i'
j
a,č ovje k ''
Gos podar una š,poš aljiim pos l
ani ka,j ednogodnj ih,k ojić eim
musliman koji poziva mudro i lijepim savjetom i na tom putu ajete Tvoje kazivati
zalažes avt rud,abi oj eivl ada rdrž avekoj ič inimudr epoliti
čke iKnj iziihimudr ostiuč i
tiioč i
stitiih,j erTis i,ui st
inu,s il
ani
potez ekoj iodi š
umudr oš ćuida l
ekovi dnoš ć
u, bi ojeipr i
mj er mudar!''
suprugakoj isenana jlj
e pšina činophodipr emas vojojporodicii 4. Arapsko poluostrvo je bilo udaljeno i izolirano od Perzijske,
rodbini,ipoš t
ujepr avaioba vezes upružnika .Bio je primjer Ri ms ke,Gr čkeiI ndi j
skec ivili
za cij
e ,koj esu bi le poznate po
blagog oca koji voli svoju djecu, bio je primjer pravednog sudije vjerskom i moralnom fesadu, te socijalnom nasilju, filozofiji i
koji sudi po Allahovoj  na redbi,tepr i
mj ervoj skovođekoj is e raspravljanju, raznim iskrivljenjima, idejom kolonizacije itd.
borii st
inskim dž i
hadom,or ganizujevoj sku,os obađapodr učjaitd. 5. Arapi su imali neke moralne osobine koje drugi nisu imali, kao
Allah je u njemu dao najbolji uzor za sve. ispunjavanje preuzetih obaveza, plemenitost, moralna č ist
oća
,
poma ga njepot l
ač enih,ž rt
vova njera dič as
tiisli
čno.
7.Das er azjasnig reškaoni hkojitvrdedaj ePos lanikbi oobi čni 6. Allahova mudrost je bila da Mekka postane centar islamske
velikan i da je napredak Islama bio proizvod ekonomske ljevice u da '
wei zkojeonakr e ćeiukoj us evr a
ć a.
sukobu sa desnicom koja je pretjerivala, ili da je Poslanik s.a v.s. 7.Ge og r
afskipol ož ajAr apskogpol uotokaj et aka vdas eono
želiodapr ene seidejnovođs t
voodne arapaAr api ma. nalazi u sredini civilizacij
akoj eg aokr užuju,t
ojege ografskiaiu
svakom drugom pogledu centar svijeta.
8. Allahova mudrost je i da arapski jezik bude jezik da'we. I da
Mudr
ostoda
bir
aAr
aps
kogpol
uos
trvaz
aši
renj
eda
'we araps kij e
z i
kbudes redstvouz apisivanj uKur '
ana,z bogt ogaš t
ose
arapski jezik odlikuje nad ostalim jezicima.
1. Allah  najbolje zna, jer On je najmudriji, gdje ć e staviti,
odabrati Svoga Poslanika i objaviti poslanicu. Por
ij
ekl
o,r
ođe
njeipe
rioddoj
enj
aPos
la ka
ni
2. Allah je posljenjeg Poslanika poslao u Mekku kako bi joj
aj i svetost, te da bi ljudi bili u vjeri Ibrahima .
vratio vjerski znač Porijeklo Poslanika :
i Muhammeda  On je Muhammed ibn Abdullah Ibn Abdil –Mutallib (ime mu je
3. Poslanstvo Muhammeda je odgovor na dovu koju je Ibrahim Še j
be )IbnHa šim( imemuj eAmr )IbnAbduMe naf( ElMug ire)
.uputio svome Gospodaru prilikom gradnje Ka'be, koju Allah  Ibn Kusajj (Zejd) ibn Kilab ibn Murre ibn Ka'b ibn Lu'ej ibn Galib
spominje u 129. ajetu sure El-Bakare: ibnFe hr(na dima kmuj eKur ej
šiponj emuj epl emedobi loime )
ibn Malik ibn Nedar (Kajs) ibn Kinane ibn Huzejme ibn Mudrike
(Amir) ibn Ilijas ibn Mudar ibn Nezar ibn Me'ad ibn Adnan. Na
ovomes es lažus vihi stor
iča r
i.
Od Adnana do Ibrahima ., pa od Ibrahima . do Adema .
postojiraz i
laženjekodul e
me .
Rođe nj euug lednojpor odici,plemenuKur ejš.Bi lj
ežiMus li
m da
je Poslanik rekao: ''Allah  je odabrao Kinanu od Ismailovih
Sira Allahovog poslanika  7 Sira Allahovog poslanika  8
sinova ,oda braoKur ejšodKi na ne,oda br aoHa šimaodKur ejša, prič a tionj ihovom por ijeklu,t edabil j
udil akš epr ihva tilinje govu
odabr a ome neodHa ši
movi hs inova.'
' da'wu.
Rođe nj eupone djelj
ak8,10i li12.rebiu -l-evvela u godini slona u 2. Allah je Svome Poslaniku odabrao najbolje mjesto da bude
kojoj je Allah  uni št
ioEbr a hukr šćani nakoj ijeht iodauni š t
i pol az iš teda '
we ,at ojeMe kka .
Ka'bu. 3. Allah je htio da u Poslanikovim precima ne bude vladara,
Rođe nj ekaoj eti
m be zoc a,ma j
kagaj epos l
aladadoj ikod takodani konebimoga or ećidaons amož el
i vratiti prijestolje.
Halime iz plemena Benu Sa'd. Kad ga je Halima uzela vidjela je 4. Allah je Svom Poslaniku  odabrao najbolje ime –
be reke tuž ivotu,ri
zku(ops krbi) ,usjevimais toci
. Muha mme d,š t
oj eizve denicai zr i
ječihamd (zahvala), s obzirom
Na pr e dovaoj ebržeodos t
aledj ece.Ka dj ena punio4i li5g odina dać eMuha mme dbi tina j
za hvalnijiina j
pobož nijič ovj ek.
vr at
i os emajcinakondog ađa j
as aotva ranj em pr sa
. 5. Njegovo  r ođe njedog odi l
os eu g odinika daj eAl lah
Bi l
je ž iMus lim odEne saibnMa lkada je Poslaniku doš
i a o upr opa s ti
o Ebr ahu,š t
oj e bi la na zna ka pr opa stidomi nac i
je
me le kDž i
bri
luvr ijemedoks eoni g r
a os adj ec
om.Uz eog aj e, iskri vl jenogkr šćanskoguč enjaina zna kadać eMuha mme dova
spustio na tlo, rasjekao mu grudi sve do srca, izvadio srce vani i iz pos la ni capr ekinutinas il
jegr i
je š
nihine pravedni hvl ada ra.
srcai z vadi
ougr ušak,par eka o:« U ovomej eš ejt
anmog aodat i 6. Allah  je htio da Resul bude jetim, da njegov otac ne bi
naudi.» Zatim mu je isprao srce zem-zem vodom koja je bila u utjecao na nj egaidabiodr astaouč is t
om t evhidu.
z l
atnojpos udi,za t
img az ašioiponovo g avr ationanj egovo 7.U t omeš t
oj eda tnadoj e njeupl emeBe nuSa 'dpoukaj eda
mj es t o. Dj ečacis ut rčeći doš li nje g ovoj poma jci
, vi č
uć i
: trebavodi tiračunadas edi j
eteodg ojinana j
bol j
ina čin,t jel
e snoi
« Muha mme dj eubijen!»Ka dgaug ledaš ei ma ojedr uga čijuboj u umno,t edabudeda lekoodne gati
vni hut j
e caja,štomupoma žeda
lica.'' se izgradi na najbol jina či
n.
8.Upove ćanju(ve zanoz ar izk)koj e gjepr imj eti
laHa lima ,doka z
Izstrahaz anjegaHa l
imagavraćamajci
.Ka dj
e napunio 6 godina je Poslanikovog bereketa. Ko prihvati njega i njegov sunnet,
ma jkamuj eotišl
adapos j
etiočevme zar
,teumr ij
euput u,a
ima ć es retanž i
vot.Unj egovim r uka maka me nj eve lič aoAl laha
Poslanik ostadesi
ročeibezocaibezma j
ke,pajebriguonj emu
,pot e kl
avodai zme đupr sta,nje govom dovom Allah  je
preuzeo djed mu Abdul-Mut
tal
ib.Uosmojgodininjegovogž ivota
pove ć a vaokol i
činuhr ane.
preselimuidj e
d,teonos ta
denai zdr
žavanj
ukoda mi džeEbu
9.U dog a đajuot varanjapr s adoka zj edaAl lah č uvaSvoga
Taliba.
Poslanika idag ajez aš
titi
oodš ejt
anaioč istio,sva naii znut ra
,
da bi bio podoban za emanet i poslanicu.
Koristi i Pouke 10.O doga đa j
ur astavljanjas r
caj edoka zdaj eme lekDž ibri
l
volio Poslanika odma lena.Ka žeAl lah:
1. Allah je Svome Poslaniku odabra
onaj
bol
jukuću,por
odic
u '
'Aak os epr oti
vnj egaudr už i
te,pa–Al lahj ez aš titniknj egov ,i
ipor ij
eklo.To j ez atoš to posl
anic
iivj e
rovj
esnic
ibivaj
u Dž ibr il,ič estit
iv j
ernici;naj pos l
ije,is vime lekić emunapomoć i
na j
ug l
ednijius vom na rodu,idani konemožepos umnj
atii
li biti!'' (Et-Tahrim, 4.ajet)

Sira Allahovog poslanika  9 Sira Allahovog poslanika  10


1. Pojava znakova poslanstva na Resulu odranogdj
eti
njs
tva,što
spada u njegove karakteristike.
2.Priznanjenj e govogpos l
a nstvaoduč enj
akaBe nuIs
rai
la.Ka že
Allah : ''Zar ovima nije dok aztošt
oz anje
gaz naj
uučeniljudi
sinova Israilovih?'' Eš
-Šu'a ra,197.a
jet.

I
zži
vot
apr
ij
epos
lans
tva

Kad je Poslanik na puni o12g odinaot i


ša ojes aa midž om Ebu
Onis ui šče kivalidai m dođeidas anj im os tva repobjedu.
Ta l
ibom uŠa mr aditrg ovine.UBa srij esve št
enikBe hiravi diona
3.Na g ovje štajPos lanikovogdolaska i opis njegovih osobina od
Poslaniku znakove poslanstva.
strane drugih poslanika posebno Musaa , Isaa .ina ređenjeda
Poslanik s a15g odi nauč estvova oj eur atuFidž ar
,z ajednos a
ga slijede kada se pojavi.
svojima mi džamabr anioj esvojna rod.
4.Uuč estvova nj usas voj i
m na rodom ur atuFi džarjedoka zdaj e
Ist
eg odinepr isust
vova oj epot pisivanj upr i
mi rj
aFudul .Na konšto
oba ve znobr a
ni tisvojna rod.Ka žePos lanik:' 'Koumr ebr a
ne ći
ga je Allah  poč astiopos l
ans t
vom r e kaoj e:'
'Damepoz ovuna
svoj upor odi cuonj eš ehid,koumr ebr ane ćis vojuč a
stonj eš ehid,
neštos l
ičnoiuI sl
amu,oda zva obi hs e.''
ko umre braneć is vojuz eml juonj eš ehid. '
'I zovog anasPos l
a ni
k
U svojoj ranoj mladosti Poslanik je bio pastir u plemenu Benu
Sa'd i u Mekki. pouč avadanepr ihva t
a mona si
ljepr emana ma ,našojpor odi c
i,
narodu itd.
U mladosti nije prisustvovao nikakvoj zabavi ni svadbenom
5.U uč estvova nj uupr imi r
juFudulj edoka zdas emus l
ima nka d
veselju.
budepoz va nudobr očins t
vot rebaoda zva ti.Toj et a
kođe rdoka z
Ka dj ena punio25 g odinaot i
š aoj eu Ša mr a ditrgovi neka o
da j eI s
la m doš aodaš ti
tipr avapot l
ač enihidaus t
anepr otiv
Ha ti
dž int rgovac,upra tnjinj
e nogs l
ugeMe jsere.
nasilnika i neprijatelja, te je dokaz da je Islam pretekao sve druge
Ka das evr at
ioizŠa maHa tidžamuj eponudi labr akj erj ebio
sisteme kad su u pitanju ljudska prava.
pošte nt r
g ovac.Toje Poslanik pr ihva t
io,pos l
aos vojea mi džei
6.Uč uva njus ta dasumnog epouke ,odkoj ihs u:
oženi oj e.Al lah gaj eops kr bioodnj eimuš kom iž e ns
kom a)Svipos la nicis ubi l
ipa sti
rištoje dokaz njihove poniznosti.
djecom.
b)Čuva njes t
adauč ičovj ekas aburuios j
e ćajnos t
i.
Kur ejšijes user az
išl
epopi t
anj upos ta vlj
anj aHad žer
u-l-esveda na
c)Čuva njes t
adač ovjekuč ist
irazum ipr už apr il
ikudar azmi š
ljao
Ka '
buig otovoz ar
ati
še ,pas uuz eliPos lanikaza sudiju. Poslanik
Allahovim s t
vor enjima ,tegauda lj
ujeodž ivotnihbriga.
im je presudio i Allahovom mudr oš ćus pri
ječi
or at. d)Čuva juć is t
a doč ovje ks euč ibudnos t
iis talnojpažnji,čuva nju
ema netaodpr opa da njaig ubl j
enja,kaoiz aštit
ionog aštoč uvaod
Pouke i Poruke svake opasnosti koja mu prijeti.

Sira Allahovog poslanika  11 Sira Allahovog poslanika  12


e)Čovje
kčuvanje
ms t
adasenavi
kavanapomaga
njes
labi
h(je
r d)I slamj edoš aodar ij
ešipr oblemec i
je l
ogas
vij
etaibe
zobz
ira
pomažebol
esni
m ovc
ama),uč
iseli
ječ
enj
ubole
sni
hispaša
vanj
u koji bi bili povodi okolnosti tih problema.
ugr
oženi
h.
Poč e
takobj ave ,isti
nitasnovi
đenj
a,s
il
aza
kme
lekaDž
ibr
il
asa
7.U t om štoj ePos l
anikuml adost
ibioda l
ekoodg r
iješe
njai objavom i period objave
zabave dokaz je da ga je Allah  čuvao,datonebibi l
opovod
odbi j
anjanjeg ovepos lanice
.Da '
ijeionikoj itežepopra vl
janj
u Pouke i Poruke
stanja na bolje ne mogu utjecati na okolinu ako se sami ne
odmaknuods vihvidovag r
ij
e šenj
aiz abr
anje
nihzabava. 1. Allah  je Svome Poslaniku pripremio sve uvjete da bude
Poslanik. U s vakom pe riodu svoga ž i
vota s e okor ist
io
8.U t om š tojeRe suldobi oHa tidžini me t
a kdas anjimtr
guje upoz navanjimar aznihvrstaljudi
,bioj ejet
im,pa s t
ir
,ml adi ćkoji
dokaz je: seni jeoda vaopor oci
ma ,poš t
enitrgovac,snažnir atnik,uz or
ni
a) Povjerenja prema Poslaniku  muž ,č ovjekkojirješavateškeproble
me ,čovjek u kojeg svi imaju
b)Daj edoz volj
e nodaž e nai znajmir adni ka. povje r
e nj
a,iskr
e n,bog a
tna konž e
nidbes aHa t
idžom,č ovje kkoji
c) Da je trgovina najbolji, najbereketniji vid zarade. jeizbjeg a
vaoki poveil a
žnabož anst
vait r
ažioisti
n u.
d)Tr gova cmus lima njeda '
i
jas voji
m pona šanjem ia hl
akom,kroz
todaonneva rainel aže . 2.Če tr desetgodina s
ug odine upot punjavanja idoz r
ijeva nja
čovjekovog r az
uma ,razmi š
lj
anja,s hva ćanjais l
ično.Allah 
9.U žel
jiHati
džedaseudaz aPos lanikaj edokazdaže
naima pojašnj avauKur 'a
nu,zadobaodč e t
rde s
etgodina,u15.a j
etus ure
pra
vodaoda ber
emuškar
caidai mapr a vodamut odadozna
nja
, El-Ahkaf: ' '
Čovjek
as mozaduž i
lidar oditelji
mas v
ojimč inidobr o;
akojeonvje
rnikuokvi
rušeri'atskih propisa. majkanj egovasmuk om ganos iiumuk amagar ađa,nos igai
dojitride setmjes
eci.Akaddos pij
eumuž evnodobaikad dostigne
10.Vr
ij
ednos
tiHa
tidž
eje
rseuda
laz
ana
jbol
jegč
ovj
eka
. četr
de s etgodina,onr ekne:«Gos podar umoj ,dozvol imidaTi
budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima
11.U i zna l
askur ješenjapr oblemaHa dž er
u-l-esveda od strane mojim,ipomoz imidač inim dobradj el
ak oji
mać e šz adov ol jan
Poslanika dokaz je: biti
,iuč i
nidobri
mpot omk emoje;j as e,zaist
a,kajem iodan sam
a)Ve ličanjeKa '
beods tra
nedž a hil
ait odaj eonac entarvjera. Tebi».''
b)Fe s a
ddž a
hi l
ijjets
ki hsistema; za mali problem skoro su zaratili
(čakj ePos l
ani khtio da promijeni konstrukcije Ka'be). 3. U tome da je Poslanik vol ios a moć udoka zj e:dada '
ij
ei
c)U ovomej edoka zdać ePos l
anikbi t
ivođa ,dać enj egov reformatori imaju potrebu da se izoluju od ljudi, tj. da se osame sa
Še r
i'atbit
iz akonkoj ić eses pr
ovodi tiidać eonč uvat
is i
gurnos ti svojim Gos poda rom,davr šes amoobr a čunka kobiodga j
alisvoja
ispravnost Bejtu-l-harama. srcaiduš e.

Sira Allahovog poslanika  13 Sira Allahovog poslanika  14


4.U t omeš tojePos la
ni kiz bj
ega
vaoonošt
olj
udioboža
vajui 11.U t omeš t
oj eHa tidž aona kopos t
upi
laionakomus eobrat
il
a
štos eos amlji
vaoupe ćiniHi radokazj
e:daj
eimaovel
ikužel
jui dokaz je:
brigu za spoznavanjem istine. a)St avi skr
ene ,pravež e nevj ernicespra
m nje
nogmuž auteški
m


situacijamainj enapot porar ij
eč imaidjel
om.
5.Ui st i
nitims noviđe nj
imadoka zj e;das ui
st
ini
tas
novi
đenj
adi
o b) Allah  nez aboravljaSvogr obaut e
ški
ms it
uac
ijama,ako
objave, za vjernika su one radosne vijesti. Njega rob ne zaboravlja u rahatluku.

6. U tomedaj eDž ibrl. rekao Poslaniku : '


i '
Uč i'
'… dokazje
: 12.Hi dž raidž ihads une izost avniuda 'wisvihPos
la ka 
ni
a) Istinitosti poslanstva Muhammeda ,j erj edoš aosaposl
anicom Prvi period objave tri godine tajnog pozivanja
koju prije nije poznavao.
b)Doka zdauč enjeipi sanjei ma ju ve l
iko mj est
ouI sl
amu, Pouke i poruke
obzirom da su to dva sredstva za spoznaju. 1. Da'wa u svojim prvim fazama iziskuje tajnost i neotkrivanje
c) Doka zdaj eKur '
andoš aos ana ukamadunj alukaiAhi r
etaida pred neprijateljima.
je predvodnik svim svjetovima po pitanju nauke spoznaje. 2. Transparentnost i javnost da'we u prvim fazama je izlaž e
napadima i moguć nosti neuspjeha.
7.Ut omeš t
ojeDži
brlstisnuo Poslanika iš
i tog asePos l
anik 3. Allahov Poslanik se u potpunosti zalaž e za da'wu od prvog
pobojao dokaz je; da je ova vjera ozbiljna i da se mora uzeti dana.
sna
žno ,t edas enesmijei zi
gravatis anjom ka oš tos ei
zigravao 4. Strah od Allaha prilikom č injenja da'we i nepostojanje straha
Benu Israil. ni od kog drugog.
5. Spoljaš nja i unutarnja č istoća muslimana č ini ga sposobnim za
8.Dabis enauč
ilonešt
o,bi l
okoj at
onaukabila
,pr
venstvenos e da'wu.
tom naukom moraželj
etiAllahovoz a
dovolj
st
voitr
ažitipomoć 6.Kor i
stipoj e dinačneda 'we .
odNj e
ga .Ci
ljodi zuč
a vanj
ar a
zni
hna ukatr
ebabi
ti spoznaja 7.Vr ijednos tHa tidžeo bz irom daj eonapr vakoj aj epr imila
Allahove moćiustvar
a nj
us tvor
enj
a. Islam.
8.Da '
was eus mj e
ra vasvims loj
e vimadr uštvabe zr azl
ike.
9. Kur'an koji je objavljen Poslaniku , s'prvim danom 9. Vrijednost Ebu Bekra i prvih muslimana.
obja
vlj
ivanjabi
oj emu'
dž i
za ,kakouna ucita
koiug aj
bu. 10.Noš e njeda '
weods amogpoč etkat akoš toč ovj ekpr i
miI slami
odma hpoč nepoz iva t
i.
10.U t omeš t
osePos la
nik  na
kon pr
veobjavevrat
io kući 11. Vrijednost i mjesto namaza u Islamu obzirom da je jedna od
preplaš
enir e
kao pokr
ij
teme ,pokri
jt
eme ,dokazje
:težinei prvih naredbi, i bilo je objavljeno da se klanja po dva rekata, a ne
žesti
nevahjakaoiteži
neemanetaistr
ahaododgovor
nost
ipr e
d odma hka oš t
oj et oda nas.
Allahom 
Javna da'wa

Sira Allahovog poslanika  15 Sira Allahovog poslanika  16


1. Obaveza da'we poč inje od najbliž e rodbine pa tako redom, sa
siromaš nim prije bogatog, zatim poniznim prije oholog. Hi
džr
auAbe
sini
ju
2. Osnova u islamskoj da'wi da je ona javna osim u teš kim
situacijama. 1. Hidž ra je Sunnet Poslanika i ostać e tako do Sudnjeg dana.
3. Obavezno je da se odabire odgovarajuć i vid obrać anja i 2. Ako musliman bude spriječ en da š iri Islam u jednom mjestu,
odgovarajuć i termini koji će približiti srca naš ih bliž
njih. obaveza mu je da uč ini hidžru gdje je to u stanju, ista je situacija
4. Odaziv bliž njih na poziv da'ije mu daje entuzijazam za ako mu bude ugrož ena sigurnost.
pozivanje drugih i daje mu snagu i zaš titu. 3. Mudar vođa č uva pojednce svog dž emata u svim situacijama.
5. U tome š to se Poslanik popeo na brdo Saffa dokaz je da da'ija 4. Vrijednost prvih muš karaca i žena u Islamu.
treba da iskoristi sve minbere za medijsko propagiranje. 5.Za bludas ebojiistineibor isepr otivnj eč akuizg nanstvu.
6. Da'ija mora navoditi dokaze ljudima koji su im razumljivi da bi 6.Emi rstvonapu tova nj ujeoba veza,t re baoda bra
tiodg ova rajuće g
bili bliže Islamu. emira gdje se vidi vrijednost Usmana inj egovež ene Rukajje  
7. Kur'an je najbolja odbrana vjernicima i najbolji dokaz protiv 7.Vr ijednos tDž afe rai bn EbiTa l
i ba i njegova mudrost i
onih koji se okreć u. odg ovor inaš ubhekoj es umui snosiline vj ernici
.
8. Allahov Sunnet na Zemlji je da ako se pojavi istina i iznese
svoj ana č ela ,odma hna st
upaiz abludadas es uprotsta
vii sti
ni. Me
todene
vje
rni
kaubor
bipr
oti
vmus
li
mans
kihv
ođa
9. Metode neprijatelja u borbi protiv Islama su mnogobrojne,
izme đuos tal ih: Širenj
es umnjiite
škeopt užbevođa.
a )Ka opr vaf a zai smijavanje ,oma l
ova ž ava nj
eiut jeri
va njeul a
ž . Pokuša jodgovar
anjaljudiodidej
aukoj epozivaju.
b)Ši renjeii s krivljavanjeslikaoI s
la mu. Pokuša jpodmići
vanjaka kobiodust
aliodsvojihn a čel
a.
c) Ismijavanje Kur'ana i umanjivanje njegove vrijednosti. Planir
anjeii z
vršavanjea t
enta
tanebil is epr odr
malir
edovi
d)Kor ište njeme todekor upc ijeikompr omi sada bi sljedbenici naroda.
istineodus taliodne ki
hs voj ihna č e
l a.
e) Ako nijedna od ovih metoda ne uspije i sljedbenici istine ustraju Islam Hamze i Umera 
us vompoz iva nju,ondapos ežuz as ljede ći m me t
odama : Koristi i pouke
-Muč enjevj ernikaivj e r
nic a,pos ebnopot lač
e nih.
-Zatvaranje i izoliranje od ljudi. Allah odabire ljude da bi njima pomogao vjeru poput Hamze i
10.U t eš kims i
tua ci
jamaoba ve zaj evođs t
vadaodr ž avas t
alnu Umera 
ve zus apodr eđeni m be zobz i
ranauvj ete,dabiuba c
iladuh Ljubav Hamze prema Poslaniku ,nj egovaz ašt
it
aii z
a z
ov
strpljenja i ustrajnosti. vođamamuš r
ika.
11.Da 'wane ćeus pjet
ia koda '
ij
enepr et vores vojukuć uukuć u Isl
am ulaziukuć enj egovihne pri
jatel
jaios vaj
as r
capoj edinacau
Erkama. ti
m kuć a
ma .
UtjecajKur’a
nanaduš ene pr
ija
tel
jainj ihovačežnjadas poznaj
u
sušti
nuIslama.
Sira Allahovog poslanika  17 Sira Allahovog poslanika  18
Ustrajnost vjernika nasuprot ne prij
ate
ljs
kihna padane kadmož e Iskuš e
nj akoj as uz adesilaa sha
beuMe kkinebimogl
apodni
jet
i
biti povod za prihvatanje Islama. brda ,me đuti
m,onis ub iliust
raj
niis
trpl
ji
vi.Ovos
unajvaž
nij
i
Odziv Allaha  na dovu Poslanika  da Islam pomogne razlozi njihove strpljivosti:
Umerovim primanjem Islama.
Umerov i zaz ovvođane vje r
nikakr ozobavješ
tavanjedaj epr i
mi o 1) Iman u Allaha 
Islam.
Umerov rad na javnom ispoljavanju Islama od prvog dana. 2) Uzoritost Poslanika 
Na jboljil judiu dž ahilijj
e tus u na j
boljiu Islamu,a ko na uče
(shvate) vjeru. 3)Os
jeć
ajodg
ovor
nos
tiie
mane
ta.
Opš taizolacij
a
Kafiri koriste raznorazne metode, jednu iza druge, u borbi protiv 4)I
šče
kiva
njena
gra
deodAl
laha
muslimana.
Bi lokoj as kupi na,džema tilidrž avaakož el
idas provedeI slamiu 5)Kur
'a
nskes
ure
,pr
ičeia
jet
i.
drž avnom iu vj er
skom s i
stemu ne prij
ate
ljir a
de na nj e nom
one mog uć avanj u. Da'wa van Mekke –Resul u Taifu
Sa bur a
nje na i s
kušenjima mus limanima pove ćava istr
a j
nos ti
snagu. Na konsmr t
iEbuTa li
baiHa t
idžePosla
nikj eizg ubioz ašti
tni
ke
Allahova moćdapomog nemus limanekrozjedenjeones tranice uMe kki,apoz i
vaojeuMe kkidugpe ri
od,me đut i
m,vr l
oma li
ugovora od strane jednog (crva) od najslabijih Allahovih  brojmus eodazvao.Iza
šaojedat r
ažimje s
tag djeć eš iri
tida '
wu
stvorenja. vanMe kke,pajeotiš
aouTa if,g
djejeostao deset dana. Nisu mu
Izolacije i ovaj vid borbe protiv muslimana se u historiji stalno seoda z
va l
i,ni
tisugaostavi
li
,negosugana paližes t
oko:
ponavljaju.
Godina tuge 1) Neprekidni trud Allahova Poslanika uš
ire
njuda
'we
.

Neprekidnost iskuš enja i nedaća Allahova Poslanika i ashaba. 2)Kr


izeiž
alos
tig
ani
supokol
eba
leodš
ire
njada
'we
.
Vrijednost Hatidž e i njeno mjesto kod Poslanika 
Niko nije strpljiviji na iskušenjima od Poslanika  3)Tr
aže
njenovi
hmj
est
azada
'wuva
nMe
kke
.
Vrijednos tSe vdebi ntuZe m’akoj ujePos l
anikož eniona kon
Hatidže,aož enioj uj ei zs amilostizbognj enogs t
a nja
. 4)Ružanodnosst
anovni
kaTaif
apremaPosl
aniku
5)Ve l
ikaspos
obnostpodnoš
enj
aPos l
a kaineuč
ni e
njedove
prot
ivsvog
anaroda,š
tosukar
akte
ris
ti
kePosl
anika
Razlozi ustrajnosti ashaba u Mekki

Sira Allahovog poslanika  19 Sira Allahovog poslanika  20


6)Na kont egobemoradoć
iolakši
ca,pakadsulj
udiut
jer
aliul
až Povodom I
sraiMi
'r
adž
aka z
anoj
emnogo,međuti
m,na
jis
pra
vni
je
Poslanika u nj
egaj
epovj
eroval
askupinadž
inna
. mišl
jenj
ejedaset
odes
ilo27noć
imj
ese
c ar
edžeba.

7)Puš
tanj
ekr
vida
'wipove
ćava
jus
nag
uius
tra
jnos
t. 1)DogađajIs
raiMi'r
adž
adoša
oj ekaoučvr
šćenj
ePos
la ku
ni
nakont
eški
hiskuš
enj
aiol
akš
ava
njenj
egovi
hbolova
.
8) Dova i poniznost prema Allahu  u kriznim situacijama
vjer
nikupovećavajusnagu. 2)Isr
aiMi '
radžsuj edneodmu'dži
zaPosla
nikada bi mu se
poveć
aojekin (uvj
erenj
e)krozonošt
omuj eAllah pokazao od
Pr
edoč
ava
njeI
sl
amapl
eme
nimaipoj
edi
nci
ma svemi
rski
hz nakova,kaoštoihj
epokaza
oIbra mu. i Musau .
hi

Pouke 3) Vrijednost Allahova Poslanika  priznata od strane svih


poslanika.
1) Ne pa danje u oč ajPos lanika  zbog njegova naroda i
ustrajavanje u njegovoj da'wi. 4) Povezivanje svetog hrama u Mekki sa drugim svetim hramom u
Kudsu - El-Aksa.
2)Us
mje
rava
njeda
'weiug
ledni
ci
ma,aiobi
čni
mlj
udi
ma.
5)Va žnostivri
j ednostmesdžidul-aksa kod Muhammedova 
3) Prihvatanje Islama Suvejda ibn Samita koj ijebi ooš t
rouman, Umme taioba ve
z nostinj
egovogos lobađanj
a,tedajenjegovo
i Ijasa ibn Muaza , Ebu Zerra el Gifarija 
, Tufejla ibn Amra Ed- napuš
tanjeka
ona puštanj
eMe kkeiliMe di
ne.
Duvejsija 
6)Pr e sel
jenj
e pos
lani
cei zje
vre
ja me
đu Ar
ape iukla
nja
nje
4) Utjecaj Kur'ana i Poslanika na vodinat
o,dana
još
troumni
jii arg ume na
tajevr
ejaikr š
ćanau t
omedanisu oba
vez
nida ga
najpametniji ljudi prihvataju Islam. slijede.

5) Ali ibn ebi Talib t


raž
ilj
udekoj
iže
leI
sl
am. 7) Allahova  milost prema Ummetu Poslanika , te njihovo
veli
kona građi
vanj
ez ama l
adjel
a.
Poč
eta
kpr
ihva
tanj
aIs
lamas
tanovni
kaMe
dine
8)Vr i
jednos tna ma za oč itovana u t
ome da j
e na
ređe
no na
11. g.p.p. Allah je otvorio s rcaš estori
c emla
dić
aizJ e
sri
bada nebesima i to direktno od Allaha 
pri
meI sl
a m,vr atilis us eiš i
r il
iIslam us vomenar
odu.Slj
ede
će
godine su se vratili da daju bej'u Poslaniku . Prva i druga prisega na Akabi
Is
raiMi '
radž

Sira Allahovog poslanika  21 Sira Allahovog poslanika  22


11.g .
p.H.na konš toš estmedinskihmladić
aprimaIslam,odl azeu
Me dinuit amoč ineda 'wu,dabit a
mo12.g .
p.H.doš l
odva naest 3)Dać
ena
ređi
vat
idobr
oiodvr
aća
tiodz
la.
stanovnika Medine, da daju prisegu Poslaniku  Dali su mu
prisegu koju je Poslanik traži
opos li
jeodžena.Posl
a kje sa
ni 4) I da se pokrenu radi Allaha ne
boj
ećis
eni
čij
egpr
igovor
a.
njima poslano Mus'aba ibn Umejra i Mus'ab je uspio u da'wi,
njeg ovi
m povodom ug ledni
ciMe di
nes upri
miliIsl
am.Sl j
ede ć
e 5) Da ć
egapomoć
ika
dadođeuMe
dinu.
godi nes edamde setine koli
kos ta
novnikaMe di
nedoš lojedada
Poslaniku  prisegu na Akabi, ova prisega je nazvana druga
prisega na Akabi. Koristi i Pouke

Povodi uspjeha prisege na Akabi 1) Vrijednost prisege na Akabi, obzirom da je priprema islamske
državebi l
auMe dini
.
1) Druga prisega na Akabi desila se u teš
kim i neizvjesnim
uvjetima. 2)Kr
upnes
tva
ris
eodr
ađuj
uta
jno.

2) Oda
bir odg
ova
raj
uće
g vr
eme
na z
a pr
ise
gu,t
oje pe
riod 3)Pl
ani
ranj
ejeos
novaus
pje
šnogpos
la.
ha
dždža.
4) Vrijednost onih koji su dali prisegu i krupne stvari se povjeruju
3)Odabi
rodgova
raj
ućenoć
i,r
adi
los
eonoć
ius
rednoć
ite
šri
ka– velikim ljudima.
noć
iuočiba
jra
ma.
5) Vrijednost Mus'aba ibn Umejra kroz njegovu da'wu u Medini.
rodg
4) Odabi ova
raj
uće
gmj
est
a,t
j.Aka
be.
6) Uloga žene muslimanke u najtež
im uvjetima, te njeno uč
ešć
eu
5) Dogovor sa Poslanikom radi sigurnosti uspjeha prisege. formiranju islamske drž
ave.

6)Onikojis
uda val
iprise
gus uzanoći
lis
asvoj
im na
rodom,a
lis
u 7) Spremnost onih koji su dali prisegu da na polju š
irenja Islama
iz
ašl
inakonštojeprošl
atreć
inanoći. žrtvuju imetak i ž
ivote.
7)Izl
azakpoje
dinačno,aneus kupi
ni.
8) Ispunjenje Poslanika onoga š
to ž
ele oni, koji su dali prisegu.
Ta
čkepr
ise
ge
9) Ljubav ashaba prema dž
ihadu od prvog dana.
1)Pos
luš
nos
tipokor
nos
t;iua
kti
vnos
tiiul
ij
enos
ti
.
Poč
ecihi
džr
ePos
la ka
ni
2)Udj
elj
iva
njei
metkaul ahkim iut eškimuvj e
ti
ma.
Sira Allahovog poslanika  23 Sira Allahovog poslanika  24
Nakon druge prisege na Akabi Allahov Poslanik  na ređuje ij
6) Predvodnike kufra plaš ača
njeIs
lamaionipr
ates
veš t
oje
ashabi madač inehi džruuMe dinu,pas upoč eličinitihidžrutajno, vezano z aIslam imus li
manebilogdje
;te
žekas pr
ječ
avanj
u
pojedina čnoius kupi nama .Al lahovPos lanikni jebi ouč inio državeg dj
eć ebitimus li
ma ni
.
hidžru,z ašt
o ?Če kaoj eobj a vuodGos poda ra Ka ds umuš ri
ci
shvatili opasnost novonastale situacije donijeli su odlukudai zvrše 7)Sa st
ancipr edvodni
kakuf
rapr
oti
vIs
lamaimus
li
manat
raj
aće
atentat nad Allahovim Poslanikom Napravljen je van redni do Sudnjeg dana.
sastana k,nat om s astankus us esast
a levođekur ejši
ja ,predvodnici
kufra, sa njima je bio i Iblis. Skupili su se u 'darun-nedve' (to je Hi
džr
aAl
lahovaPos
la ka
ni
bilopoputpa rla menta,kuć aukoj ojs us eo kupl jaliz arješavanje
važni hpi tanja),na kondug ih,ž est
oki hr aspr avadog ova ral
is uda Pred ovim opasnim, donesenim odlukama Allahov Poslanik 
zatvore Poslanika , da ga ubiju ili da ga prognaju. Kako su ta tri donosiodl ukuohi dž r
i.
prij
e dlog apr i
hva ć
ena?Napr viprij
e dlogr eag iraojeI bli
s,rekavši Tajne sigurnosne mjere koje je Poslanik poduzeo:
da se njegovi sljedbenici mogu okupiti da ga oslobode. Dogovorili
sudagaubi j
uuzuč eš
ć esvihpl emena . 1) Allahov Poslanik  je do Ebu Bekrove  kuć
e pr
oša
o
Allah  je upoznao Svog Poslanika s as vimš tos edesilona zamaskiran.
skupu; to je bila dozvola Poslaniku dauč inihi džru.
Pouke i Poruke 2)Otišaoj eEbuBe
kruune
uobi
čaj
eni
m uvj
eti
ma(
skr
ive
nos
ti
maskiranje).
1)Oba ve znos thi dž rei z kuć e kuf r a u kuć
uIs
lama
,tj. ako
musliman nije u stanju da u jednom podneblju ispoljava Islam 3)Čuva nj eta
jniods
tra
nePos
la ka,t
ni enj
ihovonei
znoš
enj
e
treba da iseli u mjesto gdje to u stanju. pred ostale.

2) Mudrost Allaha  uoda


bir
uMe
dinez
ais
lams
kudr
žavupr
ij
e 4)Oda
birodg
ova
raj
uće
gvr
eme
naz
ahi
džr
u.
Mekke.
5)Tr až i
oj eodAl
ieda legne na njegovo mjesto, da bi zavarao
j
3) Vrijednost stanovnika Medine u Islamu. neprijatelja.

4)Pr
idr
žava
njea
s baPoslanikovih naredbi u svim situacijama.
ha 6)Požr
tvova
nostAli
je za Poslanika i Islam, dakle to je
i
st
ins
kipri
jat
elj
,koj
iteneos
ta vl
jauteškims i
tua cijama.
5) Allahov Poslanik  ni je uč inio hi džru pr idržavajućis e
Allahovih  naredbi u svakoj situaciji, ne strahovanju u kriznim 7) Allahova  pomoćPos
la ku ii
ni zvođe
njei
spr
ednj
ihovi
h
sit
uacij
amais igurnosti
;das uhi dž ruuč inil
ive ć i
naa shaba. očij
udokg aoninevi
de.

Sira Allahovog poslanika  25 Sira Allahovog poslanika  26


8)I
ziš
lis
uizEbuBe
krovekuć
enas
tra
žnj
iiz
laz
. 8) Poslaniku s euput ude s i
lamu'
dži
zas
aUmmuMa
'be
d;ka
dje
jalova –stara ovca dala mlijeko.
9) Usmjeravanje suprotnim putem prema Medini.
Allahova pomoćt
okom hi
džr
e
10)Skr
iva
njeupe
ćini
.
1)NemoćSur
akei
bnMalkada uhvati Poslanika i Ebu Bekra
i
11) Vrijednost Ebu Bekra s obzirom da je on bio sa Poslanikom r.
a,upr
kost
omešt
oihj
est
iga
o.
upe ć ini.
2)Ne moćne vjer kadauhvate Poslanika , uprkos njihovim
ni
velikim nastojanjima.
Poslanikove metode u prikupljanju informacija o neprijatelju
3)Pr
idol
askuuMe
dinui
zgr
adi
ojeme
sdž
idKuba
.
1)Kur ejšij
es uobj a vil
ej avnumobi
li
zaciju i dali su nagradu za
onoga ko uhvati Poslanika  Ulazak u Medinu –Sa stavme dins kogdr uštva
1) Iskreni vjernici –mu'minun, dijele se na dvije vrste:
2) Svi ljudi su se opremili kako bi dobili ovu veliku nagradu, tako
da su svi putovi bili pokriveni. a) Ensarije.

3) Poslanik jeos taoupe ćinit ridanapr ateć ikret


nj ene prijate
lja. b)Muha
dži
ri
.
4) Abdullah ibn Ebi Bekr j ebi oz aduž enodPos lani kada
sakuplja i donosi informacije o neprijatelju; sakupljao bi ih danu, a 2)Muš
ric
ikoj
i su ostali na svojoj nevjeri.
donos iobii hnoć u.
3) Munafici.
5) Esma kć er
kaEbuBe kraj es lalahr
anuipi ćepoAbdul lahu
ibn ebi Bekru  4)Ži
dovi
.
6) Unajmljivanje Abdullaha Fuhajre –Ebu Bekrovog roba, koji
jes vakenoć idolazios aovc amadope ć
ineda jućiim ml i
jekoi Va
žnipos
lovikoj
ejePos
la kobavio nakon ulaska u Medinu
ni
ujednobr išućitr
a gove.
1)Me
sdž
idi
mave
likuul
oguuž
ivot
umus
li
mana
:
7)Una j
mioj eAbdul lahaibnUr ejkitakoj ijebi omuš rik–ali je
ujedno i najbolje poznavao pustinju, i nije odavao tajne –kako bi a
)Me sdž
idjemje
stog
djes
emus
li
maniokup
lja
jupe
tput
a
ih otpremio do Medine. dne
vnoije
dnom se
dmič
no.

Sira Allahovog poslanika  27 Sira Allahovog poslanika  28


b)U me sdži
dumus li
ma niuč esvojuvj
eruip
ove
ćava
ju
svoje znanje u raznim oblastima i naukama. 3) Kovanje spletki sa jevrejima i munaficima unutar Medine protiv
muslimana.
c
)Va
žneodl
ukes
edonos
eume
sdž
idu.
4) Zabranjivanje obavljanja tavafa svim muslimanima kao i ulaska
d)U mes
džidus
eskupl
japomoćz
amus
li
maneionis
etu u Mekku za njih.
me
đus
obnopomažu.
5)Pl ašenj
emus l
ima
nas
tal
nim upa
dimananj
ihovut
eri
tor
ij
u–
e
)Doč
eki
vanj
ede
leg
aci
jas
eodvi
jaume
sdž
idu. okolica Medine.

f)Mes
džidjemjest
og dj
es edonosevaž
nepres
udez
a
mus
li
mane
,međut
im,umesdži
dusenei
zvrša
vaj
ukazne
. Dozvola za borbu
g)Umesdž
iduseuz
dižeza
sta
vadžiha
da.
U vr eme nuka das umuš ri
cinas vemog ućenačiner a
dil
iprotiv
2)Br
ati
mlj
enj
eiz
međumuha
dži
raie
nsa
rij
a: mus lima nske dr žave Allah  dozvoljava muslimanima borbu,
kažeAl l
a h u 39. ajetu sure El-Ha
dždž:''
Dop ušt
as eodbrana
3) Pisanje medinskog ustava (dustura). onimak ojedruginapadnuz at oš
toims enasi
lj
eč i
ni,aAllahje ,
doista, kadar da ih pomogne.''
4) Potpisivanje posebnog sporazuma sa jevrejima. To se desilo iz
višerazlog a:

a) Opasnost od jevreja i njihovo stalno spletkarenje.


Ka
daka ž
eAl l
ah uzine (dopuš
tase),z
načidapr
ij
enijebi
lo
b) Njihova historija je crna od ubijanja vjerovjesnika i onih doz
vol
jeno.Pr
opis
iva
njepravilaodži
hadujepr
ošl
oče
tir
ifa
ze:
koji su poznati po dobru.
1)Dž
iha
dni
jebi
odoz
vol
je
nuMe
kki
.
c
)Ži
dovs
koods
tupa
njeodŠe
ri'
at
ai Objave.
2)Kadasu musl
ima
nipreš
liiz Mekkeu Medinu ikadas u
St
avkur
ejš
ij
apr
emanovojdr
žavi na
pra
vil
idr
žavubi
vai
m doz
volj
enodasebor
e,a
lineiobavezno.

