Mala dogmatika niz razgovor - Dimitru Staniloe

Qubov i vreme

"Sekoja du{a, otkako edna{ }e Go poznae Boga vo Svetiot Duh a potoa }e ja zagubi blagodatta, gi pre`ivuva stradawata na Adam."

Sv. Siluan Atonski

Vremeto i prostorot Bog gi sozdade od samiot po~etok. Tie ne se nitu beskrajni nitu ve~ni. No, kako i site dimenzii na sozdanieto, tie se povikani na preobrazuvawe. Opitot na qubovta sprema Boga ili sprema drugo ~ove~ko su{testvo, gi oblikuva vremeto i prostorot. Postoi eden na~in na povrzanost pome|u vremeto i prostorot i svesta na ~ovekovoto srce. Vremeto i prostorot ostanale vo sklad so prirodata koja{to Bog ja sozdal za niv. No se preoblikuvale vo funkcija na duhovnata svest na sekoe ~ove~ko sozdanie. Kulturata kaj site narodi e izraz na ova preoblikuvawe koe{to ~ovekot go izvr{uva vo vremeto i vo prostorot. Voplotuvaj}i se, Samiot Bog
70 Qubov i vreme Dimitru Staniloe

Go zema na Sebe ovoj model za preobrazuvawe na ~ovekovoto postoewe, vo prostorot i vo vremeto sozdadeni od Nego. Vremeto e tesno povrzano so na{ata potreba od rastewe. Rasteme vo vremeto zatoa {to na po~etokot ne bevme vo sovr{ena zaednica so Boga. Dovedeni sme vo postoewe za da go vosovr{ime na{eto bitie, doveduvaj}i go na krajot do edna ve~na dobrina i bla`enstvo vo Boga. Vremeto e edna od mo`nostite na na{eto rastewe vo Boga. Ovoj rast zavisi od razvojot na na{iot razgovor so Boga i se razviva vo edna qubovna vrska so Nego. Sveti Maksim Ispovednik veli deka vremeto ni e potrebno za da rasteme vo razgovorot so Boga, vo qubovta sprema

Vreme i sloboda Slobodata se izrazuva vo vreme. Ne postoi sovr{ena qubov kon Boga bez na{eto u~estvo, bez na{ata sloboda. Na{ata sloboda se sostoi vo mo`nosta da izbereme dali da odgovorime ili ne: da odgovorime pobrzo ili pobavno. Nekoi lu|e se podgotveni vedna{ da odgovorat na povikot na drugite. Drugi pak, se somnevaat koga nekoj }e gi zamoli za ne{to, se pla{at da ne bidat povredeni ako odgovorat. Si nudime razni opravduvawa, nemaj}i doverba. Vremeto ne e apsolutno. Vremeto e relativno vo odnos na slobodata. ^ovekot e toj {to go meri vremeto {to mu e dadeno od Boga. I go meri so qubovta {to ja prima samo od Boga. Slobodata na ~ovekot zavisi od negoviot duhoven identitet. ^ovekot odlu~uva mnogu brzo ako veruva vo qubovta, ako ima doverba vo lu|eto, ako prifati da rizikuva: zo{to da ne odgovoram ili da ne vlezam vo zaednica so drugiot koj me qubi? No ~ovekot ima mo`nost i zlonamerno da ja polzuva slobodata, koga stanuva pretpazliv i ne saka da se anga`ira vo qubovta. Toj se pla{i od qubovta i nema celosna doverba vo Boga. Zatoa toj raste mnogu bavno i negovoto vreme nema udel vo ve~nosta. Vo zaednicata so drugiot vremeto stanuva premin vo ve~nosta. Ima pove}e nivoa vo vremeto. Koga sme vo eden odnos na golemo prijatelstvo i zaednica so drugiot zaboravame deka vremeto postoi, deka ~asovite istekuvaat... Koga drugiot ne ni odgovara, vremeto bavno pominuva. No koga drugiot }e odgovori, ~ekaweto prestanuva, pove}e ne ~ekame, vremeto e
72 Qubov i vreme Dimitru Staniloe

nadminato. Docneweto na odgovorot go izdol`uva vremeto. Isto taka stojat rabotite i so Boga. Toj go ~eka na{iot odgovor: eve, Jas Sum na vratata, ~ukam i go ~ekam va{iot odgovor. Bog `ivee vo ve~nosta. Vo me|utroi~ni odnosi, no i vo odnos so nas: On u~estvuva vo opitot na vremeto. Bog go proniknuva vremeto; go po~ituva vremeto koe{to Samiot go sozdade. Hristos, voploteniot Bog, e vrhovniot izraz na Bo`joto trpenie Koj{to postojano i neumorno ja stava pred ~ovekot Svojata qubov, ne baraj}i ni{to za vozvrat. Kolku pati vi ja dadov Mojata qubov i ne ja sakavte. Go ~ekam va{iot odgovor na Mojot povik, koj{to ne go slu{navte. Hristos vo Getsimanija ~eka vo stradanija. Stadawata se predizvikani od toa {to lu|eto ne odgovaraat na Negovata qubov za niv. Duri i Negovite u~enici zaspaa. Vo celiot zemen `ivot na Hrista gledame deka so toa {to ja zede na Sebe na{ata priroda On go zede i vremeto. Po~nuvaj}i od ~etiriesetdnevniot post vo pustinata, {to e eden vremenen opit, do is~ekuvaweto na odgovorot od Otecot na Krstot. Stravot od ostavenost e osnovniot strav na ~ovekot ostaven od lu|eto i od Boga, no Otecot mu odgovara na Hrista voskresnuvaj}i Go. Vremeto na odgovorot is~eznuva vo idninata. Toa e vreme koe{to Hristos go zema za nas vrz Sebe... Dimitru Staniloe Mica dogmatica vorbita, Mala dogmatika niz razgovor prevod od romanski: monahiwa Dionisija Trake

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful