You are on page 1of 2

Zrnca (od pustinata)

DUHOVITI POUKI
Govore{e eden Starec: "Ako na svi-
wite i na bra}ata im dadete s¢ {to }e
posakaat, }e imate dobri sviwi, a
lo{i bra}a."

Eden drug pustino`itel vele{e deka


Gospod ni dal dve u{i i edna usta za da
zboruvame dvojno pomalku od ona {to
go slu{ame.

Re~e edna{ eden pustino`itel od


mona{kata naselba Kelii: "^ovekot
pi{uva pravila za drugite, a
isklu~oci za sebesi".
Mu re~e avva Visarion na eden od
posetitelite: "Kolku sve{tenikot e
Govore{e avva Jovan: "Ne n¢ hrani ona pomalku prosvetlen tolku
{to go jademe, tuku ona {to go varime poni{to`en mu izgleda mirjaninot."
vo utrobata. Ne n¢ zbogatuva ona {to Koga za vreme na edno sobranie se gov-
go rabotime, tuku ona {to }e go ore{e za poniznosta, velikiot avva
za{tedime. Ne n¢ osvetuva verata {to Antonij re~e: "Koga nie se svitkuvame
ja ispovedame, tuku onaa {to ja eden santim, rasteme deset."
`iveeme."

Duhoviti pouki 63
Nego, za da se ispolnime so Boga, ne Daj mi vreme da se vratam pri Tebe, i da
me{aj}i se vo ovaa qubov so Nego Samiot. odgovoram na Tvojata qubov. Poka`i ja
I - lu|eto imaat potreba od vremeto, Tvojata milost i qubov sprema mene, koj
bidej}i svetot i ~ove{tvoto zaedno sum neplodna smokva!"
napreduvaat. ^ovekot go nosi svetot vo
sebe. Svetot stanuva toa {to stanuva Vremeto ni e dadeno za da Mu
samiot ~ovek. Se ispolnuva so ubavina, odgovorime na Boga i na lu|eto. Zna~i,
po~nuvaj}i od duhovniot stav. Svetot ne e nie se kolebame: da odgovorime ili ne, na
sovr{en, no ne mo`e da napreduva vo Boga i na lu|eto!? ^estopati ne odgo-
sov{renstvoto bez ~ovekot. varame na povikot na lu|eto. Ne Go
Vreme e intervalot koj{to trae od gledame vedna{ ili mo`ebi i nikoga{ ne
povikot koj{to Bog ¢ go upatil na Go gledame Boga vo lu|eto. Na{eto sebe-
na{ata qubov pa do na{iot odgovor na qubie n¢ spre~uva da odgovorime vedna{
qubovta Bo`ja. Toa e vremeto na na potrebata od qubov kaj drugite. Jas
~ovekoviot odgovor. ~ekam. Toj ~eka. Vremeto se prodol`uva.
"Gospodi Isuse Hriste, site ovie Mi stanuva zdodevno.
godini `iveev vo mrzelivost i negri`a.
71 Qubov i vreme Dimitru Staniloe