1) Otimanje imetka muslimana kojeg su oni ostavili. 3) Borba protiv onih koji ih napadnu postaje obavezna, a
zabranjena je protiv onih koji ih ne napadaju.
2)Mučenj
eiugnj
eta
vanjeoni
hmus
li
manakoj
ini
sumog
liuč
ini
ti
hi
džr
u,pasuos
tal
iuMe kki
.
Sira Allahovog poslanika  29 Sira Allahovog poslanika  30
4)Borbaprot
ivmuš rikapos taj
eoba vez
na,č
akiukol
ikonepoč
nu a) Izvidnica sejful-bahra podvođstvom Ha
mze
–poslana
saborbom.Na pome na :Doz volazabor buj
edošl
audr ug
ojfa
zi, je sa ciljem uzimanja ganime (ratnog plijena).
nakonštoj
ebila zabranjena u Mekki.
b) Izvidnica za presretanje neprijatelja –Haris ibni Abdil-
Spremanje Poslanika za borbu na Allahovom putu Muttalib r.a, desila se 1. H.g.

Poslanik j eodpr vogda nas vog apos lanst


vas hva t
iodas uhi džra c) Izvidnica Harar 1. H.g. koju je vodio Sa'd ibn ebi
idž ihadnaAl l
a hovom  putu jedini put ka uspostavi islamske Vekkas i koja je imala za cilj uzimanje ganime.
države.Onj ez naodaj et oj ediniputkaoč uvanju ove nove
države,t akodaj et okom č it
avogr a zdobljauMe kkir adiona d) Bitka Ebwa, koju je vodio Poslanik , a desila se u
odg ojuge nerac i
jekoj ać enas vojimp lećimai znijet
iteretdž ihada. seferu 2. H.g. –nj
enciljjebiouz imanjekure j
šijs
keka ravane .
Odga jaoi hj e na podnoš enjut e š
koć a ir az
vi j
aoj e nj i
hovu
izdržlj
ivos tka oinas trpljenjez bogs tal
nihs pletkine vjernika i e) Izvidnica Nahle, podvođstvom Abdul lahai bnDž a hša
upornost u ostvarivanju zadanog cilja. Oni su bili najbolja 2. H.g. Poslanik ih je poslao kako bi uhodili neprijatelja i kako
generacija, najstrpljiviji i najpostojaniji u Allahovoj vjeri. Kada bi sakupljali informacije o njemu. Poslanik je svaku od ovih
jeuš aouMe dinuPos lani kj epoč eos apr ovođe njem pripremaz a izvidnic apos l
aos ac il
jem.Za š
to?Ovi mc i
ljevimaPos l
a nikje
džihadnaAl l
a hovomput us asljedeć im me todama : trenirao muslimane da se naviknu na svaki vojni cilj.

Velika bitka na Bedru –Razlozi bitke


1) I
zgra
diojeme s
dži
dk oj
ijepol
aznat
ačkamudž
ahi
daimj
est
o
gdjesediž
ezas
tavadži
hada. 1) Poslanik je htio dapre
otmekurejš
ij
skukar
avanunanose
ćiim
st i
m pol it
ički
,voj niiekonomskiudara
ckurej
šij
ama,zat
oš t
osu
2)Pobr atioj emuha dž i
re ie nsari
je ka ko biuj edini l
ivl a
sti
te kurejšij
epr edst
a vljal
eg l
avuuvođenjurat
aprot
ivmusl
imana.
saffove prije nego krenu u borbu protiv vanjskog neprijatelja.
2) Uzimanje imetka od nevjernika protiv kojih ratujemo je vrsta
3)Oži
viojeduhdži
hadaus r
cima muslimana nakon ulaska u bor beš t
ona mj ePoslanik pojasnio kod Bedra.
Medi
nuipoče
ojevoj
nepr
ipr
emez avođe
nj edži
hada. 3) Izlazak muslimanske vojske kako bi preoteli karavane smatrao
sevr aćanje
m mus li
ma nskogi me tkakoj egs u kur ej
šijeot e
leu
4)Of
ormi
ojebor
benej
edi
nic
ekoj
esuvj
ežba
lebor
bu. Mekki, zato je Poslanik rekao ashabima: ''U ovoj karavani je
njihov imetak, pa napadnite je, ne bi li vam je Allah poklonio!''
5)Ra zaslaojemnogei
zvi
dni
cekoj
esupr
ethodi
leodl
učuj
ućojbi
ci Svia shabinis
ui zišl
iupohodz atoš toni sumi sli
lidać esebi t
ka
na Bedru poput: de sit
iiz a
toštoPos l
anikni jeuz eoodnj i
hz aklet
vudać es e

Sira Allahovog poslanika  31 Sira Allahovog poslanika  32


boriti s njime van granica Medine. Ovo je primjer Poslanikovog  nev idite,ij as eboj
im Al
laha,j
erAl
lahs
traš
nok
ažnj
ava.
«(El-
poštova njaug ovoraug ovorenogs a drugim ljudima. Enfal, 48. ajet)

Poslanikovo spremanje za otimanje karavane

1)Or
gani
zir
anj
evoj
skeidi
jel
jenj
eduž
nos
ti
.

2)Odr
eđi
vanj
evođavoj
skeida
vanj
eza
sta
vanj
ima
.

3) Ostavljanje Abdullaha ibn Ummi Mektuma napoč et


kuz a
emira Medine, a nakon toga poslao je Ebu Lubabu ibn Abdil-
Munzira 
5) Izmicanje karavane iz muslimanskih ruku.
4) Desno krilo vojske stavio je pod vodstvo Abdullaha ibn Zubejra
r.a, dok je lijevo krilo stavio pod vodstvo Mikdada ibn Amra  6)Odl
učnos
tbogat
ašaMe
kke da stupe u borbu iako je karavana
bi
lave
ćspaš
ena.

Uzroci od Allaha z
ade
šava
njebi
tkenaBe
dru
7) Postavljanje muslimanske vojske u stanje neupitne borbe: ''I
1) Muslimanska vojska krenula je prema izvorima Bedra. kadav amj eAl l
ahobe ćaodać ev aš abi tije dnaoddv i
jeskupine,-
av ist
ev i
š evoljel
idav am padneš ak aonak oj
anijenaoružana–
Allah jeht i
o da r i
ječima Sv ojimi stinu ut vrdiine v
jernikeu
2) Do Ebu Sufjana 
doš
les
uvi
jes
tiopl
anovi
maPos
la ka
ni
korij
enui strij
ebi,dai s
ti
nuut vr
diine istinuuni š
ti,
makartonebi lo
mnogoboš cimapov ol j
i.
''(El-Enfal, 7/8. ajet)
3) Ebu Sufjan jeposl
aokur
ejš
ij
amai
zas
lani
kat
raž
ećipomoći
slanj
ekurejšijs
kihjuna
ka.

4) Še jtanovo na govaranj
e kur e j
ši
ja na bor
bu i obe
ćava
nja
sigurnosti od plemena Benu Bekr:

'
'Ik adai mj eš ej
tan k
ao l
ij
epenj i
hov
epos t
upkepr edst
avioi
re
k ao:»Nikovasdanasnemož epobij
edi
ti
,ijasamv ašzašt
it
nik!
«
–ondaj eon,kadas usedvaprot
ivni
čkatabor
as ukobi
la,nat
rag
uzmak nuo,irekao:»Janemam niš
tasvama,jav idi
m onoš t
ov i

Sira Allahovog poslanika  33 Sira Allahovog poslanika  34


7) Savjetovanje ashaba Poslaniku da postavi komandno mjesto
iza borbenih saffova kako bi mogao voditi bitku, i kako bi bio
siguran, ukoliko se desi biloka kvoiznenađenj eubor bi( poraz
muslimana).

Bož
ans
kiuz
roc
izapobj
edumus
li
manaBe
dra

1) Iskr en nije
tz a borbu pr ot
iv muš ri
ka na kon i zmi canj a
karavane.
2) Pot punapokornostmuha džir
aie ns
arij
aPos laniku u
dobru i u zlu.
Poslanikova r
aspor
eđi
vanj
apr
ij
ebi
tke
3) Razlikovanje ashaba Poslanika od Benu Israila koji nisu
izvršavalina r e
đenj
asvogapos l
ani ka,nit
isubil
ip okor niAl lahu .
1) Poslanik se posavjetovao s
asvoj
ima s
habima,pi
taj
ućii
ho
njihovom mi šl
jenj
upr emabor bi–tojebi
onjegovobič
ajuveći
ni
4) Spuš ta nj
e pos panost
iiki še ka o pomoć ivjerni
cima i
bitaka.
odma ganjene vjerni ka,kaoštokažeAl lah:''KadjeOnuč ini
oda
se radi sigurnosti svoje u san zavedete isne bavam kišuspusti
o
2) Hrabrenje Ebu Bekra r.a, Omera r.a, Mikdada ibn Amra 
dabi hv asnj omeoč i
sti
oidab ihodv asšejtanov
ouz nemir
av anje
muslimana da stupe u borbu.
ods t
ranioidabis r cavašajakimuč i
ni oinjomek orakeučvrsti
o.'
'
(El-Enfal, 11. ajet).
3) Blistavi istup ensarija koji se ogleda u govoru Sa'da ibn Mua'za
r.a, a koji je vezan za pomaganje Poslaniku 

4) Prenošenjer ados ne vi j
est
iod s
tra
ne Pos
la ka  da ć
ni e
muslimani pobijediti u bici.

5)Te žnjaPos l
anika dapr i
kupis
vepoda
tkeopr
oti
vni
čkom
taboru, njihovom broju i spremi.

6) Muslimanska vojskajepr
vadoš
lanastra
teš
kivažnomj
est
ou
preds
tojećojgodini,uje
dnovl
ada
juć
iizvor
imavode.
Sira Allahovog poslanika  35 Sira Allahovog poslanika  36
5) Odazivanje Allaha na dove muslimana tokom njihovog pos tupkepr edstavi oir eka o:» Nikova sda nasnemož epobi j
edi ti
,i
noć nogna ma za,aposebno na dove Poslanika  jas a m va šz ašt
itnik!«–ondaj eon,ka das us edvapr otivni čka
6) Rješ avanje r a zilaženja i c i
jepa nja u mi šlj
enj
ima tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao:»J ane mam ni štas
kure j
ši
jskihvođaokobor bepr otivmus l
ima na ,nekiodnjihs u vama,j av idimonoš tov inev idit
e,ij as eboj im Al laha,j erAl lah
že l
jel
idas evr ateuMe kkube zbor be. straš nok ažnjava.«(El-Enfal, 48. ajet)
7) Me đus obnas a mi lostumus l
ima nskimr edovimaioprost 13) Allahova pomoćuna noš enj
ut eškogpor az ane vjer
ni ci
ma .
eventualnih nepravdi prijepoč e t
kabor beka oit raže
njePosl
anika 14) Allahova  pomoć a shabima u ubijanju faraona ovog
od mase, da od njega uzmu. Umme ta,a ubi las u ga dvoj i
ca dj ečaka Mu' azi bn Amri bn
8) Allahova  pomoć s a koj om s u mus li
ma nipobi
jedil
i Dž umuhi Mua'vvez ibn Afra 
nevjernike i ubacivanje straha u srce nevjernika. Kur'an opisuje bitku
9) Kons tantno traženj ePos lanika pomoć iz amusli
ma ne 1) De sil
os er azilaž enjei zme đumus li
ma nauve zipodj e l
e
pred samu bitku. ratnog plijena, ali su se oni povinovali naredbi Allahovog
Poslanika 
10) Allah je pomogao muslimane melekima koje je predvodio 2) Allah  na ređuj e vj erni
c ima bog oboj aznos t
,popr ava k
Dž i
bri l: ''Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: »Ja sam s me đus obni hodnos aipokor nos tPos l
anikuu njegovoj presudi.
vama,pauč vr st
it
eonek ojivjeruju!«U s rcane vjernikaJ ać u 3) Allah  na m poj ašnj avadaj eot ima njeka r
a vanei l
ibor ba
st
rahul i
ti,pai hvipoš
ij
amaudar ite,iudari
teihpopr st
ima.''(El- prot i
vmuš r
ika obe ćanjes aNj egoves t
ranedać edobi tijedno;i l
i
Enfal, 12. ajet) ka r
a va nui lidać epobi j
e ditimuš rike:''Da istinu utvrdi i neistinu
uniš ti,mak art onebi lomnogoboš cimapov ol j
i.
''(El-Enfal, 8.
ajet).

4) Allah poj aš nj
a vadaj ebor bapr otivne vj e
rnikas a moz atoda
se istina utvrdi i da se nevjernici u korijenu istrijebe: ''I kada vam
jeAl lahobe ćaodać ev aš abitijednaoddv ijeskupine ,–a vi ste
11) Allah  je pomogao vjernike ubacivanjem straha u grudi višev ol
jelidav ampadn eš akaonak ojani jenao ružana–Allah je
nji
hovi hpr oti
vni kait imei hsla bio,una točnji
hovom broj
u:''U htio da r iječi
ma Sv ojimi s
tinu ut vrdiine v
jerni
k eu k orij
enu
srcane vjernikaJ ać us t
rahul i ti,pai hv ipošij
amaudar it
e,i ist
r ij
e bi.Da i stinu u tvrdiine istinu uni št i
,mak art one bilo
udarite ih po prstima.'' (El-Enfal, 12. ajet) mnogoboš cimapov ol j
i.'
' (El-Enfal, 7/8. ajet)
12)Povl a čenjeI bli
sal .
a.inj eg ovevoj s kes aboji
št
ainj egovo
napuš t
a njemuš ri
č kevoj ske:''
Ika dai mj eš ejt
ankaoli
jepenj
ihove

Sira Allahovog poslanika  37 Sira Allahovog poslanika  38


5) Allah  poj
ašnj
avadajespušta
njemel
ekabil
ar ados
navij
est 9) Allah na m poja šnjavadane vj
ernicit
roš
es vojei me tke,ka ko
vjer
nic i
maopr edst
oje
ćojpobj
edikaois
mir
enjenj
ihovimsrc
ima. biodvr ać a l
is aAl l
ahovogput a ,al
idać eimi me cipr opastiida
ćenakr a jubi t
ipobi jeđeni.Ka ž eAllah: ''Oni koji ne vjeruju
6) Allah nam govori da je On uistinu ubijao nevjernike rukama trošei manj as voj
adab iodAl lahovaputaodv rać al
i.Onić eih,
vjerni ka ida j e bor ba pr otiv ne vjernika s amo i skuš enjez a sigurno,ut rošit
i,z at i
m ć e ,z bog t oga,žalit
iina k rajuć e
mus li ma ne.I stot a ko,g ađa nj
e ne će bi t
ius pješno,os im s a pobi j
eđenibi ti
.Aonik ojinebuduv j
eroval
i–uDž ehennemć ebi t
i
Al l
ahovom pomoć i,oov omeAl lahgovori: ''Vi njih niste ubijali potjerani.'' (El-Enfal, 36. ajet)
nego Allah; i ti nisi bacio, kad si bacio, nego je Allah bacio, da bi
vjerni kel ij
epom k uš njom i s
k ušao,- Al lah,z aista,sv ečuj eis ve
zna.'' (El-Enfal, 17. ajet).

10) Allah  na m obj aš


njavadas ebor bom odva jajudobr i
hod
nevaljalih i da se ona odvija kako bi se nevaljali skupili i bili
7) Allah  na
m kažedanevj
erni
cit
roš
esvojeimet
keuborbi bačeniuDž ehennem.
prot
ivAl la
hovevjer
e,a
lii
st
ota
kodaćeihuzal
udnopot
roš
it
iida
ćebitipobij
eđeni
.

8) Allah na m obj ašnjavadas eubor bipr oti


vne vjernikaodva ja
onoš toj epokva re noodl ijepoga:''Da bi Allah dobre od nevaljalih
odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u
gomi luz bioiuDž ehenne m bacio.Onić edoi st
abi tiizgubljeni.''
(El-Enfal, 37. ajet)

Sira Allahovog poslanika  39 Sira Allahovog poslanika  40


11) Allah  na m obj ašnjava da j e pre va
shodnici
ljbor
be
uklanjanje smutnje i uspostavljanje Allahove vjere.
1) Po imenu mjesta na kojem se bitka odigrala.
12) Allah  nam govori da je okupio vjernike i nevjernike u
međus obnojbor biuprkos ne postojanj
už e
ljekodnj
ihdas eto 2)Poi me nubuna rakojis ena l
azionat omemj est
u.Za t oš
toje
desi, kako bi se Njegova odredba ispunila. nje
g ovavodabi latolikoč ist
adas eunj egovom dnumog a ovidj
eti
pun mjesec, a pun mjesec u arapskom jeziku se zove Bedr.
13) Allah na m ka z ujekakoj ene vjerni
kemus l
imanimapr edočio
malobrojnim, a vjernike nevjernicima mnogobrojnim, kako bi se 3)Poi
menuč
ovj
ekakoj
isez
vaoBe
drBi
mag
lat
.
ispuniloonoš toj emoralo da se dogodi, tj. da se dogodi borba
izme đudvi jestra neidas eobi st
inipobj e
davj ernika. Mjesto bitke
Allah na m,t a kođe r,kažedavol is mjelostius tr
ajnostpr i
likom
susreta sa neprijateljem, kao i da je neprestano spominjanje Allaha Nal
a ziseoko150km j
ugoi
st
očnoodMe
dine(
30km odCr
venog
mora).
uz rokuč vrš
ć iva njaubici.
Uzrok bitke
Bitka na Bedru
Ime bitke
Mus li
ma nis
ui zašliradipr esije
canjaput akar
avaniiz
a r
oblj
avanj
a
is
te,jerseunj ojna l
a zil
ar obamuš ri
ka,kojom biseekonomskoi
Kažuuč
enj
acisi
reAll
ahovogPosl
a kada je ova bitka dobila
ni
vojno pomogli u borbi protiv muslimana.
ovoi
mezbogje
dneodtris
lje
deć
estva
ri:
Muš ric isuiz a
šlir
adidv ar az
loga:Dabiz aštit
il
ikaravanuidabi
osvetili smrt Amra ibn el-Hadramija koga su muslimani ubili u
pohodukoj egjepredvodi oAbdul lahibnDž ahšOvaj pohod je
poznat kao Pohod u Batnun-Na hle(jugois
točnoodMe kke),ovoj e
inačepr vipohodmus li
ma nauhi stor
ijiIs
lama .

Datum odigravanja bitke

Bitka na Bedru se odigrala u petak 17. dana Ramazana druge


godinepoHi džri( iovoj ei spravnomi šlj
e nj
e).Imauč enjakas ire
kojika žudas ebi tkao dig r
alaupone djelja
k.Ka žeI bnHa dže r
,
rahimehullah: ' 'Spoji z
me đu ov a dv a mi šlj
enjaj e da j eu
ponedjeljak bio izlazak Allahovog Poslanika iz Medine, a da se
Sira Allahovog poslanika  41 Sira Allahovog poslanika  42
bitka na Bedru odigrala u petak.'' Ka žei ma m Ma lik, 2) Dozvoljeno je koristiti uhode i izvidnicu da bi otkrili pokrete
rahimehullah, i El-Halife ibn el-Hajat da se bitka odigrala 1. neprijateljske vojske, te njihove namjere i planove u odnosu na
godi nepoHi dž r
i.Me đutim,onis ut oreklizbogt ogaš t
os uHidž ru muslimane. Dokaz za to jeha di
skog abi lježiMus lim daj e
poč eliračunatiod mj e seca Muha rrema koj ij e doš a
o na kon Poslanik v. poslao svoga uhodu da mu donese vijesti o Ebu
dolaska Poslanika u Medinu (nakon 12.-og Rebiu-l-ewela). Dok Sufjanovojka r
ava ni
.Ons ez vaoBi si
seh,me đutim,koduč enj
aka
ve ćinais
lams kihuč enjakar ačunaHi džruodmj esecaMuha r
re ma sir
eonj epoz natka oBi sti
si bnAmr ,al
iika oI bnBi šrel-Ensarij.
koj ijepr
ethodioHi dž r
iPos lanikana dva i po mjeseca.
3) Ljubav ashaba  prema Poslaniku , zatim poniznost i
Broj vojske skromnost Poslanika prema svojim ashabima 

Broj muslimanske vojske je bio 319 (u predaji kod Muslima, Ovu pouku uz ima mo i zs lučaj
aAl i
jeibn EbiTa l
ibai Ebu
rahimehullah). Dok je imam Buharija, rahimehullah, prenio cifru Lubabe –da je Allah sa njima dvojicom zadovoljan –koji su
muslimanske vojske brojem koji u arapskom jeziku podrazumijeva učestvovaliz ajednos aPos l
anikom u jahanju na jednoj jahalici.
od313do319,t akodane makont r
a di
ktornostiiz me đuovedvi j
e Tako se njih dvojica dogovore da svoju redu predaju Poslaniku i
predaj
e.Br ojmuš ričkevojske je bio oko 1000 ljudi i 100 konja. daonii du pj eškeumj esto Pos lanika,naš tai m Pos lanik
odgovori: ''
Ni st
ev asdv oj
ic aništaj ačiodme ne,nitis amj amanj e
potreban nagradi od vas dvojice.'' (Bilj
ežiima m Ahme du svome
Pouke bitke na Bedru: Musnedu)
4)Pot vrdahi tnostime đusobnogdog ovar
anjais avjetovanjame đu
1) Doz voljeno j eg a đatiiuni štavatisve vi t
alne t ačke kod mus li
ma nima( bitnos tp rincipaš ur e
).Ka daj edopr lavijestdo
neprijatelj
skevoj skedabis enat ajnačinonio sl
abilie konoms kii
Poslanika  das u muš ricikr enulipr e
maBe dru( El-Udvetu-l-
vojno.Ta kođer,doz vol j
enoi mj epre s
ijec
atiputovekoj i
mas eon i
Kusva), on se posavjetovao sa svojim ashabima r.a . (Buhari i
kreću,ka ko bii m na nij
elima teri
jalno tehni
čkeg ubit
ke.Ovu
Mus lim bilj
e žeovos avjetova nj
e)
pouku uzimamo iz izlaska Poslanika i ashaba iz Medine da bi
presjekli put karavani koju je predvodio Ebu Sufjan da bi je Ta kome đua s habimabi jedna grupa koja se poboja direktnog
zaplijeniliinat ajna čine konoms kios l
abilimuš rikeuMe kki. s ukobas amuš ri
cimaz atoš tos uizMe di
neizašl
ine s
premniz a
Takođe r,doka zi ma moudog ađajus aBe nu Na di r
om ka das u ovol i
kibr ojvo js
ke,j erj eupoč et
kubiociljuzi
ma nj
eka ravane:
Allahov Poslanik i ashabi poč upalipalmedabinat a jna či
n ''Tako je bilo i onda kada te je Gospodar tvoj s pravom iz doma
oslabiliž i
doveipr imor a
liihnapr edaju,paj eAlla h ova jčin tvoga izveo, - š t
oj ednojs k upiniv jerni
kani
kakonijebil
opov olj
i.
odobr i
ous uriHa šr:' 'Toš tos tene kepalmepos je kl
iilii hda Ras prav l
jalis us est obom obor bi
;iakoimj ebil
ooč it
odać e
uspravno stoje ostavili –Al lahovom v olj
om s t
euči nili
,iz atoda pobi j
editi,ne ki maodnj ihj ei z gle
dalokaodas enaoč is vojeu
On nevjernike ponizi.'' (El-Hašr,5.ajet
) smrt gone.'' (El-Enfal, 5/6. ajet).

Sira Allahovog poslanika  43 Sira Allahovog poslanika  44


srcav aš ajak imuč inioinj omkor
akeuč vrsti
o.'' (El-Enfal, 11. ajet)
Bilježi imam Ahmed od Enesa ibn Malika  , da je Ebu Talha
rekao: ''Obuzeo nas je san na dan Bedra. Bio sam jedan od onih
kogaj es anobuz eot ogadana.Mačmij ene pr estanoi spadaoi z
ruku,aj as amgadohv a ć
ao.Onmi ispadne, a ja ga uzmem (zbog
sna koji ga je zadesio).''

6) Ahlak ashaba uophođe njupr emaAl lahui Poslaniku –


Poslanik i ashabi s udoš l
idobuna revaBe drapr ij
emuš r
ika.Pa
kada je Poslanik i zabraomj e stonakoj emć emus l
ima nizauz et
i
Me đut i
m,us taoj eEbuBe kriOme riEl -Mirdad ibn Amr od položajeupi tag aHa ba bibne l-Munzir r.a: ''
O Al lahovPos l
anič e
,
muha dž irakoj is uvi djelidamus lima nitreba juuć iubor bu.Re ka o jelitiov omj es t
oodr edioAl lah,pamines mijemoni tisepomać i
je Mirdad r.a: ''Idi sa nama tamo gdje ti je Allah naredio, mi smo napr i
jed,ni tinaz adi lijet ot vojemi šljenje,r at nas t
r at
egijai
sat obom.Tak omiAl lahane će mot ir ećik aoš tosuBe nuI s rail obmana?'' –par eče:' '
Toj emoj emi šl j
enje,r at nas trat
egija i
rekli Musau :»I di t
et iit vojGos podarpas ebor ite,mić emo obmana.'' –pa mu je onda Habab pr edložiodas epomak nu
ovdje sjedit.« –ne got ik ažemo:' 'I
di tetiit vojGos podarpas e napr i
jed,az at i
m das v
ebunar e zatr pajuos ims voga,pać e
bor it
e ,mić e mos av amaz aje dnodas ebor imo. '' –pa je Poslanik  mus li
manipi t
i,amuš ricine.''Ovo je ahlak ashaba koji ne daju
rekao: »Posavjetujte me, o ljudi!« –pa je shvatio Sa'd ibn Mu'az  , prednos tsvomena hođe nj
una dAl l
ahom i Poslanikom ,ka oš to
vođae ns arij
a ,š t
aPos lanikž e li,paj er eka o:''Kao da na nas Allah ka že:''KadaAl l
ahiPos alnikNj egovne št oodre de,onda
mi sli
š ?''–ka že:»Da.« –paj eSa 'dr .a,i zme đuos talog,r eka o: niv jernik niv jernica nemaj u pr avo da po s v om nahođe nju
''
Pov e dinas ,oAl l
ahovPos lani če ,gdj egodž eliš.Tak omiOnoga postupe .A k o Al laha iNj egov a Pos lanika nepos luš a,tajj e
Koji te poslao sa Istinom, kada bi nas poveo preko ovog mora mi sigurno skrenuo s pravog puta.''(ElAhzab,36. ajet),
bi ga zagazili sa tobom i ne bi izostao od nas ensarija niko.'' –pa
se Allahov Poslanik puno obradovao Sa'dovom odgovoru, jer su
pr i
stal idas ebor es anjimi zv anMe di neipor edt ogaš t
os umuna
Akabi dali prisegu da ć egabr ani tiuMe dini.''
5) Allah je pomogao vjernike kiš om i snom, i u tome je dokaz da
je Allah sa vjernicima i da ih On pomaž e. Allah je spustio
te noć i kišu kojom je odagnao napade š ejtanove, zatim povezao
srca i uč vrstio stope vjernika, jer im je zemlja postala mekana pod
–jer onaj ko postupi pos vomena hođenju,por edt og
ašt
opos
toj
i
nogama.Ka žeUz viš ni: '
e 'Kadj eOnuč iniodas eradis igurnos ti
jasan tekst Kur'ana ili Sunneta, njegov uzor je Iblis.
svoj eus anz ave deteisne bav am k iš
us pus tiodabiv asnj ome
7) Ashabi su bili dalekovodni .
oč i
s t
ioidabiodv asš ej
tanov ouz ne mirav anjeods tranioidabi

Sira Allahovog poslanika  45 Sira Allahovog poslanika  46


Ovo se ogleda kroz mnogo primjera. Jedan od tih primjera jeste dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudrog - da jednu skupinu
dog ađa jSa '
dai bnMu'azakada je rekao: ''O Allahov Poslaniče, nevje rni
k auni štiil
idai hos r
amot
i,t
edas ev r
ater azočarani.
''
zart ine ć
emo napr avi
tipose
bno mj est
o–z aštiće
no pal minim (Ali 'Imran, 123-127. ajet) –
li
šć emidat ipripr
emimoprati
oce,paak opobi je
di mone prij
atelja
–t oj eonoš t
ož el
imo,aakoizgubimot iidiuMe di
nu,jerunj oj
imaj ul judikojiteništ
amanjenev oleodnas ,pać et eonipomoć i
u vjeri.''

Takav je bio dalekovidni pogled Sa'da  , jer je znao da on i ostali


ashabi ni s
ut olikoz na č ajnizaovuvj e ruka oš t
oj et oAl l
ahov
Poslanik koji, kada bi poginuo, prestala bi i ova vjera u tom
momentu, jer tada Allah nije bio uzdigao svoju vjeru.
8)Uč ešćeme l
ekaubi c i.–J eda
nodna č i
napomoć iAl lahajeste
idire ktnaintervencijapr ekome l
ekakoj iuč estvujuubor bi.Ka že
Uz višeni: ''Ikadas teodGos podar as v ogapomoćz atražili,On
vam s eodaz vao.Pos latć uv am upomoćhi ljadume l
e kak ojić e
jedni za drugim dolaziti.'' (El-Enfal, 9. ajet).

Zatim spominje i cifru od 5000 meleka vezano za Bitku na Bedru


kako se da jasno razumjeti iz konteksta.
Pi t
a nje:Kol i
koj euč es tvova lome lekanaBe druika kos poj itiove ,
Me đutim,Al lah s pomi nj edaj euBi cinaBe druuč estvova lo na izg l
e d,kont radi ktor nea j
e te?I bnKe s i
r,r ahi me hul lah,ka ž edaj e
3000 meleka: ajet u suri Enfal vezan za Bedr, a ajeti u suri Ali 'Imran –vezani za
''Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni –zato Uhud.Me đut im,kont e kstj asnog ovor idas ea jetius ur iAl i'Imr an
se bojte Allaha, da biste bili zahvalni -, kad si ti rekao vjernicima: odnose na Bitku na Bedru, jer Allah  ka že:''Allah vas je
" Zarv am ne ćebitidov oljnodav am Gos podarv ašt rihi l
jade pomogao na Bedru kada ste bili malobrojni
me le k
aupomoćpoš alje?Hoć e
!Ak obude tei zdr žlji
viipos l
uš ni,i --------------------------------------------------------------------------------
ak ov asoninapadnuo dmah,Gos podarv ašć ev am pos l
at iu
pomoćpe thiljadame l
e ka,s v eobilježe nih.
"Toj eAl lahuč inioda Nastavak slijedi u skripti broj 2
v asobr adujeidat imepouz danjeus r cav ašaul i
je,- a pobjeda
Sira Allahovog poslanika  47 Sira Allahovog poslanika  48
«Gospodar unaš,nedopus t
isr ci
manaš i
mdask r
enu,k
adsinam
većnapr aviputukazao,idar ujnamSv ojumi
lost
;Tisi
,ui
sti
nu,
Onaj koji mnogo daruje » Ali Imran 8.

le
ktor:
Abdulme dži
dNe zo,
..
.
obradateks
ta:Abdur ra
hma nKa
labi
ć,Ha
mz aAl
agi
ć.
..
šer
ij
a t
skarecenz i
ja:pr
of.s
amedres
eMus,a
bibnUmej
r,
diz
ajništampa :AI OLinz

Sira Allahovog poslanika  49


Hvala i Zahvala pripadaju Allahu Gospodaru svih
svjetova i neka je Selam i salavat na Njegovog miljenika
Muhammeda nanj e govuč asnupor odic
u,na nj
egovea
sha
bei

Sira
sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Poš
tovanabrać
oisest
re,poš
tova
ničit
aoc
ipredsta
vlj
avamo
va
m ne
kol
ikobroš
urisaŠe
ri'
at
skeakademi
jeMus'a
bi bnUme j
r.

Odma h na poč etku ž el


imo da s ez ahval
imo s vim

Allahovog profesorima i direktoru medrese bratu Abdurrahmanu na


ve
pr
l
a
ikoduš
va )idj
nous
e l
omi
t
upl
č
je
nom č
noobr a
đe
i
s t
om (
nom ma
š
t
e
t
os
ri
ja
et
l
uz

ea ut
aoves
or
kr
s
i
ki
hidr
pt
e.
ug i
h

Poslanika 
Takođe rs ez ahvalj
ujemo br at
uHa j
ruddi
nukojijepomog aou
obra ditekstaovebrošure,
az atimž eli
modapr eporučimoovet ekst
ovesvim oni
m kojis u
želj
nič istog iispravnog z nanj
a is t
udent
ima svih Še
rij
atski
h
medresa.

2 dio dis
t
Mus
ri
'
a
Na
buc
bi
i
j
pomi
nj

bnUme
e
mo da ć
om oves
j
r
kr
i
,adr
pt
ug
ej
ebi
idi
t
e
ius

da
t
n di
upl
ebit
je
os
nŠe
iupot
r

r
e
r
e
i
ds
'
a
bl
t
j
e
t
a
s
va os
koj a
nz
tva
ka
apokr
r
de
i
e
ni
mi
va
h
j
i
nj
e
tr
oškovašta
mpanj
aiuda vet
skesvrheInšaal
lah.

Aktivna Islamska Omladina Linz

UVOD Hva laiz ahval


apr i
pa daAllahudž
ell
e ša’nuhu,ana kon
toga salavat i selam na Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve

Sira Allahova poslanika  1 Sira Allahova poslanika  2


sellem,nanj eg ovea s habeRa dij
ellahua nhum,nanj egovuč asnu Povod ovog a j
etajestet oš t
oj ej edno ple meobe ćalo posl
a t
i
porodicu i sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana. is
pomoćmuš rici
ma ,paj eAl lahobjavio ovaj ajet, tj. ako oni
Prij
es ve ganas amom poč etkuovena šes kr omnebr ošuri
c e dobiju pomoć onda ć e Al lah vama poslati 5000 meleka.
ukoj ojj ej eda ndi oz nanjai limož dauvoduz nanje , miva m Me đuti
m,pomoćmuš r
ici
mani j
edoš la,pani jedoš lanipomoćod
srdačnož elimot opl udobr odošlicu,jerjet oods unne taAl lahovog 5000 meleka. Povod ovog ajeta je vjerodostojan kako ga spominje
Poslanika sallallahu alejhi ves ell
e m,š t
omož emovi dj
e tiizslučaja ta
bi'inŠa'
bij,rahi
me hull
ah.
kadamuj edoš aoSa fvanr adij
allahua nhuir ekaodaž e l
idauč ii
das tudi rašer i
'atskoz nanje.Al la
hovPos la
niks a ll
a l
lahua l
ejhive b)Št os etičes pojaa jetakoj ig ovorio 1000 i3000meleka,
sellemj er eka o:' '
Dobr odoš ao,ot ikojit r
ažišz na nje
!''Da kle,od odg ovorležiudr ugom ki rae t
ua jetaizsureEl -Enfal, gdje Allah
sunneta je da s epož elidobr odoš li
ca,t eva mj emiž eli
mouz kaže:''murdifin i murdefin'' –tj.dać ehilj
adume l
e kadoć ijedan
mol buAl lahudž elleša ’
nuhudana m da dnebe reke tidas eka snije iza drugog na osnovu prvog kiraeta, a na osnovu drugog kiraeta
širiiuz dižeč istoii spravnoš e r
i'ats
koz nanje,az a
timč est
itamo zna čidas utihhi lja
dume leka i zasebenaj ahal i
camai ma lijoš
vam na oda biru ovog a put a iž eli
mo da bude te na sl
jednici me leka.A ajetkoj igovor io3000me le
kana m poj ašnj
avakol iko
Allahovih poslanika,j erka žeAl l
a hovPos l
aniks allall
ahua l
ejhive jetot ačnobilome l
ekakoj is ujedani zadrugogpor edanibiliitako
sellem:' '
Uč enja cisuna sl
jedniciAl lahovi hposlanika .'
' ses puštal
iutoks a mebitke ,aAl lahnajbolje zna.
Nasljednici Allahovih poslanika su sa dva aspekta: sa
aspekt at r
až enjaz na njais aa s
pekt apr enošenjat ogz na nja,jers u Protjeri
va nježidovskogpleme naBe nuKajnuka
to radili Allahovi poslanici.Da kl e,suš ti
nskaz ada ćaAl l
ahovi h Izlazak Poslanika prema ovome plemenu
pos l
anikaj ebi lapr enoš enje,dost avl
janjeiobj a
š njava njeljudima
Al l
ahovedž ell
e š
a ’nuhuObj ave . Na konš toj eč uoAl l
ahovPos la nikš t
aj eur adil
oovož idovs ko
pleme on dade bijelu zastavu Hamzi Ibn Abdu-l-Muttalibu 
Zatim ostavi kao svoga zamjenika u Medini Ebu Lubabeta ibn
Abdu-l-Munzira  ,pa kada je stigao do njih, okruž iih.Takooni
osta šeu okr už enj u petnaestda na .Nakon t ogaonis epre daše
Ka žeUz višeni: ' '
Opominj
i,opome nać ek or
isti
tivjernicima. ''
(Ed-Dariat, 55. ajet) Poslaniku  i ashabima  Me đuti
m,z a nj ihs ez auz
e vođa
Uč enjacisuknj ig eug la
vnom počinjali hadisom: "Doista se djela muna fi
kaAbdul la hi bnUbe jji bnSe lul
,par eče:''Sedam stotina
vrednuj upre mani jjet
u…" Muttefekun alejhi bor aca,z arć eši hpobi tiuj ednom danu?Aonis ume neš t
iliod
Vizantijaca i drugih neprijatelja! '' –pa je rekao Allahov Poslanik
Sira Allahova Poslanika drugi dio
: ''Oni su tvoji.'' –z ati
m nar e didas eprot j
e rajuuŠam. '
'Akciju
…''–Za t
oIbnHa dže
r,rahimehul
lah,kažedajespojovi
hajetana njihovog protjerivanja preuze Ubade ibn Samit 
sl
jede
ćinači
n:a)Štoset i
čeajet
akojigovorio5000me l
eka
:''Ako
budet
ei zdr
žlj
iv
iipos lušniiak ov as oninapadnu odmah, Pouke iz ovog pohoda
Gospodarvašćev am posl
atiupomoć5000me lekaobi
lj
eženih.
''

Sira Allahova poslanika  3 Sira Allahova poslanika  4


1)Ova jdog ađajja snopoka zujenamr žnj
u koj
už idovinos eu arapskim plemenima nakon poraza na Bedru (i ovo je stav svih
svojim pr simapr emaI slamuimus li
manima(kaoš tos evi dii z učenjakasire)
samog povoda ove bitke), kako Allah ka že
:''Ni jevreji, ni
kršćanine ćebi titobom z adov ol
jnisvedoknepr i
hvatišv jeru 2) Indirektni povod –Kur
ejš
ij
esuht
jeledaos i
guraj
ut rgovačkiput
njihovu.'' (El-Beqare,120. ajet) odŠa madoMe kke,nat
ajnači
nšt
obii skor
ije
niliupot punos t
i
muslimane u Medini, koji su bili trajna opasnost zanjihovu
tr
g ovač kur obu.

Datum odigravanja bitke


2) Zauzimanje Abdullaha ibn Ubejja ibn Selula je jasan dokaz
njegovog licemjerstva (nifak). BitkanaUhudus edesi
laumj esecuŠe va
lu3.H. g.
,naosnovu
ukupnogmi šlj
enjaučenjakas ir
e .Za ti
ms us eraz
išl
ipopita
nju
3)Iporedt og aštojePos lanikznao da je Abdullah ibn Ubejj ibn dana.Na j
poz natij
emišlj
enjej edas eovabi tkaodi
gral
ausubotu
Selulmuna fi
k,ipor edt ogaštoj eova kopos tupiopr emaBe nu petnaestog dana spomenutog mjeseca.
Kajnuku, Allahov Poslanik se ophodio prema njemu kao i prema
muslimanima. I ovo je pravilo ehli sunneta vel-dž ema tadami Brojmuš ri
čkevojske
sudimopr emač ovjekovojva nj
štini,adas amoAl lahz naonoš to Kurejšijesus akupi
letrihi
lj
adebora
ca,z a
tim dvi
jest
oti
nekonja
,
jeul j
uds kim pr si
ma .Naovus tvarj asnoupuć ujupoz naterije č
i sedams tot
inapa nci
ra.Mušri
cisusas obom poveliiženedaih
Omer ibn el-Hattaba nakon smrti Allahovog Poslanika  poti
čunabi tku.KažeI bnI
shak,r
ahi
me hull
ah,daihjebiloos
am,
a Vaki kažeč e
trnaes
t,dokI
bnS'adkažedaihjebilopet
naest
.
4)J a
snaj eraz l
ikai zme đu Abdul lahai bn Ube jjai bn Se l
ulai
Ubade ibn Samita r.a, koji je bio vjernik u Allaha , pa mu je Pouke Bitke sa Uhuda
Allah dao besir (pronicljivost) u srce, pa je znao da se ne smije
zauzimati za nevjernike. I ovako Allah ubacuje u srca vjernika 1) Dž ihad zahtijeva odluč nost, tako ako se krene u borbu protiv
pr oni
clj
ivost,ondanj i
ho vipos tupciir iječibuduus kl
a duKur 'a
na neprijatelja, nije dozvoljeno da se odustane od toga. Ova pouka se
i Sunneta. uzima iz sljedeć ih događaja: Allahov Poslanik je saznao za
dolazak muš rika prema Medini ujutro u petak, iziš ao je u svoj
Bitka na Uhudu mesdž id da se posavjetuje sa ashabima š ta da uradi. –Pa je rekla
Povod bitke grupa ensarija: ''Allahov Poslanič e , mi mrzimo da poginemo na
Ova bitka ima dva povoda: ulicama Medine. Nismo dozvolili da budemo napadnuti u Medini u
džahilijetu, a preč e je da se odazovemo u Islamu.'' –Pa je uš ao
1) Direktni povod –ovom bi tkom ht jeles uKur ej
šijedauz mu Allahov Poslanik u kuć u i obukao oklop. Pa su ashabi rekli
đu
osvetu za poginule na Bedru, te da vrate poljuljani ugled me Hamzi r.a: ''Idi Hamza i reci Poslaniku : »Naš e miš ljenje slijedi
tvoje miš ljenje.« –Pa je Hamza i rekao: ''Allahov Poslanič e,

Sira Allahova poslanika  5 Sira Allahova poslanika  6


narod se međusobno kori.'' –Pa su rekli: »Naš e mišljenje slijedi e
4) Muslimanima je dozvoljnodas ač
ekaj
une pri
jat
elj
ausvoji
m
tvoje mišljenje« –Pa je rekao Allahov Poslanik : »Ne treba kuć a
ma ,a koimt ovi š
eodg ovar
a.Štoznačidani j
eobave
zada
Poslanik kada obuče svoj oklop da ga skine, dok ne bude uš ao u izađuiz vansvoj
ihkuć adabidoč eka
line
pri
jat
e l
ja,j
erjeAl
lahov
borbu.« Poslanik zast
upaoovomi š
lje
nje
.

