You are on page 1of 2

Harizmata na Star~estvoto: Starec Paisij

Starec Paisij e roden 1924 g. vo


Izreki
Kapadokija, Mala Azija. Celiot
svoj `ivot go pominal kako monah,
posveten na molitvata i osveten
od qubovta Bo`ja. Starecot bla-
`eno se upokoi vo Gospoda na 12
juli 1994 godina i negoviot posle- Za duhovniot `ivot vika. Eden veli zemi portokali,
"Kolku ~ovekot stanuva drug veli zemi si repa i taka
den blagoslov be{e: samo daj mu poduhoven tolku pomalku prava natamu, sekoj ima za cel da go
go srceto na Boga i s¢ drugo }e bi- ima vo ovoj `ivot. Dol`en e da prodade svojot proizvod. Ne{to
trpi, da ja prima nepravdata, da sli~no se slu~uva so nas hristi-
de Negovo... gi prima lo{ite zborovi od janite. Nekoj veli ako vleze{ vo
drugite. Eden nikakvec (rasipan ovaa zaednica, }e se spasi{.
~ovek) koj{to e daleku od Boga Sepak, mnogu lu|e ne se za tuka
ima mnogu pove}e prava: da ili za tamu, tuku za nekoe drugo
napa|a i da vika i da postapuva mesto. Bo`ji ~ovek mo`e da
nepravedno. Na{ite prava pomogne. Da pomogne, no ne da
Gospod ni gi zadr`uva za drugiot gu{i. Eve, zamislete da otidam
`ivot. Iako go znaeme toa, nie vo edna voena baza i da im
sepak ~esto si gi barame svoite ka`uvam razni raboti za
prava ovde. Ajde da ne gi mona{tvoto. Nema da gi la`am.
naru{uvame ne{tata ni malku. I {to }e se slu~i? Site li treba
Ako nekoj ne{to ni re~e, vedna{ da stanat monasi? Taka, se razbi-
mu ka`uvame {to e pravo. A ra, }e predizvikam nevolji,
potoa mislime deka veruvame vo za{to nekoj od niv }e se
Boga. Toa e vistinska sme{ka. zamona{i i podocna }e postrada
^ove~kata pravda na duhovniot i }e padne. Mora da go iznajdam
~ovek ne mu zna~i ni{to, a ima vistinskiot pristap za toj da
golemo zna~ewe za edna mo`e da izbere."
izopa~ena li~nost."
Na istata tema Starecot gov-
"^esto gledam deka so ore{e u{te edna{: "Nekoj saka
religioznite lu|e se slu~uvaat da slika ikoni, re{il da stane
~udni raboti, {to me potsetu- ikonopisec, da pravi ~udotvorni
vaat na zelen pazar. Tamu sekoj ikoni; neka go. Drug saka da bide

Starec Paisij Izreki 57


`enet sve{tenik; drago mi e. Tret saka da |avolot ni otvara rabota, rakodelie za
ne se `eni; neka ostane ne`enet. Saka li sekogo."
nekoj da bide monah? Treba da mu se
pomogne na soodveten na~in. Ne mo`e{ "Koga se popravam sebesi, popravam edno
site da gi stavi{ vo eden ko{. Nekoi gi del~e od Crkvata. Sekoga{ mo`eme da
teraat lu|eto da pravat raboti sprotivni bideme ednomisleni. Svetiot Duh e Eden.
na ona {to tie bi mo`ele." Sega lu|eto obrazuvaat mnogu duhovi. Ne
mo`am da razberam."
"Ne e dobro koga ~ovek menuva duhovni
otci. Zamisli si zgrada na koja{to posto- "Roditelot na svoeto dete mu go dava
jano ¢ go menuvaat in`enerot i gra- mesoto. Bog mu ja dava du{ata. Koga dete-
ditelot. Toa ne mo`e da izleze na dobro." to }e porasne, roditelot pove}e nema
vlast nad nego. Bog mu dava na sekoj ~ovek
"Jas ne ka`uvam recepti oddaleku. Ne angel pazitel. Toj mu pomaga na ~ovekot
postoi dale~inski lekar. Jas samo se preku celiot `ivot. Zarem ne treba da mu
molam." se doverime sebesi na Boga?"

Edna{ go pra{ale Starecot dali na Nekoj edna{ go pra{a Starecot dali


Sveta Gora postojat onie koi{to dostig- lu|eto koi{to sekojdnevno doa|aat so
nale takva qubov, {to site lu|e gi pra{awa kaj nego go izmoruvaat.
gledaat kako bra}a, a toj odgovoril: "Bi Starecot odgovori: "Da ti ka`am. Koga
gi imalo mnogumina. Za nesre}a, ima samo razgovorot e duhoven ne zamoruva. Lo{o e
nekolku du{i. Nie Svetogorcite pretr- koga lu|eto postavuvaat sosem neodgov-
pevme golema {teta so kalendarot. Toa }e orni pra{awa. Ako se neuki pa gi
ja uni{ti Sveta Gora. Toa go uni{ti sve- postavuvaat tie pra{awa, toga{ e vo red.
tot. Ottamu trgna celata rabota." No ima "pametni" lu|e, studenti, a te
pra{uvaat kakva vrska ima vremeto so
"Svetot deneska e okupiran so s¢ drugo svesta na ~ovekot. Vo takvi slu~ai jas
osven so samiot sebesi. Mislam deka ako velam: Onde imam kafe i nekolku ap~iwa
se zanimavame so samite sebesi, s¢ }e aspirin. Sedni za malku, i malku po
pote~e so svojot kanonski ritam. A malku }e ja ras~istime tvojata tema."
morame da go storime toa. Gledate,

Seta vselena, celiot univerzum, nego edno malo par~e meso {to se vika srce, i
site galaksii i son~evi sistemi, seto toa e toa zagadeno so grevovi, iskrvaveno, ne~isto.
Bo`jo, s¢ mu e na Boga posveteno i s¢ na Boga I ~ovekot se stisnal okolu toa par~e meso, ne
himna Mu pee i Go proslavuva. Vo edna od tie saka da Mu go podari na Boga, a celata vselena
mali galaksii, vo eden mal sistem na na{eto e Bo`ja. Kolku sme mali i sebi~ni: samo daj Mu
Sonce, ima edna mala planeta i na nea edno go srceto na Boga, i s¢ ostanato }e bide
malo su{testvo koe{to se vika ~ovek; i vo Negovo."

Starec Paisij Izreki 58