2) Dozvoljenost uzimanja dunjaluč kih uzroka pobjede. Ova pouka 5)Muna ficiiznevje
ra vaj
umus lima neut e ški
ms it
uacijama, jer
se uzima iz toga što je Poslanik obukao svoj oklop, kao š to kaže licemjerstvo mora da progovori u tegobi. Ova pouka se uzima iz
Allah : ''
Ipr otivnj ihpr ipremitekolikogodmož et
es nageik onja dog ađaja ka da su mus l
ima nidoš l
ido mj e
s t
az vanog Še wt,
zaboj ,dabi st
et i
mez aplaš i
liAll
ahov eiv aš
ene prij
ate l
je,idr uge muna f
icis us epovukl ii
zr edovamus l
ima nskevoj skenač elus a
osim njih –vi ih ne poz n
aj et
e ,All
ahi hz na.Sv eštonaAl lahov om Ibn Selulom. Njihov broj je iznosio tri stotine. Dokaz njihovog
putupot roš it
enadok nađ enoć evam bi ti,nećev am s ene pr avda povla č
enj ajebiodane ćedoć idobor be,tez bogt ogašt
oPos lanik
učiniti
.'
'(El-Enfal, 60. ajet) ni jeos t
aouMe dinič ekaj
uć imuš ri
ke ,paj er ekaoI bnSe lul:
''Poslu
šaoj edj e
c uion ekoj iner azmi šljaju,ame neni jeht io
pos l
ušati–paz bogč egadagi nemo. ''

6) Maloljetna djeca netrebajudauč e st


vujuubor bi,neg otrebaj
u
das evr a
teizs affovaprijebor be.Za toštoj eAllahovPos lanik
vratio Ibn Umejra, Zejda ibn Sabita, Usamu ibn Zejda, Nu'mana
ibn Be ši
ra,Ze jdai bn Erka ma ,Be ra'ai bn '
Azibar .
a… ( nji
h
četrnae s
tdječaka )
.A doz volioj eRa fi'
ui bnHa di
dž uz atoš t
oje
bilor ečenodaj evr st
anstrije
lac,teSe mure t
uibnDž undubuzato
štoj erekaodaj eonj a
čiods amogRa fi'
euhr vanj
u.

7)Doz voljeno j ei ma mu ( e mi ru)dapr ođes avoj skom pr eko


3) Snovi Poslanika su istiniti i oni su Objava (vahj) od Allaha  posjeda svojih podanika, ako je to potrebno, bez pitanja vlasnika
Allahov Poslanik je vidio u snu š ta će se desiti na Uhudu. To je posjeda.Doka zz aovoj et oš toj eAl lahovPos la nikpr oš a okroz
spomenuo svojim ashabima r.a, rekavš i: ''Vidio sam u snu da sam
posjedMi rbe '
ai bnKa jzijaipor edt ogaštomuonni jedopus tio.
prodrmao sablju, pa se slomila. To znač i ono što će zadesiti moje
Ča kštavišebi oj emuna fik,paj euz eour ukepr ašinuba caj ućina
ashabe na Uhudu. Zatim sam je ponovo prodrmao kad ona
ashabe r .
a,g ovore ći( bio je slijep): ''Ako si ti Poslanik, ne
postade onako kakva je i bila. To z nač ida ć es emus limani
dozvoljavam t idapr ođ e šk r ozmojpos jed.Tak omiAl laha,da
ujediniti. I vidio sam krave. To su vjernici na dan Uhuda.''
znam dane ć upogodi tiov om pr ašinom ne kogdr ugogmi mot ebe
(Bilj
e žeBuha riiMus lim)–,aAhme d,r a hi
me hul lah,jošdoda j
eu
Muhammede, udario bih te njome u lice.'' –Pa su krenuli neki
drugoj predaji: ''I vidio sam da sam u neprobijenom panciru, pa
ashabi prema njemu da ga ubiju, pa je rekao Poslanik : ''Ne
samt opr otumač iodaj eMe di
na.''
morate ga ubiti. On je slijep.'' (Slijepog srca i slijepog vida.)
Sira Allahova poslanika  7 Sira Allahova poslanika  8
pravom?'' – '
'
Jaćuj
euzet
isapravom!'' –odgovorio je Ebu
9)Upoz ore njevj er
nicimanakr šenj
az a
br anaAl lahovihiNjegova Dudž ne–'
a '
Paj
eonuz
e,t
euđeme đumuš ri
keudarajućinjome
Poslanika ,t edakr še nj
ez abranavodikapor azu.Ka oštojebio po njima.''
sluč ajs as trij
elcimakoj isuna pustil
ipol ožajnako j
e mihjeostavi
o
Poslanik Ipor edtogaš toi mj eAl l
a hovPos l
a krekao: ''I
ni b) Hamza ibn Ebi Talib –hrabro se borio Hamza u Bici na
ka dabi stevi dj e
lidapt icekljucajuna š
at ijela
,nena pušt
ajt
eva š
e Uhudu –ubi ojeOs ma naibnEbiTa l
huiEbuŠe bet
a.Međuti
m,na
pol ož aje,s vedoknepoš al
jem ne kog apova s.
'
'( Bilj
ežiBuha r
i) podaonačinubig aVa hš i
jrobDžubejraibnMut i
ma.
Zato je Allah upoz or ioonekoj ikrš eNj e
g ovena redbeizabrane:
''Ine k as epr ipazeonik ojik ršeNj e govepr opis
edai hnez adesi c) Mus'ab ibn Umejr –onj enos iobajrakmuha dž ir
a.Paka damu
fitna ili da ih ne zadesi bolna kazna.'' muš riciods jekoš ede snur uku,ong apr euzeul ijevu,paka da
izgubi i lijevu, on prigrli bajrak onim batrljcima, te ga ponese dok
10)Dozvolje
nj edvobojpr
ij
ebor
be,sadoz
volom i
mama.Ka oš to ne preseli 
jeot
poče l
aBitkanaUhududvobojemizmeđuAliei Talhe ibn
j
Osmana. d)Abdul lahi bnDž a hšNa dan Uhuda stao je Abdullah ibn
Dž ehšir iječima :''
Ta komiAl l
aha ,želim das retnem nepri j
ate
lja,
11) Dozvoljeno je muslimanima da uzmu u borbi neku lozinku ili pa kada ih sretnem da me ubiju, zatim da mi raspore stomak, zatim
znak.Za toš toj
ez nakipa r
olakoj
usua s
ha biuzvikivali u toku dameuna kaz e,paka daTes usretnem Gos poda ru,dameupi taš:
borbe bila: ''Umirem, umirem.'' »Zbog koga ti se ovo desilo?« –pa da odgovorim: ''Radi Tebe,
Gospodaru.'' –paka dasug ana š l
i;bioj eus tanjuz aka kvoje
12)Bj eža njes aboj nogpoljajejedanodve li
kihgr ij
ehau kojeg molio Allaha  '' Iz ovoga se uzima pouka da je dozvoljeno
mož epa st ivje rnik,me đut
im,onajkopob jeg nejepoč ini
ove li
ki mus li
ma nudaž elidapog inenaAl l
ahovom put u,tedaovone
grijeh,a lini j
ei zišaoi zvj
ere.Ta
kos euBi cinaUhudupr oširi
la spadaupi tanjepr ižel
jkiva
njasmr tikoje je Allah zabranio.
vijest da je Allahov Poslanik ubijen, pa je jedna grupa vjernika
pobjegla sa bojnog polja. Međutim, Allah je objavio kur'anski e) Hanzala ibn Ebi Amir Pr ij
ebi t
kenaUhudunaj ednunoć,
ajet u kome nas je obavijestio da im je oprostio: ''Allah vam je Hanzala s eož enio,paka daj euj utr
oč uopoz i
vaudž i
hadusta
o
oprostio.'' (Ali 'Imran) jeizpos te l
jedž unub,t ej euš aoubi tkuipog inuo.Paj eobavi
jes
ti
o
Allahov Poslanik da su ga meleki okupali. Zbog toga je pozvan
13)Potvrđenoj enaovojbi cidas ua shabinajbolja generacija kao ''Gasilu-l-melaikeh'' (onaj koga su meleki okupali).
koj
aj eika dakr očil
aovom z eml jom.Ovu po uku uz
imamoi z
mnogobrojnih prizora i podviga od strane ashaba r.a: f)Amri bnUka jš–ovaj ashab Allahovog Poslanika je mrzio
Islam sve do dana Uhuda. Tako on primi Islam na dan Uhuda i
a)EbuDudž neTokom bitke digao je sablju Allahov Poslanik
a pr idr
užis emus lima nima .Zat
ims ebor i
odoknepr eselika
oše
hid,
,zati
mj eupit
ao:''
Koć ej eot etiodme ne?'–pa su ashabi 
' s tim da nije niti jedan namaz klanjao. (Hadis je hasen)
pruž
ilirukeirekl
i:''
Ja ,ja.'
'–paj er ekao:''
Koć ejeuz etis a
Sira Allahova poslanika  9 Sira Allahova poslanika  10
g) Talha ibn Ubejdullah –onjes voji
mt ijelom štit
ioPos l
anikovo 15) Allah  pot
pomaž evj
erni
ke.All
ahje poslao dva meleka u
tijelo u Bici na Uhudu. Tako da mu je ruka ostala nepokretna, oblikuljudidabišti
ti
liAll
ahovogPosl
a ka(
ni Bi l
ježiBuhari)–a
jer je njome branio tijelo Poslanika  od strijela i kopalja Muslim je spomenuodasutobiliDž
ibr
ila.
s.iMi kail
.
muš ričkih.
16)Sunnetj
edaseš e
hidinekupaj
u,nit
iobla
čeukefi
ne.Aš t
ose
h)Bi lj
ež iMus lim das umušric
idopr lidoPos l
ani ka u Bici na ti
čedženaza
-na
ma zaimami mamog ućnos
tdaodluč
idal ićeda
Uhudu, pa je rekao Allahov Poslanik :' 'Koć ei hvr at
itiodna s
, kla
njail
ine.Madajeve ći
naisl
amskihučenj
akanast
anoviš
tuda
obe ćanmuj eDž ennet( i
libi
tćemojpr atil
acuDž ennet
u) ?
!''–pa sešehi
dimanekla
njadženaza
.
je prilazio jedan iza drugogpremamuš ri
cimaods tr
anee nsarij
a.
Tako da ih je poginulo sedmorica, pa je rekao Allahov Poslanik  Ishod bitke
dvoj i
c i Kur e
jši
ja : ''Nismo pr avedni pr ema na šoj br aći
enasarijama.'' I
maonihkojikažudas umus
limanipobij
edi
liubi
cinaUhudu.
Međut
im,ta
čnojedas umuš r
icipobi
jedi
limusl
ima
ne.Doka
zz a
i) Ummu Ammareh Nusejbah bint Ra'b el-Mazinija, radijallahu t
osuri
ječ
iUz vi
šenog:
anha, –ova sahabijka je branila Allahovog Poslanika sve dok je
nije ranio Ibn Kamieh takvom ranom da je ostala udubina na 1) '
'Ne koodv asž el
idunjal
uk,ane k
oželiAhi
ret
.Zati
mv asje
mj estur ane.Ta kođe r
,u bi c inaUhudu uč estvovalaj eAi '
š a, odvratio od nj
ihdabiv asiskušao.IOnjeoprost
iovama.
''Ovi
Ha mnabi ntDž ahš ,UmmuSul ejtiFa tmaOvo je jasan dokaz da
i ajet
ig ovoreoBi cinaUhudu,tedaj etoš
tosudoži
vje
liubi
janj
ei
jedoz vol j
enouč es t
vovat
iž enama u borbi radi previjanja rana ili porazbi l
oi s
kušenjezamusli
ma ne.
napajanja ranjenih.
2)Ra zgovori zme đuEbuSuf janaiOme raKada je Ebu Sufjan
j)Fa t
ima ,radijal
lahua nha ,kć e
rkaPos
la ka–ona je prala krv
ni rekao Omeru r.a: ''Dan za dan. Vi ste nas pobijedili na Bedru, a mi
sa lica svoga babe u ovoj bici. vas na Uhudu –Omer muni jepr oturj
e čio,negoj er ekao:' '
Nije
ist
o.Naš ipoginul is uuDž enne t
u,av ašiuVat ri.
''
14) Obaveznost iskrenosti u nijetu. Te da je borba kojom čovjek
ulazi u Džennet, borba da Allahova riječbude gornja.Za t
oš tose 3)Pl ačž enauMe di
nij asnoupuć ujedaj eovobi opor a zz a
nada nUhudabor i
oč ovjekkoj iubi os edam muš ri
ka,a l
ijebi o muslimane, jer da su pobijedili kao na Bedru ne bi narod plakao,
ranjen nakon toga. Ashabi bi l
is uz adivl
jeninj egovom hrabrošću nego bi se veselio.
–mi s
lećidać ebi tiods t
anovni kaDž e
nne ta,alijePos l
anik
rekao za njega da je on od stanovni kaVa trez a
toš tojei zvrš
io Pohod na Benu Nadir i njihovo
samoubi stvoz bogt ogaš t
onijemoga odas estrpizbogz adobije
nih protjerivanje iz Medine
rana.
Pr
il
ikom obr
ađi
vanj
ate
meBe nuKaj
nukaspomenut
ojedasus
eu
Medininala
zil
atriži
dovs
kaplemena.Sura El
-Haš
rgovor
io
Sira Allahova poslanika  11 Sira Allahova poslanika  12
protjerivanj u pl eme naBe nu Na dir.Št aje povod protjerivanja o nenapadanju, pa je Allahov Poslanik  morao da isplati
židovs kogpl eme na? krvarinu.
Ulema sire spominje 3 povoda: Allahov Poslanik je otiš ao kod plemena Benu Nadir sa nekoliko
1)Pr vipovodoveBi tke ,koje gs uuč enjacis irespome nuli,je ste ashaba , među kojima su bili Ebu Bekr i Omer r.a, i zatraž io je od
njihovpokuš a
jdaubi juPos l
a nikanakon Bitke na Bedru. Tako židova da uč estvuju u plać anju krvarine za ovu dvojicu ljudi koje
štos ur ekl i:''
Ne kai za đeAl lahovPos la ksa 30 ashaba r.a i
ni je ubio Amr 
nekadođenas redinuput aizme đuMe dineimj estag djes už ivjel i Ži dovisu morali uč estvovati u plać anju krvarine, jer su po
Be nu Na di r,amić e mo s a30 na ših moma ka,ia ko Al l
a hov dogovoru, kojeg su imali sa Poslanikom pri samom njegovom
Poslanik uvj erinji h30imić emos vipr imitiislam! '
' dolasku u Medinu,bi liduž nidauč est
vujuupl aćanjukr varine .
Ka kobi lje žiAbdur reza k,r ahime hulla h,us vomeMus ne du,ai Pa kad je doš ao Allahov Poslanik u Benu Nadir –š ta se desilo?
drugi prenosioci ovog hadisa –krenuo je Allahov Poslanik sa Rekli su ž idovi među sobom da nikad bolju priliku neć e imati da
ashabima idoš aoj enadog ovor enomj es
to,pas uonir ekli:''I se riješ e ovog č ovjeka (Poslanika ). Pa su nagovorili jednog od
nekadođut r ojicaodnj iht ri
de set(židova )
!'
'Ai ma lisuna mj eruda židova da se popne na zid ispod kojeg je sjedio Allahov Poslanik 
ovat roj i
c adođus anož evi
ma .Ova js vojpl a ns ui znijelime đu te da sa tog zida baci kamen na Poslanika Doš ao je melek
sobom,t akodaj ej ednaodž idovsk ihž e
nač ulaz aova jpl a ni Dž ibril a.s. i obavijestio Allahovog Poslanika o atentatu kojeg
prenijela ga svome bratu koji je bio musliman, pa je on obavijestio židovi ž ele da izvrš e nad njim, pa je Poslanik ž urno ustao sa tog
Allahovog Poslanika  mjesta, ne obavijestivš i ni Omera, ni Ebu Bekra, niti bilo koga od
Sa znavš iz anj i
hovuna mj eru,ka kohoć edag aubi junaova kav ashaba i krenuo prema Medini.
nač i
n,Al la hovPos lanikse nakon toga vratio u Medinu, poveo Upitali su ashabi  : ''Je li ko vidio Poslanika ?'' Pa su ih
svoje ashabe ipr otjeraož i
dove . obavijestili da je Poslanik otiš ao za Medinu. Nakon toga su doš li
2)Ka žuuč enja ciz adr ug ipovod,aonj eopć e pozna t
,das ede si
o u Medinu, a Allahov Poslanik ih je obavijestio o onome š to su
nakonBi tkenaBe dru,poz na tka opohodMa 'ine,s l
uča jka daj e
židovi htjeli da uč ine. Tada su se ashabi podigli i protjerali ovo
ubijeno 70 ashaba ini koodnj ihni j
epr ež i
vio,os imj ednog pleme.
ashaba koji se zvao Amr bin Umejr el-Havlani 
Međutim, Amr bin Umejr el-Havlani je uspio da se spasi; na 3)Tr ećipovod ove Bi tke,koj u bi lježisamo i mam Ahme d,
putu, vrać ajuć i se jednenoć iodNe dž dadoMe dine,namj e st
u rahi
me hul
lah,u s vome Mus nedu,j est
eš tos u Be nu Na dir
gdje su bili ubijeni ashabi –č uo je dvojicu ljudi kako pričaju, pa objelodanil
is voju mrž nj u ine prijatelj
st
vo prema Al la hovom
je shvatio da su ta dvojica iz plemena Benu Lehijan š tosu ih Poslaniku potpomažuć imuš rikeuBi cinaUhudu.
iznevjerili i tako pobili ashabe Nakon toga im je priš ao i ubio ih. Ka '
bi bnEš re
fkojegs ua shabiubi li,poma gaojemuš rikenat aj
Kad je doš ao Allahov Poslanik ispostavilo se da nisu pripadnici načinš toimj esla
os voj epj esmeipoz a j
mlj
ivaos vojestihoveda
plemena Benu Lehijan, nego da su to pripadnici plemena Benu bionivr ij
eđalias
habe , a on je bio iz plemena Benu Nadir.
Lehusejl, a ovo pleme je imalo dogovor sa Allahovim Poslanikom

Sira Allahova poslanika  13 Sira Allahova poslanika  14


Kada se desila ova Bitka (protjerivanje jeobe ća opomoć ,nebil iž i
dovios taliiborilis epr otivAl la
hovog
plemena Benu Nadir)? Poslanika 
Allahov Poslanik j eodl uč iopr otjeratižidove ,ka kobioč istio
Učenjaci sire su se raziš
li na dva miš
ljenja o godini kada se medinsku sredinu u kojoj je vladala harmonija, tj. spominjao se
dogodila ova Bitka: Allah ič inioMus et esbih.
Allah ka žeus uriEl -Hašrdaj eOnTa jkoj ijepr otjeraožidove .
1. Prvo miš ljenje zastupaju muhadž iri i kažu da je protjerivanje Allah t a kođe ruovojs uriobj ašnja vas t
anjemus li
ma naukoj em
židova bilo između Bitke na Bedru i Bitke na Uhudu. su bili, jer su ashabi r .
a,ka das ukr enuliizMe di
ne ,bi liubi
jeđe ni
Bitka na Bedru je bila 2. g.p.H., a na Uhudu 3. g.p.H. –znač i da je dane ćepr ot jera tižidovez bogt ogaš tos ubiliiz uzetnoj aki.
protjerivanje bilo između ove dvije Bitke. Sura El-Ha š rg ovor ioovomes lučaju.Al lah ovus uruz apočinj
es a
2. Drugo miš ljenje zastupaju uč enjaci sire, a to je da je
tesbihom iz a vrš avas ate s
bi hom,na kont esbihaAl l
a hobjavljuje
protjerivanje bilo 4. g.p.H.Šta je dokaz ovome?
ajeteodž iha duipr otjeri
va njuž idova .Za št
o?
Imam Buhari, rahimehullah, u svome Sahihu kaž e da je Amr ibn
Ka žui sla ms kiuč enja c
iimuf esir
i,obz i
rom das važ i
vaine ž i
va
Umejje uč estvovao i da je spaš en među onima koji su bili u
prirodač init esbi hAl lahu,os iml judiid ži
nna( ne vjernika)
,daj e
pohodu Jerma'une.
zbogoves tva ripr opis a
ndž i
ha d,ka kobis eonivr a ti
liha rmonij
i .
Stav cjelokupnih islamskih uč enjaka sire jeste da je pohod u Bici
Treba spomenuti da je za vrijeme Allahova Poslanika , otkako je
Jerma'une bio nakon Bitke na Bedru i nakon Bitke na Uhudu,š to
propi sandž iha d,padokr ajanj e govogž i
vot a,s amo700l jud i
ukazuje da se ta Bitka desila poslije Bitke na Uhudu, jer je Amr
poginulo.
bin Umejje  bio u ovome pohodu i bio je povod protjerivanja
Štouka zuj edac il
jd ži
hadani jeubi j
anje,ve ćš irenjeAl l
ahove
židovskog plemena. Ovo miš ljenje je ispravno. 1
vjeremi rnim put em,aa konemož eondadž iha dom.
Ibn Hiš am, rahimehullah, i drugi navode da je bilo oko 36 ili 37
mjeseci nakon Hidž re,što znač i nakon Bitke na Uhudu. Ashabi su mislili da ne ćemoć iprot j
eratižidove ,až idovisubi l
i
ubije đenidai hnj i
hovama terij
a l
nadobr ainj ihoveut vrdemog u
Prije nego su krenuli na Benu Nadir Allahov Poslanik je dao
židovima uvjet da mirno napuste Medinu, me đutim,muna fi
c i,ka o spasiti od Allaha 
štoj eAbdul lahi bnUbe j
ji bnSe lul,doš aoj ež i
dovi mair eka o: Ashabi ni suoda pe linij ednus trij
elu,až idovis us epr e
da l
i
''
Ne moj tena puš t
a t
is vojekuć e ,mić emo va spomoć i!Ako vi Allahovom Poslaniku . Zbog č ega?
bude tei za
šliimić e moi za ćis ava ma !''Obe ćalisuim pomoć ,ka o Allah kaž e: ''Pa im je Allah poslao svoju vojsku odakle se nisu ni
štoAl lahka žeus ur iEl-Ha š r. nadali.'' Tj. poslao im je strah. I ovako biva sa svim kulturama i
Allah obj a šnj avaovoš toj er e kaoAbdul l
ahbi nUbe jibnSe l
uli civilizacijama –dođe im krah kada se najmanje nadaju. Jedna
ovo je Allahov z a
kondas emuna fi
c ir adujune srećimus li
ma nai predaja govori da su protjerani u Šam, a druga u Hajber.
dapoma žus voj ubr a ćukr šćane ,ž idoveimuš r
ike.
ao u Šam, a dio
Ibn Ishak, rahimehullah, navodi da je dio njih otiš
Me đutim,ka daj e Allahov Poslanik krenuo sa svojim ashabima
ostao u Hajberu čekajući sedmu godinu.
r.a,Abdul lahi bnUbe jibnSe lulj eokr enuol eđaž i
dovi ma ,ia koi m
1
De
fini
ci
jadž
iha
daj
e:''Da
'wa,
alior
uža
nim put
em.''
Sira Allahova poslanika  15 Sira Allahova poslanika  16
Allahov Poslanik je imao straž u sve dok Allah nije objavio: 2.Vođaovogpl e menaEl -Haris ibn Ebi Bekr el-Huzai2 j epoč eo
titi.'' Nakon toga Poslanik nije imao viš
''Allah te š e straž
e. das akupl j
aime ta k,idapot i
čes vojepl e medana padnuAl l
a hova
Poslanika , pa je vijest doprla do Poslanika , a on je poslao
Pouke Bitke Benu Nadir izviđa čakoj imuj epotvrdioovuvi j
es t
,paj ez b ogtoga Allahov
Poslanik odgovorio na njihovu pripremu.
Propis o plijenu, koji se zaplijeni bez borbe, je doš
ao u suri El- U ovoj Bici je bila zarobljena njegova kć erka Dž uvejrira,
Hašr –da ono,š to je Allah dao Poslaniku , ne pripada ostalim radijallahu anha, a bila je podropstvom Sabita ibn Kajsa Pa je
muslimanima te daonst imr aspol aže. ona doš la Poslaniku da ga zamoli da joj pomogne u otkupu, a on
Pa je Allahov Poslanik dio ostavio za sebe, a dio podijelio je traž io da se uda za njega i pomoć iće joj u otkupu. Ona je
si
roma šnim,dokj ez e mljupodi jel
iomuha džiri
ma . pristala na to. Zatim je doš ao otac da je odvede, a ona nije htjela
da ide sa ocem, većje ostala sa Poslanikom i tim povodom je on
Pohod na Benu Mustalik (El
-Murejsija) primio islam.
Štos et ič eodig r
a vanjaoveBi tkeimat rimi šlje
nj a:
Ovako je nazvana, jer su Allahov Poslanik i ashabi 
krenuli na 1. Da s et ode silo4.g .
p.H.umj esecuš a'banuiovomi šljenje
pl emeBe nuMus tal
ik,aonj i
hovom por ijekluučenjacisus er azi
š l
i bilježiBuha ri,rahi mehull
a h,odMus eibnAhme da .
nadvami šl
jenja: 2.Dr ug omi šl
jenjej edas et ode silo5.g .
p.H.umj esec
uš a '
ba nui
1. Da pripada velikom plemenu Mubat. ovomi šljenjez astupave ć
inauč enjakas ire.
2. Da vodi svoje porijeklo od jemenskog plemena Kahtan. Ovo 3.Tr ećemi šl
jenjej edas et ode sil
o6.g .
p.H. ,aovomi šljenje
dr ugomi šlj
enjej eispra
vno.Št oset i
čena zivaEl-Murejsija, dobilo zastupaI bnIsha k,rahimehul lah.Ispravnomi šlj
e njedas etode silo
jena zivpobuna rukojis enalazi
ouovom pl eme nu.A štos etiče 5.g .
p.H umj esec uša'banu,adoka zj edac jelokupnai slams ka
mj e
sta,ovopl emes enalazi
lonaput uiz me đuMe dineiMe kke( 70 ulema smatra da je ashab S'ad ibn Mu'az umro krajem 5. g.p.H.
ili 90 km od Mekke sjeverno prema Medini) u dolini Kudeja i štouka z ujedaj eonuč est
vova ou ovoj Bici.
Asban.
Rezultati Bitke
Povod Bitke
Allahov Poslanik je napao Benu Mustalik iznenada. U ovoj Bici
Uč enja
cina
vodedvapovodaine
makont
radi
ktor
nos
tii
zme
đu po jednoj predaji je zarobljeno 100 ljudi, a po drugoj 700 ljudi.
njih: Ubijeno je njih 10, a samo 1 musliman je poginuo. Interesantna su
dvapr izora:Sl uč ajZe jdabi nErkama koj iječ uoAbdul l
ahai bn
1.Ovojepl e
meuč e s t
voval
ousa mojBi
cinaUhuduz ajednos a Selula koji je govorio ljudima: ''Nemojte pomagati Allahova
Kure
jši
jama,pajeAl l
ahovPos
lanikkrenuo na njih zbog toga Poslanika '' –ne bi li se ashabi r
a zišl
iodAl lahovogPos lanika
št
osuihpotpomagali.

Haris je primio islam i postao je punac Poslaniku 


2

Sira Allahova poslanika  17 Sira Allahova poslanika  18


Paj eoti
šaoI bnEr m do Poslanika i obavijestio ga o ovome.
ka ne ću,je rnez ahva l
juje mj anitebi
,niPos laniku,većzahva ljujem
Allahov Poslanik je pozvao Abdullaha ibn Selula i pitao ga o Allahu koj imej eoč istio.'
'
ovome, a on je odgovorio da nije rekao, te je kazao da je Ibn Onda je Poslanik pr ouč i
oajetekojis udošlikaoč i
šće nj
eAi še,
Erkam slagao na njega. A Allah j eobj a viopoč et
aks ur
eEl - radijalla hua nha.Paka ž eAl lh
a :'
'Me đuv amaj ebi
looni hk ojis u
Muna fi
kun,š tojebil
apot vr
daI bnEr kama iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je
dobro po vas. Svaki od nj ihbitćekaž nje
npr e
magr ij
e huk ojij e
Či
šće
njema
jkevj
erni
kaodpot
vor
e zaslužio,aonogaodn jihkojijetonaj vi
šeč ini
oč ek apat nja
velika.'' (En-Nur, 11. ajet)
Obj avaoč išć
e njuodpot vorema j
kevj ernikaAi še ,r adij
all
a hu
anha, od Allaha ni jes puš tanamj esecda na ,paj eonaot i
š la
svome ocu Ebu Bekru 
Ai ša ,radij
allahua nha ,jebi labol e
snapr ij
eovepot vor e,ana kon
njes t
anjejojs epog oršalo.Na konmj esecda nanj enogboravka
kodr oditel
jadoš aoj ojj ePos lanikir eka o:' 'O Ai ša,a kos i
poč inilaono z a štot eopt užuju,poka js eAl lahu  , jer On je
Mi los ti
v,opr ostićet i!''Ona je rekla svome ocu: ''Odgovori mu
oč e!''A onr eče:''Štadaodg ovorim Al lahovom Pos la ku?'' Pa
ni
jema jcitoi st
or e kla,aionaj ojje,t akođer,odg ovor il
a :''
Štada
odgovorim Allahovom Poslaniku ?''
Zatim: ' '
Zaš
to,č
imstetočul
i,nis
uvjer
niciiv
jernicej ednio
Bi lježe Buha ri,r ahime hul l
ah, u s vome Sa hi hu i Ahme d,
drugi madobr opromi
sl
il
iir
ekl
i:"Ovoj
eočit
apot
vora!" (En-Nur,
rahi me hullah,us vomeMus nedur ij
e čikoj i
mj eodg ovor il
aAi š a,
12. ajet)
radijallahu anha: ''Rekla sam: ''Kada bih vam rekla da nisam to
poč inila,aAl lahz nadaj at onisam poč inil
a–vi mi ne bi
povjerovali. Pa, iako sam bila mala i znala malo Ku'rana,
odg ovorilas ami mr iječimaJ akubaa.s. kada je rekao sinovima:
»Jas voj s lučaj Al lahu i znos i
m,pr o t
iv ono gš to vi me ni
pripisujete.« – pas eokr enulaiz a plakala,ka oš toj eč i
nilai
prethodnih dana.''
Tada je Allah spustio Objavu. Pa smo primijetili da je Poslanik 
poc r venioul icuivi dje l
os edaj epodve l
ikim opt e re
ć e nj
e m,štos u ''Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli? A poštos v
jedokeni s
u
bili znakovi Obj ave ,paj er ekao:''
Ra dujs eAi ša,Al l
a hje objavio dov eli,onis u onda k od Al l
aha lažljiv
ci.A d a ni
jeAl lahov
e
ajeteot vojojč istoći.'
'Paj ereka oEbuBe krr.a: ''Ustani i poljubi dobrote prema vama i milosti Njegove, i na ovome i na onome
Allahovog Poslanika !'' A ona je odgovorila: ''Tako mi Allaha s vi
jetu,v eć biv ass t
iglat eškak azna z bog onoga u štos t
e

Sira Allahova poslanika  19 Sira Allahova poslanika  20


upustili.''(En-Nur,13/14.ajet). Allah ka že :''Zaš toni steč etv ori
c us vjedok adov e li
?''I u tekstu
ajeta Allah č etiriput apot vrđuj edas ukodNj eg ala žlji
vc i.
A u 14. ajetu Allah ka že:''A da nije Allahove dobrote i milosti na
ov omeionomes v ijetu,v e ćbiv ass t
iglak az naz aonoš tos te
uradili.'' Poslanik j ei zvrš i
obi čevanjena dkr ivc i
ma ,a linijena d
Abdullahom ibn Selulom.
Pos tojedvami šljenj az ašto:
1. Za t
oš tog ač ekaka znanaAhi r
etu.
2. .Za toš toj eonpr is e biima ove li kini f
a kkoj ii zvodii z
isl ama ,a na d ka firom s e ne i zvr šava ka zna,ve ć na d
Allah govori u ovim ajetima da je potvoru izmislila grupa ljudi i
vjernikom, kako bi mu bila iskupljenje na dunjaluku od
poja šnjavadat oš t
os ede si
loni jeloš eponj ihve ćdaj et odobr o
kazne na Ahiretu.
za njih. Allah j ošuovi ma jeti
maobe ć avat eškupa tnjuoni ma
Kaž e Allah : ''Kad ste to jezicima svojim sluš ali.'' Allah kaž e:
koji suos mi slil
iovul až.
''...slušali jezicima,'' zato š to su govorili ono š to su č uli, a da nisu
Ut efsiruovoga j
etas t
ojidas eovapr ijetnjaodnos inavođu
ni pokuš ali da razmisle o tome.
munafika Abdullaha ibn Selula. Mada postoje predaje da se odnosi
A riječ i: ''Vi ste to sitnicom smatrali, a to je kod Allaha krupno.'' –
naHa s anai bnSa bit
a,me đuti
m,pr vomi šljenjej eispravnije .
znač e da č ovjek treba da pazi š ta govori, jer je Poslanik s.av.s.
Na trojici ashaba j ei zvršenobi če vanjez bogpot vor enaAi šu, rekao:' '
Čovjek izgovori riječza koju misli da je sitna, pa zbog nje
radijallahu anha: Hasanu ibn Sabitu, Mistahu ibn Usasi i Hamnu ode 70 godina u Dž ehennem.''
ibnDž ahšu Rekao je Poslanik Mu'azu r.a: ''Mu'aze, jadna ti majka, zar ć e
Pa Allah i m ka že
:''
Zaš t
ov jerniciiv jerni ceni suos ebinaj ljepš e ljudi i zbog č eg drugog biti naglavač ke bacani u Dž ehennem osim
pomislili.'' Toz bogtogaš tos uvj erniciivj ernic ejednot i
jelo,pa zbog plodova svojih jezika!?''
supomi š
l jajućilošeoAi ši,r adi
jallahua nha ,pomi slil
iios ebi Kaž e Allah : ''Zaš to niste,č im ste to č uli, rekli: ''Ne dolikuje
loše. nam da o tome govorimo, hvaljen neka si Ti! To je velika
Prenosi se da je Ebu Ejjub el-Ens arir .
a,ka damuj enjeg ovaž ena potvora!''
prenije l
apr ičuoAi ši,radij
allahua nha ,r eka o:''Dal ibit itoi ka d
Zatim Allah naređuje ashabima r.a, pa kaž e: ''Allah vam naređuje
uradila ?''
Paka djeodg ovoril
adanebi ,reč ej oj:''
Ai š
a,r adijallahu
da viš e nikada tako neš to ne ponovite, ako ste vjernici.''
anha ,j ebol jaič is
ti
jaodt ebe ,paka koondaonadat our adi? !'
'–
Kaž e Allah u hadisu-kudsiju: ''Ko bude Mome robu nagovijestio
''
Ami sli
šl idas amj aboljiodPos la
ni ka?' 'Nisi.'
'–Odgovorila je.
neprijateljstvo, onda Ja njemu nagovijestim rat.'' Ovo se odnosi,
''
Pami sli
šl idabiAl l
ahdao da se to Njegovom Poslaniku 
č a k,inavj e rnikaa kos ebudebor i
opr otivvj ernikaivj er
nica,a
dogodi?''
oni budu u pravu.
Že nepos la nikas umog lebitika fi
rkinje, ali ne i bludnice, pa kako
Št ami sliteondaka ka vć ebi t
iis hodoni hkoj iseb or eprot ivAl laha
da onda ž ena Poslanika , koj ij e pe č ats vih pos lani ka,
?!
salavatullahi alejhim ves-sel
amuhue dž me 'in,uč initakone št
o? !

Sira Allahova poslanika  21 Sira Allahova poslanika  22


Zatim Allah upoz orava,paka že:''O vjernici, nemojte slijediti
stopeš ej
tanov e!''–š toz nač idaš e j
tanne ćedoć ivj er nikuir eći: Povod ove Bitke
''
Idiipoč i
nikuf r!'
'Nj egovaž el
jaj estedavj er niki deug rij
e h,
korak po korak, sve dotle dok ne ode u kufr, zato Allah ka ž e: Kada je Allahov Poslanik protjerao pleme Benu Nadir iz njega
''
...
ne mojtes li
jedi t
istopeš ejtana...
''Zna čigr i
jehpog rijehič ovjek sut roji
c al j
udiot i
šl
iko dKur ejšij
aipods takliihdana pa dnuna
se udaljava od Allaha  Medinu, tj. da napadnu na Allahovog Poslanika i ashabe Zatim
Na kraju Allah obj ašnjavaEbuBe krur.a koji se –ka dj eč uoda suot išlidopl emenaGa t
afan,Be nuKur e j
zaij ošne ki hdr ug ih
je Mistah ibn Usase uč es t
vova oupot vor injegovekć erke ,akoj i plemena.
jebi ouč esnikBe dra,ibioj et ečićEbuBe krar.a, i bio je siromah i Kur ejši
jes ui ma l
e posebanr azlog z a ovu Bi t
ku,a t oj e da
muha džir,ikomej eEb uBe krr.a udjeljivao sadaku –zakleo da osigur a
jut rgova čkiputkojijevodi oz aMe kku.
muvi šene ćeda vatisadaku,paj eAl lahobjavio: ' '
Ne k as eč es
titi Štos et i
čeodi gravanjaoveBi tkeuč enjac is i
res user az i
šli:Mus a
ii muć nime đuv amanez aklinjudav išene ć
epomagat ir ođakei ibnUkbez astupami šlj
enjedas eBi tkade si
la4.g .
p.H.I spr avno
siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; mi šlj
enjej edas eBitkade si
la5.g .
p.H. ,adoka zz aovoj estedaj e
neka im oproste i ne zamjere! Zar vama ne bi bilo drago da i Allahov Poslanik vratio Abdullaha ibn Omera sa Bitke na
vamaAl l
ahopr os t
i?AAl lahpr ašt
aisamilostan je.'' (En-Nur, 22. Uhudu,j erj eta dbionapoč etkuč etr
na es t
eg odinesvogaž ivota ,i
ajet) Kada je Ebu Bekr č uo oveAl lahover i
ječi ,r ekaoj e: nijeuč estvova ouBi cinaUhudu.Me đut im,ka dajebi laBi tkana
''
Sva kako,Al l
a hu,ž eli
m damiopr osti
š .
''Opr ostioj eMi stahui bn Hendeku bio je na kraju petnaeste godine te mu je Poslanik 
Usasi i nastavio mu davati sadaku. doz voliodauč estvujeuovojBi ci,št
ouka zujedas eBi tkade sila5.
Inakr ajuz avršavamos aa j
e t
imakoj ika ž
u:''Oni koji objede g.p.H.
če s
tite,be zazlenev jernic
e ,ne ka budu pr okl
etina ov omeina Broj neprijateljske vojske je iznosio, sveukupno, deset hiljada
onomes vi
jetu;nj ihč ekapat njane snosna,naDank adapr ot i
vnji h bora ca.Ka daka žemoukupnomi sl
is enas avezničkapl e me na
budus vjedoč i
lije z
icinj i
hovi,ir ukenj ihov e,ino genj ihov ez aono Kur ejši
jaiž idova .Me đuti
m,me dinskovods tvoj ebiloopr ez no,
štos ur adil
i.''
(En-Nur, 23/24. ajet) tako da se ova plemena nisu ni pomjerila iz svog mjesta, a Allahov
Poslanik je imao sve podatke o njima.
Bitka na Hendeku(El-Ahzab) S a z iva n ješ u re

ImeoveBi t
kej ena stal
oodr ij
e čihizzb3
koja ima svoj cilj, plan i Allahov Poslanik jes a
z vaošurutesur a
z matraliplanodbranei
progr a
m us vom r adu.Množ inaodover i
ječijest
ea hza b,4
koje su tada je Selman el Farisi predloži
o Pos l
anik u da iskopaju
seokupi leokoMe dines arazli
č i
timc il
je vi
ma ,izme đuos talog ,da hende k,štoj e Allahov Pos l
anik  prihvatio, te je naredio
bi napali Poslanika i njegove ashabe i takouni št
iliislam.Ka ko ashabima dag ais
kopa ju.Duž i
nahe ndeka je bila oko 5000
izas vakeBi tke, patakoii zaoves t
ajal
is už idovi. aršina,tj
.2.500m,š ir
inaj ebi
la9a rš
ina,tj.4.5m,adubi naj e
bilatoli
kadaka dabikonjupa ounj e
ganebimoga os â
mi zaći.
3
Stranka ili skupina.
4
Skupine.
St
rat
eškipol
oža
jmus
li
manauMe
dini
Sira Allahova poslanika  23 Sira Allahova poslanika  24
Mus l
ima nis ub il
ii s kuš anii spreds ebeii z as ebe :ispreds ebesu
ima line prij
at e
lje muš ri
ke iž i
dove ,a unut ars e
be ,u s voji
m
redovima, imali su munafike (licemjere), zatim su bili gladni,
skoro dani sui ma liš taj esti
,ij ošs u bi l
is labo odjeve ni.U
Buharijinom Sahihu se navodi da je bila velika zima.
U ovoj Bici de si
os ej edani ntere
santans lučajs aa shabom
Kaž u mufesiri, objaš njavajuć i riječi Allaha : ' '…i kad ste o
Huzejfom ibn Jemanom koj iprenosisituacijuš tosede silauBi ci Allahu svaš ta pomišljali.'' – da su munafici rekli: ''Allahov
naHe nde ku,paka že :''
Doš a ona mj eAl l
ahovPos laniki pitao Poslanik nam je obeć ao da ć emo jesti iz riznica bizantijskog
nas: »Ima li neko da mi donese vijesti o narodu?« –tj. da ode kralja, a mi danas nismo sigurni da odemo u wc.'' –a da su
me đune prij
a tel
jei izvidi situaciju. Allahov Poslanik je ovo muslimani rekli: ''Ovo je ono š to su nam Allah i Njegov Poslanik
ponovi ot riputauzobe ća njedać eućiuDž enne tona jkojiodeu
obeć ali.''
izviđanje,a l
is en ikoni jeoda zvao,iakos ume đua shabimabi l
i
U ovoj Bici se desilo nekoliko mu'dž iza Poslanika :-jednu od
Ebu Bekr i Omer Tad je Poslanik naredio Huzejfi ibn Jemanu
mu'dž iza spominje Muslim u svome Sahihu od Dž abira ibn
da on ode i da i z vidis it
ua cij
u,š tojeipr i
hva ti
o,j e
rj et obila
Abdullaha  da je zaklao bravč e i pozvao Poslanika  sa
naredba Poslanika 
nekolicinom ljudi da jedu, ali je Allahov Poslanik poveo sve
Ika dajedoš aome đunj ihz adesioi hjes t
rašanvj et
ar,kaoš toka že
ljude i svima je bilo dovoljno.
Allah : ''O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama kada
Također se navodi da su ashabi naiš li na jednu stijenu kada su
sudov asv oj skedoš le,pas moMipr otivnj ihvjetar poslali, i
kopali, pa je nisu mogli razbiti, zatim je doš ao Poslanik i poč eo
vojske koje vi niste vidjeli –Al lahdobr ov idiš t
av ir adite.
''
(El
da je udara: kad je prvi put udario sijevnula je jedna varnica, koja
Ahzab,9.ajet).
je otišla u pravcu Šama, zatim je udario drugi put, pa je varnica
otišla u pravcu Perzije, a treć a varnica je otiš la u pravcu Jemena,
pa je Poslanik rekao da ć e osvojiti Perziju,Šam i Jemen.

Ta kođe ruovojBi cisede sioi


nt eresa nta ns lučajsaNu' ajmom i bn
Mes'udom koj ijebiomuš ri
ki zpl eme naGa tafan,paj eprimi o
islam, a da za to njegovo pleme nije znalo.
Zatim nam Allah obj a š
nja
vastanj
emedins
kevoj skeuovojBi ci, Doš ao je kod Poslanika i upitao ga:' 'Šta da uradim za islam?'' A
paka že:' 'Kads uv am došleodozgoiodozdo,aduš adoš lado Poslanik mu je odgovorio: ''Radi š ta mož eš!
''–pa je on otišao i
grkljana, i kad ste o Allahusvaš
tapomi
šl
jali
.'
'(El-Ahzab, 10. ajet) posvađao pleme Benu Kurejz i Kurejš ije

Sira Allahova poslanika  25 Sira Allahova poslanika  26


Poslanik je bio poveo 70 deva kao kurbane5 Kabi, zatim je
Pouke Bitke Poslanik poslao Bisr ibn Sufjana el-Ensarija u izvidnicu6 da
vidiš tać eur adit
imuš ricika dč ujudas umus lima nikrenulida
1)Mus l
ima nimaj edo z
v ol
jenouz ima tidunj alučkeuzroke,tedas e obave umru.
mor ajuš t
ovi šema te
rij
alnoite hni
č kipr ipremiti. De sios ej eda ns l
uč aj,koj e gbiljež eBuha r
iiMus l
im,daj egrupa
2) Muslimanima jedo zvolj
enoodr ž ava nješure,kakobis ei znašlo ashaba bil apr is
ut nauovom i z viđanjume đuk ojimaj ebioEbu
rješenjez apr oble
memus l
ima na,štos evi diizpr ij
edl
og aSe l
ma na Katade el-Ensari koji nije bio pod ihramima i htio je da ubije
el-Farisija  zebr uka ol ov,me đut i
m,a s habini s
uht j
elidamupoka žugdjes e
3) Jedna od pouka jeste to da Allah poma žepos lanikes a nalazi zebra,7 a lij
uj eon,i pak,prona šaoiubi o.
mu' džiza ma ,avj erni
kes akerame ti
ma . Pa su neki jeli to me so,ane kini s uzatoštos us umnj a
liiobratil
i
4) Muslimanima je dozvoljeno kor istitiobma ne ,t
j.ta
ktičkeva r
ke, su se Poslaniku , zatim je Poslanik dozvolio da jedu, ali ih je
ka oštos evi diizslučaj
aNu' ajmai bnMe s'uda prije toga pitao da li su mu pokazali gdje se nalazi zebra.
5) Ukoliko se dogodi da muslimani propuste neke od namaza Doš aoj eI bn Suf jane l-Ensarij  i zi zviđan ja ioba vij
estio
doz voljenoj edag anadokna deus lj
e de ćem va kt
u–š tos evi diiz Poslanika da su kur ejšiječ uleš taims es prema :das uizašl
ii z
oveBi t
keka das umuš ric
is prij
e či
liPos l
anikai ashabe  od Mekke, pokrenuli svoje saveznike i neka plemena oko Mekke,
namaza. kakobis eudr už i
liubor bipr oti
vMuha mme daPa je Poslanik 
6)PomoćAl l
ahakoj uj epos la
ovj e rnicima,ka oštoka že:''
…pa upi t
a oa shaber .
aš tami sle,j e
rmut adObj a
vani jebi l
as pušt
ena.
smoMipr otivnjihv j
etarpos lali
,iv ojskek ojevinistev i
djeli…' ' Me đut i
m,Pos l
a k j
ni ei znios voj emi šl
jenje,at oj edana padnu
(El-Ahzab, 9. ajet) ova s a
ve znička pl e me na .Ebu Be kr  je rekao: ''Allahov
8
Pos laniče ,mis mokr enul ipr emaAl lahovojkuć i i nemoj da bilo
7)Ot krivanjemuna fi
ka,ka oš t
oka žeAl lah: ''Kad su licemjeri i štar a di
mo,ne g oć e moz avršit
ina šeputova nje
,paa konasne ko
oni bolesnih srca govorili: »Allah i Poslanik Njegov su nas samo budež elios priječitiu t omemić emo s ebr ani ti,a linapada t
i
obmanj ivalikads unamobe ćavali!« neć emo. '
'Pas eRe sululla h s ložios aEbu Be kr om i tako
postupio.
Prisega na Hudejbiji

Potpi s
ivanje ugovor a na Hude j
biji,većina isl a
mskih uč enjaka
sma tradas etode si
lo,it oj eopć epoznatas t
va rdaj ePos la
ni k 5
Iz ovoga se uzimapr opisdaj edoz volj
e nop ov es
tik urbanek ojićesez a
kla
tiAllhu
a .
iza šaosaa s
habima u ponedjeljak, mjeseca zu-l-ka'de 6. g.p.H. Kur banej edoz v oljenooz nač
itin e
kom k rpomi lisane ki
ml ancem isl.
,kaoznakdajeto
Štos et i
čebrojaasha banjihov broj je bio 1400. k urban.Ov ojebi lopoz natokodpr edisl
ams kihAr apaudž a hil
ije
tuk oj
isuprinos
il
ižrt
ve
kipovima.
Cilj ovoga pohoda je bio da Poslanik sa ashabima obavi umru. 6
Izov ogas euz imapouk adaj emus l
ima nimadoz v ol
jenodai ma jušpij
unekojićevrš
it
i
Ka ds udoš l
inaZu-l-Halifu zanijetili su umru i obukli ihrame; izvidnice, kako bi bili oprezni prema neprijatelju.
7
Izov ogas eizv lačipr opisdaha džij
inijedoz v olje
n o,čak,išar
e t
omdap okaž
enekomna
mjesto gdje se nalazi l ov ,akamol idajošl ov i.
8
Kabi.
Sira Allahova poslanika  27 Sira Allahova poslanika  28
Kada je Allahovom Poslaniku doš lai nforma cijadas umuš ri
c i naredio Aliji dapi še,Al ijaj epoč eopi satiug ovorpoč evšis a
doš l
iudol inuAs ef
anPos l
anikje klanjao salatu-l-hauf.9 ''Bismillahirrahmanirrahim'', a Suhejl je rekao: ''Stani, umjesto Er-
Muslimani su izbjegavali s ukobs amuš ri
c i
maiz a
obila zi
lis uih r rahma n na piš i' '
Bi smi llal
la humme '
',jerda s mo mih tj
elida
dokni sudoš linaHude jbi
jukoj as ena lazine da lekoodMe kke.I priznamo ''Er-Ra hma n'
' nebis most obom r a t
ova li.Ka daj edoš ao
ka ds udoš l
inaHude j
bij
uPos l
anikovade vaj ez asta
l anač udan do Allahov Poslanik r ekaoj epišiMuha mme di bnAbdi ll
ah,j er
na či
n,paj ePos l
anikr e
kao:''
Pustiteje,onaj evo đenaiz a
us t
avio da smo te priznali za Poslanika ne bi se s tobom borili, pa je Alija
ju je Onaj, Koji je zaustavio slonove.'' Na tom mjestu su se odbi odai zbriše,a l
imuj ePos lani kr eka o:' 'Biće šis kušanna
ulogorili Poslanik i ashabi Poslanik je slao svoje izaslanike i st
iova jna čin.'
'
Kur ejši
ja ma .Poz natojedaj eRe sulullahponudio Omera ibn Odš artovaovogug ovor aje stedabudepr imi rjeone na padanj uu
Ha tt
a bar .a,paj eonr ekaodane mani kog adagaz ašt
i t
i,z ati
mj e r okuodde setg odi na .Ta kođe rjedanodš art ovakoj ej ePos l
ani k
Poslanik poslao Osmana Muš r
ic isuponudi liOs ma nudauč i
ni zahtijevao jeste da obave umru i tavaf oko Kabe, pa je rekao
tavafokoKa beš t
ojeon odbioir eka oim:' '
Ta komiAl l
a ha,ne ću Suhe jlibnAmr :''Nemož es ede sitiine ćemot id ozvol i
tidaAr api
da obavim tavaf prije Poslanika ' 'Na konč eg as epr oč ul
odaj e pr ičaju da s mo mibi lipr inuđe ni( t
j.da s mo mor al ida va s
Osman ubijen, pa je Poslanik poz vaodamuda juprise g
udać e pustimo). Ove godine –ne ,i dućemož eteidođi tet rida nada
se boriti do smrti. Kada su ashabi davali prisegu Poslanik je obavite umru s al ični m na oruža njem.'
'10
Poslanik  je ovo
ispruž i
ol ijevur ukutesuonis ta
vljalisvo j
er ukenanj eg ovu,paj e pr ihvatio.Ta kođe rjeSuhe j
lr ekao:' '
Sva kimus lima nimus li
ma nka
Poslanik pogledom na desnu ruku rekao: »Ovo je za Osmana  « koj idođui zMe dineiž e l
edabuduuMe kkimini smoduž nivr atit
i
Ova se prisega desila ispod drveta (te je nazvana-beja ispod i h,as vakiodKur e jši
jakoj ipr i
mii slam iodeuMe dinumor ate
drveta). Allah je spominje u Kur'anu: ''Allah je zadovoljan onim nam ga vratiti.' 'U t om mome ntudol aziEbuDž inde lkoji je bio
vjernicimak oj isut isepoddr vetom nav j
e r
nos tz akleli…''(El- musliman, sin od Suhejla ibn Amra, pa je Suhejl rekao: ''Evo, od
Feth, 18. ajet). ovogpr vogć e mopoč eti!''Az ati
mj ePos l
ani kpristao na to.
Ebu Dž indel mu je rekao: ''Zar ć ete me ostaviti da me udaraju?''
A Poslanik je rekao: ''Strpi se!'' Muslimanima je teš ko pao ovaj
ugovor kojeg je Allahov Poslanik potpisao, i to š to se moraju
vratiti bez obavljene umre. Allahov Poslanik  je objasnio
ashabima neke od mudrosti, kao npr. ako dođu muš rici koji su
primili Islam, zaš to da ih vrate, a ako muslimani odu kod muš rika,
Muš ri
c isupos lalisvojei za
slanike,koj is us esmj enivali;parnj i
h zaš to bi ih muslimani morali vratiti, jer onaj ko napusti Medinu i
ode ž ivjeti kod muš rika, on je murted (otpadnik od vjere).
je pregovaralo sa Poslanikom , neki su bili drski, a neki umjereni,
is mj enji
valisus edokn ij
edoš aoSuhe jli bnAmrkoj ij ezatr
a ži
o Allahov Poslanik je ovaj dogovor sa muš ricima iskoristio za
dawu, kao š to se zna da je na Hudejbiji bilo 1400 muslimana, a da
dapot pišeug ovors aPos l
a kom , pa je Poslanik pristao i
ni
je tokom oslobađanja Mekke bilo 10. 000,š togovor iomudr os t
i

9 10
Namaz u strahu. Ovo se zove umretu-l-kada.
Sira Allahova poslanika  29 Sira Allahova poslanika  30
Allaha upot pisivanj
uovogugovora
.Ta kođer
,uovom ug ovor
u osim iz utvrda.''12 Ovoj ez bogt ogaš toAl l
a h kažez anjih:''Oni
jejednaodt ača kadaonaplemenakojabuduhtjel
auć iusavezs
a že l
edaž ivehi ljadugodi na…' 'Iovoj er adit ogaš toonivol e
Poslanikom i ma jupra
vonato,aonikojibuduhtj
eliućiusave
z dunjaluk.
samuš rici
ma ,t akođer
,imaj
upr a
vo,pajepl emeHuz '
apreš
lou Ka das už idoviuj utrovi dj elimus lima nskuvoj skupoč elis uda
savez sa Poslanikom ,apl
emeBe nuBekrs aKure
jši
jama . bježeivi ču:' 'Doš laj evoj s kaMuha mme da. ''Ta daj ePos lanik
rekao:' '
Al l
ahue kbe r,bitćepor ušenHa jber,jermika dadođe mou
Bitka na Hajberu dvor i
štej ednogna rodane maha jraut omena rodu. '
'
Allahov Poslanik j ei zvr šioops aduHa jbe ra,aut okuops ade
Na konš t
os upr otje r
a niž i
dovii zMe dinej edandi onj ihjeo tišao muslimansku zastavu je nosio Ebu Bekr r.a, i Allah nije odmah
daž i
viuHa jber,me đunj imaj ebi oHuj ejibnAht a
b,vođaovog da odas ež idovi predaju, i u ovoj opsadi je poginulo nekoliko
pleme na koj ij e poč eo da s i
je mr žnj u me đu mus lima nima i ashaba U jednom od dana opsade na Hajberu Allahov Poslanik 
židovimauHa jber u. jeokupi omus li
ma nskuvoj skuir e kao:' '
Sut rać uz a s
tavuda t
i
Od t adaj epoč e lo ne prij
ate l
j stvo ž idovapr emamus li
ma ni ma. čovjekukoj ivol iAl lahaiPos la
nika ,ikog avol iAl lahiPos l
a nik.
''
Ta kođe rjeHuj ejibnAht abbi ouz r
okdapl emeGa ta
fa nuč estvuje Pa su svi a sha bioč e kavlis ut
rašnjida ndavi dekoć euz etiovu
u Bici na Hendeku zajedno sa ostalim neprijateljima islama. ve l
ikus tvar,t j.za s
t avu.Ta kođe rsepr enosiodOme rai bnHa ttaba
Allahov Poslanik je, kada je potpisao ugovor na Hudejbiji, koj ika že:''Podi ga os ams enapr stenebil imeAl la hovPos lanik
odlučiodas eobr a čunas až idovi ma .As habisu, kada su krenuli vi diodamidâz a stavu.'
' Me đutim,Al la
hovPos la
ni kje upitao
sa Poslanikom , izgovarali tekbire i tehlile na glas, pa im je za Aliju ibn Ebi Taliba r.a, pa su ashabi rekli da ga boli oko, pa
Poslanik r ekao:' 'Stišajt
es voj eg l
a sove,j ervine doz ivate je Poslanik rekao: ''Dovedite mi ga!'' Allahov Poslanik  je
gluhoga, niti dozivate odsutnoga.'' pljucnuo u njegovo oko koje ga je bolilo, a zatim protrljao i vid
Mus l
ima nis udoš lipr eds amis a bahna doma kž idovskogpl eme na mus evr at
io,ka oš toj eibi o.Na kont og aPos la kmu je dao
ni
uHa jbe ru,me đut im,s trategijaPos lanika j ebiladadođes a zastavu, pa ga je Alija upi ta
o:' '
Dokoj emj er
eć us ebor itisa
suprotne strane, tj. sa sjeveraipor edt og aštoj eMe di nanaj ugu, njima?'' Pa mu je Poslanik rekao: ''Naređeno mi je da se borim
on j ez aobiš aoidoš aos asupr otnes t
rane ,gdjesena la zi
lopl eme dok ne kaž u la ilahe illallah.'' Također je Allahov Poslanik 
Ga taf
a n,t j
.i zme đupodr učjaHa jberaipl eme naGa tafan.Ovoj e oporuč io Aliji da pozove ž idove u Islam.
11
zbogt ogaka kobiž idovima presjekao put da im ne bi mogla I kada su muslimani poč eli da osvajaju utvrde ž idovi su pali u ruke
doć ii spomoć od s tra
ne njihovih saveznika, tj. od plemena
Allahovom Poslaniku , te mu ponudili ugovor kojeg je Allahov
Gatafan.
Poslanik prihvatio, ali im je i u ovom ugovoru postavio uvjete:
Na konš t
os umus lima niklanj a l
is aba h-namaz krenuli su na zidine
Ha jberakoj ij ebi oi zuze t
nout vr đen,ka oš t
oka žeAl lah: ''Oni
vasni k adane ćenapas ti
,ni t
ić es ebor it
ipr oti
vv ass vizaj edno,
12
Ome
ribnHa
tta
bjepr
otj
era
oži
dov
eizHa
jbe
rauv
remenu svog hilafeta, jer su oni
11 r
ani
liAbdul
la
hai
bnOme
raiubi
liAbdul
lahai
bnSe
hla
.Me
đut
i r
m,Ome je ovo shvatio
Oniusvojoja
kidinev
jer
ujuuSudn
jida
n,ne
kiodnj
ihk
ažudav
jer
uju,a
lis
amou

enne
t,t
j.danemaDž e
hennema
. iz ovog ugovora, te je ovo bio povod da ih Omer protjera.
Sira Allahova poslanika  31 Sira Allahova poslanika  32
1) Da mog u os tat
i na s vom pos jedu, s t im š to mor aju čovj e kupi t
aoš tadaur adisaovc a
ma ,Pos lanikmur ečedaba ci
muslimanima davati jeda ndi opr ihodas az emlji
štaipl odova . šakupr aši
neuoč iova caioneć es evr atit
is vomevl asniku–
2)Damor a j
ui zdva j
atizai zdržava njez emljiš
taizs vojeimovi ne. uradio je to i primio islam, zatim se borio i preselio. Kada su ga
3) Njihov opstanak u Hajberu je u volji muslimana, pa ako donijeli Poslaniku r e kaojedaj euš aouDž enne t,ani jeklanjao
mus li
ma nivi dedai htrebapr otje ra t
ionić etoiuč initi
. niti jedan namaz.
4) Muslimani imaju pravo poslati č ovjekakoj ićepr oci
jenit
i
kol ikoi mahur minas tabluikoj e mć eonida t
iodr eđeniiznos. Trećislučajj
epokuš ajtrovanj aAl l
ahovogPoslanikat akoš t
oj e
5)Ta kođe ruug ovoruj epot pi sa nodai m pr i
pa daonoš tode ve ži
dovki nja
,kojaj e pokuš ala da ot r
uje Posl
anika, znala da
nj ihovemog uponi j
eti
,aonoš tonemog utoos t
a jemus li
ma nima, Poslanik volipl eć kuodovc e,tejestavi
laotrovupl ećku.Sa
st i
m danes mi j
uni št
as a kri
ti
,me đuti
m,pokuš alisus akrit
imi ri
s Poslanikom jebi oa shabpoi me nuBi š
ribne -Berra bin Ma'ur 
l
od Hujej ibn Ahtaba, pa je Allahov Poslanik rekao: ''Malo je kojije,kadjepoj eokoma dme s aodoveovc e
,pr esel
io.Me đuti
m,
trajala bitka, a imetka je puno.'' Ka das una šl
ižidovakoj ijekrio št
os et i
čeAlla
hovogPos lanikanj egajeplećkaoba vijesti
ladaj e
ovaj miris, Allahov Poslanik ga je predao na ispitivanje jednom otr
ova načimju je stavio u usta.
od ashaba r.a, pa ga je on udarao dok nije priznao.
Ta kođerj eAl lahovPos lanikda odi opl ij
enaDž afe
rui bnEbi Allahov Poslanik ni jeodma hubi oovuž i
dovki nju,alika daj e
Talibu koj is evr at
ioi zAbe s inijes at ri
desetp etljudiiž ena,i preselio ovaj ashab tad je Poslanik naredio da je ubiju u znak
tom prilikom je Allahov Poslanik rekao: ''Nez nam dal is eviše odma zde .Ka das ujeupi talizaš t ojet our adilaonaj erekl a:''Ako
ra dujem os loba đanjuHa jberailipovr atkuDž aferaibnEbiTa l
iba budePos lanik onamu ne ćeni št
ana škoditi,aa ko budel ažni
'' posl anikbol j
edagas eriješi
mo. ''
Št oset ičepl ij
enakoj egj ePos lanikdao ashabima koji nisu Što se tiče otrova koji je dospio u utrobu Allahovog Poslanika ,
uč es
tvova liuovojbi ci,dobilisug a,a l
iuzdoz voluuč e s
nikabi t
ke. Allah ga je zadrž ao sve dok Poslanik  nije završ io svoju
poslanič ku misiju, i tek kada je završ io sa poslanicom otrov je
6)Ta kođe rjeAl lahovPos lani kda odiopl i
jenaž enamakoj esu poč eo da djeluje. Ovo je bio uzrok da je Allah sastavio Poslaniku
uč estvova l
euBi cinaHa jberu. š ehadet sa stepenom poslanstva.
Ut okuBi t
kenaHa jber ude si
l os enekol
ikos l
uč aj
e va.Prvis lučaj Četvrti sluč aj se desio sa ashabom koji je imao imetak kod
je sa Alijom ibn Ebi Talibom kome je u jednom momentu ispao Kurejš ija i rekao im: ''Muslimani su poraž eni.'' I ne samo da su
štitkojims eštit
iooduda racaž idova,pasune dalekoodnj egabi l
a poraž eni, nego je i Muhammed pao u ropstvo ž idova, pa kad je
vra t
akoj aj eonuz e odamupos lužekaoštit
,tese branio vratima i Ibn Abbas č uo ovu vijest noge su mu se zaledile od ž alosti za
uda raonj imaž i
dove .Ka das ez avr
šil
aovabi tkaAl iaje bacio
j Poslanikom , međutim, ovaj ashab je doš ao do Abbasa i rekao
ova vrata koja su uz veliku muku podigla osmorica ashaba.
mu da je Poslanik ž iv i da je pobijedio ž idove, zatim je ovaj
ashab uzeo svoj imetak od muš rika i pobjegao.
Drugis
luča
jsedesios ač ovjekom kojij ečuvaoovceodž
idova,a
Jedna od mu'dž iza Poslanika koja se desila Selemi ibn Ekva 
koj
ijenai
šaopokra
jAl lahovogPos la
ni kai zat
raž
ioodnj
e gada
koji je bio ranjen u stegno, pa je doš ao do Poslanika koji mu je
mune št
oobjasnioi slamu.Pos la kmu objasni, pa je ovaj
ni
Sira Allahova poslanika  33 Sira Allahova poslanika  34
tri puta potrao po rani, nakon toga mu je noga ozdravila kao da 1) Sunnet je da muslimani izvode vojne pohode ujutro, tj. nakon
nije ni bila ranjena. sabah-namaza,š to se vidi iz primjera na Hajberu.
2) Da te ne mož e zaobić i ono š to ti Allah odredi, pa makar bio i
U Bici na Hajberu je u ropstvu bila i Safija ibn Hujeje, pa ju je bolestan,š to se vidi iz primjera sa Alijom ibn Ebi Talibom 
Poslanik oslobodio od ropstva te joj je to bio mehr da se uda za 3) Da je dozvoljena procjena plodova koji se nalaze na stablu,š to
Poslanika  se vidi iz dogovora kojeg su muslimani potpisali sa ž idovima.
4) Muslimanima je dozvoljeno da imaju istraž ni zatvor,što se vidi
Što tiče broja poginulih u ovoj Bici ima nekoliko predaja: iz primjera ž idova koji je sakrio miris.
1. U jednoj predaji stoji da je u ovoj Bici poginulo devedeset tri 5)Što se tič e ratnog plijena –on pripada uč esnicima Bitke i onima
židova. koji su direktno vezani za tu Bitku, a da svi sporedni moraju dobiti
2. U drugoj predaji od Muhammeda ibn Ishaka se kaž e da je dozvolu od uč esnika Bitke, tj. da oni halale nekom koji bude
ubijeno dvadeset muslimana. sporedni.
3. U trećoj predaji koju biljež
i Imam Vakidi se kaž e da je poginulo 6)Dozvoljeno je dati pogreš ne informacije nevjernicima u
petnaest muslimana. određenim situacijama,š to se vidi iz primjera ashaba koji je
muš ricima dao pogreš ne informacije.
Što se tič e datuma ove Bitke ima viš e mišljenja: 7) Allahov Poslanik je strogo zabranio uzimanje ratnog plijena
1. Muhammed ibn Ishak smatra da se ova Bitka desila 7. H.g. prije nego š to dođe do podjele, jer se desio sluč aj da je jedan od
2. Imam Vakidi je miš ljenja da se ova Bitka desila u rebiu-l-evelu ashaba uzeo ogrtač ,pa je Poslanik obavijestio ashabe  kad je
ili seferu, također 7. H.g. preselio da ga je vidio u Dž ehennemu u ogrtač u od Vatre.
3. Imam Malik, rahimehullah, i imam ez-Zuhri su miš ljenja da se 8) Na Hajberu je Poslanik zabranio da se jede meso domać eg
ova Bitka desila u mjesecu muharremu, ali 6. H.g. magarca, za razliku od divljeg.
Razlog ovog razilaž enja je zbog toga kako je ko poč eo da računa 9) Također je na Hajberu zabranjen brak koji se zove muta, jer je
Hidž ru, pa oni koji su poč eli da rač unaju Hidž ru od muharrema ashabima bilo dozvoljeno jedno vrijeme da imaju privremeni brak
koji je prethodio Hidž ri na dva mjeseca i deset dana, rekli su da je sa određenim mehrom i sa dogovorom o razvodu nakon isteka
bila 7. H.g., a oni koji su rekli da je Hidž ra poč ela iza muharrema, dogovora, Allahov Poslanik  je ovo potvrdio na Oprosnom
rekli su da je Bitka bila 6. H.g. Ibn Hadž er, rahimehullah, navodi u hadž džu.
Fethu-l-bariju da je ispravno miš ljenje Muhammeda ibn Ishaka, tj. 10) Allahov Poslanik je zabranio da se jede meso mazge i
7. H.g. u mjesecu muharremu. životinja koje imaju kandž e i očnjake.
11) Zabranjeno je da se ima odnos sa robinjama koje su trudne
dok se ne porode.
12) Dozvoljeno je imamu da protjera zimije koje su pod njegovom
Pouke bitke kont rol om,ka dont obudeht io,s anj ihovihpos jeda ,ka oš toj e
sluča jOme rai bnHa t
taba za vrijeme njegovog hilafeta.

Sira Allahova poslanika  35 Sira Allahova poslanika  36


13)Doz vol j
enojemus lima nimadaj e
duhranuodžidovaikr
šća
na ibn Ebi Talib r.a, pa ako i on preseli onda je Abdullah ibn Revaha
ako je ona sama po sebi halal. '' Ovdje se navodi jedna predaja u kojoj se prenosi da je Poslanik
14)Doz voljenojeuz ima tipokl onodži
dovaikrš
ćana. rekao: ''Ako i on preseli tad sebi izaberite emira.''
Abdullah ibn Revaha je zaplakao kada je krenuo u ovu Bitku, pa
Umra Poslanika  su ga upitali zaš to plače, a on je rekao: ''Tako mi Allaha , nije
zbog dunjaluka, većplač em zbog toga š to sam č i Allah :
uo riječ
Poslanik je krenuo sa 2000 ashaba prema Mekki 7.g.p.H. u »I svako od vas ć e do njega stić i!« (Merjem, 71. ajet)
mjesecu zu-l-ka'detu, noseć i sa sobom oruž je. Međutim, kada su Također se navodi da su rekli Abdullahu ibn Revahi r.a: ''Allah
doš li u mjesto Jedž idž,koje je bilo na samoj granici Harema, vas sač uvao.'' Pa je rekao Abdullah r.a: ''Ja molim Rahmana za
ostavili su tu jedan dio oruž ja, osim sablji, a zatim su ušli u oprost i jak udarac koji ć e proliti moju krv.''
Mekku. Ovdje su trebali da provedu tri dana. U ovoj Bici je uč estvovalo dvije stotine hiljada vizantijskih
Ka das uuš liuHa r
em Pos lani kim je naredio da otkriju svoje boraca. Pa su ashabi r.a, kad su vidjeli ovoliki broj Vizantijaca,
desno rame i pesnicu i da tokom tavafa oko Ka'be (tj. tokom poč eli da se dogovaraju š ta da rade, a zatim je ustao Abdullah ibn
činj enjaumr e)hoda juž urnij
e( tj.hodi zme đut rčanjaiobi čnog Revaha r.a i rekao: ''Jeste li vi doš li da tražite šehdet? –Ja ne
hoda). Te je ovo isto Poslanik  na re
diodauč inenaj ednom vidim niš ta osim da se borimo da pobjedimo ili da preselimo.''
mj e st
ui zme đuSa ffeiMe rveiovoj epos ta os unne t(tj
.sunnet U prvom naletu borbe poginuo je Zejd ibn Haris r.a, a zatim je od
mustehab) Allahovog Poslanika za svakog onog koč inihadždži njega uzeo zas tavu Dž a feri bn EbiTa libr .a,t e mu j e bila
umru. ods ječenade s nar uka,pal ij
eva ,az atimj epr e
se li
o.Dž aferi
bnEbi
Poslanik je ostao tri dana u Mekki nakon obavljene umre, s tim Talib je u ovoj Bici otpjevao stihove:
das udvi jeg rupeul a
zileuMe kku,jerjej ednag rupačuva l
a
or užje. Oka moDž enne t
adas epr i
bl iž
imli
jepog
Za tims uKur ejš i
jepos l
aliizas lanikedaka ž uPo slanikudai mj e Ihl adnogpi ća,
isteklo vrijeme nakon podne-namaz aidai z ađeMe kke.Allahov Vi zanti
jci
mas epr i
bliž
ilaka zna,Vi
zanti
jcima nevjernicima
Poslanik j eiza šaoizMe kke,apot om seož eniosaMe j
munom, pomi j
eša
nogpor ijekl
a
radijallahu anha. Na meni je obaveza da kad ih
sretnem da ih udaram
Bitka na Mu'ti
Ta kođe rs euj ednojpr e daj
ina vodidaj eDž a fera udario jedan
OvaBi tkasede sila8.g odinepoHi dž r
i.PovodoveBi tkej etoš to vizantijac, tako da ga je presjekao na dva dijela, pa su u jednom
je kralj Gasan ubio izaslanika Allahovog Poslanika , koji je nosio dijel
ut ij
elana šl
it r
idese trana ,u drugom isto toliko.13 Zatim je
pismo vizantijskom kralju Heraklu. Poslanik je krenuo sa 3000
Allahov Poslanik j beda je Allah 
13
ashaba da se osveti za ubistvo ovog muslimana. epovodom ov
ogasluč
ajaobavi
jes
ti
oas
ha
U ovoj Bici su određeni emiri vojske, tako što je Poslanik rekao: zami
jenioDž aferovedvi
jer
ukesadvakri
lauDženne
tu,t
edaonsanj
imal
etik udhoć e
poDž ennet
u.
''Emir vam je Zejd ibn Haris  , pa ako on preseli onda je Dž afer
Sira Allahova poslanika  37 Sira Allahova poslanika  38
Abdullah ibn Revaha pr euz e oz ast
avuodDž a f
erate je nastavio 2)Doz vol jenojei me nova tiviš ee mi r
aivi ševođaj ednegr upe,al
i
da se bori. po redoslijedu (tj. ako prvi preseli da ga zamijeni drugi itd).
KodAbdul l ahajedoš aoami dž i
ćidoni omuma lome saiAbdul lah 3)Sunne tjedas emus lima nime đus obnos avj
etujuidog ova ra
ju.
j epoč eodaj ede,me đutim,ut om tr
e nutkuč uoj ezvukubi j
a nja 4) Za vrijeme Poslanika j ebi odoz voljenidžtihada sha ba ,š
to
jednog muslimana,pot om j er ekao:''
Za rs eovode š
ava ,aj aj oš se vidi iz ove Bitke, s tim da Poslanik ne bi dozvolio da se desi
živ.'
' Za timj ekr enuonaVi z
a ntijceita
kopr eseli
o.Na konš ehade ta greškaui džti
hadu.
Abdul lahar .
a ,ashabis upoč e lidar az
mi š
ljaj
uko gadai z aberuz a 5) Muslimani su u ovoj Bici stekli veliko iskustvo, jer su se prvi
emira vojske, pa su izabrali Halid ibn Velida  puts usr elisakršća nima .
Allahov Poslanik je obavijestio ashabe u Medini da su preselila 6)Sunne tjedas e ,ka dč ovj ek preseli, njegovoj porodici donese
ova trojica ashaba i da je Halid preuzeo vodstvo muslimanske hrana ,jerj enjegovapor odicauž a losti
,š t
os evidina konpog i
bij
e
vojske i rekao je da je Allah dao pobjedu Halidu ibn Velidu  Dž aferai bnEbiTa lba
i
Halid ibn Velid j ena dmudr iovi za
nti
jskuvoj s kutakoš t
oj es voj u
vojsku, koja je bila nač el
u,pr e baci
onaz ačelje,aonukoj aj ebi la Slanje pisama velikanima okolnih naroda
naz a če ljupr ebaciojenač e l
o,t akodas uVi z
a nti
jcipomi sli
lidaj e
mus lima ni madoš lapomoćina stal
ajepa nikaunj i
hovojvoj sci
. Poslanik koristi potpis sporazuma na Hudejbiji za pozivanje u
U ovoj Bici je poginulo dosta vizantijskih vojnika, a u islam vladara susjednihna roda ,šal
jućiimi zasla
ni ke.
muslimanskoj vojsci je poginulo samo trinaest boraca, i Halid se Što se tiče datuma, u kojem je Poslanik poslao izaslanike, ulema
uspiopovuć isas vojom voj s
kom. se razišla:
U ovoj Bici je bilo ashaba koj is upobj egl
is abojnogpol ja ,me đu
njima je bio i Abdullah ibn Omer –Pobj egl
is uizme đuMe dinei 1) Ibn Sad prenosi od svog š ejha Vakidija, koji je bio imam u
Cr venogmor a,jers us eboj a liš t
abiims emog l
ode si
tia kodođu Siriji, da je ovo slanje izaslanika bilo u muharremu 7. g.p.H.
pred Poslanika ,me đuti
m,i pa ks uodluč i
lidas evr a
teuMe dinu. 2)Et-Taberi u svom djelu Tarih et-Taberi spominje da se ovaj
U jednoj predaji se navodi da je č itava muslimanska vojska događaj desio u zu-l-hidž dž etu 6. g.p.H.
pobjegla,š to nije tačno. Kada su se vratili u Medinu rekli su 3) Najispravnije miš ljenje je od Ibn Ishaka, rahimehullah, da su
Poslaniku : ''Mi smo pobjegli sa bojnog polja.'' Tad se Allahov izaslanici poslani između Poslanikovog povratka sa Hudejbije
Poslanik nasmijao i rekao: ''Ne, vi niste pobjegli, vi ste samo (od muharrema 7. g.p.h) i njegove smrti.
ods t
upi l
iodj ednes kupineudr ugus kupi nukoj ać es eponovo
boriti, a ta skupina sam ja.'' Vladari koji su pozivani:

Pouke ove bitke 1)Ne džašij


a,vl a darAbe si
nije,nj e gaj eot iš
aopoz vatiAmri bn
Umejje ed-Dameri  On je pohvaljen od strane Allahovog
1)Mus lima ni
ma j e oba veza da pomog
nu s
voj
u br
aću,t
e da Poslanika , jer je bio od onih koji su se odazvali pozivu u islam.
muslimani moraju biti jedno tijelo. U pismu kojeg je Poslanik poslao pisalo je:

Sira Allahova poslanika  39 Sira Allahova poslanika  40


- ''U ime Allaha Milostivog Samilosnog, od Muhammeda Ebu Sufjan odg ovor i
:''Pa ,r ekoh,j as am muna j
bliži .'
'Onr eče:
Allahovog Poslanika ,Ne džašijikral juAbe si
ni je. ''
Pr ibli
ž i
teg adome neipr i
ve ditenj eg
ovedr ug ove,ne kas toje
Pr imiI slam,obav ještav am tedaj eAl lah j e
di noBož anstvok oje nje mui zaleđa .'
'Za timr eč epr e vodi ocu:' '
Jać uovog aovdj e( Ebu
zas lužuje da s e obož ava. On j e Vl adar ,e l-Kuddus, el Suf jana )pitatiz aonogč ovj eka( Re sulullaha), pa ako mi zataji
Muhe j
mi n,
… is v j
e doč imda je Isa sin Merjemin, ruh od Allaha i istinu,ne kaonir eag i
raju.'
' EbuSuf janr eč e
:''Ta komiBoga ,dame
Nj egov ar iječ.
'' nijes ramot adaodme neč ujul až ,jabi honj emul agao.''
Bi lježes epredajedaj eNe dža š
ijapr i mi oi s
lams ajoš60l j
udikoj e Za tim EbuSuf janr eče:''
Pr voš tomej eupi taog la
s i
loj e :''
Ka kvog
je poslao zajedno sa svojim sinom da bi se sreli sa Poslanikom , je porijekla?'' Odgovorih mu: ''On je uglednog porijekla.''
me đutim,dož ivjelisubr odolom koj ini supr ež
ivj el
i. He r akl
e :'
'Dal ij eika dikoodva s,pr ijenj e
g a,g ovoriot a kves lične
Poslanik j eNe dž ašijiuods ustvukl anjaodž ena zu,št ojeujednoi stvari?''
doka zuf i
khudaj et oi spravno,pos t
oj imi šl
jenj eule medas et o Ebu Sufjan: ''Nije.''
odnosi samo na velikane. Herakle: ''Je li neko od njegovih predaka bio kralj?''
2) Vladar Perzije, njemu je Poslanik poslao pismo posredstvom Ebu Sufjan: ''Ne.''
njegovog namjesnika u Bahrejnu. He r akl
e :'
'Dal igas li
jedel judiodpol ožajai l
is ir
o ma š
ni ? ''
Prenosi se od imama ez-Zuhrija, rahimehullah, da je rekao Sejid EbuSuf jan:'
'Si roma šni.
''
ibn Musejjib da misli da je ovaj vladar pocijepao pismo, pa je to He r akl
e :'
'Dal is enj i
hovbr ojpove ćavai l
is ma njuje?'
'
doš lodoPos lanika, te je Poslanik uputio dovu Allahu da EbuSuf jan:'
'Pove ćava.'
'
poc ijepanj egovoc arstvo.Na konš toj epoc ijepaopi smot ajj e Herakle: ''Da li je iko od nj i
hna pus t
ionj eg ovuvj er
ui zs rdžbe,
vladar nare dios vom na mijesniku u J emenu da poš a
lje dva na konš t
oj ujepr i
mi o?''
izaslanika Poslaniku s anj egovim pi smom.Paka ds udoš liti Ebu Sufjan: ''Nije.''
ljudi Poslaniku ,oni mj er ekaodamudođus utra.Ka ds udoš li
, He r akl
e :'
'Dal ij epr i
jetog abi ol a žov? '
'
reka oi mj e:''
Va švl a darjeubi je
n,mojGos poda rjeubi ova šeg Ebu Sufjan: ''Nije.''
gospodara, tj. ubio ga je njegov sin.'' Herakle: ''A da li je vjerolomnik?''
Na konš tos us evr atil
iii s pri
čališ tai ms ed esiloiš t
ai mj e Ebu Sufjan: ''Nije, –a liotka koni s
mosnj i
m nez namoš tasadr adi
Poslanik r e
ka o,s vis una mijesnic i
,koj isus et una šl
i,primi l
i (ivi šemini j
edoz vol i
od aij ednur iječdoda m ods ebe).' '
islam. Herakle: ''Da li ste se borili protiv njega?''
3)He rakle,carVi za ntij
e.O ovom s luča j
ug ovor is edam ha disa Ebu Sufjan: ''Jesmo.''
Herakle: ''Kako ste se borili?''
Poslanika , a koji se nalaze u Sahihu Buharije.
EbuSuf jan:''Vodi lismome đus obnir at
,r atna dme t
anja ,neka don
Bi lježis euSa hihudaj eEbuSuf ja nr .a,kadaj epr imiois l
am,
pobijedi, a nekad mi.''
obavijestio Ibn Abbasa daj eHe r akl,č uvšidas eKur ej
šijska
He r akl
e :'
'Štat ražiodva s?''
ka ravanana laziu Ša mu,na r
edio das epoz ovu,pas us eoni
Ebu Sufjan: ''Govori nam: Vjerujte samo jednog Boga, i pored
oda z vali
.Ka dsudoš liHe rakljebi ookr užens vojim velikanima,
Nj ega ne vj e rujt
e u dr uga bož ans t
va,na pus ti
te vj e r
us vojih
paj epoz vaopr evodi oc atepi ta
o:''Koj eodva suna jbližemrodus
dje dovaioč eva ,na ređujena m das eBog umol i
mo( dakl anja mo),
ovi mč ovjekom,koj is ebesma t
raPos l
a nikom? '
'
Sira Allahova poslanika  41 Sira Allahova poslanika  42
dai skr eno g ovor i
mo,da poš tenibude mo,darodbinske veze Resulullahove pretke). Boji se za svoju vlast.'' Bio sam tada tako
odr žava mo…' ' č vrstouvj erenuRe sulullahovus pjehdas a m is â
m os je
tiodać e
Aonr ečepr evodioc u:''
Pr evedimu:pi taosamt eka kvogj e i meni Allah uliti islam u srce.
porijekla, pa si rekao da je uglednog porijekla. Pitao sam te da li je Ova koj epr ipovijeda oEbuSuf j
an.Onj es prič aoka ka vj edoj am
ikad iko od vas ovako govorio prije njega, pa si odgovorio da nije, na cara ostavilo to Poslanikovo  pismo. Dokaz za to su i
pa sam pomislio da je neko pri jenj egane št
os lično g ovorio, skupocjeni radovi kojima je obdario Dihju ibn Hulejfa ibn el-
pomi sliobi hdač ovje kopona š adr ug e.Pas amt eupi ta odal is u Kelbija, donosioca Poslanikovog  pisma. Dobio je blaga i
mu roditelji i djedovi bili vladari, pa si odgovorio da nisu, pa sam poklone, pa kad je Dihja bio u Hasmeju, u povratku za Medinu,
pomi slio:da mu j en eko od s tarine bi o kr al
j,č ovjekt raži na palis ug ane kil judii zpl eme naDž iza m iop lj
a čkaligau
kraljevstvo. Pa sam te upitao da l igaopt užujetedaj epr ijetoga pot punos ti
.On dođe kod Re sulull
aha  i obavijesti ga, a
biol až ov,pas iodg ovoriodani je,aj az nam dao nni jemog aobi t
i
Resulullah posla Zejda ibn Harisa u Hasmej, koji se nalazi iza
iskren prema ljudima, a lagati na Boga. Pa sam te pitao da li su
Vadi-l-Kur a,ipos lasnj i m pets t
otinalj
udi .Ze j
di zvrš inapadna
njeg ovi s lj
e dbe nici ve l
ikodos tojnicii l
i obi čan na r od,pa s i
pl eme Dž iza m ipoubi ja mnog e
,a z aplij
enibl ago is a
blje.
odg ovor i
odaj eobi čni,neza št
ićenina rod,aonis usljedbe nic isvih
Za plijeniojehi ljadude vaipe thi l
jadaovac aiz a robios toti
nuž ena
pos l
a nika ,pas amt epi taodal ii ms ebr ojpove ćavai l
is ma nj uje,a
i djece.
tis iodg ovor iodas es l
jedbe nicipos lanikabr ojem pove ćavaju.
Iz me đuRe sulul l
aha ipl eme naDž i
zam bi loj eus post
a vl
jeno
Ta kvoj ei nač es ta
njesvj er
om doks eObj avaneupot puni .Pas am
pomirenje, pa pohita Zejd ibn Rifa'at el-Dž izami ,j eda n od
te pitao da li neko od njegovih sljedbenika napusti njegovu vjeru
izmr žn jepr emanj ojna konš toj ujepr imi o,pas iodg ovor iodane , pog lava ratogpl eme na ,daul ožipr i
govorRe s
ulullahuOn i
at akos ede š avaka dl judivj er
upr i
hva tes rcem.Pas a mt epi taoda muš ka rc
injeg ovogpl eme nabilisuui sla
muipo mog oš eDi hjika d
lij evj e rol
omni ki l
ii zdajnik,pas ir eka o dani je,at akođe r sug ana palinaput u,as adaj emol i
oz aplemeDž izam opr ost.
poslanicinei zda j
us vojuvj eru.Pas a mt epi t
aoš tana ređuj eod Resulullah  primi njegovu ispriku i naredi da se vrati plijen i
vjere ,at is ir ekao,dava m na ređujedavj erujet
eAl l
a haidauz roblje.
Nj egadr ugabož a
ns t
vanevj erujete,štoz načidava mz abr anjuje Ve ći
nahi s
toriča r
as pomi njuova jvojnipohodpr i
je Hudejbije, a to
vjerova nje u ki pove ,a na ređuje da oba vljat
e na ma z,di jeli
te jeg re ška,itooč i
ta,j ersla nj
epi smac ar
ubi lojepos lijeHude j
bije .
sadaku, ič e stit
os t
,paa koj et ot akoka koka žeš,onć ebr zo St ogaka žeIbnKa jjim daj eova jpohod,be zs umnj e ,biopos l
ije
zavla da tiovi m podr uč j
emg djes amj a.J as amz naodać eondoć i
, Hudejbije.
alini samz na odaj eodva s( Ar ap).Ka dbi hz naodać umoć ido
njegadoć i,uč iniobi hs vedas es retnemo.Das am uznj ega ,noge --------------------------------------------------------------------------------
bih mu prao!''
Za ti
mj epoz vaodamupr očitaj
uRe sulullahovopismo. Kad
zavr šič itanjepi sma,z ačušes eg las
oviokonj egaina r edišena m,
pai z iđos mo.EbuSuf janre če:''Rekohnj egovim dr ug ovimaka d
na sj ei z veo:Podr žaoj es i
na Ebu Ke bš a( pogrdan na zivz a

Sira Allahova poslanika  43 Sira Allahova poslanika  44


«Gospodar unaš,nedopus t
isr ci
manaš i
mdask r
enu,k
adsinam
većnapr aviputukazao,idar ujnamSv ojumi
lost
;Tisi
,ui
sti
nu,
Onaj koji mnogo daruje » Ali Imran 8.

le
ktor:
Abdulme dži
dNe zo,
..
.
obradateks
ta:Abdur ra
hma nKa
labi
ć,Ha
mz aAl
agi
ć.
..
šer
ij
a t
skarecenz i
ja:pr
of.s
amedres
eMus,a
bibnUmej
r,
diz
ajništampa :AI OLinz

Sira Allahova poslanika  45